vydává Úřad městyse Trhová Kamenice ročník 38 listopad 2009 číslo 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "vydává Úřad městyse Trhová Kamenice ročník 38 listopad 2009 číslo 10"

Transkript

1 vydává Úřad městyse Trhová Kamenice ročník 38 listopad 2009 číslo 10 Vážení čtenáři, S padajícím listím se také blíží konec kalendářního roku 2009 a s ním i další ročník Trhovokamenického občasníku. Na titulní straně se setkáváme s pracemi žáků naší základní školy, které nám svou tematikou zpestřují každé číslo tohoto ročníku. Myslím, že děti ukazují, že jsou zdatnými malíři, kterým by leckdo z nás dospělých jen těžce konkuroval. Jak už je zvykem, každý nový ročník má svou titulní stranu obléknutou do nového kabátku. A právě s novou podobou úvodní strany se obracím na Vás, čtenáře občasníku. Poté, co jsem se sama, coby nerodačka, mohla podívat (a zároveň na nich poznat spoustu lidí) na obrázky z činnosti Osvětové besedy, napadlo mne, že je mezi Vámi určitě spousta zajímavých fotografií, momentek, které by potěšily oko a zároveň byly pěknou vzpomínkou pro spoluobčany. Proto Vás prosím, pošlete zajímavé fotografie (originály černobílých fotografií Vám budou po naskenování vpořádku vráceny) nebo vyfoťte a pošlete cokoliv, co Vás zaujalo pěkného v Trhové Kamenici, ať už je to hezké zákoutí ze zahrádky, krajina, zajímavé fotografie ze společenského života. Své fotografie z digitálního fotoaparátu posílejte průběžně kdykoliv na adresu ve formátu JPG. Fotografie pojmenujte a v názvu mailu uveďte Foto do obcasniku. Černobílé fotografie k naskenování můžete nechat na OÚ, kam Vám budou i vráceny. A potom už budou titulní strany ročníku 2010 našim společným dílem, a pokud budou i okomentovány autorem odeslání, budou i zajímavou kronikou ze života v naší obci. Na Vaše fotografie a spolupráci s Vámi se těší Blanka Němcová Obsah zajišťuje a zpracovává ve spolupráci s Úřadem městyse Trhové Kamenice a kulturní komisí Ing. Blanka Němcová. Uzávěrka příštího čísla bude v úterý 24. listopadu 2009

2 Číslo 10/2009 Trhovokamenický občasník strana 2 INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTYSE Stalo se v měsíci říjnu Špatná kanalizace u domu s pečovatelskou sluţbou, na kterou je napojen i bývalý dům sluţeb, si vyžádala nutnou opravu. Pracovníci úřadu měli plné ruce práce s vybudováním a přestěhováním místní knihovny do nových prostor. Místnost v přízemí budovy bývalé Ozdoby si jistě budou pochvalovat hlavně starší čtenáři, kteří jiţ nemusejí zdolávat strmé schody. Středisko Czech POINT rozšířilo své sluţby o zřízení datových schránek. Od roku 2008 poskytujeme lidem na našem úřadě ověřené výpisy z rejstříku trestů, z katastru nemovitostí, ţivnostenského a obchodního rejstříku. Lze zaţádat i další výpisy z různých veřejných registrů. Toto jsou však nejčastěji vyuţívané. Středisko Czech POINT slouţí lidem jako komunikační místo s úřady. Lidé získávají ověřené informace na dálku a na počkání. Nemusejí obíhat různé úřady. Od 1 listopadu budou zprovozněny datové schránky na všech státních úřadech. Ty musejí mít předepsané technické vybavení. Proto i náš úřad byl dovybaven počítačovou technikou z dotace EU. Datovou schránku si mohou zřídit i jiné organizace nebo fyzické osoby (občan i podnikatel). Je to podobný nástroj jako ová schránka, jejímţ prostřednictvím lze činit podání kterémukoliv úřadu s tím, ţe má stejnou váhu, jako by byl v písemné podobě. Způsob vyuţití, výhody a nevýhody a další informace podáme na našem úřadě. Kalendáře 2010 Stolní kalendáře s fotografiemi Ludvíka Plašila jsou stále na našem úřadě v nabídce. Cena je 60,-Kč. Místní knihovna Místní knihovna bude otevřena od 2. listopadu 2009 v ulici 5. května č.p. 45 (bývalá Ozdoba). Pozor na změnu provozní doby: Pondělí Čtvrtek 15-17hod 15-18hod Co je potřeba udělat, než začnete topit Před zahájením topné sezóny bychom měli provést prohlídku samotných kamen. Soustřeďme se na stav šamotování, uzávěry dvířek a stav kouřovodů. Nechte si pravidelně čistit a kontrolovat komíny a kouřovody. Topidla a kotle udrţujte v řádném technickém stavu. Odbornou radu a prohlídku vám můţe zajistit místní sbor dobrovolných hasičů. Čištění provádí v naší obci nejčastěji kominík pan Solnička (tel ). Plynové spotřebiče vţdy ponechme odborníkům. Pokud jde o elektrické spotřebiče, zkontrolujme přívodní šňůry, zásuvky a pojistky, jsou-li dostatečně dimenzovány proti zkratu. ZASTUPITELÉ INFORMUJÍ Z jednání zastupitelstva městyse Trhové Kamenice V průběhu měsíce října projednalo zastupitelstvo na svých pracovních zasedáních mimo jiné: Na Zubří probíhá oprava stávající sítě veřejného osvětlení. Předpokládané dokončení do konce října. Z diskuse veřejného zasedání vyplynul pro zastupitele požadavek zamyslet se nad cenou prodávaných obecních pozemků v k. ú. Trhová Kamenice k výstavbě, či příplotě. Kaţdý zastupitel si na další pracovní seminář připraví svou vlastní představu o ceně prodávaných pozemků a ze společné diskuse by měl vyplynout závěr. Budeme Vás informovat. Projednávány byly návrhy na využití objektu čp. 45 (Ozdoba). K zamyšlení byl předloţen návrh spojující různé názorové proudy na vyuţití objektu, ve kterém se snoubí návrh vnější přístavby garáţe pro potřeby Sboru dobrovolných hasičů Trhová Kamenice s vyuţitím jedné místnosti jako úloţného prostoru pro potřeby hasičů. Dále rekonstrukce části přízemí na všespolkovou společenskou místnost (zázemí pro kulturní i společenský rozvoj spolků v TK, shromaţďovací prostor menšího rozsahu, tvůrčí prostor pro práci s dětmi apod.). Dalším krokem by mělo být řešení prostoru v 1. patře úpravou na malometráţní byty. Tato vize bude předána k dalšímu posouzení a zpracování konkrétního návrhu projektantem. Jednáním zastupitelstva zazněla připomínka na uvedení do původního stavu překopů obecních komunikací. Toto bude důsledně poţadováno od toho, kdo zásah do komunikace pro svou stavbu potřeboval. Věra Pilařová, místostarostka Josef Janotka, zastupitel

3 Číslo 10/2009 Trhovokamenický občasník strana 3 INFORMACE ZÁKAZNÍKŮM Kadeřnictví Od 1. listopadu 2009 dojde ke změně provozní doby v kadeřnictví v Trhové Kamenici. Objednávat se můţete na telefonním čísle u Moniky Voldánové. Nová provozní doba: Pondělí zavřeno Úterý Středa Čtvrtek Pátek Potraviny na náměstí Potraviny na náměstí Vám oznamují změnu pracovní doby: Pondělí pátek Sobota Nyní prodáváme i krájený chléb. Od listopadu si můţete objednat vánoční cukroví podle vzorků, které budou na prodejně. BLAHOPŘÁNÍ SPOZ Hodně zdraví a ţivotní pohody přejeme všem jubilantům, kteří v měsíci listopadu oslaví své kulaté narozeniny. 60 let Jaroslav Odvárka, Trhová Kamenice Jiří Jakl, Trhová Kamenice 80 let František Pilný, Trhová Kamenice 94 let Marie Kábelová, Trhová Kamenice Z NAŠÍ ŠKOLY Honza a drak Na začátku října se byly děti z třídy podívat na pohádce Honza a drak. Na jevišti v sokolovně v Trhové Kamenici hrál sice jenom jeden herec, ale dětem to vůbec nevadilo, protoţe na scéně mezi kulisami se střídalo mnoho loutek. Děti proţily spolu s Honzou strach o princeznu, kterou odnesl drak. Při jejím osvobozování z jezera plného bublin se smály. Pomohly zlého draka vyhnat a krásnou princeznu zachránit. Všichni tleskali a přáli si přidat ještě jednu pohádku. Odcházeli jsme spokojeni a plni nových dojmů. Tristan a Isolda Mgr. Věra Mokrá I ţáci II. stupně základní školy se 1. října odebrali do místní sokolovny, aby zhlédli představení Tristan a Isolda. Jde o slavnou středověkou pověst, která je plná protikladů a napětí. Zamilovaná dvojice čelí nejrůznějším překáţkám, které jejich vroucí lásku neutlumí, ale naopak posílí v boji s nepřízní osudu. Milostný příběh s obsahem dobrodruţných prvků dává tušit, ţe bude mít úspěch u dětského publika. Tak se i stalo. Překvapením pro ţáky bylo, ţe šlo o loutkové představení jednoho loutkoherce. Ten pracoval s řadou loutek v dobových kostýmech a neustále je zasazoval do nápaditých prostředí. Intonačně měnil hlas a v důsledku toho vytvořil představu více zúčastněných osob. Tím si dokázal udrţet pozornost dětí od začátku do konce představení. Chvíle napětí a smutku byly vystřídány uvolněním a smíchem. Uvedená hra obohatila ţáky nejen po historické a literární stránce, ale dala jim i do ţivota ponaučení, ţe opravdová láska je silnější nade všechno zlo a nenávist. Ekocentrum Paleta Mgr. Eva Gábrlová V pátek 9. října se ţáci 1. a 2. třídy aktivně účastnili besedy, kterou pro ně opět připravilo Ekocentrum Paleta. Tentokrát se děti učily poznávat svoje smysly zrak, sluch, čich, chuť a hmat. Cílem tohoto dopoledne bylo, aby si všichni uvědomili, ţe těmito smysly disponují a ţe je zapotřebí je rozvíjet. Úkoly byly opravdu velmi rozmanité. Nejdříve děvčata a chlapci dostali do rukou sáček, který měli pomocí zraku postupně popsat. Poté se zavázanýma očima rukou ohmatávali různé předměty a následně zjišťovali, ţe hmat se nachází i na jiných částech těla. Dále ochutnávali čtyři různé nápoje sladký, slaný, kyselý a hořký. Později poslouchali rozmanité zvuky, u kterých rozeznávali jejich intenzitu. Děti si v tento den zahrály i pantomimu. Na závěr všichni dostali malé palety. V jednom království totiţ zmizely barvy a všechny věci byly náhle průhledné. Pokud by se dětem podařilo z přírody nasbírat co nejvíce barev a dát je na paletu, království by bylo zachráněno. Vyplněné paletky si měla doma pod postelí vyzvednout kouzelná víla. U všech dětí se tomu tak nestalo. Všichni ale měli dobrý pocit z toho, ţe se na záchraně království podíleli. Malí objevitelé se snaţili naučit poznávat přírodu všemi smysly, vnímat její krásy i ve

4 Číslo 10/2009 Trhovokamenický občasník strana 4 zdánlivě obyčejných věcech a také si k ní vybudovat bliţší vztah. Mnozí se zaměřili na své pocity, naučili se vnímat sami sebe, ale také si prostřednictvím kooperativních aktivit prohloubili schopnost vcítění se do pocitu druhých. Haloween plný pavouků Mgr. Lýdie Karská Dne 16. října 2009 zaţili ţáci 1. a 2. třídy překrásné výtvarné dopoledne. Přijely pracovnice z DDM Hlinsko a pro děti připravily pěkné povídání o tomto svátku. Strach z pavouků malých i velkých mají některé děti i dospělí. Rázem se však fobie všichni zbavili. Čekala je totiţ výroba chlupatých nohatých pavouků z plyšových drátků. Všichni se vrhli K ZAMYŠLENÍ Začátek školního vyučování v Trhové Kamenici Chtěla bych prostřednictvím Trhovokamenického občasníku vyjádřit svůj názor na začátek školního vyučování na místní škole. 7:20 Vzpomínám si na náš velký údiv, když jsme se před deseti lety přistěhovali a zjistili jsme, že se zdejší děti začínají učit v 7.20 hodin. Místní jako důvod uváděli, že to tak vždycky bylo, případně, že je to kvůli dojíždění. Tehdy jsem byla ráda, že jak vedení školy, tak i vedení obce má zájem o posunutí času zahájení školního vyučování a domnívala jsem se, že se tato změna blíží. Čas plynul a také moje děti začaly chodit do školy a já jsem pocítila, jak je nepříjemné a nepřirozené tahat je za tmy z postelí. Postupně jsme se tomuto režimu přizpůsobili a začínali jsme si zvykat, jako všichni ostatní před námi. A právě tehdy jsem si uvědomila, že bych tomuto stereotypu neměla podlehnout. Dnešní trend posunovat začátek školního vyučování spíše směrem k deváté hodině se totiž opírá o studie sledující přirozené lidské biorytmy. Již v minulém čísle občasníku jsem poukázala na zdravotní rizika spojená s dlouhodobým nerespektováním našich biologických hodin. Prosím proto, abychom se zamysleli, zda by nebylo vhodné pominout své zvyky a dát přednost zdravému vývoji našich dětí. PharmDr. Jitka Mičulková FARNÍ OKÉNKO s chutí do práce a vyrobili si spoustu malých i větších pavoučků, které si zavěsili na vlastnoručně vyrobený kokon. Doma si jej děti zavěsily do svého pokojíčku, aby měly radost ze svého výrobku a odlákaly tak ţivé pavouky, i kdyţ se říká, ţe pavouk přináší štěstí. Připravujeme předvánoční jarmark Ve čtvrtek 3. prosince se v sokolovně uskuteční předvánoční jarmark. Děti jiţ teď vyrábějí drobné upomínkové předměty, které budou k zakoupení u stánků jednotlivých tříd. Součástí jarmarku bude i kulturní pásmo, na které jste všichni srdečně zváni. Hana Slavíčková Modlitba s papežem Jedním z bodů krátké, ale intenzivní návštěvy sv. Otce u nás byla večerní modlitba nešpor v sobotu v chrámu sv. Václava, Vojtěcha a Víta na Praţském hradě spolu s kněţími, řeholníky a členy laických hnutí. Po zaparkování u letenského stadiónu, spojeném s chvílí bloudění, jsme se pěšky vydali ke katedrále. Jiţ na dálku nás vítal majestátní zvuk Zikmunda, největšího zvonu. Po 18. hodině vstoupil Svatý otec s kardinálem Vlkem do katedrály a nejprve se odebral na místo pro Čechy snad nejposvátnější - do Svatováclavské kaple. Po příchodu do presbytáře pozdravil přítomné kardinály, biskupy, kněze a jáhny, seminaristy, řeholníky a řeholnice, katechety a pastorační pracovníky, mládeţ a rodiny, církevní sdruţení a hnutí. Modlitba večerních chval /nešpor/ započala chorálním zpěvem latinského hymnu a ţalmů. Ve své promluvě Sv. otec poukázal na nádheru tohoto tisíciletého chrámu, který je ţivým svědectvím bohaté

5 Číslo 10/2009 Trhovokamenický občasník strana 5 historie křesťanské víry a tradice našeho lidu; připomenul mučedníky naší církve: svatého Václava, Vojtěcha a Jana Nepomuckého, mladého svatého Víta, jenţ raději podstoupil mučednictví, neţ by zradil Krista, svatého Prokopa a svatou Ludmilu. Připomněl téţ dva arcibiskupy z minulého století, kardinály Josefa Berana a Františka Tomáška, kteří v kritických chvílích zaslechli ve svých srdcích Jeţíšova slova: Když pronásledovali mne, budou pronásledovat i vás (Jan 15,20). V zamyšlení nad ţivotem církve citoval Skutky apoštolů, kde čteme, že obec věřících měla jedno srdce a jednu duši (Sk 4,32). Připomněl zkušenost našich křesťanských společenství, která se po dlouhé zimě komunistické diktatury před 20 lety opět začala svobodně vyjadřovat, kdyţ náš lid po událostech započatých studentskou demonstrací 17. listopadu 1989 znovu získal svobodu. Vyjádřil však názor, ţe ani dnes není snadné ţít a dosvědčovat evangelium. Upozornil na nebezpečí ateizmu a relativizmu, ohroţující mravní a náboţenskou obnovu naší země. Biskupy a kněze povzbudil, aby byli vţdy věrnými dělníky na vinici Páně a nechali se inspirovat se evangelijním obrazem Dobrého Pastýře, jenţ zná své stádce, volá je jménem, vede je na bezpečná místa a je připraven poloţit za ně ţivot (srov. Jan 10,1-19). Řeholníkům a řeholnicím připomněl jejich sliby, jimiţ dávají Bohu to místo, které mu náleţí v ţivotě kaţdého člověka: prvenství. Věrností tomuto svému povolání pomohou současným muţům a ţenám nechat se uchvátit Bohem a evangeliem jeho Syna. Seminaristům doporučil, aby usilovali o získání solidní kulturní, duchovní a pastorační průpravy. V tomto Roce kněţí, který byl vyhlášen u příleţitosti 150. výročí úmrtí svatého faráře arského, by jim měla být příkladem postava tohoto pastýře zcela oddaného Bohu a duším, který si byl plně vědom, ţe právě jeho sluţba, ţivená modlitbou, byla pro něj cestou posvěcení. V závěru své promluvy Svatý otec připomněl několik významných výročí: 280 let od svatořečení Jana Nepomuckého a 20. výročí svatořečení Aneţky České /12.listopadu 1989/, které předznamenalo osvobození naší země od ateistického útlaku. A doporučil všechny do přímluvy našich nebeských patronů. Nešpory byly zakončeny zpěvem Svatováclavského chorálu. Po skončení bohosluţby nešpor se Benedikt XVI. odebral na apoštolskou nunciaturu a z katedrály vycházel dlouhý průvod kněţí, laiků a řeholníků v jejich hábitech. Františkáni, dominikáni, trapisté, karmelitáni. Mnohé z nich čekala v neděli brzy ráno cesta s farníky do Brna nebo v pondělí na další papeţskou mši svatou ve Staré Boleslavi. Pavel Čtvrtečka PROGRAM KINA V LISTOPADU listopadu v 18 hod 13. listopadu v 18 hod 20. listopadu v 18 hod 27. listopadu v 18 hod Hanební pancharti Širokoúhlý film USA. Hanebně zpanchartělá jízda plná krve, potu, slz a touhy po pomstě. Ţánr: akční, válečný Lištičky Film ČR, SR, Irsko. Film od producentů filmu Once a Pusinky. Ţánr: drama Délka filmu: 86 minut Koralína a svět za tajnými dveřmi Film USA. Dobrodruţství, které slovy nepopíšete. Ţánr: animovaný, fantasy Délka filmu: 100 minut Krvavé pobřeží Film Čína. Výpravné akční drama z doby Tří císařství. Ţánr: historické drama Délka filmu: 147 minut Připravujeme na prosinec: 4. prosince Vzhůru do oblak. Pohádka. 11. prosince G - Force 18. prosince Ať žijí rytíři. Česká pohádka AKTUÁLNÍ POZVÁNKY Na lidovou notečku k poslechu i tanečku Přístupno od 15 let Vstupné 30/50,-Kč Přístupno od 15 let Vstupné 20/40,-Kč Mládeţi přístupno Vstupné 20/40,-Kč Mládeţi přístupno Vstupné 30/50,-Kč Nezapomeňte, ţe pokud se vám líbilo loňské a předloňské posezení s cimbálovou muzikou, to letošní bude opět v místní sokolovně v sobotu 31. října ve hodin. K poslechu Vám zahraje cimbálová muzika Drahan, o Vaše chuťové buňky budou usilovat zvěřinové hody. Kromě klasického kančího guláše a zvěřinové sekané budete moci ochutnat i speciality daňčí zvěřiny. Předem upozorňujeme, ţe moţný prodej přes ulici se uskuteční pouze v neděli od hodin s dovětkem, zda bude co prodávat. K posezení s cimbálovkou vás srdečně zvou Městys Trhová Kamenice a Myslivecké sdružení Chrudimka v Trhové Kamenici. Předpokládaný závěr odhadujeme někdy mezi hodinou půlnoční a jednou. Vstupné volné dobrovolné

6 Číslo 10/2009 Trhovokamenický občasník strana 6 Vzpomínkové pásmo Karel Václav Rais Vzpomínkové pásmo k 150. výročí narození Připravuje Základní škola Trhová Kamenice ve spolupráci s úřadem městyse v budově muzea v pátek v 17 hodin Hasiči Vás srdečně zvou Hasiči Vás srdečně zvou na zábavu, která se koná v místní sokolovně v sobotu 14. listopadu 2009 od hodin. K tanci a poslechu hraje skupina MAT 4. Vánoční koncert Přijměte pozvání na vánoční koncert, který se uskuteční 12. prosince 2009 od 17 hodin v Trhové Kamenici. Účinkovat budou ţáci Základní školy Trhová Kamenice a kytaristka Iveta Novotná. KAM JEŠTĚ ZA KULTUROU V sobotu 21. listopadu se konají v sokolovně ve Svratce Kateřinské řemeslné trhy. Trhy pořádané pod hlavičkou výboru kultury města Svratky budou otevřené od 8 do 15 hodin. V neděli 22. listopadu je pro milovníky pohádek připravena Pohádka o Balynce. V hlinecké orlovně začíná od hodin pohádkový příběh Balynky, zatoulaného štěněte, které zabloudí do Květinové ulice. Zde bydlí parta veselých kamarádů. Ti společně s Balynkou objeví zapomenutou zahradu, kde čaruje kocour Robert. Vše by bylo pohádkově krásné, kdyby se kouzla nepřestala dařit, protoţe v zahradě se opět a opět objevuje nepořádek. Balynka se stane detektivem a záhadu vyřeší Ve čtvrtek 26. listopadu mají sraz všichni zapálení křížovkáři, od hodin totiţ začíná pro širokou veřejnost z Hlinska a okolí v Hlinsku v orlovně jiţ 7. ročník soutěže v luštění křížovek. Pro vítěze budou jako tradičně připraveny drobné ceny. Na Veselém Kopci bude od 28. listopadu do 6. prosince k vidění expozice Vánoce na Veselém Kopci. Nadcházející atmosféru Vánoc budou přibliţovat ve všech objektech lidové zvyky, dárky, ozdoby, pečivo, kulturní program. Otevírací doba: Po dobu výstavy denně od 9 do 16 hod. Na prosinec připravuje Hlinsko představení divadelní společnosti Háta Olgy Ţelenské To byl teda Silvestr. V komedii budete svědky setkání několika generací při oslavě Silvestra, které obrátí všem zúčastněným ţivoty naruby. V hlavních rolích se představí Martin Zounar, Mahulena Bočanová/Ivana Andrlová, Adéla Gondíková/Olga Ţelenská, Lucie Zedníčková/Jana Zenáhlíková, Filip Tomsa/Michal Hruška a další. Divadelní představení je plánováno na úterý 15. prosince od hodin. Ostatní Ve dnech listopadu pořádá Klub ţen Hlinsko v prostorách Společenského domu v Hlinsku prodej z druhé ruky. Čtvrteční podvečer 5. listopadu se můţete přijít podívat na vzpomínkový pořad To všechno odnes čas, věnovaný jednomu z nejpopulárnějších československých zpěváků 60. a 70. let, Waldemaru Matuškovi, který začíná v hlinecké orlovně od hodin. V pořadu se bude střídat vyprávění o jeho ţivotě se zajímavými historkami a nebudou chybět ani jeho nejznámější hity. V podání chrudimského big-bandu Kyx Orchestra zazní sálem Komorního divadla v Hlinsku v pátek 20. listopadu od hodin Jazzová mše. Od 20. listopadu do 6. ledna potrvá v Městském muzeu a galerii v Hlinsku výstava Vánoce v muzeu. Výstava je věnovaná historickým betlémům i tvorbě současných tvůrců ze sbírky muzea i ze sbírek soukromých tvůrců a sběratelů, to vše bude doplněné o tradiční zdobení a dárky. Otevřeno je Út Pá 9 12, h, So a Ne 13 17h MAMINKÁM NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ a nejen jim Mateřské centrum Hlinečánek si pro maminky s dětmi připravilo v listopadu následující program: Pondělí Dopoledne Houpeme se na balonech cvičení s Lenkou pro děti s rodiči od 9.00 do hodin Lampionový průvod od Hlinečánku v hodin Úterý Dopoledne Kurz angličtiny pro začátečníky (určené hlavně pro maminky s malými dětmi, hlídání dětí během výuky je zajištěno v herně) - od 9.00 do hodin

7 Číslo 10/2009 Trhovokamenický občasník strana 7 Odpoledne - Kurz angličtiny pro děti (určené hlavně pro děti od 2 do 6 let) hravou formou od do hodin Středa Dopoledne -Hrajeme si s říkadly, cvičení s Lenkou/Monikou pro děti s rodiči - herna od 9.00 do hodin Odpoledne Předporodní kurzy od 17 hodin Péče miminko beseda s MUDr. Pudilovou Nebojte se kojení beseda s MUDr. Weberovou Porod v chrudimské nemocnici s paní Čápovou a Kafkovou Čtvrtek Dopoledne - Herna pro celou rodinu od 9.00 do hodin Odpoledne Výtvarná dílna od do hodin Nošeníčko miminek s paní Boháčovou - od hodin Výtvarná dílna od do hodin Solno jodová jeskyně od 9.45 do hodin a od do hodin Pátek Odpoledne Bezplatná právní poradna od do hodin SLOUPEK HISTORIE Díky panu Bohumilu Hospodkovi se opět setkáváme na pokračování v našem sloupku historie. Pokračování z minulého čísla Toulky po okolí městyse Trhové Kamenice Do Střítežského pralesa namáhavější částí našeho putování k Polomu. Odtud uţ bude cesta asi kilometr stoupat velkými serpentinami aţ k malému návrší, na kterém se asi po dalším jenom a půl kilometru rozkládá osada Polom. A další úsek jsme si uţ popsali. Do Kavánových Svobodných Hamrů Po té rovné silnici k Ţdírci, po které pokračuje naše cesta, mnoho klidu nebude. Je samé kamióny a mezi nimi se proplétající osobní automobily, a sotva se vyhnete jednomu, uţ vás ţene k příkopu jiný automobil. Asi dvě stě kroků za poslední kamenickou chalupou odbíhá vlevo do polí nehluboký úvoz - bývalá Ţidovská cesta. Je to vlastně památka na původní silnici vedoucí tudy do Vídně. Jméno jí dali dřevíkovští Ţidé, kteří tudy v rancích přenášeli své zboţí. Řídké jeřáby a břízy nás provázejí k lesům. Vpravo si bývalou lesní stezkou - dnes jiţ asfaltovou silnicí - odskočíme do Moţděnice. Je tudy od Trhové Kamenice vzdálena asi půlčtvrta kilometru. Říkávalo se tu Malá Vídeň anebo také Kravská Moţděnice. Bývali tu totiţ zámoţní rolníci, a jiní si zas vydělávali obchodem s lidskými vlasy, a tak ta pojmenování byla obě případná. (foto Možděnice počátkem 20. století) K polomu přes Hlubokou Na hranicích katastru Hluboké a Stříteţe, je louka, sahající dolů aţ po Kubátský splav. Dříve se jí říkalo Lipecký palouk, protoţe její výtěţek patřil velkostatku Lipka. Nad loukou se rozkládá les, kterému se říká Kubátská paseka. U rozcestí je zvonička, památka na doby císařovny Marie Teresie, která nařídila budování zvonic v celém Rakouskouhersku, jako základní vybavenosti obcí kvůli poţárům. Zvonička uţ není původní, je nová, ale stojí na místě staré. Ještě neţ opustíme Hlubokou, mineme po levé straně bývalou restauraci Hluboká, která aţ do roku 2007 skýtala příjemné osvěţení před další, Jméno má osada po vladykovi Moţděnovi, kterému zdejší zboţí patřívalo. Koncem 16. století jiţ patřila ke zboţí lipeckému. Bývala to dříve samostatná obec, dnes je to jen osada patřící k obci Vysočina. Zastavíme se na chvilku hned u první chalupy vpravo. Bydlel tu Václav Štědrý. Měl rád pole a dobře

8 Číslo 10/2009 Trhovokamenický občasník strana 8 na nich pracoval, ale jeho velkou láskou byla malířská paleta. Co dobrých krajinek s kamenickými rybníky a štíhlou kostelní věţí nad nimi a co kytic polních máků, chrp a kopretin visí v trhovokamenických, ale i okolních, domácnostech! Co překrásně malovaných šátků a přehozů! Všechno to jsou práce Václava Štědrého. Moţděnecká škola mívala štěstí na dobré učitele. V Raisových dobách tu byl učitel Košvanec. Za první světové války tu učil a překládal francouzské autory Josef Koupil. Byl i nadaným malířem. Této umělecké zálibě propadli i jeho nástupci na škole Miloslav Lesný a Josef Krejčík. (foto Možděnecká stará škola dnes nepřístupný soukromý majetek) Krejčík pocházel z chudičkých poměrů a jako mimořádně nadaného chlapce si ho povšimla velkostatkářka a spisovatelka Boţena Viková- Kunětická, a pomáhala mu. Kantořinu studoval soukromě a knihu mohl vzít do ruky vţdy aţ navečer, kdyţ odloţil kleče ruchadla nebo pověsil v kůlně kosu. Malířství a sochařství pak studoval v Praze a v Římě. V trhovokamenické škole visí na odpočívadle schodiště kopie Krejčíkova reliéfu Karla Václava Raise, jehoţ originál z bílého mramoru najdete v Muzeu městyse Trhové Kamenice. Z Vestců běhával do Moţděnice přes lesní vývraty za hezkým děvčetem selský mladík. Vybíravá panenka před ním utíkala. Urazil se a přestal chodit. Na dívku sloţil posměšnou písničku: Možděni, Možděni, Možděnice, nebudeš, má milá, chalupnice, chalupnice ani selka, bude z tebe stará tetka. Kolem moţděneckých rybníků se vrátíme zpět na ţdíreckou silnici, překročíme ji a zamíříme ke Dřevíkovu, který se rozhlíţí po kraji z nevysokého návrší. Z Moţděnice tam trvá cesta asi půl hodiny. Po obou stranách silnice se do daleka rozbíhají pole a vlevo od vsi jsou hospodářské budovy zemědělského druţstva Vysočina. Na návsi je pamětní deska menšinového učitele a pilného spisovatele pro mládeţ Františka Hrnčíře. Pocházel z velmi početné rodiny - v chalupě bylo dvanáct dětí - a na studia do Hradce Králové mu pomohl řídící učitel trhovokamenické školy Václav Macháček. Však také Hrnčíř nikdy nezapomněl, jak s ním kamenický pan řídící obcházel zámoţné hradecké rodiny a přimlouval se mu o obědy. František Hrnčíř (foto) se stal učitelem a působil mnoho let na Liberecku. Všude se nebojácně bil za českou školu, přednášel, psal proti rakouskému byrokratismu, a byl proto persekvován a hmotně poškozován. Posledním jeho učitelským působištěm byl Nymburk, kde zaloţil i knihkupectví. Zde roku 1928 zemřel. Bylo mu šedesát osm let. Literární význam Františka Hrnčíře je v jeho úsilí o uměleckou dětskou knihu. Jeho časopis Dětský máj přinášel reprodukce našich nejlepších malířů a básně a povídky dobrých spisovatelů. Z dlouhé řady jeho beletristických prací jmenujme například: Čaroděj Ţito, Na Libici Bílé, Bezejmenná, Národní pohádky z Čech, Moravy a Slezska a stručné dějepisy a zeměpisy pro ţáky. Ty drobné kníţky byly psány vlasteneckým duchem a krásným slohem. Jeho dětství líčí povídka Jasno a chmurno. (Foto Zápis K. V. Raise v Hrnčířově památníku) V 18. a 19. století byl Dřevíkov vesnicí převáţně ţidovskou. Roku 1840 tu ţilo 142 Ţidů z celkovéko počtu 370 obyvatel. Měli tu sinagogu (dům čp. 43) a naproti ní v jednopatrovém domku vinárnu, v prvním patře školu a na dvorku mikve (Název pro rituální lázeň; bazén, který musí být napájen vodou z přirozeného zdroje, mít obsah nejméně 762 litry a být hluboký tak, aby se do něho mohl ponořit dospělý člověk. Sloužil k rituální očistě, například ženám po menstruaci nebo porodu. - pozn. aut.). Pokračování příště

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Strana 1 (celkem 10) Občasník Obce Vysočina Dne: 10.12.2009

Strana 1 (celkem 10) Občasník Obce Vysočina Dne: 10.12.2009 Strana 1 (celkem 10) Občasník Obce Vysočina Dne: 10.12.2009 Vážení spoluobčané, začal nám prosinec, poslední měsíc roku 2009. V tomto období máme obvykle ve zvyku hodnotit, co jsme všechno stihli, co se

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská knihovna

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

Zprávičky ze školky listopad

Zprávičky ze školky listopad Zprávičky ze školky listopad Tématem měsíce listopadu byla historie, vynálezy a etiketa. Hned první týden jsme začali vznikem života, povídali jsme si o tom, jak lidé žili dříve a hráli jsme si na staré

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ŘÍJEN 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz DÍLNA INSPIRACE

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013

Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013 Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013 Vážení spoluobčané, poslední měsíc roku 2013 se blíží do své poloviny a my můžeme pomalu hodnotit, jaký ten rok s třináctkou

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LEDEN 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015 Aktivity (řazeno podle abecedy): Akce plánované v prosinci 2015 více u jednotlivých dnů: o Prodej na vánočním jarmarku Vyšší odborné školy sociální 1.12. 2015 o Návštěva

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Časopis vydávaný Obecním úřadem Javorník Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zápis z prosincového zasedání 12.12.2011 1. Určení

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

Vánoční besídka IV. A

Vánoční besídka IV. A Vánoční besídka IV. A Svazek 1, Vydání 1 Prosinec 2015 Základní škola a Gymnázium Vodňany Časopis dětí ze Základní školy Bavorovská ve Vodňanech Uvnitř tohoto vydání: Nejdůležitější body: Hedvábná stezka

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti. PROGRAM PRO DĚTI ČTVRTEK, 3. května Divadlo J. K. Tyla 9:00 10:00 Animo TV Oblíbené večerníčky 1 (české znění) Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

ZPRAVODAJ Obecního úřadu Chrášťany

ZPRAVODAJ Obecního úřadu Chrášťany ZPRAVODAJ Obecního úřadu Chrášťany SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, vstoupili jsme do roku 2011, je před námi nové volební období, v němž obec povede nově zvolené zastupitelstvo. Velká část našich plánů

Více

KULTURNÍ AKCE - KVĚTEN 2016

KULTURNÍ AKCE - KVĚTEN 2016 KULTURNÍ AKCE - KVĚTEN 2016 KINO 1. neděle 17.00 Kniha džunglí 3D Dobrodružný film USA, P 3. úterý 19.00 Spotlight Životopisný film USA s čes. titulky, 12-N 4. středa 19.00 Jak se zbavit nevěsty ČR komedie,

Více

OBČASNÍK KŘINICE VOLIT NEVOLIT? NEVOLIT VOLIT? Vydává OÚ Křinice

OBČASNÍK KŘINICE VOLIT NEVOLIT? NEVOLIT VOLIT? Vydává OÚ Křinice OBČASNÍK KŘINICE listopad 2004 Vydává OÚ Křinice VOLIT NEVOLIT? NEVOLIT VOLIT? 5. a 6. listopadu 2004 už budeme zase volit. Jistě stojí za to, vzít do úvahy, co pro nás jako pro lidi obyčejné opravdu tyto

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK PROSINEC 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Foto Josef Gerhát RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU NABÍDKOU V OBCÍCH

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti aktivity ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

KULTURNÍ AKCE ÚNOR 2017

KULTURNÍ AKCE ÚNOR 2017 KULTURNÍ AKCE ÚNOR 2017 KINO 6. pondělí 19.00 Padesát odstínů šedi USA erotické drama, 15-N 7. úterý 19.00 Velká čínská zeď 3D USA fantasy film v čes. znění, 12-N 8. středa 13.30 Tenkrát v ráji (Bio Senior)

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně KVĚTEN 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz 70. VÝROČÍ

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně BŘEZEN 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Sbor dobrovolných

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 9. 11. - 15. 11. 2013 Opravené Šimkovy sady v Hradci Králové jsou již otevřené veřejnosti. Ač ještě zbývají dvě kolaudace, lidé se již mohou parkem bezpečně procházet. Sady

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

KULTURNÍ AKCE LEDEN 2017

KULTURNÍ AKCE LEDEN 2017 KULTURNÍ AKCE LEDEN 2017 KINO 2. pondělí 10.00, 17.00 Anděl Páně 2 ČR pohádka, P 4. středa 19.00 Miluj mě, jestli to dokážeš ČR dokument, P 5. čtvrtek 19.00 Svatý Petr a papežské baziliky Říma Itálie dokument

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LEDEN 2017

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LEDEN 2017 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LEDEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Srdečně Vás

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

KDYŢ VÁM HRAJE TÁBORANKA

KDYŢ VÁM HRAJE TÁBORANKA č. 4 duben 2010 KDYŢ VÁM HRAJE TÁBORANKA 23. 4. 18:00 Princezna a ţabák anim. pohádka 30. 4. 18:00 Nějak se to komplikuje romantická 7. 5. 18:00 Ţeny v pokušení 14. 5. 18:00 Doktor od jezera hrochů 21.

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00 SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724-905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

KLÁŠTERY ČESKÝ KRUMLOV PROGRAM PROSINEC 2017

KLÁŠTERY ČESKÝ KRUMLOV PROGRAM PROSINEC 2017 KLÁŠTERY ČESKÝ KRUMLOV PROGRAM PROSINEC 2017 TIP NA PROSINEC: FILMOVÁ VÝSTAVA ANDĚL PÁNĚ 2 2.12.2017 ANDĚLSKÉ TVOŘENÍ PRO MALÉ I VELKÉ 8. 12. 2017 večer se bude konat Andělský průvod městem ve spolupráci

Více

* 14. ROČNÍK * ČÍSLO 11 *

* 14. ROČNÍK * ČÍSLO 11 * LETÁK INFORMAČNÍ LISTOPAD 2011 * 14. ROČNÍK * ČÍSLO 11 * Z jednání rady obce ve dnech 2.11., 16.11 a 28.11.2011 - RO projednala a schválila cenu za pronájem pozemkové parcely č. 1740/17 o výměře 155 m2

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

KALENDÁŘ AKCÍ 2017 den datum akce místo čas středa 4.1. Doba ledová: Mamutí drcnutí kino Mže 17,30 hod. středa film Broučkova rodina kino Mže

KALENDÁŘ AKCÍ 2017 den datum akce místo čas středa 4.1. Doba ledová: Mamutí drcnutí kino Mže 17,30 hod. středa film Broučkova rodina kino Mže KALENDÁŘ AKCÍ 2017 den datum akce místo čas středa 4.1. Doba ledová: Mamutí drcnutí kino Mže 17,30 hod. středa 11.1. film Broučkova rodina kino Mže 17,30 hod. film Listopad kino Mže 19,00 hod. 12.1. 13.1.

Více

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha září 2011 8. ročník, č. 9 pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha Milí přátelé, prázdniny utekly

Více

JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ.

JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. DOBRÝ DEN! Tento program na ŘÍJEN byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM PROBÍHÁ

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU PROSINEC NA FRÝDLANTSKU KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 2. 12. 2010 - DDM 3. 12. 2010 - DDM VÁNOČNÍ KONCERT Program: vystoupení pěveckého sboru Hlásek posezení u kávy, čaje a cukroví prodej adventních věnců, drobné

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více