Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic"

Transkript

1 Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 3, 89 Lysá nad Labem ; e mail: Č. j. V Lysé nad Labem Vyřizuje: Ing. Vladimír Kopecký Věc: V Ý Z V A k předložení cenové nabídky k VEŘEJNÉ ZAKÁZCE na stavební práce dle 1 odst. 3 zákona č.137/006 Sb., o veřejných zakázkách VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Dálkový monitoring spotřeby médií a energií pro vybrané objekty města Lysá nad Labem Město Lysá nad Labem, Odbor správy majetku a investic Vás vyzývá k podání nabídky: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE Veřejný zadavatel: Město Lysá nad Labem Právní forma: obec Zastoupený: Mgr. Jiřím Havelkou IČ zadavatele: Sídlo: Husovo nám. 3, 89 Lysá nad Labem tel.: kontaktní osoba: Ing. Vladimír Kopecký tel

2 . INFORMACE O DRUHU A PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem veřejné zakázky je dodávka komponentů dálkového monitoringu médií a energií (elektřina, studená voda, teplá voda, teploty ve vybraných místnostech a v některých případech i plyn) pro vybrané objekty města Lysá nad Labem a následný monitoring spotřeby médií a energií v těchto objektech po dobu jednoho roku. Cena bude u jednotlivých objektů sestávat z ceny za dodání, instalaci a odzkoušení veškerých komponentů, které budou položkově rozepsány, dále bude zvlášť uvedena cena za roční monitoring a dalších služeb dle specifikace úkonů. Na závěr budou náklady přeneseny do tabulky: MŠ Dráček Mírová 430 Objekt Počet budov (pavilónů) 1 instalace vybavení Cena monitoring za 1 rok celkem MŠ Čtyřlístek Brandlova 1590 MŠ Pampeliška Sídliště 1464 MŠ Mašinka Sídliště 151 a 1516 ZŠ TGM Palackého ZŠ B. Hrozného Nám. B. Hrozného 1 ZŠ J. A. Komenského Komenského ZUŠ Školní náměstí Cena za všechny objekty celkem bez DPH DPH za všechny objekty celkem Cena za všechny objekty celkem včetně DPH Zájemcům bude umožněna, po předchozí telefonické dohodě, prohlídka jednotlivých objektů ve čtvrtek 13. listopadu 014 od 8:00 Hod. Zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu ve smyslu 1 odst. 3 zákona č. 137/006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ), neboť předpokládaná hodnota zakázky nepřesáhne limit pro veřejnou zakázku malého rozsahu podle citovaného ustanovení. Zakázka je zadávána v souladu s 6 ZVZ. Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 137/006 Sb.

3 3. ZADÁVACÍ PODMÍNKY 3.1. Místo plnění: Česká republika. Území města Lysá nad Labem. 3.. Předpokládaná doba plnění: Práce budou započaty po podpisu smlouvy o dílo. Instalace komponentů dálkového monitoringu médií a energií pro vybrané objekty města Lysá nad Labem je požadována včetně odzkoušení do Zkušební provoz bude zahájen 1. března 015 a ukončen bude 31. března 015. Roční monitoring spotřeby bude zahájen 1. dubna 015 a bude ukončen 31. března 016. Návrh opatření, jak docílit úspor ve spotřebách jednotlivých médií a energií pro jednotlivé objekty, kolik navrhovaná opatření budou stát (přibližně) a jaká je tedy předpokládaná návratnost nákladů na přijatá opatření bude předložen zadavateli nejpozději do 31. května Obchodní, technické a další podmínky nezbytné pro zpracování a podání nabídky: Cenová nabídka uchazeče bude uvedena na samostatném listu jako cenová nabídka nejvýše přípustná po celou dobu plnění zakázky, v korunách českých, v členění bez DPH, DPH a cena celková včetně DPH s využitím tabulky uvedené v bodu této výzvy. Předání a převzetí předmětu díla bude provedeno v sídle zadavatele. Faktura za dodání, instalaci a odzkoušení komponent pro dálkový monitoring médií a energií bude vystavena po dokončení a jejich předání zadavateli. Splatnost faktury požaduje zadavatel minimálně 30 kalendářních dnů. Faktury za roční monitoring budou vystaveny vždy po uplynutí příslušného čtvrtletí se splatností minimálně 30 kalendářních dnů. Poslední, čtvrtá faktura za monitoring, bude vystavena po předání návrhů na opatření, tedy po 31. květnu 016 se splatností 30 kalendářních dní Požadované kvalifikační předpoklady: a) Splnění základních kvalifikačních předpokladů ve smyslu 53 ZVZ. Uchazeč splní základní kvalifikační předpoklady předložením čestného prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované veřejným zadavatelem. b) Splnění profesních kvalifikačních předpokladů ve smyslu 54 ZVZ. Doklad o oprávnění k podnikání ve vztahu k předmětu zakázky (např. výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list) ve formě originálu či úředně ověřené kopie. c) Technické kvalifikační předpoklady ve smyslu 56 ZVZ splňuje uchazeč, který doloží seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech, charakteru obdobného s předmětem této VZ. Přílohou musí být osvědčení (kopie smlouvy) objednatelů na minimálně dvě služby obdobného charakteru v minimální hodnotě ,- Kč bez DPH za každou z nich. Pokud uchazeč toto kritérium nesplní, bude z výběrového řízení vyloučen Další požadavky zadavatele: Uchazeč předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.

4 3.6. Lhůta, místo a forma podání nabídek: Lhůta pro podání nabídek: do , do hod. Místem podání nabídek je podatelna v sídle zadavatele. Nabídky se podávají písemně, v jednom vyhotovení. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Nabídky budou podány v řádně uzavřené obálce, viditelně označené heslem Dálkový monitoring spotřeby médií a energií NEOTVÍRAT Pro možnost vrácení neotevřené nabídky zpět musí být na obálce uveden přesný název, sídlo a IČ uchazeče. Nabídka bude minimálně obsahovat: 1. Obsah nabídky. Identifikace uchazeče: jméno/název/obchodní firma, místo/sídlo podnikání, kontaktní adresa, IČ, DIČ, bylo-li přiděleno, telefon, , fax, osoba oprávněná jednat jménem uchazeče (statutární orgán), bankovní spojení s uvedením čísla účtu 3. Doklady a čestná prohlášení uchazeče 4. Nabídková cena předmětu zakázky (viz bod požadavek na zpracování ceny) 5. Místo a datum vypracování nabídky 6. Datum a podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče 7. Doložení referencí a zkušenosti uchazeče 8. Krycí list zakázky (Příloha I.) s uvedením názvu zakázky 9. Návrh smlouvy 3.6. Hodnotící kritéria pro zadání zakázky: 1) Nabídková cena (váha kritéria 60%) Rozumí se nabídková cena s DPH, uvedena v krycím listě. Nejvýhodnější nabídka má minimální hodnotu. ) splnění všech parametrů řešení (váha kritéria 40%) Při nesplnění každého z osmi parametrů bude bodové hodnocení tohoto kritéria kráceno o jednu osminu. Uchazeč, který garantuje, potvrzením v krycím listu, splnění všech parametrů řešení získá maximální počet bodů tohoto kritéria. Specifikace parametrů řešení:

5 - Instalace technologie dálkového odečtu bez nutnosti přerušení provozu a bez nutnosti stavebních úprav (tahání nových kabelových rozvodů a dalších), - on-line měření spotřeby vody, elektřiny, plynu a tepla na fakturačních i podružných měřidlech spotřeby (vodoměrech, plynoměrech, elektroměrech, kalorimetrech), - centrální aplikace s webovým rozhraním pro uživatele, kde jsou data uživatelům systému ihned k dispozici přes internet ve formě tabulek a grafů, - generování okamžitých přehledů spotřeby vody a energií ve formě tabulek a grafů, - automatické hlášení překročení nastavených limitů ve formě u, nebo SMS, - plánování nákladů na vodu a energie a průběžné porovnávání skutečné spotřeby s plánovanou, - systém musí nabízet možnost automatického exportu dat každých 15 min do formátu.csv za každý objekt zvlášť, - monitoring měření po dobu 1 roku. Způsob hodnocení nabídky Hodnocení nabídek bude provedeno dle ekonomické výhodnosti pomocí výše uvedených kritérií samostatně pro každé kritérium zvlášť. Pro hodnocení bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100. Každé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Počet bodu kritéria = 100 hodnota nejnižší nabídky hodnota nabídky Hodnocení nabídek podle hodnotícího kritéria této výzvy bude probíhat podle výpočtu následujícího příkladu: Uchazeč např. garantuje, že splní pouze 6 parametrů řešení z 8. To znamená, že bodové hodnocení kritéria bude kráceno o /8. Počet bodů kritéria = Výsledná hodnota je pak redukována stupněm významu (vahou kritéria). Tedy pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria platí: Redukovaný počet bodů = 100 hodnota nejnižší nabídky hodnota nabídky váha kritéria v % V případě hodnotícího kritéria této výzvy bude redukovaný počet bodů z výše uvedeného příkladu vypočítán podle vztahu: Redukovaný počet bodů = váha kritéria v %

6 Odůvodnění použitých hodnotících kritérií a volba vah: Zadavatel má zato, že hodnotící kritéria Cena v Kč, vč. DPH (s vahou 60%) a splnění všech parametrů řešení (s celkovou vahou 40%) nejlépe vystihují požadavky zadavatele na poskytnutí jím poptávaného. 4. OSTATNÍ: Kvalifikaci podle bodu této výzvy nesplňuje uchazeč, který neposkytl zadavatelem požadované doklady. Otevírání obálek s nabídkami a posuzování nabídek je neveřejné. Podáním nabídky uchazeč bere na vědomí, že je vázán obsahem své nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. Zadávací lhůta, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou jsou tři měsíce ode dne ukončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávání této zakázky i bez uvedení důvodu, a to až do doby uzavření smlouvy. Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat doplňující informace či vysvětlení k podané nabídce uchazeče. Zadavatel upozorňuje, že proti jeho postupu při zadávání této zakázky není možno podat námitky. Zadavatel si vyhrazuje možnost od zakázky odstoupit bez udání důvodů. Zadavatel si vyhrazuje právo zadat zakázku po ucelených částech, nebo jen na část požadovaných prací. Vybraný uchazeč je povinen umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývajících ze zákona č. 30/001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V Lysé nad Labem 31. října 014. S pozdravem... Ing. Vladimír Kopecký vedoucí OSMI Příloha: Krycí list nabídky Specifikace požadovaných měřidel po jednotlivých objektech

7 Vodoměr na SV, fakturační Vodoměr na TUV, fakturační Plynoměr fakturační Elektroměr fakturační Elektroměr podružný Kalorimetr fakturační Kalorimetr podružný Vodoměr na SV podružný Vodoměr na TUV, podružný Interní teplotní čidla (počet místností) Čidlo venkovní teploty Specifikace požadovaných měřidel Objekt MŠ Dráček, Mírová MŠ Čtyřístek, Brandlova MŠ Pampeliška, Sídliště * 8 1 MŠ Mašinka, Sídliště 151 a ZŠ TGM, Palackého ZŠ B.Hrozného, Nám. B.Hrozného ** 1 1 ZŠ J.A.Komenského, J.A.Komenského * 4** 8** 31 1 ZUŠ, Školní náměstí Celkem Vysvětlivky: * nutné dodat a doinstalovat (rozhraní MBUS) ** nutné dodat a doinstalovat