Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně"

Transkript

1 Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně LEDEN 2015 Ke 100. narozeninám vyprošujeme naší farnici Zdeňce Kroupové hojnost Božího požehnání.

2 Úvodní slovo Možná jste si již sami označili posvěcenou křídou dveře svých domovů písmeny C+M+B+2015 (či s písmenem K na začátku, jak je též zvykem v naší zemi) nebo Vám to tříkráloví koledníci teprve udělají. Kdysi jsem se dětí v náboženství ptal, zda vědí, když píší na dveře jako tříkráloví koledníci tento nápis, proč zrovna tato písmena a co znamenají. Jeden klučina se hbitě přihlásil a řekl, že si je píšou důchodci, aby si při odchodu z domu připomněli, že si nesmějí zapomenout vzít s sebou tři věci: klíče, mobil a brýle. Zasmál jsem se tomu a řekl jsem mu, že takový výklad jsem ještě neslyšel. Nápis K+M+B nejsou ani počáteční písmena jmen tří králů: Kašpar, Melichar a Baltazar, která se objevila až později ve středověku. Jedná se o první písmena z latinských slov Christus mansionem benedicat, která znamenají: Kristus ať požehná tento dům. Jde tedy o modlitbu, ve které prosíme, aby ten, při jehož narození andělé ohlašovali lidem pokoj na zemi, přinesl pokoj, radost a spásu všem, kteří bydlí v tom domě. Proto znaménko + mezi písmeny neznamená plus, ale kříž. Nápis C+M+B na dveřích domu může být pro nás pomůckou, abychom při každém pohledu na něj, i když bude třeba časem méně čitelný, poprosili Ježíše, aby přišel do toho domu a požehnal všem, kdo v něm žijí. Přeji Vám všem požehnaný nový rok! Ať Kristus přebývá ve Vašich srdcích i domovech! P. Marian 2

3 Národní eucharistický kongres V letošním roce se v naší zemi uskuteční Národní eucharistický kongres, který vyvrcholí října v Brně. Česká biskupská konference si přeje, aby se všichni věřící na tento kongres začali připravovat už nyní. K tomu vytiskla materiál, obsahující mj. homilie na témata jednotlivých měsíců přípravy. Tyto homilie budeme otiskovat i v našem farním zpravodaji. Leden: Eucharistie a jednota Chybí nám koinonia, moc nám chybí ať všichni jsou jedno. Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, tak i oni ať jsou v nás, aby svět uvěřil, že jsi mě poslal. (Jan 17,21) Jednota mezi námi je pro Ježíše podmínkou toho, aby svět mohl uvěřit! Jednota tedy není něčím navíc, co by mohlo, ale i nemuselo být. Je misijní podmínkou! Není to ale jednoduše vzájemná sympatie lidí, které možná spojuje obdobný pohled na svět nebo vyznávání podobných hodnot. Naše jednota je především dar, je účastí na jednotě, která je vztahem mezi Synem a Otcem, která je vztahem lásky tak silným, že se v Duchu Svatém stává božskou Osobou. Jednota je dar. Už si opět můžeme oddychnout: v křesťanství už to tak bývá, že úkolu předchází dar, že odpovědnosti předchází milost, že mé odpovědi předchází povolání, že Bůh je prostě vždycky první, je přede mnou, a tak tím, co musím udělat nejprve, je to, že nemusím dělat nic! Prostě se musím otevřít působení Boží milosti a s prázdnýma 3

4 nataženýma rukama přijmout dar. A privilegovaným pramenem daru jednoty je Eucharistie, Tělo Kristovo. Svatý Pavel měl v Prvním listě Korinťanům nádhernou intuici. Věděl, že jsou Korinťané rozdrobeni, věděl, že se liší svým společenským postavením, charakterem, původem prostě jako my dnes. A věděl, že je tyto odlišnosti přivádějí do sporů a hádek (srov. např. 1 Kor 1,12 13; 3,3 4; 6,1). A tak jim říká: Kalich požehnání, který žehnáme není to účast v Kristově krvi? Chléb, který lámeme není to účast v Kristově těle? Protože je to jeden chléb, tvoříme jedno tělo, i když je nás mnoho, neboť všichni máme účast na jednom chlebě. (1 Kor 10,16 17) Člověk je tím, co jí, říkal Ludwig Feuerbach, a i když tímto svým výrokem chtěl jako zastánce materialismu a ateismu říct, že člověk je jen tělo a jeho jedinou hybnou silou je sobectví a že náboženství je pak výplodem lidského egoismu, pomáhá nám vlastně pochopit a uchopit tajemství eucharistie a jednoty. Stáváme se tím, co jíme: Kristovým tělem, jediným Kristovým tělem. A přesto těla Kristova jsou, pokud to tak mohu vyjádřit, tři První tělo Kristovo je plodem té neskutečné novinky, kterou křesťanství přineslo, plodem vtělení: Bůh se stal člověkem, tělem! Stal se tělem, které se narodilo z Panny Marie, přes třicet let žilo spolu s námi na této zemi a nakonec bylo z lásky k Otci a k člověku ukřižováno. A toto Kristovo tělo se pro nás stalo kouskem chleba, skutečným pokrmem na cestu. Je Kristovým Tělem, které tomu, kdo ho jí, dává život věčný (srov. Jan 6,54), stalo se Eucharistií, druhým Kristovým Tělem. A svatý Pavel říká, že toto Kristovo druhé Tělo, tento chléb, který lámeme, je κοινωνία (koinonia), účast v Kristově těle. Ale naše přeložená účast je málo, je opravdu moc málo! Řecké κοινωνία, latinské communio je mnohem víc: je to společenství, je to sdílení, je to podíl, je to sounáležitost, je to jednota. Chybí nám slovo 4

5 κοινωνία, chybí nám communio, a snad i proto nám často chybí také to, co ta slova označují. Člověk utváří slova, ale i slova utvářejí nás. Možná bychom tak snadněji zahlédli, že tu proti Feuerbachovu sobectví stojí vztah lásky, který zakouší maminka, když svému miminku říká: Já bych tě láskou snědla. Takový vztah blízkosti je mezi mnou a Eucharistií, mezi Kristovým Tělem a mým tělem, stávám se tím, co jím. A ty vedle mě, který přijímáš Kristovo Tělo v Eucharistii, se také stáváš tím, co jíš. Svatý Pavel říká: Protože je to jeden chléb, tvoříme jedno tělo, i když je nás mnoho, neboť všichni máme účast na jednom chlebě, tedy: i když jsme rozdrobeni, i když se tak často a snadno drobíme, přijměme tento drobek chleba, který nás sjednocuje. Stáváme se tak všichni tím, co jíme: třetím tělem Kristovým, církví. Církev se rodí z eucharistie. Asi jsme zapomněli na rozměr jednoty, na rozměr společenství, který je v eucharistii přítomen. A přitom apoštolové dobře věděli, co jejich Mistr ve večeřadle dělal, když vzal chléb a lámal Měli před očima oběť, ke které svým činem Ježíš odkazoval: pokojnou oběť, jedinou oběť, při níž představení jednotlivých rodin, kteří oběť podávali, mohli jíst z jejího masa. Vnitřnosti byly jako vždy spáleny a obětovány Bohu, protože v nich byl život. Část masa připadla knězi a druhá část hlavám rodin, které po hádkách a nedorozuměních na konci roku tuto oběť předkládaly. Ti všichni jedli z jednoho masa, a proto mezi nimi už napříště nemohly být spory. Pokojná oběť: symbol jednoty a společenství! Když tedy Ježíš vzal chléb a řekl: Vezměte a jezte, učedníci dobře věděli, co to znamená! My jsme eucharistii zredukovali na poděkování, ale ona je to v první řadě κοινωνία, communio Chybí nám to slovo, moc nám chybí. 5

6 Při slavení eucharistie se u nás chodí k přijímání, ale jiné národy dělají communio, vytvářejí společenství, jednotu, sounáležitost, sdílení! Možná bychom tak i my lépe pochopili, že když nám Ježíš říká: To čiňte na mou památku (1 Kor 11,24), tak nemá na mysli jen to, abychom denně nebo alespoň v neděli chodili na mši, ale že máme dělat to, co pro nás udělal on, a on se pro nás rozlámal. Tedy: lámejte se pro sebe tak, jako jsem se já rozlámal pro vás. Možná bychom snadněji pochopili, že se pokaždé, když stojím v řadě na přijímání, tedy dělám communio, vytváří to nejhlubší společenství mezi mnou a Kristovým tělem, ve všech jeho významech! Když tedy odpovídám amen a přijímám do svého života Tělo Kristovo, nepřijímám tak jen Ježíše, ale i všechny bratry a sestry, kteří se mnou jeho tělo tvoří. Vstupujme tedy s tímto darem do světa, stávejme se v každodenním životě eucharistií, která sjednocuje to, co je rozdělené, která vytváří vztahy. Vždyť úkolem církve těla Kristova je přivést svět k jednotě s Bohem, aby byli všichni jedno. 6

7 Pozdrav farníkům V minulém čísle jsme začali v rámci Roku zasvěceného života sérii pozdravů kněží, kteří v naší farnosti v minulosti působili. Tentokrát čtenáře pozdravil a citát sv. Terezie vybral P. Jeroným Ertelt. Milí čtenáři Hejčínského oka, už je to pěkná řádka let, co jsem byl převelen z Olomouce-Hejčína do Kostelního Vydří, abych převzal službu převora ve zdejším klášteře. Tím je už 8 let určován můj život a dána náplň mé služby řeholníka, převora a faráře farností Kostelní Vydří a Kostelní Myslová. Těší mě, že mohu žít na místě, kde se lidé setkávají s Bohem, čerpají sílu pro svůj život, nacházejí pokoj a útěchu ve svých starostech a trápeních, a že spolu se spolubratry a dalšími spolupracovníky můžeme být nejen při tom, ale také přispět svou trochou do mlýna. Vám všem přeji, aby Bůh nacházel u Vás místo k přebývání a bylo mu u Vás dobře. Bůh Vám všem žehnej P. Jeroným 7

8 Svatá Terezie z Avily: Chci vás upozornit, že pro toho, kdo se vydá na cestu vnitřní modlitby..., není podstatné mnoho přemýšlet, nýbrž mnoho milovat, a proto máte dávat přednost těm věcem, které více podněcují k lásce. Snad ještě nevíme, co je láska, a tomu se nedivím. Láska k Bohu nespočívá v duchovních zalíbeních, nýbrž v tom, že jsme pevně rozhodnuty vyhovět mu ve všem, všemožně se snažit neurazit ho... Toto jsou známky lásky a ne trvalá usebranost, jako by stačila malá roztržitost a tím bylo vše ztraceno. (Hrad v nitru, Čtvrté komnaty) Zdeňka Kroupová 100 let Redakce Hejčínského oka spolu s celou farností sdílí radost z obrovského Božího daru 100 let života paní Zdeňky Kroupové, kterých se v lednu dožívá. Paní Kroupové upřímně z celého srdce blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání a pomoc do dalších dnů pozemské pouti. Kéž má stále důvod k úsměvu na tváři, 8

9 a to i ve dnech zkoušek, a kéž se její energie čerpaná z Boží milosti i nadále šíří v jejím okolí! K tomu všemu nechť jí pomáhá Matka Boží, Panna Maria a Duch Svatý, jehož denně vzývá v modlitbě. Abychom si paní Kroupovou více připomněli, otiskujeme úryvky z rozhovoru v prázdninovém čísle Hejčínského oka z roku * * * Redakce Chtěla bych vás pozvat na setkání s jednou výjimečnou paní z naší farnosti. Někteří z vás ji znají, ale možná jen tak od vidění. A mnozí tu milou babičku neměli nikdy možnost potkat a popovídat si s ní. Je docela nenápadná, vzrůstem drobná, ale je to žena velkého ducha a životní moudrosti, a čeho si na ní nejvíc vážím i přes to, že neměla zdaleka lehký život, má radosti, naděje a optimismu na rozdávání. Je krásná, protože její srdce patří Pánu. O kom to mluvím? O naší nejstarší farnici paní Zdeňce Kroupové. Narodila se roku Ve 35 letech se provdala za vdovce, který měl z prvního manželství čtyři děti. Spolu měli jednu dceru. Její manžel zemřel v 93 letech, po jeho smrti paní Kroupová přilnula ještě víc k naší farnosti. Dlouhověkost mají v rodině. Její maminka zemřela ve 101 letech. Vy si pamatujete i úplné začátky této (hejčínské) farnosti...? Když jsem byla děvče, chodívali jsme na hřbitov tam nahoru (do dnešního Neředína), byly tam samé louky a pole, to už je všechno jinak. Pan arcibiskup Prečan věděl, že lidé z Hejčína a Řepčína musí chodit do kostela až do města nebo na Hradisko. 9

10 Tenkrát se plánovalo, že se město bude rozšiřovat na křelovskou stranu a že tam přibude mnoho obyvatel. A tak on rozhodl, že se tam vystaví kostel. Pamatuji si, že když jsme chodívali ze hřbitova, zašli jsme se vždycky podívat na stavbu, jak ten kostel roste. A když se kostel světil, bylo mi 17 let. Po letech jsem se tam pak přestěhovala a chodívala jsem do kostela jedině tam. Můžete nám říct něco o době vašeho dětství? Vždyť vy jste se narodila v roce 1915, tedy za Rakouska-Uherska. Za císaře pána, jak se říká... No, tenkrát se žilo nábožensky, lidé se hodně modlili, dodržovali přikázání. Bylo to moc hezké. Kostely byly plné, nazdobené květinami a lidé se modlili a zpívali Pánu Bohu. Dneska se zpívá málo, bez nějaké radosti a lásky. Já mám pocit, že lidem celkově chybí radost, láska a vděčnost. Jak se k sobě lidé tenkrát chovali? Všichni k sobě navzájem měli blíž, všichni se znali, pomáhali si, radili si. Nehledělo se na to, že je někdo bohatý a jiný chudý, nebo že je někdo Němec, Čech nebo Žid. Žilo se tak víc dohromady. Lidé se zdravili na ulicích a každý se s každým zastavil na kus řeči. Na Envelopě bydleli chudí lidé v takových jako vagónech, ale my jsme nedělali rozdíly. Jaké bylo vaše dětství? Můj tatínek byl vyučený krejčí. Já jsem se narodila v roce 1915 a za rok po mně sestřička Mařenka. A když já jsem měla rok a půl a ona půl roku, tatínek zemřel. 10

11 Jak se to stalo? Tatínek byl nemocný na srdce. Nebyl na vojně, ale když začala 1. světová válka, tak ho chtěli odvést. Muselo se prokázat, jestli je schopen narukovat, nebo ne. Byl předvolán do kasáren a musel tam s ostatními čekat hodně dlouho, bylo horko, pak začalo pršet, tak zmokli a on se tam nachladil, dostal zápal plic. A jak měl to slabé srdce, tak na to pak doma zemřel. Takže maminka neměla nárok na žádnou podporu, protože nepadl ve válce, a zůstala s námi sama. Nastěhovaly jsme se jenom do kuchyně a pokoj jsme pronajímaly, aby aspoň nějaké peníze byly. Maminka měla jednu sestru, která pracovala jako služebná a co našetřila, to nám dala. Později jsme vzaly k nám ještě maminčina tatínka, nastěhoval se k nám do města, on, který celý život prožil na vesnici. Zůstal u nás až do smrti. Bydleli jsme v takovém pavlačovém domě, neměli jsme ani zahrádku. Maminka se snažila, jak mohla, abychom se uživili. 11

12 Když jsem byla školačka, chodívala uklízet do domácností a já jsem jí pomáhala, čistila jsem kliky sidolem nebo leštila příbory či venčila psa, to mě moc bavilo. Jak jste prožila 2. světovou válku? To mi bylo 24, když to začínalo. Tetička chodila každé ráno do kostela a jednou přišla s hrůzou v očích a prý: Představte si, že ulicemi se valí němečtí vojáci. Pak se lidé začali dělit na Němce a Čechy. A co teprve Židé! Museli nosit ty hvězdy. Nevěděli jsme, co s námi bude. Po válce to ale bylo nadějnější... Kdepak, hned po válce to bylo moc těžké. Byli tady všelijací vojáci, Rusové okrádali lidi o hodinky: Davaj časy! to bylo jejich. My jsme zažili strachu střílelo se u nás na dvoře... Ale pak už bylo dobře, ne? No, byl hlad, jídlo nebylo. Ale postupně se to zlepšovalo. A pak přišli zase komunisti. Já jsem byla v lidové straně a v Orlu, měla jsem tam i nějaké funkce. Později jsem pracovala v ústředí Spořitelny. Nutili mě, abych vstoupila do strany (komunistické). Najednou jsem měla na stole přihlášku. Ale já jsem řekla: Já nikam vstupovat nebudu. A oni na to, abych přemýšlela o tom, že mám vystoupit z církve, kvůli dětem. A já jsem řekla: O tom já vůbec přemýšlet nemusím. Jak vnímáte dnešní dobu? Máme teď náboženskou svobodu... Já mám pocit, že Češi ztratili víru v Boha. Nemají na nic čas, mají všelijaké jiné zájmy. 12

13 Dřív se sloužila mše zády k lidu. Teď můžeme prožívat mši mnohem víc s knězem. Lidí je ale v kostele čím dál míň, a nikdo v kostele knězi neodpovídá. A mě by strašně zajímalo, proč. Ani při přímluvách není slyšet: Prosíme Tě, vyslyš nás. Je mi to líto. Mohla byste shrnout v jedné myšlence, co vám v životě pomáhalo? Já děkuji Pánu Bohu, že jsem se narodila na Moravě, v Olomouci, v takovém dobrém městě, a navíc v katolické rodině rodičům, kteří mě naučili milovat Pána Boha a bližního. To mě vedlo celý život víra. Ale zpočátku jsem byla takový obyčejný katolík. Nechodila jsem tak často na mši. Po smrti manžela (to je za posledních devět let) jsem ale začala chodit i ve všední den na mše do kapličky, přijímat Pána Ježíše, na májové pobožnosti atd. A tak děkuji Pánu Bohu za to, co jsem mohla prožít v hejčínské farnosti, a taky za kněze, kteří se o mě tak krásně starali a starají. Řekněte nám něco o vašem vztahu k Duchu Svatému. Já jsem jednou četla nějaký článek o tom, že se vlastně málo modlíme ke Svatému Duchu. A pak mě moc oslovila ta modlitba: Zahřej, co je studeno... a já jsem si řekla, vždyť právě to já potřebuji. Já mám to srdce takové studené. Tak jsem se k němu začala modlit a stalo se, že se můj vztah k němu prohloubil. A teď mi Duch Svatý pomáhá, vnímám jeho pomoc v každodenních událostech a moc mu za ni děkuji. Každý den se tu modlitbu k němu modlím. Děkuji za rozhovor a obohacení. Připravila Alena Rosová 13

14 Adopce na dálku Tři školáci Kumar, Benon a Brenda, kteří před několika lety vstoupili do naší farnosti skrze adopci na dálku, ukončili již díky organizačnímu působení pracovníků Arcidiecézní charity Praha i s naší malou finanční i morální podporou svá studia. Mají již možnost odpovědně a samostatně žít svůj život. Od října 2014 vstupuje symbolicky mezi nás náš čtvrtý adoptivní syn Derik Pinto, student z východního pobřeží Indie, z jedné z nejchudších oblastí země. Ti, kteří organizují pomoc na dálku, jsou si vědomi toho, že rodiče, kteří neumějí číst a psát, nemotivují své děti ke studiu. Tak se stává, že mnoho z nich končí své základní vzdělání předčasně. Stávají se občany bez sebevědomí, nejsou rovnocennými partnery těch vzdělanějších a jsou snadno manipulovatelní. Stávají se obětí lichvářů, pracují za nedostatečnou odměnu formou nevolnické práce a propadají na sociální dno. Škola (Mother Teresa Memorial Education Charitable Trust), kterou navštěvuje náš Derik, začala působit v roce Tento školský ústav založily dvě ženy Shamila a Renita Labo vysokoškolsky vzdělané, z dobře situovaných velkoměstských rodin. Sociální práci se věnovaly od roku Když začaly po ukončení studií vyučovat na venkově, viděly zblízka tu nesmírnou bídu, život bez možnosti slušného bydlení s nemožnými hygienickými podmínkami, podvýživou a nemocemi. Obě se rozhodly, že peníze, které jim rodiny ušetřily na věno, věnují na podporu vzdělání chudých dětí. 14

15 Vyvolily si pro svoji rozvojovou práci dvanáct vesnic v oblasti, která velmi potřebovala umožnit dětem výchovu a vzdělání. Ve škole, postavené v roce 1998, v současnosti studuje 600 dětí. Začínala jen s financemi od obou mecenášek, dnes přijímá příspěvky i od soukromých dárců. Kvalita školy je velmi dobrá a dává dětem šanci pokračovat ve vyšším vzdělání. Dětem poskytuje i kulturní zázemí, rodinám sociální pomoc, eventuálně krizovou intervenci. Škola se nachází 100 km od přístavního města Mangalore. Diecéze Mangalore (jihozápadní pobřeží Indie) patří k nejstarším katolickým diecézím v Indii. Obyvatelstvo je převáženě hinduistické, 9 % tvoří křesťané. Ve spolupráci s Arcidiecézní charitou Praha je zde do projektu adopce zapojeno 350 dětí. Jedním z těchto studentů je i náš Derik. Napsal nám již poděkování za naši podporu a přátelství. Věříme, že se mu podaří úspěšně dostudovat a že bude patřit k těm, kteří pozvednou materiální i morální úroveň svých spolubratří a sester. L. K. Krajíc chleba pro chudé Milí spolufarníci! Svými dary jste pomohli řadě lidí,... takto začíná děkovný článek zaměstnance Charity Olomouc pana Mgr. Jiřího Kubeše. (Celý článek si můžete přečíst na letáčku na nástěnce v kostele.) 15

16 Já mohu jen dodat, že Charita Olomouc je nám velice vděčná za pravidelnou spolupráci. Těší ji jak potravinová pomoc a finanční dary, tak i námi přidaná nadhodnota a to v podobě vánočního cukroví a velikonočního pečiva. Moc Vám děkuji za Vaši ochotu pomáhat potřebným. Ráda bych Vás seznámila s výsledky darů v roce 2013 a 2014: 2013 Konaly se dvě sbírky, při nichž se vybralo cca 60 kg potravin a finančně jsme přispěli částkou 9 600,- Kč Byly uspořádány čtyři sbírky, při nichž se nasbíralo cca 140 kg potravin a finančně jsme přispěli částkou ,- Kč. Děkuji Vám za důvěru. Jana Werdichová Novoroční z Egypta Už mnoho let jezdím do Egypta, a to nejčastěji na začátku kalendářního roku. Doma mě vždycky pustí, protože cestu do Orientu odůvodňuji jejím poutním charakterem. Do Egypta odešla po narození Ježíše Krista celá Svatá rodina (Mt 2,13 23), proto jdu také. Anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl:»vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu.«tento argument je zcela neprůstřelný a ne- 16

17 zpochybnitelný, protože se opírá o slova Písma. Jdu po stopách Svaté rodiny a navíc domů vždycky přivezu nějaké to orientální šatstvo (šátky a šály). Spokojenost je tak na obou stranách. Já si vědecky pobádám a dámská část rodiny se ozdobí. Při jedné z cest jsem putoval v údolí Nilu až do Horního Egypta, abych po stopách Josefa, Marie a Ježíška navštívil některá místa, kde se Svatá rodina na chvíli zastavila nebo kde pobývala. Egypt je od nepaměti rozdělen na dvě části. Dolní Egypt je společně s Káhirou jako hlavním městem považován za civilizovaný a kulturní kraj. Horní Egypt, který směřuje hlouběji do Afriky k jihu, je považován za oblast velmi specifickou, kterou můžeme popsat lidově jako vidlákov. A v jednom z měst v Horním Egyptě jsem vystoupil z vlaku a chtěl jsem navštívit, jako malé mezipřistání na poutní cestě, katolickou misijní stanici. Katolické křesťany vždycky potěší, když se o ně zajímá někdo ze zahraničí. Necítí se tak osamoceni v moři muslimského světa. Jenže najít kostel v Horním Egyptě není věc jednoduchá a katolický už vůbec. Když jsem po několika dlouhých chvílích nenašel, co jsem hledal, tak jsem se rozhodl, že se obrátím na odborníky. Vešel jsem do kostela pravoslavných křesťanů, kterých je v Egyptě více než těch katolických. Neotálel jsem a hned v bráně jsem zastavil prvního mladého muže, který vycházel ven na ulici. Pozdravil jsem, představil jsem se, popsal svou situaci a poprosil o radu. Místo odpovědi jsem uslyšel: Ty jsi z Evropy? Načež se mladík rozvyprávěl o svém velkém zájmu, kterým je renesance. Renesance ve vidlákově!? Všichni přece říkají, že Horní Egypt je jen nutné zlo na cestě do sousední země. Tento mladý muž právě odcházel z hodin umění, které mu dávala místní paní učitelka. Povídal velmi dlouho o renesančních malířích, o Sixtinské kapli a byl nadšený, že se může dotknout 17

18 někoho, kdo ztělesňuje krásu Evropy. Vzhledem k tomu, že při cestách dbám na svůj zevnějšek, jsem reprezentoval důstojně, byť jsem byl neoholen. Orientálci dokáží vyprávět dlouho a barvitě, jejich slovní zásoba je obdivuhodná. Ani se nedivím mladým Češkám, že v Hurgádě podlehnou výřečným egyptským mladíkům. Po čase jsem ho ale přerušil a připomněl mu, co hledám. Ačkoliv jsem velmi rád, že právě on, pravoslavný křesťan z Egypta, je fascinován evropským uměním, rád bych navštívil katolický kostel. Nato mladý muž změnil tón a upozornil mě na důležitou věc řekl: Já nejsem křesťan, já jsem muslim. Načež se obrátil, s úsměvem oslovil místního kněze, který mě ochotně odvezl autem do katolického kostela. Na celý rozhovor jsem na čas zapomněl, ale pak se mi zase vynořil ve vzpomínkách, protože mi připomínal, že jsem v něm něčemu nebyl schopen porozumět. Otázka zněla: Proč je tak překvapivé, že se student s paní učitelkou schází nad renesancí? Vždyť je to tak prosté. Paní učitelka, žák, učebnice, obrázky atd. Ale mladý muslim v pravoslavném kostele u paní učitelky, se kterou studují evropskou renesanci, to je příliš silná kombinace. Vztahy křesťanů a muslimů v Egyptě nejsou vždy zcela harmonické. Nechtěl jsem se při popisu utíkat k nějakým banálním frázím, že si dobří lidé prostě rozumí, nebo že když se chce, tak to prostě jde atd., a že se lidé různého vyznání prostě mohou sejít a spolupracovat. Pojmenovat problém mi pomohl jistý profesor, který je teologem a také znalcem kultury, respektive anglické literatury. Při jednom rozhovoru mi řekl, že jako lidé žijeme celý život v kultuře, kterou není možné přesně definovat. A události v našem životě proto chápeme jako obrazy a příběhy, které mění naše životy. Kde se změní život jedince, tam se vytvoří nový obraz 18

19 a nový příběh, který má pro nás jistý význam. Tak roste kultura a mění se životy lidí. Chceme-li oslovit druhého člověka, je třeba to udělat v místě, kde se změnil jeho život, protože tomu místu rozumí on i já. Proto si rozumí lidé, kteří sdílejí určitou životní zkušenost. Nadšení pro fotbal spojí fanoušky olomoucké Sigmy, i když jsme teď spadli z první ligy, tak jsme pevně přesvědčeni, že se zase dostaneme zpět. Matky s malými dětmi dokáží sdílet radosti i strasti života bez rozdílu vyznání. Podobně i v životě celé společnosti se pro pomoc lidem s leukémií rozhodnou nejčastěji lidé, kteří sami ve svém životě ztratili někoho blízkého kvůli této těžké chorobě. Osobní zkušenost, která změnila jejich život, jim umožní porozumět druhým. Mladý muslim v Egyptě se setkal s paní učitelkou nad tématem renesance, které jim oběma změnilo život. V křesťanství to není nic nového. Svatý Pavel nepřišel s předem stanoveným kánonem knih Písma, s definovanou transsubstanciací (přeměna chleba a vína v Tělo a Krev Krista při mši svaté), s požadavkem na zvedání rukou při modlitbě a se stanovenou strukturou společnosti, včetně způsobu hospodaření a výběru finančních částek. Oslovil posluchače tam, kde to pro ně bylo srozumitelné, protože se tam změnil jejich život. Prožíval s nimi stejný obraz a konkrétní životní příběh. Proto píše: Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. (Gal 3,28) A na Areopagu Pavel říká Atéňanům, že jsou velmi zbožní a že jim chce vyprávět o neznámém bohu, jehož oltář si postavili. Křesťanství je v prožívání životní zkušenosti výjimečné, protože si nárokuje všeobecnost (katolicitu), schopnost vždy nově a aktuálně oslovit člověka v kterékoliv době, nikoliv vševládnost a celosvětovou direktivnost. Jak je to možné? Jeden velký teolog napsal, že křesťanství je zkušenost nového života, kterou 19

20 každý žije trochu jinak. Každý křesťan ochutnal nový život a stopy tohoto života může odhalovat i v životě druhých, věřících i nevěřících. Pan profesor mi pomohl pochopit setkání s mladým Egypťanem. Zároveň mi nasadil brouka do hlavy, protože mi tím naznačil, že se takto můžeme setkávat s každým a kdekoliv. Třeba s nevěřícími, s věřícími mormony a dokonce i s fanoušky Sparty nebo Slavie (!). Objevovat krásné, renesanční, moderní nebo dojemné obrazy a příběhy v životě druhého může být i příjemná činnost. Naše pozornost je na začátku roku 2015 věnována modlitbám za jednotu křesťanů, do které zahrnujeme i křesťany na Blízkém východě. Jejich životní příběh a obraz jejich životní zkušenosti je protkán násilím, nespravedlností a utrpením. Jednak tím pomáhají objevit tento rozměr lidského života i svým nekřesťanským spoluobčanům a neoddělitelně ho spojují s odpuštěním, nám však připomínají, že i v životech našich spoluobčanů i souvěrců jsou menší nebo větší příběhy bezpráví. Novoroční předsevzetí si nedávám, stačí mi zkušenost nového života, zatím jsem ji ještě zcela neodhalil. Přeji všem čtenářům hezký rok 2015 plný zkušenosti nového života. Jaroslav Franc Sestra Janina misionářka (1) V minulém čísle Hejčínského oka jsme otiskli dva texty naší voršilky, sestry Janiny Ołchawé. Nyní představujeme sestru Janinu ve vlastním vyprávění o její předchozí misijní práci, především v Senegalu. 20

21 Po 24 let svého pobytu v městě Thiès v Senegalu jsem byla v mezinárodní komunitě, kterou založily sestry voršilky Římské unie z Francie. Nadace vznikla zároveň se založením kolegia roku Když jsem v listopadu 1980 přijela do společenství, bylo v něm jedenáct sester pocházejících z osmi různých zemí: 21

22 z Francie, Itálie, Kanady, Polska, Belgie, Brazílie, Španělska a Slovinska. Jazykem, kterým jsme se dorozumívaly, byla francouzština, protože ta byla všeobecně oficiálním jazykem v Senegalu ještě z dob, kdy země byla francouzskou kolonií. Má počáteční práce spočívala v pečování o děti katolické i muslimské, které se každou středu od 16 hodin scházely v kostelích v rámci Katolické akce. Hnutí Katolická akce je v Senegalu velmi rozvinuté a kromě církevních aktivit zahrnuje i jiné oblasti společenského života. Katolická akce pro děti měla název CV A V. (Ta počáteční písmena znamenají Srdce bojovná, duše bojovné.) Této Akce se účastnily děti od 6 do 12 let, jejichž výchovou se zabývají dobrovolníci, katolíci pocházející ze stejné farnosti. Je to výchova dětí mladými lidmi, staršími kamarády. Moje práce spočívala ve spolupráci s mladými dobrovolníky, v přípravě společných setkání s dětmi, učení dětí životu ve skupinách, zpěvu písní, hrám i zábavě, ale i pomoci jiným, například starším lidem, ale nejenom to. Toto hnutí na začátku školní- Sestra Janina se žákyněmi 22

23 ho roku ovládalo celý Senegal, představitelé Senegalu spolu s odpovědnými kněžími a sestrami (jako já) připravovali program pro všechny skupiny v Senegalu. Vybrali jsme pro všechny skupiny jeden slogan například poslouchejte, písničku roku nebo jiné výchovné směrnice. Tyto motivy vedly k tomu, že se děti z celého Senegalu spojovaly a vyrůstaly v křesťanské výchově a v nezištné pomoci. Zároveň jsem začala pracovat na internátu za pomoci jedné belgické sestry. V internátu bylo umístěno 60 děvčat z katolické vesnice vzdálené asi 25 kilometrů od našeho města. Každá vesnice v Senegalu se snaží pro svou mládež, která od nich vyjíždí, zajistit nějaký dům, kde by katolická mládež mohla bydlet v dobách svých studií, aby na ně neměli vliv muslimové a nevedli je k přestupu na islám. O taková společenství mladých se stará nejčastěji kněz z jejich farnosti nebo rodiče těch mladých. Tento způsob pastorace přináší veliké plody. Mládež zůstává věrná tradicím dané etnické skupiny. V onom internátu jsem se čtyři roky věnovala také dívkám, které se rozhodovaly pro vstup do zdejšího společenství Dcery Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Každý rok vstupovaly jedna nebo dvě dívky do tohoto společenství. 23

24 Když jsem ve Francii v Tours získala diplom z francouzštiny, mohla jsem nastoupit do našeho soukromého kolegia voršilek jako vychovatelka i učitelka. Měla jsem na starosti dvě třídy. Připomínám, že v jedné třídě bylo 50, později dokonce 55 dívek. Kolegium bylo a dodnes je školou pouze pro děvčata, která v něm tráví čtyři roky a vycházejí s tzv. malou maturitou. Je to francouzský systém, stejně jako i program je podobný francouzskému. Kromě vychovatelství jsem také učila staré dějiny, katechismus pro katoličky a etiku pro muslimky. Podotýkám, že jsem jako katolička nemohla učit muslimské náboženství. Ale v Senegalu přijímají, že v katolických školách je etika pro muslimky. Jsou to témata, která se týkají každého člověka, jako třeba pravda, přátelství, spravedlnost, pracovitost apod. Jsou to neutrální témata tak jsme je nazývaly. Muslimské rodiny to akceptovaly. Naše kolegium mělo zhruba od 414 do 420 dívek. Polovina z nich byly katoličky. Na kolegiu se platí školné. Abychom školu udržely, musely jsme přijímat muslimky, které byly 24

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování CHARITNÍLISTY ročník1číslo2duben 2008 Putování Rodíme se jako malá bezbranná holátka. Na čas jsme ukryti v maminčině náručí, pak nás tatínek vede za ruku do světa, chvíli v něm běžíme sami, pakpokudmožnosněkým,akdyžsetovydaří,také

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 Vážení čtenáři, rodiče, podporovatelé školy NOE, INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 v minulém čísle infobulletinu jste se mohli dočíst o vzniku křesťanské mateřské školy, která zahájí svou činnost v září 2012.

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST III/2010 PRÁZDNINY ÚVODEM Drazí kyjovští farníci, pěkně Vás zdravím a děkuji za již skoro prožitý rok u Vás ve farnosti Kyjov. Jsem velmi rád, že mne zde Pán Bůh poslal jako

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

přijmi pečeť daru Ducha svatého.

přijmi pečeť daru Ducha svatého. Christel Holl Úvodní setkání kandidátů k biřmování metodický postup přijmi pečeť daru Ducha svatého. z liturgie biřmování MYŠLENKY K TÉMATU Návrh úvodního setkání chce pomoci v situaci, kdy se k biřmování

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně DUBEN 2014 Pobožnost křížové cesty při letošní duchovní obnově farnosti na Svatém Hostýně Úvodní slovo Je to již řada týdnů, kdy

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Stěhuji se. Knížka, která má dětem pomoci připravit se na přechod do nového domova

Stěhuji se. Knížka, která má dětem pomoci připravit se na přechod do nového domova Stěhuji se Knížka, která má dětem pomoci připravit se na přechod do nového domova Vzkaz dětem Tato knížka je tvoje. Kresli a zapisuj si do ní vše, co tě napadne a na co se chceš zeptat. Vzkaz rodičům a

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Dlouhodobý projekt CMŠ Pacov ve spolupráci. se SVČ Pacov UČÍME SE POMÁHAT. Projekt uskutečňujeme od školního roku 2006/2007

Dlouhodobý projekt CMŠ Pacov ve spolupráci. se SVČ Pacov UČÍME SE POMÁHAT. Projekt uskutečňujeme od školního roku 2006/2007 Dlouhodobý projekt CMŠ Pacov ve spolupráci se SVČ Pacov UČÍME SE POMÁHAT Projekt uskutečňujeme od školního roku 2006/2007 a každým rokem je doplňován a aktualizován. 1 Projekt Učíme se pomáhat Cokoli jste

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. ZAKROUŽKUJTE SPRÁVNOU ODPOVĚĎ a) Do jakého podnebného pásu patří Česká republika? A) tropického B) mírného C) subtropického b) Které pohoří z dvojice Šumava, Alpy je starší?

Více

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Dobrý den, dotazník, který máte právě před sebou, má za cíl zmapovat motivy a faktory, které mohou ovlivňovat rozhodování jednotlivce, zda poskytne finanční dar

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015 ÚVODNÍK Milí čtenáři a čtenářky Děníčku. Velikým tématem pro naši přípravu na Velikonoce je otázka, zda dokážeme druhé přivádět ke

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka T. G. Masaryk AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP na základě přečteného textu stručně charakterizuje osobnost T. G. Masaryka, zjistí některé události týkající se života této významné osobnosti - porozumění

Více

Homilie na mši při svěcení olejů 2002

Homilie na mši při svěcení olejů 2002 Homilie na mši při svěcení olejů 2002 Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě! Chci dnes mluvit především k vám, protože toto je vaše mše sv. Sestry a bratři, kteří se zde shromáždili, aby tu byli

Více

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA Animátorské hnutí Téma: Cíl: Realizace: Garanti výcviku: Termín: Organizační forma: Animátorské hnutí Naučit studenty pracovat pro druhé, budovat a vést společenství. Studenti mají možnost získat akreditaci

Více

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Latinsky: Ordo Baptismi parvulorum, editio typica 1969; editio typica altera 1973; nova reimpressio; nova impressio 2003. Česky: Křestní obřady (křest malých

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více