Modlitby za Plzeň modlitební průvodce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Modlitby za Plzeň modlitební průvodce"

Transkript

1 Modlitby za Plzeň modlitební průvodce

2 (Pokud) můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpoustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi. (2 Letopisů 7,14) 2

3 Plzeň, Česká republika: Strategický význam Pro obyvatel je Plzeň domovem Méně než 1% vyznává víru v Krista STAŇTE SE NAŠÍM PARTNEREM PŘI MODLITBĚ Jistěţe Ten, který je Nejmoudřejší na celém světě, by byl schopen se vypořádat s různými problémy i bez našeho přičinění. Avšak ze své lásky, kterou dává nám všem, nám umoţňuje s Ním spolupracovat a dovoluje našim modlitbám, aby ovlivňovaly Jeho skutky. Pokud přijímáte Jeţíše jako plně člověka a plně Boha, který sestoupil na zem, ţil dokonalým ţivotem, zemřel a vstal z mrtvých, pak Vás zveme, abyste se s námi připojili k Jeţíši v Jeho láskyplné sluţbě přímluvy (Ţidům 7,25). Věříme, ţe Kristovo tělo sjednocené v modlitbě dokáţe změnit město. Síla není v modlitbách samotných, ale v Tom, ke komu se modlíme (Matouš 18,19-20). Má-li Česká republika 70% obyvatel hlásících se k ateismu a méně neţ jedno procento křesťanů s osobním vztahem k Bohu, není to vlastně nemoţné oslovit nevěřící Plzeňany? Ano, pro misionáře nebo pro křesťany v Plzni je tento úkol nemoţný. Ale pro Boha, kterému slouţíme, není nic nemoţné. Náš Pán dokáţe nezměrně víc, neţ oč prosíme nebo neţ si umíme představit (Efeským 3,20). A tak prosíme směle a s jistotou, protoţe víme, ţe je to Boţí vůle, kterou chceme uskutečňovat, a protoţe víme, ţe jeho úmysly se vţdy naplní. Přikládáme informace o Plzni a jejích obyvatelích, abyste měli určitý vhled, za co se modlit. Dále připojujeme fotografie, abyste na svých kolenou mohli projít Plzní - jakousi virtuální modlitební procházkou. Děkujeme vám, ţe se modlíte za obyvatele Plzně, které Bůh miluje. Zatímco někteří vidí v Plzni porážku a temnotu, my věříme, že toto město je výzvou k nasazení a zapojení Božího lidu. 3

4 Proč se modlit za Plzeň? Někteří z vás možná tuto brožuru vzali do rukou ze zvědavosti a říkají si: Proč se modlit za Plzeň a ke komu se vlastně modlíte? Autoři této brožury věří, že Bůh celého vesmíru miluje obyvatele Plzně. Tato víra je založena na důvěryhodném zdroji na Bibli. V rozmezí 1600 let se čtyřicet autorů nechalo inspirovat Duchem Božím k napsání 66 různých knih, které daly základ Bibli (2Petr 1,21). Novodobí archeologové a historici nalezli důkazy o pravosti biblických záznamů. Více než 2000 let učenci zkoumají Písmo svaté, a považují jej za důvěryhodný zdroj. Bible předpověděla mnoho událostí, které jsme mohli vidět napříč celou historií. V Bibli nacházíme odpovědi na mnoho životních otázek, jako například: Proč jsem vlastně tady? Avšak nejdůležitější je fakt, že díky Bibli, která pro nás byla během století zázračně zachována, k nám promlouvá sám Bůh. A v Jeho slově můžeme slyšet: Miluji Tě. I když můžeme vidět Boží lásku prostřednictvím přírody a číst o ní v Bibli, Bůh věděl, že bychom mu nemohli zcela porozumět, kdybychom Jej neuviděli a nesetkali se s Ním jako člověkem. Bůh nechtěl, abychom o Něm jen věděli, ale také, abychom Jej osobně poznali. Chtěl s námi mít vztah, a tak přišel na Zem v lidské podobě v osobě Ježíše (Jan 16,28). Chceme-li poznat Boha, podívejme se na Ježíše. Ježíš se nerozhodl jen pro to, že se narodí na Zemi, rozhodl se i zemřít. Udělal to proto, že nás miluje, a proto, že chtěl odstranit bariéru, kterou vytvořil náš život nezávislosti na Bohu. Vytrpěl jednu z nejkrutějších forem smrti, smrt na kříži, a to proto, abychom my nemuseli trpět následkem svých provinění a aby nám bylo odpuštěno. Vzal na sebe náš trest. 4

5 A tak můžeme s jistotou říci, že Ježíš obyvatele Plzně má rád. Svou lásku dokázal na kříži. Víme, že Bůh chce, aby nikdo z nás nezahynul (2 Petr 3,9) a chce, abychom měli život v plnosti. Kvůli tomu přišel a proto pro nás zemřel. A proto se modlíme za obyvatele Plzně. Fewer than 1% call Jesus Lord Ježíše vidělo živého během 6 týdnů po jeho smrti více než 550 lidí při jedenácti různých příležitostech. Hrobka, ve které byl pochován, byla prázdná. Máme mnoho důkazů o tom, že Ježíš vstal z mrtvých a je skutečným Bohem. Boží lásku můžeme vidět. Můžeme ji i slyšet a díky Ježíši ji můžeme i poznat. Pokud chcete vstoupit do vztahu s Bohem, začněte se vztahem s Ježíšem. Pozvěte Jej do svého života. Dary, které Ježíš Kristus nabízí, dar svobody, odpuštění a věčného života s Bohem, nejsou odměnou za vaše snažení nebo za vaše náboženství, ale jsou to dary nabízené zdarma těm, kdo v Něj vloží veškerou svoji důvěru. Pokud byste se chtěli na cokoliv zeptat, můžete nás kontaktovat na ové adrese uvedené na zadní straně brožury. Bude nám potěšením pomoci vám na cestě za Pravdou. 5

6 HISTORIE Požehnáno buď jméno Boží od věků až na věky. Jeho je moudrost i bohatýrský síla. On mění časy i doby, krále sesazuje, krále ustanovuje, dává moudrost moudrým, poznání těm, kdo mají rozum. (Daniel 2,20-21) Plzeň (německy Pilsen) je situována na západě České republiky. Je hlavním městem Západních Čech, čtvrtým největším městem v České republice a je akademickým, obchodním a kulturním centrem. Plzeň byla zaloţena králem Václavem II. v roce Pro lepší pochopení historie města uvádíme několik mezníků z historie České republiky. V období středověku i před ním vládli naši předci v pokoji a prosperitě. Od roku 1500 do roku 1989 se vţdy potýkali s něčí nadvládou. Během druhé světové války byli vydáni na ospas nacistům. Po vzpouře Plzeňanů proti nacistické okupaci 5. května byla Plzeň následujícího dne 6. května osvobozena americkou armádou pod vedením generála George S. Pattona. Krátce poté však město a celé území České republiky po dalších 40 let pokračovalo v boji s totalitní komunistickou politikou strachu, aţ do roku Aţ tehdy se podařilo vymanit se z cizí nadvlády. Současný název naší země - Česká republika - se v období dějin několikrát měnil. Mnoho lidí jej zná jako Československo, stát, který vznikl v roce Tato federace se v roce 1993 rozdělila na Českou republiku a Slovenskou republiku. Bylo to pokojné rozdělení, který je známo jako Sametový rozvod. 6

7 Sochy loutek Spejbla a Hurvínka Velká synagoga Náměstí republiky Sochy na Rooseveltově mostě Rotunda svatého Petra a Pavla 7

8 Modlitební téma: Vláda Pravil mi Bůh Izraele, skál a Izraele ke mně promluvila: Kdo člověku vládne spravedlivě, ten, kdo vládne v Boží bázni, je jak jitřní světlo při východu slunce, jak bez mráčku jitro, od jehož jasu a vláhy se zelená země. (2 Samuelova 23,3-4) U české populace je individuální zaměření na veřejnou a politickou sféru poměrně vzácné. Centrum výzkumu veřejného mínění zveřejnilo, ţe řádná informovanost o událostech země a jinde ve světě je dnes méně důležitá než tomu bylo v roce Důvod je jednoznačný. Politická situace je nyní stabilizována a lidé nepovažují informovanost o současném dění za tak důležitou jako tomu bylo v období rozruchu a změn. Obyvatelé České Republiky mohou být hrdí na své relativně stabilní vlády, které mají od doby Sametové revoluce. V dnešní parlamentní demokraci volí nejsilnější strana svého představitele, premiéra. Také prezident je volen parlamentní většinou. 1. modlitba: Králi slávy, s děkovnou a prosebnou modlitbou za vládu České republiky a města Plzně přicházíme před Tvůj trůn, aby lidé mohli ţít pokojným a klidným ţivotem. Prosíme, abys pozdvihl vládní představitele, aby se mohli učit Boţí bázni a způsobu, jakým Tě následovat. Ukaţ všem vládním představitelům, co je dobré a co od nich ţádáš. Pane, vyzbroj je, aby moudře a ve Tvé pravdě vedli ostatní. Prosíme za moudrost při rozhodování pro naše vládní představitele. Dej, ať vláda vţdy podporuje svobodu. (1Timoteovi 2,1-3) Plzeň City Hall 2. modlitba: Jeţíši, Ty jsi jediný spravedlivý Vládce světa, spravedlnost a právo jsou pilíři Tvého trůnu; před Tebou jde milosrdenství a věrnost. Dej, ať představitelé našeho města, díky Tvému působením v jejich srdcích, vykonávají svou práci poctivě a ať milují milosrdenství. Dej, ať jsou pramenem spravedlnosti. Ať chrání lidská práva. Ať vedení města jedná s lidmi čestně, spravedlivě, s úctou a slitováním tak, jako jsi jednal Ty. (Ţalmy 89,14-15) 8

9 3.modlitba: Sluţebníku Nejvyššího Boha, prosíme, aby vedoucí představitelé města Plzně rozpoznali Jeţíše jako nejlepší příklad vedení. Dej, ať jsou schopni vést jako sluţebníci, kteří se starají o to, co je v nejlepším zájmu a potřebách všech lidí, bez ohledu na svůj vlastní zájem nebo prospěch. Odejmi z jejich srdcí chamtivost a chraň je před korupcí a braním úplatků. Odstraň z jejich okolí špatné a zlé poradce. (Lukáš 22,26, 2 Petr 3,17) Plzeň 4. modlitba: Jeţíši, Dokonalý Soudce všech ţivých a mrtvých, prosíme za vedoucí představitele našeho města, aby přijímali morální zásady z Bible. Dej, ať není rozpor mezi jejich veřejným a osobním ţivotem. Prosíme, sešli svého Svatého Ducha do vládních a správních budov a na místa, kde se vedoucí představitelé shromaţďují, kde se tvoří zákony a kde se dělají rozhodnutí, a kde je to potřeba, usvědčuj je z hříchu a nastol pravdu a spravedlnost. Ať pevně stojí za mravními zásadami a proti všemu, co poškozuje jednotlivce a rodiny, jako například pornografie, prostituce, obchod s lidmi nebo homosexualita. 5. modlitba: Jeţíši, Ty jsi můj štít a obhájce, prosíme za ty, kteří poskytují ochranu obyvatelům Plzně. Daruj jim odvahu a ochraňuj je před těmi, kteří se rozhodli páchat zlo. Dej jim moudrost a dodej jim sílu, aby plnili svoje povinnosti jako policisté nebo hasiči. Dej, ať jsou obyvatelé Plzně chráněni před zločinem. Dej, ať se ničeho neobávají, ale ať si zvolí bázeň před Tebou. Ty sám, Pane, se položíš táborem kolem těch, kdo žijí v Tvé bázni a vysvobodíš je. (Žalmy 33,18-22, Žalmy 34,7-10) 6. modlitba: Králi králů, v minulosti byli obyvatelé Plzně nuceni dávat svoji důvěru vládcům, kteří ji pak zneuţili nebo zklamali. Dej, ať lidé přijmou svou zodpovědnost být poslušnými občany, kteří si volí důvěryhodné politické představitele. Pomoz jim pochopit, ţe tím jediným, komu lze stoprocentně důvěřovat, jsi Ty. Děkujeme Ti za pokoj v Plzni. Chválíme Tě, Boţe, ţe obyvatelé Plzně Tě mohou uctívat svobodně a beze strachu. Tvůj pokoj převyšuje naše chápání, ale dej, ať jsou lidská srdce proměněna, ať lidé ctí poslušnost vůči Tobě, aby s nimi Tvůj pokoj přebýval a oni tak mohli zakusit pokoj s Bohem. (1 Timoteovi 6,15, Římanům 5,1) 9

10 Modlitební téma: Komerční sféra Bohatství i sláva pocházejí od Tebe, ty panuješ nade vším, máš v rukou moc a bohatýskou sílu, vyvýšení a utvrzení všeho je v tvých rukou. Nyní, Bože náš, vzdáváme ti chválu a oslavujeme tvé skvělé jméno. (1 Letopisů 29,12-13) Geografická pozice České republiky jako křiţovatky mezi východem a západem ji vţdy předurčovala k tomu, aby se stala kulturním a obchodním centrem. Důleţitým obdobím pro obchod bylo 19. století a Plzeň se stala známou po celém světě. Malebné historické město se postupně změnilo v město průmyslové. Prvotní industrializace zahrnuje zaloţení Burgherova pivovaru v roce Sláva tohoto piva se rychle rozšířila a dnes má plzeňský leţák (Pilsner lager) světové renomé. Společnost Škoda, která byla zaloţena v roce 1859, vyrábí vlastní produkty (elektrické lokomotivy, trolejbusy, reaktory pro atomové elektrárny, metalurgické a energetické stroje, obráběcí stroje). Výrobky jsou vyváţeny do více neţ 70 zemí. Rozsáhlá síť ţeleznic byla vybudována v letech Z Plzně se po silnici nebo ţeleznici dostanete snadno jak do Prahy, kde je mezinárodní letiště, tak i do zemí západní Evropy. Po 50 letech ekonomického útlumu nebylo snadné vstoupit světa trţní ekonomiky. Ekonomika plzeňského regionu jiţ ale je plně dynamickou součástí globální ekonomiky 21. století. České rodiny odedávna závisely na dvou příjmech s tím, že příjem ženy ovlivňoval životní standard rodiny. Správa rodinných financí se posouvá od tradičního modelu, kdy finance spravoval jen muţ, k jejich společné správě. Centrum pro výzkum veřejného mínění jasně ukazuje, ţe od roku 1990 lidé kladou větší důraz na ţivot zaměřený na poţitky, na ţivot v přepychu a materiální zabezpečení. 10

11 1. modlitba: Pane, Ty, který dáváš semeno k setbě i chléb k jídlu, chválím Tě za ekonomickou stabilitu a nový rozvoj v Plzni. Prosím, aby ti, kteří jsou v podnikání úspěšní, rozeznali soběstačnost jako leţ, a aby nebyli pyšní, ale uznali potřebu závislosti na Bohu. (2 Korintským 9,10) 2. modlitba: Ty, který jsi Chléb z nebe, nedovol, aby ambice a pýcha ovládly lidi v našem městě. Pomoz lidem, aby dokázali vyhlásit svůj krach - duchovní bankrot, abys Ty jim mohl poţehnat bohatstvím svého odpuštění, vysvobození, bezpečí, radosti a pokoje, které mají stálou hodnotu. (Jan 15,5) 3. modlitba: Stvořiteli všech věcí, Ty jsi přikázal, abychom si nečinili ţádné modly, ale minulé generace i ta současná vyměnily pravdu o Bohu za leţ a raději uctívají stvořené věci neţ samotného Stvořitele. Modlíme se proti tomu, aby lidé z Plzně uctívali materialismus jako boha. (Koloským 1,16, Leviticus 26,1, Římanům 1,21.25) 4. modlitba: Milosrdný Pane, odpusť těm, kdo jsou zaměřeni jen na svůj blahobyt a na budování svých vlastních království. Prosíme, otevři oči jejich srdcí, aby porozuměli bohatství Tvého dědictví v nás. Odvrať je od jejich sobeckých cílů. Pomoz jim porozumět, ţe jsme bohatí proto, abychom mohli být štědří. (Efeským 1,18, 2 Korintským 9,11) 5. modlitba: Náš Nedobytný hrade, Plzeň potřebuje křesťanské vedoucí pracovníky, kteří mají sílu ţít své přesvědčení, zaloţené na biblických principech a pravdě. Pomoz křesťanům najít cestu, jak mezi obchodníky sdílet biblické ideály tím správným způsobem. Dej, ať křesťané na svých pracovištích mají pozitivní vliv na své spolupracovníky. Pomoz nám, abychom mezi nevěřícími ţili takovým způsobem, aby viděli naše dobré skutky a vzdali Ti chválu. (Filemonovi 4,13, 2 Petr 2,11-12) 6. modlitba: Jeţíši, Otče slávy, pomáhej plzeňským křesťanům na jejich pracovištích, aby chápali, ţe Boţí slovo je určuje k tomu, aby mohli být pouţiti Bohem. Pane, dej jim poznat, ţe je nechceš vzít ze světa, ale chceš je mít ve světě, aby tento svět pomohli měnit. (Marek 16,15, Jan 17,15.18) 11

12 Modlitební téma: Oblast vzdělávání Hospodine, ukaž mi svou cestu, budu žít podle tvé pravdy, soustřeď mou mysl na bázeň tvého jména. (Žalmy 86,11) Počet lidí, kteří dokončili vzdělání na základní, střední nebo univerzitní úrovni je v České republice, v porovnání s celosvětovým standardem, velmi vysoký. Gramotnost mezi Čechy jse rovná 99,8%. Veřejné vzdělávání je zdarma a je povinné pro všechny děti od 6 let věku. Děti mohou navštěvovat státní nebo soukromé školy a rodiče si mohou vybrat jakoukoli školu ve svém okolí. Plzeň je povaţována za centrum vzdělávání. Kromě základních a středních škol zde má sídlo Západočeská univerzita a své působiště zde má i Lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Nachází se zde také konzervatoř a mnoho specializovaných středních a vyšších odborných škol. 2. modlitba: Ó Boţe, Zdroji vší moudrosti, děkujeme, ţe zaslibuješ, ţe pokud postrádáme moudrost a ve víře o ni prosíme, pak ji obdrţíme. Modlíme se za studenty z Plzně a za všechny lidi, aby nebyli oklamáni moudrostí tohoto světa, ale aby čerpali z Tebe, zdroje veškeré pravdy. (Přisloví 1,20) 1. modlitba: Nejmoudřejší Boţe, v dávných dobách jsme měli moţnost vidět, ţe sebemodernější vzdělání a tituly nás mohou zanechat mělké v duši a zúţit schopnost vidění, a ţe vzdělání samo nemůţe přinést uzdravení z našeho padlého stavu. Dej, ať obyvatelé Plzně jsou schopni porozumět, ţe počátkem moudrosti je bázeň před Hospodinem. (Ţalmy 111,10, Přisloví 1,10) 12

13 3. modlitba: Pane Jeţíši, náš Mistře, nejlepší učiteli, který kdy ţil, přinášíme před Tebe plzeňské studenty. Ať je Duch svatý s nimi a přitahuje je k Tobě. Chraň je od všeho zlého a od nemorálních učitelů a přátel, kteří by na ně měli špatný vliv. 4. modlitba: Ty, který jsi Stráţce našich duší, ochraňuj plzeňské studenty před nebezpečím, které vytváří moderní technologie. Ochraň je před moţným nebezpečím internetových chatů a sociálních sítí. Připomeň jim, ţe i ve virtuálním světě je potřeba opatrnosti. Ať tato technologie není vyuţívána k tomu, aby je uváděla do pokušení. Ochraňuj je před pornografií a jejími škodlivými účinky. V ohromném mnoţství informací přístupných na internetu jim pomoz rozpoznat pravdu od fikce a propagandy. Ochraňuj studenty, aby neuvízli v zajetí techniky natolik, ţe by ztráceli zdravé osobní vztahy s rodinou a přáteli. (1 Petr 2,25, Matouš 6,13, Ţalmy 43,3, Koloským 1,13) 5. modlitba: Moudrosti Boţí, Ty jsi nám zanechala varování, ţe přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přání, odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím. Stavíme se na místo plzeňských studentů a prosíme za to, aby se ve školách vyučovalo jen to, co je pravdivé, spravedlivé a dobré. Prosíme, přiveď do škol křesťanské učitele, kteří svým studentům nebudou pomáhat získávat jen akademické znalosti, ale také je budou seznamovat s Tvojí pravou moudrostí. (2 Timoteovi 4,3-5) 6. modlitba: Jeţíši, Ty jsi Cesta, Pravda a Ţivot, přiveď mladé lidi, kteří hledají odpovědi, k sobě. Odveď je od přitaţlivosti ke kultům, okrajovým náboţenským skupinám, spiritualitě New Age a islámu (Jan 14,6). Modlíme se za to, aby povstali Kristovi následovníci, kteří budou vnímaví k potřebám mladých lidí, budou se jim věnovat a duchovně vést jejich srdce. Přiveď mladým lidem do cesty ty, kteří pro ně budou vzorem v morálce a ve zboţném ţivotě a kteří s nimi budou ochotni řešit to, co je trápí, a ukáţí jim na Krista jako řešení těchto jejich trápení. Uschopni dorůstající generaci v Plzni naplnit Tvá zaslíbení po celé zemi. (2 Tesalonickým 1,11) 13

14 Modlitební téma: Církev (Pokud) můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpoustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi. (2 Letopisů 7,14-15) V období komunismu bylo náboţenství bylo budˇ řízeno nebo zakázáno. 50 let lidé vyznávali víru na vlastní nebezpečí. Pro ty z nás, kteří nežili pod nadvládou komunismu, je nemožné pochopit, jaký dlouhodobý vliv měla komunistická kontrola na lidi a na kulturu. Komunistická represe uzavřela evangelikální církve do sebe. Velkolepé staré kostely, jejichţ věţe se tyčí nad městy ostře konstrastují s fakterm, ţe většina Čechů se dnes deklaruje jako ateisté. Sčítání lidu z let 1991 a 2001 ukazuje, ţe v období postkomunismu vzrostl počet lidí hlásících se k ateismu ze 40% na 60%; coţ je téměř nejvyšší podíl na světě. Nedávný průzkum Evropské unie dokazuje, ţe pouze 19% Čechů věří, ţe Bůh existuje. Říká se, ţe Češi jsou nejateističtějším národem Evropy. Kdo navštěvuje bohosluţby? Většina Plzeňanů, kteří vyznávají svou víru v Boha, jsou katolíci. Plzeň má zhruba obyvatel a z toho přibliţně 1000 se pravidelně účastní římskokatolických bohosluţeb. Protestantské bohosluţby pravidelně navštěvuje asi 500 lidí. 14

15 1. modlitba: Jeţíši, náš obnoviteli, dej, ať následovníci Krista v Plzni mají pokorné, k pokání nakloněné srdce, hledající odpuštění jak svých hříchů, tak i hříchů těch, kdo ţijí na Tobě nezávisle. Dej, ať jsou všichni jejich představitelé příkladem svému stádu ve svatosti ţivota, v hlásání evangelia a misijním zájmu o ty, kdo Tě ještě neznají. Dej, ať jsou zhojeny všechny jizvy z minulosti. Obnov ve všech křesťanech jejich radost ze spásy. (2 Letopisů 7,14, Ţalmy 51,12) 2. modlitba: Náš Nejvyšší knězi Jeţíši, dej, ať se plzeňští křesťané v Plzni oddají modlitbě a jsou si vědomi svého povolání ţehnat svými modlitbami celému městu. Dopomoz jim k porozumění, ţe prostřednictvím svých modliteb mohou ve svém městě uvolnit moc Ducha. Víme, ţe Tě můţeme ctít tím, kdyţ stojíme společně a modlíme se proti všemu, co stojí proti Tvému království. Jako Áron a Chur podpírali Mojţíšovy ruce, i my přicházíme, abychom se připojili k ostatním křesťanům a křesťanským pracovníkům v přímluvě za Plzeňany. Prosíme, ochraňuj je, kdyţ za obyvatele svého města vedou boje proti všem duchovním silám zla. (Koloským 4,2, Skutky apoštolů 1,14, Exodus 17,12) 3. modlitba: Můj Pane a Boţe, víme, ţe si ceníš jednoty. Prosíme, stmeluj křesťanskou komunitu v Plzni, aby Tě křesťané mohli oslavovat jedním srdcem a jedněmi ústy. Neprosíme, aby se církve vzdaly své jedinečnosti, ale pomoz jim uvědomovat si své odlišnosti a povzbuzovat se navzájem svými dary. Ať se navzájem mohou přijímat tak, jako Kristus přijal nás, k Tvé chvále. Ať Duch svatý působí v Církvi a skrze Církev ve vší její rozdílnosti v učení, denominací, jazyků a osobností tak, aby bylo hlásáno vykoupení (Římanům 15,5-7). Nedopusť, aby se spory o maličkosti postavily do cesty společnému úsilí ve svědectví o Tvé lásce pro celý svět. Chválíme Tě za dobré vztahy mezi plzeňskými duchovními. Dej, ať dále spolupracují ve Tvém Duchu a pod autoritou Tvého Slova. (Ţalmy 133,1) 4. modlitba: Jeţíši, má Sílo, dej křesťanům v Plzni a těm, kteří s nimi spolupracují, odvahu hlásat Tvé slovo. Ať spása jejich rodin, přátel, kamarádů a spolupracovníků je jejich prioritou. Odpusť těm, kteří v důsledku zkušeností z minulosti stále ţijí ve strachu. Pane, Ty jsi nám nedal ducha bázlivosti, ale Ducha síly, lásky a rozvahy. Pomoz nám zbavit se veškerého strachu, aby Tvůj příběh mohl být předáván a aby evangelium mohlo měnit lidi a jejich město (2 Timoteovi 1,7, Skutky apoštolů 4,29-30). Ať věřící v Plzni uţívají ovoce Ducha svatého, který v nich ţije lásku, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrotu, věrnost, mírnost a sebeovládání (Galatským 5,22-23). 5. modlitba: Ty, jenţ jsi Hlavou církve, víme, ţe bereš hřích váţně a chceš, abychom ţili svatý ţivot. Dovol Tvému Duchu Svatému, aby vedl ţivoty křesťanů z Plzně. Ať nepodlehnou vnějšímu tlaku přizpůsobování se postojům a motivacím v tomto světě, ale ať jsou vnitřně proměňováni svým vztahem ke Kristu. Ty nám nedáváš vţdycky konkrétní pravidla, jejichţ dodrţováním bychom získali svatost, ale dáváš nám principy, které máme následovat. Dal jsi nám svobodu volby a tím to můţe být někdy těţší. Dej, ať rozhodnutí, která konáme, odráţejí Kristův charakter. Pomoz nám všem rozumět, ţe zatímco principy se nikdy nemění, způsoby jejich aplikace se mohou lišit. Prosíme, ať jako křesťané nevkládáme na lidi břemena, která jsi nezamýšlel. Dej, ať Ty jsi ten jediný, kdo posuzuje naši svatost (Galatským 5,16, Řimanům 12,1-2). Ať se církev nikdy nevzdá celistvosti Bible a ať neoslabuje její poselství. Dej, ať lidé vnímají Boţí slovo jako relevantní, neměnné a neomylné. 6. modlitba: Milostiplný Boţe, chválíme Tě za církve, které přestávají být hrady, které opouštějí mentalitu pevnosti a stávají se mostem, aby oslovovali nevěřící. Modlíme se s těmi z Plzně, kdo si přejí, aby se jejich společenství stávala jistými majáky milosti. Dej, ať se v nich pravidelní návštěvníci i nově příchozí cítí vítáni. Dej, ať jsou křesťané otevřeni a stávají nástroji v Božích rukou, aby naplnili jak potřeby členů církve, tak i potřeby lidí vě městě. Ukázal jsi nám, co je dobré, a žádáš od nás, abychom konali spravedlnost, milovali milosrdenství a pokorně chodili se svým Bohem. Dej, ať služba v církvích neopomíjí ani duchovní ani fyzické potřeby a uskutečňuje se se zápalem jak pro sociální spravedlnost tak pro hlásání evangelia (Micheáš 6,8, Izaiáš 61,1, Matouš 23,23). Ty nám říkáš, abychom milovali svého bližního jako sami sebe. Posilni a zdokonal křesťany v Plzni, ať jim Tvoje přirozenost v nich připomíná, že svou vzájemnou láskou demonstrují, že jsou Tvými dětmi. Dávej jim, prosíme, tvořivé a praktické nápady, jak mohou šířit Tvojí lásku všude, kam přijdou (Jan 13,35). 15

16 Modlitební téma: Lidé Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeţí-li město Hospodin, nadarmo bdí stráţný. (Ţalmy 127:1) V Plzni ţije přibliţně obyvatel. Životní zkušenost každého tohoto člověka významně ovlivňuje jeho názor na svět. Názor na náboţenství často zahrnuje mínění, ţe v dějinách byly náboţenské války a politika příliš promíchány a ţe církev je jen další skupina lidí, která chce lidem říkat, co mají dělat. Česká společnost je známá svým ateismem. Není tedy překvapením, že podle průzkumu Evropské unie méně než jedna třetina Čechů pokládá za důleţité ţít podle náboţenský pravidel. Tentýţ průzkum udává, ţe 19 % lidí věří v Boha, a také odhaluje, ţe polovina Čechů věří v nějaký druh duchovní nebo životní síly. I přesto, že jsou Češi zklamáni tradičním náboženstvím, jsou otevřeni novým cestám. Většina české populace vnímá rodinu jako jednu ze základních institucí struktury společnosti. Průzkumy ukazují, ţe Češi vnímají stabilní partnerský vztah a děti jako nejdůleţitější věci ve svých ţivotech. Vícegenerační rodiny často bydlí společně nebo blízko sebe. Přátelství vzniklá během dětství často přetrvávají mnoho let. Ačkoli se tvrdí, ţe Češi se nepřátelí na potkání, jakmile vás přijmou mezi své přátele, budou vůči vám projevovat velkou míru pohostinnosti a věrnosti. Jako druhá nejdůleţitější hodnota se v průzkumech objevuje práce a na třetím místě je manţelství. Začíná přibývat netradičních rodin. V roce 2006 oslavili čeští homosexuálové důleţité vítězství, kdyţ parlament uzákonil registrované partnerství osob stejného pohlaví. Během následujících 18 měsíců se registrovalo přibliţně 500 takových párů. Tradiční manţelství, počet svateb a počet dětí klesá jiţ několik let. 16

17 Češi rádi vyrážejí do přírody a jsou nadšenými sportovními fanoušky. Články v českých novinách poukazují na vysokou míru konzumace alkoholu na hlavu v této zemi, která přijímá pití dokonce nadměrné pití alkoholu - jako normu. O pivu se zde mluví jako o tekutém chlebu. Po pádu komunismu se do České republiky velmi rychle rozšířily drogy a vláda musela urychleně zareagovat na problém drogové závislosti ucelenou koncepcí. Česká Republika má desítky tisíc registrovaných drogově závislých lidí. Je potěšující, ţe zneuţívání nelegálních drog se v České republice v posledních letech sniţuje. Nicméně zpráva z roku 2007 dokládá, ţe mladí Češi patří v Evropě mezi největší konzumenty marihuany. Nedávný průzkum mezi českými teenagery ukazuje, ţe třetina z nich občas kouří marihuanu a ţe mnozí z nich začali ještě před dovršením 13. narozenin. V České republice se prudce rozvíjí obchod se sexem. Z nedávných průzkumů vyplývá, ţe 14% českých muţů si někdy zaplatilo prostitutku. Od září roku 2007 jsou jednotlivá města schopna kontrolovat prostituci na veřejných místech, nemohou však regulovat sexuální průmysl v nevěstincích, barech nebo hotelech. I při procházce krásnými ulicemi města Plzně si člověk nemůţe nevšimnout nárůstu těchto služeb. 20 let svobodná Česká republika se dále vyvíjí. Ekonomika roste, měna je silná. Lidé ţijí ve svobodné zemi. Spolu se svobodou však přicházejí všechny nástrahy ţivota bez jakýchkoli morálních omezení, života bez Božího vlivu a života, který se se svými problémy snaží vypořádat sám, bez Boţího vedení. 17

18 1. modlitba: Jeţíši, Světlo úsvitu a Světlo věčné, Ty jsi řekl: Budiž světlo a bylo světlo. Modlím se za ty Plzeňany, kteří pro sebe nemohou najít světlo, protože se ztratili v temnotě. Bože, prosím o Tvé slitování. Jen ty je můžeš osvobodit od zkázy, utrpení, depresí, osamělosti a závislostí. Ať nad nimi zazáří Kristova tvář a osvítí jejich cestu, aby mohli uniknout ze Satanovy moci a vstoupit do jasné budoucnosti s Tebou (Genesis 1,3, 2 Korintským 4,3-4, Skutky apoštolů 26,17-18, Žalmy 68,19, Lukaš 1,79). Bože, zeď padla a roky komunistické nadvlády, které vyučovaly ateismus, skončily, ale kolem lidských srdcí zůstává stále mnoho zdí. Prosíme, odstraň tyto silné zdi, neboť jen Ty jimi můžeš proniknout. 2. modlitba: Nejvyšší Boţe, chceme, aby Tobě byla v Plzni vzdávána čest. Ať je Jeţíš uznán jako Pán kaţdým člověkem zde ţijícím. Ty zaslibuješ, ţe, pokud tě budeme hledat celým svým srdcem, nalezneme Tě. Dej, ať Tvůj Duch působí v srdcích lidí města a vede je k hledání Tebe. Zjevuj jim, kdo jsi a jednej v jejich ţivotech, aby Tobě samotnému mohla být vzdávána chvála, sláva i čest. Dej, ať nastane čas pokání, díky kterému přijde čas obnovení, aby tak muži, ženy i děti mohli zakusit Boží přítomnost (Jeremiáš 29,13, Skutky apoštolů 3,19). 3. modlitba: Nebeský Otče, od Tebe pocházejí všechny pozemské rody. Děkuji Ti za to, ţe jsi nás stvořil pro společenství. Prosíme, posilni všechna manţelství v Plzni. Dopomoz lidem k tomu, aby viděli, ţe souţití muţe a ţeny bez svazku manţelského není Tvým plánem, protoţe to není v našem nejlepším zájmu. Pomoz manţelům a manţelkám, aby se navzájem milovali a ctili tak, jako ty stojíš o nás. Poţehnej také práci Evangelikální aliance. Prosíme, dej jim sílu a zdroje nezbytné k tomu, aby mohli pokračovat v podpoře Národního týdne manţelství. Dej, ať vidí ovoce svého úsilí v podobě mnoha manţelství vybudovaných na pevných základech s Jeţíšem jako úhelným kamenem. Ať jsou zrušeny všechny úklady nepřítele, aby se páry nerozcházely a nerozváděly. Ty můţeš obrátit srdce rodičů k dětem a srdce dětí k jejich rodičům a já se směle prosím, abys všechna srdce obrátil k sobě. Odevzdávám péči o plzeňské děti do Tvých milosrdných rukou. Prosím, ochraňuj a veď je. Veď jejich otce a matky, aby byli svým dětem dobrým příkladem. Dej, ať je nepřivedou k pádu. Prosím, přijď a obmyj rodiny v Plzni svým Slovem, které přináší uzdravení a obnovení (Malachiáš 2,13-16, Efeským 6,4, Lukaš 1,17, Ţalmy 78,4-8, Efeským 5,26). 18

19 4. modlitba: Jeţíši, náš Vykupiteli, jen Ty jsi schopen vyplnit morální prázdnotu způsobenou mnohaletou komunistickou nadvládou a ateismem. Modlíme se za důsledky poklesu morálky nadměrné uţívání drog, pornografie, sexuální liberálnost, prostituce, rozpad rodiny. Prosíme, pomoz lidem z Plzně, ať porozumějí své duchovní situaci. Ať nejsou slepí vůči satanovým nástrahám. Ty jsi Beránek Boţí, který snímáš hříchy světa. Prosíme, aby se moc Ducha svatého dotkla srdcí lidí a usvědčila je, ţe neţijí tak, jak by měli. Děkuji Ti za Tvou náruč otevřenou pro všechny, kteří jsou zraňováni. Ať pochopí, ţe Ty můţeš uzdravit jejich zraněná srdce. Otevři jim oči, aby viděli, ţe jen Ty je dokáţeš ochránit od zkázy, utrpení, deprese, osamělosti. Ty dáváš svobodu těm, kdo jsou zotročeni závislostmi. Dej, ať všichni ti, kdo trpí, naleznou útěchu, a dej, ať jejich problémy jim ukáţí, ţe Tě potřebují. (Jan 1,29, 2 Korintským 2,11, Pláč 5,21, Ţalmy 34,6) 5. modlitba: Jeţíši, naše Naděje, víme, ţe i v tomto čase jsou lidé, kteří díky Tvé milosti a dobrotě zůstávají věrni. Děkujeme Ti, ţe sis tyto lidi oddělil pro sebe. Vyznáváme, ţe někdy se vše zdá temné jako v časech Elijáše a později i Pavla. Děkujeme Ti za všechny věřící v Plzni. Děkujeme Ti za to, co konáš skrze jejich ţivoty. Prosíme, dávej jim vše, co potřebují, aby konali Tvou vůli. Děkujeme za místní misionáře, kteří byli schopni se zříci všeho pro Tvá zaslíbení. Dej, ať proţívají radost z toho, ţe se o ně ve všem staráš. Poţehnej jejich sluţbě hlásání evangelia a učednictví. Prosíme, ochraňuj je od zaneprázdněnosti, která by jim ukradla čas pro přebývání s Tebou. Věčný Otče, chválím Tě za Tvou trpělivost. Tvé slovo nám říká, ţe aţ k okrajům země bude sahat dědictví Tvého Syna. Víme, ţe chceš, aby obyvatelé Plzně byli součástí Tvé rodiny. Dej, ať je Plzeň naplněna poznáním Tebe. (Řimanům 11,5, Koloským 4,3-4, Ţidům 13,20, 2 Korintským 12,9, Matouš 28,19, Izaiáš 11,8) 6. modlitba: Otče, ve jménu našeho Pána Jeţíše Krista prosíme, abys poţehnal všem obyvatelům města Plzně. Prosíme, poţehnej jim a ochraňuj je, ať nad nimi září Tvoje tvář a buď jim milostiv. Obrať k nim svou tvář a obdař je svým pokojem. (Numeri 6:24-26) 19

20 20 Poznámky