VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ"

Transkript

1 Č.j.: Vyřizuje: LB-3005/2013-STU-VL Lámr, úřední osoba Datum: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková část: Stavební úřad Městského úřadu v Lázních Bělohradě, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony (dále jen stavební zákon ), v územním řízení posoudil podle 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne podala společnost VČP Net, s.r.o., IČO , Pražská třída 485, Hradec Králové zastoupená na základě plné moci č společností Inpos-projekt, s.r.o., IČ , Nitranská č.p. 381/7a, Liberec 3 (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: I. Vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Reko MS Lázně Bělohrad - ulice Kotykova alej Lázně Bělohrad na pozemcích st.p. 544, p.č. 630/1, 630/2, 623, 560/30, 647/3, 560/5, 544 v katastrálním území Lázně Bělohrad. Stavba obsahuje: Předmětem umístění stavby je výměna stávajícího NTL plynovodu DN 200 z roku 1961 v ulici T.G. Masaryka v úseku od regulační stanice po křižovatku s ulicí Nádražní včetně propojů na boční plynovody. Plynovod a plynovodní přípojky budou vyměněny v jiné trase. Tento plynovod bude nahrazen novým PE 225 v délce 307,5 m a to včetně bočních propojů do ulice Kotykova alej s propoji na stávající plynovody DN 200 a PE 90 vedené na druhou stranu od RS než je směr úseku rekonstrukce. Na výstupu z RS bude osazen zemní uzávěr PE 225 a před rozbočením řadů DN 200 a PE 90 budou rovněž osazeny zemní uzávěry PE 225 a PE 90. Plynovod bude dále veden ulicí Kotykova alej včetně vykřížení železničního přejezdu (toto bude v prostoru přejezdu řešeno řízeným protlakem). V křižovatce s ulicí Nádražní bude vysazen T-kus PE 225/225.

2 Č.j. LB-3005/2013-STU-VL str. 2 II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí a současně dle projektové dokumentace, kterou ověřil autorizovaný inženýr pro techniku prostředí a technologická zařízení staveb ing. Libor Braun (ČKAIT ). 2. Pro umístění stavby se jako stavební pozemek vymezují pozemky přímo dotčené stavbou. 3. Další stupeň dokumentace (projektová dokumentace pro povolení stavby) musí být vypracován osobou oprávněnou dle zvláštních předpisů. 4. Před zahájením prací stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby a vyznačení polohy podzemních sítí subjektem k tomu oprávněným. Zároveň je stavebník povinen omezit stavební práce v ochranných pásmech podzemních sítí a vedení a řídit se ČSN a požadavky uvedenými v zákoně č. 458/2000 Sb., v platném znění. Při umístění stavby je žadatel povinen dodržet podmínky ochrany a provádění činností v ochranných pásmech jednotlivých vlastníků, správců a provozovatelů sítí, jakož i další podmínky týkající se umístění předmětného stavebního záměru (RWE Distribuční služby, s.r.o., ČEZ Distribuce, a.s., Telefónica Czech Republic, a.s., Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., ČD Telematika, a.s., České dráhy, a.s.) 5. Umístění stavby v ochranném pásmu dráhy je podmíněno dodržením podmínek Správy železniční dopravní cesty, st.o. dle stanoviska zn. 1309/12 OŘ HKR-150 ze dne : - Při provádění a užívání stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozování dráhy a drážní dopravy. Stavba v řešeném území nesmí narušit stabilitu drážního tělesa dotčené železniční trati, provozuschopnost drážních zařízení a bezpečnost železničního provozu. Stavebník musí respektovat Vyhlášku č. 177/1995 Sb. Stavební a technický řád drah. Realizací stavby nesmí dojít ke ztížení budoucí údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení. - Budou splněny podmínky samostatného vyjádření k dotčeným drážním sdělovacím sítím ve správě ČD Telematiky a. s. zn.: 4168/ ze dne Před zahájením protlaku pod tratí budou vytyčeny dotčené zabezpečovací sítě ve správě SŽDC Oblastní ředitelství Hradec Králové a bude dohodnuta jejich ochrana viz orientační zákres v příloze č. 2. Vytyčení a případný dohled zajistí na objednávku pracovník okrsku ve Staré Pace pan Nálevka, tel.: Budou splněny podmínky samostatného vyjádření majitele dotčeného drážního pozemku ČD- RSM HK zn.: 2138/2012 ze dne Protlak pod tratí v prostoru žel. přejezdu bude proveden přesně dle ověřené dokumentace v příloze, tzn. v hloubce min. 3 m pod niveletou koleje do vzdálenosti min. 5 m od osy krajní koleje, ve vzdálenosti min. 6 m od drážního propustku. Chránička musí vyhovovat zatížení podle ČNS a ČNS pro zatěžovací vlak Z. Starý plynovod bude z drážního propustku a pozemku v rámci stavby odstraněn. - Při realizaci stavby nesmí dojít k přiblížení pracovníků zhotovitele, jeho machizmů a stavebních dílů na vzdálenost menší než 3 m od osy koleje bez přítomnosti a souhlasu objednaného bezpečnostního dohledu oprávněným pracovníkem SŽDC. To neplatí při běžném užívání žel. přejezdu a pokud mají pracovníci zhotovitele platné oprávnění ke vstupu do vyhrazeného obvodu dotčené dráhy. - Vytěžená zemina nebude ukládána ke koleji, přebytečná zemina bude odvezena mimo pozemek dráhy, který bude nakonec řádně upraven do dohodnutého, resp. náležitého stavu. - Pokud dojde v důsledku stavby k poškození drážních zařízení, ke znečištění štěrkového lože, k ohrožení stability drážního tělesa nebo k narušení geometrické polohy koleje, bude uvedení drážních zařízení do původního (řádného) stavu zajištěno stavebníkem nebo zhotovitelem předmětné stavby, na jeho náklady na stavbou způsobené traťové výluky nebo pomalé jízdy. - Při případném naražení podzemní vody bude tato čerpána mimo odvodňovací zařízení dráhy. Stavba nesmí být odvodněna na pozemky SŽDC nebo do jejich odvodňovacích zařízení. - Zhotovitel zajistí během provádění zemních prací v obvodu dráhy průběžné sledování geometrické polohy koleje. O příp. změně bude okamžitě informován pověřený dohled za SŽDC. - SŽDC se vyhrazuje právo na dočasné zastavení stavebních prací v případě ohrožení bezpečnosti nebo plynulosti provozování dráhy a drážní dopravy. - Jakékoliv změny stavby v OP dráhy budou před jejich zahájením se SŽDC a s ČD písemně projednány.

3 Č.j. LB-3005/2013-STU-VL str. 3 - Dohledem nad prováděnou stavbou v ochranném pásmu a v obvodu dráhy bude za SŽDC pověřen (vyjma kabelových sítí) vedoucí Traťového okrsku Stará Paka p. Bodnár, tel.: , nebo jím určený zástupce, kterému bude oznámeno zahájení a ukončení prací v OP dráhy. - Zahájení prací na protlaku pod tratí oznámí zhotovitel dohledu za SŽDC minimálně 14 dní předem. - Před zahrnutím montážních jam bude dohled za SŽDC zhotovitelem přizván ke kontrole provedení protlaku a výsledek bude s jeho podpisem zapsán do stavebního deníku. - Ještě před konáním závěrečné kontrolní prohlídky stavby provede dohled za SŽDC, na základě žádosti zhotovitele, prohlídku dokončené stavby v OP dráhy, včetně úpravy stavbou dotčeného drážního pozemku dle dohodnutého, resp. náležitého stavu, o čemž bude proveden zápis ve stavebním deníku. - Jako účastník řízení trváme na tom, aby všechny výše uvedené podmínky byly zapracovány do stavebního povolení jako nezbytně závazné, s uvedením č.j. a data vydání tohoto stanoviska. Bez splnění výše uvedených podmínek nedají SŽDC souhlas s užíváním (kolaudací) stavby. 6. Žadatel je dále v rámci umístění povinen vycházet z podmínek stanovených společností České dráhy, a.s. ve vyjádření č.j. 2138/2012 ze dne Dále je povinností žadatele dodržet podmínky Drážního úřadu, sekce stavební, oblast Praha týkající se umístění stavby v ochranném pásmu dráhy železniční tratě v souhlasu zn. MP-SOP0764/12-2/So DUCR-22651/12/So ze dne V rámci umístění stavebního záměru je žadatel povinen vycházet z ustanovení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemen a souhlasu se zřízením stavby uzavřené s Městem Lázně Bělohrad. Současně je povinností v rámci umístění dodržet ujednání dohod o realizaci přeložek plynovodních přípojek a částí odběrních plynových zařízení a o právu provést stavbu, které byly uzavřeny s vlastníky přímo dotřených nemovitostí. 9. Veškerý stavební materiál, případně zemina z výkopů, která bude po dokončení stavby využita k terénním úpravám, bude skladován na vlastním pozemku žadatele. V případě potřeby odvozu materiálů (suť, přebytečná zemina apod.) lze tyto ukládat pouze na povolených, k tomuto účelu vymezených skládkách. 10. Po dokončení stavebních prací musí být pozemek upraven tak, aby bylo zajištěno nezávadné odvádění povrchových vod a nebyly měněny odtokové poměry v dané lokalitě. 11. Podmínky týkající se samotného provedení stavby a stavebních činností včetně činností v ochranných pásmech budou zohledněny ve smyslu 115 odst. 1 stavebního zákona v podmínkách stavebního povolení na předmětný stavební záměr. K žádosti o stavební povolení je žadatel povinen připojit projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních zpracovanou dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění. Účastníci řízení dle 85 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a) stavebního zákona a 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád ), na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: VČP Net, s.r.o., IČ , Pražská třída 485, Hradec Králové Město Lázně Bělohrad, IČ , Náměstí K.V. Raise 35, Lázně Bělohrad DEPRAG CZ, a.s., IČ , T.G.Masaryka 113, Lázně Bělohrad České dráhy, a.s., IČ , Nábřeží L. Svobody 1222, Praha Odůvodnění Dne podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad oznámil podle 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve kterém upustil od ústního jednání a místního šetření, jelikož jsou mu poměry v území dobře známy a žádost poskytuje dostatečný

4 Č.j. LB-3005/2013-STU-VL str. 4 podklad pro posouzení záměru. Účastníci řízení a dotčené orgány mohli své námitky a stanoviska podat do Vzhledem k tomu, že okruh účastníků řízení je větší než 30, je postupováno dle 144 správního řádu, tzn. je vedeno řízení s velkým počtem účastníků. Účastníci řízení dle 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona v návaznosti na 27 odst. 2 správního řádu jsou obesíláni veřejnou vyhláškou. Ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny žádné námitky ani připomínky a nebyly shledány žádné vady nebo nedostatky žádosti, které by bránily vydání územního rozhodnutí na předmětný stavební záměr. Při posouzení návrhu umístění stavby podle vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb., v platném znění, stavební úřad po podrobném přezkoumání zjistil, že záměr není v rozporu s dotčenými ustanoveními vyhlášky a vybranými ustanoveními, které se týkají umísťování staveb. Stavební úřad došel k závěru, že změnou využití území nebudou ohroženy zájmy na úseku ochrany životního prostředí a památkové péče ani další zájmy chráněné zvláštními předpisy. Dále zjistil, že záměrem nebudou nepřiměřeně dotčena práva účastníků řízení. Stavební úřad na základě výsledků projednání návrhu v územním řízení a jeho posouzení z hledisek uvedených v ustanovení 90 stavebního zákona zjistil: a) Soulad s vydanou územně plánovací dokumentací - stavba je dle platné územně plánovací dokumentace situována v plochách místních a ostatních komunikací (dopravní infrastruktura), které je textové části Územního plánu Města Lázně Bělohrad schváleného , včetně Změny č. 1 územního plánu schválené a Změny č. 2 územního plánu schválené dne umožnují umísťování podzemních sítí technické infrastruktury. Stavební záměr není v rozporu s územně plánovací dokumentací ani s cíli a záměry územního plánování. b) Stavba svým architektonickým ztvárněním a umístěním na pozemcích není v rozporu s charakterem prostředí a není v rozporu s požadavky na ochranu architektonických hodnot v této lokalitě. c) Umístění stavby odpovídá obecným požadavkům na využití území. Pozemky svou velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním a základovými poměry umožňují umístění i realizaci navrhované stavby. Napojení stavby na sítě technického vybavení není řešeno. d) Požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu týkající se umístěním stavby jsou zohledněny v předložených vyjádřeních a stanoviscích, požadavky pro provedení stavby a stavební činnosti budou zohledněny ve stavebním povolení. e) Umístění stavby splňuje požadavky zvláštních právních předpisů a není v rozporu se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Stanoviska, vyjádření, předložené doklady a podklady: - Projektová dokumentace ověřená autorizovaným inženýrem pro techniku prostředí a technologická zařízení staveb ing. Liborem Braunem (ČKAIT ) - Vyjádření společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., zn ze dne Vyjádření Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. ze dne , vyjádření ze dne , vyjádření ze dne Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. zn ze dne včetně souhlasu s umístěním a s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení ES, vyjádření zn ze dne Vyjádření společnosti ČEZ ICT Services, a.s. zn ze dne Vyjádření společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. č.j /11 ze dne , vyjádření č.j /13 ze dne

5 Č.j. LB-3005/2013-STU-VL str. 5 - Vyjádření Města Lázně Bělohrad ze dne , vyjádření ze dne , vyjádření ze dne Závazné stanovisko Ministerstva zdravotnictví, českého inspektorátu lázní a zřídel č.j. MZDR 5874/2012-2/OZD-ČIL-V ze dne Vyjádření Regionálního muzea a galerie v Jičíně ze dne Stanovisko Dopravního inspektorátu Policie České republiky č.j. KRPH-2492/ČJ ze dne Stanovisko Správy železniční a dopravní cesty, st.o. zn. 1309/12 OŘ HKR-150 ze dne , stanovisko č.j. 4052/12-SDC SVČ-150 ze dne , vyjádření zn. 7709/13-OŘ HKR-150 ze dne , vyjádření zn /13-OŘ HKR-150 ze dne Souhrnné stanovisko společnosti ČD Telematika a.s. zn. 4168/ ze dne Vyjádření společnosti České dráhy, a.s. č.j. 2138/2012 ze dne , vyjádření č.j. 2801/2012-O31 ze dne Souhlas Drážního úřadu zn. MP-SOP0764/12-2/SO DUCR-22651/12/So ze dne Vyjádření a závazné stanovisko Městského úřadu Jičín, odboru životního prostředí č.j. MuJc/2012/4084/ZP/Pol ze dne Závazné stanovisko České republiky Ministerstva obrany, Vojenské a ubytovací stavební správy Pardubice č.j. 8013/16999-ÚP/ ze dne , vyjádření č.j. 2985/ ÚP/ ze dne Vyjádření společnosti GTS Czech s.r.o. zn ze dne Vyjádření společnosti UPC Česká republika, s.r.o. zn /Ru ze dne Vyjádření společnosti České Radiokomunikace, a.s. zn. ÚPTS/OS/89829/2013 ze dne Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemen a souhlasu se zřízením stavby mezi žadatelem a Městem Lázně Bělohrad - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.j /2012-O25 mezi žadatelem a společností České dráhy, a.s. - Dohoda o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení a o právu provést stavbu uzavřené mezi žadatelem a společností DEPRAG CZ, a.s. - Plná moc k zastupování č , doklad o úhradě správního poplatku Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. V průběhu řízení nebyly uplatněny žádné námitky účastníků řízení. Předložený návrh není v rozporu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona, předpisy vydanými k jeho provádění ani dotčenými zvláštními předpisy a neshledal tedy důvody, pro které by nebylo možné předmětný záměr realizovat. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Účastníci řízení dle 85 odst. 2 stavebního zákona a 27 odst. 2 správního řádu - další dotčené osoby: ČEZ Distribuce, a.s., RWE Distribuční služby s.r.o., ROSS Dvůr Králové nad Labem, Telefónica Czech Republic, a.s., Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., Správa silnic Královéhradeckého kraje, a.s., a dále osoby mající vlastnická nebo jiná práva k sousedním stavbám a sousedním pozemkům a stavbám na nich, tzn. pozemky st.p. 165/1, 165/2, 165/3, 165/4, 165/5, 165/6, 193/1, 193/2, 193/3, 212,

6 Č.j. LB-3005/2013-STU-VL str , 262, 850, 884, 885 a p.č. 281/2, 281/41, 282/2, 381/4, 390/1, 390/33, 560/5, 560/25, 560/34, 560/36, 560/38, 617, 647/1 a 650 v katastrálním území Lázně Bělohrad. Okruh účastníků řízení byl vymezen podle ustanovení 85 stavebního zákona. Do okruhu účastníků řízení byl zahrnut žadatel a vlastníci přímo dotčených parcel, kteří jsou hlavními účastníky řízení ve smyslu ustanovení 27 odst. 1 a) správního řádu. Za vedlejšího účastníka řízení ve smyslu ustanovení 27 odst. 2 a 3 správního řádu pak byli vymezeni vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich, neboť vlastnická práva k tomuto pozemku by mohla být rozhodnutím přímo dotčena. Osoby, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k dalším pozemkům nebo stavbám na nich, nemohou být s ohledem na rozsah stavby nebo jejím umístěním či provedením přímo dotčeni. Účastníky řízení jsou současně vlastníci a provozovatelé inženýrských sítí v lokalitě. Jiným osobám postavení účastníka řízení nepřiznává žádný zvláštní předpis. Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. Vyhodnocení připomínek veřejnosti: Připomínky veřejnosti nebyly uplatněny. Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. Poučení účastníků Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu KHK v Hradci Králové podáním u zdejšího správního orgánu. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Rozhodnutí má podle 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Vlastník stavby je povinen dbát na dodržení 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že je povinen oznámit nejbližšímu archeologickému pracovišti (Regionální muzeum a galerie Jičín tel ) svůj záměr a umožnit mu provedení záchranného archeologického výzkumu. V případě provedení tohoto výzkumu s ním oprávněná organizace uzavře dohodu o podmínkách archeologického výzkumu na nemovitosti. Dojde-li k archeologickému nálezu mimo provádění archeologických výzkumů, oznámí toto stavebník ve smyslu 23 odst. 2 cit. zákona nejpozději druhého dne nejbližšímu muzeu buď osobně, nebo prostřednictvím obecního úřadu.

7 Č.j. LB-3005/2013-STU-VL str. 7 Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění byl uhrazen dne ve výši ,-Kč podle přílohy sazebníku, položky 17 bod 1. písm. f). Příloha: Situace stavby Otisk úředního razítka Alena Zahradníková vedoucí stavebního úřadu Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Patnáctý den vyvěšení na úřední desce Městského úřadu v Lázních Bělohradě je dnem doručení. Vyhláška s potvrzením o vyvěšení bude obratem vrácena stavebnímu úřadu. Vyvěšeno dne:... Sejmuto dne:... Obdrží (doporučeně, do vlastních rukou, do DS): Účastníci řízení dle 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, v souladu s 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád ): 1. VČP Net, s.r.o., Pražská třída č.p. 485, Hradec Králové 4 zastoupení: Inpos-projekt, s.r.o., Nitranská č.p. 381/7a, Liberec 3 Účastníci řízení dle 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona v návaznosti na 27 odst. 2 správního řádu: 2. Město Lázně Bělohrad, Náměstí K.V. Raise 35, Lázně Bělohrad 3. DEPRAG CZ, a.s., T.G.Masaryka č.p. 113, Lázně Bělohrad 4. České dráhy, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, Praha Účastníci řízení dle 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona v návaznosti na 27 odst. 2 správního řádu: 5. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p. 874, Děčín 4, Děčín 2 6. RWE Distribuční služby s.r.o., ROSS Dvůr Králové nad Labem, Plynárenská č.p. 499, Brno 7. Telefónica Czech Republic, a.s., Masarykovo náměstí č.p. 2655, Pardubice 2 8. Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., Na Tobolce č.p. 428, Holínské Předměstí, Jičín 9. Správa silnic Královéhradeckého kraje, a.s., Kutnohorská č.p. 59, Hradec Králové Ostatní účastníci řízení jsou v souladu s 92 odst. 3 stavebního zákona vyrozuměni veřejnou vyhláškou, jelikož se ve smyslu 144 správního řádu se jedná o řízení s velkým počtem účastníků. Dotčené orgány: 10. Městský úřad Jičín, odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkovo náměstí č.p. 18, Jičín 11. Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí, Žižkovo náměstí č.p. 18, Jičín Městský úřad Jičín, oddělení státní památkové péče, Žižkovo náměstí č.p. 18, Jičín 13. Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor zdravotních služeb - Český inspektorát lázní a zřídel, Palackého nám. č.p. 4, Praha Policie ČR, územní odbor Jičín, Dopravní inspektorát, Balbínova č.p. 24, Jičín 15. Vojenská ubytovací a stavební správa, Teplého č.p. 1899, Pardubice 16. Drážní úřad, oblast Praha, Wilsonova č.p. 80, Praha Správa železniční dopravní cesty, U Fotochemy č.p. 259, Hradec Králové

8 Č.j. LB-3005/2013-STU-VL str. 8