Zpráva o metodických postupech použitých a vytvořených při realizaci projektu Recognizing Influences, Inspiring Future

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o metodických postupech použitých a vytvořených při realizaci projektu Recognizing Influences, Inspiring Future"

Transkript

1 Zpráva o metodických postupech použitých a vytvořených při realizaci projektu Recognizing Influences, Inspiring Future Cílem projektu nemělo být pouze zachycení výsledků tvůrčí práce studentů, případně procesu jejich vzniku, ale především nalezení takových postupů a činností, které by je k tvůrčímu procesu motivovaly. Šlo o úkoly, náměty k hrám či vlastní tvorbě. Část těchto úkolů směřovala k jednotlivci, měla ho pobídnout k prozkoumání vlastního nitra a umožnit mu vyjádření osobních pocitů. Další byly zaměřeny na komunikaci ve společném jazyce (angličtina, španělština) či na porovnávání vlastností jednotlivých jazyků. V oblasti tvorby metodiky jsme se pohybovali ve dvou rovinách. Tou první byla příprava programu jednotlivých setkání, kde bylo především na učitelích zapojených do projektu, aby připravili činnosti pro studentské skupiny. Metodické pokyny k aktivitám tvůrčího charakteru považujeme za integrální součást výsledků celého projektu. Druhou rovinou pak byla vlastní práce studentů. Ti si neměli jen vyzkoušet tvůrčí činnost, ale byli vedeni k tomu, aby uvažovali i o jejím průběhu, o možnostech vylepšení, variacích atd. U některých aktivit byla součástí zadání přímo tvorba metodiky (např. Fotoromán), tuto metodiku si potom studenti mohli vyzkoušet při práci s mladšími spolužáky. Během projektu Legends of Europe vznikly metodiky těchto činností: Bohunka (kniha + video) Fotoromán Tvoření příběhu (Kámen) Divadlo s předměty každodenní potřeby (Haprdáns) Scriptorium FOTOROMÁN Cílem této aktivity je vytvoření příběhu a jeho ztvárnění formou fotorománu, který studenti znají třeba z některých časopisů pro mládež. Jedná se o skupinovou práci, takže kromě rozvoje kreativity přispívá tato činnost i k vzájemnému poznání, rozvoji spolupráce a v případě jazykově různorodých skupin i k rozvoji komunikace ve společném jazyce. Podkladem pro práci byly fotografie, které vznikly při tvorbě příběhu o Bohunce. Druhou částí práce bylo vytvoření metodiky, tedy popisu přípravy této činnosti (pomůcky, rozdělení do skupin...), motivace účastníků k tvorbě. formulace zadání atd. Ve třetí fázi skupina studentů na základě takto vytvořené metodiky vedla hodinu českého jazyka v nižším ročníku. METODIKA Pomůcky: sady fotografií (podle počtu družstev; fotografie by neměly být příliš jednoznačné a návodné, aby mohly vzniknout různorodé příběhy), pastelky a popisovače, nůžky, lepidlo, barevný papír, bílé čtvrtky A4 Motivace: připomenutí fotorománu v časopisech; poznáme z fotografie charakter člověka? Vysvětlení postupu: Vybrat postavy a prostředí (není nutné použít všechny fotografie, lze je upravovat např. vystřižením, dokreslením), vymyslet jména postav, promyslet jejich charakter a vzájemné vztahy, vytvořit příběh a výtvarně ho zpracovat na papír formátu A1. Vlastní tvorba fotorománu Vysvětlení postupu při tvorbě metodiky Tvorba metodiky (nejprve po skupinách, potom společně)

2 TVOŘENÍ PŘÍBĚHU (KÁMEN) Jedná se o hru, jejímž cílem je rozvíjet kreativitu, ale také pohotovost, strategické myšlení, vzájemnou spolupráci a ochotu ke kompromisu. Cílem je vždy vytvořit souvislý příběh. Ten nemusí mít nutně souvislou psanou podobu, ale měl by být převyprávitelný. Družstva mohou volit různou strategii: pokoušet se prosadit svou verzi příběhu na úkor soupeřova, pokusit se uhádnout soupeřův příběh a pracovat na jeho doplnění, opustit oba připravené příběhy a společně tvořit nový. HRA NEMÁ VÍTĚZE A PORAŽENÉHO! METODIKA Hra pro jedno nebo dvě družstva 2 6 členů Pomůcky: základní text, dvě kostky, papíry a tužky, velký papír nebo tabule popis hry: 1) Obě družstva dostanou základní popis = jádro legendy (postavy, místo, předměty, situace, které se ve výsledném příběhu musejí objevit a na které se bude příběh nabalovat). 2) Nejprve si každé družstvo vytvoří svou verzi příběhu, ke které se bude snažit směřovat. Příběh stručně zapíše. 3) Družstva střídavě házejí dvěma kostkami. Hozená čísla určují, co budou do příběhu přidávat: 1 postava (každá přidaná postava by měla mít v příběhu svou roli) 2 činnost (buď činnost postavy, nebo přírodní jev) 3 vlastnost (vlastnost můžeme přidávat postavám, místům, předmětům i dějům; mezi vlastnosti patří i jména) 4 místo 5 - důvod či účel nějakého jednání, příčinu vlastnosti apod. 6 družstvo může odstranit z příběhu kteroukoli z přidaných věcí, pokud to vážně neohrozí stavbu příběhu; pokud šestku nevyužije, hází touto jednou kostkou znovu (nelze odstranit postavy, předměty apod. ze základního popisu) Přidání čehokoli může mít formu souvětí, věty či jediného slova. Může být přidáváno na konec hotové části příběhu nebo dovnitř, není možné začínat nový příběh či postupovat současně od začátku a od konce. Pokud hru hraje jenom jedno družstvo, hází oběma kostkami a snaží se doplňovat příběh tak, aby co nejpřesněji dosáhli předem vytvořeného příběhu. Mohou házet i jednotlivci každý sám za sebe, potom se hází jen jednou kostkou. Příklad: Pohádka o třech prasátkách základní popis: vlk, tři prasátka, les, domeček 1. hod: 1 v lese se objevil obr 6 odstraním obra 2. hod: 1 Byl jeden starý vepř 4 a ten bydlel mezi poli 3. hod. 3 byl to otec tří prasátek 4 Prasátka šla po cestě

3 4. hod: 5 protože je otec poslal, aby si postavila nový, bezpečnější domov 1 prasátka potkala zajíce 5. hod: 2 zajíc vypráví prasátkům o bezpečném a klidném místě 4 je to mýtina v lese 6. hod: 4 na dubu 1 vykoukne veverka 7. hod: 1 a veverčák 3 první prasátko si rádo zpívalo 8. hod: 6 odstraním veverčáka 5 veverka vykoukla, aby varovala prasátka před vlkem, jediným nebezpečím v lese 9. hod: 4 hromada slámy 4 hromada roští objevila je prasátka 10. hod: 2 mladší prasátka začínají stavět domečky 6 nevyužiju, házím znovu: 2 starší prasátko je varuje 11. hod: 5 že jsou jejich domečky málo pevné 2 nejstarší prasátko staví domeček z cihel... Poznámka: Zabere to docela dost času, donutit příběh, aby se odvíjel tak, jak ho známe. Pokud budou hráči příběh obměňovat, je nutné dávat pozor, aby šlo o příběh (úvod, zápletka, rozuzlení), ne o sled nenavazujících situací. Tento úkol má vedoucí hry, který zároveň zapisuje postup příběhu a musí být schopen ho kdykoliv zrekapitulovat. Následné činnosti: Diskuse o průběhu hry: hráči porovnávají původní příběh s novým, popisují svoji taktiku, změny postojů apod. Hráči mohou dát textu konečnou písemnou podobu, lze rozšířit popisy, přidat přímou řeč, pocity postav apod. Dramatizace příběhu. Vytvoření větveného příběhu např. pomocí programu PowerPoint nebo ActivStudio.

4 DIVADLO S PŘEDMĚTY KAŽDODENNÍ POTŘEBY (HAPRDÁNS) (Tato aktivita byla inspirována hrou českého spisovatele Ivana Vyskočila Haprdáns, ve které je příběh o Hamletovi předváděn pomocí kuchyňského náčiní, a tvorbou českého výtvarníka a animátora Jana Švankmajera, který ve svých filmech animuje předměty každodenní potřeby. S jeho tvorbou měli studenti možnost se seznámit v rámci motivace k této činnosti.) Cílem je vytvoření a předvedení loutkového divadelního představení na dané téma, kde místo loutek slouží předměty každodenní potřeby. Aktivita vede k rozvoji tvůrčího myšlení a představivosti; schopnosti nově a netradičně se podívat na věci, které nás běžně obklopují. Přestože se jedná o skupinovou činnost, je v ní dostatek prostoru pro uplatnění jednotlivce; nesoutěžní charakter podněcuje k zapojení i méně průbojné studenty. METODIKA: Pomůcky a příprava: - velké množství různorodých předmětů každodenní potřeby: kuchyňské náčiní, nářadí, části oblečení, strojů apod. - základ příběhu (Vhodná je forma otázky, na kterou má příběh odpovědět; v našem případě to byla otázka, proč je na náměstí našeho vnitrozemského města socha delfína.) - motivační fotografie i video (např. Jan Švankmajer: Meat Love - upravená učebna (dostatek místa pro jednotlivé skupiny; provizorní jeviště, na kterém budou svou výslednou hru předvádět Zadání: Studenti jsou rozděleni do skupin. Po zhlédnutí motivačního filmu jsou vyzváni, aby vytvořili a sehráli představení na zadané téma. Volba formy (činohra, opera, muzikál, pantomima, groteska...) i jazyka je zcela na nich, vedoucí aktivity nezasahuje, pouze odpovídá na dotazy a opatřuje potřebný materiál) Předvedení: (tvorba jednotlivých skupin není nijak hodnocena, pouze oceněna potleskem apod.)

5 SCRIPTORIUM Na rozdíl od předchozích je tato aktivita určena především jednotlivci; jeho vlastním pocitům a jejich tvůrčí reflexi. Domníváme se, že při převažující skupinové práci je potřeba vytvořit prostor a čas, v němž by se jedinec mohl soustředit na sebe, do svého nitra. Nejedná se o obecnou metodiku, protože obsah činnosti je spjat s prostředím Žďáru nad Sázavou. Návštěva muzea:ve Žďáře nad Sázavou fungoval až do 18. století cisterciácký klášter. V jeho prostorách je dnes Muzeum knihy. Při návštěvě muzea se soustřeďujeme hlavně na představu středověkého skriptoria místnosti, kde se ručně přepisovaly knihy. Pozorujeme technologii i výsledky: středověké iluminované rukopisy. Výroba ručního papíru: studenti vyrobili každý svůj arch ručního papíru podle instrukcí a za pomoci profesorky výtvarné výchovy. Scriptorium: Příprava: Aktivita by se měla dít ve večerních hodinách. Je potřeba prostor, který se dá osvětlit svíčkami nebo nepřímým světlem a který by působil uzavřeně, intimně. Každý účastník aktivity by měl mít své místo: stůl či lavici a židli, měl by pociťovat soukromí. Atmosféru spoluvytváří vhodná hudba, např. gregoriánské chorály. Na jednotlivá místa se rozloží ruční papíry, dále tuše a štětce či pera. Průběh: Před vstupem do místnosti jsou účastníci vyzváni k úplnému mlčení a k tomu, aby si vyhledali své místo (podle papíru). Určitou dobu pouze v klidu sedí a poslouchají hudbu. Potom je jim tichým hlasem připomenuta představa klášterního skriptoria. Jsou vyzváni, aby se soustředili pouze na sebe, na své pocity, na prožitky uplynulého dne, a aby se je v jakékoliv podobě pokusili ztvárnit na papír. Ideální je zachovat mlčení po celou dobu aktivity. Ve chvíli, kdy je většina účastníků již neklidná a dává se do hovoru, aktivitu ukončíme a účastníkům poděkujeme. Poznámka: Této aktivitě by neměla předcházet žádná fyzicky náročná činnost nebo taková aktivita, po níž by se studenti jen obtížně zklidňovali a soustřeďovali. Po ní by měl být denní program ukončen.

Jana Miháliková Do Evropy hrou

Jana Miháliková Do Evropy hrou Jana Miháliková Do Evropy hrou 1 2 3 4 Jana Miháliková Do Evropy hrou 5 6 Česká národní agentura Mládež spravuje v České republice největší grantový program Evropské unie Mládež v akci, který je určen

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více

Klíčový rok. zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice

Klíčový rok. zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice Klíčový rok zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice Projekt byl na Výroční konferenci OPVK pořádané MŠMT představen jako jeden z nejzajímavějších

Více

Cesty vody. Název výukového modulu: Autor (autoři) výukového modulu: Mgr. Jan Petr, Mgr. Jiří Stavinoha. Věkové určení: pro 8.

Cesty vody. Název výukového modulu: Autor (autoři) výukového modulu: Mgr. Jan Petr, Mgr. Jiří Stavinoha. Věkové určení: pro 8. Název výukového modulu: Cesty vody Autor (autoři) výukového modulu: Mgr. Jan Petr, Mgr. Jiří Stavinoha Zapojené obory: inform. a komunik. technologie (IKT) chemie (volitelně) fyzika (volitelně) český jazyk

Více

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák 11 Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák Metody a formy výuky. Hospitační arch. Vojtěch Žák Odborná recenze: doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.;

Více

PREVENCE ÚRAZÙ A RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

PREVENCE ÚRAZÙ A RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PREVENCE ÚRAZÙ A RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ NÁMÌTY / AKTIVITY / KAZUISTIKY Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. Tato publikace je vydávána jako součást projektu

Více

PSYCHOMOTORICKÉ AKTIVITY SPOLEČENSKÁ OBLAST

PSYCHOMOTORICKÉ AKTIVITY SPOLEČENSKÁ OBLAST Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 17. ročník červen 2013 METODICKÁ PŘÍLOHA 62 PSYCHOMOTORICKÉ AKTIVITY SPOLEČENSKÁ OBLAST Autoři jednotlivých aktivit: Mgr. Jana Macečková, Mgr. Daniela

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou Návodný a prakticky zaměřený text Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou vydala Základní škola, Mendelova v Karviné - Hranicích

Více

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Katedra tělesné výchovy Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr.

Více

Jak být dobrý třídní učitel

Jak být dobrý třídní učitel Jak poznám, jestli jsem dobrý třídní a ve třídě to klape? A 1.3 Jak být dobrý třídní učitel DOC. PHDR. SOŇA HERMOCHOVÁ, CSC. Anotace: Téma třídní učitel je skutečně široké a zahrnuje mnoho různých pohledů.

Více

Výukový proces. Danuše Nezvalová. (Vybrané didaktické kategorie) Obsah

Výukový proces. Danuše Nezvalová. (Vybrané didaktické kategorie) Obsah Výukový proces (Vybrané didaktické kategorie) Danuše Nezvalová 2006 Obsah 1 Cíle ve výuce 4 Výukový cíl 4 Klasifikace výukových cílů 4 Taxonomie výukových cílů 5 Stanovení cílů výuky 6 Otázky 8 Případová

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ

PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ Konsorcium a autoři příručky Konsorcium Generational Change in the Teaching Profession (2AgePro) vzniklo jako řešitelský tým projektu Grundtvig financovaného

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2.

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. stupeň BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ DO NITRA JAZYKŮ Příliš jsem, vyznati

Více

Volný čas 1. vzdělávací blok

Volný čas 1. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Volný čas 1. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém přípravy,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

SMART Průřezové metody

SMART Průřezové metody 1-01 SMART Průřezové metody Využití metody: Téměř ve všech oblastech Facilitátor: Ne Ideální počet účastníků: Není určen Základní pomůcky: Flipchart, fl ipové papíry, lektorský kufřík Vhodná aplikace:

Více

Jak využít metodu street law při výuce práva

Jak využít metodu street law při výuce práva Jak využít metodu street law při výuce práva Lucia Madleňáková Olomouc 2012 Úvodní slovo Vážení a milí kolegové, dostává se vám do rukou příručka, jejímž cílem je usnadnit vám zavádění předmětu (či výukové

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka Praha, březen 2010 Slovo úvodem Vážení kolegové ve školních třídách, v hodinách všech vyučovacích předmětů! Dostáváte

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI?

JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI? JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI? ANALÝZA VÝSLEDKŮ SOCIOLOGICKÉHO VÝZKUMU Ivan Gabal Lenka Václavíková Helšusová ---------------------------------- Gabal, Analysis & Consulting Na baště sv. Jiří 9, Praha 6 tel. (+420)

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více