Informace předsedkyně OS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace předsedkyně OS"

Transkript

1 22 Ročník 51 Praha 19. prosince ,20 Kč Případným autorům příspěvků do našeho časopisu sdělujeme, že honorář za zveřejnění může být vyplacen, pouze pokud autor uvede své rodné číslo. Základní odborové organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací dostávají časopis NOS zdarma. Předplatné je hrazeno z prostředků Výboru Odborového svazu státních orgánů a organizací. Hezké vánoční svátky a mnoho štěstí a úspěchů v novém roce! NAŘÍZENÍ VLÁDY o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě strana 2-5 PROGRAM činnosti Odborového svazu státních orgánů a organizací strana 6 ❶Na jiném místě NOS zveřejňujeme nařízení vlády ze dne o platových poměrech zaměstnanců veřejných služeb a správy. Nařízení vlády bylo postoupeno do tiskárny Sbírky zákonů. Číslo nařízení, pod kterým bude publikováno ve Sbírce zákonů zveřejníme později. Upozorňujeme, že nařízení vlády je také zveřejněno na webové stránce OS. Komentář ing. M. Fabianové k nařízení vlády zveřejníme v NOS č. 1, který vyjde počátkem ledna V této souvislosti upozorňujeme, že v předchozím čísle NOS č. 21 byl publikován pod názvem Odměňování podle nového zákoníku práce, (ing. M. Fabianová) výklad ustanovení nového zákoníku práce upravujících odměňování. Výklad nebyl součástí vzdělávacích seminářů k novému zákoníku práce. Pokládáme proto za nezbytné současně se seznámit jak s tímto výkladem, tak s vlastním nařízením vlády. ❷ Vzhledem ke značné rozsáhlosti textu nezveřejňujeme nařízení vlády ze dne o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě ve ztíženém pracovním prostředí. Úplné znění nařízení vlády je zveřejněno na webové stránce OS. Nařízení vlády bylo předáno do tiskárny Sbírky zákonů. Číslo, pod kterým bude nařízení vlády publikováno ve Sbírce zákonů zveřejníme později. Upozorňujeme, že nejnižší úrovně zaručené mzdy se týkají také zaměstnanců veřejných služeb a správy, kteří pobírají za pracovní činnost plat. Nejnižší úrovně zaručené mzdy se především týkají zaměstnanců Informace předsedkyně OS odměňovaných podle základní platové stupnice (příloha č. 1. nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců veřejných služeb). ❸ Dne byl přijat PS PČR zákon o státním rozpočtu ČR na rok Jak jsme již dříve informovali z návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2007 byla vládou dne vypuštěna finanční rezerva v kapitole všeobecná pokladní správa (dále jen VPS) na zabezpečení dopadu nového zákoníku práce (zvláštní příplatky a pracovní pohotovost na pracovišti nově odměňovaná jako výkon práce). Jednání, která ve věci vedla předsedkyně OS v rozpočtovém výboru PS PČR nebyla, bohužel, úspěšná. Zákon o státním rozpočtu na rok 2007 neobsahuje v kapitole VPS finanční rezervu na zabezpečení dopadů nového zákoníku práce. To ve svých negativních důsledcích může vést až k restrukturalizaci platů dotčených zaměstnanců. Na tuto situaci byl rozpočtový výbor opakovaně upozorněn. Pokud by se některé organizace dostaly do problému s finančním krytím změn v důsledku přijetí nového zákoníku práce, doporučujeme, aby se obrátily na mi-nisterstvo financí se žádostí o dofinancování těchto dopadů. Do obdobné situace se mohou dostat také resorty a organizace, které mají většinu zaměstnanců ve vyšších platových stupních než je průměrný platový stupeň. Příčina této situace spočívá v diferencované valorizaci platových tarifů. (Viz informace předsedkyně OS v předchozích číslech NOS). Samostatným problémem zůstává zrušení základní stupnice, která se fakticky počínaje rozpadla. OS společně s ČMKOS zpracoval stanovisko, které předložil vládě prostřednictvím ministra práce a sociálních věcí. Stanovisko v plném znění Výbor odborového svazu zveřejňujeme: ČMKOS žádá vládu, aby již v průběhu měsíce ledna 2007 bylo zahájeno jednání se sociálními partnery a s příslušnými resorty (MPSV a MF ČR) s cílem dosáhnout komplexního řešení v přístupu k odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Jedná se především o zrušení základní stupnice platových tarifů k Vzhledem k tomu, že pro zrušení základní stupnice platových tarifů je nezbytné zajistit ve státním rozpočtu pro rok 2008 dostatečné finanční krytí, žádá ČMKOS, aby o zrušení základní stupnice platových tarifů bylo rozhodnuto již při zahájení přípravy návrhu státního rozpočtu pro rok Na zrušení základní stupnice platových tarifů ČMKOS trvá, neboť počínaje definitivně dojde k jejímu faktickému rozpadu. Důsledkem bude výrazná nivelizace platů zaměstnanců veřejných služeb a správy odměňovaných podle této stupnice. ČMKOS upozorňuje, že je nezbytné zohlednit finanční náklady spojené se zrušením této stupnice také ve střednědobém výhledu státního rozpočtu a to pro rok 2008 a 2009, obdobně jako tomu bude v případě finančního krytí odměňování příslušníků bezpečnostních sborů od (viz též usnesení vlády z ). Další jednání se uskuteční ihned po ustavení nové vlády. ❹ Upozorňujeme příslušníky bezpečnostních sborů, že na webové stránce OS je zveřejněno nařízení Pokračování na straně 7 Ve dnech prosince se v Praze konalo 12. zasedání Výboru Odborového svazu státních orgánů a organizací. Zasedání vyhlásilo svolání V. řádného sjezdu OS na dny března Sjezd se bude konat v Praze v hotelu Pyramida a zúčastní se jej 223 delegáti s hlasem rozhodujícím. V souvislosti s konáním sjezdu proběhnou během ledna a února 2007 předsjezdové konference všech 12 sekcí OS, na kterých budou projednávány svazové dokumenty a zvoleni delegáti sjedu. Na zasedání VOS byl schválen rozpočet sjezdu a konferencí, předběžně rozhodnuto o pozvání hostů sjezdu a podána informace o technicko-organizační přípravě sjezdu. Členové VOS dále vzali na vědomí písemnou zprávu o činnosti za období od minulého zasedání a její ústní doplnění předsedkyní OS A. Vondrovou. Zpráva shrnula činnost v legislativní oblasti a oblasti mzdové, o kterých jsou průběžně zveřejňovány informace v NOS a na webové stránce. Zpráva k právnímu poradenství upozornila na rozšiřující se poradenství ohledně kolektivního vyjednávání podle nového zákoníku práce. Počet běžných právních porad roste, nová jsou tři zastoupení členů OS u soudu, ukončeno bylo 6 sporů, 2 úspěšně, 2 zpět vzetí, 1 úmrtí zastupovaného a 1 odnětí pověření, celkem je v řízení 104 spory. V oblasti BOZP bylo v průběhu srpna až listopadu vykonáno 210 kontrol a metodických pomocí. Výbor OS dále projednal a schválil rozpočet OS na rok 2007, činnost OS v oblasti majetkových aktivit a byl informován o průběhu svazové rodinné rekreace v roce 2006 a o zabezpečení na rok Součástí jednání byla širší ústní informace předsedkyně OS o problematice odměňování v roce 2007 a vystoupení vedoucího právního oddělení ČMKOS JUDr. Víta Samka k novému zákoníku práce a k obsahu ústavních stížností k novému zákoníku práce. Byly schváleny termíny zasedání PVOS a VOS do konání V. řádného sjezdu OS. -dě-

2 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. prosince 2006 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. c) až g), 128 odst. 2 a 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1 Úvodní ustanovení Toto nařízení stanoví pro zaměstnance, kterým zaměstnavatel poskytuje podle 109 odst. 3 zákoníku práce za práci plat, a) kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací zařazených do jednotlivých platových tříd, b) způsob zařazování do platových tříd, c) podmínky pro určení započitatelné praxe, d) podmínky pro zvláštní způsob zařazení do platové třídy a určení platového tarifu pro zaměstnance, kteří vykonávají práce, jejichž úspěšné provádění závisí především na míře talentu nebo na fyzické zdatnosti, a pro zaměstnance vykonávající jednoduché obslužné nebo rutinní práce, e) stupnice platových tarifů, f) výši příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí, g) rozdělení prací podle pracovních podmínek do skupin v závislosti na míře neuropsychické zátěže a pravděpodobnosti rizika ohrožení života a zdraví a podle obtížnosti práce a výši zvláštního příplatku pro jednotlivé skupiny. 2 Kvalifikační předpoklady a požadavky (1) Kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací v jednotlivých platových třídách (dále jen potřebné vzdělání ) jsou 1. platová třída: základní vzdělání nebo základy vzdělání 2. platová třída: základní vzdělání nebo základy vzdělání 3. platová třída: střední vzdělání 4. platová třída: střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání 5. platová třída: střední vzdělání s výučním listem 6. platová třída: střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzdělání s výučním listem 7. platová třída: střední vzdělání s maturitní zkouškou 8. platová třída: střední vzdělání s maturitní zkouškou 9. platová třída: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou 10. platová třída: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání 11. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu 12. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu 13. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu 14. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu 15. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu 16 platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu. (2) Potřebné vzdělání nenahrazuje kvalifikační předpoklady, které pro výkon stejných prací stanoví zvláštní právní předpis 1). 3 Zařazení zaměstnance do platové třídy (1) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance podle 123 odst. 2 zákoníku práce do platové třídy, ve které je podle nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací 2) (dále jen katalog prací ), zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje. Pokud není tato práce v katalogu prací uvedena, zařadí zaměstnavatel zaměstnance do platové třídy, ve které jsou v katalogu prací zahrnuty příklady prací porovnatelné s ní z hlediska složitosti, odpovědnosti a namáhavosti. (2) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy podle odstavce 1, pokud pro výkon práce zařazené v této platové třídě splňuje potřebné vzdělání. (3) Zaměstnavatel může výjimečně zařadit zaměstnance do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání, jestliže a) je důvodem zvláštní povaha vykonávané práce podle 123 odst. 6 písm. f) zákoníku práce, b) zvláštní právní předpis 3) vyžaduje pro výkon některých prací nižší vzdělání než potřebné vzdělání podle 2 odst. 1, nebo stanoví jiný kvalifikační předpoklad, c) zaměstnanec dlouhodobou činností v příslušném oboru prokázal schopnost k výkonu požadované práce a je starší než 50 let, d) zaměstnanec zahájil studium, kterým si doplní potřebné vzdělání, v tomto studiu řádně pokračuje, zejména neopakuje ročník 4) nebo část studia 5), nepřerušil vzdělávání 4) nebo studium 6), neukončil vzdělávání před úspěšným 2 NOS 22/2006 ukončením příslušného vzdělávacího programu 7), nebo neukončil studium jiným způsobem 8) než absolvováním studia v příslušném studijním programu, e) zaměstnanec vykonává práce převážně manuálního charakteru, pro které se stanoví jako potřebné vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou, pokud dosáhl alespoň středního vzdělání nebo středního vzdělání s výučním listem v oboru, který zaměstnavatel pokládá za odpovídající pro výkon požadované práce, není-li tento postup podle zvláštního právního předpisu vyloučen 9). (4) Nemůže-li zaměstnavatel obsadit pracovní místo zaměstnancem, který dosáhl potřebného vzdělání a nejsou-li dány podmínky pro výjimečné zařazení zaměstnance podle odstavce 3, může zaměstnavatel zaměstnance výjimečně zařadit do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání, nejvýše na dobu 4 roků. 4 Zařazení zaměstnance do platového stupně (1) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platového stupně příslušné platové třídy podle započitatelné praxe podle 123 odst. 4 zákoníku práce a míry jejího zápočtu určené podle odstavců 2 až 9. (2) V plném rozsahu započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu praxe v oboru požadované práce. Praxí v oboru požadované práce se pro účely tohoto nařízení rozumí výkon práce, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření jako pro výkon požadované práce. (3) V rozsahu nejvýše dvou třetin započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu jiné praxe, a to v závislosti na míře její využitelnosti pro výkon požadované práce. (4) V plném rozsahu, nejvýše však v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem pro výkon vojenské základní (náhradní) služby 10) platným v době jejího výkonu, započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu výkonu vojenské základní (náhradní) služby nebo civilní služby 11). (5) V plném rozsahu, nejvýše však celkovém rozsahu 6 let, započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu a) skutečného čerpání mateřské dovolené, další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené nebo trvalé péče o dítě nebo děti nejvýše v rozsahu odpovídajícím délce mateřské dovolené a další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené platné v době této péče podle zvláštního právního předpisu 12), b) osobní péče o osobu závislou na péči jiné osoby, je-li závislou osobou nezletilé dítě 13). (6) Doby uvedené v odstavcích 4 a 5 započte zaměstnavatel, pokud se zaměstnankyně nebo zaměstnanec současně nepřipravovali na povolání v denním 14) nebo v prezenčním studiu 15). (7) Z doby, kterou zaměstnanci započetl podle odstavců 2 až 6, odečte zaměstnavatel zaměstnanci zařazenému do a) šesté až osmé platové třídy, který dosáhl jen středního vzdělání s výučním listem dobu 1 roku, nebo dobu 2 roků, pokud dosáhl jen středního vzdělání, a nebo dobu 4 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání, b) deváté platové třídy, který dosáhl jen středního vzdělání s maturitní zkouškou dobu 2 roků, nebo jen středního vzdělání s výučním listem dobu 3 roků, nebo středního vzdělání dobu 4 roků, anebo dobu 6 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání, c) desáté platové třídy, který dosáhl jen vyššího odborného vzdělání dobu 1 roku, nebo jen středního vzdělání s maturitní zkouškou dobu 3 roků, nebo jen středního vzdělání s výučním listem dobu 4 roků, nebo jen středního vzdělání dobu 5 roků, anebo dobu 7 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání, d) jedenácté až šestnácté platové třídy, který dosáhl jen vysokoškolského vzdělání v bakalářského studijním programu dobu 2 roků, nebo jen vyššího odborného vzdělání dobu 3 roků, nebo jen středního vzdělání s maturitní zkouškou dobu 5 roků, nebo jen středního vzdělání s výučním listem dobu 6 roků, nebo jen středního vzdělání dobu 7 roků, anebo dobu 9 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání. (8) Zaměstnanci, který nezískal započitatelnou praxi podle 123 odst. 4 zákoníku práce, nebo získal započitatelnou praxi kratší než je doba, kterou mu měl zaměstnavatel podle odstavce 7 odečíst, se o dobu, která mu nemohla být odečtena, prodlužuje doba stanovená v přílohách č. 1 až 3 k tomuto nařízení pro postup do nejbližšího vyššího platového stupně. (9) Jestliže zaměstnanec dosáhne v průběhu pracovního poměru vyššího vzdělání, než podle kterého mu byla naposledy určena započitatelná praxe, přičte mu zaměstnavatel dobu odpovídající dosaženému vzdělání, kterou mu podle odstavce 7 odečetl. (10) Platový tarif ve vyšším platovém stupni náleží zaměstnanci od prvého dne kalendářního měsíce, ve kterém dosáhl započitatelné praxe stanovené pro jednotlivé platové stupně v přílohách č. 1 až 3 k tomuto nařízení. 5 Platový tarif (1) Zaměstnanci přísluší platový tarif podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení pro platovou třídu a platový stupeň, do kte-

3 rých je zařazen, nestanoví-li se dále jinak. (2) Zaměstnanci, který je a) pedagogickým pracovníkem 16) nebo vykonává výchovnou, vzdělávací, konzultační a další odbornou činnost v oblasti volného času dětí klientů azylových zařízení 17), nebo ve zdravotnických zařízeních, b) zdravotnickým pracovníkem 18), který vykonává pedagogickou činnost, c) výzkumným a vývojovým pracovníkem, d) lektorem Justiční akademie 19), e) zaměstnancem Správy jeskyní České republiky nebo Českého hydrometeorologického ústavu, f) odborným pracovníkem muzea, galerie, knihovny 20), státní památkové péče, hvězdárny a planetária, zoologické zahrady, Národního filmového archivu, Divadelního ústavu nebo uměleckým zaměstnancem divadla, symfonického orchestru nebo pěveckého sboru, g) pracovníkem v sociálních službách 21), h) sociálním pracovníkem 22) nebo vedoucím zaměstnancem v zařízení sociálních služeb, jestliže je po něm v rámci téhož pracovního poměru, vedle výkonu řídící funkce, požadován i výkon činnosti sociálního pracovníka, i) zaměstnancem, který vykonává práce převážně manuálního charakteru při zajišťování sjízdnosti, oprav a údržby pozemních komunikací, svozu a zpracování komunálního odpadu a údržby veřejné zeleně, j) zaměstnancem Institutu pro místní správu Praha, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení. (3) Zaměstnanci, který je a) uveden v 303 odst. 1 zákoníku práce, b) úředníkem územního samosprávného celku 23), c) zaměstnancem státu v Akademii věd České republiky, d) zaměstnancem státu v Grantové agentuře České republiky, e) zdravotnickým pracovníkem 18) a vykonává zdravotnické povolání, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení. Zdravotnickému pracovníkovi, který je vedoucím zaměstnancem ve zdravotnickém zařízení, náleží platový tarif podle předchozí věty jen v případě, je-li po něm v rámci téhož pracovního poměru, vedle výkonu řídící funkce, požadován i výkon zdravotnického povolání 24). 6 Zvláštní způsob určení platového tarifu některým zaměstnancům (1) Zaměstnavatel může určit platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy zaměstnanci zařazenému do a) první až páté platové třídy, nebo b) šesté a vyšší platové třídy, který vykonává umělecké, uměleckotechnické, uměleckopedagogické práce, činnost sportovce nebo trenéra, nebo práci výkonného letce, pokud okruh zaměstnanců, jichž se tento způsob určení platového tarifu týká, a pravidla pro určení platového tarifu v rámci rozpětí nejnižšího až nejvyššího platového stupně příslušné platové třídy sjedná v kolektivní smlouvě nebo stanoví vnitřním předpisem. (2) Zaměstnavatel, který je zdravotnickým zařízením a poskytuje zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění 25), může s předchozím souhlasem zřizovatele sjednat, popřípadě za podmínek uvedených v 305 odst. 1 zákoníku práce stanovit, způsob určení platového tarifu zaměstnancům zařazeným do šesté a vyšší platové třídy v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň v příslušné platové třídě. 7 Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí (1) Výše příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí 26) činí 400 až Kč měsíčně. (2) Výši příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí určí zaměstnanci zaměstnavatel podle míry rizika, intenzity a doby působení ztěžujících vlivů. 8 Zvláštní příplatek (1) Zvláštní příplatek určí zaměstnanci zaměstnavatel v rámci rozpětí příplatku stanoveného pro příslušnou skupinu prací. Rozdělení prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek do skupin stanoví příloha č. 4 k tomuto nařízení. (2) Výše zvláštního příplatku činí měsíčně ve skupině I. 400 až Kč, II. 600 až Kč, III až Kč, IV až Kč a ve skupině V až Kč. (3) Zaměstnanci přísluší pouze jeden zvláštní příplatek ve skupinách I. až V., s výjimkou zvláštního příplatku za práce vykonávané střídavě ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu. Výši zvláštního příplatku určí zaměstnanci zaměstnavatel v rámci rozpětí, které je při splnění stanovených podmínek pro zaměstnance nejvýhodnější. Právo na zvláštní příplatek za práce střídavě vykonávané ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu a jeho výše se posoudí samostatně. 9 Zmírnění následků křivd (1) Ke zmírnění následků křivd vzniklých pracovněprávními úkony učiněnými v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 může zaměstnavatel do započitatelné praxe zahrnout odchylně od 4 odst. 3 v plném rozsahu i dobu jiné praxe, pokud zaměstnanec nemohl vykonávat praxi v oboru požadované práce z důvodu neplatného pracovněprávního úkonu 27). (2) Ke zmírnění následků rozhodnutí, jimiž byli žáci a studenti v důsledku politické perzekuce v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 vyloučeni ze studia na školách poskytujících střední nebo vyšší vzdělání a na vysokých školách, může zaměstnavatel do započitatelné praxe zahrnout odchylně od 4 odst. 3 v plném rozsahu i dobu jiné praxe, pokud zaměstnanec na základě studijní rehabilitace 28) příslušné studium řádně ukončil. Přechodná a závěrečná ustanovení 10 Podle tohoto nařízení se ke dni nabytí jeho účinnosti určí plat také zaměstnancům, jejichž pracovní poměr vznikl před 1. lednem Účinnost Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna Příloha č. 1 k nařízení vlády č../2006 Sb. Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v 5 odst. 1 (v Kč měsíčně) Platový Počet let Platový stupeň stupeň započitatelné praxe do 1 roku do 2 let do 4 let do 6 let do 9 let do 12 let do 15 let do 19 let do 23 let do 27 let do 32 let nad 32 let Pokračování na straně 4 NOS 22/2006 3

4 Pokračování ze strany 3 Příloha č. 2 k nařízení vlády č../2006 Sb. Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v 5 odst. 2 (v Kč měsíčně) PlatovýPočet let stupeň započitatelné praxe Platový stupeň do 1 roku do 2 let do 4 let do 6 let do 9 let do 12 let do 15 let do 19 let do 23 let do 27 let do 32 let nad 32 let Příloha č. 3 k nařízení vlády č../2006 Sb. Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v 5 odst. 3 (v Kč měsíčně) PlatovýPočet let stupeň započitatelné praxe Platový stupeň do 1 roku do 2 let do 4 let do 6 let do 9 let do 12 let do 15 let do 19 let do 23 let do 27 let do 32 let nad 32 let Příloha č. 4 k nařízení vlády č../2006 Sb. Skupiny prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek I. skupina - Práce se zvýšenou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života 1. Práce vykonávané střídavě ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu. 2. Přímá pedagogická činnost spojená s 2.1. výkonem práce třídního učitele, vedoucího oddělení na konzervatoři nebo základní umělecké škole nebo vedoucího studijní skupiny na vyšší odborné škole, 2.2.dohledem nad žáky, u kterých hrozí zvýšené riziko úrazu z důvodu používání strojů, nástrojů nebo přístrojů v rámci učební nebo odborné praxe. 3. Práce vyžadující individuální přístup k jednotlivým případům, popřípadě rozhodování při volbě z více variantních řešení, spočívající v soustavném přímém osobním styku s 3.1. občany v krizových sociálních situacích, při nichž dochází k ohrožení života, zdraví, základních životních potřeb (výživy, ošacení, ubytování), popřípadě vývoje nezletilých dětí, 3.2.uchazeči o zaměstnání při zprostředkování práce, 3.3.občany při výkonu posudkové služby 4. Práce spojené s ochranou a zajišťováním veřejných zájmů a vykonávané mimo sídlo zaměstnavatele, jeho organizačních útvarů, s výjimkou těchto prací vykonávaných u právnických osob, jejichž zakladatelem 4 NOS 22/2006 nebo zřizovatelem je zaměstnavatel, nebo které podle zvláštního právního předpisu odborně řídí, spočívající 4.1. v soustavné revizní, kontrolní a vyhledávací činnosti, 4.2. v provádění státního zdravotního dozoru v rámci hygienické služby, 4.3. v získávání statistických údajů o výši a struktuře platů a výdajů, zaměstnání, sociální úrovni a životních podmínkách přímo u občanů v rámci státní statistické služby. 5. Práce spočívající v revizní, kontrolní a vyhledávací činnosti v souvislosti s ověřováním správnosti údajů u plátců daní a poplatků, pojistného na sociální a zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 6. Práce spočívající ve fotogrammetrickém vyhodnocování a překreslování map. 7. Práce vykonávané zaměstnanci státu v ústředních správních úřadech, kterým jsou zvláštním právním předpisem svěřeny úkoly spojené s obranou a bezpečností státu nebo zaměstnanci v ozbrojených silách a bezpečnostních sborech, pokud se podílejí na plnění těchto úkolů, jde-li o práce spočívající v trvalé průběžné přípravě na plnění úkolů spojených s přechodem státu z mírového stavu do stavu ohrožení, nebo se zajišťováním krizového řízení. II. skupina - Práce se značnou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života 1. Přímá pedagogická činnost, práce třídního učitele, diagnostická činnost nebo sociální práce s dětmi, žáky nebo studenty se speciálními vzdělávacími potřebami 1.1. ve školách, třídách, odděleních nebo studijních skupinách samostatně

5 zřízených pro tyto děti, žáky nebo studenty, 1.2. ve výchovných skupinách školských zařízení samostatně zřízených pro tyto děti, žáky nebo studenty, ve třídách nebo ve výchovných skupinách školských zařízení samostatně zřízených pro tyto děti, žáky a studenty, 1.3. ve speciálně pedagogickém centru nebo v zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči, ve speciálně pedagogickém centru nebo ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči, 1.4. v zařízeních sociálních služeb pro osoby mentálně nebo tělesně postižené. 2. Přímá pedagogická činnost spojená s výkonem práce třídního učitele vykonávaná ve třídách se žáky různých postupných ročníků v rámci jedné třídy v základních školách, které nemají zřízeny všechny ročníky. 3. Soustavné poskytování zdravotní péče 3.1. na operačních sálech, 3.2. anesteziologickoresuscitačních odděleních, 3.3. jednotkách intenzivní péče, 3.4. na onkologických odděleních. 4. Soustavné poskytování přímé zdravotní nebo obslužné péče osobám ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb 4.1. v psychiatrických a gerontologických odděleních lůžkových zařízení, 4.2. v samostatných ošetřovatelských odděleních pro osoby upoutané na lůžko nebo vyžadující jinou náročnou ošetřovatelskou péči, případně v samostatných ošetřovatelských odděleních pro ošetřování dementních osob, 4.3. tělesně nebo mentálně postiženým. 5. Práce, při nichž zaměstnanec přichází do styku se zadrženými, obviněnými, obžalovanými nebo odsouzenými osobami. 6. Práce spočívající v plnění zvláštních úkolů pro přípravu a zajišťování obrany a bezpečnosti státu, vykonávané zaměstnanci státu v ústředních správních úřadech, kterým jsou zvláštním právním předpisem svěřeny úkoly spojené s obranou a bezpečností státu nebo zaměstnanci v ozbrojených silách a bezpečnostních sborech. III. skupina - Práce se značnou mírou neuropsychické zátěže a práce se zvýšeným rizikem ohrožení života nebo zdraví 1. Poskytování neodkladné zdravotní péče členy výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby. 2. Práce vykonávané zaměstnanci v báňských úřadech 2.1. spočívající v dozoru nad hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem pojené s manipulací s výbušninami 3. Geodetické práce spojené s tvorbou map, vykonávané převážně v podzemí. 4. Výkon prací spočívajících výhradně v provádění úkonů v rámci výkonu rozhodnutí soudu. 5. Práce spojené s ochranou života a zdraví občanů a majetku před požáry, provádění požárních zásahů a poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech. 6. Práce vykonávané zaměstnanci státu v ozbrojených silách a bezpečnostních sborech, jestliže 6.1. spočívají v manipulaci s výbušninami, 6.2. jsou trvale vykonávané v podzemí, 6.3. jsou vykonávané pozemním leteckým personálem. 7. Práce spojené s ochranou zájmů státu nebo s ochranou a zajišťováním veřejných zájmů, pokud při nich může dojít k ohrožení života, zdraví nebo jiným závažným rizikům vykonávané strážníkem při zabezpečováním místních záležitostí veřejného pořádku. 8. Práce spojené s ochranou zájmů státu nebo s ochranou a zajišťováním veřejných zájmů, pokud při nich může dojít k ohrožení života, zdraví nebo jiným závažným rizikům 8.1. spočívající v rozhodování v daňovém nebo jiném správním řízení v působnosti územního finančního orgánu nebo celního orgánu, 8.2. vykonávané zaměstnanci státu v územním finančním orgánu nebo v celním orgánu, spočívající v soustavném výkonu kontrolní, revizní, vyhledávací, zajišťovací a exekuční činnosti. IV. skupina Práce s nejvyšší mírou neuropsychické zátěže a práce s vysokým rizikem ohrožení života nebo zdraví 1. Práce vykonávané zaměstnanci státu v báňském úřadu na pracovištích v podzemí v podmínkách vyžadujících použití izolačních dýchacích přístrojů 1.1. při dozoru, 1.2. při záchranných a havarijních pracích. 2. Práce spojené s ochranou zájmů státu nebo s ochranou a zajišťováním veřejných zájmů, pokud při nich může dojít k ohrožení života, zdraví nebo jiným závažným rizikům 2.1.vykonávané zaměstnanci státu ve finančně analytickém útvaru Ministerstva financí, spočívající v soustavném výkonu kontrolní, revizní, vyhledávací, zajišťovací a exekuční činnosti nebo směřující proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, 2.2. vykonávané zaměstnanci státu v Národním bezpečnostním úřadu při plnění úkolů spojených s ochranou bezpečnostních zájmů státu. 3. Práce vykonávané zaměstnanci státu v ozbrojených silách a bezpečnostních sborech, spočívající v 3.1. řízení letového provozu, 3.2. činnosti potápěče, výsadkáře, instruktora speciální tělesné přípravy nebo vojenského záchranáře, 3.3. zabezpečování výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody, bezpečnosti vazebních věznic a věznic, ve zdravotní péči o obviněné a odsouzené osoby, V. skupina - Práce s mimořádným rizikem ohrožení života nebo zdraví 1. Práce výkonného letce 2. Práce soustavně vykonávané zaměstnanci státu v Ministerstvu zahraničních věcí v oblastech se zvýšeným rizikem vzniku válečných konfliktů nebo s jinými riziky, pokud při nich může dojít k ohrožení života, zdraví nebo jinému závažnému ohrožení. 1) Například zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č.125/2005 Sb., zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005 Sb., zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 2) Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. 3 Například 21 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., 4 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. 4) 66 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 5) 68 odst. 3 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 552/2005 Sb. 6) 54 zákona o vysokých školách. 7) 72 školského zákona. 8) 56 zákona o vysokých školách. 9) Například zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 10) Například zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů. 11) Zákon č. 18/1992 Sb., o civilní službě, ve znění pozdějších předpisů. 12) Například zákon č. 99/1948 Sb., o národním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 13) 120 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 14) Například 25 odst. 2 písm. a) školského zákona. 15) 44 odst. 4 zákona o vysokých školách. 16) 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. 17) 2 odst. 9 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů. 18) 2 zákona č. 95/2004 Sb. 2 zákona č. 96/2004 Sb. 19) 133 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů. 20) Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 21) 116 zákona č. 108/2006 Sb. 22) 109 až 114 zákona č. 108/2006 Sb. 23) 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. 24) 2 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb. 4 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb. 25) 13 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 26) Nařízení vlády č../2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí. 27) 21 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích. 28) 18 odst. 3 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů. NOS 22/2006 5

6 PROGRAM ČINNOSTI ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ Činnost odborového svazu bude koncepčně zaměřena: 1. na spolupodílení se na pokračování reformy územní veřejné správy a na realizaci reformy ústřední státní správy s cílem vybudovat funkční, stabilní, profesionální a efektivní veřejnou správu a spoluúčast při řešení související zaměstnanecké problematiky, 2. na začlenění úrazového pojištění do systému a činnosti České správy sociálního zabezpečení, 3. na spolupodílení se na řešení optimalizace a transformace celní správy a spoluúčast při řešení související zaměstnanecké problematiky, 4. na spolupodílení se na transformaci a modernizaci daňové správy a spoluúčast při řešení zaměstnanecké problematiky, 5. na účinnou podporu prohloubení a rozvoje sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání v sektoru veřejné správy a služeb, 6. na prosazení aktivní sociální politiky s tím, že za základ sociálních jistot považujeme oblast zaměstnanosti, 7. na podporu a vytváření podmínek pro další růst vzdělanosti členů, 8. na zlepšení informovanosti členské základny, 9. na prosazení přístupu k řešení mzdových, sociálních a pracovních podmínek jako ke vzájemně propojenému systému, v němž sociálně ekonomické a pracovně-etické postavení jedince je dáno: a) jeho podílem na rozvoji organizace, b) jeho přínosem k dosažení cílů organizace, c) jeho možností osobního růstu a nezávislosti, d) kvalitou jeho práce a autoritou z ní vyplývající, 10. na prosazení zavedení kvalifikované personální politiky obecně, zvláště pak v oblasti veřejné správy, 11. na podporu všech institutů a opatření, která povedou ke zvýšení společenského statutu zaměstnance státní správy a územní samosprávy, 12. na účinnou ochranu členů před přímou a nepřímou diskriminací z důvodu členství v odborovém svazu a na ochranu a podporu volených funkcionářů před diskriminací v zaměstnání z důvodu výkonu odborové funkce, dále pak na účinnou ochranu členů před přímou a nepřímou diskriminací z důvodu pohlaví, sexuální orientace, rasového nebo etnického původu, národnosti, státního občanství, sociálního původu, rodu, jazyka, zdravotního stavu, věku náboženství či víry, majetku, manželského a rodinného stavu nebo povinností k rodině, politického nebo jiného smýšlení, členství a činnosti v politických stranách nebo politických hnutích, 13. na postupné vybudování funkční územní odborové organizační struktury na bázi pružných organizačních systémů, 14. na účinnou spolupráci s ostatními OS ČMKOS, včetně jejich územních organizací, zejména za účelem koordinace společných akcí včetně vyjednávání o platech a vedení sociálního dialogu, 15. na podporu přijetí rámcové Směrnice EU o službách v obecném zájmu. I. v oblasti zaměstnanosti a vzdělávání: 1. požadovat zpracování konkrétních regionálně orientovaných projektů zaměstnanosti a souvisejících rekvalifikačních programů prosazovat, aby součástí programů sociálního rozvoje byly rekvalifikace vycházející ze strategických cílů organizace, 2. požadovat vytváření lepších životních podmínek žen a matek, zamezit jakékoliv diskriminaci žen, v praxi prosazovat zásady rovnosti pohlaví, 3. požadovat účinnou kontrolu zajištěnosti a efektivity dalšího zdělávání zaměstnanců státní správy a územní samosprávy, 4. požadovat vypracování koncepce personální politiky v oblasti státní správy, 5. požadovat a prosazovat uplatňování kvalifikované personální politiky v organizacích územní samosprávy, 6. vytvářet podmínky odborné i organizační pro rozvoj odborového vzdělávání, které připraví odborové funkcionáře zejména pro kolektivní vyjednávání a efektivní vedení sociálního dialogu, 7. prosazovat, aby Svaz měst a obcí ve svém statutu přijal postavení zaměstnavatelské organizace ve smyslu zákona o sdružování č. 83/ 1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 6 NOS 22/2006 NÁVRH II. v oblasti pracovněprávní: 1. trvat na dodržování mezinárodních úmluv a to zejména v otázkách zaměstnanosti, odměňování, pracovních podmínek a odborových práv a provádět kontrolu jejich dodržování, 2. požadovat, aby ČR ratifikovala Úmluvu MOP č. 151 Pracovní vztahy ve veřejné službě z roku 1978 a Úmluvu MOP č. 154 Kolektivní vyjednávání z roku 1981, 3. spolupodílet se na řešení problémů souvisejících s realizací zákona č. 218/2002 Sb. oslužbě státních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), včetně přípravy funkcionářů na výkon funkce v podmínkách služebního zákona, 4. spolupodílet se na řešení problémů souvisejících s realizací zákona č.361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů včetně přípravy funkcionářů na výkon funkce v podmínkách nového služebního zákona, 5. spolupodílet se na řešení problémů souvisejících s realizací zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích zejména v oblasti zaměstnanecké. V případě potřeby iniciovat revizi a změnu zákona, 6. spolupodílet se na řešení problémů souvisejících s realizací nového zákoníku práce zejména připravit funkcionáře na výkon funkce v podmínkách nového zákoníku práce. Zvláštní pozornost věnovat kolektivnímu vyjednávání a uzavírání kolektivních smluv v nových podmínkách,. 7. spolupodílet se na řešení problémů souvisejících s realizací zákona o sociálních službách zejména v oblasti zaměstnanecké, 8. spolupodílet se na přípravě nového případně úpravě stávajícího zákona o obecní policii. V této souvislosti usilovat o odpovídající právní a sociální postavení městských a obecních strážníků, 9. podporovat uzavírání kolektivních smluv a dohod, 10. prosazovat a podporovat ochranu odborových funkcionářů před diskriminací, 11. poskytovat všem členům odborového svazu kvalifikovanou, bezplatnou právní pomoc v otázkách pracovněprávních, mzdových a sociálních, i bezplatné zastupování v pracovněprávních soudních sporech a občanskoprávních i trestních soudních sporech, které mají přímou souvislost s výkonem pracovní činnosti, 12. vytvářet podmínky pro prohlubování právního vědomí členů. III. v oblasti mzdové a platové, sociální a sociálně právní: 1. prosazovat zabezpečení realizace růstu nominálních i reálných mezd, 2. spolu s ostatními dborovými svazy rozpočtových a příspěvkových organizací usilovat o to, aby růst průměrných platů zaměstnanců v nepodnikatelské sféře dosahoval úrovně průměrných mezd v podnikatelské sféře a postupně se zlepšovala výdělková situace zaměstnanců veřejných služeb a správy, 3. v rámci vyjednávání o platech prosazovat odpovídající kompenzace za zvýšené povinnosti a další omezení zaměstnanců veřejné správy, 4. prosadit právní úpravu mechanismu vyjednávání o platech ve veřejné správě a službách, 5. podporovat valorizaci minimální mzdy a zaručené mzdy, 6. požadovat valorizaci životního minima v rozsahu, které v kombinaci s ostatními sociálními dávkami zajistí uspokojování základních životních potřeb i sociálně nejslabším vrstvám, prosazovat valorizaci všech sociálních dávek v rozsahu kompenzujícím v nejvyšší možné míře rostoucí životní náklady a u důchodů zohledňující též růst mezd, 7. spolupodílet se na řešení problémů souvisejících s realizací zákona o nemocenském pojištění 8. prosazovat v rámci důchodové reformy zachování solidárního průběžně financovaného důchodového pojištění a posílení prvků zaměstnavatelsko zaměstnaneckého důchodového pojištění v privátním a veřejném sektoru, 9. prosazovat zachování FKSP nebo obdobného fondu s možností analogického používání a zároveň požadovat zvýšení základního přídělu do těchto fondů 10. pravidelně posuzovat stav péče o seniory a prosazovat konkrétní opatření k zaručení práv starších lidí na sociální a životní jistoty a na slušný ivot ve stáří. Za tímto účelem zintenzivnit spolupráci s asociací důchodců - dborářů při ČMKOS. IV. v oblasti organizační a stylu práce: 1. dále zkvalitňovat organizační a informační činnost IPC, 2. pokračovat v realizaci funkčního informačního systému OS, 3. posilovat systematicky důvěru v odpovědnost a iniciativu odborových funkcionářů a tím zvyšovat jejich autoritu, přičemž maximálně platňovat a prohlubovat kolektivní a týmový styl práce.

7 Pokračování ze strany 1 vlády ze dne , kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok V době uzávěrky NOS neměl OS ještě k dispozici číslo, pod kterým bylo nařízení vlády publikováno ve Sbírce zákonů. Na základě četných dotazů znovu zdůrazňujeme, že při posuzování zatřídění do nového 11třídního systému je nezbytné se seznámit s nařízením vlády č Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech a samozřejmě i s příslušnými ustanoveními zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. V případě příslušníků Vězeňské služby ČR doporučujeme vyčkat vydání nařízení generálního ředitele VS ČR. Obecně doporučujeme všem příslušníkům bezpečnostních sborů, aby vyčkali s posuzováním výše dosaženého služebního příjmu do doby, kdy jim bude předán platový výměr. Zaměstnance, kteří jsou odměňování podle nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců veřejných služeb a správy upozorňujeme, aby, v případě porovnávání výše základních tarifů příslušníků bezpečnostních sborů, vzali v úvahu, že zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů zásadním způsobem mění skladbu Informace předsedkyně OS služebního příjmu příslušníků bezpečnostních sborů. Od bude služební příjem příslušníka bezpečnostního sboru tvořit základní tarif, příplatek za vedení, příplatek za službu v zahraničí, zvláštní příplatek, osobní příplatek a odměna ( 113 složky služebního příjmu). Ruší se hodnostní příplatek, příplatek za práce přesčas, za práci v noci, o sobotách a nedělích a ve svátcích. Změna struktury služebního příjmu byla vzata v úvahu při stanovení stupnice základních tarifů s cílem zachovat výdělkovou úroveň příslušníků bezpečnostních sborů, kteří vykonávají službu ve směnném režimu (jedná se o většinu příslušníků) alespoň na úrovni roku U příslušníků bezpečnostních sborů vykonávajících službu ve směnném režimu zohledňuje základní tarif pouze standardní množství práce přesčas. U příslušníků, jejichž objem práce přesčas překročí standardní výši, musí být tato skutečnost zohledněna v jejich služebním příjmu jiným způsobem. ❺ Vzhledem k tomu, že v prvním čtení nebyl PS PČR přijat vládní návrh zákona, kterým se odkládá účinnost nového zákoníku práce, nabude nový zákoník práce účinnosti Nic tedy nebrání ZO OS, aby připravovaly kolektivní smlouvy na rok Bližší informace k problematice nového zákoníku práce zejména k ústavním stížnostem zveřejníme později. Z rozpočtu OS na rok 2007 schváleného VOS PROVOZNÍ FOND OS 2007 v tis. Kč Výnosy Tvorba PF z podílu člen. Příspěvků ,5 úroky výnosy z vkladů u peněž.ústavů ,0 Výnosy celkem ,5 Náklady Zasedání orgánů a komisí ,3 Porady, aktivy, semináře ,3 Školení ,4 Činnost sekcí ,7 Cest. náhrady pracovníků a funkc. OS ,0 Publikace, časopisy, noviny ,0 Mezinárodní činnost ,0 Právní zastup. a poradenství ,0 Péče o funkcionáře ,0 Mzdové náklady ,5 Zákonné pojištění ,3 Příděly SF ,4 Provozní náklady ,0 Péče o pracovníky ,0 Nákup drobného majetku ,0 Náklady autoprovozu ,0 Pojistné poplatky ,0 Náklady IPC ,7 Náklady spojené s vyd. čas. NOS ,0 Příspěvek na činnost ČMKOS ,6 Příspěvek na činnost BOZP ,2 Příspěvky PSI ,0 Příspěvek Sdruž. nájemníků ČR ,1 Příspěvek Evropskému hnutí v ČR ,5 Systém podpor a dotací pro čl.os (PSF) ,0 Náklady celkem ,0 Výnosy celkem ,5 Výsledek hospodaření (schodek) ,57 V nejbližších dnech bude mít OS k dispozici elektronickou verzi návrhu vzorové kolektivní smlouvy také pro privátní sektor a pro příspěvkové organizace a veřejné výzkumné instituce, jejichž zaměstnancům je za výkon činnosti poskytována mzda. Metodickou pomůcku zpracovalo právní oddělení ČMKOS. Elektronická verze bude k dispozici ZO OS na základě žádosti na adrese: Na stejné adrese si lze vyžádat také obě metodické pomůcky návrhy vzorových kolektivních smluv pro obce, kraje a pro organizační složky státu a příspěvkové organizace. V nejbližších dnech bude na webové stránce OS vyvěšena závažná informace týkající se problematiky daní ve vztahu k novému zákoníku práce. Jedná se o výklad ČMKOS, po konsultaci s Ministerstvem financí ČR a zástupci MPSV ČR, který se týká plnění poskytovaných zaměstnavatelem zaměstnancům na základě kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy a jejich posuzování z hlediska daní z příjmů a pojistného, dle právních předpisů platných od Vzhledem k tomu, že se jedná o obsáhlý materiál, nebude zveřejněn z technických důvodů v NOS. Všechny ZO OS obdrží materiál poštou nejpozději počátkem nového roku. OS má k dispozici také elektronickou verzi, kterou zašleme zájemcům na základě jejich písemného požadavku na adresu ❻ V souvislosti s přípravou realizace zákoníku práce OS zajistil v podzimních měsících vzdělávací seminář pro funkcionáře všech ZO OS vyjma ZO OS sdružující důchodce. Ze 743 ZO OS se semináře zúčastnilo 587 ZO OS s celkem 886 účastníky. Semináře se nezúčastnilo 156 ZO OS. Pro tyto ZO OS a pro další zájemce bude zajištěno opakování semináře a to v měsíci únoru příštího roku. ❼ Jak jsme již dříve informovali byl zákon o státní službě znovu odložen. Současně však bylo vládou rozhodnuto o zpracování analýzy možnosti jediné komplexní úpravy právního postavení zaměstnanců Konference delegátů sekce veřejné správy Středočeského kraje ve veřejné správě (státní správě a samosprávě). Analýzu bylo uloženo zpracovat ministru vnitra ve spolupráci s mi-nistrem práce a sociálních věcí a vedoucím úřadu vlády. V této věci opakovaně jednala předsedkyně OS s náměstkem ministra vnitra Zajíčkem. Analytický materiál by měl, dle sdělení náměstka ministra, obsahovat také věcné teze nové právní úpravy postavení zaměstnanců (úředníků) veřejné správy. Analýza měla být předložena OS k vyjádření ještě před jejím odevzdáním vládě k projednání. Termín předložení analýzy vládě byl stanoven do K datu uzávěrky NOS však OS analýzu neobdržel a není ani zřejmé, zda byl tento analytický materiál již ministerstvem vnitra dokončen. ❽ Upozorňujeme všechny zaměstnance veřejných služeb a správy, že účinnost nového zákona o nemocenském pojištění byla odložena o jeden rok. Nový zákon o nemocenském nabude účinnosti Do této doby platí stávající právní úprava. ❾ V souvislosti s přípravou V. sjezdu OS státních orgánů a organizací, který se uskuteční ve dnech března 2007 v Praze, předkládá Výbor odborového svazu (VOS) k připomínkám členské základně OS návrh Programu činnosti Odborového svazu státních orgánů a organizací. Připomínky a návrhy změn a doplňků k předloženému návrhu lze zasílat do přímo sekretariátu OS, adresa: fax: nebo poštou. Upozorňujeme, že předkládaný návrh Programu činnosti OS neobsahuje v této verzi návrhy reagující na informace uvedené v bodě 7. Dle názoru OS je zapotřebí vyčkat na definitivní stanovisko vlády ČR k danému problému. Návrh Programu činnosti Odborového svazu státních orgánů a organizací na-leznete na jiném místě NOS. OS státních orgánů a organizací, v zastoupení předsedkyní OS, děkuje všem funkcionářům ZO OS a OS za dosavadní činnost a spolupráci. Do nového roku přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí a osobní i pracovní pohody! V Praze dne Alena Vondrová předsedkyně OS V úterý 12. prosince se v Praze konala konference delegátů a regionálních zástupců sekce veřejné správy ze Středočeského kraje. Na programu byla příprava konference sekce, která se bude konat 26. ledna 2007 a V. sjezd OS, který se bude konat března Na jednání byli schváleni regionální zástupci na příští volební období, delegáti na konferenci sekce a sjezd. Dále pak byly schváleny návrhy na členy výboru a vedení sekce VS a na členy VOS a PVOS. Na předsedu sekce konference Středočeského kraje navrhla Jana. Rovenského a na místopředsedkyni sekce Alenu. Gaňovou. Na místopředsedy OS pak navrhla dosavadního místopředsedu J. Rovenského a P. Bednáře ze sekce celní správa, na předsedu OS pak na návrh Zdeny Kočárkové z MěÚ Příbram Jana Rovenského. Delegáti se během jednání shodli na požadavku zveřejnit v NOS organizační schéma OS vzhledem k sekci VS. -dě- NOS 22/2006 7

8 Fiji: PSI povzbuzuje své pobočky v boji za demokraticky zvolenou vládu PSI jasně odsuzuje čin C. V. Bainimarama, který za použití síly rozpustil legitimně zvolenou vládu na Fiji. PSI podporuje pozici svých poboček, aby zvolená vláda mohla pokračovat ve své práci. Hans Engelberts (generální tajemník PSI) řekl: Tato vojenská akce jenom zhorší celou situaci chudých obyvatel Fiji, povede ke snižování zaměstnanosti a dále zvýší strádání obyvatel Fiji. PSI se zavázala k podpoře svých poboček a k monitorování situace. PSI vyzývá vojáky, aby se vrátili zpátky do svých kasáren, respektovali zákony a aby podpořili demokraticky zvolenou vládu. ETUC vydává petici za veřejné služby Konfederace evropských odborových svazů (ETUC) vydal celoevropskou petici vyzývající Evropskou komisi, aby učinila kroky pro ochranu a posílení veřejných služeb, které jsou rozhodující pro blahobyt všech občanů Evropy. PSI se pod tuto petici podepsalo. ETUC věří, že je čas na rozhodující akci k zajištění klíčových veřejných služeb, které jsou neustále podkopávány liberalizací, privatizací a zaváděním pravidel volného trhu. Výkonný výbor ETUC na svém zasedání října přijal strategii vyzívající Evropskou komisi, aby navrhla právní rámec směrnice, aby bylo jasné, že veřejný zájem je nad komerčním profitem. John Monks (generální tajemník ETUC) řekl: Služby v Evropě potřebují silný regulační rámec, aby zajistil kontinuitu nabídky a férovou přístupnost pro všechny. Musí splňovat nejvyšší standardy a sloužit všem spotřebitelům i pracovníkům v tomto důležitém sektoru. EPSU by měla hrát centrální roli při zajištění minimálního počtu podpisů (alespoň milión podpisů). C. F. Pytel (generální tajemnice EPSU) ocenila snahu ETUC a řekla, že tato petice a strategie, která jí podepírá, bude pomyslným mostem k občanům EU, což poukazuje na to jak evropské odborové hnutí bojuje za své záležitosti dobrá zdravotní péče, školy a další základní služby. Tato petice navíc bude plně integrována do kampaně EPSU Kvalitní veřejné služby kvalitní život. Danou petici můžete podepsat na webové stránce: Akce solidarity 30. listopadu V rámci solidarity s australskými pracovníky se PSI zúčastnilo demonstrace před budovou australského zastoupení. Demonstrace se konala 30. listopadu v den mezinárodní akce proti novým represivním zákonům, které před rokem zavedla australská vláda. Zástupci PSI, ITUC, ILO a dalších globálních odborových federací se sešli před budovou australského zastoupení v Ženevě. Kolektivní protestní dopis byl předán australským zástupcům a vyjadřuje znepokojení mezinárodního hnutí kvůli porušování základních pracovních práv. Nové pracovní zákony a především Australská dohoda o místě činnosti jsou v rozporu se základními mezinárodním pracovními standardy. Jmenovitě porušují konvenci 98, která se týká práva na kolektivní vyjednávání, které Austrálie ratifikovala. Portugalští pracovníci říkají ano zavedení právního rámce pro veřejné služby v EU 28. listopad 2006 Garanti Servicie Publicos de Qualidade para todos! Zaručení kvalitních veřejných služeb pro všechny! Tohle byla zpráva čtyř odborových svazů ve veřejných službách v Portugalsku. Tyto svazy jsou pobočkami, členy, PSI a připojily se k výzvě na zavedení EU legislativy v oblasti veřejných služeb. Přes 300 odborových předáků ze všech regionů Portugalska a novinářů sledovalo jednoho mluvčího za druhým, kteří volali po EU legislativě ve veřejných službách. Odbory přijaly tzv. Manifesto, aby potvrdily svou kampaň. Tohoto shromáždění se zúčastnili i někteří členové Evropského parlamentu. Maďarsko Reforma sektoru veřejných služeb ohrožuje jistotu zaměstnání Nová legislativa, která byla schválena v červenci 2006 pomohla vládě při zefektivnění veřejné správy v pokusu o snížení rozpočtového deficitu. Tato legislativa umožní jednodušší a levnější propouštění zaměstnanců ve veřejných službách, ale také bude znamenat větší podporu pro propuštěné zaměstnance. I když odbory původně tuto legislativu kritizovaly, nakonec bylo dosaženo dohody ohledně implementace reforem ve veřejné správě. Nejdůležitější změny u zaměstnanců veřejného sektoru: Zaměstnanost pracovníků ve veřejných službách může být ukončena pokud parlament nebo vláda nebo nějaký orgán vyšší veřejné správy požádá o snížení stavů v daném úřadu. Zaměstnanecké vztahy ve vrcholných řídících funkcích mohou být ukončeny v případě, že neexistuje možnost zaměstnání pracovníka na jinou pozici nebo když tuto možnost odmítnou. Významným přínosem této změny je to, že od teď může být pracovníkovi nabídnuto zaměstnání bez ohledu na jeho dosažené vzdělání. Odchodné by mělo být zaplaceno v poslední den oznamovacího období kromě případů, kdy zaměstnanec našel práci ve veřejných službách. Tyto regulace se mají aplikovat dokonce i v případě zaměstnanců v organizacích financovaných ze státního rozpočtu, i když je jejich zaměstnání regulováno zákoníkem práce. Výsledkem pozměňovacích návrhů je to, že jistota zaměstnání ve veřejném sektoru významně snížila, což je v protikladu s původním cílem této iniciativy. Když v roce 1992 byly tyto zákony schváleny, tak byly formulovány tak, aby přinesly jistotu zaměstnání všem zaměstnancům ve veřejném sektoru. I když se tyto nařízení snaží zajistit jistotu zaměstnání alespoň pro mladší pracovníky, v Maďarsku již není pro mladé vhodné hlásit se na volná místa ve veřejném sektoru. Německo Odbory protestují proti dohodám o sběru odpadu Odborový svaz ver.di zorganizoval demonstraci na 6. prosince před kancelářemi vedení společnosti Dales Systém Deutschland (DSD). Ver.di tím dalo najevo svůj nesouhlas s hrozbou snižování platů a s možným propouštěním. DSD, která je vlastněna soukromou společností Kohlberg Kravis Roberts, je recyklační firmou, která uděluje kontrakty na sběr a recyklaci odpadu. Podle ver.di poslední výběrový tendr vyhrály společnosti tím, že prodávají za nižší cenu než jim dovoluje kolektivní smlouva v daném průmyslu. Ver.di se navíc obává velkého propouštění, které by mělo přijít v lednu. Rakousko Růst reálných mezd u pracovníků ve zdravotní a sociální péči 70 tisíc pracovníků ve zdravotnictví a ve službách sociální péče bude mít svou mzdu o 2,4 % vyšší, zatímco současná inflace činí pouze 1,1 %. Tato kolektivní dohoda zahrnuje i některé zaměstnavatele, kteří nejsou součástí organizace pro zdravotní a sociální péči. Francie Ministr odmítá schůzku s odbory Ministr veřejných služeb Christian Jakob se na konci minulého měsíce odmítl sejít s odborovými svazy. Požadovaly schůzku kvůli diskusi o mzdách ve veřejném sektoru a také ohledně svých již dlouhotrvajících požadavcích na vyjednávání o správných mzdách. Odbory chtějí minimální mzdový růst v roce 2007 ve výši 1,8 %, který by měl kompenzovat předpovídanou inflaci. Vláda zatím řekla jenom to, že mzdy od února příštího roku vzrostou o 0,5 %. Další kroky směrem ke spolupráci 7. prosince 2006 Více jak 100 účastníků z 24 zemí se sešlo v Bruselu minulý týden na 5. konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání a sociálním dialogu. Hlavní diskuse se soustředily na vytváření politik pro migrující pracovníky a nábor a udržování mladých pracovníků. Avšak konference rovněž poskytla delegátům příležitost k diskusi o záležitostech týkajících se starších pracovníků. Konference začala přehledem mezisektorového sociálního dialogu prezentovaného zástupkyní generálního tajemníka ETUC (Maria Helena Andre). Na konci konference EPSU stručně shrnulo svůj plán ohledně kolektivního vyjednávání v nadcházejícím roce. EPSU se chce zaměřit především na hledání odpovědí v hlavních tématech této a také minulých konferencí. -pm- NOS Vychází 22x za rok. V Praze vydává Odborový svaz státních orgánů a organizací, Senovážné nám. 23, Praha, e- statorg.cmkos.cz. IČO Šéfredaktorka: Květa Dědovská. Telefon redakce: , Objednávky předplatného přijímá redakce. Administrace Věra Černochová, Schulhoffova 857, Praha, tel Tisk Regleta s.r.o. Novovysočanská 24 N, Praha 9. Expeduje Typa-mailing. Podávání tiskových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpným závodem Střední Čechy v Praze, č. j. 3443/96-P ze dne ISSN , MK ČR 4664

(1) Kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon

(1) Kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon Strana 3638 Sbírka zákonů č. 341 / 2017 341 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. září 2017 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. b) až f), 128 odst.

Více

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne , o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne , o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne.... 2017, o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. b) až f), 128 odst. 2 a 129 odst. 2 zákona č. 262/2006

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. c) až g), 128 odst. 2 a 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník

Více

564/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

564/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 564/2006 Sb. - poslední stav textu 564/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. prosince 2006 o platových poměrech zaměstnanců

Více

564/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. prosince 2006 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

564/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. prosince 2006 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 564/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. prosince 2006 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (platí od 1. 71. 2017 do 30. 6. 2017) ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., nařízení

Více

Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. c) až g), 128 odst. 2 a 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: Úvodní ustanovení

Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. c) až g), 128 odst. 2 a 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: Úvodní ustanovení NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., nařízení vlády č. 130/2009 Sb., nařízení vlády č. 201/2009 Sb.,

Více

) 11) 12) 13) 14) 15)

) 11) 12) 13) 14) 15) IV Platné znění dotčených částí textu nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačenými změnami 3 Zařazení zaměstnance

Více

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Úvodní ustanovení

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Úvodní ustanovení III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne.... 2017 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. b) až f), 128 odst. 2 a 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb.,

Více

564 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. prosince 2006 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

564 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. prosince 2006 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 564 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. prosince 2006 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., ve znění nařízení vlády č. 130/2009 Sb., ve znění nařízení

Více

p) v šestnácté platové třídě: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu.

p) v šestnácté platové třídě: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu. Plné znění: 341 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. září 2017 Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách

Více

Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. c) až g), 128 odst. 2 a 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: Úvodní ustanovení

Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. c) až g), 128 odst. 2 a 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: Úvodní ustanovení NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., nařízení vlády č. 130/2009 Sb., nařízení vlády č. 201/2009 Sb.,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ze dne 6. prosince 2006 jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 74/2009 Sb., č. 130/2009

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 564/2006 Sb., Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. c) až g), 128 odst. 2 a 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 564/2006 Sb., Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. c) až g), 128 odst. 2 a 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., nařízení vlády č. 130/2009 Sb., nařízení vlády č. 201/2009 Sb.,

Více

16. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu.

16. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu. Plné znění: 564 NAŘÍZENÍ VLÁDY Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ze dne 6. prosince 2006 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách

Více

Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. c) až g), 128 odst. 2 a 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: Úvodní ustanovení

Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. c) až g), 128 odst. 2 a 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: Úvodní ustanovení NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., nařízení vlády č. 130/2009 Sb., nařízení vlády č. 201/2009 Sb.,

Více

Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. c) až g), 128 odst. 2 a 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: Úvodní ustanovení

Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. c) až g), 128 odst. 2 a 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: Úvodní ustanovení NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., nařízení vlády č. 130/2009 Sb., nařízení vlády č. 201/2009 Sb.,

Více

Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. c) až g), 128 odst. 2 a 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: Úvodní ustanovení

Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. c) až g), 128 odst. 2 a 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: Úvodní ustanovení NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., nařízení vlády č. 130/2009 Sb., nařízení vlády č. 201/2009 Sb.,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ze dne 6. prosince 2006 jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 74/2009 Sb., č. 130/2009

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě platné k 1. 11. 2014

ÚPLNÉ ZNĚNÍ nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě platné k 1. 11. 2014 ÚPLNÉ ZNĚNÍ nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě platné k 1. 11. 2014 ve znění nařízení vlády č. 224/2014 Sb., ze dne 15. 10. 2014 Vláda nařizuje

Více

Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. c) až g), 128 odst. 2 a 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. c) až g), 128 odst. 2 a 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., nařízení vlády č. 130/2009 Sb., nařízení vlády č. 201/2009 Sb.,

Více

1 Úvodní ustanovení. Toto nařízení stanoví pro zaměstnance, kterým zaměstnavatel poskytuje podle 109 odst. 3 zákoníku práce za práci plat,

1 Úvodní ustanovení. Toto nařízení stanoví pro zaměstnance, kterým zaměstnavatel poskytuje podle 109 odst. 3 zákoníku práce za práci plat, Úplné znění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb. a č. 332/2018 Sb. *Pozn. redakce: Právní stav sestaveného

Více

Kvalifikační předpoklady (1) Kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací v jednotlivých platových třídách (dále jen potřebné vzdělání ) jsou

Kvalifikační předpoklady (1) Kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací v jednotlivých platových třídách (dále jen potřebné vzdělání ) jsou NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 341/2017 Sb. ze dne 25. září 2017 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb. a nařízení vlády č. 332/2018 Sb. Vláda nařizuje

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 341/2017 Sb. ze dne 25. září 2017

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 341/2017 Sb. ze dne 25. září 2017 NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 341/2017 Sb. ze dne 25. září 2017 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb. Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. b) až

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ze dne 6. prosince 2006 jak vyplývá ze změn provedených nařízeními vlády č. 74/2009 Sb., č. 130/2009 Sb.,

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě Citace pův. předpisu: 564/

Více

Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. c) až g), 128 odst. 2 a 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: Úvodní ustanovení

Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. c) až g), 128 odst. 2 a 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: Úvodní ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 564/2006 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veř... - znění dle 224/14 Sb. 564/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. prosince 2006 o platových

Více

10) 11) 12) 13) 14) 15)

10) 11) 12) 13) 14) 15) Platné znění vybraných částí nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 4 Zařazení zaměstnance

Více

1 Úvodní ustanovení Toto nařízení stanoví pro zaměstnance, kterým zaměstnavatel poskytuje podle 109 odst. 3 zákoníku práce za práci plat,

1 Úvodní ustanovení Toto nařízení stanoví pro zaměstnance, kterým zaměstnavatel poskytuje podle 109 odst. 3 zákoníku práce za práci plat, ÚPLNÉ ZNĚNÍ nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě platné k 1. 1. 2015 ve znění nařízení vlády č. 303/2014 Sb., ze dne 8. 12. 2014 Vláda nařizuje

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ze dne 6. prosince 2006 jak vyplývá ze změn provedených nařízeními vlády č. 74/2009 Sb., č. 130/2009

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj:

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: Platné znění vybraných částí nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn V A R I A N T

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 12.06.1992 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 253 N A Ř Í Z E N Í V L Á

Více

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE A JINÉ ZPŮSOBILOSTI

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE A JINÉ ZPŮSOBILOSTI 18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých

Více

Strana 1 / /2017 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 25. září 2017 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Strana 1 / /2017 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 25. září 2017 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 341/2017 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. září 2017 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. b) až f), 128 odst. 2 a 129 odst. 2 zákona č. 262/2006

Více

Strana 1 / /2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 6. prosince 2006 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Strana 1 / /2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 6. prosince 2006 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 564/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. prosince 2006 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě Změna: 74/2009 Sb. Změna: 130/2009 Sb. Změna: 133/2009 Sb., 201/2009 Sb. Změna: 381/2010

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 340/2017 Sb. ze dne 25. září 2017,

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 340/2017 Sb. ze dne 25. září 2017, NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 340/2017 Sb. ze dne 25. září 2017, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů Vláda nařizuje

Více

Zákon č. 143/1992 Sb.,

Zákon č. 143/1992 Sb., 2 Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 40/1994 Sb.,

Více

Strana 1 / /2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 6. prosince 2006 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Strana 1 / /2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 6. prosince 2006 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 564/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. prosince 2006 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě Změna: 74/2009 Sb. Změna: 130/2009 Sb. Změna: 133/2009 Sb., 201/2009 Sb. Změna: 381/2010

Více

Metodická příručka ke stanovení platu ředitelům škol a školských zařízení

Metodická příručka ke stanovení platu ředitelům škol a školských zařízení Metodická příručka ke stanovení platu ředitelům škol a školských zařízení říjen 2012 V návaznosti na jmenování ředitelů škol a školských zařízení je třeba splnit úkoly související se stanovením jejich

Více

1/1992 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 1991 o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku

1/1992 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 1991 o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku ČÁST PRVNÍ Působnost zákona 1/1992 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 1991 o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku Změna: 590/1992 Sb., 10/1993 Sb., 37/1993 Sb. Změna: 74/1994 Sb. Změna:

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě Vláda nařizuje podle 23 odst. 1 písm. b) až f) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost

Více

VYŠŠÍ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA

VYŠŠÍ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru zastoupená předsedou Mgr. Otakarem Březinou a Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy Asociace svobodných odborů

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Citace pův. předpisu: 518/2004 Sb.

Více

ZNĚNÍ ZÁKONA O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ K DATU

ZNĚNÍ ZÁKONA O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ K DATU ZNĚNÍ ZÁKONA O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ K DATU 1.4.2012, po nabytí účinnosti zákona č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických

Více

K O L E K T I V N Í S M L O U V A V Y Š Š Í H O S T U P N Ě. pro rok 2016. uzavřená. mezi

K O L E K T I V N Í S M L O U V A V Y Š Š Í H O S T U P N Ě. pro rok 2016. uzavřená. mezi Svaz dopravy České republiky Sekce silničního hospodářství Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Sekce silničního hospodářství K O L E K T I V N Í

Více

70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky (CEDAW/C/CZE/2).

70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky (CEDAW/C/CZE/2). Příloha č. 2 k usnesení vlády České republiky ze dne 2003 č. Česká republika 70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky

Více

v y š š í h o s t u p n ě

v y š š í h o s t u p n ě K o l e k t i v n í s m l o u v a v y š š í h o s t u p n ě Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu, se sídlem 130 00 Praha 3, nám. W. Churchilla č. 1800/2, IČ 00006025, vedený

Více

ANALÝZA KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ. Zpracovali:

ANALÝZA KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ. Zpracovali: ANALÝZA KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ Zpracovali: Mgr. Jan Brádler JUDr. Libuše Brádlerová Stanislav Filip JUDr. Jitka Hejduková, CSc. JUDr. Stanislav Klimeš JUDr. Bořivoj Šubrt leden 2010 OBSAH ÚVOD... 4 1.

Více

Znění měněných ustanovení zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, s vyznačením navrhovaných změn

Znění měněných ustanovení zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, s vyznačením navrhovaných změn Znění měněných ustanovení zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, s vyznačením navrhovaných změn (1) Veřejná vysoká škola je povinna 21 Další povinnosti veřejné vysoké školy a) každoročně vypracovat,

Více

Kolektivní smlouvu vyššího stupně

Kolektivní smlouvu vyššího stupně Odborový svaz pracovníků obchodu Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1 zastoupený předsedou Alexandrem Leinerem (dále jen "odborový svaz ") a Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky Těšnov č. 5, 110

Více

Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává podle 58 písm.

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 381/2010 Sb., ze dne 7. prosince 2010,

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 381/2010 Sb., ze dne 7. prosince 2010, NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 381/2010 Sb., ze dne 7. prosince 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a

Více

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb.(část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 85/2010 Sb. Změna: 73/2011

Více

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady Systém ASPI - stav k 4.1.2011 do částky 151/2010 Sb. a 51/2010 Sb.m.s. Obsah a text 2/1969 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2013 2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna

Více

2. V 3 se doplňuje odstavec 4, který zní: (4) Nemůže-li zaměstnavatel obsadit pracovní

2. V 3 se doplňuje odstavec 4, který zní: (4) Nemůže-li zaměstnavatel obsadit pracovní Strana 3625 340 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. září 2017, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů Vláda nařizuje

Více

Novelizace zákona o pedagogických pracovnících

Novelizace zákona o pedagogických pracovnících Novelizace zákona o pedagogických pracovnících Zákon o pedagogických pracovnících Zákon č. 563/2004 Sb. Novela: zákon č. 198/2012 Sb. Účinnost: 1. 9. 2012 Druhy změn - Formální a formulační změny - slova

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Štrasburk 11. března 2008 (OR. en) 2005/0191 (COD) LEX 888 PE-CONS 3601/x/08 REV x AVIATION 9 CODEC 30 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O SPOLEČNÝCH PRAVIDLECH

Více

Českomoravské konfederace odborových svazů

Českomoravské konfederace odborových svazů Českomoravské konfederace odborových svazů k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení

Více

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ODBOROVÉHO SVAZU UNIOS ZAMĚSTNANCŮ OSTRAHY. CENTR GROUP a.s. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Platná pro období XX. XX. 201X - XX. XX.

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ODBOROVÉHO SVAZU UNIOS ZAMĚSTNANCŮ OSTRAHY. CENTR GROUP a.s. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Platná pro období XX. XX. 201X - XX. XX. ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ODBOROVÉHO SVAZU UNIOS ZAMĚSTNANCŮ OSTRAHY CENTR GROUP a.s. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA Platná pro období XX. XX. 201X - XX. XX. 201X Obsah: Str. I. Formy spolupráce mezi zaměstnavatelem a odborovou

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 17 Rozeslána dne 18. února 2009 Cena Kč 24, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 17 Rozeslána dne 18. února 2009 Cena Kč 24, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 17 Rozeslána dne 18. února 2009 Cena Kč 24, O B S A H : 49. Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014,

N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014, N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů Vláda nařizuje podle 123

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 95 Rozeslána dne 23. října 2014 Cena Kč 57, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 95 Rozeslána dne 23. října 2014 Cena Kč 57, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 95 Rozeslána dne 23. října 2014 Cena Kč 57, O B S A H : 224. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců

Více

zákona o státní službě

zákona o státní službě Principy komplexního pozměňovacího návrhu novely zákona o státní službě Podklad na jednání Rady hospodářské a sociální dohody Od února do května 2014 probíhala jednání na odborné a politické úrovni ke

Více

Svaz zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě České republiky Sdružení dopravních podniků v České republice * * *

Svaz zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě České republiky Sdružení dopravních podniků v České republice * * * Svaz zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě České republiky Sdružení dopravních podniků v České republice * * * Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy

Více

Z á p i s. ze 42. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Z á p i s. ze 42. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Z á p i s ze 42. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Datum a místo zasedání Dne 20. června 2014 v budově Ministerstva práce a sociálních věcí od 9:30 hod. do 12:30 hod. Přítomni

Více

1. MZDY 1.1. ZMĚNY VE VÝŠI MINIMÁLNÍ MZDY. 1.2. Změny v zákonu 592/92 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění PROFEX 2/2005

1. MZDY 1.1. ZMĚNY VE VÝŠI MINIMÁLNÍ MZDY. 1.2. Změny v zákonu 592/92 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění PROFEX 2/2005 1. MZDY ing. Helena Plavecká, hlavní metodik modulu MZDY ZEIS, hp.map@wo.cz 1.1. ZMĚNY VE VÝŠI MINIMÁLNÍ MZDY Nařízením vlády č. 699/2004 Sb. se s účinností od 1. 1. 2005 mění NV 303/95 Sb. o minimální

Více

Koncepce přípravy personálu rezortu MO na období 2012 2018

Koncepce přípravy personálu rezortu MO na období 2012 2018 Koncepce přípravy personálu rezortu MO na období 2012 2018 PRAHA 2011 Ministerstvo obrany S c h v a l u j i : Ministr obrany RNDr. Alexandr VONDRA Praha. prosince 2011 Koncepce přípravy personálu rezortu

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA)

Důvodová zpráva. Obecná část. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA) IV. Důvodová zpráva Obecná část A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA) 1. Důvod předložení Název návrh zákona, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013. V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013. V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013 V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

V L Á D N Í N Á V R H ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I Základní ustanovení

V L Á D N Í N Á V R H ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I Základní ustanovení V L Á D N Í N Á V R H ZÁKON ze dne...2016 o zadávání veřejných zakázek Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Hlava I Základní ustanovení 1 Předmět úpravy Tento

Více

Věc : Návrh postupů a priorit vlády při prosazování rovnosti mužů a žen

Věc : Návrh postupů a priorit vlády při prosazování rovnosti mužů a žen Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Č. j. : 71/7714/98 V Praze dne března 1998 Výtisk č. : Pro schůzi vlády České republiky Věc : Návrh postupů a priorit vlády při prosazování rovnosti mužů a žen Důvod

Více

Českomoravská konfederace odborových svazů vyhlásila stávkovou pohotovost

Českomoravská konfederace odborových svazů vyhlásila stávkovou pohotovost 6-7 Ročník 53 Praha 21. března 2008 21,20 Kč http://statorg.cmkos.cz Případným autorùm příspěvků do našeho časopisu sdělujeme, že honorář za zveřejnění může být vyplacen, pouze pokud autor uvede své rodné

Více

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 371 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19.

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 371 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19. 8. funkční období 231 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Navazuje na sněmovní

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 361/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2003 o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů Změna: 186/2004 Sb. Změna: 436/2004 Sb. Změna: 586/2004 Sb., 626/2004 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 169/2005

Více

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti O B S A H I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA strana I. 1. ÚVOD 9 I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU 14 I. 3. PŘÍJMY KAPITOLY MO 17 I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku

Více

PV OSZO DP-A 9/2011 Z Á P I S. z 9. jednání PV-Odborového sdružení-zo DP hl.m.prahy-autobusy,

PV OSZO DP-A 9/2011 Z Á P I S. z 9. jednání PV-Odborového sdružení-zo DP hl.m.prahy-autobusy, PV OSZO DP-A 9/2011 Z Á P I S z 9. jednání PV-Odborového sdružení-zo DP hl.m.prahy-autobusy, konaného dne 6. 5. 2011 v zasedací místnosti PV-OSZO DP-A, U Vozovny 6, Praha 10 Přítomni: pp.čada, Táborský,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 91 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 91 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H : 298. Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů IV. Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 4 Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání

Více

Bezpečnost práce ve školství

Bezpečnost práce ve školství SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 31 Bezpečnost práce ve školství Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2 3 Rizikové

Více

N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2017,

N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2017, III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2017, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů Vláda nařizuje podle

Více

Sociální zabezpečení v ČR 5 26.3.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 5 26.3.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 5 26.3.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

373/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o specifických zdravotních službách HLAVA IV POSUDKOVÁ PÉČE A LÉKAŘSKÉ POSUDKY, PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY,

373/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o specifických zdravotních službách HLAVA IV POSUDKOVÁ PÉČE A LÉKAŘSKÉ POSUDKY, PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY, 373/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o specifických zdravotních službách (platí od 1. 7. 2012) HLAVA IV POSUDKOVÁ PÉČE A LÉKAŘSKÉ POSUDKY, PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY, Součástí posudkové péče je posuzování

Více

Pokyny pro zaměstnavatele

Pokyny pro zaměstnavatele Pokyny pro zaměstnavatele Poučení o postupu při exekuci srážkami ze mzdy a jiných příjmů V naší praxi se často setkáváme s tím, že plátci mzdy povinného zcela přesně neví, jak při provádění srážek postupovat,

Více

Kampaň Otevřete oči! Aktuální informace

Kampaň Otevřete oči! Aktuální informace Kampaň Otevřete oči! Aktuální informace 5. dubna 2011 Vážené kolegyně, vážení kolegové, v rámci kampaně Vám posíláme odborné informace o připravovaných změnách zákoníku práce. V této části jsou to připomínky

Více

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů II. Tento zákon upravuje PLATNÁ ZNĚNÍ NOVELIZOVANÝCH ZÁKONŮ SE ZAPRACOVANÝMI ZMĚNAMI Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a) výběr, evidenci a kategorizaci

Více

K O L E K T I V N Í S M L O U V A

K O L E K T I V N Í S M L O U V A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ a VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA LIBEREC K O L E K T I V N Í S M L O U V A 2015 Obsah: I. Všeobecná ustanovení... 3 1. Předmět kolektivní smlouvy... 3 2. Vztahy

Více

EDICE UČEBNÍCH TEXTŮ MANAGEMENT PRACOVNÍ PRÁVO. JUDr. Věra Hrouzková

EDICE UČEBNÍCH TEXTŮ MANAGEMENT PRACOVNÍ PRÁVO. JUDr. Věra Hrouzková EDICE UČEBNÍCH TEXTŮ MANAGEMENT PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Věra Hrouzková Pracovní právo JUDr. Věra Hrouzková Pracovní právo VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2009 Pracovní právo JUDr. Věra Hrouzková

Více

492/2005 Sb. VYHLÁŠKA

492/2005 Sb. VYHLÁŠKA 492/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. prosince 2005 o krajských normativech Změna: 47/2008 Sb. Změna: 33/2009 Sb. Změna: 8/2010 Sb. Změna: 11/2011 Sb. Změna: 110/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány okresních úřadů a obcí Ročník: 1998 Číslo: 2 V Praze dne 19.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány okresních úřadů a obcí Ročník: 1998 Číslo: 2 V Praze dne 19. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány okresních úřadů a obcí Ročník: 1998 Číslo: 2 V Praze dne 19. března 1998 OBSAH: strana 1.Metodický pokyn k postupu při vyplácení jednorázové

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Návrh. poslanců Waltera Bartoše, Petra Nečase, Vlastimila Tlustého a dalších

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Návrh. poslanců Waltera Bartoše, Petra Nečase, Vlastimila Tlustého a dalších PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 1206 Návrh poslanců Waltera Bartoše, Petra Nečase, Vlastimila Tlustého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992

Více

ze dne 6. prosince 2006 o platových poměrech vojáků z povolání

ze dne 6. prosince 2006 o platových poměrech vojáků z povolání NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. prosince 2006 o platových poměrech vojáků z povolání Vláda nařizuje podle 23 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových

Více

Statistická ročenka. Vězeňské služby České republiky

Statistická ročenka. Vězeňské služby České republiky Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky 1 Vypracovala: Lucie Mäsiarová vedoucí referátu Centrální evidence vězněných osob Kontakt: 5_OSstatistiky(zavinac)grvs.justice.cz OBSAH ÚVODNÍ SLOVO...

Více

Příloha č.1. Spisové znaky spisového a skartačního plánu ZNAKY VŠEOBECNĚ: Spisový znak (podznak) Heslo Skartační znak/lhůta

Příloha č.1. Spisové znaky spisového a skartačního plánu ZNAKY VŠEOBECNĚ: Spisový znak (podznak) Heslo Skartační znak/lhůta Příloha č.1 Rejstřík znaků spisového a skartačního plánu podle hlavních skupin Jednotlivé skupiny spisových znaků spisové znaky od - do Znaky všeobecné 51-99 Organizace činnosti 101-108 Agenda kontroly,

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAJIŠŤOVÁNÍ ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, V NÍŽ JE VZDĚLÁVÁN ŽÁK NEBO ŽÁCI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAJIŠŤOVÁNÍ ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, V NÍŽ JE VZDĚLÁVÁN ŽÁK NEBO ŽÁCI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Příloha č. 8 Informace obsažené v tomto dokumentu jsou odpovídající legislativnímu stavu k datu zveřejnění (2010). S ohledem na proběhlé legislativní změny nemusí některé části publikace odpovídat aktuálnímu

Více

Démonia DIS 11/2014 1/ UPLATNĚNÍ SLEVY NA POPLATNÍKA U POŽIVATELŮ STAROBNÍHO DŮCHODU ZA ROK 2013

Démonia DIS 11/2014 1/ UPLATNĚNÍ SLEVY NA POPLATNÍKA U POŽIVATELŮ STAROBNÍHO DŮCHODU ZA ROK 2013 O B S A H: 1/ UPLATNĚNÍ SLEVY NA POPLATNÍKA U POŽIVATELŮ STAROBNÍHO DŮCHODU ZA ROK 2013 2/ VYHLÁŠKA MPSV 208/2014 Sb. O VÝŠI VŠEOBECNÉHO VYMĚŘOVACÍHO ZÁKLADU A VÝŠI PŘEPOČÍTACÍHO KOEFICIENTU ZA ROK 2013

Více

127/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2005. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů

127/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2005. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 127/2005 Sb. - o elektronických komunikacích - stav k 31.12.2014 127/2005 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2005 o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických

Více

Materiál do meziresortního připomínkového řízení ZÁKON. ze dne 2016,

Materiál do meziresortního připomínkového řízení ZÁKON. ze dne 2016, Materiál do meziresortního připomínkového řízení III. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění

Více

Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Děčín XXXII, Vítězství 70

Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Děčín XXXII, Vítězství 70 Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Děčín XXXII, Vítězství 70 Příloha č. 4 ke kolektivní smlouvě ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ,

Více

B. Rozpis rozpočtu běžných výdajů a závazných limitů regulace zaměstnanosti na rok 2008

B. Rozpis rozpočtu běžných výdajů a závazných limitů regulace zaměstnanosti na rok 2008 II. Rozpis rozpočtu běžných výdajů a závazných limitů regulace zaměstnanosti pro ostatní přímo řízené organizace (včetně státní správy, tj. vlastního MŠMT a ČŠI), společné a specifické úkoly na rok 2008

Více

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb. zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993

Více

uzavírají na základě zákona č.262/2006 Sb., Zákoníku práce, Novelou Zákoníku práce platnou od 1.8.2013, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP )

uzavírají na základě zákona č.262/2006 Sb., Zákoníku práce, Novelou Zákoníku práce platnou od 1.8.2013, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP ) Ústav experimentální botaniky AVČR, v. v. i., Sídlo: Rozvojová 263, 165 02 Praha 6 - Lysolaje IČO: 61389030 zastoupený RNDr. Martinem Vágnerem, CSc., ředitelem ÚEB AV ČR, v. v. i. (dále zaměstnavatel nebo

Více