JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství, 3. ročník Funkce vedoucí sekce Propagace v rámci realizace 24. ročníku Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2014 DOKUMENTACE K ABSOLVENTSKÉMU VÝKONU Záměr, Závěrečná zpráva Autor práce: Kateřina Puczoková Vedoucí práce: MgA. Blanka Chládková Oponent práce: MgA. Hana Krejčí Ph.D. Brno 2014

2 Bibliografický záznam PUCZOKOVÁ, K. Dokumentace k absolventskému výkonu: Funkce vedoucí sekce Propagace v rámci realizace 24. ročníku Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta, Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie, rok 2014, s. 98. Vedoucí absolventské práce MgA. Blanka Chládková

3 Abstrakt Projektová dokumentace absolventského výkonu Vedení sekce Propagace v rámci realizace 24. ročníku Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER obsahuje Záměr i Závěrečnou zprávu Vedení sekce Propagace. Tento festival má dlouholetou tradici a na brněnských divadelních scénách proběhl dubna 2014 jeho 24. ročník. Tato projektová dokumentace se zabývá návrhem i zhodnocením fungování a vedení sekce Propagace v kontextu celkového festivalového marketingu. Sekce s jednoletou přestávkou navazuje na činnost sekce Propagace v roce 2011/2012 a zároveň pokračuje v propagačních činnostech sekce Marketing z roku 2012/2013. Jelikož se projekt nachází již v projektové fázi, zachycuje v některých případech současnou situaci. Při zpracování záměru autorka vycházela především z Projektového záměru festivalu a z prací bývalých vedoucích sekce Propagace či Marketing, který propagaci obsahuje jako jednu ze svých součástí. Definování výchozích bodů pro tuto práci bylo konzultováno s bývalou vedoucí sekce Marketing a koordinátorkou a ekonomkou 24. ročníku festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER. Důležitými mezníky byly dále nastavení data festivalu, vypracování rozpočtu, určení vize letošního ročníku a rozdělení studentů bakalářského oboru Divadelní manažerství Ateliéru divadelního manažerství a jevištní technologie do jednotlivých sekcí. Závěrečné hodnocení shrnuje chod sekce propagace a dává doporučení pro další roky. V úvodu práce shrnuje jak obecné informace o festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNER tak ty, o letošním ročníku. Jsou zde popsáni organizátoři a spoluorganizátoři projektu a všechny prvky organizační struktury s důrazem na jejich náplň a pravomoci. V druhé části práce jsou popsána společná marketingová východiska sekce Propagace a sekce Média, která jsou dále rozebrána v kontextu sekce Propagace. Poslední část, která detailně popisuje sekci Propagace, obsahuje obecné informace, aktuální popis letošního pojetí a hodnocení sekce. Je rozepsána na několik tematických

4 celků: Vstupní analýzy, Zaměření sekce, Výstupy sekce, Financování aktivit sekce, Právní aspekty, Personální obsazení a Hodnocení. Pro usnadnění orientace v textu je nutné zmínit, že kapitoly zabývající se vedením a řízením byly netradičně zařazeny mezi Výstupy sekce pod pojem Koordinovaná práce sekce, jelikož je toto zařazení pro autorku práce přirozenější. Ve výstupech sekce jsou dále v kapitole Zajišťování hodnocení zahrnuty činnosti, které bylo nutné zajistit pro umožnění konečného hodnocení. Hodnocení projektových a hlavního cíle sekce je pak tradičně popsáno v samostatné kapitole Hodnocení na konci práce. Autorka se však snaží zhodnotit jednotlivé dílčí aktivity a výstupy přímo v samostatných kapitolách a hodnocení jednotlivých členů sekce v kapitole Personální obsazení.

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené prameny a literaturu. V Brně, dne 25. května 2014 Kateřina Puczoková

6 Dobrá adresa je klíčem k úspěchu. Drahomír Viktorin

7 Obsah Seznam použitých zkratek... 1 Úvod Mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER Historií až k letošnímu roku Aktuální ročník festivalu Pořadatelé a spolupořadatelé projektu Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta JAMU Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Centrum experimentálního divadla, p.o MuseYou o.s Organizační struktura Ředitel festivalu Festivalová rada Organizační tým Úzký organizační tým Koordinátor Ekonom Umělecká sekce Fundraising Propagace Média Soubory Hosté, Porota, Účastníci... 18

8 2.4.9 Offprogram Chillout Technical support Další subjekty, participující na organizaci festivalu Ateliér audiovizuální tvorby a divadla Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Studenti oboru Scénografie Studenti oboru Klaunské scénické a filmové tvorby Další studenti hereckých oborů DIFA JAMU Marketing festivalu Důvody rozdělení sekce Marketing na sekce Propagace a Média Společná marketingová stanoviska Sekce Propagace Vstupní analýzy sekce SWOT analýza Analýza rizik Analýza zainteresovaných stran Zaměření sekce Cílové skupiny Cíle sekce (na základě LFM) Výstupy projektu Koordinovaná činnost sekce Grafický vizuál Kampaň na zahraničních školách Outdoorová reklama + dlouhodobá i nová partnerství Propagace pomocí eventů a Guerilla marketingu... 58

9 4.3.6 Redakce Fotodokumentace Nástěnka Dokumentace Zajištění hodnocení Financování aktivit sekce Propagace Rozpočet Právní aspekty Darovací smlouva Smlouva o podpoře a propagaci Licenční smlouva Právní bezúhonnost Personální obsazení sekce Michaela Rusňáková 2. ročník Divadelního manažerství Karolína Vyhnálková 2. ročník Divadelního manažerství Monika Bársonyová 2. ročník Divadelního manažerství Kateřina Uhrová 1. ročník Divadelního manažerství Kateřina Puczoková 3. ročník Divadelního manažerství Hodnocení Závěr Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam použité literatury Seznam příloh... 97

10 Seznam obrázků Obrázek č. 1 Organizační struktura festivalu... 9 Obrázek č. 2 Organizační tým

11 Seznam tabulek Tabulka 1 Základ SWOT analýzy Tabulka 2 Podstatná rizika z Analýzy rizik Tabulka 3 Nejdůležitější strany z Analýzy zainteresovaných stran Tabulka 4 část WBS týkající se koordinované činnosti sekce Tabulka 5 část WBS týkající se grafického vizuálu Tabulka 6 část WBS týkající se internetové kampaně Tabulka 7 část WBS týkající se outdoorové reklamy Tabulka 8 část WBS týkající se eventů a Guerilla marketingu Tabulka 9 část WBS týkající se redakce Tabulka 10 část WBS týkající se fotodokumentace Tabulka 11 část WBS týkající se nástěnky Tabulka 12 část WBS týkající se dokumentace Tabulka 13 část WBS týkající se hodnocení

12 Seznam použité literatury [1] BOŠELOVÁ, V.: Projektový záměr festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2014, Brno Projektová dokumentace na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. ENC_14_Projekt.zamer [2] STRÁNSKÁ A.: Vedení sekce Marketing v rámci realizace Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER Brno, Projektová dokumentace absolventského výkonu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Vedoucí práce MgA. Blanka Chládková [3] JAMU v Brně: Historie JAMU. [online]. [cit ]. Dostupné z: [4] JAMU v Brně: Divadelní fakulta: Fakulta. [online]. [cit ]. Dostupné z: [5] CED: Historie a idea. [online]. [cit ]. Dostupné z: [6] MuseYou: Informace. [online]. [cit ]. Dostupné z: [7] ZARODŇANSKÁ, D: Vedení sekce Hosté, Porota Účastníci, Brno, 2013, Projektová dokumentace na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. KP2_ZarodnanskaD_ p. 7 Obrázek č. 2, Organizační tým. [8] JAMU v Brně: Umělecká rada JAMU. [online]. [cit ]. Dostupné z: [9] Media Guru: Mediální slovník. [online]. [cit ]. Dostupné z: [10] POKORNÁ, B.: Vedení sekce Propagace v rámci realizace Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER Brno, Projektová dokumentace absolventského výkonu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Vedoucí práce MgA. Blanka Chládková 95

13 [11] HŘEBAČKOVÁ, H.: Vedení sekce Média v rámci realizace Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER Brno, Projektová dokumentace absolventského výkonu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Vedoucí práce MgA. Blanka Chládková [12] HORÁKOVÁ, H: Vedení sekce Chillout v rámci realizace 24. Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER, Brno, 2014, Projektová dokumentace absolventského výkonu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. KP2_HorakovaH_PZ2_

14 Seznam příloh Příloha A: Statut festivalu Příloha B: Kritéria udílení cen Marta Příloha C: Tematický koncept festivalu Příloha D: Hlasovací práva členů festivalové rady Příloha E: Závěrečná zpráva z Vaňkovky Příloha F: Zadání grafiky Příloha G: Návrhy vizuálu Příloze H: Vítězný vizuál Příloha I: Návrhy vizuálu Scénografie Příloha J: SWOT analýza Příloha K:Analýza zainteresovaných stran Příloha L: Analýza rizik Příloha M: Kontaktník Příloha N: Portfolio Příloha O: Logický rámec Příloha P: Work breakdown structure Příloha Q: Deník vedoucího Příloha R: Stručné hodnocení jednotlivých semestrů Příloha S: Zápis z rady o grafických návrzích Příloha T: Zápis z výběrového řízení Příloha U: Rozdělení práce mezi grafiky Příloha V: Manuál pro práci s grafiky Příloha W: Dotazník Organizačnímu týmu Příloha X: Koncept mezinárodní internetové kampaně Příloha Y: Zahraniční kampaň Závěrečná zpráva Příloha Z: Partnerské protiplnění Příloha AA: Přehled nalezených firem Příloha AB: Výsledky nalezených firem Příloha AC: Manuál tiskárny Příloha AD: Komunikace s partnery 97

15 Příloha AE: Minimanuál reklamní předměty Příloha AF: Návrh koncepce Guerilla marketingové kampaně Příloha AG: Guerilla marketing Rekapitulace Příloha AH: Záměr redakce Příloha AI: Manuál redakce Příloha AJ: Manuál fotografové Příloha AK: Minimanuál nástěnka Příloha AL: Dotazník pro veřejnost Příloha AM: Průběžný dotazník sekce Příloha AN: Rozpočet sekce Propagace Příloha AO: Rozpočet festivalu Příloha AP: Smlouva o projekci reklamního spotu Příloha AQ: Smlouva o úpravě reklamního spotu Příloha AR: Licenční smlouva Příloha AS: Rozdělení práce v sekci Příloha AT: Hodnocení dle Jo Owena Příloha AU: Grafické výstupy 98

16 4.7 Hodnocení Hodnocení členů sekce je podrobně popsáno v kapitole 4.6 Personální obsazení sekce. Hodnocení projektu vychází z LFM, popsaného v kapitole Cíle sekce a přiloženého jako příloha O, Logický rámec. Z logiky LFM byly nejprve samostatně zhodnoceny výstupy projektu v kapitole 4.3 Výstupy projektu, dále projektové cíle a nakonec hlavní cíl. PROJEKTOVÉ CÍLE: B: Prosadit atraktivní, funkční vizuál, ve kterém budou zajištěny veškeré grafické výstupy festivalu. Dle dotazníku organizačnímu týmu (Příloha W, Dotazník organizačnímu týmu) se ve vizuálu 24. ročníku pracovalo výborně, chvalitebně či dobře pracovalo 82 % organizačního týmu, což splňuje v LFM stanovenou hranici 80 %. Za atraktivní tento vizuál však označilo z plánovaných 70 % pouze 62 % členů organizačního týmu. Pokud by k tomuto počtu byli započítáni ti, kterým se ani nijak zvlášť nelíbil, ani jim nevadil, bylo by dosáhnuto 87 %. Nesplnění tohoto parametru má za následek pravděpodobně jednoduchost a schematičnost vizuálu. Ve vizuálu pak bylo přibližně 99 % všech výstupů festivalu. Kromě grafických výstupů, přizpůsobovaných grafiky (Příloha U, Rozdělení práce mezi grafiky) byly hojně využívány hlavičkové papíry a jednoduché šablony. Až na atraktivitu vizuálu se tedy tento projektový cíl podařilo naplnit. C: Navázat na spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a prohloubit ji. První ukazatel se nepovedlo naplnit vzhledem k odjezdu grafika na Erasmus. Tento grafik vzhledem ke své vytíženosti v konečném důsledku vytvořil namísto plánovaných 100 % pouze cca 50 % grafických výstupů. Více o tvorbě grafických výstupů (Příloha V, Manuál pro práci s grafiky, Příloha U, Rozdělení práce mezi grafiky). S Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně bylo mimo grafické úpravy materiálů spolupracováno na Výstavě ve Vaňkovce (kapitola Propagace pomocí eventů a Guerilla marketingu a Příloha E, Závěrečná zpráva z Vaňkovky) a výstavě grafických vizuálů v DNO (více viz. Průběžná zpráva Hany Horákové). 88

17 I přes nesplnění prvního ukazatele lze říct, že spolupráce byla navázána i prohloubena. Grafik pracoval podstatně více, než v minulých letech a na konci bylo zhodnoceno, že samotný cíl, žádající po něm tvorbu 100 % výstupů nebyl dobře stanoven. Pravděpodobně by splnění tohoto ukazatele vedlo k přetížení grafika a zhoršení vztahů s UTB. S důležitými zástupci UTB bylo v průběhu roku dobře a pravidelně komunikováno (všechny domluvené projekty proběhly, zástupci univerzity byli pozváni na Společenský večírek). (více viz. kapitola Grafický vizuál) D: Zajistit dostatečnou propagaci jako protislužbu partnerům a dárcům. V hojné míře byla využita Outdoorová reklama (kapitola Outdoorová reklama + dlouhodobá i nová partnerství) a v zastoupení výstavy ve Vaňkovce a internetové soutěže i eventmarketing (kapitola Propagace pomocí eventů a Guerilla marketingu). Sekce byla mimo své aktivity přizvána ke konzultaci dárcovských SMS a výstavy vizuálů. Sekci Propagace se podařilo navázat 4 nová partnerství (o tři více, než bylo plánováno) a jak bylo v plánu, udržet 50 % partnerů z minulého roku. Sekci se díky navázání četných partnerství podařilo zajistit více než dostatečnou propagaci jako protislužbu partnerům a dárcům. (více viz. kapitola Outdoorová reklama + dlouhodobá i nová partnerství) E: Vytyčit nový směr propagace festivalu školy, které zveme na festival. V rámci nového zaměření sekce Propagace byla dle plánu uskutečněna kampaň, směřující na zahraniční umělecké školy. Více o kampani v kapitole Kampaň na zahraničních školách. F: Zajistit netradiční formy propagace. V rámci činnosti sekce Propagace byly využity oproti minulým ročníkům dvě nové netradiční formy outdoorové propagace spot na permappingové ploše, plakáty v parcích (věšení prádla). Byl tedy naplněn cíl zajištění alespoň jedné netradiční formy propagace. G: Udržet festivalový časopis meeting point v odpovídající kvalitě. Časopis Meeting point vycházel pravidelně každý den před otevřením Infocentra. V dotazníku, rozdaném organizačnímu týmu nebyl ani jeden negativní názor, pouze rady do příštích let. Ze sta procent náleželo 46 % těm, kteří s ním byli spokojeni, 89

18 a zbytek ohodnotilo časopis průměrně. V době festivalu se však o časopise příliš dobré zvěsti nešířily. Ukazatel tedy byl nastaven pravděpodobně chybně. Naplnění cíle tedy dle autorky není možné hodnotit. Více o vydávání Meeting pointu viz. kapitola Redakce. H: Zanechat fotografickou i písemnou dokumentaci pro další ročníky. V rámci 24. Ročníku byla vytvořena či aktualizována spousta podrobných manuálů i závěrečných zpráv z jednotlivých činností. V době festivalu bylo vše nafoceno a nahráno na Facebook a webové stránky festivalu. Veškerá dokumentace i fotodokumentace však byla dle plánu nahrána na files ve škole. Dokumentace byla tady v odpovídající kvalitě kompletně zanechána pro další ročníky. HLAVNÍ CÍL: A: Rozšířit povědomí a zvýšit prestiž festivalu a DIFA JAMU v ČR i zahraničí. Hlavní cíl sekce Propagace je vzhledem za měření se na zvyšování povědomí a prestiže festivalu velice obtížně měřitelný. Tento cíl kromě sekce Propagace naplňují i všechny ostatní festivalové sekce. Výsledky jsou jimi pak tedy jak kladně, tak záporně ovlivňovány. Ke zjištění, zda bylo cíle dosáhnuto bylo určeno 10 ukazatelů. První tři ukazatele se týkaly povědomí o festivale v Brně a byly zjišťovány pomocí ankety, která měla alespoň částečně nahradit marketingový výzkum. Jako ukazatele úspěchu bylo zvoleno, že 25 % dotázaných SETKÁNÍ/ENCOUNTER zná, 20 % jich bude schopno správně určit, s čím je toto jméno spojeno a 15 % festival dokonce propojí s DIFA JAMU či alespoň JAMU. V Příloze AL, Dotazník po veřejnost je možno vidět počáteční stav, ze kterého byl ukazatel zvolen (dle reprezentativní skupiny vzorkem lidí cca 22 % Brna zná S/E, cca 17 % ví, co to je a cca 13 % ho spojuje s DIFA JAMU). Vzhledem k tomu, že byla první vlna výzkumu pořádána v únoru 2014, je i druhá vlna výzkumu naplánována na únor, pro vyrovnanost podmínek (stejné časové období, uběhlé od minulého festivalu). Výsledky na základě tohoto ukazatele budou tedy známy až v po odevzdání dokumentace. 90

19 Další tři ukazatele pak sledovaly poměr kladných reakcí na internetu i v průběhu festivalu. Ukazatel sledování reakcí u internetových diskuzí se ukázal jako zbytečný vzhledem k absenci jakýchkoli diskuzí. Na Facebookovém profilu byl zaznamenán za celou dobu jediný negativní příspěvek (týkající se krádeže v době festivalu) a v průběhu festivalu nebyly z řad veřejnosti na festival zaregistrovány negativní ohlasy. Jediné zaregistrované špatné odezvy byly od souboru, jehož představení bylo poloprázdné. Po rozboru situace však bylo usouzeno, že v tomto případě měla tuto situaci za následek ne příliš velká kvalita představení. Naopak bylo zaregistrováno velké množství pozitivních ohlasů jak na Facebookové skupině i v průběhu festivalu. Tyto ukazatele byly tedy naplněny. Poslední čtyři ukazatele pak byly zaměřeny na zájem 4 cílových skupin o festival. Dle festivalového webu bylo v roce 2014 zasláno 34 přihlášek z řad souborů, což je o 6 více než v roce 2013 a festival navštívilo stejně jako minulý rok něco kolem 50 hostů (viz. práce Hany Svobodové a Daniely Zarodňanské). Dle webových stránek festivalu pak lze spočítat, že ze 45 partnerů v roce 2013 se partnerská základna rozrostla o dva více na 47 partnerů. Účast zahraničních studentů mimo zúčastněné soubory byla zajišťována jednak prostřednictvím studentské poroty (5 členů) a dále zahraniční soutěží (4 zahraniční soutěžící, 2 návštěvníci festivalu). Více o soutěži v kapitole Kampaň na zahraničních školách a o studentské porotě v absolventské práci Daniely Zarodňanské. Tyto ukazatele byly tedy také naplněny. I přes absenci prvních 4 ukazatelů je v hlavním cíli sekce Propagace již teď vidět úspěch veškeré v době psaní této práce objektivně měřitelné ukazatele byly naplněny. 91

20 Příloha AT Hodnocení dle JO OWENA PŘÍLOHA AT: HODNOCENÍ DLE JO OWENA 1

č Ú ť é á č š é ň č á é á č á ňí á ň á é č á Š š ň Í áč ť ň áž á é á á á á ň é á č é é ň š č Ť é ňí é Ž ň š é á č á é á č á ň á á é á é é á é č é Ó ň é é é é é á é á ů č š š š Ť é é á á é áň á Ť á č š

Více

MVDr. Josef Řihák, hejtman O Z N Á M E N Í

MVDr. Josef Řihák, hejtman O Z N Á M E N Í MVDr. Josef Řihák, hejtman V Praze dne 20. 2. 2013 O Z N Á M E N Í o konání 3. zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje, které se uskuteční dne 11. 3. 2013 od 10 hodin v zasedací místnosti Zastupitelstva

Více

Š Ž ů Č á ž ř á ň á ř ž ů Č žá á ž č á ž ř á ž ž ř ž ď á ř ž ž á á ů ž á č á řč á ř ž ů á á ž ď á ř á ň á á á á á č ř ď á ř á á ž ů ř á á ř á á ž á č Č á á ů ř Ž Č čá Č ř á á ř Č ň ž ř ř č Ř Ž á ž á ř

Více

Protokol o určení vnějších vlivů

Protokol o určení vnějších vlivů Rekonstrukce a dostavba polikliniky Hvězdova, Praha 4 Elektroinstalace Projekt pro stavební povolení Protokol o určení vnějších vlivů Určení provedla komise ve složení: předseda Hlavní inženýr projektu

Více

Pěstování zeleniny na zemědělské půdě

Pěstování zeleniny na zemědělské půdě Pěstování zeleniny na zemědělské půdě Využití internetu a sociálních sítí v rámci semináře Zásady správného obhospodařování zemědělské půdy (13/018/1310b/164/000699) Struktura prezentace Nový jednotný

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Ě ÁÁ Ú é é ý ů ý ů é ý ů é é ú Ž ý ů é ů é é Ě ÁÁ Ú é Ý ž ý ž ý ý ů ž ů ň é Ž ý Ž ů ý é é é é ý ž Í Ě ÁÁ Ú é é ň é Ž ý ž Ž Í ý é ý Í ů ý ý ý é ý é ý é ň Ž Ž Ě ÁÁ Ú é é ý Ý é é ý Ž Í Í é ž Í Ž Ě ÁÁ Ú é

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Odborné vzdělávání pro projektové řízení v chemickém průmyslu

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Odborné vzdělávání pro projektové řízení v chemickém průmyslu Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Odborné vzdělávání pro projektové řízení v chemickém průmyslu Základní informace o DRING Consulting Zkušenosti v oblasti grantového a dotačního

Více

Ř š ý Ť Ť Ť ř š ř š ů ž ó ů ó ó óř ý ý Š Š ř Ú ř ó ů ž ář Ú ů ž ú ý ý ž ů š ó ý ó á Ž ó š ú ý ž ó ú š ó š ú ý ř ú ň ó ú ý ů ú ů ý Ý š úř ř ó ý ř ó ř á š á Žá ř ř řá á ý Žá ž á ř ř š ž ň á ý á ý ž ž ř á

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE POŽADAVKY OBORU DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE POŽADAVKY OBORU DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE POŽADAVKY OBORU DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK Oborové požadavky na zpracování absolventské práce navazují

Více

Řízení rizik v rámci organizace hudebních festivalů

Řízení rizik v rámci organizace hudebních festivalů JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta At eliér divadelního manažerst ví a jevištní technologie Divadelní manažerství Řízení rizik v rámci organizace hudebních festivalů Diplomová

Více

kreativní marketingová agentura

kreativní marketingová agentura C E N Í K S L U Ž E B Skenování a digitalizace dat Scan s automatickým podávačem Digitalizace ČB scan A3 4,0 Kč/str. bez DPH. Digitalizace ČB scan A4-A5 1.8 Kč/str. bez DPH. Digitalizace COLOR scan A3

Více

Í Č ú Č Š Í Á É Č Č ú š š Ž ž š Ť Ť Ž ž Ó ó Ž ž ž Í ú ž Ť ž ž š ň ž š š Í ž Í ň Ž ň š ó š Ž Ž Í Š ú Í ž ž Í š ž ž Ť š š Ž Ž Á ž ó ž Ť š ž ť š Í ň ť ž Ž ž Ž ž Ť ž šť š ž Ž ň ú ž š ž ú ú ť Ž ň ú š ú ž Ž

Více

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1.

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1. 4 4 = 8 8 8 = 5 + 19 1 = 4 = 11 : 1 k > 0 k 4k x 1 x x k + (1 x) 4k = k x + 4 4x = x = x 1 x = 1 = : 1. v h h s 75 v 50 h s v v 50 s h 75 180 v h 90 v 50 h 180 90 50 = 40 s 65 v 80 60 80 80 65 v 50 s 50

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Á ž Ů Ž É Č Í ř č ě š á ž š ž ř Č ě ě ů ý žá ý ů á š ř č ě čů á ž ř š é ý š é ř é ě ý ř š ř š á ř ě ř š á ě ž žá é ř á ř á ě ž ř ě ř ě ě é ř á ř é š ý á ě Ě Í á ž š é ě ý ě á é á é á ě á ě ž ř ř á á á

Více

E.M.E. FACTORY. Představení společnosti a portfolio

E.M.E. FACTORY. Představení společnosti a portfolio E.M.E. FACTORY Představení společnosti a portfolio Agenda Kdo jsme Proč s námi spolupracovat Základní charakteristika Naše služby Realizované projekty Reference Kontakty Kdo jsme E.M.E. Factory je agentura

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

ě á á áš ží á ř é Č é á á ě á ě ě š ř ů á ř ě ě š ř ů ě á áš á áš Ú Č áš á ž á ř é á Ř á á úř Č á á ř ě á áš ž á ř é ý úě é áš á ě ý ý ě ý ř Ž á Ž ě ř ř ů ů ý ý ě á é ž á Í ř ý ě ý é á é é Ž ř é ů ř á

Více

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Metodika k DT 9.F.e. Regionální přenos informací prostřednictvím Krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS) pro rok

Více

á ž Í Í ř Á ď ý Í Í Ť Í Á Á á ž é ý ář ž šš ě č ů é á ř é é š á š ř á ž é á ě á á á ů é ě á é á ř á š ř ž Ž ř á á á ž Ž ž á Ž ř é š č č ý š é č é š š č é č š á ě á čňá ě á á ě á ě á ě ž é á é ř š ě ě á

Více

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu Street For Art 2010 3. ročník festivalu umění ve veřejném prostoru 13. 22. května 2010 Jižní Město, Praha Sídliště Umění Lidé Sousedé Procházka Piknik Večeře Prostor Cesty Koncerty Dočasné centrum umění/

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

Typy organizačních struktur projektu. v kontextu trvalé organizace. Ústav marketingových komunikací FMK UTB ve Zlíně

Typy organizačních struktur projektu. v kontextu trvalé organizace. Ústav marketingových komunikací FMK UTB ve Zlíně Typy organizačních struktur projektu v kontextu trvalé organizace Ústav marketingových komunikací FMK UTB ve Zlíně Organizační struktura projektu je vždycky dočasná má vyhraněně problémovou orientaci vždy

Více

MEDIAinfo 2015 základní údaje reklamní plochy

MEDIAinfo 2015 základní údaje reklamní plochy MEDIAinfo 2015 základní údaje reklamní plochy Profil serveru zlin.cz Nejsledovanější regionální informačně-zpravodajský server ve Zlínském kraji ZPRÁVY Co se děje Politika a ekonomika Hasiči a policie

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘEDMĚTŮM S INDIVIDUÁLNÍ NÁPLNÍ PRÁCE Ústav biotechnologie. Bakalářské studium. Magisterské studium

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘEDMĚTŮM S INDIVIDUÁLNÍ NÁPLNÍ PRÁCE Ústav biotechnologie. Bakalářské studium. Magisterské studium ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘEDMĚTŮM S INDIVIDUÁLNÍ NÁPLNÍ PRÁCE Ústav biotechnologie Bakalářské studium Bakalářská práce Student si vybere z témat Bakalářských prací po jejich zveřejnění v SIS. V co nejkratší

Více

Sociální sítě v Public Relations. Pavel Hacker Mather Advertures

Sociální sítě v Public Relations. Pavel Hacker Mather Advertures Sociální sítě v Public Relations Pavel Hacker Mather Advertures Komunikace, její role a čas Medium is the message. Marshall McLuhan Výhoda je, že vy v PR víte, že: Gapinvoid.com Komunikace, její role a

Více

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s. r. o. Nám. Václava Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary. (Velikost písma 16) MATURITNÍ PRÁCE

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s. r. o. Nám. Václava Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary. (Velikost písma 16) MATURITNÍ PRÁCE Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s. r. o. Nám. Václava Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary (Velikost písma 16) MATURITNÍ PRÁCE (Velikost písma 18, tučně) 201X Jméno a příjmení (velikost písma 16) Soukromá

Více

SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU Michal Tvrdoň Proděkan pro vědu a výzkum ÚVOD Během posledních 5 let zásadní změny v hodnocení VaV (metodika 2004 = 6 stran textu, metodika 2012= 50 stran textu) Důraz

Více

Deepak Chopra. Závěrečná zpráva. Praha, 15. 5. 2014. The Future of Wellbeing

Deepak Chopra. Závěrečná zpráva. Praha, 15. 5. 2014. The Future of Wellbeing Deepak Chopra Závěrečná zpráva The Future of Wellbeing Praha, 15. 5. 2014 Deepak Chopra Deepak Chopra je nejen uznávaným lékařem, úspěšným spisovatelem a oceňovaným odborníkem na zdravý životní styl, ale

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA Ateliér Divadelního manaţerství a jevištní technologie Vyuţití marketingové komunikace v hudebním projektu financovaném pomocí Crowdfundingu

Více

3207-00-908-001-0 0. Dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozsahu dle Přílohy č.1 Vyhlášky č.499/2006 Sb. Protokol o určení vnějších vlivů

3207-00-908-001-0 0. Dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozsahu dle Přílohy č.1 Vyhlášky č.499/2006 Sb. Protokol o určení vnějších vlivů Dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozsahu dle Přílohy č.1 Vyhlášky č.499/2006 Sb. ZMĚNOVÉ LISTY B.02-001 Protokol o určení vnějších vlivů ROZDĚLOVNÍK 0 06/2012 Raus Kocek Dočekal Dokumentace

Více

Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava. reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78.

Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava. reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78. Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78.00041 Rekapitulace stavu k 31.5.2014 Cíle projektu: zjištění potřeb občanů

Více

á á á ř á á š á á ě Ž é ř ř Ž ř ř ř ř š ř á ě ř ů Ž ě š ř ř řá é é š ř ř ě á Ž ú Ž á á ě ý ř Ž á řá é é ě ř řá ů ě ř á á ý á ř Ž á ř á š ě á á é ú á ě ě ř ú á ě á ů á ř ě á ř é á ě ěž á á ářů ů ě áš ě

Více

č š é ž č é č ž é é é č é š š ř š ř Č é ř š ř ů Ž ř š é š č ř ž š š č ř č Úč ř č č č č ř č Á č č é éř Š ř ř é č č Ř Á č ž é Č ř ž č ů Úč ř č Š ř ů ž Ř Ě Á č ř é ž Á č č ř č Č é č č č ř Č é č č č č é ř

Více

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VNĚJŠÍ VLIVY 1 Úvod 2 Rozdělení a označování vnějších vlivů 3 Určování vnějších vlivů 4 Příklad protokolu

Více

Zřízení minipodniku. Základní škola a Mateřská škola Litvínov- Janov, Přátelství 160, okres Most. výroba, tisk a distribuce školního časopisu

Zřízení minipodniku. Základní škola a Mateřská škola Litvínov- Janov, Přátelství 160, okres Most. výroba, tisk a distribuce školního časopisu Zřízení minipodniku Partner projektu: Základní škola a Mateřská škola Litvínov- Janov, Přátelství 160, okres Most Číslo a název minipodniku: Sídlo minipodniku: 4 Janovská redakce KOUMES Přátelství 160,

Více

MISS ACADEMIA 2006 N NABÍDKA PARTNER M PRO ROK 2006

MISS ACADEMIA 2006 N NABÍDKA PARTNER M PRO ROK 2006 Vážení přátelé, Dne 5. dubna 2006 pořádají studenti Fakulty multimediálních komunikací (FMK) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně již desátý ročník soutěže MISS ACADEMIA, ve které bude zvolena nej vysokoškolačka

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Mediainfo základní údaje nový design reklamní plochy

Mediainfo základní údaje nový design reklamní plochy Mediainfo základní údaje nový design reklamní plochy Profil serveru Nejnavštěvovanější informačně-zpravodajský server ve Zlínském kraji ZPRÁVY Co se děje Politika a ekonomika Hasiči a policie Kultura Sport

Více

Reklama v placených katalozích

Reklama v placených katalozích Reklama v placených katalozích Autor ebooku: Vladimír Znamenskiy Více než 2 000 000 reálných uživatelů každý měsíc hledají konkrétní služby v českých katalozích. Ty patří mezi nejefektivnější kanály on-line

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Č É Ú č Ť É á Ú é ť á ť á ž á á á ť Ů ď Ř ó š é č Ů Ě ť Ě ť ý ď ď Ě á á ť É é á á Ě á á ů ť ý ť é á ťó ď á á ů Ť ó á š É É áó á ď ú á ů Š ť Ý Ž Ž Ý É ů É ú ď ů ď á ó á á Ž áó á Ň ť ďť ó Ť á ý áá é ú á

Více

Ť ě ě ě á č á ž č ě ž ě ž č á ě š Ť ě č ž á ě č ě ž Ť č č ž Ť ž š á ě ž ě ž ž ě ě Ěá á á Ťš č á ě š č č š ěž ě č ě á ě č š ď ě ž á č ž ť á ť ě č ť ž Ž č ě č á á á á ě ž á ě á ě ž á á áž č ž ě ě á ž ě á

Více

Projektové řízení v ČR. Zpráva o výsledcích šetření

Projektové řízení v ČR. Zpráva o výsledcích šetření Projektové řízení v ČR 2012 Zpráva o výsledcích šetření ZASTŘEŠUJÍCÍ ORGANIZACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ V ČR Jsme Vaším odborným partnerem v otázkách projektového řízení a certifikujeme projektové manažery

Více

Stav připravenosti středních škol na náborovou kampaň uchazečů ve školním roce 2013/2014. Bleskový průzkum občanského sdružení Než zazvoní

Stav připravenosti středních škol na náborovou kampaň uchazečů ve školním roce 2013/2014. Bleskový průzkum občanského sdružení Než zazvoní Stav připravenosti středních škol na náborovou kampaň uchazečů ve školním roce 2013/2014 Bleskový průzkum občanského sdružení Než zazvoní 4. června 2013 Metodika Studie byla provedena formou on-line dotazování

Více

foto Branislav Šimončík

foto Branislav Šimončík foto Branislav Šimončík CZECHOSLOVAK TOPMODEL 2015 Czechoslovak TopModel 2015 je soutěž agentury Czechoslovak Models. Jejím cílem je nalézt nové tváře pro modeling. S outěž vyvrcholí na podzim 2015 finálovým

Více

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V.

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V. Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 P O O D Ř Í D V E Ř E D O K O Ř Á N Zhottoviittell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s..,, Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Výroční zpráva chcipomoci.info o.p.s. za rok 2012 je zpracována v souladu s ustanovením 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. V Praze dne 26. září

Více

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Vindex JIH, s.r.o. Platnéřská 191 110 00 Praha IČO: 25173278 Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Číslo projektu: 13/0181310b/131/000199 Financováno z Programu Rozvoje Venkova

Více

Zpráva o činnosti Centra inovací a transferu technologií PEF ČZU v Praze za rok 2013. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta

Zpráva o činnosti Centra inovací a transferu technologií PEF ČZU v Praze za rok 2013. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Materiál pro jednání kolegia děkana PEF ČZU v Praze dne 6. 11. 2013 Předkládá: prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr.h.c. děkan PEF ČZU v Praze

Více

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz Monitorujeme a rozvíjíme kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz O nás Občanské sdružení Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 90. let 20. století jako občanské sdružení Klíč. Vzhledem k

Více

Neziskový inkubátor Nadace OKD

Neziskový inkubátor Nadace OKD Neziskový inkubátor Nadace OKD Nadace OKD je již šestým rokem strategickým partnerem neziskových aktivit v Moravskoslezském kraji. Do komunity v průměru investuje 50 milionů korun ročně. V dubnu roku 2013

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

Czech Event Awards 2015. Informace pro soutěžící 2015

Czech Event Awards 2015. Informace pro soutěžící 2015 Czech Event Awards 2015 Informace pro soutěžící 2015 Czech Event Awards O soutěži CEA je národní soutěž o nejlepší počiny v oblasti event marketingu, jejímž cílem je ocenit mimořádné eventové projekty,

Více

NW XXX_YYMMDD Název záznamu PM PROGRAMME. Pragoeduca, a.s. Martin Suchý, garant programu SIMULTRAIN

NW XXX_YYMMDD Název záznamu PM PROGRAMME. Pragoeduca, a.s. Martin Suchý, garant programu SIMULTRAIN PM PROGRAMME NW XXX_YYMMDD Název záznamu Pragoeduca, a.s. Martin Suchý, garant programu SIMULTRAIN 1 SCÉNÁŘE 1.1 Scénář e-commerce V souladu s marketingovou strategií, která byla schválena začátkem roku,

Více

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje Městská část Praha 6 Kancelář architekta vyhlašuje veřejnou jednokolovou výtvarnou ideovou anonymní soutěž o výtvarný návrh Výtvarné řešení výdechu MO Blanka Na Octárně včetně návrhu úpravy nejbližšího

Více

ACOMWARE s.r.o. Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 Tel.: 737 289 119 info@acomware.cz www.acomware.cz facebook.com/acomware twitter.

ACOMWARE s.r.o. Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 Tel.: 737 289 119 info@acomware.cz www.acomware.cz facebook.com/acomware twitter. ACOMWARE s.r.o. Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 Tel.: 737 289 119 info@acomware.cz www.acomware.cz facebook.com/acomware twitter.com/acomware http://dmaemailblog.com/2014/04/24/email-marketing-delivers-the-highest-roi-but-we-already-knew-that-right/

Více

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 9. dubna 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Váš marketing na Facebooku. powered by

Váš marketing na Facebooku. powered by Váš marketing na Facebooku powered by Základní info o Facebooku Facebook Internetová sociální síť, ve které uživatelé komunikují a sdílejí obsah prostřednictvím svých profilů Celosvětově více než 400 milionů

Více

METODIKA SPOLEČNÉHO PROJEKTU

METODIKA SPOLEČNÉHO PROJEKTU Název školy: METODIKA SPOLEČNÉHO PROJEKTU Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace Název společného projektu: Promotion obchodu a velký kšeft Propagace obchodu,

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Prezentace České Obce Sokolské. na internetu a postupná. elektronizace administrativy

Prezentace České Obce Sokolské. na internetu a postupná. elektronizace administrativy 01010101011101010111010101010101001010101101010100001111101101010111010101010 10111110010101010000111110111011010011011011011101011011110011101010101011001 01000101010001111101011010010101010000100100100100010111010010010010100100100

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Závěrečná zpráva 4. etapy

Závěrečná zpráva 4. etapy Organizační, procesní a ekonomický audit KPMG Česká republika, s.r.o. 2008 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Stručně o studiu CobraDesign

Stručně o studiu CobraDesign Stručně o studiu CobraDesign CobraDesign je grafické studio zabývající se především webdesignem a internetovým obchodováním se vším, co s tím souvisí, tedy včetně účinné SEO optimalizace a online marketingu.

Více

Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ. Bc. Hatašová Lenka. Rok 2009/10

Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ. Bc. Hatašová Lenka. Rok 2009/10 Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ Bc. Hatašová Lenka Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 3 Současný stav... 3 Stanovený cíl...

Více

Představení projektů pro školní rok 2014/2015

Představení projektů pro školní rok 2014/2015 Představení projektů pro školní rok 2014/2015 Motto projektů: Škola, o které se středoškolák nedozví, jako by neexistovala Přehled projektů: MapaŠkolství.cz FakultaRoku.cz, StředníRoku.cz, GymplRoku.cz,

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D.

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. Letní semestr 2009 / 2010 kód pro zápis do KOS: 104 VYPSANÉ ATELIÉRY:

Více

Příklad dobré praxe XX

Příklad dobré praxe XX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XX pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Zápis z jednání Akademického senátu JAMU

Zápis z jednání Akademického senátu JAMU Zápis z jednání Akademického senátu JAMU ze dne 17. prosince 2013 Přítomni (7): doc. Mgr. Petr Francán; doc. MgA. Vít Spilka, Ph.D.; Mgr. MgA. Tomáš Krejčí; prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.; prof. Mgr.

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových

SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových organizací dětí a mládeže, nebo pracujících s dětmi a mládeží.

Více

Marketingové řízení podniku 1 (N_MRP_1) /LS 08/

Marketingové řízení podniku 1 (N_MRP_1) /LS 08/ Marketingové řízení podniku 1 (N_MRP_1) /LS 08/ Magisterské studium Zařazení předmětu na fakultě:. Katedra marketingové komunikace Vyučující:. Ing. Karel Havlíček, Ph. D., MBA Typ studijního předmětu:..

Více

Marketing Marketingové strategické plánování

Marketing Marketingové strategické plánování Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Marketing Marketingové

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

16. 18. května 2014. StaŇte se součástí exkluzivní nákupní akce v ČR. tentokrát v režii 3 lifestylových titulů

16. 18. května 2014. StaŇte se součástí exkluzivní nákupní akce v ČR. tentokrát v režii 3 lifestylových titulů StaŇte se součástí exkluzivní nákupní akce v ČR. tentokrát v režii 3 lifestylových titulů 16. 18. května 2014 Oslovte 4 miliony* milovníků módy, kosmetiky a designu a nabídněte jim své služby a produkty

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY HOŘOVICE REVITALIZACE ČÁSTI RYBNÍKA DRAŽOVSKÁ VELKÁ ETAPA 2 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.1.a Název stavby A.1.1.b Místo stavby

Více

Příloha č. 3.2. Stanovisko Komise projektu Safety AGENT k mobilitě akademických a vědeckovýzkumných

Příloha č. 3.2. Stanovisko Komise projektu Safety AGENT k mobilitě akademických a vědeckovýzkumných Aleš Bernatík 040 59 732 2833, Ales.bernatik@vsb.cz Konference/stáž proběhne ve dnech: Spolupráce s Universitou v Petrohradě Saint-Petersburg University of State Fire Service Listopad 2012 (5 dní) Petrohrad,

Více

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí Cíle modulu Všeobecné seznámení se strukturou a cílem projektové fiše obeznámení se základními principy tvorby SWOT analýzy projektů (vyhodnocení, návaznosti apod.) dokázat stanovit cíle projektu dle kritérií

Více

Nabídka služeb společnosti CReativeMages

Nabídka služeb společnosti CReativeMages Nabídka služeb společnosti CReativeMages 2013 CReativeMages s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Veškeré informace uvedené v tomto dokumentu jsou vlastnictvím CReativeMages s.r.o. Žádná část tohoto dokumentu

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

IIK Grand Prix 2012. Manuál pro soutěžící

IIK Grand Prix 2012. Manuál pro soutěžící Manuál pro soutěžící Obsah Úvod... 3 Kategorie... 4 Podmínky přihlášky soutěžících... 5 Metodika hodnocení přihlášených prací... 6 Postup hodnocení... 7 Porota... 8 Poplatek za přihlášení práce do soutěže...

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 Akční plán pro rok 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Východiska 4 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 5 4 Přílohy - 1 - Úvod Důvod zpracování

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

přihláška je vyžadována u všech uchazečů: do 31. 1. 2013 předání kompletního Auditu UR za municipalitu do 28. 2. 2013

přihláška je vyžadována u všech uchazečů: do 31. 1. 2013 předání kompletního Auditu UR za municipalitu do 28. 2. 2013 Pravidla hodnocení MA21 v roce 2013 Pravidla pro hodnocení MA12 v roce 2013 navazují na obecné Zásady hodnocení kvality MA21. V pravidlech jsou upřesněny termíny, postupy a standardy v posuzování MA21.

Více

P ř í l o h a. k usnesení vlády. ze dne 15. září 2004 č. 904. R o z h o d n u t í

P ř í l o h a. k usnesení vlády. ze dne 15. září 2004 č. 904. R o z h o d n u t í V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 15. září 2004 č. 904 R o z h o d n u t í o privatizaci majetkové účasti státu ve společnosti OKD, a.s., člen koncernu KARBON

Více

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE Česká pojišťovna Play off 2009 Představení HC Energie Karlovy Vary s.r.o. HC Energie Karlovy Vary se postupnými kroky zařadila mezi elitu extraligových klubů v českém hokeji.

Více

Čtvrtým rokem v krajích regionální zastoupení se představují

Čtvrtým rokem v krajích regionální zastoupení se představují Čtvrtým rokem v krajích regionální zastoupení se představují Mgr. Lucie Řezníčková, manažerka regionálních zastoupení, SP ČR Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Regionální zastoupení

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

ý ě ý ů ň Á á Ř á ý ě ý ů ň Ú ř á ě Č ů ůž ě ě ť ČÍ Á Ž Í Í ě é é ČÍ Ů Ž Ň é č é ó ř ňš é á ú é é é ž ž á č ř ň čá á á é ě á á é š č é é ě ř ř Č é ý á č é é ý é č é ář ů ý ů ř á š Ž á Ž ř ý ý č ý Ž č ň

Více