Týden přípravy. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé /Zj 21,6/ Tato přislíbení platí - pro tebe, který žádáš více,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Týden přípravy. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé /Zj 21,6/ Tato přislíbení platí - pro tebe, který žádáš více,"

Transkript

1 Osobní modlitba, ale jaká? Sv. Terezie z Avily nám dává ve svém životopise velice jednoduchou, ale současně hlubokou definici vnitřní modlitby: Podle mého mínění to není nic jiného než prodlévání u přítele, s nímž se setkáváme často a rádi sami, prodléváme u něho, poněvadž víme, že nás má rád. Při modlitbě nejde tedy o velká slova nebo hluboké myšlenky, ale o prodlévání u přítele, který mě přijímá, který mě miluje. Ježíš říká také mně, co řekl svým apoštolům při poslední večeři: Už vás nenazývám služebníky nazval jsem vás přáteli. /Jan 15,15/. Současně zve i mne: Zůstávej v mé lásce /srv. Jan 15,9/. Kroky k hlubší modlitbě. - Ve svém bytě si vyhledej tiché místo, kde by ses mohl modlit nerušeně aspoň 15 minut. /Mnozí zvolili dokonce sklep nebo půdu/. - Zvol si dobu nejlépe vždy stejnou která je vhodná pro tichou modlitbu. - Snaž se zcela uvolnit jak tělesně tak duševně. Odlož starosti všedního dne, nebo jestliže tě sužují, odevzdej je Pánu, aby se on sám o ně postaral a tys byl od nich oproštěn. - Snaž se koncentrovat zcela na to, že jsi nyní v přítomnosti Otce, v přítomnosti Ježíšově, v přítomnosti sv. Ducha. Přitom ti může pomoci to, že zavřeš oči a představíš si např. oheň, který viděl Mojžíš v hořícím keři. Nebo se pokus představit si Ježíše /např. při uzdravování nemocných nebo na kříži, na své pouti nebo na loďce/. Nebo niterně prožívej, jak se nad tebou vznáší Duch sv. Podstatné je ztišit se a uvědomit si: nyní jsem v Boží přítomnosti. - Když jsi naplněn vědomím Boží přítomnosti, začni Boha chválit, vzdávat mu díky a prosit. Nech do sebe proudit Boží lásku a daruj mu svou lásku jako nepatrnou protihodnotu. Pak čti slova z Písma sv., která jsou určena pro dnešní den. Čti je dokonce několikrát tak, aby slova do tebe pronikla a zapustila kořeny ve tvém srdci. Chápej slova tak, jako by je k tobě nyní zcela osobně mluvil Bůh. Rozvažuj tato slova ve svém srdci jako Maria /Lk 2,19/. Jestliže daný text je vzat z evangelia, představ si scénu, která je tam líčena, vstup do této scény a zažij sám na sobě, co tam Ježíš říká a koná. Nenech se přitom odvést k přílišnému vzletu ducha myšlení tu není rozhodující. Nech ve svém srdci působit pána. Nalezneš tam pokoj a sílu, které vyvěrají z Jeho přítomnosti. - Modlitba může prostě skončit v rozhovoru s Ježíšem /nebo s Otcem/. Snad by bylo i dobré připojit několik přímluv za svou rodinu, za své kolegy, za církev, za kněze, za biřmovance atd. - Na závěr připoj prostý Otčenáš nebo Sláva Otci nebo prostě kříž. - V průběhu dne si připomínej slova Písma, o nichž si posledně rozjímal a čerpej z nich sílu a radost. - Někomu pomáhá to, že si vede jakýsi duchovní deník, v němž si krátce zaznamenává, jaké měl při rozjímání prožitky. - Bůh ti chce darovat nový naplněný život. Neobávej se otevřít své srdce zázraku Boží lásky. Týden přípravy Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé /Zj 21,6/ Tato přislíbení platí - pro tebe, který žádáš více,

2 - pro tebe, který cítíš žízeň, která dosud nebyla utišena, - pro tebe, který se cítíš obtížen obavami a starostmi, - pro tebe, který tušíš, že Bůh má - pro tebe připraveno více, než jsi dosud zakusil. Bůh žije, jeho Syn Ježíš žije a Duch svatý žije. V příštích týdnech chce k tobě Bůh mluvit jiným způsobem. Chce se ti zjevit a obnovit tvůj život, neboť tě zná a především tě miluje nekonečnou láskou. Pro tebe platí tedy dnes pozvání samého Ducha Božího a pozvání jeho nevěsty církve: Přijď! Kdo žízní, ať přistoupí. Kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. /Zj 22,17/ Úryvky z Písma pro modlitbu na jednotlivé dny 4. den: Vzrůstej v touze po Bohu. Mluv k Bohu zcela osobně jako autor, který napsal tento žalm: Ž den: Nech proudit do svého srdce hlubokou radost. Pán v tobě pracuje a učiní něco velkého: Iz 12, den: Možná, že se cítíš vyprahlý jako poušť. Možná, že je tvůj život jako pustina, v níž je mnoho zanedbáno. Možná ani nevíš, jak dál. Pak naslouchej Božímu zaslíbení. Patří zcela osobně tobě: Iz 35, den: Sám Bůh tě chce přeměnit a dát ti nové srdce a nové myšlení. Otevři se v očekávání toho, co ti Bůh chce dát: Ezech 36, den: Ježíš, dobrý Pastýř, ti nabízí plnost života. Vztáhni svou ruku po tom, co má Pán pro tebe připraveno: Jan 10, den: Bůh o tobě ví. Zná tě a má tě rád. Nahraď slova Izrael a Jakub svým vlastním jménem a zakus plnou sílu tohoto textu: Iz 41, den: Otevři své srdce pro všechny obdivuhodné věci, které Pán pro tebe připravil. Měj důvěru, jeho slovo tě nezklame: Iz 55, 1-13

3 PRVNÍ TÝDEN Zakoušíme Boží lásku 1. den: 1/ Přečti si evangelium: J 15, / Pros Ježíše o milost, po které toužíš: abys Ho lépe poznal, jako Toho, který tě miluje a vybízí, abys Mu odpověděl modlitbou na Jeho lásku. a/ verše 4-5 b/ verš 9 c/ verš 7 4/ Modlitba, kterou můžeš začít a končit setkání s Pánem. Můžeš se ji modlit jako část ranní a večerní modlitby: Pane Ježíši, děkuji Ti, že mě tak velmi miluješ. Děkuji ti za to, že jsi můj přítel, který mě tak miluje, žes dal svůj život za mne. Pomoz mi, abych měl k Tobě hluboký vztah /opravdový/ jako k tomu, který mě miluje. Děkuji Ti, že mne miluješ a bereš vážně. Pane Ježíši, miluji Tě. Nauč mne, abych Tě poznával a miloval stále více. Amen. 5/ Věty, které je dobré uchovávat v srdci. Občas je můžeš opakovat během dne: Děkuji Ti, Pane, že mě miluješ. Miluji tě, Pane Ježíši. Zůstaň ve mně, a já v Tobě. 2. den: 1/ Přečti si evangelium: J 15, / Pros o milost: Ježíši, chci Tě poznat jako Toho, který mě miluje. Ty toužíš, abych odpověděl na Tvé volání po lásce každodenní modlitbou. a/ verš 13 b/ verš 14 c/ verš 16 4/ Modlitba k pomalé recitaci v tichu před Pánem: ráno, večer: Pane Ježíši, děkuji Ti za tvoje přátelství. Dovol, abych Tě lépe poznal jako Přítele, který mě tak miluje, že za mne zemřel. Chci Tě stále více milovat a být stále více Tvým přítelem. Ježíši, miluji Tě. Nauč mě, abych Tě poznával, jako milujícího přítele. Amen. Pane, vyvolil jsi mne. Miluji Tě, Pane Ježíši. Děkuji Ti, Pane, že mě miluješ. 3. den: 1/ Přečti si evangelium: J 17, / Pros o milost: Pane Ježíši, nauč mne, jak Tě lépe poznávat, jako Toho, který mne osobně miluje. Voláš mne, abych odpověděl modlitbou na Tvoji lásku. a/ verš 21 b/ verš 23 c/ verš 26 Pane Ježíši, miluji Tě. Děkuji, že Ty mne miluješ a žiješ ve mně. Děkuji, že se za mne modlíš k Otci. Děkuji Ti, Ježíši, protože Otec mne miluje v Tobě a Tebe ve mně. Pomoz mi, abych Tě lépe poznal jako Toho, který mne miluje. Dovol mi, Ježíši, abych Tě lépe poznal. Miluji Tě, Pane. Chvála Tobě, Pane. Tvoje láska je věčná. 4. den: 1/ Přečti si poučení Ježíše o lásce: Lk 6, Při modlitbě použij toto poučení. Ježíš nás učí milovat tak, jak On miluje, dělat to, čemu učí. Toto poučení ti říká, jak ty bys měl milovat. Na základě poučení uvidíš, jak Tě Ježíš miluje. 2/ Pros o milost: Pane Ježíši, pomoz mi, abych Tě lépe poznal a také bral vážně Tvoji lásku ke mně. Dovol mi pochopit, jak velmi mne miluješ: bez posuzování, bez odsuzování. Stále mi odpouštíš a dáváš mi sebe sama. Ježíš žil to, čemu učil o lásce. A stále, i dnes tím žije.

4 a/ verš 37a b/ verš 37b neodsuzujte c/ verš 37c odpouštějte Ježíši, neodsoudíš mne. Neodsuzuješ mne. Odpouštíš mi. Dáváš mi svoji lásku, dáváš mi sebe. Přijímáš mne úplně, bezpodmínečně. Přijímáš mne takového, jaký jsem. Nauč mne poznávat Tvoji lásku a přijmout ji. Dej, abych poznával Tebe a otevři mé srdce Tvé lásce. Amen. Ježíši, zjev mi svou lásku ke mně. Tvoje láska trvá na věky. 5. den: 1/ Přečti si evangelium: Mt 11, / Pros o milost: Ježíši, zjev se mi! Ukaž mi svou lásku ke mně, abych Tě lépe poznal. 3/ Body ke kontemplaci Ježíše, který poučuje o cestě k sobě. a/ verš 25 b/ verš 28 c/ verše Děkuji Ježíši, že mne zveš, abych přišel k Tobě a učil se u Tebe, abych přijímal Tvé jho a tíhu, to je kříž mého života. Přicházím, abych se učil u Tebe a vzal jho, které mne sjednocuje s Tebou. Tvým jhem je láska. Amen. 5/ Věty, které je dobré uchovávat v srdci. Občas je můžeš opakovat během dne: Přicházím k Tobě, Ježíši. Chci se učit u Tebe, jak být mírným a pokorným v srdci. Děkuji Ti za to, že mě miluješ. a/ verš 1 b/ verš 9 c/ verš 13 Pane, nauč mne modlit se. Miluješ mne, nauč mne, abych k Tobě přicházel s důvěrou dítěte. Nauč mne modlit se jednoduchým způsobem, bez mnohomluvnosti, s láskou, abych odpověděl na Tvoji lásku a na lásku Otcovu. 7. den: 1/ Přečti si evangelium: Mk 10, / Pros o milost: Ježíši, pomoz mi, abych Tě poznal a přicházel k Tobě v prostotě, jako malé dítě. 3/ Body k rozjímání: a/ verš 14 b/ verš 15 c/ verš 16 Pane Ježíši, chci k Tobě přicházet, jako malé dítě. Dej mi milost, abych přicházel k Tobě v prostotě a jednoduchosti. Vezmi mě do náruče. Polož na mně ruce. Požehnej mi. Amen. 6. den: 1/ Přečti Ježíšovo učení o modlitbě: Lk 11, / Pros o milost: Pane Ježíši, chci Tě lépe poznávat. Nauč mne, jak se mám modlit. 3/ Body ke kontemplaci Ježíše, který učí o modlitbě:

5 DRUHÝ TÝDEN Odstraňování překážek v modlitbě: hříchu, neuspořádaných pout, rozptýlení 1. den: 1/ Přečti si o uzdravení slepého: Lk 18, / Pros Ježíše o milost: lépe poznat Ježíše, který mě miluje a ukazuje mi mou hříšnost. Chci Ho poznat a více Ho milovat, abych mohl upřímně litovat svých hříchů. 3/ Body ke kontemplaci Ježíše: a/ verš 38 b/ verš 41 c/ verš 42 Pane Ježíši, děkuji Ti za to, že mne miluješ a přijímáš takového, jaký jsem; za to, že mne bezpodmínečně přijímáš bez posuzování. Ježíši, mohu být slepý na svoje hříchy a hříšnost. Dej mi světlo Tvé lásky, abych mohl poznat Tebe jako Toho, který mne miluje a abych ve světle Tvé lásky jasněji poznal svou hříšnost. Pane, učiň, ať vidím. Amen. 5/ Krátké modlitby tryskající ze srdce během dne: Pane, ať vidím. Ježíši, smiluj se nade mnou. 2. den: 1/ Přečti si o uzdravení ochrnutého a o odpouštění jeho hříchů: Mt 9, / Pros o milost: Ježíši, pomoz mi, abych Tě poznal více jako Toho, který mne miluje a má soucit s mou bezmocností, slabostí a hříšností. Chci přijmout Tvoje odpuštění a uzdravení. a/ verš 2 b/ verš 5 c/ verš 6 Ježíši, děkuji Ti za to, že mi odpouštíš hříchy. Uzdrav mne Tvým odpuštěním. Uzdrav kořeny hříchu ve mně. Polož na mne mírně Tvoje ruce. Ať ony přinesou mi odpuštění a uzdravení. Amen. 5/ Krátké modlitby během dne: Smiluj se nade mnou, vždyť se tak soužím /Ž 31, 10/. - Jeho milosrdenství je věčné /Ž 107, 1/. Polož na mne mírně Tvoje ruce. 3. den: 1/ Přečti si o uzdravení malomocného: Mt 8, 1-4 2/ Modli se o milost: Pane Ježíši, chci Tě lépe poznat, jako Toho, který soucitnou láskou uzdravuje srdce i duši. a/ verš 2 b/ verš 3 c/ verš 4 Pane Ježíši, Tvoje milost mne uzdravuje, Tvoje odpuštění mne očišťuje. Děkuji Ti za Tvoji velkou lásku, kterou mne uzdravuješ, odpouštíš hříchy a posiluješ v boji s nimi. Dej mi, abych vždy přebýval ve Tvém milosrdenství. Amen. 5/ Krátké modlitby opakované v hlubinách duše: Pane Ježíši, jestli chceš, můžeš mne očistit. Polož na mne lahodně Tvoje ruce. 4. den 1/ Přečti si Ježíšovo učení o odpuštění: Mt 6, / Modli se: Ježíši, dovol mi, abych Tě lépe poznal, jako Toho, který mi chce odpustit. Zjev mi, komu bych já měl odpustit, abych já sám se mohl hlouběji otevřít Tvému odpuštění a odpuštění Otcovu. Pomoz mi nyní odpustit všem, kdo mi ublížili. a/ verš 12 b/ verš 14 c/ verš 15 4/ Prosba: Ježíši, otevři úplně moje srdce, abych přijal Tvoje odpuštění. Dej, abych měl otevřené srdce pro Tvoji soucitnou lásku, srdce připravené odpouštět druhým, zvláště těm, kteří mne zranili. Pane Ježíši, ukaž mi, kdo mne zranil v životě: otec, matka, učitelé, kněží, bratři Každému z nich odpouštím. Uzdrav rány, které mi způsobili. Ježíši, přijímám Tvoje odpuštění a odpuštění Otcovo, s kterým ke mně přicházíš. Amen. 5/ Modlitby během dne: Polož na mne mírně Tvoji ruku Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.

6 5. den 1/ Přečti si o Zacheovi: Lk 19, 1-10, o Marii Magdaléně: Lk 7, Zvol si to, s čím se můžeš ztotožnit. 2/ Modlitba o milost: Ježíši, pomoz mi, abych Tě lépe poznal, jako Toho, který mne volá, abych přijal uzdravení a proměňující odpuštění. 3/ Body ke kontemplaci: a/ Lk 19,2-3 nebo Lk 7,37-38 b/ Lk 19,5 nebo Lk 7,44-47 c/ Lk 19,10 nebo Lk 7,50 Ježíši, ukaž mi, co mám opravit v mém životě. Odhal moji sebelásku a hledání sebe. Ukaž mi, kde chci mít prvenství. Ukaž mi moje neuspořádaná pouta, která nejsou v souladu s Tvojí vůlí, která nemají prostotu a nejsou podle tvého ducha. Pomoz mi, abych rezignoval z touhy vlastnit a hledat sebe. Pomoz mi oprostit se ode všeho, co nepochází od Tebe. Pomoz mi, Ježíši. Amen. 5/ Věty, které uchovám v srdci během dne: Ježíši, pomoz mi uspořádat můj život podle Tvé vůle. Buď vůle Tvá. /Nebo si vzpomeň během dne na setkání Zachea s Ježíšem nebo na ženu, která umývá Ježíšovi nohy. 6. den 1/ Přečti si podobenství o marnotratném synovi: Lk 15, / Pros o milost: Pane Ježíši, pomoz mi, abych Tě lépe poznal, jako Toho, který mi vypráví o milosrdné Otcově lásce a také o své lásce. a/ verš 18 b/ verš 20 c/ verše Pane Ježíši, děkuji Ti za to podobenství o milosrdném Otci a Jeho odpouštějící lásce a také o Tvém milosrdenství a odpuštění. Vidím Tě, Ježíši, na cestě přede mnou. Podobám se mladšímu synovi, a Ty Otci z podobenství. Padám do Tvé náruče a Tvoje objetí mi vrací ztracenou důstojnost dítěte a obnovuje moje spojení s Tebou. Ty se těšíš a raduješ z toho, že se vracím k Tobě. Děkuji Ti, Ježíši. Amen. 5/ Modlitba během dne: I když jsem v soužení, Ty mi zachováváš život /Ž 138,7/. Děkuji Ti, Ježíši, za to, že mne miluješ. 7. den 1/ Přečti si evangelium: Mt 9, / Pros o milost, kterou chceš získat při setkání s Ním: Ježíši, dej mi milost, abych Tě lépe poznal, jako Toho, který odpouští hříchy a volá mě k sobě. a/ verš 9 b/ verš 12 c/ verš 13 Pane Ježíši, ukázal jsi mi moji hříšnost. Odpouštíš mi a obnovuješ mne. Voláš mne, hříšníka, kterému bylo odpuštěno, abych šel za Tebou. Miluješ mne a voláš částečně proto, že jsem hříšník. To, že Tě potřebuji, Tě přitahuje. Moje hříšnost přivolává Tvoji odpouštějící lásku. Tak tedy budu se chlubit v mých slabostech, protože moc Tvé lásky se zdokonaluje v mé slabosti. Amen. 5/ Další střelné modlitby: Ježíši, přišel jsi hledat hříšníky. Uzdrav mne, Ježíši.

7 TŘETÍ TÝDEN - Vnitřní uzdravení, odpověď na Ježíšovo volání. 1. den: 1/ Přečti si evangelium: Lk 4, / Pros Ježíše, abys mohl přijmout Jeho uzdravení, soucitnou láskou a vnitřní uzdravení. 3/ Body ke kontemplaci Ježíše a k přijetí Jeho uzdravující lásky: a/ verš 39 b/ verš 42 c/ verš 40 Pane Ježíši, uzdrav mne. Uzdrav všechno, co podle Tebe potřebuje ve mně uzdravení. Uzdrav všechno, co mně může od Tebe vzdálit. Uzdrav moji paměť. Uzdrav mé srdce. Uzdrav mé city. Uzdrav můj rozum. Polož na mne své ruce. Uzdrav mne Tvou láskou. Uzdrav mne, Ježíši. Polož na mně jemně své ruce. 2. den: 1/ Přečti si evangelium: Lk 5, / Pros o přijetí Jeho uzdravení, soucitné lásky a uzdravení toho, co podle Něho vyžaduje uzdravení. 3/ Body ke kontemplaci Ježíše a k získání Jeho uzdravující lásky: a/ verš 15 b/ verš 20 c/ verš 24 Pane Ježíši, uzdrav mne. Děkuji Ti za to, že mi odpouštíš hříchy. Uzdrav ve mně kořeny mých hříchů. Uzdrav mé srdce, rozum, duši i tělo. Přijď, Pane Ježíši. Amen. Uzdrav mne, Ježíši. Polož na mně jemně své ruce. 3. den: 1/ Přečti si evangelium: Lk 5, / Pros o milost: Ježíši, pomoz mi, abych uslyšel Tvé volání. Voláš mne mým jménem, abych šel za Tebou. Pomoz mi velkoryse odpovědět na to volání. Ježíš, který nás volá k následování a/ verše 8-9 b/ verš 10 c/ verš 11 Pane Ježíši, Ty mne oslovuješ mým jménem a voláš, abych šel za Tebou. Pomoz mi, abych Ti naslouchal a slyšel Tvé volání. Pomoz mi odmítnout všechno a všechny, kdo mě vzdalují od Tebe, abych mohl jít za Tebou ve víře a lásce. Amen. Ano, Ježíši. Děkuji Ti, že mně voláš. 4. den: 1/ Přečti si evangelium: Lk 5, /Povolání Léviho/ 2/ Pros Ježíše o milost: odpovědět celým srdce na Jeho volání, slyšet Jeho volání a velkoryse na něj odpovědět. Ježíš, který mne zve k následování, přátelství a také k tomu, abych byl Jeho spolupracovníkem a/ verš 27 b/ verš 28 c/ verše Ježíši, pomoz mi, abych uslyšel Tvé volání. Abych uslyšel, když voláš: N, pojď za mnou! Dej mi sílu, abych odpověděl: Ano, Ježíši. Slyším Tě a chci jít za Tebou, chci být Tvým přítelem, druhem a spolupracovníkem. Ano Ježíši. Amen. Ano, Ježíši. Děkuji Ti, že jsi mne pozval. 5. den:

8 1/ Přečti si evangelium: Lk 1, / Pros Ježíše o milost, abys pochopil tajemství Jeho lidství, které přijal, aby mne spasil. Chci Ho lépe poznat, abych Ho mohl více milovat, věrněji následovat a být Mu blíž. 3/ Body ke kontemplaci o vtělení: a/ verše b/ verš 35 c/ verš 38 /3 části/ Upozornění: Nejdříve se svěř P. Marii, aby tě vedla k Ježíši. Maria, Matko Ježíšova, nauč mne modlit se. Nauč mne, abych byl otevřen Duchu svatému. Veď mne k Ježíši. Modlit se společně se mnou o milost lepšího poznání a také, abych mohl Ježíše více milovat a věrněji Ho následovat. Ježíši, přicházím k Tobě společně s Tvou Matkou. Pomoz mi, abych Tě lépe poznal, více miloval a věrněji následoval. Bože, můj Otče, děkuji Ti, že jsi poslal svého Syna, Ježíše. Ježíš je mou cestou k Tobě a mým prostředníkem. Přicházím teď k Tobě s Ježíšem. Prosím o milost, abych Ho lépe poznal, více miloval a co nejvěrněji Ho následoval. Ano, Ježíši. Děkuji Ti, Otče, i Tobě, Ježíši. Ježíši, pomoz mi, abych Tě lépe poznal. Ježíši, pomoz mi, abych Tě lépe poznal zrakem víry a lásky. Vidím Tě, Ježíši, v náručí Matky. Děťátko narozené pro mne. Děkuji Ti, Ježíši. Amen. Pojďme, adorujme Ježíše. Děkuji Ti, Ježíši, že jsi přišel mezi nás. 7. den: 1/ Přečti si evangelium: Lk 3, /Křest Páně/ 2/ Pros o milost, abys mohl Ježíše lépe poznat, více milovat a věrně Ho následovat. a/ verše 21-22a b/ verš 22b c/ verš 16 Pane Ježíši, po křtu Jana Duch svatý sestoupil na Tebe a Tvůj Otec ukázal svoji lásku k Tobě. Naplň i mne Duchem svatým a dej mi dar dokonalejšího poznání Tebe. Chci Tě velmi milovat a jít za Tebou. Děkuji Ti, Ježíši, vždyť jsem s Tebou a v Tobě, a Ty jsi ve mně. Otec mne miluje a má ve mně zalíbení, protože jsem u Tebe. Děkuji Ti, Otče. Amen. 6. den: 1/ Přečti si evangelium: Lk 2, / Pros o milost, abys mohl Ježíše lépe poznat, více milovat a věrně Ho následovat. 3/ Kontemplace: o narození Páně a/ verš 7 b/ verše c/ verš 19

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Spravedlnost tvých svědectví je věčná, / dej mi rozum a budu žít. Haleluja! (Ž 119,144)

Spravedlnost tvých svědectví je věčná, / dej mi rozum a budu žít. Haleluja! (Ž 119,144) 1. NEDĚLE PO TROJICI SVATÉ TÉMA: Písma svědčí o Mně Heslo týdne: Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne. (L 10,16) Žalm týdne: Ž 34,2-11 Píseň týdne: 683/1 Pán Bůh je láska, dal svého Syna

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

Moleben k Božímu milosrdenství

Moleben k Božímu milosrdenství Obvyklý začátek K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků. Amen L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. 3x Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50 Ježíš a hříšnice Lk 7,36-50 Text 7 36 Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. 37 V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Život v Duchu PŘEDMLUVA

Život v Duchu PŘEDMLUVA Život v Duchu Ernst Sievers Otče, vylij svého Ducha na svůj lid a daruj nám nový pohled na Tvou slávu, nové zakoušení Tvé moci, novou důvěru k Tvému slovu, novou odevzdanost pro Tvou službu, aby Tvoje

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Obřady pomazání nemocných SVÁTOST POMAZANÍ NEMOCNÝCH

Obřady pomazání nemocných SVÁTOST POMAZANÍ NEMOCNÝCH Obřady pomazání nemocných Pozn: Následující text je převzat z Obřadů pomazání nemocných a péče o nemocné ČBK 2002. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu. Tento

Více

OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU

OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU Můj lide, pro každé mé dítě je zásadní, aby vešlo do období duchovní a fyzické změny. Fyzické smysly člověka musí vejít do harmonie s jeho duchem. Začnete se smyslem zraku.

Více

Boží slib daný Abramovi

Boží slib daný Abramovi Bible pro děti představuje Boží slib daný Abramovi Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT MODLITBY 1. Smiluj se nade mnou Pane, můj Bože, měj slitování se svým služebníkem [svou služebnicí]: sužuje mě zástup

Více

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

9. neděle po Trojici svaté

9. neděle po Trojici svaté 9. neděle po Trojici svaté Správci Boží milosti Heslo týdne: Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více. (L 12,48b) F: Plnit, Bože můj, tvou vůli

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Princ se stane pastýřem

Princ se stane pastýřem Bible pro děti představuje Princ se stane pastýřem Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně)

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) NEDĚLE SVATODUŠNÍ formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. POZDRAV K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Novéna před biřmováním

Novéna před biřmováním Novéna před biřmováním Před sesláním Ducha svatého o Letnicích apoštolové setrvávali v modlitbách spolu se ženami, s Ježíšovou matkou Marií a s jeho příbuznými. Církev před velikými svátky spojenými s

Více

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ PRO KAŽDÉHO ÈLOVÌKA NYNÍ - NA KONCI ÈASÙ Modlitby "MODLITEBNÍHO BOJE" které dostala vizionáøka Marie Božího Milosrdenství od Nebeského Otce, Ježíše Krista a Panny

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Kázání v Kolovratech 16.10.2016 CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Texty ke kázání Jonáš 1 (celá kapitola) Jonáš 4 (celá kapitola) Hlavní body Bůh má vše pod kontrolou Předobraz Krista Historická osoba Povolání Útěk

Více

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře 1 Harmonogram Harmonogram PÁTEK 17:00 Registrace a večeře 19:30 Uvítání a chvály 20:15 Vyučování I (Otázky a odpovědi) 21:45 Pauza (15 min) 22:00 Alternativní program (večer chval, čajovna, pinec... )

Více

Sebeuzdravující-Moment UK, Londýn Duben Potvrzené

Sebeuzdravující-Moment UK, Londýn Duben Potvrzené Sebeuzdravující-Moment UK, Londýn Duben Potvrzené Prožitkový večer Pátek, 7. Duben 19:30 Registrace 20:00 až cca. 22:00: Balance-Recovery Prožitkový večer Finanční vyrovnání: 30 Balance-Recovery Prožitkový

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Půst 1/3 9. 10. 2012

Půst 1/3 9. 10. 2012 Půst 1/3 9. 10. 2012 Matouš 6:16 nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se totiž tváří ztrápeně, aby lidem ukázali, že se postí. Matouš 6:16-18 Když se postíte, nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Bible pro děti. představuje. Záludný Jákob

Bible pro děti. představuje. Záludný Jákob Bible pro děti představuje Záludný Jákob Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Kerr; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2015 Bible

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu

Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu 1 Hospodin Bůh pak z prachu země zformoval člověka a do jeho chřípí vdechl dech života. Tak se člověk stal živou

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

OBSAH MODLITEB. I. Modlitby modlitební kampaně. 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane.

OBSAH MODLITEB. I. Modlitby modlitební kampaně. 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane. OBSAH MODLITEB I. Modlitby modlitební kampaně 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane. 4. Sjednoť všechny rodiny. 5. Modlitba ke chvále Boha Nejvyššího.

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Šimon Batory OFMCap PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem EXERCICIE 2000 (Concordia Pax 2001)

Šimon Batory OFMCap PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem EXERCICIE 2000 (Concordia Pax 2001) Údolí malomocných pokání Syn kupce z Assisi je najednou viděn na místě, kterému se před tím zdaleka vyhýbal. Zdravý a normální člověk tak neriskuje. Na lidském smetišti malomocných. Na místě, kde jedni

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma 1. Centrální místo kříže Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové Tony Kalma Izajáš 53:4. Ježíš na sebe vzal naše bolesti a nesl naše nemoci. Učinil volnou cestu k Bohu, když vzal na sebe naše

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

POZVÁNÍ. P. Jan Maria Vianney Pavel HANÁČEK O.Carm.

POZVÁNÍ. P. Jan Maria Vianney Pavel HANÁČEK O.Carm. Všechno je milost. sv. Terezie z Lisieux POZVÁNÍ k modlitbě a mši sv. za nová duchovní povolání v podvečer svátku sv. Terezie z Lisieux 30.9. 2013 v 18.00 v Kostelním Vydří, při níž složím VĚČNÉ SLIBY

Více

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši.

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši. 1. Z poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2010 v 09:55. MODLITBA O SPÁSU Všechny moje děti, i kdyby to bylo z lásky k jejich rodinám, musí procitnout vůči silám zla, chtějí-li se zachránit. Moje láska

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Modlitba za naplnění Duchem Svatým a jeho dary

Modlitba za naplnění Duchem Svatým a jeho dary Požehnání a naplnění Duchem Svatým 2. neděle v mezidobí/a/ Bratři a sestry, dnes svatý Jan Křtitel v evangeliu svědčí o Pánu Ježíši a říká: Ten, kdo mě poslal křtít vodou, mi řekl: Na koho uvidíš sestupovat

Více

JEŽÍŠOVA PODOBENSTVÍ

JEŽÍŠOVA PODOBENSTVÍ JEŽÍŠOVA PODOBENSTVÍ Lidé rádi poslouchali Ježíšova podobenství. Byly to příběhy nejen krásné, ale také velmi poučné. Aby nás naučil, že máme milovat i své nepřátele, Ježíš pověděl podobenství o člověku,

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista ať je s vámi. S: I s tebou.

K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista ať je s vámi. S: I s tebou. NEDĚLE PO TROJICI formulář E1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více