KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE, ze dne ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE, ze dne 20.5.2009,"

Transkript

1 CS CS CS

2 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne K(2009) 3770 v konečném znění ROZHODNUTÍ KOMISE, ze dne , kterým se upravují technické specifikace pro jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí CS CS

3 ROZHODNUTÍ KOMISE, ze dne , kterým se upravují technické specifikace pro jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1030/2002 ze dne 13. června 2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí 1, a zejména na článek 2 tohoto nařízení, vzhledem k těmto důvodům: (1) Nařízení (ES) č. 1030/2002, které bylo podstatně změněno nařízením Rady (ES) č. 380/2008 ze dne 18. dubna , zmocňuje Komisi přijmout další technické specifikace pro povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí, aby se zabránilo jejich padělání a pozměňování. (2) Je vhodné, aby výbor zřízený na základě článku 6 nařízení Rady (ES) č. 1683/95 ze dne 29. května 1995, kterým se stanoví jednotný vzor víz 3, dále sledoval technický vývoj s cílem začlenit do povolení k pobytu další prvky a zajistit tak jeho větší zabezpečení. (3) Aby se ztížilo padělání nebo pozměňování povolení k pobytu, je nezbytné zapracovat do něj nové společné ochranné prvky vyvinuté na základě vysokých zabezpečovacích standardů, například prvky rozpoznatelné v ultrafialovém světle nebo mikrotisk. Vzhledem ke zvláštnímu charakteru těchto dodatečných společných ochranných prvků, měly by být udržovány v tajnosti a neměly by být zveřejněny. (4) Rozhodnutí Komise K(2002) 3069 ze dne 14. srpna 2002, kterým se stanoví technické specifikace pro zajištění jednotného vzoru povolení k pobytu, je třeba odpovídajícím způsobem změnit. (5) Podle nařízení (ES) č. 1030/2002 mohou členské státy jako dodatečné národní ochranné prvky použít některé bezpečnostní prvky vymezené v seznamu, který stanoví Komise Úř. věst. L 157, , s. 1. Úř. věst. L 115, , s. 1. Úř. věst. L 164, , s. 1. CS 2 CS

4 (6) Dále by měly být vytvořeny technické specifikace pro používání biometrických identifikačních znaků, které lze uložit na bezkontaktní čip v povolení pobytu pro státní příslušníky třetích zemí. (7) Technické specifikace pro používání biometrických identifikačních znaků by v případě vyobrazení obličeje měly vstoupit v platnost nejpozději do dvou let a v případě vyobrazení otisků prstů nejpozději do tří let od přijetí tohoto rozhodnutí. (8) Pokud jde o Island a Norsko, nařízení (ES) č. 1030/2002 je rozpracováním ustanovení schengenského acquis ve smyslu dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis 4, které spadá do oblasti uvedené v čl. 1 bodu C rozhodnutí Rady 1999/437/ES 5 o některých opatřeních pro uplatňování této dohody. (9) V souladu s článkem 3 Protokolu o postavení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Irska připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství oznámilo Spojené království Velké Británie a Severního Irska dopisem ze dne 29. prosince 2003 své přání účastnit se přijetí a uplatňování nařízení (ES) č. 1030/2002. (10) V souladu s článkem 3 protokolu o postavení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Irska připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství oznámilo Irsko dopisem ze dne 19. prosince 2003 své přání účastnit se přijetí a uplatňování nařízení Rady (ES) č. 380/2008. (11) V souladu s články 1 a 2 protokolu o postavení Dánska připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství se Dánsko neúčastní přijímání nařízení (ES) č. 1030/2002, a proto pro ně není závazné ani použitelné. Vzhledem k tomu, že toto nařízení navazuje na schengenské acquis podle hlavy IV části třetí Smlouvy o založení Evropského společenství, rozhodne se Dánsko v souladu s článkem 5 uvedeného protokolu do šesti měsíců ode dne přijetí nařízení (ES) č. 1030/2002, zda je provede ve svém vnitrostátním právu. (12) Pokud jde o Švýcarsko, nařízení (ES) č. 1030/2002 je rozpracováním těch ustanovení schengenského acquis ve smyslu dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě C rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s čl. 4 odst. 1 rozhodnutí Rady 2004/860/ES 6. (13) Pokud jde o Lichtenštejnsko, toto nařízení je rozpracováním těch ustanovení schengenského acquis ve smyslu Protokolu podepsaného mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, která spadají do oblasti Úř. věst. L 176, , s. 36. Úř. věst. L 176, , s. 31. Úř. věst. L 370, , s. 78. CS 3 CS

5 uvedené v čl. 1 bodě A rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s čl. 3 rozhodnutí Rady 2008/261/ES 7. (14) Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 6 nařízení (ES) č.1683/95, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ: Článek 1 1. Příloha rozhodnutí K(2002) 3069 se nahrazuje textem uvedeným v příloze I tohoto rozhodnutí. 2. Technické specifikace týkající se biometrických údajů v povoleních k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí vydaných členskými státy, musí odpovídat příloze II tohoto rozhodnutí. 3. Nepovinné národní ochranné prvky, které mohou členské státy jednotlivě použít u povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí musí odpovídat příloze III tohoto rozhodnutí. Článek 2 Členské státy provedou změnu rozhodnutí K(2002) 3069, na níž se odkazuje v čl. 1 odst. 1, nejpozději do dvou let od přijetí tohoto rozhodnutí. Článek 3 Členské státy při provádění tohoto rozhodnutí spolupracují, zejména prostřednictvím výměny informací o všech technických specifikacích. Každý členský stát zašle Komisi a ostatním členským státům referenční vzory jím vydávaných povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí. Každý členský stát rovněž ukládá vzory následných tiskových sérií a má je k dispozici pro Komisi a ostatní členské státy. Článek 4 Toto rozhodnutí je určeno členským státům s výjimkou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Irska a Dánského království a bude předloženo Islandské republice, Norskému království, Dánskému království, Lichtenštejnskému knížectví a Švýcarské konfederaci. 7 Úř. věst. L 83, , s. 3. CS 4 CS

6 V Bruselu dne Za Komisi Jacques BARROT místopředseda CS 5 CS

7 Příloha I Úprava technických specifikací stanovených v rozhodnutí Komise (2002) 3069 ze dne 14. srpna 2002, pokud jde o dodatečné společné ochranné prvky (prvky viditelné v ultrafialovém světle a mikrotisk) Příloha I je klasifikována jako důvěrný dokument SECRET_UE CS 6 CS

8 Příloha II.a Biometrické údaje v povoleních k pobytu EU Specifikace povolení k pobytu EU 1. PŮSOBNOST A OMEZENÍ V tomto dokumentu jsou popsána řešení pro vytvoření povolení k pobytu EU s mikročipem vycházející z dokumentu EU [1] nazvaného nařízení Rady (ES) č. 380/2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1030/2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí Uvedené nařízení vychází z mezinárodních standardů, především norem ISO a doporučení ICAO ke strojově čitelným cestovním dokladům, a pojednává o následujících aspektech: specifikace pro biometrické identifikační prvky: obličej a otisky prstů, nosiče dat (čip), logická struktura dat na čipu, specifikace pro zajištění bezpečnosti údajů uchovávaných v digitální podobě na čipu, posouzení slučitelnosti čipů a aplikací, radiofrekvenční kompatibilita s ostatními elektronickými cestovními doklady. Tento dokument nepojednává o následujících aspektech: specifikace fyzické podoby dokumentu, specifikace pro mechanické upevnění čipu v povolení k pobytu, odolnost a mechanické zkoušky, specifikace standardních provozních postupů pro proces registrace nebo kontroly, provádění dobrovolně používaných národních aplikací. Tyto dobrovolně používané národní aplikace pokud jsou používány MUSÍ dodržovat pravidla pro ochranu údajů a MUSÍ zajistit úplné oddělení údajů pro národní použití a údajů vymezených v rámci nařízení EU [1]. CS 7 CS

9 2. BIOMETRICKÉ PRVKY 2.1. Primární biometrické prvky obličej Soulad s normativními dokumenty Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), Strojově čitelné cestovní doklady, DOK 9303, část 3: úřední cestovní doklady (karty), třetí vydání, 2008 [2] ISO/IEC :2005, Formáty pro výměnu biometrických údajů část 5: typ datových souborů snímků obličeje [4] Uchovává se snímek obličeje, který MUSÍ být pořízený EN FACE 8 (zpředu, nikoliv z profilu) v souladu s [2, 4] Formát Vyobrazení obličeje se MUSÍ uchovávat jako komprimovaný OBRAZOVÝ SOUBOR, nikoliv jako šablona určitého dodavatele. Přestože formáty komprese JPEG a JPEG2000 odpovídají danému normativnímu dokumentu [2], pro povolení k pobytu EU se DOPORUČUJE formát JPEG2000, neboť soubory jsou menší než soubory obrazů komprimovaných ve formátu JPEG Požadavky na ukládání údajů č. Varianta Poznámka Doporučení 1 komprese JPEG přibližně KB na fotografii 2 komprese JPEG2000 přibližně 6 10 KB na doporučeno (viz 2.1.2) fotografii Další požadavky Je třeba přijmout pokyny pro pořizování fotografií, v nichž se zohlední požadavky technologie rozpoznávání obličeje podle norem ICAO [2] Sekundární biometrické prvky otisky prstů Soulad s normativními dokumenty Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), Strojově čitelné cestovní doklady, DOK 9303, část 3: úřední cestovní doklady (karty), třetí vydání, 2008 [2] 8 Podle standardů ICAO Vyobrazení obličeje s biometrickými prvky uložené ve skupině dat 2 LDS musí vycházet z fotografie na povolení k pobytu použité při vytvoření zobrazené podobenky vytištěné na stránce strojově čitelného povolení k pobytu obsahující osobní údaje držitele a musí být zakódováno buďto na základě kompletního snímku obličeje zepředu nebo typových obrazových formátů, jejichž specifikace jsou uvedeny v nejnovější verzi ISO CS 8 CS

10 ISO/IEC :2005, Formáty pro výměnu biometrických údajů část 4: Data vyobrazení daktyloskopického otisku [5] ANSI/NIST-ITL Standard Informace o datovém formátu pro výměnu informací o daktyloskopických otiscích, snímcích obličeje, jizvách a tetování (SMT) ; FBI: Waveletová skalární kvantizace (Wavelet Scalar Quantization WSQ) [6] Typ Primární otisky prstů, které musí být součástí evropského povolení k pobytu, JSOU: PLOCHÉ (NIKOLI VALENÉ) OTISKY LEVÉHO A PRAVÉHO UKAZOVÁKU. V případě nedostatečné kvality otisků prstů a/nebo zranění ukazováku JE NUTNÉ zadat do databáze kvalitní ploché otisky prostředníků, prsteníků nebo palců Formát a kvalita Otisky prstů MUSÍ být uloženy v OBRAZOVÉM FORMÁTU podle [5]. JE NUTNÉ, aby kvalita obrazu otisku odpovídala [5] a [6]. Soubory MUSÍ být komprimovány s použitím algoritmu WSQ podle [6], aby se zmenšila velikost souboru Požadavky na ukládání údajů Použití OBRAZOVÝCH SOUBORŮ otisků prstů si vyžádá přibližně KB na každý prst. 3. ZÁZNAMOVÉ MÉDIUM (ARCHITEKTURA ČIPU RF) 3.1. Soulad s normativními dokumenty Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), Strojově čitelné cestovní doklady, DOK 9303, část 3: úřední cestovní doklady (karty), třetí vydání, 2008 [2] ISO/IEC 14443, Průkazy totožnosti bezkontaktní čipové karty tzv. proximity karty [7] 3.2. Čipové rozhraní Podle [2] vyhovuje standardu ICAO rozhraní čipu RF typu A i B. Povolení k pobytu MUSÍ být opatřena bezkontaktními čipy RF s rozhraním typu A nebo B, což vyžaduje, aby byly pohraniční kontrolní systémy schopny načítat u povolení k pobytu oba typy. Kromě tohoto bezkontaktního rozhraní MOHOU být povolení k pobytu rovněž vybavena kontaktními rozhraními. Kontaktní rozhraní mohou být zajištěna prostřednictvím 9 Pomocí záznamového formátu (CBEFF Common Biometric Exchange File Format) se zaznamená druh prstů (levý ukazovák, pravý prostředník apod.), aby se zajistilo ověřování správného prstu. CS 9 CS

11 čipu s duálním rozhraním (tedy čipu, který zajišťuje jak bezkontaktní tak i kontaktní rozhraní), nebo samostatným čipem Kapacita nezbytná pro záznam údajů V souladu s logickou strukturou dat ICAO [2] MUSÍ být alfanumerické údaje strojově čitelné zóny (MRZ) dokladu a digitální údaje zabezpečení dokladu ( infrastruktura veřejných klíčů PKI) uloženy na čipu dokladu společně s biometrickými identifikačními prvky. Členské státy musí použít dostatečně velké čipy RF, na nichž lze uchovávat osobní údaje a biometrické prvky podle nařízení EU [1]. Viz též oddíly a Pokud chce některý členský stát v souladu s nařízením EU [1] uchovat na čipu další údaje, může být nutné zvolit čip s vyšší záznamovou kapacitou. Aby se usnadnila automatické identifikace povolení k pobytu prostřednictvím kontrolních zařízení využívajících strojové čtení, měly by být znaky strojově čitelné zóny používané k identifikaci dokladu konzistentní. Nařízení ICAO stanoví, že pro průkazy totožnosti by první znak na kartě velikosti TD1 měl být buď A, C, nebo I a jakékoliv další použité znaky si mohou volně určit členské státy, nesmí se však jednat o V nebo C (po I). Dále určuje, že pokud je doklad TD1 kartou cestovního pasu, první dva znaky musí být IP a v případě průkazu posádky to musí být znaky AC. DOPORUČUJE se, aby na jednotném povolení k pobytu bylo druhým znakem R. První znak si může podle vlastního uvážení zvolit členský stát v rámci možností stanovených ICAO, jak je uvedeno výše. 4. ARCHITEKTURA ELEKTRONICKÉHO ČIPU POVOLENÍ K POBYTU (STRUKTURA DAT) 4.1. Soulad s normativními dokumenty Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), Strojově čitelné cestovní doklady, DOK 9303, část 3: úřední cestovní doklady (karty), třetí vydání, 2008 [2] 4.2. Provázanost s tištěnými údaji Alfanumerické údaje vytištěné na povolení k pobytu ve strojově čitelné zóně v souladu s [2] MUSÍ souhlasit s údaji, které jsou digitálně zaznamenány v DG1 čipu podle [2] Logická datová struktura čipu Tato struktura MUSÍ odpovídat [2]. 5. ZABEZPEČENÍ A INTEGRITA DAT Tradiční povolení k pobytu mají řadu ochranných prvků proti padělání, včetně bezpečnostního tisku a opticky variabilních prvků podle [1]. Stejně tak je nutné zajistit integritu, pravost a důvěrnost údajů, které jsou uchovány v digitální podobě na čipu povolení k pobytu. CS 10 CS

12 5.1. Soulad s normativními dokumenty Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), Strojově čitelné cestovní doklady, DOK 9303, část 3: úřední cestovní doklady (karty), třetí vydání, 2008 [2] BSI TR-03110, Pokročilé zabezpečovací mechanismy pro strojově čitelné cestovní doklady rozšířená kontrola přístupu (EAC), verze 1.11, 2008 [3] 5.2. Zabezpečení digitálních údajů č. Zabezpečení Poznámka Používání 1 Pasivní ověření Podává důkaz, že obsah SO D a logické pravosti datové struktury (LDS) nebyl padělán nebo pozměněn. [2] Nezabraňuje pořízení přesné kopie čipu nebo jeho nahrazení jiným čipem. PŘEDEPSÁNO pro všechna data (povinný bezpečnostní prvek podle ICAO) 2a) Aktivní ověření pravosti Nezabraňuje neoprávněnému přístupu. Nezabraňuje přístupu přes rozhraní pro bezdrátovou komunikaci (skimming). Prokáže, že SO D není kopie a byl načten z NEPOVINNÉ pravého čipu. [2] Prokáže, že čip nebyl vyměněn. Neprokáže, zda je obsah LDS pravý a zda nebyl měněn. Nezabraňuje odposlechu komunikace mezi čipem a kontrolním systémem. b) Ověření pravosti čipu [3] 3 Základní kontrola přístupu Prokáže, že SO D není kopie a že byl načten z autentického čipu. Prokáže, že čip nebyl vyměněn. Zabraňuje odposlechu komunikace mezi čipem a kontrolním systémem. Zabraňuje přístupu přes rozhraní pro bezdrátovou komunikaci (skimming). Dodatečná ochrana PŘEDEPSÁNA pro všechna data v době, kdy byly zaznamenány daktyloskopické údaje, nebo nejpozději 36 měsíců po přijetí technických specifikací. Tato ochrana NESMÍ BÝT vyžadována čipem, ale kontrolní systémy EU MUSÍ tento mechanismus užít, pokud jej čip podporuje. PŘEDEPSÁN pro veškerá data [2, 3] Snižuje riziko odposlechu komunikace mezi čipem a kontrolním systémem CS 11 CS

13 č. Zabezpečení Poznámka Používání (viz 2 b). Nezabraňuje pořízení přesné kopie čipu nebo jeho výměně (vyžaduje též kopii dokladu v tištěné formě). 4 Ověření pravosti terminálu [3] Zabraňuje neoprávněnému přístupu k daktyloskopickým údajům. Zabraňuje přístupu k daktyloskopickým údajům přes rozhraní pro bezdrátovou komunikaci (skimming). Dodatečná ochrana PŘEDEPSÁNA pro daktyloskopická data Vyžaduje další správu klíčů. Nezabraňuje pořízení přesné kopie čipu nebo jeho výměně (vyžaduje též kopii dokladu v tištěné formě). SO D LDS Document Security Object (SO D ) objekt zabezpečení dokumentu. Tento objekt je digitálně podepsán státem, který doklad vydal, a je v něm pomocí hašovacího kódu integrován obsah LDS. Logical Data Structure logická struktura dat MRTD Machine Readable Travel Document strojově čitelný cestovní doklad MRZ EAC Machine Readable Zone strojově čitelná zóna Extended Access Control rozšířená kontrola přístupu. Podle ICAO se jedná o kombinaci prokázání pravosti čipu a terminálu 5.3. Infrastruktura veřejných klíčů pro povolení k pobytu K zajištění integrity a pravosti digitálních údajů zaznamenaných na čipu se zavádí PKI: Každý členský stát musí vytvořit jediný národní certifikační úřad (Country Signing CA) 10, který přijímacím státům osvědčí spolehlivost údajů, a alespoň jeden subjekt s právem podpisu dokladů (Document Signer), který vydává povolení k pobytu. Podrobné údaje o této infrastruktuře PKI (včetně algoritmů podpisu, délky klíče a období platnosti) jsou obsaženy v [2]. Bruselská skupina pro interoperabilitu (Brussels Interoperability Group, BIG) vyvine společnou příponu pro certifikát subjektu s právem podpisu, aby se ukázalo, že subjekt s právem podpisu je oprávněn vydávat povolení k pobytu. Tuto příponu BY MĚL používat národní certifikační úřad a NESMÍ ji označovat za kritickou. 10 Může se jednat o stejný certifikační úřad jako u cestovních pasů, nebo o zvláštní certifikační úřad pouze pro povolení k pobytu. CS 12 CS

14 Každý členský stát JE POVINEN sdělit Komisi název a kontaktní údaje organizace, která odpovídá za provozování národního certifikačního úřadu a subjektů, kterým bylo uděleno právo podepisovat doklady. Certifikát národního certifikačního úřadu MUSÍ být poskytnut Komisi 90 dnů předtím, než je použit při vydávání certifikátů subjektu s právem podpisu Infrastruktura veřejných klíčů pro kontrolní systémy Zavádí se další PKI, aby se neautorizovaným kontrolním systémům zabránilo v přístupu k daktyloskopickým údajům uloženým na čipu: každý členský stát JE POVINEN zřídit jediný národní kontrolní úřad (Country Verifying CA) 11, který bude ověřovat spolehlivost povolení k pobytu vydaných tímto členským státem, a jmenovat alespoň jeden subjekt ověřující pravost dokladů (Document Verifier), který bude spravovat množinu povolených kontrolních systémů. Podrobnosti této infrastruktury PKI jsou obsaženy v [3]. Každý členský stát JE POVINEN sdělit Komisi název a kontaktní údaje organizace, která odpovídá za provoz národního kontrolního úřadu a subjektu/ů ověřujícího/ch pravost dokladů. Počáteční certifikát národního kontrolního úřadu MUSÍ být poskytnut Komisi 90 dnů předtím, než je použit při vydávání certifikátů subjektu ověřujícího pravost dokladů. Propojovací certifikáty (link certificate) pro národní kontrolní úřad musí být rozeslány nejméně 14 dnů před ukončením platnosti certifikátů, jež jimi budou nahrazeny Doba platnosti certifikátů Nejkratší a nejdelší doba platnosti vydaných certifikátů činí: Subjekt Minimální doba platnosti Maximální doba platnosti Certifikát národního kontrolního 6 měsíců 3 roky úřadu (Country Verifying CA Certificate) Certifikát subjektu ověřujícího 2 týdny 3 měsíce pravost dokladů (Document Verifier Certificate) Certifikát kontrolního systému 1 den 1 měsíc (Inspection System Certificate) Lhůty pro vydávání certifikátů Aby bylo možné plánování certifikátů, JE NUTNÉ dodržet následující lhůty pro jejich zpracování a vydání. 11 Může se jednat o stejný kontrolní úřad jako u cestovních pasů, nebo o zvláštní kontrolní úřad pouze pro povolení k pobytu. CS 13 CS

15 Certifikační orgán Maximální lhůta pro zpracování (žádost o certifikát) Maximální lhůta pro distribuci (certifikát) Národní kontrolní úřad 72 hodin 24 hodin Subjekt ověřující pravost dokladů 24 hodin 48 hodin Pravidla pro vydávání certifikátů Národní kontrolní úřad každého členského státu JE POVINEN zveřejnit pravidla pro vydávání certifikátů podle [13] a může vydat prohlášení o vydávání certifikátů v souladu se společnými pravidly pro vydávání certifikátů [13], v němž budou stanoveny zejména podmínky pro vydání certifikátu pro (cizozemský) subjekt ověřující pravost dokladů. Každý členský stát oznámí Komisi přijetí pravidel pro vydávání certifikátů. 6. POSUZOVÁNÍ SHODY BIG zajistí interoperabilitu povolení k pobytu, která splňují tyto specifikace Soulad s normativními dokumenty ICAO NTWG, protokol RF a aplikační testovací standard pro elektronický pas; části 2 a 3 [11] ISO/IEC , Identifikační karty čipové karty část 4: Organizace, bezpečnost a pokyny pro příkazy pro výměnu informací [8] ISO/IEC , Identifikační karty čipové karty část 8: Příkazy pro bezpečnostní operace [9] Společný profil ochranných kritérií pro strojově čitelné cestovní doklady s aplikací ICAO, rozšířená kontrola přístupu, verze 1.2 [10] Skupina BIG vypracuje posledně jmenovaný dokument do jednoho roku po přijetí rozhodnutí Komise o technických specifikací společná pravidla o vydávání certifikátů Vyhodnocení funkčnosti Pro vyhodnocení funkce čipů MRTD SE POUŽIJÍ příslušné normativní dokumenty [11, 12]. Každý členský stát MUSÍ pověřit zkušební laboratoř akreditovanou akreditačním orgánem členského státu, aby osvědčila funkční slučitelnost příslušných norem pro všechny úrovně ISO/OSI. Komise MUSÍ být informována o vydaných certifikátech. Úroveň ISO/OSI Normativní dokument Rozsah 1 4 ISO [7] Hardware 6 ISO 7816 [8, 9] Software (OS) 7 Aplikace ICAO [2, 3] Software (aplikace) CS 14 CS

16 6.3. Hodnocení podle společných kritérií Čipy povolení k pobytu MUSÍ být hodnoceny a certifikovány v souladu se společným profilem ochranných kritérií [10] nebo pokud jsou používány národní aplikace se společným profilem ochranných kritérií, který zaručuje soulad s [10], aby se zajistilo úplné oddělení údajů pro vnitrostátní použití a údajů vymezených v rozsahu nařízení EU [1]. Komise MUSÍ být informována o certifikátu podle společných kritérií. 7. ODKAZY NA NORMATIVNÍ DOKUMENTY [1] Nařízení Rady (ES) č. 380/2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1030/2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí [2] Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), Strojově čitelné cestovní doklady, DOK 9303, část 3: úřední cestovní doklady (karty), třetí vydání, 2008, návrh, zatím nebylo zveřejněno [3] BSI, TR-03110, Pokročilé zabezpečovací mechanismy pro strojově čitelné cestovní doklady rozšířená kontrola přístupu (EAC), verze 1.11, 2008 [4] ISO/IEC :2005, Formáty pro výměnu biometrických údajů část 5: Data vyobrazení obličeje [5] ISO/IEC :2005, Formáty pro výměnu biometrických údajů část 4: Data vyobrazení daktyloskopického otisku [6] ANSI/NIST-ITL Standard Informace o datovém formátu pro výměnu informací o daktyloskopických otiscích, snímcích obličeje, jizvách a tetování (SMT) FBI: Waveletová skalární kvantizace (Wavelet Scalar Quantization WSQ) [7] ISO/IEC 14443, Průkazy totožnosti bezkontaktní čipové karty tzv. proximity karty [8] ISO/IEC :2005, Identifikační karty čipové karty část 4: Organizace, bezpečnost a pokyny pro příkazy pro výměnu informací [9] ISO/IEC :2004, Identifikační karty čipové karty část 8: Příkazy pro bezpečnostní operace [10] Společný profil ochranných kritérií pro strojově čitelné cestovní doklady s aplikací ICAO, rozšířená kontrola přístupu, verze 1.2 bude zveřejněno [11] ICAO NTWG, protokol RF a aplikační testovací standard pro elektronický pas; části 2 a 3 [12] BSI AFNOR, Pokročilé zabezpečovací mechanismy pro strojově čitelné cestovní doklady rozšířená kontrola přístupu (EAC) Testy pro bezpečné provádění 2007 CS 15 CS

17 [13] BIG, společná pravidla pro vydávání certifikátů pro infrastrukturu rozšířeného řízení přístupu pro povolení k pobytu vydávaná členskými státy EU, verze CS 16 CS

18 PŘÍLOHA II.b SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ CERTIFIKÁTŮ PRO INFRASTRUKTURU ROZŠÍŘENÉHO ŘÍZENÍ PŘÍSTUPU PRO POVOLENÍ K POBYTU VYDÁVANÁ ČLENSKÝMI STÁTY EU Verze /08/ ÚVOD Cílem pravidel pro vydávání certifikátů (Certificate Policy, dále jen CP ) je dosáhnout důvěry a dostatečné interoperability mezi národními kontrolními úřady (Country Verifying Certification Authorities, dále jen CVCA ) a subjekty ověřujícími pravost dokladů (Document Verifier, dále jen DV ) jednotlivých členských států, tak aby infrastruktura EAC- PKI mohla fungovat. Pravidla pro vydávání certifikátů jsou stanovena v souladu s článkem technických specifikací k normám pro bezpečnostní a biometrické prvky v povoleních k pobytu vydávaných členskými státy podle rozhodnutí Komise K(2008) XXXX ze dne XX.XX.XXXX 12. Pravidla pro vydávání certifikátů se týkají pouze používání certifikátů k řízení přístupu k daktyloskopickým biometrickým prvkům v povoleních k pobytu umožňujících rozšířené řízení přístupu za účelem pohraničních kontrol. Tato společná pravidla pro vydávání certifikátů stanoví společný soubor minimálních požadavků, na nichž JE každý členský stát POVINEN založit vnitrostátní pravidla pro vydávání certifikátů upravující používání certifikátů při účelem pohraničních kontrol. Vnitrostátní pravidla MUSÍ splňovat minimálně zásady těchto společných pravidel, MOHOU však zavést další omezení s ohledem na kontrolu a používání certifikátů v rámci daného členského státu. Členské státy NESMÍ jako podmínku pro vydání certifikátu DV v jiném členském státě požadovat, aby tento DV přijal omezení, která jdou nad rámec požadavků stanovených v těchto společných pravidlech pro vydávání certifikátů. Vydávání certifikátů CVCA vnitrostátnímu DV nespadá do oblasti působnosti těchto společných pravidel pro vydávání certifikátů. Tato pravidla pro vydávání certifikátů vycházejí z technických pokynů Pokročilé bezpečnostní mechanismy pro strojově čitelné cestovní doklady rozšířená kontrola přístupu (EAC), verze 1.1.1, TR-03110, které zveřejnil německý Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (dále jen TR-EAC ). 12 Není zveřejněno v Úředním věstníku k dispozici na adrese CS 17 CS

19 1.1. Přehled Pravidla pro vydávání certifikátů jsou souborem jmenovitě uvedených pravidel, která udávají použitelnost certifikátu na konkrétní skupinu a/nebo druh aplikace se společnými bezpečnostními požadavky. Pro CVCA i DV tato pravidla zajišťují stejnou kvalitu jako rozšířená normalizovaná pravidla pro vydávání certifikátů (NCP+) stanovená v ETSI TS , verzi ( ). Tato pravidla pro vydávání certifikátů fungují v rámci infrastruktury veřejných klíčů popsané v TR-EAC bodu 2.2 Infrastruktura veřejných klíčů Název a identifikace dokumentace Tato společná pravidla pro vydávání certifikátů jsou určena názvem a číslem verze. JE NUTNÉ, aby vnitrostátní CP obsahovala OID, který jednoznačně identifikuje doklad a jeho verzi Účastníci PKI Tato část podává přehled o certifikačních úřadech, držitelích certifikátů, registračních orgánech a spoléhajících se stranách infrastruktury veřejných klíčů pro rozšířené řízení přístupu (dále jen EAC-PKI ). EAC-PKI je součástí mezinárodní bezpečnostní infrastruktury k zajištění a ověření integrity a pravosti povolení k pobytu vydaných členským státem. V tabulce č. 1 je shrnut přehled všech účastníků PKI. Certifikační úřad Registrační orgán Uživatel Spoléhající se strana Národní kontrolní úřad (CVCA) X X Subjekt ověřující pravost dokladů (DV) X X X X Kontrolní systém (IS) X X Povolení k pobytu (RP) X Tabulka č. 1 Přehled účastníků PKI v rámci EAC-PKI Certifikační úřady Národní kontrolní úřad (CVCA) Základní certifikační úřad (CA) vnitrostátní EAC-PKI se nazývá národní kontrolní úřad (CVCA). Veřejné klíče národního CVCA jsou obsaženy v samopodepsaných certifikátech CVCA a tzv. propojovacích certifikátech CVCA. Oba druhy certifikátů se nazývají certifikáty CVCA. Vnitrostátní CVCA stanoví přístupová práva k citlivým údajům uloženým na čipech vnitrostátních RP pro všechny DV (tj. vnitrostátní DV i zahraniční DV), a to prostřednictvím certifikátů pro DV stanovujících atributy kontroly přístupu. CS 18 CS

20 Vnitrostátní CVCA vydává certifikáty držitelům certifikátů (uživatelům). V tomto dokumentu se držitel certifikátu nazývá subjektem ověřujícím pravost dokladů (DV). DV je organizační jednotka, která spravuje kontrolní systémy, jež patří k sobě. Certifikační orgán subjektu ověřujícího pravost dokladů Každá země BY MĚLA mít pouze jeden certifikační orgán na úrovni subjektu ověřujícího pravost dokladů (DV). V některých členských státech to však nemusí být možné kvůli způsobu, jakým je v těchto členských státech rozdělena odpovědnost za pohraniční a imigrační kontroly. V takových případech může členský stát provozovat až tři DV. V zájmu snížení administrativních režijních nákladů na co nejnižší míru BY MĚLA být jednotlivými DV prováděna koordinovaná registrace subjektů. DV provozuje certifikační orgán (CA), který vydává certifikáty pro své kontrolní systémy. Certifikáty kontrolního systému vydané DV obvykle přebírají přístupová práva i dobu platnosti ze základního certifikátu DV. Subjekt ověřující pravost dokladů (DV) se však MŮŽE rozhodnout pro další omezení přístupových práv nebo doby platnosti Registrační orgány Národní registrační orgán (CVRA) Pro každý vnitrostátní CVRA existuje pouze jeden registrační orgán, a sice odpovídající národní registrační orgán (CVRA). Obvykle je spravován stejným subjektem jako CVCA. Vnitrostátní CVRA odpovídá za identifikaci a ověření žádostí o certifikáty subjektů ověřujících pravost dokladů, tj. žádosti o certifikáty pro osvědčení uživatelů jsou povoleny pouze subjekty ověřujícími pravost dokladů (DV). CVRA navíc iniciuje vydání certifikátů subjektům ověřujícím pravost dokladů a potvrzuje proces zneplatnění a obnovení certifikátů vydaných příslušným CVCA. Pro účely zbývající části tohoto dokumentu se předpokládá, že CVRA jsou součástí CVCA, a bude se používat pouze výraz CVCA. Členské státy MOHOU podle svého uvážení úlohu CVCA a CVRA rozdělit/spojit. Registrační orgán subjektu ověřujícího pravost dokladů (DVRA) Každý členský stát JE POVINEN provozovat pro každý subjekt ověřující pravost dokladů pouze jeden registrační orgán. DV odpovídají za provádění identifikace a ověření žádostí o certifikaci kontrolních systémů. DV navíc iniciuje vydání certifikátu kontrolním systémům a potvrzuje proces zneplatnění a obnovení certifikátu. Pro účely zbývající části tohoto dokumentu se předpokládá, že DVRA jsou součástí DV, a bude se používat pouze výraz DV. Členské státy MOHOU podle svého uvážení úlohu DV a DVRA rozdělit/spojit Uživatelé Uživateli jsou podle těchto pravidel subjekty ověřující pravost dokladů (DV) a kontrolní systémy (IS). DV je definován v bodě Pro účely těchto pravidel pro vydávání certifikátů je kontrolní systém definován jako infrastruktura, technické a programové vybavení potřebné pro získání certifikátů od DV CS 19 CS

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 4.8.2011

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 4.8.2011 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.8.2011 K(2011) 5478 v konečném znění ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 4.8.2011 kterým se mění rozhodnutí Komise K(2002) 3069, kterým se stanoví technické specifikace pro jednotný

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS)

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) SMĚRNICE RADY ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

epasy - cestovní doklady nově s otisky prstů Projekt CDBP

epasy - cestovní doklady nově s otisky prstů Projekt CDBP epasy - cestovní doklady nově s otisky prstů Projekt CDBP ISSS 2009 Hradec Králové, 6. 4. 2009 Ing. Petr Mayer, SI II Obsah 1. Cíl projektu: Nový biometrický epas 2. Organizace projektu 3. Harmonogram

Více

Předmět úpravy. 2 Způsob dokládání splnění povinností stanovených v 6 zákona o elektronickém podpisu

Předmět úpravy. 2 Způsob dokládání splnění povinností stanovených v 6 zákona o elektronickém podpisu V Y H L Á Š K A Úřadu pro ochranu osobních údajů ze dne 3. října 2001 o upřesnění podmínek stanovených v 6 a 17 zákona o elektronickém podpisu a o upřesnění požadavků na nástroje elektronického podpisu

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Akreditovaná certifikační autorita eidentity

Akreditovaná certifikační autorita eidentity Akreditovaná certifikační autorita eidentity ACAeID 35 Zpráva pro uživatele Verze: 1.2 Odpovídá: Ing. Jiří Hejl Datum: 21. 12. 2012 Utajení: Veřejný dokument eidentity a.s. Vinohradská 184,130 00 Praha

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985, NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85 ze dne 17. října 1985, kterým se stanoví podmínky přístupu k režimu podle Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně, vztahující se na plavidla plavby na Rýně RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne... C Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (EU) č. xxxx/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy

Více

Částka 4 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Částka 4 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Strana 58 Sbírka zákonů č.9/2011 9 VYHLÁŠKA ze dne 10. ledna 2011, kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 15/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA II NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou

Více

(Text s významem pro EHP) (5) Riziko pro zdraví zvířat, které cirkusy či poutě představují,

(Text s významem pro EHP) (5) Riziko pro zdraví zvířat, které cirkusy či poutě představují, 22.10.2005 Úřední věstník Evropské unie L 279/47 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1739/2005 ze dne 21. října 2005, kterým se stanoví veterinární požadavky na přesun cirkusových zvířat mezi členskými státy (Text

Více

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1078/2012 ze dne 16. listopadu 2012 o společné bezpečnostní metodě sledování, kterou mají používat železniční podniky, provozovatelé

Více

Zákon o kybernetické bezpečnosti základní přehled. Luděk Novák ludekn@email.cz, 603 248 295

Zákon o kybernetické bezpečnosti základní přehled. Luděk Novák ludekn@email.cz, 603 248 295 Zákon o kybernetické bezpečnosti základní přehled Luděk Novák ludekn@email.cz, 603 248 295 Obsah Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti Vyhláška č. 316/2014 Sb., vyhláška o kybernetické bezpečnosti

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2015 COM(2015) 110 final 2015/0060 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty CS

Více

DRUHÁ GENERACE ELEKTRONICKÝCH PASŮ A NOVÁ GENERACE ELEKTRONICKÝCH PRŮKAZŮ O POVOLENÍ K POBYTU. aneb Nebojte se biometrie

DRUHÁ GENERACE ELEKTRONICKÝCH PASŮ A NOVÁ GENERACE ELEKTRONICKÝCH PRŮKAZŮ O POVOLENÍ K POBYTU. aneb Nebojte se biometrie DRUHÁ GENERACE ELEKTRONICKÝCH PASŮ A NOVÁ GENERACE ELEKTRONICKÝCH PRŮKAZŮ O POVOLENÍ K POBYTU aneb Nebojte se biometrie Biometrický pas Sumarizace vývoje epasů epasy s BAC (obličej) Nařízení Rady (ES)

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autorita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÁ ČASOVÁ RAZÍTKA Stupeň důvěrnosti: veřejný dokument Verze 3.5 Zpráva pro uživatele je veřejným dokumentem, který je vlastnictvím společnosti

Více

[1] ICAReNewZEP v1.2 Uživatelská příručka

[1] ICAReNewZEP v1.2 Uživatelská příručka [1] ICAReNewZEP v1.2 Uživatelská příručka 06.10.2011 [2] Obsah 1 - ÚVOD... 3 2 - POUŽITÉ ZKRATKY... 3 3 POŽADAVKY... 4 3.1 POŽADAVKY PRO SPRÁVNÝ CHOD APLIKACE... 4 3.2 POŽADAVKY NA OBNOVOVANÝ CERTIFIKÁT...

Více

Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému

Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému Zásady prováděcího nařízení Komise (EU) o společné bezpečnostní metodě (CSM) pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č.

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) PŘIJALA TUTO SMĚRNICI: Příloha III směrnice 2006/22/ES se nahrazuje zněním přílohy této směrnice.

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) PŘIJALA TUTO SMĚRNICI: Příloha III směrnice 2006/22/ES se nahrazuje zněním přílohy této směrnice. 31.1.2009 Úřední věstník Evropské unie L 29/45 SMĚRNICE SMĚRNICE KOMISE 2009/5/ES ze dne 30. ledna 2009, kterou se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES o minimálních podmínkách

Více

Elektronické doklady v ČR. Kam jsme se dostali a kde to ještě vázne?

Elektronické doklady v ČR. Kam jsme se dostali a kde to ještě vázne? Elektronické doklady v ČR Kam jsme se dostali a kde to ještě vázne? 2 Osnova Cestovní doklady s biometrickými prvky (epasy) Elektronické povolení k pobytu (epkp) Elektronické občanské průkazy (eop) 3 Osnova

Více

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Příloha č. 2 Návrh zákona ze dne. 2011, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

Více

Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti. Přemysl Pazderka NCKB

Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti. Přemysl Pazderka NCKB Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti Přemysl Pazderka NCKB Východiska ISO/IEC 27001:2005 Systémy řízení bezpečnosti informací Požadavky ISO/IEC 27002:2005 Soubor postupů pro management bezpečnosti

Více

Zpráva pro uživatele CA

Zpráva pro uživatele CA Verze 2.5 Podpis podepsáno elektronicky Podpis podepsáno elektronicky Datum Datum Garant dokumentu Ing. Miroslav Trávníček Schvalovatel Ing. Pavel Plachý Funkce vedoucí odd. vývoje QCA/VCA Funkce vedoucí

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 356-449

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 356-449 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 21. 5. 2013 2012/0146(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 356-449 Návrh zprávy Marita Ulvskog (PE507.971v01-00) Evropského parlamentu a Rady o elektronické

Více

Certifikace pro výrobu čipové karty třetí stranou

Certifikace pro výrobu čipové karty třetí stranou Certifikace pro výrobu čipové karty třetí stranou Obsah: 1. Obsah 2. Seznam použitých zkratek 3. Úvod a cíl dokumentu 4. Certifikovaný dodavatel 5. Postup certifikace výroby BČK 6. Popis technologií 7.

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

ING Public Key Infrastructure ING PKI Postup při vydávaní certifikátů. Verze 5.2 květen 2012

ING Public Key Infrastructure ING PKI Postup při vydávaní certifikátů. Verze 5.2 květen 2012 ING Public Key Infrastructure ING PKI Postup při vydávaní certifikátů Verze 5.2 květen 2012 Tiráž Zpracovatel Další kopie ING PKI Policy Approval Authority (PAA) Další kopie tohoto dokumentu je možno získat

Více

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64 PŘÍLOHA I Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, které jsou závazná a použitelná v nových členských

Více

Obsah. Úroveň I - Přehled. Úroveň II - Principy. Kapitola 1. Kapitola 2

Obsah. Úroveň I - Přehled. Úroveň II - Principy. Kapitola 1. Kapitola 2 Úroveň I - Přehled Úroveň II - Principy Kapitola 1 Kapitola 2 1. Základní pojmy a souvislosti 27 1.1 Zpráva vs. dokument 27 1.2 Písemná, listinná a elektronická podoba dokumentu 27 1.3 Podpis, elektronický

Více

Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob

Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob EIOPA(BoS(14(026 CS Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

AKT RADY. ze dne 23. července 1996

AKT RADY. ze dne 23. července 1996 AKT RADY ze dne 23. července 1996 vypracovávající protokol o výkladu úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu, prostřednictvím předběžných opatření, Soudním dvorem Evropských společenství, na základě

Více

Federační politika eduid.cz

Federační politika eduid.cz Obsah Federační politika eduid.cz Verze 1.1 1. Úvod...1 2. Definice...1 3. Obecná ustanovení...3 4. Vymezení rolí a povinností subjektů zapojených do federace...3 4.1. Operátor federace...3 4.2. Poskytovatelé

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 16.10.2015 L 271/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1850 ze dne 13. října 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.

Více

KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY

KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY Ondřej Ševeček PM Windows Server GOPAS a.s. MCM: Directory Services MVP: Enterprise Security ondrej@sevecek.com www.sevecek.com KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY Slovníček Česky veřejný / soukromý klíč otisk podepsat

Více

Každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti původce.

Každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti původce. 6.4 Slovník archiv původce dokument archiválie Zařízení podle Zákona 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, které slouží k ukládání archiválií a péči o ně. Každý, z jehož

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

ČKS-48.konference Lísek u Bystřice nad Pernštejnem, 15.4. a 16.4.2014

ČKS-48.konference Lísek u Bystřice nad Pernštejnem, 15.4. a 16.4.2014 ČKS-48.konference Lísek u Bystřice nad Pernštejnem, 15.4. a 16.4.2014 Jiří Novotný NAŘÍZENÍ Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 NAŘÍZENÍ Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 o tachografech

Více

Nařízení NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 165/2014

Nařízení NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 165/2014 Nařízení NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě

Více

Článek 1. Předmět a oblast působnosti

Článek 1. Předmět a oblast působnosti L 107/76 25.4.2015 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/656 ze dne 4. února 2015 o podmínkách, za nichž mohou úvěrové instituce zahrnout mezitímní zisk nebo zisk ke konci roku do kmenového kapitálu

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

EURO ekonomický týdeník, číslo 17/2001

EURO ekonomický týdeník, číslo 17/2001 EURO ekonomický týdeník, číslo 17/2001 Elektronický podpis Nahradí nová technologie klasický vlastnoruční podpis na papíře nebo se jedná jen o prostředek k dalšímu rozvoji sítě Internet a mohutnému postupu

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

Certifikační politika MERO ČR, a. s.

Certifikační politika MERO ČR, a. s. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SI-GŘ-113 A Certifikační politika MERO ČR, a. s. 2. Ing. Jan Kotera v. r. 1. února 2014 Ing. Tomáš Klačer v. r. Ing. Jaroslav Pantůček v. r. - změna osoby

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I

Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I P7_TA-PROV(2013)0221 Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. května 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou

Více

Certifikáty a jejich použití

Certifikáty a jejich použití Certifikáty a jejich použití Verze 1.0 Vydání certifikátu pro AIS Aby mohl AIS volat egon služby ISZR, musí mít povolen přístup k vnějšímu rozhraní ISZR. Přístup povoluje SZR na žádost OVM, který je správcem

Více

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po Strana 7038 Sbírka zákonů č. 433 / 2009 433 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009 ozpůsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm.

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o vydávání euromincí

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o vydávání euromincí EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.5.2011 KOM(2011) 295 v konečném znění 2011/0131 (COD) C7-0140/11 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o vydávání euromincí 2011/0131 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.10.2012 C(2012) 7059 final STANOVISKO KOMISE ze dne 4.10.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 714/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/72/ES Česká republika Certifikace

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Více úrovňové informační systémy a jejich certifikace podle zákona č.412/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více úrovňové informační systémy a jejich certifikace podle zákona č.412/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů Více úrovňové informační systémy a jejich certifikace podle zákona č.412/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 523/2005 Sb., o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších elektronických

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) C7-0061/12 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterou se mění směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o veterinární předpisy

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 23.6.2011 KOM(2011) 377 v konečném znění 2011/0164 (NLE) Návrh SMĚRNICE RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 23.6.2011 KOM(2011) 377 v konečném znění 2011/0164 (NLE) Návrh SMĚRNICE RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.6.2011 KOM(2011) 377 v konečném znění 2011/0164 (NLE) Návrh SMĚRNICE RADY kterou se mění směrnice 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení

Více

Elektronický podpis. Základní princip. Digitální podpis. Podpis vs. šifrování. Hashování. Jednosměrné funkce. Odesílatel. Příjemce

Elektronický podpis. Základní princip. Digitální podpis. Podpis vs. šifrování. Hashování. Jednosměrné funkce. Odesílatel. Příjemce Základní princip Elektronický podpis Odesílatel podepíše otevřený text vznikne digitálně podepsaný text Příjemce ověří zda podpis patří odesílateli uvěří v pravost podpisu ověří zda podpis a text k sobě

Více

Elektronický podpis význam pro komunikaci. elektronickými prostředky

Elektronický podpis význam pro komunikaci. elektronickými prostředky MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA Elektronický podpis význam pro komunikaci elektronickými prostředky (seminární práce) Lýdia Regéciová, UČO: 108551 Brno 2005 Úvod Snad každý z nás se v životě

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 11.6.2010. o Příručce pro organizaci vízových oddělení a místní schengenskou spolupráci

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 11.6.2010. o Příručce pro organizaci vízových oddělení a místní schengenskou spolupráci EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.6.2010 K(2010)3667 v konečném znění ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 11.6.2010 o Příručce pro organizaci vízových oddělení a místní schengenskou spolupráci (Pouze bulharské, české,

Více

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského

Více

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33.

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33. CS 28.11.2009 Úřední věstník Evropské unie L 313/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1150/2009 ze dne 10. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1564/2005, pokud jde o standardní formuláře pro zveřejňování

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002 ze dne 16. prosince 2002 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) vzhledem k zápisu (průmyslových) vzorů Společenství KOMISE

Více

Směrnice 2000/25/ES se mění takto: 1. V článku 1 se doplňuje nová odrážka, která zní: 2. V článku 3 se doplňuje nový odstavec, který zní:

Směrnice 2000/25/ES se mění takto: 1. V článku 1 se doplňuje nová odrážka, která zní: 2. V článku 3 se doplňuje nový odstavec, který zní: 1.3.2005 Úřední věstník Evropské unie L 55/35 SMĚRNICE KOMISE 2005/13/ES ze dne 21. února 2005, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/25/ES týkající se emisí plynných znečišťujících

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha č. 4 k usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č. 451

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha č. 4 k usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č. 451 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 4 k usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č. 451 Změny Pravidel systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit

Více

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami EIOPA-BoS-12/069 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami 1/7 1. Obecné pokyny Úvod 1. Podle článku 16 nařízení o orgánu EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority, Evropského

Více

Elektronické identifikační doklady. Jak jsou na tom další státy Evropské unie? Smart World Brno, září 2013

Elektronické identifikační doklady. Jak jsou na tom další státy Evropské unie? Smart World Brno, září 2013 Elektronické identifikační doklady Jak jsou na tom další státy Evropské unie? Smart World Brno, září 2013 Petr Mayer Atos IT Solutions and Services, s.r.o. Cestovní doklady s biometrickými prvky (epasy)

Více

Elektronické pasy v praxi. Zdeněk Říha

Elektronické pasy v praxi. Zdeněk Říha Elektronické pasy v praxi Zdeněk Říha Co je elektronický pas Klasická knížečka plus Bezkontaktní čip Anténa Komunikace podle ISO 14443 0-10cm, 106 až 848 kbps Soubory DG1 až DG16 Textová data, foto obličeje,

Více

2006R1907 CS 05.06.2012 013.001 89. Obecné otázky

2006R1907 CS 05.06.2012 013.001 89. Obecné otázky 2006R1907 CS 05.06.2012 013.001 89 HLAVA VIII OMEZENÍ VÝROBY, UVÁDĚNÍ NA TRH A POUŽÍVÁNÍ NĚKTERÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, M3 SMĚSÍ A PŘEDMĚTŮ KAPITOLA 1 Obecné otázky Článek 67 Obecná ustanovení 1. Látka

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Identifikátor datové schránky

Identifikátor datové schránky 21 K 20 odst. 1 Ustanovení konkretizuje všechny činnosti ministerstva, které jako správce informačního systému datových schránek musí provádět. Ministerstvo zajišťuje průkaznost doručování datových zpráv

Více

Formát Vysvětlení Poznámka 99999999999 11 číslic číslo PESEL 9999999999 10 číslic daňové identifikační číslo

Formát Vysvětlení Poznámka 99999999999 11 číslic číslo PESEL 9999999999 10 číslic daňové identifikační číslo DAŇOVÁ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Základní údaje o zemi: Polsko (PL) 1. Struktura DIČ Formát Vysvětlení Poznámka 99999999999 11 číslic číslo PESEL 9999999999 10 číslic daňové identifikační číslo 2. Popis

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

PŘÍLOHA ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP Č.../2015 ZE DNE..., kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP, návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP Č.../2015 ZE DNE..., kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP, návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.12.2015 COM(2015) 661 final ANNEX 1 PŘÍLOHA ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP Č..../2015 ZE DNE..., kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP, k návrhu rozhodnutí

Více

ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti

ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti Ing. Daniel Kardoš, Ph.D 4.11.2014 ČSN ISO/IEC 27001:2006 ČSN ISO/IEC 27001:2014 Poznámka 0 Úvod 1 Předmět normy 2 Normativní odkazy 3 Termíny

Více

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení Strana 560 Sbírka zákonů č. 38 / 2008 Částka 11 38 ZÁKON ze dne 17. ledna 2008 o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující

Více

Fyzická bezpečnost, organizační opatření. RNDr. Igor Čermák, CSc.

Fyzická bezpečnost, organizační opatření. RNDr. Igor Čermák, CSc. Fyzická bezpečnost, organizační opatření RNDr. Igor Čermák, CSc. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Igor Čermák, 2011 Informační bezpečnost,

Více

Knihovna Eduarda Petišky I. Olbrachta 36, 251 01 Brandýs n.l. - Stará Boleslav

Knihovna Eduarda Petišky I. Olbrachta 36, 251 01 Brandýs n.l. - Stará Boleslav Knihovna Eduarda Petišky I. Olbrachta 36, 251 01 Brandýs n.l. - Stará Boleslav S M Ě R N I C E č. 21 SMĚRNICE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UŽIVATELŮ KNIHOVNY Čl. 1 Účel směrnice Promítnutí zákona č. 101/2000

Více

Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny

Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny EIOPA-BoS-14/178 CS Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Více

Není cloud jako cloud, rozhodujte se podle bezpečnosti

Není cloud jako cloud, rozhodujte se podle bezpečnosti Není cloud jako cloud, rozhodujte se podle bezpečnosti Marcel Jánský Manažer útvaru produktů a podpory prodeje 26. 2. 2013 České Radiokomunikace Vysílací služby Profesionální telekomunikační operátor Poskytovatel

Více

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 Vinohrady crdux003w56j CRDUX003W56J Č. j.: DUCR-5218/12/Jr Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více

Ověření spolehlivosti fyzických osob

Ověření spolehlivosti fyzických osob Ověření spolehlivosti fyzických osob V důsledku teroristických činů, spáchaných v USA dne 11. září 2001 a v následující době i v dalších oblastech světa přijala většina států řadu bezpečnostních opatření

Více

Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů. VERIFIKACE CZ s.r.o. D-14-01

Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů. VERIFIKACE CZ s.r.o. D-14-01 Ověřovacího orgánu VERIFIKACE CZ Strana 1 Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů VERIFIKACE CZ s.r.o. Platnost od: 30. 7. 2014 Ověřovacího orgánu VERIFIKACE CZ Strana 2 1. ÚVOD Tyto informace

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh Strana 2061 119 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh Vláda nařizuje podle 4 a 50 odst. 5 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování

Více

Výběr společnosti zajišťující zadání veřejné zakázky na dodavatele plynu formou elektronické aukce

Výběr společnosti zajišťující zadání veřejné zakázky na dodavatele plynu formou elektronické aukce Město Semily Výběr společnosti zajišťující zadání veřejné zakázky na dodavatele plynu formou elektronické aukce Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s interní směrnicí Města Semily č. 3/2007 2011 Úvodní

Více

Změny řízené dokumentace AMS související s nařízením komise (ES) č. 1266/2009

Změny řízené dokumentace AMS související s nařízením komise (ES) č. 1266/2009 Změny řízené dokumentace AMS související s nařízením komise (ES) č. 1266/2009 Pavel Souček, společnost KAR-mobil s.r.o., Ostrava 1. ÚVOD Od 1.10.2011 vstoupilo v platnost Nařízení komise (ES) č. 1266/2009,

Více

[EVROPSKÝ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI] [MEZINÁRODNÍ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI]

[EVROPSKÝ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI] [MEZINÁRODNÍ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI] PŘÍLOHA III KONKRÉTNÍ USTANOVENÍ [EVROPSKÝ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI] [MEZINÁRODNÍ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI] III. 1 Definice Kromě definic v článku II.1 platí pro tuto

Více

Czech POINT. RT=Výpis z rejstříku trestů. KN= Výpis z katastru nemovitostí

Czech POINT. RT=Výpis z rejstříku trestů. KN= Výpis z katastru nemovitostí Czech POINT Projekt Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) byl vytvořen pro zjednodušení komunikace občana s úřady. Nyní lze na jednom místě získat ověřené výstupy z informačních

Více

Služby poskytované BUREAU VERITAS v oblasti certifikace Informační technologie Management služeb (ITSM Information Technology Service Management)

Služby poskytované BUREAU VERITAS v oblasti certifikace Informační technologie Management služeb (ITSM Information Technology Service Management) 1 z 9 Služby poskytované BUREAU VERITAS v oblasti certifikace Informační technologie Management služeb (ITSM Information Technology Service Management) Úvod REPUBLIC, spol. s r.o. (dále též jen BUREAU

Více

Registrace osob. Metodický návod pro žadatele. Ministerstvo životního prostředí Odbor mezinárodní ochrany biodiverzity 31.3.2011

Registrace osob. Metodický návod pro žadatele. Ministerstvo životního prostředí Odbor mezinárodní ochrany biodiverzity 31.3.2011 2011 Registrace osob Metodický návod pro žadatele Ministerstvo životního prostředí Odbor mezinárodní ochrany biodiverzity 31.3.2011 2 Registrace osob Tato stránka je prázdná Registrace osob 3 Obsah 1.

Více

BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM. Petr Dolejší Senior Solution Consultant

BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM. Petr Dolejší Senior Solution Consultant BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM Petr Dolejší Senior Solution Consultant OCHRANA KLÍČŮ A ZOKB Hlavní termín kryptografické prostředky Vyhláška 316/2014Sb. o kybernetické bezpečnosti zmiňuje: v 17 nástroj

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA 80 01 15 k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17020:2012 Posuzování shody Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci v akreditačním systému České republiky

Více

Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů.

Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů. Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů. Eaton Elektrotechnika Přednášející ing. Jiří Horák Postup novelizace norem Základní předpisy upravující výrobu rozváděčů: Zákon 22/1997 Sb. upravuje uvedení

Více