UPOZORNĚNÍ: Zařízení nikdy nevystavujte vlhkosti. V opačném případě hrozí úraz elektrickým proudem.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UPOZORNĚNÍ: Zařízení nikdy nevystavujte vlhkosti. V opačném případě hrozí úraz elektrickým proudem."

Transkript

1 UPOZORNĚNÍ: Zařízení nikdy nevystavujte vlhkosti. V opačném případě hrozí úraz elektrickým proudem. UPOZORNĚNÍ: Baterie nevystavujte zdrojům tepla a dopadu slunečních paprsků. LED TV s DVD přehrávačem Concept Line 16 Pro Symbol upozorňuje na nebezpečné napětí uvnitř zařízení a riziko úrazu elektrickým proudem. Symbol upozorňuje na důležité provozní a bezpečnostní pokyny v návodu. Symbol dvou čtverců označuje zařízení s dvojitou izolací. Obj. č VAROVÁNÍ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup LED televizoru s DVD přehrávačem. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! Zařízení je napájeno nebezpečným napětím. Zadní kryt proto nikdy neodstraňujte. Veškeré opravy svěřte odbornému servisu. Zabraňte vniknutí vody nebo vlhkosti dovnitř zařízení. V opačném případě hrozí nebezpečí požáru. Na zařízení nikdy neumísťujte žádné předměty a nevkládejte žádné ani do ventilačních mřížek. Při čištění nepoužívejte žádné rozstřikovací prostředky. Důležitá bezpečnostní opatření Pečlivě si přečtěte návod k obsluze. Řiďte se pokyny uvedenými v návodu. Dbejte všech bezpečnostních pokynů. Umístěte zařízení v dostatečné vzdálenosti od nádob s tekutinami. Zařízení čistěte jemným a suchým hadříkem. Zajistěte, aby nedošlo k omezení proudění vzduchu okolo zařízení a zejména větracích otvorů na zařízení. Zařízení neumisťujte do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, kamna, zesilovače a jiné zdroje, které vydávají teplo. Zařízení musí být připojeno do řádně instalované a uzemněné zásuvky. Napájecí kabel chraňte před poškozením a mechanickým namáháním. Používejte výhradně příslušenství doporučené výrobcem. Za bouřky vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky. V případě poruchy zařízení, poškození napájecího kabelu nebo po vniknutí cizích předmětů dovnitř zařízení, se obraťte na zákaznický servis. Stejně tak postupujte, pokud došlo k pádu zařízení nebo pokud bylo zařízení vystaveno nepříznivým vlivům (vlhkost, voda). Zařízení není napájeno pouze po vytažení jeho napájecího kabelu z elektrické zásuvky. Za provozu musí zůstat zásuvka vždy volně přístupná. Ventilační otvory u zařízení nikdy nezakrývejte ubrusy, závěsy nebo novinami. Na zařízení neumisťujte žádné zdroje otevřeného ohně (svíčky apod.) Staré baterie likvidujte odpovídajícím způsobem. Zařízení je určeno pro provoz v mírném podnebním pásmu. Nikdy nezakrývejte ventilační otvory v zadní části. Aby nedošlo k poškození zařízení, musí být zajištěna jeho dostatečná ventilace prouděním okolního vzduchu. Dbejte na to, aby nedošlo k poškození napájecího kabelu jeho přiskřípnutím pod televizorem. Televizor nepoužívejte jako oporu namísto žebříku. Dbejte zejména na to, aby děti televizor nepoužívali jako atrakci. Televizor umístěte na rovný a pevný podklad. Po pádu zařízení může dojít k jeho nevratnému poškození. V případě, že televizor po delší dobu nepoužíváte, vytáhněte napájecí kabel z elektrické zásuvky. Pokud televizor umístíte do nábytkové stěny, dodržte alespoň minimální vzdálenost televizoru od okolních stěn nábytku (10 cm). V opačném případě může v důsledku vzniklého tepla dojít k omezení celkové životnosti zařízení.

2 Recyklace Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných předpisů. Staré baterie odevzdejte v místě jejich prodeje. Ovládací prvky a konektory Pohled zepředu Šetřete životní prostředí! Přispějte tak k jeho ochraně! Bezpečný provoz Kvalita příjmu signálu a následného obrazu na televizoru závisí na kvalitě satelitního a DVB-T příjmu a na poskytovateli kabelové televize. Televizor je určen pro soukromé použití a k účelu uvedenému v tomto návodu. Jakékoliv jiné použití je v rozporu s návodem a výrobce tak nenese odpovědnost za případné škody na majetku nebo zranění osob. Nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu navíc vede ke ztrátě záruky. Instalace Montáž stojanu 1. Kontrolka stavu Zelená = zapnuto Červená = v režimu STAND-BY 2. Senzor dálkového ovladače Pohled ze shora 1. Zdroj Výběr vstupního zdroje. 1. Televizor umístěte na dodávaný stojan. 2. Stojan k televizoru upevněte pomocí přiložených šroubků. Montáž na stěnu Montáž televizoru na zeď proveďte pomocí úchytu na jeho zadní straně. 2. Menu Zobrazení systémového menu. 3. Vol + Nastavení hlasitosti (zesílení). 4. Vol - Nastavení hlasitosti (zeslabení). 5. CH+ V televizním režimu přepínáte mezi jednotlivými kanály. V menu stisknutím tlačítka CH + vyberete požadovanou položku. 6. CH- V televizním režimu přepínáte mezi jednotlivými kanály. V menu stisknutím tlačítka CH + vyberete požadovanou položku. 7. STAND-BY Pohotovostní režim televizoru. UPOZORNĚNÍ: Zvolte a proveďte pouze jeden z uvedených způsobů montáže. UPOZORNĚNÍ: Televizor není primárně určen pro použití v motorovém vozidle. Při startování motoru dochází ke generování vysokého proudu, který může televizor poškodit. Používejte proto pouze stabilizovaný zdroj napětí (adaptér) s ochranou proti zkratu a přetížení. Při startování motoru odpojte televizor od napájení. Ujistěte se o tom, že napájecí zdroj vozidla je schopen dodat napětí 12 V a proud nejméně 4 A. Adaptér do vozidla není součástí dodávky a je nezbytné jej zakoupit zvlášť.

3 Vstupní konektory Zadní strana Slot CI / CI+ Televizor je vybaven slotem CI + pro použití s CAM modulem a čipovou kartou (Smartcard), která je nezbytná pro zobrazení šifrovaných, placených kanálů. Modul je možné koupit od poskytovatele placených kanálů. Instalace modulu 1. Odpojte napájecí kabel televize z elektrické zásuvky. 2. Před vložením modulu do televizoru se ujistěte, zda Smartcard je správně vložena do modulu (1). Popis na modulu a čip karty musí být ve stejné pozici. 3. Opatrně vložte modul s kartou do vstupu televizoru (2). Modul musí přesně doléhat na kontakty v televizoru. 4. Připojte televizor k elektrické síti. Vyjmutí modulu 1. Odpojte napájecí kabel televize z elektrické zásuvky. 2. Opatrně vyjměte modul z televizoru. 1. Vstup DC 12 V 2. Vstup pro sluchátka 3. PC Audio IN 4. VGA vstup 5. Rozhradní YPbPr 6. SCART 7. CVBS 8. R IN Audio vstup (pravý) 9. L IN Audio vstup (levý) Pravá zadní část 1. Rozhraní CI (Common interference) společné pro více periferních zařízení 2. USB vstup 3. HDMI 4. Vstup antény (75 Ohmů) 5. Koaxiální výstup Poznámka: Pro CI rozhraní: Při montáži televizoru na zeď používejte tento vstup CI (CAM). Pro koaxiální výstup: Digitální výstup zvuku. Nelze použít v režimu DVD. Upozornění: Modul ani Smartcard nejsou součástí dodávky. Po instalaci CI + modulu je možné vyhledávat placené (šifrované) kanály, aniž by došlo k omezení běžného příjmu neplacených kanálů. Při prvním použití Smartcard může její aktivace trvat i několik minut. Při každém spuštění televizoru dochází k ověření stavu karty. Postupujte podle pokynů v návodu k CI+ modulu a SmartCard. Upozornění používání CI+ : V případě použití CI+ modulu je možné, že některé funkce na vybraném kanálu nemusí být dostupné v plném rozsahu. Některá videa tak mohou být šifrována. Jedná se však o omezení poskytovatele vysílání, za něž není výrobce televizoru nenese žádnou odpovědnost.

4 Dálkový ovladač Vložení baterií do dálkového ovladače 1. POWER: Vypnutí televizoru a uvedení do pohotovostního režimu STAND-BY. 2. Numerická část klávesnice: Přímý výběr čísla kanálu. 3. SLEEP: Nastavení času pro přechod do úsporného režimu. 4. ASPECT: Změna obrazového formátu. 5. VOL +/- : Ovládání hlasitosti. 6. Ovládací prstenec: Slouží pro snadný pohyb v menu. 7. MENU: Hlavní nabídka. 8. PMODE: Obrazové nastavení. 9. SOURCE: Výběr zdrojového zařízení (USB, HDMI ) 10. FAV / DVD / Menu: Náhled do oblíbených položek v režimu TV nebo DVD. 11. EPG: Zobrazení informací o aktuálním programu a kanálu. 12. HOLD / DVD Setup. 13. INDEX: Nastavení PVR, CH list (kanály). 14. STOP. 15. PLAY: Přehrávání v režimu USB / DVD, Timeshift 16. Rychlé přehrávání vpřed (režim USB / DVD) 17. Rychlé přehrávání zpět (režim USB / DVD) 18. Zelené tlačítko: funkce v teletextu 19. Červené tlačítko: funkce v teletextu 20. MUTE: Vypnutí zvuku 21. INFO: Informace o aktuálním vysílání. 22. Návrat k předchozímu kanálu, funkce Repeat. 23. NICAM. 24. CH + / - : Procházení kanálů. 25. AUDIO: Nastavení zvuku. 26. OK: Potvrzení výběru. 27. EXIT: Návrat k předchozí nabídce v Menu. 28. SMode: Přepnutí zvukového režimu. 29. EJECT: Vysunutí CD mechaniky (DVD). 30. TXT: Zapnutí / vypnutí teletextu. 31. Record: Záznam / Seznam záznamů. 32. Reveal / Angel: (uzpůsobení úhlu, pozice obrazu). 33. Size / Rec list (velikost / seznam souborů). 34. DTV / RADIO: Přepínání mezi TV a rozhlasem v režimu DVB. 35. SUBTITLE: Výběr titulků v režimu DTV / DVBS. 36. Přechod k předchozímu souboru v režimu USB / DVD. 37. Přechod k následujícímu souboru v režimu USB / DVD. 38. Žluté tlačítko: funkce v teletextu. 39. Modré tlačítko: funkce v teletextu. 1. Odstraňte kryt baterií. 2. Vložte 2 ks baterie 1,5 V (typ AAA). Dbejte na správnou pozici baterií a polarity. 3. Uzavřete kryt baterií. Výměnu baterií proveďte v případě, že vysílaný signál ovladače, není dostatečně silný popřípadě není žádný. Doporučujeme použití alkalických baterií. Vyjměte baterie z ovladače v případě, že jej po delší dobu nebudete používat. Připojení antény Připojte kabel (například anténní) do anténního vstupu na zadní straně televizoru. Po připojení antény zapněte televizor. Stiskněte tlačítko SOURCE a vyberte zdroj ATV nebo DTV. Spustí se průvodce pro vyhledávání kanálů. Analogový příjem stanic v současné době již není dostupný. Upozornění pro DVB-T příjem: Počet kanálu a kvalita jejich příjmu závisí vždy na místních podmínkách a dostupnosti DVB-T vysílačů v okolí. DVB-T rozhlasové stanice jsou k dispozici pouze v určitých oblastech. Provádějte pravidelné vyhledávání DVB-T kanálů ve vašem okolí. Příjem internetových kanálů pro televizor není dostupný. Základní nastavení 1. Pomocí tlačítek / zvolte požadované jazykové nastavení. K dalšímu kroku přejdete po stisknutí tlačítka. 2. Zvolte použití v domácnosti a přejděte k dalšímu kroku. 3. Tlačítkem vyberte oblast ve které se nacházíte. 4. Vyberte druh příjmu: anténní (DVB-T), kabelový (DVB-C) nebo analogový. 5. Zadejte, pro jaký druh vysílání mají být kanály vyhledávány: analogové i digitální (DVB + ATV), pouze analogové (ATV) nebo pouze digitální (DVB). Analogové kanály jsou dostupné pouze u kabelového přenosu. 6. Počkejte na dokončení vyhledávání všech kanálů. Následně se spustí první vyhledaná stanice. Poznámka: V průběhu vyhledávání kanálů se může se stát, že se stav ukazatele průběhu dlouho nemění. V takovém případě se nejedná o závadu. Vyhledávání může někdy trvat i velmi dlouho (až 30 minut). Během vyhledávání kanálů se vyhněte stisku všech tlačítek. Na obrazovce se během vyhledávání zobrazují následující informace.

5 Zvukové menu (Sound menu) Ve zvukovém menu je možné nastavit různé zvukové parametry. V menu jsou následující položky: výšky, basy, vyrovnávání, prostorový zvuk (Surround), ekvalizér, AVL a audio popis. Pro zvukové menu jsou dostupné režimy: standartní, hudební, osobitý nebo filmový. Pomocí tlačítek / vyberte nastavení a tlačítky / změňte jeho parametry. Stisknutím tlačítka MENU se vrátíte do předchozí nabídky. 8. Pokud chcete ukončit vyhledávání digitálních kanálů DTV stiskněte tlačítko MENU. Následně se spustí vyhledávání analogových kanálů (ATV). 9. Po ukončení vyhledávání budou nalezené kanály seřazeny do určitého pořadí. Kanály je dále možné upravovat (změna pořadí, přejmenování, uložení do oblíbených). Nastavení funkce OSD (on-screen display) Stisknutím tlačítek / přejdete na příslušnou záložku. Tlačítky / provádíte pohyb na této záložce. Obrazové menu V prvním řádku je nabídka obrazového menu, ve kterém je možné upravovat kontrast, jas atd. Stisknutím tlačítek / vyberete parametry, které požadujete změnit a tlačítky / je pak možné provést samotnou změnu v tomto nastavení. Stisknutím tlačítka MENU se vrátíte k předchozí položce Menu. Menu opustíte stisknutím tlačítka EXIT. Zvukový styl Výšky Basy Vyrovnávání Surround-sound Ekvalizér AVL (Auto Volume level) SPDIF Zvukový popis Typ zvuku standardní, příjemný, osobitý a filmový On / Off Off, Rock, Pop, Jazz, On / Off PCM, Off, Auto Režim: On / Off Hlasitost Stereo, dualní I, duální II, smíšený Konfigurace kanálů Obrazový styl standardní, příjemný, osobitý a dynamický Jas Kontrast Ostrost Sytost barev Odstíny barev Teplota barev standardní, teplá, chladná Poměr stran Zoom 1, Zoom 2, 4:3 16:9, automatický, plné zobrazení Pokročilé nastavení Redukce šumu (NR): slabá, střední, silná, Off MPEG (NR): slabé, střední, silné, Off Dynamický kontrast: slabý, střední, vysoký, Off Poznámka: Odstíny barev je možné nastavit pouze u systémů NTSC. K dispozici jsou tři možnosti: standardní, chladný a teplý. Orientace obrazovky je k dispozici pouze v režimu PC (horizontální a vertikální poloha), stejně tak i velikost obrazu a FPS (počet snímků za sekundu). 1. Typ příjmu výběr mezi anténním a kabelovým příjmem. 2. Vyhledávání a úprava kanálů. Automatické vyhledávání: automatické vyhledání všech vysílačů (ATV / DTV).

6 3) Ruční vyhledávání ATV: Pomocí vlastního zadání je možné vyhledávat analogové televizní kanály. Vyhledaný kanál je poté možné uložit pod určitým číslem. Stisknutím a přidržením tlačítka dojde k automatickému vyhledání země. V TV Menu při vyhledávání analogových kanálů (ATV) stiskněte tlačítko pro pozastavení vyhledání. Tlačítkem lze ve vyhledávání pokračovat. Poznámka: Všechny kanály, včetně ATV, DTV DTV a rádia je možné nastavit současně v režimu vyhledávání DTV + ATV. Všechny dříve uložené kanály se tím odstraní a uloží se nově vyhledané. Pokud do 15. minut nedojde k příjmu žádného signálu, televizor přejde automaticky do úsporného režimu. Poznámka: Analogové televizní stanice (ATV) jsou k dispozici pouze prostřednictvím kabelové televize! Stiskněte červené tlačítko pro uložení ručně vyhledané stanice. 4) Editace uložených stanic: Uložené stanice je možné přejmenovat, přesunout na jinou pozici nebo přidat k oblíbeným. DTV ruční vyhledávání kanálů V tomto režimu je možné pomocí tlačítek / zvolit DTV kanál a vysílač. Tlačítkem OK poté spustíte jeho vyhledávání. Informace o síle signálu: Bad (špatný) Normal (normální) Good (dobrý). Červené tlačítko Odstranění Zelené tlačítko Uvolnění pozice Modré tlačítko Přesunutí Po stisknutí odstraníte vybranou stanici Vyberte stanici a stiskněte zelené tlačítko. Vedle programu se objeví symbol výběru. Přejděte na požadovanou pozici a znovu stiskněte zelené tlačítko. Vyberte požadovanou stanici a stiskněte modré tlačítko. Přejděte na volnou pozici a znovu stiskněte modré tlačítko.

7 Informace o signálu (pouze v režimu DVT) Menu nastavení systému (Setup) V menu nastavení systému je možné měnit jazykové nastavení, zvuk, titulky ad. Pohyb v menu je možný pomocí tlačítek, požadovaný výběr potvrďte tlačítkem OK. Pomocí tlačítek / získání informace o kvalitě signálu. Uzamčení pomocí hesla (Uzamčení systému) V této nabídce je možné uzamknout systém proti neoprávněnému zásahu a sledování určitých programů. V případě, že je systém uzamčený není možné provádět jakékoliv programové změny. Tlačítky / vyberte položku v menu a poté stiskněte tlačítko OK. Následně pomocí tlačítek změníte požadovanou položku. OSD jazyk Jazyk audio Titulky Teletext Modrá obrazovka Režim Nastavení PVR Základní nastavení Tovární nastavení SETUP uživatelsky nastavitelný Off / On Domácí / Kancelářský Správce souborů Náhodný seznam Vlastní seznam Nastavení při prvním uvedení do provozu Ano / Ne Poznámka: Uvedením televizoru do továrního nastavení dojde k odstranění všech vyhledaných kanálů a uloženého hesla rodičovského zámku. Poznámka: V případě, že použitý USB disk nejde použít v režimu PVR, proveďte jeho formátování v počítači. Režim PVR V režimu DTV tlačítko MENU a tlačítky / vyberte záložku Setup (nastavení). Poznámka: Pro odemčení systému nebo změnu hesla zadejte heslo: Administrátorské heslo je Přejděte do nastavení PVR (PVR Settings) a dále nabídky File manager (Správce souborů).

8 EPG Menu Prostřednictvím funkce EPG je možné získat informace o DTV programu nebo rozhlasové stanici. Pomocí tlačítek / přejděte do nabídky Device list. Červené tlačítko Zelené tlačítko Žluté tlačítko Seznam Zobrazení aktuálního času a datumu Výběr informací o kanálu podle zvoleného data (tlačítko teletextu) Zobrazí seznam všech nastavených připomínek. Červeným tlačítkem dojde k odstranění všech připomínek. Vyberte nabídku Scheduled record (plánovaný záznam). Modré tlačítko Paměť / připomenutí Odstraňování potíží Výběr programu a nastavení času k jeho připomenutí. V nastavený čas televizor automaticky přepne na vybraný pořad. Problém / Chyba / Příznak Obraz Zvuk Zkontrolujte / Ověřte Sníh Výrazný tón Poloha, směr a připojení antény Stín Normální tón Poloha, směr a připojení antény Poznámka: Formátováním dojde k odstranění všech uložených dat na paměťovém médiu. Rušení Výrazný tón Elektromotory, motorová vozidla, zářivky Normální Žádný tón Hlasitost TV (deaktivace funkce Mute) a ostatních sound systémů připojených do TV Žádný obraz Žádný tón Připojte TV ke zdroji napájení / zapněte jistič / jas a kontrast Žádné barvy Normální tón Nastavení barev

9 Informace CI + Televizor je vybaven slotem pro CI+ modul, který je určen pro vložení čipové karty. Karta slouží k dekódování (dešifrování) placených kanálů. Před vložením modulu s kartou vypněte televizor. Modul z televizoru vyjímejte také za vypnutého stavu. Po vložení modulu do televizoru dojde k načtení karty, kterou je možné konfigurovat v menu Informace CI. 1. Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do hlavní nabídky. 2. Tlačítkem vyberte menu Informace CI a stiskněte OK. V případě uvedeného menu nejsou k dispozici veškeré položky. V případě modulu a karty se jedná o zařízení, které není součástí televizoru a jeho parametry tak mohou být různé. 3. Vyberte požadovanou položku a potvrďte výběrem tlačítkem OK. 4. Tlačítkem EXIT uložíte nastavení a opustíte nabídku. Důležité upozornění: Dostupnost položek v CI menu je závislé na použitém typu modulu. Bez čipové karty není možný příjem kódovaných kanálů. Ujistěte se, že modul a čipová karta je plně kompatibilní s televizorem. O kompatibilitě modulu a čipové karty se poraďte na zákaznické lince. EPG (Electronic program guide) EPG je elektronický programový průvodce, jehož prostřednictvím je možné získat informace o vysílaných programech na následujících 7 dní. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko EPG. Následně dojde k zobrazení aktuálně vysílaných programů. Označte požadovaný program a stiskněte tlačítka / pro přepnutí mezi časem a programem. Čas: Zobrazení přehledu programů (datum a vysílací čas) Označte datum a vysílací čas a stiskněte tlačítka / pro změnu datumu. Program: Zobrazení informací o programu. Označte program a stiskněte tlačítka /. V nabídce EPG jsou k dispozici následující funkce: Připomenutí: Stiskněte modré tlačítko pro připomenutí vysílání určitého programu a potvrďte tlačítkem OK. Tím dojde k uložení do seznamu naplánovaných vysílacích pořadů. Záznam: Stiskněte červené tlačítko pro záznam (nahrávání) vybraného pořadu v požadovaném čase. Výběr potvrďte tlačítkem OK. Zvolený pořad se uloží do seznamu. Teletext Teletext je informační systém provozovaný některými televizními stanicemi. Jedná se o textovou podobu zpráv určených zejména pro osoby se sluchovým postižením. Tlačítko: TEXT Čísla na numerické klávesnici Barevná tlačítka INDEX SUB PAGE HOLD REVEAL LIST Výběr vstupního zdroje Zobrazení: Zobrazení / vypnutí teletextu. V případě, že stanice podporuje teletext, dojde k přechodu na hlavní stránku. Pakliže se zobrazí bílá stránka s číslem 100, stanice teletext nevysílá. Zadejte číslo strany teletextu. Číslo stránky se zobrazí v levém horním rohu. Pokud nedojde k zobrazení zadané stránky, stránka neexistuje. K přímému přechodu na určité stránky slouží barevná tlačítka na dálkovém ovladači. Přechod na hlavní stránku teletextu. Některé stránky obsahují další stránky v analytické struktuře. Vstup do těchto stránek je zobrazen v levém horním rohu. Pozastavení textového zobrazení. Zobrazení skrytých informací na stránce. Nastavení seznamu oblíbených stránek pomocí barevných tlačítek na ovladači. Oblíbené stránky je možné uložit pro každou stanici individuálně. Televizor podporuje více video režimů. Zdroj vyberte tlačítkem na dálkovém ovladači. Po stisku tlačítka SOURCE se objeví následující nabídka: SOURCE DTV ATV SCART AV YPbPr DVD HDMI PC USB Požadovaný zdroj vyberte pomocí tlačítek / a potvrďte tlačítkem OK. Připojení USB média Televizor je vybaven USB portem díky, kterému je například možné provést aktualizaci software. Info: Stiskněte zelené tlačítko. Zobrazí se informace o programu. Naplánované pořady: Stiskněte žluté tlačítko, dojde k zobrazení seznamu naplánovaných pořadů. Červeným tlačítkem je možné vybrané pořady odstranit. Vložte USB médium přímo do USB portu na televizoru. V případě použití prodlužovacího kabelu, nepoužívejte kabel delší než 25 cm.

10 Ujistěte se, že zařízení USB je připojeno do televizoru. Na výběr jsou tři typy médií: foto, hudba a film. Prohlížení snímků Zvolte požadovaný typ pomocí tlačítek / a potvrďte tlačítkem OK. Následně dojde k zobrazení seznamu souborů na paměťovém disku. Přehrávání videa Tlačítky / nebo / vyberte multimediální soubor. Dojde k zobrazení jeho náhledu. Stiskněte tlačítko PLAY (v dolní části dálkového ovládání) pro přehrávání multimediálního souboru v režimu celé obrazovky. Stisknutím tlačítka OK soubor označíte. Označené soubory lze potom přidat do Playlistu (seznam souborů). Tlačítky / nebo / vyberte požadované fotografie. Stisknutím tlačítka OK se zobrazí lišta s dalšími funkcemi. Pomocí tlačítek / přejděte na následující nebo předchozí snímek. Stisknutím modrého tlačítka dojde k zobrazení rychlého menu "Quick Menu". Požadovanou funkce vyberte pomocí tlačítek /. Přehrávání hudby Rychlé menu Interval 30 sekund Přehrávání Vše Slide effect Volitelné (efekty při přechodu) Hudba na pozadí Ano / Ne Poznámka k přehrávání videa: V důsledku velkého počtu různých video formátů není možné zaručit, že televizor dokáže přehrávat všechny soubory. To platí i pro fotografie a hudební soubory. Během přehrávání mediálních souborů (foto, hudba, film) stiskněte tlačítko OK. Přitom se zobrazí lišta s následujícími možnostmi: Pomocí tlačítek / nebo / vyberte hudební soubor a potvrďte tlačítkem OK. Na pravé straně je okno náhledu a informace o titulu. Tlačítky / je možné vybrat další funkce pro přehrávání. Modrým tlačítkem otevřete rychlé (Quick) menu. Rychlé menu Přehrávání všechny skladby Hudba na pozadí Ano / Ne Tlačítky / vyberte požadovanou funkci. Stiskněte tlačítko OK pro výběr funkce. Tlačítkem nebo EXIT panel s funkcemi opustíte. Při přehrávání video souborů je možné v menu Info vybrat zvukovou stopu nebo programovat. Připojení do počítače Televizor je možné připojit VGA kabelem do PC. Schéma zapojení je na přiloženém obrázku. 1. Připojte jeden konec VGA kabelu do vstupu VGA zadní straně TV a druhý konec do PC. 2. Zapojte jeden konec audio kabelu do audio vstupu zadní straně TV a druhý konec do PC. 3. Zapněte TV a tlačítkem SOURCE přejděte do režimu PC (VGA). 4. Zapněte PC. 5. Přizpůsobte rozlišení monitoru počítače obrazovce televizoru. Důležitá poznámka: Dodržte shora uvedený postup propojení.

11 Rozlišení Video frekvence (Hz) Zvuková frekvence (Hz) 1 800* * * * Při vkládání disku do televize si počínejte obzvlášť opatrně. Popis na disku musí směřovat dozadu. Přehrávání DVD DVD CD DISC-LOGO Průměr Délka stopy 133 min (SS-SL) 12 cm 242 min (SS-SL) 266 min (DS-SL) 484 min (DS-DL) 41 min (SS-SL) 8 cm 75 min (SS-DL) 85 min (DS-SL) 150 min (DS-DL) 12 cm 74 min 8 cm 20 min MP3 12 cm 600 min JPEG 12 cm Manipulace s disky Při vkládání disku do zařízení se nedotýkejte jeho hrací plochy. Na disk nenalepujte žádné samolepky. Čištění disků Otisky prstů a jiné nečistoty mohou způsobit snížení kvality zvuku a obrazu. Disk čistěte pouze měkkým a čistým hadříkem navlhčeným neutrálním, čistícím prostředkem. Disk nečistěte kruhovými pohyby po obvodu disku, ale vždy pohyby ze středu disku k jeho okraji. Pokyny pro uskladnění disků: Disky nikdy nevystavujte dopadům slunečních paprsků a zdrojů tepla. Před prvním použitím DVD přehrávače věnujte zvýšenou pozornost následujícím pokynům. Režim přehrávání Uvedení do provozu 1. Připojte televizor do elektrické zásuvky prostřednictvím dodávaného síťového adaptéru. 2. Zapněte televizor. 3. Přejděte do režimu DVD a vložte do mechaniky disk. Přehrávání disku se spustí automaticky. 4. Stiskněte tlačítko EJECT na dálkovém ovladači nebo televizoru pro vysunutí disku. Upozornění: DVD je možné vysunout pouze v režimu DVD. V ostaních režimech je tlačítko EJECT neaktivní. ASPECT slouží pro přepínání poměru stran zobrazení 16: 9 a 4: 3 ZOOM na dálkovém ovladači, změna velikosti obrazu. Měnit velikost je možné 2x, 3x, 4x. Tato funkce není k dispozici při přehrávání CD. A-B na dálkovém ovladači, funkce umožňující opakovat přehrávání mezi určenými body A a B. Prvním stiskem tlačítka dojde k nastavení bodu A. Dalším stiskem se určí bod B. Spusťte přehrávání vybrané části. Pokud během přehrávání výběru stiskněte znovu stejné tlačítko, dojde ke zrušení vybrané části. Tuto funkci nelze použít pro soubory JPEG. Přehrávání DVD Po vložení disku do mechaniky se automaticky spustí jeho přehrávání. V hlavním menu disku vyberte přehrávání požadovaného souboru a stiskněte tlačítko ENTER na dálkovém ovladači popřípadě tlačítko ENT na televizoru. PLAY / PAUSE po stisku dojde ke spuštění přehrávání. Dalším stiskem se přehrávání pozastaví. Po dalším stisknutí dojde k pokračování přehrávání. STOP po prvním stisknutí dojde k zastavení přehrávání. Pro pokračování přehrávání ze zastavené pozice stiskněte tlačítko Play/Pause. Po opětovném stisknutí tlačítka dojde k úplnému ukončení přehrávání a návrat na úvod disku. MENU po stisknutí se zobrazí hlavní nabídka. Po dalším stisku dojde k pokračování v přehrávání. Pohyb v menu je možný navigačními tlačítky /, / nebo pomocí numerických tlačítek na dálkovém ovladači. Výběr se provádí tlačítkem ENTER na dálkovém ovladači popřípadě tlačítko ENT na DVD přehrávači televizoru. - po prvním stisknutí dojde k přechodu na začátek aktuální skladby nebo části. Po dalším stisku dojde k návratu na začátek disku nebo některé jeho části. - přechod na další skladbu / stopu. - rychlé přehrávání vpřed. Při opakovaném stisknutí dojde ke zvýšení rychlosti přehrávání: 2 x, 4 x, 8 x, 16 x, 32 x. Stisknutím tlačítka Play/Pause dojde k návratu do běžného přehrávání. - Při opakovaném stisknutí dojde ke zvýšení rychlosti přehrávání: 2 x, 4 x, 8 x, 16 x, 32 x. Stisknutím tlačítka Play/Pause dojde k návratu do běžného přehrávání. DISPLAY zobrazení detailních informací o aktuálním disku. AUDIO během přehrávání je možné stiskem tlačítka získat informaci o dostupných souborech Audio-Stream (u DVD celkem až 8 v různých jazycích). Tlačítko - funkce opětovného přehrávání stopy, playlistu nebo celého titulu. GOTO (žluté tlačítko) funkce, kterou je možné zvolit určitou časovou pozici pro přehrávání skladby nebo celého titulu ze které se má spustit přehrávání. Tlačítky / potom zvolte požadovanou pozici.

12 Tlačítky na numerické klávesnici a tlačítkem +10 je možné zadat čas pozice přímo. Zadání potvrďte tlačítkem ENTER. Po stisknutí tlačítka GOTO pak dojde k přechodu do režimu normálního přehrávání. TITLE většina DVD je rozdělena do různých částí, které jsou zahrnuty do hlavního menu disku. Během přehrávání disku stiskněte tlačítko TITLE. Dojde k zobrazení menu disku. Navigačními tlačítky nebo numerickými tlačítky a tlačítkem +10 vyberte požadovanou část a potvrďte tlačítkem ENTER. Přehrávání (Audio, MP3, VCD, SVCD) Po tom co vložíte do DVD mechaniky disk, dojde k automatickému přehrávání skladeb v přesném pořadí. Pomocí tlačítek nebo přejdete na požadovanou skladbu nebo stopu. PLAY / PAUSE stisknete-li tlačítko během přehrávání jednou, dojde k pozastavení přehrávání. Dalším stisknutím stejného tlačítka bude přehrávání pokračovat. STOP po stisknutí tlačítka během přehrávání dojde k ukončení přehrávání. Pro pokračování přehrávání ze stejného místa stiskněte tlačítko Play/Pause. Po dalším stisknutí tlačítka STOP dojde k úplnému ukončení přehrávání a návratu do hlavního menu disku. - rychlé přehrávání vpřed. Při opakovaném stisknutí dojde ke zvýšení rychlosti přehrávání: 2 x, 4 x, 8 x, 16 x, 32 x. Stisknutím tlačítka Play/Pause dojde k návratu do běžného přehrávání. - Při opakovaném stisknutí dojde ke zvýšení rychlosti přehrávání: 2 x, 4 x, 8 x, 16 x, 32 x. Stisknutím tlačítka Play/Pause dojde k návratu do běžného přehrávání. Tlačítko - funkce opětovného přehrávání stopy, playlistu nebo celého titulu. - po prvním stisknutí dojde k přechodu na začátek aktuální skladby nebo části. Po dalším stisku dojde k návratu na začátek disku nebo jeho částí. PLAY / PAUSE po prvním stisknutí dojde ke pozastavení prohlížení. Dalším stiskem dojde k pokračování prohlížení. / STOP - během prohlížení zobrazí náhled souboru. Pro pokračování v prohlížení v normálním režimu stiskněte tlačítko Play/Pauze. - návrat k předchozímu snímku - přechod na další snímek INFO zobrazení detailních informací o disku. Funkce je dostupná pouze v režimu zobrazení souborů. Tlačítko - po stisknutí se zobrazí obsah souboru/adresáře. Dalším stisknutím se zobrazí následující možnosti: Repeat One Repeat Dir Repeat All Repeat Off (opakovat přehrávání / prohlížení aktuálního souboru celého adresáře všech souborů - vypnuto). MENU v režimu přehrávání / prohlížení dojde k návratu do hlavního Menu. Pro návrat k přehrávání / prohlížení stiskněte tlačítko PLAY. GOTO v režimu prohlížení se zobrazí:. Pomocí numerických tlačítek je možné zadat číslo souboru. Výběr potvrdíte tlačítkem ENTER. Při zobrazení obsahu adresáře soubor vyberete stisknutím žlutého tlačítka. Otáčení obrazu Zobrazený soubor je možné otáčet pomocí navigačních tlačítek / nebo /. Po stisknutí tlačítka dojde k otáčení obrazu v uvedeném směru (doprava). - přechod na další skladbu/stopu. GOTO (žluté tlačítko) funkce, kterou je možné zvolit určitou časovou pozici pro přehrávání skladby nebo celého titulu ze které se má spustit přehrávání. Během přehrávání dojde k zobrazení následujících možností: Disc Go To: -: - Track Go To: -: - Select track - / N (Přejít na: - : - Ve skladbě: - : - Výběr sklady) Po stisknutí tlačítka dojde k otáčení obrazu v opačném směru (vlevo). (N = počet stop na disku). Numerickými klávesami je možné přímo zadat požadovanou pozici. INFO zobrazení detailních informací o disku. LANGUAGE změna zvukových efektů v reprodukterech Mono Left Mono Right Stereo (Mono levý Mono pravý Stereo) Při stisknutí tlačítka dojde k převrácení obrazu v horizontální rovině (zleva napravo). Pro změnu zvukového efektu stiskněte a přidržte tlačítko po dobu 2. sec. Prohlížení snímků 1. Vložte CD / DVD obsahující fotografie. DVD Player spustí automatické přehrávání snímků. 2. Po zobrazení disku a jeho obsahu použijte navigační tlačítka pro výběr požadovaného adresáře a potvrďte tlačítkem ENTER nebo PLAY. 3. Obsahuje-li adresář další podadresáře, postupujte obdobně v dalším výběru. 4. Stisknutím tlačítka nebo přechodu na ikonu dojde k návratu do předchozího adresáře. Po stisknutí tlačítka se obraz převrátí ve vertikální rovině (shora dolů). Upozornění: Na většině disků se nachází obrazové soubory a jiná data v různých formátech.

13 Poznámka: U některých CD není funkce otáčení obrazu k dispozici. Nastavení systému DVD V této části se dozvíte jakým způsobem provést vlastní konfiguraci systému. Poznámka: Změnu systémového nastavení je možné provádět pouze je-li vložen disk nebo v případě, že dojde k pozastavení přehrávání disku. Pro změnu nastavení systému postupujte následovně: Last Memory (paměť) Díky této paměťové funkci je možné uložit přesnou pozici nahrávání a pokračovat ve stejném místě. Funkci aktivujete pomocí tlačítka ENTER nebo. Výchozí nastavení je ON (zapnuto). Audio Setup Režim Dowmix (mix zvuku) Možnosti nastavení režimu jsou: LT / RT a Stereo (standard). 1. Stiskněte tlačítko DVD SETUP na televizoru nebo dálkovém ovladači. 2. Dojde k zobrazení hlavního Menu, ve kterém je možné provádět konfiguraci nastavení reproduktorů, digitálního nastavení a nastavení dalších systémů. Po stisku tlačítka DVD SETUP Menu opustíte. 3. Pomocí tlačítek, přejdete do dalšího submenu. 4. Tlačítky, změníte požadované parametry nastavení. Základní nastavení Hlavní menu základního nastavení. Poznámka: Při použití LT / RT dochází k výstupu v systému Dolby. Volba Stereo poskytuje zvukový výstup v systému Stereo. Nastavení systému Nastavení systému je možné provádět pouze v případě, že v DVD mechanice televizoru není žádný disk. TV System Možnosti nastavení televizních standardů: NTSC, PAL, Auto. Audio TV Display (nastavení zobrazení) Do nabídky vstoupíte do stisku tlačítka ENTER nebo. Nastavení zobrazení je možné ve formátu 4:3 PS, 4:3 LB a 16:9. Pro návrat zpět do předchozí hlavní nabídky stiskněte tlačítko. OSD Language (jazyk menu) Tlačítky, vyberte menu OSD Language a potvrďte tlačítkem ENTER nebo. Možnosti nastavení jazyka jsou: Angličtina (standartní), němčina, francouzština, španělština a další. Vybraný jazyk potvrďte tlačítkem ENTER. Screen Saver (spořič obrazovky) Spořič je možné aktivovat deaktivovat. Standartní nastavení je ON (zapnuto). Nastavení výstupního jazyka. Možnosti nastavení jazyka jsou: Angličtina (standartní), němčina, francouzština, španělština a další. Disk Menu Jazykové nastavení pro menu u vložených disků. Password (heslo) Jedná se o funkci rodičovského zámku, kterou je možné zablokovat sledování určitých pořadů. Tovární heslo: 0000 Parental (rodičovský zámek) Některá DVD mají svůj obsah rozdělený do několika kategorií. Díky tomu je možné zablokovat určité scény případně i celý disk. Nastavit lze také několik stupňů, kterými je možné chránit obsah disku před dětmi. Výchozí nastavení je pro dospělé.

14 Default Touto funkcí je možné uvést zařízení zpět do standartního (továrního) nastavení. Řešení problémů při přehrávání DVD Žádný zvuk ani obraz: Ujistěte se o tom, že je zařízení zapnuté. Ověřte funkčnost elektrické zásuvky a také, zda nedošlo k poškození napájecího kabelu. Obraz bez zvuku: Zkontrolujte stav hlasitosti (Mute) a konfiguraci v Menu Audio nastavení. Nekvalitní zvuk i obraz: Ujistěte se o tom, zda není přehrávaný disk poškozený nebo znečištěný. Bad disc Ověřte, zda disk není mechanicky poškozen (deformace, poškrábání). Formát disku musí být kompatibilní s přehrávačem televizoru. V přehrávači nepoužívejte žádná CD se softwarem. V opačném případě musí být zařízení restartováno. Dálkové ovládání nefunguje Zkontrolujte stav (kapacitu) baterií v dálkovém ovladači. Dálkový ovladač směrujte přímo na IR senzor na televizoru. Mezi televizorem a dálkovým ovladačem nesmí být žádné překážky. Zařízení nefunguje Zařízení vypněte a znovu zapněte. No disc V DVD přehrávači se nenachází žádný disk. Došlo k obrácenému vložení disku do mechaniky. Disk je mechanicky poškozen. Problém Možná příčina Řešení Žádný obraz Zařízení není zapojeno do elektrické sítě Připojte zařízení do elektrické zásuvky Zařízení je vypnuté. Zapněte zařízení Žádný signál DVD kabel není připojen Zapojte kabel Nesprávná konfigurace Nastavte správné parametry Žádný zvuk Nesprávné nebo žádné Připojte správný audio kabel audio připojení Zvuk je utlumený Upravte hlasitost Chybný soundtrack Zvolte jiný disk Obraz bez zvuku Nesprávné zapojení Propojte audio kabel audio kabelu Jedná se o kanál rozhlasové stanice Vyberte požadovaný režim TV / Rádio Kanál nezobrazuje vysílání Kódovaný kanál Zvolte jiný nešifrovaný kanál Odstranění pozice kanálu Proveďte nové vyhledávání kanálu Dálkový ovladač nefunguje Zařízení je vypnuté Zapojte zařízení do elektrické zásuvky a zapněte TV na dálkový Namiřte ovladač přímo na TV ovladač nereaguje Přední část TV je zakryta Odstraňte překážky Slabé baterie Vyměňte baterie v ovladači Nesprávné vložení baterií Ověřte polaritu baterií Nekvalitní / trhaný obraz Slabý signál Ověřte sílu signálu SPECIFIKACE Část Popis ATV / DTV Tuner Frekvence VHF: MHz DVB-T Demodulace COFDM OFDM Modulace 2K, 8K FFT, SFN a MFN Přenos signálu 2K / 8K Interval Guard 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 DVB-S2 Tuner Frekvence MHz Vstupní impedance 75 Ohm (asymetrických) Vstupní úroveň signálu -65 db -25 DBM Přenosová rychlost 2 45 Mb / s DVB-S Demodulace Demodulace QPSK FEC 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, 8/9, 9/10 Připojení Vstup RF Konektor IEC Propojení RF Konektor IEC TV SCART Video, Audio L / R Zdroj napájení Sítový zdroj V 50 / 60 Hz Příkon 60 W Displej TV standard PAL / NTSC Poměr stran 4:6 (letterbox, Pan & Scan) 16:9 Šifrování Video MPEG2 Transport Zvuk MPEG2 Audio Layer Recyklace Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných předpisů. Šetřete životní prostředí! Přispějte tak k jeho ochraně! Význam technických pojmů EPG Vstup RF FTA MUTE OSD PID Reciever Transponder HDMI Y/PB/PR RGB DVB-S DVB-S2 HD Elektronický programový průvodce Připojení anténního koaxiálního kabelu Free To Air příjem nešifrovaných kanálů Tlačítko na dálkovém ovladači, kterým dojde k okamžitému vypnutí zvuku On-Screen Displayed. Hlavní nabídka, další funkce a konfigurace systému Identifikační číslo přijímaného toku dat. Ověření správného příjmu kanálu Přijímač audio/video signálu z televizní antény Pomocí satelitního transpondéru je možné přijímat několik digitálních kanálů High Definition Multimedia Interface. Připojení pro přenos obrazu a zvuku v HD kvalitě Rozhraní pro přenos obrazu ve vysoké kvalitě barev RGB Přenos informací o barvě (červená-zelená-modrá) Digitální / satelitní vysílání Digitální / satelitní vysílání s podporou pro vysoké rozlišení High Definition vysílání ve vysokém rozlišení Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny! Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. REI/1/2015

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku,

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku, Popis a ovládací prvky Hlavní jednotka DVD systém DVP-937 Obj. č. 37 39 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup ovládání DVD systému Lenco. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.

Více

HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač

HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač Manuál 1. Přehled funkcí: FULL HD TV HD Digitální TV s MPEG-4(H.264)&MPEG-2, HD&SD standard DVB-T. HDMI HD 1080i výstupní formát Kompatibilní s 720p,

Více

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka HD přehrávač 80 239 Uživatelská příručka Tento přehrávač umožňuje přehrávání videa a hudby z USB Flash disku, externího pevného disku nebo SD/MMC karty. Video lze zobrazit v HD kvalitě na displeji připojeném

Více

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem 9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem Návod pro uživatele Kompatibilní s: DVD, MP4, MP3, VCD, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVCD Před instalací do auta a spuštěním přístroje, přečtěte si, prosím,

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 3 Funkce přehrávače... 3 Dálkový ovladač a funkce tlačítek...

Více

DVB-T přijímač. český manuál

DVB-T přijímač. český manuál DVB-T přijímač český manuál Obsah 02 Snadný začátek Seznámení se zařízením Hlavní znaky zařízení Popis zařízení 03 Popis dálkového ovládání (DO) 01 / Obsah MENU Správce programu 04 Oblíbený program / složka

Více

User Guide V1.4 For. TBS DVB T/T2 Series TV Tuner Cards/Boxes

User Guide V1.4 For. TBS DVB T/T2 Series TV Tuner Cards/Boxes User Guide V1.4 For TBS DVB T/T2 Series TV Tuner Cards/Boxes obsah Kapitola 1. Úvod 1.1 Přehled... 1 1.2 Vlastnosti... 1 Specifikace 1.3 zařízení... 3 1.4 Systémové požadavky... 3 Kapitola 2. Instalace

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem

Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem DS-X11d Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění a použité

Více

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 dvblogic DVB-T Tuner DVB-C20 Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 Funkce Duální DVB-T tuner přesně navržený pro daný typ vozidla Dvě aktivní DVB-T antény

Více

VIP1910/1920. instalační příručka

VIP1910/1920. instalační příručka VIP1910/1920 instalační příručka POZOR! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem Neotvírejte zař ízení POZOR! PRO SNÍŽENÍ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE ZAŘÍZENÍ DEŠTI

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

Digitální tuner 80533

Digitální tuner 80533 Digitální tuner 80533 Automobilový DVB-T tuner s možností přehrávání multimediálních souborů z USB a záznamu TV a rádiového vysílání Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

HD XC1 HD XC2. Uživatelská příručka. pro Digitální Kabelový Přijímač KK 11/14

HD XC1 HD XC2. Uživatelská příručka. pro Digitální Kabelový Přijímač KK 11/14 HD XC1 HD XC2 Uživatelská příručka pro Digitální Kabelový Přijímač KK 11/14 Obsah Krátký popis 1.1 Základní vlastnosti 1.2 Obsah balení 1.3 Přední panel 1.4 Zadní panel 1.5 Dálkové ovládání Instalace 2.1

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

III. Základní informace (General information)

III. Základní informace (General information) III. Základní informace (General information) 1 Předmluva (Preface) Děkujeme za zakoupení digitální kabelového přijímače. Poslední technologické novinky a vynikající konstrukce jsou zakomponovány k zajištění

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

Obsah Úvod Symboly Set-top Box První instalace Vlastnosti Možné závady ------------------------------------------------------------------

Obsah Úvod Symboly Set-top Box První instalace Vlastnosti Možné závady ------------------------------------------------------------------ Obsah ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⅰ Úvod------------------------------------------------------------------------------------- 2

Více

Uživatelský manuál. Symbol upozorňuje na informace, které by jste při čtení manuálu neměli přehlédnout

Uživatelský manuál. Symbol upozorňuje na informace, které by jste při čtení manuálu neměli přehlédnout Bezpečnostní instrukce Čtěte pozorně tento manuál před prvním použitím přístroje Pokud přístroj nebudete po dlouhou dobu používat, odpojte napájecí zdroj od elektrické sítě. Stejně tak odpojte napájecí

Více

FlyDVB-T Duo CardBus

FlyDVB-T Duo CardBus FlyDVB-T Duo CardBus č e s k ý m a n u á l F l y D V B - T D U O C a r d B u s 01 Obsah 02 Požadavky na systém Obsah balení 03 Zapojení zařízení 04 Instalace 06 LifeView DTV EPG 07 Vyhledávání a editace

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

UPOZORNĚNÍ Během používání výrobku zamezte nekontrolovaným kolizím a silnému zatížení jinými výrobky. Zabráníte tím poškození výrobku a ztrátě dat.

UPOZORNĚNÍ Během používání výrobku zamezte nekontrolovaným kolizím a silnému zatížení jinými výrobky. Zabráníte tím poškození výrobku a ztrátě dat. Fashion Technology Life UPOZORNĚNÍ Během používání výrobku zamezte nekontrolovaným kolizím a silnému zatížení jinými výrobky. Zabráníte tím poškození výrobku a ztrátě dat. Zadní Panel: audio zařízení 8.

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

Naladění programů na přijímači GoSAT GS-7050 HDi

Naladění programů na přijímači GoSAT GS-7050 HDi Naladění programů na přijímači GoSAT GS-7050 HDi Postup pro: 1. naladění programů z nového transpondéru (frekvence) 2. úpravu pořadí programů 1. Naladění programů z nového transpondéru Z důvodu rozšiřování

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE Kapitola 3-1 VYPNOUT/ZAPNOUT(žádný zvuk a žádné zobrazení) ŽÁDNÝ ZVUK (zobrazení OK) Kapitola

Více

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Popis produktu - 2 - 18 16 17 6 1. LCD display 2. Hlavní vypínač

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Palubní FULL HD kamera s možností GPS

Palubní FULL HD kamera s možností GPS Palubní FULL HD kamera s možností GPS Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově dobře dostupná kamera FULL HD kamera Možnost připojení GPS modulu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1)

Více

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér Příručka k rychlé instalaci Obsah Připojení... 1 Konfigurace... 4 Nastavení bezdrátové komunikace... 6 Médiový server... 9 Instalace... 9 Konfigurace...

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Uživatelská příručka. Přijímač digitální kabelové televize. Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby.

Uživatelská příručka. Přijímač digitální kabelové televize. Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. Uživatelská příručka Přijímač digitální kabelové televize Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. 2 strana obálky Obecné bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Poděkování: Vážený uživateli, děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku. Zde jsou provozní pokyny pro rychlé a pohodlné ovládání, před použitím si přečtěte pozorně návod. Obsah: 1.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633

Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633 Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633 Tento kamerový set umožňuje instalaci až 4 kamer uvnitř nebo vně objektu a jejich propojení s přijímačem. Přijímač je schopen zobrazovat

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113

Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113 Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113 Obsah Set-top-box Arris VIP1113... 1 1. Bezpečnostní opatření... 1 2. Vybalení set-top-boxu... 2 3. Popis set-top-boxu Arris VIP1113... 2 4. Zadní panel

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER Vážený zákazníku, děkujeme Vám za objednání služby Digi TV. Doporučujeme Vám, abyste o instalaci satelitního kompletu požádál kvalifikovaného technika, odborníka

Více

Uživatelský manuál. Smart TV box Q4

Uživatelský manuál. Smart TV box Q4 Smart TV box Q4 CPU: Quad Core až 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB flash memory Android Jelly Bean 4.2 Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Infračervené dálkové ovládání podpora karet microsdhc Google Play Podpora

Více

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití Braun DigiFrame 7002 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

DVD přehrávač Manta Lord

DVD přehrávač Manta Lord DVD přehrávač Manta Lord Uživatelská příručka UPOZORNĚNÍ Přečtěte si, prosím, pečlivě následující upozornění. Váš přehrávač pak bude bezpečně a spolehlivě sloužit. Napájení Ujistěte se, že používáte správné

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00)

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00) 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a popis kolíků Kap 2 Obecný funkční problém Kap 3 Nefunguje nebo bez napájení (černý displej): Kap 3-1 Nefunkční tlačítko Kap 3-2 Dotykový displej nefunguje

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

TOPFIELD. Uživatelský manuál. Digitální pozemní přijímač Australská verze TF4000T OBSAH

TOPFIELD. Uživatelský manuál. Digitální pozemní přijímač Australská verze TF4000T OBSAH OBSAH TOPFIELD Uživatelský manuál Digitální pozemní přijímač Australská verze TF4000T Přečtete si, prosím, tento návod k obsluze pozorně. Struktura menu a technické podmínky mohou být změněny bez předchozího

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

TECHNICKÁ DATA PŘÍSTROJE

TECHNICKÁ DATA PŘÍSTROJE Mnohokrát děkujeme za zakoupení tohoto stropního monitoru od firmy ZENEC. Koupí tohoto přístroje jste se rozhodli pro produkt vyrobený z kvalitního materiálu a součástek zaručujících dlouhou životnost.

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Záruka produktu. Autorská práva a Ochranné známky

Záruka produktu. Autorská práva a Ochranné známky Záruka produktu Tento přijímač slouží pro příjem HD signálu pro digitální satelitní vysílání. Tento návod k obsluze může být změněn v závislosti na zlepšení funkcí. Pokud nebudete dodržovat pokyny uvedené

Více

Uţivatelská příručka FT-8100 HD. Česky

Uţivatelská příručka FT-8100 HD. Česky Uţivatelská příručka FT-8100 HD Česky VAROVÁNÍ!!! S funkcionalitou USB paměti u modelu FT-8100 HD uţivatel můţe nahrávat a přehrávat na externí USB zařízení, jako je např. USB Flash Disk nebo externí USB

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČE DVB-S

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČE DVB-S UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČE DVB-S Před započetím práce, si prosím přečtete tento manuál. Při čtení tohoto návodu spolupracujte s originálním návodem!!! Upozorňujeme, že využití

Více

DVD přehrávač v opěrce hlavy

DVD přehrávač v opěrce hlavy DVD přehrávač v opěrce hlavy Návod k použití Poslední revize: 23.4.2013 Obsah: OMEZENÍ... 3 UPOZORNĚNÍ PŘED POUŽITÍM... 3 PŘÍSLUŠENSTVÍ... 4 MENU... 7 PŘEHRÁVÁNÍ USB / SD KARTY... 7 AV VSTUP... 7 FM /

Více

CryptoBox 550 HDC. Uživatelský návod ovládání STB (pro použití v sítích Selfnet) www.selfnet.cz 1

CryptoBox 550 HDC. Uživatelský návod ovládání STB (pro použití v sítích Selfnet) www.selfnet.cz 1 CryptoBox 550 HDC Uživatelský návod ovládání STB (pro použití v sítích Selfnet) www.selfnet.cz 1 Obsah 1. Použití STB CryptoBox 550 HDC v sítích Selfnet 4 2. Hlavní Vlastnosti STB 5 3. Obsah balení 5 4.

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Návod k obsluze Eagle Jumbo

Návod k obsluze Eagle Jumbo I N F O R M A Č N í K I O S K Y Návod k obsluze Eagle Jumbo W W W. P O W E R. C Z 1. Hlavní části informačního kiosku 1) Panel s reproduktory 2) Zobrazovací monitor s dotekovým senzorem 3) Výpad papíru

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Obsah Obsah...1 1. Úvod...2 Balení...2 Požadavky na systém...2 Vlastnosti...3 Popis...3 Klávesy...4 Konektory...4 2. Hardwarová instalace...5 3.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 95 46 26 Model Hyper Pen 8000 firmy Aiptek představuje grafický (kreslící) tablet za velice výhodnou cenu pro použití v domácích kancelářích, který znamená kompletní řešení zpracování

Více

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač Věříme, že budete s naším výrobkem spokojeni Při návštěvě stránek www.philips.com/support zadejte název výrobku, zobrazí se: FAQ, často kladené otázky poslední verze

Více

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Společnost Pinnacle Systems GmbH vydala tento návod s použitím všech dostupných informací, ale nemůže zaručit, že jsou uvedeny vyčerpávající informace o produktu

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 F-NS-M19 Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 Úvod Jsme rádi, že jste si zakoupili MP3 walkman od naší firmy. Dříve, než začnete přehrávač používat, prostudujte pečlivě tento návod. Hlavní funkce podpora zvukových

Více

NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU. Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač

NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU. Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač SIM karta ověření: SIM kartu je třeba předem ověřit, zda je opravdu funkční

Více

Obsah ČEŠTINA. 3. Nastavení v nabídce OSD (On- Screen Display)...14

Obsah ČEŠTINA. 3. Nastavení v nabídce OSD (On- Screen Display)...14 Obsah Regulatorní informace...2 Popis varovných symbolů...2 Bezpečnostní zásady...2 Předmluva...4 Záruka a servis / opravy...4 Čištění...4 1. Začínáme...5 Obsah krabice...5 Seznámení s TV...5 Funkce...5

Více

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4731364 Děkujeme, že jste si zakoupili tento bezdrátový kontroler pro ovládání RGB LED pásků, který umožňuje ovládání pomocí dálkového ovladače, nebo chytrým mobilním telefonem

Více

Digitální mikroskop s LCD displejem

Digitální mikroskop s LCD displejem Digitální mikroskop s LCD displejem Návod k použití 1. Systémové požadavky - PC s procesorem Pentium 166MHz a rychlejší, volným USB portem, CD-Rom mechanikou, myší, klávesnicí a barevnu obrazovkou - Podporované

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČE DVB-S

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČE DVB-S UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČE DVB-S Před započetím práce, si prosím přečtete tento manuál. Při čtení tohoto návodu spolupracujte s originálním návodem!!! Upozorňujeme, že využití

Více

PDP 711 SU NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD

PDP 711 SU NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD PDP 711 SU NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD Obsah Obsah... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Označení ovládacích prvků... 4 Hlavní jednotka... 4 Dálkový ovladač... 5 Nastavení

Více

Úvodní informace. Zapojení a montáž

Úvodní informace. Zapojení a montáž IPLUGRDS Univerzální rozhraní pro připojení MP3 přehrávače, Apple ipod, itouch, iphone, nebo externího zdroje k audio systému vozidla s možností ovládání prostřednictvím tlačítek na volantu Obsah Úvodní

Více