PŘÍLOHA 1 KRYCÍ LIST A DALŠÍ FORMULÁŘE (viz. MS Word) PŘÍLOHA 2 OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁVRH SMLOUVY (viz. MS Word)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA 1 KRYCÍ LIST A DALŠÍ FORMULÁŘE (viz. MS Word) PŘÍLOHA 2 OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁVRH SMLOUVY (viz. MS Word)"

Transkript

1 Signer: key: Public :27:17 CN=Mgr. Miloslav Holek, O=ABRI, s. r. o. [IČ ] OU=1 serialnumber=14 ab eb ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 2

2

3 OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE PŘÍLOHA 1 KRYCÍ LIST A DALŠÍ FORMULÁŘE (viz. MS Word) PŘÍLOHA 2 OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁVRH SMLOUVY (viz. MS Word) PŘÍLOHA 3 TECHNICKÉ SEPCIFIKACE (viz PDF) PŘÍLOHA 4 POLOŽKOVÝ ROZPOČET (viz MS Excel) Tato zadávací dokumentace je vypracována jako upřesňující podklad pro podání nabídek uchazečů, v rámci zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku, na dodávky zadávanou formou otevřeného řízení dle zákona. Práva a povinnosti, případně podmínky neupravené v této zadávací dokumentaci, se řídí tímto zákonem. Zadávací dokumentace Srpen 2013 Strana 3

4 Dodávka výukových technologií SPŠ Tachov, Světce v rámci projektu Inovace a zkvalitnění výuky technických oborů (2. vyhlášení)" Podporováno Evropskou unií ze strukturálních fondů v rámci programu ROP NUTS II Jihozápad POKYNY PRO UCHAZEČE Zadávací dokumentace Srpen 2013 Strana 4

5 POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY... 6 INFORMACE O ZADAVATELI... 6 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY... 6 TATO VEŘEJNÁ ZAKÁZKA JE VE SMYSLU 98 ZÁKONA ROZDĚLENA NA 4 ČÁSTI:... 7 OBECNÁ ČÁST OBECNÉ POKYNY FINANCOVÁNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE DODAVATELŮ JEDEN ÚČASTNÍK JEDNA NABÍDKA NA KAŽDOU Z ČÁSTÍ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VYSVĚTLENÍ TÝKAJÍCÍ SE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZÁKONY VYPRACOVÁNÍ NABÍDKY JAZYK NABÍDKY OSTATNÍ PROHLÁŠENÍ A DOKLADY POŽADOVANÉ ZADAVATELEM OBSAH NABÍDKY LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY A CENA NABÍDKY MĚNA NABÍDKY / PLATEB a FAKTURACE DOBA PLATNOSTI NABÍDKY VARIANTNÍ ŘEŠENÍ OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK, POSOUZENÍ A HODNOCENÍ PŘEDLOŽENÝCH NABÍDEK OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK POSUZOVÁNÍ NABÍDEK HODNOCENÍ NABÍDEK PRÁVA ZADAVATELE UZAVŘENÍ SMLOUVY Zadávací dokumentace Srpen 2013 Strana 5

6 POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/ Podáním nabídky uchazeč v plném rozsahu a bez omezení akceptuje všechny zde uvedené podmínky, jako jediný základ pro toto zadávacího řízení, a to bez ohledu na své vlastní prodejní podmínky, jichž se tímto vzdává. Očekává se, že si uchazeči pečlivě prostudují a budou dodržovat veškeré pokyny, formuláře, smluvní ustanovení a specifikace, které jsou součástí této zadávací dokumentace. Pokud nabídka nebude obsahovat všechny požadované informace, dokumentaci či nebude podána ve stanoveném termínu je toto důvodem k vyřazení hodnotící komisí. Nabídky došlé po termínu nebudou komisí vůbec otevírány. Na jakékoli výhrady k zadávací dokumentaci obsažené v nabídce, nebude brán zřetel a může na ně být pohlíženo jako na nesplnění zadávacích podmínek. INFORMACE O ZADAVATELI Základní údaje o zadavateli: Název: Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1 Sídlo: Světce 1, Tachov IČ: Statutární orgán: Mgr. Jana Hrčková, ředitelka školy Telefon: Profil zadavatele: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_82.html Osoba zastupující zadavatele: Zadavatel je v souladu s ust. 151 zákona č. 137/2006 Sb., v zadávacím řízení smluvně zastoupen níže uvedenou osobou, která za zadavatele vykonává zadavatelskou činnost, včetně zajištění průběhu zadávacího řízení. Název: ABRI, s.r.o. Sídlo: Jednoty 1628, Sokolov IČ: Kontaktní osoba: Mgr. Miloslav Holek telefon: PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Dodávka výukových technologií SPŠ Tachov, Světce v rámci projektu Inovace a zkvalitnění výuky technických oborů (2. vyhlášení). Druh veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka dle 12 odst. 1) zák. č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka na dodávky dle 8 zák. č. 137/2006 Sb. Typ zadávacího řízení - otevřené řízení dle 27 zák. č. 137/2006 Sb. Předmět veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace vybavení nových výukových technologií pro odbornou a praktickou výuku Střední průmyslové školy, Tachov, Světce 1 (dále jen SPŠ Tachov či škola). Nově pořízené technologie budou využívány při výuce praktického vyučování odborných předmětů v objektu SPŠ Tachov v Oldřichově. Zadávací dokumentace Srpen 2013 Strana 6

7 Dodávka vybavení zahrnuje celkem 4 soubory technologického či strojního vybavení, které budou umístěny do nově zrekonstruované budovy (haly) v Oldřichově, a to: 1. CNC pracoviště kovoobráběcí a strojní vybavení pro dílnu dělení a tvarových úprav materiálů 1 ks vertikální obráběcí centrum včetně řídících systémů a technologického zařízení pro dodávku tlakového vzduchu kompresoru a strojní vybavení díly (1x sloupová vrtačka, 1x ruční zakružovačka plechu, 1x pákové nůžky na plech, 1x ruční ohýbačka plechu a 1x ruční/nožní hydraulický lis), 2. Technologické zařízení pro svařování 6 stolů se zdroji (6x svařovací stůl s recirkulací dýmových zplodin a 6x svařovací zdroj), 3. CNC pracoviště pro zpracování dřeva 2 ks s technologickým zařízením pro přísun velkoplošného materiálu a ukládání zpracovaného materiálu (CNC obráběcí centrum, CNC formátová pila a pomocné a podávací technologie sada manipulačních vozíků pro horizontální a vertikální zakládání a přepravu LTD desek /dílců), 4. Vybavení odborné multimediální učebny s řídící ICT technikou CNC strojů s 10 programovacími stanicemi dílčí součást CNC stroje na programování úkolu pro činnost stroje (1x interaktivní tabule s projektorem, 1x projektor, 10x programovací stanice, 10x osobní počítač, 1x řídící počítač místní sítě, barevná tiskárna a místní počítačová síť). Veškeré nabízené zboží (zařízení) dle předmětu této veřejné zakázky bude v nabídce detailně specifikováno. Z této specifikace bude patrné vedle typového označení, výrobce také detailní popis součástí a parametrů, z čehož bude bez pochybností zřejmé splnění všech požadavků zadavatele uvedené v příloze č. 3 - Technické specifikace této zadávací dokumentace např. včetně uvedení nabízeného počtu požadovaných kusů všech upínacích trnů či závitníků u CNC kovoobráběcího centra přesně dle požadavků zadavatele. Instalaci příslušných zařízení provede vybraný dodavatel s odbornými pedagogy zadavatele. TATO VEŘEJNÁ ZAKÁZKA JE VE SMYSLU 98 ZÁKONA ROZDĚLENA NA 4 ČÁSTI: Dodavatel je oprávněn podat samostatnou nabídku jak na jednu z částí, tak na více částí i na všechny části veřejné zakázky. Číslo části Název části veřejné zakázky 1. CNC pracoviště kovoobráběcí a strojní vybavení pro dílnu dělení a tvarových úprav materiálů 2. Technologické zařízení pro svařování 3. CNC pracoviště pro zpracování dřeva 4. Vybavení odborné multimediální učebny s řídící ICT technikou CNC strojů Klasifikace předmětu veřejné zakázky - CPV: Strojní nářadí Obráběcí centra Obráběcí centra vertikální Obráběcí centra pro obrábění kovů Obráběcí a tvářecí stroje pro obrábění dřeva Zadávací dokumentace Srpen 2013 Strana 7

8 CNC soustruhy Stroje pro pájení, letování nebo svařování a přístroje k povrchovému kalení Kovoobráběcí a tvářecí stroje Programování Balík programů pro počítačovou projekci (CAD) Školící pomůcky a zařízení Elektronické tabule a příslušenství Počítačové sestavy Laserové tiskárny Detailní rozpis požadovaných dodávek a požadavky na splnění technických i jiných předpisů jsou uvedeny v PŘÍLOZE 3 TECHNICKÉ SPECIFIKACE A PŘÍLOZE 4 POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Postupné plnění veřejné zakázky bude probíhat na základě uzavřené kupní smlouvy, jejíž návrh je uveden v PŘÍLOZE 2 OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁVRH SMLOUVY. Doba plnění veřejné zakázky a časové podmínky fakturace: Předpokládané zahájení plnění: Předpokládané ukončení plnění: nejdéle do Vzhledem ke stanovenému harmonogramu čerpání finančních prostředků, přidělených zadavateli na plnění této veřejné zakázky, budou vybraní dodavatelé oprávněni vystavit účetní doklady (faktury) za dodané zboží nejdříve v měsíci lednu Místo plnění veřejné zakázky: Pořizované technologie budou dodávány a instalovány do nově zre-konstruovaných prostor SPŠ Tachov, a to do průmysl. haly bez č.p. na pozemku st. parc. č. 390/4 v k. ú. Oldřichov, obec Tachov. Objekt se nacházejí v okr. Tachov. Hlavní budova školy se nachází ve Světcích. NUTS 4: CZ0327 okr. Tachov OBECNÁ ČÁST 1 OBECNÉ POKYNY 1.1 Zadávací řízení probíhá podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) jako otevřené zadávací řízení na plnění nadlimitní veřejné zakázky na dodávky. Uchazeči musí předložit nabídku na celý rozsah dodávek dané části zakázky, které jsou požadovány v zadávací dokumentaci. Neúplné nabídky nebudou přijaty. Zadávací dokumentace Srpen 2013 Strana 8

9 1.2 Veřejná zakázka je ve smyslu 98 zákona rozdělena na 4 samostatné části. Dodavatel je oprávněn podat nabídku jak na plnění všech nebo jen některých částí veřejné zakázky, nebo jen na plnění jedné části veřejné zakázky samostatně. Nabídky každé z částí této veřejné zakázky budou zadavatelem posuzovány a hodnoceny samostatně a v souladu s tím bude i každá z částí zakázky samostatně zadána. 1.3 Uchazeč nese veškeré náklady spojené s vypracováním a podáním nabídky. Zadavatel v žádném případě neponese za takové náklady zodpovědnost, bez ohledu na způsob vedení nebo výsledek zadávacího řízení. 2 FINANCOVÁNÍ 2.1 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Podporováno Evropskou unií ze strukturálních fondů v rámci programu a v souladu s pravidly operačního programu ROP NUTS II Jihozápad Prioritní osa 14.2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí, Oblast podpory Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství Příjemcem financování je zadavatel. 3 POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE DODAVATELŮ 3.1 Zadavatel požaduje u dodavatelů, v souladu s oznámením o zakázce a ust. 50 odst. 1 zákona, prokázání splnění následujících kvalifikačních předpokladů: 3.2 Základní kvalifikační předpoklady v rozsahu dle ust. 53 odst. 1 písmen a) až k) zákona. Splnění těchto předpokladů uchazeč prokáže předložením: výpisu z evidence Rejstříku trestů, který doloží, že uchazeč, jeho statutární orgán atd. nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin dle ust. 53, odst. 1 písm. a) a b) zákona). Je-li dodavatel právnickou osobou, musí být doložen výpis z evidence Rejstříku trestů jak ve vztahu k této právnické osobě-dodavateli, tak i ve vztahu ke všem statutárním orgánům nebo všem členům statutárního orgánu takové právnické osoby-dodavatele; je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí být doložen výpis z evidence Rejstříku trestů jak ve vztahu k této právnické osob, tak i ke statutárnímu orgánu nebo ke každému členu statutárního orgánu této právnické osoby, potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani dále ještě čestného prohlášení ( 53odst. 1 písm. f) zákona). Čestné prohlášení o neexistenci daňových nedoplatků ve vztahu ke spotřební dani je součástí vzorového prohlášení přiloženého k zadávací dokumentaci (Formulář 2), potvrzení příslušného pracoviště České správy sociálního zabezpečení, příp. úřadu dle právního řádu země sídla, místa podnikání ( 53odst. 1 písm. h zákona), o tom, že dodavatel nemá nedoplatky na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a státní politice zaměstnanosti, podepsaného čestného prohlášení o neexistenci skutečností dle ust. 53 odst. 1 písm. c) až e) a g), i) až k) zákona, jehož vzor je uveden v zadávací dokumentaci (Formulář 2). Výše uvedené doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmějí být ke dni podání nabídek starší 90 dnů. Zadávací dokumentace Srpen 2013 Strana 9

10 3.3 Profesní kvalifikační předpoklady dle 54 písm. a), b), d) zákona. Splnění těchto předpokladů uchazeč prokáže předložením: výpisu z obchodního rejstříku ( 54 písm. a) ne staršího než 90 dní ke dni podání nabídek, je-li v něm uchazeč zapsán či jiné obdobné evidence, dokladu o oprávnění k podnikání ( 54 písm. b) podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zadávané zakázky její příslušné části. Toto uchazeč doloží zejména předložením příslušného živnostenského oprávnění či licence tj. nejčastěji výpisem z živnostenského rejstříku. Oprávněním k podnikání se pro tuto veřejnou zakázku/její příslušnou část, rozumí oprávnění k podnikání vydané podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Dle novely živnostenského zákona provedené zákonem č. 130/2008 Sb. konkrétně ust. 10 odst. 3, se prokazuje živnostenské oprávnění výpisem z živnostenského rejstříku a do vydání tohoto výpisu stejnopisem ohlášení s prokázaným doručením živnostenskému úřadu. 3.4 Technické kvalifikační předpoklady dle ust. 56 odst. 1 písm. a) zákona. Splnění těchto předpokladů uchazeč prokáže předložením: seznamu významných dodávek realizovaných uchazečem v posledních třech letech, kde bude u každé významné služby uveden název objednatele, jemuž bylo zboží dodáno, předmět a název dodávky, rozsah zakázky, dobu plnění zakázky a kontaktní údaje objednatele včetně telefonického spojení na kontaktní osobu. Samostatnou přílohou toho seznamu bude k jednotlivým významným zakázkám: a) osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, nebo b) osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo c) smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu b) od této osoby získat z důvodu spočívajících na její straně. Tyto osvědčení musí obsahovat název objednatele, název zakázky, dobu plnění, místo plnění, předmět zakázky, informaci, zda bylo zboží dodáno příp. nainstalováno řádně a odborně a zda k zakázce existují nevypořádané reklamace či soudní spory. Vzor tohoto osvědčení je uveden v příloze této zadávací dokumentace (viz Formulář 4). Zadavatel upozorňuje, že toto osvědčení objednatelů nelze nahradit pouhým prohlášením dodavatele o řádném plnění významné dodávky. Musí být doloženo jako samostatný dokument vedle seznamu těchto služeb vystaveného uchazečem. Rozsah a objem dodávek (zboží), které zadavatel pro účely tohoto zadávacího řízení považuje za významné dodávky dle předchozího odstavce, a které musí být uvedeny v požadovaném seznamu, při tom zadavatel stanovuje zvlášť pro každou část veřejné zakázky: a) Pro část 1. veřejné zakázky: uchazeč doloží dodání alespoň jednoho (1) CNC kovoobráběcího stroje s plynule řízeným 2 osým otočným stolkem (mělo by být zřejmé z doloženého osvědčení o dodání zboží), b) Pro část 2. veřejné zakázky: uchazeč doloží dodání alespoň dvou (2) svařovacích zdrojů, Zadávací dokumentace Srpen 2013 Strana 10

11 c) Pro část 3. veřejné zakázky: uchazeč doloží dodání alespoň jednoho (1) CNC dřevoobráběcího stroje, d) Pro část 4. veřejné zakázky: uchazeč doloží dodání alespoň jedné (1) interaktivní tabule s projektorem a vybavení min. 5 stolních počítačů, Z obsahu (textu) tohoto osvědčení bude jasně vyplývat dodání právě požadovaného zařízení s požadovanými vlastnostmi dle předchozího odstavce. Pokud se uchazeč podílel na významné dodávce pouze jako subdodavatel, je nutné v seznamu specifikovat konkrétní část této zakázky. 3.5 V rámci prokázání kvalifikace dále uchazeč předloží: čestné prohlášení uchazeče o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit tuto veřejnou zakázku (Formulář 2 bod. 2). 3.6 Všechny doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace musejí být součástí nabídky a budou předloženy v prostých kopiích. Požádá-li zadavatel před uzavřením smlouvy o předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace, je uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, povinen je bez zbytečného odkladu předložit. 3.7 Všechny doklady musí být kvalitním způsobem vytištěny tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. 3.8 Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Posouzení provede v souladu s ust. 59 odst. 3 zákona hodnotící komise stanovená zadavatelem. 3.9 Je-li zadavatelem požadováno prohlášení, musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. V případě podpisu jinou osobou musí být doložen originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění Pokud podává nabídku na plnění veřejné zakázky tzv. dodavatelské konsorcium tj. nabídku podává více dodavatelů společně, musí každý z nich prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů dle ust. 50 odst. 1 písm. a) zákona resp. 53 zákona (tj. doložení dokumentů dle bodu 3.2) a profesní kvalifikační předpoklady dle 54 písm. a) zákona tj. doložit výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence. Ostatní kvalifikační předpoklady dokládají společně, tedy každý z nich může prokázat pouze některý z kvalifikačních předpokladů, některý oprávnění k podnikání, jiný doložení splnění významných dodávek apod. Tito dodavatelé jsou dále povinni přiložit k nabídce originál nebo ověřenou kopii smlouvy o sdružení (konsorcium) více viz. bod Prokázání splnění kvalifikace subdodavatelem - není-li uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace podle ust. 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Možnost prokázání kvalifikace subdodavatelem je tedy obecně dána u všech kvalifikačních předpokladů, vyjma základních kvalifikačních předpokladů a předložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence. Je-li část kvalifikace prokazována subdodavatelem, je uchazeč povinen v předkládané nabídce předložit: a) Čestné prohlášení subdodavatele, že není veden v rejstříku osob, se zákazem plnění veřejných zakázek ( 53 odst. 1 písm. j) b) Výpis z obchodního rejstříku či obdobné evidence, je-li zde zapsán ( 54 písm. a) c) Smlouvu uzavřenou s tímto subdodavatelem Zadávací dokumentace Srpen 2013 Strana 11

12 Z této uzavřené smlouvy se subdodavatelem bude vyplývat závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky uchazečem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Subdodavatel se zde tedy smluvně zaváže dodavateli, že za něj splní část či celý předmět veřejné zakázky. Zadavateli postačí, když smlouvu se subdodavatelem uzavře pouze jeden z členů případného konsorcia Zahraniční osoba - dodavatel prokazuje v souladu s ust. 51 odst. 7 zákona, nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, splnění základních kvalifikačních kritérií doklady podle právního řádu platného v zemi jejího sídla, případně bydliště nebo výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, a to v rozsahu požadovaném zákonem a zadavatelem. Doklady, prokazující splnění kvalifikace, předkládá zahraniční osoba v původním jazyce současně s jejich úředně ověřeným překladem do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce uchazeč se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladu úřední překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. Nevydává-li se podle právního řádu dané zahraniční země určitý doklad, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace - uchazeči mohou k prokázání základních kvalifikačních předpokladů, dle ust. 53 odst. 1 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů dle ust. 54 písm. a) až d) zákona, využít za podmínek stanovených v 127 zákona, výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, ne staršího než 3 měsíce. Uchazeči mohou dále k prokázání kvalifikačních předpokladů využít za podmínek stanovených v ust. 134 zákona certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů. Certifikát musí být platný ve smyslu ust. 140 odst. 1 zákona (tj. platnost certifikátu je 1 rok). Tento certifikát nahrazuje prokázání kvalifikace uchazečem v rozsahu v něm uvedených údajů. Zadavatel přijme za podmínek stanovených v ust. 143 zákona výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů, případně zahraniční certifikát. 4 JEDEN ÚČASTNÍK JEDNA NABÍDKA NA KAŽDOU Z ČÁSTÍ ZAKÁZKY 4.1 Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. 4.2 Pokud dodavatel podá na plnění totožné části veřejné zakázky více nabídek nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, prostřednictvím kterého jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z další účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči. 4.3 Jednu nabídku může podat i více dodavatelů společně. Pokud je uchazečem společný podnik či konsorcium dvou či více osob, musí předložit společnou nabídku s cílem získat jednu společnou smlouvu. Tito dodavatelé jsou dále povinni přiložit k nabídce originál nebo ověřenou kopii smlouvy o sdružení (konsorcium) dle ust. 829 až 841 Zadávací dokumentace Srpen 2013 Strana 12

13 Občanského zákoníku či jiné nepojmenované smlouvy (s náležitým obsahem), z níž mimo jiné vyplývá, že všichni tito sdružení dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky, zavázáni společně a nerozdílně po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Každá z těchto spojených osob musí nabídku podepsat a ponese společnou a nerozdílnou odpovědnost za nabídku a za každou smlouvu. Tyto osoby musejí ze svého středu označit jednu osobu, která bude jednat jako jejich zástupce, a bude mít pravomoc společný podnik či konsorcium smluvně zavázat. Složení společného podniku či konsorcia nelze měnit bez předchozího písemného souhlasu zadavatele. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 5 OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 5.1 Zadávací dokumentace se skládá z následujících dokumentů, se kterými je nutné se seznámit: POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY PŘÍLOHA 1 KRYCÍ LIST A DALŠÍ FORMULÁŘE P ŘÍLOHA 2 OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁVRH SMLOUVY P ŘÍLOHA 3 TECHNICKÉ SPECIFIKACE P ŘÍLOHA 4 POLOŽKOVÝ ROZPOČET 5.2 Součástí zadávací dokumentace je soupis požadovaných dodávek v elektronické podobě ve formátu XLS (položkový rozpočet v sešitu aplikace MS Excel). Povinností uchazeče je vrátit jej správně vyplněný pro danou část zakázky v rámci podané nabídky, tj. do sloupce uvádějícího ceny musí uchazeč vyplnit jednotkovou cenu v Kč, a to přímou číselnou hodnotou, ne např. odkazem na jinou buňku. Položkový rozpočet požadujeme v případě listinné nabídky odevzdat jak v písemné podobě tak v el. podobě na CD v nezměněné a nezamčené formě (např. heslem apod.). 5.3 Uchazeči nesou výhradní zodpovědnost za náležitou kontrolu veškeré zadávací dokumentace, jakož i veškerých úprav v zadávací dokumentaci provedených v průběhu trvání zadávacího řízení. Dále jsou uchazeči zodpovědní za získání spolehlivých informací ohledně veškerých podmínek a povinností, které mohou jakýmkoli způsobem ovlivnit hodnotu či povahu nabídky. V případě, že uchazeč bude úspěšný, nebudou zvažovány žádné požadavky na změnu částky uvedené v nabídce z důvodu jeho chyb nebo opomenutí výše uvedených povinností. 5.4 Uchazeč je povinen předložit veškeré dokumenty požadované v ustanoveních zadávací dokumentace. Veškeré takové dokumenty musí bez výjimky splňovat tyto podmínky a dodržovat tato ustanovení, přičemž v nich účastník nesmí provádět žádné změny. 6 VYSVĚTLENÍ TÝKAJÍCÍ SE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 6.1 Dodavatelé mohou písemně požádat o dodatečné informace k zadávací dokumentaci v souladu s ust. 49 odst. 1 zákona buď listinou zásilkou na adrese: ABRI, s.r.o., Ondříčkova 537, Sokolov , kontaktní osoba Mgr. Miloslav Holek nebo elektronicky em zaslaným na adresu: přičemž tato Zadávací dokumentace Srpen 2013 Strana 13

14 žádost musí být doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání. V žádosti dodavatelé vždy uvedou název veřejné zakázky a své identifikační údaje. Zadavatel odešle žadateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o informace. 6.2 Uchazeč je při komunikaci prostřednictvím elektronické pošty povinen potvrdit neprodleně zadavateli přijetí každé zprávy. 6.3 Zadavatel vždy uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění dotazu na svém profilu zadavatele na adrese https://ezak.cnpk.cz/profile_display_82.html, kde budou tyto dodatečné informace spolu se zadávací dokumentací volně dálkově přístupné. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout/zveřejnit i bez předchozí žádosti. 6.4 Z uvedených důvodů zadavatel důrazně doporučuje všem uchazečům průběžně po celou dobu lhůty pro podání nabídek sledovat profil zadavatele, aby tak měli k dispozici po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek kompletní informace pro zpracování nabídky. 7 ZÁKONY Při podání nabídek se má za to, že uchazeči znají veškeré příslušné zákony, právní nařízení a vyhlášky České republiky, které by mohly jakkoli ovlivnit, či se jimi mají řídit činnosti a operace zahrnuté v nabídce a následné smlouvě. VYPRACOVÁNÍ NABÍDKY 8 JAZYK NABÍDKY 8.1 Nabídky, dokumenty a veškerá korespondence týkající se tohoto zadávacího řízení mezi uchazečem a zadavatelem musí být vždy vyhotoveny v českém jazyce. 9 OSTATNÍ PROHLÁŠENÍ A DOKLADY POŽADOVANÉ ZADAVATELEM 9.1 Uchazeč jako součást své nabídky v souladu s ust. 68 odst. 2 zákona dále předloží tyto prohlášení a případné seznamy: Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, Aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 % ze základního kapitálu vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek (pouze má-li uchazeč formu akciové spol.), Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. Všechna tato požadovaná prohlášení a seznamy jsou součástí vzorového prohlášení (Formulář 2). 10 OBSAH NABÍDKY 10.1 Všechny předložené nabídky musí splňovat požadavky zadávací dokumentace a budou za dodržení následujícího pořadí obsahovat: 1) Obsah nabídky s uvedením všech obsažených dokumentů a čísla strany Zadávací dokumentace Srpen 2013 Strana 14

15 2) Krycí list nabídky vyplněný pro příslušnou část zakázky do vzorového formuláře (Formulář 1) 3) Smlouva dodavatelů podávající společnou nabídku (bod 4.3) je-li relevantní 4) Doklady prokazující splnění kvalifikace dle bodu 3. tj.: výpisy z evidence Rejstříku trestů ( u právnické osoby i statutární orgány) potvrzení příslušného finančního úřadu čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani (je součástí Formuláře 2) potvrzení příslušného pracoviště České správy sociálního zabezpečení čestného prohlášení o splnění kvalifikace dle ust. 53 odst. 1 písm. c) až e) a g), i) až k) zákona (vzor je součástí Formuláře 2) výpis z obchodního rejstříku (je-li v něm uchazeč dodavatel zapsán) doklad o oprávnění k podnikání (zejména výpis z živnostenského rejstříku) seznam významných dodávek (v daném rozsahu pro danou část zakázky) osvědčení objednatele o splnění dodávky, příp. jiné dokumenty dle bodu 3.4 Případně doklady prokazující splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele (orig. subdodavatelské sml., výpis z OR subdodavatele a prohlášení že subdodavatel není veden v rejstříku osob, se zákazem plnění veřejných zakázek) nebo v rámci společné nabídky dle ust. 51 zákona. 5) Čestné prohlášení uchazeče o ekonomické a finanční způsobilosti (Formuláře 2) 6) Seznamy a prohlášení dle bodu 9.1 této dokumentace dle ust. 68 odst. 2 zákona (jsou k vyplnění součástí vzorového Formuláře 2) 7) Podepsaný návrh kupní smlouvy, obsažený v PŘÍLOZE 2 OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁVRH SMLOUVY této zadávací dokumentace, a to jak v písemné tak v elektronické podobě na CD (u nabídek v listinné podobě). 8) Oceněný položkový rozpočet zboží, obsažený v PŘÍLOZE 4 POLOŽKOVÝ ROZPOČET, a to jak v písemné tak v elektronické podobě na CD ve formátu MS EXCEL (u nabídek v listinné podobě). 9) Podrobný technický popis nabízeného zboží (všech položek), jenž bude po ukončení zadávacího řízení následně zároveň přílohou č. 1 návrhu smlouvy. Z tohoto technického popisu bude zřejmé všechny potřebné údaje dokládající, že nabízené zboží odpovídá všem jednotlivým požadavkům zadavatele, obsaženým v technické specifikaci viz. příloha č. 3. Uchazeč nechť věnuje dostatečnou pozornost tomu popisu do všech detailů, aby při posuzování nebylo pochyb o kompletnosti nabízeného zboží a souladu se všemi technickými požadavky, vlastnostmi a kusy příslušenství nabízeného zboží/zařízení. 10) Další případné doklady (neuvedené v tomto výčtu) požadované zákonem či zadavatelem v této dokumentaci např. originál zmocnění, originál subdodavatelské smlouvy aj Jak bylo uvedeno výše dodavatel ve své nabídce podrobně popíše zařízení či software určený k dodání. U každého zboží bude uvedeno alespoň: výrobce, typové označení a dále zejména podrobný popis parametrů nabízeného zboží a příslušenství dle technické specifikace. Zadávací dokumentace Srpen 2013 Strana 15

16 10.3 Dodavatel zároveň zpracuje a dodá oceněný položkový rozpočet (příloha č. 4), jenž bude zahrnovat veškeré zboží tvořící dodávku, včetně veškerých zadavatelem požadovaných součástí a příslušenství dle specifikace uvedené v příloze č. 3 Technické specifikace této zadávací dokumentace podle toho, do jaké části zakázky uchazeč nabídku podává Veškeré doklady či prohlášení obsažené v nabídce, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Pokud budou podepsány jinou osobou, musí nabídka obsahovat originál nebo úředně ověřenou kopii jeho zmocnění Veškeré nabídky v listinné podobě musí být předloženy uchazečem písemně v jednom (1) podepsaném originále označeném jako originál a v jedné (1) kopii označené kopie. V případě jakýchkoli nesrovnalostí mezi jednotlivými verzemi, bude mít přednost verze originální. Všechny verze nabídky musí být řádným způsobem svázané nebo zapečetěné tak, aby nemohlo dojít k vypadávání listů. Oceněný položkový rozpočet na CD v elektronické podobě se předkládá pouze v jednom (1) vyhotovení. Nabídky v elektronické podobě se podávají v jednom (1) elektronickém vyhotovení Jednotlivé listy nabídky budou očíslovány nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou. 11 LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY 11.1 Veškeré nabídky musí být podané ve stanovené lhůtě pro podání nabídek, tj. do dne a hodiny do 09:00 hodin. Nabídka v listinné podobě budou doručovány na adrese: Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1, Světce 1, Tachov, a to doporučeným dopisem, nebo osobně s potvrzením přijetí. V případě osobního podání je možno podat nabídky v pracovních dnech pondělí až pátek od 8:00 do 14:00 hod na sekretariátu ředitele školy v 1.p budovy V případě zaslání nabídky provozovatele poštovních služeb doporučenou poštou, je nutné, aby takto podaná nabídka byla doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídky. Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí nabídky podatelnou zadavatele Veškeré nabídky včetně příloh a všech doprovodných dokumentů v listinné podobě musí být předloženy v řádně uzavřené, neprůhledné a neporušené obálce označené názvem veřejné zakázky a číslem části/částí zakázky na níž/na něž je nabídka podávaná dle tohoto vzoru: Dodávka výukových technologií SPŠ Tachov, Světce v rámci projektu Inovace a zkvalitnění výuky technických oborů (2. vyhlášení) část zakázky č NEOTVÍRAT Obálky budou dále opatřeny adresou zadavatele pro doručování nabídek a zpáteční adresou uchazeče, na niž je možné zaslat uchazeči vyrozumění dle ust. 71 odst. 6 zákona o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek Nabídky lze podat také elektronicky (tedy buď listině nebo elektronicky nikoliv oběma způsoby zároveň). Nabídka v elektronické podobě musí být podána v souladu s požadavky stanovenými v 149 zákona. Pro podání nabídek v elektronické podobě je třeba provést registraci dodavatele ve elektronickém nástroji E-ZAK na adrese https://ezak.cnpk.cz/registrace.html. Elektronicky nabídku musí podepsat Zadávací dokumentace Srpen 2013 Strana 16

17 oprávněná osoba. Podrobnější informace uchazeč nalezne v uživatelské příručce pro dodavatele a manuálu elektronické podpisu dostupných na https://ezak.cnpk.cz/, kde lze také provést nastavení prohlížeče a systému Podání nabídky v elektronické podobě uchazeč provede po předchozí regitsraci pomocí eletronického nástroje E-ZAK https://ezak.cnpk.cz/ na profilu zadavatele této veřejné zakázky, přičemž tato nabídka musí být opatřena elektronickým podpisem oprávněné osoby. V případě zmocnění k podpisu a podání elektronické nabídky je v takovém případě nutné doložit eletronicky podepsanou plnou moc či převedení listiné plné moci do el. podoby pomocí autorizované konverze. 12 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY A CENA NABÍDKY 12.1 Předpokládaná hodnota jednotlivých částí veřejné zakázky je: Číslo části Název části veřejné zakázky Předpokládaná hodnota bez DPH 1. CNC pracoviště kovoobráběcí a strojní vybavení pro dílnu ,-- Kč dělení a tvarových úprav materiálů (vč. kompresoru) 2. Technologické zařízení pro svařování ,-- Kč 3. CNC pracoviště pro zpracování dřeva ,-- Kč 4. Vybavení odborné multimediální učebny s řídící ICT technikou CNC strojů ,-- Kč 12.2 Bude se mít za to, že se uchazeči před podáním své nabídky ujistili o její správnosti a úplnosti, že vzali v úvahu vše, co je potřebné pro úplné a řádné plnění smlouvy a že zahrnuli do svých sazeb a cen veškeré náklady včetně všech rizik. Cena nabídky musí pokrývat všechny náklady spojené s plnění této zakázky tj. jak cenu jednotlivých dodávek, tak instalaci a zaškolení pedagogů Uchazeč musí předložit rozpis cen v CZK za jednotlivé položky uvedené v soupisu dodávek. Pro zpracování nabídky se použije formát soupisu dodávek, který je v elektronické verzi součástí zadávací dokumentace (viz PŘÍLOHA 4 zvláštní příloha ve formátu.xls). Uchazeč ocení všechny položky příslušné části zakázky, na jejíž plnění podává nabídku, v případě neocenění některé z položek, bude taková nabídka považována za neúplnou Celková cena dodávky dané části veřejné zakázky zahrnuje i veškeré související služby a práce a je vypočtena na základě rozpisu dílčích cen jednotlivých položek uvedených v soupisu dodávek. 13 MĚNA NABÍDKY / PLATEB a FAKTURACE 13.1 Nabídky musí být předloženy v korunách českých Veškeré platby budou prováděny v české měně na základě fakturace provedených prací zhotovitelem a po schválení fakturace zadavatelem Veškerá korespondence vztahující se k platbám včetně faktur, průběžných a závěrečných potvrzení o úhradě musí být zasílána zadavateli v českém jazyce Veškeré účetní doklady musí obsahovat název tohoto projektu/veřejné zakázky a dále všechny náležitosti dle platné legislativy. V případě, že tomu tak nebude, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane Zadávací dokumentace Srpen 2013 Strana 17

18 do prodlení se splatností; ta začíná běžet znovu od opětovného zaslaní náležitě doplněných či opravených dokladů. 14 DOBA PLATNOSTI NABÍDKY 14.1 Uchazeč je vázán celým obsahem podané nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty stanovené na 90 (devadesát) kalendářních dnů. Zadávací lhůta počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazeči, s nímž může zadavatel v souladu se zákonem uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení. 15 VARIANTNÍ ŘEŠENÍ 15.1 Zadavatel vylučuje možnost předložit variantní nabídky. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK, POSOUZENÍ A HODNOCENÍ PŘEDLOŽENÝCH NABÍDEK 16 OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK 16.1 Obálky s nabídkami budou za tímto účelem jmenovanou komisí otevírány na jednání, které se bude konat dne od 09:05 hod. na adrese: Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1, Světce 1, Tachov v učebně č. 110-E v 1. patře školy Zadavatel v souladu s ust. 71 odst. 3 zákona stanovuje, že hodnotící komise plní zároveň funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami Otevírání obálek se mohou účastnit zplnomocnění zástupci uchazečů, jejichž nabídky byly doručeny zadavateli do konce lhůty pro podávání nabídek. Z organizačních a kapacitních důvodů je omezen počet zástupců každého uchazeče na dvě fyzické osoby. Zadavatel může požadovat po přítomných uchazečích zplnomocnění a stvrzení podpisem v listině přítomných uchazečů. 17 POSUZOVÁNÍ NABÍDEK 17.1 Hodnotící komise provede posouzení kvalifikace, posouzení nabídek z hlediska splnění zákonných požadavků a zadávacích podmínek a dále z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku, která je v rozporu s platnými právními předpisy. Nabídky, které tyto požadavky nesplňují, budou vyřazeny. Ke zjevným početním chybám v nabídce, zjištěným při posouzení nabídek, které nemají vliv na nabídkovou cenu, hodnotící komise nepřihlíží Uchazeče, jehož nabídka byla při posouzení nabídek hodnotící komisí z důvodu uvedených v předchozím odstavci vyřazena, vyloučí zadavatel bezodkladně z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče, včetně důvodů, veřejný zadavatel uchazeči bezodkladně písemně oznámí. 18 HODNOCENÍ NABÍDEK 18.1 Hodnocení nabídek bude hodnotící komisí provedeno na základě posouzení stanoveného hodnotícího kritéria. Nabídky budou hodnoceny v každé části veřejné zakázky samostatně Hodnotící kritéria Zadávací dokumentace Srpen 2013 Strana 18

19 Základním kritériem pro zadání zakázky je ekonomická výhodnost nabídky dle ust. 78 odst. 1 písm. a) zákona. Hodnocení proběhne pro každou část zakázky samostatně. Hodnocení, v rámci tohoto kritéria, proběhne v souladu s 79 zákona podle níže uvedených dílčích hodnotících kritérií. Dílčí hodnotící kritéria jsou stanovena v sestupném pořadí podle stupně významu, který jim zadavatel přisuzuje a vztah mezi nimi je vyjádřen jejich vahou v %, a to: Dílčí hodnotící kritéria Nabídková cena bez DPH 80 % Délka záruční doby v měsících 20 % Váha Kritérium č. 1 Nabídková cena Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její celková výše bez DPH za příslušnou část zakázky, která bude uvedená v krycím listu nabídky a návrhu smlouvy obchodních podmínkách. V případě rozporu těchto dokumentů je rozhodující cena uvedena v návrhu smlouvy. Nejvhodnější nabídka v rámci tohoto kritéria bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Kritérium č. 2 Délka záruční doby v měsících U tohoto kritéria bude hodnocena poskytnutá délka záruční doby v měsících na celý předmět dané části zakázky (tj. záruku nelze rozdělit např. na jednotlivé komponenty apod.), která bude uvedena v krycím listu a návrhu smlouvy obchodních podmínkách pro příslušnou část zakázky. Zadavatel stanovuje, že minimální požadavek na délku záruční doby je 24 měsíců a současně maximální požadavek na délku záruční doby je 60 měsíců, pokud uchazeč nabídne lhůtu delší než toto stanovené maximum, nebude mít toto vliv na lepší hodnocení a nabídka bude hodnocena jako nabídka s maximální hodnotou tj. 60 měsíců Způsob hodnocení Hodnocení nabídek bude provedeno hodnotící komisí jmenovanou zadavatelem. Pro hodnocení nabídek použije komise bodovací metodu, přičemž použije bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce pro danou část zakázky bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelná dílčí kritéria, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria (tj. Nabídková cena), získá nejvhodnější nabídka 100 bodů. Každá další hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria (tj. Délka záruční doby), získá nejvhodnější nabídka 100 bodů. Každá další hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k nejvhodnější nabídce. Hodnocení provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek podle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty. Zadávací dokumentace Srpen 2013 Strana 19

20 V případě, že při hodnocení nabídek získá více nabídek stejné celkové bodové hodnocení bude vybrána nabídka, která splňuje lépe dílčí hodnotící kritérium nabídkové ceny tj. nabídka s nižší nabídkovou cenou. Pokud by více nabídek mělo totožné nabídkové ceny zadavatel přistoupí k transparentnímu losování vítězné nabídky, za přítomnosti uchazečů se stejnými nabídkovými cenami. Datum konání a způsob losování sdělí zadavatel písemně všem uchazečům a tento postup zveřejní obdobným způsobem jako tuto zadávací dokumentaci Veřejná zakázka (její daná část) bude přidělena uchazeči, jehož nabídka byla vyhodnocena jako.ekonomicky nejvýhodnější příp. dle postupu dle předchozího odstavce v případě rovnosti nabídek. 19 PRÁVA ZADAVATELE 19.1 Zadavatel zruší v souladu s ust. 84 odst. 1 zákona bez zbytečného odkladu zadávací řízení, pokud na jednotlivé části veřejné zakázky: a) nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky, b) byli z účasti v zadávacím řízení vyloučeni všichni uchazeči, c) nebyla uzavřena smlouva s posledním uchazečem v pořadí, s nímž bylo možné tuto smlouvu uzavřít, d) obdržel pouze jednu nabídku, nebo po posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka Zadavatel je oprávněn v souladu s ust. 84 odst. 2 zákona bez zbytečného odkladu zrušit zadávací řízení, pouze pokud: a) odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné změny okolností, které nastaly v době od zahájení zadávacího řízení a které zadavatel s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohl předvídat a ani je nezpůsobil. b) v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval Vzhledem ke skutečnosti, že předmět veřejné zakázky má být z větší části financován z dotačních prostředků Operačního programu NUTS II Jihozápad, považuje zadavatel za podstatnou změnu okolností mimo jiné také skutečnost, kdyby nedošlo k přidělení očekávané finanční podpory (dotace) původně určené pro realizaci předmětu veřejné zakázky. V takovém případě bude toto zadávací řízení zrušeno Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele, jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky Nabídku nelze považovat za uzavření smlouvy. Uchazeči podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy zakázky se zadavatelem Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace uváděné uchazečem v nabídce Zadavatel si vyhrazuje právo v případě potřeby, v průběhu lhůty pro podání nabídek, doplnit či změnit zadávací podmínky V souladu s ust. 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 20 UZAVŘENÍ SMLOUVY Zadávací dokumentace Srpen 2013 Strana 20

Pořízení cisternové automobilové stříkačky

Pořízení cisternové automobilové stříkačky Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (dle ustanovení 38, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku Pořízení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Příloha č. 1 Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 01-2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0038 Škola otevřená

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C Odbor školství, kultury a sportu náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 Zájemci o veřejnou zakázku Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem: DODÁVKA KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB. vyhlášená v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

Novém Jičíně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Část A - Dodávka IT

Novém Jičíně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Část A - Dodávka IT Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace Jubilejní 484/3, 741 01 Nový Jičín Mgr. Ladislav Pospěch, ředitel 45214859 VŠEM DODAVATELŮM

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Sběrný systém BRO na území mikroregionu Horní Vltava Boubínsko - kompostéry

Sběrný systém BRO na území mikroregionu Horní Vltava Boubínsko - kompostéry ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Zakázka malého rozsahu (2. kategorie) Veřejná zakázka malého rozsahu (2. kategorie), zadávaná mimo

Více

Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze.

Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze. Lhůta pro podání nabídek: 8.2..2012 Zodpovědná osoba: Ing. Pavel Jirka,

Více

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku (dále také jako VZ ) Čl. I Identifikační údaje zadavatele

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku (dále také jako VZ ) Čl. I Identifikační údaje zadavatele Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku (dále také jako VZ ) Čl. I Identifikační údaje zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel Se sídlem: Budějovická 7, 140 96 Praha 4 IČ: 71214011

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Dodání serverů pro IS Celní správy v roce 2011 Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na dodávky je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst.1) písm. a)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA VÝSTAVBU VÝROBNÍ HALY A ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA VÝSTAVBU VÝROBNÍ HALY A ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA VÝSTAVBU VÝROBNÍ HALY A ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY 1) Identifikace zadavatele Název zadavatele: Antonín Vraňan Sídlo: Hlavní 184, 696 17 Dolní Bojanovice IČ: 69026013

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Rozšíření separace bioodpadů v obci Březolupy

Rozšíření separace bioodpadů v obci Březolupy Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky (dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA DODÁVKU SÍŤOVNÍKŮ PRO SKLADOVÁNÍ A PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA DODÁVKU SÍŤOVNÍKŮ PRO SKLADOVÁNÍ A PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA DODÁVKU SÍŤOVNÍKŮ PRO SKLADOVÁNÍ A PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN 1) Identifikace zadavatele Název zadavatele: JUKKA, s.r.o. Sídlo: Lhotská 772, 687 22 Ostrožská Nová Ves

Více

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze Lhůta pro podání nabídek: 5.6.2013 Zodpovědná

Více

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI KOSTELEC

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI KOSTELEC VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK KE ZJEDNODUŠENÉMU PODLIMITNÍMU ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI KOSTELEC ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Č. 137/2006 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB ADMINISTRACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Zadavatel Název: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Praha 7, Pplk.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Dodávka vozidel v

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup počítačů.

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup počítačů. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 11. 10. 2013 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup počítačů. Město Černošice vyhlašuje

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 1. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE... 2 1.1 Kvalifikační předpoklady... 2 1.2 Prokázání splnění určité části kvalifikace prostřednictvím

Více

TJ Sokol Brno, - Obřany - Maloměřice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TJ Sokol Brno, - Obřany - Maloměřice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na dodávky, v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Postup

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Název a sídlo zadavatele: Obec Kamenný Přívoz Kamenný Přívoz 285, 252 82 Kamenný Přívoz IČ: 00241351,

Více

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele 258 16 977 CZ 258 16 977. Článek 2 Vymezení předmětu veřejné zakázky

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele 258 16 977 CZ 258 16 977. Článek 2 Vymezení předmětu veřejné zakázky Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o. 700 30 Ostrava-Zábřeh, A. Brože 2/3124 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadavatel: HORIZONT NARE s.r.o. Vodní 342/5 737 01 Český Těšín Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

IČ: 00020478 dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zjednodušené podlimitní řízení

IČ: 00020478 dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zjednodušené podlimitní řízení Zadavatel: Česká republika Název veřejné zakázky: Uzavření rámcové Ministerstvo zemědělství smlouvy na poskytování služeb v oblasti marketingové, mediální a PR kampaně na podporu nové webové platformy

Více

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále rovněž jen Zákon

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Výzva k podání nabídek ROP NUTS II Jihozápad Registrační číslo a název CZ.1.14/2.4.00/19.02574, Modernizace odborných učeben projektu: a dílen SOŠ Velešín Název zakázky: Pořízení vybavení

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Propagace a prezentace důchodové reformy zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky Název programu: Registrační číslo projektu: Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky: Datum vyhlášení zakázky: 8. 4. 2013 Název zadavatele: Sídlo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Výzva k podání nabídek ROP NUTS II Jihozápad Registrační číslo a název CZ.1.14/2.4.00/19.02574, Modernizace odborných učeben a dílen projektu: SOŠ Velešín Název zakázky: Pořízení nábytku

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3388 Název projektu: Základní škola Kobylí - škola bez stresu Název

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Muzeum a Pojizerská galerie Semily Husova 2, 513 01 Semily IČ: 00085839 * tel.: 481 622 528 * email: muzeum@muzeumsemily.eu Č.j.: MZ-01-2011/02 Semily, 20. června 2011 Počet listů: 6 OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu zákona: Právní forma: veřejný zadavatel Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Název a sídlo zadavatele: Obec Křečovice Křečovice 9 257 56 Neveklov IČ: 00232068 DIČ: CZ00232068

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení veřejné zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele, právní forma: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: EXPOZICE

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY 1. Zadavatel: MASO WEST s.r.o. Se sídlem Za Mototechnou 1619, 155 00 Praha IČ: 25237349 Tel.: 602 167 086 E-mail: kopacek@masowest.cz Adresa pro doručování:

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

Nákup tonerů do tiskáren

Nákup tonerů do tiskáren Zadavatel: Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19 360 00 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Zastoupený: JUDr. Zdeněk Horák, MBA generální ředitel Zakázka: Nákup tonerů do tiskáren Zadavatel v souladu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nákup strojů a technologií pro provozovnu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nákup strojů a technologií pro provozovnu Ing. Čeněk Kukal Saratovská 1070/37, 100 00 Praha Přístavba kompletační haly a nákup nových technologií do výroby reg. č. projektu: 11/014/3120a/120/001057 Č. j: VZ-23/03-2013 Praha, 10. ledna 2014 Počet

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 1 Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 1 Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU OBEC ZLATÁ KORUNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE textová část. Dodávka a montáž nábytku do výdejny jídel 2013/0180

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE textová část. Dodávka a montáž nábytku do výdejny jídel 2013/0180 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE textová část k podlimitní veřejné zakázce ve smyslu ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon), na zakázku: Dodávka a montáž nábytku do výdejny jídel 2013/0180

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Zadávání zakázek mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, zakázka malého rozsahu Otevřená výzva 1. Zadavatel: Maso Třebovle s.r.o.

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

Naše značka: V Hradci Králové dne

Naše značka: V Hradci Králové dne T E C H N I C K É S L U Ž B Y H R A D E C K R Á L O V É Vyřizuje: Schejbalová Tel.: 495 402 648 Fax: 495 402 655 e-mail: schejbalova@tshk.cz IČ: 64809447 DIČ: CZ64809447 Naše značka: 115076 V Hradci Králové

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) Pravidelná revize,

Více

ČÁST 2: Dodávka originálních tonerových kazet a fotoválců do tiskáren a kopírek OKI

ČÁST 2: Dodávka originálních tonerových kazet a fotoválců do tiskáren a kopírek OKI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO NADLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU: Výběr dodavatele originálních tonerových kazet a fotoválců na období 2 let DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené řízení dle 56 zákona č. 134/2016 Sb., o

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek 10/2014 Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Akademie výtvarných umění v Praze VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Dodávka techniky audiovizuální digitalizace pro AVU v Praze" realizovaná MIMO REŽIM ZÁKONA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Více

REVITALIZACE INTERIÉRŮ KOLEJE JAROV II - Nábytek

REVITALIZACE INTERIÉRŮ KOLEJE JAROV II - Nábytek \SE REKTORÁT Vysoká škola ekonomická v Praze nám. Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3 V Praze dne 8. června 2015 Zn.: 2043-1/2015/9202 Vysoká škola ekonomická v Praze, se sídlem nám. Winstona Churchilla

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Název projektu: Registrační číslo projektu:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Dodávka a konzultace

Více

M Ě S T O N E R A T O V I C E

M Ě S T O N E R A T O V I C E M Ě S T O N E R A T O V I C E ul. Kojetická 1028 277 11 NERATOVICE Vyřizuje: Ing. Veronika Sisáková Dne: 20.11.2016 VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3/2016/OKS k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Textová část pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Čistší silnice ve městě Sedlec-Prčice Veřejný zadavatel: Město Sedlec-Prčice se sídlem: nám. 7. května

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ). Název veřejné zakázky: Zabezpečení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU s názvem 03/17/B/SP/OM/Ad,, Oprava volného bytu č.3 na ul.vaškova 2626/21 v Moravské- Ostravě zadávaná jako zakázka malého rozsahu v souladu s ust. 27,31

Více

Ing. Miloslav Pileček 3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE DLE 151 ZÁKONA. Jihočeský kraj. Mgr. Jiří Zimola

Ing. Miloslav Pileček 3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE DLE 151 ZÁKONA. Jihočeský kraj. Mgr. Jiří Zimola ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA DODÁVKY ZADÁVANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ

Více

Zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu

Zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zadavatel veřejné zakázky: Poukázky pro volný čas č. j. : KRPL 24511-4/ČJ-2015-1800VZ Název: Česká republika Krajské ředitelství policie Libereckého

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Zadavatel, Město Rokytnice nad Jizerou si Vás dovoluje vyzvat k prokázání kvalifikace ve smyslu 62 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: POŘÍZENÍ TRAKTOROVÉ SEKAČKY 1 / 7 1. Identifikace zadavatele Zadavatel: Technické služby města Příbora Adresa sídla: Štramberská

Více

Obnova a doplnění dopravního značení.

Obnova a doplnění dopravního značení. Věc: Výzva k veřejné zakázce malého rozsahu na služby, zadávanou mimo působnost zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Vzhledem k potřebě zjištění ceny

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU OBEC NÁVSÍ Návsí 327, 739 92 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

OBEC KUNĚJOVICE Kunějovice 28, 330 35 Líšťany ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

OBEC KUNĚJOVICE Kunějovice 28, 330 35 Líšťany ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU OBEC KUNĚJOVICE Kunějovice 28, 330 35 Líšťany ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, s dodržením zásad transparentnosti, rovného zacházení a

Více

VÝZVA. zájemcům k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

VÝZVA. zájemcům k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VÝZVA zájemcům k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Flotilové pojištění zákonné odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel a pracovních strojů pro město Nové Město nad Metují

Více

Na padesátém 81, Praha 10 - Strašnice 3. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

Na padesátém 81, Praha 10 - Strašnice 3. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Na padesátém 81 100 82 Praha 10 Příloha č. 5 k zadávací dokumentaci KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky Zadavatel na základě 25 odst. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v aktuálním znění (dále jen ZVZ ), zadává tuto výzvu v souladu s postupem

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Registrační číslo a název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení zakázky:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pro veřejnou zakázku na dodávky pro projekt CZ.1.07/1.1.24/01.0134 DODÁVKA ICT PRO PROJEKT ROZVOJ 2014 ZADAVATEL: Vyšší odborná škola, Střední odborná

Více

M Ě S T O N E R A T O V I C E

M Ě S T O N E R A T O V I C E M Ě S T O N E R A T O V I C E ul. Kojetická 1028 277 11 NERATOVICE Vyřizuje: Ing. Veronika Sisáková Dne: 07.11.2016 VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 9/2016/KTÚ k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Spotřební materiál pro kancelářskou techniku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Dodávka licencí Microsoft Select

Dodávka licencí Microsoft Select VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Lhůta pro podání nabídek: 2.6.2011, do 09.00 h Zodpovědná osoba: Ing. Martin Tauchen, MBA +420 377 103 639 tauchen@fnplzen.cz V souladu

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Název zakázky OBEC ŽELEŠICE Zpracování Regulačního plánu Želešice Sádky II 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby dle přílohy č.2 vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Nákup licencí sw VMware pro IC GŘC Tato veřejná zakázka na dodávky je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Servis 2 ks strojů

Více

Dodávky železářského materiálu pro vlastní údržbu

Dodávky železářského materiálu pro vlastní údržbu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Dodávky železářského materiálu pro vlastní údržbu Lhůta pro podání nabídek: 4.5.2011 do 9.00 hod. Zodpovědná osoba: +420 377 402 500 rericha@fnplzen.cz

Více

Dodávka kancelářského a laboratorního nábytku Pavilon Bělidla

Dodávka kancelářského a laboratorního nábytku Pavilon Bělidla V Ý Z V A k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění pro veřejnou zakázku s názvem Dodávka kancelářského

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace dostavby ZŠ Spořická 400, Dolní Chabry zadávané ve zjednodušeném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU V souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), není tato veřejná zakázka malého rozsahu zadávána

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADAVATEL: Obec Seletice Seletice 139, PSČ 289 34 Seletice IČO: 00640638 PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKU ZAŘÍZENÍ Název veřejné zakázky: Svoz bioodpadů v obci Seletice

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Městys Opatov Opatov 149, 675 28 Opatov IČ: 00290068 vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu 1/7 Výzva k podání nabídky

Více

Gorkého 867, 53002 Pardubice. Email: reditelna@waldorfpardubice.cz Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč.

Gorkého 867, 53002 Pardubice. Email: reditelna@waldorfpardubice.cz Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Zařízení pro Výzkumné centrum JAMU ve vztahu k zákonu se jedná

Více