V ROâNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V ROâNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2005"

Transkript

1 V ROâNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2005 Obsah / Contens Úvodní slovo pfiedsedy Úfiadu prûmyslového vlastnictví Introductory word of the President of the Industrial Property Office V konné ãinnosti Úfiadu prûmyslového vlastnictví Executive activities of the Industrial Property Office Patenty Patents UÏitné vzory Utility models PrÛmyslové vzory Industrial designs Ochranné známky Trademarks Oznaãení pûvodu a zemûpisná oznaãení Appellations of origin and geographical indications Sporná fiízení Dispute proceedings Opravná fiízení Appeal procedures Vydávání patentov ch spisû a Vûstníku Publication of patent documents and the Official Journal Kontrola Auditing ZpfiístupÀování prûmyslovû právních informací Making patent information accessible Zvy ování obecného povûdomí o v znamu systému ochrany prûmyslov ch práv Increasing public awareness of the importance of industrial property rights protection Elektronické informaãní sluïby Internet Electronic Information services the Internet Poskytování informací podle zákona ã. 106/1999 Sb., o svobodném pfiístupu k informacím Providing information in accordance with the Act No. 106/1999 Coll., on Free Access to Information Vzdûlávací a publikaãní ãinnost Educational and publishing activities Legislativní a právní ãinnost Legislative and legal activities V bûr dûleïit ch judikátû ãesk ch soudû ve vûci prûmyslov ch práv Important decisions of Czech courts in IP matters

2 2005 V ROâNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT Mezinárodní spolupráce International cooperation Evropská patentová organizace European Patent Organisation Svûtová organizace du evního vlastnictví World Intellectual Property Organisation Úfiad pro harmonizaci na vnitfiním trhu Office for Harmonisation in the Internal Market Dvoustranná spolupráce a Visegrád Bilateral cooperation and the Visegrád Group Ekonomika Úfiadu Economy of the Office Zamûstnanci a organizace Employees and organisation Statistika Statistics Zamûstnanci Úfiadu prûmyslového vlastnictví v roce Employees of the Industrial Property Office in Schémata fiízení Charts of Procedures Organizaãní schéma Organizational chart

3 V ROâNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2005 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY Ú ADU PRÒMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Dámy a pánové, uplynul rok 2005 byl pro Úfiad prûmyslového vlastnictví rokem pilné práce, rokem naplnûn m fiadou odbornû zajímav ch, av ak téï sloïit ch a obtíïn ch rozhodnutí v patentov ch a známkov ch vûcech. Byl také rokem vûnovan m plnému zapojení do mezinárodních aktivit plynoucích z ãlenství âeské republiky v Evropské unii. Pfiem leli jsme o dal ím zlep ování sluïeb pro vefiejnost a nemálo pro to v roce 2005 uãinili. Práce Úfiadu úzce souvisela s naplàováním Lisabonského procesu zvy ování konkurenceschopnosti evropského hospodáfiství. Vláda âeské republiky tento proces jednoznaãnû podporuje, o ãemï svûdãí fiada konkrétních opatfiení, jako Akãní plán pro Evropu, Národní inovaãní politika âr na léta , Strategie hospodáfiského rûstu âr a Národní Lisabonsk program. Nejsme potû eni nízk m poãtem patentov ch pfiihlá ek ãesk ch pfiihla ovatelû. Tento jiï déle trvající obecnû nepfiízniv stav má jistû více dûvodû a Úfiad sám jej dost dobfie nemûïe pfiímo ovlivnit. To v ak neznamená, Ïe neusilujeme o jeho zlep- ení. Jsme stále pfiesvûdãeni o znaãném tvûrãím potenciálu na ich vûdcû, pracovníkû vysok ch kol, vûdeck ch ústavû a pfiedev ím podnikov ch v zkumn ch pracovi È. Z dlouhodobého hlediska povaïujeme pro zlep ení situace za v znamné vzdûlávat vefiejnost a pfiesvûdãovat ji o tom, Ïe patentová ochrana je vhodnou strategií a reáln m nástrojem upevàujícím konkurenceschopnost majitelû patentû. V tomto smûru, vedle ãinnosti vlastního Institutu prûmyslovû právní v chovy, byla organizována fiada vzdûlávacích akcí, jejichï lektory byli piãkoví odborníci Svûtové organizace du evního vlastnictví, Evropského patentového úfiadu i Úfiadu pro harmonizaci ve vnitfiním trhu, kter je orgánem Evropské unie pro ochranné známky a prûmyslové vzory. Jsme potû eni, Ïe i na e podpora pfiispûla k dal ímu roz ífiení samostatného vysoko kolského studijního oboru, t kajícího se ochrany du evního vlastnictví, na Vysoké kole vefiejné správy a mezinárodních vztahû v Praze. Oãekávání vkládáme i do novû ustavené Evropské patentové akademie v rámci Evropské patentové organizace, jejíï ãinnost podporujeme. Pro patentovou ochranu, stejnû jako pro dal í prûmyslovû právní instituty, je dûleïitá schopnost úãinného prosazování z nich plynoucích práv. Úfiad prûmyslového vlastnictví povaïuje za v znamné zkracovat lhûty u vlastních fiízení sporn ch, tedy fiízení o námitkách, v mazech a návrzích na zru ení a na neplatnost, a to vãetnû odvolacího fiízení. Statistiky ukazují znaãné poãty vyfiízen ch pfiípadû, pfiiãemï prûmûrná doba fiízení ãiní ménû neï jeden rok v kaïdé z instancí. âeská republika se INTRODUCTORY WORD OF THE PRESIDENT OF THE INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE Ladies and gentlemen, The past year of 2005 was a year of hard work for the Industrial Property Office, a year in which the Office made many technically interesting but on the other hand also complex and difficult decisions in patent and trademark matters. It was also a year dedicated to full involvement in international activities resulting from the membership of the Czech Republic in the European Union. We thought of further improvement of our public services and did rather a lot for it in Activities of the Office were closely connected to fulfilment of the Lisbon process of increasing the competitive strength of European economy. The Government of the Czech Republic unambiguously supports this process with a number of specific measures, such as The Action Plan for Europe, The National Innovation Policy of the Czech Republic for years , The Economic Growth Strategy of the Czech Republic and The National Lisbon Programme. We are not pleased with the low number of patent applications from Czech applicants. This long-lasting, generally unfavourable situation has undoubtedly many reasons and the Office alone cannot directly influence it. This does not mean though, that we are not trying to improve it. We are still convinced that our scientists, university employees, and specialists employed in research institutes and particularly in corporate research establishments all have considerable creative potential. From the long-term point of view we consider it vital for improvement of this situation to educate the public and persuade them that patent protection is a suitable strategy and a genuine tool that strengthens the competitiveness of patent owners. In order to achieve this we organised a number of educational activities aside from the activities of the Industrial Property Training Institute itself. The trainers who took part in these activities were top specialists from the World Intellectual Property Organisation or the European Patent Office as well as from the Office for Harmonisation in the Internal Market, which is the body of the European Union dealing with trademarks and industrial designs. We are pleased that our support contributed to further extension of independent field of study, concerning intellectual property protection, on the University of Public Administration and International Relations in Prague. We also put a lot of expectations into the new European Patent Academy established within the European Patent Organisation, the activities of which we support. For patent protection, as well as for other industrial property institutions, the ability to effectively enforce one's rights based on these patents is important. The Industrial Property Office considers it important to shorten the time of its dispute proceedings, namely opposition and revocation procedures and cancellation and invalidation proposals including appeal procedures. The statistics show considerable amount of settled cases, while the average length of the procedure is less than 3

4 2005 V ROâNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 4 tak fiadí mezi zemû s vyspûlou prûmyslovû právní kulturou. Co v ak statistiky neukazují, je vzrûstající komplikovanost tûchto pfiípadû, kde v fiadû z nich hraje v znamnou roli nejen národní, ale i evropské právo, pfiedev ím rozsáhlá judikatura Evropského soudního dvora. Vût ina koneãn ch rozhodnutí Úfiadu prûmyslového vlastnictví je pfiezkoumatelná soudem. Tento proces nám napomáhá v kontrole kvality rozhodování. Jsem rád, Ïe ve vût inû pfiípadû nezávisl soud rozhodnutí Úfiadu pfiedev ím z vûcného hlediska potvrdil. iroká spoleãenská kontrola koneãn ch rozhodnutí pfiedsedy Úfiadu je zaji Èována jejich úpln m zvefiejàováním na Internetu. Vzniká tak databáze rozhodnutí z oblasti fiízení pfied Úfiadem, jejíï informaãní hodnota je zvy ována zafiazováním pfiíkladû rozsudkû Evropského soudního dvora, dûleïit ch rozhodnutí odvolacích útvarû Evropského patentového úfiadu a Úfiadu pro harmonizaci ve vnitfiním trhu, vãetnû dosa- Ïiteln ch rozhodnutí národních soudû jin ch zemí. Pfiipravovan zákon o prosazování práv z prûmyslového vlastnictví implementuje do na eho právního fiádu odpovídající evropskou smûrnici. Tento právní pfiedpis je projednáván Parlamentem âeské republiky a mûl by vstoupit v platnost nejpozdûji na konci dubna V tomto kontextu povaïujeme za v znamné, Ïe na základû usnesení vlády ã. 330/1999 ke koncepci boje proti kriminalitû v oblasti du evního vlastnictví dochází, po úspû ném naplnûní projektu vûnovaného prosazování práv z du evního vlastnictví, k dal ímu zlep ování spolupráce orgánû vefiejné správy v boji proti v robkovému pirátství a obchodu s padûlan m zboïím. Na základû úspû ného hodnocení tohoto programu bude Úfiad organizovat ve spolupráci s fiadou resortû prohlubující kolení pro vefiejn sektor za v razné finanãní podpory Evropské unie. V prosinci byl projekt oficiálnû zahájen, praktická realizace probûhne v letech 2006 a Jsou vytvofieny v echny pfiedpoklady, aby se znalost problematiky ochrany práv prûmyslového vlastnictví postupnû stala souãástí bûïné v bavy nejen ãesk ch vûdeck ch a akademick ch funkcionáfiû, ale i pracovníkû celní správy, âeské obchodní inspekce a samozfiejmû i policie, finanãních úfiadû a dal ích. Úfiad se dobfie pfiipravil na nov správní fiád. Probûhlo kolení zamûstnancû, máme k dispozici podrobné metodické pokyny pro jednotlivé druhy fiízení, vãas byly ukonãeny práce spojené s úpravami softwarové podpory fiízení o pfiihlá kách. iroké vyuïití v poãetní techniky povaïujeme pro udrïení produktivity a kvality na í práce a i pro úplnou a vãasnou informovanost vefiejnosti za zásadní. V roce 2006 pfiedloïíme vefiejnosti na na ich internetov ch stránkách plné texty v ech dosud udûlen ch patentû a zapsan ch uïitn ch vzorû v âeskoslovensku a âeské republice. Vefiejnost tak bude mít k dispozici nejen jiï dfiíve zpfiístupnûné informace o ochrann ch známkách a prûmyslov ch vzorech, ale nyní novû i o technick ch fie eních. V této souvislosti bych chtûl za v znamnou pomoc podûkovat Evropskému patentovému úfiadu, kter se na celém projektu podílel. Pokroku bylo dosaïeno v elektronickém podávání patentov ch a vzorov ch pfiihlá ek, pfiiãemï elektronické pfiihla ováone year in each instance. The Czech Republic ranks among the countries with high industrial law culture. What the statistics do not show though, is the increasing complexity of these cases, in many of which not only the domestic but also the European law, especially the extensive judicature of the European Court of Justice, play an important role. Majority of the final decisions of the Industrial Property Office can be reviewed by court. This process helps us to control the quality of our decisions. I am glad that in majority of cases an independent court affirmed the decision of the Office from the objective point of view. Wide public control of the final decisions of the President of the Office is ensured by their full publication on the Internet. A database of decisions from the area of proceedings before the Office is thus being created. Its information value is constantly increased by inserting examples of verdicts of the European Court of Justice, important decisions of appeal organs of the European Patent Office and the Office for Harmonisation in the Internal Market, including available verdicts of national courts of other countries. The draft Act on the Enforcement of Industrial Property Rights implements into our system of law the corresponding European directive. This legal enactment is now being discussed in the Parliament of the Czech Republic and it should come into force by the end of April In this respect we consider it important that, after a successful fulfilment of the Intellectual property rights enforcement project based on the Government Decision No. 330/1999 on the Conception of the Fight Against Crime in the Sphere of Intellectual Property, the cooperation between public administration bodies in the fight against product piracy and trade with counterfeit goods has improved. Encouraged by favourable assessment of this program the Office organises a deepening training for public sector in cooperation with a number of resorts and with significant financial support of the European Union. The project was officially started in December and its practical realisation will take place in the years 2006 and There are all prerequisites for the knowledge of protection of industrial property rights to gradually become part of the common equipment of not only the Czech science and academic officials but also of the Customs Administration employees, the Czech Trade Inspection and, quite naturally, of the Police, tax offices, and others. The Office has prepared well for the new administrative regulation. Training of employees took place, we have at our disposal detailed guidelines on individual kinds of procedures, the work on modification of the software support for application procedures has been completed in time. We consider wide use of computer technology to be essential for keeping up productivity and quality of our work and also for ensuring complete and timely informedness of the public. In 2006 we will make full texts of all granted patents and utility models that have been registered in Czechoslovakia and the Czech Republic available to the public on our internet pages. The public will thus have at their disposal not only the already released information about trademarks and industrial

5 V ROâNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2005 ní ochrann ch známek bylo jiï dobfie zvládnuto dfiíve. Úfiad také úspû nû zvládl pfiechod na reformovanou verzi patentového tfiídûní, která umoïní v razn pokrok v elektronizaci ukládání i vyhledávání patentov ch dokumentû. Rok 2005 zfietelnû ukázal, Ïe Úfiad prûmyslového vlastnictví dokázal zvládnout zmûny, které nastaly pfiístupem âeské republiky k Evropské unii. Na na e území se rázem roz ífiila platnost nûkolik set tisíc ochrann ch známek Spoleãenství a práv z pfiihlá ek ochrann ch známek Spoleãenství a desítky tisíc komunitárních prûmyslov ch vzorû. Úspû nû, tedy kvalitnû a vãas, provádíme desítky tisíc re er í v databázích ochrann ch známek pro evropsk Úfiad pro harmonizaci ve vnitfiním trhu. Podporujeme ãeské pfiihla ovatele oznaãení pûvodu a zemûpisn ch oznaãení pfii procesu jejich zápisu na evropské úrovni a poskytujeme jim odpovídající odborné a informaãní zázemí. Pokraãovalo se v prosazování zájmû âeské republiky v souãasn ch otázkách ochrany prûmyslového vlastnictví, jak v rámci EU, tak i mezinárodních orgánech a organizacích. V raznû jsme se podíleli na pozici âeské republiky napfiíklad v otázkách nucen ch licencí patentû, patentovatelnosti vynálezû implementovan ch poãítaãem a prûmyslovû právní ochrany náhradních dílû, zejména u automobilû. ada dal ích v sledkû na í práce vyplyne z této v roãní zprávy. Závûrem mi dovolte podûkovat v em 250 zamûstnancûm Úfiadu prûmyslového vlastnictví za jejich práci. Práce bylo vûru hodnû, pochvalu si skuteãnû zaslouïí. Nemohu opomenout podûkovat i v em ostatním, ktefií s námi dobfie spolupracovali: pfiihla ovatelûm, odborné vefiejnosti, zamûstnancûm spolupracujících ministerstev a úfiadû, ze zahraniãních institucí pfiedev ím Svûtové organizaci du evního vlastnictví, Evropskému patentovému úfiadu a Úfiadu pro harmonizaci ve vnitfiním trhu. Karel âada designs but newly also the information about technical solutions. In this respect I would like to give my thanks to the European Patent Organisation, which partook in the whole project, for the great amount of help they gave us. Progress has been made in electronic filing of patents and industrial design applications, whereas electronic filing of trademarks had already been mastered before. The Office has also successfully switched to the reformed version of the International Patent Classification, which enables significant progress in electronisation of filing and searching for patent documents. The year 2005 showed us clearly, that the Industrial Property Office had managed to deal with the changes caused by the accession of the Czech Republic into the European Union. Validity of hundreds of thousands Community trademarks and rights from Community trademark applications as well as tens of thousands of Community industrial designs was suddenly extended to our territory. We successfully (that means well and in time) do tens of thousands of searches in databases of trademarks for the European Office for Harmonisation in the Internal Market. We support Czech applicants for appellations of origin and geographical indications during the process of their registration on European level and we give them appropriate technical and information support. We continued in pushing forward interests of the Czech Republic in current issues of industrial property protection, both within EU and within international bodies and organizations. We had outstanding share on the position of the Czech Republic, e.g. in the issues of compulsory licensing of patents, patentability of computer-implemented inventions and industrial design protection of spare parts, particularly in automobile industry. A number of other achievements of our Office will become clear from this annual report. Let me thank all the 250 employees of the Industrial Property Office for their hard work. There was really a lot of work and they deserve this compliment. I must not forget to thank all the others with whom we had a very good cooperation: the applicants, specialised public, employees of cooperating ministries and offices, foreign institutions, namely the World Intellectual Property Organisation, the European Patent Office and the Office for Harmonisation in the Internal Market. Karel âada 5

6 2005 V ROâNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT VÝKONNÉ ČINNOSTI EXECUTIVE ACTIVITIES 6

7 V ROâNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2005 V KONNÉ âinnosti Ú ADU PRÒMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Patenty V roce 2005 byl národní patentov systém v âeské republice jiï v raznû ovlivàován na ím více nûï tfiílet m ãlenstvím v Evropské patentové organizaci. Poãet evropsk ch patentû s úãinky pro âeskou republiku vzrostl oproti minulému roku sedminásobnû. S ohledem na dobu fiízení o patentov ch pfiihlá kách lze podobnû v razn nárûst oãekávat i v dal ích letech. Poãet novû úãinn ch evropsk ch patentû ãinil v roce 2005 témûfi polovinu z celkového poãtu patentû udûlen ch Úfiadem prûmyslového vlastnictví. Úfiad v tomto kalendáfiním roce udûlil národní cestou celkem patentû, o 2 % více neï v roce pfiedchozím. Z tohoto poãtu bylo 349 patentû udûleno domácím a zahraniãním pfiihla ovatelûm. Pomûr udûlen ch patentû domácím a zahraniãním pfiihla ovatelûm do velké míry odpovídal údajûm z let pfiedchozích, napfi. v roce 2004 bylo domácím pfiihla ovatelûm udûleno 293 patentû a zahraniãním pfiihla ovatelûm patentû. Negativnû bylo ukonãeno fiízení u pfiihlá ek vynálezû. V roce 2005 bylo na území âeské republiky platn ch patentû. EXECUTIVE ACTIVITIES OF THE INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE Patents In 2005 the national patent system of the Czech Republic had already been significantly influenced by more than threeyear membership of our country in the European Patent Organisation. The number of European patents valid in the Czech Republic had increased seven times compared to the year before. With regards to the length of patent application procedures we can expect similar sharp increase in the years ahead. The number of newly validated European patents in 2005 was nearly half of the total number of patents granted by the Industrial Property Office. The Office granted in total national patents in this calendar year; 2 per cent more than in the year before. 349 of these patents were granted to domestic and to foreign applicants. The proportion of patents granted to domestic and of those granted to foreign applicants largely corresponded to figures from the previous years; for example in patents were granted to domestic applicants compared to patents granted to foreign applicants. Invention applications were negatively settled in cases. In 2005 there were patents valid on the territory of the Czech Republic. Since the accession of the Czech Republic into the European patent system the number of foreign patent applications submitted in the Czech Republic in the national way has been declining. Foreign applicants take advantage of territorially wider protection provided by European patent more and more. This trend continued in the year 2005 as well. The number of applications from foreign applicants was distinctively lower than the number of applications from domestic applicants; it was less than a half of their amount. The decrease of foreign applicants seeking to obtain patents in the national way contributed to decline in the number of pending applications. Although the number of pending cases had been decreasing since 2003, the really significant change in the number of pending applications in which the applicants requested substantive examination took place in This trend also led to notable shortening of average application procedure time. 7

8 2005 V ROâNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 8 Po pfiístupu âeské republiky k evropskému patentovému systému se postupnû sniïuje poãet zahraniãních patentov ch pfiihlá ek uplatnûn ch v âeské republice národní cestou. Zahraniãní pfiihla ovatelé pfiirozenû více vyuïívají teritoriálnû ir í ochranu, kterou poskytuje evropsk patent. Tento trend se projevil i v roce Poãet pfiihlá ek zahraniãních pfiihla ovatelû byl v raznû niï í neï poãet pfiihlá ek domácích pfiihla ovatelû, ãinil necelou polovinu jejich poãtu. Odklon zahraniãních pfiihla ovatelû od získání patentû národní cestou pfiispûl ke sníïení poãtu nevyfiízen ch pfiihlá ek. PfiestoÏe se poãet nevyfiízen ch pfiípadû sniïuje jiï od roku 2003, ke zlomu v poãtu nevyfiízen ch pfiihlá ek, ve kter ch pfiihla ovatelé poïádali o provedení úplného prûzkumu, do lo aï v roce S tímto v vojem pfiímo souvisí i podstatné zkrácení prûmûrné doby fiízení o pfiihlá kách. Vlivem úbytku pfiihlá ek zahraniãních pfiihla ovatelû se mûnila i skladba technick ch oborû, ve kter ch byly vynálezy pfiihla ované národní cestou vytvofieny. Zatímco v roce 2004 byly v raznû zastoupeny pfiedev ím pfiihlá ky v oborech lékafiství, zvûrolékafiství, hygieny a strojírenství, v roce 2005 bylo nejvíce pfiihlá ek podáno v oborech doprava a textil a ohebné materiály. Tradiãnû vysok poãet pfiihlá ek v oblasti organické chemie v ak zûstal v roce 2005 zachován. Úfiad pozornû sleduje v voj v oblasti high tech vynálezû. Do této kategorie patfií obory, které jsou v souãasné dobû nejvíce rozvinuté a které stojí v popfiedí zájmu svûtové ekonomiky. Nejvíce pfiihlá ek high tech vynálezû podan ch v roce 2005 Úfiadu prûmyslového vlastnictví bylo z oblasti poãítaãû a automatického zpracování dat. Z tohoto oboru Úfiad zaznamenal 16 pfiihlá ek. Druhé nejvy í zastoupení mûly pfiihlá ky z oblasti mikroorganismû a genetického inïen rství. Tento obor pfievládal i u udûlen ch patentû, Úfiad v této oblasti udûlil 48 patentû. Podání mezinárodní pfiihlá ky podle Smlouvy o patentové spolupráci prostfiednictvím Úfiadu prûmyslového vlastnictví pfiedstavuje jednu z moïností pfiihlá ení vynálezu do zahraniãí. V roce 2005 bylo touto cestou podáno 101 pfiihlá ek. Dal í moïnost podání patentové pfiihlá ky do zahraniãí pfiedstavuje Ïádost o evropsk patent u Evropského patentového úfiadu. V roce 2005 se zv ila informaãní hodnota ãesk ch patentov ch spisû. Titulní listy patentov ch spisû obsahují nyní také informace o relevantním stavu techniky, tj. v ãet dokumentû patentové i nepatentové literatury, které byly zji tûny re er í a byly zvaïovány pfii prûzkumu patentovatelnosti vynálezu pfiihlá eného k patentové ochranû. UÏitné vzory V roce 2005 byl poãet pfiihlá ek uïitn ch vzorû oproti pfiihlá kám patentov m témûfi trojnásobn. Tento pomûr mezi pfiihlá kami uïitn ch vzorû a patentov mi pfiihlá kami je dlouhodobû stabilní. Z celkového poãtu pfiihlá ek podali zahraniãní pfiihla ovatelé ménû neï 7 %, to odpovídá stavûm minul ch let. Do rejstfiíku bylo zapsáno uïitn ch vzorû. Necel ch 8 % z celkového poãtu fiízení o pfiihlá kách uïitn ch vzorû skonãilo negativnû, z podstatné ãásti pro nesplnûní formálních poïadavkû. Due to decrease of applications from foreign applicants there was a change in the representation of individual segments in which the inventions submitted in the national way were made. While in 2004 mainly applications in medicine, veterinary science, hygiene, and machinery fields were represented, in 2005 most of the applications were submitted in transport, textile and flexible materials fields. The traditionally high number of applications in organic chemistry field remained unchanged in The office has been following attentively the development in high tech inventions field. This category comprises branches which currently belong to the most developed and which stand in the centre of interest of the world economy. Majority of high tech invention applications submitted to the Industrial Property Office in 2005 came from computer and automatic data processing field. The Office registered 16 applications in this field. The second most frequent were applications from micro-organism and genetic engineering fields. This branch had the highest proportion among the granted patents; the office granted 48 of them in this field. Submitting international application via the Industrial Property Office in accordance with the Patent Cooperation Treaty represents one of the possibilities of invention application abroad. 101 applications were submitted this way in Another possibility of submitting patent application abroad is European patent application at the European Patent Office. In 2005 the information value of Czech patent documents increased. Title-pages of patent documents now also contain information about the relevant state of art, i.e. listing of both patent and non-patent literature documents, which have been found by search and were considered during examination of patentability of the invention submitted for patent protection. Utility models In 2005 the number of utility model applications was nearly threefold compared to the number of patent applications. This proportion between utility model applications and patent applications has been stable in the long term. Foreign applicants submitted les than 7 per cent of the total number of utility model applications, which corresponds to the statistics of the past years utility models have been registered. Less than 8 per cent of the total number of utility model application procedures were settled negatively, mainly due to failure to meet formal requirements. Technical solutions submitted for utility model protection concerned mainly packing, storing, building constructions and civil engineering in general, household utensils, such as vacuum cleaners and the like, vehicles and their parts, medicine and hygiene. The average registration time in 2005 did not exceed 3 months. The number of valid utility models did not suffer any notable changes in comparison with the previous years utility models were valid on the territory of the Czech Republic at the end of 2005