vydává Úřad městyse Trhová Kamenice ročník 38 listopad 2009 číslo 10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "vydává Úřad městyse Trhová Kamenice ročník 38 listopad 2009 číslo 10"

Transkript

1 vydává Úřad městyse Trhová Kamenice ročník 38 listopad 2009 číslo 10 Vážení čtenáři, S padajícím listím se také blíží konec kalendářního roku 2009 a s ním i další ročník Trhovokamenického občasníku. Na titulní straně se setkáváme s pracemi žáků naší základní školy, které nám svou tematikou zpestřují každé číslo tohoto ročníku. Myslím, že děti ukazují, že jsou zdatnými malíři, kterým by leckdo z nás dospělých jen těžce konkuroval. Jak už je zvykem, každý nový ročník má svou titulní stranu obléknutou do nového kabátku. A právě s novou podobou úvodní strany se obracím na Vás, čtenáře občasníku. Poté, co jsem se sama, coby nerodačka, mohla podívat (a zároveň na nich poznat spoustu lidí) na obrázky z činnosti Osvětové besedy, napadlo mne, že je mezi Vámi určitě spousta zajímavých fotografií, momentek, které by potěšily oko a zároveň byly pěknou vzpomínkou pro spoluobčany. Proto Vás prosím, pošlete zajímavé fotografie (originály černobílých fotografií Vám budou po naskenování vpořádku vráceny) nebo vyfoťte a pošlete cokoliv, co Vás zaujalo pěkného v Trhové Kamenici, ať už je to hezké zákoutí ze zahrádky, krajina, zajímavé fotografie ze společenského života. Své fotografie z digitálního fotoaparátu posílejte průběžně kdykoliv na adresu ve formátu JPG. Fotografie pojmenujte a v názvu mailu uveďte Foto do obcasniku. Černobílé fotografie k naskenování můžete nechat na OÚ, kam Vám budou i vráceny. A potom už budou titulní strany ročníku 2010 našim společným dílem, a pokud budou i okomentovány autorem odeslání, budou i zajímavou kronikou ze života v naší obci. Na Vaše fotografie a spolupráci s Vámi se těší Blanka Němcová Obsah zajišťuje a zpracovává ve spolupráci s Úřadem městyse Trhové Kamenice a kulturní komisí Ing. Blanka Němcová. Uzávěrka příštího čísla bude v úterý 24. listopadu 2009

2 Číslo 10/2009 Trhovokamenický občasník strana 2 INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTYSE Stalo se v měsíci říjnu Špatná kanalizace u domu s pečovatelskou sluţbou, na kterou je napojen i bývalý dům sluţeb, si vyžádala nutnou opravu. Pracovníci úřadu měli plné ruce práce s vybudováním a přestěhováním místní knihovny do nových prostor. Místnost v přízemí budovy bývalé Ozdoby si jistě budou pochvalovat hlavně starší čtenáři, kteří jiţ nemusejí zdolávat strmé schody. Středisko Czech POINT rozšířilo své sluţby o zřízení datových schránek. Od roku 2008 poskytujeme lidem na našem úřadě ověřené výpisy z rejstříku trestů, z katastru nemovitostí, ţivnostenského a obchodního rejstříku. Lze zaţádat i další výpisy z různých veřejných registrů. Toto jsou však nejčastěji vyuţívané. Středisko Czech POINT slouţí lidem jako komunikační místo s úřady. Lidé získávají ověřené informace na dálku a na počkání. Nemusejí obíhat různé úřady. Od 1 listopadu budou zprovozněny datové schránky na všech státních úřadech. Ty musejí mít předepsané technické vybavení. Proto i náš úřad byl dovybaven počítačovou technikou z dotace EU. Datovou schránku si mohou zřídit i jiné organizace nebo fyzické osoby (občan i podnikatel). Je to podobný nástroj jako ová schránka, jejímţ prostřednictvím lze činit podání kterémukoliv úřadu s tím, ţe má stejnou váhu, jako by byl v písemné podobě. Způsob vyuţití, výhody a nevýhody a další informace podáme na našem úřadě. Kalendáře 2010 Stolní kalendáře s fotografiemi Ludvíka Plašila jsou stále na našem úřadě v nabídce. Cena je 60,-Kč. Místní knihovna Místní knihovna bude otevřena od 2. listopadu 2009 v ulici 5. května č.p. 45 (bývalá Ozdoba). Pozor na změnu provozní doby: Pondělí Čtvrtek 15-17hod 15-18hod Co je potřeba udělat, než začnete topit Před zahájením topné sezóny bychom měli provést prohlídku samotných kamen. Soustřeďme se na stav šamotování, uzávěry dvířek a stav kouřovodů. Nechte si pravidelně čistit a kontrolovat komíny a kouřovody. Topidla a kotle udrţujte v řádném technickém stavu. Odbornou radu a prohlídku vám můţe zajistit místní sbor dobrovolných hasičů. Čištění provádí v naší obci nejčastěji kominík pan Solnička (tel ). Plynové spotřebiče vţdy ponechme odborníkům. Pokud jde o elektrické spotřebiče, zkontrolujme přívodní šňůry, zásuvky a pojistky, jsou-li dostatečně dimenzovány proti zkratu. ZASTUPITELÉ INFORMUJÍ Z jednání zastupitelstva městyse Trhové Kamenice V průběhu měsíce října projednalo zastupitelstvo na svých pracovních zasedáních mimo jiné: Na Zubří probíhá oprava stávající sítě veřejného osvětlení. Předpokládané dokončení do konce října. Z diskuse veřejného zasedání vyplynul pro zastupitele požadavek zamyslet se nad cenou prodávaných obecních pozemků v k. ú. Trhová Kamenice k výstavbě, či příplotě. Kaţdý zastupitel si na další pracovní seminář připraví svou vlastní představu o ceně prodávaných pozemků a ze společné diskuse by měl vyplynout závěr. Budeme Vás informovat. Projednávány byly návrhy na využití objektu čp. 45 (Ozdoba). K zamyšlení byl předloţen návrh spojující různé názorové proudy na vyuţití objektu, ve kterém se snoubí návrh vnější přístavby garáţe pro potřeby Sboru dobrovolných hasičů Trhová Kamenice s vyuţitím jedné místnosti jako úloţného prostoru pro potřeby hasičů. Dále rekonstrukce části přízemí na všespolkovou společenskou místnost (zázemí pro kulturní i společenský rozvoj spolků v TK, shromaţďovací prostor menšího rozsahu, tvůrčí prostor pro práci s dětmi apod.). Dalším krokem by mělo být řešení prostoru v 1. patře úpravou na malometráţní byty. Tato vize bude předána k dalšímu posouzení a zpracování konkrétního návrhu projektantem. Jednáním zastupitelstva zazněla připomínka na uvedení do původního stavu překopů obecních komunikací. Toto bude důsledně poţadováno od toho, kdo zásah do komunikace pro svou stavbu potřeboval. Věra Pilařová, místostarostka Josef Janotka, zastupitel

3 Číslo 10/2009 Trhovokamenický občasník strana 3 INFORMACE ZÁKAZNÍKŮM Kadeřnictví Od 1. listopadu 2009 dojde ke změně provozní doby v kadeřnictví v Trhové Kamenici. Objednávat se můţete na telefonním čísle u Moniky Voldánové. Nová provozní doba: Pondělí zavřeno Úterý Středa Čtvrtek Pátek Potraviny na náměstí Potraviny na náměstí Vám oznamují změnu pracovní doby: Pondělí pátek Sobota Nyní prodáváme i krájený chléb. Od listopadu si můţete objednat vánoční cukroví podle vzorků, které budou na prodejně. BLAHOPŘÁNÍ SPOZ Hodně zdraví a ţivotní pohody přejeme všem jubilantům, kteří v měsíci listopadu oslaví své kulaté narozeniny. 60 let Jaroslav Odvárka, Trhová Kamenice Jiří Jakl, Trhová Kamenice 80 let František Pilný, Trhová Kamenice 94 let Marie Kábelová, Trhová Kamenice Z NAŠÍ ŠKOLY Honza a drak Na začátku října se byly děti z třídy podívat na pohádce Honza a drak. Na jevišti v sokolovně v Trhové Kamenici hrál sice jenom jeden herec, ale dětem to vůbec nevadilo, protoţe na scéně mezi kulisami se střídalo mnoho loutek. Děti proţily spolu s Honzou strach o princeznu, kterou odnesl drak. Při jejím osvobozování z jezera plného bublin se smály. Pomohly zlého draka vyhnat a krásnou princeznu zachránit. Všichni tleskali a přáli si přidat ještě jednu pohádku. Odcházeli jsme spokojeni a plni nových dojmů. Tristan a Isolda Mgr. Věra Mokrá I ţáci II. stupně základní školy se 1. října odebrali do místní sokolovny, aby zhlédli představení Tristan a Isolda. Jde o slavnou středověkou pověst, která je plná protikladů a napětí. Zamilovaná dvojice čelí nejrůznějším překáţkám, které jejich vroucí lásku neutlumí, ale naopak posílí v boji s nepřízní osudu. Milostný příběh s obsahem dobrodruţných prvků dává tušit, ţe bude mít úspěch u dětského publika. Tak se i stalo. Překvapením pro ţáky bylo, ţe šlo o loutkové představení jednoho loutkoherce. Ten pracoval s řadou loutek v dobových kostýmech a neustále je zasazoval do nápaditých prostředí. Intonačně měnil hlas a v důsledku toho vytvořil představu více zúčastněných osob. Tím si dokázal udrţet pozornost dětí od začátku do konce představení. Chvíle napětí a smutku byly vystřídány uvolněním a smíchem. Uvedená hra obohatila ţáky nejen po historické a literární stránce, ale dala jim i do ţivota ponaučení, ţe opravdová láska je silnější nade všechno zlo a nenávist. Ekocentrum Paleta Mgr. Eva Gábrlová V pátek 9. října se ţáci 1. a 2. třídy aktivně účastnili besedy, kterou pro ně opět připravilo Ekocentrum Paleta. Tentokrát se děti učily poznávat svoje smysly zrak, sluch, čich, chuť a hmat. Cílem tohoto dopoledne bylo, aby si všichni uvědomili, ţe těmito smysly disponují a ţe je zapotřebí je rozvíjet. Úkoly byly opravdu velmi rozmanité. Nejdříve děvčata a chlapci dostali do rukou sáček, který měli pomocí zraku postupně popsat. Poté se zavázanýma očima rukou ohmatávali různé předměty a následně zjišťovali, ţe hmat se nachází i na jiných částech těla. Dále ochutnávali čtyři různé nápoje sladký, slaný, kyselý a hořký. Později poslouchali rozmanité zvuky, u kterých rozeznávali jejich intenzitu. Děti si v tento den zahrály i pantomimu. Na závěr všichni dostali malé palety. V jednom království totiţ zmizely barvy a všechny věci byly náhle průhledné. Pokud by se dětem podařilo z přírody nasbírat co nejvíce barev a dát je na paletu, království by bylo zachráněno. Vyplněné paletky si měla doma pod postelí vyzvednout kouzelná víla. U všech dětí se tomu tak nestalo. Všichni ale měli dobrý pocit z toho, ţe se na záchraně království podíleli. Malí objevitelé se snaţili naučit poznávat přírodu všemi smysly, vnímat její krásy i ve

4 Číslo 10/2009 Trhovokamenický občasník strana 4 zdánlivě obyčejných věcech a také si k ní vybudovat bliţší vztah. Mnozí se zaměřili na své pocity, naučili se vnímat sami sebe, ale také si prostřednictvím kooperativních aktivit prohloubili schopnost vcítění se do pocitu druhých. Haloween plný pavouků Mgr. Lýdie Karská Dne 16. října 2009 zaţili ţáci 1. a 2. třídy překrásné výtvarné dopoledne. Přijely pracovnice z DDM Hlinsko a pro děti připravily pěkné povídání o tomto svátku. Strach z pavouků malých i velkých mají některé děti i dospělí. Rázem se však fobie všichni zbavili. Čekala je totiţ výroba chlupatých nohatých pavouků z plyšových drátků. Všichni se vrhli K ZAMYŠLENÍ Začátek školního vyučování v Trhové Kamenici Chtěla bych prostřednictvím Trhovokamenického občasníku vyjádřit svůj názor na začátek školního vyučování na místní škole. 7:20 Vzpomínám si na náš velký údiv, když jsme se před deseti lety přistěhovali a zjistili jsme, že se zdejší děti začínají učit v 7.20 hodin. Místní jako důvod uváděli, že to tak vždycky bylo, případně, že je to kvůli dojíždění. Tehdy jsem byla ráda, že jak vedení školy, tak i vedení obce má zájem o posunutí času zahájení školního vyučování a domnívala jsem se, že se tato změna blíží. Čas plynul a také moje děti začaly chodit do školy a já jsem pocítila, jak je nepříjemné a nepřirozené tahat je za tmy z postelí. Postupně jsme se tomuto režimu přizpůsobili a začínali jsme si zvykat, jako všichni ostatní před námi. A právě tehdy jsem si uvědomila, že bych tomuto stereotypu neměla podlehnout. Dnešní trend posunovat začátek školního vyučování spíše směrem k deváté hodině se totiž opírá o studie sledující přirozené lidské biorytmy. Již v minulém čísle občasníku jsem poukázala na zdravotní rizika spojená s dlouhodobým nerespektováním našich biologických hodin. Prosím proto, abychom se zamysleli, zda by nebylo vhodné pominout své zvyky a dát přednost zdravému vývoji našich dětí. PharmDr. Jitka Mičulková FARNÍ OKÉNKO s chutí do práce a vyrobili si spoustu malých i větších pavoučků, které si zavěsili na vlastnoručně vyrobený kokon. Doma si jej děti zavěsily do svého pokojíčku, aby měly radost ze svého výrobku a odlákaly tak ţivé pavouky, i kdyţ se říká, ţe pavouk přináší štěstí. Připravujeme předvánoční jarmark Ve čtvrtek 3. prosince se v sokolovně uskuteční předvánoční jarmark. Děti jiţ teď vyrábějí drobné upomínkové předměty, které budou k zakoupení u stánků jednotlivých tříd. Součástí jarmarku bude i kulturní pásmo, na které jste všichni srdečně zváni. Hana Slavíčková Modlitba s papežem Jedním z bodů krátké, ale intenzivní návštěvy sv. Otce u nás byla večerní modlitba nešpor v sobotu v chrámu sv. Václava, Vojtěcha a Víta na Praţském hradě spolu s kněţími, řeholníky a členy laických hnutí. Po zaparkování u letenského stadiónu, spojeném s chvílí bloudění, jsme se pěšky vydali ke katedrále. Jiţ na dálku nás vítal majestátní zvuk Zikmunda, největšího zvonu. Po 18. hodině vstoupil Svatý otec s kardinálem Vlkem do katedrály a nejprve se odebral na místo pro Čechy snad nejposvátnější - do Svatováclavské kaple. Po příchodu do presbytáře pozdravil přítomné kardinály, biskupy, kněze a jáhny, seminaristy, řeholníky a řeholnice, katechety a pastorační pracovníky, mládeţ a rodiny, církevní sdruţení a hnutí. Modlitba večerních chval /nešpor/ započala chorálním zpěvem latinského hymnu a ţalmů. Ve své promluvě Sv. otec poukázal na nádheru tohoto tisíciletého chrámu, který je ţivým svědectvím bohaté

5 Číslo 10/2009 Trhovokamenický občasník strana 5 historie křesťanské víry a tradice našeho lidu; připomenul mučedníky naší církve: svatého Václava, Vojtěcha a Jana Nepomuckého, mladého svatého Víta, jenţ raději podstoupil mučednictví, neţ by zradil Krista, svatého Prokopa a svatou Ludmilu. Připomněl téţ dva arcibiskupy z minulého století, kardinály Josefa Berana a Františka Tomáška, kteří v kritických chvílích zaslechli ve svých srdcích Jeţíšova slova: Když pronásledovali mne, budou pronásledovat i vás (Jan 15,20). V zamyšlení nad ţivotem církve citoval Skutky apoštolů, kde čteme, že obec věřících měla jedno srdce a jednu duši (Sk 4,32). Připomněl zkušenost našich křesťanských společenství, která se po dlouhé zimě komunistické diktatury před 20 lety opět začala svobodně vyjadřovat, kdyţ náš lid po událostech započatých studentskou demonstrací 17. listopadu 1989 znovu získal svobodu. Vyjádřil však názor, ţe ani dnes není snadné ţít a dosvědčovat evangelium. Upozornil na nebezpečí ateizmu a relativizmu, ohroţující mravní a náboţenskou obnovu naší země. Biskupy a kněze povzbudil, aby byli vţdy věrnými dělníky na vinici Páně a nechali se inspirovat se evangelijním obrazem Dobrého Pastýře, jenţ zná své stádce, volá je jménem, vede je na bezpečná místa a je připraven poloţit za ně ţivot (srov. Jan 10,1-19). Řeholníkům a řeholnicím připomněl jejich sliby, jimiţ dávají Bohu to místo, které mu náleţí v ţivotě kaţdého člověka: prvenství. Věrností tomuto svému povolání pomohou současným muţům a ţenám nechat se uchvátit Bohem a evangeliem jeho Syna. Seminaristům doporučil, aby usilovali o získání solidní kulturní, duchovní a pastorační průpravy. V tomto Roce kněţí, který byl vyhlášen u příleţitosti 150. výročí úmrtí svatého faráře arského, by jim měla být příkladem postava tohoto pastýře zcela oddaného Bohu a duším, který si byl plně vědom, ţe právě jeho sluţba, ţivená modlitbou, byla pro něj cestou posvěcení. V závěru své promluvy Svatý otec připomněl několik významných výročí: 280 let od svatořečení Jana Nepomuckého a 20. výročí svatořečení Aneţky České /12.listopadu 1989/, které předznamenalo osvobození naší země od ateistického útlaku. A doporučil všechny do přímluvy našich nebeských patronů. Nešpory byly zakončeny zpěvem Svatováclavského chorálu. Po skončení bohosluţby nešpor se Benedikt XVI. odebral na apoštolskou nunciaturu a z katedrály vycházel dlouhý průvod kněţí, laiků a řeholníků v jejich hábitech. Františkáni, dominikáni, trapisté, karmelitáni. Mnohé z nich čekala v neděli brzy ráno cesta s farníky do Brna nebo v pondělí na další papeţskou mši svatou ve Staré Boleslavi. Pavel Čtvrtečka PROGRAM KINA V LISTOPADU listopadu v 18 hod 13. listopadu v 18 hod 20. listopadu v 18 hod 27. listopadu v 18 hod Hanební pancharti Širokoúhlý film USA. Hanebně zpanchartělá jízda plná krve, potu, slz a touhy po pomstě. Ţánr: akční, válečný Lištičky Film ČR, SR, Irsko. Film od producentů filmu Once a Pusinky. Ţánr: drama Délka filmu: 86 minut Koralína a svět za tajnými dveřmi Film USA. Dobrodruţství, které slovy nepopíšete. Ţánr: animovaný, fantasy Délka filmu: 100 minut Krvavé pobřeží Film Čína. Výpravné akční drama z doby Tří císařství. Ţánr: historické drama Délka filmu: 147 minut Připravujeme na prosinec: 4. prosince Vzhůru do oblak. Pohádka. 11. prosince G - Force 18. prosince Ať žijí rytíři. Česká pohádka AKTUÁLNÍ POZVÁNKY Na lidovou notečku k poslechu i tanečku Přístupno od 15 let Vstupné 30/50,-Kč Přístupno od 15 let Vstupné 20/40,-Kč Mládeţi přístupno Vstupné 20/40,-Kč Mládeţi přístupno Vstupné 30/50,-Kč Nezapomeňte, ţe pokud se vám líbilo loňské a předloňské posezení s cimbálovou muzikou, to letošní bude opět v místní sokolovně v sobotu 31. října ve hodin. K poslechu Vám zahraje cimbálová muzika Drahan, o Vaše chuťové buňky budou usilovat zvěřinové hody. Kromě klasického kančího guláše a zvěřinové sekané budete moci ochutnat i speciality daňčí zvěřiny. Předem upozorňujeme, ţe moţný prodej přes ulici se uskuteční pouze v neděli od hodin s dovětkem, zda bude co prodávat. K posezení s cimbálovkou vás srdečně zvou Městys Trhová Kamenice a Myslivecké sdružení Chrudimka v Trhové Kamenici. Předpokládaný závěr odhadujeme někdy mezi hodinou půlnoční a jednou. Vstupné volné dobrovolné

6 Číslo 10/2009 Trhovokamenický občasník strana 6 Vzpomínkové pásmo Karel Václav Rais Vzpomínkové pásmo k 150. výročí narození Připravuje Základní škola Trhová Kamenice ve spolupráci s úřadem městyse v budově muzea v pátek v 17 hodin Hasiči Vás srdečně zvou Hasiči Vás srdečně zvou na zábavu, která se koná v místní sokolovně v sobotu 14. listopadu 2009 od hodin. K tanci a poslechu hraje skupina MAT 4. Vánoční koncert Přijměte pozvání na vánoční koncert, který se uskuteční 12. prosince 2009 od 17 hodin v Trhové Kamenici. Účinkovat budou ţáci Základní školy Trhová Kamenice a kytaristka Iveta Novotná. KAM JEŠTĚ ZA KULTUROU V sobotu 21. listopadu se konají v sokolovně ve Svratce Kateřinské řemeslné trhy. Trhy pořádané pod hlavičkou výboru kultury města Svratky budou otevřené od 8 do 15 hodin. V neděli 22. listopadu je pro milovníky pohádek připravena Pohádka o Balynce. V hlinecké orlovně začíná od hodin pohádkový příběh Balynky, zatoulaného štěněte, které zabloudí do Květinové ulice. Zde bydlí parta veselých kamarádů. Ti společně s Balynkou objeví zapomenutou zahradu, kde čaruje kocour Robert. Vše by bylo pohádkově krásné, kdyby se kouzla nepřestala dařit, protoţe v zahradě se opět a opět objevuje nepořádek. Balynka se stane detektivem a záhadu vyřeší Ve čtvrtek 26. listopadu mají sraz všichni zapálení křížovkáři, od hodin totiţ začíná pro širokou veřejnost z Hlinska a okolí v Hlinsku v orlovně jiţ 7. ročník soutěže v luštění křížovek. Pro vítěze budou jako tradičně připraveny drobné ceny. Na Veselém Kopci bude od 28. listopadu do 6. prosince k vidění expozice Vánoce na Veselém Kopci. Nadcházející atmosféru Vánoc budou přibliţovat ve všech objektech lidové zvyky, dárky, ozdoby, pečivo, kulturní program. Otevírací doba: Po dobu výstavy denně od 9 do 16 hod. Na prosinec připravuje Hlinsko představení divadelní společnosti Háta Olgy Ţelenské To byl teda Silvestr. V komedii budete svědky setkání několika generací při oslavě Silvestra, které obrátí všem zúčastněným ţivoty naruby. V hlavních rolích se představí Martin Zounar, Mahulena Bočanová/Ivana Andrlová, Adéla Gondíková/Olga Ţelenská, Lucie Zedníčková/Jana Zenáhlíková, Filip Tomsa/Michal Hruška a další. Divadelní představení je plánováno na úterý 15. prosince od hodin. Ostatní Ve dnech listopadu pořádá Klub ţen Hlinsko v prostorách Společenského domu v Hlinsku prodej z druhé ruky. Čtvrteční podvečer 5. listopadu se můţete přijít podívat na vzpomínkový pořad To všechno odnes čas, věnovaný jednomu z nejpopulárnějších československých zpěváků 60. a 70. let, Waldemaru Matuškovi, který začíná v hlinecké orlovně od hodin. V pořadu se bude střídat vyprávění o jeho ţivotě se zajímavými historkami a nebudou chybět ani jeho nejznámější hity. V podání chrudimského big-bandu Kyx Orchestra zazní sálem Komorního divadla v Hlinsku v pátek 20. listopadu od hodin Jazzová mše. Od 20. listopadu do 6. ledna potrvá v Městském muzeu a galerii v Hlinsku výstava Vánoce v muzeu. Výstava je věnovaná historickým betlémům i tvorbě současných tvůrců ze sbírky muzea i ze sbírek soukromých tvůrců a sběratelů, to vše bude doplněné o tradiční zdobení a dárky. Otevřeno je Út Pá 9 12, h, So a Ne 13 17h MAMINKÁM NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ a nejen jim Mateřské centrum Hlinečánek si pro maminky s dětmi připravilo v listopadu následující program: Pondělí Dopoledne Houpeme se na balonech cvičení s Lenkou pro děti s rodiči od 9.00 do hodin Lampionový průvod od Hlinečánku v hodin Úterý Dopoledne Kurz angličtiny pro začátečníky (určené hlavně pro maminky s malými dětmi, hlídání dětí během výuky je zajištěno v herně) - od 9.00 do hodin

7 Číslo 10/2009 Trhovokamenický občasník strana 7 Odpoledne - Kurz angličtiny pro děti (určené hlavně pro děti od 2 do 6 let) hravou formou od do hodin Středa Dopoledne -Hrajeme si s říkadly, cvičení s Lenkou/Monikou pro děti s rodiči - herna od 9.00 do hodin Odpoledne Předporodní kurzy od 17 hodin Péče miminko beseda s MUDr. Pudilovou Nebojte se kojení beseda s MUDr. Weberovou Porod v chrudimské nemocnici s paní Čápovou a Kafkovou Čtvrtek Dopoledne - Herna pro celou rodinu od 9.00 do hodin Odpoledne Výtvarná dílna od do hodin Nošeníčko miminek s paní Boháčovou - od hodin Výtvarná dílna od do hodin Solno jodová jeskyně od 9.45 do hodin a od do hodin Pátek Odpoledne Bezplatná právní poradna od do hodin SLOUPEK HISTORIE Díky panu Bohumilu Hospodkovi se opět setkáváme na pokračování v našem sloupku historie. Pokračování z minulého čísla Toulky po okolí městyse Trhové Kamenice Do Střítežského pralesa namáhavější částí našeho putování k Polomu. Odtud uţ bude cesta asi kilometr stoupat velkými serpentinami aţ k malému návrší, na kterém se asi po dalším jenom a půl kilometru rozkládá osada Polom. A další úsek jsme si uţ popsali. Do Kavánových Svobodných Hamrů Po té rovné silnici k Ţdírci, po které pokračuje naše cesta, mnoho klidu nebude. Je samé kamióny a mezi nimi se proplétající osobní automobily, a sotva se vyhnete jednomu, uţ vás ţene k příkopu jiný automobil. Asi dvě stě kroků za poslední kamenickou chalupou odbíhá vlevo do polí nehluboký úvoz - bývalá Ţidovská cesta. Je to vlastně památka na původní silnici vedoucí tudy do Vídně. Jméno jí dali dřevíkovští Ţidé, kteří tudy v rancích přenášeli své zboţí. Řídké jeřáby a břízy nás provázejí k lesům. Vpravo si bývalou lesní stezkou - dnes jiţ asfaltovou silnicí - odskočíme do Moţděnice. Je tudy od Trhové Kamenice vzdálena asi půlčtvrta kilometru. Říkávalo se tu Malá Vídeň anebo také Kravská Moţděnice. Bývali tu totiţ zámoţní rolníci, a jiní si zas vydělávali obchodem s lidskými vlasy, a tak ta pojmenování byla obě případná. (foto Možděnice počátkem 20. století) K polomu přes Hlubokou Na hranicích katastru Hluboké a Stříteţe, je louka, sahající dolů aţ po Kubátský splav. Dříve se jí říkalo Lipecký palouk, protoţe její výtěţek patřil velkostatku Lipka. Nad loukou se rozkládá les, kterému se říká Kubátská paseka. U rozcestí je zvonička, památka na doby císařovny Marie Teresie, která nařídila budování zvonic v celém Rakouskouhersku, jako základní vybavenosti obcí kvůli poţárům. Zvonička uţ není původní, je nová, ale stojí na místě staré. Ještě neţ opustíme Hlubokou, mineme po levé straně bývalou restauraci Hluboká, která aţ do roku 2007 skýtala příjemné osvěţení před další, Jméno má osada po vladykovi Moţděnovi, kterému zdejší zboţí patřívalo. Koncem 16. století jiţ patřila ke zboţí lipeckému. Bývala to dříve samostatná obec, dnes je to jen osada patřící k obci Vysočina. Zastavíme se na chvilku hned u první chalupy vpravo. Bydlel tu Václav Štědrý. Měl rád pole a dobře

8 Číslo 10/2009 Trhovokamenický občasník strana 8 na nich pracoval, ale jeho velkou láskou byla malířská paleta. Co dobrých krajinek s kamenickými rybníky a štíhlou kostelní věţí nad nimi a co kytic polních máků, chrp a kopretin visí v trhovokamenických, ale i okolních, domácnostech! Co překrásně malovaných šátků a přehozů! Všechno to jsou práce Václava Štědrého. Moţděnecká škola mívala štěstí na dobré učitele. V Raisových dobách tu byl učitel Košvanec. Za první světové války tu učil a překládal francouzské autory Josef Koupil. Byl i nadaným malířem. Této umělecké zálibě propadli i jeho nástupci na škole Miloslav Lesný a Josef Krejčík. (foto Možděnecká stará škola dnes nepřístupný soukromý majetek) Krejčík pocházel z chudičkých poměrů a jako mimořádně nadaného chlapce si ho povšimla velkostatkářka a spisovatelka Boţena Viková- Kunětická, a pomáhala mu. Kantořinu studoval soukromě a knihu mohl vzít do ruky vţdy aţ navečer, kdyţ odloţil kleče ruchadla nebo pověsil v kůlně kosu. Malířství a sochařství pak studoval v Praze a v Římě. V trhovokamenické škole visí na odpočívadle schodiště kopie Krejčíkova reliéfu Karla Václava Raise, jehoţ originál z bílého mramoru najdete v Muzeu městyse Trhové Kamenice. Z Vestců běhával do Moţděnice přes lesní vývraty za hezkým děvčetem selský mladík. Vybíravá panenka před ním utíkala. Urazil se a přestal chodit. Na dívku sloţil posměšnou písničku: Možděni, Možděni, Možděnice, nebudeš, má milá, chalupnice, chalupnice ani selka, bude z tebe stará tetka. Kolem moţděneckých rybníků se vrátíme zpět na ţdíreckou silnici, překročíme ji a zamíříme ke Dřevíkovu, který se rozhlíţí po kraji z nevysokého návrší. Z Moţděnice tam trvá cesta asi půl hodiny. Po obou stranách silnice se do daleka rozbíhají pole a vlevo od vsi jsou hospodářské budovy zemědělského druţstva Vysočina. Na návsi je pamětní deska menšinového učitele a pilného spisovatele pro mládeţ Františka Hrnčíře. Pocházel z velmi početné rodiny - v chalupě bylo dvanáct dětí - a na studia do Hradce Králové mu pomohl řídící učitel trhovokamenické školy Václav Macháček. Však také Hrnčíř nikdy nezapomněl, jak s ním kamenický pan řídící obcházel zámoţné hradecké rodiny a přimlouval se mu o obědy. František Hrnčíř (foto) se stal učitelem a působil mnoho let na Liberecku. Všude se nebojácně bil za českou školu, přednášel, psal proti rakouskému byrokratismu, a byl proto persekvován a hmotně poškozován. Posledním jeho učitelským působištěm byl Nymburk, kde zaloţil i knihkupectví. Zde roku 1928 zemřel. Bylo mu šedesát osm let. Literární význam Františka Hrnčíře je v jeho úsilí o uměleckou dětskou knihu. Jeho časopis Dětský máj přinášel reprodukce našich nejlepších malířů a básně a povídky dobrých spisovatelů. Z dlouhé řady jeho beletristických prací jmenujme například: Čaroděj Ţito, Na Libici Bílé, Bezejmenná, Národní pohádky z Čech, Moravy a Slezska a stručné dějepisy a zeměpisy pro ţáky. Ty drobné kníţky byly psány vlasteneckým duchem a krásným slohem. Jeho dětství líčí povídka Jasno a chmurno. (Foto Zápis K. V. Raise v Hrnčířově památníku) V 18. a 19. století byl Dřevíkov vesnicí převáţně ţidovskou. Roku 1840 tu ţilo 142 Ţidů z celkovéko počtu 370 obyvatel. Měli tu sinagogu (dům čp. 43) a naproti ní v jednopatrovém domku vinárnu, v prvním patře školu a na dvorku mikve (Název pro rituální lázeň; bazén, který musí být napájen vodou z přirozeného zdroje, mít obsah nejméně 762 litry a být hluboký tak, aby se do něho mohl ponořit dospělý člověk. Sloužil k rituální očistě, například ženám po menstruaci nebo porodu. - pozn. aut.). Pokračování příště