KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE, ze dne ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE, ze dne 20.5.2009,"

Transkript

1 CS CS CS

2 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne K(2009) 3770 v konečném znění ROZHODNUTÍ KOMISE, ze dne , kterým se upravují technické specifikace pro jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí CS CS

3 ROZHODNUTÍ KOMISE, ze dne , kterým se upravují technické specifikace pro jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1030/2002 ze dne 13. června 2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí 1, a zejména na článek 2 tohoto nařízení, vzhledem k těmto důvodům: (1) Nařízení (ES) č. 1030/2002, které bylo podstatně změněno nařízením Rady (ES) č. 380/2008 ze dne 18. dubna , zmocňuje Komisi přijmout další technické specifikace pro povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí, aby se zabránilo jejich padělání a pozměňování. (2) Je vhodné, aby výbor zřízený na základě článku 6 nařízení Rady (ES) č. 1683/95 ze dne 29. května 1995, kterým se stanoví jednotný vzor víz 3, dále sledoval technický vývoj s cílem začlenit do povolení k pobytu další prvky a zajistit tak jeho větší zabezpečení. (3) Aby se ztížilo padělání nebo pozměňování povolení k pobytu, je nezbytné zapracovat do něj nové společné ochranné prvky vyvinuté na základě vysokých zabezpečovacích standardů, například prvky rozpoznatelné v ultrafialovém světle nebo mikrotisk. Vzhledem ke zvláštnímu charakteru těchto dodatečných společných ochranných prvků, měly by být udržovány v tajnosti a neměly by být zveřejněny. (4) Rozhodnutí Komise K(2002) 3069 ze dne 14. srpna 2002, kterým se stanoví technické specifikace pro zajištění jednotného vzoru povolení k pobytu, je třeba odpovídajícím způsobem změnit. (5) Podle nařízení (ES) č. 1030/2002 mohou členské státy jako dodatečné národní ochranné prvky použít některé bezpečnostní prvky vymezené v seznamu, který stanoví Komise Úř. věst. L 157, , s. 1. Úř. věst. L 115, , s. 1. Úř. věst. L 164, , s. 1. CS 2 CS

4 (6) Dále by měly být vytvořeny technické specifikace pro používání biometrických identifikačních znaků, které lze uložit na bezkontaktní čip v povolení pobytu pro státní příslušníky třetích zemí. (7) Technické specifikace pro používání biometrických identifikačních znaků by v případě vyobrazení obličeje měly vstoupit v platnost nejpozději do dvou let a v případě vyobrazení otisků prstů nejpozději do tří let od přijetí tohoto rozhodnutí. (8) Pokud jde o Island a Norsko, nařízení (ES) č. 1030/2002 je rozpracováním ustanovení schengenského acquis ve smyslu dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis 4, které spadá do oblasti uvedené v čl. 1 bodu C rozhodnutí Rady 1999/437/ES 5 o některých opatřeních pro uplatňování této dohody. (9) V souladu s článkem 3 Protokolu o postavení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Irska připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství oznámilo Spojené království Velké Británie a Severního Irska dopisem ze dne 29. prosince 2003 své přání účastnit se přijetí a uplatňování nařízení (ES) č. 1030/2002. (10) V souladu s článkem 3 protokolu o postavení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Irska připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství oznámilo Irsko dopisem ze dne 19. prosince 2003 své přání účastnit se přijetí a uplatňování nařízení Rady (ES) č. 380/2008. (11) V souladu s články 1 a 2 protokolu o postavení Dánska připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství se Dánsko neúčastní přijímání nařízení (ES) č. 1030/2002, a proto pro ně není závazné ani použitelné. Vzhledem k tomu, že toto nařízení navazuje na schengenské acquis podle hlavy IV části třetí Smlouvy o založení Evropského společenství, rozhodne se Dánsko v souladu s článkem 5 uvedeného protokolu do šesti měsíců ode dne přijetí nařízení (ES) č. 1030/2002, zda je provede ve svém vnitrostátním právu. (12) Pokud jde o Švýcarsko, nařízení (ES) č. 1030/2002 je rozpracováním těch ustanovení schengenského acquis ve smyslu dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě C rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s čl. 4 odst. 1 rozhodnutí Rady 2004/860/ES 6. (13) Pokud jde o Lichtenštejnsko, toto nařízení je rozpracováním těch ustanovení schengenského acquis ve smyslu Protokolu podepsaného mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, která spadají do oblasti Úř. věst. L 176, , s. 36. Úř. věst. L 176, , s. 31. Úř. věst. L 370, , s. 78. CS 3 CS

5 uvedené v čl. 1 bodě A rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s čl. 3 rozhodnutí Rady 2008/261/ES 7. (14) Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 6 nařízení (ES) č.1683/95, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ: Článek 1 1. Příloha rozhodnutí K(2002) 3069 se nahrazuje textem uvedeným v příloze I tohoto rozhodnutí. 2. Technické specifikace týkající se biometrických údajů v povoleních k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí vydaných členskými státy, musí odpovídat příloze II tohoto rozhodnutí. 3. Nepovinné národní ochranné prvky, které mohou členské státy jednotlivě použít u povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí musí odpovídat příloze III tohoto rozhodnutí. Článek 2 Členské státy provedou změnu rozhodnutí K(2002) 3069, na níž se odkazuje v čl. 1 odst. 1, nejpozději do dvou let od přijetí tohoto rozhodnutí. Článek 3 Členské státy při provádění tohoto rozhodnutí spolupracují, zejména prostřednictvím výměny informací o všech technických specifikacích. Každý členský stát zašle Komisi a ostatním členským státům referenční vzory jím vydávaných povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí. Každý členský stát rovněž ukládá vzory následných tiskových sérií a má je k dispozici pro Komisi a ostatní členské státy. Článek 4 Toto rozhodnutí je určeno členským státům s výjimkou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Irska a Dánského království a bude předloženo Islandské republice, Norskému království, Dánskému království, Lichtenštejnskému knížectví a Švýcarské konfederaci. 7 Úř. věst. L 83, , s. 3. CS 4 CS

6 V Bruselu dne Za Komisi Jacques BARROT místopředseda CS 5 CS

7 Příloha I Úprava technických specifikací stanovených v rozhodnutí Komise (2002) 3069 ze dne 14. srpna 2002, pokud jde o dodatečné společné ochranné prvky (prvky viditelné v ultrafialovém světle a mikrotisk) Příloha I je klasifikována jako důvěrný dokument SECRET_UE CS 6 CS

8 Příloha II.a Biometrické údaje v povoleních k pobytu EU Specifikace povolení k pobytu EU 1. PŮSOBNOST A OMEZENÍ V tomto dokumentu jsou popsána řešení pro vytvoření povolení k pobytu EU s mikročipem vycházející z dokumentu EU [1] nazvaného nařízení Rady (ES) č. 380/2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1030/2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí Uvedené nařízení vychází z mezinárodních standardů, především norem ISO a doporučení ICAO ke strojově čitelným cestovním dokladům, a pojednává o následujících aspektech: specifikace pro biometrické identifikační prvky: obličej a otisky prstů, nosiče dat (čip), logická struktura dat na čipu, specifikace pro zajištění bezpečnosti údajů uchovávaných v digitální podobě na čipu, posouzení slučitelnosti čipů a aplikací, radiofrekvenční kompatibilita s ostatními elektronickými cestovními doklady. Tento dokument nepojednává o následujících aspektech: specifikace fyzické podoby dokumentu, specifikace pro mechanické upevnění čipu v povolení k pobytu, odolnost a mechanické zkoušky, specifikace standardních provozních postupů pro proces registrace nebo kontroly, provádění dobrovolně používaných národních aplikací. Tyto dobrovolně používané národní aplikace pokud jsou používány MUSÍ dodržovat pravidla pro ochranu údajů a MUSÍ zajistit úplné oddělení údajů pro národní použití a údajů vymezených v rámci nařízení EU [1]. CS 7 CS

9 2. BIOMETRICKÉ PRVKY 2.1. Primární biometrické prvky obličej Soulad s normativními dokumenty Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), Strojově čitelné cestovní doklady, DOK 9303, část 3: úřední cestovní doklady (karty), třetí vydání, 2008 [2] ISO/IEC :2005, Formáty pro výměnu biometrických údajů část 5: typ datových souborů snímků obličeje [4] Uchovává se snímek obličeje, který MUSÍ být pořízený EN FACE 8 (zpředu, nikoliv z profilu) v souladu s [2, 4] Formát Vyobrazení obličeje se MUSÍ uchovávat jako komprimovaný OBRAZOVÝ SOUBOR, nikoliv jako šablona určitého dodavatele. Přestože formáty komprese JPEG a JPEG2000 odpovídají danému normativnímu dokumentu [2], pro povolení k pobytu EU se DOPORUČUJE formát JPEG2000, neboť soubory jsou menší než soubory obrazů komprimovaných ve formátu JPEG Požadavky na ukládání údajů č. Varianta Poznámka Doporučení 1 komprese JPEG přibližně KB na fotografii 2 komprese JPEG2000 přibližně 6 10 KB na doporučeno (viz 2.1.2) fotografii Další požadavky Je třeba přijmout pokyny pro pořizování fotografií, v nichž se zohlední požadavky technologie rozpoznávání obličeje podle norem ICAO [2] Sekundární biometrické prvky otisky prstů Soulad s normativními dokumenty Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), Strojově čitelné cestovní doklady, DOK 9303, část 3: úřední cestovní doklady (karty), třetí vydání, 2008 [2] 8 Podle standardů ICAO Vyobrazení obličeje s biometrickými prvky uložené ve skupině dat 2 LDS musí vycházet z fotografie na povolení k pobytu použité při vytvoření zobrazené podobenky vytištěné na stránce strojově čitelného povolení k pobytu obsahující osobní údaje držitele a musí být zakódováno buďto na základě kompletního snímku obličeje zepředu nebo typových obrazových formátů, jejichž specifikace jsou uvedeny v nejnovější verzi ISO CS 8 CS

10 ISO/IEC :2005, Formáty pro výměnu biometrických údajů část 4: Data vyobrazení daktyloskopického otisku [5] ANSI/NIST-ITL Standard Informace o datovém formátu pro výměnu informací o daktyloskopických otiscích, snímcích obličeje, jizvách a tetování (SMT) ; FBI: Waveletová skalární kvantizace (Wavelet Scalar Quantization WSQ) [6] Typ Primární otisky prstů, které musí být součástí evropského povolení k pobytu, JSOU: PLOCHÉ (NIKOLI VALENÉ) OTISKY LEVÉHO A PRAVÉHO UKAZOVÁKU. V případě nedostatečné kvality otisků prstů a/nebo zranění ukazováku JE NUTNÉ zadat do databáze kvalitní ploché otisky prostředníků, prsteníků nebo palců Formát a kvalita Otisky prstů MUSÍ být uloženy v OBRAZOVÉM FORMÁTU podle [5]. JE NUTNÉ, aby kvalita obrazu otisku odpovídala [5] a [6]. Soubory MUSÍ být komprimovány s použitím algoritmu WSQ podle [6], aby se zmenšila velikost souboru Požadavky na ukládání údajů Použití OBRAZOVÝCH SOUBORŮ otisků prstů si vyžádá přibližně KB na každý prst. 3. ZÁZNAMOVÉ MÉDIUM (ARCHITEKTURA ČIPU RF) 3.1. Soulad s normativními dokumenty Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), Strojově čitelné cestovní doklady, DOK 9303, část 3: úřední cestovní doklady (karty), třetí vydání, 2008 [2] ISO/IEC 14443, Průkazy totožnosti bezkontaktní čipové karty tzv. proximity karty [7] 3.2. Čipové rozhraní Podle [2] vyhovuje standardu ICAO rozhraní čipu RF typu A i B. Povolení k pobytu MUSÍ být opatřena bezkontaktními čipy RF s rozhraním typu A nebo B, což vyžaduje, aby byly pohraniční kontrolní systémy schopny načítat u povolení k pobytu oba typy. Kromě tohoto bezkontaktního rozhraní MOHOU být povolení k pobytu rovněž vybavena kontaktními rozhraními. Kontaktní rozhraní mohou být zajištěna prostřednictvím 9 Pomocí záznamového formátu (CBEFF Common Biometric Exchange File Format) se zaznamená druh prstů (levý ukazovák, pravý prostředník apod.), aby se zajistilo ověřování správného prstu. CS 9 CS

11 čipu s duálním rozhraním (tedy čipu, který zajišťuje jak bezkontaktní tak i kontaktní rozhraní), nebo samostatným čipem Kapacita nezbytná pro záznam údajů V souladu s logickou strukturou dat ICAO [2] MUSÍ být alfanumerické údaje strojově čitelné zóny (MRZ) dokladu a digitální údaje zabezpečení dokladu ( infrastruktura veřejných klíčů PKI) uloženy na čipu dokladu společně s biometrickými identifikačními prvky. Členské státy musí použít dostatečně velké čipy RF, na nichž lze uchovávat osobní údaje a biometrické prvky podle nařízení EU [1]. Viz též oddíly a Pokud chce některý členský stát v souladu s nařízením EU [1] uchovat na čipu další údaje, může být nutné zvolit čip s vyšší záznamovou kapacitou. Aby se usnadnila automatické identifikace povolení k pobytu prostřednictvím kontrolních zařízení využívajících strojové čtení, měly by být znaky strojově čitelné zóny používané k identifikaci dokladu konzistentní. Nařízení ICAO stanoví, že pro průkazy totožnosti by první znak na kartě velikosti TD1 měl být buď A, C, nebo I a jakékoliv další použité znaky si mohou volně určit členské státy, nesmí se však jednat o V nebo C (po I). Dále určuje, že pokud je doklad TD1 kartou cestovního pasu, první dva znaky musí být IP a v případě průkazu posádky to musí být znaky AC. DOPORUČUJE se, aby na jednotném povolení k pobytu bylo druhým znakem R. První znak si může podle vlastního uvážení zvolit členský stát v rámci možností stanovených ICAO, jak je uvedeno výše. 4. ARCHITEKTURA ELEKTRONICKÉHO ČIPU POVOLENÍ K POBYTU (STRUKTURA DAT) 4.1. Soulad s normativními dokumenty Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), Strojově čitelné cestovní doklady, DOK 9303, část 3: úřední cestovní doklady (karty), třetí vydání, 2008 [2] 4.2. Provázanost s tištěnými údaji Alfanumerické údaje vytištěné na povolení k pobytu ve strojově čitelné zóně v souladu s [2] MUSÍ souhlasit s údaji, které jsou digitálně zaznamenány v DG1 čipu podle [2] Logická datová struktura čipu Tato struktura MUSÍ odpovídat [2]. 5. ZABEZPEČENÍ A INTEGRITA DAT Tradiční povolení k pobytu mají řadu ochranných prvků proti padělání, včetně bezpečnostního tisku a opticky variabilních prvků podle [1]. Stejně tak je nutné zajistit integritu, pravost a důvěrnost údajů, které jsou uchovány v digitální podobě na čipu povolení k pobytu. CS 10 CS

12 5.1. Soulad s normativními dokumenty Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), Strojově čitelné cestovní doklady, DOK 9303, část 3: úřední cestovní doklady (karty), třetí vydání, 2008 [2] BSI TR-03110, Pokročilé zabezpečovací mechanismy pro strojově čitelné cestovní doklady rozšířená kontrola přístupu (EAC), verze 1.11, 2008 [3] 5.2. Zabezpečení digitálních údajů č. Zabezpečení Poznámka Používání 1 Pasivní ověření Podává důkaz, že obsah SO D a logické pravosti datové struktury (LDS) nebyl padělán nebo pozměněn. [2] Nezabraňuje pořízení přesné kopie čipu nebo jeho nahrazení jiným čipem. PŘEDEPSÁNO pro všechna data (povinný bezpečnostní prvek podle ICAO) 2a) Aktivní ověření pravosti Nezabraňuje neoprávněnému přístupu. Nezabraňuje přístupu přes rozhraní pro bezdrátovou komunikaci (skimming). Prokáže, že SO D není kopie a byl načten z NEPOVINNÉ pravého čipu. [2] Prokáže, že čip nebyl vyměněn. Neprokáže, zda je obsah LDS pravý a zda nebyl měněn. Nezabraňuje odposlechu komunikace mezi čipem a kontrolním systémem. b) Ověření pravosti čipu [3] 3 Základní kontrola přístupu Prokáže, že SO D není kopie a že byl načten z autentického čipu. Prokáže, že čip nebyl vyměněn. Zabraňuje odposlechu komunikace mezi čipem a kontrolním systémem. Zabraňuje přístupu přes rozhraní pro bezdrátovou komunikaci (skimming). Dodatečná ochrana PŘEDEPSÁNA pro všechna data v době, kdy byly zaznamenány daktyloskopické údaje, nebo nejpozději 36 měsíců po přijetí technických specifikací. Tato ochrana NESMÍ BÝT vyžadována čipem, ale kontrolní systémy EU MUSÍ tento mechanismus užít, pokud jej čip podporuje. PŘEDEPSÁN pro veškerá data [2, 3] Snižuje riziko odposlechu komunikace mezi čipem a kontrolním systémem CS 11 CS

13 č. Zabezpečení Poznámka Používání (viz 2 b). Nezabraňuje pořízení přesné kopie čipu nebo jeho výměně (vyžaduje též kopii dokladu v tištěné formě). 4 Ověření pravosti terminálu [3] Zabraňuje neoprávněnému přístupu k daktyloskopickým údajům. Zabraňuje přístupu k daktyloskopickým údajům přes rozhraní pro bezdrátovou komunikaci (skimming). Dodatečná ochrana PŘEDEPSÁNA pro daktyloskopická data Vyžaduje další správu klíčů. Nezabraňuje pořízení přesné kopie čipu nebo jeho výměně (vyžaduje též kopii dokladu v tištěné formě). SO D LDS Document Security Object (SO D ) objekt zabezpečení dokumentu. Tento objekt je digitálně podepsán státem, který doklad vydal, a je v něm pomocí hašovacího kódu integrován obsah LDS. Logical Data Structure logická struktura dat MRTD Machine Readable Travel Document strojově čitelný cestovní doklad MRZ EAC Machine Readable Zone strojově čitelná zóna Extended Access Control rozšířená kontrola přístupu. Podle ICAO se jedná o kombinaci prokázání pravosti čipu a terminálu 5.3. Infrastruktura veřejných klíčů pro povolení k pobytu K zajištění integrity a pravosti digitálních údajů zaznamenaných na čipu se zavádí PKI: Každý členský stát musí vytvořit jediný národní certifikační úřad (Country Signing CA) 10, který přijímacím státům osvědčí spolehlivost údajů, a alespoň jeden subjekt s právem podpisu dokladů (Document Signer), který vydává povolení k pobytu. Podrobné údaje o této infrastruktuře PKI (včetně algoritmů podpisu, délky klíče a období platnosti) jsou obsaženy v [2]. Bruselská skupina pro interoperabilitu (Brussels Interoperability Group, BIG) vyvine společnou příponu pro certifikát subjektu s právem podpisu, aby se ukázalo, že subjekt s právem podpisu je oprávněn vydávat povolení k pobytu. Tuto příponu BY MĚL používat národní certifikační úřad a NESMÍ ji označovat za kritickou. 10 Může se jednat o stejný certifikační úřad jako u cestovních pasů, nebo o zvláštní certifikační úřad pouze pro povolení k pobytu. CS 12 CS

14 Každý členský stát JE POVINEN sdělit Komisi název a kontaktní údaje organizace, která odpovídá za provozování národního certifikačního úřadu a subjektů, kterým bylo uděleno právo podepisovat doklady. Certifikát národního certifikačního úřadu MUSÍ být poskytnut Komisi 90 dnů předtím, než je použit při vydávání certifikátů subjektu s právem podpisu Infrastruktura veřejných klíčů pro kontrolní systémy Zavádí se další PKI, aby se neautorizovaným kontrolním systémům zabránilo v přístupu k daktyloskopickým údajům uloženým na čipu: každý členský stát JE POVINEN zřídit jediný národní kontrolní úřad (Country Verifying CA) 11, který bude ověřovat spolehlivost povolení k pobytu vydaných tímto členským státem, a jmenovat alespoň jeden subjekt ověřující pravost dokladů (Document Verifier), který bude spravovat množinu povolených kontrolních systémů. Podrobnosti této infrastruktury PKI jsou obsaženy v [3]. Každý členský stát JE POVINEN sdělit Komisi název a kontaktní údaje organizace, která odpovídá za provoz národního kontrolního úřadu a subjektu/ů ověřujícího/ch pravost dokladů. Počáteční certifikát národního kontrolního úřadu MUSÍ být poskytnut Komisi 90 dnů předtím, než je použit při vydávání certifikátů subjektu ověřujícího pravost dokladů. Propojovací certifikáty (link certificate) pro národní kontrolní úřad musí být rozeslány nejméně 14 dnů před ukončením platnosti certifikátů, jež jimi budou nahrazeny Doba platnosti certifikátů Nejkratší a nejdelší doba platnosti vydaných certifikátů činí: Subjekt Minimální doba platnosti Maximální doba platnosti Certifikát národního kontrolního 6 měsíců 3 roky úřadu (Country Verifying CA Certificate) Certifikát subjektu ověřujícího 2 týdny 3 měsíce pravost dokladů (Document Verifier Certificate) Certifikát kontrolního systému 1 den 1 měsíc (Inspection System Certificate) Lhůty pro vydávání certifikátů Aby bylo možné plánování certifikátů, JE NUTNÉ dodržet následující lhůty pro jejich zpracování a vydání. 11 Může se jednat o stejný kontrolní úřad jako u cestovních pasů, nebo o zvláštní kontrolní úřad pouze pro povolení k pobytu. CS 13 CS

15 Certifikační orgán Maximální lhůta pro zpracování (žádost o certifikát) Maximální lhůta pro distribuci (certifikát) Národní kontrolní úřad 72 hodin 24 hodin Subjekt ověřující pravost dokladů 24 hodin 48 hodin Pravidla pro vydávání certifikátů Národní kontrolní úřad každého členského státu JE POVINEN zveřejnit pravidla pro vydávání certifikátů podle [13] a může vydat prohlášení o vydávání certifikátů v souladu se společnými pravidly pro vydávání certifikátů [13], v němž budou stanoveny zejména podmínky pro vydání certifikátu pro (cizozemský) subjekt ověřující pravost dokladů. Každý členský stát oznámí Komisi přijetí pravidel pro vydávání certifikátů. 6. POSUZOVÁNÍ SHODY BIG zajistí interoperabilitu povolení k pobytu, která splňují tyto specifikace Soulad s normativními dokumenty ICAO NTWG, protokol RF a aplikační testovací standard pro elektronický pas; části 2 a 3 [11] ISO/IEC , Identifikační karty čipové karty část 4: Organizace, bezpečnost a pokyny pro příkazy pro výměnu informací [8] ISO/IEC , Identifikační karty čipové karty část 8: Příkazy pro bezpečnostní operace [9] Společný profil ochranných kritérií pro strojově čitelné cestovní doklady s aplikací ICAO, rozšířená kontrola přístupu, verze 1.2 [10] Skupina BIG vypracuje posledně jmenovaný dokument do jednoho roku po přijetí rozhodnutí Komise o technických specifikací společná pravidla o vydávání certifikátů Vyhodnocení funkčnosti Pro vyhodnocení funkce čipů MRTD SE POUŽIJÍ příslušné normativní dokumenty [11, 12]. Každý členský stát MUSÍ pověřit zkušební laboratoř akreditovanou akreditačním orgánem členského státu, aby osvědčila funkční slučitelnost příslušných norem pro všechny úrovně ISO/OSI. Komise MUSÍ být informována o vydaných certifikátech. Úroveň ISO/OSI Normativní dokument Rozsah 1 4 ISO [7] Hardware 6 ISO 7816 [8, 9] Software (OS) 7 Aplikace ICAO [2, 3] Software (aplikace) CS 14 CS

16 6.3. Hodnocení podle společných kritérií Čipy povolení k pobytu MUSÍ být hodnoceny a certifikovány v souladu se společným profilem ochranných kritérií [10] nebo pokud jsou používány národní aplikace se společným profilem ochranných kritérií, který zaručuje soulad s [10], aby se zajistilo úplné oddělení údajů pro vnitrostátní použití a údajů vymezených v rozsahu nařízení EU [1]. Komise MUSÍ být informována o certifikátu podle společných kritérií. 7. ODKAZY NA NORMATIVNÍ DOKUMENTY [1] Nařízení Rady (ES) č. 380/2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1030/2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí [2] Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), Strojově čitelné cestovní doklady, DOK 9303, část 3: úřední cestovní doklady (karty), třetí vydání, 2008, návrh, zatím nebylo zveřejněno [3] BSI, TR-03110, Pokročilé zabezpečovací mechanismy pro strojově čitelné cestovní doklady rozšířená kontrola přístupu (EAC), verze 1.11, 2008 [4] ISO/IEC :2005, Formáty pro výměnu biometrických údajů část 5: Data vyobrazení obličeje [5] ISO/IEC :2005, Formáty pro výměnu biometrických údajů část 4: Data vyobrazení daktyloskopického otisku [6] ANSI/NIST-ITL Standard Informace o datovém formátu pro výměnu informací o daktyloskopických otiscích, snímcích obličeje, jizvách a tetování (SMT) FBI: Waveletová skalární kvantizace (Wavelet Scalar Quantization WSQ) [7] ISO/IEC 14443, Průkazy totožnosti bezkontaktní čipové karty tzv. proximity karty [8] ISO/IEC :2005, Identifikační karty čipové karty část 4: Organizace, bezpečnost a pokyny pro příkazy pro výměnu informací [9] ISO/IEC :2004, Identifikační karty čipové karty část 8: Příkazy pro bezpečnostní operace [10] Společný profil ochranných kritérií pro strojově čitelné cestovní doklady s aplikací ICAO, rozšířená kontrola přístupu, verze 1.2 bude zveřejněno [11] ICAO NTWG, protokol RF a aplikační testovací standard pro elektronický pas; části 2 a 3 [12] BSI AFNOR, Pokročilé zabezpečovací mechanismy pro strojově čitelné cestovní doklady rozšířená kontrola přístupu (EAC) Testy pro bezpečné provádění 2007 CS 15 CS

17 [13] BIG, společná pravidla pro vydávání certifikátů pro infrastrukturu rozšířeného řízení přístupu pro povolení k pobytu vydávaná členskými státy EU, verze CS 16 CS

18 PŘÍLOHA II.b SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ CERTIFIKÁTŮ PRO INFRASTRUKTURU ROZŠÍŘENÉHO ŘÍZENÍ PŘÍSTUPU PRO POVOLENÍ K POBYTU VYDÁVANÁ ČLENSKÝMI STÁTY EU Verze /08/ ÚVOD Cílem pravidel pro vydávání certifikátů (Certificate Policy, dále jen CP ) je dosáhnout důvěry a dostatečné interoperability mezi národními kontrolními úřady (Country Verifying Certification Authorities, dále jen CVCA ) a subjekty ověřujícími pravost dokladů (Document Verifier, dále jen DV ) jednotlivých členských států, tak aby infrastruktura EAC- PKI mohla fungovat. Pravidla pro vydávání certifikátů jsou stanovena v souladu s článkem technických specifikací k normám pro bezpečnostní a biometrické prvky v povoleních k pobytu vydávaných členskými státy podle rozhodnutí Komise K(2008) XXXX ze dne XX.XX.XXXX 12. Pravidla pro vydávání certifikátů se týkají pouze používání certifikátů k řízení přístupu k daktyloskopickým biometrickým prvkům v povoleních k pobytu umožňujících rozšířené řízení přístupu za účelem pohraničních kontrol. Tato společná pravidla pro vydávání certifikátů stanoví společný soubor minimálních požadavků, na nichž JE každý členský stát POVINEN založit vnitrostátní pravidla pro vydávání certifikátů upravující používání certifikátů při účelem pohraničních kontrol. Vnitrostátní pravidla MUSÍ splňovat minimálně zásady těchto společných pravidel, MOHOU však zavést další omezení s ohledem na kontrolu a používání certifikátů v rámci daného členského státu. Členské státy NESMÍ jako podmínku pro vydání certifikátu DV v jiném členském státě požadovat, aby tento DV přijal omezení, která jdou nad rámec požadavků stanovených v těchto společných pravidlech pro vydávání certifikátů. Vydávání certifikátů CVCA vnitrostátnímu DV nespadá do oblasti působnosti těchto společných pravidel pro vydávání certifikátů. Tato pravidla pro vydávání certifikátů vycházejí z technických pokynů Pokročilé bezpečnostní mechanismy pro strojově čitelné cestovní doklady rozšířená kontrola přístupu (EAC), verze 1.1.1, TR-03110, které zveřejnil německý Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (dále jen TR-EAC ). 12 Není zveřejněno v Úředním věstníku k dispozici na adrese CS 17 CS

19 1.1. Přehled Pravidla pro vydávání certifikátů jsou souborem jmenovitě uvedených pravidel, která udávají použitelnost certifikátu na konkrétní skupinu a/nebo druh aplikace se společnými bezpečnostními požadavky. Pro CVCA i DV tato pravidla zajišťují stejnou kvalitu jako rozšířená normalizovaná pravidla pro vydávání certifikátů (NCP+) stanovená v ETSI TS , verzi ( ). Tato pravidla pro vydávání certifikátů fungují v rámci infrastruktury veřejných klíčů popsané v TR-EAC bodu 2.2 Infrastruktura veřejných klíčů Název a identifikace dokumentace Tato společná pravidla pro vydávání certifikátů jsou určena názvem a číslem verze. JE NUTNÉ, aby vnitrostátní CP obsahovala OID, který jednoznačně identifikuje doklad a jeho verzi Účastníci PKI Tato část podává přehled o certifikačních úřadech, držitelích certifikátů, registračních orgánech a spoléhajících se stranách infrastruktury veřejných klíčů pro rozšířené řízení přístupu (dále jen EAC-PKI ). EAC-PKI je součástí mezinárodní bezpečnostní infrastruktury k zajištění a ověření integrity a pravosti povolení k pobytu vydaných členským státem. V tabulce č. 1 je shrnut přehled všech účastníků PKI. Certifikační úřad Registrační orgán Uživatel Spoléhající se strana Národní kontrolní úřad (CVCA) X X Subjekt ověřující pravost dokladů (DV) X X X X Kontrolní systém (IS) X X Povolení k pobytu (RP) X Tabulka č. 1 Přehled účastníků PKI v rámci EAC-PKI Certifikační úřady Národní kontrolní úřad (CVCA) Základní certifikační úřad (CA) vnitrostátní EAC-PKI se nazývá národní kontrolní úřad (CVCA). Veřejné klíče národního CVCA jsou obsaženy v samopodepsaných certifikátech CVCA a tzv. propojovacích certifikátech CVCA. Oba druhy certifikátů se nazývají certifikáty CVCA. Vnitrostátní CVCA stanoví přístupová práva k citlivým údajům uloženým na čipech vnitrostátních RP pro všechny DV (tj. vnitrostátní DV i zahraniční DV), a to prostřednictvím certifikátů pro DV stanovujících atributy kontroly přístupu. CS 18 CS

20 Vnitrostátní CVCA vydává certifikáty držitelům certifikátů (uživatelům). V tomto dokumentu se držitel certifikátu nazývá subjektem ověřujícím pravost dokladů (DV). DV je organizační jednotka, která spravuje kontrolní systémy, jež patří k sobě. Certifikační orgán subjektu ověřujícího pravost dokladů Každá země BY MĚLA mít pouze jeden certifikační orgán na úrovni subjektu ověřujícího pravost dokladů (DV). V některých členských státech to však nemusí být možné kvůli způsobu, jakým je v těchto členských státech rozdělena odpovědnost za pohraniční a imigrační kontroly. V takových případech může členský stát provozovat až tři DV. V zájmu snížení administrativních režijních nákladů na co nejnižší míru BY MĚLA být jednotlivými DV prováděna koordinovaná registrace subjektů. DV provozuje certifikační orgán (CA), který vydává certifikáty pro své kontrolní systémy. Certifikáty kontrolního systému vydané DV obvykle přebírají přístupová práva i dobu platnosti ze základního certifikátu DV. Subjekt ověřující pravost dokladů (DV) se však MŮŽE rozhodnout pro další omezení přístupových práv nebo doby platnosti Registrační orgány Národní registrační orgán (CVRA) Pro každý vnitrostátní CVRA existuje pouze jeden registrační orgán, a sice odpovídající národní registrační orgán (CVRA). Obvykle je spravován stejným subjektem jako CVCA. Vnitrostátní CVRA odpovídá za identifikaci a ověření žádostí o certifikáty subjektů ověřujících pravost dokladů, tj. žádosti o certifikáty pro osvědčení uživatelů jsou povoleny pouze subjekty ověřujícími pravost dokladů (DV). CVRA navíc iniciuje vydání certifikátů subjektům ověřujícím pravost dokladů a potvrzuje proces zneplatnění a obnovení certifikátů vydaných příslušným CVCA. Pro účely zbývající části tohoto dokumentu se předpokládá, že CVRA jsou součástí CVCA, a bude se používat pouze výraz CVCA. Členské státy MOHOU podle svého uvážení úlohu CVCA a CVRA rozdělit/spojit. Registrační orgán subjektu ověřujícího pravost dokladů (DVRA) Každý členský stát JE POVINEN provozovat pro každý subjekt ověřující pravost dokladů pouze jeden registrační orgán. DV odpovídají za provádění identifikace a ověření žádostí o certifikaci kontrolních systémů. DV navíc iniciuje vydání certifikátu kontrolním systémům a potvrzuje proces zneplatnění a obnovení certifikátu. Pro účely zbývající části tohoto dokumentu se předpokládá, že DVRA jsou součástí DV, a bude se používat pouze výraz DV. Členské státy MOHOU podle svého uvážení úlohu DV a DVRA rozdělit/spojit Uživatelé Uživateli jsou podle těchto pravidel subjekty ověřující pravost dokladů (DV) a kontrolní systémy (IS). DV je definován v bodě Pro účely těchto pravidel pro vydávání certifikátů je kontrolní systém definován jako infrastruktura, technické a programové vybavení potřebné pro získání certifikátů od DV CS 19 CS

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 4.8.2011

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 4.8.2011 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.8.2011 K(2011) 5478 v konečném znění ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 4.8.2011 kterým se mění rozhodnutí Komise K(2002) 3069, kterým se stanoví technické specifikace pro jednotný

Více

PŘÍLOHA. návrh. nařízení Evropského parlamentu a Rady,

PŘÍLOHA. návrh. nařízení Evropského parlamentu a Rady, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.6.2016 COM(2016) 434 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1030/2002 ze dne 13. června 2002, kterým se stanoví

Více

Ochranné prvky a biometrické údaje v cestovních pasech občanů EU*

Ochranné prvky a biometrické údaje v cestovních pasech občanů EU* P6_TA(2004)0073 Ochranné prvky a biometrické údaje v cestovních pasech občanů EU* Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Rady o standardech pro ochranné prvky a biometrické údaje

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS)

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) SMĚRNICE RADY ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému V. Vybrané části nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb., nařízení vlády

Více

Akreditovaná certifikační autorita eidentity

Akreditovaná certifikační autorita eidentity Akreditovaná certifikační autorita eidentity ACAeID 35 Zpráva pro uživatele Verze: 1.2 Odpovídá: Ing. Jiří Hejl Datum: 21. 12. 2012 Utajení: Veřejný dokument eidentity a.s. Vinohradská 184,130 00 Praha

Více

epasy - cestovní doklady nově s otisky prstů Projekt CDBP

epasy - cestovní doklady nově s otisky prstů Projekt CDBP epasy - cestovní doklady nově s otisky prstů Projekt CDBP ISSS 2009 Hradec Králové, 6. 4. 2009 Ing. Petr Mayer, SI II Obsah 1. Cíl projektu: Nový biometrický epas 2. Organizace projektu 3. Harmonogram

Více

2001R1207 CS

2001R1207 CS 2001R1207 CS 18.02.2008 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B M1 Nařízení Rady (ES) č. 1207/2001 ze dne 11. června 2001

Více

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1078/2012 ze dne 16. listopadu 2012 o společné bezpečnostní metodě sledování, kterou mají používat železniční podniky, provozovatelé

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /2011. ze dne [ ]

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /2011. ze dne [ ] CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Návrh V Bruselu, C NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /2011 ze dne [ ] kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 17.9.2007 KOM(2007) 525 v konečném znění 2007/0192 (CNS) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění nařízení (ES) č. 1338/2001, kterým se stanoví opatření nutná k ochraně

Více

Částka 4 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Částka 4 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Strana 58 Sbírka zákonů č.9/2011 9 VYHLÁŠKA ze dne 10. ledna 2011, kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek

Více

(Text s významem pro EHP) (5) Riziko pro zdraví zvířat, které cirkusy či poutě představují,

(Text s významem pro EHP) (5) Riziko pro zdraví zvířat, které cirkusy či poutě představují, 22.10.2005 Úřední věstník Evropské unie L 279/47 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1739/2005 ze dne 21. října 2005, kterým se stanoví veterinární požadavky na přesun cirkusových zvířat mezi členskými státy (Text

Více

Žádosti členských států o aktualizaci seznamu Společenství

Žádosti členských států o aktualizaci seznamu Společenství L 84/8 Úřední věstník Evropské unie 23.3.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 473/2006 ze dne 22. března 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají

Více

Předmět úpravy. 2 Způsob dokládání splnění povinností stanovených v 6 zákona o elektronickém podpisu

Předmět úpravy. 2 Způsob dokládání splnění povinností stanovených v 6 zákona o elektronickém podpisu V Y H L Á Š K A Úřadu pro ochranu osobních údajů ze dne 3. října 2001 o upřesnění podmínek stanovených v 6 a 17 zákona o elektronickém podpisu a o upřesnění požadavků na nástroje elektronického podpisu

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu České republiky s předpisem EU

Rozdílová tabulka návrhu předpisu České republiky s předpisem EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu České republiky s předpisem EU Navrhovaný právní předpis ČR Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce Odpovídající předpis ES/EU Nařízení Evropského

Více

DRUHÁ GENERACE ELEKTRONICKÝCH PASŮ A NOVÁ GENERACE ELEKTRONICKÝCH PRŮKAZŮ O POVOLENÍ K POBYTU. aneb Nebojte se biometrie

DRUHÁ GENERACE ELEKTRONICKÝCH PASŮ A NOVÁ GENERACE ELEKTRONICKÝCH PRŮKAZŮ O POVOLENÍ K POBYTU. aneb Nebojte se biometrie DRUHÁ GENERACE ELEKTRONICKÝCH PASŮ A NOVÁ GENERACE ELEKTRONICKÝCH PRŮKAZŮ O POVOLENÍ K POBYTU aneb Nebojte se biometrie Biometrický pas Sumarizace vývoje epasů epasy s BAC (obličej) Nařízení Rady (ES)

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 15/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA II NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autorita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÁ ČASOVÁ RAZÍTKA Stupeň důvěrnosti: veřejný dokument Verze 3.5 Zpráva pro uživatele je veřejným dokumentem, který je vlastnictvím společnosti

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne... C Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (EU) č. xxxx/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985, NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85 ze dne 17. října 1985, kterým se stanoví podmínky přístupu k režimu podle Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně, vztahující se na plavidla plavby na Rýně RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2015 COM(2015) 110 final 2015/0060 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty CS

Více

Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému

Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému Zásady prováděcího nařízení Komise (EU) o společné bezpečnostní metodě (CSM) pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č.

Více

ING Public Key Infrastructure ING PKI Postup při vydávaní certifikátů. Verze 5.2 květen 2012

ING Public Key Infrastructure ING PKI Postup při vydávaní certifikátů. Verze 5.2 květen 2012 ING Public Key Infrastructure ING PKI Postup při vydávaní certifikátů Verze 5.2 květen 2012 Tiráž Zpracovatel Další kopie ING PKI Policy Approval Authority (PAA) Další kopie tohoto dokumentu je možno získat

Více

Důvěra napříč Evropou nařízení eidas. + návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

Důvěra napříč Evropou nařízení eidas. + návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce Důvěra napříč Evropou nařízení eidas + návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce 1 Nařízení eidas 2 Co znamená zkratka eidas Nařízení eidas = Nařízení (č. 910/2014) Evropského

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne KOM(2011) 296 v konečném znění 2011/0128 (NLE) C7-0189/11 CS. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne KOM(2011) 296 v konečném znění 2011/0128 (NLE) C7-0189/11 CS. Návrh NAŘÍZENÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.5.2011 KOM(2011) 296 v konečném znění 2011/0128 (NLE) C7-0189/11 CS Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 975/98 ze dne 3. května 1998 o nominálních

Více

Zpráva pro uživatele CA

Zpráva pro uživatele CA Verze 2.5 Podpis podepsáno elektronicky Podpis podepsáno elektronicky Datum Datum Garant dokumentu Ing. Miroslav Trávníček Schvalovatel Ing. Pavel Plachý Funkce vedoucí odd. vývoje QCA/VCA Funkce vedoucí

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

N á v r h. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016 o lodní výstroji

N á v r h. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016 o lodní výstroji III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016 o lodní výstroji Vláda nařizuje podle 4, 5 odst. 1 a 2, 6 odst. 2 a 3, 7, 8 odst. 2 a 4, 11, 12 odst. 1, 15 odst. 2, 23 odst. 3, 41 odst. 1 a 50 odst. 5 zákona

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) PŘIJALA TUTO SMĚRNICI: Příloha III směrnice 2006/22/ES se nahrazuje zněním přílohy této směrnice.

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) PŘIJALA TUTO SMĚRNICI: Příloha III směrnice 2006/22/ES se nahrazuje zněním přílohy této směrnice. 31.1.2009 Úřední věstník Evropské unie L 29/45 SMĚRNICE SMĚRNICE KOMISE 2009/5/ES ze dne 30. ledna 2009, kterou se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES o minimálních podmínkách

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autorita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÁ ČASOVÁ RAZÍTKA Stupeň důvěrnosti : veřejný dokument Verze 2.1 Zpráva pro uživatele je veřejným dokumentem, který je vlastnictvím společnosti

Více

Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti. Přemysl Pazderka NCKB

Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti. Přemysl Pazderka NCKB Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti Přemysl Pazderka NCKB Východiska ISO/IEC 27001:2005 Systémy řízení bezpečnosti informací Požadavky ISO/IEC 27002:2005 Soubor postupů pro management bezpečnosti

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY

KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY Ondřej Ševeček PM Windows Server GOPAS a.s. MCM: Directory Services MVP: Enterprise Security ondrej@sevecek.com www.sevecek.com KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY Slovníček Česky veřejný / soukromý klíč otisk podepsat

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 16.10.2015 L 271/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1850 ze dne 13. října 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.

Více

(2014/434/EU) (2) Úzká spolupráce bude navázána rozhodnutím přijatým ECB, pokud jsou splněny podmínky vymezené v článku 7 nařízení (EU) č. 1024/2013.

(2014/434/EU) (2) Úzká spolupráce bude navázána rozhodnutím přijatým ECB, pokud jsou splněny podmínky vymezené v článku 7 nařízení (EU) č. 1024/2013. 5.7.2014 L 198/7 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 31. ledna 2014 o úzké spolupráci s vnitrostátními příslušnými orgány zúčastněných členských států, jejichž měnou není euro (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 28. února 2013 (01.03) (OR. en) 6931/13. Interinstitucionální spis: 2013/0060 (COD) FRONT 15 VISA 53 CODEC 452 COMIX 132

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 28. února 2013 (01.03) (OR. en) 6931/13. Interinstitucionální spis: 2013/0060 (COD) FRONT 15 VISA 53 CODEC 452 COMIX 132 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 28. února 2013 (01.03) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2013/0060 (COD) 6931/13 FRONT 15 VISA 53 CODEC 452 COMIX 132 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 28. února 2013

Více

Zpráva pro uživatele CA

Zpráva pro uživatele CA Verze 2.2 Podpis Podpis Datum 21.1.2013 Datum 21.1.2013 Garant dokumentu Ing. Miroslav Trávníček Schvalovatel Ing. Pavel Plachý Funkce Vedoucí odd. vývoje QCA/VCA Funkce Ředitel odboru PKNU Dokument je

Více

JUDr. Alena Kučerová Úřad pro ochranu osobních údajů OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PROCESU DIGITALIZACE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE

JUDr. Alena Kučerová Úřad pro ochranu osobních údajů OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PROCESU DIGITALIZACE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE JUDr. Alena Kučerová Úřad pro ochranu osobních údajů OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PROCESU DIGITALIZACE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE OSNOVA Úvodní část Tři pohledy tři srovnání Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 20. května 1999

ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 20. května 1999 DOKUMENTY K SCHENGENU ROZHODNUTÍ RADY ze dne 20. května 1999 o definici schengenského acquis za účelem určení právního základu všech ustanovení nebo rozhodnutí, jež tvoří acquis, v souladu s příslušnými

Více

[1] ICAReNewZEP v1.2 Uživatelská příručka

[1] ICAReNewZEP v1.2 Uživatelská příručka [1] ICAReNewZEP v1.2 Uživatelská příručka 06.10.2011 [2] Obsah 1 - ÚVOD... 3 2 - POUŽITÉ ZKRATKY... 3 3 POŽADAVKY... 4 3.1 POŽADAVKY PRO SPRÁVNÝ CHOD APLIKACE... 4 3.2 POŽADAVKY NA OBNOVOVANÝ CERTIFIKÁT...

Více

EURO ekonomický týdeník, číslo 17/2001

EURO ekonomický týdeník, číslo 17/2001 EURO ekonomický týdeník, číslo 17/2001 Elektronický podpis Nahradí nová technologie klasický vlastnoruční podpis na papíře nebo se jedná jen o prostředek k dalšímu rozvoji sítě Internet a mohutnému postupu

Více

Elektronické doklady v ČR. Kam jsme se dostali a kde to ještě vázne?

Elektronické doklady v ČR. Kam jsme se dostali a kde to ještě vázne? Elektronické doklady v ČR Kam jsme se dostali a kde to ještě vázne? 2 Osnova Cestovní doklady s biometrickými prvky (epasy) Elektronické povolení k pobytu (epkp) Elektronické občanské průkazy (eop) 3 Osnova

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 356-449

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 356-449 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 21. 5. 2013 2012/0146(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 356-449 Návrh zprávy Marita Ulvskog (PE507.971v01-00) Evropského parlamentu a Rady o elektronické

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ VYHLÁŠKA č. 378/2006 Sb. ze dne 19. července 2006 o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb, o požadavcích na nástroje elektronického podpisu a o požadavcích na ochranu dat pro vytváření

Více

Každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti původce.

Každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti původce. 6.4 Slovník archiv původce dokument archiválie Zařízení podle Zákona 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, které slouží k ukládání archiválií a péči o ně. Každý, z jehož

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 19.6.2014 L 179/17 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 664/2014 ze dne 18. prosince 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů

Více

Nařízení (EU) 2016/426 o spotřebičích plynných paliv (GAR) Otázky týkající se přechodu Diskusní dokument

Nařízení (EU) 2016/426 o spotřebičích plynných paliv (GAR) Otázky týkající se přechodu Diskusní dokument GAD-17-002 Tento dokument není pro Komisi a její útvary závazný Nařízení (EU) 2016/426 o spotřebičích plynných paliv (GAR) Otázky týkající se přechodu Diskusní dokument Přechod ze Směrnice 2009/142/ES

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2006 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti Citace: 592/2006 Sb. Částka: 188/2006 Sb.

Více

ROZHODNUTÍ. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1, články 62 a 114 ve spojení s čl. 218 odst.

ROZHODNUTÍ. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1, články 62 a 114 ve spojení s čl. 218 odst. L 118/6 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/783 ze dne 25. dubna 2017 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy IV (Energetika) Dohody o EHP (třetí energetický

Více

Obecné pokyny k nařízení o zneužívání trhu Osoby, jimž je sondování trhu určeno

Obecné pokyny k nařízení o zneužívání trhu Osoby, jimž je sondování trhu určeno Obecné pokyny k nařízení o zneužívání trhu Osoby, jimž je sondování trhu určeno 10/11/2016 ESMA/2016/1477 CS Obsah 1 Působnost... 3 2 Odkazy, zkratky a definice... 3 3 Účel... 4 4 Dodržování předpisů a

Více

Zákon o kybernetické bezpečnosti základní přehled. Luděk Novák ludekn@email.cz, 603 248 295

Zákon o kybernetické bezpečnosti základní přehled. Luděk Novák ludekn@email.cz, 603 248 295 Zákon o kybernetické bezpečnosti základní přehled Luděk Novák ludekn@email.cz, 603 248 295 Obsah Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti Vyhláška č. 316/2014 Sb., vyhláška o kybernetické bezpečnosti

Více

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64 PŘÍLOHA I Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, které jsou závazná a použitelná v nových členských

Více

Zpráva pro uživatele CA

Zpráva pro uživatele CA Verze 3.0 Podpis podepsáno elektronicky Podpis podepsáno elektronicky Datum Datum Garant dokumentu Ing. Miroslav Trávníček Schvalovatel Ing. Pavel Plachý Funkce vedoucí odd. vývoje QCA/VCA Funkce vedoucí

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne KOM(2010)264 v konečném znění. PŘÍLOHA k dokumentu

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne KOM(2010)264 v konečném znění. PŘÍLOHA k dokumentu EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.6.2010 KOM(2010)264 v konečném znění PŘÍLOHA k dokumentu oposition Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Peruánskou republikou o některých aspektech

Více

ze dne 7. prosince 2009

ze dne 7. prosince 2009 Evropská agentura pro bezpečnost letectví 7. prosince 2009 STANOVISKO Č. 03/2009 EVROPSKÉ AGENTURY PRO BEZPEČNOST LETECTVÍ ze dne 7. prosince 2009 k nařízení Komise, kterým se mění nařízení Komise (ES)

Více

Nařízení NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 165/2014

Nařízení NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 165/2014 Nařízení NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU)

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 28.3.2015 CS L 84/67 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/530 ze dne 11. února 2015 o metodice a postupech pro stanovení a shromažďování údajů týkajících se faktorů používaných pro výpočet ročních

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autorita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÁ ČASOVÁ RAZÍTKA Stupeň důvěrnosti: veřejný dokument Verze 3.7 Zpráva pro uživatele je veřejným dokumentem, který je vlastnictvím společnosti

Více

L 351/40 Úřední věstník Evropské unie

L 351/40 Úřední věstník Evropské unie L 351/40 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2012 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1219/2012 ze dne 12. prosince 2012, kterým se stanoví přechodná úprava pro dvoustranné dohody o investicích

Více

POŽADAVKY PLYNOUCÍ ZE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/35/EU

POŽADAVKY PLYNOUCÍ ZE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/35/EU POŽADAVKY PLYNOUCÍ ZE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/35/EU (revize textu k 1. 5. 2014) Dodávání na trh a bezpečnostní zásady (článek 3 směrnice) Elektrická zařízení mohou být dodávána na trh

Více

Obsah. Úroveň I - Přehled. Úroveň II - Principy. Kapitola 1. Kapitola 2

Obsah. Úroveň I - Přehled. Úroveň II - Principy. Kapitola 1. Kapitola 2 Úroveň I - Přehled Úroveň II - Principy Kapitola 1 Kapitola 2 1. Základní pojmy a souvislosti 27 1.1 Zpráva vs. dokument 27 1.2 Písemná, listinná a elektronická podoba dokumentu 27 1.3 Podpis, elektronický

Více

Problematika vydávání Osvědčení kontroly letové způsobilosti (ARC) v obchodní letecké dopravě

Problematika vydávání Osvědčení kontroly letové způsobilosti (ARC) v obchodní letecké dopravě 1. Úvod Problematika vydávání Osvědčení kontroly letové způsobilosti (ARC) v obchodní letecké dopravě 2. Tento materiál shrnuje požadavky na provádění kontroly letové způsobilosti letadel a vydávání, popř.

Více

VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2013 o předkládání výkazů obchodníky s cennými papíry České národní bance

VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2013 o předkládání výkazů obchodníky s cennými papíry České národní bance Strana 7159 427 VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2013 o předkládání výkazů obchodníky s cennými papíry České národní bance Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní

Více

V Bruselu dne COM(2015) 424 final ANNEX 1 PŘÍLOHY

V Bruselu dne COM(2015) 424 final ANNEX 1 PŘÍLOHY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.9.2015 COM(2015) 424 final ANNEX 1 PŘÍLOHY návrhu rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a vládou Bangladéšské lidové republiky o některých aspektech leteckých

Více

Elektronický podpis význam pro komunikaci. elektronickými prostředky

Elektronický podpis význam pro komunikaci. elektronickými prostředky MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA Elektronický podpis význam pro komunikaci elektronickými prostředky (seminární práce) Lýdia Regéciová, UČO: 108551 Brno 2005 Úvod Snad každý z nás se v životě

Více

592/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 12. prosince 2006

592/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 12. prosince 2006 592/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2006 o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti Vláda nařizuje podle 21 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další

Více

Certifikace pro výrobu čipové karty třetí stranou

Certifikace pro výrobu čipové karty třetí stranou Certifikace pro výrobu čipové karty třetí stranou Obsah: 1. Obsah 2. Seznam použitých zkratek 3. Úvod a cíl dokumentu 4. Certifikovaný dodavatel 5. Postup certifikace výroby BČK 6. Popis technologií 7.

Více

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského

Více

ČKS-48.konference Lísek u Bystřice nad Pernštejnem, 15.4. a 16.4.2014

ČKS-48.konference Lísek u Bystřice nad Pernštejnem, 15.4. a 16.4.2014 ČKS-48.konference Lísek u Bystřice nad Pernštejnem, 15.4. a 16.4.2014 Jiří Novotný NAŘÍZENÍ Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 NAŘÍZENÍ Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 o tachografech

Více

Je rozdíl mezi schválením, autorizací a uvedením do provozu? Kdy se vozidlo registruje?

Je rozdíl mezi schválením, autorizací a uvedením do provozu? Kdy se vozidlo registruje? Je rozdíl mezi schválením, autorizací a uvedením do provozu? Kdy se vozidlo registruje? Drážní úřad Ing. Jiří Hanuš a Ing. Karel Růžička Schválení, autorizace, uvedení do provozu Homologace, kterou v minulosti

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ L 146/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/879 ze dne 2. června 2016, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 stanoví podrobná pravidla

Více

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ SMĚRNICE Vypracováno pro potřeby společnosti TCert, s.r.o jako postup pro certifikaci metodik. Stránka 1 z 13 Obsah Kapitola/ Název kapitoly

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. července 2015 o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. července 2015 o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh Strana 2489 208 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. července 2015 o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh Vláda nařizuje podle 7 odst. 3, 8 odst. 3, 9 odst. 4 a 10 odst. 3 zákona

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

Certifikační politika MERO ČR, a. s.

Certifikační politika MERO ČR, a. s. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SI-GŘ-113 A Certifikační politika MERO ČR, a. s. 2. Ing. Jan Kotera v. r. 1. února 2014 Ing. Tomáš Klačer v. r. Ing. Jaroslav Pantůček v. r. - změna osoby

Více

Článek 1. Předmět a oblast působnosti

Článek 1. Předmět a oblast působnosti L 107/76 25.4.2015 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/656 ze dne 4. února 2015 o podmínkách, za nichž mohou úvěrové instituce zahrnout mezitímní zisk nebo zisk ke konci roku do kmenového kapitálu

Více

Federační politika eduid.cz

Federační politika eduid.cz Obsah Federační politika eduid.cz Verze 1.1 1. Úvod...1 2. Definice...1 3. Obecná ustanovení...3 4. Vymezení rolí a povinností subjektů zapojených do federace...3 4.1. Operátor federace...3 4.2. Poskytovatelé

Více

Praha PROJECT INSTINCT

Praha PROJECT INSTINCT Atestační středisko Equica Inspekční orgán č. 4045 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Protokol o provedené zkoušce ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Statutární město Přerov Praha 29. 1. 2015 PROJECT INSTINCT Obsah 1. Identifikace

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.6.2015 COM(2015) 303 final 2015/0134 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1683/1995 ze dne 29. května 1995, kterým se

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0314 (NLE) 15405/15 ASIM 176 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 16. prosince 2015 Příjemce: Č. dok. Komise:

Více

AKT RADY. ze dne 23. července 1996

AKT RADY. ze dne 23. července 1996 AKT RADY ze dne 23. července 1996 vypracovávající protokol o výkladu úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu, prostřednictvím předběžných opatření, Soudním dvorem Evropských společenství, na základě

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.10.2012 C(2012) 7059 final STANOVISKO KOMISE ze dne 4.10.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 714/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/72/ES Česká republika Certifikace

Více

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po Strana 7038 Sbírka zákonů č. 433 / 2009 433 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009 ozpůsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm.

Více

Elektronické pasy v praxi. Zdeněk Říha

Elektronické pasy v praxi. Zdeněk Říha Elektronické pasy v praxi Zdeněk Říha Co je elektronický pas Klasická knížečka plus Bezkontaktní čip Anténa Komunikace podle ISO 14443 0-10cm, 106 až 848 kbps Soubory DG1 až DG16 Textová data, foto obličeje,

Více

Tato vyhláška stanoví obsah, formu, lhůty a způsob poskytování informací vykazujícími subjekty České národní bance.

Tato vyhláška stanoví obsah, formu, lhůty a způsob poskytování informací vykazujícími subjekty České národní bance. Strana 1479 142 VYHLÁŠKA ze dne 13. května 2011 o předkládání informací platebními institucemi, institucemi elektronických peněz, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a vydavateli elektronických

Více

Elektronické identifikační doklady. Jak jsou na tom další státy Evropské unie? Smart World Brno, září 2013

Elektronické identifikační doklady. Jak jsou na tom další státy Evropské unie? Smart World Brno, září 2013 Elektronické identifikační doklady Jak jsou na tom další státy Evropské unie? Smart World Brno, září 2013 Petr Mayer Atos IT Solutions and Services, s.r.o. Cestovní doklady s biometrickými prvky (epasy)

Více

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Příloha č. 2 Návrh zákona ze dne. 2011, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

Více

Vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů Národní bezpečnostní úřad stanoví podle 33 a 53 písm. a), c), d), e), f) a j) zákona č.

Více

Vláda České republiky a vláda Hongkongu, zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky (dále uváděné jako smluvní strany ),

Vláda České republiky a vláda Hongkongu, zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky (dále uváděné jako smluvní strany ), PŘEKLAD ZMĚNA DOHODY MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU HONGKONGU, ZVLÁŠTNÍ ADMINISTRATIVNÍ OBLASTI ČÍNSKÉ LIDOVÉ REPUBLIKY, O LETECKÝCH SLUŽBÁCH, PODEPSANÉ V HONGKONGU DNE 22. ÚNORA 2002 Vláda České

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 11.6.2010. o Příručce pro organizaci vízových oddělení a místní schengenskou spolupráci

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 11.6.2010. o Příručce pro organizaci vízových oddělení a místní schengenskou spolupráci EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.6.2010 K(2010)3667 v konečném znění ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 11.6.2010 o Příručce pro organizaci vízových oddělení a místní schengenskou spolupráci (Pouze bulharské, české,

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

Změny řízené dokumentace AMS související s nařízením komise (ES) č. 1266/2009

Změny řízené dokumentace AMS související s nařízením komise (ES) č. 1266/2009 Změny řízené dokumentace AMS související s nařízením komise (ES) č. 1266/2009 Pavel Souček, společnost KAR-mobil s.r.o., Ostrava 1. ÚVOD Od 1.10.2011 vstoupilo v platnost Nařízení komise (ES) č. 1266/2009,

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie CS CS

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

(Ne)daleká budoucnost technologie tachografů. 53.konference ČKS

(Ne)daleká budoucnost technologie tachografů. 53.konference ČKS (Ne)daleká budoucnost technologie tachografů 53.konference ČKS Vývoj legislativy EU Nařízení EHS č. 3821/1985 příloha I analogový tachograf Nařízení ES č. 2135/1998 příloha IB digitální tachograf Nařízení

Více

Správa a ukládání elektronických dokumentů. Úvod. Ing. Jaroslav Lubas

Správa a ukládání elektronických dokumentů. Úvod. Ing. Jaroslav Lubas Správa a ukládání elektronických dokumentů Úvod Ing. Jaroslav Lubas Složení pracovního teamu Beránek Kamil Fiala Stanislav Frk Jan Kubíček Petr Lubas Jaroslav Rada Michal Tejchman Jan Hlavní cíl pracovního

Více