Mozek a znakový jazyk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mozek a znakový jazyk"

Transkript

1 Mozek a znakový jazyk

2 Současné metody výzkumu funkce mozku: Pozitronová emisní tomografie (PET) invazivní metoda ke sledování výskytu isotopu v mozku (pro výzkum kognitivních funkcí mozku nejčastěji O15), informuje o zvýšeném přísunu kyslíku do tkáně Funkční magnetická rezonance (fmri) - neinvazivní metoda, informuje o přeměně oxyhemoglobinu na deoxyhemoglobin s rozdílným magnetickým spinem Magnetoencefalografie (MEG) neinvazivní metoda, informuje o poloze magnetických dipólů v mozku Elektroencefalografie (EEG) neinvazivní metoda, informuje o změně elektrických parametrů mozkové kůry Funkční infračervená spektroskopie (fnirs) neinvazivní metoda využívající průniku infračervených paprsků v pásmu nm skrz lebeční kost a jejich odlišné pohlcení oxyhemoglobinem a deoxyhemoglobinem MR spektroskopie a MR morfologie

3 Rosenzweig et al., Biological Psychology, 2002

4 Rosenzweig et al., Biological Psychology, 2002

5 PRINCIP ELEKTROENCEFALOGRAFIE Purves et al., Principles of Cognitive Neuroscience, 2009

6 ZÁZNAM ZRAKOVÝCH EVOKOVANÝCH POTENCIÁLŮ Purves et al., Principles of Cognitive Neuroscience, 2009

7 PRINCIP MAGNETOENCEFALOGRAFIE Purves et al., Principles of Cognitive Neuroscience, 2009

8 FUNCTIONAL NEAR INFRARED SPECTROSCOPY - fnirs Kovelman et al., 2009

9 MR spektroskopie sluchová kůra 3T Siemens systém a) VOI lokalizace VOI: 8 a 18 ml pravá a levá hemisféra dx sin b) 1H MRS PRESS sekvence výpočet LC model korekce na CST GrafPad Prism5 statistika Profant a spol., Exp. Gerontol., 2013

10 MR spektrum metabolitů sluchové kůry In vivo 1H MR spektrum, VOI 18 ml, PRESS TE = 30 ms, 3T NAA N-acetyl-aspartát, Lac laktát, Lip lipidy, Cr kreatin a fosfokreatin, Ins inositol, GPC cholin, Glu glutamát, Gln glutamin, GABA gama-aminomáselná kyselina Profant a spol., Exp. Gerontol., 2013

11 Výsledky morfometrické analýzy šedé hmoty S věkem šedá hmota sluchové kůry atrofuje. Levo-pravá asymetrie zůstává s věkem zachována. Stupeň sluchového postižení u presbyakuze neovlivňuje atrofii sluchové kůry. Profant a spol., Neuroscience, 2014

12 Difuzní tenzorové zobrazování (DTI) bílá hmota Změny bílé hmoty s presbyakuzí jsou méně výrazné než změny šedé hmoty. Zvýšení parametru L1 a frakční anisotropie svědčí pro úbytek axonů sluchové dráhy. Profant a spol., Neuroscience, 2014

13 Carterová a spol., Lidský mozek, 2010

14 Oblasti mozku související s řečí a čtením písma Brocova oblast zadní třetina gyrus frontalis inferior ve frontálním laloku, Brodmannova area 44, 45 Wernickova oblast zadní část gyrus temporalis superior, Brodmannova area 22, a zčásti area 39 a 40 v parietálním laloku Primární sluchová oblast gyrus temporalis transversus (Heschlův závit), Brodmannova area 41 Primární zraková oblast area 17 v okcipitálním laloku podél fissura calcarina Sekundární zraková oblast area 18 a 19 v okcipitálním laloku Zraková oblast pro čtení písma v gyrus fusiformis a gyrus angularis

15 Primární motorická kůra Brocova oblast Gyrus supramarginalis Gyrus angularis Primární sluchová kůra Wernickeho oblast

16 Druga, Grim a Dubový Anatomie centrálního nervového systému

17 Hickok, J Commun Disorders, 2012

18 Specifický případ lidské komunikace představuje znakový jazyk, který je přirozeným a plnohodnotným komunikačním systémem jako jazyky mluvené. Znakový jazyk je tvořen specifickými vizuálně-pohybovými prostředky, tj. tvary rukou, jejich postavením a pohyby, mimikou, jakož i pozicemi hlavy a horní části trupu. Průkopníky ve výzkumu mozkových mechanismů znakového jazyka jsou Ursula Bellugiová a její manžel (původem z Česka) Edward Klima (Klima a Bellugi, 1988). Podle jejich nálezů jsou léze mozkové kůry v řečových oblastech (inferiorní frontální oblast a superiorní temporální oblast) vlevo vždy spojeny s poruchou znakování. Léze ve frontální oblasti působí potíže s expresí znakového jazyka, kdežto léze v oblasti temporálního laloku působí obtíže s porozuměním znakovému jazyku. Na rozdíl od toho léze analogických oblastí vpravo nevyvolávají zásadní potíže s porozuměním znakového jazyka či potíže s jeho expresí.

19 Broca's area lesion in a deaf native signer. (A) Cortical and subcortical regions corresponding to Broca's area. (B) Lesioned area in the patient shown in increasingly dorsal horizontal sections. Hickok et al., 1998

20 Hickok, Bellugiová a Klima (1998) ukázali, že aktivace mozku řečí je nezávislá na modalitě, t.zn. zda řeč je mluvená či znaková. Upozornili na skutečnost, že znaková řeč má všechny atributy řeči mluvené, má svou fonologii, slovník, sémantiku a syntax. Projevy afázie znakové řeči jsou podobné jako u mluvené řeči. Časté jsou parafázie fonetické fonologické chyby, sémantické parafázie (např. strýc místo bratr), paragramatické parafázie, kdy je použito ve větě nevhodné slovo, chyby ve vybavování jmen, agramatismy atd. Plynulost znakové řeči je také porušena při lézi ve frontální oblasti vlevo, problém s pojmenováním objektů je afázie stejný u mluvené řeči a znakování. Specifický je také rozdíl mezi vlivem lézí levé a pravé hemisféry (LHD vs. RHD). V případě léze hemisféry pravé se nejedná obvykle o afázii, ale o visuelně-prostorový deficit. Léze řečových oblastí vpravo jsou také spojeny se sníženou schopností vyjádření emočních charakteristik informace pomocí znakování a také s určitou dyspraxií.

21 Sign language as a natural human language Spatial contrasts at the lexical and morphological levels in ASL. (A) The same sign at different spatial locations has three different meanings. (B) Different inflections of the word `give', shown by increasing sign complexity. (Reproduced, with permission, from Ref. [15].) Hickok et al., Trends in Cognitive Neurosciences, 1998

22 The syntactic level in ASL. Illustration of a complete sentence by the spatial relation between signs. Examples are seen from in front and from above the signer. Hickok et al., Trends in Cognitive Neurosciences, 1998

23 Examples of paraphasias in deaf left-hemisphere damaged (LHD) signers. In phonological errors (A) the correct American Sign Language (ASL) phoneme is substituted for an incorrect one. In paragrammatic errors (B) an illegal combination of ASL morphemes or signs is used. Hickok et al., Trends in Cognitive Neurosciences, 1998

24 Performance on spatial cognitive tasks by four aphasic LHD signers (top) and four non-aphasic RHD signers (bottom). The task in each case was to copy the model drawing in the centre panel. RHD signers show a greater impairment than LHD signers, indicating a dissociation between language and non-linguistic visuospatial functions. (Reproduced, with permission, from Ref. [15].) Hickok et al., Trends in Cognitive Neurosciences, 1998

25 Funkční magnetická rezonance Metoda je neinvazivní, vyšetřovaná osoba leží v přístroji se silným magnetickým polem (1,5-9 Tesla), přístroj zjišťuje hemodynamickou změnu v prokrvení mozku, resp. rozdíl magnetického spinu oxyhemoglobinu a deoxyhemoglobinu. Hemodynamická změna trvá asi 10 sec., maximální je v období 5-6 sec. Časová rozlišovací schopnost je lepší než u PETu (několik sekund) prostorová rozlišovací schopnost je také lepší (několik milimetrů). Zařízení poskytuje také informaci o struktuře mozku (klasické MR zobrazování), o stavu mozkových svazků vláken (difúzní tenzorové zobrazování) a o koncentraci metabolitů v mozku (MR spektroskopie).

26 Výsledky získané u neslyšících znakujících subjektů s lézemi mozku později dotvrdily pokusy s fmri. V klasickém pokuse Nevillové a spol. (1998) byla provedena fmri analýza u tří skupin subjektů: i/ normálně slyšících, monolingválních, aktivně používajících angličtinu, ii/ vrozeně neslyšících, znakujících, kteří se angličtinu naučili později prostřednictvím četby, iii/ slyšících subjektů bilingválních, naučených v mládí znakové řeči. Ve skeneru měli všichni číst potichu buď věty psaného textu nebo skupiny nesmyslných souhlásek nebo sledovat film s mluvčím znakového jazyka, který buď znakoval smysluplné věty nebo předváděl skupiny kvazi-znaků. Výsledek vznikl odečtením aktivace skupin souhlásek od aktivace smysluplnými slovy a stejně tak odečtením aktivace kvazi-znaků od aktivace znakováním.

27 Obě skupiny slyšících při čtení textu aktivovaly klasické řečové oblasti levé hemisféry a gyrus angularis. Neslyšící však aktivovali při čtení ve větší míře analogické oblasti vpravo. Osvojili si psanou angličtinu v poměrně v pozdním věku. Při sledování znakové řeči monolingvální slyšící nevykazovali žádnou aktivaci (díky odečtení aktivace kvazi znaky), neslyšící a bilingvální slyšící aktivovali rozsáhlé oblasti levé i pravé hemisféry.

28 Neville et al. 1998

29 Neville et al. 1998

30 Analýza výsledků fmri mnoha dalších prací ukázala, že oblasti mozku v levé hemisféře, které jsou vyhrazeny řečové funkci, nemají pouze funkci fonologickou, ale podstatou jejich funkce je zpracování symbolů. Znakový jazyk v sobě nese všechny atributy přirozeného jazyka, má složku fonologickou, sémantickou a syntaktickou. Jeho expresivní funkce je však rozdílná od orálního jazyka. Zatímco orální jazyk využívá k expresi artikulační struktury (hlasivky, ústní dutina, nosohltan atd.), jazyk znakový je exprimován rukama, horní polovinou těla a obličejem. Zobrazovací metody ukázaly, že motorika je v případě znakového jazyka řízena z inferiorního frontálního gyru vlevo a nezáleží na tom, zda znakuje levá či pravá ruka. Podobně při vnímání jazyka je aktivace přítomna v levém superiorním temporálním gyru a zářezu a v levém inferiorním frontálním gyru nezávisle na tom, zde se jedná o mluvenou řeč a slyšící subjekt nebo o neslyšícího a znakovou řeč.

31

32 MacSweeneyová a spol. (2008) se zabývali také otázkou účasti různých částí mozku na znakování a vlivem věku, kdy se neslyšící začali učit znakovému jazyku. Ve fonologickém testu porovnávali ve slupině slyšících a neslyšících znakujících zda slova mají stejný rým, stejné místo ruky při znakování a zda objekty jsou identické či rozdílné. Současně snímali fmri. Dospěli k závěru, že aktivovány jsou nezávisle na způsobu komunikace stejné oblasti mozku, pouze intenzita aktivace byla jiná. Rým v angličtině aktivoval více inferiorní a superiorní frontální závit, kdežto místo ve znakování více superiorní parietální lobulus. Rozdíl byl také v době osvojení si znakování: inferiorní frontální závit aktivovali více ti, kteří si osvojili znakování později (non-native signers).

33 MacSweeney et al., 2008

34 MacSweeney et al., 2008

35 MacSweeney et al., 2008

36 Mechelliová a spol. v r.2004 ukázali pomocí MR morfometrie, že hustota šedé hmoty v levé inferiorní parietální kůře je větší u unimodálních bilingválů než u monolingválů čím dříve se naučili druhou řeč, tím byla hustota šedé hmoty větší. Allen a spol. (2013) se zabývali měřením dimenzí mozkové kůry u znakujících vrozeně neslyšících, slyšících a ovládajících znakovou řeč a slyšících kontrol. Neslyšící měli větší objem šedé hmoty ve zrakové kůře především vlevo a v triangulární části inferiorního frontálního gyru oboustranně. Nesignifikantní nicméně přítomné rozdíly byly v motorické kůře ruky: asymetrická doleva byla u neslyšících, symetrická u znakujících slyšících a asymetrická doprava u slyšících kontrol.

37 Mechelli et al., 2004

38 Allen et al., Frontiers in Neuroanatomy, 2013

39 Allen et al., Frontiers in Neuroanatomy, 2013

40 Allen et al., Frontiers in Neuroanatomy, 2013

41 Allen et al., Frontiers in Neuroanatomy, 2013

42 Emmoreyová a spol. (2007) vyšetřila skupinu neslyšících znakujících a skupinu slyšících kontrol pomocí PETu. Vyšetřované osoby měly za úkol pojmenovat předměty různých sémantických kategorií na fotografiích. Základní úkol pro odečet aktivace vyžadoval odpověď zda neznámý obličej je orientován správně či opačně. Jak řeč tak znakování aktivovaly levou temporální kůru a levý inferiorní frontální závit (znakování navíc zrakovou kůru). V levém parietálním laloku byly dvě oblasti více aktivní při znakování: supramarginální závit a superiorní parietální lobulus. Aktivace supramarginálního závitu souvisí s fonologickou aktivitou (výběr tvaru ruky a místa artikulace), kdežto aktivace lobulu souvisí s proprioceptivním monitorováním motorického výstupu. Znakování má proti řeči tendenci být více monoslabičné, také nemá předložky a přípony.

43 Emmorey et al., 2007

44 V r se Emmoreyová a Mc Cullogh zabývali aktivací mozku u bimodálních bilingválů, používali při tom fmri. Vyšetřované osoby sledovaly video záznam dvojic znakujících osob s různým výrazem ve tváři. Osoby měly rozhodnout zda dvojice jsou stejné či rozdílné. Aktivace v temporálním posteriorním zářezu byly bilaterální a odlišné u bimodálních bilingválů proti neslyšícím a slyšícím kontrolám (byly více vzadu). Významná lateralizace doleva byl přítomna u neslyšících ve fuziformním závitu, který je aktivován rozdíly ve tvářích, slyšící a bimodální bilingválové vykazovali aktivaci doprava. Bimodální bilingválové byli všichni slyšící děti neslyšících rodičů. Práce ukazuje na rozdílnou aktivaci mozku u uvedených tří skupin, bimodální bilingválové zřejmě potřebují oddělit místo pro zpracování řeči a znakování.

45 Emmorey & McCullough, 2009

46 Emmorey & McCullough, 2009

47 Emmorey & McCullough, 2009

48 Kovelmanová a spol. (2009) studovali aktivaci mozku pomocí funkční infračervené spektroskopie u bimodálních bilingválů (naučených znakování současně s řečí v dětství) a porovnávali aktivaci v situaci monolingválního pojmenování obrazů a bilingválního pojmenování (buď současného nebo rychle se střídajícího). Bilingvální pojmenování aktivovalo významně více posteriorní temporální oblast (Wernickeho) a sensorimotorickou oblast. V r Kovelmanová a spol. použili stejnou metodiku (fnirs) pro analýzu odpovědí (opakování slov v ASL) tří skupin osob: slyšících bimodálních bilingválů, neslyšících znakujících, slyšících monolingválů. Osoby měly sledovat video se znakováním a opakovat znaky, přitom se jednalo o znaky i pseudoznaky. V případě srovnání aktivace na znaky a pseudoznaky se ukázalo, že neslyšící monolingválové aktivovali více frontální mediální a superiorní oblast (souvisí s pracovní pamětí), posteriorní temporální oblast a sensori-motorickou oblast.

49 FUNCTIONAL NEAR INFRARED SPECTROSCOPY - fnirs Kovelman et al., 2009

50 Kovelman et al., 2009

51 Kovelman et al., 2014

52 Emmoreyová a spol. (2014) se pokusili porovnat, které oblasti mozku jsou aktivovány více u bimodálních bilingválů při tvorbě mluvené řeči a při znakování. Vyšetřované osoby v PET zařízení měly za úkol řečí nebo znakováním pojmenovat objekty na obrázku. Větší aktivace při znakování byla přítomna v sensori-motorické oblasti spojené s kontrolou horních končetin bilaterálně, v superiorním parietálním lobulu, v levém středním temporálním závitu a v přední části mozečku. Mluvené slovo aktivovalo více sensori-motorické oblasti spojené s inervací tváře a úst bilaterálně, superiorní temporální a frontální závit, extrastriátovou zrakovou kůru a pravý střední frontální závit a pravou inferiorní frontální kůru.

53 Emmorey et al., 2014

54 Porovnání větší aktivace při porozumění mluvené řeči a znakování proběhlo u bimodálních bilingválů pomocí fmri. Stimulace byla namluvenými větami, které byly střídány s nesmyslnými větami a stejně tak u pozorování znakovaných zpráv byl přítomen kontrolní signál. Větší aktivace byla přítomna v případě mluvené řeči pouze bilaterálně v superiorním temporálním závitu. V případě stimulace znakováním se jednalo o rozsáhlé oblasti bilaterálně ve zrakové kůře, v precentrálním a postcentrálním závitu, bilaterálně v inferirorním parietálním zářezu, v levém superiorním parietálním lobulu, v levém supramarginálním závitu a v pravém posteriorním temporálním závitu.

55 Emmorey et al., 2014

56 Původní studie Bellugiové a Klimy naznačovaly, že znaková řeč využívá stejná mozková centra jako mluvená řeč v dominantní levé hemisféře. Léze pravé hemisféry nebyly spojeny s afázií, ale s defekty spíše prostorového zrakového vnímání. Funkční magnetická rezonance však prokázala, že aktivní při znakování jsou nejen řečová centra vlevo, ale i k nim symetrická centra vpravo (Nevillová a spol., 1998). Pravá hemisféra se zřejmě také podílí na syntaxu u znakování. Kromě klasických řečových center (Wernickeho a Brocova) aktivuje znakování ještě ohraničené oblasti v parietálním laloku vlevo (např. gyrus supramarginalis ve fonologické součásti znakové řeči). Prosodie může být postižena lézí pravé hemisféry jak u znakování tak v mluvené řeči. Plánování a vytváření znakové řeči (motorická součást) je však jednoznačně soustředěno do Brocovy oblasti pouze vlevo.

Řeč, kognitivní funkce mozku, protézování mozkových funkcí. prof. MUDr. Josef Syka, DrSc. Ústav experimentální medicíny AVČR, Praha

Řeč, kognitivní funkce mozku, protézování mozkových funkcí. prof. MUDr. Josef Syka, DrSc. Ústav experimentální medicíny AVČR, Praha Řeč, kognitivní funkce mozku, protézování mozkových funkcí prof. MUDr. Josef Syka, DrSc. Ústav experimentální medicíny AVČR, Praha Primární motorická kůra Brocova oblast Gyrus supramarginalis Gyrus angularis

Více

Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007).

Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007). Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007). Získané neurogenní poruchy komunikace u dospělých osob Terminologie poruchy, které mají svou lingvistickou,

Více

Vliv konopných drog na kognitivní funkce

Vliv konopných drog na kognitivní funkce Vliv konopných drog na kognitivní funkce Lenka Miovská Michal Miovský Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1.LF UK a VFN v Praze Obsah prezentace Aktuální situace Mechanismus působení Výsledky výzkumů

Více

VYŠETŘENÍ NERVOVÉHO SYSTÉMU. seminář z patologické fyziologie

VYŠETŘENÍ NERVOVÉHO SYSTÉMU. seminář z patologické fyziologie VYŠETŘENÍ NERVOVÉHO SYSTÉMU seminář z patologické fyziologie Osnova Morfologické vyšetřovací metody (zobrazovací diagnostika) 1 Počítačová (výpočetní) tomografie 2 Pozitronová emisní tomografie (PET) 3

Více

Apraxie. Dělení apraxií. Ideomotorická (motorická) apraxie. Ideativní apraxie

Apraxie. Dělení apraxií. Ideomotorická (motorická) apraxie. Ideativní apraxie Poruchy gnose, praxe a dalších kortikálních funkcí. Poruchy chování, prefrontální syndromy Jan Laczó, Neurologická klinika UK 2. LF a FN Motol Kortikální (symbolické) funkce = kognitivní funkce: Paměť

Více

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení Definice: - neschopnost naučit se číst, psát a počítat pomocí běžných výukových metod za alespoň průměrné inteligence a přiměřené sociokulturní příležitosti - nevznikají v důsledku

Více

SIMULTÁNNÍ EEG-fMRI. EEG-fMRI. Radek Mareček MULTIMODÁLNÍ FUNKČNÍ ZOBRAZOVÁNÍ. EEG-fMRI. pozorování jevu z různých úhlú lepší pochopení

SIMULTÁNNÍ EEG-fMRI. EEG-fMRI. Radek Mareček MULTIMODÁLNÍ FUNKČNÍ ZOBRAZOVÁNÍ. EEG-fMRI. pozorování jevu z různých úhlú lepší pochopení SIMULTÁNNÍ Radek Mareček MULTIMODÁLNÍ FUNKČNÍ ZOBRAZOVÁNÍ pozorování jevu z různých úhlú lepší pochopení některé jevy jsou lépe pozorovány pomocí jedné modality, pozorovatele však zajímá informace obsažená

Více

Korová centra. Anatomie pro antropology III

Korová centra. Anatomie pro antropology III Korová centra Anatomie pro antropology III FUNKČNÍ TOPOGRAFIE MOZKOVÉ KŮRY V mozkové kůře rozlišujeme senzitivní a senzorické korové oblasti - korová pole (všeobecná senzitivita, oblast chuťová, zraková

Více

LOKALIZOVANÉ PORUCHY. Přednáška č.3

LOKALIZOVANÉ PORUCHY. Přednáška č.3 LOKALIZOVANÉ PORUCHY Přednáška č.3 OBSAH 1. Afázie 2. Aprozódie 3. Agnózie 4. Alexie 5. Agrafie 6. Akalkulie 7. Apraxie AFÁZIE Porucha řeči (fatických funkcí) Dříve dělení na motorickou a senzorickou Možné

Více

Elektroencefalografie. X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Elektroencefalografie. X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů Elektroencefalografie X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Elektroencefalografie diagnostická metoda, umožňující snímání a záznam elektrické aktivity mozku invazivní

Více

Vyšetření fatických funkcí u pacienta s afázií a s kognitivně komunikačním deficitem: kazuistiky Milena Košťálová Neurologická klinika LF MU a FN Brno Úvod: Vyšetření fatických funkcí (Cséfalvay, Košťálová,

Více

Elektroencefalografie. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Elektroencefalografie. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů Elektroencefalografie X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Elektroencefalografie diagnostická metoda, umožňující snímání a záznam elektrické aktivity

Více

Organismus je řízen dvojím způsobem, hormonálně a nervově. Nervový systém se dělí na centrální a periferní.

Organismus je řízen dvojím způsobem, hormonálně a nervově. Nervový systém se dělí na centrální a periferní. Otázka: Centrální nervový systém Předmět: Biologie Přidal(a): wewerka68 Dělení nervové soustavy, nervová tkáň, koncový mozek, kůra, korové analyzátory, mozkové laloky a dutiny, mozkomíšní mok, obaly mozku,

Více

Deficit sémantického systému v kategorii čísel. Milena Košťálová Neurologická klinika LFMU a FN Brno

Deficit sémantického systému v kategorii čísel. Milena Košťálová Neurologická klinika LFMU a FN Brno Deficit sémantického systému v kategorii čísel Milena Košťálová Neurologická klinika LFMU a FN Brno Deficit sémantického systému v kategorii čísel Uvedení do problematiky terminologie Teoretické modely

Více

ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA

ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA ZOBRAZOVACÍCH METOD *NEUROCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ **ŠIKLŮV ÚSTAV

Více

Spasticita jako projev maladaptivní plasticity CNS po ischemické cévní mozkové příhodě a její ovlivnění botulotoxinem. MUDr.

Spasticita jako projev maladaptivní plasticity CNS po ischemické cévní mozkové příhodě a její ovlivnění botulotoxinem. MUDr. Spasticita jako projev maladaptivní plasticity CNS po ischemické cévní mozkové příhodě a její ovlivnění botulotoxinem MUDr. Tomáš Veverka Neurologická klinika Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní

Více

Platné znění zákona č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění zákona č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění zákona č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů s vyznačením navrhovaných změn Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ 1 Úvodní ustanovení Zákon upravuje

Více

Nervová soustava. Funkce: řízení organismu. - Centrální nervová soustava - mozek - mícha - Periferní nervy. Biologie dítěte

Nervová soustava. Funkce: řízení organismu. - Centrální nervová soustava - mozek - mícha - Periferní nervy. Biologie dítěte Funkce: řízení organismu - Centrální nervová soustava - mozek - mícha - Periferní nervy Nervová buňka - neuron Neuron zákl. stavební a funkční jednotka Složení neuronu: tělo a nervové výběžky - axon =

Více

Informační chování sluchově postižených

Informační chování sluchově postižených Informační chování sluchově postižených Eva Šebestová Jinonické informační pondělky 7.12. 2009 Program přednášky: komunikace sluchově postižených, bariéry v komunikaci, znakový jazyk informační chování

Více

Každému studentovi vyhovuje jiný komunikační systém (mluvená řeč, znakový jazyk, znakovaná čeština) dle míry postižení a předchozího modelu vzdělávání

Každému studentovi vyhovuje jiný komunikační systém (mluvená řeč, znakový jazyk, znakovaná čeština) dle míry postižení a předchozího modelu vzdělávání Mgr. Klára Ptáčková Každému studentovi vyhovuje jiný komunikační systém (mluvená řeč, znakový jazyk, znakovaná čeština) dle míry postižení a předchozího modelu vzdělávání U neslyšících jsou trochu odlišné

Více

Využití MRI v diagnostice demencí. ¹Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň ²Neurologická klinika FN Plzeň ³Psychiatrická klinika FN Plzeň

Využití MRI v diagnostice demencí. ¹Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň ²Neurologická klinika FN Plzeň ³Psychiatrická klinika FN Plzeň Využití MRI v diagnostice demencí J.Kastner¹, J.Ferda¹,B. Kreuzberg¹, V. Matoušek², T. Božovský², T. Petráňová³ ¹Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň ²Neurologická klinika FN Plzeň ³Psychiatrická klinika

Více

Fyziologický vývoj mozku v dětském věku

Fyziologický vývoj mozku v dětském věku Fyziologický vývoj mozku v dětském věku MUDr. Zuzana Ludvíková Konference Mensa ČR 19.11.2014 Lidský mozek Obsahuje přes 1000 miliard nervových buněk Pokud pracuje naplno odčerpávají neurony 20% z celkové

Více

Obsah. Předmluva... 11. Specifi ka diagnostiky narušené komunikační schopnosti u dospělých.. 13. Diagnostika poruch fl uence... 23

Obsah. Předmluva... 11. Specifi ka diagnostiky narušené komunikační schopnosti u dospělých.. 13. Diagnostika poruch fl uence... 23 Obsah Předmluva....................................... 11 KAPITOLA 1 Specifi ka diagnostiky narušené komunikační schopnosti u dospělých.. 13 Viktor Lechta 1.1 Úrovně diagnostikování NKS.........................

Více

OBSAH. 1. ÚVOD il 3. MOZEK JAKO ORGÁNOVÝ ZÁKLAD PSYCHIKY POZORNOST 43

OBSAH. 1. ÚVOD il 3. MOZEK JAKO ORGÁNOVÝ ZÁKLAD PSYCHIKY POZORNOST 43 OBSAH 1. ÚVOD il 1.1 VYMEZENÍ OBECNÉ PSYCHOLOGIE 11 1.2 METODY POUŽÍVANÉ K HODNOCENÍ PSYCHICKÝCH PROCESŮ A FUNKCÍ 12 1.3 DÍLČÍ OBLASTI, NA NĚŽ JE ZAMĚŘENA OBECNÁ PSYCHOLOGIE 14 1.3.1 Psychologie poznávacích

Více

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Mgr. Kateřina Svěcená ergoterapeut Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Co jsou kognitivní

Více

Získané neurogenní poruchy řečové komunikace a jiné kortikální poruchy. Zuzana Lebedová Neurologická klinika VFN

Získané neurogenní poruchy řečové komunikace a jiné kortikální poruchy. Zuzana Lebedová Neurologická klinika VFN Získané neurogenní poruchy řečové komunikace a jiné kortikální poruchy Zuzana Lebedová Neurologická klinika VFN Poruchy jazyka x řeči jazyk systém vyjadřovacích a dorozumívacích prostředků symbolické povahy

Více

155/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob ČÁST PRVNÍ.

155/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob ČÁST PRVNÍ. 155/1998 Sb. ZÁKON ze dne 11. června 1998 o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob Změna: 384/2008 Sb. Změna: 329/2011 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Kmenové syndromy. Martin Srp

Kmenové syndromy. Martin Srp Martin Srp Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Mozkový kmen Jednotlivé syndromy vyplývají z topografické

Více

Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí

Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí Abstrakt V tomto článku se poprvé zkoumala účinnost transkraniální elektrické stimulace (TES) v programu rehabilitace dětí

Více

Obsah. Předmluva k českému vydání 11 Úvodem 13

Obsah. Předmluva k českému vydání 11 Úvodem 13 Obsah Předmluva k českému vydání 11 Úvodem 13 KAPITOLA 1 Metody a techniky logopedické terapie, principy jejich aplikace (Viktor Lechta) 15 1.1 Trendy vývoje 16 1.2 Vymezení 18 1.3 Východiska 20 1.4 Cíle

Více

2.3 Poruchy řečové komunikace - psycholingvisticky orientovaný přístup Josef Liška a vývoj české a slovenské logopedie

2.3 Poruchy řečové komunikace - psycholingvisticky orientovaný přístup Josef Liška a vývoj české a slovenské logopedie O b sah 1. ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ŘEČOVÉ KOMUNIKACE, DEFINICE OBORU LOGOPEDIE... 11 1.1 Základní pojmy v oblasti řečové komunikace... 11 1.1.1 Řečová komunikace...11 1.1.2 Jazyk... 11 1.1.3 Individuální

Více

Služby pro studenty se sluchovým postižením uživatele verbálního jazyka

Služby pro studenty se sluchovým postižením uživatele verbálního jazyka VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Antonínská 548/1, 60190 Brno www.vutbr.cz Služby pro studenty se sluchovým postižením uživatele verbálního jazyka Simultánní vizualizační zápis (přepis) - typ intervence poskytované

Více

EKOLOGICKÝ PŘÍRODOPIS. Tématický celek: LIDSKÉ TĚLO. Téma: NERVOVÉ ŘÍZENÍ STAVBA MOZKU. Ročník: 8. Autor: Mgr. Martina Kopecká

EKOLOGICKÝ PŘÍRODOPIS. Tématický celek: LIDSKÉ TĚLO. Téma: NERVOVÉ ŘÍZENÍ STAVBA MOZKU. Ročník: 8. Autor: Mgr. Martina Kopecká Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, 276 01 Mělník www.zsjm-me.cz tel.: 315 623 015 EKOLOGICKÝ PŘÍRODOPIS Tématický celek: LIDSKÉ TĚLO Téma: NERVOVÉ ŘÍZENÍ STAVBA

Více

Elektroencefalografie

Elektroencefalografie Elektroencefalografie EEG vzniká součinností neuronů thalamu a kortexu thalamus - funkce generátoru rytmů hlavní zdroj EEG - elektrická aktivita synaptodendritických membrán v povrchních vrstvách kortexu

Více

Výtvrarné umění a demence. As. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. Centrum pro kognitivní poruchy 1.neurologická klinika LF MU FN u sv.

Výtvrarné umění a demence. As. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. Centrum pro kognitivní poruchy 1.neurologická klinika LF MU FN u sv. Výtvrarné umění a demence As. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. Centrum pro kognitivní poruchy 1.neurologická klinika LF MU FN u sv. Anny, Brno Vizuální kreativita u demence Nedominantní hemisféra dominantní

Více

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj. Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj. Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc Neurodegenerativní onemocnění mozku, při kterém dochází k postupné demenci. V patofyziologickém obraze

Více

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno PET. PET / CT, PET Centrum, Cyklotron Pozitronová emisní tomografie ( PET ) je neinvazivní vyšetřovací metoda nukleární medicíny založená na detekci záření z radiofarmaka podaného pacientovi.nejčastěji

Více

Phineas Gage. Exekutivní funkce. Frontální behaviorální syndrom. Stereotypie - punding

Phineas Gage. Exekutivní funkce. Frontální behaviorální syndrom. Stereotypie - punding Bed-side vyšetření frontálních funkcí aneb od axiálních reflexů po Baterii frontálních funkcí Phineas Gage Martin Vyhnálek Centrum pro kognitivní poruchy, Neurologická klinika dospělých UK, 2. lékařské

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Nervová soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

Ideomotorické funkce ve sportu. P. Kolář

Ideomotorické funkce ve sportu. P. Kolář 1 Ideomotorické funkce ve sportu P. Kolář 2 Sport Síla Rychlost Vytrvalost Obratnost ideomotorické funkce 3 Ideomotorické funkce Ideomotorické funkce se odráží ve schopnosti osvojovat si nové motorické

Více

Aplikace jaderné fyziky (několik příkladů)

Aplikace jaderné fyziky (několik příkladů) Aplikace jaderné fyziky (několik příkladů) Pavel Cejnar Ústav částicové a jaderné fyziky MFF UK pavel.cejnar@mff.cuni.cz Příklad I Datování Galileiho rukopisů Galileo Galilei (1564 1642) Všechny vázané

Více

Komunikační přístupy ve školách pro sluchově postižené

Komunikační přístupy ve školách pro sluchově postižené Komunikační přístupy ve školách pro sluchově postižené (orální metoda, totální komunikace, bilingvální výchova, využití znakového jazyka - sluchově postižený pedagog) Vycházejí z přístupu k hluchotě jakotakové

Více

Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob,

Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, Právní předpisy definující hluchoslepotu Sestavil: Jan Jakeš, VIA hluchoslepých z.s. Stav ke dni: 10.12.2015 Dokument má dvě části: - Seznam právních předpisů definujících hluchoslepotu; - Ustanovení právních

Více

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří přibližně 25% všech intrakraniálních nádorů 50% menigeomů

Více

Přínos magnetické rezonance v diagnostice karcinomu prostaty Ryznarová Z.

Přínos magnetické rezonance v diagnostice karcinomu prostaty Ryznarová Z. Přínos magnetické rezonance v diagnostice karcinomu prostaty Ryznarová Z. Thomayerova nemocnice, Praha 4 Institut klinické a experimentální medicíny, Praha 4 Technika /aneb co pro zobrazení prostaty potřebujeme/

Více

Základní buněčné a fyziologické mechanismy paměti. MUDr. Jakub Hort, PhD. Neurologická klinika UK, 2.LF a FN Motol

Základní buněčné a fyziologické mechanismy paměti. MUDr. Jakub Hort, PhD. Neurologická klinika UK, 2.LF a FN Motol Základní buněčné a fyziologické mechanismy paměti MUDr. Jakub Hort, PhD. Neurologická klinika UK, 2.LF a FN Motol Poradna pro poruchy paměti FN Motol SYNDROM DEMENCE poškození paměti + jeden další příznak:

Více

Úvod do praxe stínového řečníka. Titulkování TV pořadů

Úvod do praxe stínového řečníka. Titulkování TV pořadů Úvod do praxe stínového řečníka Titulkování TV pořadů Sluchově postižení EN: deafness and hard of hearing (hearing impairment) neslyšící osoby, které neslyší od narození, nebo ztratily sluch před rozvinutím

Více

Pozitronová emisní tomografie.

Pozitronová emisní tomografie. Pozitronová emisní tomografie. Pozitronová emisní tomografie (PET) s využitím 18F-2-D-fluor-2- deoxy-glukózy (FDG), je jedna z metod nukleární medicíny, která umožňuje funkční zobrazení tkání organismu,

Více

Řečové technologie pomáhají překonávat bariéry

Řečové technologie pomáhají překonávat bariéry Řečové technologie pomáhají překonávat bariéry Luděk Müller, Jakub Kanis Oddělení umělé inteligence, Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni 18.1.2008 1 Obsah Pomoc

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

LOGOPEDICKÝ ASISTENT. Cílem kurzu je získání odborných znalostí z oblasti logopedické prevence. Mgr. Helena Vacková

LOGOPEDICKÝ ASISTENT. Cílem kurzu je získání odborných znalostí z oblasti logopedické prevence. Mgr. Helena Vacková LOGOPEDICKÝ ASISTENT Cílem kurzu je získání odborných znalostí z oblasti logopedické prevence. Mgr. Helena Vacková 25.11. 2014 V LIBERCI Logopedická prevence 01 Dětský věk, zejména prvních 7 let, je dobou

Více

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Alternativní

Více

ZPRACOVÁNÍ A ANALÝZA BIOSIGNÁLŮ V. Institut biostatistiky a analýz

ZPRACOVÁNÍ A ANALÝZA BIOSIGNÁLŮ V. Institut biostatistiky a analýz ZPRACOVÁNÍ A ANALÝZA BIOSIGNÁLŮ V. ELEKTROENCEFALOGRAM ELEKTROENCEFALOGRAM ELEKTROENCEFALOGRAM (EEG) je (grafická) reprezentace časové závislosti rozdílu elektrických potenciálů, snímaných z elektrod umístěných

Více

Braakova stadia vývoje ACH

Braakova stadia vývoje ACH Jednoduché škály pro klinické hodnocení MRI mozku u pacientů s demencí Doc. MUDr. Jakub Hort, PhD. Neurologická klinika UK, 2.LF a FN Motol Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Brno Zapůjčeno A. Bartos

Více

Vzdělávací workshop. Brno, Posluchárna 1. NK LF MU / FN u sv. Anny

Vzdělávací workshop. Brno, Posluchárna 1. NK LF MU / FN u sv. Anny Vzdělávací workshop Brno, 25. 4. 2012 Posluchárna 1. NK LF MU / FN u sv. Anny Přehled programu 9:00 11:00 První blok (základní koncepce a metody ve fmri) Obecný princip fmri (Michal Mikl) Zpracování dat

Více

Osoby, které ztratily jazyk aneb výzkumný potenciál osob s afázií

Osoby, které ztratily jazyk aneb výzkumný potenciál osob s afázií Osoby, které ztratily jazyk aneb výzkumný potenciál osob s afázií Monika Víchová Psychologický ústav FFMU, Brno info@psychologon.cz Jazyk používáme dnes a denně a asi jen těžko si dokážeme představit o

Více

Využití magneticko-rezonanční tomografie v měřicí technice. Ing. Jan Mikulka, Ph.D. Ing. Petr Marcoň

Využití magneticko-rezonanční tomografie v měřicí technice. Ing. Jan Mikulka, Ph.D. Ing. Petr Marcoň Využití magneticko-rezonanční tomografie v měřicí technice Ing. Jan Mikulka, Ph.D. Ing. Petr Marcoň Osnova Podstata nukleární magnetické rezonance (MR) Historie vývoje MR Spektroskopie MRS Tomografie MRI

Více

Agrafie - diagnostika a terapie

Agrafie - diagnostika a terapie Agrafie - diagnostika a terapie Košťálová Milena Neurologická klinika LF MU a FN Brno VÝVOJOVÉ PORUCHY 10.revize Mezinárodní klasifikace nemocí WHO diferenciální diagnostika / anamnéza F 81.8 dysgrafie

Více

384/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, ČÁST PRVNÍ

384/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, ČÁST PRVNÍ 384/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

384/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o znakové řeči

384/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o znakové řeči 384/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

Hemodynamický efekt komorové tachykardie

Hemodynamický efekt komorové tachykardie Hemodynamický efekt komorové tachykardie Autor: Kristýna Michalčíková Výskyt Lidé s vadami srdce, kteří během svého života prodělali srdeční infarkt, trpí zúženými věnčitými tepnami zásobujícími srdce

Více

Simultánní přepis mluvené češtiny pro osoby se sluchovým postižením

Simultánní přepis mluvené češtiny pro osoby se sluchovým postižením Simultánní přepis mluvené češtiny pro osoby se sluchovým postižením Ing. Martin Novák Česká unie neslyšících Co je simultánní přepis mluvené češtiny? Simultánní přepis mluvené češtiny je doslovný přepis

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Základní škola Sokolov,Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Název a číslo projektu: Moderní škola, CZ.1.07/1.4.00/21.3331 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Diferenciální diagnostika: afázie - kognitivně komunikační porucha? (kazuistika) Košťálová Milena Neurologická klinika LF MU a FN Brno CEITEC MU Brno

Diferenciální diagnostika: afázie - kognitivně komunikační porucha? (kazuistika) Košťálová Milena Neurologická klinika LF MU a FN Brno CEITEC MU Brno Diferenciální diagnostika: afázie - kognitivně komunikační porucha? (kazuistika) Košťálová Milena Neurologická klinika LF MU a FN Brno CEITEC MU Brno Diferenciální diagnostika: Kognitivně komunikační porucha

Více

Epilepsie. Silvia Čillíková FEL ČVUT. 9th May 2006

Epilepsie. Silvia Čillíková FEL ČVUT. 9th May 2006 Epilepsie Silvia Čillíková FEL ČVUT 9th May 2006 Úvod Epilepsie (zkr. epi) je skupina poruch mozku projevujících se opakovanými záchvaty (paroxysmy) různého charakteru Je to relativně běžné onemocnění,

Více

Vytvořeno v rámci výzkumu Povědomí žáků základních škol Jihomoravského kraje o problematice sluchového postižení

Vytvořeno v rámci výzkumu Povědomí žáků základních škol Jihomoravského kraje o problematice sluchového postižení Příloha 3. Informační brožura Brno 2012 Základní informace o sluchovém postižení Vytvořeno v rámci výzkumu Povědomí žáků základních škol Jihomoravského kraje o problematice sluchového postižení Sluchové

Více

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII VÝVOJ ŘEČI 14 Základní podmínky anatomicko-fyziologické 15 Dýchání 15 Tvorba hlasu 16 Artikulace 16 Smyslové vnímání 16 Centrální nervový systém

Více

Tüdös Z, Hok P, Hluštík P. Vyšetření verbální pracovní paměti metodou funkční MR

Tüdös Z, Hok P, Hluštík P. Vyšetření verbální pracovní paměti metodou funkční MR Vyšetření verbální pracovní paměti metodou funkční MR Verbal working memory investigation using functional MRI původní práce Zbyněk Tüdös 1 Petr Hluštík 2 Pavel Hok 2 1 Radiologická klinika UP a FN, Olomouc

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

SOMATICKÁ A VEGETATIVNÍ NERVOVÁ SOUSTAVA

SOMATICKÁ A VEGETATIVNÍ NERVOVÁ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_14_BI2 SOMATICKÁ A VEGETATIVNÍ NERVOVÁ SOUSTAVA NS: anatomický a funkční celek řídí kosterní a útrobní orgány > řízeny odděleně

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ Řeč je velmi složitý psychický proces odrážející sociální vztahy, v nichž jedinec žije. Obtíže ve vývoji řeči a v jejím užívání spadají do péče foniatrů a logopedů. 1. Hodnocení

Více

2. mimořádné číslo/2010

2. mimořádné číslo/2010 2. mimořádné číslo/2010 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Adresa on-line časopisu: http://www.upol.cz/fakulty/pdf/e-pedagogium/. Tato publikace neprošla jazykovou úpravou. Za obsahovou

Více

ZÁZNAMOVÝ ARCH OBSERVACE BĚŢNÉ VÝUKY

ZÁZNAMOVÝ ARCH OBSERVACE BĚŢNÉ VÝUKY Příloha 1 Škola B, Český jazyk a literatura ZÁZNAMOVÝ ARCH OBSERVACE BĚŢNÉ VÝUKY Škola (typ, název) Základní škola ŠKOLA B Pedagogičtí pracovníci ve výuce Učitel (pohlaví, sluch) žena, slyšící Třída (ročník,

Více

Písemná přijímací zkouška OPTOMETRIE 2014 číslo uchazeče.

Písemná přijímací zkouška OPTOMETRIE 2014 číslo uchazeče. Písemná přijímací zkouška OPTOMETRIE 2014 číslo uchazeče. Pokyny pro zpracování testu: Při řešení uveďte výchozí vztahy a průběh výpočtu, výsledek výpočtu zapište do rámečku včetně jednotek. Tíhové zrychlení

Více

KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY. kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava

KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY. kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava NERVOVÁ SOUSTAVA základní stavební jednotkou je. neuron Funkce.. řídí a koordinuje

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

Nukleární magnetická rezonance NMR

Nukleární magnetická rezonance NMR Nukleární magnetická rezonance NMR Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ÚNOR 2011 Mgr. Helena Kollátorová Historie Magnetická rezonance (MR/MRI)

Více

Předm luva KAPITOLA 1 Specifika diagnostiky narušené komunikační schopnosti u dospělých.. 13

Předm luva KAPITOLA 1 Specifika diagnostiky narušené komunikační schopnosti u dospělých.. 13 Obsah Předm luva... 11 KAPITOLA 1 Specifika diagnostiky narušené komunikační schopnosti u dospělých.. 13 Vtom Lechtá 1.1 Úrovně diagnostikováni N KS... 15 1.2 Specifika diagnostikování NKS... 16 1.3 Specifické

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007. Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2007

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007. Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 6. 2008 20 Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007 Activity of branch of logopaediology in the CR in the

Více

Obsah. 1. FUNKČNí SYSTÉMY LIDSKÉHO MOZKU... 13. 2. ZRAKOVÉ POZNÁVÁNí... 29 PŘEDMLUVA... 11

Obsah. 1. FUNKČNí SYSTÉMY LIDSKÉHO MOZKU... 13. 2. ZRAKOVÉ POZNÁVÁNí... 29 PŘEDMLUVA... 11 Obsah PŘEDMLUVA... 11 1. FUNKČNí SYSTÉMY LIDSKÉHO MOZKU... 13 1.1. Makroskopická architektura mozku... 13»Konektom«- příklad současného studia neuronálních sítí lidského mozku....14 1.2. Mikroskopická

Více

Okruh D: Centrální nervová soustava a smysly žlutá

Okruh D: Centrální nervová soustava a smysly žlutá Okruh D: Centrální nervová soustava a smysly žlutá Centrální nervová soustava 1. Obecná stavba nervové soustavy (neuron, glie, synapse, mediátory, receptory) Hlavní body: základní typy neuronů, glií, synapsí,

Více

Řeč. Afázie, ataxie. Jazyk

Řeč. Afázie, ataxie. Jazyk Řeč Afázie, ataxie 1) Úroveň jazyková - afázie supratentoriální léze 2) Fonace dysfonie, afonie 3) Artikulace dysartrie (cave též operculum, hluboká bílá hmota bilat.) Martin Vyhnálek Vyjádření myšlenek

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 8, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 2.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 8, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 2.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 8, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 2.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Řízení svalového tonu Martina Hoskovcová

Řízení svalového tonu Martina Hoskovcová Řízení svalového tonu Martina Hoskovcová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Svalový tonus Reflexně

Více

Elektrofyziologické metody a studium chování a paměti

Elektrofyziologické metody a studium chování a paměti Elektrofyziologické metody a studium chování a paměti EEG - elektroencefalogram Skalpové EEG Intrakraniální EEG > 1 cm < 1 cm Lokální potenciály Extracelulární akční potenciály ~ 1 mm ~ 1 um EEG - elektroencefalogram

Více

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA 1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky Cílem je poznání člověka s postižením. Cílem není léčba, ale výchova a vzdělávání. Diagnostika zkoumá průběh vývoje člověka.

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: VY_32_INOVACE_19_NERVOVÁ SOUSTAVA ČLOVĚKA1_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Poruchy psychického vývoje

Poruchy psychického vývoje Poruchy psychického vývoje Vymezení Psychický vývoj - proces vzniku zákonitých změn psychických procesů v rámci diferenciace a integrace celé osobnosti Poruchy psychického vývoje = poruchy vývoje psychických

Více

Stavba mozku. Pracovní list. VY_32_INOVACE_Bi3r0112. Olga Gardašová

Stavba mozku. Pracovní list. VY_32_INOVACE_Bi3r0112. Olga Gardašová Stavba mozku Pracovní list Olga Gardašová VY_32_INOVACE_Bi3r0112 Hlavní oddíly mozku Prodloužená mícha Její funkcí je přepojování signálů do vyšších center mozku. Řídí základní reflexy - dýchání, činnost

Více

Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé a multimédia Bratislava 2007, příspěvek

Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé a multimédia Bratislava 2007, příspěvek Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé a multimédia Bratislava 2007, příspěvek Mgr. Jiří Langer, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky PdF UP v Olomouci, ČR Anotace: Příspěvek je zaměřen na problematiku využití

Více

Obecná psychologie. Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013

Obecná psychologie. Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 Přehled doporučené literatury o o o o o o o o Atkinsonová, R.L., Atkinson, R.C. (2003). Psychologie. Victoria Publishing. Kern, H. a kol.(1997):

Více

INTERAKTIVNÍ SVALOVÉ TABULKY INTERACTIVE MUSCLE TABLES

INTERAKTIVNÍ SVALOVÉ TABULKY INTERACTIVE MUSCLE TABLES INTERAKTIVNÍ SVALOVÉ TABULKY INTERACTIVE MUSCLE TABLES Z. Dvořáková, L. Klimpera, L. Klučinová, J. Otáhal Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Praha, ČR Abstrakt Příspěvek informuje o

Více

SIMULTÁNNÍ EEG-fMRI. Radek Mareček

SIMULTÁNNÍ EEG-fMRI. Radek Mareček SIMULTÁNNÍ EEG-fMRI Radek Mareček MULTIMODÁLNÍ FUNKČNÍ ZOBRAZOVÁNÍ pozorování jevu z různých úhlú lepší pochopení některé jevy jsou lépe pozorovány pomocí jedné modality, pozorovatele však zajímá informace

Více