ÚNOR Cena 5,- K

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚNOR 2009. Cena 5,- K"

Transkript

1 ÚNOR 2009 Cena 5,- K Z obsahu : - Slovo starostky, Informace OÚ - Tíkrálová sbírka v Tršicích - Základní škola Tršice - Z historie (Deník Otty Wolfa) - Napsali ped tiašedesáti roky - Pozvánky, Inzerce a další 1

2 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobané, v poslední dob se množí stížnosti na pechlorování vody v obecním vodovodu. Obsah chloru je sice vyšší, ale stále v mezích normy. Zvýšená chlorace je nutná z dvodu zvýšeného výskytu bakterií. Po konzultacích s odborníky nám vychází jako nejpravdpodobnjší možnost zneištní vody to, že obané odebírají zárove vlastní vodu ze studny i vodu z obecního vodovodu. V tomto pípad mže dojít pi nižším tlaku ve vodovodu k proniknutí vody z kontaminované studny do vodovodního adu. Pi letošním odetu stavu vodomr budou v týdnu od do pracovníky OÚ fyzicky prohlédnuta všechna odbrná místa, pedevším správná instalace zptných klapek. Proto letos nebude možné nahlásit stav vodomru telefonicky nebo elektronicky na obecní úad. Pokud nebudou odbratelé vody k zastižení v bžnou pracovní dobu doma, žádám je, aby pedem nahlásili na OÚ den a hodinu, kdy budou v tomto týdnu doma (ve veerních hodinách, pípadn i v sobotu nebo nedli). Vím, že toto opatení pijmete s porozumním, jedná se o spolenou vc nás všech. Pomalu se blíží jaro a s ním jsou, mimo jiné, spojeny i práce na silniním prtahu obcí Tršice. V období od do bude zúžena vozovka v kižovatce na Vacanovice a v úseku od domu pana Rajnocha k bývalé školce bude provoz sveden pouze do jednoho pruhu a ízen semafory. Závrem mi dovolte, abych Vás pozvala na I. reprezentaní ples mikroregionu Bystika, který se koná 20. února 2009 od 20 hodin na sále Radnice v Tršicích. Leona Stejskalová, starostka INFORMACE OBECNÍHO ÚADU V týdnu od provedou zamstnanci OÚ odeet vodomr v Tršicích. Žádáme odbratele, aby v tyto dny umožnili volný pístup k vodomrm. TERMÍNY SVOZU TDO V ROCE ledna 21. ledna 4. února 18. února 4. bezna 18. bezna 1. dubna 15. dubna 29. dubna 13. kvtna 27. kvtna 10. ervna 24. ervna 8. ervence 22. ervence 5. srpna 19.srpna 2. záí 16. záí 30. záí 14. íjna 28. íjna 11. listopadu 25. listopadu 9. prosince 23. prosince Vždy steda v sudém kalendáním týdnu. Termíny svoz velkoobjemových a nebezpených odpad : 25. dubna a 24. íjna

3 Výbr poplatk za likvidaci TDO na rok 2009 Na rok 2009 stanovilo Zastupitelstvo obce Tršice výši poplatku za komunální odpad na 400 K na osobu s trvalým pobytem v obci Tršice. Poplatek je stanoven obecn závaznou vyhláškou obce Tršice.2/2007 Poplatky se vybírají na OÚ od oban s trvalým pobytem v místní ásti Tršice do , vždy PO a ST 8-12 a hodin. Osvobození od poplatk jsou : a) poplatníci, kteí v píslušném roce dovrší 80 a více let vku, b) poplatníci s trvalým pobytem v sídle ohlašovny, tj. na Obecním úad Tršice, Tršice.50. Úleva ve výši 50 % se poskytuje poplatníkm studentm denního studia škol, umístných mimo obec Tršice (zpsob ohlášení nároku na úlevu od poplatku je uveden v OZV). Poplatky od oban, trvale bydlících v dalších místních ástech obce se budou vybírat na obvyklých místech ve dnech : 16. bezna 2009 Zákov hodin 17. bezna 2009 Lipany hodin 17. bezna 2009 Vacanovice hodin 18. bezna 2009 Hostkovice hodin 18. bezna 2009 Pestavlky hodin Vzhledem k tomu, že nové kontejnery na tídný odpad kapacitn nedostaují, jsou u malého paneláku umístny nové kontejnery na plast tyto slouží všem obanm v lokalit Pod Chrástkou. Navíc je do každého stávajícího hnízda umístn další kontejner na papír. Zárove Vás žádáme, abyste plastové odpady ped vhozením do kontejneru zamákli. Vzhledem k velkému objemu plastových lahví, jsou kontejnery brzy opticky peplnné, ve skutenosti je ale odvážen vzduch. Souasn pipomínáme, že nová svozová firma vyváží popelnice již brzy ráno. Pokud popelnice nenachystáte vas, je zbytené nevyvezení popelnic reklamovat. Množí se opt erné skládky se stavebním odpadem. Jak jsme již informali, v našem okolí je nejbližší skládka stavebního odpadu v obci Daskabát nebo Nové Dvory u Grygova..Uzávrka píspvk do dalšího ísla Tršického zpravodaje je PEHLED O PIROZENÉM POHYBU OBYVATELSTVA Obec Tršice Stav k Narození Úmrtí Pihlášeni Odhlášeni M Ž C M Ž C M Ž C M Ž C Stav k Tršice Pestavlky Hostkovice Lipany Vacanovice Zákov CELKEM

4 Vážení pátelé, Tíkrálová sbírka 2009 se v Tršicích povedla Tíkrálová sbírka 2009 je již minulostí. Koledníci v Tršicích vybrali K, což je nárst oproti loskému roníku sbírky, kdy se vybralo o necelých šest tisíc korun mén. V tomto roce se do projektu zapojilo deset kolednických skupinek; také v tomto ohledu jsme zaznamenali nárst (v roce 2008 koledovalo osm skupinek). Získané prostedky se z vtší ásti navrátí do míst, kde byly vykoledovány; Charita Olomouc tak bude moci 58 % z celkové ástky použít na poskytování adresné a úinné pomoci. Pidlený obnos penz by Charita Olomouc ráda použila jako finanní spoluúast pro projekt zavádní peovatelské služby do obcí v okolí Olomouce, který je financovaný z prostedk EU v rámci Regionálního operaního programu. Na farách v Tšeticích, Tršicích a Velké Bystici vzniknou díky projektu prostory pro peovatelskou službu (ve Vrovanech budeme vycházet ze stávajícího zázemí služby). Ta bude mít psobnost nejen v dané obci, ale i v širokém okolí, takže budeme schopni poskytnout pomoc peovatelek na celém území olomouckého regionu. ást prostedk z obdrženého podílu bude také urena na humanitární, rozvojovou a pímou pomoc. I touto cestou chceme podkovat všem, kteí nám s pípravou a realizací sbírky pomohli; obtovali svj volný as i pohodlí pro dobrou vc, za což jsme velmi vdni. Zmime zde alespo místního asistenta sbírky pana Radomíra Oheru a samozejm všechny koledníky. V celém Olomouckém dkanátu (olomoucký region) se vykoledoval tém jeden milion korun ( , 50 K). Souástí Tíkrálové sbírky 2009 byl i bohatý doprovodný program; mj. probhly koncerty ve Velké Bystici a Hlubokách, koledníci se mohou zúastnit výtvarné soutže s názvem Putování tí král. Dkujeme Vám za to, že jste i letos štde podpoili projekty, díky nimž by Charita ráda efektivn pomáhala tam, kde je to poteba. Bc. Adéla Adámková - koordinátorka pro dobrovolníky 4

5 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRŠICE Zápis do první tídy Vždy v lednu probíhá na naší škole zápis dtí do 1.roníku. Zápisu pedcházel Den otevených dveí, pi kterém se rodie a veejnost mohli podívat do naší školy a zúastnit se pímo výuky. Nejvtší návštvnost byla tradin v 1.tíd, kam se pijely podívat i dti z MŠ Suchonice v doprovodu paní uitelky. Budoucí prváci se zapojovali do rzných inností a tím se seznámili s prostedím, do kterého se vrátili v den zápisu. Ten se letos konal v pátek 16.ledna. K zápisu pišlo 21 dtí v doprovodu svých rodi, u 3 z nich je v jednání odklad školní docházky. Na letošní zápis jsme se peliv pipravovali. Zapojili jsme i žáky 4. a 5.tídy, aby pomohli budoucím spolužákm pekonat ostych. A tak vítali dti malí fotbalisti, princezniky a vodníci. Pipravili si pro n zábavné úkoly, které dti zvládaly samy nebo s malou dopomocí. Za splnné úkoly ekala dti odmna. Zbaveny obav a studu vstupovaly do vyzdobené první tídy, kde na n ekaly obtížnjší úkoly povídání si nad obrázky, pednes básn, poznávání íslic, geometrických tvar, barev, malování obrázku. Vtšina dtí je už te dobe pipravena na školu, nkterým zbývá ješt pár úkol docviit. Víme, že se všem dtem u nás ve škole líbilo a pijdou rády v záí do první tídy. Uitelky 1.st. Ješt vlasy a mám to za sebou! Fotbalisté se zapotili, nestaili podávat míky. Už jsem skoro školák! 5

6 Pár slov o SRPŠ Milí spoluobané, jelikož se ke mn z nkolika stran doneslo, že spousta rodi i spoluoban vlastn neví, k emu je SRPŠ v naší škole dobré, pokusím se o malé vysvtlení. Tak tedy, vtšina rodi si myslí, že škola má vtšinu penz z ministerstva školství a obce, není tomu tak úpln. SRPŠ vašim dtem pispívá na vtšinu kulturních akcí, jako jsou koncerty, lyžaský výcvik, plavání a školní výlety. Ale také je to zakoupení nejrznjších školních a sportovních poteb pro žáky naší školy nebo odmn pro úspšné žáky, nové prváky a podobn. I když vtšina z vás te namítne, že to není pravda, že vašim dtem pece dáváte peníze na tyto akce, dovolím si vás opravit. SRPŠ v drtivé vtšin platí dopravu i ást náklad na vstupy nebo pobyt. Pokud by touto formou nepispívalo, byly by tyto ceny výrazn vyšší. Zkuste se na to zeptat svých známých i koleg z práce, kteí mají dti školou povinné a nemají ve své škole SRPŠ i jinou píspvkovou organizaci. Vete, že mi dají za pravdu. Také musím reagovat na dotaz jednoho z rodi, který se ptal, kolik za to máme? Vte nebo ne, ale my to vše dláme zcela zdarma a navíc ve svém volném ase. Rád bych požádal o spolupráci nejen rodie ale i pátele školy pi našich dalších akcích, z nichž nejbližší je již tradiní "Teka za školním rokem". Výtžek z poádaných akcí (zejména ples + Teka) je naším hlavním zdrojem píjm. Na závr dkuji všem, kteí nám jakkoliv pomáhají. V.Krátký, místopedseda SRPŠ Podkování Výbor SRPŠ pi ZŠ Tršice dkuje všem, kteí svou prací pispli ke zdárnému prbhu plesu SRPŠ a dtských šibinek ve dnech 17. a 18. ledna Podkování patí zejména paní uitelce Pospíšilové a Bartoové, které s devááky nacviily polonézu, dále rodim a pracovníkm ZŠ, kteí pomohli pi organizaci plesu a úklidu, a také samozejm sponzorm, kteí pispli svými dary do tomboly. Sponzoi plesu SRPŠ a maškarního karnevalu: Obecní úad Tršice Obecní úad Doloplazy Obecní úad Suchonice manž. Šimekovi, Centrum Tršice STIHL, Fr.Šindelka a syn Cukrárna, Jan Lipner Sklenáství, Jií Grunt Autodoprava, Jií Kiml Mgr.V. Švecová, editelka školy Obuv, Drahomíra Gregorová Inzet Plus Tršice MUDr. J.Závodník, zubní léka manželé Brlíkovi, Doloplazy Rehabilitaní stedisko Tršice Tršická zemdlská a.s. Antonín Glier, Zákov Lékárna Tršice Pneuservis, S.Zádra Horní mlýn a pila, L.Pospíšil alounictví, Ervín Rollný Potraviny Odra, Tršice Second Hand, M.Roskovanyiová Kadenictví, V. Baldermannová Mstská policie Olomouc Restaurace Radnice Schemax, Zdeka Schejbalová manželé Žundálkovi, Vacanovice Salon Inspirace, paní Špaková DOS, pan Dokal, Doloplazy Zdenk Poštulka, Tršice Autodoprava Tršice, J. Chodil manželé Ulicovi, Tršice Vra Minxová, Potraviny Tršice Paní Protivanská Pekaství Tiefenbach M. Poláková, obchod Vacanovice manželé Rozsívalovi, Tršice 6

7 Z HISTORIE ( pokraování z minulého ísla TZ) Potravinami, protektorátními novinami a zprávami britského rozhlasu zásoboval Wolfovy zprvu jen Jaroslav Zdail, avšak postupn se k nmu pipojil i Alois Pluha, uvádný v deníku naped pod šifrou X, pozdji jako Reuter. Mladý Wolf nazývá ve svých záznamech plným jménem jen ty osoby, jež nebyly v pímém vztahu k ukrývajícím se uprchlíkm, nap. ty, jež vidl nkde v terénu, nebo o jejichž innosti a životních osudech od nkoho slyšel atd. Jména osob, jež se dostaly jakýmkoliv zpsobem do styku s Wolfovými, uvádí bu zkrácen, nap. jako Sl., T., Bl., K. B., anebo tmto lidem dává pezdívky, krycí jména, o nichž ovšem jejich nositelé nemli zdání. Nap. Zdailv otec je oznaován jako Gandi. Šlo samozejm o to, aby deník, kdyby se dostal do nepovolaných rukou, nemohl pímo usvdit ty, kdo Wolfovým pomáhali. Otto však nebyl v technice utajování zcela dsledný, a tak nkdy jednou uvedené plné jméno nebo njaký náznak, teba i peškrtnutý, prozradí identitu dotyného. V noci z 13. na 14. dubna 1944 se pak Wolfovi odsthovali se všemi svými vcmi ke Zboilm do domu. 21. Tam se ubytovali na dosti prostorné pd. Jejich život se te stal pohodlnjším, normálnjším, jejich denní program bohatším. Noc mohli vnovat spánku, ve dne se mohli pohybovat na pd a - s pochopitelným omezením a s ostražitostí - i dole v byt Zboilových, kteí pes den nebyli doma. Bylo tedy více prostoru, bylo rzné vybavení, mohlo se i pracovat. Lici piln šila a pešívala pro Zboilovy, maminka pletla, otec Bertold a Otto stále nco kutili, Otto, který se bhem svého pedcházejícího pobytu v Tršicích uil zámeníkem, opravoval jízdní kola a spolu s otcem pipravoval jídlo. Zásobování te bylo zajištné ze dvou zdroj, piemž tím hlavním byla paní Tichá, jež jim také pjovala peníze. Ottovy záznamy vyprávjí o ad klidných dní, strávených v relativní pohod, s dobrým jídlem, za stálých domácích prací. K tomu se ze svta hrnuly píznivé zprávy o invazi, o sovtské letní ofenziv, o postupu spojenc v Itálii atd Postupn se ukazovalo, že ukrývání Wolfových bylo píliš nároné i pro Zboilovy, a to nejen po stránce materiální, ale pedevším po stránce psychické A tak po tém jedenáctimsíním pobytu u Zboilových musela Wolfova rodina opt zmnit úkryt. Obtavá dentistka L. Tichá-Chodilová jim našla nové bytné, manžele Oherovy v nedalekém Zákov, a 5. bezna jim pomohla se tam pesthovat. Toto poslední místo se stalo Ottovi osudným. Wolfovi mli u Oher k dispozici volný výmnek, za uritých okolností však radji vystupovali na pdu. Byli pkn ubytováni, slušn zásobováni a tšili se na blízké osvobození. Paní Tichá je navštvovala a podporovala i zde. 18. dubna 1945 veer obklíil kozácký prapor, urený k potírání partyzán a dirigovaný nmeckou tajnou státní policií, gestapem, malou osadu Zákov a provedl pepadení obce. Pod záminkou, že jsou odtud podporováni partyzáni, zapálili útoníci jednu usedlost, v ostatních pak stíleli, zatýkali, drancovali. Spolu s ostatními obyvateli byla zadržena i rodina Wolfova. Nakonec byli ženy a starší mužové propuštni, tiadvacet mladších muž bylo odvedeno do školy ve Velkém Újezd, kde mla jednotka pechodnou základnu. Byli mezi nimi i Otto Wolf a jeho hostitel Oldich Ohera. tyi zatení, pocházející z Tršic, byli propuštni, ostatní byli vyslýcháni a mueni. První obtí byl osmnáctiletý Otto, kterého gestapo identifikovalo jako Žida. Otto, a strašným zpsobem zbitý a ranný, se choval hrdinsky. Neprozradil své jméno a neprozradil také, že má v Zákov rodie a pátele. 20. dubna veer pak píslušníci gestapa a protipartyzánské jednotky odvezli devatenáct svých obtí nákladním autem do lesa u osady Kyjanice, která ležela již na území tzv. sudetské župy, k malé devné boud. Tam je postíleli, tla naházeli do boudy a spálili. Jak se ukázalo pozdji, nkteí ze zákovských muž nebyli ve chvíli, kdy zaalo spalování, ješt mrtvi, a tak byli spáleni za živa. Na míst hromadné vraždy byl pozdji zízen památník - Zákovský žalov. Otto Wolf zapsal své poslední ádky do deníku 13. dubna Že byl po razii proti Zákovu zavraždn, jeho rodina nevdla. V jeho nepítomnosti se deníku ujala sestra Felicitas, jež zaznamenala boulivé události posledních tí týdn pobytu své rodiny v ilegalit, od 17. dubna do 8. kvtna Deník Otto Wolfa je jedineným dokumentem. Z našeho území není znám jiný deník, vedený ukrývající se osobou v podzemí nepetržit po ti roky. Jedinený však není jen deník, nýbrž i sám píbh Wolfovy rodiny. Díky obtavosti pátel se za okupace skrývalo vícero lidí - zpravidla však jedinci. Ukrývání tylenné skupiny pronásledovaných po tak dlouhou dobu je však ním mimo- ádným. Zmizení své rodiny v roce 1942 zorganizoval otec Bertold Wolf. Ten se narodil 23. prosince 1886 v severomoravském Úsov, kde tehdy byla velká židovská obec, jako syn hostinského Samuela 7

8 Wolfa. Prošel nmeckými školami, v letech byl v Tršicích úetním ve sladovn, pozdji obchodníkem v Lipníku a Mohelnici. Od roku 1933 bydlel Bertold Wolf, tehdy už dchodce, s rodinou v Olomouci ve Smetanov ulici. 8. Domovsky píslušný byl do Úsova, který pak byl po Mnichovu zalenn do sudetské župy velkonmecké íše. Wolf, jenž chtl zstat eskoslovenským obanem, požádal o udlení domovského práva v Olomouci, a to bylo také jemu a jeho rodin pi- eno. V žádosti uvádí: Jsem sl. obanem, eské národnosti, posílal jsem vždy moje dti do eských škol, vychoval jsem je v národním duchu...dti moje byly leny Sokola a byl jsem lenem Národní jednoty. - Po válce psobil Bertold Wolf po léta jako kantor židovské náboženské obce v Olomouci, zemel v r Ottova matka Ržena, rozená Priefová (narozená roku 1893), jež kupodivu zaujímá málo prostoru v Ottových záznamech, pocházela z Lipníka. Provdala se za Bertolda Wolfa v roce Již ped okupací byla nemocná; ke zhoršení jejího zdravotního stavu a ochrnutí pispl jednak pobyt v tršickém podzemí, jednak také ztráta obou syn. Zemela v roce 1952, tedy nedlouho po osvobození. Sestra Felicitas Wolfová, narozená 27. bezna 1920, byla ped druhou svtovou válkou zamstnána v módním salonu v Olomouci. Po osvobození tam vedla vlastní módní salon - až do jeho znárodnní. Pozdji odešla z Olomouce, s manželem Otto Grätzerem opustila eskoslovensko a našla nový domov ve Spojených státech amerických. Její rodina si zmnila píjmení a jmenuje se Garda. Otto Wolf se narodil 5. ervna 1927 v Mohelnici. V Olomouci navštvoval eskou školu; v Tršicích, kde byli Wolfovi - podle svdectví pamtník - známi a váženi, našel kamarády mezi místními chlapci. Ve školním vzdlání tehdy už pokraovat nesml a byl vzat jako pomocník do zámenictví u pana Aloise Kousalíka. Podle sdlení paní Ludmily Tiché-Chodilové psal Otto také verše - ty se však nedochovaly. Ottv bratr Kurt, na njž autor deníku opakovan s láskou vzpomíná, byl o dvanáct let starší. Narodil se 13. února 1915 v Lipníku. Ped válkou studoval medicínu na Masarykov univerzit v Brn. Po okupaci eskoslovenska odešel do exilu do Sovtského svazu, kde pozdji vstoupil do eskoslovenského vojenského útvaru. eta Wolf padl v boji u Sokolova 9. bezna 1943 a byl posmrtn vyznamenán. Bližší informace o nm najdeme v knize Ericha Kulky Židé v eskoslovenské Svobodov armád, vydané v Praze r Pítel a opatrovník rodiny Wolfových, jemuž Otto ve svém deníku vnuje znanou pozornost, Jaroslav Zdail, se narodil 13. bezna 1915 v Tršicích. Pocházel z poetné rodiny. Spolen s bratrem Zdekem navštvoval vinaskou školu v Modré. Jejich otec obma pedal své zahradnictví a zaídil jim zahradu za domem Aloise Herinka - tu obhospodaovali spolen. Jaroslav, mimoádn pracovitý lovk, jak ho charakterizují lidé z jeho okolí, pohledný, statný mladík, snad trochu prudký, se v roce 1942 zaal dvoit Lici Wolfové. Skutenost, že ukrývá židovskou rodinu, Jaroslav zpoátku tajil i ped píslušníky své rodiny - až v srpnu 1942 objevili rodie jeho zásobovací cesty a rozhodli se mu pomáhat. Po osvobození se Jaroslav Zdail oženil a po nkolik let provozoval dále svou živnost. Kolektivizace vesnice ho existenn postihla - musel zmnit zamstnání, po léta pracoval v ostravských dolech. Onemocnl a zemel pak pedasn v roce Bouda, v níž Wolfovi dvakrát pezimovali, ani pilehlé skleníky a stodola už dávno nestojí. Na pozemku zrušené zahrady je dnes pole. Po odvleení zákovských muž do Velkého Újezda se Felicitas Wolfová, nedbajíc na nebezpeí prozrazení, vypravila na kole do této obce, aby zjistila nco o jejich osudu, pedevším o osudu Ottov. Nedovdla se nic, a tak Wolfovi žili dále v podzemí v lesním úkrytu (který jim nedlouho pedtím zídil tršický lesník Opletal), v pesvdení, že Otto je nkde ve vzení i v táboe a že poslední dny války snad šastn pežije. Když byly Tršice 8. kvtna osvobozeny, vyšla rodina z úkrytu v plné euforii; otec Wolf - podle pamtník - chodil po vsi a mávaje holí dával hlasit najevo svou radost. Po jistou dobu, než odešli do Olomouce, byli Wolfovi ubytováni v budov tršické školy. O tom, že zákovští vzni, a tedy i Otto, byli povraždni, se dovdli až 12. kvtna. Tato zpráva je ovšem zdrtila.. Snad by bylo vhodné pipojit nkolik slov o osudu deníku. Bertold Wolf, který velmi tžce nesl ztrátu obou svých syn, se snažil uvést ve veejnou známost jejich osud. Ve druhé polovin padesátých let si poal poizovat opis deníku - na stroji pro nho pepisovala text paní Anna Jelínková v Olomouci, která pozdji také potvrdila jeho autentinost, shodu opisu s pvodním textem. Opis (ve tech exempláích) zstal nedokonen. A. Jelínková onemocnla, a B. Wolf ztratil zájem na dokon- ení práce, když se vzhledem k politické atmosfée rozplynula nadje na vydání i jiné uplatnní tohoto textu. Strojopis zstal ležet u otce Wolfa a dlouho vlastn nikdo o existenci deníku a jeho opisu nevdl. Až v roce 1984 byl strojopis nalezen v pozstalosti paní Hajnalky Mandlové, vdovy 8

9 (z druhého manželství) po Bertoldu Wolfovi. Starší olomoucké židovské komunity, ing. Vilém Karpfen, si uvdomil význam tohoto textu a pedal jej Rad ŽNO v Praze. Tam byl opis uložen po njakou dobu, až jej objevil historik Miroslav Kárný. Ten zaal pátrat po olomouckých danostech a souvislostech vzniku deníku a obrátil se v této vci v r na profesora Václavka v Olomouci, který pak píslušné danosti v Olomouci a Tršicích zjišoval a pokusil se deník zhodnotit i uvést ve známost. Oba zúastnní informovali o Wolfov deníku v píspvcích do nkolika odborných publikací, které ovšem vyšly s obvyklým zpoždním až v letech Dosud ovšem nebyl znám celý rozsah deníku. Podailo se však navázat spojení s paní Felicitas Gardovou, žijící od r v USA, a zjistit, že Ottv rukopis je v úplnosti v jejím držení. Paní Gardová nám v roce 1988 poslala prostednictvím pana Rudolfa Marvína z Olomouce fotokopie originálu s tím, že je pln dává k dispozici k veejnému uplatnní. Nyní byl tedy obma zainteresovaným znám úplný deník. Byly inny marné pokusy o jeho vydání tiskem. V devadesátých letech 20. století se Wolfovy záznamy o tém neuvitelné tíleté cest k záchran dostávají na veejnost. ( pokraování píšt ) M.Mahdal STALO SE PED TIAŠEDESÁTI ROKY Veejné cviení Sokola v Tršicích Na sokolském letním cviišti v Tršicích se konalo v nedli za spoluúasti okolních jednot a VI. okrsku veejné cviení Sokola v Tršicích. Cviení bylo zahájeno vztyením státní vlajky a proslovem. Žáci a žaky pedvedli taneky pod máji, dorost cviil s dlouhými tyemi. Po štafetovém bhu pedvedli žáci a žaky závodivé hry, ženy a dorostenky cviily s tyemi, po níchž následovala prostná muž, sletový rej a košíková. Pesto, že poasí nebylo práv nejpíznivjší, veejné cviení se vydailo. Sokolská nedle byla zakonena veerní veselicí v sále radnice. dl. Naše Haná, Hortensie otrávila drbež, esnek zachránil Málo se ví, že listí pokojových kvtin, hortensií, je pro drbež jedovaté. U zahradník bratí Zda- ilových v Tršicích bylo listí hortensií vysypáno na hnojišt a toto mlo zlý následek pro husy, které se jim otrávily. Když ale v Tršicích ádil mor drbeže, naškrabali u Zdail pokaždé esneku do vody a v tomto moili pšenici, kterou pak nasypali slepicím a vodu s esnekem jim dali k pití. A v sousedství pošly na mor tém všechny slepice, u Zdail je všechny zachránili. Z toho lze soudit, že esnek mimo svých léebných vlastností je také dobrým desinfekním prostedkem. dl. Naše Haná K poct umueného písnikáe K. Hašlera Na pání obanstva bude se v nedli dne 8. záí dvakráte opakovati veer Hašlerových písní v Tršicích. Souasn s Hašlerovými písnmi bude zazpívaána sborem školní mládeže sms národních písní "Praha", rovnž za doprovodu salonního orchestru. Naše oznámení veera Hašlerových písní mlo velký ohlas ve veejnosti a z daleka pišli si poslechnout hudební úpravy, kterou provedl obtavý odborný uitel Fr. Švarc. Po Tršicích uspoádán bude veer Hašlerových písní ve Vrahovicích, Velké Bystici, aj.. dl. Naše Haná Z novin Naše Haná vybral Miroslav Rozkošný 9

10 Komise žen zve všechny malé i velké do zahrádkáské klubovny v Tršicích v sobotu dne 14. února 2009 ve hodin Pineste si hlinný kvtiná a spolen jej ubrouskovou metodou vyzdobíme! Pojte si s námi hrát! V sobotu, dne 21. února 2009 probhne v Tršicích vodní medvda Sraz masek a všech úastník v 8,00 ped zámkem. Pedpokládaná trasa: Berk, Hrubá Strana, Bránka, námstí, Pod Chrástkou, Chaloupky. Na vaši úast se tší organizátoi eský svaz chovatel Tršice a kulturní komise Vás zvou na ZÁBAVU S POCHOVÁVÁNÍM BASY SÁL RADNICE V TRŠICÍCH 21.února 2009 Hudba: KARTÁGO Zaátek ve 20 hodin Vstupné 40,- K Oberstvení ZABÍJAKOVÉ SPECIALITY 10

11 Pozvánka eský zahrádkáský svaz, základní organizace Tršice zve své leny na Výroní lenskou schzi sobota v 13,00 hodin na sále Radnice v Tršicích Program : výroní zprávy o innosti základní organizace plán innosti na rok 2009 odpolední káva se zákuskem =========================================================== Tršický zpravodaj vydává : Obec Tršice Redakní rada : Mgr. M.Mahdal, J.Bezovský, M.Polák, Vydávání povoleno : Ministerstvem kultury R, reg.. MK R E