Modlitby za Plzeň modlitební průvodce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Modlitby za Plzeň modlitební průvodce"

Transkript

1 Modlitby za Plzeň modlitební průvodce

2 (Pokud) můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpoustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi. (2 Letopisů 7,14) 2

3 Plzeň, Česká republika: Strategický význam Pro obyvatel je Plzeň domovem Méně než 1% vyznává víru v Krista STAŇTE SE NAŠÍM PARTNEREM PŘI MODLITBĚ Jistěţe Ten, který je Nejmoudřejší na celém světě, by byl schopen se vypořádat s různými problémy i bez našeho přičinění. Avšak ze své lásky, kterou dává nám všem, nám umoţňuje s Ním spolupracovat a dovoluje našim modlitbám, aby ovlivňovaly Jeho skutky. Pokud přijímáte Jeţíše jako plně člověka a plně Boha, který sestoupil na zem, ţil dokonalým ţivotem, zemřel a vstal z mrtvých, pak Vás zveme, abyste se s námi připojili k Jeţíši v Jeho láskyplné sluţbě přímluvy (Ţidům 7,25). Věříme, ţe Kristovo tělo sjednocené v modlitbě dokáţe změnit město. Síla není v modlitbách samotných, ale v Tom, ke komu se modlíme (Matouš 18,19-20). Má-li Česká republika 70% obyvatel hlásících se k ateismu a méně neţ jedno procento křesťanů s osobním vztahem k Bohu, není to vlastně nemoţné oslovit nevěřící Plzeňany? Ano, pro misionáře nebo pro křesťany v Plzni je tento úkol nemoţný. Ale pro Boha, kterému slouţíme, není nic nemoţné. Náš Pán dokáţe nezměrně víc, neţ oč prosíme nebo neţ si umíme představit (Efeským 3,20). A tak prosíme směle a s jistotou, protoţe víme, ţe je to Boţí vůle, kterou chceme uskutečňovat, a protoţe víme, ţe jeho úmysly se vţdy naplní. Přikládáme informace o Plzni a jejích obyvatelích, abyste měli určitý vhled, za co se modlit. Dále připojujeme fotografie, abyste na svých kolenou mohli projít Plzní - jakousi virtuální modlitební procházkou. Děkujeme vám, ţe se modlíte za obyvatele Plzně, které Bůh miluje. Zatímco někteří vidí v Plzni porážku a temnotu, my věříme, že toto město je výzvou k nasazení a zapojení Božího lidu. 3

4 Proč se modlit za Plzeň? Někteří z vás možná tuto brožuru vzali do rukou ze zvědavosti a říkají si: Proč se modlit za Plzeň a ke komu se vlastně modlíte? Autoři této brožury věří, že Bůh celého vesmíru miluje obyvatele Plzně. Tato víra je založena na důvěryhodném zdroji na Bibli. V rozmezí 1600 let se čtyřicet autorů nechalo inspirovat Duchem Božím k napsání 66 různých knih, které daly základ Bibli (2Petr 1,21). Novodobí archeologové a historici nalezli důkazy o pravosti biblických záznamů. Více než 2000 let učenci zkoumají Písmo svaté, a považují jej za důvěryhodný zdroj. Bible předpověděla mnoho událostí, které jsme mohli vidět napříč celou historií. V Bibli nacházíme odpovědi na mnoho životních otázek, jako například: Proč jsem vlastně tady? Avšak nejdůležitější je fakt, že díky Bibli, která pro nás byla během století zázračně zachována, k nám promlouvá sám Bůh. A v Jeho slově můžeme slyšet: Miluji Tě. I když můžeme vidět Boží lásku prostřednictvím přírody a číst o ní v Bibli, Bůh věděl, že bychom mu nemohli zcela porozumět, kdybychom Jej neuviděli a nesetkali se s Ním jako člověkem. Bůh nechtěl, abychom o Něm jen věděli, ale také, abychom Jej osobně poznali. Chtěl s námi mít vztah, a tak přišel na Zem v lidské podobě v osobě Ježíše (Jan 16,28). Chceme-li poznat Boha, podívejme se na Ježíše. Ježíš se nerozhodl jen pro to, že se narodí na Zemi, rozhodl se i zemřít. Udělal to proto, že nás miluje, a proto, že chtěl odstranit bariéru, kterou vytvořil náš život nezávislosti na Bohu. Vytrpěl jednu z nejkrutějších forem smrti, smrt na kříži, a to proto, abychom my nemuseli trpět následkem svých provinění a aby nám bylo odpuštěno. Vzal na sebe náš trest. 4

5 A tak můžeme s jistotou říci, že Ježíš obyvatele Plzně má rád. Svou lásku dokázal na kříži. Víme, že Bůh chce, aby nikdo z nás nezahynul (2 Petr 3,9) a chce, abychom měli život v plnosti. Kvůli tomu přišel a proto pro nás zemřel. A proto se modlíme za obyvatele Plzně. Fewer than 1% call Jesus Lord Ježíše vidělo živého během 6 týdnů po jeho smrti více než 550 lidí při jedenácti různých příležitostech. Hrobka, ve které byl pochován, byla prázdná. Máme mnoho důkazů o tom, že Ježíš vstal z mrtvých a je skutečným Bohem. Boží lásku můžeme vidět. Můžeme ji i slyšet a díky Ježíši ji můžeme i poznat. Pokud chcete vstoupit do vztahu s Bohem, začněte se vztahem s Ježíšem. Pozvěte Jej do svého života. Dary, které Ježíš Kristus nabízí, dar svobody, odpuštění a věčného života s Bohem, nejsou odměnou za vaše snažení nebo za vaše náboženství, ale jsou to dary nabízené zdarma těm, kdo v Něj vloží veškerou svoji důvěru. Pokud byste se chtěli na cokoliv zeptat, můžete nás kontaktovat na ové adrese uvedené na zadní straně brožury. Bude nám potěšením pomoci vám na cestě za Pravdou. 5

6 HISTORIE Požehnáno buď jméno Boží od věků až na věky. Jeho je moudrost i bohatýrský síla. On mění časy i doby, krále sesazuje, krále ustanovuje, dává moudrost moudrým, poznání těm, kdo mají rozum. (Daniel 2,20-21) Plzeň (německy Pilsen) je situována na západě České republiky. Je hlavním městem Západních Čech, čtvrtým největším městem v České republice a je akademickým, obchodním a kulturním centrem. Plzeň byla zaloţena králem Václavem II. v roce Pro lepší pochopení historie města uvádíme několik mezníků z historie České republiky. V období středověku i před ním vládli naši předci v pokoji a prosperitě. Od roku 1500 do roku 1989 se vţdy potýkali s něčí nadvládou. Během druhé světové války byli vydáni na ospas nacistům. Po vzpouře Plzeňanů proti nacistické okupaci 5. května byla Plzeň následujícího dne 6. května osvobozena americkou armádou pod vedením generála George S. Pattona. Krátce poté však město a celé území České republiky po dalších 40 let pokračovalo v boji s totalitní komunistickou politikou strachu, aţ do roku Aţ tehdy se podařilo vymanit se z cizí nadvlády. Současný název naší země - Česká republika - se v období dějin několikrát měnil. Mnoho lidí jej zná jako Československo, stát, který vznikl v roce Tato federace se v roce 1993 rozdělila na Českou republiku a Slovenskou republiku. Bylo to pokojné rozdělení, který je známo jako Sametový rozvod. 6

7 Sochy loutek Spejbla a Hurvínka Velká synagoga Náměstí republiky Sochy na Rooseveltově mostě Rotunda svatého Petra a Pavla 7

8 Modlitební téma: Vláda Pravil mi Bůh Izraele, skál a Izraele ke mně promluvila: Kdo člověku vládne spravedlivě, ten, kdo vládne v Boží bázni, je jak jitřní světlo při východu slunce, jak bez mráčku jitro, od jehož jasu a vláhy se zelená země. (2 Samuelova 23,3-4) U české populace je individuální zaměření na veřejnou a politickou sféru poměrně vzácné. Centrum výzkumu veřejného mínění zveřejnilo, ţe řádná informovanost o událostech země a jinde ve světě je dnes méně důležitá než tomu bylo v roce Důvod je jednoznačný. Politická situace je nyní stabilizována a lidé nepovažují informovanost o současném dění za tak důležitou jako tomu bylo v období rozruchu a změn. Obyvatelé České Republiky mohou být hrdí na své relativně stabilní vlády, které mají od doby Sametové revoluce. V dnešní parlamentní demokraci volí nejsilnější strana svého představitele, premiéra. Také prezident je volen parlamentní většinou. 1. modlitba: Králi slávy, s děkovnou a prosebnou modlitbou za vládu České republiky a města Plzně přicházíme před Tvůj trůn, aby lidé mohli ţít pokojným a klidným ţivotem. Prosíme, abys pozdvihl vládní představitele, aby se mohli učit Boţí bázni a způsobu, jakým Tě následovat. Ukaţ všem vládním představitelům, co je dobré a co od nich ţádáš. Pane, vyzbroj je, aby moudře a ve Tvé pravdě vedli ostatní. Prosíme za moudrost při rozhodování pro naše vládní představitele. Dej, ať vláda vţdy podporuje svobodu. (1Timoteovi 2,1-3) Plzeň City Hall 2. modlitba: Jeţíši, Ty jsi jediný spravedlivý Vládce světa, spravedlnost a právo jsou pilíři Tvého trůnu; před Tebou jde milosrdenství a věrnost. Dej, ať představitelé našeho města, díky Tvému působením v jejich srdcích, vykonávají svou práci poctivě a ať milují milosrdenství. Dej, ať jsou pramenem spravedlnosti. Ať chrání lidská práva. Ať vedení města jedná s lidmi čestně, spravedlivě, s úctou a slitováním tak, jako jsi jednal Ty. (Ţalmy 89,14-15) 8

9 3.modlitba: Sluţebníku Nejvyššího Boha, prosíme, aby vedoucí představitelé města Plzně rozpoznali Jeţíše jako nejlepší příklad vedení. Dej, ať jsou schopni vést jako sluţebníci, kteří se starají o to, co je v nejlepším zájmu a potřebách všech lidí, bez ohledu na svůj vlastní zájem nebo prospěch. Odejmi z jejich srdcí chamtivost a chraň je před korupcí a braním úplatků. Odstraň z jejich okolí špatné a zlé poradce. (Lukáš 22,26, 2 Petr 3,17) Plzeň 4. modlitba: Jeţíši, Dokonalý Soudce všech ţivých a mrtvých, prosíme za vedoucí představitele našeho města, aby přijímali morální zásady z Bible. Dej, ať není rozpor mezi jejich veřejným a osobním ţivotem. Prosíme, sešli svého Svatého Ducha do vládních a správních budov a na místa, kde se vedoucí představitelé shromaţďují, kde se tvoří zákony a kde se dělají rozhodnutí, a kde je to potřeba, usvědčuj je z hříchu a nastol pravdu a spravedlnost. Ať pevně stojí za mravními zásadami a proti všemu, co poškozuje jednotlivce a rodiny, jako například pornografie, prostituce, obchod s lidmi nebo homosexualita. 5. modlitba: Jeţíši, Ty jsi můj štít a obhájce, prosíme za ty, kteří poskytují ochranu obyvatelům Plzně. Daruj jim odvahu a ochraňuj je před těmi, kteří se rozhodli páchat zlo. Dej jim moudrost a dodej jim sílu, aby plnili svoje povinnosti jako policisté nebo hasiči. Dej, ať jsou obyvatelé Plzně chráněni před zločinem. Dej, ať se ničeho neobávají, ale ať si zvolí bázeň před Tebou. Ty sám, Pane, se položíš táborem kolem těch, kdo žijí v Tvé bázni a vysvobodíš je. (Žalmy 33,18-22, Žalmy 34,7-10) 6. modlitba: Králi králů, v minulosti byli obyvatelé Plzně nuceni dávat svoji důvěru vládcům, kteří ji pak zneuţili nebo zklamali. Dej, ať lidé přijmou svou zodpovědnost být poslušnými občany, kteří si volí důvěryhodné politické představitele. Pomoz jim pochopit, ţe tím jediným, komu lze stoprocentně důvěřovat, jsi Ty. Děkujeme Ti za pokoj v Plzni. Chválíme Tě, Boţe, ţe obyvatelé Plzně Tě mohou uctívat svobodně a beze strachu. Tvůj pokoj převyšuje naše chápání, ale dej, ať jsou lidská srdce proměněna, ať lidé ctí poslušnost vůči Tobě, aby s nimi Tvůj pokoj přebýval a oni tak mohli zakusit pokoj s Bohem. (1 Timoteovi 6,15, Římanům 5,1) 9

10 Modlitební téma: Komerční sféra Bohatství i sláva pocházejí od Tebe, ty panuješ nade vším, máš v rukou moc a bohatýskou sílu, vyvýšení a utvrzení všeho je v tvých rukou. Nyní, Bože náš, vzdáváme ti chválu a oslavujeme tvé skvělé jméno. (1 Letopisů 29,12-13) Geografická pozice České republiky jako křiţovatky mezi východem a západem ji vţdy předurčovala k tomu, aby se stala kulturním a obchodním centrem. Důleţitým obdobím pro obchod bylo 19. století a Plzeň se stala známou po celém světě. Malebné historické město se postupně změnilo v město průmyslové. Prvotní industrializace zahrnuje zaloţení Burgherova pivovaru v roce Sláva tohoto piva se rychle rozšířila a dnes má plzeňský leţák (Pilsner lager) světové renomé. Společnost Škoda, která byla zaloţena v roce 1859, vyrábí vlastní produkty (elektrické lokomotivy, trolejbusy, reaktory pro atomové elektrárny, metalurgické a energetické stroje, obráběcí stroje). Výrobky jsou vyváţeny do více neţ 70 zemí. Rozsáhlá síť ţeleznic byla vybudována v letech Z Plzně se po silnici nebo ţeleznici dostanete snadno jak do Prahy, kde je mezinárodní letiště, tak i do zemí západní Evropy. Po 50 letech ekonomického útlumu nebylo snadné vstoupit světa trţní ekonomiky. Ekonomika plzeňského regionu jiţ ale je plně dynamickou součástí globální ekonomiky 21. století. České rodiny odedávna závisely na dvou příjmech s tím, že příjem ženy ovlivňoval životní standard rodiny. Správa rodinných financí se posouvá od tradičního modelu, kdy finance spravoval jen muţ, k jejich společné správě. Centrum pro výzkum veřejného mínění jasně ukazuje, ţe od roku 1990 lidé kladou větší důraz na ţivot zaměřený na poţitky, na ţivot v přepychu a materiální zabezpečení. 10

11 1. modlitba: Pane, Ty, který dáváš semeno k setbě i chléb k jídlu, chválím Tě za ekonomickou stabilitu a nový rozvoj v Plzni. Prosím, aby ti, kteří jsou v podnikání úspěšní, rozeznali soběstačnost jako leţ, a aby nebyli pyšní, ale uznali potřebu závislosti na Bohu. (2 Korintským 9,10) 2. modlitba: Ty, který jsi Chléb z nebe, nedovol, aby ambice a pýcha ovládly lidi v našem městě. Pomoz lidem, aby dokázali vyhlásit svůj krach - duchovní bankrot, abys Ty jim mohl poţehnat bohatstvím svého odpuštění, vysvobození, bezpečí, radosti a pokoje, které mají stálou hodnotu. (Jan 15,5) 3. modlitba: Stvořiteli všech věcí, Ty jsi přikázal, abychom si nečinili ţádné modly, ale minulé generace i ta současná vyměnily pravdu o Bohu za leţ a raději uctívají stvořené věci neţ samotného Stvořitele. Modlíme se proti tomu, aby lidé z Plzně uctívali materialismus jako boha. (Koloským 1,16, Leviticus 26,1, Římanům 1,21.25) 4. modlitba: Milosrdný Pane, odpusť těm, kdo jsou zaměřeni jen na svůj blahobyt a na budování svých vlastních království. Prosíme, otevři oči jejich srdcí, aby porozuměli bohatství Tvého dědictví v nás. Odvrať je od jejich sobeckých cílů. Pomoz jim porozumět, ţe jsme bohatí proto, abychom mohli být štědří. (Efeským 1,18, 2 Korintským 9,11) 5. modlitba: Náš Nedobytný hrade, Plzeň potřebuje křesťanské vedoucí pracovníky, kteří mají sílu ţít své přesvědčení, zaloţené na biblických principech a pravdě. Pomoz křesťanům najít cestu, jak mezi obchodníky sdílet biblické ideály tím správným způsobem. Dej, ať křesťané na svých pracovištích mají pozitivní vliv na své spolupracovníky. Pomoz nám, abychom mezi nevěřícími ţili takovým způsobem, aby viděli naše dobré skutky a vzdali Ti chválu. (Filemonovi 4,13, 2 Petr 2,11-12) 6. modlitba: Jeţíši, Otče slávy, pomáhej plzeňským křesťanům na jejich pracovištích, aby chápali, ţe Boţí slovo je určuje k tomu, aby mohli být pouţiti Bohem. Pane, dej jim poznat, ţe je nechceš vzít ze světa, ale chceš je mít ve světě, aby tento svět pomohli měnit. (Marek 16,15, Jan 17,15.18) 11

12 Modlitební téma: Oblast vzdělávání Hospodine, ukaž mi svou cestu, budu žít podle tvé pravdy, soustřeď mou mysl na bázeň tvého jména. (Žalmy 86,11) Počet lidí, kteří dokončili vzdělání na základní, střední nebo univerzitní úrovni je v České republice, v porovnání s celosvětovým standardem, velmi vysoký. Gramotnost mezi Čechy jse rovná 99,8%. Veřejné vzdělávání je zdarma a je povinné pro všechny děti od 6 let věku. Děti mohou navštěvovat státní nebo soukromé školy a rodiče si mohou vybrat jakoukoli školu ve svém okolí. Plzeň je povaţována za centrum vzdělávání. Kromě základních a středních škol zde má sídlo Západočeská univerzita a své působiště zde má i Lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Nachází se zde také konzervatoř a mnoho specializovaných středních a vyšších odborných škol. 2. modlitba: Ó Boţe, Zdroji vší moudrosti, děkujeme, ţe zaslibuješ, ţe pokud postrádáme moudrost a ve víře o ni prosíme, pak ji obdrţíme. Modlíme se za studenty z Plzně a za všechny lidi, aby nebyli oklamáni moudrostí tohoto světa, ale aby čerpali z Tebe, zdroje veškeré pravdy. (Přisloví 1,20) 1. modlitba: Nejmoudřejší Boţe, v dávných dobách jsme měli moţnost vidět, ţe sebemodernější vzdělání a tituly nás mohou zanechat mělké v duši a zúţit schopnost vidění, a ţe vzdělání samo nemůţe přinést uzdravení z našeho padlého stavu. Dej, ať obyvatelé Plzně jsou schopni porozumět, ţe počátkem moudrosti je bázeň před Hospodinem. (Ţalmy 111,10, Přisloví 1,10) 12

13 3. modlitba: Pane Jeţíši, náš Mistře, nejlepší učiteli, který kdy ţil, přinášíme před Tebe plzeňské studenty. Ať je Duch svatý s nimi a přitahuje je k Tobě. Chraň je od všeho zlého a od nemorálních učitelů a přátel, kteří by na ně měli špatný vliv. 4. modlitba: Ty, který jsi Stráţce našich duší, ochraňuj plzeňské studenty před nebezpečím, které vytváří moderní technologie. Ochraň je před moţným nebezpečím internetových chatů a sociálních sítí. Připomeň jim, ţe i ve virtuálním světě je potřeba opatrnosti. Ať tato technologie není vyuţívána k tomu, aby je uváděla do pokušení. Ochraňuj je před pornografií a jejími škodlivými účinky. V ohromném mnoţství informací přístupných na internetu jim pomoz rozpoznat pravdu od fikce a propagandy. Ochraňuj studenty, aby neuvízli v zajetí techniky natolik, ţe by ztráceli zdravé osobní vztahy s rodinou a přáteli. (1 Petr 2,25, Matouš 6,13, Ţalmy 43,3, Koloským 1,13) 5. modlitba: Moudrosti Boţí, Ty jsi nám zanechala varování, ţe přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přání, odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím. Stavíme se na místo plzeňských studentů a prosíme za to, aby se ve školách vyučovalo jen to, co je pravdivé, spravedlivé a dobré. Prosíme, přiveď do škol křesťanské učitele, kteří svým studentům nebudou pomáhat získávat jen akademické znalosti, ale také je budou seznamovat s Tvojí pravou moudrostí. (2 Timoteovi 4,3-5) 6. modlitba: Jeţíši, Ty jsi Cesta, Pravda a Ţivot, přiveď mladé lidi, kteří hledají odpovědi, k sobě. Odveď je od přitaţlivosti ke kultům, okrajovým náboţenským skupinám, spiritualitě New Age a islámu (Jan 14,6). Modlíme se za to, aby povstali Kristovi následovníci, kteří budou vnímaví k potřebám mladých lidí, budou se jim věnovat a duchovně vést jejich srdce. Přiveď mladým lidem do cesty ty, kteří pro ně budou vzorem v morálce a ve zboţném ţivotě a kteří s nimi budou ochotni řešit to, co je trápí, a ukáţí jim na Krista jako řešení těchto jejich trápení. Uschopni dorůstající generaci v Plzni naplnit Tvá zaslíbení po celé zemi. (2 Tesalonickým 1,11) 13

14 Modlitební téma: Církev (Pokud) můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpoustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi. (2 Letopisů 7,14-15) V období komunismu bylo náboţenství bylo budˇ řízeno nebo zakázáno. 50 let lidé vyznávali víru na vlastní nebezpečí. Pro ty z nás, kteří nežili pod nadvládou komunismu, je nemožné pochopit, jaký dlouhodobý vliv měla komunistická kontrola na lidi a na kulturu. Komunistická represe uzavřela evangelikální církve do sebe. Velkolepé staré kostely, jejichţ věţe se tyčí nad městy ostře konstrastují s fakterm, ţe většina Čechů se dnes deklaruje jako ateisté. Sčítání lidu z let 1991 a 2001 ukazuje, ţe v období postkomunismu vzrostl počet lidí hlásících se k ateismu ze 40% na 60%; coţ je téměř nejvyšší podíl na světě. Nedávný průzkum Evropské unie dokazuje, ţe pouze 19% Čechů věří, ţe Bůh existuje. Říká se, ţe Češi jsou nejateističtějším národem Evropy. Kdo navštěvuje bohosluţby? Většina Plzeňanů, kteří vyznávají svou víru v Boha, jsou katolíci. Plzeň má zhruba obyvatel a z toho přibliţně 1000 se pravidelně účastní římskokatolických bohosluţeb. Protestantské bohosluţby pravidelně navštěvuje asi 500 lidí. 14

15 1. modlitba: Jeţíši, náš obnoviteli, dej, ať následovníci Krista v Plzni mají pokorné, k pokání nakloněné srdce, hledající odpuštění jak svých hříchů, tak i hříchů těch, kdo ţijí na Tobě nezávisle. Dej, ať jsou všichni jejich představitelé příkladem svému stádu ve svatosti ţivota, v hlásání evangelia a misijním zájmu o ty, kdo Tě ještě neznají. Dej, ať jsou zhojeny všechny jizvy z minulosti. Obnov ve všech křesťanech jejich radost ze spásy. (2 Letopisů 7,14, Ţalmy 51,12) 2. modlitba: Náš Nejvyšší knězi Jeţíši, dej, ať se plzeňští křesťané v Plzni oddají modlitbě a jsou si vědomi svého povolání ţehnat svými modlitbami celému městu. Dopomoz jim k porozumění, ţe prostřednictvím svých modliteb mohou ve svém městě uvolnit moc Ducha. Víme, ţe Tě můţeme ctít tím, kdyţ stojíme společně a modlíme se proti všemu, co stojí proti Tvému království. Jako Áron a Chur podpírali Mojţíšovy ruce, i my přicházíme, abychom se připojili k ostatním křesťanům a křesťanským pracovníkům v přímluvě za Plzeňany. Prosíme, ochraňuj je, kdyţ za obyvatele svého města vedou boje proti všem duchovním silám zla. (Koloským 4,2, Skutky apoštolů 1,14, Exodus 17,12) 3. modlitba: Můj Pane a Boţe, víme, ţe si ceníš jednoty. Prosíme, stmeluj křesťanskou komunitu v Plzni, aby Tě křesťané mohli oslavovat jedním srdcem a jedněmi ústy. Neprosíme, aby se církve vzdaly své jedinečnosti, ale pomoz jim uvědomovat si své odlišnosti a povzbuzovat se navzájem svými dary. Ať se navzájem mohou přijímat tak, jako Kristus přijal nás, k Tvé chvále. Ať Duch svatý působí v Církvi a skrze Církev ve vší její rozdílnosti v učení, denominací, jazyků a osobností tak, aby bylo hlásáno vykoupení (Římanům 15,5-7). Nedopusť, aby se spory o maličkosti postavily do cesty společnému úsilí ve svědectví o Tvé lásce pro celý svět. Chválíme Tě za dobré vztahy mezi plzeňskými duchovními. Dej, ať dále spolupracují ve Tvém Duchu a pod autoritou Tvého Slova. (Ţalmy 133,1) 4. modlitba: Jeţíši, má Sílo, dej křesťanům v Plzni a těm, kteří s nimi spolupracují, odvahu hlásat Tvé slovo. Ať spása jejich rodin, přátel, kamarádů a spolupracovníků je jejich prioritou. Odpusť těm, kteří v důsledku zkušeností z minulosti stále ţijí ve strachu. Pane, Ty jsi nám nedal ducha bázlivosti, ale Ducha síly, lásky a rozvahy. Pomoz nám zbavit se veškerého strachu, aby Tvůj příběh mohl být předáván a aby evangelium mohlo měnit lidi a jejich město (2 Timoteovi 1,7, Skutky apoštolů 4,29-30). Ať věřící v Plzni uţívají ovoce Ducha svatého, který v nich ţije lásku, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrotu, věrnost, mírnost a sebeovládání (Galatským 5,22-23). 5. modlitba: Ty, jenţ jsi Hlavou církve, víme, ţe bereš hřích váţně a chceš, abychom ţili svatý ţivot. Dovol Tvému Duchu Svatému, aby vedl ţivoty křesťanů z Plzně. Ať nepodlehnou vnějšímu tlaku přizpůsobování se postojům a motivacím v tomto světě, ale ať jsou vnitřně proměňováni svým vztahem ke Kristu. Ty nám nedáváš vţdycky konkrétní pravidla, jejichţ dodrţováním bychom získali svatost, ale dáváš nám principy, které máme následovat. Dal jsi nám svobodu volby a tím to můţe být někdy těţší. Dej, ať rozhodnutí, která konáme, odráţejí Kristův charakter. Pomoz nám všem rozumět, ţe zatímco principy se nikdy nemění, způsoby jejich aplikace se mohou lišit. Prosíme, ať jako křesťané nevkládáme na lidi břemena, která jsi nezamýšlel. Dej, ať Ty jsi ten jediný, kdo posuzuje naši svatost (Galatským 5,16, Řimanům 12,1-2). Ať se církev nikdy nevzdá celistvosti Bible a ať neoslabuje její poselství. Dej, ať lidé vnímají Boţí slovo jako relevantní, neměnné a neomylné. 6. modlitba: Milostiplný Boţe, chválíme Tě za církve, které přestávají být hrady, které opouštějí mentalitu pevnosti a stávají se mostem, aby oslovovali nevěřící. Modlíme se s těmi z Plzně, kdo si přejí, aby se jejich společenství stávala jistými majáky milosti. Dej, ať se v nich pravidelní návštěvníci i nově příchozí cítí vítáni. Dej, ať jsou křesťané otevřeni a stávají nástroji v Božích rukou, aby naplnili jak potřeby členů církve, tak i potřeby lidí vě městě. Ukázal jsi nám, co je dobré, a žádáš od nás, abychom konali spravedlnost, milovali milosrdenství a pokorně chodili se svým Bohem. Dej, ať služba v církvích neopomíjí ani duchovní ani fyzické potřeby a uskutečňuje se se zápalem jak pro sociální spravedlnost tak pro hlásání evangelia (Micheáš 6,8, Izaiáš 61,1, Matouš 23,23). Ty nám říkáš, abychom milovali svého bližního jako sami sebe. Posilni a zdokonal křesťany v Plzni, ať jim Tvoje přirozenost v nich připomíná, že svou vzájemnou láskou demonstrují, že jsou Tvými dětmi. Dávej jim, prosíme, tvořivé a praktické nápady, jak mohou šířit Tvojí lásku všude, kam přijdou (Jan 13,35). 15

16 Modlitební téma: Lidé Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeţí-li město Hospodin, nadarmo bdí stráţný. (Ţalmy 127:1) V Plzni ţije přibliţně obyvatel. Životní zkušenost každého tohoto člověka významně ovlivňuje jeho názor na svět. Názor na náboţenství často zahrnuje mínění, ţe v dějinách byly náboţenské války a politika příliš promíchány a ţe církev je jen další skupina lidí, která chce lidem říkat, co mají dělat. Česká společnost je známá svým ateismem. Není tedy překvapením, že podle průzkumu Evropské unie méně než jedna třetina Čechů pokládá za důleţité ţít podle náboţenský pravidel. Tentýţ průzkum udává, ţe 19 % lidí věří v Boha, a také odhaluje, ţe polovina Čechů věří v nějaký druh duchovní nebo životní síly. I přesto, že jsou Češi zklamáni tradičním náboženstvím, jsou otevřeni novým cestám. Většina české populace vnímá rodinu jako jednu ze základních institucí struktury společnosti. Průzkumy ukazují, ţe Češi vnímají stabilní partnerský vztah a děti jako nejdůleţitější věci ve svých ţivotech. Vícegenerační rodiny často bydlí společně nebo blízko sebe. Přátelství vzniklá během dětství často přetrvávají mnoho let. Ačkoli se tvrdí, ţe Češi se nepřátelí na potkání, jakmile vás přijmou mezi své přátele, budou vůči vám projevovat velkou míru pohostinnosti a věrnosti. Jako druhá nejdůleţitější hodnota se v průzkumech objevuje práce a na třetím místě je manţelství. Začíná přibývat netradičních rodin. V roce 2006 oslavili čeští homosexuálové důleţité vítězství, kdyţ parlament uzákonil registrované partnerství osob stejného pohlaví. Během následujících 18 měsíců se registrovalo přibliţně 500 takových párů. Tradiční manţelství, počet svateb a počet dětí klesá jiţ několik let. 16

17 Češi rádi vyrážejí do přírody a jsou nadšenými sportovními fanoušky. Články v českých novinách poukazují na vysokou míru konzumace alkoholu na hlavu v této zemi, která přijímá pití dokonce nadměrné pití alkoholu - jako normu. O pivu se zde mluví jako o tekutém chlebu. Po pádu komunismu se do České republiky velmi rychle rozšířily drogy a vláda musela urychleně zareagovat na problém drogové závislosti ucelenou koncepcí. Česká Republika má desítky tisíc registrovaných drogově závislých lidí. Je potěšující, ţe zneuţívání nelegálních drog se v České republice v posledních letech sniţuje. Nicméně zpráva z roku 2007 dokládá, ţe mladí Češi patří v Evropě mezi největší konzumenty marihuany. Nedávný průzkum mezi českými teenagery ukazuje, ţe třetina z nich občas kouří marihuanu a ţe mnozí z nich začali ještě před dovršením 13. narozenin. V České republice se prudce rozvíjí obchod se sexem. Z nedávných průzkumů vyplývá, ţe 14% českých muţů si někdy zaplatilo prostitutku. Od září roku 2007 jsou jednotlivá města schopna kontrolovat prostituci na veřejných místech, nemohou však regulovat sexuální průmysl v nevěstincích, barech nebo hotelech. I při procházce krásnými ulicemi města Plzně si člověk nemůţe nevšimnout nárůstu těchto služeb. 20 let svobodná Česká republika se dále vyvíjí. Ekonomika roste, měna je silná. Lidé ţijí ve svobodné zemi. Spolu se svobodou však přicházejí všechny nástrahy ţivota bez jakýchkoli morálních omezení, života bez Božího vlivu a života, který se se svými problémy snaží vypořádat sám, bez Boţího vedení. 17

18 1. modlitba: Jeţíši, Světlo úsvitu a Světlo věčné, Ty jsi řekl: Budiž světlo a bylo světlo. Modlím se za ty Plzeňany, kteří pro sebe nemohou najít světlo, protože se ztratili v temnotě. Bože, prosím o Tvé slitování. Jen ty je můžeš osvobodit od zkázy, utrpení, depresí, osamělosti a závislostí. Ať nad nimi zazáří Kristova tvář a osvítí jejich cestu, aby mohli uniknout ze Satanovy moci a vstoupit do jasné budoucnosti s Tebou (Genesis 1,3, 2 Korintským 4,3-4, Skutky apoštolů 26,17-18, Žalmy 68,19, Lukaš 1,79). Bože, zeď padla a roky komunistické nadvlády, které vyučovaly ateismus, skončily, ale kolem lidských srdcí zůstává stále mnoho zdí. Prosíme, odstraň tyto silné zdi, neboť jen Ty jimi můžeš proniknout. 2. modlitba: Nejvyšší Boţe, chceme, aby Tobě byla v Plzni vzdávána čest. Ať je Jeţíš uznán jako Pán kaţdým člověkem zde ţijícím. Ty zaslibuješ, ţe, pokud tě budeme hledat celým svým srdcem, nalezneme Tě. Dej, ať Tvůj Duch působí v srdcích lidí města a vede je k hledání Tebe. Zjevuj jim, kdo jsi a jednej v jejich ţivotech, aby Tobě samotnému mohla být vzdávána chvála, sláva i čest. Dej, ať nastane čas pokání, díky kterému přijde čas obnovení, aby tak muži, ženy i děti mohli zakusit Boží přítomnost (Jeremiáš 29,13, Skutky apoštolů 3,19). 3. modlitba: Nebeský Otče, od Tebe pocházejí všechny pozemské rody. Děkuji Ti za to, ţe jsi nás stvořil pro společenství. Prosíme, posilni všechna manţelství v Plzni. Dopomoz lidem k tomu, aby viděli, ţe souţití muţe a ţeny bez svazku manţelského není Tvým plánem, protoţe to není v našem nejlepším zájmu. Pomoz manţelům a manţelkám, aby se navzájem milovali a ctili tak, jako ty stojíš o nás. Poţehnej také práci Evangelikální aliance. Prosíme, dej jim sílu a zdroje nezbytné k tomu, aby mohli pokračovat v podpoře Národního týdne manţelství. Dej, ať vidí ovoce svého úsilí v podobě mnoha manţelství vybudovaných na pevných základech s Jeţíšem jako úhelným kamenem. Ať jsou zrušeny všechny úklady nepřítele, aby se páry nerozcházely a nerozváděly. Ty můţeš obrátit srdce rodičů k dětem a srdce dětí k jejich rodičům a já se směle prosím, abys všechna srdce obrátil k sobě. Odevzdávám péči o plzeňské děti do Tvých milosrdných rukou. Prosím, ochraňuj a veď je. Veď jejich otce a matky, aby byli svým dětem dobrým příkladem. Dej, ať je nepřivedou k pádu. Prosím, přijď a obmyj rodiny v Plzni svým Slovem, které přináší uzdravení a obnovení (Malachiáš 2,13-16, Efeským 6,4, Lukaš 1,17, Ţalmy 78,4-8, Efeským 5,26). 18

19 4. modlitba: Jeţíši, náš Vykupiteli, jen Ty jsi schopen vyplnit morální prázdnotu způsobenou mnohaletou komunistickou nadvládou a ateismem. Modlíme se za důsledky poklesu morálky nadměrné uţívání drog, pornografie, sexuální liberálnost, prostituce, rozpad rodiny. Prosíme, pomoz lidem z Plzně, ať porozumějí své duchovní situaci. Ať nejsou slepí vůči satanovým nástrahám. Ty jsi Beránek Boţí, který snímáš hříchy světa. Prosíme, aby se moc Ducha svatého dotkla srdcí lidí a usvědčila je, ţe neţijí tak, jak by měli. Děkuji Ti za Tvou náruč otevřenou pro všechny, kteří jsou zraňováni. Ať pochopí, ţe Ty můţeš uzdravit jejich zraněná srdce. Otevři jim oči, aby viděli, ţe jen Ty je dokáţeš ochránit od zkázy, utrpení, deprese, osamělosti. Ty dáváš svobodu těm, kdo jsou zotročeni závislostmi. Dej, ať všichni ti, kdo trpí, naleznou útěchu, a dej, ať jejich problémy jim ukáţí, ţe Tě potřebují. (Jan 1,29, 2 Korintským 2,11, Pláč 5,21, Ţalmy 34,6) 5. modlitba: Jeţíši, naše Naděje, víme, ţe i v tomto čase jsou lidé, kteří díky Tvé milosti a dobrotě zůstávají věrni. Děkujeme Ti, ţe sis tyto lidi oddělil pro sebe. Vyznáváme, ţe někdy se vše zdá temné jako v časech Elijáše a později i Pavla. Děkujeme Ti za všechny věřící v Plzni. Děkujeme Ti za to, co konáš skrze jejich ţivoty. Prosíme, dávej jim vše, co potřebují, aby konali Tvou vůli. Děkujeme za místní misionáře, kteří byli schopni se zříci všeho pro Tvá zaslíbení. Dej, ať proţívají radost z toho, ţe se o ně ve všem staráš. Poţehnej jejich sluţbě hlásání evangelia a učednictví. Prosíme, ochraňuj je od zaneprázdněnosti, která by jim ukradla čas pro přebývání s Tebou. Věčný Otče, chválím Tě za Tvou trpělivost. Tvé slovo nám říká, ţe aţ k okrajům země bude sahat dědictví Tvého Syna. Víme, ţe chceš, aby obyvatelé Plzně byli součástí Tvé rodiny. Dej, ať je Plzeň naplněna poznáním Tebe. (Řimanům 11,5, Koloským 4,3-4, Ţidům 13,20, 2 Korintským 12,9, Matouš 28,19, Izaiáš 11,8) 6. modlitba: Otče, ve jménu našeho Pána Jeţíše Krista prosíme, abys poţehnal všem obyvatelům města Plzně. Prosíme, poţehnej jim a ochraňuj je, ať nad nimi září Tvoje tvář a buď jim milostiv. Obrať k nim svou tvář a obdař je svým pokojem. (Numeri 6:24-26) 19

20 20 Poznámky

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a D r. A n d r e w D a v i s se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a An Approach to Extended Memorization of Scripture

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

OBSAH MODLITEB. I. Modlitby modlitební kampaně. 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane.

OBSAH MODLITEB. I. Modlitby modlitební kampaně. 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane. OBSAH MODLITEB I. Modlitby modlitební kampaně 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane. 4. Sjednoť všechny rodiny. 5. Modlitba ke chvále Boha Nejvyššího.

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně)

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) NEDĚLE SVATODUŠNÍ formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. POZDRAV K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

Více

9. neděle po Trojici svaté

9. neděle po Trojici svaté 9. neděle po Trojici svaté Správci Boží milosti Heslo týdne: Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více. (L 12,48b) F: Plnit, Bože můj, tvou vůli

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Děkovný moleben ke Kristu Vševládnému

Děkovný moleben ke Kristu Vševládnému Obvyklý začátek K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků. Amen L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. 3x Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Spravedlnost tvých svědectví je věčná, / dej mi rozum a budu žít. Haleluja! (Ž 119,144)

Spravedlnost tvých svědectví je věčná, / dej mi rozum a budu žít. Haleluja! (Ž 119,144) 1. NEDĚLE PO TROJICI SVATÉ TÉMA: Písma svědčí o Mně Heslo týdne: Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne. (L 10,16) Žalm týdne: Ž 34,2-11 Píseň týdne: 683/1 Pán Bůh je láska, dal svého Syna

Více

K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista ať je s vámi. S: I s tebou.

K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista ať je s vámi. S: I s tebou. NEDĚLE PO TROJICI formulář E1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše

Více

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT MODLITBY 1. Smiluj se nade mnou Pane, můj Bože, měj slitování se svým služebníkem [svou služebnicí]: sužuje mě zástup

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Moleben k Božímu milosrdenství

Moleben k Božímu milosrdenství Obvyklý začátek K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků. Amen L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. 3x Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Spouštěč od Boha JJK

Spouštěč od Boha JJK Spouštěč od Boha JJK Pátý atribut času: M í r Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem se dostaneš do souladu s energií ze zdroje existence

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Kázání v Kolovratech 16.10.2016 CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Texty ke kázání Jonáš 1 (celá kapitola) Jonáš 4 (celá kapitola) Hlavní body Bůh má vše pod kontrolou Předobraz Krista Historická osoba Povolání Útěk

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

Luterská Liturgická Konference Komunita Svátého Pavla Apoštola

Luterská Liturgická Konference Komunita Svátého Pavla Apoštola Luterská Liturgická Konference Komunita Svátého Pavla Apoštola ORDO Eucharistie Těšín, Piaseczno 2010-2011 - 1 - - 2 - SLAVENÍ EUCHARISTIE MODLITBA NAD DARY Děkujeme ti, Otče náš, za svatou vinnou révu

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13 Nová generace Úvod Na českých školách studuje 1.800.000 studentů. Kolik z nich slyšelo evangelium? Nová generace je studentská křesťanská organizace zaměřená na studenty a jejich

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma 1. Centrální místo kříže Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové Tony Kalma Izajáš 53:4. Ježíš na sebe vzal naše bolesti a nesl naše nemoci. Učinil volnou cestu k Bohu, když vzal na sebe naše

Více

Půst 1/3 9. 10. 2012

Půst 1/3 9. 10. 2012 Půst 1/3 9. 10. 2012 Matouš 6:16 nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se totiž tváří ztrápeně, aby lidem ukázali, že se postí. Matouš 6:16-18 Když se postíte, nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se

Více

Obřady pomazání nemocných SVÁTOST POMAZANÍ NEMOCNÝCH

Obřady pomazání nemocných SVÁTOST POMAZANÍ NEMOCNÝCH Obřady pomazání nemocných Pozn: Následující text je převzat z Obřadů pomazání nemocných a péče o nemocné ČBK 2002. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu. Tento

Více

Novéna před biřmováním

Novéna před biřmováním Novéna před biřmováním Před sesláním Ducha svatého o Letnicích apoštolové setrvávali v modlitbách spolu se ženami, s Ježíšovou matkou Marií a s jeho příbuznými. Církev před velikými svátky spojenými s

Více

Lord You're Mighty. Youthful Praise. Pane, jsi mocný...

Lord You're Mighty. Youthful Praise. Pane, jsi mocný... Lord You're Mighty Youthful Praise Pane, jsi mocný... Hospodine, jak veliké je Tvé jméno po vší zemi, svou slávou převyšuješ nebesa i zemi- Když přemýšlím o všem, co jsi stvořil: slunce, měsíc a hvězdy,

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 (P = předsedající, S = SBOR) I.Úvod 1) Úvodní zpěv 2)Pozdrav P: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a obecenství Ducha svatého s vámi

Více

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši.

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši. 1. Z poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2010 v 09:55. MODLITBA O SPÁSU Všechny moje děti, i kdyby to bylo z lásky k jejich rodinám, musí procitnout vůči silám zla, chtějí-li se zachránit. Moje láska

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

Může následovat přivítání nebo uvedení do bohoslužby nebo sloka písně podle církevního roku (např. 667/1).

Může následovat přivítání nebo uvedení do bohoslužby nebo sloka písně podle církevního roku (např. 667/1). NEDĚLE VELIKONOČNÍ formulář E1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. POZDRAV K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více