UPOZORNĚNÍ: Zařízení nikdy nevystavujte vlhkosti. V opačném případě hrozí úraz elektrickým proudem.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UPOZORNĚNÍ: Zařízení nikdy nevystavujte vlhkosti. V opačném případě hrozí úraz elektrickým proudem."

Transkript

1 UPOZORNĚNÍ: Zařízení nikdy nevystavujte vlhkosti. V opačném případě hrozí úraz elektrickým proudem. UPOZORNĚNÍ: Baterie nevystavujte zdrojům tepla a dopadu slunečních paprsků. LED TV s DVD přehrávačem Concept Line 16 Pro Symbol upozorňuje na nebezpečné napětí uvnitř zařízení a riziko úrazu elektrickým proudem. Symbol upozorňuje na důležité provozní a bezpečnostní pokyny v návodu. Symbol dvou čtverců označuje zařízení s dvojitou izolací. Obj. č VAROVÁNÍ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup LED televizoru s DVD přehrávačem. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! Zařízení je napájeno nebezpečným napětím. Zadní kryt proto nikdy neodstraňujte. Veškeré opravy svěřte odbornému servisu. Zabraňte vniknutí vody nebo vlhkosti dovnitř zařízení. V opačném případě hrozí nebezpečí požáru. Na zařízení nikdy neumísťujte žádné předměty a nevkládejte žádné ani do ventilačních mřížek. Při čištění nepoužívejte žádné rozstřikovací prostředky. Důležitá bezpečnostní opatření Pečlivě si přečtěte návod k obsluze. Řiďte se pokyny uvedenými v návodu. Dbejte všech bezpečnostních pokynů. Umístěte zařízení v dostatečné vzdálenosti od nádob s tekutinami. Zařízení čistěte jemným a suchým hadříkem. Zajistěte, aby nedošlo k omezení proudění vzduchu okolo zařízení a zejména větracích otvorů na zařízení. Zařízení neumisťujte do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, kamna, zesilovače a jiné zdroje, které vydávají teplo. Zařízení musí být připojeno do řádně instalované a uzemněné zásuvky. Napájecí kabel chraňte před poškozením a mechanickým namáháním. Používejte výhradně příslušenství doporučené výrobcem. Za bouřky vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky. V případě poruchy zařízení, poškození napájecího kabelu nebo po vniknutí cizích předmětů dovnitř zařízení, se obraťte na zákaznický servis. Stejně tak postupujte, pokud došlo k pádu zařízení nebo pokud bylo zařízení vystaveno nepříznivým vlivům (vlhkost, voda). Zařízení není napájeno pouze po vytažení jeho napájecího kabelu z elektrické zásuvky. Za provozu musí zůstat zásuvka vždy volně přístupná. Ventilační otvory u zařízení nikdy nezakrývejte ubrusy, závěsy nebo novinami. Na zařízení neumisťujte žádné zdroje otevřeného ohně (svíčky apod.) Staré baterie likvidujte odpovídajícím způsobem. Zařízení je určeno pro provoz v mírném podnebním pásmu. Nikdy nezakrývejte ventilační otvory v zadní části. Aby nedošlo k poškození zařízení, musí být zajištěna jeho dostatečná ventilace prouděním okolního vzduchu. Dbejte na to, aby nedošlo k poškození napájecího kabelu jeho přiskřípnutím pod televizorem. Televizor nepoužívejte jako oporu namísto žebříku. Dbejte zejména na to, aby děti televizor nepoužívali jako atrakci. Televizor umístěte na rovný a pevný podklad. Po pádu zařízení může dojít k jeho nevratnému poškození. V případě, že televizor po delší dobu nepoužíváte, vytáhněte napájecí kabel z elektrické zásuvky. Pokud televizor umístíte do nábytkové stěny, dodržte alespoň minimální vzdálenost televizoru od okolních stěn nábytku (10 cm). V opačném případě může v důsledku vzniklého tepla dojít k omezení celkové životnosti zařízení.

2 Recyklace Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných předpisů. Staré baterie odevzdejte v místě jejich prodeje. Ovládací prvky a konektory Pohled zepředu Šetřete životní prostředí! Přispějte tak k jeho ochraně! Bezpečný provoz Kvalita příjmu signálu a následného obrazu na televizoru závisí na kvalitě satelitního a DVB-T příjmu a na poskytovateli kabelové televize. Televizor je určen pro soukromé použití a k účelu uvedenému v tomto návodu. Jakékoliv jiné použití je v rozporu s návodem a výrobce tak nenese odpovědnost za případné škody na majetku nebo zranění osob. Nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu navíc vede ke ztrátě záruky. Instalace Montáž stojanu 1. Kontrolka stavu Zelená = zapnuto Červená = v režimu STAND-BY 2. Senzor dálkového ovladače Pohled ze shora 1. Zdroj Výběr vstupního zdroje. 1. Televizor umístěte na dodávaný stojan. 2. Stojan k televizoru upevněte pomocí přiložených šroubků. Montáž na stěnu Montáž televizoru na zeď proveďte pomocí úchytu na jeho zadní straně. 2. Menu Zobrazení systémového menu. 3. Vol + Nastavení hlasitosti (zesílení). 4. Vol - Nastavení hlasitosti (zeslabení). 5. CH+ V televizním režimu přepínáte mezi jednotlivými kanály. V menu stisknutím tlačítka CH + vyberete požadovanou položku. 6. CH- V televizním režimu přepínáte mezi jednotlivými kanály. V menu stisknutím tlačítka CH + vyberete požadovanou položku. 7. STAND-BY Pohotovostní režim televizoru. UPOZORNĚNÍ: Zvolte a proveďte pouze jeden z uvedených způsobů montáže. UPOZORNĚNÍ: Televizor není primárně určen pro použití v motorovém vozidle. Při startování motoru dochází ke generování vysokého proudu, který může televizor poškodit. Používejte proto pouze stabilizovaný zdroj napětí (adaptér) s ochranou proti zkratu a přetížení. Při startování motoru odpojte televizor od napájení. Ujistěte se o tom, že napájecí zdroj vozidla je schopen dodat napětí 12 V a proud nejméně 4 A. Adaptér do vozidla není součástí dodávky a je nezbytné jej zakoupit zvlášť.

3 Vstupní konektory Zadní strana Slot CI / CI+ Televizor je vybaven slotem CI + pro použití s CAM modulem a čipovou kartou (Smartcard), která je nezbytná pro zobrazení šifrovaných, placených kanálů. Modul je možné koupit od poskytovatele placených kanálů. Instalace modulu 1. Odpojte napájecí kabel televize z elektrické zásuvky. 2. Před vložením modulu do televizoru se ujistěte, zda Smartcard je správně vložena do modulu (1). Popis na modulu a čip karty musí být ve stejné pozici. 3. Opatrně vložte modul s kartou do vstupu televizoru (2). Modul musí přesně doléhat na kontakty v televizoru. 4. Připojte televizor k elektrické síti. Vyjmutí modulu 1. Odpojte napájecí kabel televize z elektrické zásuvky. 2. Opatrně vyjměte modul z televizoru. 1. Vstup DC 12 V 2. Vstup pro sluchátka 3. PC Audio IN 4. VGA vstup 5. Rozhradní YPbPr 6. SCART 7. CVBS 8. R IN Audio vstup (pravý) 9. L IN Audio vstup (levý) Pravá zadní část 1. Rozhraní CI (Common interference) společné pro více periferních zařízení 2. USB vstup 3. HDMI 4. Vstup antény (75 Ohmů) 5. Koaxiální výstup Poznámka: Pro CI rozhraní: Při montáži televizoru na zeď používejte tento vstup CI (CAM). Pro koaxiální výstup: Digitální výstup zvuku. Nelze použít v režimu DVD. Upozornění: Modul ani Smartcard nejsou součástí dodávky. Po instalaci CI + modulu je možné vyhledávat placené (šifrované) kanály, aniž by došlo k omezení běžného příjmu neplacených kanálů. Při prvním použití Smartcard může její aktivace trvat i několik minut. Při každém spuštění televizoru dochází k ověření stavu karty. Postupujte podle pokynů v návodu k CI+ modulu a SmartCard. Upozornění používání CI+ : V případě použití CI+ modulu je možné, že některé funkce na vybraném kanálu nemusí být dostupné v plném rozsahu. Některá videa tak mohou být šifrována. Jedná se však o omezení poskytovatele vysílání, za něž není výrobce televizoru nenese žádnou odpovědnost.

4 Dálkový ovladač Vložení baterií do dálkového ovladače 1. POWER: Vypnutí televizoru a uvedení do pohotovostního režimu STAND-BY. 2. Numerická část klávesnice: Přímý výběr čísla kanálu. 3. SLEEP: Nastavení času pro přechod do úsporného režimu. 4. ASPECT: Změna obrazového formátu. 5. VOL +/- : Ovládání hlasitosti. 6. Ovládací prstenec: Slouží pro snadný pohyb v menu. 7. MENU: Hlavní nabídka. 8. PMODE: Obrazové nastavení. 9. SOURCE: Výběr zdrojového zařízení (USB, HDMI ) 10. FAV / DVD / Menu: Náhled do oblíbených položek v režimu TV nebo DVD. 11. EPG: Zobrazení informací o aktuálním programu a kanálu. 12. HOLD / DVD Setup. 13. INDEX: Nastavení PVR, CH list (kanály). 14. STOP. 15. PLAY: Přehrávání v režimu USB / DVD, Timeshift 16. Rychlé přehrávání vpřed (režim USB / DVD) 17. Rychlé přehrávání zpět (režim USB / DVD) 18. Zelené tlačítko: funkce v teletextu 19. Červené tlačítko: funkce v teletextu 20. MUTE: Vypnutí zvuku 21. INFO: Informace o aktuálním vysílání. 22. Návrat k předchozímu kanálu, funkce Repeat. 23. NICAM. 24. CH + / - : Procházení kanálů. 25. AUDIO: Nastavení zvuku. 26. OK: Potvrzení výběru. 27. EXIT: Návrat k předchozí nabídce v Menu. 28. SMode: Přepnutí zvukového režimu. 29. EJECT: Vysunutí CD mechaniky (DVD). 30. TXT: Zapnutí / vypnutí teletextu. 31. Record: Záznam / Seznam záznamů. 32. Reveal / Angel: (uzpůsobení úhlu, pozice obrazu). 33. Size / Rec list (velikost / seznam souborů). 34. DTV / RADIO: Přepínání mezi TV a rozhlasem v režimu DVB. 35. SUBTITLE: Výběr titulků v režimu DTV / DVBS. 36. Přechod k předchozímu souboru v režimu USB / DVD. 37. Přechod k následujícímu souboru v režimu USB / DVD. 38. Žluté tlačítko: funkce v teletextu. 39. Modré tlačítko: funkce v teletextu. 1. Odstraňte kryt baterií. 2. Vložte 2 ks baterie 1,5 V (typ AAA). Dbejte na správnou pozici baterií a polarity. 3. Uzavřete kryt baterií. Výměnu baterií proveďte v případě, že vysílaný signál ovladače, není dostatečně silný popřípadě není žádný. Doporučujeme použití alkalických baterií. Vyjměte baterie z ovladače v případě, že jej po delší dobu nebudete používat. Připojení antény Připojte kabel (například anténní) do anténního vstupu na zadní straně televizoru. Po připojení antény zapněte televizor. Stiskněte tlačítko SOURCE a vyberte zdroj ATV nebo DTV. Spustí se průvodce pro vyhledávání kanálů. Analogový příjem stanic v současné době již není dostupný. Upozornění pro DVB-T příjem: Počet kanálu a kvalita jejich příjmu závisí vždy na místních podmínkách a dostupnosti DVB-T vysílačů v okolí. DVB-T rozhlasové stanice jsou k dispozici pouze v určitých oblastech. Provádějte pravidelné vyhledávání DVB-T kanálů ve vašem okolí. Příjem internetových kanálů pro televizor není dostupný. Základní nastavení 1. Pomocí tlačítek / zvolte požadované jazykové nastavení. K dalšímu kroku přejdete po stisknutí tlačítka. 2. Zvolte použití v domácnosti a přejděte k dalšímu kroku. 3. Tlačítkem vyberte oblast ve které se nacházíte. 4. Vyberte druh příjmu: anténní (DVB-T), kabelový (DVB-C) nebo analogový. 5. Zadejte, pro jaký druh vysílání mají být kanály vyhledávány: analogové i digitální (DVB + ATV), pouze analogové (ATV) nebo pouze digitální (DVB). Analogové kanály jsou dostupné pouze u kabelového přenosu. 6. Počkejte na dokončení vyhledávání všech kanálů. Následně se spustí první vyhledaná stanice. Poznámka: V průběhu vyhledávání kanálů se může se stát, že se stav ukazatele průběhu dlouho nemění. V takovém případě se nejedná o závadu. Vyhledávání může někdy trvat i velmi dlouho (až 30 minut). Během vyhledávání kanálů se vyhněte stisku všech tlačítek. Na obrazovce se během vyhledávání zobrazují následující informace.

5 Zvukové menu (Sound menu) Ve zvukovém menu je možné nastavit různé zvukové parametry. V menu jsou následující položky: výšky, basy, vyrovnávání, prostorový zvuk (Surround), ekvalizér, AVL a audio popis. Pro zvukové menu jsou dostupné režimy: standartní, hudební, osobitý nebo filmový. Pomocí tlačítek / vyberte nastavení a tlačítky / změňte jeho parametry. Stisknutím tlačítka MENU se vrátíte do předchozí nabídky. 8. Pokud chcete ukončit vyhledávání digitálních kanálů DTV stiskněte tlačítko MENU. Následně se spustí vyhledávání analogových kanálů (ATV). 9. Po ukončení vyhledávání budou nalezené kanály seřazeny do určitého pořadí. Kanály je dále možné upravovat (změna pořadí, přejmenování, uložení do oblíbených). Nastavení funkce OSD (on-screen display) Stisknutím tlačítek / přejdete na příslušnou záložku. Tlačítky / provádíte pohyb na této záložce. Obrazové menu V prvním řádku je nabídka obrazového menu, ve kterém je možné upravovat kontrast, jas atd. Stisknutím tlačítek / vyberete parametry, které požadujete změnit a tlačítky / je pak možné provést samotnou změnu v tomto nastavení. Stisknutím tlačítka MENU se vrátíte k předchozí položce Menu. Menu opustíte stisknutím tlačítka EXIT. Zvukový styl Výšky Basy Vyrovnávání Surround-sound Ekvalizér AVL (Auto Volume level) SPDIF Zvukový popis Typ zvuku standardní, příjemný, osobitý a filmový On / Off Off, Rock, Pop, Jazz, On / Off PCM, Off, Auto Režim: On / Off Hlasitost Stereo, dualní I, duální II, smíšený Konfigurace kanálů Obrazový styl standardní, příjemný, osobitý a dynamický Jas Kontrast Ostrost Sytost barev Odstíny barev Teplota barev standardní, teplá, chladná Poměr stran Zoom 1, Zoom 2, 4:3 16:9, automatický, plné zobrazení Pokročilé nastavení Redukce šumu (NR): slabá, střední, silná, Off MPEG (NR): slabé, střední, silné, Off Dynamický kontrast: slabý, střední, vysoký, Off Poznámka: Odstíny barev je možné nastavit pouze u systémů NTSC. K dispozici jsou tři možnosti: standardní, chladný a teplý. Orientace obrazovky je k dispozici pouze v režimu PC (horizontální a vertikální poloha), stejně tak i velikost obrazu a FPS (počet snímků za sekundu). 1. Typ příjmu výběr mezi anténním a kabelovým příjmem. 2. Vyhledávání a úprava kanálů. Automatické vyhledávání: automatické vyhledání všech vysílačů (ATV / DTV).

6 3) Ruční vyhledávání ATV: Pomocí vlastního zadání je možné vyhledávat analogové televizní kanály. Vyhledaný kanál je poté možné uložit pod určitým číslem. Stisknutím a přidržením tlačítka dojde k automatickému vyhledání země. V TV Menu při vyhledávání analogových kanálů (ATV) stiskněte tlačítko pro pozastavení vyhledání. Tlačítkem lze ve vyhledávání pokračovat. Poznámka: Všechny kanály, včetně ATV, DTV DTV a rádia je možné nastavit současně v režimu vyhledávání DTV + ATV. Všechny dříve uložené kanály se tím odstraní a uloží se nově vyhledané. Pokud do 15. minut nedojde k příjmu žádného signálu, televizor přejde automaticky do úsporného režimu. Poznámka: Analogové televizní stanice (ATV) jsou k dispozici pouze prostřednictvím kabelové televize! Stiskněte červené tlačítko pro uložení ručně vyhledané stanice. 4) Editace uložených stanic: Uložené stanice je možné přejmenovat, přesunout na jinou pozici nebo přidat k oblíbeným. DTV ruční vyhledávání kanálů V tomto režimu je možné pomocí tlačítek / zvolit DTV kanál a vysílač. Tlačítkem OK poté spustíte jeho vyhledávání. Informace o síle signálu: Bad (špatný) Normal (normální) Good (dobrý). Červené tlačítko Odstranění Zelené tlačítko Uvolnění pozice Modré tlačítko Přesunutí Po stisknutí odstraníte vybranou stanici Vyberte stanici a stiskněte zelené tlačítko. Vedle programu se objeví symbol výběru. Přejděte na požadovanou pozici a znovu stiskněte zelené tlačítko. Vyberte požadovanou stanici a stiskněte modré tlačítko. Přejděte na volnou pozici a znovu stiskněte modré tlačítko.

7 Informace o signálu (pouze v režimu DVT) Menu nastavení systému (Setup) V menu nastavení systému je možné měnit jazykové nastavení, zvuk, titulky ad. Pohyb v menu je možný pomocí tlačítek, požadovaný výběr potvrďte tlačítkem OK. Pomocí tlačítek / získání informace o kvalitě signálu. Uzamčení pomocí hesla (Uzamčení systému) V této nabídce je možné uzamknout systém proti neoprávněnému zásahu a sledování určitých programů. V případě, že je systém uzamčený není možné provádět jakékoliv programové změny. Tlačítky / vyberte položku v menu a poté stiskněte tlačítko OK. Následně pomocí tlačítek změníte požadovanou položku. OSD jazyk Jazyk audio Titulky Teletext Modrá obrazovka Režim Nastavení PVR Základní nastavení Tovární nastavení SETUP uživatelsky nastavitelný Off / On Domácí / Kancelářský Správce souborů Náhodný seznam Vlastní seznam Nastavení při prvním uvedení do provozu Ano / Ne Poznámka: Uvedením televizoru do továrního nastavení dojde k odstranění všech vyhledaných kanálů a uloženého hesla rodičovského zámku. Poznámka: V případě, že použitý USB disk nejde použít v režimu PVR, proveďte jeho formátování v počítači. Režim PVR V režimu DTV tlačítko MENU a tlačítky / vyberte záložku Setup (nastavení). Poznámka: Pro odemčení systému nebo změnu hesla zadejte heslo: Administrátorské heslo je Přejděte do nastavení PVR (PVR Settings) a dále nabídky File manager (Správce souborů).

8 EPG Menu Prostřednictvím funkce EPG je možné získat informace o DTV programu nebo rozhlasové stanici. Pomocí tlačítek / přejděte do nabídky Device list. Červené tlačítko Zelené tlačítko Žluté tlačítko Seznam Zobrazení aktuálního času a datumu Výběr informací o kanálu podle zvoleného data (tlačítko teletextu) Zobrazí seznam všech nastavených připomínek. Červeným tlačítkem dojde k odstranění všech připomínek. Vyberte nabídku Scheduled record (plánovaný záznam). Modré tlačítko Paměť / připomenutí Odstraňování potíží Výběr programu a nastavení času k jeho připomenutí. V nastavený čas televizor automaticky přepne na vybraný pořad. Problém / Chyba / Příznak Obraz Zvuk Zkontrolujte / Ověřte Sníh Výrazný tón Poloha, směr a připojení antény Stín Normální tón Poloha, směr a připojení antény Poznámka: Formátováním dojde k odstranění všech uložených dat na paměťovém médiu. Rušení Výrazný tón Elektromotory, motorová vozidla, zářivky Normální Žádný tón Hlasitost TV (deaktivace funkce Mute) a ostatních sound systémů připojených do TV Žádný obraz Žádný tón Připojte TV ke zdroji napájení / zapněte jistič / jas a kontrast Žádné barvy Normální tón Nastavení barev

9 Informace CI + Televizor je vybaven slotem pro CI+ modul, který je určen pro vložení čipové karty. Karta slouží k dekódování (dešifrování) placených kanálů. Před vložením modulu s kartou vypněte televizor. Modul z televizoru vyjímejte také za vypnutého stavu. Po vložení modulu do televizoru dojde k načtení karty, kterou je možné konfigurovat v menu Informace CI. 1. Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do hlavní nabídky. 2. Tlačítkem vyberte menu Informace CI a stiskněte OK. V případě uvedeného menu nejsou k dispozici veškeré položky. V případě modulu a karty se jedná o zařízení, které není součástí televizoru a jeho parametry tak mohou být různé. 3. Vyberte požadovanou položku a potvrďte výběrem tlačítkem OK. 4. Tlačítkem EXIT uložíte nastavení a opustíte nabídku. Důležité upozornění: Dostupnost položek v CI menu je závislé na použitém typu modulu. Bez čipové karty není možný příjem kódovaných kanálů. Ujistěte se, že modul a čipová karta je plně kompatibilní s televizorem. O kompatibilitě modulu a čipové karty se poraďte na zákaznické lince. EPG (Electronic program guide) EPG je elektronický programový průvodce, jehož prostřednictvím je možné získat informace o vysílaných programech na následujících 7 dní. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko EPG. Následně dojde k zobrazení aktuálně vysílaných programů. Označte požadovaný program a stiskněte tlačítka / pro přepnutí mezi časem a programem. Čas: Zobrazení přehledu programů (datum a vysílací čas) Označte datum a vysílací čas a stiskněte tlačítka / pro změnu datumu. Program: Zobrazení informací o programu. Označte program a stiskněte tlačítka /. V nabídce EPG jsou k dispozici následující funkce: Připomenutí: Stiskněte modré tlačítko pro připomenutí vysílání určitého programu a potvrďte tlačítkem OK. Tím dojde k uložení do seznamu naplánovaných vysílacích pořadů. Záznam: Stiskněte červené tlačítko pro záznam (nahrávání) vybraného pořadu v požadovaném čase. Výběr potvrďte tlačítkem OK. Zvolený pořad se uloží do seznamu. Teletext Teletext je informační systém provozovaný některými televizními stanicemi. Jedná se o textovou podobu zpráv určených zejména pro osoby se sluchovým postižením. Tlačítko: TEXT Čísla na numerické klávesnici Barevná tlačítka INDEX SUB PAGE HOLD REVEAL LIST Výběr vstupního zdroje Zobrazení: Zobrazení / vypnutí teletextu. V případě, že stanice podporuje teletext, dojde k přechodu na hlavní stránku. Pakliže se zobrazí bílá stránka s číslem 100, stanice teletext nevysílá. Zadejte číslo strany teletextu. Číslo stránky se zobrazí v levém horním rohu. Pokud nedojde k zobrazení zadané stránky, stránka neexistuje. K přímému přechodu na určité stránky slouží barevná tlačítka na dálkovém ovladači. Přechod na hlavní stránku teletextu. Některé stránky obsahují další stránky v analytické struktuře. Vstup do těchto stránek je zobrazen v levém horním rohu. Pozastavení textového zobrazení. Zobrazení skrytých informací na stránce. Nastavení seznamu oblíbených stránek pomocí barevných tlačítek na ovladači. Oblíbené stránky je možné uložit pro každou stanici individuálně. Televizor podporuje více video režimů. Zdroj vyberte tlačítkem na dálkovém ovladači. Po stisku tlačítka SOURCE se objeví následující nabídka: SOURCE DTV ATV SCART AV YPbPr DVD HDMI PC USB Požadovaný zdroj vyberte pomocí tlačítek / a potvrďte tlačítkem OK. Připojení USB média Televizor je vybaven USB portem díky, kterému je například možné provést aktualizaci software. Info: Stiskněte zelené tlačítko. Zobrazí se informace o programu. Naplánované pořady: Stiskněte žluté tlačítko, dojde k zobrazení seznamu naplánovaných pořadů. Červeným tlačítkem je možné vybrané pořady odstranit. Vložte USB médium přímo do USB portu na televizoru. V případě použití prodlužovacího kabelu, nepoužívejte kabel delší než 25 cm.

10 Ujistěte se, že zařízení USB je připojeno do televizoru. Na výběr jsou tři typy médií: foto, hudba a film. Prohlížení snímků Zvolte požadovaný typ pomocí tlačítek / a potvrďte tlačítkem OK. Následně dojde k zobrazení seznamu souborů na paměťovém disku. Přehrávání videa Tlačítky / nebo / vyberte multimediální soubor. Dojde k zobrazení jeho náhledu. Stiskněte tlačítko PLAY (v dolní části dálkového ovládání) pro přehrávání multimediálního souboru v režimu celé obrazovky. Stisknutím tlačítka OK soubor označíte. Označené soubory lze potom přidat do Playlistu (seznam souborů). Tlačítky / nebo / vyberte požadované fotografie. Stisknutím tlačítka OK se zobrazí lišta s dalšími funkcemi. Pomocí tlačítek / přejděte na následující nebo předchozí snímek. Stisknutím modrého tlačítka dojde k zobrazení rychlého menu "Quick Menu". Požadovanou funkce vyberte pomocí tlačítek /. Přehrávání hudby Rychlé menu Interval 30 sekund Přehrávání Vše Slide effect Volitelné (efekty při přechodu) Hudba na pozadí Ano / Ne Poznámka k přehrávání videa: V důsledku velkého počtu různých video formátů není možné zaručit, že televizor dokáže přehrávat všechny soubory. To platí i pro fotografie a hudební soubory. Během přehrávání mediálních souborů (foto, hudba, film) stiskněte tlačítko OK. Přitom se zobrazí lišta s následujícími možnostmi: Pomocí tlačítek / nebo / vyberte hudební soubor a potvrďte tlačítkem OK. Na pravé straně je okno náhledu a informace o titulu. Tlačítky / je možné vybrat další funkce pro přehrávání. Modrým tlačítkem otevřete rychlé (Quick) menu. Rychlé menu Přehrávání všechny skladby Hudba na pozadí Ano / Ne Tlačítky / vyberte požadovanou funkci. Stiskněte tlačítko OK pro výběr funkce. Tlačítkem nebo EXIT panel s funkcemi opustíte. Při přehrávání video souborů je možné v menu Info vybrat zvukovou stopu nebo programovat. Připojení do počítače Televizor je možné připojit VGA kabelem do PC. Schéma zapojení je na přiloženém obrázku. 1. Připojte jeden konec VGA kabelu do vstupu VGA zadní straně TV a druhý konec do PC. 2. Zapojte jeden konec audio kabelu do audio vstupu zadní straně TV a druhý konec do PC. 3. Zapněte TV a tlačítkem SOURCE přejděte do režimu PC (VGA). 4. Zapněte PC. 5. Přizpůsobte rozlišení monitoru počítače obrazovce televizoru. Důležitá poznámka: Dodržte shora uvedený postup propojení.

11 Rozlišení Video frekvence (Hz) Zvuková frekvence (Hz) 1 800* * * * Při vkládání disku do televize si počínejte obzvlášť opatrně. Popis na disku musí směřovat dozadu. Přehrávání DVD DVD CD DISC-LOGO Průměr Délka stopy 133 min (SS-SL) 12 cm 242 min (SS-SL) 266 min (DS-SL) 484 min (DS-DL) 41 min (SS-SL) 8 cm 75 min (SS-DL) 85 min (DS-SL) 150 min (DS-DL) 12 cm 74 min 8 cm 20 min MP3 12 cm 600 min JPEG 12 cm Manipulace s disky Při vkládání disku do zařízení se nedotýkejte jeho hrací plochy. Na disk nenalepujte žádné samolepky. Čištění disků Otisky prstů a jiné nečistoty mohou způsobit snížení kvality zvuku a obrazu. Disk čistěte pouze měkkým a čistým hadříkem navlhčeným neutrálním, čistícím prostředkem. Disk nečistěte kruhovými pohyby po obvodu disku, ale vždy pohyby ze středu disku k jeho okraji. Pokyny pro uskladnění disků: Disky nikdy nevystavujte dopadům slunečních paprsků a zdrojů tepla. Před prvním použitím DVD přehrávače věnujte zvýšenou pozornost následujícím pokynům. Režim přehrávání Uvedení do provozu 1. Připojte televizor do elektrické zásuvky prostřednictvím dodávaného síťového adaptéru. 2. Zapněte televizor. 3. Přejděte do režimu DVD a vložte do mechaniky disk. Přehrávání disku se spustí automaticky. 4. Stiskněte tlačítko EJECT na dálkovém ovladači nebo televizoru pro vysunutí disku. Upozornění: DVD je možné vysunout pouze v režimu DVD. V ostaních režimech je tlačítko EJECT neaktivní. ASPECT slouží pro přepínání poměru stran zobrazení 16: 9 a 4: 3 ZOOM na dálkovém ovladači, změna velikosti obrazu. Měnit velikost je možné 2x, 3x, 4x. Tato funkce není k dispozici při přehrávání CD. A-B na dálkovém ovladači, funkce umožňující opakovat přehrávání mezi určenými body A a B. Prvním stiskem tlačítka dojde k nastavení bodu A. Dalším stiskem se určí bod B. Spusťte přehrávání vybrané části. Pokud během přehrávání výběru stiskněte znovu stejné tlačítko, dojde ke zrušení vybrané části. Tuto funkci nelze použít pro soubory JPEG. Přehrávání DVD Po vložení disku do mechaniky se automaticky spustí jeho přehrávání. V hlavním menu disku vyberte přehrávání požadovaného souboru a stiskněte tlačítko ENTER na dálkovém ovladači popřípadě tlačítko ENT na televizoru. PLAY / PAUSE po stisku dojde ke spuštění přehrávání. Dalším stiskem se přehrávání pozastaví. Po dalším stisknutí dojde k pokračování přehrávání. STOP po prvním stisknutí dojde k zastavení přehrávání. Pro pokračování přehrávání ze zastavené pozice stiskněte tlačítko Play/Pause. Po opětovném stisknutí tlačítka dojde k úplnému ukončení přehrávání a návrat na úvod disku. MENU po stisknutí se zobrazí hlavní nabídka. Po dalším stisku dojde k pokračování v přehrávání. Pohyb v menu je možný navigačními tlačítky /, / nebo pomocí numerických tlačítek na dálkovém ovladači. Výběr se provádí tlačítkem ENTER na dálkovém ovladači popřípadě tlačítko ENT na DVD přehrávači televizoru. - po prvním stisknutí dojde k přechodu na začátek aktuální skladby nebo části. Po dalším stisku dojde k návratu na začátek disku nebo některé jeho části. - přechod na další skladbu / stopu. - rychlé přehrávání vpřed. Při opakovaném stisknutí dojde ke zvýšení rychlosti přehrávání: 2 x, 4 x, 8 x, 16 x, 32 x. Stisknutím tlačítka Play/Pause dojde k návratu do běžného přehrávání. - Při opakovaném stisknutí dojde ke zvýšení rychlosti přehrávání: 2 x, 4 x, 8 x, 16 x, 32 x. Stisknutím tlačítka Play/Pause dojde k návratu do běžného přehrávání. DISPLAY zobrazení detailních informací o aktuálním disku. AUDIO během přehrávání je možné stiskem tlačítka získat informaci o dostupných souborech Audio-Stream (u DVD celkem až 8 v různých jazycích). Tlačítko - funkce opětovného přehrávání stopy, playlistu nebo celého titulu. GOTO (žluté tlačítko) funkce, kterou je možné zvolit určitou časovou pozici pro přehrávání skladby nebo celého titulu ze které se má spustit přehrávání. Tlačítky / potom zvolte požadovanou pozici.

12 Tlačítky na numerické klávesnici a tlačítkem +10 je možné zadat čas pozice přímo. Zadání potvrďte tlačítkem ENTER. Po stisknutí tlačítka GOTO pak dojde k přechodu do režimu normálního přehrávání. TITLE většina DVD je rozdělena do různých částí, které jsou zahrnuty do hlavního menu disku. Během přehrávání disku stiskněte tlačítko TITLE. Dojde k zobrazení menu disku. Navigačními tlačítky nebo numerickými tlačítky a tlačítkem +10 vyberte požadovanou část a potvrďte tlačítkem ENTER. Přehrávání (Audio, MP3, VCD, SVCD) Po tom co vložíte do DVD mechaniky disk, dojde k automatickému přehrávání skladeb v přesném pořadí. Pomocí tlačítek nebo přejdete na požadovanou skladbu nebo stopu. PLAY / PAUSE stisknete-li tlačítko během přehrávání jednou, dojde k pozastavení přehrávání. Dalším stisknutím stejného tlačítka bude přehrávání pokračovat. STOP po stisknutí tlačítka během přehrávání dojde k ukončení přehrávání. Pro pokračování přehrávání ze stejného místa stiskněte tlačítko Play/Pause. Po dalším stisknutí tlačítka STOP dojde k úplnému ukončení přehrávání a návratu do hlavního menu disku. - rychlé přehrávání vpřed. Při opakovaném stisknutí dojde ke zvýšení rychlosti přehrávání: 2 x, 4 x, 8 x, 16 x, 32 x. Stisknutím tlačítka Play/Pause dojde k návratu do běžného přehrávání. - Při opakovaném stisknutí dojde ke zvýšení rychlosti přehrávání: 2 x, 4 x, 8 x, 16 x, 32 x. Stisknutím tlačítka Play/Pause dojde k návratu do běžného přehrávání. Tlačítko - funkce opětovného přehrávání stopy, playlistu nebo celého titulu. - po prvním stisknutí dojde k přechodu na začátek aktuální skladby nebo části. Po dalším stisku dojde k návratu na začátek disku nebo jeho částí. PLAY / PAUSE po prvním stisknutí dojde ke pozastavení prohlížení. Dalším stiskem dojde k pokračování prohlížení. / STOP - během prohlížení zobrazí náhled souboru. Pro pokračování v prohlížení v normálním režimu stiskněte tlačítko Play/Pauze. - návrat k předchozímu snímku - přechod na další snímek INFO zobrazení detailních informací o disku. Funkce je dostupná pouze v režimu zobrazení souborů. Tlačítko - po stisknutí se zobrazí obsah souboru/adresáře. Dalším stisknutím se zobrazí následující možnosti: Repeat One Repeat Dir Repeat All Repeat Off (opakovat přehrávání / prohlížení aktuálního souboru celého adresáře všech souborů - vypnuto). MENU v režimu přehrávání / prohlížení dojde k návratu do hlavního Menu. Pro návrat k přehrávání / prohlížení stiskněte tlačítko PLAY. GOTO v režimu prohlížení se zobrazí:. Pomocí numerických tlačítek je možné zadat číslo souboru. Výběr potvrdíte tlačítkem ENTER. Při zobrazení obsahu adresáře soubor vyberete stisknutím žlutého tlačítka. Otáčení obrazu Zobrazený soubor je možné otáčet pomocí navigačních tlačítek / nebo /. Po stisknutí tlačítka dojde k otáčení obrazu v uvedeném směru (doprava). - přechod na další skladbu/stopu. GOTO (žluté tlačítko) funkce, kterou je možné zvolit určitou časovou pozici pro přehrávání skladby nebo celého titulu ze které se má spustit přehrávání. Během přehrávání dojde k zobrazení následujících možností: Disc Go To: -: - Track Go To: -: - Select track - / N (Přejít na: - : - Ve skladbě: - : - Výběr sklady) Po stisknutí tlačítka dojde k otáčení obrazu v opačném směru (vlevo). (N = počet stop na disku). Numerickými klávesami je možné přímo zadat požadovanou pozici. INFO zobrazení detailních informací o disku. LANGUAGE změna zvukových efektů v reprodukterech Mono Left Mono Right Stereo (Mono levý Mono pravý Stereo) Při stisknutí tlačítka dojde k převrácení obrazu v horizontální rovině (zleva napravo). Pro změnu zvukového efektu stiskněte a přidržte tlačítko po dobu 2. sec. Prohlížení snímků 1. Vložte CD / DVD obsahující fotografie. DVD Player spustí automatické přehrávání snímků. 2. Po zobrazení disku a jeho obsahu použijte navigační tlačítka pro výběr požadovaného adresáře a potvrďte tlačítkem ENTER nebo PLAY. 3. Obsahuje-li adresář další podadresáře, postupujte obdobně v dalším výběru. 4. Stisknutím tlačítka nebo přechodu na ikonu dojde k návratu do předchozího adresáře. Po stisknutí tlačítka se obraz převrátí ve vertikální rovině (shora dolů). Upozornění: Na většině disků se nachází obrazové soubory a jiná data v různých formátech.

13 Poznámka: U některých CD není funkce otáčení obrazu k dispozici. Nastavení systému DVD V této části se dozvíte jakým způsobem provést vlastní konfiguraci systému. Poznámka: Změnu systémového nastavení je možné provádět pouze je-li vložen disk nebo v případě, že dojde k pozastavení přehrávání disku. Pro změnu nastavení systému postupujte následovně: Last Memory (paměť) Díky této paměťové funkci je možné uložit přesnou pozici nahrávání a pokračovat ve stejném místě. Funkci aktivujete pomocí tlačítka ENTER nebo. Výchozí nastavení je ON (zapnuto). Audio Setup Režim Dowmix (mix zvuku) Možnosti nastavení režimu jsou: LT / RT a Stereo (standard). 1. Stiskněte tlačítko DVD SETUP na televizoru nebo dálkovém ovladači. 2. Dojde k zobrazení hlavního Menu, ve kterém je možné provádět konfiguraci nastavení reproduktorů, digitálního nastavení a nastavení dalších systémů. Po stisku tlačítka DVD SETUP Menu opustíte. 3. Pomocí tlačítek, přejdete do dalšího submenu. 4. Tlačítky, změníte požadované parametry nastavení. Základní nastavení Hlavní menu základního nastavení. Poznámka: Při použití LT / RT dochází k výstupu v systému Dolby. Volba Stereo poskytuje zvukový výstup v systému Stereo. Nastavení systému Nastavení systému je možné provádět pouze v případě, že v DVD mechanice televizoru není žádný disk. TV System Možnosti nastavení televizních standardů: NTSC, PAL, Auto. Audio TV Display (nastavení zobrazení) Do nabídky vstoupíte do stisku tlačítka ENTER nebo. Nastavení zobrazení je možné ve formátu 4:3 PS, 4:3 LB a 16:9. Pro návrat zpět do předchozí hlavní nabídky stiskněte tlačítko. OSD Language (jazyk menu) Tlačítky, vyberte menu OSD Language a potvrďte tlačítkem ENTER nebo. Možnosti nastavení jazyka jsou: Angličtina (standartní), němčina, francouzština, španělština a další. Vybraný jazyk potvrďte tlačítkem ENTER. Screen Saver (spořič obrazovky) Spořič je možné aktivovat deaktivovat. Standartní nastavení je ON (zapnuto). Nastavení výstupního jazyka. Možnosti nastavení jazyka jsou: Angličtina (standartní), němčina, francouzština, španělština a další. Disk Menu Jazykové nastavení pro menu u vložených disků. Password (heslo) Jedná se o funkci rodičovského zámku, kterou je možné zablokovat sledování určitých pořadů. Tovární heslo: 0000 Parental (rodičovský zámek) Některá DVD mají svůj obsah rozdělený do několika kategorií. Díky tomu je možné zablokovat určité scény případně i celý disk. Nastavit lze také několik stupňů, kterými je možné chránit obsah disku před dětmi. Výchozí nastavení je pro dospělé.

14 Default Touto funkcí je možné uvést zařízení zpět do standartního (továrního) nastavení. Řešení problémů při přehrávání DVD Žádný zvuk ani obraz: Ujistěte se o tom, že je zařízení zapnuté. Ověřte funkčnost elektrické zásuvky a také, zda nedošlo k poškození napájecího kabelu. Obraz bez zvuku: Zkontrolujte stav hlasitosti (Mute) a konfiguraci v Menu Audio nastavení. Nekvalitní zvuk i obraz: Ujistěte se o tom, zda není přehrávaný disk poškozený nebo znečištěný. Bad disc Ověřte, zda disk není mechanicky poškozen (deformace, poškrábání). Formát disku musí být kompatibilní s přehrávačem televizoru. V přehrávači nepoužívejte žádná CD se softwarem. V opačném případě musí být zařízení restartováno. Dálkové ovládání nefunguje Zkontrolujte stav (kapacitu) baterií v dálkovém ovladači. Dálkový ovladač směrujte přímo na IR senzor na televizoru. Mezi televizorem a dálkovým ovladačem nesmí být žádné překážky. Zařízení nefunguje Zařízení vypněte a znovu zapněte. No disc V DVD přehrávači se nenachází žádný disk. Došlo k obrácenému vložení disku do mechaniky. Disk je mechanicky poškozen. Problém Možná příčina Řešení Žádný obraz Zařízení není zapojeno do elektrické sítě Připojte zařízení do elektrické zásuvky Zařízení je vypnuté. Zapněte zařízení Žádný signál DVD kabel není připojen Zapojte kabel Nesprávná konfigurace Nastavte správné parametry Žádný zvuk Nesprávné nebo žádné Připojte správný audio kabel audio připojení Zvuk je utlumený Upravte hlasitost Chybný soundtrack Zvolte jiný disk Obraz bez zvuku Nesprávné zapojení Propojte audio kabel audio kabelu Jedná se o kanál rozhlasové stanice Vyberte požadovaný režim TV / Rádio Kanál nezobrazuje vysílání Kódovaný kanál Zvolte jiný nešifrovaný kanál Odstranění pozice kanálu Proveďte nové vyhledávání kanálu Dálkový ovladač nefunguje Zařízení je vypnuté Zapojte zařízení do elektrické zásuvky a zapněte TV na dálkový Namiřte ovladač přímo na TV ovladač nereaguje Přední část TV je zakryta Odstraňte překážky Slabé baterie Vyměňte baterie v ovladači Nesprávné vložení baterií Ověřte polaritu baterií Nekvalitní / trhaný obraz Slabý signál Ověřte sílu signálu SPECIFIKACE Část Popis ATV / DTV Tuner Frekvence VHF: MHz DVB-T Demodulace COFDM OFDM Modulace 2K, 8K FFT, SFN a MFN Přenos signálu 2K / 8K Interval Guard 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 DVB-S2 Tuner Frekvence MHz Vstupní impedance 75 Ohm (asymetrických) Vstupní úroveň signálu -65 db -25 DBM Přenosová rychlost 2 45 Mb / s DVB-S Demodulace Demodulace QPSK FEC 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, 8/9, 9/10 Připojení Vstup RF Konektor IEC Propojení RF Konektor IEC TV SCART Video, Audio L / R Zdroj napájení Sítový zdroj V 50 / 60 Hz Příkon 60 W Displej TV standard PAL / NTSC Poměr stran 4:6 (letterbox, Pan & Scan) 16:9 Šifrování Video MPEG2 Transport Zvuk MPEG2 Audio Layer Recyklace Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných předpisů. Šetřete životní prostředí! Přispějte tak k jeho ochraně! Význam technických pojmů EPG Vstup RF FTA MUTE OSD PID Reciever Transponder HDMI Y/PB/PR RGB DVB-S DVB-S2 HD Elektronický programový průvodce Připojení anténního koaxiálního kabelu Free To Air příjem nešifrovaných kanálů Tlačítko na dálkovém ovladači, kterým dojde k okamžitému vypnutí zvuku On-Screen Displayed. Hlavní nabídka, další funkce a konfigurace systému Identifikační číslo přijímaného toku dat. Ověření správného příjmu kanálu Přijímač audio/video signálu z televizní antény Pomocí satelitního transpondéru je možné přijímat několik digitálních kanálů High Definition Multimedia Interface. Připojení pro přenos obrazu a zvuku v HD kvalitě Rozhraní pro přenos obrazu ve vysoké kvalitě barev RGB Přenos informací o barvě (červená-zelená-modrá) Digitální / satelitní vysílání Digitální / satelitní vysílání s podporou pro vysoké rozlišení High Definition vysílání ve vysokém rozlišení Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny! Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. REI/1/2015

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

dvblink - DVB-T tuner

dvblink - DVB-T tuner dvblink - DVB-T tuner Dualní DVB-T tuner Vlastnosti produktu Dualní DVB-T tuner DVB-T MPEG2 a MPEG4 kompatibilní (HD) AFS* - automatické přepínání frekvencí USB AV port přehrávače USB zařízení až 2TB (FAT32

Více

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk)

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk) Jednoduchá příručka Číslo Popis Funkce Číslo Popis Funkce 1 Tlačítko Zap/Vyp Zapne přijímač / Vypne přijímač do Stand By 8 Mód videa Změní mód videa 2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit

Více

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce k bezpečnému používání výrobku Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování

Více

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe Mobile 370 DVD TV Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe 1 5. Vypínaè Power ON/OFF 6. Konektor napájení DC 12V 7. Indikátor nabíjení

Více

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy DS-X966TD Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy TV tuner 1 Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

Technosonic HT-713. Návod k obsluze

Technosonic HT-713. Návod k obsluze Technosonic HT-713 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ. Tento přehrávač disků DVD pracuje na principu

Více

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka .:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti UMAX a doufáme, že budete s tímto výrobkem plně spokojeni. Upozornění: Veškeré údaje a parametry obsažené v tomto

Více

.: yamada dvd-6800x plus :. DVD player

.: yamada dvd-6800x plus :. DVD player .: yamada dvd-6800x plus :. DVD player Bezpečnost Před prvním použitím přístroje si podrobně prostudujte tento návod a bezpečnostní pokyny. Napájení Tento přístroj může být zapojen pouze do elektrické

Více

dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2

dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2 dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2 Určeno k montáži do vozidel vybavených navigačními systémy: Volkswagen MFD2/RNS2 Škoda Nexus Pouze pro vozidla BEZ originální kamery při couvání Základní vlastnosti a funkce

Více

Acer TV10-F. Uživatelská příručka

Acer TV10-F. Uživatelská příručka Acer TV10-F Uživatelská příručka 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...2 Obsah balení...3 Dálkový ovladač...4 Pokyny pro instalaci...5 Obsluha televizního modulu...7 Volba vstupu...9 OSD nabídka...9 Teletext...12

Více

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Znak vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité bezpečnostní a údržbové (servisní) pokyny, a je bezpodmínečně nutné je dodržovat. Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610

Více

Retro gramofon MT-35 Rozsah dodávky. Obj. č. 136 20 45. Účel použití. Popis a ovládací prvky

Retro gramofon MT-35 Rozsah dodávky. Obj. č. 136 20 45. Účel použití. Popis a ovládací prvky Účel použití Retro gramofon MT-35 je určen k přehrávání gramofonových desek, audio souborů a MP3. Kromě toho umožňuje přenos hudebních souborů na USB disk nebo paměťovou SD kartu. Zařízení má vestavěný

Více

PDP 913 SUHDVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD

PDP 913 SUHDVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD PDP 913 SUHDVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD OBsAH Obsah... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Označení ovládacích prvků... 4 Hlavní jednotka... 4 Dálkový ovladač... 5 Nastavení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

42PMA225EZ. Návod k použití

42PMA225EZ. Návod k použití 42PMA225EZ Návod k použití POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení

Více

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T)

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) ODE 704 Návod k obsluze Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si prosím přečtěte celý

Více

Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM. Obj. č.: 40 51 74. Vlastnosti a funkce. Popis a ovládací prvky

Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM. Obj. č.: 40 51 74. Vlastnosti a funkce. Popis a ovládací prvky Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM Obj. č.: 40 51 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup akční kamery Eagle Eye Cubicam. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny

Více

dvblogic DVB-T tuner

dvblogic DVB-T tuner dvblogic DVB-T tuner DVB-E65 Určeno k montáži do vozidel BMW E65 vybavených navigačním systémem Professional s displejem 8,8 Základní vlastnosti a funkce DVB-T tuneru: Tento DVB-T tuner je určen přesně

Více

NA130. Automobilový multimediální přehrávač

NA130. Automobilový multimediální přehrávač NA130 Automobilový multimediální přehrávač Uživatelská příručka Obsah Obsah balení... 2 Postup montáže... 3 Funkce tlačítek přehrávače... 5 Funkce tlačítek dálkového ovladače... 5 Volba zdroje přehrávání...

Více

JAK ZAČÍT BEZPEČNOST VYBALENÍ DIGITÁLNÍHO DEKODÉRU

JAK ZAČÍT BEZPEČNOST VYBALENÍ DIGITÁLNÍHO DEKODÉRU JAK ZAČÍT BEZPEČNOST Odstranění krytu dekodéru může vést k vážnému a potenciálně smrtelnému elektrickému šoku. Kdykoliv odpojujete dekodér od zdroje energie, vždy odpojte síťový kabel od stěnové zásuvky

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE

DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE DVD PŘEHRÁVAČ DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen

Více

Braun DigiFrame 1160 Návod k použití

Braun DigiFrame 1160 Návod k použití Braun DigiFrame 1160 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 Obsah Obsah O produktu 3 Schéma zapojení 4 Stručný návod k obsluze 6 Systém 8 Nastavení zvuku 10 Navigace 11 DAB 12 HDMI 14 TV 15 AV vstup 17 USB / SD 18 Přenos souborů 24

Více

Návod k obsluze. Návod k obsluze. Důležité bezpečnostní předpisy. Upozornění během připojování zdroje napájení elektrickým proudem

Návod k obsluze. Návod k obsluze. Důležité bezpečnostní předpisy. Upozornění během připojování zdroje napájení elektrickým proudem Důležité bezpečnostní předpisy Pozor! Neotevírejte vystupuje tady ohrožení porážením elektrickým proudem. Důležité! Za účelem předejít požáru nebo porážením elektrickým proudem, nevystavujte přijímače

Více

SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ

SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ Návod k obsluze VŠEOBECNÉ INFORMACE Děkujeme Vám za zakoupení digitálního pozemního přijímače. Abychom Vám poskytli vysokou spolehlivost a stabilitu obrazu, byly

Více

Český. arování: Aby se předešlo vzniku ohně nebo riziku úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti a vlhkosti.

Český. arování: Aby se předešlo vzniku ohně nebo riziku úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti a vlhkosti. Český Důležité bezpečnostní pokyny arování: Z důvodu snížení rizika úrazu elektrickým proudem nesundávejte přední a zadní kryt. V Uvnitř se nenacházejí žádné součásti obsluhovatelné uživatelem. Servis

Více

Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání

Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání Návod k obsluze Při práci s návodem používejte orginální návod s obrázky Obsah Bezpečnost Přední panel Zadní panel Dálkové ovládání

Více

=WOXPLW 3URJUDPÃQDKRUX. 1DEtGND. 9êE U 'RO. 6WUiQNDÃQDKRUX LQVWDODFH. 6WUiQNDÃGRO 79'79. 2EQRYLWÃÃâ,52.é 0(18 '() $%& *+, 012 -./ 345 9:; <= 7(;7 ,,,

=WOXPLW 3URJUDPÃQDKRUX. 1DEtGND. 9êE U 'RO. 6WUiQNDÃQDKRUX LQVWDODFH. 6WUiQNDÃGRO 79'79. 2EQRYLWÃÃâ,52.é 0(18 '() $%& *+, 012 -./ 345 9:; <= 7(;7 ,,, Obsah Dálkový ovladaè... 2 Tlaèítka ovládacího panelu a zadní panel... 3 Pøíprava... 4 Funkce... 4 Bezpeènostní opatøení... 4 Pøed zapnutím televizoru... 6 Pøipojení napájení... 6 Pøipojení ke vstupnímu

Více

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1 Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Přední panel a přípojná místa... 2 Připojení periferních zařízení... 2 Připojení antény... 2 Mapa nabídky... 3 Příprava... 3 Doplňky... 3 Bezpečnostní opatření...

Více

CTD-H2 Multimediální přehrávač s DVB-T tunerem

CTD-H2 Multimediální přehrávač s DVB-T tunerem CTD-H2 Multimediální přehrávač s DVB-T tunerem Uživatelská příručka Obsah Instrukce pro bezpečné používání výrobku...3 Hlavní funkce multimediálního přehrávače...4 DVD přehrávač...4 DVB-T tuner...4 Funkce

Více

Obsah Odpojte napájecí kabel ze zásuvky.... 18 Czech

Obsah Odpojte napájecí kabel ze zásuvky.... 18 Czech Obsah Funkce... 3 Příslušenství... 3 Úvod... 4 Příprava... 4 Bezpečnostní opatření... 4 Napájení... 4 Napájecí kabel... 4 Vlhkost a voda... 4 Čištění... 4 Ventilace... 4 Žár a plameny... 4 Blesky... 5

Více

Meteostanice s 8" LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W

Meteostanice s 8 LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W Meteostanice s 8" LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W MANUÁL Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. 1 1 ÚVOD Meteorologická stanice s 8" LCD displejem

Více

Česky. Úvod. Přehled funkcí

Česky. Úvod. Přehled funkcí Přehled funkcí Úvod 7 TFT LCD displej s rozlišením: 480(Š) x 234(V) Zobrazovací režim: 4:3 a 16:9 Podporované formáty: JPEG & Motion-JPEG (320x240 QVGA 15 fps; 640x480 VGA 6 fps.) Promítání fotografií

Více

Návod k obsluze ORT 8812. Jenotunerový pozemní digitální přijímač. Réf : 708812 ORT 8812-10/06/10

Návod k obsluze ORT 8812. Jenotunerový pozemní digitální přijímač. Réf : 708812 ORT 8812-10/06/10 Návod k obsluze ORT 8812 Jenotunerový pozemní digitální přijímač ION FAIBL AT ION FAIBL AT ONSOMM EC ONSOMM EC Réf : 708812 ORT 8812-10/06/10 2 3 Obsah ZAČÍNÁME... 6 Bezpečnost...6 Technická charakteristika...6

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 1 Základní bezpečnostní pokyny Nevystavujte přístroj vlhkosti nebo dešti, abyste zamezili vzniku požáru nebo úrazu způsobenému elektrickým

Více

Návod k použití. Koscom DTR 4000. Digitální přijímač DVBT

Návod k použití. Koscom DTR 4000. Digitální přijímač DVBT Návod k použití Koscom DTR 4000 Digitální přijímač DVBT 0 Obsah Bezpečnost...3 Předmluva...4 Obsah Slovník...5 Dálkové ovládání...6 Přední panel / Zadní panel...8 Připojení...9 Normální provoz...10 1.

Více

Adaptér c.logic MI 080. do vozidel vybavených navigačním systémem BMW Professional bez funkce idrive (MK2-MK4)

Adaptér c.logic MI 080. do vozidel vybavených navigačním systémem BMW Professional bez funkce idrive (MK2-MK4) Adaptér c.logic MI 080 do vozidel vybavených navigačním systémem BMW Professional bez funkce idrive (MK2-MK4) Funkce adaptéru Multimediální rozhraní typu plug-and-play 2 AV vstupy Ovládání připojených

Více

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio 1. Obsah balení Digitální videokamera do auta Prestigio Přísavný držák Autonabíječka 3,6m napájecí kabel 15cm datový kabel Stručný návod k obsluze Záruční list 2. Přehled zařízení 1 LED osvětlení (Noční

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ

Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ Uživatelský manuál Obsah: Příslušenství 2 Popis předního panelu 3 Popis dálkového ovládání 4 Použití dálkového ovládání 6 Zapojení sluchátek 7 Funkce paměťové karty

Více

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 Obsah O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 1 Úvod... 5 1.1 Přednosti výrobku... 5 1.2 Obsah balení... 5 1.3 Souhrnný popis

Více

NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR MASCOM MC3733S IDTV DOPORUČENÍ

NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR MASCOM MC3733S IDTV DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ Výsledná kvalita je i při příjmu DVB-T vysílání v prvé řadě závislá na úrovni a kvalitě vstupního signálu přiváděného do přijímače. Nejlepšího výsledku samozřejmě dosáhnete při použití odpovídající

Více

Přenosný DVD přehrávač MES-202. Obj. č.: 37 28 13

Přenosný DVD přehrávač MES-202. Obj. č.: 37 28 13 Přenosný DVD přehrávač MES-202 Obj. č.: 37 28 13 1. Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho přenosného DVD přehrávače se dvěma barevnými monitory, s dálkovým ovladačem a s

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

DAB + radiobudík CR 25, FM, RDS. Obj. č. 70 79 82. Zvláštní funkce výrobku. Popis a ovládací prvky. Uvedení do provozu. Účel použití.

DAB + radiobudík CR 25, FM, RDS. Obj. č. 70 79 82. Zvláštní funkce výrobku. Popis a ovládací prvky. Uvedení do provozu. Účel použití. Zvláštní funkce výrobku rádio poskytuje nový formát digitálního vysílání, který zajišťuje naprosto čistý zvuk bez rušivých prvků. rádiový příjem v pásmu FM 87,5 108 MHz (analogový) a DAB 174 240 (digitální).

Více

Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15. Informace 16 Použití 17 Nastavení 18

Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15. Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 TX-32DS600E TX-24DS503E TX-32DS503E TX-40DS503E TX-49DS503E TX-55DS503E TX-24DS500E TX-32DS500E TX-40DS500E TX-49DS500E TX-55DS500E TX-32DS500ES TX-40DS500ES TX-49DS500ES TX-40DS400E TX-40DSU501 TX-49DSU501

Více

Digitální MP3 záznamník DAR-101. Obj. č.: 30 53 74. Vlastnosti. Ovládací prvky a připojení

Digitální MP3 záznamník DAR-101. Obj. č.: 30 53 74. Vlastnosti. Ovládací prvky a připojení Vlastnosti Pro digitální MP3 záznamník Sangean DAR-101 jsou charakteristické následující vlastnosti: Digitální MP3 záznamník DAR-101 Obj. č.: 30 53 74 Aktivace digitálního záznamu ovládaná hlasem Podpora

Více

USB 2.0 DVB-T Stick, změní Váš. PC / notebook v přenosné digitální multimediální centrum!

USB 2.0 DVB-T Stick, změní Váš. PC / notebook v přenosné digitální multimediální centrum! DVB S4 Uživatelský manuál USB 2.0 DVB-T Stick, změní Váš PC / notebook v přenosné digitální multimediální centrum! Obsah balení: USB 2.0 DVB-T Stick, dálkové ovládání, DVB-T anténa, Drive & Aplikace CD,

Více

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Hudební přehrávač mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Upozornění Parametry Popis displeje Základní operace Systémové menu Poslech hudby Záznam zvuku Správce souborů Prohlížeč obrázků FM rádio Elektronické

Více

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách. TireMoni. Obj. č. 130 75 68 TM-240. Obj. č. 130 75 65 TM-260. Rozsah dodávky

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách. TireMoni. Obj. č. 130 75 68 TM-240. Obj. č. 130 75 65 TM-260. Rozsah dodávky Rozsah dodávky Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách Senzory typu: TM-260/280 Baterie CR1632 Imbusové klíče Ochrana proti krádeži Zajišťovací šrouby Adaptér (3-cestný ventil) TireMoni Obj. č. 130 75

Více

Digitální přijímače 2008/09

Digitální přijímače 2008/09 Digitální přijímače 00/09 Novinka HS9000 CIPVR < 400mm > Digitální TwinHDTVPVR satelitní přijímač s TB HDD a twin tunerem HDTV 00i TwinTuner HDMI. HDD 000 GB USB.0 LAN 00Mbit Y,Pb,Pr EPG VFD OS Unicable

Více

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, Z-922 Návod k použití VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro koupi tohoto produktu. Přečtěte si pečlivě tento návod, než se rozhodnete přístroj použít a uschovejte tento

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ Zkrácená verze uživatelského manuálu. BEZPEČNOST PRÁCE S PŘIJÍMAČEM Než začnete s přijímačem pracovat

Více

OBSAH 1. OBECNÉ VLASTNOSTI...2 2. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...3 3. PŘÍPRAVA...4 3.1. DÁLKOVÝ OVLADAČ...4 3.2. PŘIPOJENÍ...5 3.2.1.

OBSAH 1. OBECNÉ VLASTNOSTI...2 2. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...3 3. PŘÍPRAVA...4 3.1. DÁLKOVÝ OVLADAČ...4 3.2. PŘIPOJENÍ...5 3.2.1. DVB 655 T2 OBSAH 1. OBECNÉ VLASTNOSTI...2 2. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...3 3. PŘÍPRAVA...4 3.1. DÁLKOVÝ OVLADAČ...4 3.2. PŘIPOJENÍ...5 3.2.1. PŘIPOJENÍ K TELEVIZORU...5 3.2.2. PŘIPOJENÍ K VIDEOREKORDÉRU...5

Více

Přijímač pozemní digitální TV. model série TeVeMaster T1

Přijímač pozemní digitální TV. model série TeVeMaster T1 Přijímač pozemní digitální TV model série TeVeMaster T1 Návod pro uvedení přístroje do provozu Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Po vybalení přístroje z přepravního kartonu překontrolujte

Více

* EMPEROR 3 USB - MODEL 017 * Návod k obsluze * 1 *

* EMPEROR 3 USB - MODEL 017 * Návod k obsluze * 1 * Návod k obsluze * 1 * Návod k obsluze... 4 Úvod... 4 Napájení... 4 Napájecí kabel... 4 Použití a uskladnění...4 Umístění přehrávače... 4 Kondenzace... 4 Čištění... 4 Používaní disků... 4 Používání disků...

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE

BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE - 1 - Obsah Tipy k ovládání televizoru Zapnutí televizoru Ovládání televizoru pomocí tabulky MENU Výběr jazyka v menu Nastavení obrazu a zvuku Naladění

Více

Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2200. Digitální pozemní přijímač, Set Top Box

Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2200. Digitální pozemní přijímač, Set Top Box Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2200 Digitální pozemní přijímač, Set Top Box České MENU, Český elektronický průvodce programy (EPG) TV modulátor pro připojení např. druhé TV Jednoduchá instalace

Více

Manuál pro LED HDTV (cz)

Manuál pro LED HDTV (cz) Manuál pro LED HDTV (cz) Upozornění: Než začnete zařízení používat, přečtěte si pozorně tento manuál! Obsah 1. Instrukce.2 2. Informace...3 3. Specifikace..4 4. Úvod.5 5. Příslušenství 5 6. Připevnění

Více

CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA

CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA Děkujeme Vám, že jste si zakoupili CONNECT IT palubní HD kameru do auta. Ke správné manipulaci s tímto zařízením Vám doporučujeme si pozorně přečíst následující

Více

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod BDVR 05 Kamera do auta Uživatelský návod Popis a funkce 1. Zapnutí Stisknutím tlačítka a podržením asi 3 sekundy kameru zapnete (nebo vypnete pokud je již zapnuta). Pokud při zapnuté kameře stisknete tlačítko

Více

Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4

Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4 Obsah Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4 Instalace Baterie... 5 Zapnutí ON a Vypnutí OFF napájení Kamery... 6 Pořízení Video Záznamu... 6

Více

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka)

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Obsah... 1 Popis kamery... 2 Vložení SD karty... 2 Hlavní nabídka... 3 Nabídka nastavení... 3 Nahrávání

Více

Nej NET TV. Uživatelský manuál IPTV od Nej.cz. v. 1.3

Nej NET TV. Uživatelský manuál IPTV od Nej.cz. v. 1.3 Nej NET TV Uživatelský manuál IPTV od Nej.cz v. 1.3 Vážení zákazníci, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb zvolili právě naši společnost Nej.cz. Naše síť umožňuje přenos televizního

Více

WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900

WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900 WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900 Stručný průvodce instalací Hauppauge Computer Works, Ltd Bank Chambers 6-10 Borough High Street London SE1 9QQ tel: (+44) 0207 378 1997 fax:

Více

Bezpečnostní pokyny. V žádném případě fotorámeček neotevírejte.

Bezpečnostní pokyny. V žádném případě fotorámeček neotevírejte. Bezpečnostní pokyny Dbejte na to, aby výrobek neupadl na zem nebo nenarazil, a nevystavujte ho silným otřesům. Vlhkost nebo tekutiny, které by se mohly dostat dovnitř pláště digitálního fotorámečku, by

Více

Důležité bezpečnostní pokyny

Důležité bezpečnostní pokyny Důležité bezpečnostní pokyny POZOR Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. NEOTVÍREJTE Přečtěte si prosím tyto pokyny. Před používáním zařízení si přečtěte celé bezpečnostní a provozní pokyny. Upozornění

Více

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 Tato šipka ve tvaru blesku označuje neizolované části ve vašem přístroji, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Z důvodu bezpečnosti všech členů domácnosti

Více

Budík se skrytou kamerou s nočním viděním

Budík se skrytou kamerou s nočním viděním Budík se skrytou kamerou s nočním viděním Návod k použití Hlavní výhody produktu: Špičkové provedení skryté kamery Možnost natáčet i v úplné tmě Praktický software pro práci s nahranými soubory www.spionazni-technika.cz

Více

Přenosný přijímač digitální televize DVB-T LED0714DV. Obj. č.: 117 64 44

Přenosný přijímač digitální televize DVB-T LED0714DV. Obj. č.: 117 64 44 Přenosný přijímač digitální televize DVB-T LED0714DV Obj. č.: 117 64 44 1. Úvod (účel použití přístroje) Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho barevného přenosného přijímače digitálního

Více

DTR 540 DVB-T přijímač

DTR 540 DVB-T přijímač DTR 540 DVB-T přijímač Návod k obsluze Montážní pokyny Obsah Obsah...3 Všeobecně...4 Upozornění k bezpečnosti a instalaci...4 Ovládací prvky, indikátory a přípojky...6 Připojení přijímače...7 Dálkové

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače NÁVOD K OBSLUZE TUNER (tunery, rozhlasové přijímače) TAPE (kazetové magnetofony a tapedecky) CD (CD-přehrávače) AUX (ostatní zařízení audio / video, například zesilovače nebo HiFi-věže). Tento univerzální

Více

Stručný průvodce digitální fotorámeček Intenso / meteostanice

Stručný průvodce digitální fotorámeček Intenso / meteostanice Stručný průvodce digitální fotorámeček Intenso / meteostanice K získání informací o různých funkcích digitálního fotorámečku Intenso následujte prosím tento návod. CZ - 1 1) Rozložení tlačítek na zadní

Více

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 Ovládací panel 1 Náhlavník 2 Sluchátka 3 Vypínač ON/OFF (zapnuto/vypnuto) 4 Volič kanálů 5 Ovládání hlasitosti 6 Dioda přijímače 7 Prostor pro baterie

Více

TX-L32E6E TX-L39E6E(K)(W) TX-L42E6E(K)(W) TX-L50E6E. enápověda. Česky

TX-L32E6E TX-L39E6E(K)(W) TX-L42E6E(K)(W) TX-L50E6E. enápověda. Česky TX-L32E6E TX-L39E6E(K)(W) TX-L42E6E(K)(W) TX-L50E6E enápověda Česky Sledování Moje úvod. obrazovka Informace 10 Použití 11 Nastavení 12 Základy Zapojení 14 Výběr kanálu 16 Informační pruh 17 Volby 19 Titulky

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Systém bezdrátového přenosu obrazu a zvuku

NÁVOD K OBSLUZE. Systém bezdrátového přenosu obrazu a zvuku NÁVOD K OBSLUZE Systém bezdrátového přenosu obrazu a zvuku Vysílač VT 30 CT Přijímač VR 36 E Dálkový ovladač CV 250-CT Obj. č.: 35 03 86 Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho

Více

Souprava bezdrátového digitálního rekordéru a kamery HWS-4200. Návod k použití

Souprava bezdrátového digitálního rekordéru a kamery HWS-4200. Návod k použití Souprava bezdrátového digitálního rekordéru a kamery HWS-4200 Návod k použití Vážení zákazníci, Děkujeme Vám za nákup zboží značky. Před použitím přístroje prosím přečtěte tento návod. Úvod Bezdrátová

Více

Příslušenství. Bezpečnostní opatření. Zdroj energie. Síťový kabel. Vlhkost a voda

Příslušenství. Bezpečnostní opatření. Zdroj energie. Síťový kabel. Vlhkost a voda Obsah Příslušenství... 2 Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 2 Zdroj energie... 2 Síťový kabel... 2 Vlhkost a voda... 2 Čištění... 3 Teplo a plameny... 3 Blýskání... 3 Náhradní

Více

Vlastnosti. Obsah balení:

Vlastnosti. Obsah balení: Obsah Čeština Vlastnosti... 2 Bezpečnost... 3 Funkce a ovládací prvky... 4 Připojení... 5 Dálkový ovladač... 7 Přehled funkcí dálkového ovladače... 8 Řešení potíží... 9 Technické údaje... 10 1 Vlastnosti

Více

Příslušenství. Vlastnosti

Příslušenství. Vlastnosti Obsah Vlastnosti... 3 Příslušenství... 3 Úvod... 4 Příprava... 4 Bezpečnostní opatření... 4 Zdroj energie... 4 Síťový kabel... 4 Vlhkost a voda... 4 Čištění... 4 Větrání... 4 Teplo a plameny... 4 Blýskání...

Více

Uživatelský manuál CZ. Terestriální přijímač GS 1011

Uživatelský manuál CZ. Terestriální přijímač GS 1011 Uživatelský manuál CZ Terestriální přijímač GS 1011 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Abyste předešli nebezpečí vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti

Více

Návod k obsluze. S integrovaným systémem dekódování CONAX a s rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CA.

Návod k obsluze. S integrovaným systémem dekódování CONAX a s rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CA. Návod k obsluze S integrovaným systémem dekódování CONAX a s rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CA. Pro příjem volných a zakódovaných programů satelitní TV a rozhlasu TV (např. v systémech CONAX, VIACESS,

Více

- T o p C H - D V T 1 0 1 0. - T S e t. B o x D V B. Návod k obsluze. B e d i e n u n g s a n l e i t u n g. www.cyberhome.de

- T o p C H - D V T 1 0 1 0. - T S e t. B o x D V B. Návod k obsluze. B e d i e n u n g s a n l e i t u n g. www.cyberhome.de D V B - T S e t - T o p C H - D V T 1 0 1 0 B o x Návod k obsluze B e d i e n u n g s a n l e i t u n g www.cyberhome.de CyberHome CH - DVT 1010 zkrácený návod k zapojení a obsluze strana 2 PRŮVODCE RYCHLOU

Více

Kuchyňské DAB+ rádio DAB2035. Obj. č. 35 23 53. Popis a ovládací prvky

Kuchyňské DAB+ rádio DAB2035. Obj. č. 35 23 53. Popis a ovládací prvky Popis a ovládací prvky Kuchyňské DAB+ rádio DAB2035 Obj. č. 35 23 53 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup kuchyňského DAB+ rádia. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

FD Trinitron Colour Television

FD Trinitron Colour Television R FD Trinitron Television Barevný televizní přijímač FD Trinitron Návod k obsluze KV-14LM1K 2000 by Sony Corporation Vytištěno v České republice K MENU Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali barevný televizor

Více

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 DAH 1500 MP3 přehrávač Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 Péče a údržba: Nepoužívejte při manipulaci s přehrávačem nepřiměřenou sílu. Chraňte před mechanickým poškozením, pády,

Více

Návod k použití Návod k použití COFDM-PAL STEREO

Návod k použití Návod k použití COFDM-PAL STEREO Návod k použití Návod k použití COFDM-PAL STEREO 2 OBSAH 1. Technická specifikace 4 2. Označení a objednací čísla 5 3. Způsob montáže 6 3.1 Nástěnná montáž 6 3.2 19"- Skříňová montáž 7 4. Popis přístrojů

Více

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107 Technosonic MP-107 1. Váš nový DivX/MPEG 4 přehrávač 2. Bezpečnostní upozornění 3. Zapojení 3.1 VIDEO zapojení 3.2 AUDIO zapojení 4. Nastavení 4.1 Nastavení audia 4.2 Nastavení videa 4.3 Počáteční nastavení

Více

HD satelitní přijímač Optimum HD X310

HD satelitní přijímač Optimum HD X310 HD satelitní přijímač Optimum HD X310 recenze přijímače strana 1/16 Obsah: Představení přijímače... 3 Balení... 3 Přijímač... 4 Přední strana přijímače... 4 Zadní strana přijímače... 5 Dálkové ovládání...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Digitální pozemní DVB-T/T2 HD přijímač TS 6700 T2 HD DVB-T/T2 HD PVR READY TIMESHIFT

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Digitální pozemní DVB-T/T2 HD přijímač TS 6700 T2 HD DVB-T/T2 HD PVR READY TIMESHIFT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Digitální pozemní DVB-T/T2 HD přijímač TS 6700 T2 HD DVB-T/T2 HD PVR READY TIMESHIFT Distributor: ALLCOM, spol. s r.o., www.allcom.cz OBSAH 1 Bezpečnostní informace... 3 2 POPIS A

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 1010 CR

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 1010 CR UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 1010 CR ÚVOD Návod k obsluze na terestriální přijímač GS 1010 Před instalací a spuštěním set top boxu si přečtěte tento manuál! Bezpečnostní informace: Abyste zabránili nebezpečí

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

HDTV-Sat-Irdeto-CI-Receiver. Uživatelský návod

HDTV-Sat-Irdeto-CI-Receiver. Uživatelský návod HDTV-Sat-Irdeto-CI-Receiver Uživatelský návod OBSAH 1 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 2 RYCHLÉ ZPROVOZNĚNÍ... 5 3 VLASTNOSTI... 7 4 JAK PŘIPOJIT PŘIJÍMAČ... 8 5 HARDWARE:... 10 6 SLEDOVÁNÍ TV... 13 7 ČINNOST

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 87 Potřebujete připojit k televizoru 6 různých zařízení audio-video? Máte například satelitní přijímač, DVD-přehrávač, videokameru, videorekordér, hrací konzolu

Více

Braun DigiFrame 1570 - Návod k použití

Braun DigiFrame 1570 - Návod k použití Braun DigiFrame 1570 - Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD 1 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili video záznamník Defender Car vision 5015 FullHD! Než začnete zařízení používat, pozorně si přečtěte

Více