ÚNOR Cena 5,- K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚNOR 2009. Cena 5,- K"

Transkript

1 ÚNOR 2009 Cena 5,- K Z obsahu : - Slovo starostky, Informace OÚ - Tíkrálová sbírka v Tršicích - Základní škola Tršice - Z historie (Deník Otty Wolfa) - Napsali ped tiašedesáti roky - Pozvánky, Inzerce a další 1

2 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobané, v poslední dob se množí stížnosti na pechlorování vody v obecním vodovodu. Obsah chloru je sice vyšší, ale stále v mezích normy. Zvýšená chlorace je nutná z dvodu zvýšeného výskytu bakterií. Po konzultacích s odborníky nám vychází jako nejpravdpodobnjší možnost zneištní vody to, že obané odebírají zárove vlastní vodu ze studny i vodu z obecního vodovodu. V tomto pípad mže dojít pi nižším tlaku ve vodovodu k proniknutí vody z kontaminované studny do vodovodního adu. Pi letošním odetu stavu vodomr budou v týdnu od do pracovníky OÚ fyzicky prohlédnuta všechna odbrná místa, pedevším správná instalace zptných klapek. Proto letos nebude možné nahlásit stav vodomru telefonicky nebo elektronicky na obecní úad. Pokud nebudou odbratelé vody k zastižení v bžnou pracovní dobu doma, žádám je, aby pedem nahlásili na OÚ den a hodinu, kdy budou v tomto týdnu doma (ve veerních hodinách, pípadn i v sobotu nebo nedli). Vím, že toto opatení pijmete s porozumním, jedná se o spolenou vc nás všech. Pomalu se blíží jaro a s ním jsou, mimo jiné, spojeny i práce na silniním prtahu obcí Tršice. V období od do bude zúžena vozovka v kižovatce na Vacanovice a v úseku od domu pana Rajnocha k bývalé školce bude provoz sveden pouze do jednoho pruhu a ízen semafory. Závrem mi dovolte, abych Vás pozvala na I. reprezentaní ples mikroregionu Bystika, který se koná 20. února 2009 od 20 hodin na sále Radnice v Tršicích. Leona Stejskalová, starostka INFORMACE OBECNÍHO ÚADU V týdnu od provedou zamstnanci OÚ odeet vodomr v Tršicích. Žádáme odbratele, aby v tyto dny umožnili volný pístup k vodomrm. TERMÍNY SVOZU TDO V ROCE ledna 21. ledna 4. února 18. února 4. bezna 18. bezna 1. dubna 15. dubna 29. dubna 13. kvtna 27. kvtna 10. ervna 24. ervna 8. ervence 22. ervence 5. srpna 19.srpna 2. záí 16. záí 30. záí 14. íjna 28. íjna 11. listopadu 25. listopadu 9. prosince 23. prosince Vždy steda v sudém kalendáním týdnu. Termíny svoz velkoobjemových a nebezpených odpad : 25. dubna a 24. íjna

3 Výbr poplatk za likvidaci TDO na rok 2009 Na rok 2009 stanovilo Zastupitelstvo obce Tršice výši poplatku za komunální odpad na 400 K na osobu s trvalým pobytem v obci Tršice. Poplatek je stanoven obecn závaznou vyhláškou obce Tršice.2/2007 Poplatky se vybírají na OÚ od oban s trvalým pobytem v místní ásti Tršice do , vždy PO a ST 8-12 a hodin. Osvobození od poplatk jsou : a) poplatníci, kteí v píslušném roce dovrší 80 a více let vku, b) poplatníci s trvalým pobytem v sídle ohlašovny, tj. na Obecním úad Tršice, Tršice.50. Úleva ve výši 50 % se poskytuje poplatníkm studentm denního studia škol, umístných mimo obec Tršice (zpsob ohlášení nároku na úlevu od poplatku je uveden v OZV). Poplatky od oban, trvale bydlících v dalších místních ástech obce se budou vybírat na obvyklých místech ve dnech : 16. bezna 2009 Zákov hodin 17. bezna 2009 Lipany hodin 17. bezna 2009 Vacanovice hodin 18. bezna 2009 Hostkovice hodin 18. bezna 2009 Pestavlky hodin Vzhledem k tomu, že nové kontejnery na tídný odpad kapacitn nedostaují, jsou u malého paneláku umístny nové kontejnery na plast tyto slouží všem obanm v lokalit Pod Chrástkou. Navíc je do každého stávajícího hnízda umístn další kontejner na papír. Zárove Vás žádáme, abyste plastové odpady ped vhozením do kontejneru zamákli. Vzhledem k velkému objemu plastových lahví, jsou kontejnery brzy opticky peplnné, ve skutenosti je ale odvážen vzduch. Souasn pipomínáme, že nová svozová firma vyváží popelnice již brzy ráno. Pokud popelnice nenachystáte vas, je zbytené nevyvezení popelnic reklamovat. Množí se opt erné skládky se stavebním odpadem. Jak jsme již informali, v našem okolí je nejbližší skládka stavebního odpadu v obci Daskabát nebo Nové Dvory u Grygova..Uzávrka píspvk do dalšího ísla Tršického zpravodaje je PEHLED O PIROZENÉM POHYBU OBYVATELSTVA Obec Tršice Stav k Narození Úmrtí Pihlášeni Odhlášeni M Ž C M Ž C M Ž C M Ž C Stav k Tršice Pestavlky Hostkovice Lipany Vacanovice Zákov CELKEM

4 Vážení pátelé, Tíkrálová sbírka 2009 se v Tršicích povedla Tíkrálová sbírka 2009 je již minulostí. Koledníci v Tršicích vybrali K, což je nárst oproti loskému roníku sbírky, kdy se vybralo o necelých šest tisíc korun mén. V tomto roce se do projektu zapojilo deset kolednických skupinek; také v tomto ohledu jsme zaznamenali nárst (v roce 2008 koledovalo osm skupinek). Získané prostedky se z vtší ásti navrátí do míst, kde byly vykoledovány; Charita Olomouc tak bude moci 58 % z celkové ástky použít na poskytování adresné a úinné pomoci. Pidlený obnos penz by Charita Olomouc ráda použila jako finanní spoluúast pro projekt zavádní peovatelské služby do obcí v okolí Olomouce, který je financovaný z prostedk EU v rámci Regionálního operaního programu. Na farách v Tšeticích, Tršicích a Velké Bystici vzniknou díky projektu prostory pro peovatelskou službu (ve Vrovanech budeme vycházet ze stávajícího zázemí služby). Ta bude mít psobnost nejen v dané obci, ale i v širokém okolí, takže budeme schopni poskytnout pomoc peovatelek na celém území olomouckého regionu. ást prostedk z obdrženého podílu bude také urena na humanitární, rozvojovou a pímou pomoc. I touto cestou chceme podkovat všem, kteí nám s pípravou a realizací sbírky pomohli; obtovali svj volný as i pohodlí pro dobrou vc, za což jsme velmi vdni. Zmime zde alespo místního asistenta sbírky pana Radomíra Oheru a samozejm všechny koledníky. V celém Olomouckém dkanátu (olomoucký region) se vykoledoval tém jeden milion korun ( , 50 K). Souástí Tíkrálové sbírky 2009 byl i bohatý doprovodný program; mj. probhly koncerty ve Velké Bystici a Hlubokách, koledníci se mohou zúastnit výtvarné soutže s názvem Putování tí král. Dkujeme Vám za to, že jste i letos štde podpoili projekty, díky nimž by Charita ráda efektivn pomáhala tam, kde je to poteba. Bc. Adéla Adámková - koordinátorka pro dobrovolníky 4

5 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRŠICE Zápis do první tídy Vždy v lednu probíhá na naší škole zápis dtí do 1.roníku. Zápisu pedcházel Den otevených dveí, pi kterém se rodie a veejnost mohli podívat do naší školy a zúastnit se pímo výuky. Nejvtší návštvnost byla tradin v 1.tíd, kam se pijely podívat i dti z MŠ Suchonice v doprovodu paní uitelky. Budoucí prváci se zapojovali do rzných inností a tím se seznámili s prostedím, do kterého se vrátili v den zápisu. Ten se letos konal v pátek 16.ledna. K zápisu pišlo 21 dtí v doprovodu svých rodi, u 3 z nich je v jednání odklad školní docházky. Na letošní zápis jsme se peliv pipravovali. Zapojili jsme i žáky 4. a 5.tídy, aby pomohli budoucím spolužákm pekonat ostych. A tak vítali dti malí fotbalisti, princezniky a vodníci. Pipravili si pro n zábavné úkoly, které dti zvládaly samy nebo s malou dopomocí. Za splnné úkoly ekala dti odmna. Zbaveny obav a studu vstupovaly do vyzdobené první tídy, kde na n ekaly obtížnjší úkoly povídání si nad obrázky, pednes básn, poznávání íslic, geometrických tvar, barev, malování obrázku. Vtšina dtí je už te dobe pipravena na školu, nkterým zbývá ješt pár úkol docviit. Víme, že se všem dtem u nás ve škole líbilo a pijdou rády v záí do první tídy. Uitelky 1.st. Ješt vlasy a mám to za sebou! Fotbalisté se zapotili, nestaili podávat míky. Už jsem skoro školák! 5

6 Pár slov o SRPŠ Milí spoluobané, jelikož se ke mn z nkolika stran doneslo, že spousta rodi i spoluoban vlastn neví, k emu je SRPŠ v naší škole dobré, pokusím se o malé vysvtlení. Tak tedy, vtšina rodi si myslí, že škola má vtšinu penz z ministerstva školství a obce, není tomu tak úpln. SRPŠ vašim dtem pispívá na vtšinu kulturních akcí, jako jsou koncerty, lyžaský výcvik, plavání a školní výlety. Ale také je to zakoupení nejrznjších školních a sportovních poteb pro žáky naší školy nebo odmn pro úspšné žáky, nové prváky a podobn. I když vtšina z vás te namítne, že to není pravda, že vašim dtem pece dáváte peníze na tyto akce, dovolím si vás opravit. SRPŠ v drtivé vtšin platí dopravu i ást náklad na vstupy nebo pobyt. Pokud by touto formou nepispívalo, byly by tyto ceny výrazn vyšší. Zkuste se na to zeptat svých známých i koleg z práce, kteí mají dti školou povinné a nemají ve své škole SRPŠ i jinou píspvkovou organizaci. Vete, že mi dají za pravdu. Také musím reagovat na dotaz jednoho z rodi, který se ptal, kolik za to máme? Vte nebo ne, ale my to vše dláme zcela zdarma a navíc ve svém volném ase. Rád bych požádal o spolupráci nejen rodie ale i pátele školy pi našich dalších akcích, z nichž nejbližší je již tradiní "Teka za školním rokem". Výtžek z poádaných akcí (zejména ples + Teka) je naším hlavním zdrojem píjm. Na závr dkuji všem, kteí nám jakkoliv pomáhají. V.Krátký, místopedseda SRPŠ Podkování Výbor SRPŠ pi ZŠ Tršice dkuje všem, kteí svou prací pispli ke zdárnému prbhu plesu SRPŠ a dtských šibinek ve dnech 17. a 18. ledna Podkování patí zejména paní uitelce Pospíšilové a Bartoové, které s devááky nacviily polonézu, dále rodim a pracovníkm ZŠ, kteí pomohli pi organizaci plesu a úklidu, a také samozejm sponzorm, kteí pispli svými dary do tomboly. Sponzoi plesu SRPŠ a maškarního karnevalu: Obecní úad Tršice Obecní úad Doloplazy Obecní úad Suchonice manž. Šimekovi, Centrum Tršice STIHL, Fr.Šindelka a syn Cukrárna, Jan Lipner Sklenáství, Jií Grunt Autodoprava, Jií Kiml Mgr.V. Švecová, editelka školy Obuv, Drahomíra Gregorová Inzet Plus Tršice MUDr. J.Závodník, zubní léka manželé Brlíkovi, Doloplazy Rehabilitaní stedisko Tršice Tršická zemdlská a.s. Antonín Glier, Zákov Lékárna Tršice Pneuservis, S.Zádra Horní mlýn a pila, L.Pospíšil alounictví, Ervín Rollný Potraviny Odra, Tršice Second Hand, M.Roskovanyiová Kadenictví, V. Baldermannová Mstská policie Olomouc Restaurace Radnice Schemax, Zdeka Schejbalová manželé Žundálkovi, Vacanovice Salon Inspirace, paní Špaková DOS, pan Dokal, Doloplazy Zdenk Poštulka, Tršice Autodoprava Tršice, J. Chodil manželé Ulicovi, Tršice Vra Minxová, Potraviny Tršice Paní Protivanská Pekaství Tiefenbach M. Poláková, obchod Vacanovice manželé Rozsívalovi, Tršice 6

7 Z HISTORIE ( pokraování z minulého ísla TZ) Potravinami, protektorátními novinami a zprávami britského rozhlasu zásoboval Wolfovy zprvu jen Jaroslav Zdail, avšak postupn se k nmu pipojil i Alois Pluha, uvádný v deníku naped pod šifrou X, pozdji jako Reuter. Mladý Wolf nazývá ve svých záznamech plným jménem jen ty osoby, jež nebyly v pímém vztahu k ukrývajícím se uprchlíkm, nap. ty, jež vidl nkde v terénu, nebo o jejichž innosti a životních osudech od nkoho slyšel atd. Jména osob, jež se dostaly jakýmkoliv zpsobem do styku s Wolfovými, uvádí bu zkrácen, nap. jako Sl., T., Bl., K. B., anebo tmto lidem dává pezdívky, krycí jména, o nichž ovšem jejich nositelé nemli zdání. Nap. Zdailv otec je oznaován jako Gandi. Šlo samozejm o to, aby deník, kdyby se dostal do nepovolaných rukou, nemohl pímo usvdit ty, kdo Wolfovým pomáhali. Otto však nebyl v technice utajování zcela dsledný, a tak nkdy jednou uvedené plné jméno nebo njaký náznak, teba i peškrtnutý, prozradí identitu dotyného. V noci z 13. na 14. dubna 1944 se pak Wolfovi odsthovali se všemi svými vcmi ke Zboilm do domu. 21. Tam se ubytovali na dosti prostorné pd. Jejich život se te stal pohodlnjším, normálnjším, jejich denní program bohatším. Noc mohli vnovat spánku, ve dne se mohli pohybovat na pd a - s pochopitelným omezením a s ostražitostí - i dole v byt Zboilových, kteí pes den nebyli doma. Bylo tedy více prostoru, bylo rzné vybavení, mohlo se i pracovat. Lici piln šila a pešívala pro Zboilovy, maminka pletla, otec Bertold a Otto stále nco kutili, Otto, který se bhem svého pedcházejícího pobytu v Tršicích uil zámeníkem, opravoval jízdní kola a spolu s otcem pipravoval jídlo. Zásobování te bylo zajištné ze dvou zdroj, piemž tím hlavním byla paní Tichá, jež jim také pjovala peníze. Ottovy záznamy vyprávjí o ad klidných dní, strávených v relativní pohod, s dobrým jídlem, za stálých domácích prací. K tomu se ze svta hrnuly píznivé zprávy o invazi, o sovtské letní ofenziv, o postupu spojenc v Itálii atd Postupn se ukazovalo, že ukrývání Wolfových bylo píliš nároné i pro Zboilovy, a to nejen po stránce materiální, ale pedevším po stránce psychické A tak po tém jedenáctimsíním pobytu u Zboilových musela Wolfova rodina opt zmnit úkryt. Obtavá dentistka L. Tichá-Chodilová jim našla nové bytné, manžele Oherovy v nedalekém Zákov, a 5. bezna jim pomohla se tam pesthovat. Toto poslední místo se stalo Ottovi osudným. Wolfovi mli u Oher k dispozici volný výmnek, za uritých okolností však radji vystupovali na pdu. Byli pkn ubytováni, slušn zásobováni a tšili se na blízké osvobození. Paní Tichá je navštvovala a podporovala i zde. 18. dubna 1945 veer obklíil kozácký prapor, urený k potírání partyzán a dirigovaný nmeckou tajnou státní policií, gestapem, malou osadu Zákov a provedl pepadení obce. Pod záminkou, že jsou odtud podporováni partyzáni, zapálili útoníci jednu usedlost, v ostatních pak stíleli, zatýkali, drancovali. Spolu s ostatními obyvateli byla zadržena i rodina Wolfova. Nakonec byli ženy a starší mužové propuštni, tiadvacet mladších muž bylo odvedeno do školy ve Velkém Újezd, kde mla jednotka pechodnou základnu. Byli mezi nimi i Otto Wolf a jeho hostitel Oldich Ohera. tyi zatení, pocházející z Tršic, byli propuštni, ostatní byli vyslýcháni a mueni. První obtí byl osmnáctiletý Otto, kterého gestapo identifikovalo jako Žida. Otto, a strašným zpsobem zbitý a ranný, se choval hrdinsky. Neprozradil své jméno a neprozradil také, že má v Zákov rodie a pátele. 20. dubna veer pak píslušníci gestapa a protipartyzánské jednotky odvezli devatenáct svých obtí nákladním autem do lesa u osady Kyjanice, která ležela již na území tzv. sudetské župy, k malé devné boud. Tam je postíleli, tla naházeli do boudy a spálili. Jak se ukázalo pozdji, nkteí ze zákovských muž nebyli ve chvíli, kdy zaalo spalování, ješt mrtvi, a tak byli spáleni za živa. Na míst hromadné vraždy byl pozdji zízen památník - Zákovský žalov. Otto Wolf zapsal své poslední ádky do deníku 13. dubna Že byl po razii proti Zákovu zavraždn, jeho rodina nevdla. V jeho nepítomnosti se deníku ujala sestra Felicitas, jež zaznamenala boulivé události posledních tí týdn pobytu své rodiny v ilegalit, od 17. dubna do 8. kvtna Deník Otto Wolfa je jedineným dokumentem. Z našeho území není znám jiný deník, vedený ukrývající se osobou v podzemí nepetržit po ti roky. Jedinený však není jen deník, nýbrž i sám píbh Wolfovy rodiny. Díky obtavosti pátel se za okupace skrývalo vícero lidí - zpravidla však jedinci. Ukrývání tylenné skupiny pronásledovaných po tak dlouhou dobu je však ním mimo- ádným. Zmizení své rodiny v roce 1942 zorganizoval otec Bertold Wolf. Ten se narodil 23. prosince 1886 v severomoravském Úsov, kde tehdy byla velká židovská obec, jako syn hostinského Samuela 7

8 Wolfa. Prošel nmeckými školami, v letech byl v Tršicích úetním ve sladovn, pozdji obchodníkem v Lipníku a Mohelnici. Od roku 1933 bydlel Bertold Wolf, tehdy už dchodce, s rodinou v Olomouci ve Smetanov ulici. 8. Domovsky píslušný byl do Úsova, který pak byl po Mnichovu zalenn do sudetské župy velkonmecké íše. Wolf, jenž chtl zstat eskoslovenským obanem, požádal o udlení domovského práva v Olomouci, a to bylo také jemu a jeho rodin pi- eno. V žádosti uvádí: Jsem sl. obanem, eské národnosti, posílal jsem vždy moje dti do eských škol, vychoval jsem je v národním duchu...dti moje byly leny Sokola a byl jsem lenem Národní jednoty. - Po válce psobil Bertold Wolf po léta jako kantor židovské náboženské obce v Olomouci, zemel v r Ottova matka Ržena, rozená Priefová (narozená roku 1893), jež kupodivu zaujímá málo prostoru v Ottových záznamech, pocházela z Lipníka. Provdala se za Bertolda Wolfa v roce Již ped okupací byla nemocná; ke zhoršení jejího zdravotního stavu a ochrnutí pispl jednak pobyt v tršickém podzemí, jednak také ztráta obou syn. Zemela v roce 1952, tedy nedlouho po osvobození. Sestra Felicitas Wolfová, narozená 27. bezna 1920, byla ped druhou svtovou válkou zamstnána v módním salonu v Olomouci. Po osvobození tam vedla vlastní módní salon - až do jeho znárodnní. Pozdji odešla z Olomouce, s manželem Otto Grätzerem opustila eskoslovensko a našla nový domov ve Spojených státech amerických. Její rodina si zmnila píjmení a jmenuje se Garda. Otto Wolf se narodil 5. ervna 1927 v Mohelnici. V Olomouci navštvoval eskou školu; v Tršicích, kde byli Wolfovi - podle svdectví pamtník - známi a váženi, našel kamarády mezi místními chlapci. Ve školním vzdlání tehdy už pokraovat nesml a byl vzat jako pomocník do zámenictví u pana Aloise Kousalíka. Podle sdlení paní Ludmily Tiché-Chodilové psal Otto také verše - ty se však nedochovaly. Ottv bratr Kurt, na njž autor deníku opakovan s láskou vzpomíná, byl o dvanáct let starší. Narodil se 13. února 1915 v Lipníku. Ped válkou studoval medicínu na Masarykov univerzit v Brn. Po okupaci eskoslovenska odešel do exilu do Sovtského svazu, kde pozdji vstoupil do eskoslovenského vojenského útvaru. eta Wolf padl v boji u Sokolova 9. bezna 1943 a byl posmrtn vyznamenán. Bližší informace o nm najdeme v knize Ericha Kulky Židé v eskoslovenské Svobodov armád, vydané v Praze r Pítel a opatrovník rodiny Wolfových, jemuž Otto ve svém deníku vnuje znanou pozornost, Jaroslav Zdail, se narodil 13. bezna 1915 v Tršicích. Pocházel z poetné rodiny. Spolen s bratrem Zdekem navštvoval vinaskou školu v Modré. Jejich otec obma pedal své zahradnictví a zaídil jim zahradu za domem Aloise Herinka - tu obhospodaovali spolen. Jaroslav, mimoádn pracovitý lovk, jak ho charakterizují lidé z jeho okolí, pohledný, statný mladík, snad trochu prudký, se v roce 1942 zaal dvoit Lici Wolfové. Skutenost, že ukrývá židovskou rodinu, Jaroslav zpoátku tajil i ped píslušníky své rodiny - až v srpnu 1942 objevili rodie jeho zásobovací cesty a rozhodli se mu pomáhat. Po osvobození se Jaroslav Zdail oženil a po nkolik let provozoval dále svou živnost. Kolektivizace vesnice ho existenn postihla - musel zmnit zamstnání, po léta pracoval v ostravských dolech. Onemocnl a zemel pak pedasn v roce Bouda, v níž Wolfovi dvakrát pezimovali, ani pilehlé skleníky a stodola už dávno nestojí. Na pozemku zrušené zahrady je dnes pole. Po odvleení zákovských muž do Velkého Újezda se Felicitas Wolfová, nedbajíc na nebezpeí prozrazení, vypravila na kole do této obce, aby zjistila nco o jejich osudu, pedevším o osudu Ottov. Nedovdla se nic, a tak Wolfovi žili dále v podzemí v lesním úkrytu (který jim nedlouho pedtím zídil tršický lesník Opletal), v pesvdení, že Otto je nkde ve vzení i v táboe a že poslední dny války snad šastn pežije. Když byly Tršice 8. kvtna osvobozeny, vyšla rodina z úkrytu v plné euforii; otec Wolf - podle pamtník - chodil po vsi a mávaje holí dával hlasit najevo svou radost. Po jistou dobu, než odešli do Olomouce, byli Wolfovi ubytováni v budov tršické školy. O tom, že zákovští vzni, a tedy i Otto, byli povraždni, se dovdli až 12. kvtna. Tato zpráva je ovšem zdrtila.. Snad by bylo vhodné pipojit nkolik slov o osudu deníku. Bertold Wolf, který velmi tžce nesl ztrátu obou svých syn, se snažil uvést ve veejnou známost jejich osud. Ve druhé polovin padesátých let si poal poizovat opis deníku - na stroji pro nho pepisovala text paní Anna Jelínková v Olomouci, která pozdji také potvrdila jeho autentinost, shodu opisu s pvodním textem. Opis (ve tech exempláích) zstal nedokonen. A. Jelínková onemocnla, a B. Wolf ztratil zájem na dokon- ení práce, když se vzhledem k politické atmosfée rozplynula nadje na vydání i jiné uplatnní tohoto textu. Strojopis zstal ležet u otce Wolfa a dlouho vlastn nikdo o existenci deníku a jeho opisu nevdl. Až v roce 1984 byl strojopis nalezen v pozstalosti paní Hajnalky Mandlové, vdovy 8

9 (z druhého manželství) po Bertoldu Wolfovi. Starší olomoucké židovské komunity, ing. Vilém Karpfen, si uvdomil význam tohoto textu a pedal jej Rad ŽNO v Praze. Tam byl opis uložen po njakou dobu, až jej objevil historik Miroslav Kárný. Ten zaal pátrat po olomouckých danostech a souvislostech vzniku deníku a obrátil se v této vci v r na profesora Václavka v Olomouci, který pak píslušné danosti v Olomouci a Tršicích zjišoval a pokusil se deník zhodnotit i uvést ve známost. Oba zúastnní informovali o Wolfov deníku v píspvcích do nkolika odborných publikací, které ovšem vyšly s obvyklým zpoždním až v letech Dosud ovšem nebyl znám celý rozsah deníku. Podailo se však navázat spojení s paní Felicitas Gardovou, žijící od r v USA, a zjistit, že Ottv rukopis je v úplnosti v jejím držení. Paní Gardová nám v roce 1988 poslala prostednictvím pana Rudolfa Marvína z Olomouce fotokopie originálu s tím, že je pln dává k dispozici k veejnému uplatnní. Nyní byl tedy obma zainteresovaným znám úplný deník. Byly inny marné pokusy o jeho vydání tiskem. V devadesátých letech 20. století se Wolfovy záznamy o tém neuvitelné tíleté cest k záchran dostávají na veejnost. ( pokraování píšt ) M.Mahdal STALO SE PED TIAŠEDESÁTI ROKY Veejné cviení Sokola v Tršicích Na sokolském letním cviišti v Tršicích se konalo v nedli za spoluúasti okolních jednot a VI. okrsku veejné cviení Sokola v Tršicích. Cviení bylo zahájeno vztyením státní vlajky a proslovem. Žáci a žaky pedvedli taneky pod máji, dorost cviil s dlouhými tyemi. Po štafetovém bhu pedvedli žáci a žaky závodivé hry, ženy a dorostenky cviily s tyemi, po níchž následovala prostná muž, sletový rej a košíková. Pesto, že poasí nebylo práv nejpíznivjší, veejné cviení se vydailo. Sokolská nedle byla zakonena veerní veselicí v sále radnice. dl. Naše Haná, Hortensie otrávila drbež, esnek zachránil Málo se ví, že listí pokojových kvtin, hortensií, je pro drbež jedovaté. U zahradník bratí Zda- ilových v Tršicích bylo listí hortensií vysypáno na hnojišt a toto mlo zlý následek pro husy, které se jim otrávily. Když ale v Tršicích ádil mor drbeže, naškrabali u Zdail pokaždé esneku do vody a v tomto moili pšenici, kterou pak nasypali slepicím a vodu s esnekem jim dali k pití. A v sousedství pošly na mor tém všechny slepice, u Zdail je všechny zachránili. Z toho lze soudit, že esnek mimo svých léebných vlastností je také dobrým desinfekním prostedkem. dl. Naše Haná K poct umueného písnikáe K. Hašlera Na pání obanstva bude se v nedli dne 8. záí dvakráte opakovati veer Hašlerových písní v Tršicích. Souasn s Hašlerovými písnmi bude zazpívaána sborem školní mládeže sms národních písní "Praha", rovnž za doprovodu salonního orchestru. Naše oznámení veera Hašlerových písní mlo velký ohlas ve veejnosti a z daleka pišli si poslechnout hudební úpravy, kterou provedl obtavý odborný uitel Fr. Švarc. Po Tršicích uspoádán bude veer Hašlerových písní ve Vrahovicích, Velké Bystici, aj.. dl. Naše Haná Z novin Naše Haná vybral Miroslav Rozkošný 9

10 Komise žen zve všechny malé i velké do zahrádkáské klubovny v Tršicích v sobotu dne 14. února 2009 ve hodin Pineste si hlinný kvtiná a spolen jej ubrouskovou metodou vyzdobíme! Pojte si s námi hrát! V sobotu, dne 21. února 2009 probhne v Tršicích vodní medvda Sraz masek a všech úastník v 8,00 ped zámkem. Pedpokládaná trasa: Berk, Hrubá Strana, Bránka, námstí, Pod Chrástkou, Chaloupky. Na vaši úast se tší organizátoi eský svaz chovatel Tršice a kulturní komise Vás zvou na ZÁBAVU S POCHOVÁVÁNÍM BASY SÁL RADNICE V TRŠICÍCH 21.února 2009 Hudba: KARTÁGO Zaátek ve 20 hodin Vstupné 40,- K Oberstvení ZABÍJAKOVÉ SPECIALITY 10

11 Pozvánka eský zahrádkáský svaz, základní organizace Tršice zve své leny na Výroní lenskou schzi sobota v 13,00 hodin na sále Radnice v Tršicích Program : výroní zprávy o innosti základní organizace plán innosti na rok 2009 odpolední káva se zákuskem =========================================================== Tršický zpravodaj vydává : Obec Tršice Redakní rada : Mgr. M.Mahdal, J.Bezovský, M.Polák, Vydávání povoleno : Ministerstvem kultury R, reg.. MK R E

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ % " =&???

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! * 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ %  =&??? Projektu "Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný, reg..: CZ.1.04/3.4.04/88.00208!"!"#$%! &! "#$' "#$'( ) $* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& 9! 0!!,! $: -7 ;'-

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

VI. Škola v letech

VI. Škola v letech VI. Škola v letech 7 - Ve školním roce 7/7 zstávaly v náhradních prostorách pouze dv. tídy. Zbývajících tíd bylo umístno v hlavní budov školy, i když stále ješt probíhaly drobné úpravy ped konenou kolaudací

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie?

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie? íloha. 1: Evropský modul výzkumu ICCS 2009 (evropský vdomostní test a evropský dotazník) vybrané položky Evropská unie (EU) a její instituce fakta 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? a) eská

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Organizace akce Zpívání koled pod vánoním stromem

Organizace akce Zpívání koled pod vánoním stromem Organizace akce Zpívání koled pod vánoním stromem Monika Malinská Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Cíle akce...4 Dležité innosti nutné k zajištní

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 39/1969 ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969 o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 eská národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního obanství

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Smrnice. 1 Smrnice editelky školy ke stanovení výše úplaty za pedškolní vzdlávání dítte v Mateské škole Markova 1176.j:

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr.

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. Zdenk Bouška. íslo vydání 1/2008. Toto íslo vyšlo v únoru 2008. Cena 24 K na rok. Z jednání Zastupitelstva obce Javorník Zasedání dne 17.12.2007 1. Plnní rozpotu obce v

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2009

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2009 Junák svaz skaut a skautek R Stedisko 52101 Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem Základní informace o stedisku Adresa stediska: Junák svaz skaut a skautek R Stedisko Fr. Barvíe Tebechovice p.o. Na Stav

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012,

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012, OBEC Sosnová Obecn závazná vyhláška. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shroma%&ování, sbru, p'epravy, t'ídní, vyu%ívání a odstra)ování komunálních odpad* Zastupitelstvo obce Sosnová se na svém

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Tak jsme se opt po roce sešli na Výroní valné hromad, pežili jsme svátky vánoní i oslavy Silvestra bez vtší úhony na zdraví a tak mi dovolte, abych vám popál do tohoto

Více

ZÁPIS z 3. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 18.12.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin.

ZÁPIS z 3. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 18.12.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. ZÁPIS z 3. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 18.12.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. Program: 1. Zahájení. 2. Schválení programu. 3. Základní a Mateská škola

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Primární

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

íslo 9, roník 16, listopad 2010

íslo 9, roník 16, listopad 2010 Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 29. 11. 2010 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 9, roník 16, listopad 2010 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 23.11. 2010 Zastupitelstvo

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Termín dalšího zasedání bude uveejnn na internetových stránkách Obce Maletín a na úední desce. V dob mezi svátky bude obecní úad pro veejnost uzaven.

Termín dalšího zasedání bude uveejnn na internetových stránkách Obce Maletín a na úední desce. V dob mezi svátky bude obecní úad pro veejnost uzaven. Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 14. 12. 2011 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 9, roník 17, prosinec 2011 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 8. 12. 2011 Zastupitelstvo

Více

2. Humanitární sklad ošacení a sociální šatník

2. Humanitární sklad ošacení a sociální šatník FARNÍ CHARITA JILEMNICE VÝRONÍ ZPRÁVA 2004 2 1. Úvod V roce 2004 pokraovala Farní charita Jilemnice (dále jen Charita ) v innostech z pedchozího roku (Mateské centrum Rodinka, humanitární sklad ošacení),

Více

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2010

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2010 Junák - svaz skaut a skautek R Stedisko 52101 Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem Základní informace o stedisku Adresa stediska: Junák - svaz skaut a skautek R Stedisko Fr. Barvíe Tebechovice p.o.

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 28 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 ERVEN 2003 Vážení spoluobané, jaro už je tu a s ním i další íslo Telnického zpravodaje. Od minulého ísla nastaly urité zmny. Toto i další ísla budete i nadále dostávat do svých

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY Vypracovalo zastupitelstvo obce Polerady Dne 23. 3. 2007 Obsah 1. Úvod 2. Hlavní zámry obce Polerady 3. Rozbor souasné situace Obyvatelstvo Školská zaízení Sportovišt Zázemí

Více

Z á p i s. Pítomni: dle prezenní listiny. Omluveni: 0. Hosté: pí Marcela Malechová, Ing. Petr Kocián. Program:

Z á p i s. Pítomni: dle prezenní listiny. Omluveni: 0. Hosté: pí Marcela Malechová, Ing. Petr Kocián. Program: Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva msta Veselí nad Lužnicí, konaného dne 10.11.2010 od 17:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu ve Veselí nad Lužnicí Pítomni: dle prezenní listiny Omluveni:

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Cikháj se na svém zasedání dne 22.12.2003 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEMANOV DNE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEMANOV DNE ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEMANOV DNE 6. 12. 2010 Zasedání zahájeno: v 18.00 hodin Místo konání: kancelá obecního úadu Poet zastupitel: 9 Pítomni: 8 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení: íjen 2009 2 VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY V uplynulém dvouletém období naše MŠ testovala a

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812,

Více

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2010 od 18,00 hodin v Neurazech Martinská hospoda

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2010 od 18,00 hodin v Neurazech Martinská hospoda ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2010 od 18,00 hodin v Neurazech Martinská hospoda Termín: Sobota 20.2.2010 od 18,00 hodin Místo : Neurazy Martinská hospoda

Více

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009 Pítomni: Stanislav Michal, Ing. František Hladil Pavel Toman Kamil ech Radek Dvoáek Vladimír Konopá Program: 1) Zpráva finanního

Více

Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty je domovem pro seniory. Je uren osobám, které pro sníženou sobstanost potebují pomoc nebo podporu druhé

Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty je domovem pro seniory. Je uren osobám, které pro sníženou sobstanost potebují pomoc nebo podporu druhé Výroní zpráva o prbhu poskytování sociální služby v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2008 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty je domovem pro seniory. Je uren osobám, které pro sníženou sobstanost

Více

! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 0! ! " #" $" %

! #!# $!%&'() *+,-#!$!!!./0*1%2134(5&'$! 0! !  # $ % ! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 6""!*")7 0!+8 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program

Více

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Strana 1 (celkem 7) 29.1.2007 Obsah: Základní údaje platné pro školní rok 2006/2007...3 Charakteristika školní družiny...3 Kde nás najdete...3 Vybavení

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

(p.. 62) íslo 2/2011 srpen

(p.. 62) íslo 2/2011 srpen (p.. 62) Redakce: J.Punochá íslo 2/2011 srpen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

FARNÍ CHARITA VIMPERK VÝRONÍ ZPRÁVA 2003

FARNÍ CHARITA VIMPERK VÝRONÍ ZPRÁVA 2003 FARNÍ CHARITA VIMPERK VÝRONÍ ZPRÁVA 2003 Vážení tenái naší výroní zprávy Na následujících stránkách Vám pedstavím innosti a aktivity naší charity v roce 2003. Ráda bych pi této píležitosti chtla podkovat

Více

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm Dne ledna 2007 nabyl úinnosti zákon. 159/2006 Sb., o stetu zájm, a vyhláška. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláe pro podávání oznámení

Více

... název a sídlo provozovatele tomboly.... žádá o povolení tomboly pi akci. konané dne:... na míst:... Vydáno bude... los v cen... K za jeden los.

... název a sídlo provozovatele tomboly.... žádá o povolení tomboly pi akci. konané dne:... na míst:... Vydáno bude... los v cen... K za jeden los. Mstský úad Sobslav námstí Republiky 55/I 392 01 Sobslav V... dne... Vc: Žádost o povolení tomboly název a sídlo provozovatele tomboly žádá o povolení tomboly pi akci konané dne:... na míst:... Vydáno bude...

Více

Audit naneisto projektu Ekoškola

Audit naneisto projektu Ekoškola Základní škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, píspvková organizace, Školní 284, 664 53 tel. 544 224 224 e-mail zsujezd@iol.cz web: http://zs.ujezdubrna.info Audit naneisto projektu Ekoškola Sdružení

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Zápis ze zasedání valné hromady TJ SOKOL Všestary konané dne v hostinci U Benyho ve Všestarech

Zápis ze zasedání valné hromady TJ SOKOL Všestary konané dne v hostinci U Benyho ve Všestarech Zápis ze zasedání valné hromady TJ SOKOL Všestary konané dne 13. 1. 2012 v hostinci U Benyho ve Všestarech 1) Schze byla zahájena dne 13. 1. 2012 v 19:10 hod. lenem výboru panem Pavlem Šanderou, který

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 4/2001

Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 4/2001 Píloha. 6 usnesení z 30. zasedání zastupitelstva msta Stíbra dne 13.12.2001 Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 4/2001 o místních poplatcích Zastupitelstvo msta Stíbra vydalo dne 13.12.2001 v souladu s

Více

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin.

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. Program: 1. Zahájení. 2. Schváí programu. 3. Seznámení se základní zákonnou

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy Školní ád. j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Práva a povinnosti dtí, žák a jejich zákonných zástupc ve škole Žák školy má práva podle Úmluvy

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

Zpráviky z naší školiky

Zpráviky z naší školiky TJ SOKOL spolené foto cvienek závr sezóny TJ SOKOL naše fotbalové družstvo TJ SOKOL ped mararatónem TJ SOKOL fotb.turnaj vítz penalt dtí Petr Šilar První školní den 2 Zpráviky z naší školiky Dobrý den

Více

Školní ád. Pedškolního vzdlávání

Školní ád. Pedškolního vzdlávání Škola Mateská škola Sokolov, Vrchlického 80 Smrnice:.j. MŠ V 96/2012 Spisový znak: 2-1 Skartaní znak: S 5 Úinnost: od 1. 9. 2012 Školní ád Mateská škola je školou zízenou podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním,

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Obecn závazná vyhláška o parkování na místních komunikacích ve mst Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Obecn závazná vyhláška o parkování na místních komunikacích ve mst Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Vyvšeno dne : - 4 08-1998 Sejmuto dne : Obecn závazná vyhláška o parkování na místních komunikacích ve mst Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Mstské zastupitelstvo v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

ZPRAVODAJ.5/07 Obce Kojetice ze dne 25.6.2007

ZPRAVODAJ.5/07 Obce Kojetice ze dne 25.6.2007 ZPRAVODAJ.5/07 Obce Kojetice ze dne 25.6.2007 Ohlédnutí: Vítání obánk Sportovní dtský den Svatovítská pou Sportovní aktuality!!"# - OZ schválilo zprávu auditora o výsledku pezkoumání hospodaení obce a

Více

Prbžná zpráva o projektu

Prbžná zpráva o projektu Grantový program Partnerství pro Kolínsko Prbžná zpráva o projektu íslo projektu 63-PK-041 Poadí zprávy 1 Název projektu Evropany už od mateské školy Název pedkladatele Obec Nmice Zpracoval Iveta Dudková

Více

Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty

Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty Pítomni: Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 14. 5. 2014 v

Více

!"#$%&#' () ""*'*"#$% +!!", #$% &'%%% -. /0*1*"#$%$120# () ()! *( 56 789 :) 4* ; / ; ) $*

!#$%&#' () *'*#$% +!!, #$% &'%%% -. /0*1*#$%$120# () ()! *( 56 789 :) 4* ; / ; ) $* !"#$%&#' () ""*'*"#$% +!!", #$% &'%%% -. /0*1*"#$%$120# () ()! *( " +,) - *(. - *( 3 " (/ 0(1 1 4 -) 2.3 4( 789 :) -< 47 V souvislosti s ustanoveními nového obanského zákoníku zaíná výbor pipravovat nové

Více

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj.

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj. Magistrát hl. m. Prahy Ing. Václav Saifrt odbor ochrany prostedí odd. mstských organizací Jungmannova P r a h a 1 Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4 Les je mj

Více

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Š k o l n í j í d e l n a V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007 Základní údaje k 31.10.2006 : Kapacita jídelny : 600 jídel Poet zapsaných

Více

P R A V I D L A upravující otázky související s nájmem byt a zajišování bytových náhrad v domech ve vlastnictví Msta Vimperk

P R A V I D L A upravující otázky související s nájmem byt a zajišování bytových náhrad v domech ve vlastnictví Msta Vimperk P R A V I D L A upravující otázky související s nájmem byt a zajišování bytových náhrad v domech ve vlastnictví Msta Vimperk l. I 1/Byty a bytové náhrady se zajišují v domech ve vlastnictví Msta Vimperk

Více

DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na

DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na stranu, vrtá do deva. Takhle úaduje josefovský starosta

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku Právní pedpis hl. m. Prahy.23/2003 Obecn závazná vyhláška o místním poplatku ze ps Datum vydání: 27.11.2003 Datum úinnosti: 1.1.2004 Pozmovací vyhlášky/naízení 21.10.2004 -.18/2004 Obecn závazná vyhláška,

Více

Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov. 36 konané dne 14. 5. 2013 Zasedání se konalo v budov obecního úadu,

Více

.. strana 2 !"#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! &" 213#(,2$. 2

.. strana 2 !#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! & 213#(,2$. 2 Vážená paní editelko, pane editeli, dovolujeme si Vám pedstavit ucelenou nabídku školních výlet na zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Pro dti jsme pipravili nkolik zábavných program:.. strana

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Obanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Obanské sdružení sportovní klub Zpráva o innosti klubu za období leden duben 2007 sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty lenská základna Ke 15.4.2007 má náš klub 59 len (24 žen a 35 muž). V tomto období se novým lenem stal (v závorce

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

KAM JÍT leden - únor Pozn.: Chcete jít na nkterou z našich akcí a nemáte doprovod? Zavolejte do kanceláe a spolu to vyešíme.

KAM JÍT leden - únor Pozn.: Chcete jít na nkterou z našich akcí a nemáte doprovod? Zavolejte do kanceláe a spolu to vyešíme. KAM JÍT leden - únor Pozn.: Chcete jít na nkterou z našich akcí a nemáte doprovod? Zavolejte do kanceláe a spolu to vyešíme. za. komentá poznámky Po 7.1. 17.00 Výtvarný kroužek Út 8.1. 17.00 Dm U Jonáše

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského spoleenství, a zejména na lánek 71 a l. 137 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského spoleenství, a zejména na lánek 71 a l. 137 odst. 2 této smlouvy, Seite 1 von 9 32002L0015 Official Journal L 080, 23/03/2002 P. 0035-0039 SMRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/15/ES ze dne 11. bezna 2002 o úprav pracovní doby osob vykonávajících mobilní innosti

Více

Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích.

Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích. Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Krásno na svém zasedání dne 21.2.2005 se usneslo vydat podle ustanovení 14 odst.2 zákona íslo 565/1990 Sb., o místních

Více

3. Zpráva o hospodaení SRPŠ k 13.9.2012. viz píloha píjm a výdaj za rok 2011, II.pololetí 2011/2012

3. Zpráva o hospodaení SRPŠ k 13.9.2012. viz píloha píjm a výdaj za rok 2011, II.pololetí 2011/2012 Zpráva z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 13.9.2012 1. Zahájení zasedání- pí. Ivana Švejdová pivítala pítomné zástupce tíd a zástupce školy. V úvodu pronesla pár slov k bývalému editeli p. Sedlákovi a byl

Více

O b e c Telnice Obecn závazná vyhláška obce Telnice. 03 / 2007 o místních poplatcích (o poplatcích)

O b e c Telnice Obecn závazná vyhláška obce Telnice. 03 / 2007 o místních poplatcích (o poplatcích) O b e c Telnice Obecn závazná vyhláška obce Telnice. 03 / 2007 o místních poplatcích (o poplatcích) Zastupitelstvo obce Telnice vydává dne v souladu s ustanoveními 10 písm. D) a 84 odst. 2, písm. I) zákona.

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

#$%&' +$ ! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. / " 14. # "

#$%&' +$ !  # $ % 5. $& '!(  ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. /  14. # !" #$%&' (%)*+#,-,./!0 1%2#"3 +$4 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program Podpora sportu ve m"st" Blansko

Více

Dtský karneval. Dtský den

Dtský karneval. Dtský den 1 Dtský karneval Dtský karneval Dtský karneval Dtský den Dtský den 2 Informace ze ZŠ Ve školním roce 2007/2008 ukonili docházku do naší školy žáci 5. roníku: Barbora Kubíková, Petr Šilar, Michal Marek,

Více