DRUHÁ GENERACE ELEKTRONICKÝCH PASŮ A NOVÁ GENERACE ELEKTRONICKÝCH PRŮKAZŮ O POVOLENÍ K POBYTU. aneb Nebojte se biometrie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DRUHÁ GENERACE ELEKTRONICKÝCH PASŮ A NOVÁ GENERACE ELEKTRONICKÝCH PRŮKAZŮ O POVOLENÍ K POBYTU. aneb Nebojte se biometrie"

Transkript

1 DRUHÁ GENERACE ELEKTRONICKÝCH PASŮ A NOVÁ GENERACE ELEKTRONICKÝCH PRŮKAZŮ O POVOLENÍ K POBYTU aneb Nebojte se biometrie

2 Biometrický pas

3 Sumarizace vývoje epasů epasy s BAC (obličej) Nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 13. prosince 2004 Rozhodnutí Komise K (2005) 409 ze dne 28. února 2005 (technické specifikace) Od do Celkem vydáno epasů epasy s EAC (obličej a otisky prstů) Rozhodnutí Komise K (2006) 2909 ze dne 28. června 2006 (doplněné technické specifikace pro otisky prstů) Nařízení EP a Rady (ES) č. 444/2009 ze dne 6. května 2009 (novela Nařízení č. 2252/2004) Od Doposud vydáno epasů (k )

4 Fotografie pro biometrické pasy a jejich pořizování

5 Jak vypadá fotografie pro biometrický pas? Pro laserové gravírování obraz token image, černobílý, vzdálenost očí 60 pixelů, formát 620x796, 450 dpi Pro čip obraz full frontal image, barevný, formát 240 x 320, velikost max. 15 kb Pořizování ve speciálních kabinách: Jednotná kvalita fotografií Jednotné osvětlení Jednotné technické vybavení Obsluha úředníky samosprávy, nebo pracovníky MV

6 Zpracování pořízené fotografie, ICAO Compliance Checker Kontrola shody ICAO (15 parametrů) Snímaná oblast Výsledná fotografie TOKEN IMAGE Vzdálenost očí 60 pixelů Výsledek kontroly shody ICAO

7 ICAO Checker SW nástroj pro vyhodnocení souladu biometrických fotografií s poţadavky ICAO Je automaticky kontrolováno 15 parametrů Skloněné oči Přímý pohled Otevřená ústa Zavřené oči Červené oči Zakrytý obličej Brýle Neprůhledné brýle Odraz světla na sklech brýlí Nehomogenní osvětlení obličeje Nehomogenní pozadí Expozice Ostrost Nepřirozené barvy Škála šedi Úředník ručně potvrzuje 3 parametry

8 Pořizování fotografií malých dětí a handicapovaných občanů

9 Pohled na kvalitu biometrických fotografií v českých epasech Fotografie jsou snímány naţivo ve speciálních kabinkách Výsledkem je plně kompatibilní biometrická fotografie, která je způsobilá pro automatizované odbavení v tzv. e-gate To je velký kvalitativní rozdíl oproti státům, které biometrickou fotografii skenují z přinesených průkazových fotografií Pokud tyto státy provádějí kontrolu na shodu s ICAO parametry, jsou některé fotografie odmítnuty Takto pořízené biometrické fotografie mohou v budoucnu způsobovat problémy při automatizovaném odbavení Kvalita biometrických fotografií v českých pasech patří jednoznačně ke světové špičce!

10 Otisky prstů pro biometrické pasy a jejich pořizování

11 V jaké podobě jsou otisky prstů ukládány do čipu Ukládány jsou obrázky 2 otisků prstů ve formátu WSQ Uloţené otisky prstů jsou pouze obrázky, nejsou jakkoliv kódovány. Dětem do 12 let nejsou otisky snímány. Otisky prstů, sejmutých pro biometrické pasy, nejsou součástí jakékoliv permanentní databáze. Zákon toto neumožňuje!

12 Snímač otisků prstů Byl doplněn do sestavy v kabinách Ţadatel sleduje proces snímání na monitoru v kabince

13 Jak vybíráme nejkvalitnější otisky prstů? Vybraný prst je snímán třikrát Všechny tři pořízené otisky prstu jsou mezi sebou porovnány Automatizovaně je vybrán nejkvalitnější otisk prstu Následně je otisk prstu porovnán s nově sejmutým (čtvrtým) otiskem

14 Výsledky snímání otisků prstů v praxi U 0,7% ţadatelů není možno dosáhnout stupně kvality NFIQ=3, nebo lepší, pro kterýkoliv z otisků prstů U 0,8% ţadatelů je možno dosáhnout stupně kvality NFIQ=3, nebo lepší, pouze pro 1 otisk prstu U 98,5% ţadatelů není problém s dosaţením stupně kvality NFIQ=3, nebo lepší, pro oba otisky prstů

15 Dosaţené výsledky v zavedení otisků prstů Česká republika je čtvrtým státem světa, který zavedl otisky prstů v e-pasech Systém kontroly kvality sejmutých otisků prstů umoţňuje zařadit pouze kvalitní otisky, které jsou způsobilé pro automatizované odbavení Tímto se lišíme od jiných států EU, které ukládají otisky v jakékoliv kvalitě Diskuze na toto téma v rámci EU pokračuje

16 Od BAC k EAC

17 BAC BAC a AA Základní řízení přístupu k ochraně identifikačních údajů v čipu, které jsou shodné s údaji na datové stránce, tzv. méně citlivé údaje osobní údaje a fotografie. Symetrické klíče pro komunikaci s čipem jsou odvozeny ze strojově čitelné zóny MRZ #HASH Přístup k datům v čipu AA Aktivní autentizace jako prostředek k detekci a zamezení pokusů o klonování čipu

18 Důvody pro lepší ochranu otisků prstů Otisk prstu je citlivý osobní biometrický údaj Povinnost zavést rozšířené řízení přístupu (EAC) pro ochranu otisků prstů vyplývá z rozhodnutí Evropské komise K (2006) 2909 Specifikace EAC dle technické zprávy BSI TR Advanced Security Mechanism for Machine Readable Travel Documents Extended Access Control Specifikace EAC byla vyvinuta v rámci pracovní skupiny BIG, která je tvořena zástupci členských zemí EU

19 Od BAC k EAC EAC Rozšířené řízení přístupu k DG3 (otisky prstů) a DG4 (duhovka) Silnější klíče pro šifrování komunikace neţ u BAC EAC se skládá ze dvou kryptografických mechanismů: Autentizace Čipu Autentizace Terminálu

20 Od BAC k EAC Čipová autentizace Alternativa k Aktivní Autentizaci, ochrana proti klonování čipu Generuje silné SM klíče Veřejný klíč EAC (DG14) Jednorázový veřejný klíč IS Inspekční systém Dohoda sdíleného tajemství Biometrický pas Bezpečný šifrovaný kanál Čip není klonován

21 Od BAC k EAC Terminálová autentizace - Pouze oprávněné inspekční systémy mají přístup k otiskům prstů - Vyuţívá PKI pro autorizaci inspekčního systému DV IS Řetěz certifikátů DV, IS DVpuk CVCApuk Výzva k ověření vlastnictví ISprk ISprk ISpuk Ověření řetězce certifikátů Inspekční systém Podepsaná výzva Biometrický pas Ověření podpisu Přístup k otiskům prstů umožněn

22 Od BAC k EAC - PKI Infrastruktura Podepisovací PKI, ověřovací PKI MV Document Verifier 2 SPOC/NIMS DALŠÍ STÁTY ICAO PKD Hraniční systém Inspekční systémy na oblastních pracovištích OAMP MV Inspekční CVCAsystémy na obecních úřadech NCA DV CZE Inspekční systémy MZV STC Document Verifier 3 Výstupní kontrola Inspekční systémy na MZV a zastupitelských úřadech Document Verifier 1 Document Signer Personalizace Výroba pasů pasů

23 Čeho jsme v biometrických pasech dosáhli?

24 Úspěšnost řešení ČR Projekt jako sluţba na klíč, jehoţ výsledkem je infrastruktura pro vydávání biometrických pasů a jeden z nejkvalitnějších pasů ve světě ČR splnila všechny termíny i technické podmínky stanovené EU ČR je aktivní na mezinárodním poli Mezinárodní testy interoperability EAC pasů v Praze (rok 2008) EU akceptovala český návrh technické normy pro SPOC Tyto výsledky byly dosaženy ve spolupráci MV, STC a všech subdodavatelských firem

25 Jaký další biometrický doklad bude následovat? POVOLENÍ K POBYTU CIZINCE (PKP)

26 Co je PKP? Průkaz o povolení k pobytu pro státní příslušníky cizích zemí Jednotný vzor PKP podle technických specifikací EU - Nařízení Rady (ES) č. 1030/2002 ve znění Nařízení Rady (ES) č. 380/2008 Povinnost států EU určit výrobce ČR určila STC jako výrobce PKP Registrace výrobce v orgánech EU STC je registrována v orgánech EU jako oficiální výrobce PKP pro ČR

27 Milníky vývoje PKP Samolepící štítek Nařízení Rady (ES) č. 1030/2002 ze dne 13. června 2002 Rozhodnutí Komise K (2002) 3069 ze dne 14. srpna 2002 (technické specifikace) Samolepící štítek strojově čitelný s fotografií drţitele Od 2004 Zahájení vydávání epkp Nařízení Rady (ES) č. 380/2008 ze dne 18. dubna 2008 (novela Nařízení č. 1030/2002) Rozhodnutí Komise K (2009) 3770 ze dne 20. května 2009 (technické specifikace pro biometrické údaje) Plastová karta ID1 s čipem Rozhodnutí ČR zavést oba biometrické údaje současně Nejdéle od

28 Štítek PKP podle vzoru EU Vydáván od 2004 Ročně vydáváno ks

29 Velká Británie Začala v roce 2009 jako první stát EU vydávat karty epkp s biometrickými údaji

30 Design karty epkp Jednotný design dle vzoru EU

31 Personalizovaná karta epkp Bezkontaktní čip (ICAO aplikace) Kontaktní čip (volitelně)

32 Shrnutí STC připravila první prototypy karet epkp dle specifikací EU Předpokládá se, ţe ročně bude vydáváno epkp Jednou z moţností jak řešit vydávání epkp je integrace do Projektu CDBP