Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 1 1. leden Můžeš-li dodat jasu slunci, krásy duze a vznešenosti velebným horám, pak se můžeš pokusit i o to, přidat něco k dílu Kristovu. 2. leden Mnozí chtějí zemřít smířeni s Bohem; Bůh však chce, abychom s Ním smířeni žili. 3. leden Je dobré být velikým, ale větší je být dobrým. 4. leden Pros Boha za vše, co potřebuješ, děkuj Bohu za vše, co máš. Nikdy nenaříkej! 5. leden Ti, kteří milují Pána Ježíše, nevidí se nikdy naposled.

2 2 6. leden S lidmi žij tak, aby tě Bůh mohl vidět; s Bohem mluv tak, aby tě lidé mohli slyšet. 7. leden Čas - to je jen několik kapek z moře věčnosti. 8. leden Není snadné říci, proč nás Bůh miluje; ale můžeme říci, proč my milujeme Jej: neboť On prve miloval nás. 9. leden Věz, že co se zde děje proti tvé vůli, neděje se bez vůle Boží. 10. leden Kdo se bojí Boha, neučiní nic nízkého nebo nečestného. Kdo se bojí lidí, dopouští se často pokrytectví i podlosti.

3 3 11. leden Kdo utíká před soužením, utíká často před požehnáním. 12. leden Křesťan se podobá zrajícímu obilí. - Čím více zraje, tím více sklání svou hlavu. 13. leden Pán se neujímá nikoho, než toho, kdo je opuštěný. 14. leden Pán neuzdravuje nikoho, než toho, kdo je nemocen. 15. leden Nic nezneuctívá Boha tak, jako reptání těch, kteří patří Jemu. 16. leden Zavřené rty jsou často protestem proti rozněcování sváru.

4 4 17. leden Čím je někdo moudřejší, tím je ochotnější přijmout poučení. 18. leden Dobře jsi byl oblečen, když si nikdo nemůže vzpomenout, jak jsi byl oblečen. 19. leden Nejsme odpovědni za obrácení svého bližního, jsme však odpovědni za udržování styku s ním. 20. leden Někteří zapomínají na Boha po celý den, ale prosí Ho večer, aby na ně pamatoval v noci. 21. leden Kdo se může pokládat za Božího posla, může být zcela klidným ohledně přijetí jeho poselství.

5 5 22. leden Můžeš-li nacházet zalíbení a pohodlí ve světě, který zavrhl Pána Ježíše, nepočítej s Jeho pomocí. 23. leden Mluvíme-li mnoho o svém soužení lidem, jsme v nebezpečí, že o něm málo mluvíme s Bohem. 24. leden Důvěřovat všem lidem, je pošetilé; nedůvěřovat nikomu je nespravedlivé; nedůvěřovat sobě je prvním krokem k moudrosti. 25. leden Spěj k dokonalosti a nikdy ji nepředstírej! 26. leden Dávejme ochotně, přijímejme vděčně, nikdy však nežádejme.

6 6 27. leden Většina z nás se více obává styku s hříšníkem, než styku s hříchem. 28. leden Víra činí vše možným, láska činí vše snadným. 29. leden Nemáš-li Boha za přítele, nemáš přítele. Je-li Bůh tvým přítelem, nermuť se, nemáš-li jiných přátel. 30. leden Snadné je ukrývat nenávist, těžší je ukrývat lásku a nejtěžší je skrývat lhostejnost. 31. leden Nemusíme všechno říkat, co myslíme, ale máme myslet, co říkáme.

7 7 1. únor Je možné být upřímným a při tom se klamat. 2. únor Modlitba zdržuje od hříchu a hřích zdržuje od modlitby. 3. únor Pro vděk světa ničeho nepodnikej - pro nevděk světa ničeho nezanechávej. 4. únor Srdce Bohu, ruku bratrovi a záda světu. 5. únor Šťastnějšími se nestaneme změnou okolností, nýbrž podrobením se Boží vůli.

8 8 6. únor Lépe zemřít v žaláři, než ve svých hříších. Neboť kdo ve svých hříších zemře, ve svých hříších i z mrtvých vstane. 7. únor Jsme-li opravdu slabými, Bůh nás neopustí. 8. únor Výmluva je horší než lež, neboť je to lež odůvodněná. 9. únor Nezasloužená pochvala je často pokynem. 10. únor Ačkoli se všichni rodíme jako originály, umírá většina z nás jako kopie.

9 9 11. únor Stále se něčím zabývej, ať tě pokušitel nezastihne v zahálce. 12. únor Nestačí, aby Bůh viděl nás, musíme my patřit na Boha. 13. únor Mít pokoj, neznamená - být zbaven všeho utrpení, nýbrž být očištěn od hořkosti. 14. únor Snažil jsem se vypátrat, co nás okrádá o nejvíce času; zjistil jsem, že to jsou naše zlé myšlenky. 15. únor Křesťan je člověk, který je nejen Kristem spasen, ale který také z Krista žije.

10 únor Pravda podobá se hořkým lékům, které se nelíbí chuti; avšak přinášejí zdraví! 17. únor Utrpení se podobá mrakům. Nech je přejít a uvidíš slunce. 18. únor Čím více je strom spravedlnosti zmítán větrem, tím více se zakořeňuje v Kristu. 19. únor Věřící má chodit před Bohem jako Jeho dítě, s Bohem chodit jako Jeho přítel, následovat Boha jako Jeho služebník a chodit v Kristu tak, jak Jej přijal. 20. únor Nikdo není (znovuzrozený) věřící, kdo není svatý. A nikdo není svatý, kdo není (znovuzrozený) věřící.

11 únor Domácnost bez modlitby je dům bez střechy. 22. únor Hříchy se nevyskytují ojediněle, ale následují za sebou - jako články řetězu. 23. únor Jak mnoho vlastní ten, kdo vlastní Vlastníka všech věcí! 24. únor Pravda může působit pouze tehdy, je-li pro ni příjemce zralý. Nezáleží tedy na pravdě, jsou-li lidé plni nevědomosti. 25. únor Buď nadšen úspěchy jiných, jako svými. 26. únor Nejkrásnější ozdobou, jakou může křesťan nosit, je mírnost Kristova.

12 únor Spasení bez skutků vykonalo více dobrých skutků, než všechna náboženství, která se na dobrých skutcích zakládají. 28. únor Kdo chce shromažďovat ovoce, nesmí trhat květy. 29. únor Prázdný člověk je plný sám sebe. 1. březen Existují čtyři způsoby, jak můžeš mařit čas; 1) - nedělat nic 2) - nedělat to, co dělat máš 3) - dělat to špatně 4) - dělat to v jiný čas. 2. březen Počasí a moje nálada, nejsou na sobě závislými; já nosím své slunce i své bouře v sobě.

13 13 3. březen Apoštolové mohli říci: chlubíme se souženími. Toto rčení bychom neměli měnit na: naříkáme v soužení. 4. březen Postav se na stranu Boží proti sobě samému. 5. březen Ti, kdo důvěřují v Boha, nejsou nikdy zklamáni. 6. březen Někteří lidé jsou jako moře - stále zčeřené a neklidné. 7. březen Věřící (znovuzrození) jsou jako skála - Pán každému z nich praví: Ty jsi Petr! 8. březen Nikdy nemáme zapotřebí modliteb více, než v době, kdy jsme k nim nejméně nakloněni.

14 14 9. březen Prostřednictvím ženy se k rodinnému krbu dostávají paprsky Božího požehnání. 10. březen Kdo činí dobrou věc radostně, činí ji dvojnásobně. 11. březen Štěstí spočívá v tom, mít své slunce uvnitř. 12. březen Bůh je příliš veliký, než aby Mu mohl někdo odporovat; příliš spravedlivý, než aby mohl někomu ubližovat; a příliš dobrý, než aby měl radost z bídy člověka. 13. březen Jízdnímu řádu lidé velmi snadno věří, ale slovo Boha živého dlouze měří.

15 březen Srdce je kormidlem duše. Dokud je do Své ruky nevezme Pán, plujeme nesprávným směrem. 15. březen Řekne-li o tobě někdo popravdě něco zlého, naprav se. Byla-li to lež, usměj se. 16. březen Mluvit - znamená rozsévat. Nerozsévej nic, co nechceš sklízet! 17. březen Zrnko lásky je cennější, než pytle peněz. 18. březen Čím více se člověk přibližuje Bohu, tím více se stává neviditelným. Čím více se však Bohu vzdaluje, tím více se snaží zviditelnit se.

16 březen Nemůžeš-li dát nic jiného, lásku můžeš dát vždycky. 20. březen Dáváš-li, dávej rád a s úsměvem! 21. březen Kdo umí přijmout radu, ten mnohdy převyšuje toho, kdo radu dává. 22. březen Nepromeškej sebemenší příležitost prokázat každému dobrotu srdce! 23. březen Odpuštění se podobá vysoké hoře: chyby se z ní zdají velmi nepatrnými, lidé, kteří je činí - malými; a nebe se odtud zdá být velice blízko.

17 březen Křesťan je myslitel, nikoli snílek. 25. březen Víra je důvěra v někoho jiného. 26. březen Stačí nemilovat nikoho, než Boha a nenávidět nikoho, než sebe. 27. březen Nechovají-li se křesťané k sobě jako bratři, jakým právem pak vzývají Boha jako svého Otce? 28. březen Neužitečné a plýtvavé vydávání peněz je krádež a nevěrnost v šafářství, jež nám Bůh svěřil. 29. březen Jak se uzdravím? - Toto nemá být první starostí při onemocnění, nýbrž: čemu se mám naučit?

18 březen Nelámej si hlavu, nýbrž svou vůli! 31. březen Moudrosti se naučíš nasloucháním Boha, nebo zkušeností. V druhém případě se stáváš moudrým příliš pozdě. 1. duben Boží Slovo (Písmo Svaté, Bible) je knihovnou spasitelné vědy. 2. duben V nebi je evangelium bez utrpení. V pekle bude utrpení bez evangelia. Na Zemi je evangelium nerozlučně spojeno s utrpením. 3. duben Pro ty, kdo svoji vůli noří do vůle Boží, není žádného zklamání.

19 19 4. duben Buď jako piano: snaž se být příjemný svým doprovodem. Avšak nebuď tak často rozladěný, jako piano! 5. duben Otevřené srdce, otevřené oko, otevřená dlaň, otevřené nebe v životě a otevřené nebe ve smrti. - Víc ke štěstí netřeba. 6. duben Kde je tvůj dar, tam je tvůj úkol. Kde je tvůj úkol, tam je tvé nebezpečí. 7. duben To nejlepší neleží za námi, nýbrž vždy před námi. 8. duben Nízké odrůdy vinné révy plodí nejušlechtilejší a nejohnivější hrozny.

20 20 9. duben Bůh slyší srdce i beze slov, nikdy však neslyší slova bez srdce. 10. duben Někteří lidé jsou jako vítr - nejistý a nestálý. 11. duben Farizeus mluvil o hříších jiných, publikán o svých. 12. duben Modlil by ses víc, kdybys věděl, jakou získáš modlitbou sílu, světlo a radost. 13. duben Připouštět zlé skutky jiných pro ospravedlnění svých vlastních, znamená umývat se v louži. 14. duben V dokonalé ženě se spojuje královna i služebnice.

21 duben Svatost je to, k čemu Bůh povolává všechny znovuzrozené věřící. 16. duben Bůh žádá náš čas...a my Mu dáváme almužnu několika okamžiků 17. duben Způsob, jakým člověk vyplňuje svůj volný čas - to je to, co jej utváří i co jej kazí. 18. duben Bible je důl naplněný nezměrným bohatstvím. Ale žádný důl nevydává své bohatství bez práce. 19. duben Nezáleží na tom, co člověk ztratí pro záchranu své duše. Ztratil-li však svou duši, nezáleží na tom, co zachránil.

22 duben Zkušebním kamenem pro křesťana je věrné, každodenní vykonávání jeho povinností. 21. duben Mohou-li být Boží úmysly uskutečněny lépe zlomeným srdcem, pak děkujme Bohu za zlomená srdce 22. duben Bůh naše modlitby nepočítá - On je váží. 23. duben Bůh by byl něco velmi ubohého, kdyby Ho lidská hlava mohla pochopit. 24. duben Je správné, abychom byli spokojeni s tím, co máme. Nikoli s tím, co jsme.

23 duben Bůh nám nedal Svou pravdu, abychom jí nedbali, pronásledovali, kazili nebo zneužívali. Ona nás má vysvobodit. 26. duben Cokoli mne pokořuje, pomáhá mi. 27. duben Při zatmění jednou v roce získá si slunce více pozorovatelů, než když svítí po celý rok. 28. duben Nechci vidět člověka jako trosečníka. Ale měl by si být vědom toho, že pluje po moři. 29. duben Ten, kdo se povyšuje, prozrazuje o sobě, že ještě dost nepřemýšlel.

24 duben Raduj se vždycky v Pánu a budeš mít stále příčinu radovat se. 1. květen Naším měřítkem musí být: Co tomu řekne Pán? Nikoli: Co tomu řeknou lidé? 2. květen Vděčnost je duchovní sůl, bez níž se všechno štěstí kazí a podléhá porušení. 3. květen Štěstí je složeno z takového množství malých součástek, že některá bude vždy chybět. 4. květen Kdo jednou jedinkrát zkusí oplatit dobrým za zlé, už nikdy nebude toužit po jiné pomstě.

25 25 5. květen Člověk pochlebuje, trestá, nenávidí; Bůh naproti tomu trestá, odpouští a miluje. 6. květen Ctižádost je jako červ v jablku. Při nejlepším díle zanechává jen zdání a shnilý vnitřek. 7. květen Máme dvě oči proto, abychom jedním viděli Pána na kříži a druhým v Jeho slávě. 8. květen Nejhorším výsledkem blahobytu je, učiní-li jej člověk vírem místo pramenem. Vír, místo aby vydával, je nucen stále brát. 9. květen Láska a bolest jsou dvě podmínky hlubokého života.

26 květen Laskavé slovo málo stojí a mnoho vykoná. 11. květen Kdo zemře, než zemře - nezemře, až zemře. 12. květen Mluví-li o tobě lidé nepěkně, žij tak, aby jim to nikdo nevěřil. 13. květen Křesťan se má zříci světských radostí, aby svět nemohl říci: Tito lidé musí čerpat radost z našich cisteren. 14. květen Bůh nemůže dát více, než dal. My však můžeme vzít více, než jsme vzali. 15. květen Nepřináší-li tvůj život požehnání jiným, nepřináší požehnání ani tobě.

27 květen Chraň se chvály lidí. Často je to mylný úsudek a nebezpečná léčka. 17. květen Člověk může být věřícím (velice zbožným), aniž by byl znovuzrozen. 18. květen Učiň svůj domov šťastným a budeš doma šťastným. 19. květen Prstem, který zdvihneš, dokážeš víc, než sevřenou pěstí. 20. květen Za radovánkami běhá, kdo radosti nemá. 21. květen Kdybychom naslouchali šepotu našeho Otce, nemuseli bychom slyšet Jeho hřmění.

28 květen Znovuzrozenému křesťanovi je stále dobře. - Když žije, je s ním Pán. Když umře, je on s Pánem. 23. květen Kdyby křesťané uhnuli před každým odporným větrem, nikdy by nedosáhli nebe. 24. květen Tvrdá slova jsou jako kroupy v létě. - Ubíjejí a ničí, co by snad mohly živit, kdyby byly proměněny v kapky lásky. 25. květen Zklamání jsou křídla, která nesou duši k nebesům. 26. květen Proud tohoto světa směřuje k moři Božího soudu.

29 květen Pravda nepotřebuje člověka, to člověk potřebuje pravdu. 28. květen Víra ctí Boha a Bůh ctí víru. 29. květen Pán neposvěcuje nikoho, kromě toho, kdo se cítí hříšným. 30. květen Pošetilci si zakládají na svém vědění. Nikdy se ničemu nenaučí. 31. květen Pozemský člověk nedbá o nebeské věci, ale o to, aby na Zemi získal zlato. - Člověk dbající nebeských věcí bude v nebi mít zlato pod svýma nohama po všechny věky. 1. červen Věřte, že nedokážete ničeho a dokážete všechno.

30 30 2. červen Trpíš-li nějaký hřích, připrav se na to, že se dostaví bolest a starost. 3. červen Je zapotřebí, aby ten, kdo chce mluvit z Božího hlediska o smrti a soudu, životě a spasení - ten, aby napřed zakusil sám na vlastní duši mocný vliv těchto věcí. 4. červen To, co spojuje opravdové křesťany, je přítomnost Kristova v srdci každého z nich. 5. červen Děti si všímají více toho, co jejich rodiče činí, než toho, co mluví! 6. červen Láska nikdy nepomíjí; to co pominulo, nebyla láska.

31 31 7. červen Žít a netrpět - to znamená žít a nemilovat. Žít a nemilovat, znamená umírat. 8. červen Nevypravuj lidem svou bídu a nezoufej ve svém neštěstí. Bůh má východisko vždycky. 9. červen Dětem jsou prospěšnější příklady, než kritika. 10. červen Světská sláva je květinou, která má více trní, než vůně. 11. červen Nenajde Boha v nebi ten, kdo nenachází nebe v Bohu. 12. červen Člověk je sám sobě břemenem, je-li plný sebe sama a prázdný Boha.

32 červen Jsi-li rozzloben, počítej do desíti, než promluvíš. Jsi-li velmi rozzloben, počítej do sta! 14. červen Jen ten, kdo je pánem sám nad sebou, dovede být služebníkem ostatních. 15. červen Světlo duchovního života má být živeno ve shromáždění; svítit však musí v dílně a na ulici. 16. červen Trpělivost je strom, jehož kořen je trpký a jehož ovoce je velmi sladké. 17. červen Dvě věci jsou stejně těžké: Mluvit o zásluhách přítomného člověka moudře a o chybách nepřítomného člověka v lásce.

33 červen Slabost člověka a všemohoucnost Boží se dokonale doplňují. 19. červen Svět není řízen nějakými zákony, nýbrž Pánem, Jehož nekonečná moudrost všechno řídí a Jehož nekonečná moc všechno udržuje. 20. červen Nejtěžší doby jsou nejlepšími příležitostmi pro osvědčení víry a trpělivosti. 21. červen Jediná věc, kterou nám Bůh nemůže vzít a kterou Mu musíme dát, je naše srdce. 22. červen Je mnohem snazší nějakou věc pozměnit, než zlepšit.

34 červen Kde začíná víra, končí starost. Kde začíná starost, končí víra. 24. červen Často milujeme Boží dílo nebo část Jeho díla již užíváme, více, nežli Boha. 25. červen Žít pro Krista - znamená, žít pro naše bratry. 26. červen Písmo nepraví, že se máme stát poustevníky, ale že duch má vládnout nad tělem. 27. červen Výrok všichni zajisté zhřešili nám velmi usnadňuje hledání: Nyní víme, kde jsme! 28. červen Nemůžeš-li být hvězdou na obloze, budiž svící v domě!

35 červen Ti, kdo jsou věrni Pánu, musí trpět tam, kde trpěl On. Budou však též vládnout tam, kde vládne On. 1. červenec Po radovánkách běhá, kdo radosti nemá. 30. červen Neskromnost je matkou nesnášenlivosti. 2. červenec Nedělat nic pro Krista, znamená dělat něco pro Satana. 3. červenec Dobrému učiteli se odplatit nemůžeš, ani kdybys mu dal zlato celého světa.

36 36 4. červenec Máš-li nějakou ctnost, buď ujištěn o tom, že druzí ji mají ve větší míře. 5. červenec Trpíš bezpráví od nešlechetného člověka? Odpusť mu, abyste nebyli nešlechetní oba. 6. červenec Jsi-li sám, střež své myšlenky. Jsi-li s lidmi, střež svá slova. 7. červenec To, co stojí za to, aby to bylo učiněno, stojí za to, aby to bylo učiněno pěkně. 8. červenec Apoštol Pavel doporučoval mnohé věřící. Kdyby znal nás, mohl by doporučit i nás?

37 37 9. červenec Přenechej Bohu starost o nenapravitelnou minulost, a jdi s Bohem vstříc nezadržitelné budoucnosti. 10. červenec Modlíme-li se v duchu a v pravdě, je i dlouhá modlitba krátkou. Nemodlíme-li se v duchu, je i krátká modlitba dlouhou. 11. červenec Nestačí mít nějakou pravdu objasněnu: pravda námi musí vládnout! 12. červenec Kdo činí štěstí jiných štěstím svým a radost jiných radostí svou, ten žije krásný život.

38 červenec Něčím nepřirozeným je, když duše, která byla evangeliem proměněna, nehledá proměnit své okolí. 14. červenec Až přijdeš do nebe, už nebudeš naříkat na cestu, kterou tě Bůh vedl. 15. červenec Vidět ve svém životě toliko stíny, je nevděkem vůči Bohu. 16. červenec S Bohem přejdeš zuřící moře; bez Boha se neodvažuj překročit ani práh svého domu! 17. červenec Je smutné, že naše starosti nám dělají větší starost, než naše hříchy.

39 červenec Povaha dokazuje svou jakost tím, jaké ovzduší vytváří kolem sebe. 19. červenec Marnivý zevnějšek je nejlepším důkazem ubohého vnitřku. 20. červenec Není žádného tělesného utrpení, jímž by duše nemohla získat. 21. červenec Život křesťana nespočívá v tom, že dělá neobyčejné věci; spočívá v tom, že obyčejné věci dělá neobyčejně. 22. červenec Raduješ-li se z něčeho více než z Boha, spoléháš-li na něco více, než na Boha, bojíš-li se něčeho víc než Boha, je to tvojí modlou.

40 červenec Mrtvé ryby jsou unášeny proudem, živé plují proti proudu. 24. červenec Bible má být knihovnou každého člena lidské společnosti červenec Zdvojnásob svou úctu k člověku, jemuž jsi nějak zavázán. A zdvojnásob svou úctu k člověku, který je tobě zavázán. 26. červenec Duch Svatý nám dává schopnost vnímat lásku Otcovu. 27. červenec Nejlepší způsob, jak uniknout nepříjemné povinnosti: VYKONAT JI. 28. červenec Nemají vždy nejzdravější duši ti, kdo pečují nejvíc o své tělo.

41 červenec Lidské věci nutno znát, abychom je milovali; Boží věci nutno milovat, abychom je znali. 31. červenec Nepečuj před časem. 30. červenec Kdo si je jist korunou, nemá si naříkat na kříž! 1. srpen Nenakládej s penězi, dokud je nemáš v rukou! 2. srpen Kdo příliš užívá statků světa tohoto, je v nebezpečí, že ztratí statky světa onoho.

42 42 3. srpen Nemluvte nic, co byste nechtěli, aby slyšel Bůh. Nečiňte nic, co byste nechtěli, aby viděl Bůh. Nechoďte na žádné místo, kde byste nechtěli, aby vás potkal Bůh. 4. srpen Není většího omylu nad ten, než že křesťan může působit na svět tím, že mu činí ústupky. 5. srpen Svatost není cesta ke Kristu - ale Kristus je cesta ke svatosti.. 6. srpen Dobré skutky tě neospravedlní před Bohem; avšak svým životem před lidmi dokážeš, zda jsi křesťanem.

43 43 7. srpen Je jen málo lidí, kterým se pravda nejeví určitým druhem bezpráví. 8. srpen Ty jsi hříšník, Bůh ti odpouští. O D P O U Š T Ě J! Jsi slabý, Bůh ti pomáhá. P O M Á H E J! 10. srpen Slovo, jež zadržuješ, je tvým otrokem. Slovo, jež ti unikne, je tvým pánem. 9. srpen Opravdovost pokání se projeví tak, že se budeš vyhýbat příležitosti k hříchu. 11. srpen Nikdy se neboj své Bible!

44 srpen Duch Svatý nezapaluje hranice dříví, ale lidská srdce rozpaluje k obětavosti. 13. srpen Nečiň nic, k čemu si nemůžeš vyprosit Boží požehnání. 14. srpen Křesťan má brát svůj kříž a odvrhnout svou starost. Mnohý se často pokouší brát svou starost a odvrhnout svůj kříž. 16. srpen Nedotýkej se často rány, která se má zahojit. 15. srpen Bouře přijdou - nezpůsobuj si je však sám! 17. srpen Bůh se nedá popsat ani vymalovat. On žije a působí.

45 srpen Země je oltář, ty jsi kněz, - tvůj celý život nechť je obětí! 19. srpen Jeden člověk s Bohem tvoří většinu. 20. srpen Bůh často posilňuje slabé ve víře rychlým vyslyšením jejich modliteb. Silné ve víře však někdy zkouší tím, že je nechá na odpověď čekat. 22. srpen Jsi-li pánem svého zlata, učiníš s ním, co je dobré. Jsi-li jeho otrokem, učiní s tebou, co je zlé. 21. srpen Takzvané nevinné zábavy tohoto světa mohou na člověka uvalit velikou vinu, jestliže pro ně zapomíná na Boha. 23. srpen Nic není těžké, co se dělá s radostí.

46 srpen Výzbroj musíš mít na sobě před bojem. 26. srpen Bůh mnohdy umývá oči Svých dítek slzami, aby lépe viděly Jeho cesty a myšlenky. 25. srpen Křivdy piš do písku! 27. srpen Ve spojení je síla. Nesmíš však spojovat dobré se zlým. 28. srpen Máte ve svém sboru modlitební hodinu? Jsi pravidelně přítomen? 29. srpen Vedle mluvení je druhou mocí na světě mlčení.

47 srpen Zvol si raději ztrátu, než hanebný zisk; neboť ona tě bude bolet jen chvíli, kdežto tento tě bude tížit vždycky. 31. srpen Nebuď venku medem a doma pelyňkem. Vždyť jsi právě jen to, co jsi doma. 1. září Naše největší sláva nespočívá v tom, že nikdy nepadneme; nýbrž v tom, že po každém pádu povstaneme. 2. září Toto je jisté: cokoliv se myslí o Bohu či Božství, nedosahuje ani lemu pláště Jeho velebnosti.

48 48 3. září Často vidíme něco stokrát, ba, tisíckrát, než to poprvé uvidíme opravdu. 4. září Jsi-li sám, mysli na své chyby; jsi-li ve společnosti, na chyby ostatních zapomínej! 5. září Využij všech příležitostí, které se ti naskytnou, pro Boha a Jeho dílo. 6. září Zklamání jsou pro nás dobrými věcmi, jestliže pocházejí od Pána. 7. září Bůh nám dal klíč, abychom mohli vstupovat do neviditelného světa. Tím klíčem je modlitba.

49 49 8. září Žádný včerejšek, leč kříž Kristův. Žádný zítřek, leč sláva Kristova. Žádný dnešek, leč Kristus! 9. září Některá pokušení nejlépe překonáš tak, že před nimi utečeš. 10. září Uvádí-li tě Bůh do soužení, nepřidávej k tomu soužení ještě netrpělivost. 11. září Lidé hledají moudrost; ale nikdo ji nenajde, leč ten, kdo najde Krista. 12. září Mám jediného opravdového nepřítele na zemi. Jsem jím já sám. 13. září Výmluvně mluví i ten, kdo těžký jazyk má, když vážně mluví.

50 září Nestaneš se trpělivým toliko prošením za trpělivost. Musíš také dávat pozor, abys byl trpělivým tam, kde je trpělivosti zapotřebí. 15. září Je nám zaslíbeno, že Bůh naplní všechny naše potřeby, nikoli však všechna naše přání. 16. září Opravdový křesťan je dokonalou obhajobou křesťanství. 17. září Nestačí mít pravdu. Je potřeba, aby pravda měla nás. 18. září Je-li můj přítel nešťastný, jdu ho navštívit. Je-li šťastný, očekávám ho.

51 září Stejná utrpení spojují tisíckrát více, než stejné radosti. 20. září Nic sladšího na zemi není, než srdce ženy, ve kterém přebývá zbožnost. 21. září Nic, co nás potkává, není ve skutečnosti tak zlé, vyjma hříchu. 22. září Když Bůh ukáže Svou svatost, všechny dobré skutky člověka se rozplynou. 23. září Čím více jiným pomáháme břemena nést, tím lehčí naše vlastní břemeno stává se.

52 září Mnohý musí ostatní světla zhasnout, aby jeho vlastní světlo svítilo 25. září Kdo se nehrozí pokušení, nehrozí se hříchu; a kdo se nehrozí hříchu, ten je v nebezpečí, že bude hříchem zničen. 26. září Jsou lidé, kteří se domnívají, že mohou žít křesťanským životem, aniž by měli křesťanskou víru. To je omyl, který se jim může stát osudným. 27. září Přenes svoje zlé myšlenky do Kristovy přítomnosti. To je velmi účinné antiseptické prostředí.

53 září Pracuj tak, jako by vše záviselo od tvé činnosti. Modli se tak, jako by vše záviselo od Boha. 29. září Bůh mohl vést k vítězství lid slabý, nikoli však poskvrněný. 30. září Dříve, než budeš mluvit o svém onemocnění s lékařem, promluv o něm s Bohem. 1. říjen Kalich toho mnoho nepojme, ale může z něj mnoho přetékat. I ty buď takovým kalichem! 2. říjen Láska, která nic nestojí, za nic nestojí.

54 54 3. říjen Nenávist mnohých lidí je mnohem větší poklonou, než by mohla být jejich láska. 4. říjen Opravdoví muži víry nikdy nezahálí. 5. říjen Chyby jsou velkými, je-li láska malá. 6. říjen Nechlub se požehnáním, ale chlub se Tím, kdo žehná nehodnému. 7. říjen Neočekávej uzdravení jen od léků, ale především od Toho, kdo uzdravuje. Proto neužívej léků bez modlitby! 8. říjen Augustin pravil: Pane, uchovej mne před tím zlým člověkem - mnou samým!

55 55 9. říjen Viděli jsme svou tvář v zrcadle Slova Božího? Pak na to nezapomínejme! 10. říjen Buďto je Kristus mrtvý a hřích je živý, nebo je Kristus živ a hřích je mrtev. 11. říjen Nejbohatším člověkem na světě je člověk, jehož srdce je plně uspokojeno. 12. říjen Čím slabší stroj, tím větší hluk. 13. říjen Život prohlubovat je důležitější, než jej prodlužovat. 14. říjen Kázání, jež se ti nejlépe líbí, není vždy to, které ti nejvíce prospívá.

56 říjen Člověk není nikdy krásnější, než když prosí o odpuštění nebo sám odpouští. 16. říjen Málo slibuj, mnoho dávej; málo mluv, mnoho konej! 17. říjen V nemoci se lze naučit těmto čtyřem věcem: poznání marnosti světa, ohyzdnosti hříchu, bezmocnosti člověka a vzácnosti osoby Kristovy. 18. říjen Lépe sto marných podniků pro slávu Spasitele, než žádný. 19. říjen Náš pozemský život je jen kratičký okamžik našeho bytí.

57 říjen Není-li tento svět pouští pro naše srdce, je naše srdce pouští pro Pána Ježíše. 21. říjen V okamžiku, kdy se stáváme v nějaké rozepři hněvivými, přestáváme hájit pravdu a hájíme sebe. 22. říjen Nic neproniká duši tak sladce a hluboce, jako vliv příkladu. 23. říjen Srdce je stvořeno, aby vzdávalo poctu a kořilo se svému Stvořiteli. Proto je nutné, aby tak činilo. 24. říjen Jednej vždy tak, jak mluvíš, a mluv vždy tak, jak myslíš.

58 říjen Blaženost se musí hledat nahoře. Omylem se hledá vždy dole. 27. říjen 26. říjen Víra se nikdy nevrací domů s prázdným košíkem. NEUVAŽUJ TAKTO: Kolik ze svých peněz dám Bohu? NÝBRŽ: Kolik z peněz, které mi Bůh dal, ponechám pro sebe? 29. říjen My musíme vypudit svět z našich srdcí, nikoli sebe ze světa. 28. říjen Mnohem snáze se rozvíří to, co je v klidu, než utiší to, co je rozvířeno.

59 říjen Křesťan má být živou fotografií, překvapujícím obrazem svého Mistra. 31. říjen Není vzkříšení pro ztracenou příležitost. 1. listopad Svým poznáním podobej se moři: buď nevyčerpatelně hluboký. Nebuď však jako ono lehce vzdutý. 2. listopad Máme-li šířit vůni našeho Boha, musíme růst v Jeho zahradě. 3. listopad Kdo smýšlí lehce o hříchu, nesmýšlí vážně o Bohu. 4. listopad Život nemá smyslu, leč smyslu Božího.

60 60 5. listopad Nestáváme se spravedlivými tím, že konáme, co je spravedlivé. AVŠAK: Jelikož jsme se stali spravedlivými, činíme spravedlnost. 6. listopad Malá víra přivede duši do nebe; velká víra přivede nebe do duše. 7. listopad Někteří lidé jsou jako písek - stále klouzaví a zrádní. 8. listopad Opouští-li tě tvůj přítel, ničeho nežel! - Je zřejmé, že o nic nepřicházíš. 9. listopad Žalmy začínají slovem blahoslavený a končí výzvou: chval! Týká se to také tebe?

61 listopad Ty můžeš uchránit zevnějšek - ale zevnějšek neuchrání tebe. 11. listopad Kdo dovede přemáhat sebe sama, narodil se pro veliké věci. 12. listopad Chceš vědět, jak se má dávat? Vžij se do postavení toho, kdo přijímá! 13. listopad Nepřemýšlejme, zda jsme užiteční, či nikoli. Přemýšlejme o tom, zda konáme vůli Boží. Otázka užitečnosti je věcí Pánovou. 14. listopad Nejlepší přípravou na smrt je: žít každý den tak, jako by to byl už ten poslední.

62 listopad Skoro všichni lidé se naučí ve dvou až třech letech mluvit. Po celý svůj život se však nenaučí mlčet. 16. listopad Poděkoval jsi Bohu za včerejší požehnání? 17. listopad Lidé si stále naříkají na nedostatek času. Jednají však, jako by ho měli stále přebytek. 18. listopad Náš vstup do Otcovského domu závisí na Boží milosti. Naše postavení v království bude v závislosti na tom, jak jsme se chovali co křesťané. 19. listopad Kdo se nestydí za evangelium, ani není ostudou evangelia - ten je křesťanem!

63 listopad Jez a pij raději méně, než více. 21. listopad Kristus není světelným paprskem, On je Sluncem! 22. listopad KLÍČEM, kterým vnikneš všude, je LÁSKA. 23. listopad Na zemi žije nejmoudřeji ten člověk, který je blízko nebi. 24. listopad Nemáš-li svět proti sobě, nemá Kristus mnoho v tobě. 25. listopad Srdce je jen malým polem - ale všechno na něm roste. 26. listopad Život bez přívětivosti = růže bez vůně.

64 listopad Kdo miluje Boha, nehledí na Jeho ruce, nýbrž na Jeho srdce. Jen když má Jej! 28. listopad Nemá smysl modlit se za obrácení duší, když se vyhýbáme osobním obětem, které jsou s tím spojeny. 29. listopad Spojení se světem překáží našemu vítězství nad ním. 30. listopad Upozorní-li tě někdo na tvoje chyby, nezlob se na něho, ale rmuť se nad těmi chybami. 1. prosinec Velicí lidé vidí něco velikého i v každé malé věci. 2. prosinec Prací od sebe vzdalujeme neřest a nudu.

65 65 3. prosinec Budeme-li bdít nad svými myšlenkami a city, nebudeme muset bdít nad svými slovy a skutky. 4. prosinec Pán bude ostříhat tvých nohou, budeš-li ostříhat svých očí. 5. prosinec Láska Boží ke mně vyvěrá z Božího srdce, nikoli pro mé zásluhy, ale pro mou bídu. 6. prosinec Bůh nezačíná Své dílo nikdy u davu. 7. prosinec Kdo se modlí k lidem, nedostane odpověď od Boha. 8. prosinec Pýcha stojí často víc, než hlad, žízeň a zima.

66 66 9. prosinec Naše služba je tehdy opravdovou službou, když ji začínáme, v ní pokračujeme a ji končíme u nohou svého Mistra. 10. prosinec Jsme-li si jisti, že máme pravdu, dávejme pozor, abychom se nezapomněli radit s Bohem. 11. prosinec Své pochybnosti si podrž u sebe. Zavřeš-li nad nimi ústa, zemrou možná pro nedostatek čerstvého vzduchu. 12. prosinec Víra není ojedinělá zkušenost, nýbrž živý vztah k Bohu po celý život. 13. prosinec Tajemství štěstí: očekávat málo od lidí, nic od sebe a všechno od Boha.

67 prosinec Není-li tvá víra dostatečná, aby proměnila tvůj život, jak můžeš doufat, že je dostatečná, aby spasila tvou duši? 15. prosinec Není žádné naděje na slávu, mimo Krista. Kristus v tobě je naděje slávy. 16. prosinec Nemodleme se jako pokrytci, ani jako pohané: Neodříkávejme své modlitby, ale modleme se. 17. prosinec Kdo přijde do nebe? Ten, kdo tam již nyní žije.

68 prosinec Neposuzujme lehce, co Bůh soudí přísně. 19. prosinec Učedníci se báli, když vstupovali do oblaku. A přece v tom oblaku viděli z Krista více, než kdykoli předtím. 20. prosinec Být vždycky věrnými v malých věcech, je něco VELIKÉHO. 21. prosinec Duch Boží křesťanovi nikdy neukazuje na jeho dobré stránky. 22. prosinec Křesťanství nelze měřit podle křiku.

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010 ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU Praha, 22. dubna 2010 1. Životní cyklus soukromé společnosti 1. Rok 1991 Založení firmy 1. Rok 1993 BB Centrum před dokončením 1. Rok 1996 Rok zahájení 1. etapy BB Centra 1. Rok

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010 Být svatý jako Bůh Bohumil Špinar 13.11.2010 Když tedy toto vše se rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! 2 Petr 3,11 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý

Více

Projevovat milosrdenství svým bližním

Projevovat milosrdenství svým bližním Projevovat milosrdenství svým bližním - poreferovat o English Campu, povzbudit k účasti na programu pro ženy s Marilyn Farnik - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat (činit) milosrdenství vůči

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Moleben k Božímu milosrdenství

Moleben k Božímu milosrdenství Obvyklý začátek K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků. Amen L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. 3x Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Obsah. Druhá část: Nové pohledy na víru

Obsah. Druhá část: Nové pohledy na víru Obsah Čtenářům... 5 Charisma a Boží dílo... 6 Spiritualita sjednocující vrchol božského a lidského... 17 Poznámka kurátora italského vydání...25 Předmluva к českému vydání...28 První část: Mystika pro

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera...

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky. (Žd13,8, Nová smlouva, Křesťanská misijní společnost, 1994) Kdy

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

malýprůvodce životem

malýprůvodce životem karelspilko malýprůvodce životem Podívej se na to jinak a nechej věci, ať se stanou Žít v souladu s kosmickým proudem je koncem utrpení MALÝ PRŮVODCE ŽIVOTEM Podívej se na to jinak a nechej věci, ať se

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Křížová cesta z Náchoda u svatého Vavřince

Křížová cesta z Náchoda u svatého Vavřince Křížová cesta z Náchoda u svatého Vavřince Úvod: Následuj mě! Pane Ježíši Kriste, Ty jsi řekl: Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Každý, kdo se rozhodl Tě opravdově následovat,

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

1. čtení: Ž 100. Píseň: 373 Ó, sešli Ducha svého. Základ kázání: Mk 12, 28-34. Kázání: Milé sestry, milí bratři,

1. čtení: Ž 100. Píseň: 373 Ó, sešli Ducha svého. Základ kázání: Mk 12, 28-34. Kázání: Milé sestry, milí bratři, 1. čtení: Ž 100 1 Píseň: 373 Ó, sešli Ducha svého Základ kázání: Mk 12, 28-34 Kázání: Milé sestry, milí bratři, zrovna zákoník nebyl daleko od království Božího. Zrovna člověk, pro kterého jsou zákony

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně)

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) NEDĚLE SVATODUŠNÍ formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. POZDRAV K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

Více

1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ

1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ 1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ První Boží přikázání nám přikazuje víru v Boha a v to, co nám Bůh zjevil, a také úctu k němu. Proti prvnímu přikázání hřeší, kdo opovrhuje Bohem nebo jeho

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Yahova Láska k homosexuálům

Yahova Láska k homosexuálům Yahova Láska k homosexuálům Nejkrásnější slova, která kdy dolehla k lidskému sluchu, jsou slova Yahushui vyřčená k ženě, která byla nachytána při cizoložství: Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více.

Více

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit Nejdi do pekla Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit V roce 2009 byla, mladá Korejská umělkyně, která se účastnila celonočního modlitebního setkání navštívena Ježíšem Kristem.

Více

2. Boží přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo

2. Boží přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo 2. Boží přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo Druhé Boží přikázání nám ukládá ctít Boží jméno. Nejtěžší urážka pro svaté Boží jméno je klení. A přece tolik lidí na světě kleje jakoby na tom nezáleželo.

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO TEOLOGICKÉ STUDIE ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO r ALOIS HONEK 1986 - ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA OBSAH Úvod em I. P o v o I á n í k e s p á s e. 1. Bůh chce naši spásu 2. Kristus nás vykoupil. 3. Kristus nám

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více