Království Boží je mezi vámi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Království Boží je mezi vámi"

Transkript

1 Království Boží je mezi vámi Alianční týden modliteb Česká evangelikální aliance

2 Slovo k Aliančnímu týdnu modliteb 2007 Vážení přátelé v Kristu, ve svém okolí se bohužel často setkávám s lidmi, kteří jsou zklamáni charakterem a životem křesťanů, církví jako institucí a do jisté míry i křesťanskou vírou, neboť podle nich neodpovídá realitě. Co je horší, velká část těchto stesků pochází od křesťanů samotných, kteří si stěžují, že to, co vyznávají, prostě nefunguje v jejich vlastních životech. Kritika zaznívá samozřejmě i od těch, kdo stojí mimo nebo na okraji církve a lidí, kteří jsou jejími otevřenými oponenty (ač jim často schází skutečná zkušenost). Tito lidé nás křesťany často bijí naší vlastní holí kritizují nás za to, že nežijeme podle měřítek, která dal sám Ježíš Kristus. Je nutné si přiznat, že mezi kvalitou života viditelnou v Ježíši Kristu, kterou Bible vidí a popisuje jako reálnou a která se naplnila v mnoha životech jeho následovníků v dějinách církve, a skutečným každodenním jednáním, vnitřním životem a společenským vlivem lidí hlásících se dnes ke Kristu, je zjevná disproporce. Možná to některé bude šokovat, ale k tomu, aby církev obnovila svou důvěryhodnost (přinejmenším ve svých řadách) a měla naději oslovit současnou českou společnost evangeliem nepotřebuje více lidí, peněz, budov, programů či prestiže. Vše co potřebuje k tomu, aby naplnila Kristovy záměry, je kvalita života, kterou Ježíš učinil dostupnou a možnou v životech svých učedníků. Království Boží mezi námi. Přeji vám požehnaný čas na modlitbách. Mgr. Jiří Unger tajemník ČEA Sbírka ATM 2007: Již tradičně prosíme, abyste během modlitebních shromáždění uspořádali také sbírku na některý z projektů ČEA nebo na pokrytí nákladů spojených s přípravou a rozvojem ATM. Prosíme proto, abyste zvážili svou podporu služby ČEA a předem děkujeme za vaši štědrost. Své dary můžete zasílat s var. symbolem 2106 na účet ČEA u ČS a.s. - č.ú.: / 0800 Současné projekty ČEA: - Co se učí naše děti hodnoty a odpovědnost křesťanů ve školství - Modlitební iniciativy ATM, IDOP - Mediální poradenství - projekt a materiály ČEA na podporu schopnosti sborů a křesťanských organizací lépe využívat média a komunikovat skrze ně - Apologetika a evangelizace ve spolupráci se Zacharias Trust (Oxford) - Být křesťanem v zaměstnání integrace profesního života víry, zvěstování evangelia v prostředí zaměstnání, podpora církve v oblasti současných výzev na pracovišti - Přirozený růst církve (NCD) dotazníkové analýzy 8 oblastí klíčových pro kvalitativní i kvantitativní růst sborů - Právo a spravedlnost setkání věřících právníků - Projekt Daniel socio-politické analýzy, monitoring a působení na klíčovou legislativu - Školení pro křesťanské neziskové organizace, konference ČEA - Další na

3 Království Boží je mezi vámi Neděle 7. ledna Lukáš 17:20-21 Když se ho farizeové otázali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim: "Království Boží nepřichází tak, abyste to mohli pozorovat; ani se nedá říci: `Hle, je tu nebo `je tam! Vždyť království Boží je mezi vámi!" Matouš 6:33 Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. Vize života v království Božím je vizí, kterou Ježíš přinesl jako zvěst evangelia. Přišel, aby hlásal, zjevil a učil jaké království nebeské je a že je skrze něj všem na dosah. K tomu jsem byl poslán, řekl v Lk 4:43. Boží království - prostor, kde se naplňuje to, co je Boží vůlí - tu vždycky bylo a bude (Ž 145:13). Je to království všech věků. Jediné místo ve vesmíru, kde Bůh (pokud víme) dovolil, aby se jeho vůle nenaplňovala v plnosti je lidský život a planeta, kterou nám svěřil. Modlitba přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi dává smysl právě jako prosba, abychom dali jako jednotlivci i společenství prostor Bohu, aby byl Bohem v našem životě, v našem království. Modlíme se, aby se jeho království naplnilo i zde na zemi (Lk 21:31; 22:18), kde je již ve skutečnosti přítomné (Lk 17:21; J 18:36-37) a dostupné pro ty, kdo je hledají celým srdcem (Mt 6:13; 11:12; Lk 16:16). Pro ty, kdo je hledají v Kristu platí, že jim všechny věci napomáhají k dobrému (Ř 8:28) a že je nic (včetně smrti) nemůže oddělit od Boží lásky a jeho péče. To je druh života, který jeho království nabízí již teď. Je to vize života nyní a navěky (života věčného) v království, kde se plní Boží vůle a my k ní dokážeme říci své radostné ano. Skrze narození shůry máme účast na Boží přirozenosti (2 P 1:4; 1 Jan 3:1-2) a můžeme mít svým životem podíl na tom, co Bůh činí na zemi právě teď. Věčnost pouze nepřichází, věčnost trvá a je také teď. K modlitbám Děkujme Bohu, že nám skrze Krista svou milostí umožnil a umožňuje žít v souladu s jeho vůlí a za dar věčného života. Ptejme se Boha, zda je pro nás království Boží jen vzdálenou teologickou teorií nebo realitou, z níž žijeme, kterou se snažíme pochopit, která je mezi námi a v nás a kterou vidíme v našich společenstvích. Rozjímejme na modlitbách, zda považujeme život ilustrovaný např. v Kázání na hoře, za nereálný v našem životě nebo zda věříme, že jej Ježíš činí dostupným pro své učedníky a očekával, že se takovým druhem života a jednání budou vyznačovat již nyní. Co to může znamenat pro nás? Modleme se, proč bylo království Boží jednou z hlavních věcí, které Ježíš zvěstoval a co to znamená pro naše vlastní zvěstování evangelia. Jak blízká je vize života teď v království Božím tomu, co obyčejně slýcháme jako evangelium Ježíše Krista?

4 Proč vůbec chceme slyšet Boží hlas? Pondělí 8. ledna Jan 12:24-25 Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek. Kdo miluje svůj život, ztratí jej; kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný. Lukáš 9:23-25 Všem pak řekl: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne, zachrání jej. Jaký prospěch má člověk, který získá celý svět, ale sám sebe ztratí nebo zmaří? Mnoho lidí chce slyšet Boží hlas jen proto, aby si zajistili své vlastní bezpečí, pohodlí a spravedlnost. Náš přehnaný zájem o poznání Boží vůle může, narozdíl od toho jak se často myslí, naznačovat, že se až příliš koncentrujeme na sebe a své zájmy a ne na dobro druhých, Boží slávu a jeho království. Frederick B. Meyer jednou napsal: Dokud bude v našich modlitbách jen myšlenka na osobní výhody nebo na dosažení ocenění a vděku od druhých, nikdy nedokážeme zjistit jaké skutečné záměry s námi Bůh má. V našem úsilí slyšet Boha nepůjde nic dobře, pokud bude tato špatná motivace základem našich modliteb. Bůh prostě nebude spolupracovat. Musíme objevit jiný druh motivů, proč chceme znát Boží vůli a slyšet jeho hlas. K modlitbám: Po čtení Jana 12:24-25 před Bohem společně hledejme, jak slyšení Božího hlasu vyžaduje, abychom zemřeli sami sobě a opustili motivy spojené se sebe-prosazováním. Jaké jsou dobré motivy proč se učit slyšet Boha? Zkusme se společně nyní modlit tak, aby centrem našich modliteb nebyly primárně naše potřeby za co se pak budeme modlit? Modleme se a sdílejme s druhými, proč nemůžeme být Ježíšovými učedníky, pokud každý den nezapřeme sami sebe a nevezmeme na sebe svůj kříž. Modleme se, aby nás Bůh naučil slyšet jeho hlas a zbavit se zaměřenosti na sebe. Přimlouvejme se: Za obnovu modlitebního života v skrytu, v rodinách i na shromážděních, bez něhož církev ztrácí živý vztah s Bohem. Za to, abychom na každý den odložili své sobectví a hledali Boží oslavu v tom, jak budeme mít druhé přednější sebe a dáme Bohu prostor, aby jednal. Za naše sbory a nás osobně, abychom nežili konzumním způsobem života, ale bylo na nás vidět, že naše pohodlí není centrem našeho života.

5 Víc než morální život Úterý 9. ledna Matouš 5:20 Neboť pravím vám: Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákoníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského. Přísloví 4:23 Především střež a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život. Lidé někdy snižují důležitost slyšení Božího hlasu tím, že si řeknou: když dělám všechno, co mi Bůh přikázal, plním jeho vůli. Nechme pro teď stranou, zda je to vůbec možné. Člověk ale může dělat kdeco z toho, co Bůh výslovně přikázal a stejně nebýt člověkem, kterým by Bůh chtěl, aby byl. Pouhá posedlost dělat všechno, co Bůh přikázal, může být právě tou hlavní překážkou, která nám zabrání stát se takovými lidmi, které z nás Bůh chce mít. Znakem skutečných služebníků, kteří jsou přáteli Ježíše Krista, není pouhá poslušnost, ale láska, z níž odpovídající poslušnost přirozeně pramení. Na postoji že chci dělat věci, které Bůh přikázal (což je spravedlnost zákoníků a farizeů) není všechno špatné. Bohužel ale silně omezuje duchovní růst vejití do království Božího. Boha prvotně nezajímá, co děláme a jakých dosáhneme věcí, ale kým se stáváme a kdo jsme kdo jsme uvnitř, v našem srdci protože z toho vše vychází. Z něho vychází život. Dobrý strom nemůže dát špatné ovoce a naopak. Kdo ale vidí, co je skutečně v našem srdci? K modlitbám! Modleme se proč a jak má naše spravedlnost přesahovat spravedlnost zákoníků.! Hledejme, kde děláme správné a bohulibé věci v očích druhých a přesto nemáme skutečnou lásku k lidem.! Hledejme, kde se v našich sborech projevuje zákonictví a spravedlnost zákoníků a omezuje duchovní růst. Je pro nás život víry spíše břemenem a povinností nebo radostí a břemenem, které je lehké? Jsme upachtěnými křesťany? Přimlouvejme se:! Za to, aby křesťané byli známí tím, že milují a ctí spravedlnost.! Prosme za soudy a zákonnost v naší zemi, za uvězněné a jejich rodiny, za oběti a jejich rodiny.! Za to, aby bylo zřejmé, že samotné zákony nemohou změnit lidská srdce a vyřešit nepravost v naší zemi, ale jen Ježíš Kristus.

6 Má ve mně Bůh svůj domov? Středa 10. ledna Jan 14:23 Ježíš mu odpověděl: "Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Večer před svým ukřižováním ujistil Ježíš malý hlouček svých učedníků, že se i přesto, že je nyní opouští, bude zjevovat všem, kdo jej milují. Juda Tadeáš, jeden z jeho učedníků zareagoval zcela přirozenou otázkou a jak se nám dáš poznat? Ježíš odpověděl, že já a můj Otec přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Duch, který v nás přebývá není němý. Přebývání Syna a Otce v srdci toho, kdo věří, ale není jen věcí rozhovoru a komunikace s Bohem. Ta k tomu jistě patří, ale domov je něco mnohem více než příležitostný rozhovor. Je to nádherný obraz, který přímo nahání husí kůži. K modlitbám Po čtení Jana 14:23 zavřete oči a vybavte si obraz domova.! Proč by si Bůh chtěl učinit domov ve stvořeních, jako jsme my?! Proč byste chtěli, aby si ve vás Bůh učinil svůj domov?! Co byste v této souvislosti teď chtěli Bohu říci? Přimlouvejme se:! Za službu lidem bez domova, sirotkům, dětem v kojeneckých ústavech, rodiče, kteří si adoptovali nebo osvojili děti.! Za organizace a církevní instituce sloužící potřebným ve vašem okolí.! Za děti z rozvedených rodin (zhruba 23 tisíc dětí ročně), které ztratily domov ve svých rodičích a jejich obnovu v Boží otcovské lásce.! Za milost odpuštění v rodinách.! Za ochranu instituce manželství. Česká evangelikální aliance podporuje Národní týden manželství. NTM je týdenní iniciativa na podporu manželství, která proběhne února Kampaň se zaměřuje na principy láskyplných partnerských vztahů, na náměty a programy, které mohou pomoci manželským párům naučit se lépe rozvíjet a pečovat o svůj vztah. Chce vytvořit prostor, kde si připomeneme, že spokojené manželství není samozřejmost, ale vztah, který musíme rozvíjet. Více informací naleznete na

7 Proměňováni od slávy ke slávě Čtvrtek 11. ledna 2 Korintským 3:18 Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě - to vše mocí Ducha Páně. Lukáš 6:40 Žák není nad učitele. Je-li zcela vyučen, bude jako jeho učitel. Jsme-li Ježíšovými učedníky, učíme se od něj a s ním, jak žít svůj život v Království Božím kdekoli jsme a v každé oblasti svých aktivit. Učíme se žít svůj život tak, jak by jej žil Ježíš, kdyby byl námi. Učit se dělat věci, o nichž Ježíš výslovně řekl, že je máme činit je jedním z hlavních poslání církve. Samozřejmě nedokážeme dělat věci, které řekl, jen tím, že je budeme zkoušet (to nedokáže nikdo), ale že se vnitřně staneme takovými lidmi, pro které to nebude těžké. Musím se učit ve vztahu s Kristem na zcela obyčejných výzvách a pokušeních každodenního života a ve spolehnutí se na moc a dostatečnost království Božího a jeho milost. Milost Boží není jen pro hříšníky. Milost Boží by potřeboval i ten, kdo nikdy nezhřešil, protože milost Boží je Bůh jednající v našem životě v tom, co bychom jinak dělali bez něj. Právě milostí Boží a jeho mocí jsme postupně vnitřně proměňováni v takové lidi, kteří budou běžně dělat věci, které Ježíš řekl, že budeme dělat. Nebudeme pak ovládáni hněvem, žádostmi nebo souzením druhých. Budeme schopni žehnat těm, kdo nás proklínají nebo nás kritizují, milovat své nepřátele atd., protože budeme těmi, v nichž charakter a moc Ježíše Krista našel své místo díky učednictví, k němuž jsme byli povoláni. Ježíš sám byl po většinu svého života na zemi řemeslníkem na volné noze. Dokázal žít obyčejným životem obyčejného člověka ve všech jeho rozměrech. Není pochyb, že nás dokáže naučit také jak žít dnes jako otec nebo matka, učitel či bankéř, sportovec či politik. Otázkou jen je, zda ho považujeme za dostatečně kompetentního ve všech oblastech lidské existence. Jinak si budeme vždy hledat vlastní učitele podle našeho gusta. K modlitbám:! Modleme se za to, zda jsme církví učedníků Ježíše Krista nebo pouze křesťanů podle moderních měřítek.! Děkujme za to, v čem jsme se stali v uplynulém roce více podobni Kristu.! Prosme za zdravé učení v církvi, které povede k učednictví a proměně v Kristu.! Jak rozumíme tomu, co to znamená růst v milosti? (2 Petrův 3:18) Přimlouvejme se:! Za větší ochotu církve a křesťanů přiznat vlastní pády, činit pokání a přijímat lidi s jejich nedokonalostmi.! Za víru v každodenním životě v zaměstnání, škole, rodině, volném čase a moudrost jak činit všechno, cokoli mluvíme nebo děláme, ve jménu Pána Ježíše Krista (v jeho moci a přítomnosti) i mimo naše církevní shromáždění (Kol 3:17)

8 Moc království Pátek 12. ledna Jan 7:38 Kdo věří ve mne, `proud živé vody poplyne z jeho nitra, jak praví Písmo. Matouš 7:18-21 Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. A tak je poznáte po jejich ovoci. Ne každý, kdo mi říká `Pane, Pane, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Jako křesťané se učíme jak zacházet s mocí Království s mocí Ježíše Krista v jeho Slově a Duchu abychom činili dobro a mařili zlo ve všech kontextech svého života. Učednictví Ježíše Krista znamená, že se krůček po krůčku učíme uplatňovat moc, jež byla viditelná na Kristu. Bůh hledá takové lidi, kterým by mohl svěřit svou moc, aby dělali věci, které by sami chtěli. Moc vyžaduje charakter a proto je růst v Kristově charakteru klíčový pro to, zda jsme použitelní pro Boží záměry. Kristus žádnými charakterovými vadami netrpěl, ale my jimi trpíme. Charakter sám ale nemůže nahradit moc Božího království. Ovoce Ducha (skutečný kristovský charakter) se rodí jen skrze pravidelné uplatňování darů Ducha. Ježíš jednal a počítal s Královstvím kdekoli byl. Jak řekl, proudy vody živé, poplynou z nitra těch, kdo v něj věří. Jak plynuly z něj, poplynou i z nás, kdekoli se ocitneme. K modlitbám:! Děkujme jako sbory i jednotlivci za zkoušky, kterými procházíme a které nás tříbí ve vytrvalosti a spoléhání na Boží moc.! Děkujme za projevy Boží moci uprostřed nás v uplynulém roce, které se nedají vysvětlit pouze našimi schopnostmi.! Děkujme za to, že proud vody živé plyne z našeho nitra a prosme, ať je na nás zjevné ovoce Ducha každodenní radost, pokoj a láska Kristova.! Ve kterých svých aktivitách počítáte s Boží mocí a přítomností jeho království? Přimlouvejme se:! Za uzdravení nemocných a více křesťanů, kteří by sloužili v nemocnicích, lidem umírajícím a nemocným AIDS.! Za službu křesťanské organizace ACET v České republice, která působí v oblasti prevence AIDS a zdravého vztahu k sexualitě a další služby HIV pozitivním.! Za charakter a integritu křesťanských vedoucích a představitelů, aby obstáli a byli horliví nejen ve vedeni, ale i zvěstování evangelia.

9 Nebudete-li jako děti Sobota 13. ledna Jan 8:31-32, 36 Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: "Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni. Matouš 18:3-4 Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského. Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském. Chceme být dobří, ale často jsme připraveni činit zlo, pokud si to okolnosti žádají. A ty si to bohužel žádají s vražednou pravidelností. Jak řekl sám Ježíš, kdo hřeší, je vlastně otrokem hříchu (J 8:34) Každodenní zkušenost jeho pozorování potvrzuje. Jak často vy sami potkáváte lidi, kterým se daří činit dobro, které chtějí a vyhýbat se zlu, které nechtějí? Ti, kdo se učí zůstávat v Ježíšových slovech, postupně začínají mnohem více rozumět vlastnímu životu i své slabosti a vidí, jak lze čerpat z Božích zdrojů, které jsou stále k dispozici. To nám dává čím dál větší svobodu a vytrvalost prostě činit to, o čem víme, že je to dobré, nemít srdce a mysl rozdělené ve dví. Učíme se znát pravdu a pravda nás učiní svobodnými. Jsme schopni činit dobro, které chceme. To vše vyžaduje dlouhé a pečlivé učení se od Ježíše, jak se zbavit rozdvojenosti, která se stala naší druhou přirozeností. Žijeme ve světě, který nás už od dětství učí, že musíme, pokud chceme zvládat vztahy s lidmi kolem nás, skrývat to, co si skutečně myslíme, co cítíme a co bychom rádi dělali, kdyby se nikdo nedíval. Proto Ježíš učil o tom, proč a jak se mít na pozoru před kvasem farizeů, to jest před pokrytectvím (Lk 12:1). Být jako děti, které se ještě nenaučily skrývat, co je skutečně uvnitř nich. K modlitbám:! Děkujme Bohu, že již nemusíme otročit hříchu.! Zpytujme kde jsou v našem životě kompromisy, které rozdvojují naše srdce a vůli. Prosme o Boží moudrost a milost, aby v nás obnovil srdce nerozdělené, svůj pokoj a radost.! Prosme za to, aby církev a náš sbor netrpěl pokrytectví, ale žil v pravdě a bez pomluv. Přimlouvejme se:! Prosme za vysvobození lidí trpících závislostmi na drogách, pornografii, moci, gamblerství atd.! Prosme za nezdar pro průmysl a obchod, který podporuje k závislostem a svádí ke hříchu prostituce, distribuce drog, obchod s lidmi, internetovou pornografii, tabákové koncerny, herny a kasina atd.

10 Láska bez přetvářky Neděle 16. ledna Jan 13:34-35, 15:13 Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Římanům 12:9 Láska nechť je bez přetvářky. Lidé, kteří začali chodit ve světle Kristově nejsou dokonalí a nežijí v dokonalém světě prozatím. Přesto jsou nepřehlédnutelně jiní. Jejich odlišnost není pouhá póza ani nespočívá v tom, co dělají nebo nedělají. Nehrají si na to, co nejsou, ale jejich jednání se přesto vymyká jejich okolí. To, čím se jako děti světla především liší, leží někde uvnitř jejich života. V tom, kým jsou ve svých hlubinách, v tom, co by udělali a mohli udělat. Ve svých vztazích k druhým jsou zcela transparentní a upřímní. Navazují skutečné vztahy a společenství s druhými zvláště s učedníky Ježíše Krista. (1 Janův 1:7). Neskrývají své myšlenky a pocity (ani se je nesnaží vnucovat druhým). Díky své jistotě v Bohu a jeho království nemusí manipulovat nebo ovládat lidi kolem. Neútočí ani se nestahují, když jim někdo činí příkoří, ale naopak žehnají těm, kdo je nenávidí. Neútočí s cílem druhým ublížit nebo je zneužít k vlastním cílům. Zbavili se zcela souzení druhých. Naše sbory a církevní společenství jsou tak často prosycena neupřímnými projevy lásky, které se pojí se skrytým hněvem a pohrdáním, že je těžké nebýt v některých situacích pokrytcem. Skrze společenství s Bohem, který je Láska, se lásce bez přetvářky můžeme naučit. Zkuste si představit, jakou změnu by to okamžitě přineslo do našich společenství. Život v království Božím nám umožňuje milovat druhé tak, jako je miluje Bůh. Bez bezpečí a dostatečnosti toho, že nejde o naše království ale Boží, nejsme kvůli vlastnímu strachu a hněvu sami schopni skutečně milovat. Parafráze Ježíšova popisu Božího druhu lásky agapé, kterým se i my máme vyznačovat by dnes zněla asi takto: Co je tak výjimečného na tom, že milujete ty, kdo mají rádi vás? To dělají i teroristé. Pokud je vaše láska jen o tom, Bůh v ní určitě nehraje žádnou roli. Řekněme, že se chováte přátelsky k těm, kdo sdílejí váš životní styl to stejné ale dělá mafie. (Mt 5:46-47). K modlitbám:! Modleme se za to, co by pro naše sbory a pro nás osobně znamenalo nemilovat jen ty, kdo nás milují.! Modleme se za to, zda věříme, že je možné abychom se změnili tak, že pro nás v jisté chvíli bude láska k našemu nejhoršímu nepříteli tou nejpřirozenější věcí.! Modleme se za naše nepřátele, ty, kdo nám činí příkoří, kritizují nás nebo nás snižují, modleme se za ty, kdo nám ublížili a kdo s námi nesouhlasí.! Modleme se za růst v upřímné lásce v církvi i vůči nevěřícím, lásku bez manipulace, lásku, která nehledá svůj prospěch.! Modleme se za smíření a pravdu v církvi a mezi jednotlivými denominacemi.

11 Česká evangelikální aliance Posláním České evangelikální aliance je Motivovat evangelikální křesťany ke službě a spolupráci, být jejich hlasem v dnešní společnosti. ČEA si klade za cíl pomáhat jednotlivým křesťanům, křesťanským vedoucím, místním sborům a křesťanským organizacím, aby společně mocí evangelia Kristova přinášeli změnu do života církve i společnosti. ČEA byla založena v roce 1991 a sdružuje 7 protestantských církví, 35 křesťanských organizací, velký počet místních sborů a jednotlivců. ČEA je členem Světové a Evropské evangelikální aliance, které v současnosti celosvětově zahrnují více jak 200 milionů lidí ve 120 národních aliancích. Mocí evangelia Kristova a v úctě před autoritou Bible společně přinášet změnu do života jednotlivců i společnosti. Kontakt: ČEA, Plzeňská 166, Praha 5 mobil: web: bankovní účet u ČS a.s. - č.ú.: / 0800 Členem ČEA se může stát osoba starší 18 let (jednotlivý člen), místní sbor, organizace, hnutí nebo denominace (kolektivní člen) ztotožňující se s posláním, cíli a vyznáním víry ČEA. Členství v ČEA poskytuje transparentní prostředí založené na vztazích a zřetelný základ v Kristu a autoritě Písma, na němž mohou křesťané spolupracovat nejen na lokální úrovni, ale také v otázkách celonárodní důležitosti a rozměru, kde je třeba pozvednout společný hlas. Bez svých členů aliance nic neznamená být součástí ČEA jako sbor, organizace či jednotlivec představuje více než pouhou podporu naší práci. Stáváte se integrální součástí organizace, jejíž hlas je respektovaný, která představuje rozsáhlou síť vztahů spolupráce a zkušeností a která je zdrojem informací a expertíz z ČR i ze zahraničí. Jsme hrdí na to, kolik rozmanitosti mohou naši členové nabídnout. Výzvy, které stojí před církví 21. století se nedají vyřešit novou sérií programů. Je třeba znovu objevit křesťanství pro celek života v jeho rozmanitosti, učit se a koncentrovat zkušenosti. Česká evangelikální aliance Je hlasem vůči společnosti - srozumitelným a relevantním způsobem přinášíme poselství evangelia ve veřejném prostoru Zastupuje vaše zájmy - v médiích, vůči politické reprezentaci i státním institucím Prorocky komunikuje vůči církvi - povzbuzujeme církev i jednotlivé křesťany, aby vedli život hodný Kristova evangelia v poslušnosti Božího slova, v pravdě a lásce Kristově

12 Česká evangelikální aliance