Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 1 1. leden Můžeš-li dodat jasu slunci, krásy duze a vznešenosti velebným horám, pak se můžeš pokusit i o to, přidat něco k dílu Kristovu. 2. leden Mnozí chtějí zemřít smířeni s Bohem; Bůh však chce, abychom s Ním smířeni žili. 3. leden Je dobré být velikým, ale větší je být dobrým. 4. leden Pros Boha za vše, co potřebuješ, děkuj Bohu za vše, co máš. Nikdy nenaříkej! 5. leden Ti, kteří milují Pána Ježíše, nevidí se nikdy naposled.

2 2 6. leden S lidmi žij tak, aby tě Bůh mohl vidět; s Bohem mluv tak, aby tě lidé mohli slyšet. 7. leden Čas - to je jen několik kapek z moře věčnosti. 8. leden Není snadné říci, proč nás Bůh miluje; ale můžeme říci, proč my milujeme Jej: neboť On prve miloval nás. 9. leden Věz, že co se zde děje proti tvé vůli, neděje se bez vůle Boží. 10. leden Kdo se bojí Boha, neučiní nic nízkého nebo nečestného. Kdo se bojí lidí, dopouští se často pokrytectví i podlosti.

3 3 11. leden Kdo utíká před soužením, utíká často před požehnáním. 12. leden Křesťan se podobá zrajícímu obilí. - Čím více zraje, tím více sklání svou hlavu. 13. leden Pán se neujímá nikoho, než toho, kdo je opuštěný. 14. leden Pán neuzdravuje nikoho, než toho, kdo je nemocen. 15. leden Nic nezneuctívá Boha tak, jako reptání těch, kteří patří Jemu. 16. leden Zavřené rty jsou často protestem proti rozněcování sváru.

4 4 17. leden Čím je někdo moudřejší, tím je ochotnější přijmout poučení. 18. leden Dobře jsi byl oblečen, když si nikdo nemůže vzpomenout, jak jsi byl oblečen. 19. leden Nejsme odpovědni za obrácení svého bližního, jsme však odpovědni za udržování styku s ním. 20. leden Někteří zapomínají na Boha po celý den, ale prosí Ho večer, aby na ně pamatoval v noci. 21. leden Kdo se může pokládat za Božího posla, může být zcela klidným ohledně přijetí jeho poselství.

5 5 22. leden Můžeš-li nacházet zalíbení a pohodlí ve světě, který zavrhl Pána Ježíše, nepočítej s Jeho pomocí. 23. leden Mluvíme-li mnoho o svém soužení lidem, jsme v nebezpečí, že o něm málo mluvíme s Bohem. 24. leden Důvěřovat všem lidem, je pošetilé; nedůvěřovat nikomu je nespravedlivé; nedůvěřovat sobě je prvním krokem k moudrosti. 25. leden Spěj k dokonalosti a nikdy ji nepředstírej! 26. leden Dávejme ochotně, přijímejme vděčně, nikdy však nežádejme.

6 6 27. leden Většina z nás se více obává styku s hříšníkem, než styku s hříchem. 28. leden Víra činí vše možným, láska činí vše snadným. 29. leden Nemáš-li Boha za přítele, nemáš přítele. Je-li Bůh tvým přítelem, nermuť se, nemáš-li jiných přátel. 30. leden Snadné je ukrývat nenávist, těžší je ukrývat lásku a nejtěžší je skrývat lhostejnost. 31. leden Nemusíme všechno říkat, co myslíme, ale máme myslet, co říkáme.

7 7 1. únor Je možné být upřímným a při tom se klamat. 2. únor Modlitba zdržuje od hříchu a hřích zdržuje od modlitby. 3. únor Pro vděk světa ničeho nepodnikej - pro nevděk světa ničeho nezanechávej. 4. únor Srdce Bohu, ruku bratrovi a záda světu. 5. únor Šťastnějšími se nestaneme změnou okolností, nýbrž podrobením se Boží vůli.

8 8 6. únor Lépe zemřít v žaláři, než ve svých hříších. Neboť kdo ve svých hříších zemře, ve svých hříších i z mrtvých vstane. 7. únor Jsme-li opravdu slabými, Bůh nás neopustí. 8. únor Výmluva je horší než lež, neboť je to lež odůvodněná. 9. únor Nezasloužená pochvala je často pokynem. 10. únor Ačkoli se všichni rodíme jako originály, umírá většina z nás jako kopie.

9 9 11. únor Stále se něčím zabývej, ať tě pokušitel nezastihne v zahálce. 12. únor Nestačí, aby Bůh viděl nás, musíme my patřit na Boha. 13. únor Mít pokoj, neznamená - být zbaven všeho utrpení, nýbrž být očištěn od hořkosti. 14. únor Snažil jsem se vypátrat, co nás okrádá o nejvíce času; zjistil jsem, že to jsou naše zlé myšlenky. 15. únor Křesťan je člověk, který je nejen Kristem spasen, ale který také z Krista žije.

10 únor Pravda podobá se hořkým lékům, které se nelíbí chuti; avšak přinášejí zdraví! 17. únor Utrpení se podobá mrakům. Nech je přejít a uvidíš slunce. 18. únor Čím více je strom spravedlnosti zmítán větrem, tím více se zakořeňuje v Kristu. 19. únor Věřící má chodit před Bohem jako Jeho dítě, s Bohem chodit jako Jeho přítel, následovat Boha jako Jeho služebník a chodit v Kristu tak, jak Jej přijal. 20. únor Nikdo není (znovuzrozený) věřící, kdo není svatý. A nikdo není svatý, kdo není (znovuzrozený) věřící.

11 únor Domácnost bez modlitby je dům bez střechy. 22. únor Hříchy se nevyskytují ojediněle, ale následují za sebou - jako články řetězu. 23. únor Jak mnoho vlastní ten, kdo vlastní Vlastníka všech věcí! 24. únor Pravda může působit pouze tehdy, je-li pro ni příjemce zralý. Nezáleží tedy na pravdě, jsou-li lidé plni nevědomosti. 25. únor Buď nadšen úspěchy jiných, jako svými. 26. únor Nejkrásnější ozdobou, jakou může křesťan nosit, je mírnost Kristova.

12 únor Spasení bez skutků vykonalo více dobrých skutků, než všechna náboženství, která se na dobrých skutcích zakládají. 28. únor Kdo chce shromažďovat ovoce, nesmí trhat květy. 29. únor Prázdný člověk je plný sám sebe. 1. březen Existují čtyři způsoby, jak můžeš mařit čas; 1) - nedělat nic 2) - nedělat to, co dělat máš 3) - dělat to špatně 4) - dělat to v jiný čas. 2. březen Počasí a moje nálada, nejsou na sobě závislými; já nosím své slunce i své bouře v sobě.

13 13 3. březen Apoštolové mohli říci: chlubíme se souženími. Toto rčení bychom neměli měnit na: naříkáme v soužení. 4. březen Postav se na stranu Boží proti sobě samému. 5. březen Ti, kdo důvěřují v Boha, nejsou nikdy zklamáni. 6. březen Někteří lidé jsou jako moře - stále zčeřené a neklidné. 7. březen Věřící (znovuzrození) jsou jako skála - Pán každému z nich praví: Ty jsi Petr! 8. březen Nikdy nemáme zapotřebí modliteb více, než v době, kdy jsme k nim nejméně nakloněni.

14 14 9. březen Prostřednictvím ženy se k rodinnému krbu dostávají paprsky Božího požehnání. 10. březen Kdo činí dobrou věc radostně, činí ji dvojnásobně. 11. březen Štěstí spočívá v tom, mít své slunce uvnitř. 12. březen Bůh je příliš veliký, než aby Mu mohl někdo odporovat; příliš spravedlivý, než aby mohl někomu ubližovat; a příliš dobrý, než aby měl radost z bídy člověka. 13. březen Jízdnímu řádu lidé velmi snadno věří, ale slovo Boha živého dlouze měří.

15 březen Srdce je kormidlem duše. Dokud je do Své ruky nevezme Pán, plujeme nesprávným směrem. 15. březen Řekne-li o tobě někdo popravdě něco zlého, naprav se. Byla-li to lež, usměj se. 16. březen Mluvit - znamená rozsévat. Nerozsévej nic, co nechceš sklízet! 17. březen Zrnko lásky je cennější, než pytle peněz. 18. březen Čím více se člověk přibližuje Bohu, tím více se stává neviditelným. Čím více se však Bohu vzdaluje, tím více se snaží zviditelnit se.

16 březen Nemůžeš-li dát nic jiného, lásku můžeš dát vždycky. 20. březen Dáváš-li, dávej rád a s úsměvem! 21. březen Kdo umí přijmout radu, ten mnohdy převyšuje toho, kdo radu dává. 22. březen Nepromeškej sebemenší příležitost prokázat každému dobrotu srdce! 23. březen Odpuštění se podobá vysoké hoře: chyby se z ní zdají velmi nepatrnými, lidé, kteří je činí - malými; a nebe se odtud zdá být velice blízko.

17 březen Křesťan je myslitel, nikoli snílek. 25. březen Víra je důvěra v někoho jiného. 26. březen Stačí nemilovat nikoho, než Boha a nenávidět nikoho, než sebe. 27. březen Nechovají-li se křesťané k sobě jako bratři, jakým právem pak vzývají Boha jako svého Otce? 28. březen Neužitečné a plýtvavé vydávání peněz je krádež a nevěrnost v šafářství, jež nám Bůh svěřil. 29. březen Jak se uzdravím? - Toto nemá být první starostí při onemocnění, nýbrž: čemu se mám naučit?

18 březen Nelámej si hlavu, nýbrž svou vůli! 31. březen Moudrosti se naučíš nasloucháním Boha, nebo zkušeností. V druhém případě se stáváš moudrým příliš pozdě. 1. duben Boží Slovo (Písmo Svaté, Bible) je knihovnou spasitelné vědy. 2. duben V nebi je evangelium bez utrpení. V pekle bude utrpení bez evangelia. Na Zemi je evangelium nerozlučně spojeno s utrpením. 3. duben Pro ty, kdo svoji vůli noří do vůle Boží, není žádného zklamání.

19 19 4. duben Buď jako piano: snaž se být příjemný svým doprovodem. Avšak nebuď tak často rozladěný, jako piano! 5. duben Otevřené srdce, otevřené oko, otevřená dlaň, otevřené nebe v životě a otevřené nebe ve smrti. - Víc ke štěstí netřeba. 6. duben Kde je tvůj dar, tam je tvůj úkol. Kde je tvůj úkol, tam je tvé nebezpečí. 7. duben To nejlepší neleží za námi, nýbrž vždy před námi. 8. duben Nízké odrůdy vinné révy plodí nejušlechtilejší a nejohnivější hrozny.

20 20 9. duben Bůh slyší srdce i beze slov, nikdy však neslyší slova bez srdce. 10. duben Někteří lidé jsou jako vítr - nejistý a nestálý. 11. duben Farizeus mluvil o hříších jiných, publikán o svých. 12. duben Modlil by ses víc, kdybys věděl, jakou získáš modlitbou sílu, světlo a radost. 13. duben Připouštět zlé skutky jiných pro ospravedlnění svých vlastních, znamená umývat se v louži. 14. duben V dokonalé ženě se spojuje královna i služebnice.

21 duben Svatost je to, k čemu Bůh povolává všechny znovuzrozené věřící. 16. duben Bůh žádá náš čas...a my Mu dáváme almužnu několika okamžiků 17. duben Způsob, jakým člověk vyplňuje svůj volný čas - to je to, co jej utváří i co jej kazí. 18. duben Bible je důl naplněný nezměrným bohatstvím. Ale žádný důl nevydává své bohatství bez práce. 19. duben Nezáleží na tom, co člověk ztratí pro záchranu své duše. Ztratil-li však svou duši, nezáleží na tom, co zachránil.

22 duben Zkušebním kamenem pro křesťana je věrné, každodenní vykonávání jeho povinností. 21. duben Mohou-li být Boží úmysly uskutečněny lépe zlomeným srdcem, pak děkujme Bohu za zlomená srdce 22. duben Bůh naše modlitby nepočítá - On je váží. 23. duben Bůh by byl něco velmi ubohého, kdyby Ho lidská hlava mohla pochopit. 24. duben Je správné, abychom byli spokojeni s tím, co máme. Nikoli s tím, co jsme.

23 duben Bůh nám nedal Svou pravdu, abychom jí nedbali, pronásledovali, kazili nebo zneužívali. Ona nás má vysvobodit. 26. duben Cokoli mne pokořuje, pomáhá mi. 27. duben Při zatmění jednou v roce získá si slunce více pozorovatelů, než když svítí po celý rok. 28. duben Nechci vidět člověka jako trosečníka. Ale měl by si být vědom toho, že pluje po moři. 29. duben Ten, kdo se povyšuje, prozrazuje o sobě, že ještě dost nepřemýšlel.

24 duben Raduj se vždycky v Pánu a budeš mít stále příčinu radovat se. 1. květen Naším měřítkem musí být: Co tomu řekne Pán? Nikoli: Co tomu řeknou lidé? 2. květen Vděčnost je duchovní sůl, bez níž se všechno štěstí kazí a podléhá porušení. 3. květen Štěstí je složeno z takového množství malých součástek, že některá bude vždy chybět. 4. květen Kdo jednou jedinkrát zkusí oplatit dobrým za zlé, už nikdy nebude toužit po jiné pomstě.

25 25 5. květen Člověk pochlebuje, trestá, nenávidí; Bůh naproti tomu trestá, odpouští a miluje. 6. květen Ctižádost je jako červ v jablku. Při nejlepším díle zanechává jen zdání a shnilý vnitřek. 7. květen Máme dvě oči proto, abychom jedním viděli Pána na kříži a druhým v Jeho slávě. 8. květen Nejhorším výsledkem blahobytu je, učiní-li jej člověk vírem místo pramenem. Vír, místo aby vydával, je nucen stále brát. 9. květen Láska a bolest jsou dvě podmínky hlubokého života.

26 květen Laskavé slovo málo stojí a mnoho vykoná. 11. květen Kdo zemře, než zemře - nezemře, až zemře. 12. květen Mluví-li o tobě lidé nepěkně, žij tak, aby jim to nikdo nevěřil. 13. květen Křesťan se má zříci světských radostí, aby svět nemohl říci: Tito lidé musí čerpat radost z našich cisteren. 14. květen Bůh nemůže dát více, než dal. My však můžeme vzít více, než jsme vzali. 15. květen Nepřináší-li tvůj život požehnání jiným, nepřináší požehnání ani tobě.

27 květen Chraň se chvály lidí. Často je to mylný úsudek a nebezpečná léčka. 17. květen Člověk může být věřícím (velice zbožným), aniž by byl znovuzrozen. 18. květen Učiň svůj domov šťastným a budeš doma šťastným. 19. květen Prstem, který zdvihneš, dokážeš víc, než sevřenou pěstí. 20. květen Za radovánkami běhá, kdo radosti nemá. 21. květen Kdybychom naslouchali šepotu našeho Otce, nemuseli bychom slyšet Jeho hřmění.

28 květen Znovuzrozenému křesťanovi je stále dobře. - Když žije, je s ním Pán. Když umře, je on s Pánem. 23. květen Kdyby křesťané uhnuli před každým odporným větrem, nikdy by nedosáhli nebe. 24. květen Tvrdá slova jsou jako kroupy v létě. - Ubíjejí a ničí, co by snad mohly živit, kdyby byly proměněny v kapky lásky. 25. květen Zklamání jsou křídla, která nesou duši k nebesům. 26. květen Proud tohoto světa směřuje k moři Božího soudu.

29 květen Pravda nepotřebuje člověka, to člověk potřebuje pravdu. 28. květen Víra ctí Boha a Bůh ctí víru. 29. květen Pán neposvěcuje nikoho, kromě toho, kdo se cítí hříšným. 30. květen Pošetilci si zakládají na svém vědění. Nikdy se ničemu nenaučí. 31. květen Pozemský člověk nedbá o nebeské věci, ale o to, aby na Zemi získal zlato. - Člověk dbající nebeských věcí bude v nebi mít zlato pod svýma nohama po všechny věky. 1. červen Věřte, že nedokážete ničeho a dokážete všechno.

30 30 2. červen Trpíš-li nějaký hřích, připrav se na to, že se dostaví bolest a starost. 3. červen Je zapotřebí, aby ten, kdo chce mluvit z Božího hlediska o smrti a soudu, životě a spasení - ten, aby napřed zakusil sám na vlastní duši mocný vliv těchto věcí. 4. červen To, co spojuje opravdové křesťany, je přítomnost Kristova v srdci každého z nich. 5. červen Děti si všímají více toho, co jejich rodiče činí, než toho, co mluví! 6. červen Láska nikdy nepomíjí; to co pominulo, nebyla láska.

31 31 7. červen Žít a netrpět - to znamená žít a nemilovat. Žít a nemilovat, znamená umírat. 8. červen Nevypravuj lidem svou bídu a nezoufej ve svém neštěstí. Bůh má východisko vždycky. 9. červen Dětem jsou prospěšnější příklady, než kritika. 10. červen Světská sláva je květinou, která má více trní, než vůně. 11. červen Nenajde Boha v nebi ten, kdo nenachází nebe v Bohu. 12. červen Člověk je sám sobě břemenem, je-li plný sebe sama a prázdný Boha.

32 červen Jsi-li rozzloben, počítej do desíti, než promluvíš. Jsi-li velmi rozzloben, počítej do sta! 14. červen Jen ten, kdo je pánem sám nad sebou, dovede být služebníkem ostatních. 15. červen Světlo duchovního života má být živeno ve shromáždění; svítit však musí v dílně a na ulici. 16. červen Trpělivost je strom, jehož kořen je trpký a jehož ovoce je velmi sladké. 17. červen Dvě věci jsou stejně těžké: Mluvit o zásluhách přítomného člověka moudře a o chybách nepřítomného člověka v lásce.

33 červen Slabost člověka a všemohoucnost Boží se dokonale doplňují. 19. červen Svět není řízen nějakými zákony, nýbrž Pánem, Jehož nekonečná moudrost všechno řídí a Jehož nekonečná moc všechno udržuje. 20. červen Nejtěžší doby jsou nejlepšími příležitostmi pro osvědčení víry a trpělivosti. 21. červen Jediná věc, kterou nám Bůh nemůže vzít a kterou Mu musíme dát, je naše srdce. 22. červen Je mnohem snazší nějakou věc pozměnit, než zlepšit.

34 červen Kde začíná víra, končí starost. Kde začíná starost, končí víra. 24. červen Často milujeme Boží dílo nebo část Jeho díla již užíváme, více, nežli Boha. 25. červen Žít pro Krista - znamená, žít pro naše bratry. 26. červen Písmo nepraví, že se máme stát poustevníky, ale že duch má vládnout nad tělem. 27. červen Výrok všichni zajisté zhřešili nám velmi usnadňuje hledání: Nyní víme, kde jsme! 28. červen Nemůžeš-li být hvězdou na obloze, budiž svící v domě!

35 červen Ti, kdo jsou věrni Pánu, musí trpět tam, kde trpěl On. Budou však též vládnout tam, kde vládne On. 1. červenec Po radovánkách běhá, kdo radosti nemá. 30. červen Neskromnost je matkou nesnášenlivosti. 2. červenec Nedělat nic pro Krista, znamená dělat něco pro Satana. 3. červenec Dobrému učiteli se odplatit nemůžeš, ani kdybys mu dal zlato celého světa.

36 36 4. červenec Máš-li nějakou ctnost, buď ujištěn o tom, že druzí ji mají ve větší míře. 5. červenec Trpíš bezpráví od nešlechetného člověka? Odpusť mu, abyste nebyli nešlechetní oba. 6. červenec Jsi-li sám, střež své myšlenky. Jsi-li s lidmi, střež svá slova. 7. červenec To, co stojí za to, aby to bylo učiněno, stojí za to, aby to bylo učiněno pěkně. 8. červenec Apoštol Pavel doporučoval mnohé věřící. Kdyby znal nás, mohl by doporučit i nás?

37 37 9. červenec Přenechej Bohu starost o nenapravitelnou minulost, a jdi s Bohem vstříc nezadržitelné budoucnosti. 10. červenec Modlíme-li se v duchu a v pravdě, je i dlouhá modlitba krátkou. Nemodlíme-li se v duchu, je i krátká modlitba dlouhou. 11. červenec Nestačí mít nějakou pravdu objasněnu: pravda námi musí vládnout! 12. červenec Kdo činí štěstí jiných štěstím svým a radost jiných radostí svou, ten žije krásný život.

38 červenec Něčím nepřirozeným je, když duše, která byla evangeliem proměněna, nehledá proměnit své okolí. 14. červenec Až přijdeš do nebe, už nebudeš naříkat na cestu, kterou tě Bůh vedl. 15. červenec Vidět ve svém životě toliko stíny, je nevděkem vůči Bohu. 16. červenec S Bohem přejdeš zuřící moře; bez Boha se neodvažuj překročit ani práh svého domu! 17. červenec Je smutné, že naše starosti nám dělají větší starost, než naše hříchy.

39 červenec Povaha dokazuje svou jakost tím, jaké ovzduší vytváří kolem sebe. 19. červenec Marnivý zevnějšek je nejlepším důkazem ubohého vnitřku. 20. červenec Není žádného tělesného utrpení, jímž by duše nemohla získat. 21. červenec Život křesťana nespočívá v tom, že dělá neobyčejné věci; spočívá v tom, že obyčejné věci dělá neobyčejně. 22. červenec Raduješ-li se z něčeho více než z Boha, spoléháš-li na něco více, než na Boha, bojíš-li se něčeho víc než Boha, je to tvojí modlou.

40 červenec Mrtvé ryby jsou unášeny proudem, živé plují proti proudu. 24. červenec Bible má být knihovnou každého člena lidské společnosti červenec Zdvojnásob svou úctu k člověku, jemuž jsi nějak zavázán. A zdvojnásob svou úctu k člověku, který je tobě zavázán. 26. červenec Duch Svatý nám dává schopnost vnímat lásku Otcovu. 27. červenec Nejlepší způsob, jak uniknout nepříjemné povinnosti: VYKONAT JI. 28. červenec Nemají vždy nejzdravější duši ti, kdo pečují nejvíc o své tělo.

41 červenec Lidské věci nutno znát, abychom je milovali; Boží věci nutno milovat, abychom je znali. 31. červenec Nepečuj před časem. 30. červenec Kdo si je jist korunou, nemá si naříkat na kříž! 1. srpen Nenakládej s penězi, dokud je nemáš v rukou! 2. srpen Kdo příliš užívá statků světa tohoto, je v nebezpečí, že ztratí statky světa onoho.

42 42 3. srpen Nemluvte nic, co byste nechtěli, aby slyšel Bůh. Nečiňte nic, co byste nechtěli, aby viděl Bůh. Nechoďte na žádné místo, kde byste nechtěli, aby vás potkal Bůh. 4. srpen Není většího omylu nad ten, než že křesťan může působit na svět tím, že mu činí ústupky. 5. srpen Svatost není cesta ke Kristu - ale Kristus je cesta ke svatosti.. 6. srpen Dobré skutky tě neospravedlní před Bohem; avšak svým životem před lidmi dokážeš, zda jsi křesťanem.

43 43 7. srpen Je jen málo lidí, kterým se pravda nejeví určitým druhem bezpráví. 8. srpen Ty jsi hříšník, Bůh ti odpouští. O D P O U Š T Ě J! Jsi slabý, Bůh ti pomáhá. P O M Á H E J! 10. srpen Slovo, jež zadržuješ, je tvým otrokem. Slovo, jež ti unikne, je tvým pánem. 9. srpen Opravdovost pokání se projeví tak, že se budeš vyhýbat příležitosti k hříchu. 11. srpen Nikdy se neboj své Bible!

44 srpen Duch Svatý nezapaluje hranice dříví, ale lidská srdce rozpaluje k obětavosti. 13. srpen Nečiň nic, k čemu si nemůžeš vyprosit Boží požehnání. 14. srpen Křesťan má brát svůj kříž a odvrhnout svou starost. Mnohý se často pokouší brát svou starost a odvrhnout svůj kříž. 16. srpen Nedotýkej se často rány, která se má zahojit. 15. srpen Bouře přijdou - nezpůsobuj si je však sám! 17. srpen Bůh se nedá popsat ani vymalovat. On žije a působí.

45 srpen Země je oltář, ty jsi kněz, - tvůj celý život nechť je obětí! 19. srpen Jeden člověk s Bohem tvoří většinu. 20. srpen Bůh často posilňuje slabé ve víře rychlým vyslyšením jejich modliteb. Silné ve víře však někdy zkouší tím, že je nechá na odpověď čekat. 22. srpen Jsi-li pánem svého zlata, učiníš s ním, co je dobré. Jsi-li jeho otrokem, učiní s tebou, co je zlé. 21. srpen Takzvané nevinné zábavy tohoto světa mohou na člověka uvalit velikou vinu, jestliže pro ně zapomíná na Boha. 23. srpen Nic není těžké, co se dělá s radostí.

46 srpen Výzbroj musíš mít na sobě před bojem. 26. srpen Bůh mnohdy umývá oči Svých dítek slzami, aby lépe viděly Jeho cesty a myšlenky. 25. srpen Křivdy piš do písku! 27. srpen Ve spojení je síla. Nesmíš však spojovat dobré se zlým. 28. srpen Máte ve svém sboru modlitební hodinu? Jsi pravidelně přítomen? 29. srpen Vedle mluvení je druhou mocí na světě mlčení.

47 srpen Zvol si raději ztrátu, než hanebný zisk; neboť ona tě bude bolet jen chvíli, kdežto tento tě bude tížit vždycky. 31. srpen Nebuď venku medem a doma pelyňkem. Vždyť jsi právě jen to, co jsi doma. 1. září Naše největší sláva nespočívá v tom, že nikdy nepadneme; nýbrž v tom, že po každém pádu povstaneme. 2. září Toto je jisté: cokoliv se myslí o Bohu či Božství, nedosahuje ani lemu pláště Jeho velebnosti.

48 48 3. září Často vidíme něco stokrát, ba, tisíckrát, než to poprvé uvidíme opravdu. 4. září Jsi-li sám, mysli na své chyby; jsi-li ve společnosti, na chyby ostatních zapomínej! 5. září Využij všech příležitostí, které se ti naskytnou, pro Boha a Jeho dílo. 6. září Zklamání jsou pro nás dobrými věcmi, jestliže pocházejí od Pána. 7. září Bůh nám dal klíč, abychom mohli vstupovat do neviditelného světa. Tím klíčem je modlitba.

49 49 8. září Žádný včerejšek, leč kříž Kristův. Žádný zítřek, leč sláva Kristova. Žádný dnešek, leč Kristus! 9. září Některá pokušení nejlépe překonáš tak, že před nimi utečeš. 10. září Uvádí-li tě Bůh do soužení, nepřidávej k tomu soužení ještě netrpělivost. 11. září Lidé hledají moudrost; ale nikdo ji nenajde, leč ten, kdo najde Krista. 12. září Mám jediného opravdového nepřítele na zemi. Jsem jím já sám. 13. září Výmluvně mluví i ten, kdo těžký jazyk má, když vážně mluví.

50 září Nestaneš se trpělivým toliko prošením za trpělivost. Musíš také dávat pozor, abys byl trpělivým tam, kde je trpělivosti zapotřebí. 15. září Je nám zaslíbeno, že Bůh naplní všechny naše potřeby, nikoli však všechna naše přání. 16. září Opravdový křesťan je dokonalou obhajobou křesťanství. 17. září Nestačí mít pravdu. Je potřeba, aby pravda měla nás. 18. září Je-li můj přítel nešťastný, jdu ho navštívit. Je-li šťastný, očekávám ho.

51 září Stejná utrpení spojují tisíckrát více, než stejné radosti. 20. září Nic sladšího na zemi není, než srdce ženy, ve kterém přebývá zbožnost. 21. září Nic, co nás potkává, není ve skutečnosti tak zlé, vyjma hříchu. 22. září Když Bůh ukáže Svou svatost, všechny dobré skutky člověka se rozplynou. 23. září Čím více jiným pomáháme břemena nést, tím lehčí naše vlastní břemeno stává se.

52 září Mnohý musí ostatní světla zhasnout, aby jeho vlastní světlo svítilo 25. září Kdo se nehrozí pokušení, nehrozí se hříchu; a kdo se nehrozí hříchu, ten je v nebezpečí, že bude hříchem zničen. 26. září Jsou lidé, kteří se domnívají, že mohou žít křesťanským životem, aniž by měli křesťanskou víru. To je omyl, který se jim může stát osudným. 27. září Přenes svoje zlé myšlenky do Kristovy přítomnosti. To je velmi účinné antiseptické prostředí.

53 září Pracuj tak, jako by vše záviselo od tvé činnosti. Modli se tak, jako by vše záviselo od Boha. 29. září Bůh mohl vést k vítězství lid slabý, nikoli však poskvrněný. 30. září Dříve, než budeš mluvit o svém onemocnění s lékařem, promluv o něm s Bohem. 1. říjen Kalich toho mnoho nepojme, ale může z něj mnoho přetékat. I ty buď takovým kalichem! 2. říjen Láska, která nic nestojí, za nic nestojí.

54 54 3. říjen Nenávist mnohých lidí je mnohem větší poklonou, než by mohla být jejich láska. 4. říjen Opravdoví muži víry nikdy nezahálí. 5. říjen Chyby jsou velkými, je-li láska malá. 6. říjen Nechlub se požehnáním, ale chlub se Tím, kdo žehná nehodnému. 7. říjen Neočekávej uzdravení jen od léků, ale především od Toho, kdo uzdravuje. Proto neužívej léků bez modlitby! 8. říjen Augustin pravil: Pane, uchovej mne před tím zlým člověkem - mnou samým!

55 55 9. říjen Viděli jsme svou tvář v zrcadle Slova Božího? Pak na to nezapomínejme! 10. říjen Buďto je Kristus mrtvý a hřích je živý, nebo je Kristus živ a hřích je mrtev. 11. říjen Nejbohatším člověkem na světě je člověk, jehož srdce je plně uspokojeno. 12. říjen Čím slabší stroj, tím větší hluk. 13. říjen Život prohlubovat je důležitější, než jej prodlužovat. 14. říjen Kázání, jež se ti nejlépe líbí, není vždy to, které ti nejvíce prospívá.

56 říjen Člověk není nikdy krásnější, než když prosí o odpuštění nebo sám odpouští. 16. říjen Málo slibuj, mnoho dávej; málo mluv, mnoho konej! 17. říjen V nemoci se lze naučit těmto čtyřem věcem: poznání marnosti světa, ohyzdnosti hříchu, bezmocnosti člověka a vzácnosti osoby Kristovy. 18. říjen Lépe sto marných podniků pro slávu Spasitele, než žádný. 19. říjen Náš pozemský život je jen kratičký okamžik našeho bytí.

57 říjen Není-li tento svět pouští pro naše srdce, je naše srdce pouští pro Pána Ježíše. 21. říjen V okamžiku, kdy se stáváme v nějaké rozepři hněvivými, přestáváme hájit pravdu a hájíme sebe. 22. říjen Nic neproniká duši tak sladce a hluboce, jako vliv příkladu. 23. říjen Srdce je stvořeno, aby vzdávalo poctu a kořilo se svému Stvořiteli. Proto je nutné, aby tak činilo. 24. říjen Jednej vždy tak, jak mluvíš, a mluv vždy tak, jak myslíš.

58 říjen Blaženost se musí hledat nahoře. Omylem se hledá vždy dole. 27. říjen 26. říjen Víra se nikdy nevrací domů s prázdným košíkem. NEUVAŽUJ TAKTO: Kolik ze svých peněz dám Bohu? NÝBRŽ: Kolik z peněz, které mi Bůh dal, ponechám pro sebe? 29. říjen My musíme vypudit svět z našich srdcí, nikoli sebe ze světa. 28. říjen Mnohem snáze se rozvíří to, co je v klidu, než utiší to, co je rozvířeno.

59 říjen Křesťan má být živou fotografií, překvapujícím obrazem svého Mistra. 31. říjen Není vzkříšení pro ztracenou příležitost. 1. listopad Svým poznáním podobej se moři: buď nevyčerpatelně hluboký. Nebuď však jako ono lehce vzdutý. 2. listopad Máme-li šířit vůni našeho Boha, musíme růst v Jeho zahradě. 3. listopad Kdo smýšlí lehce o hříchu, nesmýšlí vážně o Bohu. 4. listopad Život nemá smyslu, leč smyslu Božího.

60 60 5. listopad Nestáváme se spravedlivými tím, že konáme, co je spravedlivé. AVŠAK: Jelikož jsme se stali spravedlivými, činíme spravedlnost. 6. listopad Malá víra přivede duši do nebe; velká víra přivede nebe do duše. 7. listopad Někteří lidé jsou jako písek - stále klouzaví a zrádní. 8. listopad Opouští-li tě tvůj přítel, ničeho nežel! - Je zřejmé, že o nic nepřicházíš. 9. listopad Žalmy začínají slovem blahoslavený a končí výzvou: chval! Týká se to také tebe?

61 listopad Ty můžeš uchránit zevnějšek - ale zevnějšek neuchrání tebe. 11. listopad Kdo dovede přemáhat sebe sama, narodil se pro veliké věci. 12. listopad Chceš vědět, jak se má dávat? Vžij se do postavení toho, kdo přijímá! 13. listopad Nepřemýšlejme, zda jsme užiteční, či nikoli. Přemýšlejme o tom, zda konáme vůli Boží. Otázka užitečnosti je věcí Pánovou. 14. listopad Nejlepší přípravou na smrt je: žít každý den tak, jako by to byl už ten poslední.

62 listopad Skoro všichni lidé se naučí ve dvou až třech letech mluvit. Po celý svůj život se však nenaučí mlčet. 16. listopad Poděkoval jsi Bohu za včerejší požehnání? 17. listopad Lidé si stále naříkají na nedostatek času. Jednají však, jako by ho měli stále přebytek. 18. listopad Náš vstup do Otcovského domu závisí na Boží milosti. Naše postavení v království bude v závislosti na tom, jak jsme se chovali co křesťané. 19. listopad Kdo se nestydí za evangelium, ani není ostudou evangelia - ten je křesťanem!

63 listopad Jez a pij raději méně, než více. 21. listopad Kristus není světelným paprskem, On je Sluncem! 22. listopad KLÍČEM, kterým vnikneš všude, je LÁSKA. 23. listopad Na zemi žije nejmoudřeji ten člověk, který je blízko nebi. 24. listopad Nemáš-li svět proti sobě, nemá Kristus mnoho v tobě. 25. listopad Srdce je jen malým polem - ale všechno na něm roste. 26. listopad Život bez přívětivosti = růže bez vůně.

64 listopad Kdo miluje Boha, nehledí na Jeho ruce, nýbrž na Jeho srdce. Jen když má Jej! 28. listopad Nemá smysl modlit se za obrácení duší, když se vyhýbáme osobním obětem, které jsou s tím spojeny. 29. listopad Spojení se světem překáží našemu vítězství nad ním. 30. listopad Upozorní-li tě někdo na tvoje chyby, nezlob se na něho, ale rmuť se nad těmi chybami. 1. prosinec Velicí lidé vidí něco velikého i v každé malé věci. 2. prosinec Prací od sebe vzdalujeme neřest a nudu.

65 65 3. prosinec Budeme-li bdít nad svými myšlenkami a city, nebudeme muset bdít nad svými slovy a skutky. 4. prosinec Pán bude ostříhat tvých nohou, budeš-li ostříhat svých očí. 5. prosinec Láska Boží ke mně vyvěrá z Božího srdce, nikoli pro mé zásluhy, ale pro mou bídu. 6. prosinec Bůh nezačíná Své dílo nikdy u davu. 7. prosinec Kdo se modlí k lidem, nedostane odpověď od Boha. 8. prosinec Pýcha stojí často víc, než hlad, žízeň a zima.

66 66 9. prosinec Naše služba je tehdy opravdovou službou, když ji začínáme, v ní pokračujeme a ji končíme u nohou svého Mistra. 10. prosinec Jsme-li si jisti, že máme pravdu, dávejme pozor, abychom se nezapomněli radit s Bohem. 11. prosinec Své pochybnosti si podrž u sebe. Zavřeš-li nad nimi ústa, zemrou možná pro nedostatek čerstvého vzduchu. 12. prosinec Víra není ojedinělá zkušenost, nýbrž živý vztah k Bohu po celý život. 13. prosinec Tajemství štěstí: očekávat málo od lidí, nic od sebe a všechno od Boha.

67 prosinec Není-li tvá víra dostatečná, aby proměnila tvůj život, jak můžeš doufat, že je dostatečná, aby spasila tvou duši? 15. prosinec Není žádné naděje na slávu, mimo Krista. Kristus v tobě je naděje slávy. 16. prosinec Nemodleme se jako pokrytci, ani jako pohané: Neodříkávejme své modlitby, ale modleme se. 17. prosinec Kdo přijde do nebe? Ten, kdo tam již nyní žije.

68 prosinec Neposuzujme lehce, co Bůh soudí přísně. 19. prosinec Učedníci se báli, když vstupovali do oblaku. A přece v tom oblaku viděli z Krista více, než kdykoli předtím. 20. prosinec Být vždycky věrnými v malých věcech, je něco VELIKÉHO. 21. prosinec Duch Boží křesťanovi nikdy neukazuje na jeho dobré stránky. 22. prosinec Křesťanství nelze měřit podle křiku.

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit Nejdi do pekla Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit V roce 2009 byla, mladá Korejská umělkyně, která se účastnila celonočního modlitebního setkání navštívena Ježíšem Kristem.

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

První liturgie Církve československé husitské

První liturgie Církve československé husitské První liturgie Církve československé husitské (podle patriarchy Karla Farského) D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 2. stupeň ZŠ základní

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 05/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Křížová cesta se společenstvím mužské spirituality

Křížová cesta se společenstvím mužské spirituality Křížová cesta se společenstvím mužské spirituality Úvodní modlitba před svatostánkem Učíš nás, že náš život má smysl v tom, že máme zlo překonávat dobrem, tmu světlem a zlou vůli dobrou vůlí. Říkáš, že

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

Ježíšova moc nad nemocí a smrtí (Lk 8:40-56)

Ježíšova moc nad nemocí a smrtí (Lk 8:40-56) Ježíšova moc nad nemocí a smrtí (Lk 8:40-56) - Je mi líto, pokud forma mého kázání je pro někoho hůře stravitelná. Nedělám to úmyslně. Kdyby měl někdo ke mně jakékoliv připomínky, tak si je velice rád

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

S ARCIBISKUPEM V SOBOTU 1. ÚNORA 2014

S ARCIBISKUPEM V SOBOTU 1. ÚNORA 2014 Panna Maria Lidická Zdirad Čech 2014 SETKÁNÍ ZASVĚCENÝCH OSOB ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ S ARCIBISKUPEM DOMINIKEM KARDINÁLEM DUKOU OP V SOBOTU 1. ÚNORA 2014 V ROCE 670. VÝROČÍ POČÁTKU PRAŽSKÉHO ARCIBISKUPSTVÍ

Více

NESMRTELNOST V KRISTU

NESMRTELNOST V KRISTU NESMRTELNOST V KRISTU I. Náčrt Krátká osnova: 1. Podstata člověka (Gn 2,7; Ez 18,4) 2. Podstata smrti (Ž 146,4; Kaz 9,5; 12,7; J 11,11; 1 Tm 6,16) 3. Kdy člověk dostane nesmrtelnost? (J 5,28.29; 1 Te 4,16.17;

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

7. a 10. Boží přikázání: NEPOKRADEŠ! ANI NEPOŽÁDÁŠ STATKU SVÉHO BLIŽNÍHO!

7. a 10. Boží přikázání: NEPOKRADEŠ! ANI NEPOŽÁDÁŠ STATKU SVÉHO BLIŽNÍHO! 7. a 10. Boží přikázání: NEPOKRADEŠ! ANI NEPOŽÁDÁŠ STATKU SVÉHO BLIŽNÍHO! Na obrázku vidíš podivného chlapíka: je to lupič! V pytli si nese ukradené věci, které nespravedlivě odcizil druhým lidem a které

Více

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Velmi často diskutovanou otázkou (zejména při styku s charismatickými křesťany) je otázka křtu Duchem svatým. Už jsi byl pokřtěn Duchem svatým? Křest

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství Symbol Učení ducha: Člověk Člověk a lidství FIGU 1998 německy, 2011 česky Některá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, je toto dílo licencováno dle: www.figu.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/ Nekomerční

Více

Zůstávat v Božím Slově je zajisté více, než je pouze číst a rozjímat. Znamená to v Něm žít, Jím se řídit a Je poslouchat.

Zůstávat v Božím Slově je zajisté více, než je pouze číst a rozjímat. Znamená to v Něm žít, Jím se řídit a Je poslouchat. I Zůstávat v Božím Slově je zajisté více, než je pouze číst a rozjímat. Znamená to v Něm žít, Jím se řídit a Je poslouchat. II Bohu zasvěcenými lidmi nejsou lenivé a svévolné dítky Boží, které si nedávají

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

KNIHA O PĚSTOUNSKÉ PÉČI PRO DĚTI

KNIHA O PĚSTOUNSKÉ PÉČI PRO DĚTI KNIHA O PĚSTOUNSKÉ PÉČI PRO DĚTI Když nemůžeš zůstat doma se svou vlastní rodinou, je stát odpovědný za to, aby o Tebe bylo řádně postaráno a abys měl/a všechny věci, které potřebuješ ke svému životu.

Více

21.10.2012 20. neděle po Trojici

21.10.2012 20. neděle po Trojici 21.10.2012 20. neděle po Trojici Introit - Ř 8,34 Píseň 495 Z hlubokosti volám k tobě Modlitba Čtení: L 11,5-13 Píseň (Svítá) 184 Mír na zemi daruj nám Text: Jk 5,13-16 Kázání (br. farář Hans-Georg Junesch

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

Desatero přikázání. I. Desatero přikázání II. Vyznání víry III. Modlitba Páně. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne.

Desatero přikázání. I. Desatero přikázání II. Vyznání víry III. Modlitba Páně. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. Z Malého katechismu Martina Luthera I. Desatero přikázání II. Vyznání víry III. Modlitba Páně Desatero přikázání Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. Nezneužiješ jména Hospodina,

Více

Jak se stát vzorem pro druhé?

Jak se stát vzorem pro druhé? Jak se stát vzorem pro druhé? Nikdo ať tebou nepohrdá proto, že jsi mladý; ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě (1Tm 4,12). Když si pozorně pročítáme pastorální

Více

Desatero Modlitba Páně Apoštolské vyznání víry

Desatero Modlitba Páně Apoštolské vyznání víry Desatero Modlitba Páně Apoštolské vyznání víry 2 Modlitba Páně 3 Otče náš, který jsi v nebesích, Bůh je náš Otec a my jsme jeho milované děti. Bůh chce, abychom se z toho radovali a přistupovali k němu

Více

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Ježíš Kristus Téma: Cíl: Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Ježíš Kristus uprostřed světa Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Meditace a aktivity vedoucí k nalezení a pochopení

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2.

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2. Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět Baví Tě něco vyrábět nebo tvořit? Možná si rád/a hraješ s Legem.

Více

MODLITBA V NALÉHAVÉ POTŘEBĚ

MODLITBA V NALÉHAVÉ POTŘEBĚ MODLITBA V NALÉHAVÉ POTŘEBĚ Modlitba zahrnuje sedm dní. Pokud jde o velmi vážnou věc, je možné se ji modlit opakovaně 7 týdnů. 50. den byl seslán Duch svatý. 50tý rok byl milostivým létem Božím. O cokoli

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Učení církve o očistci a odpustcích: Očistec (Katechismus katolické církve, dále zkratka: KKC, článek 1030-1032)

Učení církve o očistci a odpustcích: Očistec (Katechismus katolické církve, dále zkratka: KKC, článek 1030-1032) Učení církve o očistci a odpustcích: Očistec (Katechismus katolické církve, dále zkratka: KKC, článek 1030-1032) Ti, kdo umírají v Boží milosti a přátelství, ale nejsou dokonale očištěni, i když jsou si

Více

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje SKLADBA SOUVĚTÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 14 Obsah: vztahy mezi větami

Více

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE pro kněze Mariánského kněžského hnutí Panno Maria Fatimská, Matko milosrdenství, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků, my, kteří patříme k Mariánskému

Více

CHODIT VE SVĚTLE ZNAMENÁ ODVRÁTIT SE OD HŘÍCHU

CHODIT VE SVĚTLE ZNAMENÁ ODVRÁTIT SE OD HŘÍCHU Týden od 12. do 18. července 2009 CHODIT VE SVĚTLE ZNAMENÁ ODVRÁTIT SE OD HŘÍCHU Biblické texty na tento týden: J 3,19; 8,12; Ř 3,10 20; 1 Tm 1,15; 1 J 1,5 2,2 Základní verš Jestliže doznáváme své hříchy,

Více

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ!

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! OBSAH TAM JE TO MÍSTO... 2 ONE WAY UAN UEJ... 3 TAK MILOVAL BŮH SVĚT... 4 KRÁLI VÍTĚZNÝ... 5 KVŮLI NÁM... 6 SLÁVA TI PATŘÍ... 7 TY SÁM MI VLÁDNI... 8 STÁLE VÍC... 9 MÁM...

Více

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5.

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5. 9. DEN Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v

Více

Když Bůh je naším lékařem...

Když Bůh je naším lékařem... Když Bůh je naším lékařem... 1 2 Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje. Žalm 103,2-3. Když Bůh je naším lékařem

Více

POZVÁNÍ. P. Jan Maria Vianney Pavel HANÁČEK O.Carm.

POZVÁNÍ. P. Jan Maria Vianney Pavel HANÁČEK O.Carm. Všechno je milost. sv. Terezie z Lisieux POZVÁNÍ k modlitbě a mši sv. za nová duchovní povolání v podvečer svátku sv. Terezie z Lisieux 30.9. 2013 v 18.00 v Kostelním Vydří, při níž složím VĚČNÉ SLIBY

Více

42 hodinová modlitební stráž

42 hodinová modlitební stráž 42 hodinová modlitební stráž Hlavní téma modliteb: Evangelizace Zveme vás, abyste se připojili ke 42 hodinové modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od 5.10. 18:00 do 7.10. 12:00

Více

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012)

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Píseň Pásli ovce valaši (všichni) Nebeská zář ( Ema Sívková, Natálka Hajdová, Petr Čech, Andrejka Sívková, Ríša Bubník,

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Osnova lekce Cíle lekce Studijní aktivity

Osnova lekce Cíle lekce Studijní aktivity 10. lekce BEZPEČí,,Ale vysvobod' nás od toho Zlého." (Mt 6,13 NS) Ďábel je skutečný. Obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil. Přicházív oděvu beránka. Je vládcem duchovních mocností ve vesmíru.

Více

1. Utíkejme se v modlitbě k Bohu obracejme se k němu rychle a s velkou důvěrou.

1. Utíkejme se v modlitbě k Bohu obracejme se k němu rychle a s velkou důvěrou. ROK KNĚŽÍ 2009-2010 MYŠLENKY JANA MARIA VIANNEYE ČERVENEC 1. Utíkejme se v modlitbě k Bohu obracejme se k němu rychle a s velkou důvěrou. 2. S radostí v srdci poděkujeme dobrému Spasiteli za to, že dovolil,

Více

Týden přípravy. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé /Zj 21,6/ Tato přislíbení platí - pro tebe, který žádáš více,

Týden přípravy. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé /Zj 21,6/ Tato přislíbení platí - pro tebe, který žádáš více, Osobní modlitba, ale jaká? Sv. Terezie z Avily nám dává ve svém životopise velice jednoduchou, ale současně hlubokou definici vnitřní modlitby: Podle mého mínění to není nic jiného než prodlévání u přítele,

Více

TVOŘIVÉ MYŠLENKY. Žijte odvážně!

TVOŘIVÉ MYŠLENKY. Žijte odvážně! TVOŘIVÉ MYŠLENKY Žijte odvážně! Pardubice 2011 Postupy, které vás posunou dál Věnováno všem, kteří se nebojí žít. ÚVOD Žijeme ve společnosti, která si hraje na jistotu a zabezpečení. Uvěřili jsme, že neustálou

Více

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den O světle a pravdě a kontextu Probuď se spáči a vstaň z mrtvých a zazáří na tebe Kristus. Efezanům 5:14 1: Rozbor Přísloví 4:18 Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více,

Více

MODLITBA K SVATÉMU JOSEFU

MODLITBA K SVATÉMU JOSEFU MODLITBA K SVATÉMU JOSEFU NA ZAČÁTKU NOVÉNY Chvályhodný svatý Josefe, snoubenče Panny Marie, vezmi mě pod svou otcovskou ochranu. Žádám tě o to pro Nejsvětější Srdce Pána Ježíše a pro Neposkvrněné Srdce

Více

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Každý má práva. A co víc, jsi-li chlapec nebo dívka a je ti méně než 18 let, máš jistá specifická práva. Všechna tato práva byla

Více