Naše farní rodina 1/2015 postní doba

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Naše farní rodina 1/2015 postní doba"

Transkript

1 Naše farní rodina 1/2015 postní doba Drazí bratři a sestry, Postní doba nám opět nabízí možnost vnitřní obnovy. V letošním roce je česká církev zvána k obnově vztahu k Pánu Ježíši v eucharistii. Výjimečná událost - eucharistický kongres proběhne října v Brně. Chceme-li se modlit za jeho zdárný průběh, můžeme si vzít vzadu modlitbu na tento úmysl a zahrnout ji do své osobní modlitby. Nabízíme k rozjímání promluvu sv. Otce Františka k účastníkům světové výstavy Expo 2015 v Miláně, která byla věnována problematice potravin. Pán Ježíš se stal přítomným pod způsobou chleba, a s tím úzce souvisí to, že nás nabádá, abychom nebyli lhostejní ke hladovým, k trpícím nedostatkem. Vážný problém hladu ve světě lze vyřešit jedině odstraněním nerovnosti, která je kořenem veškerého zla zdůraznil papež František ve videoposelství adresovanému účastníkům Expa. Drama mnohých, kteří trpí hladem a bojují o přežití, ještě zhoršuje tzv. paradox hojnosti. Světové produkci potravin, které stačí pro všechny, neodpovídá rovná distribuce v důsledku jejich plýtvání, vyhazování a přehnané konzumace. Svatý otec vyzval překonat pokušení zůstat u pouhého zamyšlení, které nemá vliv na realitu a poukázal na tři konkrétní momenty. První se týkal způsobu jednání: Mějte pohled a srdce upřené nikoli na krizový pragmatismus, který vybízí jen k přechodným řešením, ale zaměřte se rázně na řešení strukturálních příčin chudoby. Pokud chceme opravdu vyřešit problémy a neztratit se v sofismatech, je nezbytné vyřešit kořen veškerého zla, kterým je nerovnost. K tomu je třeba přijmout několik

2 prioritních rozhodnutí: odmítnou absolutní autonomii trhů a finančních spekulací. Druhý konkrétní postoj, na který papež poukázal, se týkal pilířů zdravé politické ekonomie: Důstojnost člověka a obecné dobro. Tyto dva pilíře, které by měly tvořit strukturu politické ekonomie, jsou bohužel často jakýmisi zevnějšími doplňky sloužícími k sestavení politického projevu bez vyhlídek či programu skutečného celistvého rozvoje. Buďte proto odvážní a nemějte strach se nechat interpelovat v politických a ekonomických projektech širším smyslem života, protože tak budete moci opravdu sloužit obecnému dobru, rozmnožovat a zpřístupňovat dobra tohoto světa pro všechny. Třetím prvkem, o kterém se papež zmínil, byla ochrana životního prostředí: Země nám byla svěřena, aby nám mohla být matkou, schopnou dát každému, co potřebuje k životu. Země je velkorysá a nic neodepře tomu, kdo se o ni stará. Země však žádá respekt, nikoli násilí nebo ještě hůře zpupnost vládců. Musíme ji předat našim dětem lepší, kultivovanější, protože nám byla pouze propůjčena. A tento postoj starostlivosti není výlučným závazkem křesťanů, nýbrž týká se všech. Společnou duchovní přípravu pro celou postní dobu, radostné a plodné prožití této doby přejí a vyprošují vaši kněží o. Josef a o. Jan. Postní příprava Postní příprava se principiálně nebude lišit od přípravy adventní. Reagujeme v ní na Rok zasvěceného života a nabízíme Vám informace o dalších šesti řádech a jejich zakladatelích. Vybrali jsme na každý den citát k rozjímání. Pro děti a další zájemce navrhujeme

3 možný úkol na celý týden, který může napomoci k hlubší přípravě na Velikonoce. Kromě toho bude před oltářem maketa Golgoty, na začátku postní doby prázdná, ale na konci plná květů, které budou představovat podařené skutky lásky a sebezáporu našich dětí. Na čtvrtečních dětských mších budou jejich účastníci živou formou rozhovoru vtaženi do životopisu vybraného světce. (s výjimkou prvního postního čtvrtka, kdy vzhledem k jarním prázdninám, bude příběh světce přesunut na neděli na 10.15). Na nástěnce u zpovědnice budou vyvěšeny stručné informace o řádech, které působí na území ČR včetně mapy umístění jejich klášterů. Pozvání na pouť V postní době Vás zveme v neděli na pěší pouť do Krásného Pole. Půjdeme křížovou cestou, sraz u kostela sv. Mikuláše v hod. Bližší informace oznámíme v ohláškách. Pozvání do Vřesiny Před časem se do Vřesiny přistěhovala nová farnice, kterou napadlo to, co nás ostatní mělo napadnout již dávno Pojďme se společně modlit! A tak na její popud vznikl modlitební most jednou za měsíc 24 hodin, kdy se ve Vřesině v kostele modlíme za naše děti, rodiny, nemocné, farnost, obec Toto modlitební setkání se koná vždy druhý pátek v měsíci, kostel je otevřený k modlitbě od 7 hodin v pátek ráno do 7 hodin v sobotu ráno, každou hodinu někdo drží modlitební stráž, může se připojit kdokoli další. Rádi Vás zveme mezi nás příští most se otvírá 13. března večer, další pak 10. dubna!

4 ÚKOL na 1. týden Každý den si přečíst úryvek z Písma, nějaký duchovní článek, poctivě udělat úkoly do školy, naučit se něco navíc (např. 10 nových slovíček do cizího jazyka), být ochotný druhému něco vysvětlit Sv. Augustin se narodil v Africe roku 354 sv. Monice. Prožil neklidné mládí s pochybnými názory i mravy a přesto dosáhl velké vzdělanosti. Ve 33 letech se za přispění modlitby matky stal v Miláně křesťanem. Vrátil se do africké vlasti, aby vedl život kajícníka. Byl zvolen biskupem v Hippo, 34 let spravoval svoji diecézi a zveleboval ji četnými kázáními a spisy, kterými současně bojoval proti soudobým bludům a objasňoval víru. Zemřel v 76ti letech. Augustiniáni vznikli roku 1256 z iniciativy papeže Alexandra IV. spojením několika poustevnických kongregací pod společnou řeholi. Za svého zakladatele augustiniáni považují sv. Augustina, ačkoliv mezi vznikem řádu a smrtí tohoto světce je prodleva 826 let. Citáty sv. Augustina Jestliže nejsi ochotný za bratra zemřít, buď alespoň ochotný dát mu trochu ze svých dober Ptáš se, jak si člověk má počínat, aby celý den chválil Boha. Ať děláš cokoli, dělej to dobře a chválil jsi Boha Dej mi, Pane, srdce, jež o tobě rozjímá, a duši, jež tě bude milovat, ducha plného obdivu k tobě, rozum, jenž bude tě chápat, smýšlení vždy k tobě lnoucí a milující tě moudře, Lásko naše a Moudrosti Za každou pravdu Ti chci děkovat, kterou v Tvé Knize objevím. Za každou pravdu Ti chci děkovat, kterou v Tvé Knize objevím.

5 23.2. Náš život je bohatý a krásný, pokud jsme Bohu nablízku Dobré lidi napodobuj, zlé snášej a všechny měj v lásce, protože nevíš, čím bude zítra ten, který je dnes zlý Když je Bůh na prvním místě, jsou všechny ostatní věci na správném místě, není-li Bůh na prvním místě, nic není na správném místě. ÚKOL na 2. týden Promýšlet pro sebe heslo cisterciáků: Zachovej pořádek a pořádek zachová tebe. Tento týden si dejte pozor na dochvilnost do školy, do práce, na mši, atd. Sv. Bernard z Clairvaux se narodil roku 1090 ve šlechtické rodině. Získal vzdělání v klášterní škole a ve svých 22 letech se rozhodl pro řeholní život. S 30 nadšenými druhy vstoupil do kláštera v Citeaux v době, kdy tam žilo jen 12 mnichů. Dovedl nadchnout spoustu mladých mužů pro řeholní život, založil nový klášter v Clairvaux a dalších 70 klášterů a po celé Evropě jich bylo nakonec kolem 350 (cisterciáci). Od dětství byl velkým ctitelem Panny Marie. Když se papežem stal jeho žák Evžen III., Bernard pro něj sepsal Pojednání o povinnostech papežské kurie, odsoudil nepravosti a nepořádky papežského úřadu a předložil principy hlubokého duchovního života. Tento papež vyhlásil druhou křížovou výpravu. Výprava však pro nesvornost mezi křesťany a spory s byzantským císařem skončila neúspěšně a hněv nad výsledkem se obrátil proti Bernardovi. Svatý Bernard je znám i jako filozof a autor teologických textů. Říká se mu také někdy arciotec evropského cítění. 12. století se také někdy nazývá Bernardinské století pro jeho vliv na Evropu té doby, její duchovní obnovu, politická rozhodnutí.

6 Citáty sv. Bernarda: Světec má být známý jako dobrý a naplněný křesťanskou láskou. Žije jako člověk mezi lidmi, neponechává si nic pro sebe, ale využívá všech darů k obecnému prospěchu, hledí sám na sebe jako dlužníka všech, přátel i nepřátel, moudrých i hloupých Když člověk poznává, že Bůh ochotně slyší jeho modlitby a pomáhá mu, často se k němu v modlitbě obrací. Častý styk s Pánem v modlitbě ovšem není bez účinku: vede k bližšímu poznání Boha, člověk poznává, "jak libý je Pán" a začíná milovat Boha pro něj samého a vyhledávat ho, i když nemá nouzi Bůh je pokoj a upokojuje všechno. Hledět na Něj, na Pokoj sám, znamená upokojit se Bohatství se shromažďuje s námahou, zachovává se s nepokojem a ztrácí se s bolestí Existuje láska skutku a láska srdce. Jedna je nám přikázána a druhá se nám dává za odměnu Peklo je dlážděné dobrými úmysly Ten, kdo čte Písmo svaté správně, mění slova na skutky. ÚKOL na 3. týden Sv. Norbert je příkladem úcty k eucharistii i k životu. Láska k živému Bohu v eucharistii a úcta k životu, který je darem od Boha, má růst i v mém životě. Úkolem pro tento týden je účast na adoraci a denní modlitba jednoho desátku růžence plus závěrečná modlitba z breviáře: Bože, Tys dal své církvi svatého biskupa Norberta a naplnil ho láskou k modlitbě a pastýřskou horlivostí; na jeho přímluvu dávej i dnes svému lidu pastýře podle svého srdce a hojnou duchovní pastvu. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

7 Sv. Norbert se narodil v knížecí rodině pánů z Gennep mezi rokem Od roku 1108 působil jako kaplan na kolínském arcibiskupském dvoře, v roce 1110 byl v doprovodné skupině císaře Jindřicha V. Norbert se kladně stavěl ke gregoriánské reformě, která hájila práva církve proti světské moci. Roku 1113 odmítl císaři převzít biskupství v Cambrai a uchýlil se do samoty benediktinského kláštera sv. Michala v Siegburgu. Byl vysvěcen roku Později získal Norbert pověření od papeže působit jako apoštolský kazatel. Přidali se k němu první druhové. V roce 1120, na základě vidění založil komunitu apoštolského života a později řád (premonstrátů). V roce 1126 Norbert nastoupil na místo arcibiskupa v Magdeburgu. Pustil se do reformy kléru, klášterů, urovnání majetkových poměrů a práce na povznesení křesťanského života věřících. Umřel 6. června roku Sv. Norbert je českým zemským patronem, bývá vzýván jako patron těhotných žen a šťastného porodu. Citáty sv. Norberta 5.3. Mé srdce nenašlo pokoj nikde jinde jen v Bohu, mém dobrém učiteli Necením si nic tolik, jako být s Ježíšem Kristem a nemilovat nic mimo Něho Ten, kdo má v srdci Boha, se ničím neznepokojuje Tisíc světů nemá takovou cenu, jako srdce, které si zamilovalo ctnost Kristova škola učí získat a upevňovat jednotu srdcí To, co vám přinášíme, je pokoj Boží neodmítejte ho! Není to pokoj lidský, který je zdánlivý a pokřivený Život v bohatství a přepychu mne neuspokojil. Když jsem ho opustil, pocítil jsem velkou radost.

8 ÚKOL na 4. týden Modlitba za církev a týden v tichu - bez her, rádia, TV Terezie od Ježíše se narodila v Avile ve Španělsku r Od dětství ji fascinovaly životy svatých. Ve 20 letech, r. 1534, odešla do karmelitánského kláštera v Avile. V klášteře začala trpět těžkou nemocí a zakoušet duchovní vytržení. Terezie byla velmi vyhledávána pro své osobní kouzlo, vnitřním životem ještě znásobené, a mnoho lidí toužilo po jejím přátelství, po její podpoře a vedení. Roku 1562 Terezie založila první klášter bosých karmelitek (Řád karmelitánů) pro několik sester, oddaných zkušenosti vnitřní modlitby, reformovaný klášter, s větším odříkáním a životem v ústraní. Se sv. Janem od Kříže pracovala na obnově mužské větve karmelitánského řádu. Vyučovala, formovala, psala knihy, které dnes patří k naukovým pramenům celé církve. Terezie zemřela r Od r je první ženou s titulem církevní učitelky. Citáty sv. Terezie z Avily Modlitba není záležitostí mnoha slov, ale mnohého milování Někdy se stává, že zlý duch v nás probouzí velké a chvályhodné touhy, abychom se věnovali jim a zanedbávali to, co bychom mohli učinit ke slávě Boží Můžeme se dívat na svou duši jako na hrad vytvořený z jediného diamantu nebo z průzračného krystalu, v němž je mnoho příbytků, jako je jich mnoho v nebi Bůh ví, co je pro nás dobré. On ví lépe, co dělá, než my víme, co chceme Pokud žije někdo sám, lehko se může považovat za svatého; až ve společenství pocítí, jestli je opravdu pokorný a trpělivý Večerní zpytování svědomí dělej velmi pečlivě!

9 18.3. Ať každé vážné rozhodování projde nejprve modlitbou. ÚKOL na 5. týden Páteční půst obětovat za misie, odříct si něco dobrého (sladkost, kávu, ) a ušetřené peníze věnovat chudým (do postní pokladničky, potřebným lidem bez domova) Sv. Jan Nepomuk Neumann se narodil v r v Prachaticích na Šumavě. V 21 letech přijal nižší svěcení. Uměl osm cizích jazyků. V 25 letech byl vysvěcen na kněze v New Yorku a byl vyslán k Niagarským vodopádům, působil čtyři roky v oblasti měst Buffalo a Rochester, jezdil stovky kilometrů na koni, člunu a pěšky. V 28 letech vstoupil do redemptoristického řádu (zakladatelem řádu je sv. Alfons Maria de Liguori). Později se stal představeným redemptoristů na území Spojených států. Dál působil jako misionář. Organizoval život ve farnostech, budoval kostely, zakládal školy, různá sdružení a konal duchovní obnovy. Ve 41 letech přijal biskupské svěcení. Za 8 let vybudoval 80 kostelů a v každém zavedl každoroční 40ti hodinovou adorační pobožnost k uctění Nejsvětější svátosti oltářní. Eucharistická oběť byla středem jeho života a zdrojem i vrcholem hlásání evangelia. Zemřel ve věku 48 let. Blahořečen byl v roce 1963 a kanonizován Citáty Alfonse Maria de Liguori a Jana Nepomuka Neumanna Když jsi jakkoli znevažován, snášej to s trpělivostí a ještě více miluj toho, kdo tebou pohrdá Umrtvujme sluch tím, že se nebudeme účastnit rozmluv o soukromí jiných Utrpení, protivenství a všechna jiná trápení přijímaná s

10 trpělivostí jsou krásnými drahokamy na naší koruně, kterou budeme nosit v nebi I když nemáme velký talent, máme slabé zdraví, jsme chudí, prostí, můžeme se však stát svatými s pomocí milosti - stačí jen chtít Dvě nejdůležitější milosti, po kterých máme toužit, jsou růst lásky k Bohu a milost vytrvalosti Nepohrdejme sebou po tom, co jsme se dopustili nějaké chyby. Není to totiž výraz pokory, ale pýchy. Cílem ďábla je právě to, abychom ztratili veškerou naději a opustili snahu o dobrý život Utrpení Kristovo, posilni mě!" ÚKOL na 6. týden Vykonat dobrý skutek, skutek lásky pro druhé Matka Tereza (Agnese Bojaxhiu), se narodila 26. srpna ve Skopji, v Albánii. Ve 12 letech se rozhodla, že se stane řeholnicí. Odešla do Irska, kde v 18 letech vstoupila do řádu loretánských sester. Důvodem bylo zejména to, že řád vyvíjel své aktivity hlavně v Indii, v zemi, která ji silně přitahovala. Po krátké přípravě v Dublinu odjíždí ve svých 19 letech do Indie. V Dárdžilingu skládá slib novicky a přijímá jméno Tereza. Vyučuje na tamní misionářské dívčí škole zeměpis. Později je jí svěřeno vedení Vyšší misijní školy St. Mary s High School v Kalkatě. V roce 1946 opouští sestra Tereza loretánský klášter a začíná se věnovat nejchudším a umírajícím. O další tři roky později, zakládá Tereza kalkatský řeholní řád nazvaný Misionářky milosrdenství (někdy nazývaný též Misionářky lásky či řád milosrdenství). Vatikán uznal novou kongregaci, řídící se františkánskými principy, 7. října Dnes je Misionářek

11 milosrdenství kolem tří tisíc a pracují ve více než 500 nemocnicích, útulcích pro chudé a umírající atd., ve více než sto zemích světa. Citáty Matky Terezy Nestačí říci: Miluji. Musíme tuto lásku vložit do konkrétních skutků. Musíme milovat, až to bolí! Až v nebi uvidíme, kolik dlužíme chudým, že nám pomohli lépe milovat Pána Boha Všichni jsme tužkou v ruce Boží Musíme vědět, že jsme stvořeni k větším věcem než k tomu, abychom byli pouhým číslem na světě, že tu nejsme pro diplomy a tituly, pro tu či onu práci. Byli jsme stvořeni, abychom milovali a byli milováni Otec a matka mají mnoho práce a nemají na dítě čas - toto jsou věci, které ničí mír Když není práce protkaná láskou, je zbytečná Mnoho lidí na světě zoufale touží po kousku chleba; ale mnohem více je těch, kdo zoufale touží po malém kousku lásky.