PŘÍLOHA 1 KRYCÍ LIST A DALŠÍ FORMULÁŘE (viz. MS Word) PŘÍLOHA 2 OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁVRH SMLOUVY (viz. MS Word)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA 1 KRYCÍ LIST A DALŠÍ FORMULÁŘE (viz. MS Word) PŘÍLOHA 2 OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁVRH SMLOUVY (viz. MS Word)"

Transkript

1 Signer: key: Public :27:17 CN=Mgr. Miloslav Holek, O=ABRI, s. r. o. [IČ ] OU=1 serialnumber=14 ab eb ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 2

2

3 OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE PŘÍLOHA 1 KRYCÍ LIST A DALŠÍ FORMULÁŘE (viz. MS Word) PŘÍLOHA 2 OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁVRH SMLOUVY (viz. MS Word) PŘÍLOHA 3 TECHNICKÉ SEPCIFIKACE (viz PDF) PŘÍLOHA 4 POLOŽKOVÝ ROZPOČET (viz MS Excel) Tato zadávací dokumentace je vypracována jako upřesňující podklad pro podání nabídek uchazečů, v rámci zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku, na dodávky zadávanou formou otevřeného řízení dle zákona. Práva a povinnosti, případně podmínky neupravené v této zadávací dokumentaci, se řídí tímto zákonem. Zadávací dokumentace Srpen 2013 Strana 3

4 Dodávka výukových technologií SPŠ Tachov, Světce v rámci projektu Inovace a zkvalitnění výuky technických oborů (2. vyhlášení)" Podporováno Evropskou unií ze strukturálních fondů v rámci programu ROP NUTS II Jihozápad POKYNY PRO UCHAZEČE Zadávací dokumentace Srpen 2013 Strana 4

5 POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY... 6 INFORMACE O ZADAVATELI... 6 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY... 6 TATO VEŘEJNÁ ZAKÁZKA JE VE SMYSLU 98 ZÁKONA ROZDĚLENA NA 4 ČÁSTI:... 7 OBECNÁ ČÁST OBECNÉ POKYNY FINANCOVÁNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE DODAVATELŮ JEDEN ÚČASTNÍK JEDNA NABÍDKA NA KAŽDOU Z ČÁSTÍ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VYSVĚTLENÍ TÝKAJÍCÍ SE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZÁKONY VYPRACOVÁNÍ NABÍDKY JAZYK NABÍDKY OSTATNÍ PROHLÁŠENÍ A DOKLADY POŽADOVANÉ ZADAVATELEM OBSAH NABÍDKY LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY A CENA NABÍDKY MĚNA NABÍDKY / PLATEB a FAKTURACE DOBA PLATNOSTI NABÍDKY VARIANTNÍ ŘEŠENÍ OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK, POSOUZENÍ A HODNOCENÍ PŘEDLOŽENÝCH NABÍDEK OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK POSUZOVÁNÍ NABÍDEK HODNOCENÍ NABÍDEK PRÁVA ZADAVATELE UZAVŘENÍ SMLOUVY Zadávací dokumentace Srpen 2013 Strana 5

6 POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/ Podáním nabídky uchazeč v plném rozsahu a bez omezení akceptuje všechny zde uvedené podmínky, jako jediný základ pro toto zadávacího řízení, a to bez ohledu na své vlastní prodejní podmínky, jichž se tímto vzdává. Očekává se, že si uchazeči pečlivě prostudují a budou dodržovat veškeré pokyny, formuláře, smluvní ustanovení a specifikace, které jsou součástí této zadávací dokumentace. Pokud nabídka nebude obsahovat všechny požadované informace, dokumentaci či nebude podána ve stanoveném termínu je toto důvodem k vyřazení hodnotící komisí. Nabídky došlé po termínu nebudou komisí vůbec otevírány. Na jakékoli výhrady k zadávací dokumentaci obsažené v nabídce, nebude brán zřetel a může na ně být pohlíženo jako na nesplnění zadávacích podmínek. INFORMACE O ZADAVATELI Základní údaje o zadavateli: Název: Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1 Sídlo: Světce 1, Tachov IČ: Statutární orgán: Mgr. Jana Hrčková, ředitelka školy Telefon: Profil zadavatele: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_82.html Osoba zastupující zadavatele: Zadavatel je v souladu s ust. 151 zákona č. 137/2006 Sb., v zadávacím řízení smluvně zastoupen níže uvedenou osobou, která za zadavatele vykonává zadavatelskou činnost, včetně zajištění průběhu zadávacího řízení. Název: ABRI, s.r.o. Sídlo: Jednoty 1628, Sokolov IČ: Kontaktní osoba: Mgr. Miloslav Holek telefon: PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Dodávka výukových technologií SPŠ Tachov, Světce v rámci projektu Inovace a zkvalitnění výuky technických oborů (2. vyhlášení). Druh veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka dle 12 odst. 1) zák. č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka na dodávky dle 8 zák. č. 137/2006 Sb. Typ zadávacího řízení - otevřené řízení dle 27 zák. č. 137/2006 Sb. Předmět veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace vybavení nových výukových technologií pro odbornou a praktickou výuku Střední průmyslové školy, Tachov, Světce 1 (dále jen SPŠ Tachov či škola). Nově pořízené technologie budou využívány při výuce praktického vyučování odborných předmětů v objektu SPŠ Tachov v Oldřichově. Zadávací dokumentace Srpen 2013 Strana 6

7 Dodávka vybavení zahrnuje celkem 4 soubory technologického či strojního vybavení, které budou umístěny do nově zrekonstruované budovy (haly) v Oldřichově, a to: 1. CNC pracoviště kovoobráběcí a strojní vybavení pro dílnu dělení a tvarových úprav materiálů 1 ks vertikální obráběcí centrum včetně řídících systémů a technologického zařízení pro dodávku tlakového vzduchu kompresoru a strojní vybavení díly (1x sloupová vrtačka, 1x ruční zakružovačka plechu, 1x pákové nůžky na plech, 1x ruční ohýbačka plechu a 1x ruční/nožní hydraulický lis), 2. Technologické zařízení pro svařování 6 stolů se zdroji (6x svařovací stůl s recirkulací dýmových zplodin a 6x svařovací zdroj), 3. CNC pracoviště pro zpracování dřeva 2 ks s technologickým zařízením pro přísun velkoplošného materiálu a ukládání zpracovaného materiálu (CNC obráběcí centrum, CNC formátová pila a pomocné a podávací technologie sada manipulačních vozíků pro horizontální a vertikální zakládání a přepravu LTD desek /dílců), 4. Vybavení odborné multimediální učebny s řídící ICT technikou CNC strojů s 10 programovacími stanicemi dílčí součást CNC stroje na programování úkolu pro činnost stroje (1x interaktivní tabule s projektorem, 1x projektor, 10x programovací stanice, 10x osobní počítač, 1x řídící počítač místní sítě, barevná tiskárna a místní počítačová síť). Veškeré nabízené zboží (zařízení) dle předmětu této veřejné zakázky bude v nabídce detailně specifikováno. Z této specifikace bude patrné vedle typového označení, výrobce také detailní popis součástí a parametrů, z čehož bude bez pochybností zřejmé splnění všech požadavků zadavatele uvedené v příloze č. 3 - Technické specifikace této zadávací dokumentace např. včetně uvedení nabízeného počtu požadovaných kusů všech upínacích trnů či závitníků u CNC kovoobráběcího centra přesně dle požadavků zadavatele. Instalaci příslušných zařízení provede vybraný dodavatel s odbornými pedagogy zadavatele. TATO VEŘEJNÁ ZAKÁZKA JE VE SMYSLU 98 ZÁKONA ROZDĚLENA NA 4 ČÁSTI: Dodavatel je oprávněn podat samostatnou nabídku jak na jednu z částí, tak na více částí i na všechny části veřejné zakázky. Číslo části Název části veřejné zakázky 1. CNC pracoviště kovoobráběcí a strojní vybavení pro dílnu dělení a tvarových úprav materiálů 2. Technologické zařízení pro svařování 3. CNC pracoviště pro zpracování dřeva 4. Vybavení odborné multimediální učebny s řídící ICT technikou CNC strojů Klasifikace předmětu veřejné zakázky - CPV: Strojní nářadí Obráběcí centra Obráběcí centra vertikální Obráběcí centra pro obrábění kovů Obráběcí a tvářecí stroje pro obrábění dřeva Zadávací dokumentace Srpen 2013 Strana 7

8 CNC soustruhy Stroje pro pájení, letování nebo svařování a přístroje k povrchovému kalení Kovoobráběcí a tvářecí stroje Programování Balík programů pro počítačovou projekci (CAD) Školící pomůcky a zařízení Elektronické tabule a příslušenství Počítačové sestavy Laserové tiskárny Detailní rozpis požadovaných dodávek a požadavky na splnění technických i jiných předpisů jsou uvedeny v PŘÍLOZE 3 TECHNICKÉ SPECIFIKACE A PŘÍLOZE 4 POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Postupné plnění veřejné zakázky bude probíhat na základě uzavřené kupní smlouvy, jejíž návrh je uveden v PŘÍLOZE 2 OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁVRH SMLOUVY. Doba plnění veřejné zakázky a časové podmínky fakturace: Předpokládané zahájení plnění: Předpokládané ukončení plnění: nejdéle do Vzhledem ke stanovenému harmonogramu čerpání finančních prostředků, přidělených zadavateli na plnění této veřejné zakázky, budou vybraní dodavatelé oprávněni vystavit účetní doklady (faktury) za dodané zboží nejdříve v měsíci lednu Místo plnění veřejné zakázky: Pořizované technologie budou dodávány a instalovány do nově zre-konstruovaných prostor SPŠ Tachov, a to do průmysl. haly bez č.p. na pozemku st. parc. č. 390/4 v k. ú. Oldřichov, obec Tachov. Objekt se nacházejí v okr. Tachov. Hlavní budova školy se nachází ve Světcích. NUTS 4: CZ0327 okr. Tachov OBECNÁ ČÁST 1 OBECNÉ POKYNY 1.1 Zadávací řízení probíhá podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) jako otevřené zadávací řízení na plnění nadlimitní veřejné zakázky na dodávky. Uchazeči musí předložit nabídku na celý rozsah dodávek dané části zakázky, které jsou požadovány v zadávací dokumentaci. Neúplné nabídky nebudou přijaty. Zadávací dokumentace Srpen 2013 Strana 8

9 1.2 Veřejná zakázka je ve smyslu 98 zákona rozdělena na 4 samostatné části. Dodavatel je oprávněn podat nabídku jak na plnění všech nebo jen některých částí veřejné zakázky, nebo jen na plnění jedné části veřejné zakázky samostatně. Nabídky každé z částí této veřejné zakázky budou zadavatelem posuzovány a hodnoceny samostatně a v souladu s tím bude i každá z částí zakázky samostatně zadána. 1.3 Uchazeč nese veškeré náklady spojené s vypracováním a podáním nabídky. Zadavatel v žádném případě neponese za takové náklady zodpovědnost, bez ohledu na způsob vedení nebo výsledek zadávacího řízení. 2 FINANCOVÁNÍ 2.1 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Podporováno Evropskou unií ze strukturálních fondů v rámci programu a v souladu s pravidly operačního programu ROP NUTS II Jihozápad Prioritní osa 14.2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí, Oblast podpory Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství Příjemcem financování je zadavatel. 3 POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE DODAVATELŮ 3.1 Zadavatel požaduje u dodavatelů, v souladu s oznámením o zakázce a ust. 50 odst. 1 zákona, prokázání splnění následujících kvalifikačních předpokladů: 3.2 Základní kvalifikační předpoklady v rozsahu dle ust. 53 odst. 1 písmen a) až k) zákona. Splnění těchto předpokladů uchazeč prokáže předložením: výpisu z evidence Rejstříku trestů, který doloží, že uchazeč, jeho statutární orgán atd. nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin dle ust. 53, odst. 1 písm. a) a b) zákona). Je-li dodavatel právnickou osobou, musí být doložen výpis z evidence Rejstříku trestů jak ve vztahu k této právnické osobě-dodavateli, tak i ve vztahu ke všem statutárním orgánům nebo všem členům statutárního orgánu takové právnické osoby-dodavatele; je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí být doložen výpis z evidence Rejstříku trestů jak ve vztahu k této právnické osob, tak i ke statutárnímu orgánu nebo ke každému členu statutárního orgánu této právnické osoby, potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani dále ještě čestného prohlášení ( 53odst. 1 písm. f) zákona). Čestné prohlášení o neexistenci daňových nedoplatků ve vztahu ke spotřební dani je součástí vzorového prohlášení přiloženého k zadávací dokumentaci (Formulář 2), potvrzení příslušného pracoviště České správy sociálního zabezpečení, příp. úřadu dle právního řádu země sídla, místa podnikání ( 53odst. 1 písm. h zákona), o tom, že dodavatel nemá nedoplatky na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a státní politice zaměstnanosti, podepsaného čestného prohlášení o neexistenci skutečností dle ust. 53 odst. 1 písm. c) až e) a g), i) až k) zákona, jehož vzor je uveden v zadávací dokumentaci (Formulář 2). Výše uvedené doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmějí být ke dni podání nabídek starší 90 dnů. Zadávací dokumentace Srpen 2013 Strana 9

10 3.3 Profesní kvalifikační předpoklady dle 54 písm. a), b), d) zákona. Splnění těchto předpokladů uchazeč prokáže předložením: výpisu z obchodního rejstříku ( 54 písm. a) ne staršího než 90 dní ke dni podání nabídek, je-li v něm uchazeč zapsán či jiné obdobné evidence, dokladu o oprávnění k podnikání ( 54 písm. b) podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zadávané zakázky její příslušné části. Toto uchazeč doloží zejména předložením příslušného živnostenského oprávnění či licence tj. nejčastěji výpisem z živnostenského rejstříku. Oprávněním k podnikání se pro tuto veřejnou zakázku/její příslušnou část, rozumí oprávnění k podnikání vydané podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Dle novely živnostenského zákona provedené zákonem č. 130/2008 Sb. konkrétně ust. 10 odst. 3, se prokazuje živnostenské oprávnění výpisem z živnostenského rejstříku a do vydání tohoto výpisu stejnopisem ohlášení s prokázaným doručením živnostenskému úřadu. 3.4 Technické kvalifikační předpoklady dle ust. 56 odst. 1 písm. a) zákona. Splnění těchto předpokladů uchazeč prokáže předložením: seznamu významných dodávek realizovaných uchazečem v posledních třech letech, kde bude u každé významné služby uveden název objednatele, jemuž bylo zboží dodáno, předmět a název dodávky, rozsah zakázky, dobu plnění zakázky a kontaktní údaje objednatele včetně telefonického spojení na kontaktní osobu. Samostatnou přílohou toho seznamu bude k jednotlivým významným zakázkám: a) osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, nebo b) osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo c) smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu b) od této osoby získat z důvodu spočívajících na její straně. Tyto osvědčení musí obsahovat název objednatele, název zakázky, dobu plnění, místo plnění, předmět zakázky, informaci, zda bylo zboží dodáno příp. nainstalováno řádně a odborně a zda k zakázce existují nevypořádané reklamace či soudní spory. Vzor tohoto osvědčení je uveden v příloze této zadávací dokumentace (viz Formulář 4). Zadavatel upozorňuje, že toto osvědčení objednatelů nelze nahradit pouhým prohlášením dodavatele o řádném plnění významné dodávky. Musí být doloženo jako samostatný dokument vedle seznamu těchto služeb vystaveného uchazečem. Rozsah a objem dodávek (zboží), které zadavatel pro účely tohoto zadávacího řízení považuje za významné dodávky dle předchozího odstavce, a které musí být uvedeny v požadovaném seznamu, při tom zadavatel stanovuje zvlášť pro každou část veřejné zakázky: a) Pro část 1. veřejné zakázky: uchazeč doloží dodání alespoň jednoho (1) CNC kovoobráběcího stroje s plynule řízeným 2 osým otočným stolkem (mělo by být zřejmé z doloženého osvědčení o dodání zboží), b) Pro část 2. veřejné zakázky: uchazeč doloží dodání alespoň dvou (2) svařovacích zdrojů, Zadávací dokumentace Srpen 2013 Strana 10

11 c) Pro část 3. veřejné zakázky: uchazeč doloží dodání alespoň jednoho (1) CNC dřevoobráběcího stroje, d) Pro část 4. veřejné zakázky: uchazeč doloží dodání alespoň jedné (1) interaktivní tabule s projektorem a vybavení min. 5 stolních počítačů, Z obsahu (textu) tohoto osvědčení bude jasně vyplývat dodání právě požadovaného zařízení s požadovanými vlastnostmi dle předchozího odstavce. Pokud se uchazeč podílel na významné dodávce pouze jako subdodavatel, je nutné v seznamu specifikovat konkrétní část této zakázky. 3.5 V rámci prokázání kvalifikace dále uchazeč předloží: čestné prohlášení uchazeče o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit tuto veřejnou zakázku (Formulář 2 bod. 2). 3.6 Všechny doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace musejí být součástí nabídky a budou předloženy v prostých kopiích. Požádá-li zadavatel před uzavřením smlouvy o předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace, je uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, povinen je bez zbytečného odkladu předložit. 3.7 Všechny doklady musí být kvalitním způsobem vytištěny tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. 3.8 Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Posouzení provede v souladu s ust. 59 odst. 3 zákona hodnotící komise stanovená zadavatelem. 3.9 Je-li zadavatelem požadováno prohlášení, musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. V případě podpisu jinou osobou musí být doložen originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění Pokud podává nabídku na plnění veřejné zakázky tzv. dodavatelské konsorcium tj. nabídku podává více dodavatelů společně, musí každý z nich prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů dle ust. 50 odst. 1 písm. a) zákona resp. 53 zákona (tj. doložení dokumentů dle bodu 3.2) a profesní kvalifikační předpoklady dle 54 písm. a) zákona tj. doložit výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence. Ostatní kvalifikační předpoklady dokládají společně, tedy každý z nich může prokázat pouze některý z kvalifikačních předpokladů, některý oprávnění k podnikání, jiný doložení splnění významných dodávek apod. Tito dodavatelé jsou dále povinni přiložit k nabídce originál nebo ověřenou kopii smlouvy o sdružení (konsorcium) více viz. bod Prokázání splnění kvalifikace subdodavatelem - není-li uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace podle ust. 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Možnost prokázání kvalifikace subdodavatelem je tedy obecně dána u všech kvalifikačních předpokladů, vyjma základních kvalifikačních předpokladů a předložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence. Je-li část kvalifikace prokazována subdodavatelem, je uchazeč povinen v předkládané nabídce předložit: a) Čestné prohlášení subdodavatele, že není veden v rejstříku osob, se zákazem plnění veřejných zakázek ( 53 odst. 1 písm. j) b) Výpis z obchodního rejstříku či obdobné evidence, je-li zde zapsán ( 54 písm. a) c) Smlouvu uzavřenou s tímto subdodavatelem Zadávací dokumentace Srpen 2013 Strana 11

12 Z této uzavřené smlouvy se subdodavatelem bude vyplývat závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky uchazečem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Subdodavatel se zde tedy smluvně zaváže dodavateli, že za něj splní část či celý předmět veřejné zakázky. Zadavateli postačí, když smlouvu se subdodavatelem uzavře pouze jeden z členů případného konsorcia Zahraniční osoba - dodavatel prokazuje v souladu s ust. 51 odst. 7 zákona, nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, splnění základních kvalifikačních kritérií doklady podle právního řádu platného v zemi jejího sídla, případně bydliště nebo výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, a to v rozsahu požadovaném zákonem a zadavatelem. Doklady, prokazující splnění kvalifikace, předkládá zahraniční osoba v původním jazyce současně s jejich úředně ověřeným překladem do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce uchazeč se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladu úřední překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. Nevydává-li se podle právního řádu dané zahraniční země určitý doklad, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace - uchazeči mohou k prokázání základních kvalifikačních předpokladů, dle ust. 53 odst. 1 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů dle ust. 54 písm. a) až d) zákona, využít za podmínek stanovených v 127 zákona, výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, ne staršího než 3 měsíce. Uchazeči mohou dále k prokázání kvalifikačních předpokladů využít za podmínek stanovených v ust. 134 zákona certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů. Certifikát musí být platný ve smyslu ust. 140 odst. 1 zákona (tj. platnost certifikátu je 1 rok). Tento certifikát nahrazuje prokázání kvalifikace uchazečem v rozsahu v něm uvedených údajů. Zadavatel přijme za podmínek stanovených v ust. 143 zákona výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů, případně zahraniční certifikát. 4 JEDEN ÚČASTNÍK JEDNA NABÍDKA NA KAŽDOU Z ČÁSTÍ ZAKÁZKY 4.1 Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. 4.2 Pokud dodavatel podá na plnění totožné části veřejné zakázky více nabídek nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, prostřednictvím kterého jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z další účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči. 4.3 Jednu nabídku může podat i více dodavatelů společně. Pokud je uchazečem společný podnik či konsorcium dvou či více osob, musí předložit společnou nabídku s cílem získat jednu společnou smlouvu. Tito dodavatelé jsou dále povinni přiložit k nabídce originál nebo ověřenou kopii smlouvy o sdružení (konsorcium) dle ust. 829 až 841 Zadávací dokumentace Srpen 2013 Strana 12

13 Občanského zákoníku či jiné nepojmenované smlouvy (s náležitým obsahem), z níž mimo jiné vyplývá, že všichni tito sdružení dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky, zavázáni společně a nerozdílně po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Každá z těchto spojených osob musí nabídku podepsat a ponese společnou a nerozdílnou odpovědnost za nabídku a za každou smlouvu. Tyto osoby musejí ze svého středu označit jednu osobu, která bude jednat jako jejich zástupce, a bude mít pravomoc společný podnik či konsorcium smluvně zavázat. Složení společného podniku či konsorcia nelze měnit bez předchozího písemného souhlasu zadavatele. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 5 OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 5.1 Zadávací dokumentace se skládá z následujících dokumentů, se kterými je nutné se seznámit: POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY PŘÍLOHA 1 KRYCÍ LIST A DALŠÍ FORMULÁŘE P ŘÍLOHA 2 OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁVRH SMLOUVY P ŘÍLOHA 3 TECHNICKÉ SPECIFIKACE P ŘÍLOHA 4 POLOŽKOVÝ ROZPOČET 5.2 Součástí zadávací dokumentace je soupis požadovaných dodávek v elektronické podobě ve formátu XLS (položkový rozpočet v sešitu aplikace MS Excel). Povinností uchazeče je vrátit jej správně vyplněný pro danou část zakázky v rámci podané nabídky, tj. do sloupce uvádějícího ceny musí uchazeč vyplnit jednotkovou cenu v Kč, a to přímou číselnou hodnotou, ne např. odkazem na jinou buňku. Položkový rozpočet požadujeme v případě listinné nabídky odevzdat jak v písemné podobě tak v el. podobě na CD v nezměněné a nezamčené formě (např. heslem apod.). 5.3 Uchazeči nesou výhradní zodpovědnost za náležitou kontrolu veškeré zadávací dokumentace, jakož i veškerých úprav v zadávací dokumentaci provedených v průběhu trvání zadávacího řízení. Dále jsou uchazeči zodpovědní za získání spolehlivých informací ohledně veškerých podmínek a povinností, které mohou jakýmkoli způsobem ovlivnit hodnotu či povahu nabídky. V případě, že uchazeč bude úspěšný, nebudou zvažovány žádné požadavky na změnu částky uvedené v nabídce z důvodu jeho chyb nebo opomenutí výše uvedených povinností. 5.4 Uchazeč je povinen předložit veškeré dokumenty požadované v ustanoveních zadávací dokumentace. Veškeré takové dokumenty musí bez výjimky splňovat tyto podmínky a dodržovat tato ustanovení, přičemž v nich účastník nesmí provádět žádné změny. 6 VYSVĚTLENÍ TÝKAJÍCÍ SE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 6.1 Dodavatelé mohou písemně požádat o dodatečné informace k zadávací dokumentaci v souladu s ust. 49 odst. 1 zákona buď listinou zásilkou na adrese: ABRI, s.r.o., Ondříčkova 537, Sokolov , kontaktní osoba Mgr. Miloslav Holek nebo elektronicky em zaslaným na adresu: přičemž tato Zadávací dokumentace Srpen 2013 Strana 13

14 žádost musí být doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání. V žádosti dodavatelé vždy uvedou název veřejné zakázky a své identifikační údaje. Zadavatel odešle žadateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o informace. 6.2 Uchazeč je při komunikaci prostřednictvím elektronické pošty povinen potvrdit neprodleně zadavateli přijetí každé zprávy. 6.3 Zadavatel vždy uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění dotazu na svém profilu zadavatele na adrese https://ezak.cnpk.cz/profile_display_82.html, kde budou tyto dodatečné informace spolu se zadávací dokumentací volně dálkově přístupné. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout/zveřejnit i bez předchozí žádosti. 6.4 Z uvedených důvodů zadavatel důrazně doporučuje všem uchazečům průběžně po celou dobu lhůty pro podání nabídek sledovat profil zadavatele, aby tak měli k dispozici po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek kompletní informace pro zpracování nabídky. 7 ZÁKONY Při podání nabídek se má za to, že uchazeči znají veškeré příslušné zákony, právní nařízení a vyhlášky České republiky, které by mohly jakkoli ovlivnit, či se jimi mají řídit činnosti a operace zahrnuté v nabídce a následné smlouvě. VYPRACOVÁNÍ NABÍDKY 8 JAZYK NABÍDKY 8.1 Nabídky, dokumenty a veškerá korespondence týkající se tohoto zadávacího řízení mezi uchazečem a zadavatelem musí být vždy vyhotoveny v českém jazyce. 9 OSTATNÍ PROHLÁŠENÍ A DOKLADY POŽADOVANÉ ZADAVATELEM 9.1 Uchazeč jako součást své nabídky v souladu s ust. 68 odst. 2 zákona dále předloží tyto prohlášení a případné seznamy: Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, Aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 % ze základního kapitálu vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek (pouze má-li uchazeč formu akciové spol.), Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. Všechna tato požadovaná prohlášení a seznamy jsou součástí vzorového prohlášení (Formulář 2). 10 OBSAH NABÍDKY 10.1 Všechny předložené nabídky musí splňovat požadavky zadávací dokumentace a budou za dodržení následujícího pořadí obsahovat: 1) Obsah nabídky s uvedením všech obsažených dokumentů a čísla strany Zadávací dokumentace Srpen 2013 Strana 14

15 2) Krycí list nabídky vyplněný pro příslušnou část zakázky do vzorového formuláře (Formulář 1) 3) Smlouva dodavatelů podávající společnou nabídku (bod 4.3) je-li relevantní 4) Doklady prokazující splnění kvalifikace dle bodu 3. tj.: výpisy z evidence Rejstříku trestů ( u právnické osoby i statutární orgány) potvrzení příslušného finančního úřadu čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani (je součástí Formuláře 2) potvrzení příslušného pracoviště České správy sociálního zabezpečení čestného prohlášení o splnění kvalifikace dle ust. 53 odst. 1 písm. c) až e) a g), i) až k) zákona (vzor je součástí Formuláře 2) výpis z obchodního rejstříku (je-li v něm uchazeč dodavatel zapsán) doklad o oprávnění k podnikání (zejména výpis z živnostenského rejstříku) seznam významných dodávek (v daném rozsahu pro danou část zakázky) osvědčení objednatele o splnění dodávky, příp. jiné dokumenty dle bodu 3.4 Případně doklady prokazující splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele (orig. subdodavatelské sml., výpis z OR subdodavatele a prohlášení že subdodavatel není veden v rejstříku osob, se zákazem plnění veřejných zakázek) nebo v rámci společné nabídky dle ust. 51 zákona. 5) Čestné prohlášení uchazeče o ekonomické a finanční způsobilosti (Formuláře 2) 6) Seznamy a prohlášení dle bodu 9.1 této dokumentace dle ust. 68 odst. 2 zákona (jsou k vyplnění součástí vzorového Formuláře 2) 7) Podepsaný návrh kupní smlouvy, obsažený v PŘÍLOZE 2 OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁVRH SMLOUVY této zadávací dokumentace, a to jak v písemné tak v elektronické podobě na CD (u nabídek v listinné podobě). 8) Oceněný položkový rozpočet zboží, obsažený v PŘÍLOZE 4 POLOŽKOVÝ ROZPOČET, a to jak v písemné tak v elektronické podobě na CD ve formátu MS EXCEL (u nabídek v listinné podobě). 9) Podrobný technický popis nabízeného zboží (všech položek), jenž bude po ukončení zadávacího řízení následně zároveň přílohou č. 1 návrhu smlouvy. Z tohoto technického popisu bude zřejmé všechny potřebné údaje dokládající, že nabízené zboží odpovídá všem jednotlivým požadavkům zadavatele, obsaženým v technické specifikaci viz. příloha č. 3. Uchazeč nechť věnuje dostatečnou pozornost tomu popisu do všech detailů, aby při posuzování nebylo pochyb o kompletnosti nabízeného zboží a souladu se všemi technickými požadavky, vlastnostmi a kusy příslušenství nabízeného zboží/zařízení. 10) Další případné doklady (neuvedené v tomto výčtu) požadované zákonem či zadavatelem v této dokumentaci např. originál zmocnění, originál subdodavatelské smlouvy aj Jak bylo uvedeno výše dodavatel ve své nabídce podrobně popíše zařízení či software určený k dodání. U každého zboží bude uvedeno alespoň: výrobce, typové označení a dále zejména podrobný popis parametrů nabízeného zboží a příslušenství dle technické specifikace. Zadávací dokumentace Srpen 2013 Strana 15

16 10.3 Dodavatel zároveň zpracuje a dodá oceněný položkový rozpočet (příloha č. 4), jenž bude zahrnovat veškeré zboží tvořící dodávku, včetně veškerých zadavatelem požadovaných součástí a příslušenství dle specifikace uvedené v příloze č. 3 Technické specifikace této zadávací dokumentace podle toho, do jaké části zakázky uchazeč nabídku podává Veškeré doklady či prohlášení obsažené v nabídce, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Pokud budou podepsány jinou osobou, musí nabídka obsahovat originál nebo úředně ověřenou kopii jeho zmocnění Veškeré nabídky v listinné podobě musí být předloženy uchazečem písemně v jednom (1) podepsaném originále označeném jako originál a v jedné (1) kopii označené kopie. V případě jakýchkoli nesrovnalostí mezi jednotlivými verzemi, bude mít přednost verze originální. Všechny verze nabídky musí být řádným způsobem svázané nebo zapečetěné tak, aby nemohlo dojít k vypadávání listů. Oceněný položkový rozpočet na CD v elektronické podobě se předkládá pouze v jednom (1) vyhotovení. Nabídky v elektronické podobě se podávají v jednom (1) elektronickém vyhotovení Jednotlivé listy nabídky budou očíslovány nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou. 11 LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY 11.1 Veškeré nabídky musí být podané ve stanovené lhůtě pro podání nabídek, tj. do dne a hodiny do 09:00 hodin. Nabídka v listinné podobě budou doručovány na adrese: Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1, Světce 1, Tachov, a to doporučeným dopisem, nebo osobně s potvrzením přijetí. V případě osobního podání je možno podat nabídky v pracovních dnech pondělí až pátek od 8:00 do 14:00 hod na sekretariátu ředitele školy v 1.p budovy V případě zaslání nabídky provozovatele poštovních služeb doporučenou poštou, je nutné, aby takto podaná nabídka byla doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídky. Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí nabídky podatelnou zadavatele Veškeré nabídky včetně příloh a všech doprovodných dokumentů v listinné podobě musí být předloženy v řádně uzavřené, neprůhledné a neporušené obálce označené názvem veřejné zakázky a číslem části/částí zakázky na níž/na něž je nabídka podávaná dle tohoto vzoru: Dodávka výukových technologií SPŠ Tachov, Světce v rámci projektu Inovace a zkvalitnění výuky technických oborů (2. vyhlášení) část zakázky č NEOTVÍRAT Obálky budou dále opatřeny adresou zadavatele pro doručování nabídek a zpáteční adresou uchazeče, na niž je možné zaslat uchazeči vyrozumění dle ust. 71 odst. 6 zákona o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek Nabídky lze podat také elektronicky (tedy buď listině nebo elektronicky nikoliv oběma způsoby zároveň). Nabídka v elektronické podobě musí být podána v souladu s požadavky stanovenými v 149 zákona. Pro podání nabídek v elektronické podobě je třeba provést registraci dodavatele ve elektronickém nástroji E-ZAK na adrese https://ezak.cnpk.cz/registrace.html. Elektronicky nabídku musí podepsat Zadávací dokumentace Srpen 2013 Strana 16

17 oprávněná osoba. Podrobnější informace uchazeč nalezne v uživatelské příručce pro dodavatele a manuálu elektronické podpisu dostupných na https://ezak.cnpk.cz/, kde lze také provést nastavení prohlížeče a systému Podání nabídky v elektronické podobě uchazeč provede po předchozí regitsraci pomocí eletronického nástroje E-ZAK https://ezak.cnpk.cz/ na profilu zadavatele této veřejné zakázky, přičemž tato nabídka musí být opatřena elektronickým podpisem oprávněné osoby. V případě zmocnění k podpisu a podání elektronické nabídky je v takovém případě nutné doložit eletronicky podepsanou plnou moc či převedení listiné plné moci do el. podoby pomocí autorizované konverze. 12 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY A CENA NABÍDKY 12.1 Předpokládaná hodnota jednotlivých částí veřejné zakázky je: Číslo části Název části veřejné zakázky Předpokládaná hodnota bez DPH 1. CNC pracoviště kovoobráběcí a strojní vybavení pro dílnu ,-- Kč dělení a tvarových úprav materiálů (vč. kompresoru) 2. Technologické zařízení pro svařování ,-- Kč 3. CNC pracoviště pro zpracování dřeva ,-- Kč 4. Vybavení odborné multimediální učebny s řídící ICT technikou CNC strojů ,-- Kč 12.2 Bude se mít za to, že se uchazeči před podáním své nabídky ujistili o její správnosti a úplnosti, že vzali v úvahu vše, co je potřebné pro úplné a řádné plnění smlouvy a že zahrnuli do svých sazeb a cen veškeré náklady včetně všech rizik. Cena nabídky musí pokrývat všechny náklady spojené s plnění této zakázky tj. jak cenu jednotlivých dodávek, tak instalaci a zaškolení pedagogů Uchazeč musí předložit rozpis cen v CZK za jednotlivé položky uvedené v soupisu dodávek. Pro zpracování nabídky se použije formát soupisu dodávek, který je v elektronické verzi součástí zadávací dokumentace (viz PŘÍLOHA 4 zvláštní příloha ve formátu.xls). Uchazeč ocení všechny položky příslušné části zakázky, na jejíž plnění podává nabídku, v případě neocenění některé z položek, bude taková nabídka považována za neúplnou Celková cena dodávky dané části veřejné zakázky zahrnuje i veškeré související služby a práce a je vypočtena na základě rozpisu dílčích cen jednotlivých položek uvedených v soupisu dodávek. 13 MĚNA NABÍDKY / PLATEB a FAKTURACE 13.1 Nabídky musí být předloženy v korunách českých Veškeré platby budou prováděny v české měně na základě fakturace provedených prací zhotovitelem a po schválení fakturace zadavatelem Veškerá korespondence vztahující se k platbám včetně faktur, průběžných a závěrečných potvrzení o úhradě musí být zasílána zadavateli v českém jazyce Veškeré účetní doklady musí obsahovat název tohoto projektu/veřejné zakázky a dále všechny náležitosti dle platné legislativy. V případě, že tomu tak nebude, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane Zadávací dokumentace Srpen 2013 Strana 17

18 do prodlení se splatností; ta začíná běžet znovu od opětovného zaslaní náležitě doplněných či opravených dokladů. 14 DOBA PLATNOSTI NABÍDKY 14.1 Uchazeč je vázán celým obsahem podané nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty stanovené na 90 (devadesát) kalendářních dnů. Zadávací lhůta počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazeči, s nímž může zadavatel v souladu se zákonem uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení. 15 VARIANTNÍ ŘEŠENÍ 15.1 Zadavatel vylučuje možnost předložit variantní nabídky. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK, POSOUZENÍ A HODNOCENÍ PŘEDLOŽENÝCH NABÍDEK 16 OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK 16.1 Obálky s nabídkami budou za tímto účelem jmenovanou komisí otevírány na jednání, které se bude konat dne od 09:05 hod. na adrese: Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1, Světce 1, Tachov v učebně č. 110-E v 1. patře školy Zadavatel v souladu s ust. 71 odst. 3 zákona stanovuje, že hodnotící komise plní zároveň funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami Otevírání obálek se mohou účastnit zplnomocnění zástupci uchazečů, jejichž nabídky byly doručeny zadavateli do konce lhůty pro podávání nabídek. Z organizačních a kapacitních důvodů je omezen počet zástupců každého uchazeče na dvě fyzické osoby. Zadavatel může požadovat po přítomných uchazečích zplnomocnění a stvrzení podpisem v listině přítomných uchazečů. 17 POSUZOVÁNÍ NABÍDEK 17.1 Hodnotící komise provede posouzení kvalifikace, posouzení nabídek z hlediska splnění zákonných požadavků a zadávacích podmínek a dále z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku, která je v rozporu s platnými právními předpisy. Nabídky, které tyto požadavky nesplňují, budou vyřazeny. Ke zjevným početním chybám v nabídce, zjištěným při posouzení nabídek, které nemají vliv na nabídkovou cenu, hodnotící komise nepřihlíží Uchazeče, jehož nabídka byla při posouzení nabídek hodnotící komisí z důvodu uvedených v předchozím odstavci vyřazena, vyloučí zadavatel bezodkladně z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče, včetně důvodů, veřejný zadavatel uchazeči bezodkladně písemně oznámí. 18 HODNOCENÍ NABÍDEK 18.1 Hodnocení nabídek bude hodnotící komisí provedeno na základě posouzení stanoveného hodnotícího kritéria. Nabídky budou hodnoceny v každé části veřejné zakázky samostatně Hodnotící kritéria Zadávací dokumentace Srpen 2013 Strana 18

19 Základním kritériem pro zadání zakázky je ekonomická výhodnost nabídky dle ust. 78 odst. 1 písm. a) zákona. Hodnocení proběhne pro každou část zakázky samostatně. Hodnocení, v rámci tohoto kritéria, proběhne v souladu s 79 zákona podle níže uvedených dílčích hodnotících kritérií. Dílčí hodnotící kritéria jsou stanovena v sestupném pořadí podle stupně významu, který jim zadavatel přisuzuje a vztah mezi nimi je vyjádřen jejich vahou v %, a to: Dílčí hodnotící kritéria Nabídková cena bez DPH 80 % Délka záruční doby v měsících 20 % Váha Kritérium č. 1 Nabídková cena Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její celková výše bez DPH za příslušnou část zakázky, která bude uvedená v krycím listu nabídky a návrhu smlouvy obchodních podmínkách. V případě rozporu těchto dokumentů je rozhodující cena uvedena v návrhu smlouvy. Nejvhodnější nabídka v rámci tohoto kritéria bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Kritérium č. 2 Délka záruční doby v měsících U tohoto kritéria bude hodnocena poskytnutá délka záruční doby v měsících na celý předmět dané části zakázky (tj. záruku nelze rozdělit např. na jednotlivé komponenty apod.), která bude uvedena v krycím listu a návrhu smlouvy obchodních podmínkách pro příslušnou část zakázky. Zadavatel stanovuje, že minimální požadavek na délku záruční doby je 24 měsíců a současně maximální požadavek na délku záruční doby je 60 měsíců, pokud uchazeč nabídne lhůtu delší než toto stanovené maximum, nebude mít toto vliv na lepší hodnocení a nabídka bude hodnocena jako nabídka s maximální hodnotou tj. 60 měsíců Způsob hodnocení Hodnocení nabídek bude provedeno hodnotící komisí jmenovanou zadavatelem. Pro hodnocení nabídek použije komise bodovací metodu, přičemž použije bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce pro danou část zakázky bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelná dílčí kritéria, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria (tj. Nabídková cena), získá nejvhodnější nabídka 100 bodů. Každá další hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria (tj. Délka záruční doby), získá nejvhodnější nabídka 100 bodů. Každá další hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k nejvhodnější nabídce. Hodnocení provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek podle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty. Zadávací dokumentace Srpen 2013 Strana 19

20 V případě, že při hodnocení nabídek získá více nabídek stejné celkové bodové hodnocení bude vybrána nabídka, která splňuje lépe dílčí hodnotící kritérium nabídkové ceny tj. nabídka s nižší nabídkovou cenou. Pokud by více nabídek mělo totožné nabídkové ceny zadavatel přistoupí k transparentnímu losování vítězné nabídky, za přítomnosti uchazečů se stejnými nabídkovými cenami. Datum konání a způsob losování sdělí zadavatel písemně všem uchazečům a tento postup zveřejní obdobným způsobem jako tuto zadávací dokumentaci Veřejná zakázka (její daná část) bude přidělena uchazeči, jehož nabídka byla vyhodnocena jako.ekonomicky nejvýhodnější příp. dle postupu dle předchozího odstavce v případě rovnosti nabídek. 19 PRÁVA ZADAVATELE 19.1 Zadavatel zruší v souladu s ust. 84 odst. 1 zákona bez zbytečného odkladu zadávací řízení, pokud na jednotlivé části veřejné zakázky: a) nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky, b) byli z účasti v zadávacím řízení vyloučeni všichni uchazeči, c) nebyla uzavřena smlouva s posledním uchazečem v pořadí, s nímž bylo možné tuto smlouvu uzavřít, d) obdržel pouze jednu nabídku, nebo po posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka Zadavatel je oprávněn v souladu s ust. 84 odst. 2 zákona bez zbytečného odkladu zrušit zadávací řízení, pouze pokud: a) odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné změny okolností, které nastaly v době od zahájení zadávacího řízení a které zadavatel s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohl předvídat a ani je nezpůsobil. b) v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval Vzhledem ke skutečnosti, že předmět veřejné zakázky má být z větší části financován z dotačních prostředků Operačního programu NUTS II Jihozápad, považuje zadavatel za podstatnou změnu okolností mimo jiné také skutečnost, kdyby nedošlo k přidělení očekávané finanční podpory (dotace) původně určené pro realizaci předmětu veřejné zakázky. V takovém případě bude toto zadávací řízení zrušeno Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele, jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky Nabídku nelze považovat za uzavření smlouvy. Uchazeči podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy zakázky se zadavatelem Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace uváděné uchazečem v nabídce Zadavatel si vyhrazuje právo v případě potřeby, v průběhu lhůty pro podání nabídek, doplnit či změnit zadávací podmínky V souladu s ust. 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 20 UZAVŘENÍ SMLOUVY Zadávací dokumentace Srpen 2013 Strana 20

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C Odbor školství, kultury a sportu náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 Zájemci o veřejnou zakázku Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace dostavby ZŠ Spořická 400, Dolní Chabry zadávané ve zjednodušeném

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Výzva k podání nabídek ROP NUTS II Jihozápad Registrační číslo a název CZ.1.14/2.4.00/19.02574, Modernizace odborných učeben projektu: a dílen SOŠ Velešín Název zakázky: Pořízení vybavení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel Výzva a Základní údaje zadávací dokumentace (dále jen ZÚZD) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou jako VZMR dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Veřejná zakázka: Dodávka technologie mycího a servisního boxu v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem: POJIŠTĚNÍ MAJETKU, ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU A POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL. vyhlášená v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK Název projektu OP VK: Nový systém dalšího vzdělávání pedagogů SZŠ a VOŠ v kraji Vysočina Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.02/03.0013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Oprava sociálních zařízení v ZŠ Příšovice

Oprava sociálních zařízení v ZŠ Příšovice Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace dle 7 odst. 3) a dle 18 odst. 5) zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Vyzýváme Vás v rámci výběrového

Více

1. Identifikační údaje zadavatele

1. Identifikační údaje zadavatele infinity - progress o.s. 73998 Mosty u Jablunkova 316 Věc: Písemná výzva k podání nabídky u zadávacího řízení označeného Interaktivní ekologické centrum Dolní Lomné I. a II. etapa Dodávky AV technologií

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 1. Název veřejné zakázky 2. Druh zadávacího řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. 3. Údaje o zadavateli Dodávka kancelářských potřeb Zadavatel: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

Oznámení o zahájení zadávacího řízení. Dodávka rozmetadla hnoje

Oznámení o zahájení zadávacího řízení. Dodávka rozmetadla hnoje Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zadavatel: se sídlem, 788 13 DIČ: 699002721 Zastupuje: Ing. Ondřej Kopp, jednatel společnosti Kontakt: Ing. Sylva Suchá, tel. 583 392 122, 733 324 915, mail sylva.sucha@vuchs.cz

Více

Obnova zeleně na ulici 24. dubna

Obnova zeleně na ulici 24. dubna Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie na služby dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název zakázky Obnova zeleně na ulici 24. dubna Zadavatel Obec Želešice

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona)

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona) Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I.

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu vyhlášené formou otevřeného řízení s názvem Interaktivní technika I. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice V Morkovicích 5.2.2015 Vážená paní, vážený pane, Základní škola Morkovice, příspěvková organizace se sídlem 17. listopadu

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: Zastoupený: IČO: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing. Jaroslava Martanová, starostka 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh

Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh M Ě S T O Z Á B Ř E H Masarykovo nám. č. 510/6 tel.: 583 468 111 789 01 Zábřeh fax: 583 416 505 pro účely výběrového řízení dále jen z a d a v a t e l z a s í l á v ý z v u zájemcům o veřejnou zakázku

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Realizace bezbariérového přístupu - Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na dodávku Vybavení kompostárny v městě Luby zadávaná formou zjednodušeného podlimitního řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka multimediálního vybavení pro projekt Moderní škola Zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením. MVR-1080033 Zlepšení energetické náročnosti objektů ZŠ, ZS v obci

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením. MVR-1080033 Zlepšení energetické náročnosti objektů ZŠ, ZS v obci Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum: Kavřík / 544 528 640 Brno, 10.7.2008 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením MVR-1080033 Zlepšení energetické

Více

Odborné učiliště a Praktická škola,

Odborné učiliště a Praktická škola, Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, tel. 499524139 Vyřizuje : J. Pilousová Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, dále jen zadavatel, vyhlašuje

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0969

Více

Oprava místních komunikací, chodníků a odstavných ploch v obci Příšovice. tel./fax. 485 177 025, mobil 602 112 037 e-mail: prisovice@email.

Oprava místních komunikací, chodníků a odstavných ploch v obci Příšovice. tel./fax. 485 177 025, mobil 602 112 037 e-mail: prisovice@email. Výzva k podání nabídky, prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k jednání ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Licence databáze - Merck Index Online zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Jazykový kurz v zahraničí - Výzva 56 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název obchodní firmy:

Více

Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Havlovice Poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 10 400 000,- Kč

Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Havlovice Poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 10 400 000,- Kč Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení na realizaci nadlimitní veřejné zakázky na služby dle 27zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 Obsah: 1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1.1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM MOTOROVÝCH

Více

DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ OTEVŘENÁ VÝZVA

DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ OTEVŘENÁ VÝZVA DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Zadávání zakázek mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ

Více

k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení V Ý Z V A k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění pro veřejnou zakázku s názvem Dodávka pracovní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu Výroba a tisk reprezentačních materiálů a propagačních předmětů pro účely prezentace ČR v rámci Zadavatel veřejné

Více

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3 Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI (dále jen PPVD) a analogicky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Kontaktní osoba: Ján Ondík Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: Jan.ondik@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Zadávací dokumentace dle ustanovení 44

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Příloha č. 4 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro Svazek obcí Novoborska (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách V Praze dne 2. 10. 2012 č.j.: FZU/THS 615/2012 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Zasíláme Vám výzvu k podání nabídky

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0437 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0437 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Výzva k podání nabídek Regionální operační program CZ.1.10/2.1.00/08.00762 SÍŤ SPECIALIZOVANÝCH UČEBEN A LABORATOŘÍ SPŠ BRUNTÁL

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU Poskytnutí úvěru společnosti Vodárenská společnost Táborsko, s r.o k zajištění dofinancování evidenční číslo v ISVZUS: 60030703 (ISVZUS je informační

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Č.j. 1187/08-130100-13 Zadávací dokumentace Zajištění záručního a pozáručního servisu kopírovacích strojů CŘ Olomouc (1) Celní ředitelství Olomouc se sídlem Blanická 19, 772 71 Olomouc, IČ 71214011 Čl.

Více

Stěhovací a manipulační práce

Stěhovací a manipulační práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů Zadavatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 53, 656 91 Brno, Česká

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Program rozvoje zaměstnanců společnosti ITTechnik, s. r. o. 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele ITTechnik, s.r.o.

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem,,zateplení ZŠ Zeměchy podle 6 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY na služby Zadávací řízení: Podrobné podmínky zadávací dokumentace Otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Registrační číslo projektu: Název projektu: Zajištění doplňkových služeb (ubytování) projektu ADAM CZ.1.04/1.1.06/52.00053 ADAptabilita zaměstnanců - ADAM Identifikační

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. "Revitalizace centra obce Střítež"

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. Revitalizace centra obce Střítež VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK pro ostatní zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu CZ.1.10/4.1.00/03.00600 "Revitalizace centra obce Střítež" Výzva k podání cenových nabídek byla zpracována

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení.

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení. Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475/29 158 00 PRAHA 5 V Praze dne 06.05.2015 CJ 670/2015 GJH Věc: Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky dle 25 bod a) zákona č. 137/2006

Více

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k podlimitní veřejné zakázce na služby zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů SSMT 2015/2016

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů SSMT 2015/2016 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Dodávka tonerů SSMT 2015/2016 zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Vážený pane / Vážená paní, dovoluji si Vás na základě ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky v rámci výběrového řízení na služby Název veřejné zakázky: Název: IČ/DIČ: Doprava žáků SOŠ SE Velešín Zadavatel Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín,

Více

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uh. Hradiště V ý z v a k podání nabídky dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění dle 38 ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle Závazných

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Otevřené řízení: Nákup 1 kusu mobilní laboratoře Čl. I. Identifikace zadavatele Název zadavatele: Česká republika - Generální ředitelství cel IČO zadavatele: 71214011 DIČO zadavatele

Více

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Vyhlášení výběrového řízení

Vyhlášení výběrového řízení Vyhlášení výběrového řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na dodávku a zprovoznění ICT techniky notebooků a tiskárny. 1. Výzva pro dodavatele k vypracování nabídek Masarykova

Více

Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Zadavatel Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

Více