STŘEDISKO SOS PRO VZÁJEMNOU POMOC OBČANŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDISKO SOS PRO VZÁJEMNOU POMOC OBČANŮ"

Transkript

1 STŘEDISKO SOS PRO VZÁJEMNOU POMOC OBČANŮ Výroční zpráva 2012

2 Slovo zakladatelky Váţení přátelé, díky podpoře lidí dobré vůle, kteří mají srdce na pravém místě a chápou naše cíle, daří se nám uţ třiadvacet let na Olomoucku usnadňovat ţivot těm, kdo to nutně potřebují. A to přes značné překáţky, jeţ musíme stále překonávat. Ţivot je nyní mnohdy těţší, neţli jsme si jej na začátku devadesátých let představovali. Ale nejen v naší republice. Stoupající nezaměstnanost a problémy ekonomické i politické jsou pociťovány všude kolem nás. Snaţíme se je řešit alespoň podle našich moţností. Zmírňujeme problémy nezaměstnaných, handicapovaných, zadluţených, lidí osamělých, těch, kteří se octli v ţivotní krizi. Realizujeme sociální projekty, jak je uvádí tato výroční zpráva. Váţení přátelé, abychom mohli v nastoupené cestě pokračovat, obracíme se na Vás s prosbou o pomoc. Uvítáme kaţdý věcný - anebo finanční - dar. O jeho správné vyuţití se ve Středisku SOS postaráme v duchu svého poslání. Stále znovu vytváříme řetěz podaných rukou a to přináší radost všem zúčastněným. Připojte se i Vy, bude Vám teplo u srdce. Všem laskavým dárcům děkujeme. Mgr. Květoslava Hegrová, nositelka Ceny města Olomouce za činnost sociální a charitativní a ceny Olomoucké koalice neziskových organizací Za dlouholetý přínos pro společenskou integraci sociálně slabších občanů" 1

3 Představujeme se Jsme občanské sdruţení. Slouţíme potřebným od ledna Snaţíme se poskytovat pomoc tam, kde se člověk z jakýchkoliv důvodů octl v akutní nouzi. Spolupracujeme se všemi, kdo mají aktivní zájem o řešení sociálních problémů a rozšiřujeme prostor pro vzájemné porozumění a solidaritu mezi lidmi. Působíme jako prostředník mezi dárci a obdarovanými. Jsme aktivními členy Komunitního plánování sociálních sluţeb města Olomouce a Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje. Naše sluţby jsou financovány z darů od jednotlivců, firem a nadací, dále dotacemi od úřadů a institucí, a také z vlastní činnosti. V našich provozovnách nabízíme široké veřejnosti část získaných materiálních darů za nepatrný příspěvek, který nám pomáhá částečně krýt provozní náklady. Pomáhají nám pomáhat Děkujeme 2 Už nemůžu ve svém věku nic plánovat, ale budu se snažit uplést ponožek co nejvíce. Paní I. M., která do svých 99 let pletla ponožky pro bezdomovce.

4 Projekt Výdej bezplatné materiální pomoci Tato naše sluţba je jediná svého druhu v olomouckém regionu, kde brání vzniku extrémní chudoby. Shromaţďujeme materiální dary od jednotlivců a organizací a bezplatně je předáváme do rukou potřebných, kteří přicházejí s písemnou ţádostí od spolupracujících úřadů a organizací. Počet uspokojených žádostí v r žádostí Počet kontaktů s klienty kontaktů Průměrný počet věcí vydaných na jednu žádost 8 kusů Počet vydaných věcí kusů Spolupracujeme i nadále s těmito zařízeními: Charita Olomouc 987 ţádostí/rok Odbory a zařízení Smol 140 ţádostí/rok Úřad práce ČR 182 ţádostí/rok Sdruţení Podané ruce Olomouc 109 ţádostí/rok Poradna pro ţeny a dívky 5 ţádostí/rok Fond ohroţených dětí Olomouc 18 ţádostí/rok Vazební věznice Olomouc 5 ţádostí/rok Dále jsme v akutních případech pomohli 27 jednotlivcům. 3

5 V Olomouci začaly působit firmy, které se věnují sběru šatstva prostřednictvím kontejnerů na textil nebo podomním svozem oděvů. Věci pak vyuţívají ke komerčním účelům. V důsledku toho kleslo o 34 tun za rok mnoţství materiálních darů věnovaných Středisku SOS pro potřebné. Prosíme, podporujte naše sociální projekty darováním věcí do kontejnerů s logem srdce, které v Olomouci najdete na těchto místech: Rooseveltova 9 (při ţel. stanici Smetanovy sady) Praskova 16 (v blízkosti tram. zastávky U Bystřičky) Skupova (příjezd k Mountfieldu) Trnkova (u telefonní budky) Zeyerova (u školy) Černá cesta 31 Neumannova 9 M. Pospíšilové 2 (u tram. zastávky Výstaviště Flora) Vaše dary poslouţí lidem, kteří se ne vţdy vlastní vinou dostali do tíţivé ţivotní situace. Některé o domov třeba připraví povodeň, jiné poţár, další např. výbuch plynu, dluhy či dlouhodobá nezaměstnanost. Děkujeme za vaši solidaritu! Lidé, pro které se ve středisku angaţujeme, vaši pomoc opravdu potřebují. 4

6 V roce 2012 jsme organizovali účelové sbírky: únor sbírka pánských rukavic, ponoţek, zimních bot březen sbírka pánských riflí říjen sbírka pánských bund a zimních bot Pomáhají nám pomáhat Děkujeme Přinášíme hračky chudým dětem, aby měly radost. Děti z mateřské školy v Přáslavicích 5

7 Projekt Pracovní uplatnění pro dlouhodobě nezaměstnané a handicapované V roce 2012 v rámci aktivní politiky zaměstnanosti poskytl úřad práce Středisku SOS částečnou dotaci na mzdu 27 lidem dlouhodobě nezaměstnaným, z nichţ 10 osob mělo různé druhy handicapu. Délka trvání pracovního poměru byla přímo závislá na délce trvání dotace na mzdu. Postupně jsme nabídli pracovní uplatnění osmnácti lidem na plný úvazek a devíti lidem na úvazek zkrácený. Spolupracující organizace Úřad práce ČR Agentura podporovaného zaměstnávání Spolu, Olomouc o.s.internetporadna.cz, Poradna pro osoby se zdravotním znevýhodněním, Olomouc 6

8 Přínosy projektu Sociální začleňování lidí ze znevýhodněných sociálních skupin. Integrace zdravotně postiţených. Osoby, které byly před podepsáním pracovní smlouvy ve Středisku SOS dlouhodobě nezaměstnané, získávají zpět pracovní návyky. Zvyšujeme kvalitu ţivota našich pracovníků a současně je zapojujeme do pomoci druhým. Edukace. Zdraví pracovníci se stále učí spolupracovat a všestranně koexistovat s handicapovanými. Děkujeme všem, kdo jste se rozhodli finančně přispět na realizaci tohoto projektu. Díky vaší podpoře jsme mohli pokračovat v práci, která má smysl. 7

9 Projekt Vánoce pro osamělé V adventním čase jsme navštívili a vánočním balíčkem potěšili 125 osamělých seniorů či nemohoucích spoluobčanů v jejich domácnostech, v domovech důchodců nebo v domech s pečovatelskou sluţbou. Často se slzami v očích přijímali senioři balíček, do něhoţ přispěli jednotlivci i firmy drobnými dárky, hygienickými potřebami, vánočním cukrovím, ovocem, trvanlivými potravinami, vitamíny. 8

10 Štěstí, zdraví, pokoj svatý vinšujeme vám Také tato koleda potěšila 33 lidí bez vlastního rodinného zázemí, kteří trávili Štědrý večer společně s pracovníky a dobrovolníky střediska. Ve sváteční atmosféře si lidé bez rodiny, bez domova či někdejší odchovanci dětských domovů pochutnali na tradičním štědrovečerním menu a na vánočním cukroví. Vyslechli duchovní promluvu o smyslu Vánoc a za hudebního doprovodu si společně s námi zazpívali koledy. Díky drobným dárcům a sponzorům kaţdý účastník odcházel s pocitem příjemně proţitého večera a obdarován nejen bohatou nadílkou. Pomáhají nám pomáhat Děkujeme Předejte to těm, kteří to nejvíce potřebují. Firemní dárce 9

11 Enviromentální dopad naší práce Vracením věcí zpět do oběhu podporujeme a propagujeme způsob ţivota šetrný vůči přírodě. Oděvy, které u nás v roce 2012 nenašly uplatnění, jsme předali spolupracujícím organizacím k dalšímu humanitárnímu vyuţití nebo k ekologické recyklaci. Organizace Mnoţství v tunách Diakonie Broumov 78 UO TEX Ústí nad Orlicí 5 Pomáhají nám pomáhat Děkujeme Všem stálým a příležitostným dobrovolníkům, kteří obětavě a nezištně ve svém volném čase prostřednictvím střediska pomáhali druhým lidem, patří náš velký dík. 10

12 Pomáhají nám pomáhat Děkujeme Materiální dary, služby a jinou pomoc Středisku SOS poskytli: Agrofert Holding, a.s., Praha Asopol, s.r.o., Olomouc Bubeník Tomáš, sklenářství, Olomouc Cukrárna Moser, Olomouc Diakonie Broumov Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Epava, a.s., Olomouc Exclusive Sweets, s.r.o., Olomouc Globus ČR, pobočka Olomouc Havel Composites CZ, s.r.o., Svésedlice Jelínek-Trading, spol. s r.o., Zlín Kmotr - Masna Kroměříţ, a.s., Kroměříţ Knihovna města Olomouce Mgr. Jan Kubeček Ing. Josef Kubeček Lékárna, a.s., Olomouc Lékárna Dr. Max, U Kauflandu, Olomouc Lékárna ESO, Olomouc Lékárna LEX, s.r.o., Olomouc Lékárna U Pöttingea, Olomouc Neoralová Zdeňka, Olomouc Olma, a.s., Olomouc Pekařství Hirsch, Velká Bystřice Penam, a.s., Olomouc Pivovar Svijany, s.r.o., Svijany Popelka Lubomír, přívěsy a návěsy, Senička Revenge, a.s., Praha SAJM COMP, s.r.o., Olomouc Senimo, obchodní dům, Olomouc Statutární město Olomouc Zemědělské druţstvo, Senice na Hané 11

13 Pomáhají nám pomáhat Děkujeme Naše projekty finančně podpořili: Ing. Andrej Babiš Ing. Jan Březina Ing. Tomáš Chrenek Ing. Pavel Horák prostřednictvím poslanec prostřednictvím náměstek hejtmana Nadace Agrofert Evropského parlamentu Nadace Agel Olomouckého kraje Hana Macuichová Karel Schwarzenberg Dr. Olga Sehnalová, MBA Dr. Vladimír Špidla herečka ministr poslankyně politik olomoucká rodačka zahraničních věcí Evropského parlamentu MUDr. Lubomír Dohnal Neurologická ambulance Prostějov Atomo Projekt, s.r.o., Praha Auto Kubíček, s.r.o., Šumperk Benefit Management, s.r.o., Praha Benson OAK, s.r.o., Praha Čelčice, obecní úřad Číhal Reality, s.r.o., Olomouc 12 Elektroservis Paskov, s.r.o. Farmak, a.s., Olomouc Forcorp Group, spol. s r.o., Olomouc Fráňa Petr, Olomouc Gasparovič Libor Agentura Galia, Olomouc GLOBALTEK GROUP, s.r.o., Olomouc

14 Habáň Miroslav, Olomouc Realitní společnost Zvonek, s.r.o., Kroměříţ Hajdo, spol. s r.o., Litovel REFLEX Zlín, spol. s r.o., Zlín Kárská Marie, RNDr., daň. poradce, Olomouc Restoma, s.r.o., Olomouc Knappová Lidmila, s.r.o., Olomouc Ritter Petr, JUDr., advokát, Olomouc Kovář Ondřej, Mgr., advokát, Vsetín Rössler Stanislav, MUDr., Olomouc Kvapil Josef, a.s., Olomouc Řetězy Olomouc, spol. s r.o. Loţiska Haná, s.r.o., Lutín Sefran, s.r.o., Šumperk Papcel, a.s., Litovel SK Olomouc Sigma MŢ Phoenix Contact, s.r.o., Brno Teplotechna prům. pece, spol. s r.o., Olomouc Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., Modletice UO TEX, s.r.o., Ústí nad Orlicí Presbeton Nova, s.r.o., Olomouc Výtahy Moravia CZ, spol. s r.o., Olomouc PSVS, a.s., Praha WEBA Olomouc, s.r.o. Drobní dárci Adámková S., Olomouc Kubáček P., Olomouc Polášek M., Olomouc Baborak M., Olomouc Kubíčková J., MUDr., Olomouc Procházková M., Konice Dítě Z., Libiš Kubíčkovi, Náměšť na Hané Prokešová M., Olomouc pí Dohnalová, Olomouc Kučera J., Mgr., Olomouc p. Přikryl p. Doleţal Kuncová B., Olomouc Rozsypalová B., Hutisko - Solanec Drţálek R., Olomouc Látal D., Velký Týnec Růţičková H., Mgr., Olomouc Fialová H., Olomouc Látal J., ing., Olomouc pí Rychterová, Olomouc Fujeríková B., Olomouc Lukeš V., Olomouc p. Salamon Garbuz O., Olomouc Luterovi, Horní Štěpánov Sklenářová F., Olomouc Hegrová K., Mgr., Olomouc Marková I., PhDr., Olomouc pí Sládečková, Olomouc Helešicová L., Skrbeň Maršálová Doleţalová L.Olomouc Spáčilová A., Olomouc Horák I., Mgr., Olomouc Melkusová J., Olomouc Šagátová J., Mgr., Ostrava Horáková I., Olomouc Mrozek Z., MUDr., PhD., Olomouc Táborský J., ing., Olomouc pí Hošťálková Musilová A., Olomouc Talašová J., Olomouc Hradilíková L., Olomouc p. Novák Tvrdá M., Olomouc Hrčková A., Ješov Nováková Z., Olomouc Valová I., MVDr., Olomouc Chlebašková P., Olomouc Ondruchová B., Olomouc Vančurová J., Olomouc Chlumský V., ing., Praha p. Otruba, Loučany Vaněk M., Horní Loděnice pí Chmelařová, Olomouc Pazderová A., Ţerotín Vašutová M., Olomouc p. Ilečko Planička B., Olomouc Vaváková Kubelková K., Olomouc Jemelková B., Olomouc Plháková S., Skrbeň Velkoborský S., ing., Stará Bělá Jordan J., Bc., Olomouc Pokorná L., Olomouc Věrná I., Olomouc Jordan J., Olomouc Polách J., ing. arch.,olomouc Vyroubalová A., Olomouc Jordanová V., Olomouc Poláchová V., PhDr., Olomouc Zubalíková V., Olomouc Komárková K., PhDr., Olomouc Polášek K., Ostrava nejmenovaný dárce 13

15 Hospodaření v roce 2012 Výnosy Vlastní činnost Prodej majetku Úřad práce ČR Dary od právnických a fyzických osob Charita Olomouc Nadace Agel Nadace Agrofert Statutární město Olomouc Ostatní výnosy Výnosy celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 238 Kč Kč Náklady Osobní náklady Sluţby a spotřeba materiálu Poplatky Ostatní náklady Odpisy Náklady celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč V důsledku hospodářské krize se proti předchozímu roku o 39% sníţilo mnoţství darů od právnických a fyzických osob. Byli jsme nuceni celoročně krátit pracovní úvazky třem kmenovým pracovníkům a čerpat neplacené volno. Rozdíl příjmů a výdajů činí Kč. 14

16 Rozvaha k AKTIVA (vyjádřeno v tisících Kč) Dlouhodobý majetek - pozemky stavby oprávky Krátkodobý majetek - pohledávky pokladna účty Přechodné účty - náklady příštích období příjmy příštích období Aktiva celkem PASIVA (vyjádřeno v tisících Kč) Vlastní zdroje - vlastní jmění fondy výsledek hospodaření Cizí zdroje - dohadné účty pasivní výdaje příštích období ostatní dlouhodobé závazky zaměstnanci závazky k institucím daň zálohová a sráţková DPH Pasiva celkem Jsme plátci DPH. Za rok 2012 jsme ji uhradili ve výši Kč. 15

17 Struktura organizace v roce 2012 Počet členů občanského sdružení: 11 Statutární orgán: Mgr. Hegrová Květoslava Maršálová Doleţalová Lenka Mgr. Šagátová Jarmila Odborní poradci: DUE POP, s.r.o. - účetnictví Mgr. Zahnáš Michal - právo Zaměstnanci: Fialová Hana - vedoucí Mgr. Hegrová Květoslava Mgr. Kučera Jan Maršálová Doleţalová Lenka Prokešová Marcela (od září) Mgr. Šagátová Jarmila Věrná Iveta Pracovníci, jejichž mzda byla v různé míře dotována z ÚP: Adamec Jaroslav (březen aţ červen) Adámková Stanislava (do února) Benčíková Eva (do února) Drţálek Roman (od června) Fujeríková Blaţena (od listopadu) Helešicová Lucie (březen aţ srpen) Horák Ivan, Mgr. (duben aţ září) Horáková Ivana (červen aţ listopad) Hrčková Alena (do února) Chlebašková Petra (od října) Kubáček Pavel (březen aţ srpen) Látal David (od října) Lukeš Vladimír (od září) Melkusová Jana (březen aţ srpen) Planička Břetislav (do února) Plháková Sabina (červen aţ listopad) Pokorná Lenka (od července) Polášek Marcel (do února) Pudelová Irena, DiS. (v prosinci) Růţičková Hana, Mgr. (v srpnu) Sedláčková Lucie (do února) Spáčilová Andrea (od března) Spáčilová Lenka (březen, duben) Talašová Jitka (od června) Vaněk Michal (do května) Venská Dana (do února) Vyroubalová Alena (březen, duben) 16

18 Obsah: Slovo zakladatelky 1 Představujeme se 2 Projekt Výdej bezplatné materiální pomoci 3-5 Projekt Pracovní uplatnění pro dlouhodobě nezaměstnané a handicapované 6-7 Projekt Vánoce pro osamělé 8-9 Enviromentální dopad naší práce 10 Materiální dary, sluţby a jinou pomoc Středisku SOS poskytli 11 Naše projekty finančně podpořili Hospodaření v roce Struktura organizace v roce Obsah 17 17

19 V OLOMOUCI MÁME DVĚ PRACOVIŠTĚ: Bezbariérová provozovna a kancelář PRASKOVA 16 (v blízkosti tramvajové zastávky U Bystřičky) Po - pá 9-18 so 8-12 Provozovna ROOSEVELTOVA 9 (při ţel. zastávce Smetanovy sady) Po - pá 9-18 so 8-12 REGISTRACE u Ministerstva vnitra ČR dne pod.č. VSP/1-5021/91-R DAŇOVÉ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO CZ BANKOVNÍ SPOJENÍ Česká spořitelna Olomouc Číslo účtu /