Království Boží je mezi vámi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Království Boží je mezi vámi"

Transkript

1 Království Boží je mezi vámi Alianční týden modliteb Česká evangelikální aliance

2 Slovo k Aliančnímu týdnu modliteb 2007 Vážení přátelé v Kristu, ve svém okolí se bohužel často setkávám s lidmi, kteří jsou zklamáni charakterem a životem křesťanů, církví jako institucí a do jisté míry i křesťanskou vírou, neboť podle nich neodpovídá realitě. Co je horší, velká část těchto stesků pochází od křesťanů samotných, kteří si stěžují, že to, co vyznávají, prostě nefunguje v jejich vlastních životech. Kritika zaznívá samozřejmě i od těch, kdo stojí mimo nebo na okraji církve a lidí, kteří jsou jejími otevřenými oponenty (ač jim často schází skutečná zkušenost). Tito lidé nás křesťany často bijí naší vlastní holí kritizují nás za to, že nežijeme podle měřítek, která dal sám Ježíš Kristus. Je nutné si přiznat, že mezi kvalitou života viditelnou v Ježíši Kristu, kterou Bible vidí a popisuje jako reálnou a která se naplnila v mnoha životech jeho následovníků v dějinách církve, a skutečným každodenním jednáním, vnitřním životem a společenským vlivem lidí hlásících se dnes ke Kristu, je zjevná disproporce. Možná to některé bude šokovat, ale k tomu, aby církev obnovila svou důvěryhodnost (přinejmenším ve svých řadách) a měla naději oslovit současnou českou společnost evangeliem nepotřebuje více lidí, peněz, budov, programů či prestiže. Vše co potřebuje k tomu, aby naplnila Kristovy záměry, je kvalita života, kterou Ježíš učinil dostupnou a možnou v životech svých učedníků. Království Boží mezi námi. Přeji vám požehnaný čas na modlitbách. Mgr. Jiří Unger tajemník ČEA Sbírka ATM 2007: Již tradičně prosíme, abyste během modlitebních shromáždění uspořádali také sbírku na některý z projektů ČEA nebo na pokrytí nákladů spojených s přípravou a rozvojem ATM. Prosíme proto, abyste zvážili svou podporu služby ČEA a předem děkujeme za vaši štědrost. Své dary můžete zasílat s var. symbolem 2106 na účet ČEA u ČS a.s. - č.ú.: / 0800 Současné projekty ČEA: - Co se učí naše děti hodnoty a odpovědnost křesťanů ve školství - Modlitební iniciativy ATM, IDOP - Mediální poradenství - projekt a materiály ČEA na podporu schopnosti sborů a křesťanských organizací lépe využívat média a komunikovat skrze ně - Apologetika a evangelizace ve spolupráci se Zacharias Trust (Oxford) - Být křesťanem v zaměstnání integrace profesního života víry, zvěstování evangelia v prostředí zaměstnání, podpora církve v oblasti současných výzev na pracovišti - Přirozený růst církve (NCD) dotazníkové analýzy 8 oblastí klíčových pro kvalitativní i kvantitativní růst sborů - Právo a spravedlnost setkání věřících právníků - Projekt Daniel socio-politické analýzy, monitoring a působení na klíčovou legislativu - Školení pro křesťanské neziskové organizace, konference ČEA - Další na

3 Království Boží je mezi vámi Neděle 7. ledna Lukáš 17:20-21 Když se ho farizeové otázali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim: "Království Boží nepřichází tak, abyste to mohli pozorovat; ani se nedá říci: `Hle, je tu nebo `je tam! Vždyť království Boží je mezi vámi!" Matouš 6:33 Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. Vize života v království Božím je vizí, kterou Ježíš přinesl jako zvěst evangelia. Přišel, aby hlásal, zjevil a učil jaké království nebeské je a že je skrze něj všem na dosah. K tomu jsem byl poslán, řekl v Lk 4:43. Boží království - prostor, kde se naplňuje to, co je Boží vůlí - tu vždycky bylo a bude (Ž 145:13). Je to království všech věků. Jediné místo ve vesmíru, kde Bůh (pokud víme) dovolil, aby se jeho vůle nenaplňovala v plnosti je lidský život a planeta, kterou nám svěřil. Modlitba přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi dává smysl právě jako prosba, abychom dali jako jednotlivci i společenství prostor Bohu, aby byl Bohem v našem životě, v našem království. Modlíme se, aby se jeho království naplnilo i zde na zemi (Lk 21:31; 22:18), kde je již ve skutečnosti přítomné (Lk 17:21; J 18:36-37) a dostupné pro ty, kdo je hledají celým srdcem (Mt 6:13; 11:12; Lk 16:16). Pro ty, kdo je hledají v Kristu platí, že jim všechny věci napomáhají k dobrému (Ř 8:28) a že je nic (včetně smrti) nemůže oddělit od Boží lásky a jeho péče. To je druh života, který jeho království nabízí již teď. Je to vize života nyní a navěky (života věčného) v království, kde se plní Boží vůle a my k ní dokážeme říci své radostné ano. Skrze narození shůry máme účast na Boží přirozenosti (2 P 1:4; 1 Jan 3:1-2) a můžeme mít svým životem podíl na tom, co Bůh činí na zemi právě teď. Věčnost pouze nepřichází, věčnost trvá a je také teď. K modlitbám Děkujme Bohu, že nám skrze Krista svou milostí umožnil a umožňuje žít v souladu s jeho vůlí a za dar věčného života. Ptejme se Boha, zda je pro nás království Boží jen vzdálenou teologickou teorií nebo realitou, z níž žijeme, kterou se snažíme pochopit, která je mezi námi a v nás a kterou vidíme v našich společenstvích. Rozjímejme na modlitbách, zda považujeme život ilustrovaný např. v Kázání na hoře, za nereálný v našem životě nebo zda věříme, že jej Ježíš činí dostupným pro své učedníky a očekával, že se takovým druhem života a jednání budou vyznačovat již nyní. Co to může znamenat pro nás? Modleme se, proč bylo království Boží jednou z hlavních věcí, které Ježíš zvěstoval a co to znamená pro naše vlastní zvěstování evangelia. Jak blízká je vize života teď v království Božím tomu, co obyčejně slýcháme jako evangelium Ježíše Krista?

4 Proč vůbec chceme slyšet Boží hlas? Pondělí 8. ledna Jan 12:24-25 Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek. Kdo miluje svůj život, ztratí jej; kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný. Lukáš 9:23-25 Všem pak řekl: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne, zachrání jej. Jaký prospěch má člověk, který získá celý svět, ale sám sebe ztratí nebo zmaří? Mnoho lidí chce slyšet Boží hlas jen proto, aby si zajistili své vlastní bezpečí, pohodlí a spravedlnost. Náš přehnaný zájem o poznání Boží vůle může, narozdíl od toho jak se často myslí, naznačovat, že se až příliš koncentrujeme na sebe a své zájmy a ne na dobro druhých, Boží slávu a jeho království. Frederick B. Meyer jednou napsal: Dokud bude v našich modlitbách jen myšlenka na osobní výhody nebo na dosažení ocenění a vděku od druhých, nikdy nedokážeme zjistit jaké skutečné záměry s námi Bůh má. V našem úsilí slyšet Boha nepůjde nic dobře, pokud bude tato špatná motivace základem našich modliteb. Bůh prostě nebude spolupracovat. Musíme objevit jiný druh motivů, proč chceme znát Boží vůli a slyšet jeho hlas. K modlitbám: Po čtení Jana 12:24-25 před Bohem společně hledejme, jak slyšení Božího hlasu vyžaduje, abychom zemřeli sami sobě a opustili motivy spojené se sebe-prosazováním. Jaké jsou dobré motivy proč se učit slyšet Boha? Zkusme se společně nyní modlit tak, aby centrem našich modliteb nebyly primárně naše potřeby za co se pak budeme modlit? Modleme se a sdílejme s druhými, proč nemůžeme být Ježíšovými učedníky, pokud každý den nezapřeme sami sebe a nevezmeme na sebe svůj kříž. Modleme se, aby nás Bůh naučil slyšet jeho hlas a zbavit se zaměřenosti na sebe. Přimlouvejme se: Za obnovu modlitebního života v skrytu, v rodinách i na shromážděních, bez něhož církev ztrácí živý vztah s Bohem. Za to, abychom na každý den odložili své sobectví a hledali Boží oslavu v tom, jak budeme mít druhé přednější sebe a dáme Bohu prostor, aby jednal. Za naše sbory a nás osobně, abychom nežili konzumním způsobem života, ale bylo na nás vidět, že naše pohodlí není centrem našeho života.

5 Víc než morální život Úterý 9. ledna Matouš 5:20 Neboť pravím vám: Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákoníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského. Přísloví 4:23 Především střež a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život. Lidé někdy snižují důležitost slyšení Božího hlasu tím, že si řeknou: když dělám všechno, co mi Bůh přikázal, plním jeho vůli. Nechme pro teď stranou, zda je to vůbec možné. Člověk ale může dělat kdeco z toho, co Bůh výslovně přikázal a stejně nebýt člověkem, kterým by Bůh chtěl, aby byl. Pouhá posedlost dělat všechno, co Bůh přikázal, může být právě tou hlavní překážkou, která nám zabrání stát se takovými lidmi, které z nás Bůh chce mít. Znakem skutečných služebníků, kteří jsou přáteli Ježíše Krista, není pouhá poslušnost, ale láska, z níž odpovídající poslušnost přirozeně pramení. Na postoji že chci dělat věci, které Bůh přikázal (což je spravedlnost zákoníků a farizeů) není všechno špatné. Bohužel ale silně omezuje duchovní růst vejití do království Božího. Boha prvotně nezajímá, co děláme a jakých dosáhneme věcí, ale kým se stáváme a kdo jsme kdo jsme uvnitř, v našem srdci protože z toho vše vychází. Z něho vychází život. Dobrý strom nemůže dát špatné ovoce a naopak. Kdo ale vidí, co je skutečně v našem srdci? K modlitbám! Modleme se proč a jak má naše spravedlnost přesahovat spravedlnost zákoníků.! Hledejme, kde děláme správné a bohulibé věci v očích druhých a přesto nemáme skutečnou lásku k lidem.! Hledejme, kde se v našich sborech projevuje zákonictví a spravedlnost zákoníků a omezuje duchovní růst. Je pro nás život víry spíše břemenem a povinností nebo radostí a břemenem, které je lehké? Jsme upachtěnými křesťany? Přimlouvejme se:! Za to, aby křesťané byli známí tím, že milují a ctí spravedlnost.! Prosme za soudy a zákonnost v naší zemi, za uvězněné a jejich rodiny, za oběti a jejich rodiny.! Za to, aby bylo zřejmé, že samotné zákony nemohou změnit lidská srdce a vyřešit nepravost v naší zemi, ale jen Ježíš Kristus.

6 Má ve mně Bůh svůj domov? Středa 10. ledna Jan 14:23 Ježíš mu odpověděl: "Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Večer před svým ukřižováním ujistil Ježíš malý hlouček svých učedníků, že se i přesto, že je nyní opouští, bude zjevovat všem, kdo jej milují. Juda Tadeáš, jeden z jeho učedníků zareagoval zcela přirozenou otázkou a jak se nám dáš poznat? Ježíš odpověděl, že já a můj Otec přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Duch, který v nás přebývá není němý. Přebývání Syna a Otce v srdci toho, kdo věří, ale není jen věcí rozhovoru a komunikace s Bohem. Ta k tomu jistě patří, ale domov je něco mnohem více než příležitostný rozhovor. Je to nádherný obraz, který přímo nahání husí kůži. K modlitbám Po čtení Jana 14:23 zavřete oči a vybavte si obraz domova.! Proč by si Bůh chtěl učinit domov ve stvořeních, jako jsme my?! Proč byste chtěli, aby si ve vás Bůh učinil svůj domov?! Co byste v této souvislosti teď chtěli Bohu říci? Přimlouvejme se:! Za službu lidem bez domova, sirotkům, dětem v kojeneckých ústavech, rodiče, kteří si adoptovali nebo osvojili děti.! Za organizace a církevní instituce sloužící potřebným ve vašem okolí.! Za děti z rozvedených rodin (zhruba 23 tisíc dětí ročně), které ztratily domov ve svých rodičích a jejich obnovu v Boží otcovské lásce.! Za milost odpuštění v rodinách.! Za ochranu instituce manželství. Česká evangelikální aliance podporuje Národní týden manželství. NTM je týdenní iniciativa na podporu manželství, která proběhne února Kampaň se zaměřuje na principy láskyplných partnerských vztahů, na náměty a programy, které mohou pomoci manželským párům naučit se lépe rozvíjet a pečovat o svůj vztah. Chce vytvořit prostor, kde si připomeneme, že spokojené manželství není samozřejmost, ale vztah, který musíme rozvíjet. Více informací naleznete na

7 Proměňováni od slávy ke slávě Čtvrtek 11. ledna 2 Korintským 3:18 Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě - to vše mocí Ducha Páně. Lukáš 6:40 Žák není nad učitele. Je-li zcela vyučen, bude jako jeho učitel. Jsme-li Ježíšovými učedníky, učíme se od něj a s ním, jak žít svůj život v Království Božím kdekoli jsme a v každé oblasti svých aktivit. Učíme se žít svůj život tak, jak by jej žil Ježíš, kdyby byl námi. Učit se dělat věci, o nichž Ježíš výslovně řekl, že je máme činit je jedním z hlavních poslání církve. Samozřejmě nedokážeme dělat věci, které řekl, jen tím, že je budeme zkoušet (to nedokáže nikdo), ale že se vnitřně staneme takovými lidmi, pro které to nebude těžké. Musím se učit ve vztahu s Kristem na zcela obyčejných výzvách a pokušeních každodenního života a ve spolehnutí se na moc a dostatečnost království Božího a jeho milost. Milost Boží není jen pro hříšníky. Milost Boží by potřeboval i ten, kdo nikdy nezhřešil, protože milost Boží je Bůh jednající v našem životě v tom, co bychom jinak dělali bez něj. Právě milostí Boží a jeho mocí jsme postupně vnitřně proměňováni v takové lidi, kteří budou běžně dělat věci, které Ježíš řekl, že budeme dělat. Nebudeme pak ovládáni hněvem, žádostmi nebo souzením druhých. Budeme schopni žehnat těm, kdo nás proklínají nebo nás kritizují, milovat své nepřátele atd., protože budeme těmi, v nichž charakter a moc Ježíše Krista našel své místo díky učednictví, k němuž jsme byli povoláni. Ježíš sám byl po většinu svého života na zemi řemeslníkem na volné noze. Dokázal žít obyčejným životem obyčejného člověka ve všech jeho rozměrech. Není pochyb, že nás dokáže naučit také jak žít dnes jako otec nebo matka, učitel či bankéř, sportovec či politik. Otázkou jen je, zda ho považujeme za dostatečně kompetentního ve všech oblastech lidské existence. Jinak si budeme vždy hledat vlastní učitele podle našeho gusta. K modlitbám:! Modleme se za to, zda jsme církví učedníků Ježíše Krista nebo pouze křesťanů podle moderních měřítek.! Děkujme za to, v čem jsme se stali v uplynulém roce více podobni Kristu.! Prosme za zdravé učení v církvi, které povede k učednictví a proměně v Kristu.! Jak rozumíme tomu, co to znamená růst v milosti? (2 Petrův 3:18) Přimlouvejme se:! Za větší ochotu církve a křesťanů přiznat vlastní pády, činit pokání a přijímat lidi s jejich nedokonalostmi.! Za víru v každodenním životě v zaměstnání, škole, rodině, volném čase a moudrost jak činit všechno, cokoli mluvíme nebo děláme, ve jménu Pána Ježíše Krista (v jeho moci a přítomnosti) i mimo naše církevní shromáždění (Kol 3:17)

8 Moc království Pátek 12. ledna Jan 7:38 Kdo věří ve mne, `proud živé vody poplyne z jeho nitra, jak praví Písmo. Matouš 7:18-21 Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. A tak je poznáte po jejich ovoci. Ne každý, kdo mi říká `Pane, Pane, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Jako křesťané se učíme jak zacházet s mocí Království s mocí Ježíše Krista v jeho Slově a Duchu abychom činili dobro a mařili zlo ve všech kontextech svého života. Učednictví Ježíše Krista znamená, že se krůček po krůčku učíme uplatňovat moc, jež byla viditelná na Kristu. Bůh hledá takové lidi, kterým by mohl svěřit svou moc, aby dělali věci, které by sami chtěli. Moc vyžaduje charakter a proto je růst v Kristově charakteru klíčový pro to, zda jsme použitelní pro Boží záměry. Kristus žádnými charakterovými vadami netrpěl, ale my jimi trpíme. Charakter sám ale nemůže nahradit moc Božího království. Ovoce Ducha (skutečný kristovský charakter) se rodí jen skrze pravidelné uplatňování darů Ducha. Ježíš jednal a počítal s Královstvím kdekoli byl. Jak řekl, proudy vody živé, poplynou z nitra těch, kdo v něj věří. Jak plynuly z něj, poplynou i z nás, kdekoli se ocitneme. K modlitbám:! Děkujme jako sbory i jednotlivci za zkoušky, kterými procházíme a které nás tříbí ve vytrvalosti a spoléhání na Boží moc.! Děkujme za projevy Boží moci uprostřed nás v uplynulém roce, které se nedají vysvětlit pouze našimi schopnostmi.! Děkujme za to, že proud vody živé plyne z našeho nitra a prosme, ať je na nás zjevné ovoce Ducha každodenní radost, pokoj a láska Kristova.! Ve kterých svých aktivitách počítáte s Boží mocí a přítomností jeho království? Přimlouvejme se:! Za uzdravení nemocných a více křesťanů, kteří by sloužili v nemocnicích, lidem umírajícím a nemocným AIDS.! Za službu křesťanské organizace ACET v České republice, která působí v oblasti prevence AIDS a zdravého vztahu k sexualitě a další služby HIV pozitivním.! Za charakter a integritu křesťanských vedoucích a představitelů, aby obstáli a byli horliví nejen ve vedeni, ale i zvěstování evangelia.

9 Nebudete-li jako děti Sobota 13. ledna Jan 8:31-32, 36 Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: "Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni. Matouš 18:3-4 Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského. Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském. Chceme být dobří, ale často jsme připraveni činit zlo, pokud si to okolnosti žádají. A ty si to bohužel žádají s vražednou pravidelností. Jak řekl sám Ježíš, kdo hřeší, je vlastně otrokem hříchu (J 8:34) Každodenní zkušenost jeho pozorování potvrzuje. Jak často vy sami potkáváte lidi, kterým se daří činit dobro, které chtějí a vyhýbat se zlu, které nechtějí? Ti, kdo se učí zůstávat v Ježíšových slovech, postupně začínají mnohem více rozumět vlastnímu životu i své slabosti a vidí, jak lze čerpat z Božích zdrojů, které jsou stále k dispozici. To nám dává čím dál větší svobodu a vytrvalost prostě činit to, o čem víme, že je to dobré, nemít srdce a mysl rozdělené ve dví. Učíme se znát pravdu a pravda nás učiní svobodnými. Jsme schopni činit dobro, které chceme. To vše vyžaduje dlouhé a pečlivé učení se od Ježíše, jak se zbavit rozdvojenosti, která se stala naší druhou přirozeností. Žijeme ve světě, který nás už od dětství učí, že musíme, pokud chceme zvládat vztahy s lidmi kolem nás, skrývat to, co si skutečně myslíme, co cítíme a co bychom rádi dělali, kdyby se nikdo nedíval. Proto Ježíš učil o tom, proč a jak se mít na pozoru před kvasem farizeů, to jest před pokrytectvím (Lk 12:1). Být jako děti, které se ještě nenaučily skrývat, co je skutečně uvnitř nich. K modlitbám:! Děkujme Bohu, že již nemusíme otročit hříchu.! Zpytujme kde jsou v našem životě kompromisy, které rozdvojují naše srdce a vůli. Prosme o Boží moudrost a milost, aby v nás obnovil srdce nerozdělené, svůj pokoj a radost.! Prosme za to, aby církev a náš sbor netrpěl pokrytectví, ale žil v pravdě a bez pomluv. Přimlouvejme se:! Prosme za vysvobození lidí trpících závislostmi na drogách, pornografii, moci, gamblerství atd.! Prosme za nezdar pro průmysl a obchod, který podporuje k závislostem a svádí ke hříchu prostituce, distribuce drog, obchod s lidmi, internetovou pornografii, tabákové koncerny, herny a kasina atd.

10 Láska bez přetvářky Neděle 16. ledna Jan 13:34-35, 15:13 Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Římanům 12:9 Láska nechť je bez přetvářky. Lidé, kteří začali chodit ve světle Kristově nejsou dokonalí a nežijí v dokonalém světě prozatím. Přesto jsou nepřehlédnutelně jiní. Jejich odlišnost není pouhá póza ani nespočívá v tom, co dělají nebo nedělají. Nehrají si na to, co nejsou, ale jejich jednání se přesto vymyká jejich okolí. To, čím se jako děti světla především liší, leží někde uvnitř jejich života. V tom, kým jsou ve svých hlubinách, v tom, co by udělali a mohli udělat. Ve svých vztazích k druhým jsou zcela transparentní a upřímní. Navazují skutečné vztahy a společenství s druhými zvláště s učedníky Ježíše Krista. (1 Janův 1:7). Neskrývají své myšlenky a pocity (ani se je nesnaží vnucovat druhým). Díky své jistotě v Bohu a jeho království nemusí manipulovat nebo ovládat lidi kolem. Neútočí ani se nestahují, když jim někdo činí příkoří, ale naopak žehnají těm, kdo je nenávidí. Neútočí s cílem druhým ublížit nebo je zneužít k vlastním cílům. Zbavili se zcela souzení druhých. Naše sbory a církevní společenství jsou tak často prosycena neupřímnými projevy lásky, které se pojí se skrytým hněvem a pohrdáním, že je těžké nebýt v některých situacích pokrytcem. Skrze společenství s Bohem, který je Láska, se lásce bez přetvářky můžeme naučit. Zkuste si představit, jakou změnu by to okamžitě přineslo do našich společenství. Život v království Božím nám umožňuje milovat druhé tak, jako je miluje Bůh. Bez bezpečí a dostatečnosti toho, že nejde o naše království ale Boží, nejsme kvůli vlastnímu strachu a hněvu sami schopni skutečně milovat. Parafráze Ježíšova popisu Božího druhu lásky agapé, kterým se i my máme vyznačovat by dnes zněla asi takto: Co je tak výjimečného na tom, že milujete ty, kdo mají rádi vás? To dělají i teroristé. Pokud je vaše láska jen o tom, Bůh v ní určitě nehraje žádnou roli. Řekněme, že se chováte přátelsky k těm, kdo sdílejí váš životní styl to stejné ale dělá mafie. (Mt 5:46-47). K modlitbám:! Modleme se za to, co by pro naše sbory a pro nás osobně znamenalo nemilovat jen ty, kdo nás milují.! Modleme se za to, zda věříme, že je možné abychom se změnili tak, že pro nás v jisté chvíli bude láska k našemu nejhoršímu nepříteli tou nejpřirozenější věcí.! Modleme se za naše nepřátele, ty, kdo nám činí příkoří, kritizují nás nebo nás snižují, modleme se za ty, kdo nám ublížili a kdo s námi nesouhlasí.! Modleme se za růst v upřímné lásce v církvi i vůči nevěřícím, lásku bez manipulace, lásku, která nehledá svůj prospěch.! Modleme se za smíření a pravdu v církvi a mezi jednotlivými denominacemi.

11 Česká evangelikální aliance Posláním České evangelikální aliance je Motivovat evangelikální křesťany ke službě a spolupráci, být jejich hlasem v dnešní společnosti. ČEA si klade za cíl pomáhat jednotlivým křesťanům, křesťanským vedoucím, místním sborům a křesťanským organizacím, aby společně mocí evangelia Kristova přinášeli změnu do života církve i společnosti. ČEA byla založena v roce 1991 a sdružuje 7 protestantských církví, 35 křesťanských organizací, velký počet místních sborů a jednotlivců. ČEA je členem Světové a Evropské evangelikální aliance, které v současnosti celosvětově zahrnují více jak 200 milionů lidí ve 120 národních aliancích. Mocí evangelia Kristova a v úctě před autoritou Bible společně přinášet změnu do života jednotlivců i společnosti. Kontakt: ČEA, Plzeňská 166, Praha 5 mobil: web: bankovní účet u ČS a.s. - č.ú.: / 0800 Členem ČEA se může stát osoba starší 18 let (jednotlivý člen), místní sbor, organizace, hnutí nebo denominace (kolektivní člen) ztotožňující se s posláním, cíli a vyznáním víry ČEA. Členství v ČEA poskytuje transparentní prostředí založené na vztazích a zřetelný základ v Kristu a autoritě Písma, na němž mohou křesťané spolupracovat nejen na lokální úrovni, ale také v otázkách celonárodní důležitosti a rozměru, kde je třeba pozvednout společný hlas. Bez svých členů aliance nic neznamená být součástí ČEA jako sbor, organizace či jednotlivec představuje více než pouhou podporu naší práci. Stáváte se integrální součástí organizace, jejíž hlas je respektovaný, která představuje rozsáhlou síť vztahů spolupráce a zkušeností a která je zdrojem informací a expertíz z ČR i ze zahraničí. Jsme hrdí na to, kolik rozmanitosti mohou naši členové nabídnout. Výzvy, které stojí před církví 21. století se nedají vyřešit novou sérií programů. Je třeba znovu objevit křesťanství pro celek života v jeho rozmanitosti, učit se a koncentrovat zkušenosti. Česká evangelikální aliance Je hlasem vůči společnosti - srozumitelným a relevantním způsobem přinášíme poselství evangelia ve veřejném prostoru Zastupuje vaše zájmy - v médiích, vůči politické reprezentaci i státním institucím Prorocky komunikuje vůči církvi - povzbuzujeme církev i jednotlivé křesťany, aby vedli život hodný Kristova evangelia v poslušnosti Božího slova, v pravdě a lásce Kristově

12 Česká evangelikální aliance

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát?

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? PROČ JSME TADY JAKO ČCE? Kontext, ve kterém se pohybujeme Předáváme evangelium Jsme

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on Jak se dělá exegeze Text Kontext (historický, literární) Struktura Klíčová slova Souvislosti s jinými texty (SZ, evangelia ) Výklad po verších Závěr a aktualizace (hermeneutika) Text (1K 2,1-5) Ani já,

Více

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010 Být svatý jako Bůh Bohumil Špinar 13.11.2010 Když tedy toto vše se rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! 2 Petr 3,11 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Projevovat milosrdenství svým bližním

Projevovat milosrdenství svým bližním Projevovat milosrdenství svým bližním - poreferovat o English Campu, povzbudit k účasti na programu pro ženy s Marilyn Farnik - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat (činit) milosrdenství vůči

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY.................................. 7 ZKRATKY BIBLICKÝCH KNIH.......................... 9 DOPIS KARDINÁLA ANGELA SODANA.................... 11 PREZENTACE DOKUMENTU...........................

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

STRUKTURA SETKÁNÍ. 1. Svět druhého 2. Úvodní témata 3. Prvky zbožnosti dětí 4. Shrnutí

STRUKTURA SETKÁNÍ. 1. Svět druhého 2. Úvodní témata 3. Prvky zbožnosti dětí 4. Shrnutí STRUKTURA SETKÁNÍ 1. Svět druhého 2. Úvodní témata 3. Prvky zbožnosti dětí 4. Shrnutí 1. Individualita x obecné rysy ÚVODNÍ TÉMATA 1. Individualita x obecné rysy ÚVODNÍ TÉMATA ROZVOJ / UČENÍ VÝVOJ / ZRÁNÍ

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO TEOLOGICKÉ STUDIE ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO r ALOIS HONEK 1986 - ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA OBSAH Úvod em I. P o v o I á n í k e s p á s e. 1. Bůh chce naši spásu 2. Kristus nás vykoupil. 3. Kristus nám

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Velkopáteční bohoslužba O Kristově zástupné oběti, nutnosti jejího pochopení a lásce, která člověka zavazuje a vede. 2 KORINTSKÝM 5,14-15.

Velkopáteční bohoslužba O Kristově zástupné oběti, nutnosti jejího pochopení a lásce, která člověka zavazuje a vede. 2 KORINTSKÝM 5,14-15. 2016 Velkopáteční bohoslužba O Kristově zástupné oběti, nutnosti jejího pochopení a lásce, která člověka zavazuje a vede. 2 KORINTSKÝM 5,14-15.17-21 JAN ASSZONYI SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2016_016

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13 Nová generace Úvod Na českých školách studuje 1.800.000 studentů. Kolik z nich slyšelo evangelium? Nová generace je studentská křesťanská organizace zaměřená na studenty a jejich

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Co se vám vybaví u slova společenství? Jsme spolu, povzbuzení, sdílení, modlitby, chvály, církev

Co se vám vybaví u slova společenství? Jsme spolu, povzbuzení, sdílení, modlitby, chvály, církev Vyučování - společenství Dopoledne - Dana Text - 1. Janova 1:1-2:17 Co se vám vybaví u slova společenství? Jsme spolu, povzbuzení, sdílení, modlitby, chvály, církev Jaké obrazy používá písmo pro společenství?

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Modleme se společně za mladé lidi, aby našli správný životní směr a toužili po Kristu.

Modleme se společně za mladé lidi, aby našli správný životní směr a toužili po Kristu. Drazí, Biskup Pavel Posád, určený jako delegát pro mládež nás vyzývá: Chci Vás poprosit o neustálou modlitbu za mladou generaci, ale pak zvláště v tomto společném modlitebním zápase během Týdne modliteb

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně)

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) NEDĚLE SVATODUŠNÍ formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. POZDRAV K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

BRNO KOUNICOVA NEDĚLE

BRNO KOUNICOVA NEDĚLE BRNO KOUNICOVA 28. 06. 2009 NEDĚLE Co patří ke křesťanovi a církvi podle Janova evangelia 8. část JAK POZNÁME, ŽE MILUJEME PÁNA BOHA? Jak se projevuje a pozná láska? První čtení: Žalm 119, 1-8 Text kázání:

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM V NĚM MÁME VYKOUPENÍ ENÍ! EF 1,7 Nepatříte sami sobě, bylo za vás zaplaceno! Shrnutí: V sedmém verši první kapitoly začíná oddíl, který se věnuje dílu Pána Ježíše

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si.

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si. MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Prosinec 201 3 Ročník 9 Číslo 1 3 Milí farníci, sestry a bratři, adventní čas spěje k svému dovršení. Brzy oslavíme narození Ježíše Krista. Žasneme nad velikým tajemstvím, že

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Kázání v Kolovratech 16.10.2016 CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Texty ke kázání Jonáš 1 (celá kapitola) Jonáš 4 (celá kapitola) Hlavní body Bůh má vše pod kontrolou Předobraz Krista Historická osoba Povolání Útěk

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

PRIVATIZACE PÁNA JEŽÍŠE KRISTA A SPÁSY

PRIVATIZACE PÁNA JEŽÍŠE KRISTA A SPÁSY BRNO KOUNICOVA 14.11.2011 NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ, POSLEDNÍ NEDĚLE CÍRK.ROKU A Slavnost Ježíše Krista Krále PRIVATIZACE PÁNA JEŽÍŠE KRISTA A SPÁSY Vedení shromáždění: Petr Raus Text kázání: Matouš 25,31-46 Sobectví

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více