STŘEDISKO SOS PRO VZÁJEMNOU POMOC OBČANŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDISKO SOS PRO VZÁJEMNOU POMOC OBČANŮ"

Transkript

1 STŘEDISKO SOS PRO VZÁJEMNOU POMOC OBČANŮ Výroční zpráva 2012

2 Slovo zakladatelky Váţení přátelé, díky podpoře lidí dobré vůle, kteří mají srdce na pravém místě a chápou naše cíle, daří se nám uţ třiadvacet let na Olomoucku usnadňovat ţivot těm, kdo to nutně potřebují. A to přes značné překáţky, jeţ musíme stále překonávat. Ţivot je nyní mnohdy těţší, neţli jsme si jej na začátku devadesátých let představovali. Ale nejen v naší republice. Stoupající nezaměstnanost a problémy ekonomické i politické jsou pociťovány všude kolem nás. Snaţíme se je řešit alespoň podle našich moţností. Zmírňujeme problémy nezaměstnaných, handicapovaných, zadluţených, lidí osamělých, těch, kteří se octli v ţivotní krizi. Realizujeme sociální projekty, jak je uvádí tato výroční zpráva. Váţení přátelé, abychom mohli v nastoupené cestě pokračovat, obracíme se na Vás s prosbou o pomoc. Uvítáme kaţdý věcný - anebo finanční - dar. O jeho správné vyuţití se ve Středisku SOS postaráme v duchu svého poslání. Stále znovu vytváříme řetěz podaných rukou a to přináší radost všem zúčastněným. Připojte se i Vy, bude Vám teplo u srdce. Všem laskavým dárcům děkujeme. Mgr. Květoslava Hegrová, nositelka Ceny města Olomouce za činnost sociální a charitativní a ceny Olomoucké koalice neziskových organizací Za dlouholetý přínos pro společenskou integraci sociálně slabších občanů" 1

3 Představujeme se Jsme občanské sdruţení. Slouţíme potřebným od ledna Snaţíme se poskytovat pomoc tam, kde se člověk z jakýchkoliv důvodů octl v akutní nouzi. Spolupracujeme se všemi, kdo mají aktivní zájem o řešení sociálních problémů a rozšiřujeme prostor pro vzájemné porozumění a solidaritu mezi lidmi. Působíme jako prostředník mezi dárci a obdarovanými. Jsme aktivními členy Komunitního plánování sociálních sluţeb města Olomouce a Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje. Naše sluţby jsou financovány z darů od jednotlivců, firem a nadací, dále dotacemi od úřadů a institucí, a také z vlastní činnosti. V našich provozovnách nabízíme široké veřejnosti část získaných materiálních darů za nepatrný příspěvek, který nám pomáhá částečně krýt provozní náklady. Pomáhají nám pomáhat Děkujeme 2 Už nemůžu ve svém věku nic plánovat, ale budu se snažit uplést ponožek co nejvíce. Paní I. M., která do svých 99 let pletla ponožky pro bezdomovce.

4 Projekt Výdej bezplatné materiální pomoci Tato naše sluţba je jediná svého druhu v olomouckém regionu, kde brání vzniku extrémní chudoby. Shromaţďujeme materiální dary od jednotlivců a organizací a bezplatně je předáváme do rukou potřebných, kteří přicházejí s písemnou ţádostí od spolupracujících úřadů a organizací. Počet uspokojených žádostí v r žádostí Počet kontaktů s klienty kontaktů Průměrný počet věcí vydaných na jednu žádost 8 kusů Počet vydaných věcí kusů Spolupracujeme i nadále s těmito zařízeními: Charita Olomouc 987 ţádostí/rok Odbory a zařízení Smol 140 ţádostí/rok Úřad práce ČR 182 ţádostí/rok Sdruţení Podané ruce Olomouc 109 ţádostí/rok Poradna pro ţeny a dívky 5 ţádostí/rok Fond ohroţených dětí Olomouc 18 ţádostí/rok Vazební věznice Olomouc 5 ţádostí/rok Dále jsme v akutních případech pomohli 27 jednotlivcům. 3

5 V Olomouci začaly působit firmy, které se věnují sběru šatstva prostřednictvím kontejnerů na textil nebo podomním svozem oděvů. Věci pak vyuţívají ke komerčním účelům. V důsledku toho kleslo o 34 tun za rok mnoţství materiálních darů věnovaných Středisku SOS pro potřebné. Prosíme, podporujte naše sociální projekty darováním věcí do kontejnerů s logem srdce, které v Olomouci najdete na těchto místech: Rooseveltova 9 (při ţel. stanici Smetanovy sady) Praskova 16 (v blízkosti tram. zastávky U Bystřičky) Skupova (příjezd k Mountfieldu) Trnkova (u telefonní budky) Zeyerova (u školy) Černá cesta 31 Neumannova 9 M. Pospíšilové 2 (u tram. zastávky Výstaviště Flora) Vaše dary poslouţí lidem, kteří se ne vţdy vlastní vinou dostali do tíţivé ţivotní situace. Některé o domov třeba připraví povodeň, jiné poţár, další např. výbuch plynu, dluhy či dlouhodobá nezaměstnanost. Děkujeme za vaši solidaritu! Lidé, pro které se ve středisku angaţujeme, vaši pomoc opravdu potřebují. 4

6 V roce 2012 jsme organizovali účelové sbírky: únor sbírka pánských rukavic, ponoţek, zimních bot březen sbírka pánských riflí říjen sbírka pánských bund a zimních bot Pomáhají nám pomáhat Děkujeme Přinášíme hračky chudým dětem, aby měly radost. Děti z mateřské školy v Přáslavicích 5

7 Projekt Pracovní uplatnění pro dlouhodobě nezaměstnané a handicapované V roce 2012 v rámci aktivní politiky zaměstnanosti poskytl úřad práce Středisku SOS částečnou dotaci na mzdu 27 lidem dlouhodobě nezaměstnaným, z nichţ 10 osob mělo různé druhy handicapu. Délka trvání pracovního poměru byla přímo závislá na délce trvání dotace na mzdu. Postupně jsme nabídli pracovní uplatnění osmnácti lidem na plný úvazek a devíti lidem na úvazek zkrácený. Spolupracující organizace Úřad práce ČR Agentura podporovaného zaměstnávání Spolu, Olomouc o.s.internetporadna.cz, Poradna pro osoby se zdravotním znevýhodněním, Olomouc 6

8 Přínosy projektu Sociální začleňování lidí ze znevýhodněných sociálních skupin. Integrace zdravotně postiţených. Osoby, které byly před podepsáním pracovní smlouvy ve Středisku SOS dlouhodobě nezaměstnané, získávají zpět pracovní návyky. Zvyšujeme kvalitu ţivota našich pracovníků a současně je zapojujeme do pomoci druhým. Edukace. Zdraví pracovníci se stále učí spolupracovat a všestranně koexistovat s handicapovanými. Děkujeme všem, kdo jste se rozhodli finančně přispět na realizaci tohoto projektu. Díky vaší podpoře jsme mohli pokračovat v práci, která má smysl. 7

9 Projekt Vánoce pro osamělé V adventním čase jsme navštívili a vánočním balíčkem potěšili 125 osamělých seniorů či nemohoucích spoluobčanů v jejich domácnostech, v domovech důchodců nebo v domech s pečovatelskou sluţbou. Často se slzami v očích přijímali senioři balíček, do něhoţ přispěli jednotlivci i firmy drobnými dárky, hygienickými potřebami, vánočním cukrovím, ovocem, trvanlivými potravinami, vitamíny. 8

10 Štěstí, zdraví, pokoj svatý vinšujeme vám Také tato koleda potěšila 33 lidí bez vlastního rodinného zázemí, kteří trávili Štědrý večer společně s pracovníky a dobrovolníky střediska. Ve sváteční atmosféře si lidé bez rodiny, bez domova či někdejší odchovanci dětských domovů pochutnali na tradičním štědrovečerním menu a na vánočním cukroví. Vyslechli duchovní promluvu o smyslu Vánoc a za hudebního doprovodu si společně s námi zazpívali koledy. Díky drobným dárcům a sponzorům kaţdý účastník odcházel s pocitem příjemně proţitého večera a obdarován nejen bohatou nadílkou. Pomáhají nám pomáhat Děkujeme Předejte to těm, kteří to nejvíce potřebují. Firemní dárce 9

11 Enviromentální dopad naší práce Vracením věcí zpět do oběhu podporujeme a propagujeme způsob ţivota šetrný vůči přírodě. Oděvy, které u nás v roce 2012 nenašly uplatnění, jsme předali spolupracujícím organizacím k dalšímu humanitárnímu vyuţití nebo k ekologické recyklaci. Organizace Mnoţství v tunách Diakonie Broumov 78 UO TEX Ústí nad Orlicí 5 Pomáhají nám pomáhat Děkujeme Všem stálým a příležitostným dobrovolníkům, kteří obětavě a nezištně ve svém volném čase prostřednictvím střediska pomáhali druhým lidem, patří náš velký dík. 10

12 Pomáhají nám pomáhat Děkujeme Materiální dary, služby a jinou pomoc Středisku SOS poskytli: Agrofert Holding, a.s., Praha Asopol, s.r.o., Olomouc Bubeník Tomáš, sklenářství, Olomouc Cukrárna Moser, Olomouc Diakonie Broumov Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Epava, a.s., Olomouc Exclusive Sweets, s.r.o., Olomouc Globus ČR, pobočka Olomouc Havel Composites CZ, s.r.o., Svésedlice Jelínek-Trading, spol. s r.o., Zlín Kmotr - Masna Kroměříţ, a.s., Kroměříţ Knihovna města Olomouce Mgr. Jan Kubeček Ing. Josef Kubeček Lékárna, a.s., Olomouc Lékárna Dr. Max, U Kauflandu, Olomouc Lékárna ESO, Olomouc Lékárna LEX, s.r.o., Olomouc Lékárna U Pöttingea, Olomouc Neoralová Zdeňka, Olomouc Olma, a.s., Olomouc Pekařství Hirsch, Velká Bystřice Penam, a.s., Olomouc Pivovar Svijany, s.r.o., Svijany Popelka Lubomír, přívěsy a návěsy, Senička Revenge, a.s., Praha SAJM COMP, s.r.o., Olomouc Senimo, obchodní dům, Olomouc Statutární město Olomouc Zemědělské druţstvo, Senice na Hané 11

13 Pomáhají nám pomáhat Děkujeme Naše projekty finančně podpořili: Ing. Andrej Babiš Ing. Jan Březina Ing. Tomáš Chrenek Ing. Pavel Horák prostřednictvím poslanec prostřednictvím náměstek hejtmana Nadace Agrofert Evropského parlamentu Nadace Agel Olomouckého kraje Hana Macuichová Karel Schwarzenberg Dr. Olga Sehnalová, MBA Dr. Vladimír Špidla herečka ministr poslankyně politik olomoucká rodačka zahraničních věcí Evropského parlamentu MUDr. Lubomír Dohnal Neurologická ambulance Prostějov Atomo Projekt, s.r.o., Praha Auto Kubíček, s.r.o., Šumperk Benefit Management, s.r.o., Praha Benson OAK, s.r.o., Praha Čelčice, obecní úřad Číhal Reality, s.r.o., Olomouc 12 Elektroservis Paskov, s.r.o. Farmak, a.s., Olomouc Forcorp Group, spol. s r.o., Olomouc Fráňa Petr, Olomouc Gasparovič Libor Agentura Galia, Olomouc GLOBALTEK GROUP, s.r.o., Olomouc

14 Habáň Miroslav, Olomouc Realitní společnost Zvonek, s.r.o., Kroměříţ Hajdo, spol. s r.o., Litovel REFLEX Zlín, spol. s r.o., Zlín Kárská Marie, RNDr., daň. poradce, Olomouc Restoma, s.r.o., Olomouc Knappová Lidmila, s.r.o., Olomouc Ritter Petr, JUDr., advokát, Olomouc Kovář Ondřej, Mgr., advokát, Vsetín Rössler Stanislav, MUDr., Olomouc Kvapil Josef, a.s., Olomouc Řetězy Olomouc, spol. s r.o. Loţiska Haná, s.r.o., Lutín Sefran, s.r.o., Šumperk Papcel, a.s., Litovel SK Olomouc Sigma MŢ Phoenix Contact, s.r.o., Brno Teplotechna prům. pece, spol. s r.o., Olomouc Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., Modletice UO TEX, s.r.o., Ústí nad Orlicí Presbeton Nova, s.r.o., Olomouc Výtahy Moravia CZ, spol. s r.o., Olomouc PSVS, a.s., Praha WEBA Olomouc, s.r.o. Drobní dárci Adámková S., Olomouc Kubáček P., Olomouc Polášek M., Olomouc Baborak M., Olomouc Kubíčková J., MUDr., Olomouc Procházková M., Konice Dítě Z., Libiš Kubíčkovi, Náměšť na Hané Prokešová M., Olomouc pí Dohnalová, Olomouc Kučera J., Mgr., Olomouc p. Přikryl p. Doleţal Kuncová B., Olomouc Rozsypalová B., Hutisko - Solanec Drţálek R., Olomouc Látal D., Velký Týnec Růţičková H., Mgr., Olomouc Fialová H., Olomouc Látal J., ing., Olomouc pí Rychterová, Olomouc Fujeríková B., Olomouc Lukeš V., Olomouc p. Salamon Garbuz O., Olomouc Luterovi, Horní Štěpánov Sklenářová F., Olomouc Hegrová K., Mgr., Olomouc Marková I., PhDr., Olomouc pí Sládečková, Olomouc Helešicová L., Skrbeň Maršálová Doleţalová L.Olomouc Spáčilová A., Olomouc Horák I., Mgr., Olomouc Melkusová J., Olomouc Šagátová J., Mgr., Ostrava Horáková I., Olomouc Mrozek Z., MUDr., PhD., Olomouc Táborský J., ing., Olomouc pí Hošťálková Musilová A., Olomouc Talašová J., Olomouc Hradilíková L., Olomouc p. Novák Tvrdá M., Olomouc Hrčková A., Ješov Nováková Z., Olomouc Valová I., MVDr., Olomouc Chlebašková P., Olomouc Ondruchová B., Olomouc Vančurová J., Olomouc Chlumský V., ing., Praha p. Otruba, Loučany Vaněk M., Horní Loděnice pí Chmelařová, Olomouc Pazderová A., Ţerotín Vašutová M., Olomouc p. Ilečko Planička B., Olomouc Vaváková Kubelková K., Olomouc Jemelková B., Olomouc Plháková S., Skrbeň Velkoborský S., ing., Stará Bělá Jordan J., Bc., Olomouc Pokorná L., Olomouc Věrná I., Olomouc Jordan J., Olomouc Polách J., ing. arch.,olomouc Vyroubalová A., Olomouc Jordanová V., Olomouc Poláchová V., PhDr., Olomouc Zubalíková V., Olomouc Komárková K., PhDr., Olomouc Polášek K., Ostrava nejmenovaný dárce 13

15 Hospodaření v roce 2012 Výnosy Vlastní činnost Prodej majetku Úřad práce ČR Dary od právnických a fyzických osob Charita Olomouc Nadace Agel Nadace Agrofert Statutární město Olomouc Ostatní výnosy Výnosy celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 238 Kč Kč Náklady Osobní náklady Sluţby a spotřeba materiálu Poplatky Ostatní náklady Odpisy Náklady celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč V důsledku hospodářské krize se proti předchozímu roku o 39% sníţilo mnoţství darů od právnických a fyzických osob. Byli jsme nuceni celoročně krátit pracovní úvazky třem kmenovým pracovníkům a čerpat neplacené volno. Rozdíl příjmů a výdajů činí Kč. 14

16 Rozvaha k AKTIVA (vyjádřeno v tisících Kč) Dlouhodobý majetek - pozemky stavby oprávky Krátkodobý majetek - pohledávky pokladna účty Přechodné účty - náklady příštích období příjmy příštích období Aktiva celkem PASIVA (vyjádřeno v tisících Kč) Vlastní zdroje - vlastní jmění fondy výsledek hospodaření Cizí zdroje - dohadné účty pasivní výdaje příštích období ostatní dlouhodobé závazky zaměstnanci závazky k institucím daň zálohová a sráţková DPH Pasiva celkem Jsme plátci DPH. Za rok 2012 jsme ji uhradili ve výši Kč. 15

17 Struktura organizace v roce 2012 Počet členů občanského sdružení: 11 Statutární orgán: Mgr. Hegrová Květoslava Maršálová Doleţalová Lenka Mgr. Šagátová Jarmila Odborní poradci: DUE POP, s.r.o. - účetnictví Mgr. Zahnáš Michal - právo Zaměstnanci: Fialová Hana - vedoucí Mgr. Hegrová Květoslava Mgr. Kučera Jan Maršálová Doleţalová Lenka Prokešová Marcela (od září) Mgr. Šagátová Jarmila Věrná Iveta Pracovníci, jejichž mzda byla v různé míře dotována z ÚP: Adamec Jaroslav (březen aţ červen) Adámková Stanislava (do února) Benčíková Eva (do února) Drţálek Roman (od června) Fujeríková Blaţena (od listopadu) Helešicová Lucie (březen aţ srpen) Horák Ivan, Mgr. (duben aţ září) Horáková Ivana (červen aţ listopad) Hrčková Alena (do února) Chlebašková Petra (od října) Kubáček Pavel (březen aţ srpen) Látal David (od října) Lukeš Vladimír (od září) Melkusová Jana (březen aţ srpen) Planička Břetislav (do února) Plháková Sabina (červen aţ listopad) Pokorná Lenka (od července) Polášek Marcel (do února) Pudelová Irena, DiS. (v prosinci) Růţičková Hana, Mgr. (v srpnu) Sedláčková Lucie (do února) Spáčilová Andrea (od března) Spáčilová Lenka (březen, duben) Talašová Jitka (od června) Vaněk Michal (do května) Venská Dana (do února) Vyroubalová Alena (březen, duben) 16

18 Obsah: Slovo zakladatelky 1 Představujeme se 2 Projekt Výdej bezplatné materiální pomoci 3-5 Projekt Pracovní uplatnění pro dlouhodobě nezaměstnané a handicapované 6-7 Projekt Vánoce pro osamělé 8-9 Enviromentální dopad naší práce 10 Materiální dary, sluţby a jinou pomoc Středisku SOS poskytli 11 Naše projekty finančně podpořili Hospodaření v roce Struktura organizace v roce Obsah 17 17

19 V OLOMOUCI MÁME DVĚ PRACOVIŠTĚ: Bezbariérová provozovna a kancelář PRASKOVA 16 (v blízkosti tramvajové zastávky U Bystřičky) Po - pá 9-18 so 8-12 Provozovna ROOSEVELTOVA 9 (při ţel. zastávce Smetanovy sady) Po - pá 9-18 so 8-12 REGISTRACE u Ministerstva vnitra ČR dne pod.č. VSP/1-5021/91-R DAŇOVÉ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO CZ BANKOVNÍ SPOJENÍ Česká spořitelna Olomouc Číslo účtu /

Str. Středisk o SOS STŘEDISKO SOS PRO VZÁJEMNOU POMOC OBČANŮ PRO VZÁJEMNOU POMOC OBČANŮ. Výroční zpráva 0 2013

Str. Středisk o SOS STŘEDISKO SOS PRO VZÁJEMNOU POMOC OBČANŮ PRO VZÁJEMNOU POMOC OBČANŮ. Výroční zpráva 0 2013 v Str Středisk o SOS STŘEDISKO SOS PRO VZÁJEMNOU POMOC OBČANŮ PRO VZÁJEMNOU POMOC OBČANŮ Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 0 2013 SLOVO ZAKLADATELKY Vážení přátelé, milí naši příznivci! Celé čtvrtstoletí

Více

STŘEDISKO SOS PRO VZÁJEMNOU POMOC OBČANŮ

STŘEDISKO SOS PRO VZÁJEMNOU POMOC OBČANŮ STŘEDISKO SOS PRO VZÁJEMNOU POMOC OBČANŮ ddddddddddd Výroční zpráva 2011 Slovo zakladatelky Váţení přátelé Střediska SOS, naše sluţby jsou kaţdým rokem ţádanější. I ve dvaadvacátém roce činnosti jsme motivovali

Více

Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů

Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů 25 let 25 let služeb 25 let služeb 25 let služeb služeb 25 let služeb 25 let služeb 25 let služeb Výroční zpráva 2014 0 Slovo zakladatelky Vážení přátelé, po celém

Více

Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů, z.s.

Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů, z.s. Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů, z.s. Výroční zpráva 2015 Důležité spolkové změny v návaznosti na nový občanský zákoník Středisko SOS bylo založeno v lednu 1990 jako občanské sdružení, které se

Více

STŘEDISKO SOS PRO VZÁJEMNOU POMOC OBČANŮ

STŘEDISKO SOS PRO VZÁJEMNOU POMOC OBČANŮ STŘEDISKO SOS PRO VZÁJEMNOU POMOC OBČANŮ Výroční zpráva 2010 SLOVO ZAKLADATELKY Váţení a milí přátelé! Potřebnost naší sluţby stále stoupá. Pro ztrátu zaměstnání a stoupající zadluţenost roste počet těch,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013; IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Pobočka

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

POTRAVINOVÁ BANKA LIBEREC,

POTRAVINOVÁ BANKA LIBEREC, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 POTRAVINOVÁ BANKA LIBEREC, z. s. Motto: Člověk je zrozen ke vzájemné pomoci. (L. A. Seneca) Vedení Potravinové banky Liberec, z. s.: Jiří Cerman, předseda do října 2015 Olga Merglová

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění štábu/vedoucí sekretariátu Ekonom krizového štábu štábu/zástupce

Více

OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI?

OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? Obsah výroční zprávy 2010 Úvodní slovo 3 Historie sdružení 4 Poslání, cílová skupina 5 Členové sdružení 6 Činnost 7 Terapie očima dětí 11 Hospodaření sdružení 12 Identifikační

Více

OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI?

OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? Obsah výroční zprávy 2009 Úvodní slovo 3 Historie sdružení 4 Poslání, cílová skupina 5 Členové sdružení 6 Činnost 7 Hospodaření sdružení 10 Identifikační údaje 11 Poděkování

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2011 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Příloha výroční zprávy 2015 Přehled o stavu a pohybu majetku AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý

Více

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2013 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2015 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 4 Posláním organizace je:... 4 Cílem organizace je:... 4 Principy organizace:...

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013

OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 Obsah závěrečného účtu: I. Úvod II. Údaje o plnění rozpočtu III. Údaje o hospodaření s majetkem IV. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření

Více

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano Výroční zpráva 2013 Občanského sdružení Ano, ano V našich projektech nabízíme spolupráci všem, kterým není lhostejný osud dětí i dospělých a věří, že se vždy dá najít možnost, jak pomoci. 1 Základní údaje

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva Volební obvod č. 1 1. Martin Novotný, 38 let, primátor, Hodolany, Občanská 2. Mgr. Barbora Králíková, 43 let, ředitelka společnosti, Nová Ulice, Občanská 3. MUDr. Ivo Mareš, MBA., 46 let, ředitel Zdravotnické

Více

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 3 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 4 Základní údaje o nadačním fondu 6 Přehled činností nadačního fondu v roce 2013 8 Soupis nadačních příspěvků v roce

Více

DOMA BEZ OBAV DOMA BEZ OBAV Revoluční 1003/3 Praha 1 110 00 ču 107-4810960247/0100 wwwkrasapomociopscz Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb Výkaz

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Výroční zpráva Nadace ICN 2005

Výroční zpráva Nadace ICN 2005 Výroční zpráva Nadace ICN 2005 Sídlo: Karolíny Světlé 4, 110 00 Praha 1 Aktuální kontaktní adresa: Mánesova 39, 120 00 Praha, tel./ fax: 224 239 876, GSM: 739 655 236 Poslání Nadace ICN Hlavním cílem Nadace

Více

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Rozvaha Aktiva Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu Číslo řádku účetního období dni účetního období A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28-40 1 6 0 I. Dlouhodobý

Více

RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH: Úvodní slovo Základní údaje Poslání Hospodaření Poděkování dárcům Vážení a milí přátelé, RAFAEL DĚTEM, nadační fond byl založen, aby pomáhal zejména

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2009... 8 Kde

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. popisuje činnost této organizace v roce 2013.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. popisuje činnost této organizace v roce 2013. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Výroční zpráva MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. popisuje činnost této organizace v roce 2013. Místní akční skupina Mezi Hrady Vážení členové, předkládáme Vám výroční zprávu zájmového sdružení

Více

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final 1 Kontaktní údaje Ledax o.p.s. Riegrova 51 370 01 České Budějovice IČ: 28068955 DIČ: CZ28068955 Bankovní spojení: 216002646 / 0300, ČSOB

Více

Výroční zpráva 2013 Ekocentra Podhoubí, o.s

Výroční zpráva 2013 Ekocentra Podhoubí, o.s Výroční zpráva 2013 Ekocentra Podhoubí, o.s Služby Ekocentra Podhoubí v roce 2013 - Ekoškolka Rozárka - projekt Ekoškola pro MŠ - semináře a akce pro veřejnost - výukové programy - obnova třešňového sadu

Více

Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva za rok 2003 Výroční zpráva za rok 2003 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE AGENTURA PONDĚLÍ vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je AGENTURA PONDĚLÍ zaregistrována jako občanské sdružení pod číslem jednacím

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSTŘEDÍ MONITORINGU ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATELSTVA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV, PRAHA MILOVY 6. 8. října 2015 P R O G R A M K O N F E R E N C E Úterý 6.

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2004 Rozvaha Aktiva k 31. 12. 2004 (v tis. Kč) číslo řádku 1. 1. 2004 31. 12. 2004 A. Dlouhodobý majetek (ř. 09 + 20 + 28-40) 1 149 6 I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 CEDR komunitní centrum, občanské sdružení 1 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 2.Základní údaje... 4 3. Vznik a poslání... 4 4. Projekty v roce 2007... 5 4.1. Kurz paličkování... 5 4.2. Kurz

Více

Výroční zpráva 2012 Ekocentra Podhoubí, o.s

Výroční zpráva 2012 Ekocentra Podhoubí, o.s Výroční zpráva 212 Ekocentra Podhoubí, o.s Služby Ekocentra Podhoubí v roce 212 - Ekoškolka Rozárka projekt Ekoškola pro MŠ semináře a akce pro veřejnost výukové programy tématické dílny pro ZŠ 1. Ekoškolka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008 Vážení, předkládáme zprávu o činnosti Nadačního fondu Porozumění. Posláním Fondu je shromažďování finančních prostředků k zajištění hmotné i nehmotné

Více

Mgr. Lucie Bicková, ředitelka OCH Třeboň

Mgr. Lucie Bicková, ředitelka OCH Třeboň Slovo ředitelky Tak jako každý rok si vám dovoluji předložit tuto výroční zprávu, která stručně popisuje činnosti a aktivity Oblastní charity Třeboň. Mé poděkování patří všem pracovníkům, kteří svou práci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 3 Posláním organizace je:... 3 Cílem organizace je:...

Více

Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Výroční zpráva 2015 Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje Jednotlivé části výroční zprávy vypracovaly: PhDr.

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) Název a sídlo účetní jednotky Účetní jednotka doručí:

Více

Výroční zpráva 2011 Ekocentra Podhoubí, o.s

Výroční zpráva 2011 Ekocentra Podhoubí, o.s Výroční zpráva 2011 Ekocentra Podhoubí, o.s Poskytujeme školám nové, moderní, netradiční vzdělávání k odpovědnému chování člověka k životnímu prostředí. Služby Ekocentra Podhoubí v roce 2011 - Ekoškolka

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2011

Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2011 Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2011 Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Obsah: Údaje o Mikroregionu Bystřička... 3-4 Bilance hospodaření...... 5 Údaje o plnění rozpočtu... 6 Vyúčtování

Více

Posláním naší organizace je: Integrace zdravotně postižených v produktivním věku, studentů a osob nad 50 let Ochrana životního prostředí

Posláním naší organizace je: Integrace zdravotně postižených v produktivním věku, studentů a osob nad 50 let Ochrana životního prostředí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Poslání organizace 3. Základní informace 4. Činnosti a akce 5. Hospodaření organizace 6. Spolupráce 7. Poděkování za pomoc a podporu 8. Kontakty Úvodní slovo:

Více

Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Poslání Potravinová banka bojuje proti hladu a proti plýtvání potravinami. Ve svém poslání respektujeme Chartu evropských potravinových bank. Vize Zajištění sítě dárců, dosažení větší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí. Období: rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí. Období: rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí Období: rok 2014 Základní údaje: Název organizace: Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí Sídlo organizace: Mitrovická 260, 739 21

Více

Kandidátní listina. Česká strana sociálně demokratická... Název politické strany

Kandidátní listina. Česká strana sociálně demokratická... Název politické strany Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Zlínského kraje konané ve dnech 7. a 8.října 2016 (viz rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 21.dubna 2016, č. 138/2016 Sb.) Česká strana sociálně demokratická...

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL 2011 1. Úvodní slovo předsedkyně správní rady NADACE AGEL 2. Poslání, cíle NADACE AGEL 3. Identifikační údaje NADACE AGEL včetně složení statutárního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení přátelé běžci dobré vůle, ani v těchto chladných zimních dnech naše spolupráce nepřestává. Ráda bych Vám poděkovala za

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Advance Institute 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1 S t r a n a

Výroční zpráva Nadačního fondu Advance Institute 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1 S t r a n a VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 S t r a n a Obsah: 1) Úvodní ustanovení.. 3 2) Zřízení a vznik nadačního fondu. 3 3) Účel a poslání nadačního fondu. 4 4) Shrnutí činnosti nadačního fondu. 4 5) Dárci.. 6 6) Finanční

Více

IČO: 49545957 Účet: 441663379/0800 u České spořitelny, a.s. ve Zruči nad Sázavou

IČO: 49545957 Účet: 441663379/0800 u České spořitelny, a.s. ve Zruči nad Sázavou Název: Občanské sdružení ŽIVOT 90 Zruč nad Sázavou Registrace: Ministerstvo vnitra České republiky č. VSP/1 2890/90 - R Působnost v krajích: Středočeský, Vysočina, Jihočeský, Pardubický, Liberecký Poslání

Více

STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013

STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013 STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013 Statistika za rok 2013 Celkový počet uživatelů služeb (žen, dětí, dalších členů ze sociálního okolí obětí domácího násilí) Počty uživatelů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého

OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého Veleslavínova 18, P.O. BOX 103, 702 00 Ostrava Mor. Ostrava VÁŠ DOPIS / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA OSTRAVA SBS/25113/2014/OBÚ-05/9/511/Ing.Sk

Více

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy konané ve dnech 10. a 11. října 2014 V Praze dne 4.8. 2014 Česká strana sociálně demokratická název volební strany Kandidáti: politická

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Příloha k účetní závěrce Rozvahový den: 31. 12. 2010 (údaje jsou uváděny v korunách) AMELIE, o. s.

Příloha k účetní závěrce Rozvahový den: 31. 12. 2010 (údaje jsou uváděny v korunách) AMELIE, o. s. Příloha k účetní závěrce Rozvahový den: 31. 12. 2010 (údaje jsou uváděny v korunách) AMELIE, o. s. Registrace: Ministerstvo vnitra dne 22. 12. 2006 č. 27052141 Sídlo: Praha IČ: 27052141 právní forma: občanské

Více

Výroční zpráva. Sociální nadační fond města Brna Domovy potřebných

Výroční zpráva. Sociální nadační fond města Brna Domovy potřebných Výroční zpráva 2013 Sociální nadační fond města Brna Domovy potřebných 1 Výroční zpráva 2013 Sociální nadační fond města Brna Domovy potřebných Jednotlivé části výroční zprávy vypracovaly: PhDr. Zdenka

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486 Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 V souladu s 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá

Více

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč) Příloha k přiznání k dani z příjmů právnických osob ke dni ROZVAHA v plném rozsahu 312015... (V celých tisících Kč) Rok Měsíc IČ Název účetní jednotky Česká jezdecká federace Sídlo nebo bydliště účetní

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

Tandem Brno Výroční zpráva za rok 2010

Tandem Brno Výroční zpráva za rok 2010 Tandem Brno Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdruţení Tandem Brno bylo zaloţeno dne 20. 2. 2003 jako dobrovolné zájmové sportovní sdruţení nevidomých, slabozrakých a dalších sportovců. Základní údaje

Více

D.R.A.K. občanské sdružení

D.R.A.K. občanské sdružení D.R.A.K. občanské sdružení Výroční zpráva 2006 Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu občanského sdružení D.R.A.K., která je průřezem činnosti a hospodaření sdružení za rok 2005. Kdo jsme PRO PŘIPOMENUTÍ

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE. str. 3. 4. ČINNOST V ROCE 2009.. str. 4. 5. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK Krása v srdci o.s. o.s. Krása v srdci vzniklo dne 16. 3.

Více

Smluvní strany. Třída Tomáše Bati 21, Zlín Zastoupený: MVDr. Stanislavem Mišákem, hejtmanem kraje IČ: (dále jen partner č.

Smluvní strany. Třída Tomáše Bati 21, Zlín Zastoupený: MVDr. Stanislavem Mišákem, hejtmanem kraje IČ: (dále jen partner č. DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ o partnerství při jednotném pořízení a správě Územně analytických podkladů na území Zlínského kraje a společném postupu směřujícím k zadání veřejné zakázky Smluvní strany Zlínský

Více

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: 22664742 Výroční zpráva 2015 OBSAH Úvodní slovo Poslání a cíle Základní informace o organizaci Historie Naši činnost podpořili Činnost v roce

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA Vážení přátelé, rok 2002 pro je již druhým rokem, kdy díky pochopení mnoha a mnoha lidí všech možných zájmů, profesí a zaměření funguje na Slapech

Více