V ROâNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V ROâNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2005"

Transkript

1 V ROâNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2005 Obsah / Contens Úvodní slovo pfiedsedy Úfiadu prûmyslového vlastnictví Introductory word of the President of the Industrial Property Office V konné ãinnosti Úfiadu prûmyslového vlastnictví Executive activities of the Industrial Property Office Patenty Patents UÏitné vzory Utility models PrÛmyslové vzory Industrial designs Ochranné známky Trademarks Oznaãení pûvodu a zemûpisná oznaãení Appellations of origin and geographical indications Sporná fiízení Dispute proceedings Opravná fiízení Appeal procedures Vydávání patentov ch spisû a Vûstníku Publication of patent documents and the Official Journal Kontrola Auditing ZpfiístupÀování prûmyslovû právních informací Making patent information accessible Zvy ování obecného povûdomí o v znamu systému ochrany prûmyslov ch práv Increasing public awareness of the importance of industrial property rights protection Elektronické informaãní sluïby Internet Electronic Information services the Internet Poskytování informací podle zákona ã. 106/1999 Sb., o svobodném pfiístupu k informacím Providing information in accordance with the Act No. 106/1999 Coll., on Free Access to Information Vzdûlávací a publikaãní ãinnost Educational and publishing activities Legislativní a právní ãinnost Legislative and legal activities V bûr dûleïit ch judikátû ãesk ch soudû ve vûci prûmyslov ch práv Important decisions of Czech courts in IP matters

2 2005 V ROâNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT Mezinárodní spolupráce International cooperation Evropská patentová organizace European Patent Organisation Svûtová organizace du evního vlastnictví World Intellectual Property Organisation Úfiad pro harmonizaci na vnitfiním trhu Office for Harmonisation in the Internal Market Dvoustranná spolupráce a Visegrád Bilateral cooperation and the Visegrád Group Ekonomika Úfiadu Economy of the Office Zamûstnanci a organizace Employees and organisation Statistika Statistics Zamûstnanci Úfiadu prûmyslového vlastnictví v roce Employees of the Industrial Property Office in Schémata fiízení Charts of Procedures Organizaãní schéma Organizational chart

3 V ROâNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2005 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY Ú ADU PRÒMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Dámy a pánové, uplynul rok 2005 byl pro Úfiad prûmyslového vlastnictví rokem pilné práce, rokem naplnûn m fiadou odbornû zajímav ch, av ak téï sloïit ch a obtíïn ch rozhodnutí v patentov ch a známkov ch vûcech. Byl také rokem vûnovan m plnému zapojení do mezinárodních aktivit plynoucích z ãlenství âeské republiky v Evropské unii. Pfiem leli jsme o dal ím zlep ování sluïeb pro vefiejnost a nemálo pro to v roce 2005 uãinili. Práce Úfiadu úzce souvisela s naplàováním Lisabonského procesu zvy ování konkurenceschopnosti evropského hospodáfiství. Vláda âeské republiky tento proces jednoznaãnû podporuje, o ãemï svûdãí fiada konkrétních opatfiení, jako Akãní plán pro Evropu, Národní inovaãní politika âr na léta , Strategie hospodáfiského rûstu âr a Národní Lisabonsk program. Nejsme potû eni nízk m poãtem patentov ch pfiihlá ek ãesk ch pfiihla ovatelû. Tento jiï déle trvající obecnû nepfiízniv stav má jistû více dûvodû a Úfiad sám jej dost dobfie nemûïe pfiímo ovlivnit. To v ak neznamená, Ïe neusilujeme o jeho zlep- ení. Jsme stále pfiesvûdãeni o znaãném tvûrãím potenciálu na ich vûdcû, pracovníkû vysok ch kol, vûdeck ch ústavû a pfiedev ím podnikov ch v zkumn ch pracovi È. Z dlouhodobého hlediska povaïujeme pro zlep ení situace za v znamné vzdûlávat vefiejnost a pfiesvûdãovat ji o tom, Ïe patentová ochrana je vhodnou strategií a reáln m nástrojem upevàujícím konkurenceschopnost majitelû patentû. V tomto smûru, vedle ãinnosti vlastního Institutu prûmyslovû právní v chovy, byla organizována fiada vzdûlávacích akcí, jejichï lektory byli piãkoví odborníci Svûtové organizace du evního vlastnictví, Evropského patentového úfiadu i Úfiadu pro harmonizaci ve vnitfiním trhu, kter je orgánem Evropské unie pro ochranné známky a prûmyslové vzory. Jsme potû eni, Ïe i na e podpora pfiispûla k dal ímu roz ífiení samostatného vysoko kolského studijního oboru, t kajícího se ochrany du evního vlastnictví, na Vysoké kole vefiejné správy a mezinárodních vztahû v Praze. Oãekávání vkládáme i do novû ustavené Evropské patentové akademie v rámci Evropské patentové organizace, jejíï ãinnost podporujeme. Pro patentovou ochranu, stejnû jako pro dal í prûmyslovû právní instituty, je dûleïitá schopnost úãinného prosazování z nich plynoucích práv. Úfiad prûmyslového vlastnictví povaïuje za v znamné zkracovat lhûty u vlastních fiízení sporn ch, tedy fiízení o námitkách, v mazech a návrzích na zru ení a na neplatnost, a to vãetnû odvolacího fiízení. Statistiky ukazují znaãné poãty vyfiízen ch pfiípadû, pfiiãemï prûmûrná doba fiízení ãiní ménû neï jeden rok v kaïdé z instancí. âeská republika se INTRODUCTORY WORD OF THE PRESIDENT OF THE INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE Ladies and gentlemen, The past year of 2005 was a year of hard work for the Industrial Property Office, a year in which the Office made many technically interesting but on the other hand also complex and difficult decisions in patent and trademark matters. It was also a year dedicated to full involvement in international activities resulting from the membership of the Czech Republic in the European Union. We thought of further improvement of our public services and did rather a lot for it in Activities of the Office were closely connected to fulfilment of the Lisbon process of increasing the competitive strength of European economy. The Government of the Czech Republic unambiguously supports this process with a number of specific measures, such as The Action Plan for Europe, The National Innovation Policy of the Czech Republic for years , The Economic Growth Strategy of the Czech Republic and The National Lisbon Programme. We are not pleased with the low number of patent applications from Czech applicants. This long-lasting, generally unfavourable situation has undoubtedly many reasons and the Office alone cannot directly influence it. This does not mean though, that we are not trying to improve it. We are still convinced that our scientists, university employees, and specialists employed in research institutes and particularly in corporate research establishments all have considerable creative potential. From the long-term point of view we consider it vital for improvement of this situation to educate the public and persuade them that patent protection is a suitable strategy and a genuine tool that strengthens the competitiveness of patent owners. In order to achieve this we organised a number of educational activities aside from the activities of the Industrial Property Training Institute itself. The trainers who took part in these activities were top specialists from the World Intellectual Property Organisation or the European Patent Office as well as from the Office for Harmonisation in the Internal Market, which is the body of the European Union dealing with trademarks and industrial designs. We are pleased that our support contributed to further extension of independent field of study, concerning intellectual property protection, on the University of Public Administration and International Relations in Prague. We also put a lot of expectations into the new European Patent Academy established within the European Patent Organisation, the activities of which we support. For patent protection, as well as for other industrial property institutions, the ability to effectively enforce one's rights based on these patents is important. The Industrial Property Office considers it important to shorten the time of its dispute proceedings, namely opposition and revocation procedures and cancellation and invalidation proposals including appeal procedures. The statistics show considerable amount of settled cases, while the average length of the procedure is less than 3

4 2005 V ROâNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 4 tak fiadí mezi zemû s vyspûlou prûmyslovû právní kulturou. Co v ak statistiky neukazují, je vzrûstající komplikovanost tûchto pfiípadû, kde v fiadû z nich hraje v znamnou roli nejen národní, ale i evropské právo, pfiedev ím rozsáhlá judikatura Evropského soudního dvora. Vût ina koneãn ch rozhodnutí Úfiadu prûmyslového vlastnictví je pfiezkoumatelná soudem. Tento proces nám napomáhá v kontrole kvality rozhodování. Jsem rád, Ïe ve vût inû pfiípadû nezávisl soud rozhodnutí Úfiadu pfiedev ím z vûcného hlediska potvrdil. iroká spoleãenská kontrola koneãn ch rozhodnutí pfiedsedy Úfiadu je zaji Èována jejich úpln m zvefiejàováním na Internetu. Vzniká tak databáze rozhodnutí z oblasti fiízení pfied Úfiadem, jejíï informaãní hodnota je zvy ována zafiazováním pfiíkladû rozsudkû Evropského soudního dvora, dûleïit ch rozhodnutí odvolacích útvarû Evropského patentového úfiadu a Úfiadu pro harmonizaci ve vnitfiním trhu, vãetnû dosa- Ïiteln ch rozhodnutí národních soudû jin ch zemí. Pfiipravovan zákon o prosazování práv z prûmyslového vlastnictví implementuje do na eho právního fiádu odpovídající evropskou smûrnici. Tento právní pfiedpis je projednáván Parlamentem âeské republiky a mûl by vstoupit v platnost nejpozdûji na konci dubna V tomto kontextu povaïujeme za v znamné, Ïe na základû usnesení vlády ã. 330/1999 ke koncepci boje proti kriminalitû v oblasti du evního vlastnictví dochází, po úspû ném naplnûní projektu vûnovaného prosazování práv z du evního vlastnictví, k dal ímu zlep ování spolupráce orgánû vefiejné správy v boji proti v robkovému pirátství a obchodu s padûlan m zboïím. Na základû úspû ného hodnocení tohoto programu bude Úfiad organizovat ve spolupráci s fiadou resortû prohlubující kolení pro vefiejn sektor za v razné finanãní podpory Evropské unie. V prosinci byl projekt oficiálnû zahájen, praktická realizace probûhne v letech 2006 a Jsou vytvofieny v echny pfiedpoklady, aby se znalost problematiky ochrany práv prûmyslového vlastnictví postupnû stala souãástí bûïné v bavy nejen ãesk ch vûdeck ch a akademick ch funkcionáfiû, ale i pracovníkû celní správy, âeské obchodní inspekce a samozfiejmû i policie, finanãních úfiadû a dal ích. Úfiad se dobfie pfiipravil na nov správní fiád. Probûhlo kolení zamûstnancû, máme k dispozici podrobné metodické pokyny pro jednotlivé druhy fiízení, vãas byly ukonãeny práce spojené s úpravami softwarové podpory fiízení o pfiihlá kách. iroké vyuïití v poãetní techniky povaïujeme pro udrïení produktivity a kvality na í práce a i pro úplnou a vãasnou informovanost vefiejnosti za zásadní. V roce 2006 pfiedloïíme vefiejnosti na na ich internetov ch stránkách plné texty v ech dosud udûlen ch patentû a zapsan ch uïitn ch vzorû v âeskoslovensku a âeské republice. Vefiejnost tak bude mít k dispozici nejen jiï dfiíve zpfiístupnûné informace o ochrann ch známkách a prûmyslov ch vzorech, ale nyní novû i o technick ch fie eních. V této souvislosti bych chtûl za v znamnou pomoc podûkovat Evropskému patentovému úfiadu, kter se na celém projektu podílel. Pokroku bylo dosaïeno v elektronickém podávání patentov ch a vzorov ch pfiihlá ek, pfiiãemï elektronické pfiihla ováone year in each instance. The Czech Republic ranks among the countries with high industrial law culture. What the statistics do not show though, is the increasing complexity of these cases, in many of which not only the domestic but also the European law, especially the extensive judicature of the European Court of Justice, play an important role. Majority of the final decisions of the Industrial Property Office can be reviewed by court. This process helps us to control the quality of our decisions. I am glad that in majority of cases an independent court affirmed the decision of the Office from the objective point of view. Wide public control of the final decisions of the President of the Office is ensured by their full publication on the Internet. A database of decisions from the area of proceedings before the Office is thus being created. Its information value is constantly increased by inserting examples of verdicts of the European Court of Justice, important decisions of appeal organs of the European Patent Office and the Office for Harmonisation in the Internal Market, including available verdicts of national courts of other countries. The draft Act on the Enforcement of Industrial Property Rights implements into our system of law the corresponding European directive. This legal enactment is now being discussed in the Parliament of the Czech Republic and it should come into force by the end of April In this respect we consider it important that, after a successful fulfilment of the Intellectual property rights enforcement project based on the Government Decision No. 330/1999 on the Conception of the Fight Against Crime in the Sphere of Intellectual Property, the cooperation between public administration bodies in the fight against product piracy and trade with counterfeit goods has improved. Encouraged by favourable assessment of this program the Office organises a deepening training for public sector in cooperation with a number of resorts and with significant financial support of the European Union. The project was officially started in December and its practical realisation will take place in the years 2006 and There are all prerequisites for the knowledge of protection of industrial property rights to gradually become part of the common equipment of not only the Czech science and academic officials but also of the Customs Administration employees, the Czech Trade Inspection and, quite naturally, of the Police, tax offices, and others. The Office has prepared well for the new administrative regulation. Training of employees took place, we have at our disposal detailed guidelines on individual kinds of procedures, the work on modification of the software support for application procedures has been completed in time. We consider wide use of computer technology to be essential for keeping up productivity and quality of our work and also for ensuring complete and timely informedness of the public. In 2006 we will make full texts of all granted patents and utility models that have been registered in Czechoslovakia and the Czech Republic available to the public on our internet pages. The public will thus have at their disposal not only the already released information about trademarks and industrial

5 V ROâNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2005 ní ochrann ch známek bylo jiï dobfie zvládnuto dfiíve. Úfiad také úspû nû zvládl pfiechod na reformovanou verzi patentového tfiídûní, která umoïní v razn pokrok v elektronizaci ukládání i vyhledávání patentov ch dokumentû. Rok 2005 zfietelnû ukázal, Ïe Úfiad prûmyslového vlastnictví dokázal zvládnout zmûny, které nastaly pfiístupem âeské republiky k Evropské unii. Na na e území se rázem roz ífiila platnost nûkolik set tisíc ochrann ch známek Spoleãenství a práv z pfiihlá ek ochrann ch známek Spoleãenství a desítky tisíc komunitárních prûmyslov ch vzorû. Úspû nû, tedy kvalitnû a vãas, provádíme desítky tisíc re er í v databázích ochrann ch známek pro evropsk Úfiad pro harmonizaci ve vnitfiním trhu. Podporujeme ãeské pfiihla ovatele oznaãení pûvodu a zemûpisn ch oznaãení pfii procesu jejich zápisu na evropské úrovni a poskytujeme jim odpovídající odborné a informaãní zázemí. Pokraãovalo se v prosazování zájmû âeské republiky v souãasn ch otázkách ochrany prûmyslového vlastnictví, jak v rámci EU, tak i mezinárodních orgánech a organizacích. V raznû jsme se podíleli na pozici âeské republiky napfiíklad v otázkách nucen ch licencí patentû, patentovatelnosti vynálezû implementovan ch poãítaãem a prûmyslovû právní ochrany náhradních dílû, zejména u automobilû. ada dal ích v sledkû na í práce vyplyne z této v roãní zprávy. Závûrem mi dovolte podûkovat v em 250 zamûstnancûm Úfiadu prûmyslového vlastnictví za jejich práci. Práce bylo vûru hodnû, pochvalu si skuteãnû zaslouïí. Nemohu opomenout podûkovat i v em ostatním, ktefií s námi dobfie spolupracovali: pfiihla ovatelûm, odborné vefiejnosti, zamûstnancûm spolupracujících ministerstev a úfiadû, ze zahraniãních institucí pfiedev ím Svûtové organizaci du evního vlastnictví, Evropskému patentovému úfiadu a Úfiadu pro harmonizaci ve vnitfiním trhu. Karel âada designs but newly also the information about technical solutions. In this respect I would like to give my thanks to the European Patent Organisation, which partook in the whole project, for the great amount of help they gave us. Progress has been made in electronic filing of patents and industrial design applications, whereas electronic filing of trademarks had already been mastered before. The Office has also successfully switched to the reformed version of the International Patent Classification, which enables significant progress in electronisation of filing and searching for patent documents. The year 2005 showed us clearly, that the Industrial Property Office had managed to deal with the changes caused by the accession of the Czech Republic into the European Union. Validity of hundreds of thousands Community trademarks and rights from Community trademark applications as well as tens of thousands of Community industrial designs was suddenly extended to our territory. We successfully (that means well and in time) do tens of thousands of searches in databases of trademarks for the European Office for Harmonisation in the Internal Market. We support Czech applicants for appellations of origin and geographical indications during the process of their registration on European level and we give them appropriate technical and information support. We continued in pushing forward interests of the Czech Republic in current issues of industrial property protection, both within EU and within international bodies and organizations. We had outstanding share on the position of the Czech Republic, e.g. in the issues of compulsory licensing of patents, patentability of computer-implemented inventions and industrial design protection of spare parts, particularly in automobile industry. A number of other achievements of our Office will become clear from this annual report. Let me thank all the 250 employees of the Industrial Property Office for their hard work. There was really a lot of work and they deserve this compliment. I must not forget to thank all the others with whom we had a very good cooperation: the applicants, specialised public, employees of cooperating ministries and offices, foreign institutions, namely the World Intellectual Property Organisation, the European Patent Office and the Office for Harmonisation in the Internal Market. Karel âada 5

6 2005 V ROâNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT VÝKONNÉ ČINNOSTI EXECUTIVE ACTIVITIES 6

7 V ROâNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2005 V KONNÉ âinnosti Ú ADU PRÒMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Patenty V roce 2005 byl národní patentov systém v âeské republice jiï v raznû ovlivàován na ím více nûï tfiílet m ãlenstvím v Evropské patentové organizaci. Poãet evropsk ch patentû s úãinky pro âeskou republiku vzrostl oproti minulému roku sedminásobnû. S ohledem na dobu fiízení o patentov ch pfiihlá kách lze podobnû v razn nárûst oãekávat i v dal ích letech. Poãet novû úãinn ch evropsk ch patentû ãinil v roce 2005 témûfi polovinu z celkového poãtu patentû udûlen ch Úfiadem prûmyslového vlastnictví. Úfiad v tomto kalendáfiním roce udûlil národní cestou celkem patentû, o 2 % více neï v roce pfiedchozím. Z tohoto poãtu bylo 349 patentû udûleno domácím a zahraniãním pfiihla ovatelûm. Pomûr udûlen ch patentû domácím a zahraniãním pfiihla ovatelûm do velké míry odpovídal údajûm z let pfiedchozích, napfi. v roce 2004 bylo domácím pfiihla ovatelûm udûleno 293 patentû a zahraniãním pfiihla ovatelûm patentû. Negativnû bylo ukonãeno fiízení u pfiihlá ek vynálezû. V roce 2005 bylo na území âeské republiky platn ch patentû. EXECUTIVE ACTIVITIES OF THE INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE Patents In 2005 the national patent system of the Czech Republic had already been significantly influenced by more than threeyear membership of our country in the European Patent Organisation. The number of European patents valid in the Czech Republic had increased seven times compared to the year before. With regards to the length of patent application procedures we can expect similar sharp increase in the years ahead. The number of newly validated European patents in 2005 was nearly half of the total number of patents granted by the Industrial Property Office. The Office granted in total national patents in this calendar year; 2 per cent more than in the year before. 349 of these patents were granted to domestic and to foreign applicants. The proportion of patents granted to domestic and of those granted to foreign applicants largely corresponded to figures from the previous years; for example in patents were granted to domestic applicants compared to patents granted to foreign applicants. Invention applications were negatively settled in cases. In 2005 there were patents valid on the territory of the Czech Republic. Since the accession of the Czech Republic into the European patent system the number of foreign patent applications submitted in the Czech Republic in the national way has been declining. Foreign applicants take advantage of territorially wider protection provided by European patent more and more. This trend continued in the year 2005 as well. The number of applications from foreign applicants was distinctively lower than the number of applications from domestic applicants; it was less than a half of their amount. The decrease of foreign applicants seeking to obtain patents in the national way contributed to decline in the number of pending applications. Although the number of pending cases had been decreasing since 2003, the really significant change in the number of pending applications in which the applicants requested substantive examination took place in This trend also led to notable shortening of average application procedure time. 7

8 2005 V ROâNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 8 Po pfiístupu âeské republiky k evropskému patentovému systému se postupnû sniïuje poãet zahraniãních patentov ch pfiihlá ek uplatnûn ch v âeské republice národní cestou. Zahraniãní pfiihla ovatelé pfiirozenû více vyuïívají teritoriálnû ir í ochranu, kterou poskytuje evropsk patent. Tento trend se projevil i v roce Poãet pfiihlá ek zahraniãních pfiihla ovatelû byl v raznû niï í neï poãet pfiihlá ek domácích pfiihla ovatelû, ãinil necelou polovinu jejich poãtu. Odklon zahraniãních pfiihla ovatelû od získání patentû národní cestou pfiispûl ke sníïení poãtu nevyfiízen ch pfiihlá ek. PfiestoÏe se poãet nevyfiízen ch pfiípadû sniïuje jiï od roku 2003, ke zlomu v poãtu nevyfiízen ch pfiihlá ek, ve kter ch pfiihla ovatelé poïádali o provedení úplného prûzkumu, do lo aï v roce S tímto v vojem pfiímo souvisí i podstatné zkrácení prûmûrné doby fiízení o pfiihlá kách. Vlivem úbytku pfiihlá ek zahraniãních pfiihla ovatelû se mûnila i skladba technick ch oborû, ve kter ch byly vynálezy pfiihla ované národní cestou vytvofieny. Zatímco v roce 2004 byly v raznû zastoupeny pfiedev ím pfiihlá ky v oborech lékafiství, zvûrolékafiství, hygieny a strojírenství, v roce 2005 bylo nejvíce pfiihlá ek podáno v oborech doprava a textil a ohebné materiály. Tradiãnû vysok poãet pfiihlá ek v oblasti organické chemie v ak zûstal v roce 2005 zachován. Úfiad pozornû sleduje v voj v oblasti high tech vynálezû. Do této kategorie patfií obory, které jsou v souãasné dobû nejvíce rozvinuté a které stojí v popfiedí zájmu svûtové ekonomiky. Nejvíce pfiihlá ek high tech vynálezû podan ch v roce 2005 Úfiadu prûmyslového vlastnictví bylo z oblasti poãítaãû a automatického zpracování dat. Z tohoto oboru Úfiad zaznamenal 16 pfiihlá ek. Druhé nejvy í zastoupení mûly pfiihlá ky z oblasti mikroorganismû a genetického inïen rství. Tento obor pfievládal i u udûlen ch patentû, Úfiad v této oblasti udûlil 48 patentû. Podání mezinárodní pfiihlá ky podle Smlouvy o patentové spolupráci prostfiednictvím Úfiadu prûmyslového vlastnictví pfiedstavuje jednu z moïností pfiihlá ení vynálezu do zahraniãí. V roce 2005 bylo touto cestou podáno 101 pfiihlá ek. Dal í moïnost podání patentové pfiihlá ky do zahraniãí pfiedstavuje Ïádost o evropsk patent u Evropského patentového úfiadu. V roce 2005 se zv ila informaãní hodnota ãesk ch patentov ch spisû. Titulní listy patentov ch spisû obsahují nyní také informace o relevantním stavu techniky, tj. v ãet dokumentû patentové i nepatentové literatury, které byly zji tûny re er í a byly zvaïovány pfii prûzkumu patentovatelnosti vynálezu pfiihlá eného k patentové ochranû. UÏitné vzory V roce 2005 byl poãet pfiihlá ek uïitn ch vzorû oproti pfiihlá kám patentov m témûfi trojnásobn. Tento pomûr mezi pfiihlá kami uïitn ch vzorû a patentov mi pfiihlá kami je dlouhodobû stabilní. Z celkového poãtu pfiihlá ek podali zahraniãní pfiihla ovatelé ménû neï 7 %, to odpovídá stavûm minul ch let. Do rejstfiíku bylo zapsáno uïitn ch vzorû. Necel ch 8 % z celkového poãtu fiízení o pfiihlá kách uïitn ch vzorû skonãilo negativnû, z podstatné ãásti pro nesplnûní formálních poïadavkû. Due to decrease of applications from foreign applicants there was a change in the representation of individual segments in which the inventions submitted in the national way were made. While in 2004 mainly applications in medicine, veterinary science, hygiene, and machinery fields were represented, in 2005 most of the applications were submitted in transport, textile and flexible materials fields. The traditionally high number of applications in organic chemistry field remained unchanged in The office has been following attentively the development in high tech inventions field. This category comprises branches which currently belong to the most developed and which stand in the centre of interest of the world economy. Majority of high tech invention applications submitted to the Industrial Property Office in 2005 came from computer and automatic data processing field. The Office registered 16 applications in this field. The second most frequent were applications from micro-organism and genetic engineering fields. This branch had the highest proportion among the granted patents; the office granted 48 of them in this field. Submitting international application via the Industrial Property Office in accordance with the Patent Cooperation Treaty represents one of the possibilities of invention application abroad. 101 applications were submitted this way in Another possibility of submitting patent application abroad is European patent application at the European Patent Office. In 2005 the information value of Czech patent documents increased. Title-pages of patent documents now also contain information about the relevant state of art, i.e. listing of both patent and non-patent literature documents, which have been found by search and were considered during examination of patentability of the invention submitted for patent protection. Utility models In 2005 the number of utility model applications was nearly threefold compared to the number of patent applications. This proportion between utility model applications and patent applications has been stable in the long term. Foreign applicants submitted les than 7 per cent of the total number of utility model applications, which corresponds to the statistics of the past years utility models have been registered. Less than 8 per cent of the total number of utility model application procedures were settled negatively, mainly due to failure to meet formal requirements. Technical solutions submitted for utility model protection concerned mainly packing, storing, building constructions and civil engineering in general, household utensils, such as vacuum cleaners and the like, vehicles and their parts, medicine and hygiene. The average registration time in 2005 did not exceed 3 months. The number of valid utility models did not suffer any notable changes in comparison with the previous years utility models were valid on the territory of the Czech Republic at the end of 2005

9 V ROâNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2005 Technická fie ení pfiihla ovaná k ochranû u- Ïitn m vzorem se t kají pfieváïnû balení, skladování, stavby budov a stavebnictví obecnû, pfiedmûtû pro domácnosti, jako jsou vysavaãe a podobnû, vozidel ãi jejich ãástí, lékafiství a hygieny. PrÛmûrná doba k zápisu do rejstfiíku v roce 2005 nepfiesahovala 3 mûsíce. Poãet platn ch uïitn ch vzorû nedoznal oproti pfiedchozím letûm vût ích zmûn. Koncem roku 2005 bylo pro území âeské republiky platn ch uïitn ch vzorû. PrÛmyslové vzory PrÛmyslovû právní ochranu lze získat nejen pro technická fie ení, tj. vynálezy a uïitné vzory, ale také pro fie ení designerská. Vzhled v robku je moïné chránit zápisem prûmyslového vzoru do rejstfiíku. V roce 2005 bylo celkem podáno 916 pfiihlá ek prûmyslov ch vzorû, coï je o 53 % více neï v roce 2004 a zároveà nejvíce od vzniku âeské republiky. U pfiihlá ek domácích pfiihla ovatelû do lo oproti roku 2004 k nárûstu o 108 %, naopak u pfiihlá ek zahraniãních pfiihla ovatelû k poklesu o 80 %. Pokles poãtu pfiihlá ek zahraniãních pfiihla ovatelû byl zpûsoben dal ím rozvojem fungování systému ochrany prûmyslov ch vzorû formou zapsaného vzoru Spoleãenství. Vût ina zahraniãních zájemcû o registrovanou ochranu na teritoriu âeské republiky ji zaãala získávat zejména formou ochrany na celém teritoriu Evropské unie, tj. pfiihla ováním vzoru Spoleãenství. Velk nárûst poãtu pfiihlá ek domácích pfiihla ovatelû byl mimo jiné zpûsoben úãinností nového zákona o správních poplatcích, podle kterého bylo moïné podat jednoduchou pfiihlá ku bez poplatku. NárÛst poãtu pfiihlá ek Industrial designs It is possible to obtain industrial property protection not only for technical solutions (i.e. inventions and utility models), but also for designer solutions. Product appearance can be protected by industrial design registration. In 2005 the total number of 916 industrial design applications were submitted, which was 53 per cent more than in 2004 and also the highest number since the beginning of the Czech Republic. Compared to 2004 there was 108 per cent increase in the amount of applications submitted by domestic applicants. On the other hand, the number of applications submitted by foreign applicants declined by 80 per cent. This decline in the number of applications from foreign applicants was caused by further improvement of the system of industrial design protection by means of Registered Community Design. Majority of foreign applicants for registered design protection on the territory of the Czech Republic started to receive this protection across the whole territory of the European Union by registering the Community Design. The great rise in number of applications from domestic applicants was among others caused by effect of the new Act on Administrative Fees, according to which it is possible to submit a single application free of charge. The increase in number of industrial design applications was reduced by amendment to the Act on Administrative Fees. We expect that the number of submitted applications will return to its slow decline after this period, as the progress at the end of 2005 already showed. 679 industrial design registrations were made, 584 of them for domestic and 95 for foreign applicants. The procedure was settled negatively in 107 cases. 9

10 2005 V ROâNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 10 prûmyslov ch vzorû byl zmírnûn pfiijetím novely zákona o správních poplatcích. Lze oãekávat, Ïe poãet podávan ch pfiihlá ek se po tomto období vrátí k mírnû klesajícímu trendu, jak jiï naznaãil v voj koncem roku Bylo provedeno 679 zápisû do rejstfiíku prûmyslov ch vzorû, z tohoto poãtu bylo 584 zápisû provedeno pro domácí a 95 pro zahraniãní pfiihla ovatele. Negativnû bylo ukonãeno fiízení u 107 pfiihlá ek. Doba fiízení o pfiihlá kách prûmyslov ch vzorû v roce 2005 nepfiesáhla 10 mûsícû. Ve sledovaném období bylo na území âeské republiky platn ch více neï zápisû. Ochranné známky âinnosti spojené s fiízením o ochrann ch známkách pfiedstavovaly v roce 2005 podstatnou souãást v konn ch funkcí Úfiadu prûmyslového vlastnictví. Trend pfiihla ování vysokého poãtu oznaãení k zápisu zûstává v posledním desetiletí stabilní. Svûdãí o snaze podnikatelského prostfiedí nabízet na trhu znaãkové zboïí s jistou známkou kvality a o úsilí vytvofiit pevn vztah mezi zákazníkem a znaãkou. V roce 2005 pfiijal Úfiad národních pfiihlá ek ochrann ch známek od domácích a 973 zahraniãních pfiihla ovatelû. Na základû Madridské dohody o mezinárodním zápisu ochrann ch známek a/nebo na základû Protokolu k této dohodû bylo pfiijato mezinárodních ochrann ch známek s vyznaãením âeské republiky. Prostfiednictvím Úfiadu bylo v roce 2005 podáno 596 Ïádostí o mezinárodní zápis ochrann ch známek do zahraniãí. ízení bylo v roce 2005 ukonãeno zápisem ochrann ch známek do rejstfiíku a pfiiznáním ochrany pro âeskou republiku u mezinárodních ochrann ch známek. ízení o národních pfiihlá kách ochrann ch známek bylo negativnû ukonãeno v pfiípadech. Ve sv ch v sledcích rok 2005 ukázal, Ïe Úfiad bez vût ích potíïí zvládl zmûny, jeï v oblasti ochrann ch známek nastaly v souvislosti s pfiístupem âeské republiky do Evropské unie a zejména s roz ífiením platnosti témûfi ochrann ch známek Spoleãenství na území âeské republiky. S roz ífiením platnosti ochrann ch známek Spoleãenství na území âeské republiky vznikla také moïnost poïadovat zápis ochranné známky, tzv. konverzí. Tento zpûsob zápisu ochrann ch známek je zaloïen na moïnosti poïádat o pfiemûnu ochranné známky Spoleãenství na ochrannou známku národní v pfiípadû, Ïe byl v sledek fiízení o zápisu ochranné známky Spoleãenství The length of industrial design application procedure did not exceed 10 months in In the period under consideration there were more than registrations valid on the territory of the Czech Republic. Trademarks Activities connected with trademark procedures represented significant part of administrative functions of the Industrial Property Office in The trend of submitting great number of applications for registrations remained stable in the last decade. This evidences the tendency of the business environment to offer brand products with certain guarantee of quality on the market se well as an effort to establish solid relation between the brand and the customer. In 2005 the Office received national trademark applications, of them were submitted by domestic applicants and 973 by foreign applicants international trademarks were registered in accordance with the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and/or the Protocol to this Agreement with designation of the Czech Republic. 596 applications for international registration of trademarks abroad were submitted via the Office in The procedures resulted in registration of trademarks and acknowledgement of protection for the Czech Republic in international trademarks in National trademark application procedure was settled negatively in cases. The year 2005 showed in its results that the Office had managed to deal with the changes that took place in the trademark field in connection with the accession of the Czech Republic into the European Union and particularly with extension of validity of nearly Community trademarks on the territory of the Czech Republic without difficulty. With the extension of validity of the Community trademarks on the territory of the Czech Republic, the possibility to request registration of trademark using so called conversion emerged. This way of trademark registration is based on the possibility to request conversion of the Community trademark to national trademark in case that the Community trademark registration application before the Office for Harmonisation in the Internal Market was unsuccessful. There have been 66 such requests submitted to the Office since the accession of the Czech Republic to the European Union. The highest priority

11 V ROâNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2005 pfied Úfiadem pro harmonizaci ve vnitfiním trhu neúspû n. Takov ch Ïádostí bylo od pfiístupu âeské republiky do Evropské unie postoupeno Úfiadu 66. Pro Úfiad bylo stejnû jako v letech minul ch prioritou budování právní jistoty v oblasti známkov ch práv, z toho dûvodu trvale kladl dûraz na provádûní kvalitního formálního a vûcného prûzkumu pfiihlá ek ochrann ch známek a na optimalizaci doby správního fiízení. Úfiadu se trvale dafií zkracovat dobu fiízení o pfiihlá kách ochrann ch známek. Doba fiízení o zápisu se v roce 2005 pohybovala v rozmezí 6 aï 9 mûsícû od podání pfiihlá ky do zápisu ochranné známky. Do této doby je zahrnut formální a vûcn prûzkum pfiihlá ek, technická pfiíprava zvefiejnûní, tfií mûsíãní zákonná lhûta pro podání námitek a zápis k vyznaãení do rejstfiíku. V dûsledku zkracování doby fiízení klesl poãet pfiihlá ek, u kter ch nebylo fiízení ukonãeno. V roce 2004 bylo prûmûrnû v fiízení pfiihlá ek, v roce 2005 jiï jen S úãinností zákona ã. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, do lo od 16. ledna 2005 ke zmûnám nûkter ch správních poplatkû, zejména základního poplatku za podání pfiihlá ky ochranné známky a poplatku za obnovu ochranné známky. Souãasnû byly zru eny poplatky za provádûní zmûn v údajích o ochrann ch známkách veden ch v rejstfiíku. Oznaãení pûvodu a zemûpisná oznaãení Oznaãení pûvodu a zemûpisná oznaãení jsou povaïována nejen za v znamn prostfiedek slouïící k ochranû spotfiebitelû, kter m zaruãuje dané vlastnosti, kvalitu a pûvod v robkû, ale také za dûleïit prostfiedek rozvoje regionû. V âeské republice poskytuje ochranu geografick ch oznaãení systém národní, zaloïen na národním zákonû, systém mezinárodní, zaloïen na ãlenství v Lisabonské dohodû na ochranu oznaãení pûvodu a o jejich mezinárodním zápisu, a systém ochrany v Evropské unii. Zatímco rozvoj v oblasti národní a mezinárodní v roce 2005 stagnoval, ochrana geografick ch oznaãení v rámci Evropské unie se nadále rozvíjí. Pravidla zápisu oznaãení do evropského rejstfiíku a podmínky, které produkty musí splàovat, aby toto oznaãení získaly a aby si ho udrïely, jsou stanovena nafiízením Rady Evropské unie. Îádost o zápis oznaãení se pfiedává Evropské komisi prostfiednictvím Úfiadu prûmyslového vlastnictví, kter v dané vûci poskytuje ÏadatelÛm odborné a informaãní zázemí. KaÏd ãlensk stát, tedy i âeská republika, má stanoven systém kontrol, kter zaji Èuje dohled nad dodrïováním stanoven ch pravidel pfii uïívání oznaãení i pfii v robû produktû jimi oznaãovan ch. Z 31 Ïádostí o registraci oznaãení pûvodu a zemûpisn ch oznaãení postoupen ch âeskou republikou Evropské komisi byly na Ïádost pfiihla ovatele dvû Ïádosti vzaty zpût. U ostatních pokraãuje proces prûzkumu pfied zvefiejnûním. Lze oãekávat, Ïe v prûbûhu roku 2006 dojde ke zvefiejnûní prvních ãesk ch Ïádostí v Oficiálním vûstníku Evropské unie. Tfiem zemûpisn m oznaãením v robcû z âeské republiky (Budûjovickému pivu, âeskobudûjovickému pivu a Budûjovickému mû Èanskému varu) poskytla Evropská unie ochranu na základû pfiístupové smlouvy. for the Office was, like in the previous years, establishing legal certainty in the field of trademark rights. For this reason the Office placed constant emphasis on conducting high-quality formal and substantive examination of trademark applications and on optimization of administrative procedure time. The office has been constantly successful in shortening the trademark application procedure time. In 2005 the registration procedure time period ranged from 6 to 9 months from the date of submitting the trademark registration application. This time period included formal and substantive examination of the applications, technical preparation for publication, threemonth statutory time limit for opposition and registration time. Thanks to shorter procedure time there has been a decrease in the number of pending applications. While in 2004 there were on average pending applications, in 2005 there were only of them. When the Act No. 634/2004 Coll. on Administrative Fees became effective, there was a change in some administrative fees, particularly the basic fee for submitting trademark application and trademark renewal fee, which became effective from 16th January 2005 onwards. At the same time fees for changes in data about registered trademarks in the register were abolished. Appellations of origin and geographical indications Appellations of origin and geographical indications are considered not only important means of protecting consumers, to whom they guarantee given properties, quality and origin of the product, but also important instrument for development of regions. Protection of appellations of origin and geographical indications in the Czech Republic is ensured by the National System, based on national law, international system based on membership in the Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration, and system of protection in the European Union. While the development in national and international fields stagnated in 2005, the protection of appellations of origin within European Union has kept improving. The rules for registering an appellation of origin in the European register and conditions which the products have to meet to gain this appellation and to maintain it, are set by the regulation of the European Union Council. Registration application is submitted to the European commission via the Industrial Property Office, which gives the applicants the appropriate technical and information support in that matter. Each member state including the Czech Republic has a set system of controls which provides check on abidance by the set rules for using appellations and making of products indicated by these appellations. There have been 31 applications for registration of appellations of origin and geographical indications delegated to the European Union by the Czech Republic. Two of them were withdrawn upon request of the applicants. Other cases are in the process of examination before publication. It can be ex- 11

12 2005 V ROâNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 12 Sporná fiízení V oblasti sporn ch fiízení u technick ch fie eních a prûmyslov ch vzorû spadají do kompetence Úfiadu urãovací a zru ovací fiízení u patentû, urãovací a v mazová fiízení u uïitn ch vzorû a návrhy na v maz prûmyslov ch vzorû. V roce 2005 bylo zahájeno ve vûcech patentû fiízení ve 21 pfiípadech, pfiiãemï návrhû na urãení bylo 8 a návrhû na zru ení patentu 13. Poãet vyfiízen ch návrhû ãinil 23. Urãovacích fiízení bylo 6 a zru ovacích 17. Úfiad obdrïel 62 návrhû ve vûcech uïitn ch vzorû, z toho 19 návrhû urãovacích a 43 v mazov ch. ízení bylo ukonãeno v 79 sporn ch pfiípadech, v mazov ch fiízení bylo 66 a urãovacích fiízení 13. Úfiadu bylo v roce 2005 doruãeno 22 návrhû na v maz prûmyslov ch vzorû. Rozhodnuto bylo ve 20 pfiípadech. Do lo ke zv ení poãtu vyfiízen ch pfiípadû u v ech zmínûn ch institutû. Doba zru ovacích, urãovacích a v mazov ch fiízení nepfiesáhla 6 mûsícû. V oblasti ochrann ch známek bylo u Úfiadu podáno 834 námitek a 99 pfiipomínek proti zápisu národních pfiihlá ek ochrann ch známek do rejstfiíku. Vyfiízeno bylo 721 námitek a 116 pfiipomínek. Nejãastûj ím dûvodem podání námitek byl pfiedpoklad pravdûpodobnosti zámûny se star í ochrannou známkou. Zv il se poãet podání námitek uplatàovan ch na základû dobrého jména namítané ochranné známky. S ohledem na pfiistoupení âeské republiky k Evropské Unii vzrostl také poãet podání, ve kter ch jsou uplatàovány namítané ochranné známky Spoleãenství. Zv il se i poãet námitek z dûvodu absence dobré víry pfii podání pfiihlá ky ochranné známky. Obsahem pfiipomínek jsou zejména tvrzení o nedostateãné rozli ovací zpûsobilosti a klamavosti pfiihla ovan ch oznaãení. Návrhem na prohlá ení ochranné známky za neplatnou a návrhem na zru ení jiï zapsané ochranné známky se mohou tfietí osoby domáhat toho, aby zápisem ochranné známky, resp. jeho ponecháním v rejstfiíku, nedocházelo k zásahu do jejich star ích práv. V roce 2005 Úfiad obdrïel 185 návrhû na prohlá ení ochranné známky za neplatnou, pfiiãemï vyfiízeno bylo 178 návrhû. Oproti minulému období se zv il poãet návrhû, které se t kaly soukrom ch práv. Zmínûné návrhy pfiedstavují zhruba dvojnásobek poãtu návrhû vznesen ch pro rozpor se zákonem. Tento trend je dán roz ífiením zákonn ch dûvodû, podle kter ch se tfietí osoby mohou doïadovat ochrany sv ch práv, neboè návrh na prohlá ení ochranné známky za neplatpected that the first Czech applications will be published in the Official Journal of the European Union in the course of Through the accession contract the European Union directly granted protection of geographical indications to three Czech producers of beer from âeské Budûjovice (Budweis) (Budûjovické pivo, âeskobudûjovické pivo and Budûjovick mû Èansk var). Dispute proceedings The declaratory judgements and revocation procedures in patents, declaratory judgements and revocation procedures in utility models and cancellation proceedings and industrial design cancellation proposals all come within the authority of the Office in the field of dispute proceedings on technical solutions and industrial designs 21 proceedings concerning patents were initiated in of them were requests for declaratory judgement and 13 of them were patent revocation proposals. 23 proposals were settled, 6 of which were requests for declaratory judgement and 17 were revocation proposals. The Office received 62 proposals concerning utility models 19 of which were requests for declaratory judgement and 43 were cancellation proposals. The total of 79 dispute cases were settled, 66 of which were cancellation procedures and 13 were declaratory judgement procedures. 22 industrial design cancellation proposals were submitted to the Office in Twenty of them were decided. There has been an increase in the number of settled cases in all of the above mentioned institutes. The length of revocation, declaratory judgement and cancellation procedures did not exceed 6 months. In the trademark field the Office received 834 oppositions and 99 observations against the registration of national trademark applications. 721 oppositions and 116 observations were settled. The objections against the registration were most frequently raised due to probable confusion with an older trademark. There was an increase in the number of objections concerning the reputation of the objected trademark. In connection with the accession of the Czech Republic into the European Union there was also an increase in number of applications, in which objected Community trademarks were used. We also registered an increase in number of objections due to absence of good faith when submitting trademark applicati-

13 V ROâNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2005 nou lze po nabytí úãinnosti zákona ã. 441/2003 Sb., o ochrann ch známkách, podat jiï ze v ech námitkov ch dûvodû. Navrhovatelé vyuïili zejména moïnosti hájit svá práva jako uïivatelé nezapsaného oznaãení se star ím právem pfiednosti ve vztahu k zapsané ochranné známce. Svá práva uplatàovaly rovnûï osoby, kter m náleïí práva k autorskému dílu. NávrhÛ na zru ení bylo ve sledovaném období podáno 175 a vyfiízeno bylo 223 pfiípadû. Návrhy byly v pfieváïné vût inû podány z dûvodu neuïívání ochrann ch známek na trhu jejich vlastníky, resp. osobami povûfien mi hájit jejich práva v souvislosti se zapsan mi v robky ãi sluïbami. V pfiedmûtném období bylo u Úfiadu zahájeno jedno fiízení ve vûci zru ení oznaãení pûvodu. V roce 2005 Úfiad úspû nû pokraãoval ve snaze zkrátit dobu fiízení, která v námitkov ch a návrhov ch fiízeních v oblasti ochrann ch známek zpravidla nepfiekroãila dobu devíti mûsícû. Opravná fiízení V roce 2005 bylo podáno více opravn ch prostfiedkû proti rozhodnutím uãinûn m v prvním stupni fiízení neï v roce Úfiad zareagoval zv ením produktivity práce v této oblasti. Bylo vydáno 679 rozhodnutí. NárÛst oproti roku 2004 ãinil témûfi 14 procent. PfieváÏnou ãást pfiípadû pfiitom stejnû jako v roce 2004 tvofiila rozhodnutí v oblasti práv na oznaãení. Doba fiízení v naprosté vût inû pfiípadû nepfiesáhla 9 mûsícû. Uplynul rok v ak nelze hodnotit pouze z hlediska statistick ch dat. Podstatn m rysem opravn ch fiízení po vstupu âeské republiky do Evropské unie je jejich provázanost s Evropsk m právem a pfiedev ím s judikaturou Evropského soudního dvora. ízení, pfii nichï se vychází nejen z národního práva, ale i z rozhodnutí Evropského soudního dvora, jsou nároãnûj í, v kaïdém pfiípadû vedou ke zvy ování kvality koneãn ch rozhodnutí. Vydávání patentov ch spisû a Vûstníku V roce 2005 bylo tiskem vydáno patentov ch spisû a spisû zapsan ch uïitn ch vzorû. Patentové spisy v klasické papírové formû jsou zasílány do nûkter ch zahraniãních úfiadû prûmyslového vlastnictví a technick ch knihoven v âeské republice. Spisy v této formû jsou také zdrojem pro vytváfiení CD-ROM ESPACE-PRECES. Spisy zapsan ch uïitn ch vzorû jsou zasílány do Úfiadu prûmyslového vlastnictví Slovenské republiky. on. The subject matter of observations are mainly statements concerning insufficient distinctiveness and possible confusion of the submitted trademark. By submitting invalidation proposals and revocation proposals on already registered trademark third persons can demand prevention of possible infringement of their older trademarks or other rights caused by registration of a new trademark, or by its preservation in the register. In 2005 the Office received 185 invalidation proposals, 178 of which were settled. Compared to the last period the number of proposals concerning private rights had increased. The aforementioned proposals represented approximately twice the amount of proposals submitted due to being contrary with law. This trend had been caused by the extension of legal reasons after the Act no. 441/2003 Coll. on Trademarks became valid. According to this Act third persons can demand protection of their rights as the invalidation proposals of trademark can now be submitted for all objection reasons. The proposers particularly took advantage of the possibility to defend their rights as users of unregistered sign with older right of priority concerning the registered trademark. The persons who possessed the copyright also asserted their rights. There were 175 revocation proposals submitted in the period under consideration. 223 cases were settled. Trademark owners or persons appointed to defend their rights concerning registered products or services submitted the proposals mainly due to the fact that they did not use their trademark on the market. In the period under consideration one appellation of origin cancellation procedure was initiated at the Office. In 2005 the Office successfully continued in its effort to shorten the average length of objection and proposal procedures in the trademark field, which did not usually exceed nine months. Appeal procedures More appeal procedures against decisions made in the first-level proceedings were submitted in 2005 than in The Office responded by increasing the productivity of work in this branch. 679 decisions were made, which was nearly 14 per cent increase compared to Majority of the cases concerned decisions in the sphere of denomination rights, much like in the year Procedure time in majority of cases did not exceed 9 months. 13

14 2005 V ROâNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 14 Vûstník byl vydáván jedenkrát mûsíãnû. Mimo âeskou republiku jsou Vûstníky zasílány celkem 41 odbûratelûm. Vûstník je zvefiejàován na internetov ch stránkách Úfiadu. Kontrola Vnitfiní kontrolní systém Úfiadu prûmyslového vlastnictví je nastaven v souladu se zákonem ã. 320/2001 Sb., o finanãní kontrole ve vefiejné správû. âinnost interního auditu byla v roce 2005 zamûfiena na pfiezkoumávání a vyhodnocování finanãních operací a vnitfiního kontrolního systému Úfiadu. Cílem auditu bylo sledovat, zda byly dodrïovány právní pfiedpisy a stanovené postupy, docházelo k minimalizaci rizik, byla plnûna provozní a finanãní kritéria (hospodárnost, úãelnost, efektivnost) a zda byl zaveden vnitfiní kontrolní systém dostateãnû úãinn. V prûbûhu roku 2005 byly provedeny celkem 4 interní audity a 4 kontroly. Proveden mi interními audity a následn mi kontrolami nebyly zji tûny Ïádné zásadnûj í nedostatky ani nehospodárné, neúãelné ãi neefektivní vynakládání finanãních prostfiedkû Úfiadu. Zji tûné drobné, pfieváïnû formální, nedostatky byly napraveny. Na ãinnosti Úfiadu bylo podáno celkem 15 stíïností, z toho 4 opakované, upozoràující na nesprávn úfiední postup. Pouze 2 stíïnosti byly vyhodnoceny jako oprávnûné. Pfiedmût stíïností byl s pfiíslu n mi zamûstnanci projednán a byla pfiijata nápravná opatfiení. ZpfiístupÀování prûmyslovû právních informací Úfiad prûmyslového vlastnictví plní funkci specializovaného informaãního centra. Ukládá a zpfiístupàuje informace o udûlen ch patentech, zvefiejnûn ch pfiihlá kách vynálezû a ochrann ch známek, zapsan ch uïitn ch vzorech, prûmyslov ch vzorech a ochrann ch známkách. Úfiad spravuje fond národní a zahraniãní patentové literatury. Ke konci roku 2005 mûl ve sv ch sbírkách pfiibliïnû 40 mil. patentov ch dokumentû fiazen ch pfieváïnû systematicky podle jednotliv ch verzí Mezinárodního patentového tfiídûní. V souvislosti s elektronizací mezinárodní v mûny patentové dokumentace a se zavedením We should not look at the past year from the point of statistical data only. A significant feature of appeal procedures after the accession of the Czech Republic into the European Union was their cohesion with the European law, especially with practice of the European Court of Justice. Procedures which are based not only on national law, but also on the decision of the European Court of Justice, are more demanding and they result in an increase of quality of the final decisions. Publication of patent documents and the Official Journal In patent documents and documents of registered utility models were published in printed form. Patent documents in classical paper form are sent to several foreign industrial property offices and to some technical libraries in the Czech Republic. Documents in this form are also used as a source for production of ESPACE-PRECES CD-ROM. Files of registered utility models are also sent to the Industrial Property Office of the Slovak Republic. The Official Journal was issued once per month. Outside the Czech Republic the Journals are sent to a total of 41 subscribers. The Journal is also published on the website of the Office. Auditing The internal auditing system of the Industrial Property Office is in accordance with the Act No. 320/2001 Coll. on Financial Auditing in Public Administration. The activities of the internal audit in 2005 were focused on reviewing and assessment of financial operations and the internal auditing system of the Office. The goal of the audit was to find out whether legal regulations and set procedures had been followed, risks had been minimised, service and financial criteria (economy, purposefulness and efficiency) had been met and whether the established internal auditing system had been effective enough. 4 internal audits and 4 inspections were carried out in the course of They found neither any major shortcomings nor uneconomic, purposeless or ineffective use of financial funds of the Office. Minor, mainly formal shortcomings found by the audit were removed. 15 complaints on the activities of the Office were submitted, 4 of them repeatedly. They pointed out incorrect official procedures. Only 2 complaints were found to be justified. The cases were discussed with responsible employees and corrective measures were taken. Making patent information accessible The Industrial Property Office functions as a specialised information centre. It stores information about granted patents, published trademark and patent applications, registered utility models, industrial designs and trademarks and makes it available to the public. The office looks after a collection of national and foreign patent literature. At the end of 2005 this collection held approximately 40 million patent documents systema-

15 V ROâNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2005 reformované 8. verze mezinárodního patentového tfiídûní urãené pouze pro elektronické sbírky byl rok 2005 posledním rokem doplàování papírového fondu zahraniãní patentové dokumentace. V roce 2005 byla provedena fiada opatfiení, jejichï smyslem bylo vyjít vstfiíc trendu celosvûtové orientace na elektronické formy informaãních sluïeb. Za tímto úãelem byla v listopadu kompletnû zrekonstruována studovna pro vefiejnost. ZároveÀ byla vybavena nov mi poãítaãov mi pracovi ti, u nichï uïivatelé mají moïnost provádût re er e ve volnû pfiístupn ch databázích. Smyslem zmûn bylo také usnadnit vefiejnosti pfiístup k digitálním médiím tedy CD a DVD ROM. Pro zájemce o samostatné pouïívání elektronick ch informaãních zdrojû byly bûhem roku 2005 organizovány kurzy provádûní re er í v databázích ochrann ch známek a patentû. Re er e ochrann ch známek patfiily mezi nejãastûji vyuïívané informaãní sluïby Úfiadu. PfievaÏoval zájem o vyhledávání známek platn ch na území âeské republiky. âasto byly po- Ïadovány re er e pro území ostatních evropsk ch státû spojené s vyuïitím volnû pfiístupn ch databází na internetov ch stránkách zahraniãních patentov ch úfiadû. Z komerãních zdrojû byly nejvíce vyuïívané databáze centra Questel - Orbit. RÛst vykazoval objem re er í provádûn ch na Ïádost Policie âeské republiky, âeské obchodní inspekce, správcû konkursních podstat, notáfiû a exekutorû. V rámci procesu elektronizace fondû probíhalo ve spolupráci s Evropsk m patentov m úfiadem a Úfiadem prûmyslového vlastnictví Slovenské republiky skenování a kontrola kvality dat získan ch z naskenovan ch patentov ch spisû. Spisy budou zpfiístupàovány v prûbûhu roku 2006 na Internetu. Maximum informací o své ãinnosti a pfiedmûtech prûmyslovû právní ochrany se Úfiad snaïil zpfiístupàovat prostfiednictvím sv ch webov ch stránek. Novû byla dostupná napfi. databáze správních rozhodnutí, která obsahuje texty koneãn ch rozhodnutí pfiedsedy Úfiadu a vybraná rozhodnutí Evropského soudního dvora. Informaãní politika Úfiadu byla zamûfiena mimo jiné na boj proti kriminalitû v oblasti du evního vlastnictví. DÛleÏit m aspektem je v této souvislosti v mûna informací mezi orgány státní správy, které se zab vají ochranou du evního vlastnictví. Jedním z nástrojû, kter se snaïí naplnit tento úãel, je informaãní portál prosazování práv z du evního vlastnictví na adrese Byl zprovoznûn v roce 2004 jako souãást projektu Enforcement of Intellectual Property Rights, kter byl ãásteãnû hrazen z fondû Phare a organizaãnû zastfie en Úfiadem prûmyslového vlastnictví. ZpfiístupÀování patentov ch informací obstarávají v âeské republice rovnûï regionální centra patentov ch informací, tzv. PATLIB (Patent Library) centra. Jejich ãinnost plní v jednotliv ch regionech pfieváïnû státní technické knihovny. Úfiad prûmyslového vlastnictví je nejvût ím regionálním centrem patentov ch informací a pûsobí jako koordinátor sítû. Podporuje ostatní centra poskytováním informaãních zdrojû, propagaãních materiálû a pofiádáním odborn ch semináfiû. tically arranged mainly according to individual versions of the International Patent Classification. In connection with electronisation of the international exchange of patent documentation and also with the introduction of the reformed eighth version of the International Patent Classification intended for electronic collections only, the year 2005 was the last year in which the Office completed the collection of foreign patent documentation in paper form. In 2005 a number of measures were made to go along with the trend of worldwide focus on electronic forms of information services. For this reason the public library of the Industrial Property Office was completely reconstructed in November. At the same time it was equipped with new workplaces with computers, which offer the users the possibility to make searches in freely accessible databases. Another reason for these changes was to give the public easier access to digital media, i.e. CD ROM and DVD ROM. Courses teaching how to make searches in trademark and patent databases were organised during 2005 for those who were interested in independent use of electronic sources of information. Trademark searches were among the most frequently used information services of the Office. There was a prevailing interest in searching for trademarks valid on the territory of the Czech Republic. Searches connected with use of freely accessible databases on the websites of foreign patent offices were often requested for the territory of other European countries. The most frequently used commercial sources were databases of Questel - Orbit centre. There was an increase in the number of searches made upon request from the Police of the Czech Republic, the Czech Trade Inspection, bankruptcy trustees, notaries and distrainers. Within the process of electronisation of the collections scanning and quality check of the data obtained from scanned patent documents took place in cooperation with the European Patent Office and Industrial Property Office of the Slovak Republic. The documents will be made available on the Internet in the course of the year The Office tried to publish maximum information about its activities and about the subjects of legal industrial protection on its web pages. Some databases have been made accessible, for example the database of administrative decisions, which comprises texts of the final decisions made by the President of the Office and selected decisions of the European Court of Justice. The information policy of the Office focused among others on the fight against crime in the intellectual property field. A very important aspect in this context is the exchange of information between state administration bodies which deal with intellectual property protection. One of the tools trying to reach this aim is the information portal for the enforcement of the intellectual property rights on It was made available in 2004 as part of "The Enforcement of Intellectual Property Rights" project, which was partially funded from Phare fund and organised by the Industrial Property Office. Regional patent information centres, so called PATLIB (Patent Library), which are mainly situated in 15

16 2005 V ROâNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 16 Zvy ování obecného povûdomí o v znamu systému ochrany prûmyslov ch práv Úfiad v roce 2005 spolupracoval s regionálními hospodáfisk mi komorami âeské republiky formou organizování semináfiû pro malé a stfiední podniky. Zaji Èoval pro tyto semináfie lektory z fiad sv ch zamûstnancû a poskytoval informaãní materiály. Oslovoval také profesní svazy s cílem zdûraznit v znam ochrany v sledkû technické tvûrãí ãinnosti pro podnikatelsk úspûch. Úfiad v roce 2005, stejnû jako v letech minul ch, pofiádal semináfie a exkurze pro vysoké koly. Tyto akce byly organizovány v prostorách univerzit nebo pfiímo v sídle Úfiadu. Pokraãovala úzká pedagogická a organizaãní spolupráce s Vysokou kolou vefiejné správy a mezinárodních vztahû v Praze, o.p.s. pfii v uce Právní administrativy v prûmyslovém vlastnictví. MoÏnost seznámit se s problematikou prûmyslového vlastnictví mûli také napfi. studenti Ústavu informaãních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Spolupráce probíhala se Strojní fakultou a Elektrotechnickou fakultou âeského vysokého uãení technického, Technologick m a inovaãním centrem pfii âvut a Vysokou kolou chemicko-technologickou. Snahou Úfiadu bylo roz ífiit pûsobnost v této oblasti nejen pofiádáním exkurzí a semináfiû, ale také zavedením pfiedmûtu PrÛmyslová práva do v uky vysok ch kol s technick m zamûfiením. Ve spolupráci s Asociací inovaãního podnikaní se v ãervnu konal semináfi Ochrana prûmyslového vlastnictví. Úfiad se prezentoval na fiadû v stav a veletrhû. Zúãastnil se 47. mezinárodního strojírenského veletrhu v Brnû. Náv tûvníci veletrhu mûli k dispozici propagaãní materiály vãetnû nabídky publikací a mohli vyuïít on-line re er ní a informaãní sluïby. V listopadu 2005 se Úfiad prezentoval na festivalu vzdûlávání dospûl ch AEDUCA v Olomouci. Zastoupení mûl také na v stavách ForArch 2005, Inovace 2005, Mach 2005, Mezinárodním veletrhu vynálezû v Îenevû a na veletrhu IENA v Norimberku. Pro zv ení informovanosti laické vefiejnosti Úfiad v roce 2005 vydával monotematické broïury o informaãních zdrojích a k jednotliv m pfiedmûtûm prûmyslovû právní ochrany, publistate technical libraries of the individual regions, also help to make patent information widely available in the Czech Republic. The Industrial Property Office in the largest regional patent information centre and it acts as a coordinator of the network of information centres. It supports other centres by giving them information resources and promotion materials and by organising special seminars. Increasing public awareness of the importance of industrial property rights protection In 2005 the Office cooperated with the regional economic chambers of the Czech Republic by the means of organising seminars for small and medium-sized enterprises. It provided information materials for these seminars as well as trainers from the ranks of its employees. It also addressed professional associations with the goal of stressing the significance of the protection of results of technical creative activities for success in business. In 2005 the Office organised seminars and excursions for universities, much like in the previous years. These activities were organised directly at colleges or in the seat of the Industrial Property Office. We also continued in close educational and organisational cooperation with the University of Public Administration and International Relations in Prague, on teaching Administration of Industrial Property Rights. Students of the Institute of Information Science and Librarianship of the Philosophical Faculty of the Charles University also had the opportunity to get acquainted with the issue of industrial property. We further cooperated with the Machinery Engineering and Electrical Engineering faculties of the Czech Technical University, Technological and Innovation Centre of the Czech Technical University and the Chemical University in Prague. The ambition of the Office was to extend its scope of activity in this area not only by holding excursions and seminars, but also by introducing of subject "Industrial Rights" to the teaching of Universities with technical orientation. In cooperation with the Association of Innovative Entrepreneurship we held the "Industrial property protection" seminar. The office presented itself on many fairs and exhibitions. We took part on the 47th International Trade Fair in Brno. The visitors of the fair had promotion materials at their disposal including a list of publications and they could use on-line search and information services. In November 2005 the Office presented itself on AEDUCA Adult Education Festival in Olomouc. It also sent its representatives on exhibitions like ForArch 2005, Innovation 2005, Mach 2005, Geneva International Invention Fair and on IENA fair in Nuremberg. To increase the general public awareness in 2005 the Office issued monothematic brochures about sources of information and brochures on individual subjects of legal protection, published leaflets informing about provided services, web pages, about databases of legal information and about the offer of courses organised by the Industrial Property Training Institute.

17 V ROâNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2005 koval letáky informující o nabízen ch sluïbách, webov ch stránkách, o databázích prûmyslovû právních informací a o nabídce kurzû organizovan ch Institutem prûmyslovû právní v chovy. Elektronické informaãní sluïby Internet Internetové stránky Úfiadu nabízí komplexní informace z oblasti ochrany du evního vlastnictví v âeské republice i v zahraniãí s primárním zamûfiením na prûmyslové vlastnictví. Logická struktura portálu Informaãní systém du evního vlastnictví (ISDV) umoïàuje pfiehlednou orientaci v problematice pro laiky i odborníky. Obsah internetového portálu je rozdûlen do nûkolika tematick ch sekcí. Jedna z nich je vûnována aktuálním otázkám ochrany prûmyslového vlastnictví po pfiístupu âr k Evropské unii. Sekce On-line databáze umoïàuje uïivatelûm pfiístup k databázím patentû a uïitn ch vzorû, ochrann ch známek, prûmyslov ch vzorû i oznaãení pûvodu v robkû a zemûpisn ch oznaãení. Kromû národních databází obsahuje odkazy na databáze zahraniãních patentov ch úfiadû. V sekci Publikace a CD je zvefiejàován v elektronické podobû Vûstník Úfiadu. S pfiechodem na osmou verzi mezinárodního patentového tfiídûní, která je platná od , byly v této sekci zvefiejnûny závûrem roku nové tfiídníky pro základní úroveà Core Level a pro pokroãilou úroveà Advanced level mezinárodního patentového tfiídûní. Nejvíce vyuïívané byly v loàském roce sekce Eurorubrika, zamûfiená na ochranu prûmyslového vlastnictví na evropské úrovni, a sekce obsahující informace o jednotliv ch pfiedmûtech prûmyslovû právní ochrany. âasto byly nav tûvovány stránky t kající se právních pfiedpisû. Úfiad zaznamenal nárûst poãtu uïivatelû volnû dostupn ch databází jednotliv ch pfiedmûtû ochrany prûmyslov ch práv. V roce 2005 bylo v databázi národních ochrann ch známek provedeno více neï re er í. V databázi patentû a uïitn ch vzorû bylo provedeno pfies re er í, v databázi prûmyslov ch vzorû témûfi re er í. Úfiad prûmyslového vlastnictví provádí re er e na shodnost a zamûnitelnost pfiihlá ek ochrann ch známek Spoleãenství podan ch u Úfiadu pro harmonizaci ve vnitfiním trhu se star ími ochrann mi známkami národními a mezinárodními platn mi na území âeské republiky. V roce 2005 bylo zpracováno re er í. V roce 2005 Úfiad uãinil v znamné kroky pro zkvalitnûní elektronického podávání u v ech pfiedmûtû prûmyslov ch práv. Elektronická podání se zaruãen m elektronick m podpisem Úfiad pfiijímá jiï od roku Tímto zpûsobem lze zasílat pfiihlá ky v ech pfiedmûtû prûmyslov ch práv i ve kerá ostatní podání bez doloïení originálu v papírové formû. Pokud podání podepsána zaruãen m elektronick m podpisem nejsou, je nutné doloïit originál ve lhûtû stanovené správním fiádem. Kromû ostatních Ïádostí a podání bylo v roce 2005 elektronicky se zaruãen m elektronick m podpisem podáno pfiibliïnû Electronic Information services the Internet The Office web pages offer complex information on intellectual property field in the Czech Republic and abroad with primary focus on industrial property. The logical structure of the "Informational System of Intellectual Property " (ISDV) portal enables clear orientation in the issue for both general and specialised public. The content of the Internet portal is divided into several thematic sections. One of them deals with current issues of protection of industrial property after the accession of the Czech Republic to the European Union. "On-line database" section gives the users access to databases of patents and utility designs, trademarks, industrial designs as well as appellations of origin and geographical indications. Besides the national databases it also contains links to databases of foreign patent offices. In the "Publications and CDs" section the Office Journal is published in its electronic form. As the reformed eighth version of the International Patent Classification was scheduled to become valid on 1st January 2006 new classification codes for the Core Level and for the Advanced Level of the International Patent Classification were published in this section at the end of the year Most frequently used sections in the past year were the Euro section, dealing with industrial property protection on European level, and the section giving information about individual subjects of industrial rights protection. Pages concerning legal regulations were also frequently visited. The Office registered an increase in the number of users of freely accessible databases of individual subjects of industrial rights protection. In 2005 more than searches were done in the database of national trademarks. More than searches were done in patent and utility model databases and nearly searches were done in industrial design database. The Industrial Property Office has been doing searches concerning identity and the possibility of confusion of applications of Community trademarks submitted at the Office for Harmonisation of the Internal Market with older national and international trademarks valid on the territory of the Czech Republic searches were processed in In 2005 the Office took major steps towards improving the quality of electronic application system for all subjects of industrial rights. It had already been accepting electronic applications with secured electronic signature since This way it is possible to send applications for all subjects of industrial rights as well as all other applications without the need to submit the original in its paper form. In case that the applications are not signed with secured electronic signature, it is necessary to submit the original copy within the time appointed by administrative regulation. Besides other requests and applications approximately 500 new applications with secured electronic signature were electronically submitted in 2005, almost 400 of which were trademark applications. 17

18 2005 V ROâNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT nov ch pfiihlá ek, z toho témûfi 400 pfiihlá ek ochrann ch známek. Poskytování informací podle zákona ã. 106/1999 Sb., o svobodném pfiístupu k informacím Úfiad prûmyslového vlastnictví, jak je z pfiedchozích informací patrno, si je vûdom toho, Ïe úplné, otevfiené a pravdivé poskytování informací, je jedním z jeho základních úkolû. Za rok 2005 bylo vyfiízeno ústnû pfii osobních konzultacích, telefonicky, písemnû a stále ãastûji em ãi odkazy na internetové stránky mnoïství dotazû smûfiujících jak ke zpûsobûm a moïnostem získání ochrany nehmotného vlastnictví, tak k aktuálnímu stavu prûmyslov ch práv. Îádost s v slovn m odvoláním na zákon ã. 106/1999 Sb., nebyla v roce 2005 zaznamenána. Vzdûlávací a publikaãní ãinnost Bûhem roku 2005 byla v sídle Úfiadu prûmyslového vlastnictví uspofiádána fiada semináfiû pro zamûstnance i vefiejnost. Celkem desetkrát probûhl kurz Re er e v databázi ochrann ch známek a v patentov ch databázích. Semináfi Elektronické podávání pfiihlá ek prûmyslov ch práv u Úfiadu prûmyslového vlastnictví byl zamûfien na pfiedstavení moïností elektronického podávání národních pfiihlá ek prûmyslov ch práv a zab val se rovnûï praktick mi otázkami spojen mi se zákonem o elektronickém podpisu. Úfiad ve spolupráci s OHIM uspofiádal dva jednodenní semináfie o systému ochrann ch známek Spoleãenství, o které byl ze strany vefiejnosti velk zájem. Bûhem semináfie se úãastníci seznámili se stávající praxí OHIM, v znamem ochrann ch známek Spoleãenství a jejich úlohou v podnikatelské strategii. V souvislosti s pfiechodem na osmou verzi mezinárodního patentového tfiídûní byl pro zamûstnance a odbornou vefiejnost v fiíjnu uspofiádán semináfi Reforma Mezinárodního patentového tfiídûní. Ve spolupráci s Evropsk m patentov m úfiadem byly v prosinci uspofiádány semináfie Management du evního vlastnictví pro inovaãní manaïery a Workshop pro patentové zástupce nov ch ãlensk ch státû EPO. Ve spolupráci se Svûtovou organizací du evního vlastnictví a Kanceláfií Providing information in accordance with the Act No. 106/1999 Coll., on Free Access to Information The Industrial Property Office, as the above-mentioned information shows, is well aware that providing open, complete and truthful information is one of its main tasks. In 2005 it answered a number of enquiries on the ways and possibilities of obtaining protection of intangible property as well as on the current legal status of industrial rights. These enquiries were answered either verbally during personal consultations, on the phone, in written form or, still more often, by or links to internet pages. No requests with a specified reference to the Act no. 106/1999 Coll. were registered in Educational and publishing activities A number of seminars for employees and public were held in the seat of the Industrial Property Office in The "Search in Trademark and Patent Databases" course took place ten times. The " Electronic Industrial Rights Applications at the Industrial Property Office" seminar focused on introduction of the possibility of submitting national industrial rights applications in electronic form and it also dealt with practical issues associated with the Act on Electronic Signature. The Office in cooperation with OHIM organised two oneday seminars on the Community trademark system, which greatly interested the general public. During the seminars the participants became acquainted with the current practice of the OHIM, the significance of Community trademarks and their role in business strategy. In connection with the switch to the eighth version of the International Patent Classification "The Reform of International Patent Classification" seminar was held for employees and specialised public in October. In cooperation with the European Patent Office the "Intellectual Property Management for Innovative Managers" seminar and "Workshop for Patent Attorneys from the new Member States of the EPO" were held in December. In cooperation with the World Intellectual Property Organisation and the Technical Assistance Information Exchange Unit (TAIEX) a special seminar on the reform of the International Patent Classification, in which many foreign trainers took part, was held on 7 th and 8 th December. The education in two-year specialisation course at the Industrial Property Training Institute continued in students finished their studies with final examination in September, 7 of which were employees of the Office. 36 students started to attend the course in the school year 2005/2006, 14 of which were employees of the Office. Examinations of applicants for registration in the Register of patent attorneys were held in two terms in cooperation with the Chamber of Patent Attorneys. In March 4 out of 5 applicants succeeded in passing the examination, while in the second term in November 11 out of 13 applicants were successful. The Office issued a bi-monthly periodical called "Industrial Property" and published 3 specialised publications

19 V ROâNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2005 pro technickou pomoc a v mûnu (TAIEX) se 7. a 8. prosince konal odborn semináfi k reformû mezinárodního patentového tfiídûní za úãasti fiady zahraniãních pfiedná ejících. V roce 2005 pokraãovala v uka ve dvouletém specializaãním studiu na Institutu prûmyslovû právní v chovy. Studium v záfií ukonãilo 19 posluchaãû, z toho 7 zamûstnancû Úfiadu. Ve kolním roce 2005/2006 zahájilo studium 36 posluchaãû, mezi nimi 14 zamûstnancû Úfiadu. Ve spolupráci s Komorou patentov ch zástupcû probûhly ve dvou termínech zkou ky uchazeãû o zápis do rejstfiíku patentov ch zástupcû. V bfieznu zkou ku úspû nû sloïili 4 z 5 uchazeãû, ve druhém termínu v listopadu uspûlo u zkou ky 11 uchazeãû ze 13 pfiihlá en ch. Úfiad v roce 2005 vydával dvoumûsíãník PrÛmyslové vlastnictví a publikoval 3 odborné publikace. Publikace Národní pfiedpisy se vztahem k prûmyslovému vlastnictví podává ucelen pfiehled základních národních pfiedpisû a provádûcích a souvisejících pfiedpisû se vztahem k prûmyslovému vlastnictví. V publikaci Mezinárodní smlouvy na ochranu prûmyslového vlastnictví jsou obsaïeny v echny mnohostranné mezinárodní smlouvy v oblasti prûmyslového vlastnictví spravované Svûtovou organizací du evního vlastnictví a Svûtovou obchodní organizací, jimiï je âeská republika vázána. Tfietí vydanou publikací byla Úmluva o udûlování evropsk ch patentû ve znûní platném od Ve ãtyfiech svazcích vy la základní úroveà 8. verze mezinárodního patentového tfiídûní v ãeském jazyce. Legislativní a právní ãinnost V roce 2005 mezi stûïejní úkoly Úfiadu v oblasti legislativní ãinnosti patfiily práce na tvorbû nového zákona o vymáhání práv z prûmyslového vlastnictví, kter do ãeského právního fiádu zapracovává smûrnici 2004/48/ES Evropského parlamentu a Rady o vymáhání práv du evního vlastnictví, a to pro tu ãást nehmotn ch statkû, jakou jsou práva prûmyslová. Tato smûrnice má b t v národních pfiedpisech implementována do Návrh zákona o vymáhání práv z prûmyslového vlastnictví stanoví jednotnû pro v echny pfiedmûty prûmyslov ch práv rozsah práv, která mûïe uplatnit ten, kdo byl zásahem do prûmyslov ch práv po kozen. ZároveÀ upravuje instituty, které jsou dal ím prostfiedkem k potírání v robkového pirátství a obchodu s padûlan m zboïím. Návrh zákona novû umoïàuje vymáhat práva z prûmyslového vlastnictví nejen vlastníkûm práv, ale také nabyvatelûm licence. Zmínûn vládní návrh zákona o vymáhání práv z prûmyslového vlastnictví byl jiï pfiedloïen Poslanecké snûmovnû. V postavení ústfiedního orgánu státní správy zaujal Úfiad prûmyslového vlastnictví v rámci vnûj ího pfiipomínkového fiízení stanoviska k 266 návrhûm právních pfiedpisû, které pfiedloïily jiné ústfiední orgány státní správy. V roce 2005 bylo 108 pravomocn ch rozhodnutí vydan ch Úfiadem prûmyslového vlastnictví napadeno Ïalobami, ke kter m Úfiad v postavení úãastníka soudního fiízení podával k soudu svá vyjádfiení. O 28 Ïalobách podan ch v roce 2005 jiï správní soud rozhodl, v 8 pfiípadech soud potvrdil rozhodnutí in The "National Regulations Concerning Industrial Property" publication gives comprehensive summary of basic national regulations and executive and relating regulations concerning industrial property. The "International Treaties Concerning Industrial Property Protection" publication comprises all multilateral international treaties in the field of industrial property that are administered by the World Intellectual Property Organisation and the World Trade Organisation, and by which the Czech Republic is bound. The third publication was "The Agreement on Granting of European Patents as Amended on 1st April 2005". The Core Level of the 8 th version of the International Patent Classification in Czech was published in four volumes. Legislative and legal activities In 2005 one of the main tasks of the Office in legislative activity field was the preparation of a new bill of law on the enforcement of industrial property rights, which implements Directive 2004/48/ES of the European Parliament and the Council on the enforcement of intellectual property rights for such part of intangible property as the industrial rights are in the rule of law of the Czech Republic. This Directive must be implemented in national regulations by 29 th April Draft bill on the enforcement of industrial property rights sets a unified scope of rights for all industrial rights subject matters, which can be asserted by those who were aggrieved by infringement to their industrial rights. At the same time it amends institutes that are other means of fight against product piracy and counterfeit goods trade. The bill of law newly enables to enforce industrial property rights not only by industrial right owners of but also by the licensee. The aforementioned government bill on the enforcement of industrial property rights has already been submitted to the Chamber of Deputies. In its position as a central organ of public administration the Industrial Property Office took a stand to 266 proposals of legal regulations submitted by other central organs of public administration within external amendment procedures. In final decisions made by the Industrial Property Office were contested by actions, in which the Office gave its opinion to the court in the position of party to action. The court has already decided in 28 charges submitted in In 8 cases the court affirmed the decision of the Office, in 9 cases the decision of the Office was reversed and remanded for further proceedings, 4 charges were dismissed and in 9 cases the action was discontinued. The judicial review of final decisions fulfils the requirement of legal inspection of public administration as one of the guarantees of a state that respects the rule of law. On 1st January 2006 a new administrative regulation becomes valid, the Act No.500/2004 Coll., on the application of which the Office was already preparing during During the preparation the Office focused both on training of its employees and on practical preparation of its activity according to the new administrative regulation. For example we have modified forms, databases and guidelines for proceedings by the Office. 19

20 2005 V ROâNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 20 Úfiadu, v 9 pfiípadech rozhodnutí Úfiadu zru il a vûc mu vrátil k dal ímu fiízení, 4 Ïaloby soud odmítl a v 9 pfiípadech fiízení zastavil. Soudním pfiezkumem správních rozhodnutí se naplàuje poïadavek soudní kontroly vefiejné správy jako jedné ze záruk právního státu. K vstupuje v úãinnost nov správní fiád, zákon ã. 500/2004 Sb., na jehoï aplikaci se Úfiad pfiipravoval jiï bûhem roku Úfiad se bûhem pfiípravy zamûfiil jak na pro- kolení zamûstnancû, tak i na praktickou pfiípravu své ãinnosti dle nového správního fiádu. Probûhla napfiíklad úprava formuláfiû, databází a metodick ch pokynû pro fiízení pfied Úfiadem. V bûr dûleïit ch judikátû ãesk ch soudû ve vûci prûmyslov ch práv Ve vûci kolize práv z ochranné známky a oznaãení pûvodu Mûstsk soud v Praze ve vûci ã.j.:11 Ca 296/2003 shledal, Ïe: Ochranná známka a oznaãení pûvodu jsou dvû odli ná prûmyslová práva, zatímco první slouïí k odli ení v robkû a slu- Ïeb na trhu mezi jednotliv mi v robci, druhé je urãeno k vymezení urãité geografické oblasti, z níï v robky pocházejí, a proto mají nûkterou specifickou druhovou kvalitu, byè pocházejí i od více v robcû. Îalovan správní orgán vycházel ze stanoviska, Ïe slovní prvek B. v konkrétních známkoprávních souvislostech získal rozli ovací zpûsobilost právû pro v robky svého vlastníka. V prûbûhu doby tak pfiestal mít pûvodní v znam jazykového v raziva geografického oznaãení, ale vïil se jako pfiíznaãn v raz známkoprávní, kter pro dané v robky je oznaãením ozvlá tnûn m. K takovému pfiechodu v znamu oznaãení jistû mûïe dojít, záleïí to zejména na vnímání prûmûrn m spotfiebitelem. Ve vûci povinností strpût uïívání oznaãení pûvodu, které je zamûnitelnû podobné s ochrannou známkou, Mûstsk soud v Praze ve vûci ã.j.: 11 Ca 295/2003 vyslovil názor, Ïe: Osoba zúãastnûná na fiízení jako majitel namítané ochranné známky je v souladu s ustanovením 16 odst. 1 zákona ã. 137/1995 Sb., o ochrann ch známkách, povinna strpût, jestliïe tfietí osoby uïívají v obchodním styku mimo jiné údaje, t kající se zemûpisného pûvodu pfiesto, Ïe tyto údaje jsou shodné ãi zamûnitelné s ochrannou známkou, popfi. tvofií souãást ochranné známky. To v e jen za pfiedpokladu, Ïe tyto údaje jsou pouïívány v souladu s obchodními zvyklostmi a dobr mi mravy soutûïe. Tato skuteãnost mûïe dle názoru soudu jako jediná omezit ochranu, která je poskytována majiteli namítané známky, pokud se jedná o oznaãení t kající se pûvodu v robku. Za uïívání tûchto údajû, nikoliv v souladu s obchodními zvyklostmi a dobr mi mravy soutûïe, lze zejména povaïovat takové jednání, kdy oznaãení je uïíváno jako ochranná známka, ãímï mûïe b t u spotfiebitele vyvolán dojem, Ïe se tak dûje za úãelem zneuïití dobrého jména ochranné známky. K rozsahu diskreãní pravomoci Úfiadu se Mûstsk soud v Praze ve vûci ã.j.: 7 Ca 201/2004 vyslovil takto: Pokud zákon stanoví tzv. neurãité pojmy (které je moïné Important decisions of Czech courts in IP matters In the matter of trademark rights colliding with appellations of origin the Municipal court in Prague in the matter No.: 11 Ca 296/2003 found, that: Trademark and appellation of origin are two different industrial rights; while the former serves to differentiate products and services on the market between individual producers, the latter is intended for defining certain geographic regions, in which the products originate, and therefore share some specific type quality, despite the fact that they may come from more producers. The accused administrative body based their decision on the attitude that the verbal expression "B." gained distinctive ability exactly for the products of its owner in certain trademark protection contexts. In the course of time it ceased to hold the original verbal meaning of geographical indication, but became established as a characteristic trademark expression, which is unique for given products. Such transition of the meaning of appellation can surely occur, it depends particularly on the understanding of an average consumer. In the matter of obligation to tolerate the use of appellations of origin, which is confusingly similar to trademark, the Municipal court in Prague in the matter No.: 11 Ca 295/2003 expressed the opinion that: The person appearing at the proceedings as the owner of the objected trademark is, in compliance with section 16 paragraph. 1 Act No. 137/1995 Coll., on trademarks, obliged to tolerate if third persons use, apart from other things, data concerning appellation of origin in commercial intercourse, despite the fact that this data is consistent or confusable with trademark, or is eventually a part of the trademark. That all provided that this data is used in compliance with business customs and standard practises of competition. This fact may in opinion of the court limit the protection provided to the owner of the opposed trademark, as far as the appellations of origin are concerned. Such action can be particularly considered as a usage of this data not in compliance with business customs and standard practises of competition, when the appellation is used as a trademark, which may make an impression on the consumer that this is happening for the purpose of abusing reputation of the trademark. To the scope of discretionary authority of the Office Municipal court in Prague in the matter No.: 7 Ca 201/2004 has voiced that: When the law sets so-called indefinite terms (which can be generally defined as terms which include events or facts that cannot be accurately defined in law), it gives the Administrative body responsible the right to interpret these terms in particular case and decide on the basis of thus interpreted terms (the court further adds that in the given case it is more a case of indefinite legal concepts than of administrative consideration, theoretically defined as the option of choice, as the law No. 441/2003 Coll. in its regulation

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2007

V ROâNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2007 V ROâNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2007 Obsah / Contens ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY Ú ADU PRÒMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ............................ 3 INTRODUCTORY WORD OF THE PRESIDENT OF THE INDUSTRIAL PROPERTY OFICE.................

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

1 Regional Economics and Policy

1 Regional Economics and Policy Regional Economics and Policy Jméno, příjmení, tituly:................................................................................. Datum:.................................................................................................................

Více

2011 Dostupný z

2011 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 11.01.2017 Výroční zpráva ÚPV 2010 Úřad průmyslového vlastnictví 2011 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-189028

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů 275/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva kultury ze dne 28. července 2000, kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů Změna: 96/2013 Sb. Ministerstvo

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE OF THE CZECH REPUBLIC 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2008

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

ehealth a bezpečnost dat

ehealth a bezpečnost dat ehealth Day 2015 22. ŘÍJNA 2015 Brno Aleš Špidla Manažer řízení rizik - PwC Prezident Českého institutu manažerů informační bezpečnosti Agenda: Zákon o kybernetické bezpečnosti, ale nejen on Elektronizace

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Energy news4 Energy News 04/2010 Inovace 1 Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Od října tohoto roku se začnete setkávat s našimi zubními pastami v pozměněném složení a ve zcela novém designu.

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

dat 2017 Dostupný z Licence Creative Commons Uveďte autora-zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní

dat 2017 Dostupný z  Licence Creative Commons Uveďte autora-zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní Interní pravidla pro zacházení s osobními údaji při archivaci a sdílení výzkumných dat Koščík, Michal 2017 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-367303 Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000

Více

Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner. Sledované období: Zpracováno dne:

Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner. Sledované období: Zpracováno dne: Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner Sledované období: 27. 2. 28. 3. 2013 Zpracováno dne: 29. 3. 2013 Obsah: 1. Investujeme.cz Pomůže Temelín růstu a II. pilíř půstu?...3 2. Měšec.cz

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

The Military Technical Institute

The Military Technical Institute The Military Technical Institute The security is essential, the security is a challenge Jitka Čapková Petr Kozák Vojenský technický ústav, s.p. The Czech Republic security legislation applicable to CIS:

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Studium cizinců v ČR. Study of foreigners in the Czech Republic. Studijní oddělení Domu zahraničních služeb

Studium cizinců v ČR. Study of foreigners in the Czech Republic. Studijní oddělení Domu zahraničních služeb Studium cizinců v ČR Studijní oddělení Domu zahraničních služeb Study of foreigners in the Czech Republic The Study Department of the Centre for International Services O nás Studijní oddělení Domu zahraničních

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová PROSPERITY Programme OP Enterprise and Innovation Klára Hanušová Prosperity What the programme supports -- Establishment and further development of infrastructure required for industrial research, technological

Více

AKTUALIZACE NAŘÍZENÍ O METADATECH

AKTUALIZACE NAŘÍZENÍ O METADATECH AKTUALIZACE NAŘÍZENÍ O METADATECH Tomáš ŘEZNÍK, Petr KUBÍČEK, Lukáš HERMAN Laboratoř geoinformatiky a kartografie (LGC) Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Legislativní stav

Více

Registrace (obchodní příležitosti i do partnerského programu)

Registrace (obchodní příležitosti i do partnerského programu) Petr Flek Registrace (obchodní příležitosti i do partnerského programu) Solution Provider Program EMEA 1 12 Října 2016 BUSINESS PARTNER Jak dále s DELL EMC, co by partneři měli vědět 2 12 Října 2016 Portál

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2015 Obsah / Contents Ochrana průmyslového vlastnictví v České republice a její vývoj v evropě v roce 2015 --------------------- 3 Industrial property protection in the Czech

Více

Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah Červen 2012

Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah Červen 2012 www.pwc.com Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah Co je švarcsystém pracovněprávní úprava Mezi zaměstnavatelem a fyzickou osobou existuje obchodněprávní vztah, na jehož základě je vykonávána závislá

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Stanislav Fiala 1, Ing. Karel Kouřil, Ph.D 1, Jan Řehoř 2. 1 HAM-FINAL s.r.o, Vlárská 22, 628 00

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Elektronický platební příkaz Účetní

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ ZÁKON)

OBSAH. ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ ZÁKON) Obsah OBSAH Úvod.............................................................. 11 UÏité zkratky....................................................... 12 ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ

Více

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 IMPORTANT NOTE: Read this manual carefully before installing or operating your new air conditioning unit. Make sure to save this manual for future reference. FMD Module

Více

The global leader in door opening solutions

The global leader in door opening solutions Cylinder CYLINDRICKÉ locks VLOŽKY 2011 The global leader in door opening solutions Cylindrické Cylinder locks vložky with se increased zvýšenou protection ochranou pro for entrance vstupní dveře doors

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

Od Czech POINTu k vnitřní integraci

Od Czech POINTu k vnitřní integraci Od Czech POINTu k vnitřní integraci Radek Novák Direct Account Manager Co mají společné??? - Czech POINT - Datové schránky (ISDS) - Vnitřní integrace úřadu 2 Projekt Czech POINT - 28.3.2007 zahájen pilotní

Více

Svalová dystrofie. Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec

Svalová dystrofie. Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec Svalová dystrofie Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec ABOUT IBA MU About IBA Academic institute -> Established in 2001 -> 45 employees -> 65 scientific projects Structure -> Data analysis

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

ANYPAYER s.r.o. Registration Number: Licensed by, Czech National Bank Web:

ANYPAYER s.r.o. Registration Number: Licensed by, Czech National Bank Web: INDETIFIKAČNÍ FORMULAŘ PRO POLITICKY EXPOVAU OSOBU FORM FOR IDENTIFICATION OF POLITICAL EXPOSED PERSON Formulář: PEO Form: PEP Podle zákona 253/2008 ze zákona o prevenci praní špinavých peněz a financování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE OF THE CZECH REPUBLIC 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2009

Více

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE OF THE CZECH REPUBLIC

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE OF THE CZECH REPUBLIC 1220122012201201220122012201220122012012 201220122012201220120122012201220122012201201220122012201220122012012201220122012201220120122012201220122012201201220122012201220122012012201220122012201220120

Více

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Aneta Milsimerová Fakulta strojní, Západočeská univerzita Plzeň, 306 14 Plzeň. Česká republika. E-mail: anetam@kto.zcu.cz Hlavním

Více

JUSTICE, CRIME Rozhodnutí soudů v řízení o nezletilých dětech Decisions of courts in proceedings on minor children

JUSTICE, CRIME Rozhodnutí soudů v řízení o nezletilých dětech Decisions of courts in proceedings on minor children Výchova a výchovná opatření Upbringing and upbringing measures První rozhodnutí o výchově First decision on upbringing of child svěřeno (ponecháno) Custody of a child granted to: matce 14 615 23 233 27

Více

JUSTICE, CRIME Rozhodnutí soudů v řízení o nezletilých dětech Decisions of courts in proceedings on minor children

JUSTICE, CRIME Rozhodnutí soudů v řízení o nezletilých dětech Decisions of courts in proceedings on minor children Výchova a výchovná opatření Upbringing and upbringing measures První rozhodnutí o výchově First decision on upbringing of child svěřeno (ponecháno) Custody of a child granted to: matce 14 615 23 233 27

Více

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR Bakalářská diplomová práce Vypracovala: Kateřina Jurčová Vedoucí

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Iveta Pavezová Úvod Introduction Výzkumy povědomí o regionálních značkách Regional brand researches awareness 2008 79 % respondentů bez

Více

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Komplexnost, Nátlak, Nulová tolerance Nařízení Business Continuity Interní hrozby

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

JUSTICE, CRIME Rozhodnutí soudů v řízení o nezletilých dětech Decisions of courts in proceedings on minor children

JUSTICE, CRIME Rozhodnutí soudů v řízení o nezletilých dětech Decisions of courts in proceedings on minor children Ukazatel 995 2000 2005 200 20 202 203 204 Indicator Výchova a výchovná opatření Upbringing and upbringing measures První rozhodnutí o výchově First decision on upbringing of child svěřeno (ponecháno) Custody

Více

Petr Bednář managing director

Petr Bednář managing director PRESENTATION Petr Bednář managing director Company profile Designing office Petr Bednář Tebeco was established in 2004. At the beginning the company was mainly focusing on mechanical-engineering consulting

Více

Stojan pro vrtačku plošných spojů

Stojan pro vrtačku plošných spojů Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště Kollárova 617, Uherské Hradiště Stojan pro vrtačku plošných spojů Závěrečný projekt Autor práce: Koutný Radim Lukáš Martin Janoštík Václav Vedoucí projektu:

Více

Innovated Solution: Questions and Answers after the Webinar

Innovated Solution: Questions and Answers after the Webinar Innovated Solution: Questions and Answers after the Webinar Budou podkladové materiály webináře také v českém jazyce? Prezentace pro webinář je pouze v anglické verzi. Před začátkem testů s účastníky však

Více

Publicita projektů CZ09 Info na webu

Publicita projektů CZ09 Info na webu Publicita projektů CZ09 Info na webu Jan Aschermann, MŠMT 27.8. 2015 Komunikace - co kde najdete na webu Změna struktury Norských fondů na webu MŠMT Změna kontaktních telefonů na MŠMT Základní informace

Více

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Odborový svaz novinářů a pracovníků médií v České republice ve spolupráci s Evropskou federací novinářů

Více

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 17 January /05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 17 January /05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 17 January 2005 5403/05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1 COVER NOTE From : Mr. Jan KOHOUT, Permanent Representative of the Czech Republic to the European Union Date of receipt

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

aktuality, novinky Ing. Martin Řehořek

aktuality, novinky Ing. Martin Řehořek CzechPOINT@office aktuality, novinky Ing. Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Aktuality z provozu KzMU statistiky Mám zájem o konverzi Kde

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 13. srpna 2010 O B S A H 2. Rozhodnutí hejtmana Libereckého

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Michaela Lukešová Corporate Communications Robert Bosch odbytová s.r.o. 1 10.05.2013 Robert Bosch GmbH 2012. Všechna práva vyhrazena, také pro

Více

Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz. Mezinárodní spolupráce Spolupráce s NP Saské Švýcarsko a Gory stolowe

Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz. Mezinárodní spolupráce Spolupráce s NP Saské Švýcarsko a Gory stolowe Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz Mezinárodní spolupráce Spolupráce s NP Saské Švýcarsko a Gory stolowe Spolupráce s NP Saské Švýcarsko Chráněná krajinná oblast Labské pískovce Národní Park

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

SZIF - Evropské dotace s plnou elektronickou podporou a kontrolou

SZIF - Evropské dotace s plnou elektronickou podporou a kontrolou SZIF - Evropské dotace s plnou elektronickou podporou a kontrolou Charakteristiky řešení IS SZIF SAP Realizace platební agentury SZIF je řešení: o A komplexní, o B integrované, o C podporující standardizaci

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

ČSN EN ISO OPRAVA 2

ČSN EN ISO OPRAVA 2 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10; 11.040.01 Květen 2010 Zdravotnické prostředky Systémy managementu jakosti Požadavky pro účely předpisů ČSN EN ISO 13485 OPRAVA 2 85 5001 idt EN ISO 13485:2003/AC:2009-08

Více

I N F O R M A T I O N

I N F O R M A T I O N I N F O R M A T I O N about the way of the economic operators registration and assignment of the EORI number in the Czech Republic The Commission Regulation No. 312/2009 which amends the Commission Regulation

Více