ÚNOR Cena 5,- K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚNOR 2009. Cena 5,- K"

Transkript

1 ÚNOR 2009 Cena 5,- K Z obsahu : - Slovo starostky, Informace OÚ - Tíkrálová sbírka v Tršicích - Základní škola Tršice - Z historie (Deník Otty Wolfa) - Napsali ped tiašedesáti roky - Pozvánky, Inzerce a další 1

2 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobané, v poslední dob se množí stížnosti na pechlorování vody v obecním vodovodu. Obsah chloru je sice vyšší, ale stále v mezích normy. Zvýšená chlorace je nutná z dvodu zvýšeného výskytu bakterií. Po konzultacích s odborníky nám vychází jako nejpravdpodobnjší možnost zneištní vody to, že obané odebírají zárove vlastní vodu ze studny i vodu z obecního vodovodu. V tomto pípad mže dojít pi nižším tlaku ve vodovodu k proniknutí vody z kontaminované studny do vodovodního adu. Pi letošním odetu stavu vodomr budou v týdnu od do pracovníky OÚ fyzicky prohlédnuta všechna odbrná místa, pedevším správná instalace zptných klapek. Proto letos nebude možné nahlásit stav vodomru telefonicky nebo elektronicky na obecní úad. Pokud nebudou odbratelé vody k zastižení v bžnou pracovní dobu doma, žádám je, aby pedem nahlásili na OÚ den a hodinu, kdy budou v tomto týdnu doma (ve veerních hodinách, pípadn i v sobotu nebo nedli). Vím, že toto opatení pijmete s porozumním, jedná se o spolenou vc nás všech. Pomalu se blíží jaro a s ním jsou, mimo jiné, spojeny i práce na silniním prtahu obcí Tršice. V období od do bude zúžena vozovka v kižovatce na Vacanovice a v úseku od domu pana Rajnocha k bývalé školce bude provoz sveden pouze do jednoho pruhu a ízen semafory. Závrem mi dovolte, abych Vás pozvala na I. reprezentaní ples mikroregionu Bystika, který se koná 20. února 2009 od 20 hodin na sále Radnice v Tršicích. Leona Stejskalová, starostka INFORMACE OBECNÍHO ÚADU V týdnu od provedou zamstnanci OÚ odeet vodomr v Tršicích. Žádáme odbratele, aby v tyto dny umožnili volný pístup k vodomrm. TERMÍNY SVOZU TDO V ROCE ledna 21. ledna 4. února 18. února 4. bezna 18. bezna 1. dubna 15. dubna 29. dubna 13. kvtna 27. kvtna 10. ervna 24. ervna 8. ervence 22. ervence 5. srpna 19.srpna 2. záí 16. záí 30. záí 14. íjna 28. íjna 11. listopadu 25. listopadu 9. prosince 23. prosince Vždy steda v sudém kalendáním týdnu. Termíny svoz velkoobjemových a nebezpených odpad : 25. dubna a 24. íjna

3 Výbr poplatk za likvidaci TDO na rok 2009 Na rok 2009 stanovilo Zastupitelstvo obce Tršice výši poplatku za komunální odpad na 400 K na osobu s trvalým pobytem v obci Tršice. Poplatek je stanoven obecn závaznou vyhláškou obce Tršice.2/2007 Poplatky se vybírají na OÚ od oban s trvalým pobytem v místní ásti Tršice do , vždy PO a ST 8-12 a hodin. Osvobození od poplatk jsou : a) poplatníci, kteí v píslušném roce dovrší 80 a více let vku, b) poplatníci s trvalým pobytem v sídle ohlašovny, tj. na Obecním úad Tršice, Tršice.50. Úleva ve výši 50 % se poskytuje poplatníkm studentm denního studia škol, umístných mimo obec Tršice (zpsob ohlášení nároku na úlevu od poplatku je uveden v OZV). Poplatky od oban, trvale bydlících v dalších místních ástech obce se budou vybírat na obvyklých místech ve dnech : 16. bezna 2009 Zákov hodin 17. bezna 2009 Lipany hodin 17. bezna 2009 Vacanovice hodin 18. bezna 2009 Hostkovice hodin 18. bezna 2009 Pestavlky hodin Vzhledem k tomu, že nové kontejnery na tídný odpad kapacitn nedostaují, jsou u malého paneláku umístny nové kontejnery na plast tyto slouží všem obanm v lokalit Pod Chrástkou. Navíc je do každého stávajícího hnízda umístn další kontejner na papír. Zárove Vás žádáme, abyste plastové odpady ped vhozením do kontejneru zamákli. Vzhledem k velkému objemu plastových lahví, jsou kontejnery brzy opticky peplnné, ve skutenosti je ale odvážen vzduch. Souasn pipomínáme, že nová svozová firma vyváží popelnice již brzy ráno. Pokud popelnice nenachystáte vas, je zbytené nevyvezení popelnic reklamovat. Množí se opt erné skládky se stavebním odpadem. Jak jsme již informali, v našem okolí je nejbližší skládka stavebního odpadu v obci Daskabát nebo Nové Dvory u Grygova..Uzávrka píspvk do dalšího ísla Tršického zpravodaje je PEHLED O PIROZENÉM POHYBU OBYVATELSTVA Obec Tršice Stav k Narození Úmrtí Pihlášeni Odhlášeni M Ž C M Ž C M Ž C M Ž C Stav k Tršice Pestavlky Hostkovice Lipany Vacanovice Zákov CELKEM

4 Vážení pátelé, Tíkrálová sbírka 2009 se v Tršicích povedla Tíkrálová sbírka 2009 je již minulostí. Koledníci v Tršicích vybrali K, což je nárst oproti loskému roníku sbírky, kdy se vybralo o necelých šest tisíc korun mén. V tomto roce se do projektu zapojilo deset kolednických skupinek; také v tomto ohledu jsme zaznamenali nárst (v roce 2008 koledovalo osm skupinek). Získané prostedky se z vtší ásti navrátí do míst, kde byly vykoledovány; Charita Olomouc tak bude moci 58 % z celkové ástky použít na poskytování adresné a úinné pomoci. Pidlený obnos penz by Charita Olomouc ráda použila jako finanní spoluúast pro projekt zavádní peovatelské služby do obcí v okolí Olomouce, který je financovaný z prostedk EU v rámci Regionálního operaního programu. Na farách v Tšeticích, Tršicích a Velké Bystici vzniknou díky projektu prostory pro peovatelskou službu (ve Vrovanech budeme vycházet ze stávajícího zázemí služby). Ta bude mít psobnost nejen v dané obci, ale i v širokém okolí, takže budeme schopni poskytnout pomoc peovatelek na celém území olomouckého regionu. ást prostedk z obdrženého podílu bude také urena na humanitární, rozvojovou a pímou pomoc. I touto cestou chceme podkovat všem, kteí nám s pípravou a realizací sbírky pomohli; obtovali svj volný as i pohodlí pro dobrou vc, za což jsme velmi vdni. Zmime zde alespo místního asistenta sbírky pana Radomíra Oheru a samozejm všechny koledníky. V celém Olomouckém dkanátu (olomoucký region) se vykoledoval tém jeden milion korun ( , 50 K). Souástí Tíkrálové sbírky 2009 byl i bohatý doprovodný program; mj. probhly koncerty ve Velké Bystici a Hlubokách, koledníci se mohou zúastnit výtvarné soutže s názvem Putování tí král. Dkujeme Vám za to, že jste i letos štde podpoili projekty, díky nimž by Charita ráda efektivn pomáhala tam, kde je to poteba. Bc. Adéla Adámková - koordinátorka pro dobrovolníky 4

5 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRŠICE Zápis do první tídy Vždy v lednu probíhá na naší škole zápis dtí do 1.roníku. Zápisu pedcházel Den otevených dveí, pi kterém se rodie a veejnost mohli podívat do naší školy a zúastnit se pímo výuky. Nejvtší návštvnost byla tradin v 1.tíd, kam se pijely podívat i dti z MŠ Suchonice v doprovodu paní uitelky. Budoucí prváci se zapojovali do rzných inností a tím se seznámili s prostedím, do kterého se vrátili v den zápisu. Ten se letos konal v pátek 16.ledna. K zápisu pišlo 21 dtí v doprovodu svých rodi, u 3 z nich je v jednání odklad školní docházky. Na letošní zápis jsme se peliv pipravovali. Zapojili jsme i žáky 4. a 5.tídy, aby pomohli budoucím spolužákm pekonat ostych. A tak vítali dti malí fotbalisti, princezniky a vodníci. Pipravili si pro n zábavné úkoly, které dti zvládaly samy nebo s malou dopomocí. Za splnné úkoly ekala dti odmna. Zbaveny obav a studu vstupovaly do vyzdobené první tídy, kde na n ekaly obtížnjší úkoly povídání si nad obrázky, pednes básn, poznávání íslic, geometrických tvar, barev, malování obrázku. Vtšina dtí je už te dobe pipravena na školu, nkterým zbývá ješt pár úkol docviit. Víme, že se všem dtem u nás ve škole líbilo a pijdou rády v záí do první tídy. Uitelky 1.st. Ješt vlasy a mám to za sebou! Fotbalisté se zapotili, nestaili podávat míky. Už jsem skoro školák! 5

6 Pár slov o SRPŠ Milí spoluobané, jelikož se ke mn z nkolika stran doneslo, že spousta rodi i spoluoban vlastn neví, k emu je SRPŠ v naší škole dobré, pokusím se o malé vysvtlení. Tak tedy, vtšina rodi si myslí, že škola má vtšinu penz z ministerstva školství a obce, není tomu tak úpln. SRPŠ vašim dtem pispívá na vtšinu kulturních akcí, jako jsou koncerty, lyžaský výcvik, plavání a školní výlety. Ale také je to zakoupení nejrznjších školních a sportovních poteb pro žáky naší školy nebo odmn pro úspšné žáky, nové prváky a podobn. I když vtšina z vás te namítne, že to není pravda, že vašim dtem pece dáváte peníze na tyto akce, dovolím si vás opravit. SRPŠ v drtivé vtšin platí dopravu i ást náklad na vstupy nebo pobyt. Pokud by touto formou nepispívalo, byly by tyto ceny výrazn vyšší. Zkuste se na to zeptat svých známých i koleg z práce, kteí mají dti školou povinné a nemají ve své škole SRPŠ i jinou píspvkovou organizaci. Vete, že mi dají za pravdu. Také musím reagovat na dotaz jednoho z rodi, který se ptal, kolik za to máme? Vte nebo ne, ale my to vše dláme zcela zdarma a navíc ve svém volném ase. Rád bych požádal o spolupráci nejen rodie ale i pátele školy pi našich dalších akcích, z nichž nejbližší je již tradiní "Teka za školním rokem". Výtžek z poádaných akcí (zejména ples + Teka) je naším hlavním zdrojem píjm. Na závr dkuji všem, kteí nám jakkoliv pomáhají. V.Krátký, místopedseda SRPŠ Podkování Výbor SRPŠ pi ZŠ Tršice dkuje všem, kteí svou prací pispli ke zdárnému prbhu plesu SRPŠ a dtských šibinek ve dnech 17. a 18. ledna Podkování patí zejména paní uitelce Pospíšilové a Bartoové, které s devááky nacviily polonézu, dále rodim a pracovníkm ZŠ, kteí pomohli pi organizaci plesu a úklidu, a také samozejm sponzorm, kteí pispli svými dary do tomboly. Sponzoi plesu SRPŠ a maškarního karnevalu: Obecní úad Tršice Obecní úad Doloplazy Obecní úad Suchonice manž. Šimekovi, Centrum Tršice STIHL, Fr.Šindelka a syn Cukrárna, Jan Lipner Sklenáství, Jií Grunt Autodoprava, Jií Kiml Mgr.V. Švecová, editelka školy Obuv, Drahomíra Gregorová Inzet Plus Tršice MUDr. J.Závodník, zubní léka manželé Brlíkovi, Doloplazy Rehabilitaní stedisko Tršice Tršická zemdlská a.s. Antonín Glier, Zákov Lékárna Tršice Pneuservis, S.Zádra Horní mlýn a pila, L.Pospíšil alounictví, Ervín Rollný Potraviny Odra, Tršice Second Hand, M.Roskovanyiová Kadenictví, V. Baldermannová Mstská policie Olomouc Restaurace Radnice Schemax, Zdeka Schejbalová manželé Žundálkovi, Vacanovice Salon Inspirace, paní Špaková DOS, pan Dokal, Doloplazy Zdenk Poštulka, Tršice Autodoprava Tršice, J. Chodil manželé Ulicovi, Tršice Vra Minxová, Potraviny Tršice Paní Protivanská Pekaství Tiefenbach M. Poláková, obchod Vacanovice manželé Rozsívalovi, Tršice 6

7 Z HISTORIE ( pokraování z minulého ísla TZ) Potravinami, protektorátními novinami a zprávami britského rozhlasu zásoboval Wolfovy zprvu jen Jaroslav Zdail, avšak postupn se k nmu pipojil i Alois Pluha, uvádný v deníku naped pod šifrou X, pozdji jako Reuter. Mladý Wolf nazývá ve svých záznamech plným jménem jen ty osoby, jež nebyly v pímém vztahu k ukrývajícím se uprchlíkm, nap. ty, jež vidl nkde v terénu, nebo o jejichž innosti a životních osudech od nkoho slyšel atd. Jména osob, jež se dostaly jakýmkoliv zpsobem do styku s Wolfovými, uvádí bu zkrácen, nap. jako Sl., T., Bl., K. B., anebo tmto lidem dává pezdívky, krycí jména, o nichž ovšem jejich nositelé nemli zdání. Nap. Zdailv otec je oznaován jako Gandi. Šlo samozejm o to, aby deník, kdyby se dostal do nepovolaných rukou, nemohl pímo usvdit ty, kdo Wolfovým pomáhali. Otto však nebyl v technice utajování zcela dsledný, a tak nkdy jednou uvedené plné jméno nebo njaký náznak, teba i peškrtnutý, prozradí identitu dotyného. V noci z 13. na 14. dubna 1944 se pak Wolfovi odsthovali se všemi svými vcmi ke Zboilm do domu. 21. Tam se ubytovali na dosti prostorné pd. Jejich život se te stal pohodlnjším, normálnjším, jejich denní program bohatším. Noc mohli vnovat spánku, ve dne se mohli pohybovat na pd a - s pochopitelným omezením a s ostražitostí - i dole v byt Zboilových, kteí pes den nebyli doma. Bylo tedy více prostoru, bylo rzné vybavení, mohlo se i pracovat. Lici piln šila a pešívala pro Zboilovy, maminka pletla, otec Bertold a Otto stále nco kutili, Otto, který se bhem svého pedcházejícího pobytu v Tršicích uil zámeníkem, opravoval jízdní kola a spolu s otcem pipravoval jídlo. Zásobování te bylo zajištné ze dvou zdroj, piemž tím hlavním byla paní Tichá, jež jim také pjovala peníze. Ottovy záznamy vyprávjí o ad klidných dní, strávených v relativní pohod, s dobrým jídlem, za stálých domácích prací. K tomu se ze svta hrnuly píznivé zprávy o invazi, o sovtské letní ofenziv, o postupu spojenc v Itálii atd Postupn se ukazovalo, že ukrývání Wolfových bylo píliš nároné i pro Zboilovy, a to nejen po stránce materiální, ale pedevším po stránce psychické A tak po tém jedenáctimsíním pobytu u Zboilových musela Wolfova rodina opt zmnit úkryt. Obtavá dentistka L. Tichá-Chodilová jim našla nové bytné, manžele Oherovy v nedalekém Zákov, a 5. bezna jim pomohla se tam pesthovat. Toto poslední místo se stalo Ottovi osudným. Wolfovi mli u Oher k dispozici volný výmnek, za uritých okolností však radji vystupovali na pdu. Byli pkn ubytováni, slušn zásobováni a tšili se na blízké osvobození. Paní Tichá je navštvovala a podporovala i zde. 18. dubna 1945 veer obklíil kozácký prapor, urený k potírání partyzán a dirigovaný nmeckou tajnou státní policií, gestapem, malou osadu Zákov a provedl pepadení obce. Pod záminkou, že jsou odtud podporováni partyzáni, zapálili útoníci jednu usedlost, v ostatních pak stíleli, zatýkali, drancovali. Spolu s ostatními obyvateli byla zadržena i rodina Wolfova. Nakonec byli ženy a starší mužové propuštni, tiadvacet mladších muž bylo odvedeno do školy ve Velkém Újezd, kde mla jednotka pechodnou základnu. Byli mezi nimi i Otto Wolf a jeho hostitel Oldich Ohera. tyi zatení, pocházející z Tršic, byli propuštni, ostatní byli vyslýcháni a mueni. První obtí byl osmnáctiletý Otto, kterého gestapo identifikovalo jako Žida. Otto, a strašným zpsobem zbitý a ranný, se choval hrdinsky. Neprozradil své jméno a neprozradil také, že má v Zákov rodie a pátele. 20. dubna veer pak píslušníci gestapa a protipartyzánské jednotky odvezli devatenáct svých obtí nákladním autem do lesa u osady Kyjanice, která ležela již na území tzv. sudetské župy, k malé devné boud. Tam je postíleli, tla naházeli do boudy a spálili. Jak se ukázalo pozdji, nkteí ze zákovských muž nebyli ve chvíli, kdy zaalo spalování, ješt mrtvi, a tak byli spáleni za živa. Na míst hromadné vraždy byl pozdji zízen památník - Zákovský žalov. Otto Wolf zapsal své poslední ádky do deníku 13. dubna Že byl po razii proti Zákovu zavraždn, jeho rodina nevdla. V jeho nepítomnosti se deníku ujala sestra Felicitas, jež zaznamenala boulivé události posledních tí týdn pobytu své rodiny v ilegalit, od 17. dubna do 8. kvtna Deník Otto Wolfa je jedineným dokumentem. Z našeho území není znám jiný deník, vedený ukrývající se osobou v podzemí nepetržit po ti roky. Jedinený však není jen deník, nýbrž i sám píbh Wolfovy rodiny. Díky obtavosti pátel se za okupace skrývalo vícero lidí - zpravidla však jedinci. Ukrývání tylenné skupiny pronásledovaných po tak dlouhou dobu je však ním mimo- ádným. Zmizení své rodiny v roce 1942 zorganizoval otec Bertold Wolf. Ten se narodil 23. prosince 1886 v severomoravském Úsov, kde tehdy byla velká židovská obec, jako syn hostinského Samuela 7

8 Wolfa. Prošel nmeckými školami, v letech byl v Tršicích úetním ve sladovn, pozdji obchodníkem v Lipníku a Mohelnici. Od roku 1933 bydlel Bertold Wolf, tehdy už dchodce, s rodinou v Olomouci ve Smetanov ulici. 8. Domovsky píslušný byl do Úsova, který pak byl po Mnichovu zalenn do sudetské župy velkonmecké íše. Wolf, jenž chtl zstat eskoslovenským obanem, požádal o udlení domovského práva v Olomouci, a to bylo také jemu a jeho rodin pi- eno. V žádosti uvádí: Jsem sl. obanem, eské národnosti, posílal jsem vždy moje dti do eských škol, vychoval jsem je v národním duchu...dti moje byly leny Sokola a byl jsem lenem Národní jednoty. - Po válce psobil Bertold Wolf po léta jako kantor židovské náboženské obce v Olomouci, zemel v r Ottova matka Ržena, rozená Priefová (narozená roku 1893), jež kupodivu zaujímá málo prostoru v Ottových záznamech, pocházela z Lipníka. Provdala se za Bertolda Wolfa v roce Již ped okupací byla nemocná; ke zhoršení jejího zdravotního stavu a ochrnutí pispl jednak pobyt v tršickém podzemí, jednak také ztráta obou syn. Zemela v roce 1952, tedy nedlouho po osvobození. Sestra Felicitas Wolfová, narozená 27. bezna 1920, byla ped druhou svtovou válkou zamstnána v módním salonu v Olomouci. Po osvobození tam vedla vlastní módní salon - až do jeho znárodnní. Pozdji odešla z Olomouce, s manželem Otto Grätzerem opustila eskoslovensko a našla nový domov ve Spojených státech amerických. Její rodina si zmnila píjmení a jmenuje se Garda. Otto Wolf se narodil 5. ervna 1927 v Mohelnici. V Olomouci navštvoval eskou školu; v Tršicích, kde byli Wolfovi - podle svdectví pamtník - známi a váženi, našel kamarády mezi místními chlapci. Ve školním vzdlání tehdy už pokraovat nesml a byl vzat jako pomocník do zámenictví u pana Aloise Kousalíka. Podle sdlení paní Ludmily Tiché-Chodilové psal Otto také verše - ty se však nedochovaly. Ottv bratr Kurt, na njž autor deníku opakovan s láskou vzpomíná, byl o dvanáct let starší. Narodil se 13. února 1915 v Lipníku. Ped válkou studoval medicínu na Masarykov univerzit v Brn. Po okupaci eskoslovenska odešel do exilu do Sovtského svazu, kde pozdji vstoupil do eskoslovenského vojenského útvaru. eta Wolf padl v boji u Sokolova 9. bezna 1943 a byl posmrtn vyznamenán. Bližší informace o nm najdeme v knize Ericha Kulky Židé v eskoslovenské Svobodov armád, vydané v Praze r Pítel a opatrovník rodiny Wolfových, jemuž Otto ve svém deníku vnuje znanou pozornost, Jaroslav Zdail, se narodil 13. bezna 1915 v Tršicích. Pocházel z poetné rodiny. Spolen s bratrem Zdekem navštvoval vinaskou školu v Modré. Jejich otec obma pedal své zahradnictví a zaídil jim zahradu za domem Aloise Herinka - tu obhospodaovali spolen. Jaroslav, mimoádn pracovitý lovk, jak ho charakterizují lidé z jeho okolí, pohledný, statný mladík, snad trochu prudký, se v roce 1942 zaal dvoit Lici Wolfové. Skutenost, že ukrývá židovskou rodinu, Jaroslav zpoátku tajil i ped píslušníky své rodiny - až v srpnu 1942 objevili rodie jeho zásobovací cesty a rozhodli se mu pomáhat. Po osvobození se Jaroslav Zdail oženil a po nkolik let provozoval dále svou živnost. Kolektivizace vesnice ho existenn postihla - musel zmnit zamstnání, po léta pracoval v ostravských dolech. Onemocnl a zemel pak pedasn v roce Bouda, v níž Wolfovi dvakrát pezimovali, ani pilehlé skleníky a stodola už dávno nestojí. Na pozemku zrušené zahrady je dnes pole. Po odvleení zákovských muž do Velkého Újezda se Felicitas Wolfová, nedbajíc na nebezpeí prozrazení, vypravila na kole do této obce, aby zjistila nco o jejich osudu, pedevším o osudu Ottov. Nedovdla se nic, a tak Wolfovi žili dále v podzemí v lesním úkrytu (který jim nedlouho pedtím zídil tršický lesník Opletal), v pesvdení, že Otto je nkde ve vzení i v táboe a že poslední dny války snad šastn pežije. Když byly Tršice 8. kvtna osvobozeny, vyšla rodina z úkrytu v plné euforii; otec Wolf - podle pamtník - chodil po vsi a mávaje holí dával hlasit najevo svou radost. Po jistou dobu, než odešli do Olomouce, byli Wolfovi ubytováni v budov tršické školy. O tom, že zákovští vzni, a tedy i Otto, byli povraždni, se dovdli až 12. kvtna. Tato zpráva je ovšem zdrtila.. Snad by bylo vhodné pipojit nkolik slov o osudu deníku. Bertold Wolf, který velmi tžce nesl ztrátu obou svých syn, se snažil uvést ve veejnou známost jejich osud. Ve druhé polovin padesátých let si poal poizovat opis deníku - na stroji pro nho pepisovala text paní Anna Jelínková v Olomouci, která pozdji také potvrdila jeho autentinost, shodu opisu s pvodním textem. Opis (ve tech exempláích) zstal nedokonen. A. Jelínková onemocnla, a B. Wolf ztratil zájem na dokon- ení práce, když se vzhledem k politické atmosfée rozplynula nadje na vydání i jiné uplatnní tohoto textu. Strojopis zstal ležet u otce Wolfa a dlouho vlastn nikdo o existenci deníku a jeho opisu nevdl. Až v roce 1984 byl strojopis nalezen v pozstalosti paní Hajnalky Mandlové, vdovy 8

9 (z druhého manželství) po Bertoldu Wolfovi. Starší olomoucké židovské komunity, ing. Vilém Karpfen, si uvdomil význam tohoto textu a pedal jej Rad ŽNO v Praze. Tam byl opis uložen po njakou dobu, až jej objevil historik Miroslav Kárný. Ten zaal pátrat po olomouckých danostech a souvislostech vzniku deníku a obrátil se v této vci v r na profesora Václavka v Olomouci, který pak píslušné danosti v Olomouci a Tršicích zjišoval a pokusil se deník zhodnotit i uvést ve známost. Oba zúastnní informovali o Wolfov deníku v píspvcích do nkolika odborných publikací, které ovšem vyšly s obvyklým zpoždním až v letech Dosud ovšem nebyl znám celý rozsah deníku. Podailo se však navázat spojení s paní Felicitas Gardovou, žijící od r v USA, a zjistit, že Ottv rukopis je v úplnosti v jejím držení. Paní Gardová nám v roce 1988 poslala prostednictvím pana Rudolfa Marvína z Olomouce fotokopie originálu s tím, že je pln dává k dispozici k veejnému uplatnní. Nyní byl tedy obma zainteresovaným znám úplný deník. Byly inny marné pokusy o jeho vydání tiskem. V devadesátých letech 20. století se Wolfovy záznamy o tém neuvitelné tíleté cest k záchran dostávají na veejnost. ( pokraování píšt ) M.Mahdal STALO SE PED TIAŠEDESÁTI ROKY Veejné cviení Sokola v Tršicích Na sokolském letním cviišti v Tršicích se konalo v nedli za spoluúasti okolních jednot a VI. okrsku veejné cviení Sokola v Tršicích. Cviení bylo zahájeno vztyením státní vlajky a proslovem. Žáci a žaky pedvedli taneky pod máji, dorost cviil s dlouhými tyemi. Po štafetovém bhu pedvedli žáci a žaky závodivé hry, ženy a dorostenky cviily s tyemi, po níchž následovala prostná muž, sletový rej a košíková. Pesto, že poasí nebylo práv nejpíznivjší, veejné cviení se vydailo. Sokolská nedle byla zakonena veerní veselicí v sále radnice. dl. Naše Haná, Hortensie otrávila drbež, esnek zachránil Málo se ví, že listí pokojových kvtin, hortensií, je pro drbež jedovaté. U zahradník bratí Zda- ilových v Tršicích bylo listí hortensií vysypáno na hnojišt a toto mlo zlý následek pro husy, které se jim otrávily. Když ale v Tršicích ádil mor drbeže, naškrabali u Zdail pokaždé esneku do vody a v tomto moili pšenici, kterou pak nasypali slepicím a vodu s esnekem jim dali k pití. A v sousedství pošly na mor tém všechny slepice, u Zdail je všechny zachránili. Z toho lze soudit, že esnek mimo svých léebných vlastností je také dobrým desinfekním prostedkem. dl. Naše Haná K poct umueného písnikáe K. Hašlera Na pání obanstva bude se v nedli dne 8. záí dvakráte opakovati veer Hašlerových písní v Tršicích. Souasn s Hašlerovými písnmi bude zazpívaána sborem školní mládeže sms národních písní "Praha", rovnž za doprovodu salonního orchestru. Naše oznámení veera Hašlerových písní mlo velký ohlas ve veejnosti a z daleka pišli si poslechnout hudební úpravy, kterou provedl obtavý odborný uitel Fr. Švarc. Po Tršicích uspoádán bude veer Hašlerových písní ve Vrahovicích, Velké Bystici, aj.. dl. Naše Haná Z novin Naše Haná vybral Miroslav Rozkošný 9

10 Komise žen zve všechny malé i velké do zahrádkáské klubovny v Tršicích v sobotu dne 14. února 2009 ve hodin Pineste si hlinný kvtiná a spolen jej ubrouskovou metodou vyzdobíme! Pojte si s námi hrát! V sobotu, dne 21. února 2009 probhne v Tršicích vodní medvda Sraz masek a všech úastník v 8,00 ped zámkem. Pedpokládaná trasa: Berk, Hrubá Strana, Bránka, námstí, Pod Chrástkou, Chaloupky. Na vaši úast se tší organizátoi eský svaz chovatel Tršice a kulturní komise Vás zvou na ZÁBAVU S POCHOVÁVÁNÍM BASY SÁL RADNICE V TRŠICÍCH 21.února 2009 Hudba: KARTÁGO Zaátek ve 20 hodin Vstupné 40,- K Oberstvení ZABÍJAKOVÉ SPECIALITY 10

11 Pozvánka eský zahrádkáský svaz, základní organizace Tršice zve své leny na Výroní lenskou schzi sobota v 13,00 hodin na sále Radnice v Tršicích Program : výroní zprávy o innosti základní organizace plán innosti na rok 2009 odpolední káva se zákuskem =========================================================== Tršický zpravodaj vydává : Obec Tršice Redakní rada : Mgr. M.Mahdal, J.Bezovský, M.Polák, Vydávání povoleno : Ministerstvem kultury R, reg.. MK R E

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Tak jsme se opt po roce sešli na Výroní valné hromad, pežili jsme svátky vánoní i oslavy Silvestra bez vtší úhony na zdraví a tak mi dovolte, abych vám popál do tohoto

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 ERVEN 2003 Vážení spoluobané, jaro už je tu a s ním i další íslo Telnického zpravodaje. Od minulého ísla nastaly urité zmny. Toto i další ísla budete i nadále dostávat do svých

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

# Pítomné paní a dívky pistoupily k volb výboru spolku. Novými lenkami výboru byly navrženy tyto dámy: $ % * +, -',. / +.

# Pítomné paní a dívky pistoupily k volb výboru spolku. Novými lenkami výboru byly navrženy tyto dámy: $ % * +, -',. / +. 1. Zahájení 2. Seznámení s programem a jeho schválení 3. Pedstavení pípravného výboru a informace o registraci spolku 4. Volba výboru spolku 5. Projednání stanov Prvního libereckého spolku paní a dívek

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy Školní ád. j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Práva a povinnosti dtí, žák a jejich zákonných zástupc ve škole Žák školy má práva podle Úmluvy

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj.

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj. Magistrát hl. m. Prahy Ing. Václav Saifrt odbor ochrany prostedí odd. mstských organizací Jungmannova P r a h a 1 Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4 Les je mj

Více

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN ZPRAVODAJ (p.. 50) Redakce: J.Punochá Náklad: 100 ks íslo 1/2007 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS (školní rok 2009/2010 A SE VÍ 4. ŠKOLNÍ ASOPIS Úvodník Ahoj, milí tenái a tenáky školního asopisu,,a se ví! Toto je poslední íslo ped koncem školního roku a zaátkem velkých letních prázdnin, na které se

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole o škole za školní rok 2004/2005 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Telefon 224 262 286, 224 261 173 Záznamník

Více

Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013

Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013 Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013 Zahájení zasedání - Ivana Švejdová pivítala pítomné zástupce tíd a zástupce školy. Pítomni: viz prezenní listina. Omluveni: rozepsáno v seznamu zástupc.

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn )

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn ) eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve svt Pehled zahraniních ŠBH (abecedn) eská škola bez hranic BERLÍN Název školy: MATEÍDOUŠKA ESKÁ

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

$$% *+, $$$%5/* $% */0!!" $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%*

$$% *+, $$$%5/* $% */0!! $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%* !!" # $% &'() $$% *+, %-%* % %./00 %1%234 $$$%5/* $% */0!!" 6%-%780 6% %',0 6%1%/( 6%6%9 6%:%* %,0;*< $%70 $$%)* $% &'() Vážené lenky spolku, náš milý spolek již existuje více jak jeden rok a pede mnou

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999

Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999 Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999 1. Složení Rady mládeže Rada mládeže pracovala po celý rok 1998 v promnlivém složení podle náronosti jednotlivých

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Zápis a usnesení 19. zasedání ZO Pernink, které se konalo 28.4.2008 od 17.30 hod. Ovovatelé: pan Panak a pan Höhnl Pítomni viz prezenní listina V

Zápis a usnesení 19. zasedání ZO Pernink, které se konalo 28.4.2008 od 17.30 hod. Ovovatelé: pan Panak a pan Höhnl Pítomni viz prezenní listina V Zápis a usnesení 19. zasedání ZO Pernink, které se konalo 28.4.2008 od 17.30 hod. Ovovatelé: pan Panak a pan Höhnl Pítomni viz prezenní listina V úvodu požádala starostka o schválení programu jednání a

Více

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008 1 2 Všeobecné zásady p.1 p.2 p.3 Pro všechny ped-olympijské a olympijské soutže platí pravidla olympijské charty, zvlášt lánky 26 a 53 a pipojené texty. Pedložený kodex bude používán v souladu s pravidly

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Výsledky workshopu Meziregionální mládež na cest k evropským volbám! 1. Dv nejzávažnjší reformy posledních let v Nmecku

Výsledky workshopu Meziregionální mládež na cest k evropským volbám! 1. Dv nejzávažnjší reformy posledních let v Nmecku Výsledky workshopu Meziregionální mládež na cest k evropským volbám! 1. Dv nejzávažnjší reformy posledních let v Nmecku Reforma zákonného dchodového pojištní Zásadní reformy dchodového systému byly realizovány

Více

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin.

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. Program: 1. Zahájení. 2. Schváí programu. 3. Seznámení se základní zákonnou

Více

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz Simi, Pete Futrell, Robert (2010): American Swastika. Inside the white power movement`s hidden spaces of hate. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. 167 s. ISBN 978-1-4422-0210-5. Autor: Petra Vejvodová

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Kvalitativní analýza této cílové skupiny prostednictvím terénního výzkumu protidrogových koordinátor a pediatr Mgr. Jana Majzlíková Katedra psychologie

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus.

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus. Pehled akcí ve školním roce 2009/2010 Záí 2009 Nový školní rok 2009/2010 byl zahájen 1. záí slavnostním shromáždním za úasti senátora Mgr. Tomáše Úlehly a všech starost spádových obcí. Tídní uitelé pivítali

Více

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Název organizace: Dm dtí a mládeže Pelíšek Sídlo organizace: Husova 212, 543 01 Vrchlabí Právní forma: Píspvková organizace

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

íslo 08 roník 15, záí 2009

íslo 08 roník 15, záí 2009 Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 1. 10. 2009 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 08 roník 15, záí 2009 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 24.9. 2009 Zastupitelstvo schválilo:

Více

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ PRO ŽÁKY SE ZBYTKY SLUCHU Jedním z aktuálních problém vzdlávání neslyšících 1 dtí u nás je problém zvládnutí eštiny. Zatímco eština mluvená

Více

Zápis z jednání Školské rady pi ZŠ Újezd u Brna

Zápis z jednání Školské rady pi ZŠ Újezd u Brna Vážení rodie. I v letošním roce se naše škola snaží o soustavnou modernizaci výukových prostor. Pokraujeme v této innosti zejména díky pochopení a pomoci zizovatele. Uritou ást finanních prostedk pak erpáme

Více

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady.

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady. !" #$% & '()*+,, $,-./! -0 To nejlepší nakonec Ve školním roce 2007/2008 jsme mli v plánu vydat tyi ísla Realisty. Ti ísla jste již mli možnost si peíst a te držíte v rukou letos tvrté a poslední íslo

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

15. zasedání ZO Pernink zápis a usnesení konané 17.12.2007 od 17.30 h. na OÚ Pernink pítomni: viz prezenní listina ovovatelé zápisu: p.

15. zasedání ZO Pernink zápis a usnesení konané 17.12.2007 od 17.30 h. na OÚ Pernink pítomni: viz prezenní listina ovovatelé zápisu: p. 15. zasedání ZO Pernink zápis a usnesení konané 17.12.2007 od 17.30 h. na OÚ Pernink pítomni: viz prezenní listina ovovatelé zápisu: p. Mašek, Štauber V úvodu požádala starostka zastupitele o doplnní programu

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!" "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!

!  # $ %& # ' (%! & ! ( # ) !! !!!! # %! % +,. % ! % + %! +!! %! -!!% !/ +  % 0-1# -!! 0-1 &! %!2% & 3 #3 % %3 & %+ # )! %!! ! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!"!(%!# *!%+,- "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!!/ ZPRÁVY Z CELOSVTOVÉHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2011 V MADRIDU

Více

Úastníci !" # Strana 1 (celkem 5)

Úastníci ! # Strana 1 (celkem 5) !" # $% Úastníci Výkonný výbor Sekretá Dozorí rada Hosté Omluveni Kamil Kleník, Ivan Králík, Vlastimil Pabián, Vlastimil Stehlík, Michal Janeba, Iva Šimeková Vlastimil Pabián omluven Jií Šmejkal Strana

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008 STRATEGIE PODPORY ROZVOJE SPOLEENSTVÍ a AKTIVIT PRO OBYVATELSTVO NA ÚZEMÍ MAS ESKÉ STEDOHOÍ aneb od vesnice k vesnici k sousedovi blíže Zpracovala: Ing. Veronika Šturalová íjen 2008 Facilitace: Ing. Petr

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Sešli jsme se zase po roce, abychom zhodnotili práci a innost naši organizace za uplynulý rok. Protože letos bude zpráva o nco delší, pejdeme k vlastnímu hodnocení.

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2007-2008 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2007-2008 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 90/2008

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov. 17 konané dne 29. 11. 2011 Zasedání se konalo v budov obecního úadu,

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více