Jiríkovské Noviny zdarma březen 2012 číslo 3 ročník XVII

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jiríkovské Noviny zdarma březen 2012 číslo 3 ročník XVII"

Transkript

1 v Jiríkovské Noviny zdarma březen 2012 číslo 3 ročník XVII Citát Písmo sebemoudřejší nenahradí živé slovo. ~Božena Němcová~ Upozornění Dle stávající vyhlášky č. 1/2007, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Jiříkova, bychom rádi upozornili občany Jiříkova, že stavební odpad si stavebník likviduje sám a na své náklady není tedy možné jej vozit do areálu Drobné provozovny. Na stavební odpad si stavebník buď objedná kontejner u některé ze svozových firem nebo jej musí odvézt na skládku do Rožan (aktuální ceník k nahlédnutí na webových stránkách města). V této vyhlášce je též uvedena povinnost všech občanů třídit odpad třídění šetří nejen životní prostředí, ale především místo ve vaší popelnici. odbor výstavby a ŽP Pronájem pozemků Město Jiříkov dne schválilo směrnici č.7/2011 Podmínky pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova. Roční cena pronajímaných pozemků byla zvýšena takto : zahrada 1,- Kč/m 2 louka 0,20 Kč/m 2 pronájem pozemků pod dočasnými stavbami (chatka, kůlna, apod.) 5,- Kč/m 2 pozemek pod plech. garáží 15,- Kč/m 2 pozemky sloužící pro zemědělské obhospodařování 0,10 Kč/m 2 Roční nájemné je splatné jednorázově do každého roku. Nájemné je možno uhradit : - bankovním převodem na účet Města Jiříkov č /0300, V.S , K.S poštovní poukázkou - v hotovosti v pokladně MěÚ odbor výstavby a ŽP Svozové termíny , , zelené a žluté pytle odpad připravte na stanoviště do 10:00 Kontejner na velkoobjemový odpad v areálu Drobné provozovny ST: 13:00-16:00 SO: 09:00-13:00 Sběrný dvůr ve Františkově ulici pro nebezpečný odpad PO - PÁ: 11:00-14:00 SO: 08:00-12:00 Únorová návštěva Štrasburku Na pozvání europoslance JUDr. Richarda Falbra navštívila Evropský parlament ve dnech února 2012 skupina 50-ti zástupců krajů a vybraných měst ČR, kde mezi pozvanými byl i starosta našeho města Michal Maják. Tématem pracovní cesty bylo sociální vyloučení a setkání se zástupci samosprávy města Štrasburku na místní radnici a návštěva městských částí osídlených Romy a přistěhovalci. Město Štrasburk v současné době pracuje na projektu migrujících Romů z Rumunska, kdy pro 100 migrujících Romů, z celkového počtu 300, jim zajistil ubytování v 25 karavanech za podmínky zvládnutí francouzštiny, hledání si práce, vysílání dětí do školy a to během období ½ roku. Romská geta, kde žijí Romové s francouzskou státní příslušností pozvaní neviděli, byli o nich jen informováni. Pak ještě mají jedny Romy a to cestující Romy, kteří mají tzv. cestovní knížky, kde při příjezdu do nějakého města s karavanem musí požádat na vymezeném místě o povolení pobytu, které je jim vyznačeno do této cestovní knížky. Tato cesta byla přínosná tím, že jsme poznali problematiku práce s Romy mimo hranice ČR a rovněž jsme si předávali osobní zkušenosti práce s Romy. redakce JN Město Jiříkov má novou kroniku Kronika našeho města je dopsána rokem Události roku 2012 se budou zapisovat do nové kroniky, která je již připravena. Zůstane tu pro naše děti a další pokolení a můžeme být na ni hrdi.

2 Krátce z Rady města RM projednala usnesením č. 574/2012 předloženou informaci o jednání s firmou ČEZ Distribuce, a.s. o upřesnění nákladů vyplývajících ze smlouvy č. Z_S24_12_ o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v souvislosti se stavbou Filipov, p.p.č. 5062/, úprava vnn v návaznosti na realizaci autobusového zálivu a trvá na vydaném rozhodnutí v rámci usnesení RM ze dne pod č. usn. 493/2011, kde rozhodla neuzavřít výše uvedenou smlouvu o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v souvislosti se stavbou Filipov, p.p.č. 5062/, úprava vnn v rámci přípravy stavby realizace autobusového zálivu. RM projednala předloženou informaci o zajištění služeb pro město ve smyslu zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby nové budovy mateřské školy na klíč a poté i výběr bankovního ústavu k poskytnutí úvěru k zajištění financování stavby a to zajištěním odborné firmy, která se zabývá zadáváním veřejných zakázek a tuto informaci bere na vědomí. RM projednala a schválila záměry pronájmů pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto záměry pronájmů bere na vědomí. RM projednala a bere na vědomí informaci o možnosti podání žádosti o dotaci na projekt,,restaurování sochy Žehnajícího Krista v Jiříkově, ul. Tylova a to do programu na,,podporu obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, jehož předpokládané celkové náklady činí ,-Kč včetně DPH a Smlouvu o dílo č. 009/2012, jejíž předmětem je provedení restaurování sochy Žehnajícího Krista, která se nachází v ulici Tylova, u objektu s č.p. 8/3 v k.ú. Jiříkov a která je jednou z povinných příloh při podání žádosti strana 2 Jiříkovské noviny o dotaci do programu na,,podporu obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností a to mezi BcA. Milošem Kubištou, Kyjovská 2/8, Krásná Lípa, DIČ: CZ a Městem Jiříkov, se sídlem Náměstí 464, Jiříkov, IČ: , zastoupené starostou města panem Michalem Majákem. RM projednala a bere na vědomí vyúčtování příspěvků poskytnutých v roce 2011 RM projednala a bere na vědomí vyúčtování níže uvedených příspěvků poskytnutých v roce RM bere na vědomí žádost Římskokatolické farnosti Jiříkov, Náměstí 5, Jiříkov, IČO , o poskytnutí příspěvku na zpracování projektové dokumentace na novou elektroinstalaci v kostele sv. Jiří v Jiříkově. Předběžná cena projektu byla odhadnuta na částku ,- Kč. RM rozhodla poskytnout neinvestiční příspěvek ve výši ,- Kč na zpracování projektové dokumentace na novou elektroinstalaci v kostele sv. Jiří v Jiříkově Římskokatolické farnosti Jiříkov. RM rozhodla uzavřít dodatek č. 1 k mandátní smlouvě mezi Městem Jiříkov a firmou Allowance s r.o. na zajištění Nastavení provozu vodohospodářské infrastruktury pro město Jiříkov dle oddílného modelu provozování odpovídajícímu metodice OPŽP. RM rozhodla požádat ČEZ Distribuci a.s. o zajištění přeložky stávajícího nadzemního vedení NN sítě pro objekty čp. 3 a čp. 4, Náměstí v Jiříkově v souvislosti s plánovanou stavbou: Rekonstrukce objektů čp. 3 a čp. 4, Náměstí v Jiříkově. RM rozhodla požádat ČEZ Distribuci a.s. o zařazení do plánu investic rekonstrukci stávající NN sítě - přeložku stávajícího vrchního vedení NN sítě na náměstí v Jiříkově v souvislosti s plánovanou stavbou: Rekonstrukce náměstí v Jiříkově. RM rozhodla zveřejnit záměr výpůjčky nebytového prostoru o ploše 231m 2 v objektu č.p. 19, Náměstí v části obce Starý Jiříkov v k.ú. Jiříkov. RM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu nebytového prostoru o ploše 39,21m 2 v objektu č.p. 900, ulice 9.května v části obce Starý Jiříkov v k.ú. Jiříkov. RM projednala a bere na vědomí rozbor hospodaření Města Jiříkova za rok RM bere na vědomí finanční vypořádání prostředků na akci Záchrana kulturního dědictví města Jiříkova ve výši ,-Kč, tyto prostředky budou městu poskytnuty na základě vyúčtování až v roce Usnesení č. 561/2012 RM projednala a bere na vědomí Inventarizační zprávu roku 2011 o inventarizaci majetku Města Jiříkova, zároveň projednala a bere na vědomí doporučení ústřední inventarizační komise. RM projednala dopis ředitelky odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí Ing. Hany Randové s výtahem zápisu z jednání pracovní skupiny VODA ze dne ve věci projektů podaných do Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 1., kde předmětem jednání byl projekt Kanalizace a vodovod Jiříkov. RM projednala dopis generálního ředitele Ing. Bronislava Špičáka, SVS a.s., se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ , IČ ve věci aktuálního stavu jednání na MŽP dle nové metodiky platné od a uloženého úkolu představenstvem SVS a.s. ve změně stávající provozní smlouvy dle podmínek OPŽP, s cílem zajistit podporu z OPŽP pro realizované i dokončené projekty SVS a obcí akcionářů SVS a.s. v souladu s platnými rozhodnutími o poskytnutí podpory z OPŽP. Úplně znění usnesení z rady města naleznete na webových stránkách města - Veřejná výzva Starosta města Jiříkov vyhlašuje v souladu se zák. č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení pro obsazení pracovního místa strážník Městské policie v Jiříkově Předpoklady pro výkon funkce strážníka dle 4 zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů: státní občan ČR, starší 21 let, bezúhonný a spolehlivý dle 4a a 4b, zákona o obecní polici, tělesně a duševně způsobilý Požadavky města Jiříkov: vzdělání SŠ s maturitou (podmínkou), zbrojní průkaz (výhodou), znalost práce na PC (uživatelská), řidičské oprávnění sk. B, znalost NJ (výhodou) Zájemce přiloží k přihlášce: vyplněný dotazník, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, ověřený výpis rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, čestné prohlášení zájemce ( 4b zákona) Lhůta pro podání přihlášky do 12:00 hodin dne 30. března Později přijaté nebo neúplné přihlášky nebudou zařazeny do výběrového řízení. MĚSTO JIŘÍKOV v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vyhlašuje VEŘEJNOU VÝZVU k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy na 1 pracovní místo úředníka Druh práce: sekretářka (sekretariát/podatelna) Stručná charakteristika vykonávané práce: pořizování zápisů z jednání orgánů územního samosprávného celku * vedení organizačně - technické agendy jednání * zajišťování chodu podatelny * zajišťování spisové služby elektronicky a zajišťování doručování * zajišťování vidimace a legalizace dokladů a úředních listin * provádění výpisů v kontaktním místě Czech POINTu * poskytování informací. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv veřejnou výzvu zrušit bez uvedení důvodu. Úplně znění veřejných výzev naleznete na úředních deskách nebo na webových stránkách města -

3 Jedna pohlednice a trocha historie Jiříkovská veřejnost má občas příležitost prohlédnout si výstavu filatelistů a pokochat se krásami motivů i jejich provedením na známkách různých zemí. Vedle známek jsou k vidění různé celistvosti, jako dopisy, korespondenční lístky a různé poštovní dokumenty. Ovšem velkému zájmu se těší vystavení starých pohlednic Georgswalde Jiříkova. Na nich někteří z nás poznávají město, jak vypadalo dříve a dohadují se i zajímají, co kde bylo. Většina z nich je krásných, barevných, ale statických, abych tak řekl bez děje. Ale pár pohlednic z našeho města existuje, ze kterých na Vás dýchne historie i děj. Jedna taková zachycuje starý hraniční přechod železnice z Georgswalde do sousedního Ebersbachu se skupinami železničářů a lokomotivou pod parou (viz obrázek). Záběr byl pořízen ze saské strany směrem k jihu, takže pozadí tvoří vlastně pohled do Georgswalde, tedy do Čech. Pohlednice pochází asi z roku 1902 a používaly se cca do roku Nadpis nahoře říká Georgswalde v Čechách železniční přechod a hostinec u České severní dráhy. Přímo vepředu na saské straně jsou železničáři Saských královských drah. Za plotem se zkříženými plaňkami byla stará Spreedorfská cesta, která vedla po saském území těsně podle českých hranic. Za cestou pózují před dýmající mašinou železničáři C.K. rakouských státních drah. Za lokomotivou vyčnívá dům, hostinec u České severní dráhy Karla Alberta. Mezi hostincem a domkem vpravo stoupala pěšina do části obce Wiesenthal (Loučné). Za pozornost stojí i železniční zařízení. V popředí jsou dvoje koleje, levé do Neugersdorfu, pravé do Rumburku. Ze strážního domku vlevo se ovládaly šraňky přes Spreedorfskou cestu, ze strážního domku vpravo se stavěly výhybky na jihu nádraží. Aby čtenář měl představu, kde to bylo, je nutno děj z pohlednice, jak se říká posadit do terénu. K tomu slouží malé schéma na obrázku. Tehdy ještě nebyl most přes údolí Sprévy a pochopitelně ani nové nádraží (až 1933) Schéma představuje tehdejší situaci a čárkový úhel oka je vlastně záběr na pohlednici. Železnice k nám na sever se dostala nejdříve do Rumburku, když byl dokončen úsek České severní dráhy z České Lípy v lednu roku Potom, po velké novinové válce mezi saskou a rakouskou stranou, se rozhodlo roku 1870, že železnice povede z Rumburku do Georswalde a Ebersbachu. Zásluhu na tom měli textilní průmyslníci Holfeldové za tiché pomoci majitele velké textilky v Ebersbachu Hermann Wünsche a jeho dědiců. První oficielní a slavnostní jízda vlaku z Rumburku do Georgswalde a Ebersbachu se konala 1. listopadu Vlaky sloužily k přepravě pasažérů, nákladů i poštovních zásilek. Ale především se začalo vozit na sever uhlí ze severočeských dolů u Mostu a Bíliny a dřevo ze severních Čech. Ještě dnes můžeme najít mlčenlivé svědky, poštovní přepravy z doby, kdy poštou prošla pohlednice na obrázku. Některé zásilky, pohlednice, korespondenční lístky a vzácněji i dopisy, byly orazítkovány na trase už ve vlaku. Razítka vlakové pošty Ebersbach Rumburk č. 6 jsou na obrázku. Tehdy trať patřila v členění mezi ty vyšší, bylo přímé spojení do Prahy, Mladé Boleslavi... Poněkud kuriózní byla i sama stanice. Celá vlastně stála na saském území, asi 400 metrů od přechodu hranice. Byla vlastně půlená, ač v jedné budově. Část nesla název Georgswalde pro české a rakouské pasažéry, část pro saské uživatele nádraží nesla název Ebersbach. Proto se vžil i v jízdních řádech tehdy název nádraží Georgswalde Ebersbach. Až někdy půjdete na procházku nebo nákupy do sousedního Aldi či Kiku, zahněte hned na hranici doprava k mostu. Chvíli se na mostě zastavte, pod ním se děj pohlednice odehrál. Možná, že Vás v duchu ovane vůně páry a na chvíli se vrátíte do mladých let. To byly ještě parní mašiny zcela běžné. Josef Nedomlel, člen letopisecké komise...a současný stav obyvatel občanů nám od nového roku ubývá k únoru 2012 k únoru 2011 k únoru 2010 k únoru 2009 počet obyvatel přistěhovalo se odstěhovalo se narodilo se zemřelo strana 3 Jiříkovské noviny

4 Úspěchy Základní školy Jiříkov Vážení občané města Jiříkova, je mou milou povinnosti Vám sdělit, že i naše Základní škola dosahuje úspěchů, za které se rozhodně nemusí stydět. Jedním z nich je účast našich žákyň Kateřiny Wenischové a Nikoly Gottlieberové v okresním kole dějepisné olympiády. Obě dvě dívky v konkurenci ostatních základních škol, ale nejen jich (soutěže se účastní i gymnázia z celého okresu Děčín) skončily na skvělém pátém a šestém místě. Možná to nejsou stupně vítězů, ale přesto jde o výborné umístění z 33 žáků s tím, že pátá Kateřina Wenischová bude mít snad možnost účastnit se ústeckého krajského kola. Nikolu může malinko mrzet, že jí k takovému výsledku chyběly pouhé dva body. Jako učitel dějepisu jsem na naše žákyně právem pyšný. Moc jim gratuluji, a děkuji za to, že ač na téma numizmatika, které není pro mladé tohoto věku příliš atraktivní, byly schopné nastudovat učebnice základní školy, učit se i z vysokoškolských učebnic a k dané tématice si vyhledávat informace. Zároveň je nutné zmínit i tu skutečnost, že dívky doplňují svým úspěchem to, o co se na naší základní škole snažíme. Být školou pro všechny, podporovat žáky v tom, co je baví, být tu pro děti, otevřít se rodičům, lidem, které zajímá dění na naší škole. Někdy je možné slyšet, že naše škola je na nižší úrovni než ostatní školy ve výběžku, a že se neprezentuje. Myslím si, že tomu tak není. Ostatně posuďte sami. Jsme škola, která pořádá pro děti a jejich rodiče Drakiádu, Den otevřených dveří, Vánoční akademii, Lyžařské výcviky, výcviky plavání, turistický týdenní kurs, Vítání jara, školní ples, Den dětí a mnoho dalších akcí, například s důrazem na sport, kde máme rovněž vynikající výsledky. Zároveň jsme školou, Kateřina Wenischová Nikola Gottlieberová která provozuje mnoho mimoškolních aktivit v podobě kroužků, prezentuje a reprezentuje samotné město ocenění našich výtvarníků s erbem města Jiříkova, celorepublikové 3. místo Sandry Hübschmanové v literární soutěži (mezi dalšími oceněnými byla pouze samá gymnázia), výtvarné doplnění sborníku literární soutěže obrázky našich žáků nevyjímaje. V neposlední řadě nelze opomenout ani vydávání vlastního školního časopisu či prezentaci vlastních internetových stránek. A teď navíc dané úspěchy v olympiádách, a potažmo i dále, například v úspěšném studiu na středních školách. Chce to jen naše dveře otevřít a vejít. Mgr. Josef Pokorák. Jarní prázdniny Jako rodiče si uvědomujeme, jak složité je zabezpečit program dítěte na jakékoli volno ve škole a proto jsme se rozhodli, že pro děti připravíme pobyt na horách o jarních prázdninách. Vyhlédli jsme si krásnou chatu v samém srdci Jizerských hor, nabídli účast nejen dětem z jiříkovského střediska mládeže a 12. února společně vyrazili na chatu AHOJ v Hraběticích. V mrazivém ránu jsme se sešli v Rumburku, batohy naložili do dodávky, kterou nám zdarma poskytla firma Podlahářství Turiščev a s dětmi vyrazili přes Liberec a Jablonec nad Nisou do zasněžených hor. Na místě nás kromě spousty sněhu a krásného počasí přivítala Lída Dvořáková, která se kromě organizace pobytu starala s přispěním ostatních o naše žaludky. Po ubytování jsme zmapovali okolí a byli jsme se podívat na rozhledně Slovanka. V dalších dnech jsme se rozdělili na dvě skupiny. Ti, kteří si na hory přijeli užít sjezdovek, využívali areál na Severáku. Někteří si sjezdovek užívali, další se ve sjezdu zdokonalovali a některé děti se na sjezdovkách naučili jezdit. To vše pod dohledem Lenky a Kamily Benešových, Věry Davidové, Radky Kamberské a Petra Marka. Já s Filipem Schmutzerem a Luckou Metálovou jsme si s druhou skupinou užívali zimních radovánek, bobování a procházek. Všichni společně jsme v druhé půlce pobytu sledovali, jak mizí okna chalupy pod přívaly sněhu. Večery jsme na chatě AHOJ trávili u hořícího krbu, děti hráli deskové a jiné hry nebo jsme jim pustili pohádku. Den návratu se nám zkomplikoval, protože přes přívaly sněhu nedorazil z Jablonce autobus, kterým jsme se potřebovali dostat k vlaku. Prošli jsme se do Bedřichova a domů dorazili podle původního plánu. Naštěstí jsme mohli jít vycházkovým tempem, protože batohy dětí vezl autem Radek Fryč a Michal Barák. Prázdniny se vyvedly a já bych chtěl poděkovat všem, kteří se na přípravě a organizaci podíleli. Fotogalerie z prázdnin je na stránkách Jan Dvořák, dobrovolník Salesiánského klubu mládeže MŠ Čtyřlístek Varnsdorf Ve všech speciálních třídách pracují učitelky MŠ se speciálně pedagogickou kvalifikací a asistenti pedagoga. Do těchto tříd jsou přijímány děti z celé oblasti Šluknovského výběžku. Zápis dětí do speciálních tříd je 19. dubna 2012 od 10 do 16 hodin v mateřské škole (orientační body - vlakové nádraží, Velveta a.s.). Výstavba nové MŠ Město Jiříkov má v plánu v roce 2013 postavit nový objekt MŠ v ul. Hradecká v Jiříkově s kapacitou pro 75 dětí včetně soc. zázemí, vybavení kuchyně a interiéru budovy. Výstavba MŠ bude provedena jako stavba na klíč s tím, že si vybraný zhotovitel stavby zajistí zpracování projektové dokumentace stavby + inženýrskou činnost k vydání stavebního povolení + vlastní realizaci stavby + užívání stavby a předání stavby zadavateli k užívání. Na tento záměr bylo v měsíci březnu vyhlášeno výběrové řízení, které bude ukončeno ke konci března. Více informací naleznete na webu města. redakce JN strana 4 Jiříkovské noviny Speciální ZŠ Rumburk Ve školním roce 2012/2013 bude ve Speciální ZŠ Rumburk otevřen nový obor studia Praktická škola jednoletá. Praktická škola jednoletá je střední škola určena žákům s těžkým zdravotním postižením s ukončenou docházkou z devátých či desátých a nižších ročníků základní školy praktické a základní školy speciální. - Speciální základní škola, Rumburk, Dobrovského nám. 378/12, příspěvková organizace, telefon:

5 Životní jubileum 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 a více let v měsíci Březnu oslaví paní Filková Gertruda, paní Žďánská Anna, pan Voženílek Adolf, paní Zernerová Marie, paní Kučerová Josefka, pan Zeman Josef, pan Tůma Karel, paní Slavíková Květa, pan Svoboda Štefan, paní Bajanová Věra, paní Kutáčková Ivana, pan Mareček Jaroslav, paní Gergelová Marie, paní Přibylová Jiřina a pan Barcal František Všem jubilantům blahopřeje Město Jiříkov a redakce Rozloučili jsme se s paní Annou Kovandovou, s panem Antonínem Krzákem, s paní Hanou Kovářovou, s paní Hanou Stropkovou, s panem Františkem Stehnem, s paní Ladislavou Streckerovou, s panem Josefem Palounkem, s panem Václavem Trynerem a s panem Pavlem Skalickým Informace Pokud nesouhlasíte se zveřejněním svého jubilea, nahlaste tuto skutečnost na MěÚ (osobně, telefonicky, písemně) nejpozději do uzávěrky JN v měsíci. Kultura Kino Střelnice Rumburk :00 - PROBUDÍM SE VČERA - školní komedie - celostátní premiéra! - Film o cestě za studentskou láskou do nedávné minulosti aneb: Co neuděláš dnes, musíš dokončit včera. * ČR * 120minut * mládeži přístupné * vstupné 90Kč :00 - LORAX 3D - animovaný rodinný - premiéra! - Co uděláte, když chce vaše láska živý strom a na světě už žádné takové opravdové stromy nejsou? * USA * 94minut * dabing * mládeži přístupno * vstupné 130Kč :00 - ČTYŘI SLUNCE - komedie drama - premiéra! - Kolik sluncí je třeba, abychom byli šťastní? Příběh rodiny a jejích přátel z menšího města vypráví o touze proměnit svůj život k lepšímu. * ČR * 105mint * mládeži přístupno od 12 let * vstupné 80Kč :00 - OKRESNÍ PŘEBOR POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA - komedie - celostátní premiéra! - Máte jedinečnou příležitost zjistit, jak to všechno začalo... * ČR * 104 minut * mládeži přístupno * vstupné 100 Kč Kino Dukla Šluknov :00 - EXPEDIČNÍ KAMERA * Filmový festival EXPEDIČNÍ KAMERA je celovečerní promítání filmů o dobrodružství, divoké přírodě, extrémních zážitcích i sportech. * Vstupné 39+1 Kč :00 - KOCOUR V BOTÁCH - animovaná pohádka USA v ČESKÉM ZNĚNÍ * Je to psanec a zločinec, na jehož hlavu vypsali bohatou odměnu, ale copak by ty obrovské černé oči dokázaly podvádět a krást? * Vstupné 49+1Kč, 90 minut :30 - TWIGHLIGT SÁGA: ROZBŘESK - 1. ČÁST * Bella čeká dítě. Těhotenství s upírem pro ni však znamená fatální hrozbu a musí se rozhodnout, zda vstoupí do temného, ale lákavého světa nesmrtelných, nebo zda bude žít plnohodnotným lidským životem. * Vstupné 49+1Kč, 117 minut, do 12 let nevhodné. Akce v okolí ( ) HORNOLUŽICKÝ DEN PLÁTENÍKŮ S VELKÝM PŘÍRODNÍM TRHEM - SEIFHENNERSDORF - V rámci těchto historicky zajímavých dnů se můžeme ponořit do dávných časů a všedního života skromných tkalců plátna. Samotný Karáskův přírodní trh s více jak 60 prodejními stánky se koná na parkovišti u Karáskova muzea, na náměstí u radnice a v historickém třístranném dvoře (Bulnheimischer Hof). Další informace najdete na Korálkiáda - korálkový rekord pro dobrou věc Rok 2012 je Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Zapojte se společně s DD Filipov do KORÁLKIÁDY. Cílem je navléknout korálkový rekord a všechny korálky pak darovat zdravotně postiženým na jejich vlastni tvoření. Jak se mohu zapojit? Máte doma korálky, které už neupotřebujete? Navlékněte je a přineste nebo zašlete na adresu DD Filipov: Filipov 65, Jiříkov Více informaci: Bulanová Petra, vedoucí volnočasových aktivit DD Filipov, telefon : , nebo také na webu na Z nabídky filipovské knihovny Marinovová Zita - Důvěřuj, ale pak se moc nediv - Za vším hledej feromony Zaplést se můžete kdykoli, kdekoli a třeba úplně omylem. Bohužel ne každá aférka končí happyendem a do vztahu dvou lidí často vstupují věci, které prostě nemůžete ovlivnit, ani kdybyste se postavila na hlavu Robert B. Parker - Malované dámy - Tento román Parker dokončil pouhý rok před smrtí. Soukromý detektiv Spenser, jeho osobní život i jeho nový případ nezklamou čtenáře ani tentokrát všechno běží ve starých, nicméně strhujících kolejích... Městská knihovna Jiříkov otevírací doba pondělí a úterý a středa a čtvrtek pátek zavřeno knihovnice Naděžda Svobodová telefon Městská knihovna Filipov otevírací doba pondělí úterý zavřeno středa zavřeno čtvrtek pátek zavřeno knihovník telefon Jindřich Jurajda bez telefonu Tiskařský šotek řádil v minulých číslech s otevírací dobou Z hudební minulosti Šluknovska Po dvou desítkách let se vydání dočkala dlouho očekávaná kniha o hudební minulosti Šluknovska z pera Igora Heinze. V únoru 2012 ji v nákladu výtisků vydalo občanské sdružení Kruh přátel muzea Varnsdorf. Monografie Z hudební minulosti Šluknovska má podtitul Od středověku po Missu solemnis Na téměř 260 stranách obsahuje přehled historie místní hudby, která zněla v kostelech i zámcích v kraji pod Tolštejnem. Přibližuje i skladby a osudy místních hudebních skladatelů, z nichž někteří se prosadili i daleko za hranicemi Čech. Kniha bude k zakoupení ve varnsdorfském muzeu a v muzeích, knihkupectvích a informačních střediscích v regionu Šluknovska. Víte, že se v bývalém kině v Jiříkově, nyní klub El Funtom, pořádají pravidelné bleší trhy? Nejbližší termíny jsou a strana 5 Jiříkovské noviny

6 Z Jiříkova a okolí ZŠ Jiříkov - Lyžák 2012 Ani přízemní mrazíky (-25 C) nám nemohly zabránit v uspořádání tradičního lyžařského zájezdu do hor Lužických. TOP 23 nejlepších lyžařů ze ročníku se v neděli 5.února vydal k chatě Luž. Na parkoviště jsme se doslova navzájem vytlačili a pak už nám nic nebránilo se seznámit s kamarádkou sjezdovkou U Pitkina. A vvooo tttom to je! Všichni účastníci byli vybaveni sjezdovkami i běžkami. Na hlavách všech lyžařů seděly slušivé helmy, které pomáhaly chránit před úrazem, aby nedošlo ke ztrátě paměti, tudíž k nenávratné ztrátě informací získaných během výuky před výcvikem. Při první jízdě bylo ihned vidět, že jsou mezi námi lyžaři dobří a ještě lepší. Během kurzu absolvovali účastníci zájezdu sjezdový (obraty, výstupy, oblouky...) i běžecký výcvik (mazání, styly běhů...). Na dřevcích pádivých se děti zúčastnily minizávodu ve freestylu ala S tebou mě baví svět. Zde vyhrála Verča Gottlieberová ze 7.A. Ve sjezdu byl na čtvrtek naplánován slalom. V tomto extrémně obtížném závodě, v silné konkurenci chlapců, nejvyšší mety dosáhl Matěj Dvořák ze 7.A, který si tímto výkonem řekl o nominaci na OH v Soči 2014 do reprezentace minimálně Zimbabwe či jiné lyžařské velmoci. Z děvčat si zlato vyslalomovala opět Verča Gottlieberová ze 7.A. Středeční odpoledne jsme aktivně odpočívali formou her na sněhu. O postavy obalené sněhem nebyla nouze. Po dva večery měli lyžníci přednášku s instruktážním DVD o bezpečnosti chování na sjezdovce, mazání lyží, metodice lyžování a zimních sportech. Veškeré získané znalosti předvedli v závěrečném testu. Nejlepším lyžařem teoretikem se stala znovu Verča Gottlieberová ze 7.A. V soutěži o Nejlepší pokoj vyhrála Zuzka Berková (8.A) s Nikolou Richterovou (7.A). Závěrečný večer byl v rytmu disco, svítivých kroužků a vlnících se postav. V pátek po řízku s bramborem byl naplánován odvoz nejlepšího materiálu ze Střední Evropy. Tímto bychom chtěli poděkovat p. Kristlovi, p. Berkovi, p. Lališovi, p. Gottlieberovi, p. Tillnerovi, p. Marešovi, p. Svobodovi, p. Vaiglovi, p. Paulovi, p. Kučerovi, p. Samkovi, kteří nám sponzorsky pomohli s odvozem dětí a lyžařské výzbroje tam i zpět. Poděkování patří i paní Bajerové, která nám ušila řemínky na svázání lyží. A Vy, šesťáci, už teď se těšte na lyžák Vybavení ve škole máme, takže jedinou překážkou mohou být finance, ale vzhledem k současným cenám cigaret a alkoholu těch 1800,-Kč za týdenní lyžařský kurs není až tak závratná částka. p. uč. Jan Kolář, Mgr. Jaroslav Vomáčka Vypalování trávy Přichází jaro, tedy čas, kdy mnozí z nás uklízí své zahrady a zahrádky. Součástí tohoto jarního úklidu však bývá i v dnešní době vypalování staré trávy. Mnozí občané si ani neuvědomují, že tímto jednáním porušují hned několik zákonů najednou, protože vypalování suché trávy a porostů je v České Republice zakázáno Zákonem o ochraně přírody a krajiny, Zákonem o požární ochraně a Zákonem o ochraně ovzduší. Všichni, kteří poruší tento zákaz, se vystavují riziku uložení pokuty až do výše ,-Kč (porušení zákona č. 133/1985, 78, odst.1), písm.s). Občané by si měli uvědomit, že během vypalování porostů dochází k nenávratnému ničení fauny a flóry, ale i k podporování růstu různých plevelů, vč. mechu. Velký žár, který při hoření trávy vzniká, může způsobit zničení většiny vývojových stádií hmyzu nebo dokonce jejich úplné vyhubení. Kouřové zplodiny ohrožují živočichy sdružující se na stromech a keřích až do výšky 3 metrů. Apelujeme proto na vaši ohleduplnost nejen ke svým sousedům, ale také k tisícům organismů, pro které je trávník domovem. Vypalování suché trávy a porostů je zakázáno!!! odbor výstavby a ŽP Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Počet podaných žádostí o informace V roce 2011 byly na Městský úřad v Jiříkově podány čtyři žádosti o informace odvolávající se na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádosti řešené jednotlivými odbory: odbor ekonomický 0 odbor vnitřní správy 0 odbor výstavby a ŹP 4 odbor MH+BH 0 sekretariát (podatelna) 0 Víte, že dne budou opět na náměstí v Jiříkově probíhat zabijačkové hody. Některé výrobky budou ihned k prodeji, ostatní jako zabijačkový guláš nebo polévka budou připraveny během dopoledních hodin. Zveme všechny občany a přejeme dobré chutnání. i letos se jako každý rok v srpnu koná tradiční letní dětský tábor v Českém Dubu (dříve Elitex)? Více na Město Krásná Lípa přijme zaměstnance na pozici kulturně-výchovný pracovník a účetní. Více informací na stránkách Města Krásná Lípa Výběrové řízení Město Jíříkov vyhlásilo výběrová řízení na neobsazené byty byt 1+1 (42.13 m 2 ) Antonínova 1090 byt 1+2 ( m 2 ) Filipovská 753 byt 1+3 (67.00m 2 ) 9.května 822 byt 1+3 (91.20 m 2 ) Oldřichova 682 byt 1+4 ( m 2 ) 9.května 822 Žádosti jsou přijímány pouze osobně v podatelně MěÚ z důvodu kontroly úplnosti údajů společně se zálohou jednoho předepsaného nájmu. Záloha nebude vrácena v případě přidělení bytu, bude použita k úhradě nájmu. Žadatel, kterému bude byt přidělen, musí při podpisu nájemní smlouvy uhradit kauci ve výši tříměsíčního nájemného. Oznámení o použití chem. přípravku CYPER 10 EM na ošetření sazenic proti škodám klikorohem borovým - Lesy ČR s.p., lesní správa Rumburk, oznamuje, že v průběhu měsíce května a června bude provedeno chem. ošetření sazenic smrku ztepilého a borovice lesní na lesních pozemcích, mmj. i v katastru obce Jiříkov, proti žíru klikorohem borovým, který očekáváme vzhledem k současnému vývoji počasí ve výše uvedeném období. Ošetření bude provedeno pomocí zádového postřikovače, kdy bude přípravek nanesen na jednotlivé kmínky sazenic. Nejedná se tedy o celoplošný postřik, ale individuální aplikaci na jednotlivé sazenice na lesní pasece. Ošetření sazenic proti klikorohu borovému probíhá každoročně v rámci běžné lesnické praxe, a doposud nám není znám jediný případ škod na včelstvech způsobený touto činností na LS Rumburk. Dle našeho názoru a zkušeností je riziko vyplývající z použití přípravku při dodržení výše uvedeného postupu pro včely minimální. S vaším souhlasem proběhlo i v předchozích letech beze škod na včelstvech. Vaše případné dotazy spojené s výše uvedenou věcí Vám zodpoví pan David Ruth, tel Jiříkov II. - IV. etapa kanalizace Město Jiříkov vyhlásilo výběrové řízení na zajištění veškerých zadavatelských činností při zadání veřejné zakázky v souladu s platným zákonem o zadávání veřejných zakázek na stavbu Výstavba kanalizace a vodovodu etapa v Jiříkově. Jiříkovské noviny - měsíčník pro občany Města Jiříkov - vydává Město Jiříkov Náměstí 464/1, Jiříkov FAX Registrační číslo MK ČR 11261, náklad 500 ks, šéfredaktorka Olga Flégrová, grafická úprava Michal Gavlík Příspěvky přijímá redakce podle 15 zákona 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů. Kompletní příspěvky do novin podávejte em nebo na přenosných médiích. Uzávěrka dalšího čísla je ve 12 hodin a termín distribuce