Týden přípravy. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé /Zj 21,6/ Tato přislíbení platí - pro tebe, který žádáš více,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Týden přípravy. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé /Zj 21,6/ Tato přislíbení platí - pro tebe, který žádáš více,"

Transkript

1 Osobní modlitba, ale jaká? Sv. Terezie z Avily nám dává ve svém životopise velice jednoduchou, ale současně hlubokou definici vnitřní modlitby: Podle mého mínění to není nic jiného než prodlévání u přítele, s nímž se setkáváme často a rádi sami, prodléváme u něho, poněvadž víme, že nás má rád. Při modlitbě nejde tedy o velká slova nebo hluboké myšlenky, ale o prodlévání u přítele, který mě přijímá, který mě miluje. Ježíš říká také mně, co řekl svým apoštolům při poslední večeři: Už vás nenazývám služebníky nazval jsem vás přáteli. /Jan 15,15/. Současně zve i mne: Zůstávej v mé lásce /srv. Jan 15,9/. Kroky k hlubší modlitbě. - Ve svém bytě si vyhledej tiché místo, kde by ses mohl modlit nerušeně aspoň 15 minut. /Mnozí zvolili dokonce sklep nebo půdu/. - Zvol si dobu nejlépe vždy stejnou která je vhodná pro tichou modlitbu. - Snaž se zcela uvolnit jak tělesně tak duševně. Odlož starosti všedního dne, nebo jestliže tě sužují, odevzdej je Pánu, aby se on sám o ně postaral a tys byl od nich oproštěn. - Snaž se koncentrovat zcela na to, že jsi nyní v přítomnosti Otce, v přítomnosti Ježíšově, v přítomnosti sv. Ducha. Přitom ti může pomoci to, že zavřeš oči a představíš si např. oheň, který viděl Mojžíš v hořícím keři. Nebo se pokus představit si Ježíše /např. při uzdravování nemocných nebo na kříži, na své pouti nebo na loďce/. Nebo niterně prožívej, jak se nad tebou vznáší Duch sv. Podstatné je ztišit se a uvědomit si: nyní jsem v Boží přítomnosti. - Když jsi naplněn vědomím Boží přítomnosti, začni Boha chválit, vzdávat mu díky a prosit. Nech do sebe proudit Boží lásku a daruj mu svou lásku jako nepatrnou protihodnotu. Pak čti slova z Písma sv., která jsou určena pro dnešní den. Čti je dokonce několikrát tak, aby slova do tebe pronikla a zapustila kořeny ve tvém srdci. Chápej slova tak, jako by je k tobě nyní zcela osobně mluvil Bůh. Rozvažuj tato slova ve svém srdci jako Maria /Lk 2,19/. Jestliže daný text je vzat z evangelia, představ si scénu, která je tam líčena, vstup do této scény a zažij sám na sobě, co tam Ježíš říká a koná. Nenech se přitom odvést k přílišnému vzletu ducha myšlení tu není rozhodující. Nech ve svém srdci působit pána. Nalezneš tam pokoj a sílu, které vyvěrají z Jeho přítomnosti. - Modlitba může prostě skončit v rozhovoru s Ježíšem /nebo s Otcem/. Snad by bylo i dobré připojit několik přímluv za svou rodinu, za své kolegy, za církev, za kněze, za biřmovance atd. - Na závěr připoj prostý Otčenáš nebo Sláva Otci nebo prostě kříž. - V průběhu dne si připomínej slova Písma, o nichž si posledně rozjímal a čerpej z nich sílu a radost. - Někomu pomáhá to, že si vede jakýsi duchovní deník, v němž si krátce zaznamenává, jaké měl při rozjímání prožitky. - Bůh ti chce darovat nový naplněný život. Neobávej se otevřít své srdce zázraku Boží lásky. Týden přípravy Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé /Zj 21,6/ Tato přislíbení platí - pro tebe, který žádáš více,

2 - pro tebe, který cítíš žízeň, která dosud nebyla utišena, - pro tebe, který se cítíš obtížen obavami a starostmi, - pro tebe, který tušíš, že Bůh má - pro tebe připraveno více, než jsi dosud zakusil. Bůh žije, jeho Syn Ježíš žije a Duch svatý žije. V příštích týdnech chce k tobě Bůh mluvit jiným způsobem. Chce se ti zjevit a obnovit tvůj život, neboť tě zná a především tě miluje nekonečnou láskou. Pro tebe platí tedy dnes pozvání samého Ducha Božího a pozvání jeho nevěsty církve: Přijď! Kdo žízní, ať přistoupí. Kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. /Zj 22,17/ Úryvky z Písma pro modlitbu na jednotlivé dny 4. den: Vzrůstej v touze po Bohu. Mluv k Bohu zcela osobně jako autor, který napsal tento žalm: Ž den: Nech proudit do svého srdce hlubokou radost. Pán v tobě pracuje a učiní něco velkého: Iz 12, den: Možná, že se cítíš vyprahlý jako poušť. Možná, že je tvůj život jako pustina, v níž je mnoho zanedbáno. Možná ani nevíš, jak dál. Pak naslouchej Božímu zaslíbení. Patří zcela osobně tobě: Iz 35, den: Sám Bůh tě chce přeměnit a dát ti nové srdce a nové myšlení. Otevři se v očekávání toho, co ti Bůh chce dát: Ezech 36, den: Ježíš, dobrý Pastýř, ti nabízí plnost života. Vztáhni svou ruku po tom, co má Pán pro tebe připraveno: Jan 10, den: Bůh o tobě ví. Zná tě a má tě rád. Nahraď slova Izrael a Jakub svým vlastním jménem a zakus plnou sílu tohoto textu: Iz 41, den: Otevři své srdce pro všechny obdivuhodné věci, které Pán pro tebe připravil. Měj důvěru, jeho slovo tě nezklame: Iz 55, 1-13

3 PRVNÍ TÝDEN Zakoušíme Boží lásku 1. den: 1/ Přečti si evangelium: J 15, / Pros Ježíše o milost, po které toužíš: abys Ho lépe poznal, jako Toho, který tě miluje a vybízí, abys Mu odpověděl modlitbou na Jeho lásku. a/ verše 4-5 b/ verš 9 c/ verš 7 4/ Modlitba, kterou můžeš začít a končit setkání s Pánem. Můžeš se ji modlit jako část ranní a večerní modlitby: Pane Ježíši, děkuji Ti, že mě tak velmi miluješ. Děkuji ti za to, že jsi můj přítel, který mě tak miluje, žes dal svůj život za mne. Pomoz mi, abych měl k Tobě hluboký vztah /opravdový/ jako k tomu, který mě miluje. Děkuji Ti, že mne miluješ a bereš vážně. Pane Ježíši, miluji Tě. Nauč mne, abych Tě poznával a miloval stále více. Amen. 5/ Věty, které je dobré uchovávat v srdci. Občas je můžeš opakovat během dne: Děkuji Ti, Pane, že mě miluješ. Miluji tě, Pane Ježíši. Zůstaň ve mně, a já v Tobě. 2. den: 1/ Přečti si evangelium: J 15, / Pros o milost: Ježíši, chci Tě poznat jako Toho, který mě miluje. Ty toužíš, abych odpověděl na Tvé volání po lásce každodenní modlitbou. a/ verš 13 b/ verš 14 c/ verš 16 4/ Modlitba k pomalé recitaci v tichu před Pánem: ráno, večer: Pane Ježíši, děkuji Ti za tvoje přátelství. Dovol, abych Tě lépe poznal jako Přítele, který mě tak miluje, že za mne zemřel. Chci Tě stále více milovat a být stále více Tvým přítelem. Ježíši, miluji Tě. Nauč mě, abych Tě poznával, jako milujícího přítele. Amen. Pane, vyvolil jsi mne. Miluji Tě, Pane Ježíši. Děkuji Ti, Pane, že mě miluješ. 3. den: 1/ Přečti si evangelium: J 17, / Pros o milost: Pane Ježíši, nauč mne, jak Tě lépe poznávat, jako Toho, který mne osobně miluje. Voláš mne, abych odpověděl modlitbou na Tvoji lásku. a/ verš 21 b/ verš 23 c/ verš 26 Pane Ježíši, miluji Tě. Děkuji, že Ty mne miluješ a žiješ ve mně. Děkuji, že se za mne modlíš k Otci. Děkuji Ti, Ježíši, protože Otec mne miluje v Tobě a Tebe ve mně. Pomoz mi, abych Tě lépe poznal jako Toho, který mne miluje. Dovol mi, Ježíši, abych Tě lépe poznal. Miluji Tě, Pane. Chvála Tobě, Pane. Tvoje láska je věčná. 4. den: 1/ Přečti si poučení Ježíše o lásce: Lk 6, Při modlitbě použij toto poučení. Ježíš nás učí milovat tak, jak On miluje, dělat to, čemu učí. Toto poučení ti říká, jak ty bys měl milovat. Na základě poučení uvidíš, jak Tě Ježíš miluje. 2/ Pros o milost: Pane Ježíši, pomoz mi, abych Tě lépe poznal a také bral vážně Tvoji lásku ke mně. Dovol mi pochopit, jak velmi mne miluješ: bez posuzování, bez odsuzování. Stále mi odpouštíš a dáváš mi sebe sama. Ježíš žil to, čemu učil o lásce. A stále, i dnes tím žije.

4 a/ verš 37a b/ verš 37b neodsuzujte c/ verš 37c odpouštějte Ježíši, neodsoudíš mne. Neodsuzuješ mne. Odpouštíš mi. Dáváš mi svoji lásku, dáváš mi sebe. Přijímáš mne úplně, bezpodmínečně. Přijímáš mne takového, jaký jsem. Nauč mne poznávat Tvoji lásku a přijmout ji. Dej, abych poznával Tebe a otevři mé srdce Tvé lásce. Amen. Ježíši, zjev mi svou lásku ke mně. Tvoje láska trvá na věky. 5. den: 1/ Přečti si evangelium: Mt 11, / Pros o milost: Ježíši, zjev se mi! Ukaž mi svou lásku ke mně, abych Tě lépe poznal. 3/ Body ke kontemplaci Ježíše, který poučuje o cestě k sobě. a/ verš 25 b/ verš 28 c/ verše Děkuji Ježíši, že mne zveš, abych přišel k Tobě a učil se u Tebe, abych přijímal Tvé jho a tíhu, to je kříž mého života. Přicházím, abych se učil u Tebe a vzal jho, které mne sjednocuje s Tebou. Tvým jhem je láska. Amen. 5/ Věty, které je dobré uchovávat v srdci. Občas je můžeš opakovat během dne: Přicházím k Tobě, Ježíši. Chci se učit u Tebe, jak být mírným a pokorným v srdci. Děkuji Ti za to, že mě miluješ. a/ verš 1 b/ verš 9 c/ verš 13 Pane, nauč mne modlit se. Miluješ mne, nauč mne, abych k Tobě přicházel s důvěrou dítěte. Nauč mne modlit se jednoduchým způsobem, bez mnohomluvnosti, s láskou, abych odpověděl na Tvoji lásku a na lásku Otcovu. 7. den: 1/ Přečti si evangelium: Mk 10, / Pros o milost: Ježíši, pomoz mi, abych Tě poznal a přicházel k Tobě v prostotě, jako malé dítě. 3/ Body k rozjímání: a/ verš 14 b/ verš 15 c/ verš 16 Pane Ježíši, chci k Tobě přicházet, jako malé dítě. Dej mi milost, abych přicházel k Tobě v prostotě a jednoduchosti. Vezmi mě do náruče. Polož na mně ruce. Požehnej mi. Amen. 6. den: 1/ Přečti Ježíšovo učení o modlitbě: Lk 11, / Pros o milost: Pane Ježíši, chci Tě lépe poznávat. Nauč mne, jak se mám modlit. 3/ Body ke kontemplaci Ježíše, který učí o modlitbě:

5 DRUHÝ TÝDEN Odstraňování překážek v modlitbě: hříchu, neuspořádaných pout, rozptýlení 1. den: 1/ Přečti si o uzdravení slepého: Lk 18, / Pros Ježíše o milost: lépe poznat Ježíše, který mě miluje a ukazuje mi mou hříšnost. Chci Ho poznat a více Ho milovat, abych mohl upřímně litovat svých hříchů. 3/ Body ke kontemplaci Ježíše: a/ verš 38 b/ verš 41 c/ verš 42 Pane Ježíši, děkuji Ti za to, že mne miluješ a přijímáš takového, jaký jsem; za to, že mne bezpodmínečně přijímáš bez posuzování. Ježíši, mohu být slepý na svoje hříchy a hříšnost. Dej mi světlo Tvé lásky, abych mohl poznat Tebe jako Toho, který mne miluje a abych ve světle Tvé lásky jasněji poznal svou hříšnost. Pane, učiň, ať vidím. Amen. 5/ Krátké modlitby tryskající ze srdce během dne: Pane, ať vidím. Ježíši, smiluj se nade mnou. 2. den: 1/ Přečti si o uzdravení ochrnutého a o odpouštění jeho hříchů: Mt 9, / Pros o milost: Ježíši, pomoz mi, abych Tě poznal více jako Toho, který mne miluje a má soucit s mou bezmocností, slabostí a hříšností. Chci přijmout Tvoje odpuštění a uzdravení. a/ verš 2 b/ verš 5 c/ verš 6 Ježíši, děkuji Ti za to, že mi odpouštíš hříchy. Uzdrav mne Tvým odpuštěním. Uzdrav kořeny hříchu ve mně. Polož na mne mírně Tvoje ruce. Ať ony přinesou mi odpuštění a uzdravení. Amen. 5/ Krátké modlitby během dne: Smiluj se nade mnou, vždyť se tak soužím /Ž 31, 10/. - Jeho milosrdenství je věčné /Ž 107, 1/. Polož na mne mírně Tvoje ruce. 3. den: 1/ Přečti si o uzdravení malomocného: Mt 8, 1-4 2/ Modli se o milost: Pane Ježíši, chci Tě lépe poznat, jako Toho, který soucitnou láskou uzdravuje srdce i duši. a/ verš 2 b/ verš 3 c/ verš 4 Pane Ježíši, Tvoje milost mne uzdravuje, Tvoje odpuštění mne očišťuje. Děkuji Ti za Tvoji velkou lásku, kterou mne uzdravuješ, odpouštíš hříchy a posiluješ v boji s nimi. Dej mi, abych vždy přebýval ve Tvém milosrdenství. Amen. 5/ Krátké modlitby opakované v hlubinách duše: Pane Ježíši, jestli chceš, můžeš mne očistit. Polož na mne lahodně Tvoje ruce. 4. den 1/ Přečti si Ježíšovo učení o odpuštění: Mt 6, / Modli se: Ježíši, dovol mi, abych Tě lépe poznal, jako Toho, který mi chce odpustit. Zjev mi, komu bych já měl odpustit, abych já sám se mohl hlouběji otevřít Tvému odpuštění a odpuštění Otcovu. Pomoz mi nyní odpustit všem, kdo mi ublížili. a/ verš 12 b/ verš 14 c/ verš 15 4/ Prosba: Ježíši, otevři úplně moje srdce, abych přijal Tvoje odpuštění. Dej, abych měl otevřené srdce pro Tvoji soucitnou lásku, srdce připravené odpouštět druhým, zvláště těm, kteří mne zranili. Pane Ježíši, ukaž mi, kdo mne zranil v životě: otec, matka, učitelé, kněží, bratři Každému z nich odpouštím. Uzdrav rány, které mi způsobili. Ježíši, přijímám Tvoje odpuštění a odpuštění Otcovo, s kterým ke mně přicházíš. Amen. 5/ Modlitby během dne: Polož na mne mírně Tvoji ruku Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.

6 5. den 1/ Přečti si o Zacheovi: Lk 19, 1-10, o Marii Magdaléně: Lk 7, Zvol si to, s čím se můžeš ztotožnit. 2/ Modlitba o milost: Ježíši, pomoz mi, abych Tě lépe poznal, jako Toho, který mne volá, abych přijal uzdravení a proměňující odpuštění. 3/ Body ke kontemplaci: a/ Lk 19,2-3 nebo Lk 7,37-38 b/ Lk 19,5 nebo Lk 7,44-47 c/ Lk 19,10 nebo Lk 7,50 Ježíši, ukaž mi, co mám opravit v mém životě. Odhal moji sebelásku a hledání sebe. Ukaž mi, kde chci mít prvenství. Ukaž mi moje neuspořádaná pouta, která nejsou v souladu s Tvojí vůlí, která nemají prostotu a nejsou podle tvého ducha. Pomoz mi, abych rezignoval z touhy vlastnit a hledat sebe. Pomoz mi oprostit se ode všeho, co nepochází od Tebe. Pomoz mi, Ježíši. Amen. 5/ Věty, které uchovám v srdci během dne: Ježíši, pomoz mi uspořádat můj život podle Tvé vůle. Buď vůle Tvá. /Nebo si vzpomeň během dne na setkání Zachea s Ježíšem nebo na ženu, která umývá Ježíšovi nohy. 6. den 1/ Přečti si podobenství o marnotratném synovi: Lk 15, / Pros o milost: Pane Ježíši, pomoz mi, abych Tě lépe poznal, jako Toho, který mi vypráví o milosrdné Otcově lásce a také o své lásce. a/ verš 18 b/ verš 20 c/ verše Pane Ježíši, děkuji Ti za to podobenství o milosrdném Otci a Jeho odpouštějící lásce a také o Tvém milosrdenství a odpuštění. Vidím Tě, Ježíši, na cestě přede mnou. Podobám se mladšímu synovi, a Ty Otci z podobenství. Padám do Tvé náruče a Tvoje objetí mi vrací ztracenou důstojnost dítěte a obnovuje moje spojení s Tebou. Ty se těšíš a raduješ z toho, že se vracím k Tobě. Děkuji Ti, Ježíši. Amen. 5/ Modlitba během dne: I když jsem v soužení, Ty mi zachováváš život /Ž 138,7/. Děkuji Ti, Ježíši, za to, že mne miluješ. 7. den 1/ Přečti si evangelium: Mt 9, / Pros o milost, kterou chceš získat při setkání s Ním: Ježíši, dej mi milost, abych Tě lépe poznal, jako Toho, který odpouští hříchy a volá mě k sobě. a/ verš 9 b/ verš 12 c/ verš 13 Pane Ježíši, ukázal jsi mi moji hříšnost. Odpouštíš mi a obnovuješ mne. Voláš mne, hříšníka, kterému bylo odpuštěno, abych šel za Tebou. Miluješ mne a voláš částečně proto, že jsem hříšník. To, že Tě potřebuji, Tě přitahuje. Moje hříšnost přivolává Tvoji odpouštějící lásku. Tak tedy budu se chlubit v mých slabostech, protože moc Tvé lásky se zdokonaluje v mé slabosti. Amen. 5/ Další střelné modlitby: Ježíši, přišel jsi hledat hříšníky. Uzdrav mne, Ježíši.

7 TŘETÍ TÝDEN - Vnitřní uzdravení, odpověď na Ježíšovo volání. 1. den: 1/ Přečti si evangelium: Lk 4, / Pros Ježíše, abys mohl přijmout Jeho uzdravení, soucitnou láskou a vnitřní uzdravení. 3/ Body ke kontemplaci Ježíše a k přijetí Jeho uzdravující lásky: a/ verš 39 b/ verš 42 c/ verš 40 Pane Ježíši, uzdrav mne. Uzdrav všechno, co podle Tebe potřebuje ve mně uzdravení. Uzdrav všechno, co mně může od Tebe vzdálit. Uzdrav moji paměť. Uzdrav mé srdce. Uzdrav mé city. Uzdrav můj rozum. Polož na mne své ruce. Uzdrav mne Tvou láskou. Uzdrav mne, Ježíši. Polož na mně jemně své ruce. 2. den: 1/ Přečti si evangelium: Lk 5, / Pros o přijetí Jeho uzdravení, soucitné lásky a uzdravení toho, co podle Něho vyžaduje uzdravení. 3/ Body ke kontemplaci Ježíše a k získání Jeho uzdravující lásky: a/ verš 15 b/ verš 20 c/ verš 24 Pane Ježíši, uzdrav mne. Děkuji Ti za to, že mi odpouštíš hříchy. Uzdrav ve mně kořeny mých hříchů. Uzdrav mé srdce, rozum, duši i tělo. Přijď, Pane Ježíši. Amen. Uzdrav mne, Ježíši. Polož na mně jemně své ruce. 3. den: 1/ Přečti si evangelium: Lk 5, / Pros o milost: Ježíši, pomoz mi, abych uslyšel Tvé volání. Voláš mne mým jménem, abych šel za Tebou. Pomoz mi velkoryse odpovědět na to volání. Ježíš, který nás volá k následování a/ verše 8-9 b/ verš 10 c/ verš 11 Pane Ježíši, Ty mne oslovuješ mým jménem a voláš, abych šel za Tebou. Pomoz mi, abych Ti naslouchal a slyšel Tvé volání. Pomoz mi odmítnout všechno a všechny, kdo mě vzdalují od Tebe, abych mohl jít za Tebou ve víře a lásce. Amen. Ano, Ježíši. Děkuji Ti, že mně voláš. 4. den: 1/ Přečti si evangelium: Lk 5, /Povolání Léviho/ 2/ Pros Ježíše o milost: odpovědět celým srdce na Jeho volání, slyšet Jeho volání a velkoryse na něj odpovědět. Ježíš, který mne zve k následování, přátelství a také k tomu, abych byl Jeho spolupracovníkem a/ verš 27 b/ verš 28 c/ verše Ježíši, pomoz mi, abych uslyšel Tvé volání. Abych uslyšel, když voláš: N, pojď za mnou! Dej mi sílu, abych odpověděl: Ano, Ježíši. Slyším Tě a chci jít za Tebou, chci být Tvým přítelem, druhem a spolupracovníkem. Ano Ježíši. Amen. Ano, Ježíši. Děkuji Ti, že jsi mne pozval. 5. den:

8 1/ Přečti si evangelium: Lk 1, / Pros Ježíše o milost, abys pochopil tajemství Jeho lidství, které přijal, aby mne spasil. Chci Ho lépe poznat, abych Ho mohl více milovat, věrněji následovat a být Mu blíž. 3/ Body ke kontemplaci o vtělení: a/ verše b/ verš 35 c/ verš 38 /3 části/ Upozornění: Nejdříve se svěř P. Marii, aby tě vedla k Ježíši. Maria, Matko Ježíšova, nauč mne modlit se. Nauč mne, abych byl otevřen Duchu svatému. Veď mne k Ježíši. Modlit se společně se mnou o milost lepšího poznání a také, abych mohl Ježíše více milovat a věrněji Ho následovat. Ježíši, přicházím k Tobě společně s Tvou Matkou. Pomoz mi, abych Tě lépe poznal, více miloval a věrněji následoval. Bože, můj Otče, děkuji Ti, že jsi poslal svého Syna, Ježíše. Ježíš je mou cestou k Tobě a mým prostředníkem. Přicházím teď k Tobě s Ježíšem. Prosím o milost, abych Ho lépe poznal, více miloval a co nejvěrněji Ho následoval. Ano, Ježíši. Děkuji Ti, Otče, i Tobě, Ježíši. Ježíši, pomoz mi, abych Tě lépe poznal. Ježíši, pomoz mi, abych Tě lépe poznal zrakem víry a lásky. Vidím Tě, Ježíši, v náručí Matky. Děťátko narozené pro mne. Děkuji Ti, Ježíši. Amen. Pojďme, adorujme Ježíše. Děkuji Ti, Ježíši, že jsi přišel mezi nás. 7. den: 1/ Přečti si evangelium: Lk 3, /Křest Páně/ 2/ Pros o milost, abys mohl Ježíše lépe poznat, více milovat a věrně Ho následovat. a/ verše 21-22a b/ verš 22b c/ verš 16 Pane Ježíši, po křtu Jana Duch svatý sestoupil na Tebe a Tvůj Otec ukázal svoji lásku k Tobě. Naplň i mne Duchem svatým a dej mi dar dokonalejšího poznání Tebe. Chci Tě velmi milovat a jít za Tebou. Děkuji Ti, Ježíši, vždyť jsem s Tebou a v Tobě, a Ty jsi ve mně. Otec mne miluje a má ve mně zalíbení, protože jsem u Tebe. Děkuji Ti, Otče. Amen. 6. den: 1/ Přečti si evangelium: Lk 2, / Pros o milost, abys mohl Ježíše lépe poznat, více milovat a věrně Ho následovat. 3/ Kontemplace: o narození Páně a/ verš 7 b/ verše c/ verš 19

Život v Duchu PŘEDMLUVA

Život v Duchu PŘEDMLUVA Život v Duchu Ernst Sievers Otče, vylij svého Ducha na svůj lid a daruj nám nový pohled na Tvou slávu, nové zakoušení Tvé moci, novou důvěru k Tvému slovu, novou odevzdanost pro Tvou službu, aby Tvoje

Více

EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -2-

EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -2- EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -2- Pro vnitřní potřebu farnosti sv. Tomáše Praha Malá Strana 2013 1. týden: Hledám sebe 2. týden: jako sami sebe 3. týden: Hledání smyslu života 4. týden: Hledání Boha 5. týden:

Více

TŘICET TŘI KROKY S MARIÍ K JEŽÍŠI PŘÍPRAVNÁ BROŽURKA NOVÉNY K ÚPLNÉMU ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠI KRISTU RUKAMA PANNY MARIE

TŘICET TŘI KROKY S MARIÍ K JEŽÍŠI PŘÍPRAVNÁ BROŽURKA NOVÉNY K ÚPLNÉMU ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠI KRISTU RUKAMA PANNY MARIE TŘICET TŘI KROKY S MARIÍ K JEŽÍŠI PŘÍPRAVNÁ BROŽURKA NOVÉNY K ÚPLNÉMU ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠI KRISTU RUKAMA PANNY MARIE 33 kroky s Marií k Ježíši! Přípravná brožura k zasvěcení života Kristu, rukama Panny

Více

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ 6. 13. dubna 2014 Úvodní slovo Drazí přátelé, v postním období vyhlížíme horizonty naděje řečeno slovy papeže Františka které nám tento čas s velkou naléhavostí připomíná. Nejsme

Více

Rok biřmování Novéna. Jan Graubner

Rok biřmování Novéna. Jan Graubner Rok biřmování Novéna Jan Graubner 1 Úvodem V přípravě na 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu prožíváme Rok biřmování. Na oslavu se chceme připravit obnovou našeho života ze

Více

ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM

ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM Texty pro společenství manželů 2014 1 Cesta manželství není jednoduchá, ale je velmi krásná. 1 Na otázku, jakou důležitost dnes má rodina, Svatý otec reagoval: Řekl bych, že je

Více

Revoluce víry. Papež František - Rio de Janeiro. podklady pro práci ve společenství mládeže

Revoluce víry. Papež František - Rio de Janeiro. podklady pro práci ve společenství mládeže Revoluce víry Papež František - Rio de Janeiro podklady pro práci ve společenství mládeže Sekce pro mládež ČBK, 2013 Milí mladí přátelé a vy, kdo mladé lidi doprovázíte na jejich cestě víry. Dostáváte

Více

Jak na každodenní modlitbu? Dean Ridings

Jak na každodenní modlitbu? Dean Ridings Jak na každodenní modlitbu? Dean Ridings 1.Pokrok života v modlitbě Rozhovor o Bohu a jeho slově změnil život i službu mladého muže jménem Dawson Trotman. Dawson byl pohroužen do meditace nad Slovem Božím.

Více

trnovou korunu, bolest a rány, chápe to jako jeho vlastní volbu. Zeitan mu přece vyprávěl z Izaiášovy knihy o trpícím služebníkovi, nejchudším a

trnovou korunu, bolest a rány, chápe to jako jeho vlastní volbu. Zeitan mu přece vyprávěl z Izaiášovy knihy o trpícím služebníkovi, nejchudším a KŘÍŽ A SVĚTLO Dav nepřestává křičet. Realita je víc než krutá: Dysmas je ukřižován a umírá. Dívá se na lidi okolo. Slyší dav, jak se mu vysmívá, ale ještě více než jemu posmívá se jakémusi židovskému králi.

Více

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI Mše svatá česky Úvodní obřady PŘÍCHOD A POZDRAV Když se lid shromáždil a kněz s přisluhujícími přicházejí k oltáři, všichni přítomní povstanou a doprovázejí jejich příchod vstupním zpěvem. Pokud se nezpívá,

Více

Materiály pro společenství seniorů Školní rok 2014/2015 Kdo zpívá, dvakrát se modlí

Materiály pro společenství seniorů Školní rok 2014/2015 Kdo zpívá, dvakrát se modlí Materiály pro společenství seniorů Školní rok 2014/2015 Kdo zpívá, dvakrát se modlí Rozjímání nad vybranými eucharistickými písněmi z Kancionálu Centrum pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého Olomouc

Více

NOVÉNA K DUCHU SVATÉMU

NOVÉNA K DUCHU SVATÉMU Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého. Poprvé se takto před letnicemi modlili Ježíšovi učedníci spolu se ženami, s Ježíšovou Matkou Marií

Více

KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY,

KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY, KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY, KTERÝ MŮŽE KAŽDÝ VELMI SNADNO POUŽÍVAT A S JEHO POMOCÍ DOSÁHNOUT V KRÁTKÉ DOBĚ VYSOKÉHO STUPNĚ DOKONALOSTI JEANNE GUYON Tato kniha je v anglickém originálu zdarma

Více

ČERVEN 2015 31. KVĚTNA 2015

ČERVEN 2015 31. KVĚTNA 2015 Římskokatolická farnost Přibyslav Kostelní 267, 582 22 Přibyslav Tel. kancelář: 569 484 672 P. Zdeněk Kubeš: 737 383 752 P. Pavel Sandtner: 605 727 555 P. Antonín Pavlas: 604 170 227 e-mail: fara.pribyslav@seznam.cz

Více

Překlad z italského 23. vydání Ai Sacerdoti figli prediletti della Madona České osmé vydání od 7. července 1973 do 31.

Překlad z italského 23. vydání Ai Sacerdoti figli prediletti della Madona České osmé vydání od 7. července 1973 do 31. Překlad z italského 23. vydání Ai Sacerdoti figli prediletti della Madona České osmé vydání Prohlašujeme, že poselství obsažená v této knize se nemají chápat jako slova řečená Pannou Marií bezprostředně

Více

KŘEST. CO JE ZAPOTŘEBÍ VĚDĚT, NAD ČÍM SE ZAMYSLET? aneb ROZHODNUTÍ PRO SPOLEČENSTVÍ S KRISTEM A JEHO CÍRKVÍ

KŘEST. CO JE ZAPOTŘEBÍ VĚDĚT, NAD ČÍM SE ZAMYSLET? aneb ROZHODNUTÍ PRO SPOLEČENSTVÍ S KRISTEM A JEHO CÍRKVÍ KŘEST Všeobecné udělování křtu se odvozuje z příkazu Ježíše Krista daného apoštolům: Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali

Více

PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ

PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ Někdo se zpovídá často a trápí ho jednotvárnost tohoto konání. Jiný se zpovídá méně často a mnohdy neví, z čeho se vlastně zpovídat. A potom jsou ti krásní vyhlížení a očekávaní

Více

CB Kladno 1. července 2012 strana 1

CB Kladno 1. července 2012 strana 1 CB Kladno 1. července 2012 strana 1 J 1,1-5 Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm

Více

čteme: Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa. (Sk.

čteme: Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa. (Sk. Deset dnů v horní místnosti Mark A. Finley Obsah: 1. den Vážné prosby 2. den Hlubší víra 3. den Pokání vycházející ze srdce 4. den Čestné a upřímné vyznání 5. den Laskavé a jednotné společenství 6. den

Více

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost.

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LENKA MARTELLIOVÁ PASTORAČNÍ PÉČE V NEMOCI A UMÍRÁNÍ Vedoucí práce: Dr. Jan Lachman TEOLOGIE KŘESŤANSKÝCH TRADIC Děkuji panu Dr.

Více

Kenneth E. Hagin. Copyright 1978 RHEMA Bible Church AKA Kenneth Hagin Ministries, Inc. Tulsa, Oklahoma 74 150, USA

Kenneth E. Hagin. Copyright 1978 RHEMA Bible Church AKA Kenneth Hagin Ministries, Inc. Tulsa, Oklahoma 74 150, USA Kenneth E. Hagin VEDENÍ DUCHEM BOŽÍM Přeloženo z anglického originálu "How You Can Be Led By The Spirit of God" / Czech Pro překlad bylo použito amerického vydání How You Can Be Led By The Spirit Of God

Více

O S N O V Y NÁBOŽENSKÉ VÝCHOVY PRO ZŠ

O S N O V Y NÁBOŽENSKÉ VÝCHOVY PRO ZŠ KATECHETICKÁ SEKCE PASTORAČNÍ KOMISE ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE O S N O V Y NÁBOŽENSKÉ VÝCHOVY PRO ZŠ TÉMATA, STANOVENÍ PŘEDPOKLADŮ A CÍLŮ VYUČOVACÍCH HODIN hodinová dotace 1 až 2 hodiny týdně Pro základní

Více

Elias Vella Duchovní obnova Herálec 8. 10. 5. 2011

Elias Vella Duchovní obnova Herálec 8. 10. 5. 2011 Elias Vella Duchovní obnova Herálec 8. 10. 5. 2011 Pane Ježíši, shromáždili jsme se u tebe kolem tvého oltáře jako boží lid. Jsme zde, abychom naslouchali tvému slovu. Ať tvé slovo pronikne do naší duše

Více

Zrozen z Marie Panny, pravý Bůh a pravý člověk (katecheze č. 3)

Zrozen z Marie Panny, pravý Bůh a pravý člověk (katecheze č. 3) Zrozen z Marie Panny, pravý Bůh a pravý člověk (katecheze č. 3) Meditace o tajemství Vtělení v osobních dimenzích, které v nás má znovu vzbudit údiv nad Božím milosrdenstvím. Anotace: 1. Boží odpovědí

Více

1. téma: Člověk ztracený následkem hříchu a opět nalezený Bohem

1. téma: Člověk ztracený následkem hříchu a opět nalezený Bohem 1. téma: Člověk ztracený následkem hříchu a opět nalezený Bohem Biblický úryvek: Lk 15, 1-7 Podobenství o ztracené ovci Do jeho blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

Duch svatý a jeho dary

Duch svatý a jeho dary Duch svatý a jeho dary Skripta pro společenství seniorů Školní rok 2011 / 2012 Vydalo Centrum pro rodinný život v Olomouci Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc Červen 2011 Úvod Dokument je určen pro společenství

Více

Milý čtenáři, milá čtenářko,

Milý čtenáři, milá čtenářko, Milý čtenáři, milá čtenářko, držíte v ruce knížečku, která obsahuje hlavní katecheze z Celostátního setkání animátorů v Třešti v roce 2014. Najdete v nich mnoho inspirací pro přemýšlení o sobě a o vztazích

Více

Přišli jsme se mu poklonit.

Přišli jsme se mu poklonit. Duchovní příprava mladých lidí na XX. světový den mládeže v Kolíně nad Rýnem (11.) 15. 21. srpna 2005 Přišli jsme se mu poklonit. (Mt 2,2) Připravil P. Jan Balík sekretariát Sekce pro mládež ČBK Asociace

Více

Z MILOSTI. Charles Haddon Spurgeon. rozhojnila milost.

Z MILOSTI. Charles Haddon Spurgeon. rozhojnila milost. VŠE JEN Z MILOSTI Charles Haddon Spurgeon Kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost. (Ř 5:20) Předmluva TOBĚ, ČTENÁŘI! TEN, KDO TU PÍŠE A HOVOŘÍ, by byl velice zklamán, kdyby tato

Více