Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Opava, Olomoucká 88, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012 /2013 Říjen 2013

2 Obsah strana A. Základní údaje o škole - název školy, součásti školy, zřizovatel - školská rada 3 - umístění, organizace a charakteristika jednotlivých součástí B. Přehled oborů vzdělání, učebních plánů se schvalovacími 11 doložkami - přehled individuální výuky a nepovinných předmětů C. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 12 - fyzický počet zaměstnanců - přepočtený počet zaměstnanců - členění podle věku a pohlaví - personální změny ve škol. roce 2011/2012 D. Přijímací řízení 13 E. Výsledky vzdělávání 14 - prospěch žáků v ZŠ - umístění vycházejících žáků ve školním roce 2011/2012 F. Prevence sociálně patologických jevů 15 G. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 17 H. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 18 I. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 19 J. Základní údaje o hospodaření školy 20 K. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 21 L. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 21 M. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 21 N. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 22 Závěr 22 Příloha Z kroniky školy 23 2

3 A) Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení Olomoucká 88, Opava Právní forma: příspěvková organizace právní subjekt od IZO: IČO: Zřizovatel školy: Krajský úřad Moravskoslezského kraje Ředitel školy: PaedDr. Karla Vítková kontakt: Olomoucká Opava Tel.: , Fax: www stránky: Zástupkyně ředitele školy: Mgr. Helena Sůrová Kapacita zařízení : Dle Rozhodnutí MŠMT ČR č.j /05-21 Základní škola ( 198 žáků) Dle Rozhodnutí MSK č.j /2005 Mateřská škola ( 60 dětí ) Obory poskytovaného vzdělávání : C/001 Základní škola B/001 Pomocná škola Místa poskytovaného vzdělávání nebo školních služeb : 1. Olomoucká 88/305, Opava ( ZŠ, SŠ, Psychiatrická léčebna, 12 tříd, družina 3 oddělení, výdejna stravy) 2. Olomoucká 86/470, Opava ( MŠ, ZŠ Slezská nemocnice 2 třídy ZŠ, 1 třída MŠ, odd.infekční, dětské, chirurgie, krční) 3. Nákladní 29/147, Opava ( MŠ, 2 třídy, Dětské centrum Čtyřlístek) Základní škola a Mateřská škola při ZZ (dále jen ZŠ a MŠ při ZZ) je státním zařízením s právní subjektivitou. Koncepčně zahrnuje mateřskou školu, plně organizovanou základní školu, třídu základní školy speciální a dvě třídy jsou určeny pro výuku středoškoláků a učňů. Školu navštěvuje ročně průměrně 125 žáků. 2/3 jsou hospitalizovány na oddělení psychiatrické léčebny a v nemocnici, zbývající třetinu tvoří žáci docházející do školy denně. 3

4 Ve školním roce 2012/2013 byl celkový počet zapsaných žáků školy 1983 ve věku od 3 do 18 let. Podmínky přijetí: Odborné doporučení pedopsychiatra, psychologa, pediatra, sociálního pracovníka OPD, event. PPP a SVP. Většina příjmů je se souhlasem zákonného zástupce, některé jsou soudně nařízeny. Řada příjmů patří do kategorie akutních příjmů. O přijímání žáků rozhoduje příslušný primariát, event. ambulantní pedopsychiatr, PPP, SPC, SVP. Diagnostické hledisko: nejpočetnější skupinu tvoří žáci s poruchami učení a chování, psychotické poruchy, neurotické poruchy, emoční poruchy, úzkostně fobické poruchy, hyperkinetický syndrom, mentální retardace s poruchou chování, poruchy příjmu potravy a zneužívání návykových látek, poruchy autistického spektra, poruchy řeči, smyslová a tělesná postižení, děti nemocné a zdravotně oslabené. Pozn.: Pobyty žáků hospitalizovaných v léčebně trvají minimálně 8 týdnů (kratší pobyty jsou převážně z důvodu závažného porušení léčebného režimu - útěky, ev. na základě žádosti zákonných zástupců), některé pobyty jsou i roční, ev. delší, v nemocnici podle doby hospitalizace na příslušných odděleních Personální zabezpečení: 22 pedagogů, z toho: 3 učitelky mateřské školy 3 vychovatelky 1 asistent pedagoga speciální pedagog a 3 správní zaměstnanci. Délka pobytu žáka v ZŠ a MŠ při ZZ je individuální, poskytuje se v rozmezí od několika dnů až po několik roků. Pobyt má diagnostický, léčebný, rehabilitační, reedukační a resocializační charakter. Školská rada Na základě usnesení rady kraje č. 18/895 ze dne 13. července 2005 a ve smyslu ustanovení 167 zákona č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů byla s účinností od zřízena při škole Školská rada v následujícím složení: MUDr. Dana Skřontová - jmenovací dekret RK MSK ze dne , MUDr. Dana Trávničková - jmenována ředitelkou školy podle ustanovení 167, odst. 5 zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů Mgr. Olga Smičková - zvolena pedagogickými pracovníky školy. 1. zasedání školské rady se konalo dne: schválení Výroční zprávy o činnosti školy za šk. rok 2011/ zasedání školské rady se konalo dne: schválení Výroční zprávy o hospodaření školy za rok zasedání školské rady se konalo dne: schválení Výroční zprávy o činnosti školy za šk. rok 2012/2013 Pozn. Na všechna jednání ŠR byla přizvána ředitelka školy. Umístění, organizace a charakteristika jednotlivých součástí zařízení: 4

5 ZŠ a MŠ při ZZ zahrnuje několik typů škol rozmístěných při jednotlivých zdravotnických zařízení v Opavě: 1. při Slezské nemocnici v Opavě, Olomoucká 86 dětské oddělení - výuka a výchova žáků MŠ a ZŠ, konzultace SŠ infekční oddělení - výuka a výchova MŠ a ZŠ, konzultace SŠ chirurgické a krční oddělení - výuka a výchova MŠ a ZŠ, konzultace SŠ Do všech tříd jsou zařazovány hospitalizované děti s dg. nemocné a zdravotně oslabené. Rozsah a míru vzdělávací činnosti u jednotlivých dětí určuje na základě jejich zdravotního stavu, druhu onemocnění a stupně mobility ošetřující lékař. Za školní rok 2012/2013 bylo celkem hospitalizováno 1609 dětí, z toho žáků MŠ 591, žáků ZŠ Režim v nemocnici zahrnuje péči léčebnou, rehabilitační a speciálně pedagogickou. Výchovně vzdělávací činnosti respektují věkové zvláštnosti, mentální úroveň, zdravotní stav a zájem dětí. Výuka a výchova v nemocnici podléhá především léčebnému režimu. Při zaměstnávání dětí respektuje učitelka omezení fyzické i psychické zátěže, veškeré změny jsou konzultovány s lékařem. Děti jsou průběžně připravovány prostřednictvím loutek k různým lékařským zákrokům. Úkolem speciálního pedagoga je napomoci rychlé adaptaci dítěte na prostředí nemocnice, poskytnout dítěti psychickou oporu a zapojit ho do dětského kolektivu. Podstatný je zde integrovaný blok Chráním své zdraví, jehož cílem je osvojení si poznatků o těle, dovedností důležitých k podpoře zdraví, vytváření zdravých životních návyků, včetně zvýšené osobní hygieny v době nemoci a prevence chorob. U dětí je aplikována herní terapie, jejíž součástí jsou zábavné programy, soutěže, kvízy, to vše v herně, která je vybavena širokým výběrem her, hraček a stavebnic a celou škálou materiálů pro výtvarné a praktické činnosti, u dětí je rozvíjena rozumová, citová a mravní výchova i estetické vnímání. Kromě obvyklých herních terapií jsou žáci každodenně vyučováni v rozsahu dvou až tří hodin tak, aby zameškali co nejméně z vyučování ve své kmenové škole. K našim pravidelným akcím patří návštěvy zdravotních klaunů, studentů Slezské univerzity, kteří v rámci akce Celé Česko čte dětem našim pacientům předčítají, dále malování s panem Frýbou, besedy s pracovníky ZOO Ostrava nebo zpívání oblíbených písniček za doprovodu keybordu. Za velmi úspěšnou akci považujeme iniciativu studentek Slezské univerzity, které na facebookovém profilu Přečítač rozběhly projekt Daruj plyšáka dětem ze Slezské nemocnice. Do akce se zapojila řada občanů, kteří dárky pro nemocné děti průběžně přinášejí. Z mimořádných akcí je třeba uvést úspěšnou besedu a autorské čtení se spisovatelem panem Jiřím Pěluchovu, který našim dětem věnoval několik výtisků své knihy Když Markétka sní Potešila nás rovněž návštěva herečky Terezy Kostkové, která se stala patronkou našeho oddělení. Besedu spojenou se čtením pohádky zakončila autogramiáda a společné fotografování. Naše nová patronka nám darovala knihu K.Čapka Dášeňka čili Život štěněte. Vítaným zpestřeným se stal Světový den hygieny rukou. Při akci, které se zúčastnili nejen naši pacienti, ale i děti opavských mateřských škol, si všichni pod dohledem 5

6 sestřičky vyzkoušeli správné mytí a dezinfekci rukou. O účinnosti dezinfekce se mohli přesvědčit pomocí speciální lampy s UV světlem. Cílem akce bylo poukázat na to, že ruce mají klíčovou úlohu v přenosu infekcí. Vše se dělo pod heslem Čistota půl zdraví. Celá akce byla spojená s Dnem otevřených dveří. Děti z opavských mateřských škol byly provedeny oddělením, seznámily se s prostředím a v případě budoucí hospitalizace již nebudou mít strach z neznámého prostředí. Akce byla velmi úspěšná, zúčastnilo se jí téměř 250 dětí a spot o ní odvysílala i TV Pohoda. Plán výchovných aktivit pro šk. rok 2012/2013 obsahoval řadu dalších zábavných, soutěžních a zájmových akcí ( Mikulášká a vánoční nadílka, Karnevalový rej, Rej čarodějnic, Narozeninové párty, atp.) Výchovné aktivity byly hodnoceny kladně nejen zdravotníky, ale hlavně dětmi i rodiči, kteří se jich často zúčastňují. Děti jsou se systémem výchovně vzdělávací péče spokojeny a nezřídka se stává, že žadoní o prodloužení pobytu, což je i pro nás dobrá vizitka. 2. MŠ při Dětském centru Čtyřlístek, Nákladní 29, Opava V průběhu školního roku 2012/2013 byla výchovně vzdělávací činnost v MŠ poskytována celkem 22 dětem s nejrůznějšími diagnózami ve věku od 3 do 7 let. Pro všechny děti jsou vypracovány Individuální vzdělávací plány, které jsou dvakrát ročně konzultovány s rodiči a poté na schůzkách se zdravotníky. Klinické diagnózy ( většinou v kombinacích) : Celkem 22 dětí z toho ( základní dg.): 3 děti LMR v kombinaci s řečovým postižením 1 dítě tělesné postižení 1 dítě kombinované postižení 2 děti těžké formy ADHD v kombinaci s řečovým postižením 3 děti - PAS + těžká vývojová dysfázie, PMR, OVŘ 12 dětí řečové postižení s nerovnoměrným PMV Systém péče zůstává téměř totožný jako v předešlém školním roce. Mateřskou školu navštěvovaly děti s širokým spektrem speciálních vzdělávacích potřeb. Výchovně vzdělávací činnost vycházela ze školního vzdělávacího programu Mateřská škola Čtyřlístek. Filozofií naší mateřské školy je rozvíjet samostatného, soběstačného a zdravě sebevědomého dítěte, pokládání základů celoživotního vzdělávání cestou přirozené výchovy. To vše na úrovni přizpůsobené věku dítěte, druhu a stupni postižení s přihlédnutím k jeho specifickým potřebám a možnostem. Cíle : Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení Osvojení si základů hodnot, na nichž je naše společnost založena 6

7 Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Obsah péče byl rozpracován do IVP, které respektují individuální zvláštnosti a schopnosti dětí s akcentem na jejich všestranný rozvoj. Vyhodnocování těchto plánů probíhalo během celého roku formou pravidelných konzultací s rodiči, na měsíčních schůzkách s lékaři, psychologem a středně zdravotnickým personálem. Výuka se řídí školním programem výchovně vzdělávací péče a koncepcí K. Peštové, dále jsou aplikovány ověřené pedagogické principy M. Montessori. Ve výchovně vzdělávací práci byl důraz kladen především na prožitkové učení, spontánnost, aktivitu a tvořivost s možností využití všech smyslů. Přehled rehabilitačních aktivit: Hipoterapie (1x týdně, dále dle IVP) Fyzioterapie ( denně) Canisterapie (1x za měsíc) Hydroterapie Hubardův tank, perličková vana Vojtova metoda reflexní lokomoce Míčková facilitace Snoezelen, Třináctá komnata Solná jeskyně Muzikoterapie, ergoterapie Individuální logopedická péče ( 4x týdně, dále dle IVP) Grafomotorika a dechová terapie ( denně, s ohledem na IVP) Pozn.: Terapeutické aktivity jsou zajišťovány ve spolupráci se zdravotníky. Přehled dalších kulturních a společenských akcí pro děti MŠ ve šk. roce 2012/2013: Návštěva Knihovny P.Bezruče Připravujeme pohoštění praktické dílny Výlety a vycházky ( Slavkov, Raduň, Stříbrné jezero) Pohádky ( Jak si myška našla kamarády, O neposlušném ježkovi atd..) Projekty : Kaštánkový den, Den pro maminku, Jdeme krmit ptáčky Výlet Palhanec, pozorování podzimní přírody, pouštění draků Mikulášská nadílka Vánoční besídka s programem Za kopcem kopeček.. Sportovní utkání, hry soutěže Maškarní karneval Exkurze Slezské muzeum, Veterinární stanice, Hasičská zbrojnice Palhanec Velikonoce jako malované pracovní dílna Pěstujeme rostlinky pro maminku Den matek Den dětí, Hádej, kam dnes letíme zábavné dopoledne Slavnostní párty rozloučení s budoucími prvňáky Atd.. Spolupráce s odborníky z jiných pracovišť: 7

8 SPC pro sluchově postižené Ostrava SPC Kpt. Vajdy Ostrava SPC Srdce Slezský odboj Opava, SPC E. Krásnohorské Opava RÚ Chuchelná neurologické a pedopsychiatrické ambulance Spolupráce s rodinou: denní styk s rodiči při předávání dětí pravidelné třídní schůzky přednášky směrem k rodičům setkávání s rodinami adoptivních dětí společné výlety kulturní a společenské akce, kde jsou rodiče vždy vítáni 3. Základní škola při Psychiatrické léčebně v Opavě, Olomoucká 88 ( od změna názvu Psychiatrická nemocnice ) Ředitelství školy 8 tříd základní školy pro žáky hospitalizované na PL a žáky docházející 1 třída pro žáky izolované na oddělení 1 třída ZŠ speciální (malotřídní koncepce) 1 integrovaná třída pro SŠ a SOU (individuální výuka) 3 oddělení družiny Výdejna stravy Ve školním roce 2012/2013 bylo celkem zapsáno 352 žáků, z toho 30 docházejících. Škola při PL je svou koncepcí atypickým zařízením, které reflektuje požadavky praxe. Je regionálního charakteru, zastoupeni jsou nejen žáci z okresu Opava, ale i z jiných okresů severní a střední Moravy. Škola slouží především žákům hospitalizovaným na dětském oddělením PL v Opavě a žákům docházejícím, kteří jsou vedeni v pedopsychiatrické ambulanci. Příjmy a propouštění žáků prochází přes evidenci zdravotníků. Kromě výchovně vzdělávací péče, kterou zajišťuje škola, je poskytována i péče odborná: režimová opatření, komunitní systém, individuální, skupinová a rodinná PST, rehabilitace a školní příprava pod dohledem vychovatelů. 4. Základní škola praktická Žáci praktické školy jsou většinou hospitalizováni. První stupeň i druhý stupeň byl v tomto školním roce integrován podle příslušného ročníku do tříd základní školy. Počet žáků i ročníkové rozvrstvení je značně kolísavé. Učební plány jsou vzhledem k léčebnému režimu upraveny, někteří žáci jsou vyučováni podle plánů kmenových škol, dostatek 8

9 prostoru je věnován individuální práci a nespornou výhodou je poměrně rozsáhlý školní pozemek, zahrada a dvě hřiště. Ve školním roce 2012/2013 byli celkem zapsáni 44 žáci. 5. Základní škola speciální V budově školy je rovněž umístěna 1 třída základní školy speciální (všechny stupně, malotřídní koncepce). Ve školním roce 2012/2013 bylo celkem zapsáno 20 žáků. Část žáků ZŠ speciální jsou žáky docházejícími. Z diagnostického hlediska převažují eretické formy mentální retardace středního pásma a autismus. Řada dětí má kombinovaná postižení (psychické, smyslové a tělesné). Výuka je realizována v blocích 2 pedagogickými pracovníky. Nápravu řeči provádí individuálně logopedka. Pravidelnými návštěvami divadelních a společenských akcí podporujeme socializaci a integraci dětí do společnosti. Žáci se pravidelně zúčastňují i aktivit, které probíhají v areálu PL. Děti tak neztrácejí kontakt s širší vrstevnickou komunitou. Pozn.. Žáci základní školy jsou vyučováni ve třídách podle ročníků. Výuka hospitalizovaných a docházejících žáků probíhá společně. V posledních letech zaznamenáváme zvýšený počet žáků především 2. stupně, těžší formy poruch chování a nárůst žáků ze speciálních škol, ev. ústavní péče, péče pěstounské atp.. K hospitalizaci na PL jsou rovněž přijímány děti předškolního věku, pro něž není oficiálně nastavena výchovně vzdělávací péče. 6. Střední školy Na základě požadavku zdravotníků a zákonných zástupců jsou do výuky zařazováni i žáci všech typů středních škol. Ve školním roce 2012/2013 bylo celkem zapsáno 118 žáků víceletých gymnázií, SOŠ, SŠ. 7. Školní družina, Olomoucká 88, Opava Své místo má v ZŠ při ZZ i školní družina. Ve školním roce 2012/2013 byli celkem zapsáni 43 žáci. 9

10 Činnost družiny je obdobná jako v loňském roce. V našem zařízení zajišťují mimoškolní činnost 3 samostatná pracoviště a 4 výchovní pracovníci. Dvě oddělení školní družiny jsou umístěny v budově dětského oddělení psychiatrické léčebny na stanici a jedno oddělení družiny slouží žákům docházejícím a jedno je určeno pro žáky ZŠ speciální. 14 A u chlapců, které má vlastní hernu a 14 B u dívek, které užívá společné prostory s dětským oddělením PL. Tato oddělení ŠD nabízejí program v odpoledních hodinách. Pravidelně je využívána tělocvična, hřiště a areál parku, dětem je nabízena činnost v kroužcích - výtvarný, keramický, aerobik, hudebně dramatický, tělovýchovný, vaření aj. Další dvě oddělení družiny slouží žákům docházejícím a žákům ZŠ speciální. Ve školní budově má oddělení ŠD vlastní hernu. Tu navštěvují jen žáci docházející. I ti mají možnost pravidelně používat tělocvičnu, pracovat ve vlastní keramické dílně. Dále si mohou vybírat z nabídky kroužků. Počtem žáků, nabídkou a rozvržením činností mají oddělení ŠD svá specifika daná jednak podmínkami práce ve zdravotnickém zařízení, jednak skladbou žáků a jejich somatickými potížemi a rozumovými schopnostmi. Zařazení žáků do programů není věkově omezeno. Oddělení ŠD navštěvují žáci všech tříd, pracovní doba je přizpůsobena potřebám rodičů. Na dětském oddělení PL vybírají do odpoledního programu žáky vrchní a staniční sestra. Počty žáků jsou denně variabilní, skupiny se neustále mění tak, aby respektovaly provozní podmínky jednotlivých oddělení a současně aktuální zájem žáků. Pozn.:Jako kolektiv se ŠD zapojila do výtvarných soutěží, účastnila se výstavy keramiky, výtvarnými pracemi se podílela na výzdobě školy a účastnila se i aktivit pořádaných metodickým sdružením školy. Vychovatelky jednotlivých oddělení kooperují a předávají si zkušenosti, vyměňují si metodické postupy, s nimiž se seznámily na školeních. ŠD v našem zařízení plní nedílnou součást pozitivního výchovného působení na žáky, a tím i prevenci sociálně patologických jevů. Podílí se na realizaci školních projektů a paní vychovatelky rovněž participují na víkendových aktivitách určených pro děti a rodiče. Víkendová setkání jsou orientována především na tvořivé dílny, kde žáci společně s rodiči vyrábějí různé dárky a drobnosti. Akce jsou vždy hodnoceny rodiči velmi příznivě. Vychovatelky aktivně připravují výtvarná díla pro výstavy. Dále zajišťují dlouhodobé stálé expozice práce žáků na různých odděleních v nemocnici, v městské knihovně, v jiných provozovnách, což slouží k dobré propagaci školy. B) Přehled oborů vzdělání, učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR B/001 Pomocná škola C/001 Základní škola Ve školním roce 2012/2013 byla výuka realizována na základě ŠVP Škola pomoci ve všech ročnících. Pokud obdržíme od kmenových škol výpisy ze vzdělávacích programů, žáci 10

11 jsou vyučováni podle nich. Práce se tak stává mnohem náročnější, protože v jedné skupině žáků stejného ročníku vznikne několik oddělení. Téměř ve všech třídách je již výuka v poloze malotřídní výuky. Žáci ZŠ speciální byli vyučováni podle ŠVP pro ZŠ spec. v 1.,2.,3. a.,7.,8.,9. ročníku. Ostatní ročníky podle dobíhajícího programu: Pomocná škola č. j.: 24035/97-22 Učební plány jsou vhodně redukovány tak, aby respektovaly individuální zvláštnosti dětí, diagnostikované poruchy a korespondovaly s provozními podmínkami jednotlivých oddělení zdravotnických zařízení. Pozn.: Většina hospitalizovaných žáků je vyučována podle školních vzdělávacích programů svých kmenových škol, jejichž výňatky pro období hospitalizace žáků školy průběžně zasílají. Výuka se tak stává pro naše pedagogy daleko náročnější, neboť žáci přicházejí z různých škol a školní vzdělávací programy se značně od sebe liší. Žáci mají různé znalosti, časově se v učivu neshodují, dokonce některé předměty v příslušném školním roce neabsolvují. Problémem je rovněž pozdní a nekvalitní zasílání výňatků ze ŠVP a nevybavenost příslušnými učebními texty. Náročné je pro nás rovněž zajištění všech dostupných druhů učebnic, neboť kmenové školy používají učebnice různých nakladatelství. Dalším problémem je dlouhodobá absence žáků na kmenových školách, kdy po příchodu do našeho zařízení pracně sháníme podklady pro jejich výuku, neboť není na co navázat, často nemají ani potřebné učebnice, a jsou naprosto nemotivováni pro školní práci. Přehled individuální výuky a nepovinných předmětů náprava specifických poruch učení logopedická péče etopedická péče ( individuální a skupinová terapie) speciální Tv jóga zdravotní tělesná výchova sborový zpěv druhý cizí jazyk (AJ, NJ) sportovní hry C. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Fyzický počet zaměstnanců k z toho nesplňují kvalifikaci: Celkem zaměstnanců: 24 z toho: učitelů ZŠ 15 1 etoped 1 učitelů MŠ 3 vychovatelů 2 asistent pedagoga 1 ostatní 3 11

12 Přepočtený počet pedagogů celkem: 23,6842 z toho: učitelů ZŠ 14,3636 etoped 0,5000 učitelů MŠ 3,2581 vychovatelů 2,0000 asistent pedagoga MŠ 1,00 ostatní 2,5625 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k věk muži Ženy celkem % do 20 let let , let , let , let ,6 61 let a více ,5 celkem ,0 % 3,7 96,3 100,0 x pracovníci SPC: Škola nemá speciálně pedagogické centrum, ale má odborného pracovníka - speciálního pedagoga - etopeda, jehož úvazek činil 0,5. aprobovanost výuky cizích jazyků: Výuka cizích jazyků již probíhá aprobovaně. Vyučující cizích jazyků se zúčastňují jazykových školení v rámci vzdělávacích programů PC Opava. Pozn. V tomto školním roce se nám podařilo získat kvalitního pedagoga na výuku anglického jazyka. Personální změny ve školním roce 2012/2013 : Ve školním roce 2012/2013 došlo k několika personálním změnám docela zásadního charakteru. Odešly od nás dvě dlouholeté pracovnice z důvodu náročnosti práce, jedna ( vynikající speciální pedagožka) odešla úplně mimo obor a druhá vychovatelka odešla na obecní školu. Ostatní změny byly způsobeny především dlouhodobými nemocenskými, zástupem za MD. Pracovní činnost na dobu určitou ukončila rovněž asistentka pedagoga nástup po MD (úv.0,4099) zástup za dlouhodobou nemoc (úv. 0,7727) nástup na MD (1,00) ukončení PP (0,30) 12

13 ukončení PP (0,7727) ukončení PP ( 1,00) ukončení PP ( 0,9091 ) nástup do PP ( 1,00) nástup do PP ( 1,00) ukončení PP AP ( 1,00) D) Přijímací řízení Škola přijímá všechny žáky na základě lékařského doporučení - hospitalizace (příslušný lékař na příjmu), docházka (příslušný ambulantní pedopsychiatr). Každé dítě je vřazeno do výchovně vzdělávací péče na základě písemného souhlasu zákonného zástupce žáka - zákon č. 561/2004 Sb., Informace k postupu při zařazování žáků do škol při ZZ ze dne , MŠMT ČR ). Některé z dětí jsou na základě doporučení odborného školského pracoviště (PPP, SPC) a pedopsychiatra přijímány za účelem diferenciální diagnostiky, změny vyučovacího programu, nebo za účelem posouzení vhodnosti pedagogických přístupů a zátěže na kmenových školách. Pozn.. Škola neprovádí správní řízení ve smyslu 46 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon). Všichni žáci mají své kmenové školy. E) Výsledky vzdělávání a) Prospěch žáků v základní škole - uvedeni žáci škol při psychiatrické léčebně Počet žáků zařazených za školní rok: 352 ( žáci ZŠ, z toho 44 ZŠ praktická, 20 ZŠ speciální). Ve všech případech vyhotovuje třídní učitel odchodový záznam, který obsahuje podklady pro klasifikaci, přehled probraného učiva, doporučení k dalšímu vedení žáka na kmenové škole. Odchodové záznamy podléhají režimu přísně důvěrné, k odeslání na kmenové školy je třeba informovaného souhlasu zákonných zástupců. Pokud s odesláním záznamu zákonný zástupce nesouhlasí, záznam je vložen do spisu žáka a archivován. V některých případech na základě žádosti zákonných zástupců je záznam předáván osobně 13

14 pouze rodičům. Od školního roku 2009/2010 vydává vysvědčení vždy kmenová škola na základě našich podkladů. Umístění vycházejících žáků ve šk. roce 2012/2013: Výchovnému poradenství je věnována patřičná péče především z toho důvodu, že pro mnoho našich žáků je problémem motivace k budoucí profesi, dále neúspěšnost v dosavadním vzdělávání, a v mnoha případech i naprostý nezájem rodičů o budoucnost svých dětí. Výchovný poradce konzultuje jednotlivé žáky s výchovnými poradci na jejich kmenových školách, předává informace žákům o možnostech učebních a studijních oborů, pořádá pro ně besedy s tématikou volby povolání, zjišťuje prostřednictvím dotazníkových šetření zájem o profesní orientaci žáků, podává informace rodičům, pomáhá vyplňovat přihlášky, konzultuje možnosti uplatnění žáků na středních školách a učilištích. V případech nerozhodnosti, ev. z důvodu druhu postižení zajišťuje výchovný poradce po domluvě s rodiči cílené vyšetření zaměřené na profesní profil žáka. Umístění žáků do SOU a SŠ ve šk. roce 2012/ tř. ZŠ 1. M. K ( 8. tř. ) SŠ hotelnictví a služeb, Opava ( kuchař-číšník) 2. B. B.( 8. tř.) Střední škola prof. Z.Matějčka, Ostrava ( prodavačské práce) 9. tř. ZŠ 3. D. O. ( 9. tř.) SOU stavební, Opava,( instalatér) 4. R. K. ( 9. tř.) Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín (mal.natěr.práce) 5. D. S. ( 9.tř.) SŠ hotelnictví a služeb, Opava ( prodavač ) 6. B. J. ( 9. tř.) SOŠ dopravy a cestovního ruchu, Krnov ( cestovní ruch ) F) Prevence sociálně patologických jevů Preventivní aktivity se každý rok opakují, protože dochází k obměně žáků. Ve školním roce 2012/2013 byl realizován Minimální preventivní program, který je sestavován za účelem předcházení a minimalizování rizikového chování u žáků naší školy v podstatě tento program řeší sekundární prevenci, protože naprostá většina žáků rizikové chování měla. Každoročně je realizován projekt Účinné kroky proti šikaně II. 14

15 ve všech třídách, je přizpůsoben věku dětí a jednotlivé aktivity jsou průběžně zakomponovány do měsíčních plánů školy. V rámci projektu EU Peníze školám byly během školního roku ralizovány preventivní programy pro žáky 1. a 2. stupně, na jejich realizaci se podílely organizace Renarkon, Eurotopia a Swing. Stálou součástí třídnických hodin je prevence rizikového chování, jednotlivé hodiny mají Konkrétní náplň ( záškoláctví, vandalismus, sprejerství, kriminalita, týrání a zanedbávání, domácí násilí, agresivita, šikana, komerční zneužívání dětí, nebezpečí sociálních sítí, netolismus, gambling, sebepoškozování, rasismus, EMO, intolerance, xenofobie, antisemitismus atp.) Nespecifická prevence byla realizována prostřednictvím zájmových kroužků a volitelných předmětů (keramika, sportovní hry, výtvarné techniky, pěvecký sbor, jóga apod.). V rámci MPP byly realizovány projektové, soutěžní a zábavné akce, které jsou realizovány každoročně a jsou stálou součástí plánu práce. Beseda s Městskou policií Projekt Zdravé zuby Účinné kroky proti šikaně II Zvládneme to s přehledem bezpečnost v dopravě Beseda s hasiči Umím pomoci Vím si rady s kyberšikanou? Projekt Bezpečně na kolech Projekt Umíme se chovat Soutěže Člověče, nezlob se Velikonoční turnaj v kopané Zdravověda Branný závod Umíme řešit mimořádné situace apod. Na plnění MPP pracuje tým, který je tvořen metodikem prevence, výchovným poradcem, speciálním pedagogem etopedem. Průběžně jsou pedagogové na poradách informováni o připravovaných aktivitách, proškolování z oblasti prevence sociálně patologických jevů, především v oblasti šikany, záškoláctví, experimentace s návykovými látkami apod.. Opakovaně jsou probírány MP zaměřené na prevenci a řešení soc. patologických jevů. Byly vypracovány formuláře k zápisu řešení neomluvené absence, byla vypracována Dohoda ke spolupráci s rodiči s ohledem na specifika našeho zařízení. Žáci byli systematicky vedeni ke zdravému životnímu stylu, k posilování sebevědomí, správnému sebepoznání, sebehodnocení, ke zvládání stresu, odpovědnosti za své chování a uvědomění si důsledků z toho plynoucích, ke zvyšování schopnosti správně řešit problémy, k umění přiměřené reakce na neúspěch a kritiku. Metodička se zaměřila především na práci ve skupinách, na vytvoření atmosféry klidu a pohody s absencí strachu a nejistoty. Vedla žáky k asertivnímu chování, k umění řešit konflikty mezi spolužáky i s dospělými. Cílem bylo rovněž motivovat ostatní pedagogické pracovníky k aktivnímu zapojení se 15

16 do realizace programů, k užší spolupráci nejen s kolegy, ale i s rodiči, ev. dalšími zainteresovanými tak, aby to vedlo k větší vzájemné informovanosti o chování a projevech žáků. Školní poradenské pracoviště Ve školním roce 2012/2013 byli zařazeni do péče všichni žáci školy. Individuální péče byla zaměřena na oblasti : Individuální terapie ( práce integrativní formou s důrazem na uplatnění kognitivně behaviorální terapie ( techniky nácviku kognitivního zabrzdění, identifikování automatických myšlenek a jejich následná změna, kognitivní restrukturalizace, nácvik odolnosti vůči stresu, škálování a monitorování chování, modelování, nácvik řešení problémů, nácvik sebeinstruktáže atp, nácvik klidného dýchání, nácvik progresívní svalové relaxace a relaxačně imaginační cvičení) Výsledný efekt IT: lepší korekce chování ( či pokles úzkosti), u některých žáků pouze došlo ke stabilizaci aktuálního psychického stavu, zlepšení práce s dechem na základě nácviku s HRV biofeedbackem Práce se skupinami ( program ABC, akcent byl dán na skupinovou dynamiku, muzikoterapii, arteterapii, psychodrama, trénink sociálních dovedností, psychohry, byl realizován Integrativní korekční program pro děti s ADHD, ve velké míře byly využívány psychohry a techniky P.Stallarda) Krizová intervence : probíhala dle aktuálních potřeb žáků. Jednalo se většinou o řešení interpersonálních konfliktů ve třídě, dále byly řešeny problémy v domácím prostředí a vztahové problémy s vrstevníky mimo školu. Krizová intervence byla rovněž hojně využívána v případech dekompenzací jednotlivých žáků, ev. v případech agresívních raptů, pokud nebylo třeba vyhledat pomoc Policie, ev. rychlé zdravotnické pomoci. Výsledný efekt práce se skupinou : žáci především pozitivně hodnotí ten fakt, že se jim někdo věnuje, že mohou otevřeně o svých problémech hovořit a že jim někdo může poradit a vést je ke správnému řešení problémů Konzultace s rodiči Reedukace SPU, logopedická péče Monitoring žáků individuální i plošně Pozn. V tomto školním roce se výrazně zlepšila spolupráce s OSPOD a PČR. G. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 16