Vaše uživatelský manuál HUAWEI ECHOLIFE HG520I

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál HUAWEI ECHOLIFE HG520I http://cs.yourpdfguides.com/dref/1884387"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HUAWEI ECHOLIFE HG520I. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: Windows 95/98/ME.. 7 Ovení IP adresy pocítace Windows 2000/NT/XP.

3 Konfigurace pipojení k Internetu Zkouska pipojení k Internetu Pokrocilá konfigurace Bezdrátová lokální sí (WLAN) Nastavení bezdrátové komunikace...

4 Zabezpecení bezdrátové sít MAC filter Virtuálni pístupové body Multiple SSID Peklad síových adres (NAT) Základní informace o firewallu

5 Aktivace firewallu s výchozím nastavením Filtr CL UPnP...

6 Firmware Záloha a obnova konfigurace zaízení Záloha nastavení s pomocí Webového konfigurátoru Obnova konfigurace s pomocí Webového konfigurátoru..

7 .. 34 Reboot modemu, obnovení výchozího nastavení Problémy a jejich esení. 36 Seznámení s pístrojem Prohlásení o shod Podmínky pouzívání modemu a bezpecnostní pokyny

8 Huawei Echolife HG520i 1 Úvodní informace o DSL Technologie DSL (Digital Subscriber Line) rozsiuje penosovou kapacitu existujícího spojení pomocí kroucené dvojlinky mezi lokální telefonní ústednou a domovem nebo kanceláí. Zatímco samotná dvojlinka je schopna penáset vyssí frekvence, telefonní ústedny jsou konstruovány tak, aby odízly signály s vyssí frekvencí nez 4000 Hz z dvodu omezení sumu na lince. Technologie DSL se snazí toto omezení pekonat a zvýsit penosovou kapacitu. Rozlisujeme celkem sedm typ sluzby DSL s rychlostním rozptím od 16 Kbits/sek az 52 Mbits/sek. Sluzba je bu symetrická (data procházejí v obou smrech stejn rychle), nebo asymetrická (penosová kapacita smrem k uzivateli je vyssí nez smrem od uzivatele). Asymetrické sluzby (ADSL) jsou pro internetové úcastníky vhodnjsí, protoze v obvyklém pípad putuje více informací smrem k uzivateli (nap. pi stahování soubor, nebo otevení stránky s grafikou a textem). Cím je penosová rychlost vtsí, tím mensí je penosová vzdálenost. To znamená, ze úcastníci pipojení v urcité vzdálenosti od telefonní ústedny nemohou pocítat s nejvyssí penosovou rychlostí. DSL spojení je vyhrazené pipojení typu point-to-point, coz znamená, ze spojení je trvale navázáno a není poteba vytácet zádné císlo k pipojení. Seznámení s pístrojem Pístroj Huawei Echolife HG520i (HG520i) je komunikacní brána s podporou ADSL2/2+, ideální pro malé sít s pipojením k Internetu prostednictvím ADSL. Mezi klícové funkce patí NAT, Firewall, WPA (Wi-Fi Protected Access) a bezpecnostní bezdrátový protokol LAN 802.1x. 2 Huawei Echolife HG520i Ped dalsím postupem byste jiz mli mít nastaven internetový úcet a mít k dispozici vtsinu z tchto údaj: ÚDAJE O INTERNETOVÉM ÚCTU IP adresa zaízení v síti WAN (pokud existuje): sekundární IP adresa DNS serveru (pokud existuje): primární VPI identifikátor: VCI identifikátor: VC Multiplexování (na bázi VC nebo LLC): Zapouzdení (encapsulation): RFC 1483 ENET ENCAP PPPoA PPPoE IP adresa brány Uzivatelské jméno Jméno sluzby Uzivatelské jméno LLC Heslo Heslo 3 Huawei Echolife HG520i Hardware Pípojky na zadní stran Následující obrázek znázoruje zadní stranu zapojení modemu HG520i a obsahuje i popis zadní strany modemu. RESET Reset Power ON / OFF POWER ON/ LAN1 LAN2 TV ADSL ADSL (4) (2) (3) (1) (3) (3) (3) (8) (5) (7) (6) (9) (10) Obrázek: Hardwarové pipojení na zadní stran Tabulka: Zapojení modemu HG520i (1) Napájení (4) Set-Top Box (7) Phone rozhraní rozbocovac (10) Telefoní zásuvka (2) Smrovac (5) Modem rozhraní rozbocovace (8) Rozbocovac (3) Pocítac (6) Line rozhraní rozbocovace (9) Telefon Tabulka: Popis pípojek na zadní stran OZNACENÍ POPIS ADSL Pipojení telefonní linky (pouzijte pilozený telefonní kabel). LAN Pipojení k pocítaci / set-top boxu pomocí kabelu Ethernet. POWER Pipojení elektrického napájení (pouzijte dodaný napájecí adaptér). ON/OFF Pro zapnutí/vypnutí HG520i. Po vzájemném propojení zaízení zastrcte napájecí adaptér do elektrické zásuvky a zapnutím vypínace pístroj zapnte. Pístroj provede systémový test, pi kterém bude blikat LED kontrolka POWER. Jestlize test probhne správn, kontrolka POWER se rozsvítí trvale. LED kontrolka ETHERNET se rozsvítí, pokud je správn zapojen port LAN. RESET Pro restartování modemu HG520i, stisknte RESET a uvolnte do 3 sekund. Pro obnovení pvodního nastavení modemu stisknte RESET a drzte jej déle nez 3 sekundy. Po provedení této funkce budou ztracena vsechna vase nastavení. Proto bute opatrní pi pouzívání 4 Huawei Echolife HG520i tohoto tlacitka. Po stisknutí tlacítka se heslo vrátí na výchozí nastavení (heslo je admin, LAN IP adresa ). 5 Huawei Echolife HG520i 2.2 LED kontrolky na pedním panelu Následující obrázek znázoruje rozlození kontrolek na pedním panelu modemu HG520i. WLAN LAN4 LAN3 LAN2 LAN1 INTERNET ADSL POWER Obrázek 2: Pední panel HG520i V následující tabulce je podrobný popis LED kontrolek: Tabulka 2: Popis LED kontrolek na pedním panelu LED WLAN Barva Zelená Stav Svítí Bliká Nesvítí Popis Bezdrátové spojení je funkcní, ale neprobíhá odesílání ani píjem dat pes bezdrátové spojení.

9 Pístroj odesílá/pijímá data pes bezdrátovou sí WLAN. Bezdrátové pipojení není funkcní nebo selhalo. Pístroj je pipojen. Dochází k penosu dat na daném portu. Sí LAN není pipojena. Internetové pipojení je aktivní. Pístroj odesílá/pijímá data. Internetové pipojení je neaktivní nebo je nastaveno v bridge modu. DSL linka je aktivní. Pístroj inicializuje DSL linku nebo se penásí data DSL linka je neaktivní nebo není pipojena telefonní linka. Je pipojeno napájení a pístroj pracuje správn. Zaízení HG520i není zapnuto. LAN 14 Zelená Svítí Bliká Nesvítí INTERNET Zelená Svítí Bliká Nesvítí ADSL Zelená Svítí Rychlé blikání Pomalé blikání POWER Zelená Svítí Nesvítí 6 Huawei Echolife HG520i 3 3 Nastavení IP adresy pocítace Tuto kapitolu mzete peskocit, pokud je Vás pocítac nastaven na dynamické pidlení IP adresy (výchozí nastavení u vtsiny nových pocítac). Pístroj HG520i je nastaven tak, aby pidlil pocítaci IP adresu. Pocítac je teba nastavit, aby bu pijal dynamické pidlení adresy, nebo je teba nastavit jeho pevnou IP adresu (v rozmezí az s podsíovou maskou 25; síti) a potom kliknte na Properties (vlastnosti). Zvolte Internetový protokol TCP/IP (ve Win XP na kart General, obecné) a kliknte na Properties (vlastnosti). 9 Huawei Echolife HG520i 5. Objeví se obrazovka s vlastnostmi protokolu TCP/IP (na kart General ve Windows XP). - Aby pocítac pijímal dynamickou IP adresu, zaskrtnte volbu Obtain an IP address automatically (získávat IP adresu automaticky). - Jestlize znáte IP adresu(y) DNS serveru, napiste je do polícek s preferovaným a náhradním DNS serverem. Jestlize chcete nastavit pevnou (statickou) adresu, kliknte na Use the following IP Address (pouzít následuj&iae;tor dialog pro pihlásení Poznámka: doporucujeme zmnit heslo pro zvýsení Vasí bezpecnosti Po pihlásení do uzivatelského rozhraní je k dispozici komplexní informace o stavu zaízení: Zálozky v levé cásti obrazovky slouzí k nastavení síových parametr Vaseho modemu. 12 Huawei Echolife HG520i Obrázek: Stav zaízení 4.2 Konfigurace pipojení k Internetu V rámci pehledného uzivatelského rozhraní WebGUI máte moznost nastavení parametr pro pipojení k Internetu. Okno k nastavení parametr otevete, kdyz kliknete na Basic a zvolíte WAN Settings. 13 Huawei Echolife HG520i Obrázek: Konfigurace pipojení k Internetu Konfigurace pipojení k Internetu volba Basic / WAN Settings: Mzete pikrocit ke zmn nastavení potebné pro vytvoení ADSL spojení a pipojení k síti poskytovatele sluzby. Existují rzné zpsoby pro vytvoení spojení k síti poskytovatele sluzby a k Internetu. Mli byste vdt, jaký typ zapouzdení a pipojení je teba pouzít pro vasi ADSL sluzbu. Nkteí uzivatelé budou muset zmnit nastavení PVC pouzívané pro ADSL pipojení. Vás poskytovatel sluzby by vám ml dát vsechny informace potebné pro úspsné nakonfigurování WAN pipojení. Polícka k nastavení jsou popsána v tabulce níze: OZNACENÍ PVC Virtual Circuit ID VPI VCI Active Mode (rezim) Encapsulation (zapouzdení) POPIS Index permanentního virtuálního kanálu Identifikátory VPI (Virtual Path Identifier) a VCI (Virtual Channel Identifier) definují virtuální obvod. Podrobnosti naleznete v píloze. Vlozte sdlený identifikátor VPI. Toto polícko jiz mze být pedem nastaveno. Vlozte sdlený identifikátor VCI. Toto polícko jiz mze být pedem nastaveno. Aktivace PVC. Vyberte jednu z mozností Bridge nebo Routing. Ze stahovacího seznamu Encapsulation (zapouzdení) zvolte typ zapouzdení, který podporuje Vás poskytovatel internetu. Nabízené moznosti se mohou lisit podle nastaveného 14 Huawei Echolife HG520i rezimu v polícku Mode. Jestlize jste jako rezim zvolili Bridge (most), mzete zvolit bu PPPoA nebo RFC Jestlize jste jako rezim zvolili Routing (smrování), mzete zvolit PPPoA, RFC 1483, ENET, ENCAP nebo PPPoE. Ze stahovacího seznamu Multiplex zvolte metodu multiplexování podle informací, které Vám sdlil poskytovatel internetu: bu na bázi VC nebo na bázi LLC. Vlozte uzivatelské jméno pesn tak, jak ho sdlil poskytovatel internetu. Jestlize je pidlené jméno ve kde doména identifikuje jméno sluzby, pak vlozte oba díly jména pesn, jak jsou uvedeny. Vlozte heslo píslusné uzivatelskému jménu. Timeout (casový limit necinnosti). k Internetu je teprve zacátek. Jestlize se nemzete pipojit k Internetu, otevete znovu webový konfigurátor a zkontrolujte, zda jsou nastavení provedená ve WAN konfiguraci správná. 15 Huawei Echolife HG520i Pokrocilá konfigurace Bezdrátová lokální sí (WLAN) V této kapitole popisujeme konfiguraci nkterých pokrocilých funkcí pístroje. Bezdrátová lokální sí (WLAN) pedstavuje flexibilní datový komunikacní systém, který umozuje pístup k mnoha sluzbám (nap. Internet, , tiskové sluzby atd.) na existující pevné síti LAN bez poteby budovat dodatecnou nákladnou pevnou kabeláz a infrastrukturu. císla z tohoto seznamu volíte SSID. Enable se zapíná podpora WMM. Volba zabezpecení WLAN. 64-bits WEP 128-bits WPA-PSK WPA2-PSK Pozn. metody je obmna klíc pro jednotlivé pakety, kontrola integrity zprávy (MIC), rozsíený inicializacní vektor (IV) se sekvencními pravidly a mechanismus peklícování.

10 Pokud chcete zmnit bezpecnostní nastavení pístroje HG520i, kliknte na Basic, dále na Wireless LAN (bezdrátová lokální sí) a pak vyberete odpovídající zabezpecení bezdrátové sít v rámci volby Authentification Type (typ zabezpecení). Obrazovka se mní podle provedených nastavení. Aby mohla probíhat bezdrátová komunikace, musí bezdrátoví klienti a pístroj HG520i pouzívat stejné jméno SSID, stejné ID kanálu a stejný kryptovací klíc (pokud je zapnuté sifrování). 5.4 MAC filter Pro vyssí zabezpecení mzete nastavit pístroj HG520i, aby kontroloval MAC adresy bezdrátových klient a porovnával je se seznamem povolených nebo zakázaných MAC adres. Okno k nastavení filtrování MAC otevete, kdyz kliknete na Basic, dále na Wireless LAN (bezdrátová lokální sí). Kdyz nastavujete pístroj HG520i bezdrátov, dávejte pozor, a na seznam zakázaných MAC adres nezaadíte také adresu svého pocítace (volba Deny Association). Doslo by tím k odpojení komunikace s pocítacem. Obrázek: Filtr MAC adres 19 Huawei Echolife HG520i Jednotlivá polícka jsou popsána v tabulce níze: OZNACENÍ Active Enable / Disable Action POPIS Aktivuje nebo vypíná pouzití filtru MAC adres. Zvolte, jakým zpsobem se mají filtrovat MAC adresy. Allow association(povolit) povolí pístup k routeru z uvedených adres. Ostatní MAC adresy, které nejsou uvedeny na seznamu, budou mít pístup zakázán. Deny Association(odmítnout) zakáze pístup k routeru z uvedených adres. Ostatní MAC adresy, které nejsou uvedeny na seznamu, budou mít pístup povolen. Zadejte seznam MAC adres (ve formátu XX:XX:XX:XX:XX:XX) bezdrátových stanic, jejichz adresy chcete filtrovat. MAC Address 5.5 Virtuálni pístupové body Multiple SSID Modem podporuje pouzítí az 4 rzných virtuálních pístupových bod s unikátním SSID. Kazdý pístupový bod má moznost konfigurace své vlastní metody zabezpecení (WEP, WPA, WPA2). Okno k nastavení dalsích SSID otevete, kdyz kliknete na Basic, dále na Wireless LAN (bezdrátová lokální sí). Polozkou SSID Number volíte pocet vysílaných SSID a SSID index vybíráte konkrétní pístupový bod. 5.6 Peklad síových adres (NAT) NAT (Network Address Translation, RFC 1631) je protokol pro peklad IP adres. Napíklad zdrojová adresa odchozího paketu, která se pouzívá uvnit jedné sít, se zmní na jinou IP adresu, která je známá v druhé síti. Jestlize máte jedinou veejnou IP adresu, zvolte na obrazovce Basic > NAT. 20 Huawei Echolife HG520i Vyberte si PVC (viz nastaveni WAN settings), pro které chcete pouzít NAT. Jestlize máte jedinou veejnou IP adresu, zvolte na obrazovce NAT Setings v ádku Number of IPs volbu Single. Jestlize máte více veejných IP adres, oznacte volbu Multiple tlacítko IP Address Mapping, vám umozní nastavit dalsí pravidla pro peklad adres. mzete vyuzít vsechny mapovací typy. NAT podporuje pt typ mapování IP adres/port: One-to-One: Mapuje jednu lokální IP adresu na jednu globální IP adresu. Vsimnte si, ze císla port se pi tomto mapování nemní. HG520i umozuje také filtrovat pakety. aktivaci ídí firewall (tj. pístroj HG520i) pístup k síti a chrání ji ped útoky typu,,odmítnutí sluzby" (Denial of Service). Pokud je SPI enabled (povoleno), veskerý provoz iniciovaný z WAN je blokován, vcetn DMZ, Virtuálního serveru a ACL WAN strany. Toto nastavení zvysuje zabezpecení sít, protoze blokuje jakékoli abnormální pakety. V zaákladním nastavení je SPI vypnuto. Kliknutím na tlacítko Submit ulozíte nastavení. 24 Huawei Echolife HG520i 5.9 Filtr Poadí pravidel je velmi dlezité, protoze pravidla se aplikují popoad. Základní informace o filtru Pomocí konfigurace filtru, mzete nastavit filtrování pedepsaných IP adress, MAC, masek a port apod. Nastavení filtru Filter Kliknte na Advanced > Filter pro zobrazení okna k nastaveni filtru. 25 Huawei Echolife HG520i Obrázek: Nastavení filtru Oznacení Filter Set Index Popis Vyberte jedno z deseti mozných nastavení filtru, kazdé nastavení umoznuje zadat az 6 jednotlivých pravidel (Filter rule index). 26 Huawei Echolife HG520i Oznacení Interface Popis Vyberte rozhraní, které chcete nastavit. PVC0~PVC7 jsou WAN rozhraní. Základní je NONE, které znamená ze pravidlo nebude efektivní. Vyberte smr datového toku, který chcete nastavit pro dané pravidlo. Incoming a Outgoing jsou brány z pohledu routeru vzhledem k zvolenému rozhraní. Both platí pro oba smry. Pro WAN data picházející z vnjsí sít jsou brána jako Incomming a data odcházejí jsou Outgoing. Pro LAN rozhraní jsou data odchazejici ze systému povazována za Incoming a data picházejicí do systému jsou Outgoing. Vyberte index pravidla pro vybrané nastavení filtru lze vytvoit az 6 pravidel. Zvolte typ filtru, který bude pouzit k filtraci paket. Dv moznosti jsou dostupné: TCP/IP pro filtraci paket pedepsanou IP adresou, port a masky, zatímco volbou MAC jsou pakety filtrovány pomocí MAC adresy na LAN stran. Vyberte Yes pro aktivaci pravidla. Zadejte zdrojovou IP adresu, které chcete zakázat pístup do systému. Zadejte masku subsít zdrojové IP adresy. Zadejte císlo portu zdrojové IP adresy znamená, ze vsechny porty jsou povoleny.

11 Zadejte cílovou IP adresu, které chcete zakázat pístup do vaseho systému. Zadejte masku subsít cílové IP adresy. Zadejte císlo portu cílové IP adresy znamená, ze vsechny porty jsou povoleny. Vyberte protocol, který bude pouzit k filtraci paket. Volba All (vsechny) pouzije vsechny protokoly (TCP/UDP/ICMP). Direction Filter Rule Index Filter Type Active Source IP Address Subnet Mask Port Number Destination IP Address Subnet Mask Port Number Protocol Kliknutím na Submit ulozíte nastavené pravidlo, pomocí tlacítka Delete odstraníte vybrané pravidlo. Vsechna nastavená pravidla pro jednotlivé Filter Set Index, jsou vypsána v tabulce Filter Listing. 27 Huawei Echolife HG520i 5.10 ACL Základní informace o ACL Vás modem mzete ochránit od nespolehlivých (nezabezpecených) pístup nastavením ACL (Access Control List). Access Control List (ACL) je nástroj umozující zabezpecení pístupu ke konfiguraci modemu v závislosti na typu aplikace. Nastavení ACL Vyberte Advanced > ACL pro zobrazení okna nastavení ACL. Obrázek: Nastavení ACL (Access Control List) Oznacení ACL Enable/Disable Popis Pro spustní sluzby ACL vyberte Enabled. Ped editací nastavení ACL je nutné sluzbu ACL spustit. Vsechny zadané skupiny jsou vypsany v tabulce Access Control Listing. Je mozno nastavit az 16 pravidel pro ACL routeru. Vyberte císlo pravidla, které chcete editovat. Vyberte Yes pro aktivaci konkrétního pravidla. ACL Rule Index Active 28 Huawei Echolife HG520i Oznacení Secure IP Address Application Popis Zadejte rozsah IP adres, kterým chcete povolit pístup povoluje vsechny IP adresy. Vyberte aplikace, kterým chcete povolit pístup. Pozn. První aplikace které povolíte pístup by ml být WEB, jinak hrozí, ze se nebudete moci pipojit ke konfiguraci modemu. Vyberte rozhraní, na které bude uvedené pravidlo aplikováno Interface Po dokoncení editace pravidla kliknte na Submit pro spustní pravidla. Pomocí Delete smazete vybrané pravidlo. Veskerá nastavená pravidla jsou vypsána v tabulce Access Control Listing UPnP Základní informace o UPnP Universal Plug and Play (UPnP) je otevený sítový standard, který pouzívá TCP/IP pro snadné peer-to-peer síové spojení mezi zazízeními. UPnP zaízení se mze dynamicky device pipojit k síti, získat IP adresu, pedat své parametry a zjistovat dalsí zaízení na síti. Soucasn se mze bez problém odpojit od sít pokud není vyuzíváno. Jak zjistím, ze pouzívám UPnP? UPnP hardware je identifikován ve slozce sítové spojení (Network Connections) nap. v OS Windows XP. Kazdé UPnP-kompatibilní zaízení které je instalováno ve vasí síti se objeví v samostatné ikon. Nastavení UPnP Klinte Advanced > UPnP pro zobrazení okna nastavení UPnP. Obrázek: Nastavení UPnP Oznacení Enable the Universal Plug and Play (UPnP) service Popis Zde se povoluje spustní sluzby UPnP. 29 Huawei Echolife HG520i Oznacení Allow users to make configuration changes through UPnP Popis Zde se povoluje automatická konfigurace UPnP. Pro ulození zmn kliknte na Submit. Poznámka: Vzhledem k mozným bezpecnostním problémm nedoporucujeme nechávat spustnou sluzbu UpnP trvale. 30 Huawei Echolife HG520i 6 Firmware Nový firmware je umístn ke stazení na adrese www. huawei.com v souboru, který (obvykle) ve svém jménu obsahuje název systému s jménem rasxxxx.dat (nap. Ras_1203_2007.dat). Pi uploadování souboru se pouzívá protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) a celý proces trvá asi 2 minuty. Po úspsném uploadování se systém rebootuje. Poznámka: Pouzívejte jen firmware urcený konkrétn pro odpovídající model pístroje. Model je uveden na stítku pilepeném zespodu na pístroji. Kliknte na Tools (Nástroje) > Firmware upgrade. Pi uploadování firmwaru postupujte podle pokyn na obrazovce. Obrázek: Upgradování firmwaru Následující tabulka popisuje polozky na obrazovce: OZNACENÍ POPIS Browse (vybrat) Upload Zadejte umístní firmware, nebo kliknte na Browse (procházet) a najdte soubor v adresáovém strom. Kliknutím na Upload zacne aktualizace firmwaru. Celý proces trvá asi 2 minuty. Poznámka: Nevypínejte pístroj HG520i, kdyz probíhá uploadování nového firmwaru! Od okamziku, kdy se objeví obrazovka Firmware Upload in Process (probíhá uploadování firmwaru), pockejte alespo 2 minuty, nez se znovu pihlásíte k pístroji HG520i. 31 Huawei Echolife HG520i Pístroj se v tomto okamziku automaticky restartuje a docasn odpojí sí. Nkteré operacní systémy mohou zobrazit informacní hlásení, ze doslo k odpojení síového pipojení. Obrázek: Docasné odpojení sít Po uplynutí dvou minut se znovu pihlaste a zkontrolujte novou verzi firmwaru na obrazovce System Information (informace o systému). 32 Huawei Echolife HG520i 7 Záloha a obnova konfigurace zaízení V této kapitole popisujeme, jak zálohovat a obnovit konfiguracní soubor a jak uploadovat tyto soubory. Konfiguracní soubor (casto nazývaný nebo,,rom-0") obsahuje tovární výchozí nastavení nkterých nabídek, nap. heslo, nastavení DHCP, nastavení TCP/IP atd. ZyXEL pojmenovává tento souboru píponou.rom. Jakmile provedete nastavení pístroje podle svých poteb, mzete toto nastavení ulozit v pocítaci pod jménem, které si zvolíte Záloha nastavení s pomocí Webového konfigurátoru V rámci hlavního menu Webového konfigurátoru potvrte volbu Tools (nástroje) a otevete zálozku Restore&Backup kde naleznete tlacítko Backup.

12 Potvrzením této volby spolecn s kliknutím na tlacítko Save (ulozit) provedete ulození souboru rom-0 na harddisk Vaseho pocítace. Pi zálohování konfigurace postupujte prosím podle pokyn na obrazovce. Obrázek: Záloha konfigurace 33 Huawei Echolife HG520i 7.2 Obnova konfigurace s pomocí Webového konfigurátoru V rámci hlavního menu Webového konfigurátoru potvrte volbu Tools (nástroje) a otevete zálozku Restore&Backup, kde naleznete tlacítko Upload. Stací vybrat pozadovaný konfiguracní soubor,,rom-0" a potvrdit tlacítkem Upload. Obrázek: Obnova konfigurace Poznámka: Nevypínejte pístroj HG520i, kdyz probíhá uploadování konfigurace! Po uplynutí dvou minut se znovu pihlaste a zkontrolujte prosím nové nastavení. 8 Reboot modemu, obnovení výchozího nastavení Pro obnovení výchozího nastavení je mozné vyuzít jak tlacítko pro manuální reset, tak i reset v rámci pehledného Webového konfigurátoru - WebGUI. Manuální reset: Stisknte prosím tlacítko reset na zadní stran pístroje a drzte ho déle nez 3 sekundy. Po stisknutí tlacítka se heslo vrátí na výchozí nastavení (heslo je admin, LAN IP adresa ). WebGUI reset: Potvrzením volby Reset v rámci nabídky Configuration provedete reset modemu s tím, ze mzete zvolit rest modemu s výchozím továrním nastavením (Factory Default Settings) nebo s soucasným nastavením (Current Settings). 34 Huawei Echolife HG520i Obrázek: Reboot modemu Poznámka: Nevypínejte pístroj HG520i, kdyz probíhá reboot modemu výchozího nastavení! Po uplynutí dvou minut se znovu pihlaste a zkontrolujte prosím výchozí nastavení. 35 Huawei Echolife HG520i 9 Problémy a jejich esení NÁPRAVA Zkontrolujte, zda pouzíváte správnou napájecí sru a jestli je správn zapojena do elektrické zásuvky. Zkontrolujte vsechna kabelová pipojení. Jestlize se LED kontrolky ani potom nerozsvítí, mze se jednat o hardwarový problém. Kontaktujte prodejce zaízení. Zkontrolujte kabelové propojení mezi pístrojem a pocítacem nebo rozbocovacem. Podrobnosti jsou v kapitole Pípojky na zadní stran. Zkuste otestovat spojení z pocítace na síti (ping). Zkontrolujte, zda adaptér Ethernet na pocítaci je instalován a je funkcní. Jestlize jsou vsechny kontrolky LAN na pístroji zhasnuté, zkontrolujte kabelové pipojení mezi pístrojem HG520i a pocítaci na lokální síti. Zkontrolujte, zda IP adresa a podsíová maska pístroje HG520i a pocítac na lokální síti jsou ve stejném rozmezí (tj. ze jsou na stejné podsíti). Zkontrolujte, zda svítí LED kontrolka WLAN. Zkontrolujte, zda bezdrátová karta v pocítaci pracuje správn. nastavení Internetu na obrazovce WAN Settings. Zkontrolujte, zda jste zadali správné uzivatelské jméno a heslo. Pokud jste na bezdrátové síti: PROBLÉM Po zapnutí pístroje se nerozsvítí zádné LED kontrolky. Z lokální sít nemohu získat pístup k pístroji HG520i. Nedostávám zádnou odezvu na píkaz ping od ostatních pocítac na lokální síti. Nedostávám zádnou odezvu na píkaz ping od pocítac na bezdrátové lokální síti. Nemohu získat WAN IP adresu od poskytovatele Internetu. Nemohu získat pístup na Internet. 36 Huawei Echolife HG520i 10 Prohlásení o shod Huawei Technologies Co. Ltd. Sb., Smrnice 1999/5/ES. Sb. Prohlásení o shod je umístno na urcen k pouzívání v blízkosti vody, nap.vedle vany, umyvadla, dezu, výlevky, ve vlhkém sklep nebo u bazénu. Nesmí být instalován v míst, kde se hromadí teplo, v prasném prostedí a nesmí pijít do styku s vodou ani vodními parami, které by se mohly srázet uvnit pístroje. Musí být instalován v prostedí s maximálním stupnm znecistní 2. Bezpecnostní pokyny Modem/router je dodáván s penosným napájecím zdrojem. Pouzívejte pouze napájecí zdroj dodaný k tomuto zaízení. Dodaný napájecí zdroj mze být zapojen pouze do elektrického rozvodu, jehoz naptí odpovídá údajm na typovém stítku. Pokud si nejste jisti, jaké napájení je ve vasem dom, obrate se na svého distributora elektrické energie. Dodrzujte pravidla pro práci s elektrickými pístroji a pívodní elektrickou sru pipojujte pouze do odpovídajících elektrických zásuvek. Elektrická zásuvka se musí nacházet v blízkosti zaízení a musí být snadno dostupná. Pívodní elektrickou sru nezatzujte zádnými pedmty a neumísujte jí na místo, kde by po ní mohl nkdo slapat. Zvlástní pozornost vnujte zástrcce elektrické sry. Je-li zástrcka poskozená, zaízení nesmíte pouzívat. Nastane-li nkterá z níze uvedených situací, odpojte pístroj od napájení a obrate se na kvalifikovaného servisního technika: Elektrická sra nebo zástrcka je poskozená nebo roztepená. Do pístroje naprselo, natekla voda nebo jiná tekutina. Zpozorovali jste výraznou zmnu ve fungování pístroje nebo pístroj nefunguje, jak by ml. Pístroj spadl na zem nebo byl jinak poskozen. Uzivatel není oprávnn rozebírat zaízení ani vymovat zádnou soucást zaízení.

13 Powered by TCPDF ( Pi otevení nebo odstranní kryt hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Pi nesprávném smontování výrobku se rovnz vystavujete riziku úrazu elektrickým 38 Huawei Echolife HG520i proudem, jakmile výrobek znovu zapojíte. V pípad nutného servisního zásahu nebo opravy se obracejte výhradn na kvalifikované servisní techniky. Cistní Ped cistním pístroj odpojte od napájení. Na cistní pouzijte vlhký hadík. Nepouzívejte tekuté ani rozprasovací cistící prostedky. Zárucní a pozárucní servis na území Ceské republiky: Huawei Technoligies (Czech) s. r.o. Vyskocilova 1461/2a Praha 4 URL: 39.

Vaše uživatelský manuál ZYXEL RADA PRESTIGE 660H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2426642

Vaše uživatelský manuál ZYXEL RADA PRESTIGE 660H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2426642 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ZYXEL RADA PRESTIGE 660H. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci P-334U Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 1. vydání 5/2006 Přehled P-334U představuje bezdrátový širokopásmový router (podporující normy IEEE

Více

Řada Prestige 650R ADSL Router

Řada Prestige 650R ADSL Router Řada Prestige 650R ADSL Router Příručka pro rychlou orientaci ADSL Router Příručka pro rychlou orientaci Verze 3.40 březen 2003 Obsah 1 Seznámení s přístrojem... 2 2 Hardware... 3 2.1 Přípojky na zadní

Více

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o.

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o. Bezdrátový 11ag AP router Příručka k rychlé instalaci (návod k obsluze) Verze 1.2 1 i4 Portfolio s.r.o. Obsah 1. Před instalací... 3 2. Instalace hardware... 4 3. Konfigurace nastavení TCP/IP vašeho počítače...

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model R502 Multifunctional Broadband Router

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model R502 Multifunctional Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Model R502 Multifunctional Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Důležité informace 3 Obsah balení 3 Přehled indikace LED diod na předním panelu zařízení 3 Popis portů na zadním

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. Tenda W301R Wireless-N Broadband Router

INSTALAČNÍ MANUÁL. Tenda W301R Wireless-N Broadband Router INSTALAČNÍ MANUÁL Tenda W301R Wireless-N Broadband Router Před připojením zařízení k PC si prosím prostudujte následující pokyny. Neručíme za škody vzniklé nedodržením pokynů k instalaci a obsluze zařízení.

Více

Řada Huawei Echolife HG520i Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.11g

Řada Huawei Echolife HG520i Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.11g Řada Huawei Echolife HG520i Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.11g Uživatelský manuál Leden 2008 Obsah 1 Úvodní informace o DSL...2 Seznámení s přístrojem...2 2 Hardware...4 2.1 Přípojky

Více

Instalace. 1 Typická sí. Poznámka. jako p íklad. Model produktu zobrazený v této p íru ce je TL-WA7510N a slouží

Instalace. 1 Typická sí. Poznámka. jako p íklad. Model produktu zobrazený v této p íru ce je TL-WA7510N a slouží Instalace Model produktu zobrazený v této píruce je TL-WA7510N a slouží jako píklad. 1 Typická sí Model produktu zobrazený v této píruce je TL-WA7510N a slouží jako píklad. Pístupový bod TL-WA7510N se

Více

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B. Verze 2.0

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B. Verze 2.0 Bezdrátový router ADSL 2+ AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Prvodce rychlou instalací Verze 2.0 Informace o výrobku Dkujeme, že jste zakoupili výrobek firmy Edimax. Je to integrovaný router, modem

Více

Česká verze. Úvod. Pohled zepředu. RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač)

Česká verze. Úvod. Pohled zepředu. RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač) RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač) Důležité! Průvodce nastavením spustíte z přiloženého disku CD-ROM Sweex. Tento průvodce instalací vám krok za krokem ukáže, jak router nastavit. Nepodaří-li

Více

Rychlá instalační příručka TP-LINK TL-WR741ND

Rychlá instalační příručka TP-LINK TL-WR741ND Rychlá instalační příručka TP-LINK TL-WR741ND Rychlá příručka Vám pomůže správně zapojit a zprovoznit Wi-Fi zařízení TP-LINK TL-WR741ND. Zařízení je nezávislé na použitém operačním systému. Postup zprovoznění

Více

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 320W http://cs.yourpdfguides.com/dref/2426637

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 320W http://cs.yourpdfguides.com/dref/2426637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ZYXEL PRESTIGE 320W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ZYXEL PRESTIGE 320W v

Více

ZYXEL PRESTIGE 2602HW ADSL VOIP IAD WIFI 802.11G

ZYXEL PRESTIGE 2602HW ADSL VOIP IAD WIFI 802.11G Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ZYXEL PRESTIGE 2602HW ADSL VOIP IAD WIFI 802.11G. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající

Více

Do tohoto portu není zapojené žádné zařízení. Do tohoto portu je zapojen počítač nebo jiné síťové zařízení.

Do tohoto portu není zapojené žádné zařízení. Do tohoto portu je zapojen počítač nebo jiné síťové zařízení. LW 055 Sweex bezdrátový širokopásmový směrovač (router) Pohled na směrovač zepředu Stav Význam LAN1x t/m 4x WAN OFF (Vypnuto) ON (Zapnuto) Bliká OFF (Vypnuto) ON (Zapnuto) Do tohoto portu není zapojené

Více

Před zahájením instalace zkontrolujte, zda máte připraveny všechny potřebné informace a vybavení.

Před zahájením instalace zkontrolujte, zda máte připraveny všechny potřebné informace a vybavení. Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.2.3., Mozilla nebo Firefox DSL-584T ADSL2+ směrovač Než začnete: Před zahájením

Více

Při konfiguraci tohoto přístupového bodu (AP, access pointu) používejte, prosím, pouze drátové připojení.

Při konfiguraci tohoto přístupového bodu (AP, access pointu) používejte, prosím, pouze drátové připojení. Instalace Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto přístupového bodu (AP, access pointu) používejte, prosím, pouze drátové připojení. Vypněte všechna síťová zařízení, včetně vašeho PC, power injectoru

Více

... Default Gateway (Výchozí brána) DNS Address (DNS adresa) PPPoE User Name (Jméno uživatele) Password (Heslo) PPTP

... Default Gateway (Výchozí brána) DNS Address (DNS adresa) PPPoE User Name (Jméno uživatele) Password (Heslo) PPTP Máte-li uživatelům bez přístupového práva zabránit v přístupu přes váš širokopásmový router WLAN, doporučujeme vám, abyste využili bezpečnostní mechanismus jako třeba WEP či WPA nebo abyste nastavili ID

Více

CellPipe 22A-FX-CZ. Rychlá instalační příručka Uživatelská příručka. Verze 2.0

CellPipe 22A-FX-CZ. Rychlá instalační příručka Uživatelská příručka. Verze 2.0 CellPipe 22A-FX-CZ Rychlá instalační příručka Uživatelská příručka Verze 2.0 01/2005 1 Úvod Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám ke koupi ADSL modemu CellPipe od společnosti Lucent Technologies. Zařízení

Více

NWA-3166. Příručka k rychlé instalaci. Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod N třídy business

NWA-3166. Příručka k rychlé instalaci. Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod N třídy business Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod N třídy business Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v3.60 Vydání 4, Leden 2010 Copyright ZyXEL Communications

Více

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Heslo: admin Instalační příručka Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena. Obsah

Více

LW300/LW300UK Sweex Bezdrátový širokopásmový router 300 Mbps

LW300/LW300UK Sweex Bezdrátový širokopásmový router 300 Mbps LW300/LW300UK Sweex Bezdrátový širokopásmový router 300 Mbps Na Úvod Nevystavujte Sweex Bezdrátový širokopásmový router 300 Mbps extrémním teplotám. Nevystavujte routek přímému slunečnímu záření a nebo

Více

SPARKLAN WX-7800A - návod k obsluze Verze 1.2

SPARKLAN WX-7800A - návod k obsluze Verze 1.2 Bezdrátový 11ag AP Příručka k rychlé instalaci (návod k obsluze) Verze 1.2 1 i4 Portfolio s.r.o. Obsah 1. Před instalací... 3 2. Instalace hardware... 4 3. Konfigurace nastavení TCP/IP vašeho počítače...

Více

Přední panel SP3364 SP3367

Přední panel SP3364 SP3367 Představení Toto zařízení je kompatibilní s novými ADSL2+ standardy a zaručuje vysoký výkon a jednoduché použití. Poskytuje uživatelům rychlé a spolehlivé připojení k Internetu pomocí kabelového, ale i

Více

DWL-2000AP+ Než začnete. Kontrola obsahu dodávky

DWL-2000AP+ Než začnete. Kontrola obsahu dodávky Tento přístroj lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2000AP+ D-Link AirPlus G+ Bezdrátový přístupový bod Než začnete

Více

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Nabití Wi-Fi HDD... 5 2.2. Pro uživatele MAC OS... 5 2.3. Připojení Wi-Fi HDD k počítači prostřednictvím

Více

Instalace. Připojení zařízení. Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WA701ND. Poznámka

Instalace. Připojení zařízení. Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WA701ND. Poznámka Instalace Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WA701ND. 1 Připojení zařízení Přiřaďte svému počítači statickou adresu IP 192.168.1.100. Bližší informace najdete v části T3 v kapitole

Více

Předmluva... 2 Popis panelu... 4 Obsah balení... 5 Instalace acces pointu... 5 Inicializace a nastavení acces pointu... 5 Řešení problémů...

Předmluva... 2 Popis panelu... 4 Obsah balení... 5 Instalace acces pointu... 5 Inicializace a nastavení acces pointu... 5 Řešení problémů... OBSAH 1 Předmluva... 2 1.1 Autorská práva... 2 1.2 Záruční a pozáruční servis... 2 1.3 Upgrade firmware a nástrojů... 2 1.4 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 2 1.5 Záruka... 2 1.6 Ujištění... 2 1.7

Více

OBSAH. Balení obsahuje: VYSVĚTLENÍ POJMŮ ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ

OBSAH. Balení obsahuje: VYSVĚTLENÍ POJMŮ ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ Yealink W52P a W52H Balení obsahuje: Telefonní sluchátko Základnová stanice (u modelu W52P) Nabíjecí stojánek Ethernetový kabel (u modelu W52P) Klip na opasek 2x AAA baterie Tištěné dokumenty 2x adaptér

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point Prvodce pro rychlou instalaci EW-7206Apg Wireless LAN Access Point 0 Rychlá instalace ESKY Ped zahájením zapojování zaízení EW-7206APg provte, zda máte pístup k Internetu prostednictvím širokopásmového

Více

ZYXEL P-660HN-T3A. nastavení modemu. vzorové nastavení ADSL

ZYXEL P-660HN-T3A. nastavení modemu. vzorové nastavení ADSL nastavení modemu ZYXEL P-660HN-T3A Jsme rádi, že jste se rozhodli pro službu GoInternet. V následujících krocích vás provedeme nastavením modemu. Doporučujeme si tento dokument stáhnout do svého počítače,

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SHARP AR-5731. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SHARP AR-5731 v uživatelské

Více

Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router N900

Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router N900 Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Návod k obsluze CC&C WA-6212-V2

Návod k obsluze CC&C WA-6212-V2 Návod k obsluze CC&C WA-6212-V2 Bezdrátový přístupový bod/klient/router Popis zařízení WA-6212-V2 je WiFi router s podporou přenosových rychlostí až 300 Mbps při 802.11n. Dále podporuje IPv6, je vybaven

Více

ZYXEL P-660HW-T3 v2. nastavení modemu. vzorové nastavení ADSL

ZYXEL P-660HW-T3 v2. nastavení modemu. vzorové nastavení ADSL nastavení modemu ZYXEL P-660HW-T3 v2 Jsme rádi, že jste se rozhodli pro službu GoInternet. V následujících krocích vás provedeme nastavením modemu. Doporučujeme si tento dokument stáhnout do svého počítače,

Více

Vodafone ADSL/ /VDSL modem. Návod na jednoduchou a rychlou instalaci

Vodafone ADSL/ /VDSL modem. Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/ /VDSL modem Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/VDSL modem Obsah balíčku Vodafone ADSL/VDSL modem VR-3022e Zelený kabel (LINE) Červený kabel (DSL) Žlutý (LAN) Ethernet

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

Doporučení. Obsah dodávky. Přehled termínů

Doporučení. Obsah dodávky. Přehled termínů LW150 Sweex Bezdrátový router 150N Doporučení Prosím, nepřehlédněte! Na přibaleném CD-ROM naleznete průvodce instalací. Tento instalační program vás provede nastavením routeru krok za krokem. Bezdrátový

Více

Zákaznická linka: 533 427 533

Zákaznická linka: 533 427 533 DIGI INTERNET Návod pro nastavení modemu Zyxel VMG1312-B30B Zákaznická linka: 533 427 533 1 Základní informace 3 1.1 Popis zařízení 3 1.2 Správa zařízení 3 1.3 Několik užitečných typů pro správu zařízení

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Abyste mohli připojit přístupový bod k AP Manageru, musí být v položce TCP/IP vašeho počítače nastaveny následující parametry : Statická IP adresa: 192.168.1.x

Více

Stručný návod pro nastavení routeru COMPEX NP15-C

Stručný návod pro nastavení routeru COMPEX NP15-C Stručný návod pro nastavení routeru COMPEX NP15-C Předpokládáme, že máte router ve výchozím nestavení, pokud si nejste jisti, v jakém stavu router je, proveďte hardwarový reset routeru do továrního nastavení

Více

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti LW141 Sweex Wireless LAN PC Card 140 Nitro XM LW142 Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM LW143 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adaptor 140 Nitro XM Úvod Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu společnosti

Více

WABOX 201 Příručka pro rychlou instalaci

WABOX 201 Příručka pro rychlou instalaci WABOX 201 Příručka pro rychlou instalaci revize 2.2 Chcete-li zabránit neoprávněným uživatelům v přístupu na váš WiFi Access Point WLAN - WABOX, doporučujeme vám, abyste použili bezpečnostní mechanismus

Více

Děkujeme vám, že jste si zakoupili USB Wi-Fi modem E5 (dále jen zařízení).

Děkujeme vám, že jste si zakoupili USB Wi-Fi modem E5 (dále jen zařízení). Děkujeme vám, že jste si zakoupili USB Wi-Fi modem E5 (dále jen zařízení). Poznámka: Podporovanéfunkce a skutečný vzhled zařízení závisíod výrobku, kterýjste zakoupili. Nasledujícíobrázky slouží pouze

Více

Tenda W541R Wireless Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Tenda W541R Wireless Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Tenda W541R Wireless Broadband Router OBSAH DŮLEŽITÉ INFORMACE 3 OBSAH BALENÍ 3 PŘEHLED INDIKACE LED DIOD NA PŘEDNÍM PANELU ZAŘÍZENÍ 3 POPIS PORTŮ NA ZADNÍM PANELU ZAŘÍZENÍ 3 KONFIGURACE SÍŤOVÉHO PŘIPOJENÍ

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

Kabelová televize Přerov, a.s.

Kabelová televize Přerov, a.s. Kabelová televize Přerov, a.s. Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Vážení uživatelé služby MediaLINE v této příručce předkládáme návod na konfiguraci počítače

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

BDA Internet_CZ.QXP 27.2.2007 13:49 Str. 1

BDA Internet_CZ.QXP 27.2.2007 13:49 Str. 1 BDA Internet_.QXP 27.2.2007 13:49 Str. 1 InternetRadio 1 Návod k obsluze BDA Internet_.QXP 27.2.2007 13:49 Str. 2 1 Obsah 1 Obsah....................................................2 2 Ilustrace..................................................4

Více

Prestige 2304R-P1 VoIP brána / telefonní adaptér ATA

Prestige 2304R-P1 VoIP brána / telefonní adaptér ATA Prestige 2304R-P1 VoIP brána / telefonní adaptér ATA Příručka k rychlé orientaci Verze 3.60 Vydání 1 10/2006 Obsah Přehled...1 1 Co je potřeba...1 2 Hardwarové připojení...2 3 Počáteční konfigurace...3

Více

RT-N12 ASUS bezdrátový SuperSpeed N směrovač. RT-N12 300M SuperSpeed. Uživatelská příručka

RT-N12 ASUS bezdrátový SuperSpeed N směrovač. RT-N12 300M SuperSpeed. Uživatelská příručka ASUS bezdrátový SuperSpeed N směrovač 300M SuperSpeed Uživatelská příručka CZ4809_RT-N1_Manual.indd...1 009.7.8...10:18:1.AM CZ4809 První vydání. červenec 2009 Copyright 2009 ASUSTeK Computer Inc. Všechna

Více

Rychlý postup k nastavení VoIP gatewaye ASUS VP100

Rychlý postup k nastavení VoIP gatewaye ASUS VP100 Rychlý postup k nastavení VoIP gatewaye ASUS VP100 Zapojení kabelů 1 Porty LINE1 a LINE2 připojte k telefonním přístrojům nebo faxu pomocí kabelu RJ-11 2 WAN port propojte ethernetovým kabelem RJ-45 s

Více

Stručný průvodce instalací

Stručný průvodce instalací BR - 6104K Stručný průvodce instalací Začínáme Následuje postup pro zahájení používání routeru a připojení k Internetu. 1. Připravte si síťové prostředí podle následujícího obrázku. Síťový adaptér ADSL

Více

Evolve Connect. Uživatelská příručka. Verze 1.00

Evolve Connect. Uživatelská příručka. Verze 1.00 Evolve Connect Uživatelská příručka 2009-03-09 Verze 1.00 FCC kompatibilita Tento přístroj byl testován a shledán kompatibilní s omezeními pro digitální zařízení třídy 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou

Více

Řada Prestige 660R-6xC

Řada Prestige 660R-6xC Řada Prestige 660R-6xC Příručka k rychlé instalaci Obsah 1 Přípojky na zadní straně... 3 2 Přední panel přístroje... 4 3 Výchozí tovární nastavení přístroje... 5 4 Údaje o internetovém účtu... 5 5 Síťové

Více

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně.

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Poznámka 1. Model produktu zobrazený v této příručce je Archer C7 a slouží jako příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Připojení hardwaru Vypněte váš modem (jestliže má záložní

Více

NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény)

NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény) NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény) 1. Popis produktu ARC FreeStation 5 je produkt, který přináší bezkonkurenční cenu v poměru s výkonem. Má integrovanou

Více

Inteligentní konfigurovatelný switch pro 2. vrstvu (2 Layer) Verze 3.70 Červenec 2007 Vydání 1

Inteligentní konfigurovatelný switch pro 2. vrstvu (2 Layer) Verze 3.70 Červenec 2007 Vydání 1 Inteligentní konfigurovatelný switch pro 2. vrstvu (2 Layer) Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské jméno: admin Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 3.70 Červenec

Více

NW-7500 REMOTE SURVEILLANCE WIRELESS CAMERA. Informace o výrobku E D F G CZ UK

NW-7500 REMOTE SURVEILLANCE WIRELESS CAMERA. Informace o výrobku E D F G CZ UK Informace o výrobku B E D F G CZ UK A C H I J A: Objektiv B: Indikátor napájení C: Indikátor připojení D: Zásuvka rozhraní pro síť LAN E: Zásuvka pro připojení antény F: Resetovací tlačítko G: Zásuvka

Více

Průvodce rychlou instalací Wi-Fi směrovače pro Pevný internet DSL. Zyxel VMG bezdrátový N300 xdsl modem

Průvodce rychlou instalací Wi-Fi směrovače pro Pevný internet DSL. Zyxel VMG bezdrátový N300 xdsl modem Průvodce rychlou instalací Wi-Fi směrovače pro Pevný internet DSL Zyxel VMG1312 - bezdrátový N300 xdsl modem Obsah 1. Obsah balení 3 2. Zapojení a základní nastavení směrovače 4 1. Jak zapojit směrovač

Více

NETGEAR Trek Cestovní router N300 a extender. Instalační příručka PR2000 NETGEAR. WiFi LAN USB USB. Reset. Power. Internet.

NETGEAR Trek Cestovní router N300 a extender. Instalační příručka PR2000 NETGEAR. WiFi LAN USB USB. Reset. Power. Internet. NETGEAR Trek Cestovní router N300 a extender PR2000 Instalační příručka NETGEAR Reset /LAN LAN USB WiFi Power USB Obsah Začínáme............................................. 3 Připojení na cestách.................................

Více

Řada Prestige 660HW v2

Řada Prestige 660HW v2 Řada Prestige 660HW v2 Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.11g Řada Prestige 660H v2 Čtyřportová brána ADSL2+ Uživatelský manuál Listopad 2007 Obsah 1 Úvodní informace o DSL...2 Seznámení

Více

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi Začínáme Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili a

Více

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Zařízení s OS Android Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Stažení obslužné aplikace... 5 2.2. Připojení telefonu/tabletu k Wi-Fi HDD...

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

P-660HN-TxA. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena.

Více

TP-LINK TL-WR741N. Zapojení routeru. LED indikace

TP-LINK TL-WR741N. Zapojení routeru. LED indikace TP-LINK TL-WR741N Velkou výhodou routeru od společnosti TP-LINK je, že všechny jejich modely mají prakticky stejné administrační rozhraní, proto se dá říct, že tento návod bude platit na všechny jejich

Více

WELL ASU ADSL USB modem. Uživatelská příručka

WELL ASU ADSL USB modem. Uživatelská příručka WELL ASU-8000 ADSL USB modem Uživatelská příručka OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 1.1 SPECIFIKACE MODEMU... 2 1.2 OBSAH BALENÍ... 2 2. INSTALACE:... 3 2.1 POPIS LED DIOD A KONEKTORŮ... 3 2.2 ZAPOJENÍ

Více

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3) Instrukce při prvním použití Kapitola 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)! 3. Přenos údajů mezi dvěma počítači (6.1) 1 Úvod Toto je uživatelská příručka pro uživatele TRUST USB2 EASY

Více

Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2

Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2 Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2 Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám ke koupi samoinstalačního balíčku ke službě T-Mobile ADSL. Přečtěte si prosím pozorně tuto instalační příručku,

Více

Řada Prestige 660HW. Řada Prestige 660H. Příručka pro rychlou orientaci. Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.

Řada Prestige 660HW. Řada Prestige 660H. Příručka pro rychlou orientaci. Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802. Řada Prestige 660HW Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.11g Řada Prestige 660H Čtyřportová brána ADSL2+ Příručka pro rychlou orientaci Verze 3.40 Září 2004 Obsah 1 Seznámení s přístrojem...2

Více

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci 54Mbps bezdrátový router WRT-415 Návod pro rychlou instalaci 1 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Obsah balení 1 1.2 Systémové požadavky 1 1.3 Vlastnosti zařízení 1 2 Fyzická instalace... 2 2.1 Připojení hardwaru 2

Více

Nastavení modemu Comtrend VR-3031eu

Nastavení modemu Comtrend VR-3031eu Nastavení modemu Comtrend VR-3031eu Bezpečnostní upozornění Zařízení neinstalujte poblíž zdroje vody, abyste zamezili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Přístroj není vhodné umístit blízko

Více

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení.

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Stručný návod Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili

Více

P-791R v2. Příručka k rychlé instalaci. Router G.SHDSL.bis VÝCHOZÍ NASTAVENÍ. Administrátorské heslo 1234 Uživatelské heslo user

P-791R v2. Příručka k rychlé instalaci. Router G.SHDSL.bis VÝCHOZÍ NASTAVENÍ. Administrátorské heslo 1234 Uživatelské heslo user Router G.SHDSL.bis VÝCHOZÍ NASTAVENÍ IP adresa http://192.168.1.1 Administrátorské heslo 1234 Uživatelské heslo user Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Duben 2007 Vydání 1 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Řada Prestige 660HW. Řada Prestige 660H. Příručka pro rychlou orientaci. Čtyřportová brána ADSL 2+ s bezdrátovou technologií 802.

Řada Prestige 660HW. Řada Prestige 660H. Příručka pro rychlou orientaci. Čtyřportová brána ADSL 2+ s bezdrátovou technologií 802. Řada Prestige 660HW Čtyřportová brána ADSL 2+ s bezdrátovou technologií 802.11g Řada Prestige 660H Čtyřportová brána ADSL 2+ Příručka pro rychlou orientaci Verze 3.40 Září 2004 Obsah 1 Seznámení s přístrojem...

Více

NÁVOD KE SNADNÉ INSTALACI IP TELEFONU YEALINK W52P

NÁVOD KE SNADNÉ INSTALACI IP TELEFONU YEALINK W52P NÁVOD KE SNADNÉ INSTALACI IP TELEFONU YEALINK W52P NÁVOD KE SNADNÉ INSTALACI IP TELEFONU YEALINK W52P Vážený zákazníku, vítáme Vás v síti T-Mobile. Velmi si vážíme Vaší volby využívat službu Hlasová linka

Více

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Bezdrátový router ADSL 2+ AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Listopad 2006 1. Informace o výrobku Děkujeme, že jste zakoupili výrobek firmy Edimax. Je to

Více

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 VMG1312- B30B Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 Detaily přístupu do zařízení LAN IP Adresa Username Password http://10.0.0.138 Admin Admin Copyright 2013 ZyXEL Communications

Více

NWA1300-NJ. Příručka k rychlé instalaci. Zapuštěný přístupový bod PoE 802.11 b/g/n pro montáž do stěny

NWA1300-NJ. Příručka k rychlé instalaci. Zapuštěný přístupový bod PoE 802.11 b/g/n pro montáž do stěny Zapuštěný přístupový bod PoE 802.11 b/g/n pro montáž do stěny Výchozí nastavení: Uživatelské jméno: admin Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 Vydání 1, 01/2011 Copyright 2011. Všechna

Více

DSL-G684T ADSL směrovač. CD-ROM (obsahující návod) 2x Ethernetový (CAT5 UTP) kabel

DSL-G684T ADSL směrovač. CD-ROM (obsahující návod) 2x Ethernetový (CAT5 UTP) kabel Toto zařízení lze nastavit pomocí aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6x nebo Netscape Navigator 7x DSL-G684T Bezdrátový ADSL2 směrovač Než začnete Pro konfiguraci bezdrátového ADSL

Více

Příručka síťových aplikací

Příručka síťových aplikací Příručka síťových aplikací Víceprotokolový integrovaný multifunkční tiskový server Ethernet a bezdrátový multifunkční tiskový server Tato Příručka síťových aplikací obsahuje užitečné informace o nastavení

Více

Návod na instalaci a použití telefonního adaptéru Grandstream ATA-486

Návod na instalaci a použití telefonního adaptéru Grandstream ATA-486 Návod na instalaci a použití telefonního adaptéru Grandstream ATA-486 1. INSTALACE PŘÍSTROJE 1.1. Vzhled přístroje Před zapojením telefonního adaptéru je nutné zjistit MAC adresu síťové karty v počítači,

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 2, 1/2012 Copyright 2011. Všechna práva

Více

Česká verze. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows XP a Vista Česká verze Sweex LW312 - Bezdrátový LAN PCI adaptér 300 Mb/s Bezdrátový LAN PCI adaptér 300Mb/s nevystavujte nadměrným teplotám. Zařízení nenechávejte na přímém slunečním světle a v blízkosti topných

Více

Řada Prestige 660RU Ethernetová/USB brána ADSL 2+

Řada Prestige 660RU Ethernetová/USB brána ADSL 2+ Řada Prestige 660RU Ethernetová/USB brána ADSL 2+ Příručka pro rychlou orientaci Verze 3.40 Leden 2005 Obsah 1 Seznámení s přístrojem... 2 2 Přehled... 2 3 Hardwarové připojení... 3 4 LED kontrolky na

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka RT-N16 multifunkční gigabitový bezdrátový N směrovač Uživatelská příručka CZ4484 První vydání Červen 2009 Copyright 2009 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně

Více

Rychlý průvodce konfigurací LAN SUITE 2002

Rychlý průvodce konfigurací LAN SUITE 2002 LAN SUITE 2002 Obsah OBSAH... 1 NASTAVENÍ PROTOKOLU TCP/IP... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA SERVERU... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA STANICÍCH V SÍTI... 3 INSTALACE LAN SUITE... 3 KONFIGURACE LAN SUITE... 4 PRŮVODCE KONFIGURACÍ...

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO D510 SMALL FORM FACTOR http://cs.yourpdfguides.com/dref/869214

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO D510 SMALL FORM FACTOR http://cs.yourpdfguides.com/dref/869214 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO D510 SMALL FORM FACTOR. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COMPAQ

Více

ZyWALL USG 200 Internetová bezpečnostní brána

ZyWALL USG 200 Internetová bezpečnostní brána Internetová bezpečnostní brána Příručka k rychlé instalaci ZLD 2.20 19.7.2010 Kde jsou k nahlédnutí certifikace výrobku 1. Přejděte na adresu http://www.zyxel.com/. 2. Na domovské stránce ZyXEL zvolte

Více