Týden přípravy. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé /Zj 21,6/ Tato přislíbení platí - pro tebe, který žádáš více,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Týden přípravy. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé /Zj 21,6/ Tato přislíbení platí - pro tebe, který žádáš více,"

Transkript

1 Osobní modlitba, ale jaká? Sv. Terezie z Avily nám dává ve svém životopise velice jednoduchou, ale současně hlubokou definici vnitřní modlitby: Podle mého mínění to není nic jiného než prodlévání u přítele, s nímž se setkáváme často a rádi sami, prodléváme u něho, poněvadž víme, že nás má rád. Při modlitbě nejde tedy o velká slova nebo hluboké myšlenky, ale o prodlévání u přítele, který mě přijímá, který mě miluje. Ježíš říká také mně, co řekl svým apoštolům při poslední večeři: Už vás nenazývám služebníky nazval jsem vás přáteli. /Jan 15,15/. Současně zve i mne: Zůstávej v mé lásce /srv. Jan 15,9/. Kroky k hlubší modlitbě. - Ve svém bytě si vyhledej tiché místo, kde by ses mohl modlit nerušeně aspoň 15 minut. /Mnozí zvolili dokonce sklep nebo půdu/. - Zvol si dobu nejlépe vždy stejnou která je vhodná pro tichou modlitbu. - Snaž se zcela uvolnit jak tělesně tak duševně. Odlož starosti všedního dne, nebo jestliže tě sužují, odevzdej je Pánu, aby se on sám o ně postaral a tys byl od nich oproštěn. - Snaž se koncentrovat zcela na to, že jsi nyní v přítomnosti Otce, v přítomnosti Ježíšově, v přítomnosti sv. Ducha. Přitom ti může pomoci to, že zavřeš oči a představíš si např. oheň, který viděl Mojžíš v hořícím keři. Nebo se pokus představit si Ježíše /např. při uzdravování nemocných nebo na kříži, na své pouti nebo na loďce/. Nebo niterně prožívej, jak se nad tebou vznáší Duch sv. Podstatné je ztišit se a uvědomit si: nyní jsem v Boží přítomnosti. - Když jsi naplněn vědomím Boží přítomnosti, začni Boha chválit, vzdávat mu díky a prosit. Nech do sebe proudit Boží lásku a daruj mu svou lásku jako nepatrnou protihodnotu. Pak čti slova z Písma sv., která jsou určena pro dnešní den. Čti je dokonce několikrát tak, aby slova do tebe pronikla a zapustila kořeny ve tvém srdci. Chápej slova tak, jako by je k tobě nyní zcela osobně mluvil Bůh. Rozvažuj tato slova ve svém srdci jako Maria /Lk 2,19/. Jestliže daný text je vzat z evangelia, představ si scénu, která je tam líčena, vstup do této scény a zažij sám na sobě, co tam Ježíš říká a koná. Nenech se přitom odvést k přílišnému vzletu ducha myšlení tu není rozhodující. Nech ve svém srdci působit pána. Nalezneš tam pokoj a sílu, které vyvěrají z Jeho přítomnosti. - Modlitba může prostě skončit v rozhovoru s Ježíšem /nebo s Otcem/. Snad by bylo i dobré připojit několik přímluv za svou rodinu, za své kolegy, za církev, za kněze, za biřmovance atd. - Na závěr připoj prostý Otčenáš nebo Sláva Otci nebo prostě kříž. - V průběhu dne si připomínej slova Písma, o nichž si posledně rozjímal a čerpej z nich sílu a radost. - Někomu pomáhá to, že si vede jakýsi duchovní deník, v němž si krátce zaznamenává, jaké měl při rozjímání prožitky. - Bůh ti chce darovat nový naplněný život. Neobávej se otevřít své srdce zázraku Boží lásky. Týden přípravy Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé /Zj 21,6/ Tato přislíbení platí - pro tebe, který žádáš více,

2 - pro tebe, který cítíš žízeň, která dosud nebyla utišena, - pro tebe, který se cítíš obtížen obavami a starostmi, - pro tebe, který tušíš, že Bůh má - pro tebe připraveno více, než jsi dosud zakusil. Bůh žije, jeho Syn Ježíš žije a Duch svatý žije. V příštích týdnech chce k tobě Bůh mluvit jiným způsobem. Chce se ti zjevit a obnovit tvůj život, neboť tě zná a především tě miluje nekonečnou láskou. Pro tebe platí tedy dnes pozvání samého Ducha Božího a pozvání jeho nevěsty církve: Přijď! Kdo žízní, ať přistoupí. Kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. /Zj 22,17/ Úryvky z Písma pro modlitbu na jednotlivé dny 4. den: Vzrůstej v touze po Bohu. Mluv k Bohu zcela osobně jako autor, který napsal tento žalm: Ž den: Nech proudit do svého srdce hlubokou radost. Pán v tobě pracuje a učiní něco velkého: Iz 12, den: Možná, že se cítíš vyprahlý jako poušť. Možná, že je tvůj život jako pustina, v níž je mnoho zanedbáno. Možná ani nevíš, jak dál. Pak naslouchej Božímu zaslíbení. Patří zcela osobně tobě: Iz 35, den: Sám Bůh tě chce přeměnit a dát ti nové srdce a nové myšlení. Otevři se v očekávání toho, co ti Bůh chce dát: Ezech 36, den: Ježíš, dobrý Pastýř, ti nabízí plnost života. Vztáhni svou ruku po tom, co má Pán pro tebe připraveno: Jan 10, den: Bůh o tobě ví. Zná tě a má tě rád. Nahraď slova Izrael a Jakub svým vlastním jménem a zakus plnou sílu tohoto textu: Iz 41, den: Otevři své srdce pro všechny obdivuhodné věci, které Pán pro tebe připravil. Měj důvěru, jeho slovo tě nezklame: Iz 55, 1-13

3 PRVNÍ TÝDEN Zakoušíme Boží lásku 1. den: 1/ Přečti si evangelium: J 15, / Pros Ježíše o milost, po které toužíš: abys Ho lépe poznal, jako Toho, který tě miluje a vybízí, abys Mu odpověděl modlitbou na Jeho lásku. a/ verše 4-5 b/ verš 9 c/ verš 7 4/ Modlitba, kterou můžeš začít a končit setkání s Pánem. Můžeš se ji modlit jako část ranní a večerní modlitby: Pane Ježíši, děkuji Ti, že mě tak velmi miluješ. Děkuji ti za to, že jsi můj přítel, který mě tak miluje, žes dal svůj život za mne. Pomoz mi, abych měl k Tobě hluboký vztah /opravdový/ jako k tomu, který mě miluje. Děkuji Ti, že mne miluješ a bereš vážně. Pane Ježíši, miluji Tě. Nauč mne, abych Tě poznával a miloval stále více. Amen. 5/ Věty, které je dobré uchovávat v srdci. Občas je můžeš opakovat během dne: Děkuji Ti, Pane, že mě miluješ. Miluji tě, Pane Ježíši. Zůstaň ve mně, a já v Tobě. 2. den: 1/ Přečti si evangelium: J 15, / Pros o milost: Ježíši, chci Tě poznat jako Toho, který mě miluje. Ty toužíš, abych odpověděl na Tvé volání po lásce každodenní modlitbou. a/ verš 13 b/ verš 14 c/ verš 16 4/ Modlitba k pomalé recitaci v tichu před Pánem: ráno, večer: Pane Ježíši, děkuji Ti za tvoje přátelství. Dovol, abych Tě lépe poznal jako Přítele, který mě tak miluje, že za mne zemřel. Chci Tě stále více milovat a být stále více Tvým přítelem. Ježíši, miluji Tě. Nauč mě, abych Tě poznával, jako milujícího přítele. Amen. Pane, vyvolil jsi mne. Miluji Tě, Pane Ježíši. Děkuji Ti, Pane, že mě miluješ. 3. den: 1/ Přečti si evangelium: J 17, / Pros o milost: Pane Ježíši, nauč mne, jak Tě lépe poznávat, jako Toho, který mne osobně miluje. Voláš mne, abych odpověděl modlitbou na Tvoji lásku. a/ verš 21 b/ verš 23 c/ verš 26 Pane Ježíši, miluji Tě. Děkuji, že Ty mne miluješ a žiješ ve mně. Děkuji, že se za mne modlíš k Otci. Děkuji Ti, Ježíši, protože Otec mne miluje v Tobě a Tebe ve mně. Pomoz mi, abych Tě lépe poznal jako Toho, který mne miluje. Dovol mi, Ježíši, abych Tě lépe poznal. Miluji Tě, Pane. Chvála Tobě, Pane. Tvoje láska je věčná. 4. den: 1/ Přečti si poučení Ježíše o lásce: Lk 6, Při modlitbě použij toto poučení. Ježíš nás učí milovat tak, jak On miluje, dělat to, čemu učí. Toto poučení ti říká, jak ty bys měl milovat. Na základě poučení uvidíš, jak Tě Ježíš miluje. 2/ Pros o milost: Pane Ježíši, pomoz mi, abych Tě lépe poznal a také bral vážně Tvoji lásku ke mně. Dovol mi pochopit, jak velmi mne miluješ: bez posuzování, bez odsuzování. Stále mi odpouštíš a dáváš mi sebe sama. Ježíš žil to, čemu učil o lásce. A stále, i dnes tím žije.

4 a/ verš 37a b/ verš 37b neodsuzujte c/ verš 37c odpouštějte Ježíši, neodsoudíš mne. Neodsuzuješ mne. Odpouštíš mi. Dáváš mi svoji lásku, dáváš mi sebe. Přijímáš mne úplně, bezpodmínečně. Přijímáš mne takového, jaký jsem. Nauč mne poznávat Tvoji lásku a přijmout ji. Dej, abych poznával Tebe a otevři mé srdce Tvé lásce. Amen. Ježíši, zjev mi svou lásku ke mně. Tvoje láska trvá na věky. 5. den: 1/ Přečti si evangelium: Mt 11, / Pros o milost: Ježíši, zjev se mi! Ukaž mi svou lásku ke mně, abych Tě lépe poznal. 3/ Body ke kontemplaci Ježíše, který poučuje o cestě k sobě. a/ verš 25 b/ verš 28 c/ verše Děkuji Ježíši, že mne zveš, abych přišel k Tobě a učil se u Tebe, abych přijímal Tvé jho a tíhu, to je kříž mého života. Přicházím, abych se učil u Tebe a vzal jho, které mne sjednocuje s Tebou. Tvým jhem je láska. Amen. 5/ Věty, které je dobré uchovávat v srdci. Občas je můžeš opakovat během dne: Přicházím k Tobě, Ježíši. Chci se učit u Tebe, jak být mírným a pokorným v srdci. Děkuji Ti za to, že mě miluješ. a/ verš 1 b/ verš 9 c/ verš 13 Pane, nauč mne modlit se. Miluješ mne, nauč mne, abych k Tobě přicházel s důvěrou dítěte. Nauč mne modlit se jednoduchým způsobem, bez mnohomluvnosti, s láskou, abych odpověděl na Tvoji lásku a na lásku Otcovu. 7. den: 1/ Přečti si evangelium: Mk 10, / Pros o milost: Ježíši, pomoz mi, abych Tě poznal a přicházel k Tobě v prostotě, jako malé dítě. 3/ Body k rozjímání: a/ verš 14 b/ verš 15 c/ verš 16 Pane Ježíši, chci k Tobě přicházet, jako malé dítě. Dej mi milost, abych přicházel k Tobě v prostotě a jednoduchosti. Vezmi mě do náruče. Polož na mně ruce. Požehnej mi. Amen. 6. den: 1/ Přečti Ježíšovo učení o modlitbě: Lk 11, / Pros o milost: Pane Ježíši, chci Tě lépe poznávat. Nauč mne, jak se mám modlit. 3/ Body ke kontemplaci Ježíše, který učí o modlitbě:

5 DRUHÝ TÝDEN Odstraňování překážek v modlitbě: hříchu, neuspořádaných pout, rozptýlení 1. den: 1/ Přečti si o uzdravení slepého: Lk 18, / Pros Ježíše o milost: lépe poznat Ježíše, který mě miluje a ukazuje mi mou hříšnost. Chci Ho poznat a více Ho milovat, abych mohl upřímně litovat svých hříchů. 3/ Body ke kontemplaci Ježíše: a/ verš 38 b/ verš 41 c/ verš 42 Pane Ježíši, děkuji Ti za to, že mne miluješ a přijímáš takového, jaký jsem; za to, že mne bezpodmínečně přijímáš bez posuzování. Ježíši, mohu být slepý na svoje hříchy a hříšnost. Dej mi světlo Tvé lásky, abych mohl poznat Tebe jako Toho, který mne miluje a abych ve světle Tvé lásky jasněji poznal svou hříšnost. Pane, učiň, ať vidím. Amen. 5/ Krátké modlitby tryskající ze srdce během dne: Pane, ať vidím. Ježíši, smiluj se nade mnou. 2. den: 1/ Přečti si o uzdravení ochrnutého a o odpouštění jeho hříchů: Mt 9, / Pros o milost: Ježíši, pomoz mi, abych Tě poznal více jako Toho, který mne miluje a má soucit s mou bezmocností, slabostí a hříšností. Chci přijmout Tvoje odpuštění a uzdravení. a/ verš 2 b/ verš 5 c/ verš 6 Ježíši, děkuji Ti za to, že mi odpouštíš hříchy. Uzdrav mne Tvým odpuštěním. Uzdrav kořeny hříchu ve mně. Polož na mne mírně Tvoje ruce. Ať ony přinesou mi odpuštění a uzdravení. Amen. 5/ Krátké modlitby během dne: Smiluj se nade mnou, vždyť se tak soužím /Ž 31, 10/. - Jeho milosrdenství je věčné /Ž 107, 1/. Polož na mne mírně Tvoje ruce. 3. den: 1/ Přečti si o uzdravení malomocného: Mt 8, 1-4 2/ Modli se o milost: Pane Ježíši, chci Tě lépe poznat, jako Toho, který soucitnou láskou uzdravuje srdce i duši. a/ verš 2 b/ verš 3 c/ verš 4 Pane Ježíši, Tvoje milost mne uzdravuje, Tvoje odpuštění mne očišťuje. Děkuji Ti za Tvoji velkou lásku, kterou mne uzdravuješ, odpouštíš hříchy a posiluješ v boji s nimi. Dej mi, abych vždy přebýval ve Tvém milosrdenství. Amen. 5/ Krátké modlitby opakované v hlubinách duše: Pane Ježíši, jestli chceš, můžeš mne očistit. Polož na mne lahodně Tvoje ruce. 4. den 1/ Přečti si Ježíšovo učení o odpuštění: Mt 6, / Modli se: Ježíši, dovol mi, abych Tě lépe poznal, jako Toho, který mi chce odpustit. Zjev mi, komu bych já měl odpustit, abych já sám se mohl hlouběji otevřít Tvému odpuštění a odpuštění Otcovu. Pomoz mi nyní odpustit všem, kdo mi ublížili. a/ verš 12 b/ verš 14 c/ verš 15 4/ Prosba: Ježíši, otevři úplně moje srdce, abych přijal Tvoje odpuštění. Dej, abych měl otevřené srdce pro Tvoji soucitnou lásku, srdce připravené odpouštět druhým, zvláště těm, kteří mne zranili. Pane Ježíši, ukaž mi, kdo mne zranil v životě: otec, matka, učitelé, kněží, bratři Každému z nich odpouštím. Uzdrav rány, které mi způsobili. Ježíši, přijímám Tvoje odpuštění a odpuštění Otcovo, s kterým ke mně přicházíš. Amen. 5/ Modlitby během dne: Polož na mne mírně Tvoji ruku Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.

6 5. den 1/ Přečti si o Zacheovi: Lk 19, 1-10, o Marii Magdaléně: Lk 7, Zvol si to, s čím se můžeš ztotožnit. 2/ Modlitba o milost: Ježíši, pomoz mi, abych Tě lépe poznal, jako Toho, který mne volá, abych přijal uzdravení a proměňující odpuštění. 3/ Body ke kontemplaci: a/ Lk 19,2-3 nebo Lk 7,37-38 b/ Lk 19,5 nebo Lk 7,44-47 c/ Lk 19,10 nebo Lk 7,50 Ježíši, ukaž mi, co mám opravit v mém životě. Odhal moji sebelásku a hledání sebe. Ukaž mi, kde chci mít prvenství. Ukaž mi moje neuspořádaná pouta, která nejsou v souladu s Tvojí vůlí, která nemají prostotu a nejsou podle tvého ducha. Pomoz mi, abych rezignoval z touhy vlastnit a hledat sebe. Pomoz mi oprostit se ode všeho, co nepochází od Tebe. Pomoz mi, Ježíši. Amen. 5/ Věty, které uchovám v srdci během dne: Ježíši, pomoz mi uspořádat můj život podle Tvé vůle. Buď vůle Tvá. /Nebo si vzpomeň během dne na setkání Zachea s Ježíšem nebo na ženu, která umývá Ježíšovi nohy. 6. den 1/ Přečti si podobenství o marnotratném synovi: Lk 15, / Pros o milost: Pane Ježíši, pomoz mi, abych Tě lépe poznal, jako Toho, který mi vypráví o milosrdné Otcově lásce a také o své lásce. a/ verš 18 b/ verš 20 c/ verše Pane Ježíši, děkuji Ti za to podobenství o milosrdném Otci a Jeho odpouštějící lásce a také o Tvém milosrdenství a odpuštění. Vidím Tě, Ježíši, na cestě přede mnou. Podobám se mladšímu synovi, a Ty Otci z podobenství. Padám do Tvé náruče a Tvoje objetí mi vrací ztracenou důstojnost dítěte a obnovuje moje spojení s Tebou. Ty se těšíš a raduješ z toho, že se vracím k Tobě. Děkuji Ti, Ježíši. Amen. 5/ Modlitba během dne: I když jsem v soužení, Ty mi zachováváš život /Ž 138,7/. Děkuji Ti, Ježíši, za to, že mne miluješ. 7. den 1/ Přečti si evangelium: Mt 9, / Pros o milost, kterou chceš získat při setkání s Ním: Ježíši, dej mi milost, abych Tě lépe poznal, jako Toho, který odpouští hříchy a volá mě k sobě. a/ verš 9 b/ verš 12 c/ verš 13 Pane Ježíši, ukázal jsi mi moji hříšnost. Odpouštíš mi a obnovuješ mne. Voláš mne, hříšníka, kterému bylo odpuštěno, abych šel za Tebou. Miluješ mne a voláš částečně proto, že jsem hříšník. To, že Tě potřebuji, Tě přitahuje. Moje hříšnost přivolává Tvoji odpouštějící lásku. Tak tedy budu se chlubit v mých slabostech, protože moc Tvé lásky se zdokonaluje v mé slabosti. Amen. 5/ Další střelné modlitby: Ježíši, přišel jsi hledat hříšníky. Uzdrav mne, Ježíši.

7 TŘETÍ TÝDEN - Vnitřní uzdravení, odpověď na Ježíšovo volání. 1. den: 1/ Přečti si evangelium: Lk 4, / Pros Ježíše, abys mohl přijmout Jeho uzdravení, soucitnou láskou a vnitřní uzdravení. 3/ Body ke kontemplaci Ježíše a k přijetí Jeho uzdravující lásky: a/ verš 39 b/ verš 42 c/ verš 40 Pane Ježíši, uzdrav mne. Uzdrav všechno, co podle Tebe potřebuje ve mně uzdravení. Uzdrav všechno, co mně může od Tebe vzdálit. Uzdrav moji paměť. Uzdrav mé srdce. Uzdrav mé city. Uzdrav můj rozum. Polož na mne své ruce. Uzdrav mne Tvou láskou. Uzdrav mne, Ježíši. Polož na mně jemně své ruce. 2. den: 1/ Přečti si evangelium: Lk 5, / Pros o přijetí Jeho uzdravení, soucitné lásky a uzdravení toho, co podle Něho vyžaduje uzdravení. 3/ Body ke kontemplaci Ježíše a k získání Jeho uzdravující lásky: a/ verš 15 b/ verš 20 c/ verš 24 Pane Ježíši, uzdrav mne. Děkuji Ti za to, že mi odpouštíš hříchy. Uzdrav ve mně kořeny mých hříchů. Uzdrav mé srdce, rozum, duši i tělo. Přijď, Pane Ježíši. Amen. Uzdrav mne, Ježíši. Polož na mně jemně své ruce. 3. den: 1/ Přečti si evangelium: Lk 5, / Pros o milost: Ježíši, pomoz mi, abych uslyšel Tvé volání. Voláš mne mým jménem, abych šel za Tebou. Pomoz mi velkoryse odpovědět na to volání. Ježíš, který nás volá k následování a/ verše 8-9 b/ verš 10 c/ verš 11 Pane Ježíši, Ty mne oslovuješ mým jménem a voláš, abych šel za Tebou. Pomoz mi, abych Ti naslouchal a slyšel Tvé volání. Pomoz mi odmítnout všechno a všechny, kdo mě vzdalují od Tebe, abych mohl jít za Tebou ve víře a lásce. Amen. Ano, Ježíši. Děkuji Ti, že mně voláš. 4. den: 1/ Přečti si evangelium: Lk 5, /Povolání Léviho/ 2/ Pros Ježíše o milost: odpovědět celým srdce na Jeho volání, slyšet Jeho volání a velkoryse na něj odpovědět. Ježíš, který mne zve k následování, přátelství a také k tomu, abych byl Jeho spolupracovníkem a/ verš 27 b/ verš 28 c/ verše Ježíši, pomoz mi, abych uslyšel Tvé volání. Abych uslyšel, když voláš: N, pojď za mnou! Dej mi sílu, abych odpověděl: Ano, Ježíši. Slyším Tě a chci jít za Tebou, chci být Tvým přítelem, druhem a spolupracovníkem. Ano Ježíši. Amen. Ano, Ježíši. Děkuji Ti, že jsi mne pozval. 5. den:

8 1/ Přečti si evangelium: Lk 1, / Pros Ježíše o milost, abys pochopil tajemství Jeho lidství, které přijal, aby mne spasil. Chci Ho lépe poznat, abych Ho mohl více milovat, věrněji následovat a být Mu blíž. 3/ Body ke kontemplaci o vtělení: a/ verše b/ verš 35 c/ verš 38 /3 části/ Upozornění: Nejdříve se svěř P. Marii, aby tě vedla k Ježíši. Maria, Matko Ježíšova, nauč mne modlit se. Nauč mne, abych byl otevřen Duchu svatému. Veď mne k Ježíši. Modlit se společně se mnou o milost lepšího poznání a také, abych mohl Ježíše více milovat a věrněji Ho následovat. Ježíši, přicházím k Tobě společně s Tvou Matkou. Pomoz mi, abych Tě lépe poznal, více miloval a věrněji následoval. Bože, můj Otče, děkuji Ti, že jsi poslal svého Syna, Ježíše. Ježíš je mou cestou k Tobě a mým prostředníkem. Přicházím teď k Tobě s Ježíšem. Prosím o milost, abych Ho lépe poznal, více miloval a co nejvěrněji Ho následoval. Ano, Ježíši. Děkuji Ti, Otče, i Tobě, Ježíši. Ježíši, pomoz mi, abych Tě lépe poznal. Ježíši, pomoz mi, abych Tě lépe poznal zrakem víry a lásky. Vidím Tě, Ježíši, v náručí Matky. Děťátko narozené pro mne. Děkuji Ti, Ježíši. Amen. Pojďme, adorujme Ježíše. Děkuji Ti, Ježíši, že jsi přišel mezi nás. 7. den: 1/ Přečti si evangelium: Lk 3, /Křest Páně/ 2/ Pros o milost, abys mohl Ježíše lépe poznat, více milovat a věrně Ho následovat. a/ verše 21-22a b/ verš 22b c/ verš 16 Pane Ježíši, po křtu Jana Duch svatý sestoupil na Tebe a Tvůj Otec ukázal svoji lásku k Tobě. Naplň i mne Duchem svatým a dej mi dar dokonalejšího poznání Tebe. Chci Tě velmi milovat a jít za Tebou. Děkuji Ti, Ježíši, vždyť jsem s Tebou a v Tobě, a Ty jsi ve mně. Otec mne miluje a má ve mně zalíbení, protože jsem u Tebe. Děkuji Ti, Otče. Amen. 6. den: 1/ Přečti si evangelium: Lk 2, / Pros o milost, abys mohl Ježíše lépe poznat, více milovat a věrně Ho následovat. 3/ Kontemplace: o narození Páně a/ verš 7 b/ verše c/ verš 19

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Život v Duchu PŘEDMLUVA

Život v Duchu PŘEDMLUVA Život v Duchu Ernst Sievers Otče, vylij svého Ducha na svůj lid a daruj nám nový pohled na Tvou slávu, nové zakoušení Tvé moci, novou důvěru k Tvému slovu, novou odevzdanost pro Tvou službu, aby Tvoje

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

POZVÁNÍ. P. Jan Maria Vianney Pavel HANÁČEK O.Carm.

POZVÁNÍ. P. Jan Maria Vianney Pavel HANÁČEK O.Carm. Všechno je milost. sv. Terezie z Lisieux POZVÁNÍ k modlitbě a mši sv. za nová duchovní povolání v podvečer svátku sv. Terezie z Lisieux 30.9. 2013 v 18.00 v Kostelním Vydří, při níž složím VĚČNÉ SLIBY

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ 22. 29. března 2015 Úvodní slovo Drazí přátelé, v postním období vyhlížíme horizonty naděje řečeno slovy papeže Františka které nám tento čas s velkou naléhavostí připomíná. Nejsme

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši.

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši. 1. Z poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2010 v 09:55. MODLITBA O SPÁSU Všechny moje děti, i kdyby to bylo z lásky k jejich rodinám, musí procitnout vůči silám zla, chtějí-li se zachránit. Moje láska

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Ježíš Kristus Téma: Cíl: Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Ježíš Kristus uprostřed světa Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Meditace a aktivity vedoucí k nalezení a pochopení

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

PoznejBibli. Už jsi byl/a někdy na svatbě? Jestliže ano, pak určitě víš, jak je to radostná událost. Ovšem pokud nenastane nějaká nepříjemná situace!

PoznejBibli. Už jsi byl/a někdy na svatbě? Jestliže ano, pak určitě víš, jak je to radostná událost. Ovšem pokud nenastane nějaká nepříjemná situace! Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. příběh: Ježíš mění vodu ve víno Jan 2,1-11 Klíčový verš: Přečti si: Jan 2,5 Popros

Více

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 (P = předsedající, S = SBOR) I.Úvod 1) Úvodní zpěv 2)Pozdrav P: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a obecenství Ducha svatého s vámi

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

První liturgie Církve československé husitské

První liturgie Církve československé husitské První liturgie Církve československé husitské (podle patriarchy Karla Farského) D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce

Více

1.12. 2013 1. neděle adventní

1.12. 2013 1. neděle adventní 1.12. 2013 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. "Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva. Hle, temnota přikrývá zemi,

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

Modlitby za kněze a kněžská povolání. (první čtvrtek v měsíci)

Modlitby za kněze a kněžská povolání. (první čtvrtek v měsíci) Modlitby za kněze a kněžská povolání (první čtvrtek v měsíci) 1. Výstav Nejsvětější svátosti Věřící zpívají hymnus o oltářní svátosti nebo jinou eucharistickou píseň. Mezitím kněz okuřuje Nejsvětější svátost.

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

NOVÉNA K DUCHU SVATÉMU

NOVÉNA K DUCHU SVATÉMU Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého. Poprvé se takto před letnicemi modlili Ježíšovi učedníci spolu se ženami, s Ježíšovou Matkou Marií

Více

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz):

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz): NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU (revidovaná verze) Kněz: Bo Lid: Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): po - moc! na - lá - ní! i chu jako byla na počátku

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

pro všední dny doby adventní

pro všední dny doby adventní ORATIO FIDELIUM SEU UNIVERSALIS VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH (PŘÍMLUVY) pro všední dny doby adventní 2 Základem tohoto svazku jsou přímluvy ThDr. Josefa Bradáče, které jsou s církevním schválením Biskupství

Více

S ARCIBISKUPEM V SOBOTU 1. ÚNORA 2014

S ARCIBISKUPEM V SOBOTU 1. ÚNORA 2014 Panna Maria Lidická Zdirad Čech 2014 SETKÁNÍ ZASVĚCENÝCH OSOB ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ S ARCIBISKUPEM DOMINIKEM KARDINÁLEM DUKOU OP V SOBOTU 1. ÚNORA 2014 V ROCE 670. VÝROČÍ POČÁTKU PRAŽSKÉHO ARCIBISKUPSTVÍ

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

PŘÍMLUVY Žehnání adventního věnce Volejme k našemu Pánu Ježíši Kristu, aby všechny lidi dovedl do plnosti světla a pravdy v království svého Otce:

PŘÍMLUVY Žehnání adventního věnce Volejme k našemu Pánu Ježíši Kristu, aby všechny lidi dovedl do plnosti světla a pravdy v království svého Otce: Žehnání adventního věnce Volejme k našemu Pánu Ježíši Kristu, aby všechny lidi dovedl do plnosti světla a pravdy v království svého Otce: Odp: Maranatha, přijď Pane Ježíši! - za celou církev, aby v celém

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men.

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men. NEŠPORY pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE revidovaná verze Kněz: Bo že, po Lid: Kněz: Slyš na ÚVODNÍ VERŠ še vo spěš mi Sláva Otci i Synu, Lid: na po moc! lá ní! i Du chu sva jako byla na počátku i nyní

Více

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Sklání se lesní zátoka v rytmu horských potoků Pokud chceš nalézt pramen, musíš jít vzhůru, proti proudu. Prodírej se, hledej, nevzdávej se, víš, že někde tu být musí

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Texty chval: Cesta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty CŽ ČB, najdete v předchozím zpěvníku).

Texty chval: Cesta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty CŽ ČB, najdete v předchozím zpěvníku). Texty chval: esta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty Ž ČB, najdete v předchozím zpěvníku). 1. TY JSI PÁNEM NA NEBI A 1. Ty jsi Pánem na nebi, A Ty jsi Králem národů, A Tvojí spravedlností

Více

21.10.2012 20. neděle po Trojici

21.10.2012 20. neděle po Trojici 21.10.2012 20. neděle po Trojici Introit - Ř 8,34 Píseň 495 Z hlubokosti volám k tobě Modlitba Čtení: L 11,5-13 Píseň (Svítá) 184 Mír na zemi daruj nám Text: Jk 5,13-16 Kázání (br. farář Hans-Georg Junesch

Více

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ!

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! OBSAH TAM JE TO MÍSTO... 2 ONE WAY UAN UEJ... 3 TAK MILOVAL BŮH SVĚT... 4 KRÁLI VÍTĚZNÝ... 5 KVŮLI NÁM... 6 SLÁVA TI PATŘÍ... 7 TY SÁM MI VLÁDNI... 8 STÁLE VÍC... 9 MÁM...

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 5. ročník / 1. číslo

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 5. ročník / 1. číslo Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve leden 2010 5. ročník / 1. číslo Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, vánoční doba, nejkratší v liturgickém roce, končí svátkem Křtu Páně. Setkáváme

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

Svatodušní vigilie spojená s obnovou biřmování

Svatodušní vigilie spojená s obnovou biřmování Svatodušní vigilie spojená s obnovou biřmování Všichni jsou shromážděni v kostele (kapli), na hlavním místě je připraven paškál a stojící kadidelnice. Každý účastník má při sobě svíci. Do kostela vchází

Více

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976 ANTIFONY K DOBĚ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ které chybí v LH I z r. 1976 *2 D O B A A D V E N TNÍ I A Ž D O 1 6. P R O S I N C E PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ Žaltář 1. týdne A. 1. Hlásejte všem lidem: Hle přijde Bůh,

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Modlitby za umírající. z Cyrilometodějského kancionálu (1953)

Modlitby za umírající. z Cyrilometodějského kancionálu (1953) Modlitby za umírající z Cyrilometodějského kancionálu (1953) Pane, smiluj se nad námi. - Kriste, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi. Svatá Maria, - oroduj za něho (ni). Všichni svatí andělé i

Více

Za novou evangelizaci

Za novou evangelizaci Za novou evangelizaci Vstupní antifona Srov. Žl 105 (104), 3-5 Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, hledejte ho a pamatujte na divy, které učinil. Vstupní modlitba Bože, tys mocí Ducha Svatého poslal své

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Modlitba, uzdravení a obnova

Modlitba, uzdravení a obnova Týden od 14. do 20. prosince 12 Texty na tento týden Jk 5,13 20 Základní verš Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.

Více

Pamatuj, člověče, že jsi prach a v prach se navrátíš. (z liturgie Popeleční středy)

Pamatuj, člověče, že jsi prach a v prach se navrátíš. (z liturgie Popeleční středy) Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2012 6. ročník / 2. číslo Pamatuj, člověče, že jsi prach a v prach se navrátíš. (z liturgie Popeleční středy) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři,

Více

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let KIDSCREEN-27 Dotazník o zdraví pro děti a mládež Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let Page 1 of 5 Dobrý den, Datum: Měsíc Rok Jak se ti daří? Jak se cítíš? Rádi bychom se to od tebe dozvěděli. Přečti

Více

Když Bůh je naším lékařem...

Když Bůh je naším lékařem... Když Bůh je naším lékařem... 1 2 Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje. Žalm 103,2-3. Když Bůh je naším lékařem

Více

SVAZEK 1: TRANSFORMAČNÍ MODLITBY SLUNCE KTERÉ ZÁŘÍ V NÁS

SVAZEK 1: TRANSFORMAČNÍ MODLITBY SLUNCE KTERÉ ZÁŘÍ V NÁS SVAZEK 1: TRANSFORMAČNÍ MODLITBY SLUNCE KTERÉ ZÁŘÍ V NÁS ÚVOD Moji milovaní přátelé, dnes se vám dostala do ruky, ale nejen do ruky, ale i k srdci a k duši moje knížečka, kterou jsem pro vás připravil

Více

Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk

Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk #2 3 4 Spasiteli můj Pane, dal s mi srdce své Kéž Boží slitování Lásku ve mně vzkřísí Znovu žít začínám S pokorou se skláním Odpuštění přijímám Svému Králi věřím dál Pane

Více

Druhá liturgie Církve československé husitské

Druhá liturgie Církve československé husitské Druhá liturgie Církve československé husitské D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce Náš Pane! Ty jsi má pomoc. Ty víš,

Více

MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ

MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ 1 170 LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1-6 Z poselství Ježíše Krista ze dne 17. listopadu 2011 v 21:00. MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 1 MŮJ DAR JEŽÍŠI K ZÁCHRANĚ DUŠÍ Má milovaná dcero,

Více

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit?

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit? Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Poznej Bibli Vedoucí skupiny: 1. LEKCE: Být křesťanem Vyučování o modlitbě Lukášovo evangelium zaznamenává celou řadu případů, kdy se Pán Ježíš

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit Nejdi do pekla Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit V roce 2009 byla, mladá Korejská umělkyně, která se účastnila celonočního modlitebního setkání navštívena Ježíšem Kristem.

Více

USPOŘÁDÁNÍ DENNÍ MODLITBY CÍRKVE

USPOŘÁDÁNÍ DENNÍ MODLITBY CÍRKVE USPOŘÁDÁNÍ DENNÍ MODLITBY CÍRKVE Uvedení do první modlitby dne Denní modlitba církve začíná každý den uvedením do první modlitby toho dne. Toto uvedení do první modlitby se tedy říká buď před začátkem

Více

Roční cyklus A: Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze Svátek 1. ČTENÍ Gn 22, 9-18 Oběť našeho praotce Abraháma. Čtení z první knihy Mojžíšovy. Abrahám a Izák

Více

MODLITBY ZNÁMÝCH OSOBNOSTÍ

MODLITBY ZNÁMÝCH OSOBNOSTÍ MODLITBY ZNÁMÝCH OSOBNOSTÍ JAK SE MÁM MODLIT? Lidé často říkají: Neumím se modlit. A kladou si otázky: Jak se mám modlit? Jestli máte podobný problém, řekněte to přímo Bohu Už tím se modlíte. Modlitba

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve září 2009 3. ročník / 9. číslo Svatovavřinecká pouť 2009 Slovo úvodem Drazí sourozenci v Kristu Prázdniny jsou pryč a s nimi nejspíše větší část naší

Více

L: Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky,

L: Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky, Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu 2011 téma, úvodní poznámky a obřad I. TÉMA Tam, kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce (Mt 6,21) II. ÚVODNÍ VYSVĚTLENÍ A POZNÁMKY Téma letošní ekumenické

Více

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5.

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5. 9. DEN Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v

Více

PONDĚLÍ: Modlitby k našemu nebeskému Otci

PONDĚLÍ: Modlitby k našemu nebeskému Otci ZNAMENÍ KŘÍŽE: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. PROSBA O PŘÍMLUVU: Svatý (á)..., připoj se ke mně v těchto modlitbách a přimlouvej se za mě a za mou rodinu. ZNAMENÍ POKORY: Ježíši, odpusť mi, neboť

Více

Ježíšova moc nad nemocí a smrtí (Lk 8:40-56)

Ježíšova moc nad nemocí a smrtí (Lk 8:40-56) Ježíšova moc nad nemocí a smrtí (Lk 8:40-56) - Je mi líto, pokud forma mého kázání je pro někoho hůře stravitelná. Nedělám to úmyslně. Kdyby měl někdo ke mně jakékoliv připomínky, tak si je velice rád

Více

Jak se stát vzorem pro druhé?

Jak se stát vzorem pro druhé? Jak se stát vzorem pro druhé? Nikdo ať tebou nepohrdá proto, že jsi mladý; ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě (1Tm 4,12). Když si pozorně pročítáme pastorální

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ ZÁZNAMY KÁZÁNÍ ARCHA VÍRY PŘÍBRAM CD č.1 1) Boží dobrotivost 7) Pojď a následuj mě Lubo Jakab 2) Získej neomezenou vůli 8) Samuel 3) Bůh je láska

Více

SLŮVKA POVZBUZENÍ. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!

SLŮVKA POVZBUZENÍ. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí! SLŮVKA POVZBUZENÍ Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí! Jan 14,27 Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel,

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

pískovaný celopísek jen text (negativ) (pozitiv) Pískování na láhev vína: + cena vína dle Vašeho výběru (pouze láhve VÍNO HRUŠKA) Pískování na přání:

pískovaný celopísek jen text (negativ) (pozitiv) Pískování na láhev vína: + cena vína dle Vašeho výběru (pouze láhve VÍNO HRUŠKA) Pískování na přání: Pískování na láhev vína: 149,- Kč + cena vína dle Vašeho výběru (pouze láhve VÍNO HRUŠKA) Pískování na přání: 199,- Kč (vlastní obrázek, vlastní delší texty) + cena vína dle Vašeho výběru (pouze láhve

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

MODLITBA V NALÉHAVÉ POTŘEBĚ

MODLITBA V NALÉHAVÉ POTŘEBĚ MODLITBA V NALÉHAVÉ POTŘEBĚ Modlitba zahrnuje sedm dní. Pokud jde o velmi vážnou věc, je možné se ji modlit opakovaně 7 týdnů. 50. den byl seslán Duch svatý. 50tý rok byl milostivým létem Božím. O cokoli

Více

Ježíš Kristus: příklad růstu

Ježíš Kristus: příklad růstu 2. lekce' Ježíš Kristus: příklad růstu Pamatuješ si na chvíle, kdy jsi doopravdy potěšil rodiče nebo učitele něčím, CO svědčilo o tvém růstu? Viděl jsi někdy malého chlapce, který se snažil výškově srovnávat

Více