Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood"

Transkript

1 Úspšný život George O. Wood Úvod Když Dr. Robert Frost navštvoval církve, bhem modliteb v jedno nedlní ráno vznesl k Bohu tuto žádost: Pane, pomoz jim vystavt dostaten pevné základy, aby unesly tíhu, kterou na n pozdji položíš. asto o té modlitb pemýšlím, a obzvlášt ve spojení s kázáním na hoe (Mt 5:3-7:29), protože práv v tomto kázání Ježíš pokládá základy kesanského života a ukazuje nám, jak chce formovat náš život. Ti, kdo Ho vezmou vážn, vstebají a zanou poslouchat Jeho slova, nasají toto kázání do své duše, budou mít sílu unést jakoukoli tíhu, projít každou zkouškou, pežít jakýkoli tlak. Kázání na hoe následuje hned po souhrnu Ježíšovy služby uzdravování (Mt 4:23-25). Tlesná uzdravení vnjšího lovka se djí okamžit. V kázání na hoe se Ježíš obrací ke služb vnitnímu lovku. Vnitní uzdravení života zabere as, musí probhnout njaký proces. Ježíš nám svým uením poskytuje prostedky, s nimiž mžeme petvoit svj život do Jeho plnosti. Nkdo ekl, že problémy lidí jsou tverého druhu: ekologické (odcizení lovka od jeho prostedí), sociologické (odcizení lovka od lovka), psychologické (odcizení lovka uvnit sebe sama) a teologické (odcizení lovka od Boha). Kázání na hoe nám ukazuje cestu z odcizení ke smíení. Kázání zaíná seznamem osmi vlastností, které chce Ježíš v našem život rozvíjet. Jeho draz je vždy na bytí spíše než na dlání. Jeho vle pro naše životy není jen záležitost toho, kam máme jít (umístní) i co máme dlat (ízení). Zajímá se o to, jakým lovkem se stáváme. Duchovní utváení Ježíš se v našem život snaží utvoit osm povahových rys. Chudí v duchu První postoj, který v nás chce Ježíš mít, je abychom si byli vdomi vlastní poteby: Blaze chudým v duchu... ekové mají dv slova pro popis chudoby: jedno oznauje chudého, kterému se njak daí pežívat, druhé popisuje strádajícího ubožáka chudáka, který nemá vbec nic a jistojist zahyne, pokud se o nj nkdo nepostará. A práv to druhé slovo zde Ježíš používá: strádající ubožák. Touto první blažeností (jsou to všechno takové budiž-postoje 1 ) nám Ježíš íká, že lovk, který má dostatek sám u sebe se nikdy nedostane do království Božího a království Boží do nj nikdy nevstoupí. lovk, který íká: Nejsem chudý, nemám potebu spasení, dokážu to sám, nepotebuji toho ukižovaného Ježíše, takový lovk zstane mimo království. Jen když si uvdomíme, že jsme v souasnosti strádající ubožáci, že nemáme nic, co bychom mohli Bohu dát, abychom získali dar vného života, že ani naše nejlepší lidské úsilí nemže zaplatit dluh híchu, jen tehdy, když jsme si vdomí své absolutní poteby, mžeme zstat v Ježíšov spolenosti a získat požehnání království ( jejich je království nebeské ). 1 Anglické beatitude (blaženost) zní podobn jako be-attitude (budiž-postoj, postoj, který by ml být)

2 Chudoba v duchu, což je ve skutenosti naprostá závislost na Bohu, je nezbytná nejen pro vstup do kesanského života, je to nutná podmínka pro každou naši kesanskou zkušenost. Ve chvíli, kdy se staneme nezávislými a cítíme se, jako bychom už vše zvládali dostaten, Pán k nám mluví jako k Laodicejským: Vždy íkáš: Jsem bohat, mám všecko a nic už nepotebuji! A nevíš, že jsi ubohý, bdný a nuzný, slepý a nahý (Zj 3:17). Otázka k zamyšlení: Ukazuje mj život, že jsem skuten závislý na tom, že Pán naplní mé nejhlubší poteby? Ti, kdo pláou Druhý povahový rys, který v nás Ježíš touží mít, je abychom cítili zármutek nad trápením a híchem: Blaze tm, kdo pláou... Tento budiž-postoj ve skutenosti nemá nic spoleného s vyjádením toho druhu smutku, jaký napíklad pociujeme na pohbech. Takový zármutek je obyejným a pirozeným lidským pocitem, a zakouší ho jak vící tak nevící. Truchlení, o kterém je zde e, se pojí s královstvím. Znamená osobní citlivost na to, co zrauje Boha, nás i ostatní. Je to opak ducha, který íká: Nestarám se. Dostali co dostali a patí jim to. Ti, kdo pláou, jsou jako matka Tereza beroucí umírající dít do své nárue, jako rodie nesoucí duchovní bím za svéhlavé dít, nebo jako kesan na kolenou zaínající chápat, jak Ježíši tlue srdce pro duše a starosti lidí. Plaící lovk je nkdo, kdo se nezamkl na míst oddleném od bolesti, žalu, zármutku a zranní. Plaící lovk cítí lítost nad svými nedostatky práv tak jako nad selháními ostatních. Když se neustále pachtíme za sebeuspokojením, opouštíme slzy muže plného bolesti a též jeho soucit. Ti, kdo pláou, dostávají útchu pomoc z Boží ruky. Ti, kdo nikdy nepláou, zemou v sobstedné marnosti. Otázka k zamyšlení: Jsem lovk, který je skuten smutný kvli zranním, která zpsobil, a soucítí s ostatními zrannými? Pokorní Tetí známka, kterou chce mít Ježíš ve svých uednících, je abychom se cviili v té jemné síle disciplíny: Blaze pokorným... Slovo pokorný dostalo špatný nádech. Vtšina lidí si spojuje pokorný se slabým, plachým nebo chabým. Je to takové slabošské slovo. Pvodní význam slova, které Ježíš používá, je nicmén úpln jiný. Pokorný je pojem užívaný k popisu divokého hebce, kterého zlomili jeho síla je nyní pod kontrolou a zamená tak, aby byla užitená. Slovo pokorný popisuje lovka, který je v rovnováze nkdo, kdo napíklad ani nehromadí peníze ani je nevyhazuje oknem. Pokora mže také oznaovat jemnost. A tak když Ježíš volá své uedníky k pokoe, žádá nás, abychom se cviili v jemné síle disciplíny. Jen takoví lidé mohou dostat zemi za ddictví, jen takové povahy dokáží neudlat ze všeho klniku na díví. Pokorný lovk je nkdo, kdo je ukáznný v poddanosti a umírnnosti. Otázka k zamyšlení: Snažím se stát ukáznným lovkem, vyváženou a jemnou osobou?

3 Hladoví a žízniví tvrtá vlastnost, po které Ježíš touží, je abychom hladovli a žíznili po spravedlnosti. U hladu a žízn rozpoznáváme rznou závažnost. Náš hlad po jídle bude podstatn odlišný od hladu lovka, který má na celý týden jen malou hrstku rýže. Ježíš mluví o vtším hladu hladu tak naléhavém, že musí být nasycen, nebo lovk zahyne. astokrát naše životní cíle zahrnují vci, které jsou mimo nás samotné: vlastnit dm, ídit nové auto, dostat to správné zamstnání nebo mít slušnou finanní rezervu. Ale každou vc, za kterou se pachtím a je mimo mne, mohu ztratit. Mj dm, mé auto, mé zamstnání mi mže být odebráno... práv tak má rodina, mé zdraví, mí pátelé. Když je vše ostatní pry, co mi zstane? Job elil práv této otázce. Když ztratil všechno, jeho bezúhonnost mu zstala. To, kdo jsem, mi nemže být odebráno. Ježíš chce abychom hladovli a žíznili po tom, co nám nemohou sebrat, nebo se to nachází uvnit nás po spravedlnosti. A kdokoli hledá spravedlnost, nalezne Boha a bude nasycen. Otázka k zamyšlení: Je mj vnitní život poznaen hlubokou touhou nalézt Boha a mít uvnit sebe Jeho spravedlnost? Milosrdní tvrtý osobní cíl, který ped nás Ježíš pokládá, je abychom se nauili brát na sebe hanbu ostatních: Blaze milosrdným... Ve své knize Out of the Salt Shaker (Ze solniky) vypráví Becky Pippert píbh církve v Portlandu v Oregonu, která chtla zasáhnout lidi v univerzitním kampusu pes ulici. Zaali se modlit, aby jim Pán pomohl studenty získat. Jednoho nedlního rána pišel do zaplnného sálu na bohoslužbu njaký mladík z koleje. Byl bosý, ml dlouhé vlasy a na sob triko. Všechna místa už byla obsazená, a tak si to namíil ulikou mezi správn obleenými, nádhernými kesany a posadil se na zem ped první lavici. Místností se zaal šíit neklid. Po chvíli jeden ze starších svatých povstal ze své lavice a pomalu šel ulikou dopedu. Neklid vystídalo naptí, když shromáždní oekávalo, že ten starý, dstojn vyhlížející muž vyvede mladíka ven. Jenže pak se stalo nco, co se navždy podepsalo na život oné církve. Se znanou bolestí a tžkopádností kvli svému vku a stavu svých kloub se ten starý muž posadil na zem a zaujal místo na koberci vedle onoho studenta. V sále nezstalo jediné oko suché. Zde je lovk, který prokazoval milosrdenství, ztotožoval se s odlišnými a zrannými. Milosrdní dostávají zpt to, co dávají: milosrdenství. Otázka k zamyšlení: Chovám se k hanb a potebám druhých rezervovan, nebo se s nimi ztotožuji? istá srdce Šestá známka uedníka je to, že vítá proištní svého vnitního života: Blaze tm, kdo mají isté srdce... istota srdce se nikdy nedá dosáhnout vlastním úsilím. Pokud toužíte mít isté srdce, následujte prvních pt blažeností: bu te si vdomi poteby, rmute se nad pítomností bolesti a híchu, cvite se v jemné síle disciplíny, hladovjte po Bohu, berte na sebe hanbu ostatních a potom sledujte, jak Bh dává do vaše srdce jako dsledek istotu.

4 Jiné slovo pro istotu je oistit, oištní v srdci. Všichni obas potebujeme, aby naše srdce byla oištna od hokosti, zuivosti, hnvu, žádostivosti, skleslosti. Když tyto vci naplují naše srdce, nevidíme Boha. Ale Duch Svatý je pro naše srdce tím, ím je slzná žláza pro oko. Jist, neistota se dostane do oka ale slzná žláza oko zaplaví tekutinou, aby neistotu smyla. Jist, na cest životem nachytáme kdejakou neistotu, ale když zstaneme citliví na usvdování Ducha Svatého, zakusíme obmytí odpuštním skrze Kristovu krev. Otázka k zamyšlení: Jsem lovk, který Bohu dovolí vyistit mj vnitní život, nebo jsem už tak zamotaný do nepravostí, že nedokáži vidt Boha? Ti, kdo psobí pokoj Sedmá vlastnost, po které náš Pán touží, je abychom byli lidmi, kteí psobí pokoj: Blaze tm, kdo psobí pokoj... Milovat pokoj a psobit ho není to samé. Psobit pokoj znamená pohnout se z místa v hledišti do pole a jednat. Psobit pokoj znamená pomáhat urovnat spory mezi znesváenými stranami. Ježíšv první úkol v této oblasti je ukonit nepátelství mezi námi a Bohem. Když ho v tom následujeme, znamená to vzít na sebe úkol svdit nekesanm, abychom se ve vci smíení stali Kristovými zástupci. Také psobíme pokoj, když se snažíme ukonit odcizení mezi manželem a manželkou, rodiem a díttem, bratrem a sestrou, pítelem a pítelem nebo dvma nepáteli. Tím zpsobem se ztotožujeme se Synem Božím. Otázka k zamyšlení: Jsem známý jako lovk, který pomáhá pinášet pokoj do svízelných vztah, a který se snaží, aby se nespasení lidé smíili s Bohem? Pronásledovaní Poslední vlastnost bytí, které chce Ježíš utváet ve svých uednících, je že se nauíme nést svj kíž: Blaze tm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost... Vrnost prvním sedmi blaženostem nevytvoí zmkilé lidi. Mít tyto vlastnosti ve své osobnosti znamená, že náš životní styl bude utváený Bohem spíše než našimi vrstevníky. To, že se stáváme podobnými Ježíši (a všechny blaženosti jsou prost hlavní rysy Pánova vlastního života), nám mže pinést opovržení ostatních lidí, nebo dokonce vyložené pronásledování. Pronásledování, o kterém Ježíš hovoí, není vždy fyzické. Zahrnuje i mnohem jemnjší a vytíbenjší formy jako napíklad v Aténách, kde se Ježíšova zpráva místo klack a kamení setkala s výsmchem a pohrdáním (Sk 17). Ježíš po nás žádá, abychom se pi takovém neporozumní a špatném zacházení radovali, nebo to je jisté znamení, že se více staráme o Jeho souhlas než o souhlas lovka. Království náleží tm, kdo jsou Bohu takto oddaní. Otázka k zamyšlení: Je Boží souhlas v mém život dležitjší než souhlas kohokoli jiného? Závr Když žijeme s tmito osmi budiž-postoji, staví nás to na místo požehnání. Co to znamená být požehnaný? Slova požehnaný nebo požehnání se v Novém zákon vyskytují padesát ptkrát, a ani jednou se netýkají vnjší materiální prosperity. Vždy popisují stav, který má dv stránky: (1)

5 stav, ve kterém Bh schvaluje naše životy a bezpodmínen nás pijímá; a (2) výslednou radost a pokoj v našem vnitním lovku pocházející z poznání Božího pijetí. Nkteí moderní pekladatelé zamují slovo šastný za požehnaný, ale to je chyba. Slovo šastný je odvozeno od štstí což je koen slova poštstilo se. Když se vám nco poštstí, znamená to událost, která pochází odnkud zvnjšku: Poštstilo se mi potkat správnou dívku, dostat dobrou známku, mít dobré zdraví apod. Tolik lidí zakládá své štstí na vcech, které se jim poštstí, a tak není divu, že se stávají nešastnými, když se jim nco nepoštstí. Požehnání popisuje stav bytí, kterého se nemže dotknout žádná vnjší paže nebo síla. Je to vnitní pohoda, stav, kdy zakoušíme Boží souhlas a hlubokou radost, která vyplývá z poznání Boha. Musíme si dát pozor, abychom s tmito osmi vlastnostmi nezacházeli jako s njakým nepodstatným seznamem. Mnoho z vás se takové seznamy nauí na zkoušku, a když je po ní, hned je zapomenete. Nkteí z nás minulý týden zašli do obchodu se seznamem nákupu, a zbavili se ho jakmile z obchodu vyšli. Seznam, který dává Ježíš, není nákupní lístek! Ukazuje nám nezbytné písady duchovního života, které nás uiní úplnými! A tak musíme tyto vlastnosti vpustit jak do své pamti tak do své zkušenosti. lovk, který takto žije, bude solí zem a svtlem svta! Ježíš v Matouši 5:13-16 pronáší smlé prohlášení, když prorokuje, že tato malá skupinka bezvýznamných Galilejc se stane solí zem a svtlem svta. Kdo by vil, že tito obyejní lidé by kdy mohli mít tak velký vliv? Pesto i dnes, když jako obyejní lidé bereme Pánova slova vážn a vydáváme se stát tím, ím nás chce mít, i my budeme solí zem a svtlem svta!

6 Jednání s hnvem Na zaátku kázání na hoe k nám Pán mluvil o duchovním utváení. íká nám, jaké lidi z nás chce mít. Nyní, v Matouši 5:17-5:48 se obrací k petvoení našeho chování. Zajímá se o to, jak jednáme s hnvem, žádostivostí, vrností v manželství, slovními závazky a smlouvami a odplácením lidem, kteí nám zpsobí nco zlého. Vyhlášení zásad Celý oddíl vštpující nám správné vzory chování zaíná obecným vyhlášením dvou klíových zásad (Mt 5:17-21). Za prvé, Ježíš íká, že nepišel Zákon zrušit, ale naplnit. Jak se to mže stát? Musíme si vzpomenout, že v Zákon, který platil v dob Ježíšova uení, jsou tyi rozmry. První rozmr zákona je obanský nebo soudní. Obsahuje ády a smrnice nutné k innosti Izraele jako národa nebo státu. Ježíš naplnil tuto ást Zákona tím, že pivedl k existenci nový duchovní Izrael, který nejedná jako pozemské království dodržující literu zákona, ale jako duchovní království dodržující ducha zákona. A tak ády Starého zákona, které ustanovovaly pravidla pro vynucovanou obanskou a trestní spravedlnost Ježíš položil bokem, zatímco principy podpírající tyto zákony petrvaly v Novém Božím Izraeli. Druhý rozmr Zákona zahrnoval obadní nebo knžská pravidla: udržování knžství, chrámu a obtí. Kniha Židm nás uí, že Ježíš tento rozmr Zákona naplnil tím, že se stal naším nejvyšším knzem, nabídl sám sebe jako ob jednou provždy, a petvoil náš život ve svj chrám. Proto, znovu, vnjší omezení Zákona jsou odložena aby mohl být naplnn jejich hlubší význam. Tetí rozmr Zákona pocházel ze zákonické tradice. Ježíš zavrhl zákonické výklady Zákona. Píklad zákonické tradice vidíme na tom, jak se zákoníci nebo rabíni pokoušeli vyložit tvrté pikázání, svtit sabat. Zákoníci se snažili stanovit každou myslitelnou situaci, kde by lovk mohl porušit sabat prací. A tak byla stanovena zvláštní pravidla co se o sabatu považuje za bemeno (nebo práci) a co ješt ne. Povolené sobotní bemeno bylo jídlo vážící jako vysušený fík, vína tak, aby se dalo zamíchat v poháru, mléko na jedno polknutí, med na jednu ránu, olej na pomazání jednoho údu, voda na zvlhení oní masti, papír na napsání kratiké poznámky, inkoust na dv písmena abecedy... Zjistíte, že tyto zákonické výklady Zákona v Ježíšov uení úpln chybí. tvrtý rozmr Zákona zahrnoval morální uení. Práv tímto rysem Zákona se Ježíš zabývá ve zbytku Matouše 5. Morální zákon, deset pikázání, v dsledku zstalo. A nejen že v dsledku zstalo, ale navíc se nyní týkají nejen vnjších skutk, ale i vnitních postoj. Ježíšovo vysoké mínní o Starém zákon je vidt v Jeho slovech, že ani písmenko, ani jediná árka ze Zákona nepomine, dokud se to všechno nestane. Písmenko odkazuje na nejmenší literu hebrejské abecedy a na jótu, nejmenší písmeno ecké abecedy. (Mli bychom se vždy starat o to, abychom mli stejn vysoké mínní o Písmech jako Ježíš!) Ježíš nicmén také uí milost. Neíká, že lovk, který poruší nejmenší z Jeho pikázání bude vylouen z království, ale že bude v království nebeském nazýván nejmenším. První hlavní zásada, kterou nám Ježíš dává, je že pišel naplnit Zákon, a druhá hlavní zásada je, že Jeho uedníci mají mít pesahující spravedlnost. Naše spravedlnost má pesahovat tu, kterou mli zákoníci a farizeové nejmén ve dvou pípadech. Za prvé, jejich spravedlnost byla vymezena pedevším sadou negativ: Nebudeš

7 dlat... Ježíš námi chce pohnout až za nedlej do obtížnjší oblasti dlej. Pemisuje nás z negativního životního stylu do pozitivního. Za druhé, Ježíš nás posunuje od vnjší spravedlnosti k vnitní. Nepoítají se jen naše iny, ale i naše postoje. Stát se spravedlivjším neznamená, že budeme náboženštjší. Vtší spravedlnost je vnitní. Práv to chyblo zákoníkm a farizem a Ježíšv píklad na to ukazoval. Pesahující spravedlnost, o které Ježíš mluví, znamená, že zabití je i postoj, ne jenom in, smilstvo je sklon mysli, ne jen fyzický skutek, rozvod není dovolený z jakéhokoli dvodu, ale jen na jednom základ, vaše slovo musí být spolehlivé samo o sob bez njakých sémantických libstek, nastavit druhou tvá a jít druhou míli je spravedlivjší než odplata, milování nepátel má být upednostováno ped nenávistí. Mnoho lidí odmítajících Ježíšovo poselství, že se musíme narodit znovu, se bude snažit své odmítnutí Krista obhájit slovy, že se snaží žít podle kázání na hoe. Kdokoli, kdo si kázání na hoe opravdu peetl nicmén ví, jak nemožné je ho žít! Kdokoli, kdo se snaží založit svj vztah s Bohem na tom, jak dobe dodržuje kázání na hoe skoní v odsouzení... a jediná vc, která ho zachrání, je Boží milost. Práv proto Ježíš zaíná kázání vyhlášením milosti: Blaze chudým v duchu... Nikdo nikdy nezíská království, pokud mu není dáno. Uení, které vyplývá ze základních zásad v Matouši 5:17-21 nemá lidem ukázat, jak si mohou zasloužit spasení, ale má být vzorem pro zkušenost tch, kdo již pijali od Boha spasení jako nezasloužený dar. Hnv První píklad vyplývající z Ježíšových obecných princip se týká hnvu. Ježíš nebude u svých lidí tolerovat žití podle morálních zásad, které se dotýkají pouze jejich vnjších skutk. Slovy proroka Jeremjáše pišel, aby nám svj zákon dal do nitra, vepsal nám jej do srdce (Jer 31:33). lovk, který si drží kodex vnjší spravedlnosti, jen nesmí nikoho zabít. lovk v Kristov království se musí vyhnout tem postojm vi svým bližním, a když se jim vyhýbá, kladn jednat ve dvou oblastech. Omezení Podívejme se na to, emu se máme podle Ježíše vyhnout. Za prvé, nesmíme být nahnvaní na svého bratra. V etin jsou dv slova pro hnv: thumos a orge. Thumos je na povrchu projevený hnv, který velmi snadno vzplane a pohasne, zatímco orge je dlouhotrvající druh hnvu, kterému trvá déle, než se vybuduje, ale když už se tak stane, je usazený hluboko a snaží se o odplatu. Je to práv toto slovo, orge, které Ježíš používá. Je teba poznamenat, že Ježíš nezavrhuje všechny formy hnvu. On sám hnv používal. Potlaování hnvu mže být velmi škodlivé. Co Ježíš zavrhuje je hnv, který trvá, pokrauje v podncování, nechce ani se nesnaží o smíení, nebude spokojený dokud druhý lovk není potrestán nebo nedostal oko za oko. Trest pro lovka, který zabil, znamenal, že bude postavený ped soud. Soud se sestával z malé skupinky ustanovených soudc obyejn jich bylo sedm kteí za podmínky, že byl lovk uznán vinným, mli jen jednu možnost. Vrah musí zemít! Ježíš íká, že hnv pináší stejný dsledek. Vede k smrti toho, kdo je rozhnvaný! Ironií je, že žádný jiný lovk nemusí vynést rozsudek hnvivý lovk se znií sám. Za druhé, nesmíme urážet svého bratra.

8 Slovo, které Ježíš používá je Raca (Kdokoli ekne svému bratru Raca...). Raca je výraz z Ježíšových as, který je prakticky nepeložitelný. Nese v sob myšlenku považování lovka za idiota bez mozku nebo hlupáka. Hloupý idiot by se možná nejvíce blížil významu slova Raca. Ježíš íká, že jeho lidé se zdrží od dávání hanlivých nálepek druhým. Budu chvíli hovoit o jednom praktickém píkladu tohoto uení. Mám pítele, který svou diplomovou práci psal o kvalit sportovního chování na meziškolních hrách v kesanských i nekesanských školách. Jeho teze byla, že mezi hrái a fanoušky na kesanských školách nalezne mnohem vyšší úrove sportovního chování. Vymyslel dotazník, kterým se snažil zmit kvalitu dobrého sportovního chování (absence hanlivých pezdívek, vypískávání, vískotu, trápení rozhodích, apod.). Vci jako povzbuzování vlastního týmu a projevování nadšení považoval za známky dobrého sportovního chování. Nikdy nezapomenu na jeho prudké zklamání, když byly sepsány výsledky jeho dotazník ze stovek odpovdí, které mu poslali hrái i fanoušci z kesanských i nekesanských škol. Kesanské sportovní chování nebylo o nic lepší než to na svtských školách. Tak by to nemlo být. I když zrovna zápasíme, nemli bychom se snažit ponížit svého soupee. Nezaslouží si být nazýván Raca. lovk, který ponižuje svého bratra, svého bližního, je zodpovdný rad. Slovo pro radu je Sanhedrin, který se skládal ze sedmdesáti lidí. Za hnv je lovk piveden ped soud sedmi, za pohanní druhého je piveden ped sedmdesát. V obou pípadech je výsledkem smrt. Pohrdání a urážky jsou strašlivé vci. Nkdo pohrdá ostatními kvli jejich rase, tlesným vlastnostem, postavení ve spolenosti nebo úrovni jejich vzdlání i zrunosti. Ježíš íká, že takový pohrdavý postoj k ostatním vás zabije. Za tetí, Ježíš zakazuje útok na est. Kdokoli by ekl: `Blázne! bude vydán pekelnému ohni (Gehenna). Slovo pro blázna je moros (od kterého odvozujeme anglické moron, což znamená blbec). Moros se liší od Raca v tom, že zatímco Raca vyjaduje pohrdání lovkem kvli tomu, že je hlupák bez mozku, moros oznauje lovka, který je hlupákem v oblasti morálky. Je to slovo, které vrhá pochybnost na jeho morální charakter a dívá se na nj jako na darebáka. Nazvat muže nebo ženu slovem moros znamená niit jméno a povst. Trest za niení povsti lovka je pekelný ohe neboli Gehenna. Gehenna bylo jméno pro Údolí syna Hinómova jihozápadn od Jeruzaléma. V tomto údolí král Ahaz zavedl uctívání Molocha, což zahrnovalo dtské obti (2 Par 28:3). Král Jošijáš tento zvyk vymýtil a Údolí syna Hinómova se stalo jeruzalémským smetištm. Stále v nm doutnal ohe a množil se v nm obzvláš odporný erv, kterého bylo tžké zabít. Ježíš vzal slovo Gehenna a použil ho jako symbol vného trestu. Do Gehenny je uvrženo vše, co je pro Boha bezcenné a ohavné. Ježíš nám íká, že když niíme povst druhého lovka útokem na jeho est, dostáváme se do nebezpeí, že budeme uvrženi do té samé jámy. Jak je Ježíš písný. Nejen že potvrzuje Zákon že nesmíme vraždit, ale íká, že naše spravedlnost musí jít dál než jen dodržovat vnjší požadavky. Nesmíme si udržovat hnv proti bratru, urážet nebo pohrdat nkým jiným, nebo niit povst druhého lovka lehkomyslnou, nepravdivou nebo urážlivou eí. Kladné skutky Poté, co nám dal tato ti omezení, pikroil Ježíš k vypíchnutí dvou kladných skutk, které musíme podniknout vi lovku, který má nco proti nám.

9 Spojení mezi omezeními a kladnými skutky má hluboký smysl. Pokud žijeme jen podle omezení, mžeme prost žít dál bez toho, abychom udlali pro lovka, který vi nám chová hnv, cokoli dobrého. Ježíš nás nicmén uí, že jsme strážci svého bratra, a pokud je nco špatn s jeho postojem k nám i když mžeme být naprosto v právu máme povinnost pokusit se s ním smíit. Za prvé, Ježíš íká, že se máme usmíit ped uctíváním. Pinášíš-li tedy svj dar na oltá a tam se rozpomeneš, že tvj bratr má nco proti tob, nech svj dar ped oltáem a jdi se nejprve smíit se svým bratrem; potom teprve pij a pines svj dar (v. 23,24). Bohoslužba není jen as setkání s Bohem. Když se blíží chvíle spoleného uctívání, máme zvážit své vztahy s ostatními, a jestli víme, že nkdo proti nám nco má, máme se nejprve snažit o usmíení. Jestli se druhý lovk odmítne smíit, je to jeho zodpovdnost a ne naše. Za druhé, Ježíš íká, že se máme smíit ped tím, než budeme souzeni. Dohodni se svým protivníkem vas, dokud jsi na cest k soudu, aby t neodevzdal soudci a soudce žaláníkovi a byl bys uvržen do vzení (v.25). Ježíš nás varuje, abychom urovnali spory ped tím, než dojdeme až k soudu a už k lidskému nebo k Božímu. Závr Nyní potebujeme toto uení vzít a uplatnit je ve svých srdcích. Pemýšlejte nad svými vztahy. Je nkdo, na koho jste nahnvaní? Nkdo, kým pohrdáte? Njaký lovk, kterému jste poškodili povst? Jdte za nimi a eknte jim, že jste proti nim zhešili a zoufale toužíte po jejich odpuštní. Když nejednáme se svým hnvem, dostaví se tyto výsledky: (1) Sebezniení. Držet si hnv vi nkomu je jako házet kaktus holýma rukama druhého to možná bude bolet, ale vás taky! (2) Niení rodiny. Kainv píklad nám ukazuje, k jakému zpustošení v rodin mže dojít, když se hnv vymkne kontrole. Jeremjáš i Ezechiel uili, že když otcové jedli nezralé hrozny, tak synm trnou zuby (Jer 31:29, Ez 18:2). (3) Pokraující hnv brání jakémukoli ešení, protože náš duch není pístupný. (4) Hnv namíený proti nkomu jinému lidi nezmní, ale udlá je jen horšími a bojechtivjšími. (5) Hnv je nakažlivý. Písloví 29:22 uí, že hnvivý lovk podnítí svár. Je tedy potebné, abychom už nyní podnikli kroky k vypoádání se s petrvávajícím hnvem ve svém život. Když se vypoádáme s naším vlastním hnvem, mžeme být schopní pomáhat ostatním vymanit se z jejich ohrožení. Kdo je na vás rozhnvaný? Kdo vámi pohrdá? Kdo se snažil zniit vaši povst? Jdte, mluvte s ním a snažte se o smíení i když jste ta nevinná strana. Ježíš vám dává tuto zodpovdnost. A zajisté, pokud jste ta vinná strana, vyešte to s tím lovkem hned ped tím, než budete elit soudu. Nebrate se, nepoítejte s vítzstvím, když ve svém srdci víte, že jste pochybili. Ježíšova vle pro vás zejm je, abyste usilovali o usmíení, a abyste o nj usilovali dnes. Dále nesmíme pehlédnout, co nám tento oddíl íká o Božím vztahu k nám. Kdykoli k nám náš Pán hovoí o tom, jak máme jednat jedni s druhými, dává nám prost vhled do toho, jak s námi jedná sám. Nikdy po nás nechce nco, co sám nedlá. Všechny požadavky na chování a mravy, které na nás pokládá, vyplývají z Jeho vlastní povahy. Bh na tebe není nahnvaný; miluje t. Nesmíme zamnit Boží hnv s pojetím lidského hnvu. astokrát lidé chybn pedpokládali, že Boží hnv znamená, že Bh si u nás udlal áreku a jen eká na šanci, aby nás zlikvidoval. Boží hnv je jednoduše stáhnutí Boží pítomnosti z našich život, což vypsobí ztracenost a rozvrat jak nyní, tak ve vnosti. Bh

10 se nesnaží o odchod z našeho života, ale o vstup. Jeho láska s námi pebývá. Neeká na to, až nás bude moci potupit a jednat s námi jako s ním mén, než ím nás uinil. Bh dlá všechno možné, aby nás se sebou smíil dokonce i když sám je tou nevinnou stranou. Peruší nekonené uctívání v nebi, protože na zemi je njaký odcizený lovk. Ježíš dává stranou všechny oslavné poklony a písn andl urené pro Nj, opouští nebesa a schází dol, aby nás vyhledal abychom s Ním byli smíeni. Ješt jednou to zopakuji. Bh se nesnaží o odchod z našeho života, ale o vstup. Jeho láska s námi pebývá. Neeká na to, až nás bude moci potupit a jednat s námi jako s ním mén, než ím nás uinil. Bh dlá všechno možné, aby nás se sebou smíil dokonce i když sám je tou nevinnou stranou. Peruší nekonené uctívání v nebi, protože na zemi je njaký odcizený lovk. Ježíš dává stranou všechny oslavné poklony a písn andl urené pro Nj, opouští nebesa a schází dol, aby nás vyhledal abychom s Ním byli smíeni. Náš pípad je naprosto jasný. My jsme ti, kdo se oddlili od Boha, porušili Jeho zákony, ignorovali Jeho milostivé snahy nás získat. On se stále snaží, abychom se s ním vyrovnali mimo soud smíili se s Ním nyní, pedtím, než budeme muset elit soudu a vnému zatracení a bude již píliš pozd. Otevete mu své srdce. Stjte v milosti pijetí a odpuštní, které vám nabízí. Smite se s Bohem.

11 Jednání se sexuálním híchem a híchem v manželství V ruce držím vybranou, nádhernou a kehkou ínskou vázu. Tato váza pedstavuje nkteré z nás, kdo máme v naší sexualit celistvost. Mžeme být svobodní nebo ženatí. Sexuáln jsme nezhešili a ani nejsme obtžováni sexuáln neistými myšlenkami. Jiní vypadají tém jako tato váza, ale po bližším prozkoumání mžete najít naštípnuté místo, škrábanec nebo vlasovou prasklinu. Byly chvíle, kdy jsme se sexuáln projevili špatným zpsobem nebo jsme mysleli neist. Váza je v celkem dobrém stavu, ale jsme si vdomí njakých nedostatk. Nkteí z nás, co se týká naší sexuality, vypadáme podobn jako váza, kterou nkdo upustil a ona se roztíštila na mnoho kousík, ale pak ji nkdo znovu slepil dohromady. Jsme si bolestiv vdomi toho, že jsme sexuáln zhešili v myšlence i skutku. Ale njakým zpsobem jsou ty kousky zase slepené k sob. Jsme znovu v jednom kusu, ale naše dívjší istota je pry. Dále jsou mezi námi takoví, kdo se necítí ani jako váza, která je v jednom kusu. Jsme rozbití, rozervaní, zniení špatným užíváním sexuality. Pemýšlíme, jestli kdy budeme zase vcelku. Dokáže nás teba i Bh sám dát zase dohromady? Ztratili jsme nad sebou vládu v sexuální neistot a nemorálnosti a cokoli hodíme na ohe naší vášn, abychom ho udusili, se jen stane dalším palivem krmícím plameny. Zvažte si dnes, jaký druh vázy jste, zvažte také, že druzí lidé kolem vás na tom mohou být odlišn. Pokud máte nepoškozenou vázu, dkujte Pánu, ale nedívejte se svrchu s pohrdáním na druhého, jehož váza je naštípnutá, opravovaná nebo rozbitá. Pokud je vaše váza rozbitá, zvednte své oi k Pánu, který vám nabízí obnovení. Co Ježíš neíká o sexuálním híchu Abychom správn porozumli slovm, která jsou v kázání na hoe ped námi, v Matouši 5:27-32, musíme poznamenat, co Ježíš neíká o sexuálním híchu a híchu v manželství. Píliš asto pedasn skoíme na njaký oddíl v Písmu bez dostatené pozornosti vnované jeho kontextu, a tak získáváme špatné dojmy, tvoíme chybná uení a dokonce vnášíme do svých život falešnou vinu. Za prvé, Ježíš neíká, že sexuální pokušení se rovná sexuálnímu híchu. Musíme si uvdomit, že není žádný hích být pokoušen. Pokušení má ve skutenosti tyi fáze: (1) Návrh. Není to nco, co bych chtl udlat? (2) Zvažování. Ml bych to udlat? (3) Souhlas. Už jsem vnitn souhlasil s tím, že to udlám. (4) Provedení. Udlám to. Pokušení se odehrává na úrovni jedna a dv. Zde ješt nejde o hích. Necite se vinní, pokud jste byli pokoušeni. Nkteí lidé si co se týká sexuálního híchu chybn myslí, že i když jenom chvilkov pemýšlí, že by se zabavili vyhlídkou na neisté sexuální myšlenky nebo skutky, tak zhešili. Jestli je hích zvážení návrhu, pak ani Ježíš sám nemohl být pokoušen, protože pokušení se nemže odehrát bez myšlenky vložené do naší mysli. Pikázání Starého zákona zjišovala hích na tvrtém stupni udlali jste zakázaný skutek a byli jste vinni. Ježíš ukazuje, že hích nastává na tetím stupni už jste hích spáchali ve svém srdci. Náš anglický peklad Ježíšových slov v Matouši 5:28 se nedrží vrn toho, co náš Pán skuten íká. Vypadá to, že i letmý pohled, který zahrnuje sexuální touhu obviuje

12 lovka z híchu: kdo by pohlédl na ženu chtiv. Nicmén ecké sloveso v pítomném ase znamená pokraující innost: Kdo se dívává na ženu chtiv... To nás vede k druhému bodu: Je rozdíl mezi neistotou a nemravností. Mžeme být v pokušení íct: Dobrá, když se tedy sexuální hích uruje na úrovni souhlasu, pak není žádný rozdíl, když nad tím híchem pemýšlím nebo ho udlám a tak mžu stejn dobe jít dál a udlat to, protože trest je v obou pípadech stejný. Rozdíl je nicmén tento: híšné myšlenky se týkají jen nás samotných a nevyžadují zapojení druhých. Nemravný skutek má spoleenské dsledky, které ten neistý nemá. Když zcizoložíme, nutn k tomu potebujeme úast nkoho jiného. Za tetí, Ježíš neíká, že sexuální hích je horší než kterýkoli jiný. Celý tento oddíl kázání na hoe, Matouš 5:17-48, jedná s širokým spektrem hích. Každá forma híchu zrauje nás i ostatní. Za tvrté, Ježíš neuí, že tlesné poškození je lékem na chtí. Když Ježíš hovoí o utínání ruky a vyrvání oka jako o krocích uinných k odolání sexuálnímu híchu, neml v úmyslu, abychom ho vzali doslova. Víme to ze dvou dvod: zpsob ei, který používá, je nadsázka pehnané vyjádení urené k zaujetí naší pozornosti; a navíc to nikdo z uedník v prvním století nikdy nevzal doslovn. Neteme o zmrzaených apoštolech! Dokážete si pedstavit, že by raní zvstovatelé Ježíše mli njaké posluchae, kdyby si ve strachu ze spáchání sexuálního híchu preventivn vyrvávali oi a utínali ruce? Oslepení a bezrucí poslové jak skvlá zpráva! Za páté, Ježíš neuí, že rozvod je neodpustitelný hích. Jsem práv tak proti rozvodu jako kdokoli z vás ale Ježíš nikdy netvrdil, že rozvod je neodpustitelný hích. Píliš asto církev selhala v pomoci lidem procházejícím peklem rozvodu kvli neodpustitelnému sudiství. Mít Ježíšv soucit neznamená, že zmírníme Ježíšovo uení. Vedení v Tle je výsada, která s sebou nese zodpovdnost. Bh ve své úžasné milosti odpouští i tm, kdo s Ním chodili dvrn, a zhešili i když to už umli lépe. Ale pesto, že jim odpouští, mže od nich Bh požadovat, aby uvolnili místo ve své služb anebo úad, který drželi. Za šesté, musíme si uvdomit, že v tomto oddílu nám Ježíš nedává úplnou teologii sexuality, manželství, rozvodu a optovného satku. Proto musíme být opatrní, abychom se nepokoušeli do tohoto oddílku vkládat více uení, než kolik ho nás má nauit. Ježíš napíklad dovoluje jen jeden dvod pro rozvod a optovný satek sexuální nevru. Nicmén ješt jiný dvod pro rozvod a optovný satek nám dává 1 Korintským 7 když se nevící rozvede s vícím druhem kvli odmítnutí vícího vzdát se své víry v Krista. Jak nám Pánovo uení o sexuálním híchu mže pomoci Obrame se nyní k tomu pozitivnímu. Jak máme rozumt tomu, co Ježíš íká v Matouši 5:27-32? Má nás Jeho uení jen odsoudit? Nebo ho Pán pinesl, aby nám pomohl? Jist nás

13 naše vlastní svdomí už odsuzuje dostaten? Syn Boží nepišel zpsobit další zranní, ale uzdravit naše rány. Podívejme se tedy, jak nám to, co Ježíš íká, mže pomoci. Za prvé si musíme povšimnout spojení mezi hnvem a nemravností. Ve dvou prvních pohledech na kázání na hoe jsme poznamenali, že Ježíš nejprve hovoí o duchovní nevrnosti jde mu o budiž-postoje v našem vyvíjejícím se charakteru a o to, jakým lovkem budeme. Pak, poínaje Matoušem 5:17 až do verše 48 hovoí o vzorech chování. Pedkládá šest uritých píklad, kde chce, aby chování Jeho uedník bylo spravedlivjší než chování farize a zákoník. První píklad, který si Pán vybral v tomto oddíle o nové spravedlnosti, je ten o hnvu. Druhý píklad má co do inní s chtíem. Hnv a chtí v jakém poadí! A jaká spojitost! Ped nkolika lety, když jsem zdravil lidi ve dveích po skonení shromáždní v nedli ráno, ke mn pišla mladá matka o nco starší než ticet let ruku v ruce s vysokým mužem. Vdl jsem, že tato žena už mla za sebou nkolik manželství a snažila se nalézt lásku zaplétáním se do množství pípad sexuální promiskuity. Její manžel ji nedávno opustil; a te tu držel její ruku nový muž. ekla mi: Ráda bych vás seznámila se skuteným zázrakem v mém život. Mé srdce jí vycházelo vstíc, protože jsem intuitivn cítil, že to bude opt záležitost na jednu noc i jeden týden. Brzy pišla na to, že to ve skutenosti nebyl žádný zázrak ale nejsem si jistý, jestli pochopila nco z dynamiky svého vlastního chování. Vidíte, že když nás nkdo zraní, je pirozenou lidskou reakcí být nahnvaný. Je to jeden z projev tla. Když nás nkdo v manželství nebo ve vztahu pustil k vod nebo se nás zbavil, mžeme se velmi rozhnvat. A mnohdy se takový hnv projevuje hledáním njaké náhrady. Potebuji lásku práv te. Tolik m to bolí. Já ti ukážu jak m to štve. Dokážu ti, že jsem milováníhodný. Mžu si najít nkoho, kdo mne bude milovat, najdu si svj zázrak. Tolik zálet ve skutenosti pramení z hnvu. Muž se hnvá na svou ženu kvli jejímu šourání, zanedbávání, jejímu nezájmu o sex. Nebo je to možná manželka, kdo se hnvá na svého manžela. On nebo ona nakonec eknou: Ále, k emu to všechno je když se mnou budeš takhle zacházet, prost si najdu nkoho jiného. A jistojist, práv v tu chvíli tu nkdo takový bude. A mj ty Bože, vypadá tak dokonale: nakonec jsme nalezli lásku, kterou by nám náš partner nedal. Ale netrvá dlouho zjistit, že tohle ovoce má hokou píchu nový vztah nemže fungovat, jeden i druhý. Pro? Inu, porušuje Boží zákony. Ano, to je pravda, ale je toho víc. Takový vztah nemže nikdy fungovat, protože žádný vztah nemže mít úspch, pokud je založený na hnvu. Ježíš nám posílá zprávu: jednejte s hnvem ve svém manželství a sexualit, nebo náhle zjistíte, že zápasíte také s nevrou, vážným zranním a poškozením. Druhý zpsob, jak nám Ježíš pomáhá, je že oteven hovoí o sexuálním híchu a manželské neve. Píliš asto se náboženští uitelé vyhýbají tématu sexuality. Nkdo ekl, že svt nikdy nechce mluvit o smrti a církev nikdy nechce mluvit o sexu. Ale my bychom mli mluvit o sexu. Bh mluví o sexu. On stvoil sexualitu. Je to dokonce ást toho, že jsme stvoeni jako Jeho obraz. Jeden z nejlepších lék na sexuální hích je upímná e. Nepotebujeme jen jasné a pímé uení o úelu a správném používání naší sexuality, potebujeme se také otevít a vyznat sexuální híchy.

14 Postavme se tomu tváí v tvá v tchto verších kázání na hoe Ježíš mluví pedevším k mužm. Muži se pohledem nebo dotykem sexuáln vzruší mnohem snadnji než ženy navzdory pevýchov, o kterou se svtské ženské asopisy snaží u amerických žen. Jsem pesvdený, že mnoho kesanských mladých i dosplých muž by daleko snáze pekonalo sexuální pokušení, jen kdyby mli nkoho, s kým o tom mohou hovoit, vyznat se mu a modlit se s ním. Naši dospívající chlapci mají asto tžké asy když se snaží njak vyrovnat se zmnami, které se v nich djí. Jak by to bylo krásné, kdyby otcové dokázali vytvoit ten druh milujícího, oteveného a podprného prostedí, kde by naši synové mohli oteven hovoit o zmnách, které se v nich odehrávají. Jsem pesvdený, že mnoho kesanských muž (nebo žen) pestalo být praktikujícími kesany, protože cítili, že takový život nedokážou žít. Obtžovaly je neisté sexuální myšlenky a pedstavy. Neuvdomili si, že probouzející se touha po opaném pohlaví mže být i kladnou zkušeností, kterou do nich Bh vložil aby je motivoval k manželství a pokraování lidské rasy. Osedláni vinou a zamknuti ve vzení osamocenosti získají pesvdení, že musí být jediní, kdo mají tyto zlé myšlenky, nikdy se nemohou líbit Bohu a být naprosto istí, a tak si myln myslí, že je Bh odmítá, pedpokládají, že nedokáží žít kesanský život, a odpadnou. Jak jiné by to bylo, kdyby se nám naši mladí mohli svit. Pomozme jim tedy být vykazatelní, modleme se s nimi a dejme jim najevo, že nejsou sami. Kéž Pán pomže manželským párm, aby si byli navzájem oporou a mli tak ryzí vztahy, že budou moci jeden s druhým sdílet jakékoli sexuální potíže nebo pokušení, kterým prochází. A už jsme svobodní nebo ve stavu manželském, jsme povoláni vyznávat Bohu a dokonce i jeden druhému i své sexuální híchy a pokušení. Takové vyznání je osvobozující proces. Nemlo by být jen tak k nkomu; pednostn by se mlo konat uvnit rodiny, nebo k lovku v Tle, na kterého se mžeme dokonale spolehnout, že se s námi bude modlit, podpoí nás a bude nás volat k zodpovdnosti. Tetí vc, kterou Ježíš dlá, je že nás uí plánovat v pedstihu, jak zareagujeme na sexuální pokušení. Jeho odkaz na vyrvání oka a utnutí ruky má co do inní s praktickým zjištním, že 99% sexuálního pokušení pichází skrze smysly zraku a hmatu. íká: Zjistte si, emu dovolujete, aby vás to zrakov nebo dotekem sexuáln vzrušilo. Odstrate ze svého života nedslednost a neisté vlivy. Mladí lidé si potebují urit hranice dotýkání pedtím, než jdou na schzku, a ne až potom. Dosplí kesané si také potebují urit hranice pi svém kontaktu s opaným (nebo dokonce i stejným) pohlavím. Jsou nkteré filmy, televizní poady, asopisy nebo knihy, kterým se máme vyhnout kvli jejich híšné smyslnosti. Potebujeme být jako Josef, který se už dlouho ped svým setkáním s Potífarovou ženou rozhodl, že jeho odpov bude: Jak bych se tedy mohl dopustit takové špatnosti a prohešit se proti Bohu (Gen 39:9). Daniel se s ostatními hebrejskými dtmi pedem rozhodl, že se neposkvrní pohanským stylem života (Dan 1:8). Za tvrté, Ježíš nám dává hranice, ve kterých máme zstat. Ježíšv zákaz rozvodu a optovného satku z jakéhokoli dvodu nevyvstává proto, že by ml zalíbení v uvalování trápení na lidi, ale protože Jeho naízení je myšleno jako ochranná a ohrazující bariéra. Vysvtlím to. Když jste šastn ženatí, nepotebujete zákon, aby vám íkal: Nezcizoložte a nerozvádjte se. Vždy to vám ani nepijde na mysl. Láska vás drží ve stedu kruhu a ne na

15 jeho vnjším okraji. Naízení proti cizoložství a rozvodu je pro ty, kdo vypadli z lásky. Je zde, aby nám eklo: Zsta v ohrad, nepeskakuj ten plot. Když vyskoíš ven, už nikdy nespravíš své manželství, nebudeš mít nadji dostat se zpt do stedu kruhu. Tehdy zákon psobí v náš prospch. Pán nás volá, abychom jednali s problémy a ne ped nimi utíkali. Bh sám je usmiovatel a snaží se, abychom se s Ním spojili ve smíení. Nesmíme chovat myšlenku, že rozdílnost sama o sob je dvod pro rozvod. Svdíme, že uzdravující moc Boží lásky je mocnjší než zraující moc nenávisti. Místo toho, aby nás naše rozdíly oddlovaly, Pán nám mže pomoci je petvoit v doplující se silné stránky. Pán nám také mže pomoci nést kíž ve vztahu, protože víme, že je též Pánem vzkíšení. Pátý zpsob, jak nám Pán pomáhá, je že Jeho uení nás iní ješt více závislými na Jeho milosti. Ježíšovo uení o smilstvu, rozvodu a optovném satku je ve skutenosti reakce na pedstíranou spravedlnost zákoník a farize. Mnozí z nich se pyšnili svou vnjší mravností ale Ježíš znal to zlé v jejich srdcích. Farizeus mohl žít celý život a vbec nepoteboval Boží milost protože se sám ospravedlnil. Posunul si mítka dost nízko na to, aby je mohl dodržet. Ježíš piostuje zákon stanovením sexuálního híchu jako záležitosti srdce, ne jen vnjšího skutku. A tak Ježíš mnohé pivádí k odsouzení. Jen když víme, že nedokážeme dodržet Boží zákony jakkoli se snažíme, mžeme být ve stavu, kdy hledáme Boží milost, aby nám pomohla. A tak se musíme vrátit zpt k zaátku kázání na hoe: Blaze chudým v duchu... Království do nás vchází a my vcházíme do království, když íkáme Bohu, že ho nemáme a zoufale potebujeme Jeho pomoc. Tehdy do nás vchází a my se zaneme mnit. Když teme Nový zákon, zjistíme, že zmna nastává rznými zpsoby. Okamžit potom, co picházíme ke Kristu, nemravné innosti s jinými lidmi skoní. Bitva se pesune dovnit. Kesan už není smilník nebo cizoložník, ale on nebo ona mže stále zápasit s chtíem. V tomto zápase nicmén pokraujeme v prostedí Božího pijetí a Jeho milosti. Tak jako nenakopneme dít, které mnohokrát spadne, když se uí chodit, tak ani Bh nás nenakopne, když se uíme chodit v kesanském život. A budeme se stále uit chodit s Kristem až do dne, kdy nás zavolá dom. Závr Nyní se znovu zamyslete nad vázou, se kterou jsme zaínali. Jsme svobodní od sexuálního pokušení? Je váza našeho života nádherná a istá? Pak chvalte Pána. Dkujte mu. Ale nedívejte se svrchu na nkoho jiného, jehož váza je rozbitá. Musíme mít stejný soucit, jaký vi lidem, kteí sexuáln zhešili, projevoval Ježíš. Jsme naštípnutí, poškození, roztíštní a slepení zpt dohromady, nebo úpln rozbití na kousíky? Potebujeme se chytit nové pedstavy toho, co Pán zamýšlí uinit v našich životech. Chce opravit naši duši. Když svj život vložíme do Pánových rukou, složí nás zpt dohromady. A hádejte co! On je v obnovování mistr. Na vázu vašeho života dá dokonce i novou glazuru. Budeme nádherní, vybraní, úplní. Pán nám dává své slovo: Pohlete, vše iním nové.

16 Jednání s obtížným lovkem V Matouši 5:17-48 nám Ježíš dává šest konkrétních píklad popisujících zmny chování, o které v nás usiluje. Každému píkladu pedchází fráze: Slyšeli jste, že bylo eeno... ale já vám íkám... První a druhý píklad (5:21-30) nám íká, že vražda a smilstvo nejsou jenom skutky jsou to postoje. Ježíš po nás vyžaduje, abychom s hnvem a chtíem upímn zápasili, a nauili se oistit od jejich zkázonosného vlivu. Tetí píklad (5:31-32) se týká rozvodu a optovného satku. Náš Pán potvrzuje manželský svazek a íká nám, že se nemáme rozvádt nebo uzavít nové manželství, pokud nedošlo ke smilstvu. tvrtý píklad zmny v chování se týká držení našeho slova (5:33-37). lovk si musel dát pozor, než uvil slovu farizea, protože ten užíval slovník písah nkteré ho vázaly dodržet jeho slovo, zatímco jiné tak neinily (Mt 32:16-22). Ježíš nás uí, abychom s pravdou neslovíkaili, nemluvili jednou tak a podruhé jinak, a nedávali sliby, které nesplníme. Nedávno jsem se zúastnil obda, na který bylo pozváno mnoho služebník. Každý potvrdil, že se dostaví. Asi jedna tetina z nich se nikdy neukázala, ani se neozvali s vysvtlením nebo omluvou. Jejich ano nebylo ano. Ježíš íká: íkej, co myslíš, a mysli, co íkáš. Pokud eknete, že nco udláte udláte uritý závazek, dáte slib udlejte to (nebo se estn pokuste, aby vás lovk, kterému jste vc slíbili, ze závazku uvolnil). Nkteí lidé chybn vykládají Ježíšova slova o písahách. Podle nich zahrnují i zákaz užívání písah u soudu ( Písahám, že budu mluvit pravdu, jenom pravdu a nic než pravdu, k tomu mi dopomáhej Bh ). Víme nicmén, že Ježíš to tak nemyslel. On sám odpovdl Kaifášovi, když ho veleknz dal pod písahu: Zapísahám t pi Bohu živém... (Mt 26:63). Pavel se také dovolával Božího jména jako svdectví svým slovm: Dovolávám se za svdka samého Boha, a ped tváí Boží vás ujišuji, že to, co vám píšu, není lež (1 Kor 1:23 a Gal 1:20). Kdo je to obtížný lovk? Pátý a šestý píklad (5:38-48) se týká zmn v našem chování pi jednání s našimi nepáteli lidmi, kteí nás bijí, obžalovávají, vynucují na nás svou vli, nco nám nutí. Ježíš nám íká, jakých skutk se máme vyvarovat a jaké naopak dlat. Nespokojím s tím, že by toto uení mlo platit jen pro neznámé lidi, kteí mi ztžují život nebo mi vadí v omezené míe. Ti, kdo mají nejvtší moc nás zranit, být našimi nepáteli, jsou lidé, kteí jsou nám nejblíže: matka nebo otec, manžel nebo manželka, syn nebo dcera, bratr nebo sestra, píbuzný, díve blízký pítel. Joyce Landorf napsala knihu jménem Výstední lidé, ve které hovoí o osobách, se kterými musíme udržovat tsné vztahy kvli okolnostem nebo kvli tomu, že patí do naší rodiny. Popisuje výstedního lovka tmito temi znaky: Za prvé, výstední lovk je emocionáln slepý. Takoví lidé dokáží stoprocentn vidt své poteby, ale nikdy nevidí ty vaše. Žijí s vámi, ale nikdy vás skuten nepoznají. Mají vynikající zrak na nacházení nedokonalostí, ale jsou slepí k vašim úspchm. Takový výstední lovk mže být rodi, který na vašem bratru nebo seste nikdy nevidí žádnou chybu, ale jakkoli se ho snažíte potšit, nikdy nevyhovujete. Už se vám možná narodily vnouata vašich rodi a doufali jste, že váš otec nebo matka budou pyšní jen

17 abyste je slyšeli poznamenat, že dti vašeho bratra nebo sestry jsou: (a) chytejší, (b) vychovanjší, (c) lépe vypadají. Výstední lovk mže být partner, který je schopný vám dát dlouhý seznam vašich nedostatk, ale vidí jen málo toho, co dláte správn. Na druhou stranu jsou naprosto lhostejní ke svým vlastním chybám a zdá se, že o nich nemají ani tu nejmenší pedstavu, když jim je pedložíte. (Musí být poádn drsné, když se dva výstední lidé vezmou!) Výstední lovk mže být tchán nebo tchyn, kteí pijdou k vám dom a cítí se nepohodln, když jim íkáte mami nebo tati. Jsou emocionáln slepí k tomu, jak dobrá snacha nebo ze jste. Možná jste se pekonali, abyste pipravili skvlou veei na den díkvzdání, ale vše, co uvidí nebo poznamenají je, že se jídlo podávalo o pl hodiny pozdji. Výstední lovk mže být dít, které vás miluje jen když nco chce, a po zbytek asu je slepé k lásce a práci, kterou vykonáváte, abyste jim usnadnili život. Za druhé, výstední lidé jsou emocionáln hluší. Mžeme jim vylít své srdce, ale jejich odpov je: Kdy bude hotová veee? Snažíme se jim íct, co se skuten v našem život dje, kde jsme zranní, co by mohli dlat, aby nám pomohli. Ale oni nám nebudou naslouchat, nebo nám okamžit dají velmi kritickou a bránící se odpov. Mluvit k nim je jako mluvit do dubu nebo k robotovi odpov je vždy naprosto pedvídatelná. V dsledku toho si dáme pozor na to, o em s nimi budeme mluvit. Hluboce si pejeme, abychom se mohli skuten otevít a mluvit s nimi ze srdce ale tento lovk nás prost vbec neslyší. Joyce Landorf pikládá tetí znak výstedního lovka: poškozené hlasové akordy. Slova je mi líto, udlal jsem chybu, omlouvám se, prosím odpus mi, nikdy nevyjdou z úst výstedního lovka. Vždy to musíte být vy, kdo se bude snažit o smíení, omlouvat se, pokoušet se obnovit váš vztah. Výstední lovk se nevidí jako osoba, která by mohla udlat chybu nebo nemusela být v právu. Na vin je vždy nkdo druhý, vždy je obvinn nkdo jiný, a nkdo jiný se vždy musí omlouvat. Od lidí s poškozenými hlasovými akordy se vtšinou nedokáte slov náklonnosti a povzbuzení. Mám t rád, jsi pro m zvláštní, jsi moc pkná, tolik pro mne znamenáš, v jejich slovníku chybí. Povšiml jsem si ješt jednoho znaku výstedního lovka: má svázané ruce. Jejich ruce vás nikdy nesevou, neobejmou, nepoklepou, nepohladí, nedotknou se vás s láskou. Je to jako by byli živou mumií s rukama pevn pivázanýma k bokm. Nejednou jste si páli, aby své ruce rozpáhli do široka, a vzali vás do velikánského objetí lásky a pijetí. Rozpoznáváte podle tchto tyech znak njaké výstední lidi ve svém život? Mohlo by to popisovat vás? Strategie pro jednání s obtížným lovkem Ježíš nám dává plán akcí pro jednání s takovým obtížným, výstedním lovkem. Za prvé, nikde v tomto oddílku se Ježíš nedrží nadje, že se obtížný lovk zmní.

18 Vím, že nás evangelia uí mít víru. Také nám ukazují dležitost toho lidi pozitivn pejmenovávat. Ježíš nazval tekutý písek Šimona skálou. Chce, abychom ostatním pomohli objevit jejich novou totožnost. Ale jsou lidé, kteí se nezmní bez ohledu na to, jak moc se snažíte. Držíme si nadji, že se zmní. A as od asu pro n udláme nco opravdu pkného abychom zjistili, jestli je naše láska nepimje zareagovat. Ve skutenosti používáme druh jemné manipulace Možná to bude klí k jejich zmn. Ale as od asu se stává, že obtížní lidé prost dál pokraují po svém naprosto nezmnní. Jsou zákonití (oko za oko), hrubí (udeí vás do tváe), nerozumní a nemyslící (berou si váš pláš) a vyžadující (dej mi, pj mi). Ježíš nám íká, abychom si vytvoili plán skutk, které nezávisí na tom, jestli se zmní. Dokonce ani nedává nadji, že když nastavíme druhou tvá, pjdeme druhou míli, vzdáme se svého plášt, a vydáme a pjíme svj život i peníze, že srdce obtížných lidí roztají a jejich stará strupovitá žabí nátura se polibkem promní v okouzlujícího prince. Když jsme hotovi se svou láskou a péí, mohou být stále emocionáln slepí a hluší, mohou mít poškozené hlasové akordy a svázané ruce! Máme se rozhodnout jak se k nim budeme chovat za pedpokladu, že se nikdy nezmní. Skuten nemusí být zpsobilí ke zmn, nebo spíše, nevyberou si zmnit se. Anne Ortlund napsala knížku s rozkošným názvem, Dti jsou jako vlhký cement. Pidám se k tomuto pojetí a dodám, že obtížní lidé jsou jako zatvrdlý beton. Všechny jejich životní sklony jsou už nastavené. Neíkám, abychom se vzdali snahy získat obtížné lidi nebo za n pestali mít víru. íkám jen naplánujte si své reakce na n za pedpokladu, že se nezmní. A je jim prokazované dobro skuten upímné rozhodnutí odplácet dobrým za zlé a ne jen další pokus zmanipulovat je k žádané reakci. Když se osvobodíte od oekávání, že se zmní, mžete také zabránit emocionální houpace, na kterou vás dostali. Víte, že mají potíže vás emocionáln vidt, slyšet, hovoit k vám a dotýkat se vás. Spíše než napnout své síly, abyste je zmnili, vás Pán žádá, abyste napjali své síly k utváení vaší reakce na n. Nemáte žádný zpsob, jak je ovládat nebo zmnit, ale s Pánovou pomocí mžete zmnit a ovládat sebe. Je to velmi osvobozující chvíle, když mžete íct: Tento lovk se zejm nikdy nezmní. Pesto ho pijímám. A vybírám si, že ho budu milovat. Druhá osvobozující vc, kterou nám Pán dává k jednání s obtížným lovkem, je zdržet se vi nim odplaty. Starý zákon dovoloval odplatu: oko za oko, zub za zub, jizvu za jizvu, ránu za ránu. Ve skutenosti bylo starozákonní naízení o odplat krokem kupedu, nebo na pomstu uvalilo omezení. Když jste mi vydloubli oko, nemohl jsem vám urazit hlavu! Když se nkteí lidé dívají na Matouše 5:38-41, nechápou, co Ježíš žádá, a myslí si, že to byl nepraktický a nerealistický pacifista. Napíklad: máme rozpustit policii, abychom každému dovolili bít koho si zamane? Máme odstranit všechny zákony týkající se zodpovdnosti, aby lidé mohli zpsobit jakýkoli zmatek a nikdy nemuseli na soudu platit škody? Pokud si od nás chce šílenec nebo tíleté dít pjit eznický nž, musíme mu ho dát? Odpov na všechny ti otázky, z jiných míst Nového zákona, je NE! NE! NE! Ježíš se nepokouší zavést nový zákonný nebo ekonomický systém. Pomáhá nám v naší osobní reakci na obtížné lidi: jak se vypoádáváme s jejich urážkami (úder na pravou tvá)? Jak reagujete na jejich nedostatek ohleduplnosti, nerealistické nebo tíživé požadavky a vyžadující povahu? Ježíš nás uí, abychom se vyhnuli osobní pomstychtivosti, odvetnému duchu a skutkm odplaty.

19 A ve své reakci máme jít ješt dál od odplaty. Ježíš nám íká, abychom nastavili druhou tvá, dali i košili a šli druhou míli. To mže ve skutenosti udlat jen svobodný lovk. Pokud se snažíte takové vci dlat, protože na vás nkdo naložil bím viny, nebo protože si držíte myšlenku, že dobrý kesan by ml být vi obtížným lidem pasivní tak, že se pekulí a bude hrát mrtvolu pak se z vás stane rohožka. Jednoho dne budete mít dost toho, že se po vás neustále šlape, a vybuchnete hnvem. Svobodné a vdomé rozhodnutí dsledn odplácet dobrým za zlé nás na druhé stran osvobozuje. Obnovuje naše sebehodnocení a naši dvru v Boha, protože zjistíme, že se k té nedosplé a emocionáln zaostalé osob v našem život blížíme se skutenou zralostí. Za tetí, Ježíš nám íká, abychom obtížné lidi milovali. V paralelní pasáži v Lukáš 6:27 jsou po slovech milujte své nepátele, vyžadovány dva skutky. Vím, že tyto dva skutky popisují, jak máme milovat: prokazovat dobro a žehnat našim obtížným lidem. Ježíš tak definuje lásku spíše jako skutek než jako pocit. Neíká: Pociujte dobro, ale ite dobro! Slovo žehnejte doslova znamená mluvte dobe o. Je tolik pravdivých, ale ošklivých vcí, které bychom mohli íct o obtížných lidech. Ježíš nás žádá, abychom užívali kladnou e, když mluvíme s nimi, nebo o nich. Tímto zpsobem se mohu vyhnout tomu, abych se stal zrcadlem. Pro bych ml já být emocionáln slepý a hluchý, mít poškozené hlasové akordy a svázané ruce? Budu dlat a mluvit dobe. Budu milovat. Moje láska nebude jen ta pozemská, která vyžaduje od druhé osoby lásku nazpt. Pokroím k nebeské lásce, Boží lásce, která pokrauje bez ohledu na reakci. Pokud Pán posílá slunce i déš aby padal na pole dobrých i zlých farmá, pak i já mohu pokroit k lásce, která nezávisí na souhlasném pijetí. Nakonec nám Ježíš íká, abychom se za obtížné lidi modlili. Když se za n pestaneme modlit, jsme již skuten poražení! I když jsme pijali skutenost, že se nikdy nemusí zmnit, a musíme podle toho plánovat své skutky, pesto v našem srdci zstává malý koutek, kde v modlitb stále íkáme: Všechno je možné. Pokud nebude obtížný lovk osvobozen v tomto vku, v modlitb víme, že se to stane ve vku nastávajícím. Ježíš pišel dát zrak slepým, sluch hluchým, e nmým a svobodu spoutaným. Pokud to nebude dokoneno nyní pak to bude potom! Modlíme se: Tvé království pij do života tohoto obtížného lovka, a se v nm naplní tvá vle. Pán nás prost volá, abychom jednali s obtížnými lidmi stejn, jako on jedná s námi. Nepestal nás milovat, když jsme Jej nevidli, neslyšeli, nemluvili jsme k Nmu a nedrželi se Ho. Nyní, když jsme Jeho, zve nás, abychom byli dokonalí (dosplí, úplní) jako je dokonalý náš nebeský Otec.

20 Budování duchovní disciplíny Jakým lovkem se stáváte? Jaký druh vlivu máte? Ukazují vaše skutky, že jste Pánovým uedníkem? S temi výše uvedenými otázkami se Ježíš vypoádával v Matouši 5. Blaženosti k nám hovoí o tom, jakými lidmi nás Pán touží mít. Sl a svtlo mluví o vlivu, který budete mít. Vnitní spravedlnost se podepíše na vašem chování k lovku, na kterého mžete být nahnvaní nebo ke kterému jste nesprávn sexuáln pitahováni, k partnerovi, kterého byste nejradji opustili, na uinném slibu, na chování k obtížným lidem ve vašem život, kteí od vás spíše berou než aby nco dávali. Pokud jste peliv žili podle slov, která Ježíš íká v Matouši 5, potebujete nyní práv Jeho uení v Matouši 6. Pro? Nuže, pedpokládejme, že jste se stali tím vším, co Ježíš žádá. Váš charakter odráží závislost na Bohu a sedm blažeností, které následují. Máte dobrý vliv na vaše okolí spíše než abyste byli lovkem vedeným sem a tam názory a hodnotami ostatních. Úspšn jste se vypoádali s hnvem a chtíem. Neporušili jste své manželské sliby ani neberete na lehkou váhu ostatní závazky. Dokonce zacházíte s obtížnými lidmi ve svém život jako to Kristus dlal se svými nepáteli. Jste nyní v nebezpeném moment své kesanské zkušenosti kvli pokušení íci: Hej, už jsem tam dorazil. Jsem takový, jakého mne Pán chce mít. Ostatní se na mne dívají jako na úžasný píklad kesana. V porovnání s jinými lidmi má ve mn Bh docela slušný poklad. Pán vám íká: POZOR, BU OPATRNÝ! Je tu pokušení používat svou duchovnost, abyste si získali pozornost druhých. Ježíš hovoí o tech oblastech duchovní disciplíny dávání, modlitba, pst kde je nejpravdpodobnjší, že se zniíme duchovní pýchou na to, co v nás Pán dlá. Klíový verš v Matouši 6:1 nám dává principy ídící ti píklady ve verších 6:2-18. Jsme varováni, abychom nedlali spravedlivé skutky kvli pozornosti druhých. V kesanském život je taková jemná rovnováha. Na jednu stranu nám Ježíš íká, že budeme vidt, protože jsme svtlo svta a to nemže být skryto (5:14); na druhou stranu nám íká aby nás druzí nevidli. Rozdíl má co do inní s našimi pohnutkami. Když je naším cílem vyvýšit Pána skrze své životy, pak ostatní uvidí naše dobré skutky a budou chválit našeho Otce. Nicmén když je naším cílem uznání, budeme hledat svou slávu ne Boží. Podívejme se na dv ze tí duchovních disciplín probíraných v Matouši 6:1-18 dávání a pst. Dávání Okamžit rozeznáme, že v Matouši 6:2-4 není vše, co Ježíš nebo Bible íká o dávání. Písmo uí nejmén ti hlavní zásady dávání, a zde se Ježíš dotýká pouze té tetí. První zásada dávání, kterou Písmo uí, je že Bh nikdy nezamýšlel, abychom svj píjem používali jen k uspokojení vlastních poteb. Oba dva Zákony nás uí dávat na práci našeho Pána a druhým. Dokonce i chudí lidé jsou chváleni za dávání, tak jako vdova, která dala vše, co mla, a svatí z Makedonie, kteí i ze své chudoby dali jeruzalémským svatým. Bohatý blázen, který spádal plány jen na vlastní útraty, naproti tomu pišel ve chvíli i o svj život. Jsou ti postoje k hmotným vcem, které jsou zobrazené v podobenství o milosrdném Samaritánovi. Zlodj symbolizuje postoj nkterých: Co je tvoje bude moje, když to dokážu

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Úspěšný život. George O. Wood

Úspěšný život. George O. Wood Úspěšný život George O. Wood Přeloženo z originálu v anglickém jazyce, The successful life od George Wooda. Vydáno nakladatelstvím Aglow Publications, 1984, ISBN O-930756-82-7. Přeložil Lukáš Makovička.

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Pojmy a definice: Agrese:

Více

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004)

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) BOŽÍ LÁSKA CECIL J. ducille (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) Halelujah! Brati, otevme si, prosím, Bible v 1. Janov epištole a podívejme se do kapitoly 4, verš 16: A my jsme poznali, a uvili o

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008)

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008) KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2008) Bratr Jirka hovoil o tom, že jsou uritá období, ve kterých pichází Boží slovo na stejné téma. Nemám problém to opakovat. Nevím, že jedno slovo opakujeme

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha Žít plný život...pinášející ovoce Ducha George O. Wood Obsah 1. Vytvoení seznamu 2. Žij plný život s láskou 3. Žij plný život radostn 4. Žij plný život v pokoji 5. Žij plný život trpliv 6. Žij plný život

Více

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Úvod Dnes bychom se spolen mli podle tématu zabývat vývojem svdomí a psychickými okolnostmi svátosti smíení. Zahájíme tedy v podstat celý dnešní blok

Více

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA AQUAWELL (CZ) s.r.o. POSTUP DEMONSTRACE VE FIRM 1 I. Než vstoupíme do firmy. Obchodník musí být pipraven na práci u zákazníka.vyžaduje to osobní pípravu. 1. Kontrola materiál k prezentaci

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH MARK JANTZI (Praha, ervenec 1994) Vím, že Bh v této dob íká své církvi, aby byla ostražitá. Bratr ducille mluvil asi ped temi týdny k bratím ve mst Champaign v Illinois. ekl,

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

POSILNME SE V HOSPODINU

POSILNME SE V HOSPODINU POSILNME SE V HOSPODINU MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Chvála Pánu. Myslím, že zvláš v tuto hodinu je poteba, abychom pišli s Božím slovem, a že je poteba slyšet, co Bh praví církvím. Amen? Hospodine,

Více

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Karl Grunewald Bývalý vedoucí Odboru pro péi o lidi s postižením, pi Ministerstvu zdravotnictví

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Úvod Všechny vás zdravím a peji pkné odpoledne. A dovolte, abych vám vyjádil svj obdiv a vdnost za to, že vytrváváte v katechetické služb, protože

Více

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Pístupný web Základy pístupnosti Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Kristýna Knapová kristynka.k@centrum.cz Síla webu je v jeho univerzalit. Pístup pro každého nezávisle na schopnostech je jeho

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 VOLNOASOVÉ AKTIVITY A PREVENCE

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Pojme se podívat do Zjevení do tvrté kapitoly. Víme, že první ti kapitoly Zjevení, nebo spíše druhá a tetí kapitola, mluví o dopisech sedmi

Více

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995)

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995) MUSÍME BOHA CHVÁLIT CECIL J. ducille (konference eská republika, 1995) Dnes budeme mluvit o tom, pro je teba, abychom Boha chválili. Zamysleme se spolen nad jedním píbhem ze Starého zákona. V tomto píbhu

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví Vzdlávací oblast : lovk a zdraví Vyuovací pedmt: Výchova ke zdraví Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Výchova ke zdraví je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru Výchova

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem UPRAVENÝ APEK U zaínajících neslyšících tená je nutno brát ohled na uritá specifika, jako jsou napíklad rznorodost jazykových kompetencí v eském i eském znakovém jazyce i dosavadních zkušeností s reálným

Více

JEDNOTA TLA KRISTOVA

JEDNOTA TLA KRISTOVA JEDNOTA TLA KRISTOVA MARTIN KLUSO (Praha, 27. srpna 2003) Vím, že pichází as, kdy Bh bude mít Tlo Kristovo. Nechce se nám hovoit o tom, že bychom mli init vtší vci nebo být slavnjší nebo chodit v tom Tle

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961.

Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961. Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy, Pacovská 350, Praha 4 Obor: Sociální pedagogika Pedmt: Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961. 22. ervence 2008 Michaela Molková Jak si jist

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

Biblická východiska svátosti smíení

Biblická východiska svátosti smíení Biblická východiska svátosti smíení Úvod Dostal jsem dnes takka nemožný úkol zastoupit otce Aleše Opatrného, jemuž se nemžu vyrovnat ani kvalitou pednesu, ani genialitou a hloubkou myšlenek, takže spíše

Více

! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " "

!  #!  $ % &    ' () *+ %+,  -. / , 0  ! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " " PL ROKU ZA NÁMI Výsledky za pl roku práce a snahy už všichni známe a te nastává to období, které má pro každého jiný význam. Pro devááky je toto období

Více

O. František Blachnický. ABSTINENTSKÉ KRÉDO Kruciáty osvobození lovka. Peklad Martina Kuchyková Korektury sestra Siarda Trochtová

O. František Blachnický. ABSTINENTSKÉ KRÉDO Kruciáty osvobození lovka. Peklad Martina Kuchyková Korektury sestra Siarda Trochtová O. František Blachnický ABSTINENTSKÉ KRÉDO Kruciáty osvobození lovka Peklad Martina Kuchyková Korektury sestra Siarda Trochtová 1. Kruciáta osvobození lovka, nazvaná též Dílo Neposkvrnné Matky církve,

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu Sudoku hlavolam (puzzle) obsahuje celkem 81 bunk (cells), devt vodorovných ádk (rows), devt svislých sloupc (columns) a devt skupin po 3 3 bukách nazývaných bloky

Více

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ MARTIN KLUSO (Praha, íjen 2002) Jednou bájenou vcí, kterou od Boha mžete dostat, jsou dti. Když kážete dtem, nkdy zjistíte, že byste stejnou vc mli kázat i sami sob. Dám vám jeden

Více

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor Datový typ POLE Vodítkem pro tento kurz Delphi zabývající se pedevším konzolovými aplikacemi a základy programování pro mne byl semestr na vysoké škole. Studenti nyní pipravují semestrální práce pedevším

Více

Setkání 18/04/2012 záznam

Setkání 18/04/2012 záznam Setkání 18/04/2012 záznam Autor: Štpánka Bednáová Verze/datum: 07/05/2012 Úvod FKP pedstavuje historicky 1. seskupení v R, které se zabývá klientským pístupem (Customer Experience CX) jedná se o neformální

Více

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY CECIL ducille (Tulsa, Oklahoma, USA, 2004) Jsme Bohu vdní, že nás znovu zve k prostenému stolu. Jsme už dlouho na svatební hostin, ale nkteí z nás ješt nejsou pln nasyceni.

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

D ti sv dci nebo ob ti domácího násilí. Porada editel kol a kolských za ízení Pk Se 20. listopadu 2013

D ti sv dci nebo ob ti domácího násilí. Porada editel kol a kolských za ízení Pk Se 20. listopadu 2013 Dti svdci nebo obti domácího násilí Porada editel kol a kolských zaízení Pk Se 20. listopadu 2013 STATISTIKA V R se stává obmi násilí bhem svého ivota 38 procent en. (AV R, 2003) Nejastji picházejí problém

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

Proud eky prof. Daniel Duda

Proud eky prof. Daniel Duda ást 1: A protéká jím eka Proud eky prof. Daniel Duda Jsme lidé s duchovní žízní. Ježíš zaslíbil hojnost duchovní vody. A pesto, jsme-li estní, i když jsme jej pijali a možná známe celá léta, mnozí z nás

Více

Obanské právo. Každý je povinen pi výkonu svých majetkových práv a povinností dbát na to, aby nezasahoval do práv a oprávnných zájm druhých.

Obanské právo. Každý je povinen pi výkonu svých majetkových práv a povinností dbát na to, aby nezasahoval do práv a oprávnných zájm druhých. Obanské právo Oekávané výstupy dle RVP GV: Žák rozlišuje fyzickou a právnickou osobu, uvede jejich píklady vymezí podmínky vzniku a zániku dležitých právních vztah (vlastnictví, pracovní pomr, manželství)

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009)

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009) BH VŠEMOHOUCÍ CECIL ducille (Tursko, erven 2009) Jak jsem tu te sedl, pišla mi myšlenka: Jehova Pán Bh všemohoucí. To jsou nejmocnjší slova našeho slovníku, a my dodnes pln nechápeme, co znamenají. Najdme

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010)

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010) PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE (Londýn, Anglie, srpen 2010) Dobré odpoledne, bratí, zazpívejme prosím spolen píse Abba, Ote, zpsob ve mn zmnu. Pane, žehnáme Ti pro Tvé zámry, pro Tvou radu a pro Tvé poselství.

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

-.#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím

Více

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004) SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA (Konference v Kraskov, srpen 2004) Chtl bych dnes navázat na to, co jsme slyšeli vera veer od bratra Martina. A vím, že se nám podaí z Boží milosti projít tyto vci v pozornosti.

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Odlišná sexuální orientace

Více

Zdravotn sociální problematika senior Mgr. Dagmar Dvoáková

Zdravotn sociální problematika senior Mgr. Dagmar Dvoáková Vážení a milí tenái, rádi jsme pro vás pipravili další tištné vydání Senio.cz. Toto íslo je neobvyklé tím, že nepináší, tak jako dosud, vlastní tvorbu našich pispvatel senior, ale slovo odbornice ke zdravotn-sociální

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy sy. CAN - zanedbávání Zanedbávání

Více

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006)

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006) SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO (Praha, bezen 2006) Vždycky, když pijdete na shromáždní, je tady spousta tch, kteí hovoí. Nemyslím jenom pirozen, že se obas snažíme udržet v klidu naše dti, ale mluvím o

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV CECIL J. ducille (Hraniná, Jizerské hory, záí 2005) Chvála bu Hospodinu. Toto ráno mi Pán znovu pokládá na srdce slovo o Tle Kristov. Jak se jím staneme? Jak víme, že jsme souástí

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím (23.11.2006, LISABON) Ceny nelegálních drog prodávaných na evropských ulicích v posledních

Více

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Kvalitativní analýza této cílové skupiny prostednictvím terénního výzkumu protidrogových koordinátor a pediatr Mgr. Jana Majzlíková Katedra psychologie

Více

PORUCHY CHOVÁNÍ V DTSKÉM VKU. PhDr. et PhDr. Radek Ptáek Mgr. Terezie Pemová. Hyperaktivita Institut pro studium a terapii poruch pozornosti, o.s.

PORUCHY CHOVÁNÍ V DTSKÉM VKU. PhDr. et PhDr. Radek Ptáek Mgr. Terezie Pemová. Hyperaktivita Institut pro studium a terapii poruch pozornosti, o.s. PORUCHY CHOVÁNÍ V DTSKÉM VKU PhDr. et PhDr. Radek Ptáek Mgr. Terezie Pemová Hyperaktivita Institut pro studium a terapii poruch pozornosti, o.s. Poruchy chování Poruchy chování v dtství pedstavují pomrn

Více