JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství, 3. ročník Funkce vedoucí sekce Propagace v rámci realizace 24. ročníku Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2014 DOKUMENTACE K ABSOLVENTSKÉMU VÝKONU Záměr, Závěrečná zpráva Autor práce: Kateřina Puczoková Vedoucí práce: MgA. Blanka Chládková Oponent práce: MgA. Hana Krejčí Ph.D. Brno 2014

2 Bibliografický záznam PUCZOKOVÁ, K. Dokumentace k absolventskému výkonu: Funkce vedoucí sekce Propagace v rámci realizace 24. ročníku Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta, Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie, rok 2014, s. 98. Vedoucí absolventské práce MgA. Blanka Chládková

3 Abstrakt Projektová dokumentace absolventského výkonu Vedení sekce Propagace v rámci realizace 24. ročníku Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER obsahuje Záměr i Závěrečnou zprávu Vedení sekce Propagace. Tento festival má dlouholetou tradici a na brněnských divadelních scénách proběhl dubna 2014 jeho 24. ročník. Tato projektová dokumentace se zabývá návrhem i zhodnocením fungování a vedení sekce Propagace v kontextu celkového festivalového marketingu. Sekce s jednoletou přestávkou navazuje na činnost sekce Propagace v roce 2011/2012 a zároveň pokračuje v propagačních činnostech sekce Marketing z roku 2012/2013. Jelikož se projekt nachází již v projektové fázi, zachycuje v některých případech současnou situaci. Při zpracování záměru autorka vycházela především z Projektového záměru festivalu a z prací bývalých vedoucích sekce Propagace či Marketing, který propagaci obsahuje jako jednu ze svých součástí. Definování výchozích bodů pro tuto práci bylo konzultováno s bývalou vedoucí sekce Marketing a koordinátorkou a ekonomkou 24. ročníku festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER. Důležitými mezníky byly dále nastavení data festivalu, vypracování rozpočtu, určení vize letošního ročníku a rozdělení studentů bakalářského oboru Divadelní manažerství Ateliéru divadelního manažerství a jevištní technologie do jednotlivých sekcí. Závěrečné hodnocení shrnuje chod sekce propagace a dává doporučení pro další roky. V úvodu práce shrnuje jak obecné informace o festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNER tak ty, o letošním ročníku. Jsou zde popsáni organizátoři a spoluorganizátoři projektu a všechny prvky organizační struktury s důrazem na jejich náplň a pravomoci. V druhé části práce jsou popsána společná marketingová východiska sekce Propagace a sekce Média, která jsou dále rozebrána v kontextu sekce Propagace. Poslední část, která detailně popisuje sekci Propagace, obsahuje obecné informace, aktuální popis letošního pojetí a hodnocení sekce. Je rozepsána na několik tematických

4 celků: Vstupní analýzy, Zaměření sekce, Výstupy sekce, Financování aktivit sekce, Právní aspekty, Personální obsazení a Hodnocení. Pro usnadnění orientace v textu je nutné zmínit, že kapitoly zabývající se vedením a řízením byly netradičně zařazeny mezi Výstupy sekce pod pojem Koordinovaná práce sekce, jelikož je toto zařazení pro autorku práce přirozenější. Ve výstupech sekce jsou dále v kapitole Zajišťování hodnocení zahrnuty činnosti, které bylo nutné zajistit pro umožnění konečného hodnocení. Hodnocení projektových a hlavního cíle sekce je pak tradičně popsáno v samostatné kapitole Hodnocení na konci práce. Autorka se však snaží zhodnotit jednotlivé dílčí aktivity a výstupy přímo v samostatných kapitolách a hodnocení jednotlivých členů sekce v kapitole Personální obsazení.

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené prameny a literaturu. V Brně, dne 25. května 2014 Kateřina Puczoková

6 Dobrá adresa je klíčem k úspěchu. Drahomír Viktorin

7 Obsah Seznam použitých zkratek... 1 Úvod Mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER Historií až k letošnímu roku Aktuální ročník festivalu Pořadatelé a spolupořadatelé projektu Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta JAMU Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Centrum experimentálního divadla, p.o MuseYou o.s Organizační struktura Ředitel festivalu Festivalová rada Organizační tým Úzký organizační tým Koordinátor Ekonom Umělecká sekce Fundraising Propagace Média Soubory Hosté, Porota, Účastníci... 18

8 2.4.9 Offprogram Chillout Technical support Další subjekty, participující na organizaci festivalu Ateliér audiovizuální tvorby a divadla Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Studenti oboru Scénografie Studenti oboru Klaunské scénické a filmové tvorby Další studenti hereckých oborů DIFA JAMU Marketing festivalu Důvody rozdělení sekce Marketing na sekce Propagace a Média Společná marketingová stanoviska Sekce Propagace Vstupní analýzy sekce SWOT analýza Analýza rizik Analýza zainteresovaných stran Zaměření sekce Cílové skupiny Cíle sekce (na základě LFM) Výstupy projektu Koordinovaná činnost sekce Grafický vizuál Kampaň na zahraničních školách Outdoorová reklama + dlouhodobá i nová partnerství Propagace pomocí eventů a Guerilla marketingu... 58

9 4.3.6 Redakce Fotodokumentace Nástěnka Dokumentace Zajištění hodnocení Financování aktivit sekce Propagace Rozpočet Právní aspekty Darovací smlouva Smlouva o podpoře a propagaci Licenční smlouva Právní bezúhonnost Personální obsazení sekce Michaela Rusňáková 2. ročník Divadelního manažerství Karolína Vyhnálková 2. ročník Divadelního manažerství Monika Bársonyová 2. ročník Divadelního manažerství Kateřina Uhrová 1. ročník Divadelního manažerství Kateřina Puczoková 3. ročník Divadelního manažerství Hodnocení Závěr Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam použité literatury Seznam příloh... 97

10 Seznam obrázků Obrázek č. 1 Organizační struktura festivalu... 9 Obrázek č. 2 Organizační tým

11 Seznam tabulek Tabulka 1 Základ SWOT analýzy Tabulka 2 Podstatná rizika z Analýzy rizik Tabulka 3 Nejdůležitější strany z Analýzy zainteresovaných stran Tabulka 4 část WBS týkající se koordinované činnosti sekce Tabulka 5 část WBS týkající se grafického vizuálu Tabulka 6 část WBS týkající se internetové kampaně Tabulka 7 část WBS týkající se outdoorové reklamy Tabulka 8 část WBS týkající se eventů a Guerilla marketingu Tabulka 9 část WBS týkající se redakce Tabulka 10 část WBS týkající se fotodokumentace Tabulka 11 část WBS týkající se nástěnky Tabulka 12 část WBS týkající se dokumentace Tabulka 13 část WBS týkající se hodnocení

12 Seznam použité literatury [1] BOŠELOVÁ, V.: Projektový záměr festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2014, Brno Projektová dokumentace na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. ENC_14_Projekt.zamer [2] STRÁNSKÁ A.: Vedení sekce Marketing v rámci realizace Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER Brno, Projektová dokumentace absolventského výkonu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Vedoucí práce MgA. Blanka Chládková [3] JAMU v Brně: Historie JAMU. [online]. [cit ]. Dostupné z: [4] JAMU v Brně: Divadelní fakulta: Fakulta. [online]. [cit ]. Dostupné z: [5] CED: Historie a idea. [online]. [cit ]. Dostupné z: [6] MuseYou: Informace. [online]. [cit ]. Dostupné z: https://www.facebook.com/museyouos/info [7] ZARODŇANSKÁ, D: Vedení sekce Hosté, Porota Účastníci, Brno, 2013, Projektová dokumentace na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. KP2_ZarodnanskaD_ p. 7 Obrázek č. 2, Organizační tým. [8] JAMU v Brně: Umělecká rada JAMU. [online]. [cit ]. Dostupné z: [9] Media Guru: Mediální slovník. [online]. [cit ]. Dostupné z: [10] POKORNÁ, B.: Vedení sekce Propagace v rámci realizace Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER Brno, Projektová dokumentace absolventského výkonu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Vedoucí práce MgA. Blanka Chládková 95

13 [11] HŘEBAČKOVÁ, H.: Vedení sekce Média v rámci realizace Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER Brno, Projektová dokumentace absolventského výkonu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Vedoucí práce MgA. Blanka Chládková [12] HORÁKOVÁ, H: Vedení sekce Chillout v rámci realizace 24. Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER, Brno, 2014, Projektová dokumentace absolventského výkonu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. KP2_HorakovaH_PZ2_

14 Seznam příloh Příloha A: Statut festivalu Příloha B: Kritéria udílení cen Marta Příloha C: Tematický koncept festivalu Příloha D: Hlasovací práva členů festivalové rady Příloha E: Závěrečná zpráva z Vaňkovky Příloha F: Zadání grafiky Příloha G: Návrhy vizuálu Příloze H: Vítězný vizuál Příloha I: Návrhy vizuálu Scénografie Příloha J: SWOT analýza Příloha K:Analýza zainteresovaných stran Příloha L: Analýza rizik Příloha M: Kontaktník Příloha N: Portfolio Příloha O: Logický rámec Příloha P: Work breakdown structure Příloha Q: Deník vedoucího Příloha R: Stručné hodnocení jednotlivých semestrů Příloha S: Zápis z rady o grafických návrzích Příloha T: Zápis z výběrového řízení Příloha U: Rozdělení práce mezi grafiky Příloha V: Manuál pro práci s grafiky Příloha W: Dotazník Organizačnímu týmu Příloha X: Koncept mezinárodní internetové kampaně Příloha Y: Zahraniční kampaň Závěrečná zpráva Příloha Z: Partnerské protiplnění Příloha AA: Přehled nalezených firem Příloha AB: Výsledky nalezených firem Příloha AC: Manuál tiskárny Příloha AD: Komunikace s partnery 97

15 Příloha AE: Minimanuál reklamní předměty Příloha AF: Návrh koncepce Guerilla marketingové kampaně Příloha AG: Guerilla marketing Rekapitulace Příloha AH: Záměr redakce Příloha AI: Manuál redakce Příloha AJ: Manuál fotografové Příloha AK: Minimanuál nástěnka Příloha AL: Dotazník pro veřejnost Příloha AM: Průběžný dotazník sekce Příloha AN: Rozpočet sekce Propagace Příloha AO: Rozpočet festivalu Příloha AP: Smlouva o projekci reklamního spotu Příloha AQ: Smlouva o úpravě reklamního spotu Příloha AR: Licenční smlouva Příloha AS: Rozdělení práce v sekci Příloha AT: Hodnocení dle Jo Owena Příloha AU: Grafické výstupy 98

16 4.7 Hodnocení Hodnocení členů sekce je podrobně popsáno v kapitole 4.6 Personální obsazení sekce. Hodnocení projektu vychází z LFM, popsaného v kapitole Cíle sekce a přiloženého jako příloha O, Logický rámec. Z logiky LFM byly nejprve samostatně zhodnoceny výstupy projektu v kapitole 4.3 Výstupy projektu, dále projektové cíle a nakonec hlavní cíl. PROJEKTOVÉ CÍLE: B: Prosadit atraktivní, funkční vizuál, ve kterém budou zajištěny veškeré grafické výstupy festivalu. Dle dotazníku organizačnímu týmu (Příloha W, Dotazník organizačnímu týmu) se ve vizuálu 24. ročníku pracovalo výborně, chvalitebně či dobře pracovalo 82 % organizačního týmu, což splňuje v LFM stanovenou hranici 80 %. Za atraktivní tento vizuál však označilo z plánovaných 70 % pouze 62 % členů organizačního týmu. Pokud by k tomuto počtu byli započítáni ti, kterým se ani nijak zvlášť nelíbil, ani jim nevadil, bylo by dosáhnuto 87 %. Nesplnění tohoto parametru má za následek pravděpodobně jednoduchost a schematičnost vizuálu. Ve vizuálu pak bylo přibližně 99 % všech výstupů festivalu. Kromě grafických výstupů, přizpůsobovaných grafiky (Příloha U, Rozdělení práce mezi grafiky) byly hojně využívány hlavičkové papíry a jednoduché šablony. Až na atraktivitu vizuálu se tedy tento projektový cíl podařilo naplnit. C: Navázat na spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a prohloubit ji. První ukazatel se nepovedlo naplnit vzhledem k odjezdu grafika na Erasmus. Tento grafik vzhledem ke své vytíženosti v konečném důsledku vytvořil namísto plánovaných 100 % pouze cca 50 % grafických výstupů. Více o tvorbě grafických výstupů (Příloha V, Manuál pro práci s grafiky, Příloha U, Rozdělení práce mezi grafiky). S Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně bylo mimo grafické úpravy materiálů spolupracováno na Výstavě ve Vaňkovce (kapitola Propagace pomocí eventů a Guerilla marketingu a Příloha E, Závěrečná zpráva z Vaňkovky) a výstavě grafických vizuálů v DNO (více viz. Průběžná zpráva Hany Horákové). 88

17 I přes nesplnění prvního ukazatele lze říct, že spolupráce byla navázána i prohloubena. Grafik pracoval podstatně více, než v minulých letech a na konci bylo zhodnoceno, že samotný cíl, žádající po něm tvorbu 100 % výstupů nebyl dobře stanoven. Pravděpodobně by splnění tohoto ukazatele vedlo k přetížení grafika a zhoršení vztahů s UTB. S důležitými zástupci UTB bylo v průběhu roku dobře a pravidelně komunikováno (všechny domluvené projekty proběhly, zástupci univerzity byli pozváni na Společenský večírek). (více viz. kapitola Grafický vizuál) D: Zajistit dostatečnou propagaci jako protislužbu partnerům a dárcům. V hojné míře byla využita Outdoorová reklama (kapitola Outdoorová reklama + dlouhodobá i nová partnerství) a v zastoupení výstavy ve Vaňkovce a internetové soutěže i eventmarketing (kapitola Propagace pomocí eventů a Guerilla marketingu). Sekce byla mimo své aktivity přizvána ke konzultaci dárcovských SMS a výstavy vizuálů. Sekci Propagace se podařilo navázat 4 nová partnerství (o tři více, než bylo plánováno) a jak bylo v plánu, udržet 50 % partnerů z minulého roku. Sekci se díky navázání četných partnerství podařilo zajistit více než dostatečnou propagaci jako protislužbu partnerům a dárcům. (více viz. kapitola Outdoorová reklama + dlouhodobá i nová partnerství) E: Vytyčit nový směr propagace festivalu školy, které zveme na festival. V rámci nového zaměření sekce Propagace byla dle plánu uskutečněna kampaň, směřující na zahraniční umělecké školy. Více o kampani v kapitole Kampaň na zahraničních školách. F: Zajistit netradiční formy propagace. V rámci činnosti sekce Propagace byly využity oproti minulým ročníkům dvě nové netradiční formy outdoorové propagace spot na permappingové ploše, plakáty v parcích (věšení prádla). Byl tedy naplněn cíl zajištění alespoň jedné netradiční formy propagace. G: Udržet festivalový časopis meeting point v odpovídající kvalitě. Časopis Meeting point vycházel pravidelně každý den před otevřením Infocentra. V dotazníku, rozdaném organizačnímu týmu nebyl ani jeden negativní názor, pouze rady do příštích let. Ze sta procent náleželo 46 % těm, kteří s ním byli spokojeni, 89

18 a zbytek ohodnotilo časopis průměrně. V době festivalu se však o časopise příliš dobré zvěsti nešířily. Ukazatel tedy byl nastaven pravděpodobně chybně. Naplnění cíle tedy dle autorky není možné hodnotit. Více o vydávání Meeting pointu viz. kapitola Redakce. H: Zanechat fotografickou i písemnou dokumentaci pro další ročníky. V rámci 24. Ročníku byla vytvořena či aktualizována spousta podrobných manuálů i závěrečných zpráv z jednotlivých činností. V době festivalu bylo vše nafoceno a nahráno na Facebook a webové stránky festivalu. Veškerá dokumentace i fotodokumentace však byla dle plánu nahrána na files ve škole. Dokumentace byla tady v odpovídající kvalitě kompletně zanechána pro další ročníky. HLAVNÍ CÍL: A: Rozšířit povědomí a zvýšit prestiž festivalu a DIFA JAMU v ČR i zahraničí. Hlavní cíl sekce Propagace je vzhledem za měření se na zvyšování povědomí a prestiže festivalu velice obtížně měřitelný. Tento cíl kromě sekce Propagace naplňují i všechny ostatní festivalové sekce. Výsledky jsou jimi pak tedy jak kladně, tak záporně ovlivňovány. Ke zjištění, zda bylo cíle dosáhnuto bylo určeno 10 ukazatelů. První tři ukazatele se týkaly povědomí o festivale v Brně a byly zjišťovány pomocí ankety, která měla alespoň částečně nahradit marketingový výzkum. Jako ukazatele úspěchu bylo zvoleno, že 25 % dotázaných SETKÁNÍ/ENCOUNTER zná, 20 % jich bude schopno správně určit, s čím je toto jméno spojeno a 15 % festival dokonce propojí s DIFA JAMU či alespoň JAMU. V Příloze AL, Dotazník po veřejnost je možno vidět počáteční stav, ze kterého byl ukazatel zvolen (dle reprezentativní skupiny vzorkem lidí cca 22 % Brna zná S/E, cca 17 % ví, co to je a cca 13 % ho spojuje s DIFA JAMU). Vzhledem k tomu, že byla první vlna výzkumu pořádána v únoru 2014, je i druhá vlna výzkumu naplánována na únor, pro vyrovnanost podmínek (stejné časové období, uběhlé od minulého festivalu). Výsledky na základě tohoto ukazatele budou tedy známy až v po odevzdání dokumentace. 90

19 Další tři ukazatele pak sledovaly poměr kladných reakcí na internetu i v průběhu festivalu. Ukazatel sledování reakcí u internetových diskuzí se ukázal jako zbytečný vzhledem k absenci jakýchkoli diskuzí. Na Facebookovém profilu byl zaznamenán za celou dobu jediný negativní příspěvek (týkající se krádeže v době festivalu) a v průběhu festivalu nebyly z řad veřejnosti na festival zaregistrovány negativní ohlasy. Jediné zaregistrované špatné odezvy byly od souboru, jehož představení bylo poloprázdné. Po rozboru situace však bylo usouzeno, že v tomto případě měla tuto situaci za následek ne příliš velká kvalita představení. Naopak bylo zaregistrováno velké množství pozitivních ohlasů jak na Facebookové skupině i v průběhu festivalu. Tyto ukazatele byly tedy naplněny. Poslední čtyři ukazatele pak byly zaměřeny na zájem 4 cílových skupin o festival. Dle festivalového webu bylo v roce 2014 zasláno 34 přihlášek z řad souborů, což je o 6 více než v roce 2013 a festival navštívilo stejně jako minulý rok něco kolem 50 hostů (viz. práce Hany Svobodové a Daniely Zarodňanské). Dle webových stránek festivalu pak lze spočítat, že ze 45 partnerů v roce 2013 se partnerská základna rozrostla o dva více na 47 partnerů. Účast zahraničních studentů mimo zúčastněné soubory byla zajišťována jednak prostřednictvím studentské poroty (5 členů) a dále zahraniční soutěží (4 zahraniční soutěžící, 2 návštěvníci festivalu). Více o soutěži v kapitole Kampaň na zahraničních školách a o studentské porotě v absolventské práci Daniely Zarodňanské. Tyto ukazatele byly tedy také naplněny. I přes absenci prvních 4 ukazatelů je v hlavním cíli sekce Propagace již teď vidět úspěch veškeré v době psaní této práce objektivně měřitelné ukazatele byly naplněny. 91

20 Příloha AT Hodnocení dle JO OWENA PŘÍLOHA AT: HODNOCENÍ DLE JO OWENA 1

Tlačné pružiny. Všechny rozměry pružin uvedených v katalogu jsou standardizovány. Také jsou zde uvedena potřebná technická data.

Tlačné pružiny. Všechny rozměry pružin uvedených v katalogu jsou standardizovány. Také jsou zde uvedena potřebná technická data. Tlačné pružiny Všechny rozměry pružin uvedených v katalogu jsou standardizovány. Také jsou zde uvedena potřebná technická data. Každá pružina má své vlastní katalogové číslo. Při objednávce udávejte prosím

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Vedení sekce Marketing 25. Mezinárodního festivalu divadelních škol

Více

Vedení sekce FUNDRAISING v rámci realizace 24. Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER

Vedení sekce FUNDRAISING v rámci realizace 24. Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Vedení sekce FUNDRAISING v rámci realizace 24. Mezinárodního festivalu

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Produkční příručka pro amatérské divadelní spolky Bakalářská práce

Více

Krajský úøad Zlínského kraje

Krajský úøad Zlínského kraje 2012 Krajský úøad Zlínského kraje obsah Slovo úvodem - èlen Rady Zlínského kraje Organizaèní schema odboru Obvody pùsobnosti stavebních úøadù ve ZK Územní studie 2008-2012 Územní studie 2008-2012 Územní

Více

š á Ó ě š á á á Ť ž ě š á á ň á Ž á š Ř Ť Š Í ě Č á á Í á á Á š Íá ž ě á á á Ž ě š ň š ď á Č á ň ž ě Ť ě ě á Ť ň Ť á ě š ž ě Ť Ž á ě á á ě Í ť š á Ž š š Í á á á á ň ž Í ě Ť á á š ž š á ě Ť á á Č á Ť Ď

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

Magistrát města České Budějovice Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím

Magistrát města České Budějovice Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Statutární město České Budějovice, Magistrát města České Budějovice, jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení 2 odst.

Více

Sokolov Rokycanova 1929, Městský úřad Sokolov Budova B DPS Bc. Jaroslav Skůra. D1.4.2. Zařízení silnoproudé elektrotechniky zak. č.

Sokolov Rokycanova 1929, Městský úřad Sokolov Budova B DPS Bc. Jaroslav Skůra. D1.4.2. Zařízení silnoproudé elektrotechniky zak. č. 1. PŘIPOJENÍ TECHNOLOGIE CHLAZENÍ NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE: Z důvodu navýšení chladícího výkonu a výměně chladící technologie v objektu MÚ v Sokolově dojde z hlediska napájení elektrickou energií k

Více

1. OBSAH str. 2. PRÁVNÍ DOKUMENTACE 3. PROJEKTOVÉ PODKLADY

1. OBSAH str. 2. PRÁVNÍ DOKUMENTACE 3. PROJEKTOVÉ PODKLADY 1. OBSAH str. 1. Obsah 1 2. Právní dokumentace 1 3. Projektové podklady 1 4. Provozní parametry zařízení 1 5. Předmět a rozsah projektu 2 6. Popis zařízení 2 7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 5

Více

PROJEKT INTENZIFIKACE ODDĚLENÉHO SBĚRU A ZAJIŠTĚNÍ VYUŽITÍ VYUŽITELNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VČETNĚ JEJICH OBALOVÉ SLOŽKY V ÚSTECKÉM KRAJI

PROJEKT INTENZIFIKACE ODDĚLENÉHO SBĚRU A ZAJIŠTĚNÍ VYUŽITÍ VYUŽITELNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VČETNĚ JEJICH OBALOVÉ SLOŽKY V ÚSTECKÉM KRAJI PROJEKT INTENZIFIKACE ODDĚLENÉHO SBĚRU A ZAJIŠTĚNÍ VYUŽITÍ VYUŽITELNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VČETNĚ JEJICH OBALOVÉ SLOŽKY V ÚSTECKÉM KRAJI TISKOVÁ ZPRÁVA K PROJEKTU ZE DNE 11. 4. 28 Projekt Intenzifikace

Více

JEDNODUŠE A PROSTĚ Tento katalog představuje v přehledném členění všechny potřebné technické údaje týkající se našich 8000 pružin.

JEDNODUŠE A PROSTĚ Tento katalog představuje v přehledném členění všechny potřebné technické údaje týkající se našich 8000 pružin. S oprávněnou hrdostí si Vám dovolujeme představit naši rozsáhlou nabídku pružin a per. Náš sortiment totiž zahrnuje přes 8000 standardních provedení pružin, které jsme schopni dodávat z našich skladů v

Více

světový jazyk 3) 40 40 ostatní jazyky 20 D článek ve sborníku 4) 8 P patent 40 / 200 5) 500 6) Z (T) poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno

světový jazyk 3) 40 40 ostatní jazyky 20 D článek ve sborníku 4) 8 P patent 40 / 200 5) 500 6) Z (T) poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno provádí příjemcem podpory u výsledků, které budou podle uzavřených Smluv o využití výsledků projektu předávány poskytovateli k využití v rámci rezortu MO. Ocenění tvoří přílohu závěrečné (případně průběžné)

Více

Jaromír Bednář projekce elektro Humpolecká 3/108, Liberec 460 01

Jaromír Bednář projekce elektro Humpolecká 3/108, Liberec 460 01 Jaromír Bednář projekce elektro Humpolecká 3/108, Liberec 460 01 : 482 720 472, mobil : 604 665 735 IČO: 702 19 656 DIČ: CZ6610050073 e-mail : elektro.bednar@seznam.cz Technická zpráva ELEKTROINSTALACE

Více

Elektronické záznamové zařízení EZZ 01

Elektronické záznamové zařízení EZZ 01 Úvod Elektronické záznamové zařízení je určeno jako doplňující zařízení ke stávajícím nebo novým přejezdovým zabezpečovacím zařízením typu PZS v reléové verzi používaných v síti Českých drah. Uvedená PZS

Více

Ověřená technologie montáže motokáry INDOOR 08

Ověřená technologie montáže motokáry INDOOR 08 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ Ústav progresivních technologií pro automobilový průmysl Ověřená technologie montáže motokáry INDOOR 08 Petr

Více

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/2474/16 76. jednání konané 30. 3. 2016

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/2474/16 76. jednání konané 30. 3. 2016 R/2474/16 Informace hejtmana a radních o činnosti 1. b e r e n a v ě d o m í informace hejtmana a radních od posledního jednání rady 2. d o p o r u č u j e ke schválení informace dle důvodové zprávy část

Více

II. Vzdělávání vedoucích úředníků

II. Vzdělávání vedoucích úředníků II. Vzdělávání vedoucích úředníků Cílová skupina a účel vzdělávání: Vzdělávání je určeno pro vedoucí úřadů, krajů, statutárních měst a pro tajemníky obcí s rozšířenou působností. Cílem vzdělávacího programu

Více

Nasvícení divadelní inscenace Písně, básně, balady

Nasvícení divadelní inscenace Písně, básně, balady JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Jevištní technologie Nasvícení divadelní inscenace Písně, básně, balady Absolventský projekt

Více

HABITAT III Bytový dům v kontextu městského bloku Praha Smíchov

HABITAT III Bytový dům v kontextu městského bloku Praha Smíchov Ústav NAUKY O BUDOVÁCH č. 15118 Vedoucí ústavu: doc. ing. arch. Michal Kohout ATELIÉR KOHOUTICHÝ Doc. ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D., Ing. arch. Filip Tittl Zimní semestr 2015 /

Více

Změna č. 2. Územní plán sídelního útvaru Milovice. datum zpracování: listopad 2009. Záznam o účinnosti:

Změna č. 2. Územní plán sídelního útvaru Milovice. datum zpracování: listopad 2009. Záznam o účinnosti: Obsah dokumentace Územní plán sídelního útvaru Milovice Změna č. 2 datum zpracování: listopad 2009 Objednatel a pořizovatel: Město Milovice 5. května 71, 289 23 Milovice starosta: Milan Kraus Zhotovitel,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. D.1.4.a SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA. D.1.4.a SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.a SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 1. Rozsah projektu 2. Hlavní rozvody a napájení 3. Základní technické údaje 4. Silnoproudá elektroinstalace 5. Záver TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.a SILNOPROUDÁ

Více

Závěrečné zpráva. Frýdecká 410, 739 61 Třinec IČ: 26840791. Úřad práce České republiky

Závěrečné zpráva. Frýdecká 410, 739 61 Třinec IČ: 26840791. Úřad práce České republiky Závěrečné zpráva Projekt "Práce jinak šance rodině i zaměstnání" Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00178 Příjemce projektu: Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. Závodní 815, Třinec

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně Úvod Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně duben 2010 Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2020/10-T. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2020/10-T. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2020/10-T Základní umělecká škola Dobroslava Lidmily Ostrava-Svinov Adresa: Bílovecká 1, 721

Více

============================== E1 TECHNICKÝ POPIS EI ==========================

============================== E1 TECHNICKÝ POPIS EI ========================== ============================== E1 TECHNICKÝ POPIS EI ========================== AKCE INVESTOR MÍSTO OKRES : STAVEBNÍ ÚPRAVY RD POLNÁ č.p.268 k.ú. POLNÁ U ČESKÉHO KRUMLOVA : VLS-ČR sp, divize HORNÍ PLANÁ

Více

Projektová kancelář Sokolská 199 Liberec 1, 460 01, Tel. +420 482 736 374, IČO: 25424491

Projektová kancelář Sokolská 199 Liberec 1, 460 01, Tel. +420 482 736 374, IČO: 25424491 1. Rozsah a podklady Tento projekt řeší silnoproudou elektroinstalaci rekonstrukce kotelny kino Český Dub v rozsahu realizační dokumentace. Při návrhu technického řešení se vycházelo z půdorysných plánů

Více

tento rok jsme uspořádali již 22. ročník pracovního veletrhu Career Days, největšího projektu AIESEC Česká republika.

tento rok jsme uspořádali již 22. ročník pracovního veletrhu Career Days, největšího projektu AIESEC Česká republika. Vážení a milí, tento rok jsme uspořádali již 22. ročník pracovního veletrhu Career Days, největšího projektu AIESEC Česká republika. Stejně jako v předchozích letech jsme se i letos zaměřili na zprostředkování

Více

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2014 PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/2015 PLATNÁ OD 1. ŘÍJNA 2014 DO 30. ZÁŘÍ 2015

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2014 PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/2015 PLATNÁ OD 1. ŘÍJNA 2014 DO 30. ZÁŘÍ 2015 SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2014 PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/2015 PLATNÁ OD 1. ŘÍJNA 2014 DO 30. ZÁŘÍ 2015 Směrnice děkana o studiu na Hudební fakultě JAMU konkretizuje pravidla daná Studijním a

Více

1 ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1 ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD za rok 2011 1 ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI... 2 2 KNIHOVNÍ FOND... 3 3 PROSTORY KNIHOVNY... 3 4 ČINNOST KNIHOVNY... 3 4.1 Účast na školeních a seminářích...

Více

Typ vozidla. Poř.č. Vlastník a držitel IČ Tovární značka

Typ vozidla. Poř.č. Vlastník a držitel IČ Tovární značka Poř.č. Vlastník a držitel IČ Tovární značka Typ vozidla 3307 Česká republika - Ministerstvo zemědělství 00020478 ŠKODA Yeti 2.0TDI CR DPF Active 4x4 3308 Česká republika - Ministerstvo zemědělství 00020478

Více

SEZNAM DOKUMENTACE: Textová část: Technická zpráva Výpis materiálu. Výkresy: č. měřítko název E-01 1:50 1.N.P. půdorysné schéma světelných rozvodů

SEZNAM DOKUMENTACE: Textová část: Technická zpráva Výpis materiálu. Výkresy: č. měřítko název E-01 1:50 1.N.P. půdorysné schéma světelných rozvodů SEZNAM DOKUMENTACE Textová část Technická zpráva Výpis materiálu Výkresy č. měřítko název E-01 150 1.N.P. půdorysné schéma světelných rozvodů TECHNICKÁ ZPRÁVA Všeobecné údaje Výchozí podklady stavební

Více

Závěrečná zpráva. Projekt "Ženy, podnikejte!" Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00268

Závěrečná zpráva. Projekt Ženy, podnikejte! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00268 Závěrečná zpráva Projekt "Ženy, podnikejte!" Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00268 Datum realizace projektu: 1. 12. 2012 30. 11. 2014 Žadatel projektu: Kvalifikační a personální agentura,

Více

Metodický pokyn evaluace. komunikačních plánů OP 2007-2010

Metodický pokyn evaluace. komunikačních plánů OP 2007-2010 Metodický pokyn evaluace komunikačních plánů OP 2007-2010 červenec 2010 Zpracoval: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a společnost HOPE-E.S., v.o.s., divize EUservis.cz - 1/35 Metodický pokyn evaluace komunikačních

Více

Zmapování možností Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně při tvorbě databáze jejich absolventů

Zmapování možností Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně při tvorbě databáze jejich absolventů JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Zmapování možností Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických

Více

S M Ě R N I C E Ř E D I T E L E Š K O L Y MATURITNÍ PRÁCE (PROJEKT)

S M Ě R N I C E Ř E D I T E L E Š K O L Y MATURITNÍ PRÁCE (PROJEKT) OBSAH S M Ě R N I C E Ř E D I T E L E Š K O L Y MATURITNÍ PRÁCE (PROJEKT) ČÍSLO SMĚRNICE VVP 001/2012 DATUM VYDÁNÍ 2012-09-03 ÚČINNOST OD 2012-09-04 ZPRACOVALI SCHVÁLIL ZŘŠ, VMT RNDr. Jiří Šlégl, ředitel

Více

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci?

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci? Účastnice A: No asi nic moc, protože jsem neměla práci a nikde jsem ji nemohla najít. No doufám, že mi pomůže? Myslíte jako najít práci nebo obecně? No hlavně tu práci, no a pak se budu mít jako celkově

Více

Program OMEGA a KREATIVNÍ EKONOMIKA. 17.1. 2014 od 13:00 hod

Program OMEGA a KREATIVNÍ EKONOMIKA. 17.1. 2014 od 13:00 hod Program OMEGA a KREATIVNÍ EKONOMIKA 17.1. 2014 od 13:00 hod Systém podpory VaVaI v ČR Organizační struktura Předsedkyně Výzkumná rada Předsednictvo Kontrolní rada Kancelář Oddělení strategií a analýz Oddělení

Více

Lesní certifikace je pro vlastníka lesa moderním

Lesní certifikace je pro vlastníka lesa moderním Lesní certifikace Forest Stewardship Council (FSC) pro malé lesy Co je FSC FSC je mezinárodní nevládní nezisková organizace se sídlem v Bonnu. Byla založena roku 1993 zástupci dřevozpracujícího průmyslu,

Více

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy léto Šumava IOP č. 5 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika Praha Nobody

Více

Zápis ze zasedání SOCIÁLNÍ komise AS UK ze dne 29. září 2014 (2014/3)

Zápis ze zasedání SOCIÁLNÍ komise AS UK ze dne 29. září 2014 (2014/3) Zápis ze zasedání SOCIÁLNÍ komise AS UK ze dne 29. září 2014 (2014/3) Přítomni: Mgr. David Hurný (PřF), MUDr. Barbora Fišárková, Ph.D. (2. LF), Bc. Markéta Havelková (FF), Bc. Martin Holý (HTF), Dana Humlová

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér scénografie Filmová scénografie k vybrané části knihy Mortal Engines od autora Phillipa Reeva Absolventský projekt Autor práce: Stella

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště nábytkářské s.r.o. Horská 167, 460 Liberec. Identifikátor: 600 010 601

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště nábytkářské s.r.o. Horská 167, 460 Liberec. Identifikátor: 600 010 601 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště nábytkářské s.r.o. Horská 167, 460 Liberec Identifikátor: 600 010 601 Termín konání inspekce: 31. květen 2007 4. červen

Více

TO KS zpráva o realizovaných aktivitách ke dni 27.7. 2012 ke kampani 2011 2013

TO KS zpráva o realizovaných aktivitách ke dni 27.7. 2012 ke kampani 2011 2013 TO KS zpráva o realizovaných aktivitách ke dni 27.7. 2012 ke kampani 2011 2013 Tato zpráva popisuje jednotlivé realizované aktivity a odkazuje na patřičné přílohy. Červenec 2012 1 Aktivity obsah 1. Soutěž

Více

B A B A B A B A A B A B B

B A B A B A B A A B A B B AB ABA BA BABA B AB A B B A A B A B AB A A B B B B ABA B A B A A A A A B A A B A A B A A B A BA B A BA B D A BC A B C A B A B C C ABA B D D ABC D A A B A B C D C B B A A B A B A B A A AB B A AB A B A A

Více

UČEBNICE PRO DĚTI S TĚŽKÝM POSTIŽENÍM SLUCHU Z NAKLADATELSTVÍ SEPTIMA

UČEBNICE PRO DĚTI S TĚŽKÝM POSTIŽENÍM SLUCHU Z NAKLADATELSTVÍ SEPTIMA UČEBNICE PRO DĚTI S TĚŽKÝM POSTIŽENÍM SLUCHU Z NAKLADATELSTVÍ SEPTIMA Miroslava Nouzová Nakladatelství SEPTIMA se od svého vzniku zaměřilo na vydáváni učebnic a dalších učebních i metodických materiálů

Více

ú z e m n í p l á n STRÁŽNÉHO ZMĚNA č. 1

ú z e m n í p l á n STRÁŽNÉHO ZMĚNA č. 1 ú z e m n í p l á n STRÁŽNÉHO ZMĚNA č. 1 A - textová část C - textová část odůvodnění červenec 2014 POŘIZOVATEL: Obecní úřad Strážné 543 52 Strážné v zastoupení: Tomáš Grégr, starosta obce VÝKONNÝ POŘIZOVATEL:

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) PRIORITNÍ OBLAST KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY, PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE PRO POSILOVÁNÍ ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI PODPORA SPORTU

Více

Zápis z 53. jednání. Grantové komise pro podporu aktivit studentů. konaného dne 2. června 2014

Zápis z 53. jednání. Grantové komise pro podporu aktivit studentů. konaného dne 2. června 2014 Zápis z 53. jednání Grantové komise pro podporu aktivit studentů konaného dne 2. června 2014 Přítomni: Bc. Fejt, Mgr. Lukešová, RNDr. Randa, Ing. Řezáček Neomluven: p. Kratochvíl Host: Silvia Simeonová

Více

Hodnocení základního kursu Finanční účetnictví podle ECTS studenty

Hodnocení základního kursu Finanční účetnictví podle ECTS studenty Hodnocení základního kursu Finanční účetnictví podle ECTS studenty Jaroslava Janhubová 1. Výuka základního kursu účetnictví Na začátku akademického roku 2006/7 začala katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Jilemnice, 17. června 2015 www.zdravamesta.cz/ls2015 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Obor Divadelní manažerství Vedení sekce Chillout v rámci realizace 24. ročníku Mezinárodního

Více

H ř í š k o v prodloužení veřejného osvětlení. Jaroslav Kovařík, Ing. Miroslav Souček/ 0402282. bude určen výběrovým řízením

H ř í š k o v prodloužení veřejného osvětlení. Jaroslav Kovařík, Ing. Miroslav Souček/ 0402282. bude určen výběrovým řízením Číslo zakázky: 069 2014 A 1 Základní identifikační údaje : A. Průvodní zpráva Název stavby : H ř í š k o v prodloužení veřejného osvětlení Místo stavby obec/kraj : Investor : IČO/DIČ : Zpracovatel projektu

Více

SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY

SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ pro období školních roku 2015/2016 až 2020/2021 V Praze dne 15. 9. 2015 Předkládá: PhDr. Mgr. Marek Vraný Projednáno na pedagogické

Více

Technická zpráva k prováděcímu projektu

Technická zpráva k prováděcímu projektu Ing. Jaromír Mazal-ELMA, projekční kancelář slaboproudu, Křiby 4706, 760 05 ZLÍN Zakázkové číslo : 18/2009 Technická zpráva k prováděcímu projektu Název stavby: REKONSTRUKCE A PŘESTAVBA SOKOLOVNY V LÍPĚ

Více

DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY ZHOTOVITELI C TECHNICKÁ ZPRÁVA. SO-04 ELEKTROINSTALACE Hromosvod a uzemnění Úpravy elektroinstalací na fasádě objektu

DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY ZHOTOVITELI C TECHNICKÁ ZPRÁVA. SO-04 ELEKTROINSTALACE Hromosvod a uzemnění Úpravy elektroinstalací na fasádě objektu MŠ DELFÍNEK DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY ZHOTOVITELI C TECHNICKÁ ZPRÁVA SO-04 ELEKTROINSTALACE Hromosvod a uzemnění Úpravy elektroinstalací na fasádě objektu Zhotovitel: Investor: Akce: S-Projekt liberec

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Bakalářská práce Dělená správa ve finanční správě. 2011 Hana Chalupská

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Bakalářská práce Dělená správa ve finanční správě. 2011 Hana Chalupská Masarykova univerzita Právnická fakulta Bakalářská práce Dělená správa ve finanční správě 2011 Hana Chalupská Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor finanční právo Katedra finančního práva a národního

Více

Rekonstrukce části objektu ČVUT Koleje Strahov - blok 11, 12; ul. Chaloupeckého, Praha 6 Rekonstrukce a zateplení střešního pláště

Rekonstrukce části objektu ČVUT Koleje Strahov - blok 11, 12; ul. Chaloupeckého, Praha 6 Rekonstrukce a zateplení střešního pláště Název stavby: Rekonstrukce a zateplení střešního pláště Soubor: - Část: Stupeň PD: D1.4g Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem Dokumentace provedení stavby (DPS) Místo stavby: Spracovatel

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ D i va d e l n í f a k u l t a At e l i é r d i v a d e l n í h o m a n a ž e r s t v í D i v a d e l n í m a n a ž e r s t ví Zpověď hochštaplera Felixe Krulla:

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE A JEJICH FINANCOVÁNÍ

NEZISKOVÉ ORGANIZACE A JEJICH FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE A JEJICH FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (NO) neziskové organizace jsou organizace, které nebyly založeny za účelem podnikání zde kladen větší důraz na důležitost výsledků hlavního

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 36-45-M/01 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 36-45-M/01 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek- Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek ředitel: 558 406 211 558 406 111

Více

Sociální sítě v prostředí univerzitní knihovny

Sociální sítě v prostředí univerzitní knihovny Sociální sítě v prostředí univerzitní knihovny Blanka Jankovská & Lucie Vyčítalová Univerzitní knihovna, Univerzita Pardubice Anotace: Příspěvek představí zkušenosti Univerzitní knihovny Univerzity Pardubice

Více

16. INFORMACE STAROSTY

16. INFORMACE STAROSTY STAROSTA 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 18. 06. 2014 Bod pořadu jednání: 16. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Odbor: Zpracoval:

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU č. p. 1505 NA ORTENOVĚ NÁM. 1. ETAPA

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU č. p. 1505 NA ORTENOVĚ NÁM. 1. ETAPA Milady Horákové 66/103 160 00 Praha 6 - Hradčany tel.: 220 612 211, atelier@omegaproject.cz STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU č. p. 1505 NA ORTENOVĚ NÁM. 1. ETAPA místo stavby: Ortenovo nám. 1505/37,

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen jako Výzva nebo případně Zadávací dokumentace )

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen jako Výzva nebo případně Zadávací dokumentace ) Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen jako Výzva nebo případně Zadávací dokumentace ) 1. Název veřejné zakázky Název veřejné zakázky Evidenční číslo VZ VZ 2016/330/18

Více

Školení Počet účastníku za útvar IV.

Školení Počet účastníku za útvar IV. 1 1 A B D E F G H I J K L M N O P Q R U V W X Y Z AA AB Příloha č. 5 k č.j.: MV-50-/VZ- pořad Školení Počet účastníku za útvar IV. V. VI. VII. číslo Počet dní ÚOOZ ÚOKFK NPC OPKPI OKRI ÚZ Celkem 1 2 2

Více

Kanalizační řád veřejné kanalizace obce VELKÉ LOSINY

Kanalizační řád veřejné kanalizace obce VELKÉ LOSINY Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce VELKÉ LOSINY ( místní část: Velké Losiny, Bukovice, Maršíkov ) Zpracovatel kanalizačního

Více

V 12/13 požádal investor zastoupen panem starostou Mgr. Stanislavem Pečou o zpracování

V 12/13 požádal investor zastoupen panem starostou Mgr. Stanislavem Pečou o zpracování Technická zpráva Technická zpráva Úvod V 12/13 požádal investor zastoupen panem starostou Mgr. Stanislavem Pečou o zpracování projektové dokumentace veřejného osvětlení nového parkoviště v ul. Brigádnická

Více

Úterní dopis 2016/9 1. 3.

Úterní dopis 2016/9 1. 3. Úterní dopis 2016/9 1. 3. Milí přátelé v mateřských centrech, těšila jsem se na cestu bílou krajinou. Proto mi vůbec nevadilo, že budu muset brzičko ráno vstávat a strávit pět hodin na cestách. Uklidňující

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o.

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠAPs na období 2016 2020 a aktualizace pro rok 2016 Praha,

Více

č Ú ť é á č š é ň č á é á č á ňí á ň á é č á Š š ň Í áč ť ň áž á é á á á á ň é á č é é ň š č Ť é ňí é Ž ň š é á č á é á č á ň á á é á é é á é č é Ó ň é é é é é á é á ů č š š š Ť é é á á é áň á Ť á č š

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. ORBI PONTES z.s. festival TÝDEN KOMUNIKACE OSOB SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM (4. ročník, 19. 27. 9. 2015)

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. ORBI PONTES z.s. festival TÝDEN KOMUNIKACE OSOB SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM (4. ročník, 19. 27. 9. 2015) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Název organizace: ORBI PONTES z.s. Název projektu: festival TÝDEN KOMUNIKACE OSOB SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM (4. ročník, 19. 27. 9. 2015) 1 OBSAH Popis projektu 3 Poskytnuté záštity 3 TKOSP

Více

Hosté: pan Vít Masare, stálý host, Pavel Trešek Městská policie pro Prahu 7

Hosté: pan Vít Masare, stálý host, Pavel Trešek Městská policie pro Prahu 7 Zápis z 2 jednání, konané dne 18.02.2015 od 17.00 do 19.00 hod. v místnosti č. 225 Seznam členů komise: Michal Šperling Ing. Arch. Tomáš Cach Hana Holubkovová PhDr.Ing.arch. Lenka Burgerová Milan Tesař

Více

OBSAH. Rádio efektivní médium. Rádio online médium. Rádio zvukové médium

OBSAH. Rádio efektivní médium. Rádio online médium. Rádio zvukové médium R Á D I O 2 0 1 5 OBSAH Rádio efektivní médium Rádio online médium Rádio zvukové médium RÁDIO EFEKTIVNÍ RÁDIO - médium masového zásahu 120,0 98,2 90,0 84,0 60,0 65,8 61,3 59,1 52,1 30,0 0,0 TV rozhlas

Více

NÁVOD JAK NA TO. autor: Josef Cvrček. www.vydelavej-focenim.cz

NÁVOD JAK NA TO. autor: Josef Cvrček. www.vydelavej-focenim.cz NÁVOD JAK NA TO autor: Josef Cvrček www.vydelavej-focenim.cz Důležité upozornění Pokud chcete z tohoto návodu dostat, co nejvíce, doporučuji se NEJPRVE podívat na video, které tento návod doprovází. Ve

Více

12/04 N/CZ 1.5.084.01

12/04 N/CZ 1.5.084.01 Kompaktní válce ISO 21287 Magnetický píst, dvojčinné Ø 20 až 125 mm Odpovídá ISO 21287 M/50 Spínače při upevnění nepřesahují roviny profilu Magnetický píst jako standard Těsnění zabezpečuje malé tření

Více

PŘÍBĚHOVÁ DÍLNA- první pravidelný storytellingový workshop v Brně!Motto: Vyprávějme nejen hlavou, ale i patou.

PŘÍBĚHOVÁ DÍLNA- první pravidelný storytellingový workshop v Brně!Motto: Vyprávějme nejen hlavou, ale i patou. Nabídka storytellingových komorních workshop jaro 2016 Praha i Brno Brno Industra, Masná 9, areál MrazírenRovner, Brno začátek v druhé půlce dubna přihlašování do: 11. 4. na adresu dominika.sindelkova@story-telling.cz

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MODEL MAPY PRO SLEDOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH JEVŮ, KTERÉ SOUVISÍ SE SOCIÁLNÍM OHROŽENÍM NEBO VYLOUČENÍM

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MODEL MAPY PRO SLEDOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH JEVŮ, KTERÉ SOUVISÍ SE SOCIÁLNÍM OHROŽENÍM NEBO VYLOUČENÍM VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MODEL MAPY PRO SLEDOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH JEVŮ, KTERÉ SOUVISÍ SE SOCIÁLNÍM OHROŽENÍM NEBO VYLOUČENÍM Projekt je součástí aktivity č. 2 Identifikace a vyhodnocování problematických sociálních

Více

průmysly HUDBA Studie o sociálně ekonomickém potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v České republice Lenka Dohnalová 2010 návrh

průmysly HUDBA Studie o sociálně ekonomickém potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v České republice Lenka Dohnalová 2010 návrh Kulturní a kreativní průmysly v České republice Přehled o stavu jednotlivých odvětví (architektura, design, reklama, film, hudba, knihy a tisk, scénická umění, trh s uměním, TV a rozhlas, videohry, kulturní

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIC-3/16-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 60816929 Identifikátor 600008347 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

CREATIV BUSINESS IDEA

CREATIV BUSINESS IDEA TEXTY PRO SAMOSTUDIUM CREATIV BUSINESS IDEA IDENTIFIKACE PROJEKTU: CZ.1.07/3.2.11/03.0072 Obsah 1 ÚVOD... 3 2 KREATIVITA... 4 2.1 Výzkum... 4 2.2 Nej značky... 7 3 REKLAMA... 10 4 KONKRÉTNÍ UKÁZKA... 11

Více

Pokyn k vypracování absolventské práce

Pokyn k vypracování absolventské práce Pokyn k vypracování absolventské práce 1 Cíle absolventské práce Absolventská práce je vyvrcholením vyššího odborného studia. Student v ní prokazuje celkovou odbornou úroveň i připravenost pro vlastní

Více

volejte +420 733122911 nebo SK zákazníci: +421 44 3240181

volejte +420 733122911 nebo SK zákazníci: +421 44 3240181 926503 92653 92654 926543 926566 92657 92658095 9266 9266223 92666080 92669 926696 926697 926698 926699 9267 92671 926716 92675 926783C1 926784C1 9268 926835 926836 926837 926837Q 926839 926841 92686222

Více

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Přiznání k dani z příjmů právnických osob

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Přiznání k dani z příjmů právnických osob Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Přiznání k dani z příjmů právnických osob Všechny organizační jednotky se musí alespoň jednou za kalendářní rok zabývat problematikou daně z příjmu. Vzhledem ke složitějšímu

Více

Horní Slavkov Dodávka a montáž výtahu objektu č. 22 D1.4a. Silnoproudá elektrotechnika

Horní Slavkov Dodávka a montáž výtahu objektu č. 22 D1.4a. Silnoproudá elektrotechnika 1. PŘIPOJENÍ TECHNOLOGIE VÝTAHU NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE: Objekt přístavby výtahu v areálu věznice v Horním Slavkově, objekt č. 22 bude na rozvod elektrické energie připojen takto: Ve 4.NP objektu

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI - 999/08-01. Hotelová škola. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI - 999/08-01. Hotelová škola. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI - 999/08-01 Hotelová škola Adresa: Vršovická 43, 101 00 Praha 10 Identifikátor: 600 004 741 IČ: 60461713 Místo inspekce: Vršovická

Více

Územní studie horských oblastí

Územní studie horských oblastí Územní studie horských oblastí PREZENTACE ČISTOPISU Pořizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje Projektant: Mott MacDonald, s.r.o. a kolektiv zpracovatelů DOPRAVA: OCHRANA

Více

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015. Mgr. Martin Úlovec

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015. Mgr. Martin Úlovec Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015 Mgr. Martin Úlovec Praha 2015 1 OBSAH 1. Úvodní poznámky... 3 2. Nezaměstnanost absolventů škol a hospodářská krize... 4 3. Počty

Více

Zhodnocení komunikace v prostředí DIFA JAMU

Zhodnocení komunikace v prostředí DIFA JAMU Zhodnocení komunikace v prostředí DIFA JAMU Úvod Dění kolem voleb děkana DIFA JAMU v roce 2008 poukázaly na některé nedostatky ve vnitřní i vnější komunikaci DIFA JAMU. Uvádíme k připomenutí, aby se také

Více

Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 1 Obsah I. Úvod 1. Základní obecné informace o AICM 2. Výkonné orgány AICM II. Zpráva o činnosti AICM Centrální programové

Více

Vstupní a výstupní test modul D

Vstupní a výstupní test modul D Vstupní a výstupní test modul D 1) Jaký je význam prvního řádku logického rámce? a) Na prvním řádku je uveden hlavní cíl projektu, jakožto formulace výsledného stavu v okamžiku ukončení projektu b) Význam

Více

k tématu: Proč podnikat?

k tématu: Proč podnikat? Individuální práce k tématu: Proč podnikat? A) Práce v hodině ÚKOL Č. 1: Jaké úspěšné podnikatele znáte? ÚKOL Č. 2: Jaké vlastnosti by měl mít úspěšný podnikatel? ÚKOL Č. 3: Co je to SWOT analýza? B) Domácí

Více

VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013

VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013 VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013 IOP č. 01358 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. 01360 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 872/2009-A. Gymnázium, Praha 10, Omská 1300. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 872/2009-A. Gymnázium, Praha 10, Omská 1300. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 872/2009-A Název školy: Gymnázium, Praha 10, Omská 1300 Adresa: Omská 1300, 100 00 Praha 10 Identifikátor: 600006646 IČ: 63109026 Místo

Více

Možnosti integrace uměleckých postupů do vzdělávání na technicky zaměřených vysokých školách. Mgr. et MgA. Anna Ronovská

Možnosti integrace uměleckých postupů do vzdělávání na technicky zaměřených vysokých školách. Mgr. et MgA. Anna Ronovská Možnosti integrace uměleckých postupů do vzdělávání na technicky zaměřených vysokých školách Mgr. et MgA. Anna Ronovská Záměr Výzkum možností umělecké edukace v prostředí technicky zaměřených vysokých

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V Jana Borůvková Anotace: Příspěvek se zabývá vyhodnocením dotazníků, které vyplňovali absolventi jihlavské U3V. V první části jsou porovnávány odpovědi absolventů jednotlivých

Více

D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Akce: Novostavba rodinného domu, včetně inženýrských sítí, vsakovacího objektu dešťových vod, žumpy, zpevněných ploch a oplocení na pozemku parc. č. 1385/104 a 1385/85

Více

PROJEKT TALENTED CHILDREN

PROJEKT TALENTED CHILDREN PROJEKT TALENTED CHILDREN Vzdělávání nadaných dětí ve Velké Británii z pohledu účastníků studijní cesty Birmingham, 29. 6. 3. 7. 2015 PROGRAM STUDIJNÍ CESTY Den Dopoledne Odpoledne Aktivita Čas Místo Pondělí

Více

Běžecký závod. Uspořádání běžeckého závodu v Liberci. Tomáš Wolf. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Běžecký závod. Uspořádání běžeckého závodu v Liberci. Tomáš Wolf. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Běžecký závod Uspořádání běžeckého závodu v Liberci Tomáš Wolf Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Současný stav... 3 3. Cíle projektu... 3 3. 1.

Více