Školní vzdělávací program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Školní vzdělávací program DĚTSKÝ DOMOV POLIČKA Bc. Miroslava Přiklopilová DĚTSKÝ DOMOV POLIČKA A. LIDMILOVÉ 505, POLIČKA

2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Zřizovatel: Ředitel: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice Bc. Miroslava Přiklopilová Adresa: Telefon: Dětský domov Polička, A. Lidmilové 505, Polička ředitelka sociální pracovnice účetní Fax: IČO: Web: CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Dětský domov Polička je příspěvkovou organizací Pardubického kraje. Hlavním úkolem dětského domova je poskytovat péči jinak poskytovanou osobami odpovědnými za výchovu dětí. Dětem je poskytováno plné přímé zaopatření a péče v zájmu jejich zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. Děti jsou do domova umisťovány na základě soudního rozhodnutí. Staráme se o děti od 3 do 18 let, ovšem mohou zde zůstat i déle na základě smlouvy o pobytu, a to až do věku 26 let pokud se připravují na své budoucí povolání. Kapacita dětského domova je 24 dětí. Předmětem činnosti je výchova, ubytování a stravování dětí a žáků v rámci výkonu ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo předběžného opatření v souladu s právními předpisy, zejména zákonem 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních v platném znění a příslušnými prováděcími právními předpisy. Dětský domov byl postaven v roce Nachází se v blízkosti centra avšak v klidné části města. V letošním roce došlo k výměně oken a dveří, které už dosluhovaly. Samotný technický stav budovy a její dispozice ovšem neodpovídají požadavkům na běžný rodinný 1

3 život nejsou zde samostatné byty pro jednotlivé rodinné skupiny. Domov má k dispozici velkou zahradu s dětským hřištěm, kterou děti rády využívají ke hrám i odpočinku. Součástí školského zařízení je školní jídelna, která zabezpečuje celý týden včetně sobot a nedělí stravování dětí i zaměstnanců. Školní vzdělávací program Dětského domova Polička byl zpracován na základě požadavku 5 zákona č. 561/2004 Sb., který vychází ze zákona 109/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. CÍLE VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ vytvoření trvalého prostředí, které by dítěti umožnilo uspokojování základních materiálních, citových a ostatních potřeb, které by zajišťovalo vhodné rozvíjení vědomostí, dovedností a návyků s přihlédnutím k zájmům a zvláštnostem každého dítěte. snaha naučit děti sebeobsluze, pracovním a sociálním dovednostem a návykům tak, aby se po ukončení ústavní výchovy mohly úspěšně zapojit do života společnosti. vychovávat děti tak, aby se projevily jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovaly svá práva a naplňovaly své povinnosti zohledňovat vzdělávací potřeby každého dítěte, vychovávat děti ke vzájemné úctě, respektu, názorové snášenlivosti, solidaritě a důstojnosti vytvářet u dětí pozitivní projevy v chování, jednání a prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí a přírodě motivovat děti ke vzdělávání a uvědomění si spoluodpovědnosti za své vzdělávání, umožnit jim osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení vychovávat děti k všestranné, účinné a otevřené komunikaci učit děti tvořivému myšlení, logickému uvažování, hodnocení situací, řešení problému a sebehodnocení vychovávat děti ke spolupráci a respektování práce a úspěchů vlastních i druhých 2

4 vychovávat děti ke zdravému způsobu života, učit je aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný vychovávat děti k respektování mravních hodnot s vědomím svobodného rozhodování o svém životě a z toho vyplývající osobní odpovědnosti vést děti k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi Cíle výchovně vzdělávací činnosti se promítají do individuálních programů rozvoje osobnosti dítěte (dále jen PROD), ve kterých je brán zřetel na věk a individualitu dětí. PROD je zpracován po příchodu dítěte do zařízení, doplňován je vždy na začátku nového školního roku. Dvakrát ročně je plnění individuálních plánů hodnoceno. HLAVNÍ VÝCHOVNÉ CÍLE Základním cílem výchovné činnosti je, aby dítě získalo takové kompetence, které by mu umožnily co nejlepší zařazení, nebo návrat do společnosti. Rozvoj osobnosti dítěte utvářet hygienické návyky, vést děti k sebeobsluze a dodržování zásad správného denního režimu (stálá kontrola, pravidelnost v činnostech, opakování, ritualizace, doba odpočinku, školní práce) prohlubovat vědomosti, dovednosti a návyky, rozvíjet poznávací procesy (problémové učení, důraz na motivaci) poznávat sebe sama, potlačovat negativní citové stavy a učit se překonávat překážky a obtíže (atraktivní a zážitkové programy, účast v činnostech zaměřených na sociální dovednosti) vést děti k regulaci vlastního chování na základě správných zásad chování (vlastní příklad, morálka a mravnost, etické zásady výchovy) učit se vzájemného soužití s ostatními lidmi, vést děti ke kolektivní zodpovědnosti, ale umět se prosadit (skupinová práce, pravidelnost, jasná pravidla skupinové práce, výstupy, zpětná vazba) 3

5 naučit děti samostatnému rozhodování při volbě povolání, vytváření životního scénáře schopnost spolupráce - tvorba skupinových cílů, ročních a týdenních plánů v rámci rodinné skupiny zodpovědnost - nést odpovědnost za své jednání a činy, vytvářet prostor a podmínky pro otevřenost v jednání DÉLKA A ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ Vzhledem k tomu, že v následujících dvou letech bude zpracováván plán transformace zařízení, je tento plán ohraničen totožnou dobou trvání, tedy do Zahrnuje i provedení předpokládané evaluace činností a dosažených výsledků, s následnou korekcí programu. Výhodou vytvoření programu pro tento vzdělávací cyklus je jeho operativnost, možnost kreativně reagovat na možné měnící se podmínky, propojování či přesouvání témat během pobytu dětí ve školském zařízení. FORMY VZDĚLÁVÁNÍ 1) příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tematická rekreační činnost (přednášky, besedy, veřejná vystoupení, výstavy, exkurze, výlety, slavnosti, návštěvy divadelních představení, sportovní dny) 2) pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost (Mozaika, vzdělávání organizované školou ) 3) prázdninová a táborová činnost a další činnosti spojené s pobytem mimo DD - pobytové nebo příměstské tábory, rekreace pořádané ve volných dnech a o prázdninách 4) osvětová činnost a poskytování informací pro žáky v oblasti prevence sociálně-patologických jevů 4

6 5) využití otevřené nabídky spontánních činností - průběžné aktivity pro neorganizované účastníky (hřiště, herny, zahrada, knihovna, internet, volně přístupné společenské hry ). OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ - KLÍČOVÉ KOMPETENCE Veškeré výchovné činnosti směřují k vytvoření klíčových kompetencí, které představují soubor znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou využitelné v praktických životních situacích. Klíčové kompetence představují pro dítě neopomenutelný základ přípravy na život ve společnosti, celoživotní učení a vstup do pracovního procesu. Základním dokumentem, ve kterém jsou zohledněny cíle výchovy a vzdělávání je PROD. Úroveň kompetencí je v něm průběžně hodnocena. Kompetence k učení Dítě učí se spontánně, vědomě, vyvíjí úsilí, záměrně si pamatuje, při zadané práci dokončí, co započalo, dovede postupovat podle pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům samostatně rozumí věcem a jevům přiměřeně svému věku a rozumovým schopnostem umí vyhledat informace, pochopit jejich smysl a využít je v procesu učení (knihy, literatura, internet, úřady, komunikace s lidmi) soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, radu i kritiku ze strany druhých, z vlastních úspěchů i chyb čerpá poučení pro další práci organizuje a řídí vlastní učení, umí zhodnotit jeho výsledky (stanovení svého rytmu, odpovědný přístup, dohoda, důvěra) zná obecně užívané termíny, znaky a symboly, umí uvést věci do vzájemných souvislostí (poznávání světa kolem nás, neformální rozhovory, zážitkové akce, metody výchovy postavené na prožitku, hravá forma výchovy, ne moralizování) 5

7 má předpoklady k celoživotnímu učení (pokračování ve studiu, zvyšování kvalifikace, kurzy, semináře, soutěže, školení) Kompetence k řešení problémů Dítě přiměřeně ke svým schopnostem řeší dítě běžné životní situace a každodenní problémy a přiměřeně překonává životní překážky přijímá důsledky svých rozhodnutí při řešení problémů se nenechá odradit neúspěchem a hledá vhodnější funkční řešení vnímá nejrůznější situace v zařízení i mimo něj, přemýšlí o jejich příčinách a na základě svých zkušeností hledá jejich řešení (připomínky a náměty na skupinových sezeních, potřeba být vyslyšen, důvěra dospělých, schránka důvěry) dokáže se svěřit s problémem, při řešení složitějších problémů požádá o radu a je schopno se jí řídit, v případě ohrožení vlastní nebo jiné osoby dokáže přivolat pomoc samostatně rozhoduje, zvažuje důsledky svého rozhodnutí, nese za ně odpovědnost (nastolení životní situace s řešením problému, přenášení odpovědnosti na starší děti, monitoring, hodnocení, diskuse) Komunikativní kompetence Dítě přiměřeně ke svým možnostem výstižně, souvisle a kultivovaně formuluje své myšlenky písemně i v ústním projevu, umí vést dialog (prostor na skupinových sezeních, schránka důvěry, setkávání s vedením DD) diskutuje s vhodnou argumentací (jednání s pracovníky zařízení, argumentace, prosazení svého názoru, uznání názoru druhých, hledání koncensu) využívá získané komunikativní schopnosti k vytváření vzájemných vztahů k ostatním lidem (vztahy mezi dětmi na skupině, mezi skupinová rivalita, spolupráce, jednání na úřadech atd.) 6

8 rozumí různým textům (tiskopisy, informace, pokyny apod., ukázky tiskopisů, jejich vyplňování, orientace v textu využívá možností komunikačních technologií a zná jejich rizika (internet, , facebook,...) Kompetence občanské Dítě přiměřeně svému věku chápe funkci zákonů a společenských norem, zná svá práva a povinnosti (důkladné seznámení s vnitřním řádem, dostupnost dokumentu) zvládá běžnou komunikaci s úřady (postupy v jednání s úřady při vyřizování OP, pasu, přídavků na dítě, sirotčího důchodu, atd.) respektuje odlišný způsob života jiných etnik, skupin a náboženství dokáže jednat v krizových, zdraví a život ohrožujících situacích, uplatnit osvojené dovednosti a postupy - ví, kam a na koho se obrátit, dokáže v krizi pomoci sám, umí přivolat pomoc chrání své zdraví, uvědomuje si význam zdravého životního stylu, podílí se na ochraně životního prostředí Kompetence pracovní Dítě zdraví je podporováno k vytvoření si pozitivního vztahu k pracovním činnostem připravuje i provádí svoji pracovní činnost, dodržuje pravidla bezpečnosti a ochrany používá získané základní pracovní dovednosti a návyky v každodenních činnostech (manuální zručnost při domácích pracích, úklid, zahrada, nádobí) rozpozná nevhodné a rizikové chování a uvědomuje si jeho možné důsledky orientuje se v mezilidských vztazích, uvědomuje si zpětnou vazbu vlivu svého chování na okolí 7

9 dle svých schopností umí hospodařit s finančními prostředky Sociální a interpersonální kompetence jedná odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i v zájmu veřejném zvládá běžné životní situace a emocionální problémy, koriguje nepřizpůsobivé chování vědomě dodržuje morální zásady a pravidla chování, orientuje se v základních mravních hodnotách rozumí skupinovým vztahům a aktivně do nich zasahuje, aktivně ovlivňuje kooperaci ve skupině VÝCHOVNÉ ČINNOSTI Rekreační činnosti Podnikáme výlety rekreačního charakteru. Děti navštěvují kina, divadla, sportovní areály - zejména kryté bazény a koupaliště, zimní stadion. Využívají nabídkové možnosti města, zájmových organizací i technického vybavení DD. Účastní se kulturních a zábavných akcí rekreačního charakteru. Příprava na vyučování Příprava na vyučování v DD doplňuje vzdělávací činnost školy. Děti pravidelně plní písemné a ústní úkoly. Rozvíjejí vědomosti, dovednosti a návyky získané při vyučování. Pěstují si smysl pro povinnost a odpovědnost. Učí se ohleduplnosti k ostatním a k pomoci slabším. Zájmové Klademe důraz na aktivní přístup dětí k trávení volného času. Děti mají možnost volby zájmového kroužku. Vychovatelé napomáhají dětem ve výběru takových činností, ve kterých by se děti mohly realizovat a docházelo k rozvoji jejich tělesných, psychických i mravněvolních dovedností. Využíváme široké nabídky zájmových kroužků Střediska volného času Mozaika v Poličce. Pohybově nadané děti svůj talent nejčastěji rozvíjejí ve sportovních 8

10 oddílech a klubech. Velký úspěch má kroužek romských tanců, kde se děti učí nejen tancovat, ale zároveň se seznamují i s romskou kulturou a folklorem. Pracovně technické V oblasti pracovně technické zájmové činnosti se děti seznamují s různými materiály přírodní materiály, papír, textil, keramická hlína, ad. Chlapci se učí drobným domácím pracím, pomáhají s opravami kol, nábytku. Dívky se učí pečovat o prádlo zašívat. Přírodovědné Vedeme děti k prohlubování vědomostí o dění v přírodě a pěstujeme v nich vztah k její ochraně. Nejčastěji volíme procházky do okolní přírody, výlety do zoologických zahrad, pravidelný sběr odpadků nejen v okolí domova, vedeme děti k třídění odpadu. Společenskovědní Vychováváme děti k tomu, aby se dokázaly orientovat v životě, aby znaly morální hodnoty, uměly řešit běžné situace všedního dne a znaly základy slušného chování. K tomu slouží nejen každodenní rozhovory, ale zejména vzor dospělých, kteří se kolem dětí pohybují. Děti si osvojují zásady vhodného chování a jednání mezi lidmi, učí se kontrolovat svoje verbální i neverbální vyjadřování, uvědomují si význam a podstatu tolerance, vzájemné úcty a pomoci si navzájem. Děti si vytvářejí přiměřené vzorce chování, učí se zvládat a řešit konflikty. Získávají vědomosti o základních právech a povinnostech člověka. Děti se učí orientovat ve svých citech a pocitech, které získaly v dosavadním životě. Pokud se nechtějí svěřit vychovatelům, hledá se pomoc odborníka psycholog, psychoterapeut. Estetické Cílem estetických činností je rozvíjet u dětí jejich uměleckou tvořivost a ovlivňovat formování individuálního vkusu. Při plánování takovýchto aktivit se snažíme vycházet z možností a schopností dětí. Ve výtvarné oblasti usilujeme o rozvoj představivosti, fantazie, kreativity. V hudebních činnostech jsou děti aktivní, zpívají rády. Snažíme se o podporu jejich hudebního nadání, nacvičujeme pěvecká vystoupení, navštěvujeme koncerty. V literárních aktivitách mají děti nejraději návštěvy divadel, filmových představení, menší děti mají rády poslech pohádek. Pravidelně navštěvujeme kulturní akce v Poličce i okolí. 9

11 Sportovní Naší snahou je, aby se děti naučily běžné sportovní a pohybové dovednosti. Již od mala se učí jezdit na kole, koloběžce, učí se bruslit na ledních i kolečkových bruslích, plavat, lyžovat. Sportovní vlohy dětí rozvíjíme zájmovými kroužky, na které mohou děti docházet. Sebeobslužné Snažíme se u dětí rozvíjet pracovní dovednosti a návyky důležité pro jejich budoucí život. Důraz je kladen na vytváření pozitivního vztahu k práci. Děti se podílejí na přípravě jídel, učí se pečovat o své prádlo, jsou vedeny k udržování pořádku doma i kolem domu. Učí se za pomoci dospělého vyřizovat osobní doklady, nakupovat oblečení, orientovat se ve městě kde žijí (úřady, lékaři, služby), hospodařit s kapesným. Podílí se na rozhodování o chodu domova, jsou jeho součástí. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI V našem dětském domově je převaha dětí s lehkým mentálním postižením. Výchova těchto dětí musí být koncipována tak, aby mohly dosáhnout všestranného rozvoje osobnosti za podpory nejrůznějších výchovně vzdělávacích metod. Působení je nutno zaměřit na rozvoj v oblasti kognitivní, sociální, emocionální i volní. Pro výchovu je potřeba vytvořit příjemné, klidné, přátelské klima domova, aby děti měly pocit bezpečí a úspěchu. Vychovatelé musí k dětem přistupovat individuálně, citlivě a motivovat je ke školní práci. Pedagogičtí pracovníci spolupracují s pracovnicemi pedagogicko-psychologické poradny, s DDÚ v Hradci Králové, úzce spolupracujeme s orgány sociálně právní ochrany dětí a odbornými lékaři, které děti navštěvují. PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ A PODMÍNKY PRŮBĚHU A UKONČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Do DD v Poličce se přijímají děti prostřednictvím místně příslušného DDÚ v Hradci Králové. Přijmout dítě z diagnostického ústavu v územním obvodu jiného diagnostického ústavu lze po předchozí dohodě s DDÚ v Hradci Králové a orgánem sociálně-právní ochrany, který dítě eviduje. O přijetí může rozhodnout i MŠMT (viz 5, odst. 7, zák. č. 109/2002 Sb.) 10

12 Do zařízení jsou přijímány děti ve věku od 3 do 18 let, u nichž byla soudem nařízena ústavní výchova nebo předběžné opatření. Do DD jsou přijímány děti bez závažných poruch chování, s normálním tělesným a duševním vývojem, popř. s lehkým postižením mentálním, tělesným či smyslovým. Propustit dítě z DD lze jen v těchto případech: - byla-li zrušena pravomocným rozsudkem ústavní výchova nebo zrušeno předběžné opatření o ÚV - dovrší-li dítě 18 let věku, příp. 19 let věku při prodloužení ÚV soudem, nepřistoupilo-li na uzavření dohody s DD o setrvání v péči DD do skončení přípravy na povolání - skončilo-li plnoleté dítě přípravu na povolání V případě odchodu z DD po dosažení plnoletosti náleží dítěti finanční výpomoc ve výši stanoveného nařízením vlády a vnitřním řádem domova. POPIS MATERIÁLNÍCH PODMÍNEK Dětský domov Polička má kapacitu 24 dětí. Děti jsou rozděleny do tří rodinných skupin, přičemž jsou vždy zachovány sourozenecké vazby. V přízemí budovy se nachází prostory po management (ředitelka, účetní, sociální pracovnice), jídelna, kuchyně, menší studovna pro děti a šatna, sociální zázemí pro personál. V suterénu budovy je prádelna, místnost s keramickou pecí, dílna. První patro je obytné. Jsou zde 4 ložnice dvě dívčí a dvě chlapecké. Děvčata momentálně bydlí na pokojích po dvou, chlapci po třech. Na tomto patře je jedna koupelna a jedno WC pro dívky, taktéž jedna koupelna a jedno WC pro chlapce. Centrální místností je pokoj vychovatelů, který zároveň slouží jako obývací pokoj pro děti, zde se mohou dívat na televizi, sledovat filmy na DVD. Ve druhém patře je pokoj pro dvě dívky, sklad prádla a půdní prostory. V posledních dvou letech došlo k výměně nábytku v dětských pokojích, k novým výmalbám a menším úpravám. V létě 2015 byla vyměněna okna v celé budově. K DD patří rozlehlá zahrada, kde mohou děti využívat dětského koutku s prolézačkami, trampolínu, hřiště na volejbal. 11

13 POPIS PERSONÁLNÍCH PODMÍNEK O děti se starají ředitelka, 6 vychovatelů, 3 asistentky pedagoga a sociální pracovnice. Mezi provozní zaměstnance patří účetní, kuchařka, kuchařka-pradlena, uklízečka a domovník. Nástin profilu pedagogického pracovníka: Má manažerské schopnosti, je organizačně zdatný, zná a sleduje současné trendy sociálně právní ochrany dětí. Zná metodiku práce v DD a umí ji tvořivě aplikovat. Zná a umí aplikovat pedagogické zásady výchovy mimo vyučování a psychologické zásady práce s dětmi a rodinami dětí, které jsou v péči OSPOD. Má právní vědomí. Soustavným sebevzděláváním si pedagogický pracovník prohlubuje a rozvíjí své profesionální kompetence. Pedagogický pracovník jedná a rozhoduje se na základě principů humanity a demokracie, a to podle svých nejlepších dosažených znalostí a dovedností. Pedagogický pracovník chápe svou úlohu ve smyslu pomáhající profese, uplatňuje rovný přístup ke všem žákům. Odmítá všechny formy diskriminace nebo chování, které utlačuje druhé. Pedagogický pracovník respektuje psychickou a fyzickou autonomii a jedinečnost dětí. Stejně tak respektuje svou osobnost, své potřeby. Pedagogický pracovník rozvíjí schopnosti a dovednosti žáků podle jejich možností s ohledem na vývojové potřeby a možnosti dané věkovou odlišností. Rozvíjí všestranně potenciál žáka, zachovává a rozvíjí vhodné prostředí pro výuku a výchovu. Než pedagogický pracovník užije vůči žákům kázeňský postih, čerpá ze všech možností dostupných pozitivních motivačních prostředků. Pedagogický pracovník neznevažuje profesionální způsobilost kolegů. Chápe, že otevřená komunikace a spolupráce je zásadním mechanismem v procesu organizování výchovného a vzdělávacího procesu. 12

14 Pedagogický pracovník spolupracuje s kolegy a dalšími profesionály i laiky v zájmu vzdělávání žáků. O vzniklých problémech otevřeně komunikuje za účelem řešení. Pedagog je povinen se seznámit s informacemi o specifických výchovně vzdělávacích potřebách žáků, které vzdělává. Pedagogický pracovník si je vědom, že svým pozitivním chováním a jednáním ovlivňuje žáky. ÚHRADA PÉČE O DĚTI V ZAŘÍZENÍ Podmínky úhrady nákladů na péči o děti ze strany osob odpovědných za výchovu řeší 27 až 30 zák. č. 109/2002 Sb. DD stanoví výši příspěvku formou Rozhodnutí ve správním řízení podle Zák. č. 500/2004 (Správní řád). Zaměstnancem odpovědným za zpracování kompletního správního řízení je sociální pracovnice. Pokud se dětskému domovu nevyplácí přídavek na dítě, zvyšuje se příspěvek o 30 %. Za období kratší než 1 měsíc se výše příspěvku stanoví podle dnů. Denní úhrada nákladů činí jednu třicetinu výše příspěvku za kalendářní měsíc. Částka příspěvku se zaokrouhluje na koruny směrem nahoru. Pokud rodič doloží potvrzením příslušného úřadu, že je příjemcem dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek se nestanoví. Pokud by jeho příjem nebo příjem rodiny po zaplacení příspěvku stanoveného dětským domovem byl nižší než součet částky životního minima a částky normativních nákladů na bydlení, uhradí příspěvek v takové výši, aby uvedený součet zůstal zachován. Příspěvek menší než 100,- Kč se nehradí. Rodiče jsou povinni vždy po uplynutí 12 měsíců prokázat, zda splňují podmínky pro snížení nebo prominutí příspěvku. Ze sirotčího důchodu dítěte, které nemá jiný příjem, se na úhradu příspěvku použije nejvýše 10 % příjmů. 13

15 Z příjmů dítěte se k úhradě příspěvku použije část příjmů převyšujících 50 % výše příspěvku pro příslušnou věkovou kategorii, a to až do výše této částky. Rozdíl mezi částkou určenou pro úhradu příspěvku z příjmu dětí a příspěvkem určeným zákonem, hradí rodiče. Příspěvek se hradí nejpozději do 15. dne následujícího měsíce. Příspěvek náleží domovu od prvního dne pobytu dítěte v DD. Za dobu, po kterou je dítě se souhlasem DD u osob odpovědných za výchovu nebo ve zdravotnickém zařízení déle než 2 po sobě jdoucí dny, snižuje se příspěvek o příslušný počet denních dávek vč. dávky za den, v němž započne pobyt do 15 hodin, a za den, v němž dítě ukončí pobyt v době po 15. hodině. Za dobu, po kterou je dítě na útěku, snižuje se výše příspěvku o 50 % za každý celý den. Příspěvek se nehradí za dobu, po kterou je dítě ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve výkonu vazby. POPIS PODMÍNEK BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ Bezpečnost a zdraví dětí při činnostech zajišťuje každý vychovatel/ka metodicky správným a plánovitým výběrem činností. Veškeré zjištěné nedostatky vychovatel/ka okamžitě nahlásí řediteli dětského domova. Při úrazu dítěte zváží vychovatel/ka situaci -ošetří sám/sama, případně volá lékařskou pomoc. Nutná je dostupnost prostředků první pomoci, kontaktů na lékaře či jiné speciální služby, praktická dovednost zaměstnanců poskytovat první pomoc. Dětem se dostává vhodný stravovací a pitný režim. Dítě je povinno okamžitě hlásit vychovatel každé zranění při činnostech. Pedagogičtí pracovníci a děti se dále řídí ve svém chování, povinnostech a právech ustanoveními Vnitřního řádu. PŘEDPOKLADY PRO ZDÁRNÉ PLNĚNÍ VÝCHOVNÉHO PROGRAMU Znalost cílů výchovy 14

16 Znalost obsahu, forem a metod výchovné práce Stálé sebevzdělávání Mravní chování a jednání Znalost zásad skupinové práce Znalost diagnostických metod a jejich využití PEDAGOGICKÉ ZÁSADY PŘI VÝCHOVNÉ PRÁCI Zásada úcty ke každému člověku Zásada opory o kladné rysy osobnosti Zásada aktivity dítěte Demokratický vztah mezi vychovatelem a dítětem Zásada individuálního přístupu ke každému dítěti Zásada přiměřenosti Zásada soustavnosti Zásada cílevědomosti Zásada trvalosti Zásada aktivnosti, tvořivosti, samostatnosti Zásada názornosti Zásada jednotnosti, spolupráce všech vychovatelů Zásada všestranného rozvoje dítěte Zásada lidského, optimistického, pozitivního přístupu k dítěti Zásada prohlubování a rozšiřování vychovatelových znalostí ZVEŘEJNĚNÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 15

17 Školní vzdělávací program vydává ředitel a zveřejňuje ho na přístupném místě ve školském zařízení. V elektronické podobě zveřejněn na webových stránkách dětského domova. Do školního vzdělávacího programu může každý nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy. V Poličce dne: Ondřej Maděra, DiS. zástup za ředitelku DD Polička 16

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU Předkladatel: Základní škola Vrané nad Vltavou U Školy 208 252 46 Vrané nad Vltavou Jméno ředitele: Mgr. Dana Ullwerová Kontakty: reditelstvi@zsvrane.cz,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍHO KLUBU

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE Školní vzdělávací program ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j. Obsah: strana 1. Materiální podmínky.... 3 2. Personální podmínky.... 3 3. Ekonomické podmínky. 3

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje Dětský domov, Boskovice, Štefánikova 2b se sídlem Štefánikova 2b, 680 01 Boskovice Počet stran: 1 číslo dokumentu PDG-008-101011 Č. přílohy PK: 7.09 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program Vychovávat

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz Program environmentálního vzdělávání,

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

1. Identifikační údaje: 2. Charakteristika školní družiny: 3. Cíle výchovně vzdělávací práce: 4. Formy vzdělávání: 5. Materiální podmínky:

1. Identifikační údaje: 2. Charakteristika školní družiny: 3. Cíle výchovně vzdělávací práce: 4. Formy vzdělávání: 5. Materiální podmínky: 1. Identifikační údaje: Školní družina je součástí Mateřské a Základní školy, Brno, Lidická 6a Ředitel školy: Mgr. Gordon Brei Vychovatelka: Bc Simona Tomanová, počet oddělení: 1 Školní vzdělávací program

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vysvětlí a popíše,jak se mění rok, vyjmenuje lidové a církevní

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

školní družiny ZŠ Jana Wericha

školní družiny ZŠ Jana Wericha Školní vzdělávací program školní družiny ZŠ Jana Wericha Školní vzdělávací program školní družiny je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. 28 odst.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje

Více

Základní údaje: Popis materiálních podmínek

Základní údaje: Popis materiálních podmínek Základní údaje: Název školy podle rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola Čáslav, Nám. Jana Žižky z Trocnova 182, okres Kutná Hora, 28601 Čáslav Adresa školy: Základní škola Čáslav, Nám. Jana

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2013 1 OBSAH: Konkrétní cíle vzdělávání Délka a časový plán vzdělávání Formy vzdělávání Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Třebíč Předkladatel: Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ETICKÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Etická výchova žáka vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, vytvoření si pravdivé představy o sobě samém,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV. 1. Preambule. 2. Identifikační údaje zařízení

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV. 1. Preambule. 2. Identifikační údaje zařízení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV 1. Preambule Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Mikulov, okres Břeclav (dále jen DDM Mikulov) je vydán ředitelem školského zařízení na základě zákona 561/2004

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace je vydán na základě zákona 561/2004, 3, odst. 3 a 5, odst. 2,3. v návaznosti

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Kapitoly vedení školy Evaluace a inovace PPRŠ směřující k revizi ŠVP KUK

Kapitoly vedení školy Evaluace a inovace PPRŠ směřující k revizi ŠVP KUK Kapitoly vedení školy Evaluace a inovace PPRŠ směřující k revizi ŠVP KUK Vítek, Jitka, Olga ÚVOD - Vize Vít Beran 1 Kvalita vzdělávání 1.1 Formativní hodnocení Olga Králová, Vít Beran 1.2 Revize ŠVP Olga

Více

5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze. Koncepční návrh

5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze. Koncepční návrh 5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze Koncepční návrh A. Junior Achievement, o.p.s. Identifikace vzdělávacího modulu A1 Název modulu Poznej svoje peníze A2 Kód modulu variantně si doplňuje škola dle svého

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1 Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Osvobození 212 DYMOKURY ŠKOLNÍ KLUB Identifikační údaje název ŠVP: ŠVP školního klubu MZŠ Dymokury ŠVP MZŠ Dymokury, s motivačním

Více

r Na začátku vyučovací jednotky vždy společně s žáky vyvodíme cíl, na konci vyučovací jednotky společně zhodnotíme jeho dosažení; zařazujeme do výuky problémové vyučování, experiment. Využíváme sebekontrolu

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO okres Praha západ MOTTO: Školní družina místo pro radost 1 OBSAH 1.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 2.CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 Cíle výchovně vzdělávací

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

K O N C E P C E Sportovní soukromé zkladní školy s.r.o., Litvínov na roky 2011 2015.

K O N C E P C E Sportovní soukromé zkladní školy s.r.o., Litvínov na roky 2011 2015. K O N C E P C E Sportovní soukromé zkladní školy s.r.o., Litvínov na roky 2011 2015. Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o., ul. Podkrušnohorská 1677, Litvínov, 436 01 IČO: 25013513 DIČ:

Více

17.12.2012 1. Vítejte v Kunraticích

17.12.2012 1. Vítejte v Kunraticích Vítejte v Kunraticích Fakultní škola Univerzity Karlovy, Pedagogické fakulty Škola zapojená do projektu SZU Škola podporující zdraví Držitelé titulu EKOŠKOLA Držitelé značky Rodiče vítáni 17.12.2012 1

Více

Osvojení si strategie učení, motivace k celoživotnímu učení. úroveň chlapec dívka

Osvojení si strategie učení, motivace k celoživotnímu učení. úroveň chlapec dívka A Osvojení si strategie učení, motivace k celoživotnímu učení 1 Při učení bezpečně vybírá a využívá vhodné způsoby, metody a strategie, umí si Při učení bezpečně vybírá a využívá vhodné způsoby, metody

Více

Školní vzdělávací program Domova mládeže

Školní vzdělávací program Domova mládeže Česká lesnická akademie, Lesnická 9, 541 01 Trutnov Domov mládeže Školní vzdělávací program Domova mládeže Zpracoval: Bc. Josef Kvasničák Schválil : Mgr. Jan Korbelář 1 ÚVOD Školní vzdělávací program DM

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. při Základní škole Lukov

Školní vzdělávací program pro školní družinu. při Základní škole Lukov Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole Lukov 1.Charakteristika školní družiny Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

KONCEPCE ŠKOLY 2015 /2019

KONCEPCE ŠKOLY 2015 /2019 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov KONCEPCE ŠKOLY 2015 /2019 V Dolním Bousově dne 1. 9. 2015 Vypracovala: Mgr. Kateřina Karnová, ředitelka školy DLOUHODOBÉ CÍLE ŠKOLY (KONCEPCE

Více

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

3) Charakteristika školního vzdělávacího programu

3) Charakteristika školního vzdělávacího programu 3) Charakteristika školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Škola šitá na míru naplňuje výchovné a vzdělávací cíle RVP ZV. Program je založen na principech kombinujících různé metody učení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště Identifikační údaj Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Školní vzdělávací. Kamarád pro kluky a holky. Č.j.: 1/12

Školní vzdělávací. Kamarád pro kluky a holky. Č.j.: 1/12 Č.j.: 1/12 Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Domu dětí a mláděže Domino Hronov, Komenského náměstí 8, Hronov, 549 31 je vydán na základě zákona č.561/2004, 3, odst. 3 a 5, odst. 2, 3.

Více