(Jak naše modlitba proměňuje národy)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(Jak naše modlitba proměňuje národy)"

Transkript

1 Světlo nebo temnota nad Evropou (Jak naše modlitba proměňuje národy) Vize o Evropě (Zkrácená verze) V jedné vizi jsem viděl mapu Evropy. Ležela přede mnou rozprostřena. Přesně uprostřed byla mapa zdola propíchnuta a viděl jsem, jak hustý černý dým stoupal z otvoru a zhoustl do velmi silného černého mraku, který se roztáhl ve tvaru hřibu nad celým kontinentem. Konečně se začal mrak spouštět dolů. Pro jeho hustotu jsem už málem nemohl pod ním vidět zemi. Náhle na severozápadě - tam, kde leží Velká Británie - prorazilo ven světlo jako hvězda. Paprsky se začaly rozšiřovat na východ, sever, západ a jih, ale ztratily se nakonec pod mraky. Náhle proniklo uprostřed mraků velmi, ale velmi jasné světlo. Mělo vzhled Slunce, které si razí cestu skrze mraky. Když prorazilo, rozprostřelo své paprsky nad celým světem. Potom obraz zmizel a objevil se citát z Bible: Izaiáš 60:1-5: "Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva. Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. K tvému světlu přijdou pronárody a králové k jasu, jenž nad tebou vzejde. Rozhlédni se kolem a viz, tito všichni se shromáždí a přijdou k tobě, zdaleka přijdou tví synové a dcery tvé budou v náručí chovány. Až to spatříš, rozzáříš se, tvé ustrašené srdce se radostně rozbuší, neboť hučící moře tě zahrne svými dary, přijde k tobě bohatství pronárodů." Předmluva Během jedné konference o Izraeli v Berlíně(1) jsme se seznámili s Johnem Mulindem z Ugandy. Jeho životní svědectví na nás zapůsobilo silným dojmem. V roce 1996 mu dal Bůh následující příkaz: "Povstaň, projdi zemi a probuď křesťany k modlitbě. Vybuduj modlitební skupiny a pokryj zemi modlitební sítí. Každý křesťanský domov se má stát místem modlitby. Také děti budou učeny, jak mohou křičet k Bohu za smilování pro svou zemi. Spolupracuj s duchovními vedoucími - je zcela jedno ze které denominace - a naplň zemi modlitbou." Tento proces je v Ugandě plně v chodu. Je působivé, jak se všichni opravdově modlí a postí. Na mnoha místech v zemi začíná probuzení, které již vyzařuje i do okolních zemí. Vždy to začíná pokáním za vinu, která leží na této zemi. Duchovní vedoucí různých vyznání strhávají rozdělující bariéry, docházejí k jednotě v Ježíši a modlí se společně za probuzení. Modlitební síť, která zahrnuje každou zeměpisnou oblast, každou sociální vrstvu, každé seskupení, banky, školy, nemocnice, pokrývá víc a více zemi. Mezitím se také obrátil prezident a 64 z 240 členů parlamentu. Na jaře roku 1999 jsme sami mohli zažít tento duchovní oheň v Ugandě. Během jednoho semináře v říjnu 1999 nám John vysvětlil, že každá osoba, každé místo, každá oblast a každá země má své speciální povolání a speciální vysvobozující příkaz. V modlitbě se máme, namísto řešení problémů, spíše soustředit na uvolnění našeho povolání, povolání našeho místa a naší krajiny, a především na Boží poslání pro naši zemi. John nám dal návod, jak můžeme proniknout z modlitebního nádvoří - ve kterém jsme silně formováni starostmi, problémy a osobními žádostmi - až k modlitbě ve svatyni a velesvatyni. Jestliže vejdeme do tohoto druhu modlitby, změní to náš národ. Přitom jde o to, dozvědět se od Boha jeho přání, a ta potom s vytrvalou modlitbou a snažnou prosbou přivést "k porodu". Boží přání jsou vždy zaměřena na to, aby přinesla uvolnění jeho plánů na spasení a povolání, které má s každým člověkem, každou obcí, každým městem a každou zemí. Často to začíná modlitbami pokání za naši vlastní vinu a za vinu naší země, která na ní leží jako temná pokrývka a potlačuje všechen duchovní život. Ve velesvatyni budeme Boží přítomností tak silně dotčeni, že to změní náš život, a následně také naše okolí. Bůh by zřejmě chtěl, aby bylo Německo vysvobozeno z "bezotcovství" a z duchovní slepoty, abychom se opět mohli stát vlastí - (s duchovními otci a matkami) - k čemuž vlastně máme tyto dary. Německo se stalo kvůli dvěma světovým válkám a nesmírné vině na Židech - (kteří pořád ještě jsou Boží vyvolený a milovaný lid) - národem, jenž přinesl mnoho smrti a bídy Evropě a Židům. Domníváme se, že když učiníme národní pokání a modlitby, Bůh bude přetvářet naši zemi v zemi požehnání a náš národ v národ s duchovním správcovstvím a s duchem otcovství. John nás povzbudil k tomu,

2 abychom začali v každém městě a v každém kraji země s 24-hodinovým modlitebním řetězcem. Modlitby křesťanů mohou natolik změnit církve, vládu a všechny důležité oblasti života, že se může v Německu dít Boží vůle a přijít Jeho říše. John Mulinde by byl ochoten k nám přijet s týmem z Ugandy, aby např. na konferenci přispěli k uvolnění ducha modlitby a speciálně "modlitby porodních bolestí". Pokud by byl zájem, mohl by jeho tým z Ugandy provést modlitební výcvik, aby přímluvci byli vyškoleni a posíleni. Evropa zřejmě stojí na rozcestí. Buď budou země naplněny hříchem, temnotou a otřesy, anebo dojde působením Ducha svatého a modlitební sítě k pozitivním změnám, které jsou lidsky nevysvětlitelné. Obsah této knížečky pochází z konference vedoucích v "JOSUA - Dienst" v Strittmattu, na které John Mulinde hovořil k německým a švýcarským vedoucím o významu modlitby pro probuzení v jednotlivých zemích. Ježíš říká: "Můj dům bude zván domem modlitby." (Mt 21:13) Christoph Häselbarth, říjen 1999 Pozdvihněte své hlasy Tři konferenční témata byla stručně shrnuta v knížce "Pozdvihněte své hlasy". Bůh stanovuje určité časy V Evropě jsme přišli do bodu, kdy musíme stůj co stůj poznat Boží záměry a poslání pro naše země. Bůh stanovuje pro celé národy určité časy, ve kterých chce jednat, a v nichž chce začít a dokončit jisté věci. Jestliže přišel tento čas pro určitý národ, ten se musí buď pohybovat s ním kupředu, nebo zůstane pozadu a Bůh jen projde okolo něho. "On stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo, aby přebývalo na povrchu země, určil pevná roční údobí i hranice lidských sídel. Bůh to učinil proto, aby jej lidé hledali, zda by se ho snad nějakým způsobem mohli dopátrat a tak jej nalézt, a přece není od nikoho z nás daleko". (Sk 17:26-27) Božím úmyslem je, aby lidé v zemi hledali Boha za tím účelem, aby tato země mohla vejít do Božího poslání. Když přijde čas, v němž Bůh chce působit v zemi, začíná se dotýkat jednotlivých srdcí. Způsobí v nich duchovní hlad a touhu po Něm; Jím vyvolaný nepokoj se v těchto srdcích rozšíří. Hlad po Bohu je klíčem k vyšší úrovni duchovního života a uvolňuje Boží záměry. Čím je náš hlad větší, tím více jsme připraveni odevzdat náš život, zaplatit cenu a jít nad rámec zvyklosti. Pojďme Boha snažně prosit, aby v našich srdcích uvolnil duchovní hlad a pojďme Boha cíleně hledat: "Hospodin bude s vámi, když vy budete s Ním. Budete-li se dotazovat na Jeho slovo, dá se vám nalézt. Jestliže Ho opustíte, opustí vás." (2. Par 15:2) Pokud Boha nehledáme, může se stát, že nejsme připraveni, když On chce jednat. Nesmíme Ho přestat hledat, modlit se a postit, dokud se naše země duchovně nepromění, nepovstane a nechopí se svého poslání. Někdy jsou situace, ve kterých se modlíme a křičíme k Bohu, ale vypadá to, jako bychom se modlili proti zdi. Zdá se, že modlitby jsou slabé a postrádají moc, a my ztrácíme odvahu a jsme v pokušení s modlitbou přestat. Ale když přesto dále hledáme Pána ve svatém zoufalství, a potom přijde čas, ve kterém chce Bůh jednat, pak se dějí věci, které daleko přesahují naše představy. Životy miliónů lidí závisí na křesťanech, kteří opravdově hledají Boha. Zdá se, že Německo se právě nyní nalézá v rozhodujícím a závažném čase. V poslední době nastalo v Německu mnoho změn v přirozené i v duchovní oblasti. Když dochází ke změnám v nějakém národě, je tento čas důležitý pro onu zemi. Jestliže Boží lid právě v takové době neustane v modlitbě, může nastat průlom a otevření se možnosti pro působení Ducha svatého. Bůh připravuje Německo pro průlom v duchovní oblasti a čeká na jednání a modlitby křesťanů. Každý den, který uplyne, znamená o den méně v Bohem předurčeném časovém úseku. Nevěra překáží Božímu působení Dokonce i když lidé skutečně touží po Božích zásazích, může nevěra zcela zabránit Božímu působení. Nevěra je největší překážkou pro Boha a pro provedení Jeho plánů. Nevěra odděluje lidi od Boha, překáží nám nejen v tom jít s Bohem kupředu, ale dokonce Ho i slyšet. Nevěra nás přiměje argumentovat s Bohem nebo o jeho řeči pochybovat, když Jeho Slovo přesahuje naši představivost. Nevěra může úplně zbavit Boží slovo moci a

3 způsobit, že propásneme naše poslání. Proto, jak říká Duch svatý: "Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru jako v den pokušení na poušti, kde si vaši otcové žádali důkazy a tak mě pokoušeli, ač viděli mé skutky po čtyřicet let. Proto jsem se na to pokolení rozhněval a řekl jsem: Jejich srdce stále bloudí, dodnes mé cesty nepoznali. Ve svém hněvu jsem přísahal: Nevejdou do mého odpočinutí!" (Žd 3:7-11) Jestliže nebudeme proti nevěře stále bojovat, stane se nám kamenem úrazu. A to i tehdy, toužíme-li po Božím působení v naší zemi. Nevěra nám bude opět a opět překážet v tom, abychom se prolomili k vítězství. V protikladu k nevěře, která zabraňuje Božímu působení a Jeho plánům, je věřícím všechno možné. Často si myslíme, že víra je tou silou, která v nás vytvoří přesvědčení, že se určité věci budou dít. Ale víra je vlastně síla, která nás činí způsobilými Boha jednoduše poslouchat. Často je pro nás obtížné něco učinit v poslušnosti, protože si neumíme představit, jak by se ty věci mohly stát, anebo proto, že nechceme podstoupit žádné riziko, když si nejsme jisti, že to funguje. Některé věci, ke kterým nás Bůh vyzývá, mohou být pro náš lidský rozum velmi těžké, ale výzvy nejsou porovnatelné s radostí a nádherou, jež přichází, pokud Boha poslechneme. Víra znamená také ochotu svěřit náš život Bohu. Jestliže nám Bůh dává úkol, není rozhodující, zdali máme schopnost k jeho provedení, nýbrž že nás jím Bůh pověřil. Rovněž se nemůžeme dát do něčeho, aniž bychom hledali Boží tvář a aniž by se rozmáhala naděje a víra v našich srdcích. Bůh nás odmění, jestliže Mu věříme a hledáme Ho. On nás nenechá hledat, aniž by nám také odpověděl: "Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají". (Žd 11:6) Jestliže nás Bůh pověřil, pak se Mu můžeme úplně oddat. Jestliže nám dal víru pro další krok, můžeme si být jisti, že to dílo může být také dokončeno. Bůh nikdy nic nezačne, aniž by to také nedokončil. On, jenž to dobré dílo v nás začal, ho také dokončí. Uganda jako příklad pro Boží působení v jednom národě Příklad Ugandy ukazuje, jak Bůh obrátí situace, které se jeví nemožnými, a jak se oslaví právě v ohromných problémech. Právě tak se odhalují duchovní principy, které mají pro jiné země rovněž takovou platnost. První misionář přišel do Ugandy V roce To znamená, že křesťanství je v Ugandě teprve přes 100 let. Před tím byla krajina horního Nilu centrem démonických mocností. Poté, co přišlo evangelium a lidé začali věřit v Ježíše Krista, začal v duchovní oblasti velmi lítý boj. Už po deseti letech trpěl mladý sbor těžkým pronásledováním a mnozí zemřeli jako mučedníci. O 18 let později propuklo v Ugandě první probuzení. Bylo uvolněno prostřednictvím jednoho biskupa, který zoufale křičel k Bohu, poněvadž jeho služka byla bezvládná. Bůh vyslyšel jeho křik a naplnil tohoto muže mimořádným způsobem Duchem svatým. V roce 1910 a 1920 se udála další probuzení. Uvolnila se prostřednictvím křesťanů, kteří začali hledat Pána, protože byli nanejvýš zarmouceni, že ustoupila přítomnost a moc Boží a lidé se zaplétali stále hlouběji do hříchu. Ale už o deset let později bylo opět všechno duchovně mrtvé. Dva muži hledali zoufale Boha a křičeli k němu o probuzení. Čím více se modlili, tím více byli rozhodnější. Jeden vyhaslý francouzský misionář ze Rwandy se k nim připojil a společně procházeli zemi, aby burcovali lid k modlitbě. Během následujících tří let zesílilo pomazání a Boží přítomnost. Ne nějak explozivně, nýbrž všude tam, kde se křesťané modlili, a kde nepřetržitě volali k Bohu, přišla Boží přítomnost a moc a probouzely a zachraňovaly víc a více lidí. Konečně se začalo mluvit o probuzení, protože tento oheň se rozšířil v celém národě přes mnoho malých míst, v nichž se modlili, a stále více lidí tak přišlo k Pánu. Ten francouzský misionář se plný ohně vrátil do Rwandy a nyní i tam burcoval lidi k modlitbě. V roce 1935 se v jednom městě sešli z Ugandy a Rwandy ti křesťané, kteří byli duchovně hladoví a měli hlubokou touhu po Bohu. Následkem toho byla "exploze" Ducha svatého. Toto probuzení, dnes známé jako "East - African - Revival" (Východoafrické probuzení), se rozšířilo do Burundi, Rwandy, východního Zairu, jižního Súdánu, Keni, Tanzanie, Malawi, Zambie a je považováno za jedno z největších probuzení v dějinách církve. Z těchto zemí nesli lidé oheň probuzení dále do Evropy, Kanady, Ameriky a Austrálie. Během prvních let probuzení bylo klíčové přimět křesťany k tomu, aby "pili" z Ducha svatého a mohli se občerstvit a připravit. V roce 1940 vyšlo díky tomuto probuzení 125 připravených misionářů, aby šířili tento oheň i do sousedních zemí. Jižní Súdán je dnes křesťanským pruhem země v první linii díky působení křesťanů, kteří tehdy byli vysláni z Ugandy. Ale nakonec i toto probuzení ochablo. Zápasy ve sborech a rozepře o učení potlačily tento oheň.

4 V roce 1962 byl potom vylit Duch svatý jiným způsobem uvnitř letničního hnutí. Událo se mnoho zázraků a znamení, ale silné rozkoly a hádky zase probuzení uhasily. V této době také vznikly první politické nepokoje. Mnoho lidí bylo oloupeno o svá práva. V šedesátých letech přišla k moci komunistická vláda. Křesťané opět volali k Bohu o pomoc a pokoj a o nové Boží působení. V roce 1971 byla tato vláda opět sesazena a křesťané se přestali tak vroucně modlit. Potom přišel k moci Idi Amin. Čím déle vládl, tím zlomyslněji běsnil. Uganda byla známa pro bezpráví, bídu a zlobu. V roce 1975 Idi Amin slavnostně prohlásil Ugandu za muslimský stát, ačkoli jen 3 % obyvatelstva byli muslimové. Sbory byly zakázány s výjimkou anglikánské a katolické církve. Věřící trpěli při zlých pronásledováních. Konečně povstalo několik křesťanů, kteří potají zreorganizovali sbory, setkávali se v malých domácích skupinách a mnoho a opravdově se modlili. Vzhledem k pronásledování museli křesťané prchnout do džungle. Avšak také tam se setkávali, leželi v "modlitbách porodních bolestí" za svou zemi a volali z hloubi svého srdce k Bohu. Konečně přišla změna a roku 1979 byl Idi Amin svržen. V roce 1980 si razilo cestu ven nové Boží hnutí. Většina nynějších duchovních vůdců v Ugandě byla spasena během této doby. - Avšak současně se dostal k moci Milton Obote a jeho vláda byla ještě horší, než vláda Idi Aminova. V této době se udála ta nejstrašnější zvěrstva. - Toto se mohlo stát, protože přestaly modlitby křesťanů, jakmile byl Idi Amin svržen. Toto trápení vedlo k modlitebnímu setkání křesťanů z celé země. Z nich 80 % slíbilo modlit se dnem i nocí a volat k Bohu, dokud by Pán neprorazil do země. V celé zemi volali k Bohu a brzy přišla Boží přítomnost do shromáždění s mnoha znameními a zázraky. V lednu 1986 byla konečně Oboteho vláda sesazena. O půl roku později propuklo v zemi duchovní hnutí. Lidé se tehdy modlili za trvalý mír - a nyní je v zemi mír již 13 let. Je to nejdelší doba míru, kterou kdy Uganda zažila. V letech vypukla v zemi další krize: AIDS. Uganda měla celosvětově nejvyšší procentuální přírůstek onemocnění na AIDS. Prognóza Světové zdravotnické organizace zněla, že do roku 1997 by na AIDS zemřela jedna třetina obyvatelstva Ugandy; další třetina by tak zeslábla, že by nemohla ani chodit, a hospodářství a kultura by se zhroutily. Sledujeme-li dějiny Ugandy, vidíme dvě znamení, která se stále opakují: Kdykoli křesťané úpěnlivě volali k Bohu a prorazili v modlitbě za celý národ, toto jednání vždy uvolnilo Boží pohyb. Pokud se modlili jen za existující problémy, bylo pravidlem, že jakmile tyto problémy pominuly, přestala i modlitba. Vždy se ovšem objevily problémy nové. Potom hovořil Bůh k vedoucím v Ugandě: "Jestliže se modlíte za problémy v národě, budou tyto problémy vyřešeny, ale vyvstanou nové. Všechno se potom cyklicky opakuje. Začněte se modlit za moje vysvobozující prorocké poslání pro vaši zemi, a já se potom postarám o problémy země". Po jisté době, kdy se vyučovalo, aby se lidé modlili tímto novým způsobem, došlo ke změnám ve všech oblastech země. Dnes je Uganda jediným národem v Africe, kde je procentuální úbytek onemocnění na AIDS a z celosvětového hlediska je národem, ve kterém tento úbytek v procentech také nejrychleji klesá. Bůh zůstal svému slovu věrný. "Jdi a volej křesťany k modlitbě". Po letech intenzivní přípravy, ve které byl John Mulinde připravován na nadcházející obtížné a vyzývavé situace, mluvil Pán k Johnovi Mulindemu a dal mu následující příkaz: "Povstaň, projdi zemi, probuď křesťany a povolej je k modlitbě. Zbuduj modlitební služby, vyučuj o vedení duchovního boje a o strhávání pevností. Ukaž jim, v jakém stavu je země, a jak může být uvedena do svého prorockého poslání. Naplň celou zemi modlitbou. Ať mě křesťané hledají a ať volají po odpuštění všech hříchů, které vidí ve své zemi, a snažně prosí, aby byl vylit Duch svatý na tuto zemi. Nechť si každý křesťan zřídí v domě svůj "modlitební oltář" a kostely ať jsou stále otevřeny k modlitbě. Nechť jsou i děti vyučovány v modlitbě a ať je jim řečeno o hříších v zemi. Povzbuďte je vyprávěním o probuzeních v minulosti. Ať společně se svými rodiči snažně prosí o smilování pro svou zemi. Ať se vaše modlitba rozšíří jako plošný požár přes celou zemi." Později, když John Mulinde začal tento příkaz uskutečňovat ve svém sboru, promluvil k němu Bůh, že příkaz je pro jeden sbor, jednu službu či jednu denominaci příliš rozsáhlý, a že bude potřeba celého těla, aby mohl být naplněn. V jednom vidění viděl, jak rozhodil s dalšími deseti lidmi síť. Když ji chtěli stáhnout, byla pro ně samotné příliš těžká. Poslal své pomocníky, aby přivedli pomoc. Krátce na to se vrátili a malé i velké skupiny lidí je následovaly. Každá skupina měla své vlastní lano, které přivázala na síť a společně ji vytáhli. V síti nebyly žádné ryby, nýbrž skála ve tvaru Ugandy a Bůh řekl: "Dej mi síť a já vyvedu váš národ z těchto nejistých vod do

5 mého poslání." - Ta síť představuje modlitební síťoví, které má pokrýt celou zemi. Duchovní vedoucí - zcela jedno, ze které denominace - byli voláni, aby povstali pro Ježíše Krista. Po počátečním váhání a po překonání výhrad a skepse, začali všichni společně naplňovat zemi modlitbou. Byly do toho zahrnuty všechny zeměpisné oblasti, každá sociální vrstva, každé seskupení, banky, školy i nemocnice. Duchovní vedoucí získali přístup k prezidentovi země a mluvili k parlamentu. Dnes vzrostl počet obrácených členů parlamentu z 24 na 64 osob. Dalších 80 členů parlamentu hledá kontakt s křesťany. Zpočátku to bylo jen 8 křesťanů, kteří pracovali v prezidentské kanceláři. Ti byli vyzváni, aby zaujali svůj postoj pro Krista a začali s modlitbou. Po počátečním strachu s ní začali. Dnes počet křesťanů v této kanceláři stoupl z 8 na 36 a setkávají se každý pracovní den od 6 do 7 hodin k modlitbě. V roce 1997 se shromáždili křesťané z celého národa, aby činili pokání ze všech hříchů národa. Generálové a policisté vyznávali své hříchy, různé kmeny si navzájem odpustily. Prezident země přišel do tohoto shromáždění a jako prorocké znamení předal národní vlajku do rukou přímluvců. Křesťané v celé zemi se začali modlit za jeho spasení. V roce 1998 přijelo na 14 prezidentů z různých afrických zemí do Ugandy, aby spolu hovořili o problémech svých zemí a hledali jejich řešení. Ugandský prezident před nimi vyznal: "Rozhodl jsem se z celého srdce následovat Ježíše." Když misijní dílo Johna Mulindeho vyslalo své první misionáře, byl vysílací příkaz podepřen od prezidenta následujícími slovy: "Já a lid Ugandy jsme solidárně zajedno v tom, aby tito vyslanci byli vysláni k národům, aby jim byli světlem a přinesli jim dobrou zprávu." Když lidé slyší, co Bůh činí v Ugandě, pokládají to za neuvěřitelné. Ale my přece sloužíme Bohu, který mění zdánlivě nemožné situace a tím se oslavuje. Bůh nás volá právě nyní. Rozhlíží se po lidech v Evropě, kteří Ho hledají a kteří se za svou zemi postaví v trhlině (viz Ezechiel 22:30). Měli bychom poslouchat lidi, které k nám Bůh posílá, aby nám řekl: "Pojďte, probuďte se, mějte odvahu Bohu věřit, hledejte Boha a složte před něj váš život." Boží čas přípravy Pro každý národ (podobně jako i pro každého jednotlivce) má Bůh speciální spasitelný plán, speciální povolání. Každému národu Bůh dal zvláštní dary a schopnosti, aby jimi mohl žehnat jiným národům. Bůh provádí národ skrze určité - někdy bolestivé - situace a zkušenosti, aby ho formoval a připravil pro svůj spasitelný plán. Právě tak připravuje i jednotlivce, jako např. Josefa, který dříve než se stal zachráncem země, musel projít bolestivými zkušenostmi. Prostřednictvím tohoto procesu tříbení jsme formováni v drahocenné nádoby, které Pán může použít. Lidé v Ugandě toto pochopili. Některé národy trpí více než jiné, protože mají strategické poslání v celosvětovém Božím plánu. Existují klíčové národy, které mohou svými dary pomoci jiným zemím, aby vešly do svého poslání. Uganda je např. takovým klíčovým národem, a také Německo je asi určeno k tomu, aby se stalo klíčovým národem. Tyto země jsou ďáblem zvláště napadány a sváděny. S tímto posláním, které má Bůh pro každý národ, může být celosvětově žehnáno i jiným národům. Když země jde za svým Božím posláním, má to dvojí účinek. Jednak proces učednictví dostane ve vlastní zemi impuls a získá na dynamice, a jednak takový národ může podpořit i jiné země v jejich procesu učednictví. Jestliže se bude víc a více národů pohybovat ve svém Božím poslání, bude také víc a více lidí celosvětově spaseno. Boží cíl pro probuzení? Studujeme-li dějiny probuzení, vidíme, že dříve než vypuklo nějaké probuzení, existovali vždy lidé, kteří Boha hledali a za probuzení se modlili. Když potom došlo k duchovnímu průlomu, děly se znamení a zázraky a mnoho lidí bylo spaseno. Tento stav trval po nějakou dobu, ale potom probuzení začalo ochabovat, až bylo konec konců docela uhašeno. Proč probuzení nevytrvalo? Aby probuzení nezůstalo jen přechodným ohněm, nýbrž aby Boží záměry a cíle byly trvale naplňovány, nesmíme naši pozornost obracet jen na krátkodobé výsledky (zázraky a znamení, vysvobození), nýbrž musíme porozumět Božím plánům ve vztahu k celým národům. Musíme rozpoznat Boží poslání pro národ a hledat Boha, aby země vešla do tohoto poslání. Často se modlíme za probuzení v našem sboru, denominaci, městě nebo kraji (anebo se modlíme za argentinské, welšské nebo korejské probuzení) a přehlédneme, že Bůh má zcela speciální poslání pro celý národ. Když to propásneme, domníváme se, že jsme dosáhli cíle, jestliže se dočkáme probuzení v jednom sboru nebo v jednom městě, a nikdy nedosáhneme Božího záměru s celým národem. Ale když známe a

6 podporujeme Boží poslání pro naši zemi a jeho záměry s probuzením, může se probuzení rozšířit na celou zemi - a daleko za ni ven. Jedno ze znamení poslední doby je, že každý národ bude dotčen svědectvím evangelia (Matouš 24:14). Právě tak čteme ve Zjevení Janově 7:9-10, že lidé ze všech národů budou stát před Božím trůnem: "Potom jsem viděl, hle, tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst, ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou, oblečeni v bílé roucho, palmové ratolesti v rukou. A volali velikým hlasem: Díky Spasiteli, Bohu našemu, sedícímu na trůnu, a Beránkovi ". Žijeme v poslední době a Bůh má zcela speciální plány pro každý národ. On nyní probouzí národy, aby je uvedl do jejich poslání. Jsme krátce před tím, než budeme moci uvidět celosvětové probuzenecké hnutí. Každý národ, každá národní menšina, budou probuzením zasaženy - potom teprve přijde konec. Bůh říká: "Modlete se za národ, ať vejde do mého poslání a chystá se na probuzení. Nemodlete se jen za vaše sbory a váš kraj, nýbrž modlete se opravdově za celou zemi, za ostatní země Evropy a celého světa." Probuzení začíná v našich srdcích "Je-li možno povzbudit v Kristu, je-li možno posílit láskou, je-li jaké společenství Ducha, je-li jaký soucit a slitování: dovršte mou radost a buďte stejné mysli, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení, v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe, každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu. Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši."(Filipským 2:1-5) Když se modlíme za probuzení v naší zemi, musí toto probuzení začít v našich srdcích. Naše zaměření se musí změnit. Každý člověk má touhu být důležitým a získat si uznání, ale Bůh by chtěl nasytit naše srdce, změnit ho a naučit nás novému způsobu života: "Pokoř se, a já tě povýším." Čím hlouběji se ponížíme, tím výše nás pozdvihne. Jestliže Boha uctíváme a žijeme podle Jeho zásad a sloužíme Mu, bude nám otevírat dveře a odpovídat na naše prosby na modlitbách. Jestliže Boha hledáme jen proto, abychom získali odpověď na své problémy, nebo přemýšlíme a usilujeme jen o to, jak vybudovat svou službu či náš sbor a jak efektivně naplnit jen své vlastní povolání, nikdy nepřineseme maximální ovoce. Z tohoto důvodu mnoho duchovních vedoucích rostlo až do určitého bodu a potom se zastavili či dokonce upadli zase nazpět. I když máme naddenominační službu a sloužíme jiným sborům, je možné, že to děláme jen proto, abychom se hnali kupředu a posílili vlastní službu, a že to děláme jen tak dlouho, jak je to užitečné pro nás. Bůh bude zkoumat naše motivy. Chceme skutečně budovat Boží říši, aby jméno Páně bylo oslaveno, anebo bychom se zde chtěli stát velkými a využívat Pána jen jako záminku? Bůh bude naše srdce usvědčovat. Rozpoznáme-li takové nesprávné postoje a falešné motivy, čiňme z celého srdce pokání a učme se ochotně tento nový způsob života. Při tom nám bude pomáhat, když se nebudeme vidět jako součást služby, nýbrž jako součást Kristova těla, které náleží Bohu. S takovýmto postojem rádi ubereme něco z naší vlastní služby, abychom to přidali Kristovu tělu. Jestliže se chceme pevně držet toho, co nám náleží, ztratíme to, ale když se toho vzdáme pro Boží království, dostaneme to vše nazpět. Všichni jsme jen částí velkého Božího plánu Bůh umisťuje lidi s určitými dary (např. pastorální poradenství, chvály, přímluva, administrace atd.) do sboru, aby těmito obdarováními sloužili sboru, podporovali jeho vize a přispěli svým dílem k tomu, aby byl naplněn Boží úkol pro sbor. Jsou pro sbor darem. Jestliže spolupracovníci - zcela jedno jak jsou obdarováni - chtějí udělat pokrok jen ve svém vlastním povolání a nejsou ochotni podporovat sborové vize, nepohnou se z místa a dokonce se mohou stát i rušivým faktorem. Rovněž tak vidí Bůh různé sbory v jednom národě. Každý sbor má zcela speciální dar a charakteristiku a je přínosem pro kraj i pro národ, do kterých ho Bůh umístil. Bůh chce skrze něj uskutečnit část svého plánu spásy. Právě tak umisťuje docela vědomě různé sbory s rozdílnými dary do určitého města, aby tyto společně uskutečnily Jeho plán pro město a národ. Když jsme zaměstnáni jen tím, že podporujeme a budujeme své vlastní

7 povolání a svou vlastní službu a nestaráme se také o větší pověst přináležející národu, zastavíme se v určitém bodu a nikam se nedostaneme. Může se dokonce i stát, že Bůh musí odstranit náš sbor nebo naši službu ve prospěch svého vyššího plánu, který má pro národ. Dílo, které konáme, je jen docela malým zlomkem Boží celosvětové stavby. I kdyby jednotlivý sbor měl velké povolání, přesto zůstává jen částí mnohem většího plánu. Když zažíváme růst, a chceme proto mít významný vliv v tomto světě, musíme rozumět Božímu působení v zemi i ve světě a nechat se ochotně včlenit do Jeho plánů. Některé sbory, díla nebo denominace se samy ničí tím, že kritizují druhé a bojují proti jiným sborům nebo dílům, místo aby je podporovaly. V sólové akci nikdy nic nevytvoříme. Žádná služba, žádný sbor, žádná denominace nemá všechny dary, které jsou nutné pro dokončení díla. Potřebujeme doplňující dary druhých. Jestliže nebudeme brát zřetel na jiné služby nebo sbory, které očividně nejsou tak významné a silné jako my, opomineme je a budeme se v naší vlastní vizi hnát jen vpřed, může se nám přihodit, že dosáhneme bodu, kdy nebudeme moci pokračovat v cestě, zcela jedno jak moc se modlíme a postíme, poněvadž nám třeba chybí jeden speciální dar, který by byl klíčem pro příští krok. Může se stát, že onen potřebný dar má zrovna ta služba, vůči níž jsme se zachovali nevšímavě, která se ale nemohla bez naší pomoci dále rozvinout, a nyní není připravena svůj dar nasadit, abychom mohli příští krok udělat společně. Tak mnozí lidé i služby vyšli sólově a při tom narazili na své meze. Silný má pomáhat slabým. Mají se spojit a běžet spolu. Taková jednota se nemůže uskutečnit prostřednictvím organizace, nýbrž jenom skrze ducha služebnosti. Burcovali jsme, aby se odvrátila pozornost od našeho vlastního povolání a náš zřetel byl nasměrován na mnohem vyšší povolání národa, a aby se druhým při tom pomohlo v rámci rovnosti, i kdyby měli docela jiný směr svého vyznání. Ať to stojí cokoli, tak zaplaťme cenu, aby náš národ vešel do svého Božího povolání: Kdyby to znamenalo vzdát se na nějakou dobu naší služby a obětovat náš život jako investici do národa, aby se tento pohnul kupředu, tak potom toto učiňme. Kdyby to znamenalo, že se postaráme o možnosti, aby se naší zemi dostalo pomoci zvenčí, tak potom toto učiňme. Kdyby to znamenalo, že odložíme stranou svou vlastní vizi a dovolíme Bohu, aby použil sbor jako zárodek, se kterým by mohl pomáhat národu jít dál, tak to učiňme. Můžeme si dovolit vzdát se své vize. Můžeme si dovolit vzdát se svých programů a udělat nový program. A můžeme si dovolit říci, že naše služba, náš sbor, naše práce, náš život, naše všechno má být nasazeno pro poslání této země. Buďme tak Bohu k dispozici, aby tento národ mohl vejít do Božího poslání. Budeme překvapeni, jak velmi poroste naše služba, zatímco budeme pracovat pro Boha v národě. Kromě toho je naše srdce uspokojeno a nasyceno, když vidíme, jak Bůh působí v zemi, jak vylévá svého Ducha, jak uvolňuje služby a jak působí v takovém měřítku, v jakém bychom my sami nikdy nemohli konat. Když si uvědomíme, že sloužíme Bohu ve větší dimenzi, než ve které bychom realizovali svou vlastní službu nebo naši vlastní vizi, naplňuje nás to nezměrnou radostí. Dobytí země prostřednictvím modlitby Když John Mulinde obdržel příkaz od Boha naplnit zemi modlitbou a v celé zemi postavit modlitební oltáře, dal mu Bůh jako biblický vzor pro jeho úkol Abraháma. V 1. knize Mojžíšově 13:15-17 Bůh opakuje Abrahámovi ještě jednou své zaslíbení a přikazuje mu, aby se zdvihl a prošel křížem krážem celou zemi. Opět a opět, kdykoli Bůh mluvil k Abrahámovi, zmínil se i o národech, které v té době pobývaly v zemi (např. Gen 12:4-7, 15:18-19). Tyto národy vzývaly své rozmanité bohy, čímž s nimi vstoupily do spojenectví a daly jim právo působit v zemi i v jejich životě. Tyto temné mocnosti vybudovaly tmavou pokrývku nad různými oblastmi země, tj. moc, která vládla nad danou zemí a určovala způsob života jejích obyvatel. Z tohoto důvodu Bůh znovu a znovu odkazoval na obyvatele země, aby odhalil Abrahámovi, s jakými duchovními mocnostmi měl co do činění. Než Abraham prošel zaslíbenou zemi, postavil všude v zemi pro Pána modlitební oltáře a tam svého Boha vzýval. Vždy, když toto činil, proklamoval tím stánek pro Boha a se svými modlitbami a svým uctíváním prolomil temnou pokrývku nad krajinou, a to vše umožnilo, že se mohla Boží přítomnost usídlit v této zemi. Nejdříve musí být strženy duchovní pevnosti, potom teprve Bůh může vylít svého Ducha. Tato "modlitební strategie" platí dnes zrovna tak jako tehdy.