MODLITBA K SV. CYRILU A METODĚJI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MODLITBA K SV. CYRILU A METODĚJI"

Transkript

1 Ročník XXIII, číslo 2 Vyšlo MODLITBA K SV. CYRILU A METODĚJI Vy zářící perly vlasti slovanské! Váš blahosklonný příchod se stal krásným utěšeným jitrem národům, hlubokou nocí pohanského bludu zastřeným vaším příchodem vzešly jim paprsky spásy z propasti věčné nevědomosti. A mladičké to jitro se stalo mohutným jasným dnem, paprsky skromné hvězdou, která mocně vzplanula po kraji veškerém. Jakými díky jsme vám zavázáni, vy slavní apoštolové! Vám nejmilejším díkem a odměnou bude, když učení svaté, které jste nám zvěstovali, hluboko vštípíme ve své srdce, když přikázání a pravidel, které jste nám zanechali, vždy dbalí a poslušní budeme a dle vašeho vznešeného příkladu povždy ctnost a pravdu neohroženě a směle vyznávati a šířiti budeme. Kolem nás ještě mnoho duší, které světla pravého, jediného posud nepoznaly, jímž jen bludičky záře klamné vůdci falešnými bývají, a mnoho ještě duší, které tuší světlo spásonosné, jímž však hrdost, pýcha a neznalost pravé cesty brání jej dosáhnout - jaká příležitost vašeho příkladu, svatí apoštolové, horlivě následovati, víru a slovo Boží nevědomým zvěstovati, pochybující ve víře utvrzovati a věřící víc a více síliti! Vyproste nám u Boha milostivého, abychom silnými dosti byli k dosažení pravých prostředků k tomu účelu a dost trpělivosti ve své službě křesťanské. Amen. V. B. Třebízský Pomněnky ve vínek nebeský

2 -2- MATRIKY VYPRAVUJÍ Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: 3.4. Kristýna Marie Jungová ze Šlapanic 9.4. David Strachoň ze Šlapanic Kateřina Strachoňová ze Šlapanic Eduard Wiesner ze Šlapanic Tomáš Lupač z Prace Samuel Jiří Adamec ze Šlapanic Daniela Faustyna Koudelková ze Šlapanic Slib lásky, úcty a věrnosti si vyměnili Radoslav Babušek z Hlohovce a Magdalena Buchtová z Jiříkovic Jan Štěpánek z Jiříkovic a Pavlína Ťápalová ze Šlapanic Martin Dvořáček z Jiříkovic a Eva Daňková z Kobylnic Radim Čekan z Albrechtiček a Marie Čandrlová z Prace Ve společenství víry, naděje a lásky se s námi rozloučili: Anežka Jurčíková ze Šlapanic Jiří Kotulan ze Šlapanic 7.6. Jan Holoubek z Prace (*1919) (*1929) (*1921) Z KALENDÁŘE Návštěva nemocných v Praci Hody v Jiříkovicích Návštěva nemocných ve Šlapanicích Hody v Kobylnicích Šlapanické slavnosti Pouť do Tuřan Biřmování v Praci Hody v Podolí u Brna Hody v Praci Pouť na Vranov Modlitba u kapličky sv. Jana Nepomuckého v Podolí císařská cesta Modlitba u kříže a Božích muk na Tuřance

3 -3- NOC KOSTELŮ První česko-slovenská Noc kostelů otevřela v České a Slovenské republice brány více než 1000 kostelů. Během Noci kostelů 2011 v pátek zaznamenali pořadatelé ve 137 otevřených kostelech v brněnské diecézi na návštěvnických vstupů (v roce 2010 to bylo ), a to i přes vytrvalý déšť během celého večera. Noc kostelů zahájilo společné vyzvánění zvonů v 17:50 napříč celou diecézí. Velký zájem byl nejen o výstupy na věže a návštěvy krypt, ale také o koncerty, netradiční programy a setkání. Návštěvníci trpělivě vyčkávali na vstup do těchto prostor. U nás ve Šlapanicích jsme přivítali více jak 500 návštěvníků, z větší části těch, kteří náš kostel nenavštěvují. Hojně využívali vstupu na věž s prohlídkou zvonů, naslouchali Jeanu Lockerovi při komentované prohlídce kostela, zaposlouchali se do tónů varhan při koncertu Vaška Zemánka a mnozí využili možnosti seznámit se s životem kandidáta blahořečení P. Jana Buly či, díky nástěnkám, i se životem farnosti. Každý z účastníků obdržel na památku perník ve tvaru kostela a propisku s nápisem připomínajícím Noc kostelů. Celý večer se až na počasí a menší účast na závěrečné modlitbě za město vydařil, o čemž svědčí i několik vybraných a níže uvedených zápisů z Návštěvních knih. Díky všem, kteří jste se do příprav a průběhu Noci kostelů zapojili a věřím, že se nám příští rok podaří opět připravit program, který zaujme nejen pravidelné účastníky bohoslužeb, ale i ty, kteří do Božího domu zatím nepřicházejí. otec Miloš Bylo to super, už vím, jak vypadají varhany. Paráda. Výborný výklad. Díky. Děkuji za krásné prožití Noci kostelů. Úplně supr. Moc se mi to líbí. Super koncert toho nejlepšího varhaníka Díky Veno! Super,byla i tužka pro leváky. Je dobré, že máme možnost se detailně seznámit s uměleckými výzdobami a malbami v kostele. Díky za krásný večer.

4 -4- ROK KŘTU NA FARNÍM DNI Jako každý rok, letos již posedmé jsme se sešli na dvoře za farou, abychom společně prožili oblíbený farní den. Ani bych si nedokázala představit farní den bez výtečných Mojžíšových holí (cigár), které tradičně připravil Honza Buchta a jejichž vůně nás vítala u brány. Program zahájily děti ve 14 hodin za doprovodu pořadatelů a rodičů nástupem na Archu Noemovu. Jak se dalo očekávat, byla zde v zastoupení spousta zvířecích druhů. Navíc děti přinesly plyšová zvířátka, která věnovaly dětem do Azylového domu v Zastávce u Brna. Úvodní scénka byla doprovázena vtipnou básničkou. Obdiv patří všem účastníkům, jelikož text přednášeli nazpaměť. Nebyl by to ten správný farní den bez pořádného soutěžení. Takže součástí programu byly také soutěže. Přihlásit se mohl prakticky každý: ženy, muži i celé rodiny. Chvilky pauzy zaplnila dechová hudba a veselé vystoupení skupiny Ještěrky. Pro děti byly připraveny soutěže v parku, po jejichž absolvování čekaly na ně čekaly drobné odměny.na své si tedy přišel opravdu každý. A pokud byste náhodou pociťovali nudu, nechyběla vědomostní soutěž na téma křtu. Ne každému však připadalo jednoduché zodpovězení všech otázek. Posuďte sami: Zajisté většina z vás ví, kde byl pokřtěn Ježíš. Už vás slyším: V Jordánu, řece, přece. Avšak byly zde také otázky, které poutaly rozličné diskuze. Věděli byste například, kolik lidí přijalo křest o Letnicích, jak se jmenuje období přípravy na křest dospělého, nebo co je to křest krve? Éterem lítaly i poněkud vtipné odpovědi, které v zájmu zachování důstojnosti časopisu nebudeme otiskovat. Osobně se musím přiznat, že s kvízy na farním dni mívám leckdy potíže. Alespoň tedy máme co zlepšovat. Na stolech nechyběly výtečné koláčky, buchtičky a cukrovíčko. Vše doladilo krásné slunečné počasí a obloha bez mráčku. Ostatně jako obvykle. Mnozí z nás ocení každou příležitost ke společné modlitbě, kterou jsme měli při zahájení a ukončení programu. Díky všem organizátorům a také těm, kteří připravovali vše potřebné, za jejich čas a úsilí. Lenka Malíková

5 -5- PODOLSKÁ POUŤ Letošní pouť v Podolí probíhala ve zvláštním duchu. Během třídenní duchovní obnovy před poutí hovořil pan farář P. Pavel Kopeček každý den na speciální téma. Své pomluvy si pečlivě připravoval. Vybral si dvě světice a také dva světce, z nichž jeden je patronem kostela v Podolí. Jeho promluvy byly velmi působivé ovečky, probuďte se!!! Tématem prvního dne byla svatá Anežka tvůrkyně pokoje a smíření. Připomněl, že v letošním roce je tomu 800 let od jejího narození a proto je celý rok zasvěcený právě jí. Se životem svaté Anežky jsme se seznámili podrobněji v roce 1989, kdy byla kanonizována. Fenomén svaté Anežky je v našich dějinách velmi silný. Z evangelia víme, že Kristus blahoslaví ty, kteří jsou tvůrci pokoje. Můžeme mluvit o zbourání hradeb mezi lidmi, ale kdo to má udělat? Právě svatá Anežka Česká může mnoho co říci českému národu. Svatá Zdislava z Lemberka, její současnice, se jí, ve své snaze o bourání hradeb mezi lidmi, velmi podobá, avšak postava sv. Anežky je mnohem silnější. Význam této princezny Přemyslovny můžeme vidět ve třech důležitých prvcích. V prvé řadě je to dáno její osobností. Jak se člověk stane osobností? Anežka byla dcerou krále, a už to ji předurčilo k tomu, být významnou a důležitou. Ale nejen to: už v průběhu svého dospívání si jasně uvědomovala, co ve svém životě chce. Hovoří o tom její dopisy se svatou Klárou, při čemž aktivita zde vycházela od svaté Anežky. Z těchto dopisů zřetelně vidíme, že si uvědomovala své poslání. Odmítla dvě velmi lukrativní nabídky k sňatku a k tomu bylo třeba velké odvahy, přimkla se ke Kristu. Druhým prvkem je její vyvážený kontakt se světem, ve kterém žila: tížila ji sociální otázka a snažila se ji řešit. Uvědomuje si i důležité politické okolnosti, dopisuje si nejen se sv. Klárou, ale i s některými panovníky. Její zájmy zabíraly všechny oblasti života, její aktivita byla obdivuhodná. Plní své povinnosti nejen jako řeholnice, ale i jako dcera královská. Třetím aspektem je, že zůstává plnohodnotným člověkem. Co to znamená? Přes všechno, co prožívá, čím žije, se její život nemění. Ať jako královská dcera nebo jako řeholnice, nemá těžkosti jít žebrat pro chudé a nemocné. Přijímá každý úkol a jakékoliv poslání. Nejsou důležitá slova, ale životní postoj. Nereptá, nenadává, nenaříká, neříká, že je to pod její důstojnost. Když se nesnažíme pochopit toho druhého, nejde být osobností a nejsem plně nasazen pro hodnoty. Dělat rozhodnutí znamená, nechat se jimi svázat. Anežka svými rozhodnutími zarmoutila svého otce, který s ní měl politické úmysly. Být osobností znamená být zodpovědný a vyhraněný. Teprve po létech si uvědomujeme význam svaté Anežky, a to, že dokázala sjednotit český národ právě v pohnuté době jeho historie. Pro nás zde vyplývá úkol: uvědomovat si hodnoty, vědět, co vlastně chceme, ale také, co nechceme. V pátek byla tématem svatá Ludmila život v modlitbě. Určitá forma ztišení lidské duše je nezbytná. Většinou naříkáme, že dříve to měli lidé jednodušší a dnes je to naopak

6 -6- velmi těžké. Není pravdou, že by to naši předkové měli jednodušší. Když se podíváme na život sv. Ludmily, uvědomíme si, že v dnešní době by se těžko hledala žena, která by prožila a vykonala to, co ona. Víme toho o ní z kronik málo, ale můžeme se zastavit a v souvislosti s ní uvažovat o dvou okolnostech jejího života. Je vzorem modlitby a vzorem ztišení. Doba, ve které žijeme, je naplněna mnoha příjemnými záležitostmi, pohodlím. Snad si ani nedovedeme představit krutost a náročnost života ve všech směrech doby, kdy sv. Ludmila žila. Její sňatek byl politický a rozhodující při formování českého státu. Změna v jejím životě nastala, když byl její manžel Bořivoj pokřtěn na Velehradě a vrací se do Prahy. Ludmila, která byla pohanka, manželovo rozhodnutí tolerovala, ale křesťanství nepřijímala. Legendy vypráví, že se setkala s Metodějem a poznala, v čem spočívá křesťanství. Hluboce ji to oslovilo. Stala se z ní mírná, klidná a rozvážná žena. Tato změna se stala v jejím zralém věku. V duchovním životě to není jednoduché. Když nahlížíme věci a události z vnějšku, většinou nechápeme, o co jde. Nejprve, jistě vlivem prostředí, připadlo Ludmile křesťanství jako něco zvláštního, neobvyklého, neznámého. V novém prostředí, na Velké Moravě, právě díky Metodějovi měla možnost seznámit se s podstatou křesťanství. Sama by samozřejmě na Moravu nikdy nepřišla, kdyby nestála věrně po boku svého manžela, který prchá ke Svatoplukovi při Svojmírově povstání. Máme tu příklad věrnosti člověku a věrnosti Bohu. Její snacha Drahomíra jí imponovala, protože se jí v mladém věku podobala, ale u Drahomíry nenastala podobná proměna, která nastala u Ludmily. Na Moravě Ludmila viděla, že křesťanství knížata sjednocuje Pochopila jednu důležitou věc: když člověk žije bez víry v Krista, může se stát divokou zvěří. U Ludmily neustále vidíme, jak v ní pracuje konverze, jak dělá další rozhodnutí a díky tomu je stále mladá, nehledě na věk. Je oporou svému manželovi, synům a snaží se vychovávat vnuky. Statečná žena, která si uvědomuje, že pro budoucnost její země je důležité, aby panovníci byli vzdělaní. Rozhoduje, aby její vnuk Václav šel do školy a tím stojí u počátku křesťanské víry u nás. Drahomíra její víru a její počínání netoleruje a dochází ke konfliktu. Aby situaci uklidnila, odchází Ludmila z Prahy, ale její vliv je pořád silný. Člověk se neustále rozhoduje v zásadních věcech. Tady vidíme její velkou vnitřní sílu, vycházející z modlitby, ze vztahu k Bohu. Celý její život směřoval k naplnění jejího poslání. Být věrným ve své víře, v lásce ke Kristu, ale také v schopnosti neustále se proměňovat. Z člověka hrubého, tvárněného svou dobou, se stává člověk zbožný a mírný, který je tvůrcem pokoje. V sobotu byl tématem svatý Václav cesty trpělivosti. První velký muž v dějinách našeho národa. Narodil se v roce 907 nebo 908 a zemřel velmi mladý, ve věku 27 let. I když jeho život byl krátký, zanechal hlubokou stopu v našich dějinách. Václav vystupuje jako křesťanský panovník. Někteří historikové říkají, že neuměl vládnout. Například František Palacký vypočítával, kolik stálo to, aby uchránil samostatnost českého národa. Když se na jeho život a jeho působení díváme pohledem křesťana, tak jej vnímáme nejen jako muže křehkého, jemného, ale i pevného a rozhodného. Václav je synem svých rodičů, je jimi ovlivněn, a především příkladem sv. Ludmily, své babičky.

7 -7- Jeden by nebyl veliký bez toho druhého. Získává latinské a staroslověnské vzdělání, tehdejší dobu něco neobvyklého. Prostředí, ve kterém vyrůstal, ho formovalo, a to nejen v pohledu na svět, ale také v rovině duchovní. Zde je otázka pro nás: jak vychovávat děti, aby zůstaly křesťany i v dospělosti a také jako křesťané žily a zemřely? Václav se jeví jako obratný politik. Vládne zemi, která je nejednotná, rozdrobená a velmi zranitelná. Je nejen zbožný, ale také prozíravý. Nechal postavit rotundu sv. Víta na Pražském hradě. Co po člověku zůstane, co předal dalším generacím? Sv. Václav si uvědomuje, že nemůže zklamat očekávání předků. Jako muž s velkou zodpovědností je příkladem pro nás. Být zodpovědný, nejen za sebe, ale i za to, co se ode mne očekává. Václav pravidelně chodil na mši svatou, bojoval proti hříchu, měl důvěru v Boží pomoc a na ni spoléhal. V neděli na nás čekalo zamyšlení nad světcem dne, který je také patronem kostela, sv. Janem Nepomuckým. Když se zamýšlíme nad odkazem tohoto světce, podívejme se na vitráž v kostele. K pochopení jeho významu je třeba seznámit se s dobou, ve které žil, s kontextem jeho života a působení. Vždycky bychom měli jít k pramenům. Jsme na konci 14. století v době, kdy celá Evropa prochází společenskou krizí. Existuje dvojpapežství, nábožensky i politicky je doba rozkolísaná. Panovníci jsou vyzváni k tomu, aby se připojili k jedné nebo k druhé straně. Arcibiskup Jan z Jenštejna, se přiklonil k názoru, aby se papež opět vrátil do Říma, a tím dochází ke sporu. Do záležitosti vstupuje král Václav IV., představitel druhého proudu a bere to jako útok proti sobě. Chce omezit moc arcibiskupovu a založit nové biskupství v Kladrubech. Tento záměr se mu nezdařil a dochází ke střetu. Papež Urban vyhlásí pro Prahu Milostivé léto (1395), král se chce usmířit, a proto se v Praze setkává s arcibiskupem. Historikové říkají, že Václav IV. přišel na tuto schůzku podnapilý, plný hořkosti a nevraživosti proti Janu z Jenštejna. Jan Nepomucký je zde zatčen a následně při mučení umírá. Jaká byla tehdejší situace a jak se máme dnes dívat na tento spor? Historikové uvádějí, že král Václav IV. se přímo účastnil vyslýchání a mučení Jana Nepomuckého. V roce 1400 je Václav zbaven císařské koruny a jedním z důvodů je i to, že mučil, vyslýchal a pronásledoval preláty i kněze. Díváme-li se na smrt Nepomukovu, tak je třeba uvědomit si tři důležité okamžiky: 1. Jan Nepomucký potvrdil volbu nového kladrubského opata a tím zamezil vzniku králem chtěného biskupství; 2. Vytýkal králi jeho způsob života; 3. Je tu otázka zpovědního tajemství. Z odkazu sv. Jana Nepomuckého bychom si měli uvědomit to, že hájil zpovědní tajemství a chtěl jasně vymezit, kam až člověk může jít a co je osobním tajemstvím každého člověka. Vysvítají tu tři důležité okamžiky: určité vymezení svých hranic, příkladný život, jasnost a přímost ve vyjadřování nestranit nikomu. Svoji statečnost a sílu čerpal z Krista. Při druhé mši svaté otec Pavel zdůraznil, že když byl před 112 lety vysvěcen kostel, bylo už rozhodnuto, komu bude zasvěcen. Otázkou je, proč si podolští zvolili právě sv. Jana Nepomuckého? Důvodem asi bylo, že koncem 19. století se velmi silně rozšířila

8 -8- diskuze o rekatolizaci, kterou prováděli jezuité a vyzvedávání sv. Jana Nepomuckého jako národního světce, aby byla zatlačena do pozadí postava Jana Husa. Můžeme se i v kontextu těchto dobových diskuzí podívat na sv. Jana Nepomuckého: 1. Jasným příkladem je jeho snaha být na straně církve, být na straně Boží a nenechat se zmanipulovat. 2. Jan Nepomucký dokázal jasně promluvit k mocným té doby, zvláště k Václavovi IV. Odsoudil královy nepravosti, hájil neporušitelnost zpovědního tajemství. Zamyšlení pro nás: chováme se vždycky tak, abychom mohli nosit jméno křesťan? Dostojíme vždycky požadavkům evangelia? Neporušitelnost zpovědního tajemství jsme schopni je vždycky dodržet, nejsou naše ústa klevetivá, co nevím, nepovím? Počasí letošní pouti vůbec nepřálo. Děti si nemohly užívat radovánek na kolotočích, protože pršelo a bylo nevlídně. Někteří farníci se prý ptali otce Pavla, proč pouť neposunul. Nechápu, proč ten dotaz. Přece i špatné počasí je k něčemu dobré. Mohli jsme si více vychutnat chvíle ticha po svátostném požehnání v úžasně vyzdobeném kostele a nespěchat ven. Říká se, že modlitba je klíčem k životní moudrosti a měli bychom se modlit k Bohu celým srdcem - nejen ústy. Správné modlitbě je třeba se učit a stále se v ní cvičit. Každému však pomáhá k dobré soustředěnosti něco jiného. Někdo je schopen si vytvořit úžasný vztah při modlitbě kdekoliv, jiný jen v přírodě, někdo k tomu potřebuje naopak konkrétní místo kostel nebo kapli. Při pohledu na překrásné kytice květin, které jsou v Podolí v kostele vždy vkusně, citlivě a důmyslně naaranžovány vnímáme, jak k nám promlouvají a chtějí nám pomoct k větší usebranosti... Anna Kubišová PODĚKOVÁNÍ BRATRU JIŘÍMU KOTULANOVI Když jsem jako šlapanický farář přijal od dr. Beera z Německa výzvu k převzetí vedení Fatimského apoštolátu v ČR, byl to právě bratr Jiří Kotulan, který se tehdy jako člen týmu našich kostelníků, této služby ujal. A nejen to. Pokračoval v ní celých dvacet let. Nebyl to jediný jeho skutek, za který ho Pán odmění, jak pevně věřím. Bylo jich mnoho, od služeb Velkému náčelníkovi P. Soukopovi, pak přes všechny kněze, kteří ve Šlapanicích působili, až po poslední měsíce jeho životní Kalvárie. Bratře Jiří, děkuji Ti za všechno a spojuji se se všemi. V den Tvého pohřbu jsem fyzicky vyprovázel mého biskupa Karla Otčenáška, ale byl jsem srdcem také mezi našimi ve Šlapanicích. Zůstává mi po Tobě mnoho památek v srdci a také nejcennější publikace, ve kterých jsi zmapoval a zachytil život farnosti. Farnosti, ve které jsem mohl prožít nejkrásnější a nejplodnější období mého kněžství. Vzpomíná a žehná P. Pavel Dokládal

9 -9- PROPINKEJTE SE NA VELEHRAD Ve dnech 4. a 5. července 2011 se uskuteční na Velehradě tradiční Cyrilometodějské slavnosti Dny lidí dobré vůle. Již potřetí je součástí i turnaj ve stolním tenise Propinkejte se na Velehrad, který organizátoři připravují společně s Orlem a Katolickým týdeníkem. Je to týmová soutěž. V každém týmu jsou tři hráči, u kterých nehraje roli věk ani pohlaví. Celá akce začíná již na jaře, kdy po celé republice probíhají kvalifikační zápasy a osm nejlepších týmů si bude moci zahrát finále na Velehradě. Orel Šlapanice reprezentují dva týmy ve složení: 1. tým: Jiří Jašek, Miroslav Král, Michal Plotěný. 2. tým: Petr Julínek, Vratislav Medek, Miroslav Řezníček. Je to turnaj, kde se hraje opravdu kvalitní stolní tenis. V mnohých družstvech se objevují hráči, kteří hrají i divizi. V minulých dvou ročnících obsadil náš první tým krásné 4. místo. Těžko říct, jestli se na Velehrad letos propinkají, ale určitě by byli rádi, kdybyste je přijeli podpořit a povzbudit. Kdyby jim to nevyšlo, tak nevadí, ale vy se na Velehrad určitě vypravte. Byli jsme tam s celou rodinou již minulé dva roky a vždy jsme přijeli velice spokojení a opravdu jsme si to užili. Panuje tam velice příjemná atmosféra a vše je dobře zorganizované. Z programu, který je velmi bohatý, si vyberou všechny věkové kategorie. Co například nabízí letošní program: soutěž ve fotbalových dovednostech pod vedením Antonína Panenky; Kouzelná školka s Michalem Nesvadbou; vystoupení Markéty Konvičkové účastnice 1. řady Česko-slovenské SuperStar; odpolední program pro rodiny s dětmi škola kouzel, hlavolamy, hádanky, hry, soutěže; fotografická soutěž pro děti aneb Velehrad zachycen pohledem dětí organizátoři soutěže zapůjčí dětem na hodinu fotoaparát a pak už bude jen na dětech, co vyfotí; pro mládež připravuje program (nejen pro dívky) časopis IN; klub deskových her; rodinná soutěž o zájezd k moři; ruční přepisování Bible; výstavy; vernisáže; prezentace jednotlivých organizací; ekologické aktivity v Archeoskanzenu; setkání vozíčkářů. Pondělí vyvrcholí tradičním koncertem, který podpoří čtyři charitativní projekty. Přenášet jej bude přímým přenosem Česká televize. Dále je zde spousta kolotočů, stánků, suvenýrů, jídla, pití prostě všeho, co by na správné pouti nemělo chybět a mimo jiné zde potkáte i spoustu známých tváří. Podrobný popis a organizaci letošních Dnů lidí dobré vůle najdete na Už jsme vás dost navnadili??? Tak neváhejte a určitě se na Velehrad vypravte! Uvidíte, že přijedete se spoustou zážitků a nadmíru spokojeni. rodina Jaškova

10 MARIÁNSKÁ ŠTAFETA Mariánská štafeta v Bošovicích se konala v neděli 8. května 2011 za účasti župní starostky Orla paní Marie Mackové z Kuřimi, pěti orelských praporů a členů župy dr. Jana Sedláka. Čestným hostem byl P. Tomáš Prnka ze Křtin, duchovní vzdělavatel Orla. O půl jedenácté se šlo průvodem ke kostelu, v němž bylo stužkování - zástupci jednotlivých orelských jednot (od nás mladá paní Jašková s dítětem na rameni) a mše sv. doprovázená dechovkou Zlaťanka z našich Kobylnic a zpěvem sólisty ( Ave Maria a další vložky). Místní zástupci byli v kroji. Kázání bylo působivé, pobídkou k návštěvě nedělní mše sv., jak vidíme z evangelia o emauzských učednících, kteří poznali Pána při lámání chleba. Je možné i dojet autem k bohoslužbě jinam, když nám třeba nevyhovuje čas doma. Připomněl Pannu Marii, Prostřednici všech milostí a vyzval k modlitbě o šťastnou volbu nového ústředního starosty Orla. P. Prnka přijal blahopřání k nedávným 85. narozeninám od starostky župy a místní duchovní správce P. Pavel Buchta přání k padesátinám. Na pohoštění v Katolickém domě vyprávěl pak otec Tomáš anekdotu o P. Macíkovi, který z okna fary slyšel mladíka, jak startuje neúspěšně motorku a přitom užívá šťavnatých výrazů. Napomenul ho, ať to zkusí bez nadávek. Motor ku podivu naskočil a kněz si prý ulevil slovy: Ono to jako na potvoru pomohlo! Hlásily se ke mně 3 sestry, jak mne zvala paní Skulínková vařily pro hosty. Dostal jsem výslužku a odpoledne byla prohlídka bývalé fary. Dnes je tam od obce výstava náboženských a uměleckých věcí, které shromáždil kantor Karel Fišer, rodák ze Zahnašovic a jiní sběratelé. Obraz větší velikosti (asi 1,5 x 1,5 m) Kázání sv. bratří Cyrila a Metoděje na farní chodbě je od malíře Jiřího Oborného. Na dvoře jsou kamenné sošky dětských postav, např. chlapec s ptáčkem ruce a ve stodole postava ženy z mramoru. Pak jsme zajímavým mlýnským schodištěm (jednotlivé stupně ze dřeva vždy zkoseny střídavě zprava a zleva, a to vždy proti sobě, aby se dalo pěkně na ně našlapovat) vystoupili na půdu, kde je mnoho různých pomůcek z dřívější doby např. do domácnosti, betlém od pánů ze Šitbořic (byli v Palestině, o čemž svědčí podoba betlémských domů) a jiné věci, co lidé donesli. Několik erbovních znaků připomíná bývalé majitele místní tvrze nad obcí z dálky viditelné, např. Pánů z Mezilesí, z Polánky, název: Tvrz Bošovských z Polánky dvě labutě, měli majetek i v okolí (náhrobní kámen na krchůvku z r. 1566). Poděkoval jsem panu starostovi za ochotný slovní doprovod a za možnost si věci vyfotit. Pak jsem se ještě informoval u auta orlů z Blučiny o novém orelském praporu, který si dali pořídit u firmy Alerion za 39 tisíc korun. Vyšívaná vlajka prý přijde až na sto tisíc. P. Josef Vlček

11 POUŤ DO KŘTIN Na první sobotu 4. června byla farní pouť do Křtin. Šofér autobusu nám vyprávěl, jak byl zraněn v 17 letech při hokeji. U nás mu však neslibovali uzdravení. V Hamburgu jej operovali a za dva týdny byl schopen chodit. Má titanový kloub v koleně, který se má po smrti vrátit. Část poutníků (např. pan starosta s paní, doc. Kureš s rodinou) šla pěšky, vyšli v 10 h. od fary, sešli jsme se nad Křtinami i s prateckými, pak šli průvodem se zpěvem a modlitbou do chrámu. Po vykonání svátosti smíření a pobožnosti promluvil při mši sv. bývalý šlapanický kaplan P. Dan Žůrek SDB, který působí v salesiánském středisku v Prostějově. Říkal, že s námi omládne o 19 let a zdůraznil působení Ducha sv. zvláště na naše vzájemné vztahy. Ten, kdo odpustí, dosáhne sám Božího odpuštění. Toto odpouštění je velký a těžký úkol, to na konci připomenul i místní duchovní správce Jan Peňáz a pozdrav pronesl i P. Tomáš Prnka. Při průvodu se světly jsme zpívali píseň Růže krásná. P. Dan si všímal dětí. V kapli je maketa zamýšlené dostavby druhé části ambitů kolem kostela jako protipól kaple sv. Anny. Zvali nás k večeři, ale museli jsme už ujíždět autobusem s poutníky domů. P. Josef Vlček S MOJŽÍŠEM NA HORU SINAJ Po vzoru četných poutníků jsme se i my, Míla a já, vydali na Pouť všech poutí do Svaté země. Hlavním úmyslem nebylo poznávání této malé země (asi jako Morava), ale především osobní návštěva pozemského domova Pána Ježíše, Panny Marie a mnoha Božích přátel, které známe z Bible. Potom totiž všechno, co slyšíme a prožíváme na Vánoce, Velikonoce, při mši svaté, čtení Písma se stává velmi blízkým důvěrným. Z důvěrného přátelství vzniká láska člověka k Bohu, dítěte k Otci a to je radost. Nedá se pár větami popsat toto výjimečné místo, kde je historie i moderna na každém kroku. Prolínají se tu civilizace a je zde neustálý vznik i zánik. Mnoho zeměpisných zvláštností od smaragdově zelené Galilee po zlatavou, suchou poušť Judska a Samaří, až k bělomodrému Mrtvému moři. Od hory Hermon 2814 m n. m., kde se ze sněhu rodí řeka Jordán, až do místa jejího zániku 400 m pod m. v Mrtvém moři a to na vzdálenost asi 220 km. Úrodná Jizraelská nížina, která dává úrodu dvakrát ročně proti málo úrodné a kamenité oblasti Jeruzaléma, atd. Ten zvláštní pocit stát u zdí Jericha, starých přes let, nad ním moderní lanovka na horu Pokušení. Pohledem se dotýkat oblečení, opánků, nářadí, svitků, předchůdců mnichů tzv. Essenských v Kumránu, kde pravděpodobně žil i sv. Jan Křtitel. Obdivovat stavitelské umění z doby krále Heroda Velikého v Cesareji, Masadě, aj. Zamyslet se nad ním; pán nad vším a všemi, ale sám žil stále ve strachu. Či nad vlastenectvím až k extremismu Zelotů, sebevraždou 1500 mužů, žen a dětí. Válečnému umění Římanů dobýt i tuto pevnost ve výšce 300 m nad úrovní terénu. V Jeruzalémě žasnout nad vybudováním tzv. šachty Siloamovy, studna z doby před 4000 v hloubce 20 m. Má

12 esovitý tvar, kopali ji z obou stran a setkali se s rozdílem 10 cm. Dopravením kvádrů až 20 tun těžkých u tzv. Zdi nářků. Mohl bych mluvit o skutečném Babylonu etnik, náboženství fanatizmu, rozdělení, ale i opravdové charitě. To všechno jsou jen vnějškové projevy, i když působí vnitřně. Ten pravý důvod pouti byl: Jít po pozemské cestě Pána Ježíše a Jeho přátel. Se zvláštní vnitřní radostí a vcítěním se do té a oné situace, v duchu si říkat: Tak, zde se narodil, zde žila Svatá rodina, takhle bydleli, zde byl začátek Eucharistie, tady se obětoval za všechny, zde byl oslaven, tam se modlil za jednotu, na tomto místě vstoupil na nebesa atd. Stejně tak procházet životem P. Marie, sv. Josefa, sv. Petra, patriarchů, proroků, učedníků, ale i těch, co ho nepřijali. Kdysi na prahu dospělosti v čase rozhodování, kterou cestou se dát, jsem dostal dar od Otce exercicie v Itálii. Každý z nás na závěr dostal polínko a na ně napsal své životní heslo a hodil do ohně Ducha svatého. Já si napsal: Pán Ježíš, moje cesta i cíl. No, a nyní na prahu stáří jsem si tu cestu mohl projít prakticky. Léta mezi tím byla časem hledání. Nebudu se zmiňovat o cestě Via Dolorosa. Velmi barvitě ji popsala velká poutnice paní M. Jetelinová. A nejen ji! Popravdě řečeno všude bylo příliš mnoho hluku a snahy vidět zase všechno za pár dní. Já to skutečné setkání s Bohem prožil na jiné cestě výstupem na horu Sinaj v Egyptě. Náročný byl už příjezd z Masady ke klášteru sv. Kateřiny Alexandrijské 840 km v 1 h v noci. Tam jsme dostali průvodce beduína Mussu = Mojžíše. Většina beduínů je vzdělaná, ale volný život má přednost! Naše skupina dostala jméno Sára. Doprovází nás další beduíni s velbloudy pro unavené, nebo zraněné od kamení, či pádu Ve 21 hodin vycházíme do hluboké tmavé noci, ve které svítí miliardy hvězd. Vidíme i ty naše vozy, ale jižněji. Měsíc je v úplňku, přesto je velmi tma. Občas v dálce zabliká světélko jiných poutníků noci. Nebo naopak světlo obydlí z kamenů, dřeva, plachet. Je to domov i útulek beduínů i poutníků. Slouží zároveň jako hospůdka a prodejna jejich výrobků. My občas se packáme přes kamení při světle svítilen, zato velbloudi našlapují velmi tiše. Opravdu jsme se vrátili o let zpátky. Ošidné světlo baterek dělá klamné stíny a ty ztěžují bezpečnost cesty. Jedna starší paní se natáhla přes cestu a jiná ztrácí dech. Obě vzápětí sedí. Ostatní šlapeme dál a výš k cíli. Zastavujeme na delší dobu asi po dvou hodinách u paty příkrého vrcholu hory. Zde končí i velbloudi! Nyní už asi tři čtvrtě hodiny stoupáme hadovitě po 750 stupních z balvanů vzhůru. Dech se krátí, pot se řine, oči hledí k nebi Konečně! Ve 4 hodiny jsme na místě a v boudách čekáme na konečný výstup asi 50 m. Zahříváme se dekami, kávou i alkoholem slivovicí. Jsme unavení, ospalí, zmrzlí: teploměr ukazuje 2 C. Po cestě i nyní měl každý možnost se zamýšlet nad sebou, jak jsme žili Desatero. Ale mysleli i na ty, které vzali s sebou do kapse srdce. Teď už jen čekáme na východ slunce. Ano, právě jsme prošli temnotou rokle, jak to čteme v žalmu. Ne, nebáli jsme se ani my. Měli jsme pastýře Mussu. Stejně tak máme i v životě pastýře Pána Ježíše i v dlouhé tmě těžkostí a zkoušek. Teď už jen čekáme na východ slunce, totiž setkání tváří v tvář! Kdy vyjde? To pozemské vyšlo během 9 minut, přesně v 5.29 h. Jsme ve výšce 2244 m n. m. Ta úžasná krása východu slunce!

13 Barvy, světlo, teplo, barevné skály, daleké výhledy, ale i jasný pohled na tu nebezpečnou cestu. Oči se nemohou nabažit krásy Božího díla, nechce se dolů. Ale ještě je třeba sloužit jako Pán Ježíš Co jsem prožil v duši, srdci, je mé tajemství i dar od Otce do života Jak se šlo dolů lehce i přes kamení, ale tam dole už čekala další zkouška věrnosti Bohu Zkrátka, tak už to v životě chodí Josef Mikulášek st. NOVINKY Z FARNÍ KNIHOVNY Smířená různost Tomáš Halík, Tomasz Dostatni Tomáše Halíka kněze, filozofa, profesora není třeba dlouho představovat. Jeho knihy a články vycházejí v mnoha nakladatelstvích v řadě světových jazyků, získal prestižní ceny za literaturu a začátkem tohoto roku obdržel od Polské rady křesťanů a židů čestný titul Člověk smíření. Nová kniha, která právě vychází, je knihou rozhovorů s přítelem, knihou setkání a zralého přemítání o víře. Téma různosti a smíření je nejen v názvu, ale prolíná se celou knihou. Dává nám nahlédnout do minulosti jaký byl autorův myšlenkový vývoj, ale i do toho, o čem autor přemýšlí dnes a jaké si klade otázky: Potřebuje svět Boha a jaký je to Bůh? Je v různosti pohledů na člověka možné smíření a syntéza? Je dialog mezi různými pravdami víry a náboženství vůbec možný? Zvolená forma volného rozhovoru může být pro mnohé čtenáře bližší než přednáška či filozofický esej a rozhodně stojí za přečtení.

14 Světlo světa Benedikt XVI. Po úspěšných knihách rozhovorů (Křesťanství na přelomu tisíciletí a Bůh a svět) vychází třetí kniha v této sérii, kde Joseph Ratzinger odpovídá poprvé jako papež. A to otevřeně, nevyhýbá se žádné otázce způsobem, který je v dějinách církve výjimečný. Vyjadřuje se k sexuálním skandálům v církvi, vztahům se židy a muslimy, úpadku víry v západní společnosti i ke svému pontifikátu a tomu, čeho by chtěl dosáhnout. Možná se autorovi interview podaří pro nás zprostředkovat Svatého otce tak, že když mu člověk naslouchá a sedí vedle něho, necítí jen preciznost jeho myšlení a naději, která pochází z víry, ale zvláštním způsobem je vidět lesk Světla světa, tváře Ježíše Krista, který se chce setkat s každým člověkem a nikoho nevylučuje. Dobývat nebe : život svaté Kateřiny Sienské Louis de Wohl Román o svaté Kateřině Sienské je příležitostí seznámit se blíže s učitelkou církve a spolupatronkou Evropy - ženou, která se významně zapsala do dějin církve. Ač neměla žádné vzdělání, vynikala hlubokou vlitou moudrostí a láskou. Zasazovala se o řešení složitých konfliktů, které společnost její doby rozdělovaly. Její úsilí o mír a jednotu církve se dotklo papeže a mnoha evropských panovníků, kterým ukázala, že před rozumem zbraní je třeba dát přednost zbraním rozumu. Život svaté Kateřiny byl stavěním mostu do nebe, byl životem modlitby i mystických zkušeností. Deset slov o víře Bruno Ferrero Bruno Ferrero je salesiánským knězem a autorem známých knih pro potěchu duše. Jeho nová kniha opět potěší a povzbudí. V krátkých zamyšleních s příběhem ukazuje důvody, proč má smysl být křesťanem a kde lze nacházet přístřeší pro svou duši. Babičky a andělé Eduard Martin Oblíbené krátké postřehy a příběhy ze života jsou již šestou knihou, kterou Eduard Martin vydává. Je z ní opět cítit láska k životu a tolik potřebná naděje. Tentokrát se příběhy nesou v duchu dětských otázek a odpovědí babičky. Kouzelná svěžest dětských pohledů a otázek je schopná pojmenovávat věci kolem nezvykle, někdy překvapivým způsobem, a tím vést dospělé k novému pohledu na svět. Farní knihovna bude před prázdninami naposledy otevřena v neděli 3.7. po deváté mši svaté. Využijte příležitosti a přijďte si pro knihu na dovolenou! Lenka Klašková

15 KŘESŤAN ZA VOLANTEM: ŽIVOT JE CENNÝ Koncem června začíná letní období a pro mnoho lidí začíná dovolená. Přeji všem, aby mohli klidně prožít několik dní zaslouženého klidu a oddechu. Zároveň bych chtěl ty, kteří se chystají na cestu do různých míst jejich prázdninového pobytu, vybídnout k opatrnosti. Bohužel každý den, a zvláště o víkendech, dochází na silnicích k nehodám, při nichž je tragicky zmařeno mnoho lidských životů; a více než polovina obětí jsou mladí lidé. V posledních letech bylo vykonáno mnoho pro to, aby se těmto strašlivým událostem předešlo, ale s přispěním a nasazením všech se může a musí udělat ještě mnohem víc. Je třeba potírat nepozornost a povrchnost, jež mohou ve vteřině zničit vlastní budoucnost i budoucnost druhých lidí. Život je cenný a jedinečný: je třeba si ho neustále vážit a chránit ho, mimo jiné také korektním a rozvážným chováním na silnicích. Zpracováno podle knihy: 365 dní s Benediktem XVI. TĚŽKÝ ŽIVOT ZA VOLANTEM Pane faráři, Vám se v noci zdálo o tom, že jste řídil, že jo? pravila mi paní Turhobrová při farní snídani. Jak to víte? divil jsem se. Já vím všechno, smála se. Jezdil jste za hustýho provozu, stupeň číslo 4. Jste dokonale informovaná, uznal jsem, ale pořád nevím od koho. Přece od Vás. V noci jste křičel ze spaní tak silně, že to bylo slyšet až v mým pokoji. A co jsem křičel? Tak jeď, ty idiote! Na co čekáš? Kam se hrabeš? Tohle jsem opravdu křičel? To se ví, a ještě mnoho jinýho. Taky jste se modlil: Svatej Kryštofe, chraň mě! A toho hlemejždě přede mnou taky, jinak ho slisuju, jestli nepřidá! Víc nevím, jelikož jsem si musela strčit špunty do uší, abych spala. Tak vidíte, jak má kněz těžkej život, ospravedlňoval jsem se. Ani v noci se, chudák, pořádně nevyspí při takovejch hrůzostrašnejch snech. Zpracováno podle knihy Jiřího Barhoně: Všichni svatí s hašlerkou

16 MODLITBA PŘED DOVOLENOU Pane, Ty ses dovedl vydat až do konce svých sil pro druhé, když byl k tomu čas - ale Ty ses dovedl také zastavit a odpočívat, když k tomu byl čas. Tys dovedl zavést své učedníky do ústraní, aby si odpočinuli. V mlčení, tichu a samotě jsi hledal odpočinek pro sebe i pro druhé. Máme před sebou dovolenou, Pane. Pomoz nám Ty sám, abychom dokázali dobře využít tohoto času svého odpočinku. Příliš jsme zvyklí žít stále v hluku a mezi množstvím lidí. Kempinky i všechna výletní místa bývají teď přeplněna. Na koupalištích, na plážích - tělo na těle. I v přírodě nás ohlušují magnetofony, telefony... Dovedeme urazit stovky, tisíce kilometrů, abychom se mohli pochlubit, kde až jsme byli a co všechno jsme viděli... Rádi bychom stihli za několik dní své dovolené všechno, co jsme nestačili udělat během roku doma, na chatě, chtěli bychom se více věnovat i svým oblíbeným "koníčkům"... Chtěli bychom toho stihnout mnoho, Pane. Pomoz nám nepodlehnout tomuto pokušení! Především dej, abychom Tě zkusili hledat, objevovat, setkávat se s Tebou! Potřebujeme ticho, abychom slyšeli Tvůj hlas, Pane. Ať dovedeme být vynalézaví, až budeme hledat ticho, samotu, klid. Ať se dovedeme ztišit někde v zapadlém koutě lesa na rozkvetlé louce v podvečer na břehu rybníka, na vrcholu hor, v opuštěném kostelíku...! Ať dovedeme být v tichu před Tebou a naslouchat! Ať dokážeme využít doby své dovolené k tomu, abychom tváří v tvář Tobě samému, Pane, dovedli zvážit a zhodnotit uplynulý rok svůj život, svou práci, své jednání, svůj vztah k nejbližším, k rodičům, k manželce, manželovi, dětem, přátelům, sourozencům... svoji lásku k Tobě, sílu své víry, životnost své naděje a důvěry, že Ty sám mi ukážeš mé prázdninové cesty...! Převzato z Datum uzávěrky dalšího čísla časopisu : Plánované datum vydání: OKÉNKO časopis farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Vydává Římskokatolická farnost Šlapanice u Brna, Masarykovo nám. 9, Šlapanice telefon: , NEPRODEJNÉ!

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích.

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. ZNALEC ADVENTU Kvízová hra Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. Obsahuje: Tři sady otázek pro postupné rozšíření hry Tři sady hvězd

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Bože, Dobrý pastýři, svěřujeme ti jmenování ostravsko opavského pomocného biskupa a prosíme: veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVIII. Březen 2012 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, v únoru byli ohlášeni kandidáti na křest o letošních Velikonocích. Měli přijít

Více

základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost

základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost Cyril a Metoděj základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost Anotace : Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova:

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: doplňovačka svaté celebrity životopis bl. Chiary Luce Badano mše svatá část III. Bohoslužba slova II. blíží se podzim výroba draka omalovánka soutěžní hádanky, vtípky, pozvánka

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více