Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Opava, Olomoucká 88, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012 /2013 Říjen 2013

2 Obsah strana A. Základní údaje o škole - název školy, součásti školy, zřizovatel - školská rada 3 - umístění, organizace a charakteristika jednotlivých součástí B. Přehled oborů vzdělání, učebních plánů se schvalovacími 11 doložkami - přehled individuální výuky a nepovinných předmětů C. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 12 - fyzický počet zaměstnanců - přepočtený počet zaměstnanců - členění podle věku a pohlaví - personální změny ve škol. roce 2011/2012 D. Přijímací řízení 13 E. Výsledky vzdělávání 14 - prospěch žáků v ZŠ - umístění vycházejících žáků ve školním roce 2011/2012 F. Prevence sociálně patologických jevů 15 G. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 17 H. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 18 I. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 19 J. Základní údaje o hospodaření školy 20 K. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 21 L. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 21 M. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 21 N. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 22 Závěr 22 Příloha Z kroniky školy 23 2

3 A) Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení Olomoucká 88, Opava Právní forma: příspěvková organizace právní subjekt od IZO: IČO: Zřizovatel školy: Krajský úřad Moravskoslezského kraje Ředitel školy: PaedDr. Karla Vítková kontakt: Olomoucká Opava Tel.: , Fax: www stránky: Zástupkyně ředitele školy: Mgr. Helena Sůrová Kapacita zařízení : Dle Rozhodnutí MŠMT ČR č.j /05-21 Základní škola ( 198 žáků) Dle Rozhodnutí MSK č.j /2005 Mateřská škola ( 60 dětí ) Obory poskytovaného vzdělávání : C/001 Základní škola B/001 Pomocná škola Místa poskytovaného vzdělávání nebo školních služeb : 1. Olomoucká 88/305, Opava ( ZŠ, SŠ, Psychiatrická léčebna, 12 tříd, družina 3 oddělení, výdejna stravy) 2. Olomoucká 86/470, Opava ( MŠ, ZŠ Slezská nemocnice 2 třídy ZŠ, 1 třída MŠ, odd.infekční, dětské, chirurgie, krční) 3. Nákladní 29/147, Opava ( MŠ, 2 třídy, Dětské centrum Čtyřlístek) Základní škola a Mateřská škola při ZZ (dále jen ZŠ a MŠ při ZZ) je státním zařízením s právní subjektivitou. Koncepčně zahrnuje mateřskou školu, plně organizovanou základní školu, třídu základní školy speciální a dvě třídy jsou určeny pro výuku středoškoláků a učňů. Školu navštěvuje ročně průměrně 125 žáků. 2/3 jsou hospitalizovány na oddělení psychiatrické léčebny a v nemocnici, zbývající třetinu tvoří žáci docházející do školy denně. 3

4 Ve školním roce 2012/2013 byl celkový počet zapsaných žáků školy 1983 ve věku od 3 do 18 let. Podmínky přijetí: Odborné doporučení pedopsychiatra, psychologa, pediatra, sociálního pracovníka OPD, event. PPP a SVP. Většina příjmů je se souhlasem zákonného zástupce, některé jsou soudně nařízeny. Řada příjmů patří do kategorie akutních příjmů. O přijímání žáků rozhoduje příslušný primariát, event. ambulantní pedopsychiatr, PPP, SPC, SVP. Diagnostické hledisko: nejpočetnější skupinu tvoří žáci s poruchami učení a chování, psychotické poruchy, neurotické poruchy, emoční poruchy, úzkostně fobické poruchy, hyperkinetický syndrom, mentální retardace s poruchou chování, poruchy příjmu potravy a zneužívání návykových látek, poruchy autistického spektra, poruchy řeči, smyslová a tělesná postižení, děti nemocné a zdravotně oslabené. Pozn.: Pobyty žáků hospitalizovaných v léčebně trvají minimálně 8 týdnů (kratší pobyty jsou převážně z důvodu závažného porušení léčebného režimu - útěky, ev. na základě žádosti zákonných zástupců), některé pobyty jsou i roční, ev. delší, v nemocnici podle doby hospitalizace na příslušných odděleních Personální zabezpečení: 22 pedagogů, z toho: 3 učitelky mateřské školy 3 vychovatelky 1 asistent pedagoga speciální pedagog a 3 správní zaměstnanci. Délka pobytu žáka v ZŠ a MŠ při ZZ je individuální, poskytuje se v rozmezí od několika dnů až po několik roků. Pobyt má diagnostický, léčebný, rehabilitační, reedukační a resocializační charakter. Školská rada Na základě usnesení rady kraje č. 18/895 ze dne 13. července 2005 a ve smyslu ustanovení 167 zákona č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů byla s účinností od zřízena při škole Školská rada v následujícím složení: MUDr. Dana Skřontová - jmenovací dekret RK MSK ze dne , MUDr. Dana Trávničková - jmenována ředitelkou školy podle ustanovení 167, odst. 5 zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů Mgr. Olga Smičková - zvolena pedagogickými pracovníky školy. 1. zasedání školské rady se konalo dne: schválení Výroční zprávy o činnosti školy za šk. rok 2011/ zasedání školské rady se konalo dne: schválení Výroční zprávy o hospodaření školy za rok zasedání školské rady se konalo dne: schválení Výroční zprávy o činnosti školy za šk. rok 2012/2013 Pozn. Na všechna jednání ŠR byla přizvána ředitelka školy. Umístění, organizace a charakteristika jednotlivých součástí zařízení: 4

5 ZŠ a MŠ při ZZ zahrnuje několik typů škol rozmístěných při jednotlivých zdravotnických zařízení v Opavě: 1. při Slezské nemocnici v Opavě, Olomoucká 86 dětské oddělení - výuka a výchova žáků MŠ a ZŠ, konzultace SŠ infekční oddělení - výuka a výchova MŠ a ZŠ, konzultace SŠ chirurgické a krční oddělení - výuka a výchova MŠ a ZŠ, konzultace SŠ Do všech tříd jsou zařazovány hospitalizované děti s dg. nemocné a zdravotně oslabené. Rozsah a míru vzdělávací činnosti u jednotlivých dětí určuje na základě jejich zdravotního stavu, druhu onemocnění a stupně mobility ošetřující lékař. Za školní rok 2012/2013 bylo celkem hospitalizováno 1609 dětí, z toho žáků MŠ 591, žáků ZŠ Režim v nemocnici zahrnuje péči léčebnou, rehabilitační a speciálně pedagogickou. Výchovně vzdělávací činnosti respektují věkové zvláštnosti, mentální úroveň, zdravotní stav a zájem dětí. Výuka a výchova v nemocnici podléhá především léčebnému režimu. Při zaměstnávání dětí respektuje učitelka omezení fyzické i psychické zátěže, veškeré změny jsou konzultovány s lékařem. Děti jsou průběžně připravovány prostřednictvím loutek k různým lékařským zákrokům. Úkolem speciálního pedagoga je napomoci rychlé adaptaci dítěte na prostředí nemocnice, poskytnout dítěti psychickou oporu a zapojit ho do dětského kolektivu. Podstatný je zde integrovaný blok Chráním své zdraví, jehož cílem je osvojení si poznatků o těle, dovedností důležitých k podpoře zdraví, vytváření zdravých životních návyků, včetně zvýšené osobní hygieny v době nemoci a prevence chorob. U dětí je aplikována herní terapie, jejíž součástí jsou zábavné programy, soutěže, kvízy, to vše v herně, která je vybavena širokým výběrem her, hraček a stavebnic a celou škálou materiálů pro výtvarné a praktické činnosti, u dětí je rozvíjena rozumová, citová a mravní výchova i estetické vnímání. Kromě obvyklých herních terapií jsou žáci každodenně vyučováni v rozsahu dvou až tří hodin tak, aby zameškali co nejméně z vyučování ve své kmenové škole. K našim pravidelným akcím patří návštěvy zdravotních klaunů, studentů Slezské univerzity, kteří v rámci akce Celé Česko čte dětem našim pacientům předčítají, dále malování s panem Frýbou, besedy s pracovníky ZOO Ostrava nebo zpívání oblíbených písniček za doprovodu keybordu. Za velmi úspěšnou akci považujeme iniciativu studentek Slezské univerzity, které na facebookovém profilu Přečítač rozběhly projekt Daruj plyšáka dětem ze Slezské nemocnice. Do akce se zapojila řada občanů, kteří dárky pro nemocné děti průběžně přinášejí. Z mimořádných akcí je třeba uvést úspěšnou besedu a autorské čtení se spisovatelem panem Jiřím Pěluchovu, který našim dětem věnoval několik výtisků své knihy Když Markétka sní Potešila nás rovněž návštěva herečky Terezy Kostkové, která se stala patronkou našeho oddělení. Besedu spojenou se čtením pohádky zakončila autogramiáda a společné fotografování. Naše nová patronka nám darovala knihu K.Čapka Dášeňka čili Život štěněte. Vítaným zpestřeným se stal Světový den hygieny rukou. Při akci, které se zúčastnili nejen naši pacienti, ale i děti opavských mateřských škol, si všichni pod dohledem 5

6 sestřičky vyzkoušeli správné mytí a dezinfekci rukou. O účinnosti dezinfekce se mohli přesvědčit pomocí speciální lampy s UV světlem. Cílem akce bylo poukázat na to, že ruce mají klíčovou úlohu v přenosu infekcí. Vše se dělo pod heslem Čistota půl zdraví. Celá akce byla spojená s Dnem otevřených dveří. Děti z opavských mateřských škol byly provedeny oddělením, seznámily se s prostředím a v případě budoucí hospitalizace již nebudou mít strach z neznámého prostředí. Akce byla velmi úspěšná, zúčastnilo se jí téměř 250 dětí a spot o ní odvysílala i TV Pohoda. Plán výchovných aktivit pro šk. rok 2012/2013 obsahoval řadu dalších zábavných, soutěžních a zájmových akcí ( Mikulášká a vánoční nadílka, Karnevalový rej, Rej čarodějnic, Narozeninové párty, atp.) Výchovné aktivity byly hodnoceny kladně nejen zdravotníky, ale hlavně dětmi i rodiči, kteří se jich často zúčastňují. Děti jsou se systémem výchovně vzdělávací péče spokojeny a nezřídka se stává, že žadoní o prodloužení pobytu, což je i pro nás dobrá vizitka. 2. MŠ při Dětském centru Čtyřlístek, Nákladní 29, Opava V průběhu školního roku 2012/2013 byla výchovně vzdělávací činnost v MŠ poskytována celkem 22 dětem s nejrůznějšími diagnózami ve věku od 3 do 7 let. Pro všechny děti jsou vypracovány Individuální vzdělávací plány, které jsou dvakrát ročně konzultovány s rodiči a poté na schůzkách se zdravotníky. Klinické diagnózy ( většinou v kombinacích) : Celkem 22 dětí z toho ( základní dg.): 3 děti LMR v kombinaci s řečovým postižením 1 dítě tělesné postižení 1 dítě kombinované postižení 2 děti těžké formy ADHD v kombinaci s řečovým postižením 3 děti - PAS + těžká vývojová dysfázie, PMR, OVŘ 12 dětí řečové postižení s nerovnoměrným PMV Systém péče zůstává téměř totožný jako v předešlém školním roce. Mateřskou školu navštěvovaly děti s širokým spektrem speciálních vzdělávacích potřeb. Výchovně vzdělávací činnost vycházela ze školního vzdělávacího programu Mateřská škola Čtyřlístek. Filozofií naší mateřské školy je rozvíjet samostatného, soběstačného a zdravě sebevědomého dítěte, pokládání základů celoživotního vzdělávání cestou přirozené výchovy. To vše na úrovni přizpůsobené věku dítěte, druhu a stupni postižení s přihlédnutím k jeho specifickým potřebám a možnostem. Cíle : Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení Osvojení si základů hodnot, na nichž je naše společnost založena 6

7 Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Obsah péče byl rozpracován do IVP, které respektují individuální zvláštnosti a schopnosti dětí s akcentem na jejich všestranný rozvoj. Vyhodnocování těchto plánů probíhalo během celého roku formou pravidelných konzultací s rodiči, na měsíčních schůzkách s lékaři, psychologem a středně zdravotnickým personálem. Výuka se řídí školním programem výchovně vzdělávací péče a koncepcí K. Peštové, dále jsou aplikovány ověřené pedagogické principy M. Montessori. Ve výchovně vzdělávací práci byl důraz kladen především na prožitkové učení, spontánnost, aktivitu a tvořivost s možností využití všech smyslů. Přehled rehabilitačních aktivit: Hipoterapie (1x týdně, dále dle IVP) Fyzioterapie ( denně) Canisterapie (1x za měsíc) Hydroterapie Hubardův tank, perličková vana Vojtova metoda reflexní lokomoce Míčková facilitace Snoezelen, Třináctá komnata Solná jeskyně Muzikoterapie, ergoterapie Individuální logopedická péče ( 4x týdně, dále dle IVP) Grafomotorika a dechová terapie ( denně, s ohledem na IVP) Pozn.: Terapeutické aktivity jsou zajišťovány ve spolupráci se zdravotníky. Přehled dalších kulturních a společenských akcí pro děti MŠ ve šk. roce 2012/2013: Návštěva Knihovny P.Bezruče Připravujeme pohoštění praktické dílny Výlety a vycházky ( Slavkov, Raduň, Stříbrné jezero) Pohádky ( Jak si myška našla kamarády, O neposlušném ježkovi atd..) Projekty : Kaštánkový den, Den pro maminku, Jdeme krmit ptáčky Výlet Palhanec, pozorování podzimní přírody, pouštění draků Mikulášská nadílka Vánoční besídka s programem Za kopcem kopeček.. Sportovní utkání, hry soutěže Maškarní karneval Exkurze Slezské muzeum, Veterinární stanice, Hasičská zbrojnice Palhanec Velikonoce jako malované pracovní dílna Pěstujeme rostlinky pro maminku Den matek Den dětí, Hádej, kam dnes letíme zábavné dopoledne Slavnostní párty rozloučení s budoucími prvňáky Atd.. Spolupráce s odborníky z jiných pracovišť: 7

8 SPC pro sluchově postižené Ostrava SPC Kpt. Vajdy Ostrava SPC Srdce Slezský odboj Opava, SPC E. Krásnohorské Opava RÚ Chuchelná neurologické a pedopsychiatrické ambulance Spolupráce s rodinou: denní styk s rodiči při předávání dětí pravidelné třídní schůzky přednášky směrem k rodičům setkávání s rodinami adoptivních dětí společné výlety kulturní a společenské akce, kde jsou rodiče vždy vítáni 3. Základní škola při Psychiatrické léčebně v Opavě, Olomoucká 88 ( od změna názvu Psychiatrická nemocnice ) Ředitelství školy 8 tříd základní školy pro žáky hospitalizované na PL a žáky docházející 1 třída pro žáky izolované na oddělení 1 třída ZŠ speciální (malotřídní koncepce) 1 integrovaná třída pro SŠ a SOU (individuální výuka) 3 oddělení družiny Výdejna stravy Ve školním roce 2012/2013 bylo celkem zapsáno 352 žáků, z toho 30 docházejících. Škola při PL je svou koncepcí atypickým zařízením, které reflektuje požadavky praxe. Je regionálního charakteru, zastoupeni jsou nejen žáci z okresu Opava, ale i z jiných okresů severní a střední Moravy. Škola slouží především žákům hospitalizovaným na dětském oddělením PL v Opavě a žákům docházejícím, kteří jsou vedeni v pedopsychiatrické ambulanci. Příjmy a propouštění žáků prochází přes evidenci zdravotníků. Kromě výchovně vzdělávací péče, kterou zajišťuje škola, je poskytována i péče odborná: režimová opatření, komunitní systém, individuální, skupinová a rodinná PST, rehabilitace a školní příprava pod dohledem vychovatelů. 4. Základní škola praktická Žáci praktické školy jsou většinou hospitalizováni. První stupeň i druhý stupeň byl v tomto školním roce integrován podle příslušného ročníku do tříd základní školy. Počet žáků i ročníkové rozvrstvení je značně kolísavé. Učební plány jsou vzhledem k léčebnému režimu upraveny, někteří žáci jsou vyučováni podle plánů kmenových škol, dostatek 8

9 prostoru je věnován individuální práci a nespornou výhodou je poměrně rozsáhlý školní pozemek, zahrada a dvě hřiště. Ve školním roce 2012/2013 byli celkem zapsáni 44 žáci. 5. Základní škola speciální V budově školy je rovněž umístěna 1 třída základní školy speciální (všechny stupně, malotřídní koncepce). Ve školním roce 2012/2013 bylo celkem zapsáno 20 žáků. Část žáků ZŠ speciální jsou žáky docházejícími. Z diagnostického hlediska převažují eretické formy mentální retardace středního pásma a autismus. Řada dětí má kombinovaná postižení (psychické, smyslové a tělesné). Výuka je realizována v blocích 2 pedagogickými pracovníky. Nápravu řeči provádí individuálně logopedka. Pravidelnými návštěvami divadelních a společenských akcí podporujeme socializaci a integraci dětí do společnosti. Žáci se pravidelně zúčastňují i aktivit, které probíhají v areálu PL. Děti tak neztrácejí kontakt s širší vrstevnickou komunitou. Pozn.. Žáci základní školy jsou vyučováni ve třídách podle ročníků. Výuka hospitalizovaných a docházejících žáků probíhá společně. V posledních letech zaznamenáváme zvýšený počet žáků především 2. stupně, těžší formy poruch chování a nárůst žáků ze speciálních škol, ev. ústavní péče, péče pěstounské atp.. K hospitalizaci na PL jsou rovněž přijímány děti předškolního věku, pro něž není oficiálně nastavena výchovně vzdělávací péče. 6. Střední školy Na základě požadavku zdravotníků a zákonných zástupců jsou do výuky zařazováni i žáci všech typů středních škol. Ve školním roce 2012/2013 bylo celkem zapsáno 118 žáků víceletých gymnázií, SOŠ, SŠ. 7. Školní družina, Olomoucká 88, Opava Své místo má v ZŠ při ZZ i školní družina. Ve školním roce 2012/2013 byli celkem zapsáni 43 žáci. 9

10 Činnost družiny je obdobná jako v loňském roce. V našem zařízení zajišťují mimoškolní činnost 3 samostatná pracoviště a 4 výchovní pracovníci. Dvě oddělení školní družiny jsou umístěny v budově dětského oddělení psychiatrické léčebny na stanici a jedno oddělení družiny slouží žákům docházejícím a jedno je určeno pro žáky ZŠ speciální. 14 A u chlapců, které má vlastní hernu a 14 B u dívek, které užívá společné prostory s dětským oddělením PL. Tato oddělení ŠD nabízejí program v odpoledních hodinách. Pravidelně je využívána tělocvična, hřiště a areál parku, dětem je nabízena činnost v kroužcích - výtvarný, keramický, aerobik, hudebně dramatický, tělovýchovný, vaření aj. Další dvě oddělení družiny slouží žákům docházejícím a žákům ZŠ speciální. Ve školní budově má oddělení ŠD vlastní hernu. Tu navštěvují jen žáci docházející. I ti mají možnost pravidelně používat tělocvičnu, pracovat ve vlastní keramické dílně. Dále si mohou vybírat z nabídky kroužků. Počtem žáků, nabídkou a rozvržením činností mají oddělení ŠD svá specifika daná jednak podmínkami práce ve zdravotnickém zařízení, jednak skladbou žáků a jejich somatickými potížemi a rozumovými schopnostmi. Zařazení žáků do programů není věkově omezeno. Oddělení ŠD navštěvují žáci všech tříd, pracovní doba je přizpůsobena potřebám rodičů. Na dětském oddělení PL vybírají do odpoledního programu žáky vrchní a staniční sestra. Počty žáků jsou denně variabilní, skupiny se neustále mění tak, aby respektovaly provozní podmínky jednotlivých oddělení a současně aktuální zájem žáků. Pozn.:Jako kolektiv se ŠD zapojila do výtvarných soutěží, účastnila se výstavy keramiky, výtvarnými pracemi se podílela na výzdobě školy a účastnila se i aktivit pořádaných metodickým sdružením školy. Vychovatelky jednotlivých oddělení kooperují a předávají si zkušenosti, vyměňují si metodické postupy, s nimiž se seznámily na školeních. ŠD v našem zařízení plní nedílnou součást pozitivního výchovného působení na žáky, a tím i prevenci sociálně patologických jevů. Podílí se na realizaci školních projektů a paní vychovatelky rovněž participují na víkendových aktivitách určených pro děti a rodiče. Víkendová setkání jsou orientována především na tvořivé dílny, kde žáci společně s rodiči vyrábějí různé dárky a drobnosti. Akce jsou vždy hodnoceny rodiči velmi příznivě. Vychovatelky aktivně připravují výtvarná díla pro výstavy. Dále zajišťují dlouhodobé stálé expozice práce žáků na různých odděleních v nemocnici, v městské knihovně, v jiných provozovnách, což slouží k dobré propagaci školy. B) Přehled oborů vzdělání, učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR B/001 Pomocná škola C/001 Základní škola Ve školním roce 2012/2013 byla výuka realizována na základě ŠVP Škola pomoci ve všech ročnících. Pokud obdržíme od kmenových škol výpisy ze vzdělávacích programů, žáci 10

11 jsou vyučováni podle nich. Práce se tak stává mnohem náročnější, protože v jedné skupině žáků stejného ročníku vznikne několik oddělení. Téměř ve všech třídách je již výuka v poloze malotřídní výuky. Žáci ZŠ speciální byli vyučováni podle ŠVP pro ZŠ spec. v 1.,2.,3. a.,7.,8.,9. ročníku. Ostatní ročníky podle dobíhajícího programu: Pomocná škola č. j.: 24035/97-22 Učební plány jsou vhodně redukovány tak, aby respektovaly individuální zvláštnosti dětí, diagnostikované poruchy a korespondovaly s provozními podmínkami jednotlivých oddělení zdravotnických zařízení. Pozn.: Většina hospitalizovaných žáků je vyučována podle školních vzdělávacích programů svých kmenových škol, jejichž výňatky pro období hospitalizace žáků školy průběžně zasílají. Výuka se tak stává pro naše pedagogy daleko náročnější, neboť žáci přicházejí z různých škol a školní vzdělávací programy se značně od sebe liší. Žáci mají různé znalosti, časově se v učivu neshodují, dokonce některé předměty v příslušném školním roce neabsolvují. Problémem je rovněž pozdní a nekvalitní zasílání výňatků ze ŠVP a nevybavenost příslušnými učebními texty. Náročné je pro nás rovněž zajištění všech dostupných druhů učebnic, neboť kmenové školy používají učebnice různých nakladatelství. Dalším problémem je dlouhodobá absence žáků na kmenových školách, kdy po příchodu do našeho zařízení pracně sháníme podklady pro jejich výuku, neboť není na co navázat, často nemají ani potřebné učebnice, a jsou naprosto nemotivováni pro školní práci. Přehled individuální výuky a nepovinných předmětů náprava specifických poruch učení logopedická péče etopedická péče ( individuální a skupinová terapie) speciální Tv jóga zdravotní tělesná výchova sborový zpěv druhý cizí jazyk (AJ, NJ) sportovní hry C. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Fyzický počet zaměstnanců k z toho nesplňují kvalifikaci: Celkem zaměstnanců: 24 z toho: učitelů ZŠ 15 1 etoped 1 učitelů MŠ 3 vychovatelů 2 asistent pedagoga 1 ostatní 3 11

12 Přepočtený počet pedagogů celkem: 23,6842 z toho: učitelů ZŠ 14,3636 etoped 0,5000 učitelů MŠ 3,2581 vychovatelů 2,0000 asistent pedagoga MŠ 1,00 ostatní 2,5625 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k věk muži Ženy celkem % do 20 let let , let , let , let ,6 61 let a více ,5 celkem ,0 % 3,7 96,3 100,0 x pracovníci SPC: Škola nemá speciálně pedagogické centrum, ale má odborného pracovníka - speciálního pedagoga - etopeda, jehož úvazek činil 0,5. aprobovanost výuky cizích jazyků: Výuka cizích jazyků již probíhá aprobovaně. Vyučující cizích jazyků se zúčastňují jazykových školení v rámci vzdělávacích programů PC Opava. Pozn. V tomto školním roce se nám podařilo získat kvalitního pedagoga na výuku anglického jazyka. Personální změny ve školním roce 2012/2013 : Ve školním roce 2012/2013 došlo k několika personálním změnám docela zásadního charakteru. Odešly od nás dvě dlouholeté pracovnice z důvodu náročnosti práce, jedna ( vynikající speciální pedagožka) odešla úplně mimo obor a druhá vychovatelka odešla na obecní školu. Ostatní změny byly způsobeny především dlouhodobými nemocenskými, zástupem za MD. Pracovní činnost na dobu určitou ukončila rovněž asistentka pedagoga nástup po MD (úv.0,4099) zástup za dlouhodobou nemoc (úv. 0,7727) nástup na MD (1,00) ukončení PP (0,30) 12

13 ukončení PP (0,7727) ukončení PP ( 1,00) ukončení PP ( 0,9091 ) nástup do PP ( 1,00) nástup do PP ( 1,00) ukončení PP AP ( 1,00) D) Přijímací řízení Škola přijímá všechny žáky na základě lékařského doporučení - hospitalizace (příslušný lékař na příjmu), docházka (příslušný ambulantní pedopsychiatr). Každé dítě je vřazeno do výchovně vzdělávací péče na základě písemného souhlasu zákonného zástupce žáka - zákon č. 561/2004 Sb., Informace k postupu při zařazování žáků do škol při ZZ ze dne , MŠMT ČR ). Některé z dětí jsou na základě doporučení odborného školského pracoviště (PPP, SPC) a pedopsychiatra přijímány za účelem diferenciální diagnostiky, změny vyučovacího programu, nebo za účelem posouzení vhodnosti pedagogických přístupů a zátěže na kmenových školách. Pozn.. Škola neprovádí správní řízení ve smyslu 46 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon). Všichni žáci mají své kmenové školy. E) Výsledky vzdělávání a) Prospěch žáků v základní škole - uvedeni žáci škol při psychiatrické léčebně Počet žáků zařazených za školní rok: 352 ( žáci ZŠ, z toho 44 ZŠ praktická, 20 ZŠ speciální). Ve všech případech vyhotovuje třídní učitel odchodový záznam, který obsahuje podklady pro klasifikaci, přehled probraného učiva, doporučení k dalšímu vedení žáka na kmenové škole. Odchodové záznamy podléhají režimu přísně důvěrné, k odeslání na kmenové školy je třeba informovaného souhlasu zákonných zástupců. Pokud s odesláním záznamu zákonný zástupce nesouhlasí, záznam je vložen do spisu žáka a archivován. V některých případech na základě žádosti zákonných zástupců je záznam předáván osobně 13

14 pouze rodičům. Od školního roku 2009/2010 vydává vysvědčení vždy kmenová škola na základě našich podkladů. Umístění vycházejících žáků ve šk. roce 2012/2013: Výchovnému poradenství je věnována patřičná péče především z toho důvodu, že pro mnoho našich žáků je problémem motivace k budoucí profesi, dále neúspěšnost v dosavadním vzdělávání, a v mnoha případech i naprostý nezájem rodičů o budoucnost svých dětí. Výchovný poradce konzultuje jednotlivé žáky s výchovnými poradci na jejich kmenových školách, předává informace žákům o možnostech učebních a studijních oborů, pořádá pro ně besedy s tématikou volby povolání, zjišťuje prostřednictvím dotazníkových šetření zájem o profesní orientaci žáků, podává informace rodičům, pomáhá vyplňovat přihlášky, konzultuje možnosti uplatnění žáků na středních školách a učilištích. V případech nerozhodnosti, ev. z důvodu druhu postižení zajišťuje výchovný poradce po domluvě s rodiči cílené vyšetření zaměřené na profesní profil žáka. Umístění žáků do SOU a SŠ ve šk. roce 2012/ tř. ZŠ 1. M. K ( 8. tř. ) SŠ hotelnictví a služeb, Opava ( kuchař-číšník) 2. B. B.( 8. tř.) Střední škola prof. Z.Matějčka, Ostrava ( prodavačské práce) 9. tř. ZŠ 3. D. O. ( 9. tř.) SOU stavební, Opava,( instalatér) 4. R. K. ( 9. tř.) Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín (mal.natěr.práce) 5. D. S. ( 9.tř.) SŠ hotelnictví a služeb, Opava ( prodavač ) 6. B. J. ( 9. tř.) SOŠ dopravy a cestovního ruchu, Krnov ( cestovní ruch ) F) Prevence sociálně patologických jevů Preventivní aktivity se každý rok opakují, protože dochází k obměně žáků. Ve školním roce 2012/2013 byl realizován Minimální preventivní program, který je sestavován za účelem předcházení a minimalizování rizikového chování u žáků naší školy v podstatě tento program řeší sekundární prevenci, protože naprostá většina žáků rizikové chování měla. Každoročně je realizován projekt Účinné kroky proti šikaně II. 14

15 ve všech třídách, je přizpůsoben věku dětí a jednotlivé aktivity jsou průběžně zakomponovány do měsíčních plánů školy. V rámci projektu EU Peníze školám byly během školního roku ralizovány preventivní programy pro žáky 1. a 2. stupně, na jejich realizaci se podílely organizace Renarkon, Eurotopia a Swing. Stálou součástí třídnických hodin je prevence rizikového chování, jednotlivé hodiny mají Konkrétní náplň ( záškoláctví, vandalismus, sprejerství, kriminalita, týrání a zanedbávání, domácí násilí, agresivita, šikana, komerční zneužívání dětí, nebezpečí sociálních sítí, netolismus, gambling, sebepoškozování, rasismus, EMO, intolerance, xenofobie, antisemitismus atp.) Nespecifická prevence byla realizována prostřednictvím zájmových kroužků a volitelných předmětů (keramika, sportovní hry, výtvarné techniky, pěvecký sbor, jóga apod.). V rámci MPP byly realizovány projektové, soutěžní a zábavné akce, které jsou realizovány každoročně a jsou stálou součástí plánu práce. Beseda s Městskou policií Projekt Zdravé zuby Účinné kroky proti šikaně II Zvládneme to s přehledem bezpečnost v dopravě Beseda s hasiči Umím pomoci Vím si rady s kyberšikanou? Projekt Bezpečně na kolech Projekt Umíme se chovat Soutěže Člověče, nezlob se Velikonoční turnaj v kopané Zdravověda Branný závod Umíme řešit mimořádné situace apod. Na plnění MPP pracuje tým, který je tvořen metodikem prevence, výchovným poradcem, speciálním pedagogem etopedem. Průběžně jsou pedagogové na poradách informováni o připravovaných aktivitách, proškolování z oblasti prevence sociálně patologických jevů, především v oblasti šikany, záškoláctví, experimentace s návykovými látkami apod.. Opakovaně jsou probírány MP zaměřené na prevenci a řešení soc. patologických jevů. Byly vypracovány formuláře k zápisu řešení neomluvené absence, byla vypracována Dohoda ke spolupráci s rodiči s ohledem na specifika našeho zařízení. Žáci byli systematicky vedeni ke zdravému životnímu stylu, k posilování sebevědomí, správnému sebepoznání, sebehodnocení, ke zvládání stresu, odpovědnosti za své chování a uvědomění si důsledků z toho plynoucích, ke zvyšování schopnosti správně řešit problémy, k umění přiměřené reakce na neúspěch a kritiku. Metodička se zaměřila především na práci ve skupinách, na vytvoření atmosféry klidu a pohody s absencí strachu a nejistoty. Vedla žáky k asertivnímu chování, k umění řešit konflikty mezi spolužáky i s dospělými. Cílem bylo rovněž motivovat ostatní pedagogické pracovníky k aktivnímu zapojení se 15

16 do realizace programů, k užší spolupráci nejen s kolegy, ale i s rodiči, ev. dalšími zainteresovanými tak, aby to vedlo k větší vzájemné informovanosti o chování a projevech žáků. Školní poradenské pracoviště Ve školním roce 2012/2013 byli zařazeni do péče všichni žáci školy. Individuální péče byla zaměřena na oblasti : Individuální terapie ( práce integrativní formou s důrazem na uplatnění kognitivně behaviorální terapie ( techniky nácviku kognitivního zabrzdění, identifikování automatických myšlenek a jejich následná změna, kognitivní restrukturalizace, nácvik odolnosti vůči stresu, škálování a monitorování chování, modelování, nácvik řešení problémů, nácvik sebeinstruktáže atp, nácvik klidného dýchání, nácvik progresívní svalové relaxace a relaxačně imaginační cvičení) Výsledný efekt IT: lepší korekce chování ( či pokles úzkosti), u některých žáků pouze došlo ke stabilizaci aktuálního psychického stavu, zlepšení práce s dechem na základě nácviku s HRV biofeedbackem Práce se skupinami ( program ABC, akcent byl dán na skupinovou dynamiku, muzikoterapii, arteterapii, psychodrama, trénink sociálních dovedností, psychohry, byl realizován Integrativní korekční program pro děti s ADHD, ve velké míře byly využívány psychohry a techniky P.Stallarda) Krizová intervence : probíhala dle aktuálních potřeb žáků. Jednalo se většinou o řešení interpersonálních konfliktů ve třídě, dále byly řešeny problémy v domácím prostředí a vztahové problémy s vrstevníky mimo školu. Krizová intervence byla rovněž hojně využívána v případech dekompenzací jednotlivých žáků, ev. v případech agresívních raptů, pokud nebylo třeba vyhledat pomoc Policie, ev. rychlé zdravotnické pomoci. Výsledný efekt práce se skupinou : žáci především pozitivně hodnotí ten fakt, že se jim někdo věnuje, že mohou otevřeně o svých problémech hovořit a že jim někdo může poradit a vést je ke správnému řešení problémů Konzultace s rodiči Reedukace SPU, logopedická péče Monitoring žáků individuální i plošně Pozn. V tomto školním roce se výrazně zlepšila spolupráce s OSPOD a PČR. G. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 16

17 Každoročně je vzdělávání pracovníků věnována velká pozornost. Naší snahou je profilace pracovníků školy, proto jsou školící akce pro každého účastníka vybírány především podle profesního zaměření a následně na základě vlastního zájmu. DVPP je organizováno prostřednictvím: 1. vzdělávacích institucí akreditovaných MŠMT a jiných 2. vnitřního systému vzdělávání - školící akce prostřednictvím vlastních projektů (lékaři a odborníci z praxe), ev. z řad kmenových pracovníků, kteří své bohaté zkušenosti a vědomosti předávají ostatním pracovníkům. Součástí vzdělávacího systému je i účast na odborných seminářích, které pořádá Lékařská komora v Opavě - zvláště na seminářích s pediatrickou a pedopsychiatrickou tématikou. I z těchto seminářů dostávají účastníci osvědčení. Semináře jsou pro pracovníky školy zdarma. Přehled realizovaných vzdělávacích akcí : Vzdělávací instituce Název akce Počet účastníků Cena KVIC Opava Škola a ekonomika KVIC Co, kdy a jak ve výchově dítěte KVIC Opava Kurz Aj A2 EF MUDr.Ryšavá,Ov Znalosti k ochraně veřejného zdraví Centrum pro rodinu Ostrava Prevence rizikového sexuálního chování Solen Olomouc Duševní zdraví mládeže MLordy Polešovice Účetnictví pro příspěvkové org R.Poláš Opava BOZP všichni 1500 Gavenda, Opava i Pad ve škole EF EconomiCon Ostrava Aktuality v účetnictví H.Sedláčková Rozvíjíme čtenář. a matematickou Martinice gramotnost Sdružení SCAN Praha Primární prevence rizikového chování Celkem školení za šk.rok 2012/2013 ZŠ pedagogičtí pracovníci: ,-Kč ZŠ nepedagogičtí prac.: 3 270,-Kč MŠ pedagogové : 830,-Kč BOZP všichni : 1 500,-Kč Celkem : ,-Kč Ve škole pracuje: H. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti školní poradenské pracoviště speciální pedagog 17

18 metodického sdružení preventista výchovný poradce metodik EVVO Pedagogové nižšího stupně pravidelně organizují akce MS - schůzky, semináře, konzultace. Řídí se plánem práce, který je sestavován pro každý školní rok. Náplň pracovních schůzek tvoří většinou výměna zkušeností z každodenní práce, předání metodických návodů, příprava výchovných a vzdělávacích akcí pro žáky i pedagogy. MS se rovněž podílí na zpracování projektů, vydává metodické materiály, které slouží pro potřeby ostatních vyučujících. Podílí se rovněž na prezentaci práce v tisku. Zajišťuje stáže budoucích pedagogů, psychologů, ev. sociálním pracovníků z PF, FF Olomouc, Ostrava, studentům Mendelova gymnázia, SPgŠ Krnov, VOŠ sociálně právní Ostrava, Zdravotní fakulty Ostrava. Každoročně zajišťujeme náslechové hodiny v rámci vzdělávacích akcí KVICu pro pedagogy škol v MSK. Přehled nejdůležitějších akcí realizovaných ve školním roce 2012/13 Toulky po okolí Raduň, Slavkovský les, Stříbrné jezero Evropský den bez aut Bezpečně do školy i ze školy Chováme se ekologicky akce spojená se sběrem papíru Správný frajer sportovní soutěž pro žáky roč. Přiletěl k nám drak Sporťáci na scénu Tvořivé dílny Mikulášské čertování Vánoční 2 denní jarmark s besídkou pro veřejnost a rodiče Člověče, nezlob se soutěž Plastování hrajeme se s plasty spojeno se sběrem plastových víček Zimní sportovní hry Co umíš, znáš, dovedeš téma Letní olympijské hry akce v ZŠ Hlučín- 1. místo Sněhulakiáda Maškarní rej Oslavy Dne Země Malované Velikonoce Super slet Den plný radosti ke Dni dětí Nebojíme se přírody Bubnujeme Sportovní turnaje ( vybíjená, fotbal, stolní tenis) I. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 18

19 Ve školním roce 2012/2013 neproběhla v našem zařízení inspekce ČŠI. J. Základní údaje o hospodaření školy Naší organizaci byly Krajským úřadem Moravskoslezského kraje stanoveny na rok 2012 tyto závazné ukazatele: v Kč Ukazatel schválený Rozpočet po změnách Použito k Přímé výdaje v tom: prostředky na platy - pedagogové prostředky na platy - nepedagogové ostatní osobní náklady - nepedagogové zákonné odvody FKSP ONIV - přímý Provozní náklady z toho: určeno na ICT Účel. prostředky na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Účel. prostředky na speciálního pedagoga v tom: prostředky na platy zákonné odvody FKSP Provozní náklady celkem Neinv.projekt z EU-OP VK Peníze pro školu , PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM ,

20 Celkové hospodaření organizace za rok 2012 skončilo výsledkem hospodaření ve výši Kč 0,-. K. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Ve školním roce 2012/2013 byla škola zapojena do projektu EU Peníze školám. Od dubna 2011 byla zahájena jeho realizace. Z projektu byly hrazeny nákupy PC, kopírky, skeneru, interaktivní tabule, dataprojektoru, atd., pro žáky byly realizovány preventivní programy, které zajišťovaly organizace Swing, Eurotopia a Renarkon. Pedagogové školy zpracovávali digitální učební materiály a vzdělávali se v oblasti informačních technologií. Jedna pracovnice se zúčastnila ročního jazykového školení příprava k certifikátu z anglického jazyka KVIC Opava. Dne byla realizace projektu ukončena, v přípravě je 5. závěrečná monitorovací zpráva. Organizaci byly schváleny 4 monitorovací zprávy bez připomínek. L. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Ve školním roce 2012/2013 byli zapojeni pracovníci: 1 pracovnice absolvovala roční jazykový kurz. Pedagogický sbor je již plně kvalifikován, pouze jedna pedagožka nesplňuje kvalifikaci SP, ale má nad 50 let věk. Ostatní pracovníci se zúčastňovali průběžně školení v rámci DVPP viz tabulka. M. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Ve školním roce 2012/2013 byl zpracován projekt Evropský den, který vyhlásil Dům zahraničních služeb Praha pro školy dosud nezapojené do Programu celoživotního učení, které vzdělávají žáky 20

Říjen 2011. Obsah. strana

Říjen 2011. Obsah. strana Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Opava, Olomoucká 88, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010 /2011 Říjen 2011 Obsah

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty DPL Opařany Základní škola při Dětské psychiatrické

Více

Obsah. B. Přehled oborů vzdělání, učebních plánů se schvalovacími 14 doložkami - přehled individuální výuky a nepovinných předmětů

Obsah. B. Přehled oborů vzdělání, učebních plánů se schvalovacími 14 doložkami - přehled individuální výuky a nepovinných předmětů Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Opava, Olomoucká 88, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009 /2010 Říjen 2010 Obsah

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Popis vzdělávací akce

Popis vzdělávací akce Popis vzdělávací akce 1. Název vzdělávací akce:specializační studium pro metodiky prevence Studium k výkonu specializovaných činností -prevence sociálně patologických jevů(dle vyhl. č. 317/2005 Sb. 9c)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky ŠPP poskytuje pedagogicko-psychologickou pomoc žákům, učitelům i rodičům ve škole. Zapojení školní psychologové a školní speciální pedagogové se zaměřují na problémy žáků ve školním prostředí. Odborníci

Více