Citát ŘÍJEN Městský úřad informuje... ROČNÍK XXII. ČÍSLO 239. Výběr místního poplatku za likvidaci odpadu. Pronájem bytu 1+kk, Žďárská 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Citát ŘÍJEN 2012. Městský úřad informuje... ROČNÍK XXII. ČÍSLO 239. Výběr místního poplatku za likvidaci odpadu. Pronájem bytu 1+kk, Žďárská 1"

Transkript

1 Cena 5 Kè ŘÍJEN 2012 ROČNÍK XXII. ČÍSLO 239 Musíme umět odpouštět a netrvat v nepřátelství a v nevlídném smýšlení, které druhému činí bolest a nám brání v požitku ze sebe samých. Napoleon Bonaparte Citát Městský úřad informuje... Výběr místního poplatku za likvidaci odpadu V měsíci říjnu bude prostřednictvím platby SIPO vybírán poplatek za odpad za II. pololetí Výše poplatku za rok 2012 je 480 Kč na osobu s trvalým pobytem na území města (240 Kč za pololetí). V případě změny místa trvalého pobytu v průběhu kalendářního roku se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně pobytu v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce. Občané, kteří nemají zavedené soustředěné inkaso plateb obyvatelstva, uhradí poplatek v hotovosti na podatelně městského úřadu nebo poštovní poukázkou, kterou obdrží začátkem měsíce. Splatnost poplatku za II. pololetí je do 31. října Přistavení velkoobjemových kontejnerů Kontejnery na objemný odpad budou přistaveny v místních částech Ždírce n.d. v těchto termínech: Nové Ransko u prodejny Horní Studenec u kulturního domu Nový Studenec u autobusové zastávky Údavy u autobusové zastávky Stružinec na stanovišti kontejnerů Kohoutov u požární nádrže Benátky u hasičské zbrojnice Hřiby z Ranských lesů Autor fotografie: Jaroslav Hamsa Objemný odpad, který lze do kontejnerů uložit: staré koberce, linolea, matrace, drobný nábytek, umyvadla, toalety apod. Do kontejnerů na objemný odpad nepatří stavební suť, železný šrot, pneumatiky, elektroodpad, nebezpečný odpad, jako např. zářivky, výbojky, autobaterie, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné. Pronájem bytu 1+kk, Žďárská 1 Město Ždírec n.d. pronajme od byt 1+kk o podlahové ploše 38 m 2 v 2. NP budovy čp. 1 ve Žďárské ulici (budova bývalé pošty). Žádosti o pronájem bytu mohou podávat zájemci do včetně. Informace o podmínkách nájmu podají zájemcům zaměstnanci městského úřadu pan Pleva a paní Ondráčková. Sbírka šatstva a prádla Pečovatelská služba ve Ždírci nad Doubravou upozorňuje občany, že charitativní sbírka šatstva bude probíhat od 15. října do 28. října 2012 v prostorách garáže za Městskou knihovnou a informačním centrem. Prostor garáže bude otevřen nepřetržitě a označen nápisem CHARITA.

2 Městský úřad informuje... OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTU KONÁNÍ VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČR A DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ Starosta města Ždírec nad Doubravou podle 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle 27 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů O Z N A M U J E: 1. Volby do Senátu Parlamentu České republiky a volby do zastupitelstev krajů se uskuteční: v pátek 12. října 2012 v době od do hodin a v sobotu 13. října 2012 v době od 8.00 do hodin. 2. Místo konání voleb, adresa volební místnosti: Místem konání voleb v okrsku č. 1 je zasedací místnost Městského úřadu Ždírec n.d., Školní 500, pro voliče ze severní části Ždírce n.d., z Benátek a z Kohoutova. Místem konání voleb v okrsku č. 2 je společenská místnost v Domě s pečovatelskou službou ve Ždírci n.d., Nad Řekou 560, pro voliče z jižní části Ždírce n.d., z Údav, ze Stružince a z Nového Ranska. Místem konání voleb v okrsku č. 3 je budova Kulturního zařízení Horní Studenec 14, pro voliče z Horního a Nového Studence. 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky: pro hlasování do zastupitelstev krajů platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Pro hlasování do Senátu PČR: platným občanským průkazem nebo cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky na adresu jeho trvalého pobytu. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 5. Pokud volič nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, může nejpozději do 5. října 2012 písemně a nejpozději do 10. října 2012 osobně požádat městský úřad o vydání voličského průkazu, který ho opravňuje hlasovat. Pro volby do zastupitelstev krajů se voličský průkaz vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu v územním obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny. Pro volby do Senátu PČR se voličský průkaz vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu ve volebním obvodu, kde jsou volby vyhlášeny, popřípadě voličům zapsaným ve zvláštním seznamu. 6. Volič může požádat ze závažných důvodů, zejména zdravotních, městský úřad a ve dnech voleb volební komisi o umožnění hlasování do přenosné volební schránky. 7. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostor určených pro úpravu hlasovacích lístků. Ve Ždírci nad Doubravou, dne 14. září 2012 Jan Martinec, starosta, v.r. 2 Zasedání zastupi telstva a rady města Pozvánka na 12. zasedání zastupitelstva města Ve čtvrtek 25. října 2012 se v zasedací místnosti městského úřadu, Školní 500, uskuteční 12. zasedání zastupitelstva města, začátek v hod. Výběr usnesení z 11. zasedání zastupitelstva města, konaného Přítomno: 13 členů zastupitelstva, 18 hostů zasedání Zastupitelstvo města projednává a bez připomínek bere na vědomí: 1) činnost rady města v období od 10. do 11. zasedání ZM bez připomínek, 2) zprávu o stavu účtů města k , 3) zprávu o plnění rozpočtu města za období leden červenec Zastupitelstvo města rozhoduje: 1) o přijetí dodatku č. 1 k Pravidlům pro tvorbu a čerpání sociálního fondu v předloženém znění, 2) o poskytnutí půjčky ze Sociálního fondu města dle přílohy usnesení. Zastupitelstvo města rozhoduje o schválení dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku č. 1/2012, uzavřené mezi Městem Ždírec nad Doubravou a SK DEKORA Ždírec nad Doubravou na podporu činnosti sportovního klubu v roce 2012; dodatek č. 2 zvyšuje výši příspěvku na činnost SK v roce 2012 na částku Kč a upravuje poskytnutí příspěvku jednotlivých oddílům SK následovně: a) odměna správci stadionu Kč b) příspěvek na činnost ASPV Kč c) příspěvek na činnost oddílu odbíjené Kč d) příspěvek na činnost oddílů kopané: žáci Kč dorost Kč mužstvo B Kč mužstvo A Kč Zastupitelstvo města rozhoduje o půjčce SK DE- KORA Ždírec nad Doubravou následovně: 1) půjčka ve výši Kč se mění na příspěvek na investiční akci, určený na úhradu nákladů na výstavbu zařízení pro zavlažování hřišť na pozemku parc.č. 356/44, k.ú. Ždírec n.d., 2) podmínkou převodu půjčky na příspěvek je následný bezúplatný převod vybudovaného zařízení z vlastnictví SK DEKORA Ždírec n.d. na město. Zastupitelstvo města rozhoduje o úpravě rozpočtu města Ždírec nad Doubravou na rok 2012 dle předloženého návrhu, který tvoří přílohu usnesení. Příjmy se zvyšují o přijaté dotace ve výši Kč.

3 Zasedání zastupitelstva a rady města Zastupitelstvo města bere na vědomí žádost čj. MŽ/1039/ o prodej částí pozemku parc.č. 315/45, k.ú. Údavy, k projednání na příštím zastupitelstvu po stanovisku osadního výboru. Zastupitelstvo města: 1. rozhoduje o prodeji geometricky oddělené části pozemku parc.č. 342/206 v k.ú. Ždírec nad Doubravou o výměře cca 250 m 2 Ing. Jiřímu Matějkovi a Lucii Novákové, 2. stanovuje podmínky kupní smlouvy: kupní cena 120 Kč/m 2 náklady na zhotovení geometrického plánu a vkladu do katastru nemovitostí uhradí kupující, daň z převodu nemovitosti uhradí město. Zastupitelstvo města: 1. rozhoduje o prodeji pozemků v k.ú. Ždírec nad Doubravou: parc.č. 155/3, orná půda, výměra cca 11 m 2, parc.č. 157/9, lesní pozemek, výměra cca 78 m 2, parc.č. 157/13, lesní pozemek, výměra cca 97 m 2, parc.č. 159/5, orná půda, výměra cca 8 m 2, společnosti MINIGAL s.r.o. Nádražní 572, Ždírec nad Doubravou, Horní Studenec, , 2. stanovuje podmínky kupní smlouvy: kupní cena 50 Kč/m 2 náklady vkladu do katastru nemovitostí uhradí kupující, daň z převodu nemovitosti uhradí město. Zastupitelstvo města rozhoduje o zřízení věcného břemene v prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Děčín pro uložení kabelového vedení nízkého napětí na pozemcích parc.č. 355/13 a 413/25 a umístění sloupu vrchního vedení nízkého napětí na pozemku parc.č. 355/13, vše k.ú. Ždírec n.d. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene činí Kč bez DPH. Výběr ze zápisu z 37. schůze rady města, konané Stanovisko k umístění reklamních poutačů Rada města: 1) projednala žádost čj. MŽ/1129/ o vydání souhlasu města k umístění reklamního zařízení na oplocení pozemku rodinného domu p.č. 337, 2) schvaluje umístění reklamního zařízení na oplocení domu a zděné garáži v celkové délce 30 m v prostoru mezi pozemkem parc.č. 413/21 a oplocením za garáží, viz příloha žádosti č. 3. Dendrologický posudek Rada města: 1) se seznámila s dendrologickým posudkem lípy velkolisté, rostoucí na pozemku parc.č. 55/6, k.ú. Ždírec n.d., zpracovaným certifikovaným arboristou Ing. Vítem Obrdlíkem, 2) ukládá městskému úřadu objednat úpravu stromu dle posudku z Investiční akce I/ Nátěry a malby v ZŠ a MŠ Rada města schvaluje úhradu za provedení maleb, nátěrů a tapetování v prostorách ZŠ a MŠ Ždírec n.d. ve výši 215 tis. Kč bez DPH. II/ Projekt přechodů pro chodce Nové Ransko, Údavy, Kohoutov, Benátky Rada města: 1) schvaluje uzavření smlouvy o dílo s DMC Havlíčkův Brod, s.r.o. na zpracování projektové dokumentace na řešení přechodů pro chodce: a) Nové Ransko Kč bez DPH, b) Údavy Kč bez DPH, c) Benátky Kč bez DPH, 2) pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. III/ Rekonstrukce ulic Mírová a Na Kopaninách Rada města: 1) schvaluje uzavření smlouvy o dílo s DMC Havlíčkův Brod, s.r.o. na zpracování projektové dokumentace na opravu ulic Mírová a Na Kopaninách ve výši Kč bez DPH, 2) pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. IV/ Chodník Žďárská ulice Rada města rozhoduje o objednání výstavby osvětlení parkoviště a chodníku na Žďárské ulici; práce v ceně 27 tis. Kč vč. DPH provede fa Josef Vaníček ELOV Vojnův Městec v termínu do V/ Veřejné osvětlení Benátky Rada města rozhoduje o objednání prodloužení veřejného osvětlení v Benátkách od cyklostezky ke stávajícímu VO; práce v ceně 71 tis. Kč vč. DPH provede fa Josef Vaníček ELOV Vojnův Městec v termínu do Smlouva o výpůjčce Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Městem Ždírec nad Doubravou a Základní školou a Mateřskou školou Ždírec nad Doubravou, která nahrazuje a ruší smlouvu o výpůjčce, uzavřenou dne Smlouvou o výpůjčce dává město škole do výpůjčky budovy školy čp. 77 a pozemky parc.č. st. 597/1, 210/1, 204/2, 210/4, 209/8 a 436/1 a umožňuje užívání kotelny v budově čp. 94 a tělocvičen čp. 29. Příspěvek na činnost Rada města schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši Kč Klubu přátel cyklistiky Ždírec nad Doubravou na ceny pro účastníky cyklistické časovky Sloupno Vestec, která se uskuteční Různé 1) Místostarosta informoval radu o přípravě výběru dodavatele energií pro město na rok ) Rada města se seznámila s nabídkou SŽDC s. p. na prodej nemovitosti čp. 60. Výběr ze zápisu z 38. schůze rady města, konané Nájemní smlouva Horní Studenec 70 Rada města: 1) schvaluje s platností od uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou mezi městem a společností INCO spol. s r.o. Chotěboř na umístění zařízení pro přenos internetového signálu na budově v Horním Studenci 70, včetně napájení zařízení elektrickou energií z rozvodů NN v budově, 2) stanovuje výši nájemného na 500 Kč vč. DPH měsíčně. Pronájem části pozemku parc.č. 233/1 Rada města schvaluje změnu nájemce pozemku pod přístřeškem pro automobily na pozemku parc.č. 233/1, k.ú. Ždírec n.d. a to z Evy Hamplové na Davida Martínka s platností od , žádost č. 1264/2012-1; podmínky pronájmu budou zachovány dle stávající smlouvy. Ukončení nájemní smlouvy Rada města: 1) souhlasí s ukončením pronájmu bytu č. 1 v 2. NP domu ve Žďárské ul. (pokračování na str. 4)

4 Zasedání zastupitelstva a rady města (pokračování ze str. 3) č. 1 k na základě žádosti nájemce, 2) ukládá městskému úřadu zveřejnit informaci o pronájmu bytu č. 1 v měsíčníku Naše noviny a na úředních deskách města. Souhlas s umístěním reklamních poutačů Rada města: 1) schvaluje umístění 2 ks reklamních poutačů o rozměru 400x600 mm na pozemcích parc.č. 423/32 a 932/4, k.ú. Ždírec n.d., žádost č. 1259/2012, 2) stanovuje platbu za umístění reklamního zařízení na 500 Kč/ks a rok vč. DPH. Stanovení stočného na rok 2013 Rada města: 1) upravuje usnesení rady č. 9 odst. 2) z následovně: rada města rozhoduje, že stočné za vypouštění splaškových vod do veřejné kanalizace pro rok 2013 bude zachováno ve výši roku 2012, 2) stanovuje stočné platné pro rok 2013: a) za odvod srážkových vod v průmyslové zóně na 19 Kč vč. DPH, b) za odvod splaškových vod v místních částech města na 12 Kč vč. DPH, c) za odvod splaškových vod v místní části Nové Ransko, pro odběratele vypouštějící odpadní vody do veřejné kanalizace ukončené na ČOV Slévárny a modelárny Nové Ransko na 17 Kč vč. DPH. Investice, nákup služeb Rada města: 1) schvaluje zvýšení ceny za výrobu a dodání pamětní desky na Kohoutov na Kč z důvodu zvětšení zlaceného písma, 2) souhlasí s objednáním a instalací kamerového systému na městském hřbitově Horní Studenec a pověřuje místostarostu jednáním o cenových nabídkách a termínech realizace, 3) souhlasí s provedením oprav bytu č. 8 v DPS Mírová 119 v rozsahu dle návrhu oddělení výstavby; cenový návrh opravy bytu předloží MÚ radě města ke schválení. Různé 1) Rada města se seznámila se zprávou ředitele školy o počtech žáků základní školy ve školním roce 2012/2013 a s výhledem na další roky a dále s informací o počtu dětí zapsaných v mateřské škole. 2) Rada města se seznámila s návrhem vymezení zón odstupňované ochrany přírody CHKO Železné hory. Jan Martinec Služby města Ždírec n.d. informují... Svoz bioodpadu V měsíci říjnu bude proveden svoz biodpadu v pondělí (40. týden), v pondělí (41. týden) a (43. týden). Po svozu budou všechny biokontejnery 1100 l vyčištěny a odvezeny na sběrný dvůr. Biokontejnery na svozová místa budou rozvezeny zase až v jarních měsících příštího roku. Další svoz biokontejnerů 240 l bude (47. týden). Ing. Bohumír Nikl Provoz sběrných zařízení Sběrný dvůr a výkupna druhotných surovin duben říjen listopad březen Pondělí Středa Pátek Sobota Zodpovědná osoba: Vosecký Pavel tel , Suchý František tel Kompostárna ukládání dřevního odpadu a trávy duben říjen listopad březen Pondělí Středa Pátek Sobota Mimo uvedenou dobu v úterý a ve čtvrtek též od 6.00 do 15.00, po předchozí domluvě na tel a Ukládání výkopové zeminy Na úložiště zeminy po předchozí domluvě na tel a Stavební odpad Odkládání stavebního odpadu na určenou skládku dle pokynů MěÚ, tel , a Ing. Bohumír Nikl 4 Na aktuální téma Pozvánka k volbám V průběhu měsíce října máme my, voliči, možnost ovlivnit složení zastupitelstva Kraje Vysočina. Ze zkušenosti krajských voleb v roce 2004 i 2008 víme, že účast voličů je v těchto volbách velmi nízká. Mnozí voliči mají pravděpodobně pocit, že tyto volby nejsou nijak důležité a že krajští zastupitelé nijak zásadně neovlivní život našeho města. To je ale omyl! Do kontaktu s krajskými poslanci se dostáváme především my, zastupitelé města. A věřte, že lze prosadit některé záležitosti mnohem lépe, máme-li na kraji své želízko v ohni. Nejde v žádném případě o nějaké korupční jednání, či něco podobného. Máme prostě ty nejlepší informace o dění na kraji a o připravovaných akcích jak se říká z první ruky. Také v nadcházejících volbách se o Vaši přízeň uchází na různých kandidátkách dva občané našeho města. Je to Ing. Jiří Uchytil a Ing. Bohumír Nikl, oba členové rady města. Nechci nikomu radit koho volit, či vnucovat někomu nějaká jména. Pouze chci voliče upozornit na možnost zakroužkování jména kandidáta na příslušné kandidátní listině, pokud se rozhodnete volit určitou stranu. Kroužkování se osvědčilo ve volbách do parlamentu a tímto způsobem lze úspěšně vytáhnout svého oblíbence také do čela krajské kandidátky. Jan Martinec

5 Na aktuální téma Památník padlých Jednou z posledních prací v areálu památníku byla instalace informačního panelu. Text popisuje historii vzniku pomníku a důvody jeho výstavby. Pomník byl slavnostně odhalen 29. července Fotografie přibližují stav budov v obci po bombardování 9. května Ohlasy od ždíreckých občanů, ale i návštěvníků města na provedenou rekonstrukci areálu jsou velice příznivé a to vždy potěší. Jan Martinec Návštěva Velkých Pavlovic Poslední den měsíce srpna navštívila na pozvání starosty Ing. Pavla Procházky delegace ze Ždírce n.d. Velké Pavlovice. Starosta pan Jan Martinec, místostarosta Ing. Bohumír Nikl, radní Ing. Jiří Pavlíček a vedoucí Bc. Libor Málek se zúčastnili slavnostního otevření Ekocentra Trkmanka a Vinných sklepů Františka Lotrinského, a.s. Ekocentrum Trkmanka centrum pro enviromentální vzdělávání, vzniklo z historické barokní budovy zámečku v centru Velkých Pavlovic. K tomuto ekocentru navazují Vinné sklepy Františka Lotrinského, a.s., které nabízejí možnost pořádání degustací, výstav a aukcí vín. Nedílnou součástí jsou boxy na uložení archivních vín a zároveň jsou také nádherným, až tajuplným místem, které určitě stojí za návštěvu. Ing. Bohumír Nikl Ing. Jiří Pavlíček, Ing. Dušan Bedřich radní Velkých Pavlovic, Ing. Bohumír Nikl, Bc. Libor Málek, pan Jan Martinec při slavnostním otevření Ekocentra Trkmanka ve Velkých Pavlovicích Vinné sklepy Františka Lotrinského, a.s., ve Velkých Pavlovicích Senioři ve Velkých Pavlovicích Na základě pozvání partnerského města navštívila v sobotu 1. září Velkopavlovické vinobraní početná delegace ždíreckých seniorů. Návštěvě se věnoval místostarosta města Ing. Karber a skupina pavlovických seniorů v čele s paní Zajícovou. Na snímku prohlížejí senioři tzv. tančící sklepy v ulici Starohorka. Jan Martinec 5 Hřbitov přístup pro návštěvníky V poslední době se množí krádeže na hřbitově v Horním Studenci. Ztrácí se převážně květiny, vázy, nádoby na květiny a různé jiné věci z hrobů. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli o zabezpečení hřbitova. Po domluvě s p. Kasalem je do odvolání upraven přístup pro návštěvníky hřbitova. Hřbitov se zamyká v hod. večer a 7.00 hod. ráno se odemyká. S Policií ČR jsem domluveni na častějších kontrolách hřbitova a jeho okolí. V nejbližších dnech budeme na hřbitov instalovat kamerový systém, který bude monitorovat hřbitov celý den. Snad tyto kroky povedou k tomu, že hřbitov tito nenechavci už navštěvovat nebudou. Kdyby kdokoliv z návštěvníků něco podezřelého na hřbitově viděl, dejte ihned vědět buď na Městský úřad ve Ždírci n. D. nebo přímo na Policii ČR. Ing. Bohumír Nikl

6 Na aktuální téma Podoubravský víceboj 2012 V sobotu se v Čečkovicích konal již 5. ročník Podoubravského víceboje. Město Ždírec n.d. letos na tomto víceboji reprezentovali Ing. Jan Matějka, Aleš Bažout a Markéta Culková. Na všechny soutěžící čekalo 6 netradičních disciplín vědomostní test, kulečník, drž a nepusť, čečkovská štafeta, vojenská příprava a hod stolicí. Zástupci našeho města se v silné konkurenci 15 týmů umístili na pěkném 7. místě. Za dobrou reprezentaci města patří celému týmu poděkování. Ing. Bohumír Nikl Aleš Bažout, Jan Matějka a Markéta Culková při střelbě ze vzduchovky Aleš Bažout při disciplíně drž a nepusť na Podoubravském víceboji v Čečkovicích Dny otevřených ateliérů kraj Vysočina října 2012 Dny otevřených ateliérů jsou pořádány v rámci projektu Porta culturae, což je společná iniciativa česko rakouských pohraničních regionů Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina, Jihočeského kraje a spolkové země Dolní Rakousko v oblasti kultury, umělecké tvorby muzejní a galerijní práce. V rámci tohoto projektu se na Třebíčsku, Havlíčkobrodsku, Žďársku, Pelhřimovsku a Jihlavsku uskuteční řada přeshraničních výstav, koncertů, workshopů, konferencí a setkání, které pomohou zahájit či rozvinout vzájemné kontakty a kulturní spolupráci mezi partnerskými regiony. Dny otevřených ateliérů jsou svátkem výtvarného umění, na kterém výtvarníci a umělečtí řemeslníci zpřístupní svá Otevřeno: 6 tvůrčí zázemí. Návštěvníci se tak mohou mnohdy osobně setkat s tvůrci v jejich domácím prostředí. Navázat dialog a poznat jejich práci jinak, než jsou zvyklí z běžných výstav. V některých ateliérech si lidé mohou použité výtvarné techniky a postupy vyzkoušet. Stranou nezůstanou ani regionální galerie. V některých z nich se návštěvníci setkají s tvůrci, kteří budou svou tvorbu sami komentovat. O projektu více na: V sobotu 6. října v době od hodin bude i naše galerie Doubravka v rámci tohoto projektu otevřena a kdokoli se může přijít podívat na výstavu nazvanou Volná tvorba členů fotoklubu Hlinečan Hlinsko. Čermák Jiří Malíř, vystavuje v KD Junior Chotěboř, Tyršova 794 SO 9-20 / NE 9-18 Filip T.A.K. Malíř a grafik Havl. Borová, Havlíčkova ul. 105 SO / NE Hovorková Zdena Malířka Hluboká 30 SO / NE Jirka Bohuslav Malíř Chotěboř, Firkušného 1110 SO 9-17 / NE 9-17 Kovačková Jana Sklářka Chotěboř, Hermannova 802 SO 9-17 / NE 9-17 Kreibich Jaroslav Malíř Jakubovice 1 NE 9-16 Málek Ladislav Malíř, vystavuje v KD Junior Chotěboř, Tyršova 794 SO 9-20 / NE 9-18 Minařík Josef Mathisas Malíř Heřmaň 1 SO 9-19 / NE 9-19 Pátek Milan Malíř a sklář Kohoutov 29 SO 9-16 / NE 9-16 Starý František Malíř Sobíňov 49 SO 9-12 / NE 9-12 Trávníčkoví Lenka a Pavel Malba na hedvábí a fotografie Cibotín 36 SO 9-11, / NE 9-11, Veselý Jaromír Řezbář Chotěboř, Žižkova 701 SO 9-12, / NE 9-12 Galerie Doubravka Výstava Ždírec n.d., Brodská 120 SO 9-12, Galeri Penzion Bílek Výstava Bílek 53 SO / NE Městské muzeum Chotěboř Výstava Chotěboř, Riegrova 1 SO 9-12, / NE 9-12, Neseďte doma! Pojďte za kulturou! Zveme Vás KZM

7 Co nového na Vysočině... Slovo hejtmana Vlast, kraj, domov netvoří jen krajina a lidské výtvory v ní, ale především samotní lidé tu žijící v kontextu historie. A ji zase ovlivňují v první řadě výrazné osobnosti země či regionu. Na Vysočině jsme v posledních letech plnili poloprázdné místo v našem podvědomí o významných krajanech jiné než české národnosti. Geniální Gustav Mahler, skladatel světového věhlasu, se dočkal v rodné Jihlavě před dvěma roky až 150 let po narození a 99 let po své smrti důstojného pomníku a dalších připomenutí. Krásná socha od významného českého exilového výtvarníka Jana Koblasy se hrdě tyčí v Parku Gustava Mahlera na místě fašisty vypálené židovské synagogy, čímž se vzdává tichý hold i stovkám obětí holocaustu z Vysočiny. Dalším pozapomenutým rodákem z Vysočiny je Josef Hoffmann. Světově proslulý výrazný architekt a designér se narodil v Brtnici u Jihlavy a posléze se zapsal do dějin výtvarného umění svým dílem v celé Evropě. Teprve před třemi roky byla v jeho brtnickém rodném domě otevřena expozice ukázek jeho tvorby. A letos v září jsme se dočkali v Jihlavě i za přispění Kraje Vysočina premiéry podmanivého dokumentárního filmu režiséra Theodora Mojžíše, který mapuje Hoffmanův život a tvorbu a současně bez ohledu na národnost vřelý vztah k moravské domovině k Vysočině. Nezapomínáme ani na současné osobnosti našeho kraje. Letos už pátým rokem obdrží koncem října výrazné individuality Kraje Vysočina nejvyšší krajské ocenění v podobě dřevěné, skleněné a kamenné medaile. Mezi jejich držiteli z minulých let jsou proslulé sportovkyně Jarmila Kratochvílová a Martina Sáblíková, ale také například skromný praco- vitý lékař Václav Miláček, vysočinský patriot a vědec Zdeněk Laštovička nebo nadějný operní zpěvák Jakub Pustina. I letošní nominace byly ukázkou různorodých schopností lidí z Vysočiny a velmi se těším na setkání s nimi. Mezi oceněnými budou například havlíčkobrodský pilot Pavel Loužecký, třebíčský akademický malíř Emanuel Ranný i volejbalový reprezentant Jan Štokr z Telče. Ukázkou elánu a životního optimismu je 99letá lékařka Irma Němečková ze Světlé nad Sázavou, zkušenost naplněného života prezentuje taky vysočinský stavitel Josef Podzimek původem z Třeště, naopak příslibem do budoucna je nadějný jihlavský student Viktor Němeček. Vývojář a technolog Josef Průša ze Sedletína obdrží ocenění za revoluční vývoj open source a technologie 3D tisku, restaurátor Jaroslav Benda z Pelhřimova za péči o regionální kulturní dědictví, ředitelka ústavu sociální péče Marie Bartošková ze Skleného nad Oslavou mezi jiným za dlouhodobé zlepšování životních podmínek seniorů, herečka Marika Šoposká z Havlíčkova Brodu za přínos české kulturní scéně. Nechtěl jsem žádného z oceněných vynechat, protože i jejich skladba ukazuje, že máme schopné osobnosti v každém oboru lidské činnosti. Ostatně užitečnou osobností může být špičkový vědec, starosta malé obce nebo kvalitní řemeslník. Důležité je, aby závist a zášť těch neschopných jim neházela do cesty překážky, jak tomu někdy bývá. Abychom si takových schopných lidí vážili, oceňovali je a vytvářeli prostor pro jejich uplatnění. Je to pak k prospěchu nás všech. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina Pořad bohoslužeb římskokatolické církve, farnost Krucemburk Kostel sv. Václava Horní Studenec: čtvrtek: neděle: 9.30 Kostel sv. Mikuláše Krucemburk: středa, pátek: neděle: 8.00 Rozpis pohotovostních služeb stomatologů Havlíčkův Brod MUDr. Pavel Brázda Krále Jana 538, Chotěboř tel MUDr. Petr Longin Humpolecká 244, Havl. Brod tel MUDr. Eva Häuslerová Dobrovského 2023, Havl. Brod tel MUDr. Jozef Ander Nám. T. G. M. 323, Chotěboř tel Pohotovostní služby jsou od 8.00 do hodin. Rozpis pohotovostních služeb stomatologů Hlinecko DPS Nad Řekou 560, Ždírec n.d.: sobota: (každý sudý týden) Kostel Navštívení Panny Marie Sobíňov/Sopoty: každá sobota: MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice MUDr. Michael Chlud Smetanova 568, Skuteč MUDr. Zora Dvořáčková Husova 64, Hlinsko MUDr. Jan Konývka Nádražní 548, Hlinsko Pohotovostní služby jsou od 9.00 do hodin. Lékařská pohotovost v Nemocnici Havlíčkův Brod Provozní doba: Pracovní dny dospělí, děti a dorost Víkendy a svátky dospělí děti a dorost 7

8 Černobílá kronika Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás seznámila s některými případy trestné činnosti, ke kterým došlo v průběhu měsíce srpna 2012 v teritoriu obvodního oddělení PČR Chotěboř. Krádeže vloupáním Neznámý pachatel v době od hodin dne do 9.00 hodin dne nezjištěným způsobem vnikl do uzamčené garáže v obci Nový Studenec. Z garáže odcizil motorovou pilu zn. Husqvarna H-55. Poškozenému způsobil škodu ve výši Kč. Neznámý pachatel v době od hodin dne do hodin dne v lomu Sloupno u odstaveného pásového rýpadla DH 621 odšrouboval výpustný šroub a odčerpal 240 litrů motorové nafty. Poškozené firmě Fospol a.s. způsobil škodu ve výši Kč. Krádeže Neznámý pachatel dne v době od hodin do hodin nezjištěným způsobem bez použití násilí odcizil horské jízdní kolo zn. Kellys s namontovanou dětskou sedačkou. Kolo majitel zanechal v chodbě bytové jednotky v ulici Družstevní ve Ždírci nad Doubravou. Šetření ve věci zanedbání povinné výživy Pětatřicetiletý muž z Chotěbořska neplní vyživovací povinnost na své dvě nezletilé děti, která mu byla stanovena rozsudkem Okresního soudu v Havlíčkově Brodě. Na výživném dluží celkovou částku Kč. Poškození cizí věci Dvaadvacetiletý muž z Chotěbořska v baru Magic ve Ždírci nad Doubravou rozbil pěstí displej hracího výherního automatu zn. APOLLO GAMES. Poškozené firmě CAM- PA NET a.s. způsobil škodu ve výši Kč. Neznámý pachatel v době od hodin dne do hodin dne v obci Sobíňov u provozovny kadeřnictví nezjištěným předmětem prorazil horní část nových plastových venkovních dveří. Výše způsobené škody bude stanovena dle odborného vyjádření. Internetový podvod Neznámý pachatel inzeroval na internetových stránkách prodej mobilních telefonů zn. iphone 4S 32GB. Poškozená si je objednala. Na České poště v Chotěboři vyplatila částkou Kč objednaný balíček. Po jeho rozlepení zjistila, že v balíčku jsou jen novinové papíry místo objednaných dvou mobilních telefonů. Podařilo se nám zajistit peníze, tyto vrátit poškozené a po pachateli budeme i nadále pátrat. Neznámá historie Vzpomínka na malíře Jana Zrzavého V letošním roce je tomu již 35 roků, co zemřel významný český malíř Jan Zrzavý. Bylo to 12. října 1977 v Praze. Jeho státní pohřeb se konal 21. října 1977 ve 14 hodin v pražském Rudolfinu, kde byla vzdána poslední pocta národnímu umělci. Po ukončení aktu a po odeznění státních hymen byla jeho rakev, pokryta státní vlajskou, přenesena do mercedesu, který byl určen pro významné státní nebožtíky. Malířova poslední cesta směřuje poté do rodné Okrouhlice, kde se s ním před školou rozloučí její obyvatelé, aby pokračovala do Krucemburku, kde druhého dne bude pokračovat poslední rozloučení s Janem Zrzavým, který si přál zde být pohřben. Vraťme se však do onoho podzimního dne, pátku 21. října, kdy se odpoledne na náměstí v Krucemburku shromáždili občané, kteří očekávali příjezd vozu s rakví malíře. Stalo se tomu až v podvečer, kdy zároveň s mercedesem přijely dva nákladní automobily plné věnců. Rakev byla přenesena do kostela, kde druhého dne proběhl církevní pohřeb Jana Zrzavého za široké účasti veřejnosti a významných hostů. Jak si občané Krucemburku váží malíře, který považoval Krucemburk za své rodiště, i když se narodil v Okrouhlici, měl zde mnoho příbuzných a z Krucemburku pocházel jeho otec? Krucemburské náměstí bylo pojmenováno jeho jménem, sídlo zde má Společnost Jana Zrzavého, která se hlásí k jeho dílu a prezentuje je, a v neposlední řadě je na budově úřadu městyse umístěna jeho bysta, dílo sochaře Koubka. Pavel Vomela Naše škola Základní škola Ždírec n.d. Ohlédnutí za minulým školním rokem: Žáci V.A hráli divadlo Velkou část hodin pracovních činností věnovali v minulém školním roce žáci V.A výrobě loutek a kulis a o hrátkách s českým jazykem nácviku dramatizace pohádek. Cílem desetiměsíčního snažení bylo předvést několik nejzdařileji připravených a nazkoušených pohádek dětem v mateřské školce, k čemuž také v červnu došlo. Žáci si vyzkoušeli nelehkou úlohu herce stojícího před početným publikem, který má za úkol diváky zaujmout a udržet jejich pozornost po dobu představení. Jedna z účinkujících žákyň po představení trefně Maření výkonu úředního rozhodnutí Devatenáctiletý muž z Chotěbořska řídil osobní motorové vozidlo zn. Opel Astra, ačkoliv není držitelem žádné skupiny řidičského oprávnění a má rozhodnutím Městského úřadu v Chotěboři uložen zákaz činnosti spočívající v řízení motorových vozidel všeho druhu. Ohrožení pod vlivem návykové látky Sedmadvacetiletý muž z Chotěbořska řídil osobní motorové vozidlo zn. Alfa Romeo pod vlivem alkoholu. Provedeným orientačním vyšetřením pomocí detekčního přístroje Dräger bylo naměřeno 2,50 promile alkoholu v dechu řidiče. pprap. Marie Perková, vrchní asistent 8 Děti v mateřské škole sledují divadlo, které hrají páťáci

9 Naše škola přirovnala herce k učiteli a diváky k žákům a se svými spolužáky uznala, že úloha pedagoga stojícího před třídou taktéž není nejlehčí. Pro žáky 5. ročníku tedy nebyly jimi předvedené pohádky v MŠ jen koncem jejich celoroční snahy, ale také přínosem nových poznatků a zkušeností do budoucna. Adéla Málková Stavebka v kostce O stavební a strojírenské studijní obory není v posledních letech mezi žáky příliš velký zájem, proto přišla Střední průmyslová škola stavební Stanislava Bechyně v Havlíčkově Brodě s originálním nápadem, jak přilákat žáky základních škol ke studiu. Dne 21. června uspořádala v areálu školy pro žáky osmých tříd z různých základních škol zábavné dopoledne. Žáci si zasoutěžili a zároveň se seznámili s prostředím školy a s některými předměty, které se vyučují na této škole. Celá akce byla spolufinancována z fondů evropské unie, a tak vítězné třídy i jednotlivci získali pěkné odměny. Naši žáci si v konkurenci dalších tří základních škol vedli velice dobře. V soutěži získali nejvíce bodů a zvítězili. Kromě upomínkových předmětů si žáci odvezli teoretické i praktické poznatky ze stavebnictví, práce s počítačem a někteří možná začali uvažovat o studiu na zdejší škole. Renata Jarošová Žáci 8.A v průmyslové škole stavební Deváťáci ve Fitku Základní posilovací techniky a kondiční jízdu na spiningovém kole si mohli v průběhu června vyzkoušet žáci Devítky ve fitku 9 9. ročníků. Celých 45 minut se jim věnoval pan Martin Bříza a další instruktor. Vysvětlili jim, jak správně provádět posilovací cviky, aby byly účinné a především přiměřené jejich fyzické kondici a věku. Panu Břízovi bychom touto cestou chtěli poděkovat za vstřícnost při výběru vhodného času tak, aby korespondoval s hodinami tělesné výchovy v rozvrhu a za maximální nasazení, se kterým se našim žákům věnoval. Byli bychom rádi, kdyby se návštěva posilovny stala pro žáky 9. ročníků nejen každoroční tradicí, ale aby je motivovala k péči o svoji tělesnou zdatnost. Renata Jarošová V pondělí 3. září 2012 začal nový školní rok Celkem 47 prvňáčků přivítali v tělocvičně naší školy jejich třídní učitelky, vedení školy a pan starosta s panem místostarostou. Vše pozorně sledovali rodiče i prarodiče nejmenších školáků. Nejen těmto dětem, ale i dalším dvěma stům jedenasedmdesáti žákům přejeme hodně úspěchů ve školní práci. Ve vedení naší školy žádné změny nenastaly. Ředitelem je i nadále Mgr. Jiří Novák, zástupkyní Mgr. Martina Hojná. Výchovnou poradkyní je Mgr. Markéta Zrzavá. Třídy, třídní učitelé, počet žáků: 1.A Mgr. Miroslava Bažoutová 24 žáků 12 chlapců 12 dívek 1.B Mgr. Gabriela Glosrová A Mgr. Ilona Lacinová B Mgr. Ivana Uchytilová A Mgr. Marie Pavlíčková B Mgr. Hana Adamová A Mgr. Soňa Sodomková B Mgr. Monika Konůpková A Ing. Věra Josková B Mgr. Soňa Voralová A Mgr. Marcela Vomelová A Mgr. Jan Marek B Mgr. Zdeněk Drápalík A Mgr. Josef Remeš A Mgr. Renata Jarošová Základní škola má 205 žáků na I. stupni a 113 na II. stupni, celkem 318. Ve škole dále učí Mgr. Lenka Svobodová (správce ICT), Mgr. Lucie Myšková, Anna Piskačová (asistent pedagoga na I. stupni) a Anna Horáková (asistent pedagoga na II. stupni). Nepedagogičtí pracovníci: Hospodářka Ilona Štěrbová, kuchařky Milada Cacková, Danuše Kolářová, Renata Konfrštová, Miroslava Ligmajerová (vedoucí školní jídelny), Renata Petruželková, Jaroslava Redlichová, Jitka Vojáková a Hana Vlachová (vedoucí kuchařka). Školník a ostatní provozní zaměstnanci: Pavel Vavroušek, Alena Balšínková, Lenka Culková, Marie Dalecká a Petra Vápeníková. Anna Horáková Informace ze školní družiny a školního klubu Letošním školním rokem se školní družina rozšířila o jedno oddělení a kapacita vzrostla z 90 míst na 101. Školní klub zůstává se stejným počtem 45 míst. Do ŠD jsou přijímáni přednostně prvostupňoví žáci od nejnižších ročníků. Školní klub je určen pro druhostupňové žáky. (pokračování na str. 10)

10 Naše škola (pokračování ze str. 9) Jelikož kapacita školního klubu nebyla letos zcela naplněna, byla volná místa obsazena žáky prvního stupně. Počet žádostí na zařazení do školní družiny vzrostl v letošním školním roce na 157. Celkem 101 žáků bylo přijato do školní družiny a 41 do školního klubu. Bylo vydáno 15 rozhodnutí o nepřijetí do ŠD z důvodu naplnění kapacity. Žákům, kteří nebyli přijati do ŠD nebo ŠK, bude umožněno čekat na autobus či zájmový kroužek ve vyhrazených prostorách pod pedagogickým dozorem. Alespoň touto cestou jsme se snažili vyjít vstříc dětem a chránit jejich bezpečnost. Personální obsazení ŠD a ŠK oddělení Ivana Martincová oddělení Lenka Dočekalová oddělení Adéla Málková oddělení Lucie Křesťanová Školní klub Veronika Hromádková, DiS. Ivana Martincová ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 KONZULTAČNÍ HODINY PRO RODIČE den hodina místo Mgr. Adamová Hana středa III.B Mgr. Bažoutová Miroslava pondělí kabinet Hv Mgr. Drápalík Zdeněk pondělí kabinet D, Z Mgr. Glosrová Gabriela pondělí kabinet Tv, Cj zást. řed. Mgr. Bc. Hojná Martina pondělí ředitelna Mgr. Jarošová Renata pondělí kabinet Ch Ing. Josková Věra středa kabinet Př Mgr. Konůpková Monika čtvrtek IV.B Mgr. Lacinová Ilona pondělí II.A Mgr. Marek Jan pondělí kabinet F Mgr. Myšková Lucie pondělí kabinet Čj p. ředitel Mgr. Novák Jiří úterý ředitelna Mgr. Pavlíčková Marie úterý kabinet Př Mgr. Remeš Josef čtvrtek kabinet F Mgr. Sodomková Soňa úterý kabinet 1. st. Mgr. Svobodová Lenka pondělí počítačová učebna Mgr. Uchytilová Ivana středa II.B Mgr. Vomelová Marcela pondělí VI.A Mgr. Voralová Soňa středa kabinet učebnic vých. poradkyně Mgr. Zrzavá Markéta pondělí středa kabinet Čj Ke konzultaci s učitelem by se měli rodiče předem telefonicky domluvit. V době konzultací jsou učitelé vždy přítomni ve škole, i když se telefonicky nikdo z rodičů ke konzultaci nedomluvil. Nepřítomní jsou pouze v případě DVPP, OČR, PN, porady apod., a to vždy po konzultaci s p. ředitelem nebo pí zástupkyní. ZÁJMOVÉ KROUŽKY pro žáky ZŠ ve školním roce Den Název / zkratka Hod. Kde Třídy Vyučující PO Stolní tenis/st Malá kopaná/mk Výtvarný kr./vk2 Výtvarný kr./vk1 Školní časopis/šč Cvičení z Čj/CČj Přírodovědný/Pk1 Anglický jazyk/jak Myslivec. kr./myk D Tělocvič. V 6.A 2.B 7.A 7.B 5.A 5.B Učebna PC tř tř tř tř tř. 9. tř tř. 2. tř tř. p. uč. Drápalík p. uč. Remeš pí uč. Vomelová pí uč. Uchytilová pí uč. Zrzavá pí uč. Myšková pí uč. Pavlíčková pí uč. Voralová pí uč. Svobodová ÚT Florbal dívky/fl Šikovné ruce/šr Pohybové hry/ph Tělocvič. V 1.B Tělocvič. V tř tř tř. pí zást. Hojná pí uč. Glosrová pí uč. Bažoutová ST Pěvecký kr./pk2 Florbal chlapci 1/Fl B Tělocvič. V tř tř. pí zást. Hojná p. řed. Novák ČT První pomoc Míčové hry/mh Pěvecký kr./pk1 Přírodovědný/Pk2 Aerobic/A A Tělocvič. V 3.B 5.A Tělocvič. V 4. tř tř tř tř tř. pí uč. Sodomková pí uč. Konůpková pí uč. Adamová pí uč. Josková pí uč. Jarošová PÁ Volejbal/Vo Florbal chlapci 2/Fl Tělocvič. V Tělocvič. V tř tř. pí uč. Jarošová/ p. uč. Marek p. řed. Novák 10

11 Naše škola Mateřská škola Září je důležitý nástupní měsíc nejen pro školáky, ale i pro velký počet dětí, které poprvé nastoupí do mateřské školy. A tak zářijová rána bývají ve školkách slzavá. Adaptační období je náročné jak pro malé děti, tak i pro jejich rodiče. Nejinak tomu bylo i v naší mateřské škole. Ale mohu všechny ujistit, že slzy jsou pryč a ze školky se ozývají úplně jiné zvuky. Pláč to ale není. Již dvakrát jsem se zde zmiňovala o zabezpečení naší MŠ, bohužel jsem nucena se zmínit i potřetí. Věřte, že opravdu není mým zájmem promiňte mi ten výraz někoho buzerovat, jak mne nedávno osočil jeden z rodičů. Chápu, že by bylo pro rodiče dětí, kteří mají zároveň sourozence v ZŠ, jednodušší zkrátit si cestu přes MŠ. Takových rodičů je ale 80 a ačkoliv tyto rodiče chápu, zabezpečení MŠ je prioritní. Doufám tedy, že i rodiče budou mít pochopení a uznají, že při tomto počtu by se ze školky stal průchoďák. Myslím si, že z důvodu zabezpečení ostatních dětí je přímo nutné, aby se rodiče smířili s tím, že budou do MŠ chodit hlavním vchodem MŠ. Moc bych chtěla poděkovat maminkám a babičkám, které nám ušily a upletly oblečení pro panenky, jmenovitě paní Vavrouškové, Netolické a Holasové. Poděkování patří i paní Lázničkové, která dětem koupila korálky na zažehlování. Děkujeme. Paní učitelky a počty dětí v MŠ ve školním roce : Sovičky 24 dětí Alena Jirková Veverky 22 dětí Markéta Bartáková, DiS Koťátka 20 dětí Jana Sodomková Myšky 16 dětí Dana Pleskačová, DiS Krtečci 20 dětí Jaroslava Marková Lucie Křesťanová Medvídci 20 dětí Milada Uchytilová Jana Dočekalová Zajíčci 21 dětí Zuzana Bažoutová Jiřina Novotná O čistotu a pořádek v MŠ se stará Alojzia Kolouchová. Jiřina Novotná Akce v září: přijelo divadlo Úsměv s pohádkou O Koblížkovi pan Jung pobavil děti hudební pohádkou Želvák Karel navštívily děti místní kino, kde zhlédly pásmo pohádek Návštěva knihovny Již během prvního týdne nového školního roku navštívila třída Veverek městskou knihovnu. V knihovně nás mile přivítaly knihovnice paní Lédlová a slečna Zvolánková. Poté se nás ujala paní Lédlová, která dětem ukázala celou knihovnu, vysvětlila, jak se s knížkami zachází a jak se půjčují. Některé děti byly v knihovně poprvé a byly velmi nadšené z toho, jaké krásné knížky si mohou půjčit domů. Do školky jsme si zapůjčili knihy dvě, které jsme již začali číst při odpoledním odpočívání. Vždyť krásná pohádka vždy potěší, ale především rozvíjí čtenářskou gramotnost. Markéta Bartáková MŠ Veverky v knihovně 11 Informace ze školní jídelny Během měsíce srpna byla ve školní jídelně nainstalována nová verze programu, neboť ta stávající již nevyhovovala současným požadavkům. Program byl zakoupen od stejného dodavatele, zároveň bylo nainstalováno i nové čtecí zařízení na výdej stravy. Aby vše fungovalo, bylo třeba přečipovat stávající čipy do nového systému. I když mělo vše probíhat bez obtíží, první týden jsme se potýkali s problémy, které neočekával ani samotný dodavatel programu. Všichni strávníci ale objednaný oběd dostali, a možná, že někteří ani nezaznamenali obtíže, které zde vznikly. Společnými silami se vše dořešilo a v současné době funguje program, výdej i objednávání obědů. Miroslava Ligmajerová

12 Sportovní okénko Z ODDÍLU KOPANÉ... Muži A Krajský přebor podzim kolo SK Ždírec n.d. Čáslavice Sádek 1:1 Branka: Plíšek Miroslav ml. 2. kolo Nová Ves SK Ždírec n.d. 1:1 Branka: Pátek Pavel 3. kolo SK Ždírec n.d. Pacov 1:1 Branka: Kysilko Miroslav 4. kolo Chotěboř SK Ždírec n.d. 7:1 Branka: Hanousek Petr 5. kolo SK Ždírec n.d. Jemnicko 2:0 Branky: Kysilko Miroslav, Plíšek Miroslav ml. 14. kolo SK Ždírec n.d. Náměšť/Vícenice 0:3 6. kolo SK Ždírec n.d. Moravské Budějovice 1:2 Branka: Pátek Pavel MLADŠÍ ŽÁCI 1. kolo SK Dekora Ždírec n.d. FC Žďár n.s. 1:1 (0:0) Branka: Rybáček Sestava: Bílek Běhounek, Veselský, Lemberk Hejduk, Bříza, Navrátil Rybáček (Polánský, Job, Musil, Stejskal) 2. kolo Bedřichov SK Dekora Ždírec n.d. 2:10 (1:5) Branky: Veselský 5x, Navrátil 2x, Stejskal, Lemberk, Job Sestava: Bílek Běhounek, Lemberk, Hejduk Bříza, Navrátil Veselský, Stejskal (Polánský, Job, Musil) 3. kolo SK Dekora Ždírec n.d. Velká Bíteš 11:2 (5:2) Branky: Veselský 7x, Stejskal 3x, Navrátil Sestava: Bílek Běhounek, Lemberk, Hejduk Bříza, Veselský, Navrátil Stejskal (Polánský, Job, Musil) 4. kolo SK Dekora Ždírec n.d. M. Budějovice 3:1 (2:0) Branky: Stejskal 2x, Veselský Sestava: Bílek Běhounek, Lemberk, Hejduk Bříza, Veselský, Navrátil Stejskal (Pavlíček, Job, Musil) Muži B Okresní přebor podzim kolo Ledeč n.s. SK Ždírec n.d. 0:0 2. kolo SK Ždírec n.d. Rozsochatec 0:2 3. kolo Golčův Jeníkov SK Ždírec n.d. 6:3 Branky: Bílek Jan, Máša Tomáš 2x 4. kolo SK Ždírec n.d. Jeřišno 2:1 Branky: Pátek Lukáš, Matějka Jiří 5. kolo Chotěboř SK Ždírec n.d. 5:1 Branka: Havlíček Josef 6. kolo Mírovka SK Ždírec n.d. 4:1 Branka: Havlíček Josef Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body (Prav) 1. Pelhřimov :1 12 (6) 2. Ždírec n.d :6 10 (1) 3. Žďár n.s :4 8 (2) 4. M. Budějovice :5 7 (1) 5. Vrchovina :6 6 (3) 6. Jaroměřice n. R :14 6 (0) 7. Humpolec :5 4 (-2) 8. Velká Bíteš :16 4 (1) 9. Telč :12 4 (-2) 10. Kamenice n.l :16 3 (-3) 11. Pacov :21 1 (-2) 12. Bedřichov :21 0 (-9) STARŠÍ ŽÁCI 1. kolo SK Dekora Ždírec n.d. FC Žďár n.s. 0:6 (0:2) Sestava: Bílek A. Pospíšil, Křivohlavý, Dubský, Šedivý Bílek J., Dostál, Veselský, Culek M. Bříza, Culek L. (Běhounek, Navrátil, Hejduk) 2. kolo Bedřichov SK Dekora Ždírec n.d. 4:0 (2:0) Sestava: Bílek A. Pospíšil, Křivohlavý, Dočekal, Dubský Bílek J., Dostál, Veselský, Culek M. Bříza, Culek L. (Běhounek, Navrátil) Horní řada zleva: Job, Bříza, Navrátil, Veselský, Polánský, Běhounek, Stejskal. Dolní řada zleva: Lemberk, Rybáček, Musil, Hejduk. Ležící: Bílek. 12 Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body (Prav) 1. Žďár n.s :0 12 (6) 2. Bedřichov :12 9 (0) 3. Jaroměřice n.r :8 7 (1) 4. Pelhřimov :15 7 (1) 5. Vrchovina :1 6 (3) 6. Humpolec :9 6 (0) 7. Telč :8 5 (-1) 8. Kamenice n.l :4 5 (-1) 9. Velká Bíteš :7 4 (1) 10. Ždírec n.d :12 4 (-5) 11. M. Budějovice :19 0 (-6) 12. Pacov :42 0 (-3) (pokračování na str. 13)

13 (pokračování ze str. 12) Sportovní okénko 3. kolo SK Dekora Ždírec n.d. Velká Bíteš 2:2 (1:0) Branky: Křivohlavý, Dubský Sestava: Bílek A. Pospíšil, Křivohlavý, Dočekal, Šedivý Bílek J., Dostál, Veselský, Culek M. Culek L., Dubský (Běhounek, Navrátil, Bříza) ASPV... Odbor SPV zahajuje večerní cvičení Začal školní rok a s ním i pravidelné cvičení odboru ASPV. Touto cestou zvu širokou veřejnost do místní tělocvičny ZŠ, kde se od ŘÍJNA budou konat cvičební hodiny: MLADŠÍ ŽÁKYNĚ Po a Čt STARŠÍ ŽÁKYNĚ Po a Čt STARŠÍ ŽENY Po a Čt MLADŠÍ ŽENY Po a Čt MLADŠÍ ŽÁCI Út a Pá STARŠÍ ŽÁCI Út a Pá CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI Út Zamyslete se nad tím, kam jste na konci května uložili botasky a cvičební úbor, vyjměte vše ze skříně, vložte do batohu a HURÁ DO TĚLOCVIČNY! Na účast vaši a vašich ratolestí se těší celý cvičitelský sbor. 4. kolo SK Dekora Ždírec n.d. M. Budějovice 2:0 (1:0) Branky: Křivohlavý, Culek L. Sestava: Bílek A. Pospíšil, Křivohlavý, Dočekal, Šedivý Bílek J., Dostál, Jelínek, Culek M. Culek L., Dubský (Veselský, Běhounek, Navrátil, Bříza) Jiří Veselský, Luboš Bříza ROČNÍ členské příspěvky se nemění: ŽACTVO 100 Kč DOSPĚLÍ 200 Kč DŮCHODCI 150 Kč RODIČ +1 DÍTĚ 220 Kč (RODIČ 150 Kč, DÍTĚ 70 Kč) Informace o změnách cvičebních hodin vám podá cvičitel, který vede vámi vybranou hodinu. ZAHAJOVACÍ HODINY JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK: Kde: tělocvična ZŠ Ždírec nad Doubravou ŽENY jakéhokoliv věku v pondělí 1. října 2012 od do hodin Přijďte si zlepšit svoji kondici s různým náčiním a protáhnout páteř na podložkách. Cvičitelka: Věra Marková RODIČE S DĚTMI v úterý 2. října 2012 od hodin Cvičitelky: Lenka Vápeníková a Dana Vavroušková ŽÁKYNĚ v pondělí 1. října 2012 od do hodin ŽÁCI v úterý 2. října 2012 od hodin ŽENY a DÍVKY AEROBIC v pondělí 1. října 2012 od do hodin Cvičitelka: Mirka Ligmajerová Těšíme se na vaši návštěvu. Na shledanou v tělocvičně! Za kolektiv Dana Vavroušková SDH Ždírec nad Doubravou Havlíčkobrodské turné Mladých hasičů u konce známe vítěze 13 Poslední prázdninový den dětem nepřálo počasí, ale našlo se sedm dětí, kterým to vůbec nevadilo. Naopak se těšily, co se bude dít ve večerních a nočních hodinách. V Libici nad Doubravou probíhalo předposlední kolo Havlíčkobrodského turné mladých hasičů. Áčko odjíždělo ze Ždírce s jasným cílem, získat alespoň osm bodů do celkového pořadí a polepšit si ze stávajícího čtrnáctého místa. I přes špatné počasí dorazilo na soutěž kolem 40 družstev v obou kategoriích. Ždírečtí hasiči startovali v poslední desítce a i přes zranění našeho pravého proudu předvedli krásný výkon a to útok v čase 22,00 s. Celkově se pak umístili na sedmém místě a získali osm bodů do ligy. Soutěž probíhala za bojových podmínek noční hodina, zima, rozbahněný terén, déšť a pro nás to byl neskutečný úspěch. Určitě stojí za zmínku poděkovaní Elišce a Domče, které strávily soutěž v pozici náhradníků a dále všem rodičům, ždíreckým hasičům a dalším příznivcům, kteří nám přijeli fandit. Domů jsme se vrátili v pozdních nočních hodinách s dobrým pocitem a úsměvem na tváři z vydařené soutěže. Týden na to jsme vyrazili s týmem na poslední kolo ligy do Kámene. Oproti noční soutěži se nám počasí vydařilo, byl krásný slunečný den a všichni jsme byli zvědaví, jaký výkon předvedou mladí hasiči. Věřili jsme, že zvládneme zaběhnout opět do sedmého místa. Pro motivaci padaly sázky typu první místo vedoucí jdou do kádě s vodou apod. Tentokrát jsme dostali startovní číslo 13. V našem případě šlo opravdu o nešťastnou třináctku. Nejprve jsme měli problém s rozhodčí na platě, které se nelíbila délka kalhot našeho proudaře, potom selhala startovací pistole, takže jsme všichni znervózněli a nepomohl nám ani náš maskot. Po úspěšném startu jsme zvládli útok v čase 24,16 s. Z výsledku jsme nebyli nadšení, protože jsme věděli, že tentokrát nám tento čas nebude stačit na dobré umístění, a že se zároveň nedostaneme do první desítky celkového pořadí ligy, jak jsme tajně doufali. Nakonec nám tento čas vynesl (pokračování na str. 14)

14 SDH Ždírec nad Doubravou (pokračování ze str. 13) jedenácté místo z 23 přítomných družstev a bohužel, jak jsme se obávali, připsaly se nám pouhé tři bodíky. V celkovém pořadí ligy jsme se umístili na 12. místě zhruba z 30 družstev, které se ligy zúčastnilo. S výsledkem jsme spokojeni a jsme na děti hrdí, protože naše družstvo jako jedno z mála běhalo s neupravenou zásahovou PS-12 a vlastně bylo i nováčkem v požárním sportu. Absolutním vítězem turné v kategorii mladších se stal SDH Pohled, který podával během celé soutěže velice kvalitní výkony. Gratulujeme! A co přinesla liga nám? Nejlepší ligový čas 22,00 s noční soutěž v Libici n.d. Stabilní obsazení A-týmu, které v příštím roce bude běhat opět ligovou soutěž, ale již za kategorii starších. Našeho maskota hrocha. Jméno pro soutěžní mašinu Karcoolka. A spoustu zážitků Cestou z Kámene jsme se nezapomněli zastavit za naší hasičkou Eliškou, která se nemohla zúčastnit poslední ligovky přestože je skalním fanouškem, ležela totiž na dětském oddělení v nemocnici s poraněnou rukou. Děti se s ní rozdělily o sladkosti, které vyhrály a vylíčily zážitky ze soutěže. Věříme, že jsme Elišce udělali radost a alespoň trošku jí naše přítomnost zvedla náladu. Na základě letošní ligy jsme se rozhodli, že by se SDH Ždírec nad Doubravou chtěl ucházet o místo pořadatele jednoho z kol Havlíčkobrodského turné v příštím roce. Doufáme, Návštěva u nemocné Elišky že se nám tento záměr podaří uskutečnit a v roce 2013 budeme mít zástupce v obou kategoriích. Sezóna soutěží se nám pomalu ale jistě přiblížila ke konci. Před námi je poslední velká soutěž a to Podzimní kolo hry Plamen, které se uskuteční 6. října v Nové Vsi u Světlé nad Sázavou. Od září probíhá příprava dětí na závod. Opět se učíme zdravovědu, technické a topografické značky, co se čím hasí, uzlujeme a střílíme ze vzduchovky. Držte nám palce, ať se nám zadaří a přivezeme umístění na předních místech! Kolektiv vedoucích MH Účastníci ligové soutěže v Kámeni Příprava na Plamen na střelnici Výjezdová jednotka prověřila svoje schopnosti v Havlíčkově Borové Každý rok se tradičně v září koná na okrese Havlíčkův Brod soutěž O putovní pohár integrovaného záchranného systému okresu Havlíčkův Brod. Nebylo tomu jinak i v letošním roce, kdy proběhl již sedmnáctý ročník. Soutěž je prověrkou akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí, zařazených do Požárního poplachového plánu Kraje Vysočina, platného pro okres Havlíčkův Brod. Protože město Ždírec nad Doubravou patří mezi jednotky požární ochrany II, bylo by ostudou, aby se nezúčastnilo tohoto klání. Závod startoval 15. září v deset hodin a dorazilo 33 sborů z celého Havlíčkobrodského okresu. Družstvo se muselo skládat z osmi členů a jednoho řidiče. Po odstartování museli závodníci vylézt po žebříku na připravený valník, kde naložili figurínu na nosítka a podali ji zbylé čtveřici, celé družstvo pak oběhlo s nosítky vyznačenou dráhu a figurínu vrátili zpět na valník. Po zvládnutí tohoto úkolu mohli závodníci sestavit útočné vedení, které procházelo uměle vytvořeným tunelem 14 a oknem. Tyto překážky museli překonat i samotní závodníci, kteří běželi na předních pozicích. Po sražení obou terčů muselo celé družstvo rozpojit veškeré vedení, sbalit materiál a přenést ho do vyznačeného prostoru, čímž ukončilo svůj pokus. U tohoto útoku zaleželo i na komunikaci, kdy strojník obsluhující mašinu neviděl na koncovou část dopravního vedení a musel se řídit znakovou řečí členů na vedení. Ždírečtí hasiči dosáhli času 3:49.37 min. a tím obsadili celkové 9. místo. Vítězem letošního klání se stala jednotka SDH Přibyslav s časem 3:04.20 min. Gratulujeme! Příští ročník se bude konat 14. září 2013 v Havlíčkově Brodě na Dukle. Dne 17. září 2012 bylo odvezeno naše cisternové zásahové vozidlo Liaz do Slatiňan na plánovanou opravu a přestavbu nadstavbové části. Pohotovost tak na dobu opravy přebírají místní sousední jednotky SDH Krucemburk a SDH Sobíňov. Členové výjezdové jednotky (pokračování na str. 15)

15 SDH Ždírec nad Doubravou (pokračování ze str. 14) Soutěž H. Borová Účastníci soutěže v H. Borové SDH Kohoutov Pohádkový les v Kohoutově Po úspěšné organizaci dětského odpoledne jsme se rozhodli uspořádat pro děti pohádkový les. Akce byla naplánovaná na sobotu Nejprve jsme museli připravit trasu lesem z Kohoutova k rybníku Kabátov. Aby cesta byla schůdná i pro nejmenší, přišly na řadu sekery a pily. Konečně nastal den D. Dopoledne jsme na trasu umístili barevné fáborky a připravili 10 stanovišť k plnění úkolů. Ve 13 hodin, převlečeni do pohádkových bytostí, jsme se sešli v naší klubovně. Potom následovalo přemístění na start, fotografování a rozchod ke svým stanovištím. Všichni jsme s napětím očekávali, jak vše dopadne. V lese na účastníky čekal motýl Emanuel a Maková panenka, Křemílek a Vochomůrka, Rumcajs a Manka, Šmoulové, myslivci, Beruška, víla Amálka, ježibaby z Perníkové chaloupky, vodníci, loupežníci a čerti. Největším zážitkem bylo setkání s Hejkalem, který pořádně vylekal nejen malé, ale i velké návštěvníky. Pohádkové postavy měly pro děti připravené úkoly, za jejich splnění dostaly drobnou cenu a razítko do kartičky. Všech 88 dětí se úspěšně probojovalo až do cíle, kde měly připravené občerstvení. Za zdárné dokončení cesty pohádkovým lesem si děti odnesly medaili a diplom. Velké poděkování patří všem sponzorům, kteří nám věnovali drobné ceny. Podle reakcí návštěvníků pohádkového lesa se akce velmi vydařila. Počasí nám vyšlo na jedničku. Z hojné účasti dětí a dospělých z Kohoutova i blízkého okolí jsme měli velkou radost. Na závěr můžeme jenom konstatovat, že historicky 1. pohádkový les byl velice úspěšný. Sbor dobrovolných hasičů Kohoutov 15

16 SDH Údavy Údavský konec léta se sportovními aktivitami Poslední týdny letošního léta strávili údavští hasiči nejen účastí na soutěži v Dřevíkově, kde posbírali na tuto dobu právě uzrálé bramborové medaile v ženské i mužské kategorii, ale i pořádáním dvou tradičních sportovních soutěží. Rodinný turnaj v nohejbalu trojic jako vždy ke konci prázdnin nebyl tak silně obsazen jako v jiných letech, nicméně to nezanechalo stopy na urputnosti bojů a celkové pohodě při sportovním vyžití. Počasí ještě přálo a občerstvení během turnaje potěšilo nejen hráče, ale i příchozí fanoušky. Ve dvoukolovém zápolení o křišťálový pohár se dospělo nakonec k tomuto pořadí: 1) Nesejdem se (Němcovi a Rothanzlovi) 2) PáPeČePe (Pátek, Peldovi, Černý) 3) Husí rynk (3 generace Bačkovských a Kubeš) 4) Kamarádi (Říha, Pilař, Štěrba) Mistři Údav v nohejbalu Rybářské závody v polovině září již tolik štěstí na počasí neměly, ale protože nepršelo, vše proběhlo ke spokojenosti účastníků i pořadatelů z SDH Údavy. K požární nádrži, ve které se pomocí prutů hledají schované rybičky, se musí přestěhovat celý organizační štáb se zázemím mobilní hospůdkou s výčepem a grilem. Teprve potom mají závodníci vytvořené ty správné podmínky pro rybolov. Jen ta prohibice zahřát se v chladném počasí šlo jen pomocí vaťáku. Co se týká výsledků, nezbývá, než se smířit s tím, že vítězem se stal jako obvykle pan František Zamazal. Druhou příčku obsadil Lukáš Malínský a třetí místo vybojoval Mirek Říha. Účastníci rybářských závodů Na závěr děkujeme za podporu sponzorům, včetně města Ždírec nad Doubravou a MAS Havlíčkův kraj. Největší ocenění ovšem zaslouží všichni organizátoři z řad členů sboru. Oldřich Milt Centrum pro rodinu Doubravka Centrum pro rodinu Doubravka se opět otevírá! Po prázdninové pauze se dveře Centra pro rodinu Doubravka otevřou v pondělí Přijďte se podívat, pohrát si, seznámit se s programem. Budeme tu pro vás v době od 9 do 11 h a odpoledne od 15 do 17 h. Srdečně zveme nejen maminky, tatínky, ale celou širokou veřejnost! PRAVIDELNÝ PROGRAM CpR DOUBRAVKA (přesné časy a termíny jednotlivých programů naleznete na Facebooku či vývěsce v Centru) Pondělí pedig, tvoření h Úterý cvičení pro nejmenší, babymasáže h Středa Čtvrtek cvičení a zpívání, výtvarná dílnička hrajeme si s angličtinou, konverzace pro maminky v AJ, odpoledne s angličtinou h h h 16 V dalších dnech už následují oblíbené pravidelné programy (cvičení, babymasáže, výtvarná dílnička, herna, zpívání, pletení z pedigu, ). Novinkou v našem programu budou čtvrtky s ANGLIČTINOU. Dopoledne hravá AJ pro nejmenší a konverzace pro maminky. Odpoledne pokračujeme hodinkou AJ pro větší děti. První akcí měsíce října bude očekávaný BAZÁ- REK dětského podzimního a zimního oblečení a obuvi od narození do 6 let. Prodej se uskuteční ve dnech: úterý od 8.30 do 16 hodin, středa od 8.30 do 12 hodin. Příjem věcí k prodeji: pondělí od 8.30 do 16 hodin Výdej neprodaného zboží a výplata peněz z prodeje: čtvrtek v době od h a od h případně v dalších dnech dle programu Centra. Přijímat se bude čisté, vyprané oblečení označe-

17 Centrum pro rodinu Doubravka né pevně přidělanou cedulkou s cenou a doplněné o seznam prodávaných věcí s jejich stručným popisem. Jednorázový poplatek za zprostředkování prodeje činí 20 Kč. Podrobné informace na tel.: V půlce měsíce října se dne vydáme na malou exkurzi na místní Džekův ranč. Sraz zájemců v 9.45 h před CpR Doubravka odkud společně vyjdeme. V případě silně deštivého počasí bude akce zrušena a zvolen náhradní termín. Více informací o průběhu činností v našem Centru a podrobný program získáte na Facebooku: Centrum pro rodinu Doubravka nebo na tel. čísle koordinátorky CpR Doubravka Ivy Blažíčkové: Za kolektiv Klubu maminek Iveta Motlová Kultura Cestopisná přednáška s promítáním Jiří a Alena Márovi EKVÁDOR A GALAPÁGY v pátek 12. října 2012 v hodin v Městském kině ve Ždírci n.d. Vstupné 60 Kč. Jiří a Alena Márovi budou vyprávět o naplnění dalšího cestovatelského snu svého syna Jirky upoutaného na invalidní vozík. Zastavíme se v Karibském moři. Povíme Vám o studiu španělštiny a životě v ekvádorské rodině. Poznáte podivuhodná tajemství rovníku. Zjistíte, jak nebezpečný je život v amazonské džungli. Navštívíme pralesní indiány. Podíváme se za ojedinělými zvířaty na Galapágy. Více na Jste srdečně zváni! Posezení s písničkou Klub seniorů Ždírec nad Doubravou Vás zve na Zahájení podzimních večerů s písničkami, které se bude konat v úterý 9. října 2012 od hodin v novém Domě s pečovatelskou službou. Srdečně zvou pořadatelé! Kulturní zařízení města Ždírec nad Doubravou (knihovna, IC, galerie Doubravka, kino) Brodská 120, Ždírec n.d. telefon, fax: Otvírací doba: PO hodin ÚT PÁ hodin V PONDĚLÍ JE KNIHOVNA ZAVŘENA! V IC A GALERII DOUBRAVKA JE OTEVŘENO PO CELÝ TÝDEN! Informační centrum V informačním centru je možno zakoupit: pohlednice, mapy, turistické známky, turistické vizitky, upomínkové předměty s motivy města aj. Pamětní knihu obce ždírecké, barevnou publikaci Havlíčkobrodsko do kapsy + DVD, nebo Vysočina do kapsy + DVD. Havlíčkobrodsko Vlastivědný sborník 23, 24. Zde se můžete dočíst mnoho zajímavého např. o strojírně Jana Pujmana v Novém Ransku, o podobě vysoké železářské pece ve Starém Ransku, o zemských branách na Českomoravské vrchovině, o masopustu na Havlíčkobrodsku a jiných zajímavostech z historie našeho regionu. Čtyři druhy pexesa s tématem Vysočiny. Partyzánská odysea a osud Věry Pilařové Trojice autorů, Milan Kubín, Hynek Jurman a Pavel Vomela, dokázala husarský kousek. Při psaní knihy o tragickém osudu Věry Pilařové, partyzánské spojky a poté údajně konfidentky gestapa, našli v archivech důkazy o záležitosti, kterou prakticky tři generace historiků po dobu 70 let předpokládaly, důkazy však nikdy nenašly. Nyní je tedy pravda na světě, jmenovaným autorům se podařilo důkazy najít, utřídit a interpretovat. A také napsat zajímavý příběh z let 1944 až Tuto knihu si čtenáři mohou v naší městské knihovně vypůjčit, nebo si ji zakoupit. Cena knihy je 350 Kč. ÚDAVY. Historie a současnost obce a SDH Publikace vydaná k 110. výročí SDH Údavy Autoři pan Mgr. Oldřich Milt a Ing. Otakar Formánek se v této publikaci snažili s co největší autentičností popsat obraz života jejich obce. Publikace vznikla jako souhrn vzpomínek, výpisů z kronik a dostupných informací z veřejných zdrojů. Je zároveň i poděkováním všem občanům, kteří v obci aktivně žijí a mají svoji obec upřímně rádi. Brožuru je možné si v našem IC zakoupit. Cena brožury je 100 Kč. ZA KRÁSAMI 4 REGIONŮ RODINNÝ TURISTICKÝ PRŮVODCE, TIPY NA VÝLET Barevnou brožuru 4 regionů s turistickými zajímavostmi, turistickými trasami a mapkami vydal v letošním roce MAS Železnohorský region, o. s., Sdružení obcí Toulovcovy Maštale, MAS Hlinecko, o.s. a MAS Havlíčkův kraj. Cena brožury je 30 Kč. 17

18 Kultura Městská knihovna UPOZORNĚNÍ V městské knihovně a informačním centru bude v pondělí 1. října 2012 (sraz TIC v Hlinsku) a v pátek 19. října 2012 (Knižní veletrh Havlíčkův Brod) ZAVŘENO! Děkujeme za pochopení. ZÁBAVNÉ ČTENÍ PRO MALÉ DĚTI aneb VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA HROU Proběhne a v čítárně městské knihovny od hodin. GALERIE DOUBRAVKA zve na výstavu hlineckého fotoklubu pod názvem Volná tvorba členů fotoklubu Hlinečan Hlinsko Všichni autoři jsou členy fotoklubu, jejich tvorba je zaměřena na krajinu, krajinný detail, makrofotografie, figurální kompozice, technika v krajině, technika v průmyslových objektech a výtvarná reportáž. Členové fotoklubu soutěží individuálně a v rámci fotoklubu v tzv. Mapových okruzích (Vysočina a Turnovský MO). SO Den otevřených ateliérů Výstava potrvá do Týden knihoven října ročník celostátní akce Týden knihoven vyhlašuje sekce veřejných knihoven SKIP tentokrát s mottem: ČTI, ŽIJ ZDRA- VĚ! Letošním cílem této celostátní akce je více propagovat služby lékařských knihoven ve spolupráci s Národní lékařskou knihovnou a Klubem lékařských knihoven SKIP, ke spolupráci byl osloven tvůrce portálu Bibliohelp a v knihovnách budou nabízena témata jako např. biblioterapie, zdravý životní styl atd. Akce v týdnu knihoven: Dny otevřených dveří. Přijďte si prohlédnout naši městskou knihovnu a informační centrum. Výstava v galerii Doubravka Přijďte se podívat na výstavu zajímavých fotografií členů hlineckého fotoklubu. Galerie je otevřena v pondělí , úterý až pátek hodin. Polední pauza od do hodin. Výstava potrvá do Den otevřených ateliérů (pořádáno v rámci projektu PORTA CULTURAE). V tento den bude i naše galerie pro návštěvníky otevřena v době od Amnestie pro zapomnětlivé čtenáře každý dlužník, který v Týdnu knihoven v provozních hodinách navštíví knihovnu a knihy v pořádku vrátí, bude osvobozen od zaplacení upomínky Malířská soutěž pro děti: "Zdravé plody podzimu". Děti namalují obrázek na dané téma na plochu A4. Obrázky budou vystaveny v prostorách knihovny. Tři nejhezčí obrázky budou zveřejněny v prosincovém čísle měsíčníku občanů Ždírce nad Doubravou Naše noviny, tři nejhezčí z každé kategorie nemine malá odměna. Uzávěrka soutěže je 16. listopadu 2012! Vyhodnocení soutěže se dozvíte v prosincovém čísle Našich novin. Podmínky soutěže: Namalovaný obrázek na čtvrtce formátu A4 na dané téma prosím doneste do 16. listopadu do městské knihovny a IC. Na každém obrázku musí být jméno, příjmení a označení třídy. Soutěžit se bude ve 3 kategoriích: 1. Děti I. V. třída základní školy 2. Děti VI. IX. třída základní školy 3. Děti z mateřské školy 12. října (pátek) v hodin v městském kině. Vstupné 60 Kč. Cestopisná přednáška s promítáním: Jiří a Alena Márovi EKVÁDOR A GALAPÁGY výročí narození Jiřího Trnky Profesor Jiří Trnka (24. února 1912, Plzeň Petrohrad 30. prosince 1969, Praha) byl český výtvarník, ilustrátor, sochař. Scénárista a režisér animovaných filmů, jeden ze zakladatelů českého animovaného filmu. S oblibou používal ve svých filmech loutky. Mezi jeho nejznámější loutkové filmy patří Staré pověsti české a Dobrý voják Švejk namluvené jeho přítelem J. Werichem a celovečerní film podle předlohy W. Shakespeara Sen noci svatojánské. Dalším Trnkovým dílem z 60. let je například film Kybernetická babička a Ruka zpodobňující totalitu. Pro děti napsal a sám ilustroval pohádkovou knihu Zahrada. Jako jeden z mála ilustrátorů vůbec, ne-li jediný na světě kreslil pravou, levou i oběma rukama, ale psal pravou. V roce 1963 byl Jiřímu Trnkovi udělen titul národní umělec. KZM 18

19 Kultura Městské KINO Ždírec nad Doubravou ŘÍJEN úterý v 8.30 hodin Hudební vystoupení pro ZŠ pátek v hodin EKVÁDOR A GALAPÁGY Cestopisná přednáška Jirky Máry. Vstupné 60 Kč středa v 7.35 a v 9.35 hodin LORAX Animovaný film USA. V českém znění TOMÁŠ JUŘIČKA, OTAKAR BROUSEK, MIRIAM KAN- TORKOVÁ, DOMINIKA HAŠKOVÁ, MICHAL HOLÁN. 86 min., Kč FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ JSOU I PRO VEŘEJNOST CENA VSTUPNÉHO JE STEJNÁ ŠATNA 3 Kč/ks OBČERSTVENÍ ÚSCHOVNA KOL 5 Kč/ks Telefon: (Městská knihovna a IC). Děkujeme Vám za návštěvu. Něco z kultury v našem okolí... CHOTĚBOŘ Kino 3. října 2012 středa v hodin ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ Travesti skupina Hanky Panky. Vstupné: 240 Kč, předprodej: 220 Kč 4. října 2012 čtvrtek v hodin ČESKÉ NEBE Divadlo Járy Cimrmana Přímý přenos slavnostního představení. Vstupné: 200 Kč 7. října 2012 neděle v hodin POPELKA Zdeněk Zahradník Opera melodrama pro velké i malé. Divadlo Na prádle, Praha. Vstupné: 40 Kč 13. října 2012 sobota v hodin Metropolitní opera Nápoj lásky, Gaetano Donizetti Vstupné: 300 Kč, předprodej: 250 Kč 17. října 2012 středa v hodin POZVÁNÍ NA VEČÍREK Divadlo Pavla Trávníčka Vystoupí: Pavel Trávníček, Světlana Nálepková, Jana Švandová, Radim Jíra, Ladislav Frej, Kateřina Janečková Vstupné: 220 Kč, předprodej: 180 Kč 27. října 2012 sobota v hodin Metropolitní opera Otello, Giuseppe Verdi Vstupné: 300 Kč, předprodej: 250 Kč Muzeum výstavy do 14. října 2012 Marie Maxová Klobouky Svatopluk Kasalý Šperk do 4. listopadu 2012 Pavel Křivský Výuka FRIVOLITKY pro začátečníky úterý 9. října 2012 od 16 do 17 hodin v čítárně Městské knihovny ve Ždírci n.d. Výuka proběhne člunkovou technikou ZDARMA. Cvičná příze bude zdarma. Člunek je možné zakoupit na místě. S sebou je nutné mít nůžky a háček č Další výuka a její rozsah bude na této hodině upřesněn. Těšíme se na Vás. Co je frivolitka? Frivolitka je druh ručně vázané krajky, kdy vhodným provazováním příze pomocí frivolitkovacího člunku, nebo frivolitkovací jehly, vznikají uzlíky a pak, podle jejich počtu v různých kombinacích, fascinující vzory, složené z koleček, obloučků, slziček, zkrášlené pikotkami. Pomocí frivolitky se dají vytvářet nejen různé ozdoby a dečky, ale v dnešní době i velice oblíbené módní doplňky, jako jsou náhrdelníky, náušnice, náramky apod. Více na HLINSKO Betlém 2. října 25. listopadu 2012 HODNOTY ČASU Otevření domu č.p. 178 opraveného díky finanční dotaci ROP regionu soudržnosti Severovýchod. Výstava je připravena ve spolupráci s Domovem seniorů Drachtinka, Hlinsko. Veselý Kopec 6. října 2012 od do hodin BRAMBOROVÁ SOBOTA Ochutnávka tradičních bramborových jídel, příležitost dozvědět se vše o pěstování, použití i uskladnění brambor. Fotoozvěny... Koncert Venkovské kapely, dne

20 Prodám byt 3+1 v osobním vlastnictví se zahrádkou ve Ždírci nad Doubravou. Tel.: Prodám byt 2+kk s balkonem a sklepem v OV v dobrém stavu v cihlovém domě v centru Ždírce nad Doubravou. Byt je volný a možno se hned nastěhovat. Cena 550 tisíc Kč. Prohlídka možná po domluvě. Telefon: Prodám rodinný dům ve Ždírci nad Doubravou. Kolaudace r Kontakt: , Nabízím volné místo v autě do Havlíčkova Brodu. Odjezd ráno ze Ždírce n.d. v 6.00 hodin a zpět ve hodin. Tel.: Pronajmu garáž ve Ždírci n.d. Možno ihned. Cena dohodou. Tel.: Prodám garáž ve Ždírci nad Doubravou, nám. 9. května, přípojka 220V. Tel Nabízím k pronájmu byt 3+1 ve Ždírci nad Doubravou. Byt je ihned k nastěhování. Tel.: Akademie J. A. Komenského, Komenského 1, Žďár nad Sázavou Mob , POŘÁDÁ SEMINÁŘE 1. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ AKTUÁLNÍ STAV A VÝHLEDY ZMĚN DO 2013 Dne: 18. října 2012 Lektor: Ing. Luboš Pavlík, VZP KP pro Jihomoravský kraj 2. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2013 ZÁKON č. 155/1995 Sb. A ZMĚNY VE VYPLŇOVÁNÍ ELDP Dne: 25. října 2012 Lektor: Bc. Taťána Sojková 3. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJ. NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V ROCE 2013 Dne: 22. listopadu 2012 Lektor: Jiřina Fráňová MSSZ Brno, vedoucí odboru sociálního pojištění Místo: budova Hasičské vzájemné pojišťovny, Komenského 1 ve Žďáře nad Sáz. Zahájení vždy v 8.30 hod. Bližší informace na Dále pořádáme kurzy pro řidiče vysokozdvižných vozíků, jeřábníky, vazače, regálové zakladače, řidiče stavebních a zemních strojů a BOZP. ADMINISTRATIVNÍ SLUŽBY PORADENSKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST pro soukromé osoby i pro firmy Kavalírová STUDIOPŮVAB OLGA FIKAROVÁ KADEŘNICE Tel.: F. X. Šaldy 536 Chotěboř Posilovna Odborné poradenství Snižování nadváhy Kondi ní posilování Objemový trénink Vše podle zadání Pohodová atmosféra Kvalitní hudba Akreditovaní trené i Spinning Skupinové cvi ení Jízdu zvládne každý Snižování nadváhy Jízda na trenažérech Regenerace Kvalitní hudba Akreditovaný instruktor Zvyšování kondice Dárkové poukazy Studentské slevy Permanentky Informace tel

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 2 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 22.11.2006. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Hubert Kolář, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl Program schůze: 1)

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 15 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 1. 7. 2015. Přítomni: Jan Martinec, Ing. Bohumír Nikl, Ing. Jiří Pavlíček, Ing. Jiří Uchytil Omluven: Ing. Jan Matějka

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 67 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17. listopadu 2005. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka Program

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Město Ždírec nad Doubravou

Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 2.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou Strana 1/6 Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 2.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou konaného dne 25.ledna 2007 od 17:00 hod.

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 11. 3. 2015, v budově bývalé školy čp. 104, zahájeno v 19:00 hod. Přítomni:

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Organizační zabezpečení

Organizační zabezpečení Č.j. OSH 18/2014 Organizační zabezpečení OKRESNÍHO VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍ HRY MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2 0 1 4 konaná pod záštitou senátora senátu ČR pana ing. Miroslava Krejči a starostky obce Varvažov paní

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012

č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012 1 č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 6.12.2012 18:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 6.12.2012 19:10

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

č.j. 2/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 23. 3. 2012

č.j. 2/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 23. 3. 2012 1 č.j. 2/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 23. 3. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 23.1.2012 18:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 23.1.2012 21:00

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE 2011 Pořadatel Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Pardubického kraje ve spolupráci s Okresním sdružením hasičů ČMS

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Zápis č. 9 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.2.2015

Zápis č. 9 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.2.2015 Zápis č. 9 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.2.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola zápisu a uložených úkolů z předešlých jednání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 2013

Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 2013 spolu s Okresním sdružením hasičů Zlín pod záštitou hejtmana Zlínského kraje a města Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 0 Organizátor soutěže : Termín konání soutěže : Místo konání : OSH

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h.

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h. Festival fantazie 2014 datum začátku akce: 27.06.2014 datum ukončení akce: 06.07.2014 místo konání: KD Junior, sokolovna, kino, hotel Fantazie stručný popis akce: sci-fi, vesmír, technika, horor, záhady,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán. Z á p i s č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 10. července 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D.,

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Zpráva o činnosti mládeže v roce 2013

Zpráva o činnosti mládeže v roce 2013 Zpráva o činnosti mládeže v roce 2013 Právě uplynulý rok 2013 byl, co se činnosti hasičské mládeže týká nejbohatším rokem za poslední období. Činnost s mládeží si v tomto roce vyžádala velké množství energie,

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis Č. 8/20 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 9. 9. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 24. dubna 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2013 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514 U S N E S E N Í 95. schůze Rady města Hranice, konané dne 2. 10. 2014 na MěÚ Hranice od 10.00 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák Usnesení

Více

Činnost KORM za rok 2014

Činnost KORM za rok 2014 Činnost KORM za rok 2014 Vážené hasičky, hasiči, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s činností KORM PK za rok 2014. Zasedání KORM se doposud uskutečnilo celkem třikrát, čtvrtá rada

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích Přítomno: Omluveno: P r o g r a m: 7 členů zastupitelstva obce 4 členi zastupitelstva obce 1) Zahájení,

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 02 rady města konané 16.01.2013 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Bc. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky

Více

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů T. Názvy a sídla orgánů ochrany a dalších správních úřadů Ministerstvo životního prostředí 43 zákona MŽP ČR Vršovická 65, 100 10 Praha 10 tel. 267 122 835, fax: 267 126 835 MUDr. Eva Rychlíková - ředitelka

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze schůze zastupitelstva obce č. 6/2014, konané dne 10. 9. 2014 ve Vlasenici

Zápis ze schůze zastupitelstva obce č. 6/2014, konané dne 10. 9. 2014 ve Vlasenici Zápis ze schůze zastupitelstva obce č. 6/2014, konané dne 10. 9. 2014 ve Vlasenici ORG 1.1 Přítomni: p. Houška, p. Krejča, p. Dohnal, p. Kubíček, pí. Kosová, pí. Langová, pí. Zahradníková Omluven: Přítomno

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 16.7.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 16.7.2015 Číslo jednání: JedNR3-18/2015 Datum jednání: 16.07.2015 Program (USN-R3-430/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Návrh: Program (499/NR3/2015) 4. Návrh: Prodloužení nájemní smlouvy na byt

Více

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: Návrhová komise: Ověřovatelé zápisu: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 16 zastupitelů dle

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č.

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 11. zasedání konaného dne 25. 3. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více