Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood"

Transkript

1 Úspšný život George O. Wood Úvod Když Dr. Robert Frost navštvoval církve, bhem modliteb v jedno nedlní ráno vznesl k Bohu tuto žádost: Pane, pomoz jim vystavt dostaten pevné základy, aby unesly tíhu, kterou na n pozdji položíš. asto o té modlitb pemýšlím, a obzvlášt ve spojení s kázáním na hoe (Mt 5:3-7:29), protože práv v tomto kázání Ježíš pokládá základy kesanského života a ukazuje nám, jak chce formovat náš život. Ti, kdo Ho vezmou vážn, vstebají a zanou poslouchat Jeho slova, nasají toto kázání do své duše, budou mít sílu unést jakoukoli tíhu, projít každou zkouškou, pežít jakýkoli tlak. Kázání na hoe následuje hned po souhrnu Ježíšovy služby uzdravování (Mt 4:23-25). Tlesná uzdravení vnjšího lovka se djí okamžit. V kázání na hoe se Ježíš obrací ke služb vnitnímu lovku. Vnitní uzdravení života zabere as, musí probhnout njaký proces. Ježíš nám svým uením poskytuje prostedky, s nimiž mžeme petvoit svj život do Jeho plnosti. Nkdo ekl, že problémy lidí jsou tverého druhu: ekologické (odcizení lovka od jeho prostedí), sociologické (odcizení lovka od lovka), psychologické (odcizení lovka uvnit sebe sama) a teologické (odcizení lovka od Boha). Kázání na hoe nám ukazuje cestu z odcizení ke smíení. Kázání zaíná seznamem osmi vlastností, které chce Ježíš v našem život rozvíjet. Jeho draz je vždy na bytí spíše než na dlání. Jeho vle pro naše životy není jen záležitost toho, kam máme jít (umístní) i co máme dlat (ízení). Zajímá se o to, jakým lovkem se stáváme. Duchovní utváení Ježíš se v našem život snaží utvoit osm povahových rys. Chudí v duchu První postoj, který v nás chce Ježíš mít, je abychom si byli vdomi vlastní poteby: Blaze chudým v duchu... ekové mají dv slova pro popis chudoby: jedno oznauje chudého, kterému se njak daí pežívat, druhé popisuje strádajícího ubožáka chudáka, který nemá vbec nic a jistojist zahyne, pokud se o nj nkdo nepostará. A práv to druhé slovo zde Ježíš používá: strádající ubožák. Touto první blažeností (jsou to všechno takové budiž-postoje 1 ) nám Ježíš íká, že lovk, který má dostatek sám u sebe se nikdy nedostane do království Božího a království Boží do nj nikdy nevstoupí. lovk, který íká: Nejsem chudý, nemám potebu spasení, dokážu to sám, nepotebuji toho ukižovaného Ježíše, takový lovk zstane mimo království. Jen když si uvdomíme, že jsme v souasnosti strádající ubožáci, že nemáme nic, co bychom mohli Bohu dát, abychom získali dar vného života, že ani naše nejlepší lidské úsilí nemže zaplatit dluh híchu, jen tehdy, když jsme si vdomí své absolutní poteby, mžeme zstat v Ježíšov spolenosti a získat požehnání království ( jejich je království nebeské ). 1 Anglické beatitude (blaženost) zní podobn jako be-attitude (budiž-postoj, postoj, který by ml být)

2 Chudoba v duchu, což je ve skutenosti naprostá závislost na Bohu, je nezbytná nejen pro vstup do kesanského života, je to nutná podmínka pro každou naši kesanskou zkušenost. Ve chvíli, kdy se staneme nezávislými a cítíme se, jako bychom už vše zvládali dostaten, Pán k nám mluví jako k Laodicejským: Vždy íkáš: Jsem bohat, mám všecko a nic už nepotebuji! A nevíš, že jsi ubohý, bdný a nuzný, slepý a nahý (Zj 3:17). Otázka k zamyšlení: Ukazuje mj život, že jsem skuten závislý na tom, že Pán naplní mé nejhlubší poteby? Ti, kdo pláou Druhý povahový rys, který v nás Ježíš touží mít, je abychom cítili zármutek nad trápením a híchem: Blaze tm, kdo pláou... Tento budiž-postoj ve skutenosti nemá nic spoleného s vyjádením toho druhu smutku, jaký napíklad pociujeme na pohbech. Takový zármutek je obyejným a pirozeným lidským pocitem, a zakouší ho jak vící tak nevící. Truchlení, o kterém je zde e, se pojí s královstvím. Znamená osobní citlivost na to, co zrauje Boha, nás i ostatní. Je to opak ducha, který íká: Nestarám se. Dostali co dostali a patí jim to. Ti, kdo pláou, jsou jako matka Tereza beroucí umírající dít do své nárue, jako rodie nesoucí duchovní bím za svéhlavé dít, nebo jako kesan na kolenou zaínající chápat, jak Ježíši tlue srdce pro duše a starosti lidí. Plaící lovk je nkdo, kdo se nezamkl na míst oddleném od bolesti, žalu, zármutku a zranní. Plaící lovk cítí lítost nad svými nedostatky práv tak jako nad selháními ostatních. Když se neustále pachtíme za sebeuspokojením, opouštíme slzy muže plného bolesti a též jeho soucit. Ti, kdo pláou, dostávají útchu pomoc z Boží ruky. Ti, kdo nikdy nepláou, zemou v sobstedné marnosti. Otázka k zamyšlení: Jsem lovk, který je skuten smutný kvli zranním, která zpsobil, a soucítí s ostatními zrannými? Pokorní Tetí známka, kterou chce mít Ježíš ve svých uednících, je abychom se cviili v té jemné síle disciplíny: Blaze pokorným... Slovo pokorný dostalo špatný nádech. Vtšina lidí si spojuje pokorný se slabým, plachým nebo chabým. Je to takové slabošské slovo. Pvodní význam slova, které Ježíš používá, je nicmén úpln jiný. Pokorný je pojem užívaný k popisu divokého hebce, kterého zlomili jeho síla je nyní pod kontrolou a zamená tak, aby byla užitená. Slovo pokorný popisuje lovka, který je v rovnováze nkdo, kdo napíklad ani nehromadí peníze ani je nevyhazuje oknem. Pokora mže také oznaovat jemnost. A tak když Ježíš volá své uedníky k pokoe, žádá nás, abychom se cviili v jemné síle disciplíny. Jen takoví lidé mohou dostat zemi za ddictví, jen takové povahy dokáží neudlat ze všeho klniku na díví. Pokorný lovk je nkdo, kdo je ukáznný v poddanosti a umírnnosti. Otázka k zamyšlení: Snažím se stát ukáznným lovkem, vyváženou a jemnou osobou?

3 Hladoví a žízniví tvrtá vlastnost, po které Ježíš touží, je abychom hladovli a žíznili po spravedlnosti. U hladu a žízn rozpoznáváme rznou závažnost. Náš hlad po jídle bude podstatn odlišný od hladu lovka, který má na celý týden jen malou hrstku rýže. Ježíš mluví o vtším hladu hladu tak naléhavém, že musí být nasycen, nebo lovk zahyne. astokrát naše životní cíle zahrnují vci, které jsou mimo nás samotné: vlastnit dm, ídit nové auto, dostat to správné zamstnání nebo mít slušnou finanní rezervu. Ale každou vc, za kterou se pachtím a je mimo mne, mohu ztratit. Mj dm, mé auto, mé zamstnání mi mže být odebráno... práv tak má rodina, mé zdraví, mí pátelé. Když je vše ostatní pry, co mi zstane? Job elil práv této otázce. Když ztratil všechno, jeho bezúhonnost mu zstala. To, kdo jsem, mi nemže být odebráno. Ježíš chce abychom hladovli a žíznili po tom, co nám nemohou sebrat, nebo se to nachází uvnit nás po spravedlnosti. A kdokoli hledá spravedlnost, nalezne Boha a bude nasycen. Otázka k zamyšlení: Je mj vnitní život poznaen hlubokou touhou nalézt Boha a mít uvnit sebe Jeho spravedlnost? Milosrdní tvrtý osobní cíl, který ped nás Ježíš pokládá, je abychom se nauili brát na sebe hanbu ostatních: Blaze milosrdným... Ve své knize Out of the Salt Shaker (Ze solniky) vypráví Becky Pippert píbh církve v Portlandu v Oregonu, která chtla zasáhnout lidi v univerzitním kampusu pes ulici. Zaali se modlit, aby jim Pán pomohl studenty získat. Jednoho nedlního rána pišel do zaplnného sálu na bohoslužbu njaký mladík z koleje. Byl bosý, ml dlouhé vlasy a na sob triko. Všechna místa už byla obsazená, a tak si to namíil ulikou mezi správn obleenými, nádhernými kesany a posadil se na zem ped první lavici. Místností se zaal šíit neklid. Po chvíli jeden ze starších svatých povstal ze své lavice a pomalu šel ulikou dopedu. Neklid vystídalo naptí, když shromáždní oekávalo, že ten starý, dstojn vyhlížející muž vyvede mladíka ven. Jenže pak se stalo nco, co se navždy podepsalo na život oné církve. Se znanou bolestí a tžkopádností kvli svému vku a stavu svých kloub se ten starý muž posadil na zem a zaujal místo na koberci vedle onoho studenta. V sále nezstalo jediné oko suché. Zde je lovk, který prokazoval milosrdenství, ztotožoval se s odlišnými a zrannými. Milosrdní dostávají zpt to, co dávají: milosrdenství. Otázka k zamyšlení: Chovám se k hanb a potebám druhých rezervovan, nebo se s nimi ztotožuji? istá srdce Šestá známka uedníka je to, že vítá proištní svého vnitního života: Blaze tm, kdo mají isté srdce... istota srdce se nikdy nedá dosáhnout vlastním úsilím. Pokud toužíte mít isté srdce, následujte prvních pt blažeností: bu te si vdomi poteby, rmute se nad pítomností bolesti a híchu, cvite se v jemné síle disciplíny, hladovjte po Bohu, berte na sebe hanbu ostatních a potom sledujte, jak Bh dává do vaše srdce jako dsledek istotu.

4 Jiné slovo pro istotu je oistit, oištní v srdci. Všichni obas potebujeme, aby naše srdce byla oištna od hokosti, zuivosti, hnvu, žádostivosti, skleslosti. Když tyto vci naplují naše srdce, nevidíme Boha. Ale Duch Svatý je pro naše srdce tím, ím je slzná žláza pro oko. Jist, neistota se dostane do oka ale slzná žláza oko zaplaví tekutinou, aby neistotu smyla. Jist, na cest životem nachytáme kdejakou neistotu, ale když zstaneme citliví na usvdování Ducha Svatého, zakusíme obmytí odpuštním skrze Kristovu krev. Otázka k zamyšlení: Jsem lovk, který Bohu dovolí vyistit mj vnitní život, nebo jsem už tak zamotaný do nepravostí, že nedokáži vidt Boha? Ti, kdo psobí pokoj Sedmá vlastnost, po které náš Pán touží, je abychom byli lidmi, kteí psobí pokoj: Blaze tm, kdo psobí pokoj... Milovat pokoj a psobit ho není to samé. Psobit pokoj znamená pohnout se z místa v hledišti do pole a jednat. Psobit pokoj znamená pomáhat urovnat spory mezi znesváenými stranami. Ježíšv první úkol v této oblasti je ukonit nepátelství mezi námi a Bohem. Když ho v tom následujeme, znamená to vzít na sebe úkol svdit nekesanm, abychom se ve vci smíení stali Kristovými zástupci. Také psobíme pokoj, když se snažíme ukonit odcizení mezi manželem a manželkou, rodiem a díttem, bratrem a sestrou, pítelem a pítelem nebo dvma nepáteli. Tím zpsobem se ztotožujeme se Synem Božím. Otázka k zamyšlení: Jsem známý jako lovk, který pomáhá pinášet pokoj do svízelných vztah, a který se snaží, aby se nespasení lidé smíili s Bohem? Pronásledovaní Poslední vlastnost bytí, které chce Ježíš utváet ve svých uednících, je že se nauíme nést svj kíž: Blaze tm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost... Vrnost prvním sedmi blaženostem nevytvoí zmkilé lidi. Mít tyto vlastnosti ve své osobnosti znamená, že náš životní styl bude utváený Bohem spíše než našimi vrstevníky. To, že se stáváme podobnými Ježíši (a všechny blaženosti jsou prost hlavní rysy Pánova vlastního života), nám mže pinést opovržení ostatních lidí, nebo dokonce vyložené pronásledování. Pronásledování, o kterém Ježíš hovoí, není vždy fyzické. Zahrnuje i mnohem jemnjší a vytíbenjší formy jako napíklad v Aténách, kde se Ježíšova zpráva místo klack a kamení setkala s výsmchem a pohrdáním (Sk 17). Ježíš po nás žádá, abychom se pi takovém neporozumní a špatném zacházení radovali, nebo to je jisté znamení, že se více staráme o Jeho souhlas než o souhlas lovka. Království náleží tm, kdo jsou Bohu takto oddaní. Otázka k zamyšlení: Je Boží souhlas v mém život dležitjší než souhlas kohokoli jiného? Závr Když žijeme s tmito osmi budiž-postoji, staví nás to na místo požehnání. Co to znamená být požehnaný? Slova požehnaný nebo požehnání se v Novém zákon vyskytují padesát ptkrát, a ani jednou se netýkají vnjší materiální prosperity. Vždy popisují stav, který má dv stránky: (1)

5 stav, ve kterém Bh schvaluje naše životy a bezpodmínen nás pijímá; a (2) výslednou radost a pokoj v našem vnitním lovku pocházející z poznání Božího pijetí. Nkteí moderní pekladatelé zamují slovo šastný za požehnaný, ale to je chyba. Slovo šastný je odvozeno od štstí což je koen slova poštstilo se. Když se vám nco poštstí, znamená to událost, která pochází odnkud zvnjšku: Poštstilo se mi potkat správnou dívku, dostat dobrou známku, mít dobré zdraví apod. Tolik lidí zakládá své štstí na vcech, které se jim poštstí, a tak není divu, že se stávají nešastnými, když se jim nco nepoštstí. Požehnání popisuje stav bytí, kterého se nemže dotknout žádná vnjší paže nebo síla. Je to vnitní pohoda, stav, kdy zakoušíme Boží souhlas a hlubokou radost, která vyplývá z poznání Boha. Musíme si dát pozor, abychom s tmito osmi vlastnostmi nezacházeli jako s njakým nepodstatným seznamem. Mnoho z vás se takové seznamy nauí na zkoušku, a když je po ní, hned je zapomenete. Nkteí z nás minulý týden zašli do obchodu se seznamem nákupu, a zbavili se ho jakmile z obchodu vyšli. Seznam, který dává Ježíš, není nákupní lístek! Ukazuje nám nezbytné písady duchovního života, které nás uiní úplnými! A tak musíme tyto vlastnosti vpustit jak do své pamti tak do své zkušenosti. lovk, který takto žije, bude solí zem a svtlem svta! Ježíš v Matouši 5:13-16 pronáší smlé prohlášení, když prorokuje, že tato malá skupinka bezvýznamných Galilejc se stane solí zem a svtlem svta. Kdo by vil, že tito obyejní lidé by kdy mohli mít tak velký vliv? Pesto i dnes, když jako obyejní lidé bereme Pánova slova vážn a vydáváme se stát tím, ím nás chce mít, i my budeme solí zem a svtlem svta!

6 Jednání s hnvem Na zaátku kázání na hoe k nám Pán mluvil o duchovním utváení. íká nám, jaké lidi z nás chce mít. Nyní, v Matouši 5:17-5:48 se obrací k petvoení našeho chování. Zajímá se o to, jak jednáme s hnvem, žádostivostí, vrností v manželství, slovními závazky a smlouvami a odplácením lidem, kteí nám zpsobí nco zlého. Vyhlášení zásad Celý oddíl vštpující nám správné vzory chování zaíná obecným vyhlášením dvou klíových zásad (Mt 5:17-21). Za prvé, Ježíš íká, že nepišel Zákon zrušit, ale naplnit. Jak se to mže stát? Musíme si vzpomenout, že v Zákon, který platil v dob Ježíšova uení, jsou tyi rozmry. První rozmr zákona je obanský nebo soudní. Obsahuje ády a smrnice nutné k innosti Izraele jako národa nebo státu. Ježíš naplnil tuto ást Zákona tím, že pivedl k existenci nový duchovní Izrael, který nejedná jako pozemské království dodržující literu zákona, ale jako duchovní království dodržující ducha zákona. A tak ády Starého zákona, které ustanovovaly pravidla pro vynucovanou obanskou a trestní spravedlnost Ježíš položil bokem, zatímco principy podpírající tyto zákony petrvaly v Novém Božím Izraeli. Druhý rozmr Zákona zahrnoval obadní nebo knžská pravidla: udržování knžství, chrámu a obtí. Kniha Židm nás uí, že Ježíš tento rozmr Zákona naplnil tím, že se stal naším nejvyšším knzem, nabídl sám sebe jako ob jednou provždy, a petvoil náš život ve svj chrám. Proto, znovu, vnjší omezení Zákona jsou odložena aby mohl být naplnn jejich hlubší význam. Tetí rozmr Zákona pocházel ze zákonické tradice. Ježíš zavrhl zákonické výklady Zákona. Píklad zákonické tradice vidíme na tom, jak se zákoníci nebo rabíni pokoušeli vyložit tvrté pikázání, svtit sabat. Zákoníci se snažili stanovit každou myslitelnou situaci, kde by lovk mohl porušit sabat prací. A tak byla stanovena zvláštní pravidla co se o sabatu považuje za bemeno (nebo práci) a co ješt ne. Povolené sobotní bemeno bylo jídlo vážící jako vysušený fík, vína tak, aby se dalo zamíchat v poháru, mléko na jedno polknutí, med na jednu ránu, olej na pomazání jednoho údu, voda na zvlhení oní masti, papír na napsání kratiké poznámky, inkoust na dv písmena abecedy... Zjistíte, že tyto zákonické výklady Zákona v Ježíšov uení úpln chybí. tvrtý rozmr Zákona zahrnoval morální uení. Práv tímto rysem Zákona se Ježíš zabývá ve zbytku Matouše 5. Morální zákon, deset pikázání, v dsledku zstalo. A nejen že v dsledku zstalo, ale navíc se nyní týkají nejen vnjších skutk, ale i vnitních postoj. Ježíšovo vysoké mínní o Starém zákon je vidt v Jeho slovech, že ani písmenko, ani jediná árka ze Zákona nepomine, dokud se to všechno nestane. Písmenko odkazuje na nejmenší literu hebrejské abecedy a na jótu, nejmenší písmeno ecké abecedy. (Mli bychom se vždy starat o to, abychom mli stejn vysoké mínní o Písmech jako Ježíš!) Ježíš nicmén také uí milost. Neíká, že lovk, který poruší nejmenší z Jeho pikázání bude vylouen z království, ale že bude v království nebeském nazýván nejmenším. První hlavní zásada, kterou nám Ježíš dává, je že pišel naplnit Zákon, a druhá hlavní zásada je, že Jeho uedníci mají mít pesahující spravedlnost. Naše spravedlnost má pesahovat tu, kterou mli zákoníci a farizeové nejmén ve dvou pípadech. Za prvé, jejich spravedlnost byla vymezena pedevším sadou negativ: Nebudeš

7 dlat... Ježíš námi chce pohnout až za nedlej do obtížnjší oblasti dlej. Pemisuje nás z negativního životního stylu do pozitivního. Za druhé, Ježíš nás posunuje od vnjší spravedlnosti k vnitní. Nepoítají se jen naše iny, ale i naše postoje. Stát se spravedlivjším neznamená, že budeme náboženštjší. Vtší spravedlnost je vnitní. Práv to chyblo zákoníkm a farizem a Ježíšv píklad na to ukazoval. Pesahující spravedlnost, o které Ježíš mluví, znamená, že zabití je i postoj, ne jenom in, smilstvo je sklon mysli, ne jen fyzický skutek, rozvod není dovolený z jakéhokoli dvodu, ale jen na jednom základ, vaše slovo musí být spolehlivé samo o sob bez njakých sémantických libstek, nastavit druhou tvá a jít druhou míli je spravedlivjší než odplata, milování nepátel má být upednostováno ped nenávistí. Mnoho lidí odmítajících Ježíšovo poselství, že se musíme narodit znovu, se bude snažit své odmítnutí Krista obhájit slovy, že se snaží žít podle kázání na hoe. Kdokoli, kdo si kázání na hoe opravdu peetl nicmén ví, jak nemožné je ho žít! Kdokoli, kdo se snaží založit svj vztah s Bohem na tom, jak dobe dodržuje kázání na hoe skoní v odsouzení... a jediná vc, která ho zachrání, je Boží milost. Práv proto Ježíš zaíná kázání vyhlášením milosti: Blaze chudým v duchu... Nikdo nikdy nezíská království, pokud mu není dáno. Uení, které vyplývá ze základních zásad v Matouši 5:17-21 nemá lidem ukázat, jak si mohou zasloužit spasení, ale má být vzorem pro zkušenost tch, kdo již pijali od Boha spasení jako nezasloužený dar. Hnv První píklad vyplývající z Ježíšových obecných princip se týká hnvu. Ježíš nebude u svých lidí tolerovat žití podle morálních zásad, které se dotýkají pouze jejich vnjších skutk. Slovy proroka Jeremjáše pišel, aby nám svj zákon dal do nitra, vepsal nám jej do srdce (Jer 31:33). lovk, který si drží kodex vnjší spravedlnosti, jen nesmí nikoho zabít. lovk v Kristov království se musí vyhnout tem postojm vi svým bližním, a když se jim vyhýbá, kladn jednat ve dvou oblastech. Omezení Podívejme se na to, emu se máme podle Ježíše vyhnout. Za prvé, nesmíme být nahnvaní na svého bratra. V etin jsou dv slova pro hnv: thumos a orge. Thumos je na povrchu projevený hnv, který velmi snadno vzplane a pohasne, zatímco orge je dlouhotrvající druh hnvu, kterému trvá déle, než se vybuduje, ale když už se tak stane, je usazený hluboko a snaží se o odplatu. Je to práv toto slovo, orge, které Ježíš používá. Je teba poznamenat, že Ježíš nezavrhuje všechny formy hnvu. On sám hnv používal. Potlaování hnvu mže být velmi škodlivé. Co Ježíš zavrhuje je hnv, který trvá, pokrauje v podncování, nechce ani se nesnaží o smíení, nebude spokojený dokud druhý lovk není potrestán nebo nedostal oko za oko. Trest pro lovka, který zabil, znamenal, že bude postavený ped soud. Soud se sestával z malé skupinky ustanovených soudc obyejn jich bylo sedm kteí za podmínky, že byl lovk uznán vinným, mli jen jednu možnost. Vrah musí zemít! Ježíš íká, že hnv pináší stejný dsledek. Vede k smrti toho, kdo je rozhnvaný! Ironií je, že žádný jiný lovk nemusí vynést rozsudek hnvivý lovk se znií sám. Za druhé, nesmíme urážet svého bratra.

8 Slovo, které Ježíš používá je Raca (Kdokoli ekne svému bratru Raca...). Raca je výraz z Ježíšových as, který je prakticky nepeložitelný. Nese v sob myšlenku považování lovka za idiota bez mozku nebo hlupáka. Hloupý idiot by se možná nejvíce blížil významu slova Raca. Ježíš íká, že jeho lidé se zdrží od dávání hanlivých nálepek druhým. Budu chvíli hovoit o jednom praktickém píkladu tohoto uení. Mám pítele, který svou diplomovou práci psal o kvalit sportovního chování na meziškolních hrách v kesanských i nekesanských školách. Jeho teze byla, že mezi hrái a fanoušky na kesanských školách nalezne mnohem vyšší úrove sportovního chování. Vymyslel dotazník, kterým se snažil zmit kvalitu dobrého sportovního chování (absence hanlivých pezdívek, vypískávání, vískotu, trápení rozhodích, apod.). Vci jako povzbuzování vlastního týmu a projevování nadšení považoval za známky dobrého sportovního chování. Nikdy nezapomenu na jeho prudké zklamání, když byly sepsány výsledky jeho dotazník ze stovek odpovdí, které mu poslali hrái i fanoušci z kesanských i nekesanských škol. Kesanské sportovní chování nebylo o nic lepší než to na svtských školách. Tak by to nemlo být. I když zrovna zápasíme, nemli bychom se snažit ponížit svého soupee. Nezaslouží si být nazýván Raca. lovk, který ponižuje svého bratra, svého bližního, je zodpovdný rad. Slovo pro radu je Sanhedrin, který se skládal ze sedmdesáti lidí. Za hnv je lovk piveden ped soud sedmi, za pohanní druhého je piveden ped sedmdesát. V obou pípadech je výsledkem smrt. Pohrdání a urážky jsou strašlivé vci. Nkdo pohrdá ostatními kvli jejich rase, tlesným vlastnostem, postavení ve spolenosti nebo úrovni jejich vzdlání i zrunosti. Ježíš íká, že takový pohrdavý postoj k ostatním vás zabije. Za tetí, Ježíš zakazuje útok na est. Kdokoli by ekl: `Blázne! bude vydán pekelnému ohni (Gehenna). Slovo pro blázna je moros (od kterého odvozujeme anglické moron, což znamená blbec). Moros se liší od Raca v tom, že zatímco Raca vyjaduje pohrdání lovkem kvli tomu, že je hlupák bez mozku, moros oznauje lovka, který je hlupákem v oblasti morálky. Je to slovo, které vrhá pochybnost na jeho morální charakter a dívá se na nj jako na darebáka. Nazvat muže nebo ženu slovem moros znamená niit jméno a povst. Trest za niení povsti lovka je pekelný ohe neboli Gehenna. Gehenna bylo jméno pro Údolí syna Hinómova jihozápadn od Jeruzaléma. V tomto údolí král Ahaz zavedl uctívání Molocha, což zahrnovalo dtské obti (2 Par 28:3). Král Jošijáš tento zvyk vymýtil a Údolí syna Hinómova se stalo jeruzalémským smetištm. Stále v nm doutnal ohe a množil se v nm obzvláš odporný erv, kterého bylo tžké zabít. Ježíš vzal slovo Gehenna a použil ho jako symbol vného trestu. Do Gehenny je uvrženo vše, co je pro Boha bezcenné a ohavné. Ježíš nám íká, že když niíme povst druhého lovka útokem na jeho est, dostáváme se do nebezpeí, že budeme uvrženi do té samé jámy. Jak je Ježíš písný. Nejen že potvrzuje Zákon že nesmíme vraždit, ale íká, že naše spravedlnost musí jít dál než jen dodržovat vnjší požadavky. Nesmíme si udržovat hnv proti bratru, urážet nebo pohrdat nkým jiným, nebo niit povst druhého lovka lehkomyslnou, nepravdivou nebo urážlivou eí. Kladné skutky Poté, co nám dal tato ti omezení, pikroil Ježíš k vypíchnutí dvou kladných skutk, které musíme podniknout vi lovku, který má nco proti nám.

9 Spojení mezi omezeními a kladnými skutky má hluboký smysl. Pokud žijeme jen podle omezení, mžeme prost žít dál bez toho, abychom udlali pro lovka, který vi nám chová hnv, cokoli dobrého. Ježíš nás nicmén uí, že jsme strážci svého bratra, a pokud je nco špatn s jeho postojem k nám i když mžeme být naprosto v právu máme povinnost pokusit se s ním smíit. Za prvé, Ježíš íká, že se máme usmíit ped uctíváním. Pinášíš-li tedy svj dar na oltá a tam se rozpomeneš, že tvj bratr má nco proti tob, nech svj dar ped oltáem a jdi se nejprve smíit se svým bratrem; potom teprve pij a pines svj dar (v. 23,24). Bohoslužba není jen as setkání s Bohem. Když se blíží chvíle spoleného uctívání, máme zvážit své vztahy s ostatními, a jestli víme, že nkdo proti nám nco má, máme se nejprve snažit o usmíení. Jestli se druhý lovk odmítne smíit, je to jeho zodpovdnost a ne naše. Za druhé, Ježíš íká, že se máme smíit ped tím, než budeme souzeni. Dohodni se svým protivníkem vas, dokud jsi na cest k soudu, aby t neodevzdal soudci a soudce žaláníkovi a byl bys uvržen do vzení (v.25). Ježíš nás varuje, abychom urovnali spory ped tím, než dojdeme až k soudu a už k lidskému nebo k Božímu. Závr Nyní potebujeme toto uení vzít a uplatnit je ve svých srdcích. Pemýšlejte nad svými vztahy. Je nkdo, na koho jste nahnvaní? Nkdo, kým pohrdáte? Njaký lovk, kterému jste poškodili povst? Jdte za nimi a eknte jim, že jste proti nim zhešili a zoufale toužíte po jejich odpuštní. Když nejednáme se svým hnvem, dostaví se tyto výsledky: (1) Sebezniení. Držet si hnv vi nkomu je jako házet kaktus holýma rukama druhého to možná bude bolet, ale vás taky! (2) Niení rodiny. Kainv píklad nám ukazuje, k jakému zpustošení v rodin mže dojít, když se hnv vymkne kontrole. Jeremjáš i Ezechiel uili, že když otcové jedli nezralé hrozny, tak synm trnou zuby (Jer 31:29, Ez 18:2). (3) Pokraující hnv brání jakémukoli ešení, protože náš duch není pístupný. (4) Hnv namíený proti nkomu jinému lidi nezmní, ale udlá je jen horšími a bojechtivjšími. (5) Hnv je nakažlivý. Písloví 29:22 uí, že hnvivý lovk podnítí svár. Je tedy potebné, abychom už nyní podnikli kroky k vypoádání se s petrvávajícím hnvem ve svém život. Když se vypoádáme s naším vlastním hnvem, mžeme být schopní pomáhat ostatním vymanit se z jejich ohrožení. Kdo je na vás rozhnvaný? Kdo vámi pohrdá? Kdo se snažil zniit vaši povst? Jdte, mluvte s ním a snažte se o smíení i když jste ta nevinná strana. Ježíš vám dává tuto zodpovdnost. A zajisté, pokud jste ta vinná strana, vyešte to s tím lovkem hned ped tím, než budete elit soudu. Nebrate se, nepoítejte s vítzstvím, když ve svém srdci víte, že jste pochybili. Ježíšova vle pro vás zejm je, abyste usilovali o usmíení, a abyste o nj usilovali dnes. Dále nesmíme pehlédnout, co nám tento oddíl íká o Božím vztahu k nám. Kdykoli k nám náš Pán hovoí o tom, jak máme jednat jedni s druhými, dává nám prost vhled do toho, jak s námi jedná sám. Nikdy po nás nechce nco, co sám nedlá. Všechny požadavky na chování a mravy, které na nás pokládá, vyplývají z Jeho vlastní povahy. Bh na tebe není nahnvaný; miluje t. Nesmíme zamnit Boží hnv s pojetím lidského hnvu. astokrát lidé chybn pedpokládali, že Boží hnv znamená, že Bh si u nás udlal áreku a jen eká na šanci, aby nás zlikvidoval. Boží hnv je jednoduše stáhnutí Boží pítomnosti z našich život, což vypsobí ztracenost a rozvrat jak nyní, tak ve vnosti. Bh

10 se nesnaží o odchod z našeho života, ale o vstup. Jeho láska s námi pebývá. Neeká na to, až nás bude moci potupit a jednat s námi jako s ním mén, než ím nás uinil. Bh dlá všechno možné, aby nás se sebou smíil dokonce i když sám je tou nevinnou stranou. Peruší nekonené uctívání v nebi, protože na zemi je njaký odcizený lovk. Ježíš dává stranou všechny oslavné poklony a písn andl urené pro Nj, opouští nebesa a schází dol, aby nás vyhledal abychom s Ním byli smíeni. Ješt jednou to zopakuji. Bh se nesnaží o odchod z našeho života, ale o vstup. Jeho láska s námi pebývá. Neeká na to, až nás bude moci potupit a jednat s námi jako s ním mén, než ím nás uinil. Bh dlá všechno možné, aby nás se sebou smíil dokonce i když sám je tou nevinnou stranou. Peruší nekonené uctívání v nebi, protože na zemi je njaký odcizený lovk. Ježíš dává stranou všechny oslavné poklony a písn andl urené pro Nj, opouští nebesa a schází dol, aby nás vyhledal abychom s Ním byli smíeni. Náš pípad je naprosto jasný. My jsme ti, kdo se oddlili od Boha, porušili Jeho zákony, ignorovali Jeho milostivé snahy nás získat. On se stále snaží, abychom se s ním vyrovnali mimo soud smíili se s Ním nyní, pedtím, než budeme muset elit soudu a vnému zatracení a bude již píliš pozd. Otevete mu své srdce. Stjte v milosti pijetí a odpuštní, které vám nabízí. Smite se s Bohem.

11 Jednání se sexuálním híchem a híchem v manželství V ruce držím vybranou, nádhernou a kehkou ínskou vázu. Tato váza pedstavuje nkteré z nás, kdo máme v naší sexualit celistvost. Mžeme být svobodní nebo ženatí. Sexuáln jsme nezhešili a ani nejsme obtžováni sexuáln neistými myšlenkami. Jiní vypadají tém jako tato váza, ale po bližším prozkoumání mžete najít naštípnuté místo, škrábanec nebo vlasovou prasklinu. Byly chvíle, kdy jsme se sexuáln projevili špatným zpsobem nebo jsme mysleli neist. Váza je v celkem dobrém stavu, ale jsme si vdomí njakých nedostatk. Nkteí z nás, co se týká naší sexuality, vypadáme podobn jako váza, kterou nkdo upustil a ona se roztíštila na mnoho kousík, ale pak ji nkdo znovu slepil dohromady. Jsme si bolestiv vdomi toho, že jsme sexuáln zhešili v myšlence i skutku. Ale njakým zpsobem jsou ty kousky zase slepené k sob. Jsme znovu v jednom kusu, ale naše dívjší istota je pry. Dále jsou mezi námi takoví, kdo se necítí ani jako váza, která je v jednom kusu. Jsme rozbití, rozervaní, zniení špatným užíváním sexuality. Pemýšlíme, jestli kdy budeme zase vcelku. Dokáže nás teba i Bh sám dát zase dohromady? Ztratili jsme nad sebou vládu v sexuální neistot a nemorálnosti a cokoli hodíme na ohe naší vášn, abychom ho udusili, se jen stane dalším palivem krmícím plameny. Zvažte si dnes, jaký druh vázy jste, zvažte také, že druzí lidé kolem vás na tom mohou být odlišn. Pokud máte nepoškozenou vázu, dkujte Pánu, ale nedívejte se svrchu s pohrdáním na druhého, jehož váza je naštípnutá, opravovaná nebo rozbitá. Pokud je vaše váza rozbitá, zvednte své oi k Pánu, který vám nabízí obnovení. Co Ježíš neíká o sexuálním híchu Abychom správn porozumli slovm, která jsou v kázání na hoe ped námi, v Matouši 5:27-32, musíme poznamenat, co Ježíš neíká o sexuálním híchu a híchu v manželství. Píliš asto pedasn skoíme na njaký oddíl v Písmu bez dostatené pozornosti vnované jeho kontextu, a tak získáváme špatné dojmy, tvoíme chybná uení a dokonce vnášíme do svých život falešnou vinu. Za prvé, Ježíš neíká, že sexuální pokušení se rovná sexuálnímu híchu. Musíme si uvdomit, že není žádný hích být pokoušen. Pokušení má ve skutenosti tyi fáze: (1) Návrh. Není to nco, co bych chtl udlat? (2) Zvažování. Ml bych to udlat? (3) Souhlas. Už jsem vnitn souhlasil s tím, že to udlám. (4) Provedení. Udlám to. Pokušení se odehrává na úrovni jedna a dv. Zde ješt nejde o hích. Necite se vinní, pokud jste byli pokoušeni. Nkteí lidé si co se týká sexuálního híchu chybn myslí, že i když jenom chvilkov pemýšlí, že by se zabavili vyhlídkou na neisté sexuální myšlenky nebo skutky, tak zhešili. Jestli je hích zvážení návrhu, pak ani Ježíš sám nemohl být pokoušen, protože pokušení se nemže odehrát bez myšlenky vložené do naší mysli. Pikázání Starého zákona zjišovala hích na tvrtém stupni udlali jste zakázaný skutek a byli jste vinni. Ježíš ukazuje, že hích nastává na tetím stupni už jste hích spáchali ve svém srdci. Náš anglický peklad Ježíšových slov v Matouši 5:28 se nedrží vrn toho, co náš Pán skuten íká. Vypadá to, že i letmý pohled, který zahrnuje sexuální touhu obviuje

12 lovka z híchu: kdo by pohlédl na ženu chtiv. Nicmén ecké sloveso v pítomném ase znamená pokraující innost: Kdo se dívává na ženu chtiv... To nás vede k druhému bodu: Je rozdíl mezi neistotou a nemravností. Mžeme být v pokušení íct: Dobrá, když se tedy sexuální hích uruje na úrovni souhlasu, pak není žádný rozdíl, když nad tím híchem pemýšlím nebo ho udlám a tak mžu stejn dobe jít dál a udlat to, protože trest je v obou pípadech stejný. Rozdíl je nicmén tento: híšné myšlenky se týkají jen nás samotných a nevyžadují zapojení druhých. Nemravný skutek má spoleenské dsledky, které ten neistý nemá. Když zcizoložíme, nutn k tomu potebujeme úast nkoho jiného. Za tetí, Ježíš neíká, že sexuální hích je horší než kterýkoli jiný. Celý tento oddíl kázání na hoe, Matouš 5:17-48, jedná s širokým spektrem hích. Každá forma híchu zrauje nás i ostatní. Za tvrté, Ježíš neuí, že tlesné poškození je lékem na chtí. Když Ježíš hovoí o utínání ruky a vyrvání oka jako o krocích uinných k odolání sexuálnímu híchu, neml v úmyslu, abychom ho vzali doslova. Víme to ze dvou dvod: zpsob ei, který používá, je nadsázka pehnané vyjádení urené k zaujetí naší pozornosti; a navíc to nikdo z uedník v prvním století nikdy nevzal doslovn. Neteme o zmrzaených apoštolech! Dokážete si pedstavit, že by raní zvstovatelé Ježíše mli njaké posluchae, kdyby si ve strachu ze spáchání sexuálního híchu preventivn vyrvávali oi a utínali ruce? Oslepení a bezrucí poslové jak skvlá zpráva! Za páté, Ježíš neuí, že rozvod je neodpustitelný hích. Jsem práv tak proti rozvodu jako kdokoli z vás ale Ježíš nikdy netvrdil, že rozvod je neodpustitelný hích. Píliš asto církev selhala v pomoci lidem procházejícím peklem rozvodu kvli neodpustitelnému sudiství. Mít Ježíšv soucit neznamená, že zmírníme Ježíšovo uení. Vedení v Tle je výsada, která s sebou nese zodpovdnost. Bh ve své úžasné milosti odpouští i tm, kdo s Ním chodili dvrn, a zhešili i když to už umli lépe. Ale pesto, že jim odpouští, mže od nich Bh požadovat, aby uvolnili místo ve své služb anebo úad, který drželi. Za šesté, musíme si uvdomit, že v tomto oddílu nám Ježíš nedává úplnou teologii sexuality, manželství, rozvodu a optovného satku. Proto musíme být opatrní, abychom se nepokoušeli do tohoto oddílku vkládat více uení, než kolik ho nás má nauit. Ježíš napíklad dovoluje jen jeden dvod pro rozvod a optovný satek sexuální nevru. Nicmén ješt jiný dvod pro rozvod a optovný satek nám dává 1 Korintským 7 když se nevící rozvede s vícím druhem kvli odmítnutí vícího vzdát se své víry v Krista. Jak nám Pánovo uení o sexuálním híchu mže pomoci Obrame se nyní k tomu pozitivnímu. Jak máme rozumt tomu, co Ježíš íká v Matouši 5:27-32? Má nás Jeho uení jen odsoudit? Nebo ho Pán pinesl, aby nám pomohl? Jist nás

13 naše vlastní svdomí už odsuzuje dostaten? Syn Boží nepišel zpsobit další zranní, ale uzdravit naše rány. Podívejme se tedy, jak nám to, co Ježíš íká, mže pomoci. Za prvé si musíme povšimnout spojení mezi hnvem a nemravností. Ve dvou prvních pohledech na kázání na hoe jsme poznamenali, že Ježíš nejprve hovoí o duchovní nevrnosti jde mu o budiž-postoje v našem vyvíjejícím se charakteru a o to, jakým lovkem budeme. Pak, poínaje Matoušem 5:17 až do verše 48 hovoí o vzorech chování. Pedkládá šest uritých píklad, kde chce, aby chování Jeho uedník bylo spravedlivjší než chování farize a zákoník. První píklad, který si Pán vybral v tomto oddíle o nové spravedlnosti, je ten o hnvu. Druhý píklad má co do inní s chtíem. Hnv a chtí v jakém poadí! A jaká spojitost! Ped nkolika lety, když jsem zdravil lidi ve dveích po skonení shromáždní v nedli ráno, ke mn pišla mladá matka o nco starší než ticet let ruku v ruce s vysokým mužem. Vdl jsem, že tato žena už mla za sebou nkolik manželství a snažila se nalézt lásku zaplétáním se do množství pípad sexuální promiskuity. Její manžel ji nedávno opustil; a te tu držel její ruku nový muž. ekla mi: Ráda bych vás seznámila se skuteným zázrakem v mém život. Mé srdce jí vycházelo vstíc, protože jsem intuitivn cítil, že to bude opt záležitost na jednu noc i jeden týden. Brzy pišla na to, že to ve skutenosti nebyl žádný zázrak ale nejsem si jistý, jestli pochopila nco z dynamiky svého vlastního chování. Vidíte, že když nás nkdo zraní, je pirozenou lidskou reakcí být nahnvaný. Je to jeden z projev tla. Když nás nkdo v manželství nebo ve vztahu pustil k vod nebo se nás zbavil, mžeme se velmi rozhnvat. A mnohdy se takový hnv projevuje hledáním njaké náhrady. Potebuji lásku práv te. Tolik m to bolí. Já ti ukážu jak m to štve. Dokážu ti, že jsem milováníhodný. Mžu si najít nkoho, kdo mne bude milovat, najdu si svj zázrak. Tolik zálet ve skutenosti pramení z hnvu. Muž se hnvá na svou ženu kvli jejímu šourání, zanedbávání, jejímu nezájmu o sex. Nebo je to možná manželka, kdo se hnvá na svého manžela. On nebo ona nakonec eknou: Ále, k emu to všechno je když se mnou budeš takhle zacházet, prost si najdu nkoho jiného. A jistojist, práv v tu chvíli tu nkdo takový bude. A mj ty Bože, vypadá tak dokonale: nakonec jsme nalezli lásku, kterou by nám náš partner nedal. Ale netrvá dlouho zjistit, že tohle ovoce má hokou píchu nový vztah nemže fungovat, jeden i druhý. Pro? Inu, porušuje Boží zákony. Ano, to je pravda, ale je toho víc. Takový vztah nemže nikdy fungovat, protože žádný vztah nemže mít úspch, pokud je založený na hnvu. Ježíš nám posílá zprávu: jednejte s hnvem ve svém manželství a sexualit, nebo náhle zjistíte, že zápasíte také s nevrou, vážným zranním a poškozením. Druhý zpsob, jak nám Ježíš pomáhá, je že oteven hovoí o sexuálním híchu a manželské neve. Píliš asto se náboženští uitelé vyhýbají tématu sexuality. Nkdo ekl, že svt nikdy nechce mluvit o smrti a církev nikdy nechce mluvit o sexu. Ale my bychom mli mluvit o sexu. Bh mluví o sexu. On stvoil sexualitu. Je to dokonce ást toho, že jsme stvoeni jako Jeho obraz. Jeden z nejlepších lék na sexuální hích je upímná e. Nepotebujeme jen jasné a pímé uení o úelu a správném používání naší sexuality, potebujeme se také otevít a vyznat sexuální híchy.

14 Postavme se tomu tváí v tvá v tchto verších kázání na hoe Ježíš mluví pedevším k mužm. Muži se pohledem nebo dotykem sexuáln vzruší mnohem snadnji než ženy navzdory pevýchov, o kterou se svtské ženské asopisy snaží u amerických žen. Jsem pesvdený, že mnoho kesanských mladých i dosplých muž by daleko snáze pekonalo sexuální pokušení, jen kdyby mli nkoho, s kým o tom mohou hovoit, vyznat se mu a modlit se s ním. Naši dospívající chlapci mají asto tžké asy když se snaží njak vyrovnat se zmnami, které se v nich djí. Jak by to bylo krásné, kdyby otcové dokázali vytvoit ten druh milujícího, oteveného a podprného prostedí, kde by naši synové mohli oteven hovoit o zmnách, které se v nich odehrávají. Jsem pesvdený, že mnoho kesanských muž (nebo žen) pestalo být praktikujícími kesany, protože cítili, že takový život nedokážou žít. Obtžovaly je neisté sexuální myšlenky a pedstavy. Neuvdomili si, že probouzející se touha po opaném pohlaví mže být i kladnou zkušeností, kterou do nich Bh vložil aby je motivoval k manželství a pokraování lidské rasy. Osedláni vinou a zamknuti ve vzení osamocenosti získají pesvdení, že musí být jediní, kdo mají tyto zlé myšlenky, nikdy se nemohou líbit Bohu a být naprosto istí, a tak si myln myslí, že je Bh odmítá, pedpokládají, že nedokáží žít kesanský život, a odpadnou. Jak jiné by to bylo, kdyby se nám naši mladí mohli svit. Pomozme jim tedy být vykazatelní, modleme se s nimi a dejme jim najevo, že nejsou sami. Kéž Pán pomže manželským párm, aby si byli navzájem oporou a mli tak ryzí vztahy, že budou moci jeden s druhým sdílet jakékoli sexuální potíže nebo pokušení, kterým prochází. A už jsme svobodní nebo ve stavu manželském, jsme povoláni vyznávat Bohu a dokonce i jeden druhému i své sexuální híchy a pokušení. Takové vyznání je osvobozující proces. Nemlo by být jen tak k nkomu; pednostn by se mlo konat uvnit rodiny, nebo k lovku v Tle, na kterého se mžeme dokonale spolehnout, že se s námi bude modlit, podpoí nás a bude nás volat k zodpovdnosti. Tetí vc, kterou Ježíš dlá, je že nás uí plánovat v pedstihu, jak zareagujeme na sexuální pokušení. Jeho odkaz na vyrvání oka a utnutí ruky má co do inní s praktickým zjištním, že 99% sexuálního pokušení pichází skrze smysly zraku a hmatu. íká: Zjistte si, emu dovolujete, aby vás to zrakov nebo dotekem sexuáln vzrušilo. Odstrate ze svého života nedslednost a neisté vlivy. Mladí lidé si potebují urit hranice dotýkání pedtím, než jdou na schzku, a ne až potom. Dosplí kesané si také potebují urit hranice pi svém kontaktu s opaným (nebo dokonce i stejným) pohlavím. Jsou nkteré filmy, televizní poady, asopisy nebo knihy, kterým se máme vyhnout kvli jejich híšné smyslnosti. Potebujeme být jako Josef, který se už dlouho ped svým setkáním s Potífarovou ženou rozhodl, že jeho odpov bude: Jak bych se tedy mohl dopustit takové špatnosti a prohešit se proti Bohu (Gen 39:9). Daniel se s ostatními hebrejskými dtmi pedem rozhodl, že se neposkvrní pohanským stylem života (Dan 1:8). Za tvrté, Ježíš nám dává hranice, ve kterých máme zstat. Ježíšv zákaz rozvodu a optovného satku z jakéhokoli dvodu nevyvstává proto, že by ml zalíbení v uvalování trápení na lidi, ale protože Jeho naízení je myšleno jako ochranná a ohrazující bariéra. Vysvtlím to. Když jste šastn ženatí, nepotebujete zákon, aby vám íkal: Nezcizoložte a nerozvádjte se. Vždy to vám ani nepijde na mysl. Láska vás drží ve stedu kruhu a ne na

15 jeho vnjším okraji. Naízení proti cizoložství a rozvodu je pro ty, kdo vypadli z lásky. Je zde, aby nám eklo: Zsta v ohrad, nepeskakuj ten plot. Když vyskoíš ven, už nikdy nespravíš své manželství, nebudeš mít nadji dostat se zpt do stedu kruhu. Tehdy zákon psobí v náš prospch. Pán nás volá, abychom jednali s problémy a ne ped nimi utíkali. Bh sám je usmiovatel a snaží se, abychom se s Ním spojili ve smíení. Nesmíme chovat myšlenku, že rozdílnost sama o sob je dvod pro rozvod. Svdíme, že uzdravující moc Boží lásky je mocnjší než zraující moc nenávisti. Místo toho, aby nás naše rozdíly oddlovaly, Pán nám mže pomoci je petvoit v doplující se silné stránky. Pán nám také mže pomoci nést kíž ve vztahu, protože víme, že je též Pánem vzkíšení. Pátý zpsob, jak nám Pán pomáhá, je že Jeho uení nás iní ješt více závislými na Jeho milosti. Ježíšovo uení o smilstvu, rozvodu a optovném satku je ve skutenosti reakce na pedstíranou spravedlnost zákoník a farize. Mnozí z nich se pyšnili svou vnjší mravností ale Ježíš znal to zlé v jejich srdcích. Farizeus mohl žít celý život a vbec nepoteboval Boží milost protože se sám ospravedlnil. Posunul si mítka dost nízko na to, aby je mohl dodržet. Ježíš piostuje zákon stanovením sexuálního híchu jako záležitosti srdce, ne jen vnjšího skutku. A tak Ježíš mnohé pivádí k odsouzení. Jen když víme, že nedokážeme dodržet Boží zákony jakkoli se snažíme, mžeme být ve stavu, kdy hledáme Boží milost, aby nám pomohla. A tak se musíme vrátit zpt k zaátku kázání na hoe: Blaze chudým v duchu... Království do nás vchází a my vcházíme do království, když íkáme Bohu, že ho nemáme a zoufale potebujeme Jeho pomoc. Tehdy do nás vchází a my se zaneme mnit. Když teme Nový zákon, zjistíme, že zmna nastává rznými zpsoby. Okamžit potom, co picházíme ke Kristu, nemravné innosti s jinými lidmi skoní. Bitva se pesune dovnit. Kesan už není smilník nebo cizoložník, ale on nebo ona mže stále zápasit s chtíem. V tomto zápase nicmén pokraujeme v prostedí Božího pijetí a Jeho milosti. Tak jako nenakopneme dít, které mnohokrát spadne, když se uí chodit, tak ani Bh nás nenakopne, když se uíme chodit v kesanském život. A budeme se stále uit chodit s Kristem až do dne, kdy nás zavolá dom. Závr Nyní se znovu zamyslete nad vázou, se kterou jsme zaínali. Jsme svobodní od sexuálního pokušení? Je váza našeho života nádherná a istá? Pak chvalte Pána. Dkujte mu. Ale nedívejte se svrchu na nkoho jiného, jehož váza je rozbitá. Musíme mít stejný soucit, jaký vi lidem, kteí sexuáln zhešili, projevoval Ježíš. Jsme naštípnutí, poškození, roztíštní a slepení zpt dohromady, nebo úpln rozbití na kousíky? Potebujeme se chytit nové pedstavy toho, co Pán zamýšlí uinit v našich životech. Chce opravit naši duši. Když svj život vložíme do Pánových rukou, složí nás zpt dohromady. A hádejte co! On je v obnovování mistr. Na vázu vašeho života dá dokonce i novou glazuru. Budeme nádherní, vybraní, úplní. Pán nám dává své slovo: Pohlete, vše iním nové.

16 Jednání s obtížným lovkem V Matouši 5:17-48 nám Ježíš dává šest konkrétních píklad popisujících zmny chování, o které v nás usiluje. Každému píkladu pedchází fráze: Slyšeli jste, že bylo eeno... ale já vám íkám... První a druhý píklad (5:21-30) nám íká, že vražda a smilstvo nejsou jenom skutky jsou to postoje. Ježíš po nás vyžaduje, abychom s hnvem a chtíem upímn zápasili, a nauili se oistit od jejich zkázonosného vlivu. Tetí píklad (5:31-32) se týká rozvodu a optovného satku. Náš Pán potvrzuje manželský svazek a íká nám, že se nemáme rozvádt nebo uzavít nové manželství, pokud nedošlo ke smilstvu. tvrtý píklad zmny v chování se týká držení našeho slova (5:33-37). lovk si musel dát pozor, než uvil slovu farizea, protože ten užíval slovník písah nkteré ho vázaly dodržet jeho slovo, zatímco jiné tak neinily (Mt 32:16-22). Ježíš nás uí, abychom s pravdou neslovíkaili, nemluvili jednou tak a podruhé jinak, a nedávali sliby, které nesplníme. Nedávno jsem se zúastnil obda, na který bylo pozváno mnoho služebník. Každý potvrdil, že se dostaví. Asi jedna tetina z nich se nikdy neukázala, ani se neozvali s vysvtlením nebo omluvou. Jejich ano nebylo ano. Ježíš íká: íkej, co myslíš, a mysli, co íkáš. Pokud eknete, že nco udláte udláte uritý závazek, dáte slib udlejte to (nebo se estn pokuste, aby vás lovk, kterému jste vc slíbili, ze závazku uvolnil). Nkteí lidé chybn vykládají Ježíšova slova o písahách. Podle nich zahrnují i zákaz užívání písah u soudu ( Písahám, že budu mluvit pravdu, jenom pravdu a nic než pravdu, k tomu mi dopomáhej Bh ). Víme nicmén, že Ježíš to tak nemyslel. On sám odpovdl Kaifášovi, když ho veleknz dal pod písahu: Zapísahám t pi Bohu živém... (Mt 26:63). Pavel se také dovolával Božího jména jako svdectví svým slovm: Dovolávám se za svdka samého Boha, a ped tváí Boží vás ujišuji, že to, co vám píšu, není lež (1 Kor 1:23 a Gal 1:20). Kdo je to obtížný lovk? Pátý a šestý píklad (5:38-48) se týká zmn v našem chování pi jednání s našimi nepáteli lidmi, kteí nás bijí, obžalovávají, vynucují na nás svou vli, nco nám nutí. Ježíš nám íká, jakých skutk se máme vyvarovat a jaké naopak dlat. Nespokojím s tím, že by toto uení mlo platit jen pro neznámé lidi, kteí mi ztžují život nebo mi vadí v omezené míe. Ti, kdo mají nejvtší moc nás zranit, být našimi nepáteli, jsou lidé, kteí jsou nám nejblíže: matka nebo otec, manžel nebo manželka, syn nebo dcera, bratr nebo sestra, píbuzný, díve blízký pítel. Joyce Landorf napsala knihu jménem Výstední lidé, ve které hovoí o osobách, se kterými musíme udržovat tsné vztahy kvli okolnostem nebo kvli tomu, že patí do naší rodiny. Popisuje výstedního lovka tmito temi znaky: Za prvé, výstední lovk je emocionáln slepý. Takoví lidé dokáží stoprocentn vidt své poteby, ale nikdy nevidí ty vaše. Žijí s vámi, ale nikdy vás skuten nepoznají. Mají vynikající zrak na nacházení nedokonalostí, ale jsou slepí k vašim úspchm. Takový výstední lovk mže být rodi, který na vašem bratru nebo seste nikdy nevidí žádnou chybu, ale jakkoli se ho snažíte potšit, nikdy nevyhovujete. Už se vám možná narodily vnouata vašich rodi a doufali jste, že váš otec nebo matka budou pyšní jen

17 abyste je slyšeli poznamenat, že dti vašeho bratra nebo sestry jsou: (a) chytejší, (b) vychovanjší, (c) lépe vypadají. Výstední lovk mže být partner, který je schopný vám dát dlouhý seznam vašich nedostatk, ale vidí jen málo toho, co dláte správn. Na druhou stranu jsou naprosto lhostejní ke svým vlastním chybám a zdá se, že o nich nemají ani tu nejmenší pedstavu, když jim je pedložíte. (Musí být poádn drsné, když se dva výstední lidé vezmou!) Výstední lovk mže být tchán nebo tchyn, kteí pijdou k vám dom a cítí se nepohodln, když jim íkáte mami nebo tati. Jsou emocionáln slepí k tomu, jak dobrá snacha nebo ze jste. Možná jste se pekonali, abyste pipravili skvlou veei na den díkvzdání, ale vše, co uvidí nebo poznamenají je, že se jídlo podávalo o pl hodiny pozdji. Výstední lovk mže být dít, které vás miluje jen když nco chce, a po zbytek asu je slepé k lásce a práci, kterou vykonáváte, abyste jim usnadnili život. Za druhé, výstední lidé jsou emocionáln hluší. Mžeme jim vylít své srdce, ale jejich odpov je: Kdy bude hotová veee? Snažíme se jim íct, co se skuten v našem život dje, kde jsme zranní, co by mohli dlat, aby nám pomohli. Ale oni nám nebudou naslouchat, nebo nám okamžit dají velmi kritickou a bránící se odpov. Mluvit k nim je jako mluvit do dubu nebo k robotovi odpov je vždy naprosto pedvídatelná. V dsledku toho si dáme pozor na to, o em s nimi budeme mluvit. Hluboce si pejeme, abychom se mohli skuten otevít a mluvit s nimi ze srdce ale tento lovk nás prost vbec neslyší. Joyce Landorf pikládá tetí znak výstedního lovka: poškozené hlasové akordy. Slova je mi líto, udlal jsem chybu, omlouvám se, prosím odpus mi, nikdy nevyjdou z úst výstedního lovka. Vždy to musíte být vy, kdo se bude snažit o smíení, omlouvat se, pokoušet se obnovit váš vztah. Výstední lovk se nevidí jako osoba, která by mohla udlat chybu nebo nemusela být v právu. Na vin je vždy nkdo druhý, vždy je obvinn nkdo jiný, a nkdo jiný se vždy musí omlouvat. Od lidí s poškozenými hlasovými akordy se vtšinou nedokáte slov náklonnosti a povzbuzení. Mám t rád, jsi pro m zvláštní, jsi moc pkná, tolik pro mne znamenáš, v jejich slovníku chybí. Povšiml jsem si ješt jednoho znaku výstedního lovka: má svázané ruce. Jejich ruce vás nikdy nesevou, neobejmou, nepoklepou, nepohladí, nedotknou se vás s láskou. Je to jako by byli živou mumií s rukama pevn pivázanýma k bokm. Nejednou jste si páli, aby své ruce rozpáhli do široka, a vzali vás do velikánského objetí lásky a pijetí. Rozpoznáváte podle tchto tyech znak njaké výstední lidi ve svém život? Mohlo by to popisovat vás? Strategie pro jednání s obtížným lovkem Ježíš nám dává plán akcí pro jednání s takovým obtížným, výstedním lovkem. Za prvé, nikde v tomto oddílku se Ježíš nedrží nadje, že se obtížný lovk zmní.

18 Vím, že nás evangelia uí mít víru. Také nám ukazují dležitost toho lidi pozitivn pejmenovávat. Ježíš nazval tekutý písek Šimona skálou. Chce, abychom ostatním pomohli objevit jejich novou totožnost. Ale jsou lidé, kteí se nezmní bez ohledu na to, jak moc se snažíte. Držíme si nadji, že se zmní. A as od asu pro n udláme nco opravdu pkného abychom zjistili, jestli je naše láska nepimje zareagovat. Ve skutenosti používáme druh jemné manipulace Možná to bude klí k jejich zmn. Ale as od asu se stává, že obtížní lidé prost dál pokraují po svém naprosto nezmnní. Jsou zákonití (oko za oko), hrubí (udeí vás do tváe), nerozumní a nemyslící (berou si váš pláš) a vyžadující (dej mi, pj mi). Ježíš nám íká, abychom si vytvoili plán skutk, které nezávisí na tom, jestli se zmní. Dokonce ani nedává nadji, že když nastavíme druhou tvá, pjdeme druhou míli, vzdáme se svého plášt, a vydáme a pjíme svj život i peníze, že srdce obtížných lidí roztají a jejich stará strupovitá žabí nátura se polibkem promní v okouzlujícího prince. Když jsme hotovi se svou láskou a péí, mohou být stále emocionáln slepí a hluší, mohou mít poškozené hlasové akordy a svázané ruce! Máme se rozhodnout jak se k nim budeme chovat za pedpokladu, že se nikdy nezmní. Skuten nemusí být zpsobilí ke zmn, nebo spíše, nevyberou si zmnit se. Anne Ortlund napsala knížku s rozkošným názvem, Dti jsou jako vlhký cement. Pidám se k tomuto pojetí a dodám, že obtížní lidé jsou jako zatvrdlý beton. Všechny jejich životní sklony jsou už nastavené. Neíkám, abychom se vzdali snahy získat obtížné lidi nebo za n pestali mít víru. íkám jen naplánujte si své reakce na n za pedpokladu, že se nezmní. A je jim prokazované dobro skuten upímné rozhodnutí odplácet dobrým za zlé a ne jen další pokus zmanipulovat je k žádané reakci. Když se osvobodíte od oekávání, že se zmní, mžete také zabránit emocionální houpace, na kterou vás dostali. Víte, že mají potíže vás emocionáln vidt, slyšet, hovoit k vám a dotýkat se vás. Spíše než napnout své síly, abyste je zmnili, vás Pán žádá, abyste napjali své síly k utváení vaší reakce na n. Nemáte žádný zpsob, jak je ovládat nebo zmnit, ale s Pánovou pomocí mžete zmnit a ovládat sebe. Je to velmi osvobozující chvíle, když mžete íct: Tento lovk se zejm nikdy nezmní. Pesto ho pijímám. A vybírám si, že ho budu milovat. Druhá osvobozující vc, kterou nám Pán dává k jednání s obtížným lovkem, je zdržet se vi nim odplaty. Starý zákon dovoloval odplatu: oko za oko, zub za zub, jizvu za jizvu, ránu za ránu. Ve skutenosti bylo starozákonní naízení o odplat krokem kupedu, nebo na pomstu uvalilo omezení. Když jste mi vydloubli oko, nemohl jsem vám urazit hlavu! Když se nkteí lidé dívají na Matouše 5:38-41, nechápou, co Ježíš žádá, a myslí si, že to byl nepraktický a nerealistický pacifista. Napíklad: máme rozpustit policii, abychom každému dovolili bít koho si zamane? Máme odstranit všechny zákony týkající se zodpovdnosti, aby lidé mohli zpsobit jakýkoli zmatek a nikdy nemuseli na soudu platit škody? Pokud si od nás chce šílenec nebo tíleté dít pjit eznický nž, musíme mu ho dát? Odpov na všechny ti otázky, z jiných míst Nového zákona, je NE! NE! NE! Ježíš se nepokouší zavést nový zákonný nebo ekonomický systém. Pomáhá nám v naší osobní reakci na obtížné lidi: jak se vypoádáváme s jejich urážkami (úder na pravou tvá)? Jak reagujete na jejich nedostatek ohleduplnosti, nerealistické nebo tíživé požadavky a vyžadující povahu? Ježíš nás uí, abychom se vyhnuli osobní pomstychtivosti, odvetnému duchu a skutkm odplaty.

19 A ve své reakci máme jít ješt dál od odplaty. Ježíš nám íká, abychom nastavili druhou tvá, dali i košili a šli druhou míli. To mže ve skutenosti udlat jen svobodný lovk. Pokud se snažíte takové vci dlat, protože na vás nkdo naložil bím viny, nebo protože si držíte myšlenku, že dobrý kesan by ml být vi obtížným lidem pasivní tak, že se pekulí a bude hrát mrtvolu pak se z vás stane rohožka. Jednoho dne budete mít dost toho, že se po vás neustále šlape, a vybuchnete hnvem. Svobodné a vdomé rozhodnutí dsledn odplácet dobrým za zlé nás na druhé stran osvobozuje. Obnovuje naše sebehodnocení a naši dvru v Boha, protože zjistíme, že se k té nedosplé a emocionáln zaostalé osob v našem život blížíme se skutenou zralostí. Za tetí, Ježíš nám íká, abychom obtížné lidi milovali. V paralelní pasáži v Lukáš 6:27 jsou po slovech milujte své nepátele, vyžadovány dva skutky. Vím, že tyto dva skutky popisují, jak máme milovat: prokazovat dobro a žehnat našim obtížným lidem. Ježíš tak definuje lásku spíše jako skutek než jako pocit. Neíká: Pociujte dobro, ale ite dobro! Slovo žehnejte doslova znamená mluvte dobe o. Je tolik pravdivých, ale ošklivých vcí, které bychom mohli íct o obtížných lidech. Ježíš nás žádá, abychom užívali kladnou e, když mluvíme s nimi, nebo o nich. Tímto zpsobem se mohu vyhnout tomu, abych se stal zrcadlem. Pro bych ml já být emocionáln slepý a hluchý, mít poškozené hlasové akordy a svázané ruce? Budu dlat a mluvit dobe. Budu milovat. Moje láska nebude jen ta pozemská, která vyžaduje od druhé osoby lásku nazpt. Pokroím k nebeské lásce, Boží lásce, která pokrauje bez ohledu na reakci. Pokud Pán posílá slunce i déš aby padal na pole dobrých i zlých farmá, pak i já mohu pokroit k lásce, která nezávisí na souhlasném pijetí. Nakonec nám Ježíš íká, abychom se za obtížné lidi modlili. Když se za n pestaneme modlit, jsme již skuten poražení! I když jsme pijali skutenost, že se nikdy nemusí zmnit, a musíme podle toho plánovat své skutky, pesto v našem srdci zstává malý koutek, kde v modlitb stále íkáme: Všechno je možné. Pokud nebude obtížný lovk osvobozen v tomto vku, v modlitb víme, že se to stane ve vku nastávajícím. Ježíš pišel dát zrak slepým, sluch hluchým, e nmým a svobodu spoutaným. Pokud to nebude dokoneno nyní pak to bude potom! Modlíme se: Tvé království pij do života tohoto obtížného lovka, a se v nm naplní tvá vle. Pán nás prost volá, abychom jednali s obtížnými lidmi stejn, jako on jedná s námi. Nepestal nás milovat, když jsme Jej nevidli, neslyšeli, nemluvili jsme k Nmu a nedrželi se Ho. Nyní, když jsme Jeho, zve nás, abychom byli dokonalí (dosplí, úplní) jako je dokonalý náš nebeský Otec.

20 Budování duchovní disciplíny Jakým lovkem se stáváte? Jaký druh vlivu máte? Ukazují vaše skutky, že jste Pánovým uedníkem? S temi výše uvedenými otázkami se Ježíš vypoádával v Matouši 5. Blaženosti k nám hovoí o tom, jakými lidmi nás Pán touží mít. Sl a svtlo mluví o vlivu, který budete mít. Vnitní spravedlnost se podepíše na vašem chování k lovku, na kterého mžete být nahnvaní nebo ke kterému jste nesprávn sexuáln pitahováni, k partnerovi, kterého byste nejradji opustili, na uinném slibu, na chování k obtížným lidem ve vašem život, kteí od vás spíše berou než aby nco dávali. Pokud jste peliv žili podle slov, která Ježíš íká v Matouši 5, potebujete nyní práv Jeho uení v Matouši 6. Pro? Nuže, pedpokládejme, že jste se stali tím vším, co Ježíš žádá. Váš charakter odráží závislost na Bohu a sedm blažeností, které následují. Máte dobrý vliv na vaše okolí spíše než abyste byli lovkem vedeným sem a tam názory a hodnotami ostatních. Úspšn jste se vypoádali s hnvem a chtíem. Neporušili jste své manželské sliby ani neberete na lehkou váhu ostatní závazky. Dokonce zacházíte s obtížnými lidmi ve svém život jako to Kristus dlal se svými nepáteli. Jste nyní v nebezpeném moment své kesanské zkušenosti kvli pokušení íci: Hej, už jsem tam dorazil. Jsem takový, jakého mne Pán chce mít. Ostatní se na mne dívají jako na úžasný píklad kesana. V porovnání s jinými lidmi má ve mn Bh docela slušný poklad. Pán vám íká: POZOR, BU OPATRNÝ! Je tu pokušení používat svou duchovnost, abyste si získali pozornost druhých. Ježíš hovoí o tech oblastech duchovní disciplíny dávání, modlitba, pst kde je nejpravdpodobnjší, že se zniíme duchovní pýchou na to, co v nás Pán dlá. Klíový verš v Matouši 6:1 nám dává principy ídící ti píklady ve verších 6:2-18. Jsme varováni, abychom nedlali spravedlivé skutky kvli pozornosti druhých. V kesanském život je taková jemná rovnováha. Na jednu stranu nám Ježíš íká, že budeme vidt, protože jsme svtlo svta a to nemže být skryto (5:14); na druhou stranu nám íká aby nás druzí nevidli. Rozdíl má co do inní s našimi pohnutkami. Když je naším cílem vyvýšit Pána skrze své životy, pak ostatní uvidí naše dobré skutky a budou chválit našeho Otce. Nicmén když je naším cílem uznání, budeme hledat svou slávu ne Boží. Podívejme se na dv ze tí duchovních disciplín probíraných v Matouši 6:1-18 dávání a pst. Dávání Okamžit rozeznáme, že v Matouši 6:2-4 není vše, co Ježíš nebo Bible íká o dávání. Písmo uí nejmén ti hlavní zásady dávání, a zde se Ježíš dotýká pouze té tetí. První zásada dávání, kterou Písmo uí, je že Bh nikdy nezamýšlel, abychom svj píjem používali jen k uspokojení vlastních poteb. Oba dva Zákony nás uí dávat na práci našeho Pána a druhým. Dokonce i chudí lidé jsou chváleni za dávání, tak jako vdova, která dala vše, co mla, a svatí z Makedonie, kteí i ze své chudoby dali jeruzalémským svatým. Bohatý blázen, který spádal plány jen na vlastní útraty, naproti tomu pišel ve chvíli i o svj život. Jsou ti postoje k hmotným vcem, které jsou zobrazené v podobenství o milosrdném Samaritánovi. Zlodj symbolizuje postoj nkterých: Co je tvoje bude moje, když to dokážu

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

!" #$% #&#'#( )*!+,-#'.

! #$% #&#'#( )*!+,-#'. !" #$% #&#'#( )*!+,-#'.!+/0 123 14 5#$%67#&#'#( #$829,:3;76

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008)

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008) KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK (Praha, leden 2008) Rád bych dnes mluvil o tom, co znamená slovo apoštol. Zahájil bych tím studium Božího slova z listu Efezským, jak jsme se na tom domluvili. Bratr Jirka

Více

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY JIÍ KOTRLA (Praha, záí 2008) Vím, že se nyní, na podzim roku 2008, nacházíme ve velmi zvláštní dob, v období šesté trubky z knihy Zjevení. Nejdíve bych rád peetl, co se stalo

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

P!ílohy. 1. Dotazník CFQ:

P!ílohy. 1. Dotazník CFQ: P!ílohy 1. Dotazník CFQ: 43 2. Dotazník EMQ Instrukce: Dvacet osm tvrzeních uveden+ch ní)e je o zapomínání v'cí, co) se ka)dému v r*zné mí!e stává. Prosím zvolte, jak %asto se Vám uvedené p!íklady staly

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie?

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie? íloha. 1: Evropský modul výzkumu ICCS 2009 (evropský vdomostní test a evropský dotazník) vybrané položky Evropská unie (EU) a její instituce fakta 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? a) eská

Více

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ CECIL J. ducille (Konference Sezimovo Ústí, záí 2006) Andlu církve v Efezu 26. záí veer Haleluja! Pijde as, kdy nebudeme potebovat žádné pekladatele. Všichni budeme mluvit v jazycích.

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Kázání v Kolovratech 16.10.2016 CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Texty ke kázání Jonáš 1 (celá kapitola) Jonáš 4 (celá kapitola) Hlavní body Bůh má vše pod kontrolou Předobraz Krista Historická osoba Povolání Útěk

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

NIKOTINISMUS JAKO SPOLEENSKÝ PROBLÉM

NIKOTINISMUS JAKO SPOLEENSKÝ PROBLÉM Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5 NIKOTINISMUS JAKO SPOLEENSKÝ PROBLÉM NELA VILHELMOVÁ Praha 2009 PEDMLUVA Nikotinismus je stále aktuálnjším tématem nabývajícím na dležitosti, zárove s rostoucím

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on Jak se dělá exegeze Text Kontext (historický, literární) Struktura Klíčová slova Souvislosti s jinými texty (SZ, evangelia ) Výklad po verších Závěr a aktualizace (hermeneutika) Text (1K 2,1-5) Ani já,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Úspěšný život. George O. Wood

Úspěšný život. George O. Wood Úspěšný život George O. Wood Přeloženo z originálu v anglickém jazyce, The successful life od George Wooda. Vydáno nakladatelstvím Aglow Publications, 1984, ISBN O-930756-82-7. Přeložil Lukáš Makovička.

Více

RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA. (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003)

RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA. (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003) RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003) Rád bych se s vámi podlil o nkolik jednoduchých, a pesto velmi dležitých vcí. Zdá se, že práv v jednoduchých vcech mnohdy ztrácíme hloubku,

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení 3.4 Úloha a struktura Hnutí Cviení CVIENÍ ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ PREZENTACE NA TÉMA ÚLOHA A STRUKTURA HNUTÍ Individuální cviení as: 60' Úvod Byli jste požádáni panem XY, koordinátorem pro diseminaci

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 39/1969 ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969 o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 eská národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního obanství

Více

Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu.

Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu. Datový objekt [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php] Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu. Identita Identita datového objektu je jedinený a

Více

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Seminární práce k pedmtu filozofie Petr Vysuek Praha 2000-05-06 Nejkrásnjší neopakovatelný

Více

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT?

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? MARTIN KLUSO (Tursko, prosinec 2007) Hospodine, picházíme ped Tvoji tvá s potebou, abys k nám mluvil. Abys pronikl pes všechny slupky až k porozumní, které se promní ve zmnu

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011)

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011) NAKUPME OLEJ MARK JANTZI (Morava, Rakovec, kvten 2011) Jmenuji se Mark Jantzi a jsem ze Spojených stát. Žijeme s manželkou ve stát New York asi 300 km severn od msta New York. Kážeme slovo Božího království.

Více

Projevovat milosrdenství svým bližním

Projevovat milosrdenství svým bližním Projevovat milosrdenství svým bližním - poreferovat o English Campu, povzbudit k účasti na programu pro ženy s Marilyn Farnik - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat (činit) milosrdenství vůči

Více

Cykly Intermezzo. FOR cyklus

Cykly Intermezzo. FOR cyklus Cykly Intermezzo Rozhodl jsem se zaadit do série nkolika lánk o základech programování v Delphi/Pascalu malou vsuvku, která nám pomže pochopit principy a zásady pi používání tzv. cykl. Mnoho ástí i jednoduchých

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST 1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST Kombinatorické pravidlo o souinu Poet všech uspoádaných k-tic, jejichž první len lze vybrat n 1 zpsoby, druhý len po výbru prvního lenu n 2 zpsoby atd. až k-tý

Více

Nkolik poznámek k ochran technických ešení

Nkolik poznámek k ochran technických ešení Nkolik poznámek k ochran technických ešení Ing. Emil Jenerál, Úad prmyslového vlastnictví, Praha Pokud nkdo slyšel nebo dokonce nkdy prošel patentoprávním sporem, tedy zejména sporem o porušování svého

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

CO ZNAMENÁ SLOUŽIT BOHU

CO ZNAMENÁ SLOUŽIT BOHU CO ZNAMENÁ SLOUŽIT BOHU MARTIN HLOSKA (Tursko, únor 2009) Velmi m oslovila chvála, ve které jsme zpívali: stvo ve mn srdce isté, já ti chci dnes sloužit. Nebo lépe slovensky: Stvor vo mne, Pane, srdce

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002)

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002) VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON (USA, New York, záí 2002) Chtl bych dnes mluvit o volání k agonii. Otevete si, prosím, své Bible v první kapitole Nehemiáše. Mžete si Bibli nechat otevenou, budeme se k

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím.

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím. Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu OBANSKÁ VÝCHOVA: 6.roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, - kriticky pistupuje k mediálním informacím -orientuje se v kalendái - vysvtli

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ TOM CAMPBELL (Mahomet, Illinois, USA, ervenec 2003) Ped nkolika dny k nám bhem modliteb pišel Boží duch a zaal nám dávat sen a vizi o urité situaci. Dnes veer

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝE K ROKU RODINY Drazí brati a sestry, v Roce rodiny jsme se nkolikrát pokusili spolen se zamyslet nad dležitými otázkami rodiny. Jsem rád, že jste živ reagovali na nkteré podnty,

Více

Jihoeská univerzita v eských Budjovicích. Teologická fakulta. Katedra praktické teologie. Bakaláská práce ROZVOD A RODINA PO ROZVODU

Jihoeská univerzita v eských Budjovicích. Teologická fakulta. Katedra praktické teologie. Bakaláská práce ROZVOD A RODINA PO ROZVODU Jihoeská univerzita v eských Budjovicích Teologická fakulta Katedra praktické teologie Bakaláská práce ROZVOD A RODINA PO ROZVODU FENOMÉN ROZVEDENÁ ŽENA SAMOŽIVITELKA Vedoucí bakaláské práce: Mgr. Jana

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Školní vzdlávací plán Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Vychovatelky: I. oddlení Hana Kliková II. oddlení Alena Mrázová Úvod Školní družina je zízena pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko,

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ % " =&???

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! * 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ %  =&??? Projektu "Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný, reg..: CZ.1.04/3.4.04/88.00208!"!"#$%! &! "#$' "#$'( ) $* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& 9! 0!!,! $: -7 ;'-

Více

tisíc prorok, které Hospodin skryl, s Eliášem, a máte sedm tisíc jedna ku tyi sta padesáti Bálovým prorokm. Jinými slovy, Bál elí poetní pevaze asi

tisíc prorok, které Hospodin skryl, s Eliášem, a máte sedm tisíc jedna ku tyi sta padesáti Bálovým prorokm. Jinými slovy, Bál elí poetní pevaze asi Chvála Pánu! Jsem rád, že jsem zde. Byla to daleká cesta, ale Bh, který je velmi dobrý, nám pomohl. Jsme tady s vámi jen díky Jeho milosti, štdrosti Božího lidu. Mám na srdci pár myšlenek, které vám dnes

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

Studie o andělech Osnova pro studenty

Studie o andělech Osnova pro studenty Studie o andělech Osnova pro studenty O andělech 1. Co jsou andělé a. Bytosti stvořené Bohem a mající podíl na Božím plánu pro věřící, nebo ti, kteří mu odporují spolu se Satanem, jejich vůdcem b. Anděl

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN CECIL J. ducille (Nebraska, USA, listopad 2005) Chtl bych vám pedat myšlenky, které mi Pán pokládal na srdce, když jsme zpívali. Bylo to, jako bychom se dnes

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova se zvláštním režimem Podlesí.j.: SSV 103/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI.

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004)

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) BOŽÍ LÁSKA CECIL J. ducille (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) Halelujah! Brati, otevme si, prosím, Bible v 1. Janov epištole a podívejme se do kapitoly 4, verš 16: A my jsme poznali, a uvili o

Více

Promnné. [citováno z

Promnné. [citováno z Promnné [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php] Abychom s datovým objektem mohli v programu njak rozumn pracovat, potebujeme se na nj njakým zpsobem odkázat. Potebujeme Pythonu íct, aby napíklad

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ PRO KAŽDÉHO ÈLOVÌKA NYNÍ - NA KONCI ÈASÙ Modlitby "MODLITEBNÍHO BOJE" které dostala vizionáøka Marie Božího Milosrdenství od Nebeského Otce, Ježíše Krista a Panny

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

SKUTKY VÍRY ROMAN OULICKÝ. (Praha, duben 2005)

SKUTKY VÍRY ROMAN OULICKÝ. (Praha, duben 2005) SKUTKY VÍRY ROMAN OULICKÝ (Praha, duben 2005) Písmo íká, že máme mít víru Boží. 1 Víru Boží. Položím vám jednoduchou otázku. Jak poznám, že máte Boží víru? Nebo jak poznáte vy, že mám Boží víru já? Existuje

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Lepení plexi v bonici pružnými lepidly

Lepení plexi v bonici pružnými lepidly Lepení plexi v bonici pružnými lepidly Dnes si mžete prohlédnout jednoduchý návod jak pilepit plexi do vyezané bonice. Samozejm možností lepení je mnoho, dnes se však podíváme na lepení pružnými lepidly.

Více

Personalistika, spolupráce

Personalistika, spolupráce Personalistika, spolupráce Verze - TISK Aneb dejte mi lidi a já to udlám Pavel Konený Flek Scout-Tex 2008, bezen 1 Personalistika a spolupráce co to je? Personalistika je obor, který se zamuje na získávání

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více