Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora."

Transkript

1 USNESENÍ 121. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. května 2014 usnesením č. 2014/4386 program 121. schůze rady města, konané dne usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. usnesením č. 2014/4388 zprávu ke kontrole plnění usnesení rady města. usnesením č. 2014/4389 1) provedla rozpočtové opatření č. 16 s 22 s ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 2) provedla vlastní rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) vzala na vědomí výkaz o plnění rozpočtu města Třince k po provedené konsolidaci ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu. usnesením č. 2014/4390 směrnici města č. 7/2014 o oběhu účetních dokladů ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4391 směrnici města č. 8/2014 k vedení účetnictví ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 1 (celkem 9)

2 usnesením č. 2014/4392 revokovat usnesení č. 2013/3850 projednávané na 104. schůzi rady města konané dne jímž byla schválena Směrnice č. 21/2013 Zásady pro evidenci, předávání a vymáhání pohledávek v samostatné působnosti města Třince 2) schválila s účinností od Směrnici č. 9/2014 Zásady pro evidenci, předávání a vymáhání pohledávek v samostatné působnosti města Třince, a to ve znění přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4393 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předložila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem UČEBNA VÝTVARNÉ VÝCHOVY takto: 1. Hilbert Interiéry, s. r. o., Pobřežní 370/4, Praha 8-Karlín IČ MULTIP Moravia, s. r. o., Palackého 1135/27, Nový Jičín IČ Michal Wisiorek, Fryštátská 88/4, Karviná-Fryštát IČ uzavřít smlouvu o dílo č. ZJ/0298/2014/672 na provedení díla spočívajícího v dodávce vybavení učebny Výtvarné výchovy včetně provedení drobných stavebních úprav a oprav mezi Základní školou Dany a Emila Zátopkových, Třinec, příspěvkovou organizací, se sídlem ve městě Třinec, Jablunkovská 501, PSČ , IČ a firmou Hilbert Interiéry, s. r. o., se sídlem Pobřežní 370/4, Praha 8-Karlín, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) pověřila zástupce statutárního orgánu Základní školy Dany a Emila Zátopkových, Třinec, příspěvkové organizace Ing. Magdu Nogovou, k uzavření smlouvy o dílo č. ZJ/0298/2014/672 dle bodu 2) přednesu, s firmou Hilbert Interiéry, s. r. o., se sídlem Pobřežní 370/4, Praha 8- Karlín, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4394 revokovat usnesení č. 2014/4219 v bodě 4) schválené v rámci 114. schůze Rady města Třince konané dne v rámci veřejné zakázky ZŠ Slezská 773, pavilony B, C, D1, F - celková rekonstrukce uzavřít Dohodu o narovnání č. 2014/03/005/Za se společností BDSTAV MORAVA, s. r. o., se sídlem Bruzovice 88, PSČ , IČ , v rámci veřejné zakázky Rekonstrukce ZŠ Třinec, Slezská 773, pavilony B, C, D1, F - celková rekonstrukce, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4395 1) doporučila zastupitelstvu města rozhodnout v rámci stavby Výstavba parkoviště - Farní úřad římskokatolické církve v Třinci uzavřít smlouvu č. 2014/02/054/Ku o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, o povolení vstupu na pozemky a o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 203 (ostatní plocha) a 208 (zahrada) v katastrálním území Třinec, obec Třinec mezi městem Třinec, a Římskokatolickou farnosti v Třinci, se sídlem ve městě Třinec, Hřbitovní 6, PSČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 2 (celkem 9)

3 usnesením č. 2014/4396 uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne č. 2013/02/089/Cha na stavbu Rekonstrukce veřejného osvětlení v Třinci ul. Horní a ul. Slezská se společností ELSPOL, spol. s r. o., se sídlem v obci Řepiště, Mírová 563, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4397 1) vzala na vědomí informaci o výsledku ankety na výstavbu parkovacího domu v lokalitě Třinec Sosna. usnesením č. 2014/4398 1) pověřila Odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Třinec rozhodováním o vyplácení přeplatků nájemného a služeb spojených s nájmem z určených hrobových míst v případech úmrtí nájemce před skončením účinnosti nájemní smlouvy. usnesením č. 2014/4399 a) propachtovat pozemky parc. č. 1225/10, orná půda, o výměře 1740 m 2 a 1225/6, orná půda, o výměře 1259 m 2 v k. ú. Konská, obec Třinec, paní Renátě Ruszové, se sídlem Guty 156, PSČ , Třinec, IČ , za účelem zemědělského využití, na dobu neurčitou, za cenu dle Ceníku ve výši 0,10 Kč/m 2 /rok, b) uzavřít pachtovní smlouvu č. 2014/05/291/Bu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2014/4400 a) zatížit pozemek parc. č. 1974/3 v k. ú. Konská a obci Třinec ve vlastnictví města Třince služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu zřídit, vést, provozovat a udržovat kanalizační vedení přes pozemek parc. č. 1974/3 v k. ú. Konská a obci Třinec, ve prospěch společnosti Rybex CZ, a. s., se sídlem Třinec, Konská 199, PSČ , IČ , za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 61 Kč/m 2, min. 605 Kč včetně DPH, b) uzavřít smlouvu o nabytí služebnosti č. 2014/05/288/Bu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2014/4401 1) doporučila zastupitelstvu města schválit změnu katastrální hranice mezi k. ú. Guty (město Třinec) a k. ú. Rakovec (obec Smilovice) dle Komplexní pozemkové úpravy k. ú. Rakovec z března 2014 a souhrnné bilance ze dne Strana 3 (celkem 9)

4 usnesením č. 2014/4402 1) doporučila zastupitelstvu města nevykoupit pozemek parc. č. 1970, jiná plocha, ostatní plocha, o výměře 132 m 2, v k. ú. a obci Třinec, od České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha 2 Nové Město, Rašínovo nábřeží 42, PSČ , IČ usnesením č. 2014/4403 a) zřídit věcné břemeno (služebnost) ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívající v právu vedení zemního kabelového vedení NN na části pozemku parc. č. 1319/20 v k. ú. Dolní Líštná a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 61 Kč/m², min. 605 Kč včetně DPH, b) uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) a smlouvu o právu provést stavbu č. 2014/05/285/Bu, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu, a) zřídit věcné břemeno (služebnost) ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívající v právu vedení zemního kabelového vedení NN na části pozemku parc. č. 3394/2 v k. ú. Oldřichovice u Třince a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 61 Kč/m², min. 605 Kč včetně DPH, b) uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) a smlouvu o právu provést stavbu č. 2014/05/287/Bu, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu, 3) rozhodla a) zřídit věcné břemeno (služebnost) ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívající v právu vedení zemního kabelového vedení NN na části pozemku parc. č. 6 v k. ú. a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 61 Kč/m², min. 605 Kč včetně DPH, b) uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) a smlouvu o právu provést stavbu č. 2014/05/292/By, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2014/4404 a) pronajmout níže uvedené pozemky L. G. a J. G., bytem Vendryně, na dobu 10 let s možností prodloužení za cenu dle Ceníku ve výši 63 Kč/m 2 /rok bez DPH pozemek parc. č. 1254, ostatní plocha, zeleň, o výměře 11 m 2 část pozemku parc. č. 1241/1, ostatní plocha, zeleň, o výměře 36 m 2 část pozemku parc. č. 1242/1, ostatní plocha, zeleň, o výměře 109 m 2 část pozemku parc. č. 2232/1, ostatní plocha, zeleň, o výměře 74 m 2 část pozemku parc. č. 2236/1, ostatní plocha, zeleň, o výměře 20 m 2 celkem 250 m2 v k. ú. a obci Třinec, b) uzavřít smlouvu o budoucí nájemní smlouvě č. 2014/05/282/Př ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. Strana 4 (celkem 9)

5 usnesením č. 2014/4405 udělit souhlas s umístěním sídla spolku Sdružení rodičů Kaštanová, z. s., v budově v Třinci, ulice Kaštanová, č. p. 412, PSČ , postavené na pozemku parc.č. 602/2 v k.ú. Dolní Líštná, obec Třinec. usnesením č. 2014/4406 povolit výjimku z nejvyššího počtu dětí v mateřské škole na ul. Míru 247, jejíž činnost vykonává právnická osoba Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru 247, příspěvková organizace, IČ , a to do maximálního počtu 28 zapsaných dětí na třídu, na dobu neurčitou. usnesením č. 2014/4407 1) doporučila zastupitelstvu města rozhodnout navýšit organizaci Mateřská škola Čtyřlístek, Třinec, Oldřichovice 670, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, Tyrská č. p. 670, PSČ , IČ , příspěvek na provoz pro rok 2014 o Kč 2) doporučila zastupitelstvu města provést vlastní rozpočtové opatření č. 53 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4408 snížit nejvyšší povolený počet dětí v mateřské škole, jejíž činnost vykonává právnická osoba Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru 247, příspěvková organizace, IČ , a to do maximálního počtu 99 zapsaných dětí, s účinností od usnesením č. 2014/4409 schválit organizaci Základní škola a mateřská škola, Třinec, Oldřichovice 275, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, Oldřichovice č. p. 275, PSČ , IČ , podání žádosti o dotaci v rámci vyhlášeného programu MŠMT ČR, výzva č. 51, z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání, oblast podpory Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, na projekt Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně. usnesením č. 2014/4410 schválit organizaci Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice U Splavu č. p. 550, PSČ , IČ , podání žádostí o dotace v rámci vyhlášeného programu MŠMT ČR, z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a) výzva č. 51, Prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání, oblast podpory Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, na projekt Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně, Strana 5 (celkem 9)

6 b) výzva č. 55, Prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání na projekt Rozvoj výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních. usnesením č. 2014/4411 schválit organizaci Základní škola Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvkové organizace, se sídlem v Třinci, ulice Nádražní č. p. 10, PSČ , IČ , podání žádosti o dotaci v rámci vyhlášeného programu MŠMT ČR, výzva č. 51, z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání, oblast podpory Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, na projekt Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně. usnesením č. 2014/4412 zřídit hodnotící komisi v rámci projektu Mládež kraji v rámci projektu Mládež kraji jmenovat členy hodnotící komise ve složení: PhDr. Milada Hejmejová, za město Třinec Ing. Vladimíra Kacířová, za odbor ŠKaTv Jan Delong. Městská knihovna Třinec, p.o. Ing. Vladimír Peter, RADAMOK MgA. Petr Kantor, Česká národní agentura Náhradník Mgr. Martina Wolná Romana Ševečková Martin Čadra Mgr. Lukáš Látal MUDr. Barbora Bláhová usnesením č. 2014/4413 uzavřít dodatek č. 2 k Mandátní smlouvě č. 2012/12/016/Ja se společností APB servis realitní, s. r. o., se sídlem v Ostravě, Švabinského 2223/9, PSČ , IČ , zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 34444, zastoupenou Andreou Bělíkovou, jednatelkou společnosti, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu schválit výši příspěvku na stravování pro uvolněné členy zastupitelstva, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 3) rozhodla vypovědět Mandátní smlouvu č. 2012/12/016/Ja se společností APB servis realitní, s. r. o., se sídlem v Ostravě, Švabinského 2223/9, PSČ , IČ , ke dni ) pověřila Ing. Libora Jasinského, vedoucího odboru vnitřních věcí, zajistit doručení výpovědi dle bodu 3) usnesení, a zároveň požádat společnost APB servis realitní, s. r. o., se sídlem v Ostravě, Švabinského 2223/9, PSČ , IČ , o ukončení Mandátní smlouvy č. 2012/12/016/Ja dohodou ke dni usnesením č. 2014/4414 prominout dlužnou částku na pohřebném paní J. A., bytem Třinec, ve výši 100 %, tj Kč, slovy sedmtisícdvěstěosmdesát-devět korun českých. Strana 6 (celkem 9)

7 usnesením č. 2014/4415 1) doporučila zastupitelstvu města a) schválit rozdělení úvěrů z Fondu rozvoje bydlení města Třince ve výši ,00 Kč dle návrhu výběrové komise předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, b) uzavřít smlouvy o úvěrech z Fondu rozvoje bydlení města Třince pro rok usnesením č. 2014/4416 převzít záštitu města Třince nad pořádáním akce Třinec Cup/Třinec Gastro Show, která se uskuteční před Kulturním domem TRISIA, a. s. 2) schválila společnosti SiTom servis, s. r. o., Milíkov 12, Milíkov, IČ , použití znaku města Třince na oficiálních materiálech propagujících konání akce Třinec Cup/Třinec Gastro Show, a to za podmínek stanovených Směrnicí č. 5/ Zásady pro vydávání souhlasu k užívání znaku města Třince pro jiné subjekty 3) schválila společnosti Enaxa, s. r. o., Lidická 544, Třinec, IČ , použití znaku města Třince na oficiálních materiálech propagujících konání akce Třinec Cup/Třinec Gastro Show, a to za podmínek stanovených Směrnicí č. 5/ Zásady pro vydávání souhlasu k užívání znaku města Třince pro jiné subjekty 4) schválila paní Mgr. Evě Turoňové, Oldřichovice 345, Třinec, IČ , použití znaku města Třince na oficiálních materiálech propagujících konání akce Třinec Cup/Třinec Gastro Show, a to za podmínek stanovených Směrnicí č. 5/ Zásady pro vydávání souhlasu k užívání znaku města Třince pro jiné subjekty. usnesením č. 2014/4417 občanskému sdružení TJ Nebory, o. s., Nebory 86, Třinec, IČ , použití znaku města Třince na propagačních materiálech v souvislosti se slavnostním otevřením dětského hřiště, které proběhne v rámci oslav Dne Oszeldy dne , a to za podmínek stanovených Směrnicí č. 5/ Zásady pro vydávání souhlasu k užívání znaku města Třince pro jiné subjekty. usnesením č. 2014/4418 podat žádost o dotaci na realizaci projektu Ozdravný pobyt pro děti MŠ Nerudova do Dotačního programu Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPŽ/05/2013, poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj 2) souhlasila přijmout dotaci ve výši max. 250 Kč na osobu na den, v případě, že bude městu Třinec na projekt Ozdravný pobyt pro děti MŠ Nerudova dotace přidělena, a dofinancovat podíl města v požadované výši, z celkových výdajů na realizaci projektu. Strana 7 (celkem 9)

8 usnesením č. 2014/4419 o bezplatném umístění 2 ks bannerů upoutávky na mistrovství České republiky juniorů a dorostenců v atletice na zábradlí křižovatky ulic Tyršova a Lidická v době od do Tělovýchovné jednotě Třineckých železáren, oddílu atletiky se sídlem Tyršova 214, Třinec, IČ usnesením č. 2014/4420 udělit výjimku z postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle vnitřní směrnice č. 17/2012 zásady pro zadávání veřejných zakázek města Třince a příspěvkových organizaci města Třince na dodatečné stavební práce uvedené v předkládací a důvodové zprávě přednesu v rámci veřejné zakázky "Rekonstrukce sportovního komplexu STARS v Třinci" 2) pověřila ředitele příspěvkové organizace STaRS, Mgr. Radka Procházku, aby vyzval společnost IMOS Brno, a. s., se sídlem Olomoucká 174, Brno, IČ , k předložení cenové nabídky na dodatečné stavební práce uvedené v předkládací a důvodové zprávě přednesu. usnesením č. 2014/4421 vyloučit uchazeče STASEKO PLUS, s. r. o., se sídlem Kytlická 780, Praha 9-Prosek, IČ , z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce budovy vodojemu a vodovodní přípojky - Javorových vrch uzavřít smlouvu o dílo č. 2014/02/055/Du na rekonstrukci vodojemu a vodovodní přípojky Javorový vrch mezi městem Třinec a firmou INSTALL CZ, s. r. o., se sídlem Kúty 1723, , Frýdlant nad Ostravicí, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 8 (celkem 9)

9 usnesením č. 2014/4422 vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu dle vnitřní směrnice č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek města Třince a příspěvkových organizací města Třince na zhotovitele veřejné zakázky pod názvem Rekonstrukce zelených pásů ulice 1. máje 2) schválila seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele zakázky Rekonstrukce zelených pásů ulice 1. máje ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) rozhodla o hodnotícím kritériu pro zadání veřejných zakázky malého rozsahu, kterým je nejnižší nabídková cena.... RNDr. Věra Palkovská STAROSTKA Ing. Ivo Kantor MÍSTOSTAROSTA Vyhotoveno dne: Strana 9 (celkem 9)