Výroční zpráva školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Mgr. Andrea Byrtusová ředitelka školy

2 Obsah: 1. Charakteristika školy Vzdělávací program školy Pracovníci školy Výsledky kontrol školy.8 5. Poskytování informací týkajících se činnosti školy veřejnosti.9 6. Výroční zpráva MŠ Výroční zpráva I. stupně Výroční zpráva školní družiny a školního klubu Výroční zpráva II. stupně Prevence rizikového chování Výchovné poradenství Školní poradenské pracoviště Environmentální výchova Rada žáků Další vzdělávání pracovníků Spolupráce školy s rodiči Grantové projekty Hospodářský výsledek roku

3 1. Charakteristika školy Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342 je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol. Poskytuje předškolní a základní vzdělání, připravuje žáky pro další studium a praxi. Založena byla v roce 1996 a ve školním roce 2011/2012 oslavila 16 let své existence. Již osmým školním rokem je dlouhodobým koncepčním záměrem školy pestrá, kvalitní a náročná výuka v kvalitním a bezpečném prostředí ke spokojenosti dětí i rodičů. Čtvrtým školním rokem funguje jako součást školy i mateřská škola, která byla v září 2012 rozšířena o druhou třídu. Nyní disponuje mateřská škola kapacitou 56 dětí. Je to jednoznačně pozitivní krok při komplexním pojetí vzdělávání dětí. Spojení předškolního a základního vzdělávání dětí pod jednu střechu se ukazuje jako správný trend. Přínos tohoto modelu je jednoznačný pro děti a jejich rodiče. Do budoucna zajišťuje hladký přesun dítěte mezi prvními dvěma stupni vzdělávání. Úkoly stanovené vedením ve školním roce 2011/2012: kvalitní a pestrá výuka (uplatňování nových výukových metod a forem práce) naplňování vytvořeného ŠVP zápis do 1. tříd (2 třídy) pomoc a podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami úspěšná realizace projektů (OPVK, EU peníze do škol, Agenda 21) vybudování efektivního kariérního systému pro žáky projektové dny, projektové vyučování začlenění spec. pedagoga, asistenta pedagoga do chodu školy úspěšná grantová politika žák = partner praktické a efektivní využívání multimediální techniky pohoda pracovního prostředí (spolupráce, vstřícnost, pracovní atmosféra, respekt) zlepšení materiálového vybavení školy pokračování v nastolených aktivitách z předcházejících období efektivní využití práce předmětových komisí, metodických sdružení údržba sportovního areálu školy Na plnění stanovených úkolů se podíleli všichni zaměstnanci a lze říct, že všechny oblasti byly řešeny. 3

4 Škola je velmi dobře materiálně vybavena, leží v překrásném, zeleném, klidném a bezpečném místě na okraji města Třebíč. Škola má jako jediná v širokém okolí bezbariérový přístup. Organizační součástí školy je školní jídelna, školní družina a školní klub. Škola je vybavena nejmodernější jídelnou okresu Třebíč, dvěma velkými tělocvičnami, atletickým stadionem, dvěma hřišti s umělým povrchem všechny tyto součásti jsou využívány širokou veřejností. 4

5 2. Vzdělávací program Škola ve školním roce 2011/2012 pracovala v 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9. ročníku dle vlastního ŠVP ŠKOLA BUDOUCNOSTI, v 6. ročníku pracovala podle programu Základní škola, čj.16847/96-2. Na druhém stupni je zřízena třída s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky. Při této výuce škola vychází z modelového učebního plánu a modelových osnov pro třídy srozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky čj.16845/ Tento doplněk se vztahuje ke vzdělávacímu programu Základní škola, čj.16847/96-2 ve znění úpravy čj.25018/ Pro ostatní žáky vyšších tříd byla výuka výpočetní techniky zavedena formou volitelného předmětu. Během školního roku celý pedagogický sbor inovoval již vlastními silami vytvořený ŠVP s názvem ŠKOLA BUDOUCNOSTI. Jednotlivé předmětové komise a metodická sdružení postupně rozpracovávaly jednotlivé vzdělávací oblasti a průřezová témata. 5

6 3. Pracovníci školy Během školního roku 2011/2012 měla škola celkem 55 zaměstnanců. Seznam pracovníků školy v školním roce 2011/2012 Ředitelka školy: Statutární zástupce školy: Výchovný poradce: Vedoucí školní jídelny: Metodik prevence sociálně patologických jevů: Sekretářka: Účetní: Školník: Mgr. Andrea Byrtusová Mgr. Vratislav Fišera Mgr. Zuzana Dreslerová Božena Zahradníčková Mgr. Kateřina Poulová Jana Blahová Drahoslava Johnová Karel Hrůza Třídní učitelé: 1.A Mgr. Dana Konečná 6.A Mgr. Zuzana Dočekalová 1.B Mgr. Radka Jonášová 7.A Mgr. Hana Komendová 2.A Mgr. Ivana Válalová 8.A Ing. Lenka Rybníčková 2.B Mgr. Iveta Petráňková 8.B Mgr. Lenka Zvěřinová 3.A Mgr. Radomíra Mahrová 9.A Ing. Lenka Auerová 3.B Mgr. Božena Moltašová 9.B Mgr. Kateřina Poulová 4.A Mgr. Lenka Kubínyiová 4.B Mgr. Olga Jandová 5.A Mgr. Ivona Špačková 5.B Mgr. Klára Pavlasová Další učitelé: Mgr. Andrea Byrtusová, Mgr. Zuzana Dreslerová, Mgr. Vratislav Fišera, Mgr. Lenka Hlaváčová, Mgr. Jarmila Nováková, Mgr. Sabina Šilhavá, Mgr. Marcela Velebová, PaedDr. Jana Ženíšková Vychovatelky školní družiny: 1.A, 4.B Miluše Němcová 1.B, 4.B Vladimíra Šípová 2.A Ivana Pažourková 2.B Jitka Dudášová 3.A, B Zděnka Zimolová 4.A, 3.A Libuše Voznicová 5.A, B Ivana Táborská Koordinátor volného času: Ivana Táborská Speciální pedagog: Mgr. Lenka Hlaváčová Asistent pedagoga: Šárka Dvořáková, Vladimíra Šípová, Jana Veškrnová 6

7 Mateřská škola: Renata Fialová, Romana Růžičková, Dita Vomelová, Zuzana Všetečková Školní jídelna: Soňa Dokulilová, Jaroslava Matoušková, Jitka Pospíšilová, Zdeňka Poulová, Alena Protivínská, Jana Kudláčková, Božena Zahradníčková Úklid: Naďa Dolíhalová, Jaroslava Nejedlá, Dana Sejbalová, Eva Fučíková, Ludmila Štanclová Správce sportovního areálu: Karel Hrůza 7

8 4. Výsledky kontrol školy Ve školním roce 2011/2012 byly v naší škole provedeny následující kontroly: 1. Státní zdravotní dozor zaměřený na plnění 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých v platném znění. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč Pravidelná veřejnosprávní kontrola ze strany zřizovatele v roce 2011/2012 neproběhla. 3. V prosinci 2011 a lednu 2012 proběhl závěrečný audit projektu Inovace ŠVP podpora klíčových kompetencí žáků (s důrazem na ICT a jazykovou gramotnost) a vybudování efektivního kariérního systému pro žáky v rámci globálního grantu CZ.1.07./ Ing. Zdeněk Jaroš - auditor 8

9 2. Poskytování informací týkajících se činnosti školy veřejnosti Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, byly během školního roku 2011/2012 poskytnuty informace: počet písemně podaných žádostí o informace 0 počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 počet opisů podstatných částí každého rozhodnutí soudu 0 počet řízení o sankcích za nedodržování těchto zákonů 0 Během školního roku 2011/2012 neobdržela škola žádnou sankci za nedodržování těchto zákonů. 9

10 3. Mateřská škola Sluníčko Mateřská škola se od školního roku 2011/2012 stala dvoutřídní, nově byla otevřena třída Hvězdiček. Nastoupily dvě nové paní učitelky a 36 nových dětí. Celkem navštěvovalo mateřskou školu 52 dětí. Personální obsazení: Mgr.Andrea Byrtusová - ředitelka ZŠ a MŠ Renata Fialová učitelka MŠ (třída Sluníček) Romana Růžičková učitelka MŠ (třída Sluníček) Mgr.Dita Vomelová - učitelka MŠ (třída Hvězdiček) Zuzana Všetečková učitelka MŠ (třída Hvězdiček) Ludmila Štanclová uklízečka MŠ Soňa Dokulilová pracovnice školní jídelny Počet dětí v jednotřídní MŠ: třída Hvězdiček 26 dětí třída Sluníček 26 dětí (1 dítě se ZP) Zápis do mateřské školy Zápis do mateřské školy proběhl ve dnech 20. a K zápisu do naší mateřské školy přišlo celkem 37 rodičů. V letošním roce odešlo 18 dětí do školy. Bylo vydáno 21 rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Vlastní hodnocení mateřské školy Struktura hodnocení: 1. Posouzení souladu RVP PV a ŠVP PV 2. Oblasti, ve kterých MŠ dosahuje velmi dobrých výsledků. 3. Oblasti, ve kterých je potřeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů opatření 4. Kvalita podmínek vzdělávání 5. Kvalita průběhu vzdělávání, realizace obsahu vzdělávání, výsledky vzdělávání 6. Práce pedagogů, posouzení úrovně řízení školy, kvalita dalšího vzdělávání 7. Úroveň výsledků práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům. 10

11 1. Posouzení souladu RVP PV a ŠVP PV Cíle předškolního vzdělávání: ŠVP PV je dvouletý, a tak letos i příští školní rok nese název: Krtek a jeho kamarádi. Krtek spolu s ježkem, myškou, zajíčkem a žabkou pomohli dětem zvládnout adaptaci na nové prostředí, snažili se všestranně rozvíjet osobnost každého dítěte, seznamovali je s ostatními vrstevníky, usnadňovali dětem zařadit se do společnosti a nabádali děti k tomu, aby poznávaly přírodu nejen v knihách, ale i přímým pozorováním a vlastními prožitky. Veškeré cíle ve vzdělávacím obsahu ŠVP PV jsou stanovené v souladu RVP PV. Záměrem ŠVP PV bylo vést děti k aktivnímu rozvoji v souladu s rámcovými cíli RVP PV: Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání, osvojení hodnot, získání osobnostních postojů. Naším cílem v ŠVP PV bylo motivovat dítě k aktivnímu poznávání, povzbuzovat chuť k učení, rozvíjet schopnost přemýšlet a rozhodovat se. Cíle byly stanoveny v těchto oblastech: - všestranný rozvoj osobnosti dítěte a mezilidských vztahů - seznamování dětí s přírodou a ochrana životního prostředí - péče o zdraví dětí (pohoda věcného prostředí, pohoda sociálního prostředí, pohoda organizačního prostředí, zdravá výživa, pohybová aktivita Cíle, které jsme si ve ŠVP stanovili byly reálné. Vzdělávací obsah: Vzdělávací obsah v RVP PV představoval vnitřně tematicky propojený celek, plánované činnosti měly návaznost a mnohdy jsme je propojovali mezi obě třídy MŠ. Děti se tak učily spolupracovat i s ostatními vrstevníky a nejen se svými kamarády. Obsah vzdělávací nabídky vede k naplňování schopností umět získané poznatky, dovednosti, hodnoty a postoje prakticky využít, je podrobně rozepsán v TVP. V co největší míře jsme využívali prožitkové učení např. návštěva policie, zdravotních sestřiček u nás v MŠ, beseda s p. doktorem na téma První pomoc, ale především výlet do ekologického střediska Chaloupky či návštěva u hasičů. Úkol pro školní rok 2012/2013 : Nadále se seznamovat s aktualizacemi RVP PV, na internetových stránkách i prostřednictvím časopisu Informatorium. 11

12 2. Oblasti, ve kterých MŠ dosahuje velmi dobrých výsledků. Vzdělávací obsah ŠVP Součástí našeho ŠVP byl důkladně rozpracovaný vzdělávací obsah, který nabízel dětem pod názvem Krtek a jeho kamarádi spoustu možností, jak rozvíjet vlastní já. V měsíci záři ukázal krteček dětem nové prostředí, nově otevřenou třídu Hvězdiček, pomohl dětem seznámit se s novými kamarády, paními učitelkami, paní kuchařkou i paní uklízečkou. Všichni jsme se snažili navázat vztah plný porozumění, tolerance a vzájemné pomoci, abychom chodili do školky s radostí. Na podzim představil dětem krteček svého kamaráda ježka, který nás provedl barevnou podzimní přírodou, společně jsme pouštěli draky a uspořádali jsme slavnost Jablíčkiádu. Do zimy nás přivedla další krtkova kamarádka myška, se kterou jsme oslavili vánoční svátky a Nový rok. Až v lednu jsme si pro rodiče připravili Medvědí besídku, která se před Vánocemi z důvodu velké nemocnosti dětí i paní učitelek nemohla uskutečnit.také jsme si v únoru užili karnevalového reje a jakmile napadl sníh, tak jsme na nic nečekali a užívali si dosyta zimních radovánek. Jarním obdobím nás provedl kamarád zajíček. Na společném tvoření rodičů s dětmi jsme si vyrobili krásné dekorace na dveře z vrbového proutí a jarní postírání na stůl. Létem nás už od června provázela poslední krtkova kamarádka žabka. Oslavili jsme s ní i se žáky 5. tříd Den dětí a hlavně jsme se na Indiánské slavnosti rozloučili s budoucími školáky. Tematické plánování se ve spolupráci s dětmi rozvíjelo i o další témata a pružně se přizpůsobovalo jejich požadavkům. Nadstandardní aktivity Děti s nižší potřebou spánku měly možnost v průběhu roku v odpoledních hodinách navštěvovat tyto aktivity keramika, angličtina, florbal a tanečky se zpěvem. Děti se do kroužků hodně zapojovaly a dle jejich reakcí byly i určitě spokojeny. Starší děti navštěvovaly od února do dubna předplavecký výcvik. V průběhu školního roku proběhlo několik akcí pro děti a rodiče i divadelních představení: ZÁŘÍ - Jablíčkiáda sportovní odpoledne spojené s opékáním na školní zahradě 12

13 ŘÍJEN - výstava dětských prací na téma Zdravý životní styl v knihovně na Modřínově ul. - divadelní představení Zelenina s ovocem,dají páku nemocem v MKS Hájek - cvičení dětí s padákem v knihovně v rámci Dnů zdraví na ul.modřínová LISTOPAD - divadelní představení Honza Nebojsa v ND v Třebíči - batikování s maminkami triček na besídku PROSINEC - návštěva Mikuláše, anděla a čertů v MŠ - hudební představení operního pěvce B.Vojkůvky LEDEN - Medvědí besídka pro rodiče, která měla být v prosinci, ale z důvodu velké nemocnosti dětí i p.uč. byla přeložena až na leden - zápis do ZŠ a MŠ ÚNOR - žonglérská show pana Ošmery - divadelní představení Červená Karkulka v ND v Třebíči - karnevalový rej na školní zahradě BŘEZEN - výchovný pořad Chovej se jako člověk v Pasáži - jarní tvoření pro rodiče a děti - zpívání s kytarou DUBEN - canisterapie v MŠ - besídky pro maminky ke Dni matek KVĚTEN - muzikál Popelka v Pasáži - školní akademie - výlet do ekologického střediska Chaloupky na program Hmyzí stezka - Den dětí spojený s 5. třídami ZŠ ČERVEN - malý koncert p.sartiho - saxofon - návštěva policie v MŠ - návštěva u hasičů - preventivní program Úrazů a lékaře se nebojíme pod vedením SZŠ 13

14 - Indiánská slavnost na školní zahradě spojená s pasováním předškoláčků na školáky, přespání dětí v MŠ 3. Oblasti, ve kterých je potřeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů opatření Hodnocení dětí: Učitelky se zamyslely nad hodnocením dětí, aby bylo přehlednější a zároveň i motivující pro děti a nakonec si s dětmi vytvořili tabulku Co už umím, na kterou si děti vždy za novou dovednost, kterou již zvládly nalepily obrázek např. za stříhání - obrázek s nůžkami, za oblékání obrázek s oblečením, za krájení příborem obrázek s příborem atd. Děti byly z tohoto odměňování nadšené a snažily se získat co nejvíce obrázků. Učitelky tak získaly větší přehled o tom, které dítě v čem potřebuje dopomoci a do učení zapojily i rodiče. Starší děti byly navíc ještě hodnoceny čtvrtletním písemným záznamem, aby mohly paní učitelky sledovat připravenost a vyzrálost dětí pro vstup do ZŠ. Toto písemné hodnocení a práce s předškolními dětmi vyžadovaly individuální přístup, který během dopoledne nebyl možný, a tak se tato hodnocení často prováděla v odpoledních hodinách. Návrh na zlepšení: Vzhledem k plánovanému zvýšení počtu dětí ve třídách, bude nově zaveden v MŠ kroužek Předškoláček, kde se jednou týdně bude moci v době odpoledního odpočinku věnovat paní učitelka z ranní směny individuálně předškolním dětem. Nově vzniklou tabulku Co už umím, si děti s paní učitelkou ponechají i příští rok, aby mohli sledovat vývoj jednotlivých dětí. 4. Kvalita podmínek vzdělávání 1. Věcné podmínky MŠ Sluníčko se stala od dvoutřídní. Stávající třída Sluníček i nová třída Hvězdiček jsou prostorné, vybavené novým nábytkem, hračkami a pomůckami. Třída Sluníček se rozdělila o své hračky, hry a pomůcky, a je stále potřeba novou třídu dovybavit. Součástí MŠ jsou samozřejmě i toalety, sprchový kout a umývárna. K dispozici mají děti vlastní vybavenou jídelnu s výdejnou, což dětem umožňuje pokračovat v ranních činnostech u stolečků ve třídě i po svačince. Plně využíváme prostory, jimiž disponuje ZŠ keramická dílna, tělocvičny, hudební třída, víceúčelový sál, sportovní hřiště atd. Pravidelně jsme navštěvovali knihovnu na Modřínově ulici. Rozšířená školní zahrada doplněná novými herními prvky se velmi osvědčila a děti si zde rády hrají i sportují. 14

15 2. Životospráva Stravu děti dostávají dle předepsaného spotřebního koše, mají dostatek ovoce i zeleniny při každé svačince. K hlavnímu jídlu vždy dostanou zeleninový či ovocný salát. Děti do jídla v žádném případě nenutíme, mají možnost si vybrat pečivo s pomazánkou či suché nebo různé cereálie s mlékem či bez něj. U oběda si samy řeknou, co chtějí na talíř a jak velkou porci sní. Pitný režim je plně využíván jak v jídelně, tak i ve třídě po celý den děti mají vlastní hrníčky a do várnice je jim dodáván čaj, džus či sirup. Doporučujeme v letních měsících doplňovat i pramenitou vodu. 3. Psychosociální podmínky V MŠ se snažíme, aby se zde děti cítily bezpečně, spokojeně a aby si našly své kamarády mezi vrstevníky. Děti se snažíme zapojovat do každodenních činností a nenásilnou formou tak z nich vytvářet budoucí osobnosti, které se v dalším vzdělávání již budou umět za sebe rozhodnout. 4. Organizace Velké prostory třídy a herny umožňují několik změn v prostoru v průběhu školního roku a tím i více motivovat děti k dalším tématům. Jen stále větší počet dětí - 26 celodenních, je velmi náročný na usměrňování dětí při skupinkové či individuální práci. I když byl letošní školní rok počet dětí snížen z 28 na 26 lze individuální práce s dětmi provádět pouze v brzkých ranních či pozdních odpoledních hodinách. Je těžké se individuálně věnovat nejstarším dětem. Pracovní doby učitelek jsou efektivně v plné míře využívány, téměř všechny vedou v odpoledních hodinách i kroužky pro děti. Je třeba více promyslet další vzdělávání učitelek, aby se mohly zúčastnit i celodenních seminářů. 5. Řízení školy Zaměstnanci MŠ si vzájemně pomáhají ve své práci, na všem se dohodnou a spolupráce obou tříd je na vysoké úrovni. Rodiče se stávají nedílnou součástí života v MŠ a pomáhají, jak nejlépe mohou zprostředkováním různých besed, dodáváním odpadového materiálu výkresy, látky, kartony, zakoupením triček, sběrem papíru, atd. 15

16 6. Personální a pedagogické zajištění Paní učitelky jsou plně kvalifikované a všechny zvládají práci na PC, vlastní řidičské průkazy. Vedou nadstandardní aktivity pro děti. Besídky a akce pro rodiče připravují ve svém volném čase. Organizace a směny pedagogů jsou upraveny v přehledu rozvržení pracovní doby. Ředitelka podporuje profesionalizaci pracovního týmu, sleduje růst profesních kompetencí všech pedagogů, je třeba se více věnovat dalšímu vzdělávání. 7. Spoluúčast rodičů Spolupráce s rodiči byla i letos na velmi dobré úrovni. Maminky pomáhaly spřípravou kostýmů pro děti na besídky. V průběhu roku každý dle svých možností dodával do MŠ různé materiály pro výtvarné a pracovní činnosti výkresy, kartony, látky, vlny, staré záclony, PET víčka, ruličky, kůže atd. Každé pololetí se konala rodičovská schůzka (září a leden), rodičům jsme nabízeli konzultační hodiny. Měsíčně rodiče dostávali em přehled o akcích, co nás čeká následující měsíc. Rovněž si mohli vše přečíst i na internetových stránkách ZŠ a MŠ, kde si také mohli přečíst zprávičky a prohlédnout fotky z jednotlivých akcí. 5.Kvalita průběhu vzdělávání, realizace obsahu vzdělávání, výsledky vzdělávání Vzdělávání probíhá v souladu s cíli RVP PV a ŠVP PV. Vzdělávací oblasti jsou propojeny, vzájemně se ovlivňují a prolínají. V ŠVP PV jsou podrobně rozepsány a zpracovány jednotlivé integrované bloky včetně témat. Témata aktuálně dle potřeby či zájmu dětí doplňujeme či obměňujeme. Každé téma hodnotíme. 6. Práce pedagogů, posouzení úrovně řízení školy, kvalita dalšího vzdělávání I v letošním školním roce bylo málo využíváno DVPP a je třeba zajistit zástupy do tříd tak, aby se mohly paní učitelky zúčastnit i celodenních seminářů. Vzhledem k dálkovému studiu jedné paní učitelky nebylo mnoho času věnovat se nabízeným seminářům, a proto i pro následující rok plánujeme semináře z těchto oblastí: - tvorba a realizace projektů, práce projektovou metodou - efektivní řízení školy - oblast autoevaluace evaluační metody a techniky, hodnocení dětí 16

17 7. Úroveň výsledků práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům. Úroveň výsledků práce školy negativně ovlivňují stanovené normativy, které nejsou v souladu s požadavky RVP PV na psychohygienické podmínky pro vzdělávání. Organizaci provozu MŠ by vyhovovalo ustanovení: na 24 dětí dva plné učitelské úvazky! Tento školní rok byl vzhledem k otevření druhé třídy snížen počet zapsaných dětí z 28 na 26, ale i tak je to stále vysoký počet, pokud je ve třídě zařazeno dítě se zdravotním postižením. Úroveň výsledků práce školy také negativně ovlivňuje celková pracovní vytíženost paní učitelek, ale i přesto si myslíme, že práce za letošní školní rok je vynikající. Zpracovala: Renata Fialová, učitelka MŠ 17

18 7. Výroční zpráva 1. stupeň Personální obsazení 1.A Mgr. Dana Konečná 1.B Mgr. Radka Jonášová 2.A Mgr. Ivana Válalová 2.B Mgr. Iveta Petráňková 3.A Mgr. Radomíra Mahrová 3.B Mgr. Božena Moltašová 4.A Mgr. Lenka Kubínyiová 4.B Mgr. Olga Jandová 5.A Mgr. Ivona Špačková 5.B Mgr. Klára Pavlasová Další učitelé Mgr. Andrea Byrtusová (ŘŠ, Aj, Př), Mgr. Kateřina Poulová (AJ), Mgr. Sabina Šilhavá (M), Mgr. Lenka Zvěřinová (HV) Hodnocení výuky Výuka probíhala podle tématických plánů daného předmětu v daném ročníku a třídě. Z hospitační činnosti vyplývá, že výuka probíhala na vysoké úrovni. Ve všech sledovaných hodinách byly dodržovány zásady individualizace vzdělávání, metodika a didaktika předmětů i vzdělávacích oblastí, v hodinách byly používány různé metody a formy práce (kooperativní učení, projektové vyučování, skupinová práce, problémové učení apod.), které rozvíjejí všechny klíčové kompetence žáků. Byly používány vhodné didaktické pomůcky, některé hodiny probíhaly v multimediální učebně, Studiu Kopce či informačním centru. Byl dodržován princip včasného, srozumitelného a objektivního hodnocení podle předem daných a známých kritérií. Ve všech ročnících 1. stupně se vyučovalo dle školního vzdělávacího programu Škola budoucnosti. Naším cílem bylo a stále zůstává podnětné a tvůrčí školní prostředí, které stimuluje nejschopnější žáky, povzbuzuje méně nadané, chrání i podporuje žáky nejslabší a zajišťuje, aby se každé dítě prostřednictvím výuky přizpůsobené individuálním potřebám optimálně vyvíjelo v souladu s vlastními předpoklady pro vzdělávání. Povinná výuka plavání probíhala ve 3. a 4. ročníku v Plavecké škole v areálu Laguna. 18

19 Dopravní výchova byla na celém 1. stupni realizována pod vedením paní učitelky Mgr. Boženy Moltašové formou pravidelných měsíčních soutěží (teoretická část) a přípravy v učebně a na dopravním hřišti ZŠ Bartuškova. Výchova ke čtenářství byla realizována v přímé spolupráci s Městskou knihovnou na Modřínově ulici, kam pravidelně 1x měsíčně žáci každé třídy docházeli se svými vyučujícími. Probíhaly zde také besedy o autorech dětských knih a pasování prvňáčků na čtenáře. V rámci této spolupráce vznikly i další projekty (např. výstava výtvarných prací žáků v prostorách knihovny, prezentace školy, kulturní vystoupení v knihovně ) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu třída počet žáků prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. A B A B A B A B A B celkem

20 Přehled o chování třída pochvaly napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy 2 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. A B A B A B A B A B celkem Testování SCIO - Stonožka V letošním školním roce proběhlo komplexní testování třetích tříd v souboru pěti dílčích testů z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka, vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a klíčových kompetencí. Žáci páté třídy byli testováni z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Škola získala podrobné výsledky pro školu, třídu i žáka. Každý žák obdržel vyhodnocení vlastního výkonu žáci třetích tříd takzvanou Vrcholovou kartu zdolání pohoří Stonožka a žáci páté třídy výsledkové listy. Zároveň škola obdržela souhrnnou zprávu, ve které se mohla porovnat s ostatními školami zapojenými do projektu a získat detailní obrázek o struktuře znalostí a dovedností svých žáků a zároveň porovnání, jak tyto znalosti odpovídají průměru ostatních škol. Žáci 5. ročníku absolvovali v květnu celoplošné testování výsledků vzdělávání na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol. Zápis do 1. ročníku Zápis do 1. ročníku probíhal ve dnech a Tématem zápisu byly Roční doby. Budoucí prvňáčci procházeli ročními obdobími jarem, létem, podzimem a zimou. Plnili rozmanité úkoly, poznávali zvířátka, ovoce, zeleninu, oblékali panenky, vyzkoušeli si dřevěné lyže a stavěli sněhuláka. Na přípravě a organizaci zápisu se podílely učitelky, vychovatelky, speciální pedagožka, výchovná poradkyně i starší žáci naší školy. 20

21 počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd (dostavilo se k zápisu) z toho počet dětí starších 6-ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2012/ Ve školním roce 2012/2013 by mělo zahájit plnění povinné školní docházky celkem 43 žáků, kteří budou rozděleni do 2 samostatných tříd. V obou třídách bude probíhat výuka čtení a psaní genetickou metodou. Výběr a zařazení dětí do jednotlivých tříd plně respektuje přání zákonných zástupců, kteří se mohli k metodám výuky čtení a psaní vyjádřit formou ankety. Ročníkové práce Žáci 5. ročníku vypracovávali a obhajovali svoji ročníkovou práci. Předem byla zadána témata, přiděleni konzultanti jednotlivých témat. Po dlouhodobé systematické přípravě a vypracování vybraného tématu v květnu 2012 žáci veřejně ústně obhajovali před minimálně tříčlennou komisí a svými spolužáky svoji práci. Cílem ročníkových prací je sledovat a vyhodnocovat rozvoj klíčových kompetencí žáků ( k učení, komunikativní, k řešení problému, pracovní, sociální a personální a občanské). Projektové vyučování A Deník školáka průběžně B Historický kalendář A Třebíč v památkách- výtvarný projekt v září A Projekt Dobrodružství mezi dinosaury B Kořeny pravěk v nás B Chodec v dopravních situacích B Zdravá svačina s 1. B A Jablíčkový den A Jablíčkové hrátky A Podzimní průvodcování projektové vyučování v ročníku A Třídní projekt Člověk a energie B Podzimní průvodcování B beseda s Městskou policií Bezpečně do školy A Třebíč v pověstech- výtvarný projekt B celý listopad Dinosauři, projekt A Zajímavosti z krajů a Hlaholice listopad B Velká Morava A Dílna čtení v IC Hádanky, pověsti 21

22 A Bezpečně doma a ve škole akce s Městskou policií A Vesmír planety, třídní projekt A Vědomostní kvíz pro 4. ročník B Bezpečně doma i venku B Jsme Slované? A Historický kalendář fotokoláže /říjen a listopad/ A Vánoční setkání projekt se třídou 1. A A Adventní čas a Christmas projekt v ročníku B Vánoční turnaj v Kin-ballu A Vánoční besídka ve třídě A Kin-ballový turnaj ve 4. ročníku B Předvánoční krmení zvěře projekt se třídou 5. B B Voda jako vzácný poklad A Besídka ve třídě B Les A Výpravy za pohádkou III. projekt v ročníku B Výpravy za pohádkou III B Přemyslovci A Mapy a jejich využití projekt B Známí ilustrátoři projekt se třídou 1. A A Ilustrátoři dětských knížek A Projekt Přemyslovci A Projekt S mnichem Benediktem B S mnichem Benediktem dlouhodobý projekt A Látkový vzorník A Dobrodružství v době ledové A Vyhlášení výsledků celoroční soutěže S mnichem Benediktem B Dětská práva OSPOD B Barevný den projektové vyučování A Barevný den B Měsíc knihy projekt v ročníku B Karel IV. a gotika A Knihtisk A Závislosti ne! preventivní program B Závislosti ne! preventivní program A Projektové vyučování s 1. A Václav Čtvrtek A Já a kniha B Kronika společných zážitků projekt se třídou 5. B B Kronika společných zážitků A Malý nebo Velký čtenář-projekt v ročníku A Vodstvo ČR projekt ve třídě B Zvířata kolem nás A Olympiáda z AJ A Sportmánie III. projektové vyučování v ročníku B Sportmánie III A Den dětí pro MŠ - třídní projekt B Holinkiáda - projekt s 9. B a 2. A B Naše tělo 22

23 Exkurze A, 1. B Exkurze na Chaloupky - Máme rádi zvířata A, 4. B Exkurze na Chaloupky Dětství našich předků A Exkurze na Ostrůvek, Velké Meziříčí (zdravý život v lese) B, 5. A Exkurze do Nemocnice Třebíč B Exkurze na Ostrůvek, Osové, Hrátky s lesem A, 2. B Exkurze do Chvalovic Dinosauři v Prehistoric parku A, 5. B Exkurze na Chaloupky - Dětství našich předků A, 5. B Exkurze do Planetária v Praze A, 2. B Exkurze na Ostrůvek - Cesta za papírem, ekologický pořad A Exkurze do TTS A Exkurze do TTS A, 3. B Exkurze do Budišova Expozice vypreparovaných živočichů A ZOO Jihlava Kulturní akce A,2.B, 3.A, 4.A,4.B Africké pohádky divadelní představení ,2.,3.,4.,5. ročník Beseda s p. Zimovčákem (tělocvična) A,3.A, 3.B,4.A, 4.B Divadelní představení v Pasáži Jak se zbavit čerta A, 1. B Výchovný pořad Chovej se jako člověk B Jak se dělá tanečník taneční představení B Beseda v knihovně Den matek A, 2. B Muzikál Popelka A Školní akademie A, 4.B Beseda v knihovně - O Židech ,2.,3.,5. ročník Filmové představení Tady hlídám já /Den dětí/ A, 4. B Divadlo v Pasáži - O hastrmanovi Další akce Říjen-červen 2. A Navázání partnerství s MŠ Benešova B Adaptační program B Adaptační program A Prázdninový dopis - Adaptační den A Adaptační program A, B Adaptační den B Adaptační program A, B Adaptační den B Kin-ball prezentace A Ukázka hry Kin-ball v tělocvičně A Preventivní program Umím poskytnout první pomoc? A Zdravé zoubky B Zdravé zuby naučný pořad A Preventivní program Střed Zdravý životní styl B Preventivní program - Zdravý životní styl A Jablíčkové hrátky návštěva dětí z MŠ 23