Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í"

Transkript

1 Městský úřad Králíky Č.J.: 4694/2013/ÚPSÚ/PI - 5/PI//ÚŘUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: 16469/2013 A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU: 5 LISTŮ PŘÍLOH: 0 DLE ROZDĚLOVNÍKU VYŘIZUJE: Petr Illichman TEL.: V KRÁLÍKÁCH Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky, odbor územního plánování a stavební úřad, jako stavební úřad příslušný dle 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Heřmanice, Brůna, 6 x chata knn, DTS, vn na pozemcích: stavební parcely parcelní číslo 118, 121, 138, pozemkové parcely parcelní číslo 41/1, 41/2, 54, 726/1, 762/3, 764, 765, 766/7, 1177/3, 1178/1, 1233, 1248, 1249/1, 1250, 1251/2, 1257/2, 1257/3, 1258/1, 1258/2, 1259/2, 1314 v kat. území Heřmanice, pozemkové parcely parcelní číslo 2127 (ostatní plocha), 2212 (ostatní plocha), 2214 (trvalý travní porost), 2368 (ostatní plocha), 2669 (ostatní plocha), 2679 (vodní plocha), 2682 (ostatní plocha), 2765 (ostatní plocha) v kat. území Horní Lipka, parcelní číslo PK 722, PK 1177/1 a PK 1251 v kat. území Heřmanice, kterou podal ČEZ Distribuce, a. s. (IČ ), Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín 2 zastupuje MONTPROJEKT, a.s. (IČ ), Arnošta z Pardubic 2082, Zelené Předměstí, Pardubice 2 takto: Podle 79 a 92 odst. 1 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů vydává ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby pro stavbu: Heřmanice, Brůna, 6 x chata knn, DTS, vn na pozemcích: stavební parcely parcelní číslo 118, 121, 138, pozemkové parcely parcelní číslo 41/1, 41/2, 54, 726/1, 762/3, 764, 765, 766/7, 1177/3, 1178/1, 1233, 1248, 1249/1, 1250, 1251/2, 1257/2, 1257/3, 1258/1, 1258/2, 1259/2, 1314 v kat. území Heřmanice, pozemkové parcely parcelní číslo 2127 (ostatní plocha), 2212 (ostatní plocha), 2214 (trvalý travní porost), 2368 (ostatní plocha), 2669 (ostatní plocha), 2679 (vodní plocha), 2682 (ostatní plocha), 2765 (ostatní plocha) v kat. území Horní Lipka, parcelní číslo PK 722, PK 1177/1 a PK 1251 v kat. území Heřmanice. Stavba bude obsahovat: Na stávající venkovní vedení vn 22kV, které slouží k napájení stávající zděné distribuční trafostanice č. UO_110 v obci Horní Lipka, bude provedena výměna rohového stožáru č. 58. Na tento stožár bude namontován svislý odpínač typu FLc GB S 22kV. Z odpínače bude proveden kabelový svod vn a kabel vn 22kV typu AXEKVCE 3c1c120mm 2 bude zapojen do nové transformační stanice. Trasa kabelového vedení 22kV je volena podél místních komunikací, přechody pod silnicí a vodními toky budou provedeny protlaky. Na pozemku p.p.č. 726/1 v katastrálním území obce Heřmanice u Králík, bude vybudována nová distribuční pochozí trafostanice BETONBAU, typ UF V TS bude umístěn rozvaděč vn se třemi poli a transformátor 100kVA. Z nn rozvaděče nové TS budou provedeny - kabely typu 1-AYKY-J 3x120+70mm 2 - dva nové kabelové vývody 1kV pro připojení šesti objektů. Připojení odběrných míst bude přes pojistkové kabelové pilíře umístěné v blízkosti připojovaných objektů. Pro umístění, projektovou přípravu a provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 1. Umístění stavby: Trasa kabelového vedení vn, nn a umístění nové transformační stanice jsou patrné ze situačního plánu v měřítku 1 : Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu: Stavba nevyžaduje změnu dopravní infrastruktury, jedná se o liniovou stavbu energetiky, bez napojení na ostatní technickou infrastrukturu /2013/ÚPSÚ/PI - 5/PI//ÚŘUS/Rozh

2 3. Staveniště: Staveniště bude zřízeno na pozemcích dotčených stavbou. S majiteli pozemků bude záměr vybudování staveniště předem projednán. Staveniště bude ohraničeno a označeno štítkem až do ukončení stavebních prací. 4. Přístup na staveniště: Přístup na staveniště je zabezpečeno po silnici II. třídy č. 312 vedoucí z Králík do Hanušovic, poté po silnici III. třídy č směrem na Horní Lipku, která sousedí s pozemkem dotčeným stavbou. 5. Napojení staveniště na zdroj vody a el. energie: Napojení na vodovod a kanalizaci nebude realizováno. Přívod elektrické energie pro potřeby zařízení staveniště bude řešeno dieselovým agregátem. Voda bude na staveniště dovážena v cisternách, WC budou umístěny mobilní. 6. Vytýčení v terénu: Před započetí prací bude projektované vedení vytyčeno odpovědným geodetem. 7. Přebytečná zemina: Přebytečná zemina bude uložena na obecní skládce. 8. Povrchové úpravy: Před dokončením zemních a montážních prací bude trasa kabelového vedení zaměřena od budov a oplocení a zakreslena do polohopisného plánu skutečného provedení kabelového vedení 1kV a 22kV. Pod dokončení zemních prací bude v jednotlivých úsecích kabelové trasy provedena konečná úprava povrchu terénu dle požadavků a dispozic správců komunikací a dotčených ploch. 9. Prováděcí stavební firma bude před zahájením realizace stavby a výkopových prací s dostatečným předstihem informovat o této skutečnosti účastníky řízení pana Petra Hrbka, Komenského 638, Velké Losiny a Ing. Jarmilu Urbanovou, Šumavská 2183/35, Šumperk. S těmito účastníky řízení bude provedena součinnost při provádění zemních prací v blízkosti jejich soukromých pozemků a křížení inženýrských sítí. Podmínky vyplývající ze stanovisek správních orgánů a vlastníků inženýrských sítí: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, ze dne pod čj.: Telefonica O2 ČR, a. s., Masarykovo náměstí 2655, Pardubice, ze dne pod čj.: /12. Z těchto vyjádření se stávají závazné podmínky týkající se umístění stavby. Městský úřad odbor ŽP, Velké náměstí 5, Králíky, ze dne pod čj.: 826/2013/ŽP/RM/ Orgán ochrany přírody a krajiny: - Ing. Josef Orlita Podle 5 odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nesmí při stavebních pracích docházet k nadměrnému úhynu rostlin nebo zraňování a úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů. Podle 7 odst. 1 jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením. Ve smyslu tohoto paragrafu stanovuje k ochraně dřevin pásmo v šířce minimálně 3 metry od paty stromů. V tomto pásmu je zakázáno provádět výkopové práce strojním způsobem, ukládat zeminu a stavební materiál. Se stavbou souhlasíme za předpokladu respektování obecných podmínek ochrany rostlin a živočichů podle 5 a ochrany dřevin podle 7 a 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon). Kácení dřevin rostoucích mimo les je podle 8 odst. 1 zákona možno provádět pouze na základě řádného rozhodnutí místně příslušného orgánu ochrany přírody. 2. Orgán státní správy lesů: - Ing. Josef Orlita Z předložené dokumentace je zřejmé, že navrhovaná stavba je situována na PUPFL. Investor stavby požádá orgán státní správy lesů (Městský úřad Králíky odbor ŽP) o vydání souhlasu k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území na PUPFL od okraje lesa ( 14 odst. 2 a 48 a, písmeno b) zákona č. 289/1995 Sb. o lesích (souhlas ze dne pod čj.: 7606/2013/ŽP/JO/2). Z předložené dokumentace je zřejmé, že navrhovaná stavba je situována na pozemcích určených k plnění funkcí lesa a v ochranném pásmu lesa, tj. do 50 m od okraje lesa. Investor stavby požádá orgán /2013/ÚPSÚ/PI - 5/PI//ÚŘUS/Rozh

3 státní správy lesů (MěÚ Králíky obor ŽP) o vydání souhlasu k vdání rozhodnutí o umístění stavby na pozemcích určených k plnění funkcí lesa podle 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) (souhlas ze dne pod čj.: 7606/2013/ŽP/JO/2). 3. Orgán ochrany ZPF: -pí. Renáta Macošková Budou-li pozemky dotčené stavbou knn, DTS vn v době kratší než 1 rok uvedeny do původního stavu, není třeba souhlasu orgánu ZPF k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (dle 9 odst. 2, písmeno c) zákona č. 334/1992 Sb. ve znění pozdějších platných předpisů). 4. Orgán v oblasti nakládání s odpady: -p. Pavel Brandejs Věcně a místně příslušný podle 79 odst. 3 písm. c) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech vydává ke shora uvedené věci toto vyjádření: S odpady vzniklými během realizace projektu musí být nakládáno v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a příslušnými prováděcími předpisy. Po dokončení stavby bude na požádání předložen přehled odpadů, které vzniknou při stavební činnosti a způsob jejich využití. 5. Vodoprávní úřad: - pí. Galina Slavíková K záměru znázorněnému v situačním plánku vám sdělujeme, že se stavba dotýká koryta vodního toku. K realizaci záměru je investor povinen mít souhlas vodoprávního úřadu udělený podle 17 vodního zákona (souhlas ze dne pod čj.: 3425/2013/ŽP/RU/2). Městský úřad odbor ŽP, Velké náměstí 5, Králíky, ze dne pod čj.: 3425/2013/ŽP/RU/2. Při realizaci stavby budou provedena taková opatření, aby závadné látky dle 39 vodního zákona (tj. látky, které nejsou odpadními ani důlními vodami, a které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních povrchových vod) nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržovány preventivní opatření k zabránění případným úkapům ropných látek. V blízkosti vodních toků a na pozemcích, na kterých je situována stavba, nebudou volně skladovány závadné látky, lehce odplavitelný materiál a stavební materiál. Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. Po dokončení stavebních prací bude odklizen veškerý materiál, který byl v souvislosti se stavbou uložen v blízkosti vodních toků nebo napadal do průtočného profilu. Při realizaci stavby bude dodržena podmínka správce vodního toku Povodí Labe, státní podnik, uvedené ve stanovisku ze dne pod zn. PVZ/13/2764/Ka/O, a to následující: chránička kabelů bude uložena min. 1 m pod pevným dnem křížení toků. Lesy ČR, s.p., Lesní správa Hanušovice, Osvobození 251, Hanušovice, ze dne pod čj.: LCR124/000123/2013. Výkopové práce přes lesní pozemky s právem hospodařit pro Lesy ČR, s.p. budou provedeny šetrně k lesnímu porostu, pokud možno bez nutnosti kácení. Po ukončení stavby, na základě geometrického zaměření bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene spočívající v uložení kabelového vedení do lesních pozemků. Správa a údržba silnic Pardubického kraje, útvar majetkové správy, Doubravice 98, Pardubice, oddělení majetkové správy Ústí nad Orlicí, Třebovská 333/II, ze dne pod čj.: SUSPK 547/2013. Stavební práce budou prováděny dodavatelsky oprávněnou osobou. Při stavebních pracích nebude narušen povrch vozovky. Dodavatel nebude bez předchozího povolení používat ani na přechodnou dobu vozovky silnice jako skladiště materiálu a manipulační prostor pro mechanizmy. Dodavatel v předstihu 30 dnů požádá správní úřad o povolení ke zvláštnímu užívání silnic k provádění stavebních prací podle 25, odst. 6 písm c, bod (3) zákona. Žádost bude podána s předchozím souhlasem SÚS Pardubického kraje. V této souvislosti bude předložena SÚS Pardubického kraje úplná projektová dokumentace, včetně dokladové části, která bude obsahovat tento souhlas a Rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu o umístění podzemního zařízení. Bez těchto dokladů nebude souhlas se stavebními pracemi vydán /2013/ÚPSÚ/PI - 5/PI//ÚŘUS/Rozh

4 Policie ČR Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát, Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí, ze dne pod čj.: KRPE /ČJ Pokud dojde po dobu prací k omezení silničního provozu nebo v případě zvláštního užívání ve smyslu ust. 25 z. č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bude zhotovitelem předložena žádost o vyjádření obsahující odborně zpracovaný grafický návrh přechodného dopravního značení a poté se zdejší součást PČR písemně vyjádří ve smyslu ust. 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích v platném znění. Zákres polohy vedení v naší správě vám poskytne: Policie ČR, Správa Pardubického kraje, OKTI, Na Spravedlnosti 2516, Pardubice. Městský úřad odbor VTS, Velké náměstí 5, Králíky, ze dne pod čj.: 950/2013/VTS/PS/ sv03. Před zahájením stavebních prací a po jejich ukončení požádáte odpovědného zástupce vlastníka dotčené pozemní komunikace veřejně přístupné účelové komunikace v k.ú. Horní Lipka a Heřmanice u Králík, která slouží k obsluze přilehlých nemovitostí a jako spojovací komunikace silnic III/31225 a III/31222 (MěÚ Králíky, odbor výstavby a technické správy) o její protokolární předání. Zhotovitel stavby nebude bez předchozího povolení používat ani na přechodnou dobu vozovky komunikace jako skladiště materiálu a manipulační prostor pro mechanizmy. Stanovuje se záruční doba 36 měsíců od převzetí odpovědným zástupcem vlastníka dotčené komunikace (MěÚ Králíky, odbor výstavby a technické správy). Držitel tohoto povolení ručí za veškeré závady, které se vyskytnou v záruční době a za škody vzniklé v souvislosti s těmito závadami. Dále je držitel povolení povinen provést okamžitě odstranění závad vlastním nákladem. Věcné břemeno v souvislosti s uložením podzemního vedení inženýrských sítí bude zřízeno na základě příslušné smlouvy a za úplatu (MěÚ Králíky, odbor majetkový). Městský úřad odbor školství, kultury a tělovýchovy, Velké náměstí 5, Králíky, ze dne pod čj.: 887/2013/ŠKT/VS. Stavebník je povinen již od doby přípravy stavby oznámit záměr provádění stavební činnosti na území s archeologickými nálezy Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Služby města Králíky, Růžová 462, Králíky, ze dne pod čj.: LH. V případě poškození našich zařízení je toto nutné nahlásit naší firmě a provést opravu na náklady dodavatele stavby. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, ze dne pod čj.: PVZ/13/2764/Ka/0. Z hlediska plánování v oblasti vod je navrhovaný záměr možný. Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a z hlediska správy vodního toku souhlasíme s navrženým záměrem za předpokladu splnění následující podmínky: chránička kabelů bude uložena min. 1 m pod pevným dnem křížení toků. Z hlediska majetkoprávních vztahů sdělujeme, že se navržený záměr dotýká majetku státu (p.p.č v k.ú. Horní Lipka), ke kterému vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik a z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízení, vedených k tomuto záměru podle vodního nebo stavebního zákona. Způsob možného vypořádání majetkoprávních vztahů záměrem (stavbou, činností) dotčeného majetku státu, lze před zahájením správních řízení projednat s Povodím Labe, státním podnikem závodem Pardubice, Cihelna 135, Pardubice, po předložení samostatné žádosti, doložené doklady stejnými, jako vyžaduje vodní a stavební zákon a jejich prováděcí předpisy pro zahájení řízení a rozhodnutí v požadované věci. V žádosti je třeba uvést odkaz na značku (číslo jednací) tohoto stanoviska. Upozorňujeme Vás na skutečnost, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za případné škody vzniklé průchodem velkých vod. Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně /2013/ÚPSÚ/PI - 5/PI//ÚŘUS/Rozh

5 30 dnů předem dle 120 odst. 1 stavebního zákona. Účastníci řízení podle 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"): ČEZ Distribuce, a. s. (IČ ), Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín 2 MONTPROJEKT, a.s. (IČ ), Arnošta z Pardubic 2082, Zelené Předměstí, Pardubice 2 Město Králíky, Velké náměstí 5, Králíky Účastníci řízení podle 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"): Zdeněk Bálka, Starohorská 629/2, Velké Pavlovice Holásková Marie, Orlice 156, Letohrad Petr Hrbek, Komenského 638, Velké Losiny Eva Hrbková, Komenského 638, Velké Losiny Ladislav Kapucián, Záměl 171, Potštejn Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové 8 Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové 3 Služby města Králíky s.r.o., Růžová 462, Králíky Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, Pardubice 19 Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha 3 Richard Švec, Heřmanice 12, Králíky Květoslava Švecová, Heřmanice 12, Králíky Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Michle, Praha 4 Ing. Jiří Urban, Šumavská 2183/35, Šumperk 1 Ing. Jarmila Urbanová, Šumavská 2183/35, Šumperk 1 Jiřina Zieglerová, Želeč 11, Brodek u Prostějova O důvodnění Městský úřad Králíky, odbor územního plánování a stavební úřad obdržel dne žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. Městský úřad Králíky, odbor územního plánování a stavební úřad opatřením ze dne oznámil v souladu s ustanovením 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den: (úterý) konané v místě: kancelář odboru UPaSU, 1.patro, dveře č.8. Námitky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání. Návrh byl doložen (i v průběhu územního řízení) těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy: Městský úřad odbor ŽP, Velké náměstí 5, Králíky, ze dne pod čj.: 3425/2013/ŽP/RU/2. Městský úřad odbor ŽP, Velké náměstí 5, Králíky, ze dne pod čj.: 826/2013/ŽP/RM/2-12. Městský úřad odbor ŽP, Velké náměstí 5, Králíky, ze dne pod čj.: 7606/2013/ŽP/JO/2. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, ze dne pod čj.: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, ze dne pod čj.: ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, Praha 4, ze dne pod čj.: ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, Praha 4, ze dne pod čj.: Telefonica O2 ČR, a. s., Masarykovo náměstí 2655, Pardubice, ze dne pod čj.: /12. RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, Brno, ze dne pod čj.: Vodovody a kanalizace, a. s., Slezská 350, Jablonné nad Orlicí, ze dne pod čj.: JA/LN/13/0032/0. Česká republika Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice se sídlem Teplého 1899, Pardubice, ze dne pod čj.: 735/23958-ÚP/ Lesy ČR, s.p., Lesní správa Hanušovice, Osvobození 251, Hanušovice, ze dne pod čj.: LCR124/000123/2013. Lesy České Republiky, s.p., správa toků oblast povodí Labe, Přemyslova 1106, Hradec Králové, ze dne pod čj.: LCR953/000803/2013. Správa a údržba silnic Pardubického kraje, útvar majetkové správy, Doubravice 98, Pardubice, oddělení majetkové správy Ústí nad Orlicí, Třebovská 333/II, ze dne pod čj.: SUSPK 547/ /2013/ÚPSÚ/PI - 5/PI//ÚŘUS/Rozh

6 Policie ČR Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát, Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí, ze dne pod čj.: KRPE /ČJ Městský úřad odbor VTS, Velké náměstí 5, Králíky, ze dne pod čj.: 950/2013/VTS/PS/ sv03. Městský úřad odbor VTS, Velké náměstí 5, Králíky, ze dne pod čj.: 950/2013/VTS/PS/ ZU12. Městský úřad odbor školství, kultury a tělovýchovy, Velké náměstí 5, Králíky, ze dne pod čj.: 887/2013/ŠKT/VS. Městský úřad odbor školství, kultury a tělovýchovy, Velké náměstí 5, Králíky, ze dne pod čj.: 7525/2013/ŠKT/JD. Služby města Králíky, Růžová 462, Králíky, ze dne pod čj.: LH. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, nám. Komenského 215, Pardubice, ze dne pod čj.: KrÚ 16093/2013/OŽPZ/CH. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, nám. Komenského 215, Pardubice, ze dne pod čj.: 15274/2013/OŽPZ/Pe. Povodí Labe, Státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, ze dne pod čj.: PVZ/13/2764/Ka/0. Městský úřad majetkový odbor, Velké náměstí 5, Králíky, ze dne pod čj.: 549/2013/MO/HK. Předložená žádost o umístění stavby je v souladu s 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb. Je podána na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb. K žádosti byly připojeny přílohy uvedené v části B přílohy č. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb. a dále byly předloženy podklady dle 86 odst. 2 a 3 stavebního zákona. Veškeré přílohy a podklady přiložené k žádosti a došlé v průběhu řízení jsou založeny ve spisu stavebního úřadu v této věci. Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí je vypracována v souladu s přílohou č.1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., je zpracována osobami oprávněnými k výkonu činnosti ve smyslu 158 stavebního zákona. Navrhovatel v řízení prokázal, že má k pozemkům, na nichž se stavba kabelového vedení umisťuje, jiné právo založené smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s vlastníky dotčených pozemků na nichž se stavba umísťuje. Tyto smlouvy jsou součástí projektové dokumentace. Stavební úřad se v rámci řízení zabýval otázkou stanovení okruhu účastníků řízení v souladu s ustanovením 85 stavebního zákona. Účastníkem řízení stanovil podle 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4 zastupuje Monoprojekt, a.s., Arnošta z Pardubic 2082, Pardubice. Účastníkem řízení stanovil podle 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona: Město Králíky. Účastníkem řízení stanovil podle 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona: 2212, 2682, 2765 v kat. území Horní Lipka, 1258/1, 1250, 1248, PK 1177/1, 1233, 1258/2, 1177/3 v kat. území Heřmanice u Králík, MĚSTO KRÁLÍKY, Velké náměstí 5, Králíky, 2127 v k.ú. Horní Lipka, 1259/2, PK 1251, GP 722, 1251/2, 1249/1, 1257/2 v k.ú. Heřmanice u Králík, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha 3, 2214, 2368 v k.ú. Horní Lipka, Urban Jiří Ing., Šumavská 2183/35, Šumperk, Urbanová Jarmila Ing., Šumavská 2183/35, Šumperk, 2679 v k.ú. Horní Lipka, Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové, 2669 v k.ú. Horní Lipka, 1314 v k.ú. Heřmanice u Králík, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, Pardubice, 726/1 v k.ú. Heřmanice u Králík, Švecová Květoslava, Heřmanice 12, Králíky, st. 138 v k.ú. Heřmanice u Králík, Kapucián Ladislav, č.p. 171, Záměl, 1178/1 v k.ú. Heřmanice u Králík, Holásková Marie, Orlice 156, Letohrad, 41/1 v k.ú. Heřmanice u Králík, Zieglerová Jiřina, č.p. 11, Želeč, 41/2 v k.ú. Heřmanice u Králík, Švec Richard, Heřmanice 12, Králíky, 764, 1257/3, 762/3, 765, 766/7, 54 v k.ú. Heřmanice u Králík, Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, st. 121 v k.ú. Heřmanice u Králík, Hrbek Petr Ing., Komenského 638, Velké Losiny, Hrbková Eva, Komenského 638, Velké Losiny, st. 118 v k.ú. Heřmanice u Králík, Bálka Zdeněk, Starohorská 629/2, Velké Pavlovice. Účastníkem řízení stanovil podle 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona: ostatní účastníci řízení ve vztahu k pozemkům přímo dotčených stavbou, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo pozemkům nebo stavbám na nich může být rozhodnutím přímo dotčeno. Správci sítí: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, Služby města Králíky, Růžová 462, Králíky, Telefonica O2 ČR, a. s., Masarykovo náměstí 2655, Pardubice, Povodí Labe, Víta /2013/ÚPSÚ/PI - 5/PI//ÚŘUS/Rozh

7 Nejedlého 951, Hradec Králové. Jedná se o vlastníky pozemku, nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo osoby, jejíž vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím o umístění stavby přímo dotčeno. Mezi dotčené orgány státní správy stavební úřad zahrnul: Městský úřad odbor ŽP, Velké náměstí 5, Králíky, Lesy ČR, s.p., Lesní správa Hanušovice, Osvobození 251, Hanušovice, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, útvar majetkové správy, Doubravice 98, Pardubice, oddělení majetkové správy Ústí nad Orlicí, Třebovská 333/II, Policie ČR Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát, Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí, Městský úřad odbor VTS, Velké náměstí 5, Králíky, Městský úřad odbor školství, kultury a tělovýchovy, Velké náměstí 5, Králíky, Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové. Vzhledem k tomu, že je v řízení víc jak 30 účastníků jedná se o řízení s velkým počtem účastníků, doručuje se oznámení o zahájení územního řízení účastníkům řízení uvedeným v 85 odst. 1, odst. 2 písm. a) stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě, účastníkům řízení uvedeným v 85 odst. 2 písm. b, c) stavebního zákona veřejnou vyhláškou. Městský úřad Králíky, odbor územního plánování a stavebního úřadu opatřením ze dne oznámil zahájení územního řízení o umístění stavby a nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na a zároveň upozornil, že závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti mohou být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto; dále poučil účastníky řízení o právech a povinnostech vyplývajících ze správního řádu. O průběhu veřejného ústního jednání spojeného s ohledáním na místě byl sepsán protokol. Přítomní účastníci řízení byli seznámeni s podaným návrhem na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, jeho přílohami, dokumentací k územnímu řízení a byla jim dána možnost nahlédnout do spisu stavebního úřadu vedeném v této věci a vyjádřit se k projednávané věci. Do doby konání ústního jednání a ani v jeho průběhu nebyly uplatněny nesouhlasná stanoviska dotčených orgánů ani připomínky veřejnosti. Městský úřad Králíky, odbor územního plánování a stavební úřad posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v 90 stavebního zákona a projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány. Přezkoumal doklady podané spolu s žádostí i v průběhu řízení a dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí. Zjistil, že umístění stavby vyhovuje požadavkům na umísťování staveb obsaženým v ustanoveních vyhlášky č. 501/2006 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, ze dne 10. listopadu 2006 o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášek č. 269/2009 Sb., č. 22/2010 Sb., č. 20/2011 Sb. a č. 431/2012 Sb. Umístěním stavby Heřmanice, Brůna, 6 x chata knn, DTS, vn a jeho následným provozem nebude nad přípustnou míru obtěžováno okolí. Zvlášť byl posuzován soulad stavby s cíli a záměry územního plánování. Dle 18 odst. 5 stavebního zákona lze v nezastavěném území v souladu s jeho charakterem umísťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Stavba Heřmanice, Brůna, 6 x chata knn, DTS, vn je stavbou veřejné technické infrastruktury. Stavba Heřmanice, Brůna, 6 x chata knn, DTS, vn a její užívání nezhorší životní prostředí v dané lokalitě, nebude ohrožovat život, zdraví, zdravé životní podmínky uživatelů ani uživatelů okolních staveb, nebude způsobovat hluk a vibrace, není zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření. Stavba nebude mít žádný negativní vliv na obyvatelstvo či strukturu a mimořádné funkční využití území. Svým charakterem se nezařazuje mezi objekty, které je nutné posuzovat z hlediska vlivu stavby na ŽP podle zákona č. 100/2001 Sb., ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění zákonů č. 93/2004 Sb., č. 163/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 216/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 436/2009 Sb., č. 38/2012 Sb., č. 85/2012 Sb., č. 167/2012 Sb. a č. 350/2012 Sb. Staveniště bude zřízeno na pozemcích dotčených stavbou. S majiteli pozemků bude záměr vybudování staveniště předem projednán. Staveniště bude ohraničeno a označeno štítkem až do ukončení stavebních prací. Vzhledem k tomu, že navržená stavba bude spojena se zemními pracemi, byla stavebnímu úřadu předložena vyjádření: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, ze dne pod čj.: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, ze dne pod čj.: /2013/ÚPSÚ/PI - 5/PI//ÚŘUS/Rozh

8 ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, Praha 4, ze dne pod čj.: ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, Praha 4, ze dne pod čj.: Telefonica O2 ČR, a. s., Masarykovo náměstí 2655, Pardubice, ze dne pod čj.: /12. RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, Brno, ze dne pod čj.: Vodovody a kanalizace, a. s., Slezská 350, Jablonné nad Orlicí, ze dne pod čj.: JA/LN/13/0032/0. Česká republika Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice se sídlem Teplého 1899, Pardubice, ze dne pod čj.: 735/23958-ÚP/ Služby města Králíky, Růžová 462, Králíky, ze dne pod čj.: LH. Stavební úřad se zabýval požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, ze dne 5. listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, dle které se nejedná o stavbu, na kterou se vztahují ustanovení této vyhlášky. Městský úřad Králíky, odbor územního plánování a stavební úřad v průběhu územního řízení o umístění stavby neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku. Vypořádání s námitkami účastníků řízení: V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky. Vyhodnocení připomínek veřejnosti: V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné připomínky. Seznam všech účastníků řízení: Zdeněk Bálka, ČEZ Distribuce, a. s., Holásková Marie, Petr Hrbek, Eva Hrbková, Ladislav Kapucián, Lesy České republiky, s.p., Město Králíky, MONTPROJEKT, a.s., Povodí Labe, státní podnik, Služby města Králíky s.r.o., Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Státní pozemkový úřad, Richard Švec, Květoslava Švecová, Telefónica Czech Republic, a.s., Ing. Jiří Urban, Ing. Jarmila Urbanová a Jiřina Zieglerová. Ostatní účastníci řízení ve vztahu k pozemkům přímo dotčených stavbou, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo pozemkům nebo stavbám na nich může být rozhodnutím přímo dotčeno Stanovení okruhu účastníků řízení: Při vymezování okruhu účastníků řízení vycházel stavební úřad z ustanovení 85 stavebního zákona. Stavební úřad Králíky, po shromáždění všech potřebných podkladů opatřením ze dne seznámil s touto skutečností účastníky řízení a ve smyslu ustanovení 36 odst. 3 správního řádu, jim dal možnost před vydáním rozhodnutí ve věci se vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Při posuzování a rozhodování stavební úřad vycházel ze spolehlivě zjištěných důkazů, které posuzoval jednotlivě i ve vzájemných souvislostech, řídil se platnými právními předpisy, zejména zákon č. 183/2006 Sb., ze dne 14. března 2006, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákonů č. 68/2007 Sb., č. 191/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 345/2009 Sb., č. 379/2009 Sb., č. 424/2010 Sb., č. 420/2011 Sb., č. 142/2012 Sb., č. 167/2012 Sb. a č. 350/2012 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., ze dne 17. srpna 2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vyhláška č. 499/2006 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., vyhláška č. 501/2006 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, ze dne 10. listopadu 2006 o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášek č. 269/2009 Sb., č. 22/2010 Sb., č. 20/2011 Sb. a č. 431/2012 Sb., vyhláška č. 503/2006 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, vyhláška č. 268/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., vyhláška č. 398/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, ze dne 5. listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, zákon č. 500/2004 Sb., ze dne 24. června 2004, správní řád ve znění zákonů č. 413/2005 Sb., č. 384/2008 Sb., č. 7/2009 Sb., č. 227/2009 Sb. a č. 167/2012 Sb., usnesení č. 2/1993 Sb. předsednictva České národní rady, ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb /2013/ÚPSÚ/PI - 5/PI//ÚŘUS/Rozh

9 Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena. Městský úřad Králíky, odbor územního plánování a stavební úřad v průběhu územního řízení o umístění stavby neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku. Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyl-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává, c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti. P o učení Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení odboru majetkovému a stavebního řádu kraje Krajského úřadu, Pardubice podáním u Městského úřadu Králíky, odboru územního plánování a stavebního úřadu. První den lhůty je následující po dni oznámení. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení 81 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení odboru majetkového a stavebního řádu Krajského úřadu, Pardubice podáním učiněným u Městského úřadu Králíky, odboru územního plánování a stavebního úřadu.odvolání se podává v počtu 20 x. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad, Králíky. Podané odvolání má v souladu s ustanovením 81 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Otisk úředního razítka Městského úřadu Králíky Bc. Dana Nosková v. r. vedoucí odboru územního plánování a stavební úřad Za správnost vyhotovení: Petr Illichman v. r. referent odboru územního plánování a stavební úřad R o z dělovník Účastníci řízení Doručení jednotlivě: Zdeněk Bálka, Starohorská 629/2, Velké Pavlovice ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín 2 Holásková Marie, Orlice 156, Letohrad, Petr Hrbek, Komenského 638, Velké Losiny Eva Hrbková, Komenského 638, Velké Losiny Ladislav Kapucián, Záměl 171, Potštejn Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové 8 Město Králíky, Velké náměstí 5, Králíky /2013/ÚPSÚ/PI - 5/PI//ÚŘUS/Rozh

10 MONTPROJEKT, a.s., Arnošta z Pardubic 2082, Zelené Předměstí, Pardubice 2 Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové 3 Služby města Králíky s.r.o., Růžová 462, Králíky Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, Pardubice 19 Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha 3 Richard Švec, Heřmanice 12, Králíky Květoslava Švecová, Heřmanice 12, Králíky Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Michle, Praha 4 Ing. Jiří Urban, Šumavská 2183/35, Šumperk 1 Ing. Jarmila Urbanová, Šumavská 2183/35, Šumperk 1 Jiřina Zieglerová, Želeč 11, Brodek u Prostějova Dotčené orgány (doručení jednotlivě) Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, Zelené Předměstí, Pardubice 2 Lesy České republiky, s.p., Osvobození 251, Hanušovice Městský úřad - odbor ŽP, Velké náměstí 5, Králíky Městský úřad Králíky - odbor ŠKT, Velké náměstí 5, Králíky Městský úřad Králíky, odbor VTS, Velké náměstí 5, Králíky Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové 3 Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, Pardubice 19 Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 17, odst. 1 písm. f) sazebníku ve výši 20000,- Kč byl zaplacen převodním příkazem dne Stavba nesmí být zahájena, dokud územní rozhodnutí nenabude právní moci /2013/ÚPSÚ/PI - 5/PI//ÚŘUS/Rozh

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012 *mujcx00fa5ff* MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/24707/SU/Ves Jičín, dne 19.9.2012 Spisová značka: Výst. 2012/17982/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1173/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1173/2012 Milín, dne: 12.11.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.: 667-211/15 Zlonice dne 18.6.2015 Vyřizuje: František

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1674/1676/2012 Milín, dne: 15.3.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z

Více

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 498-5/2012-328/R V Proseči dne 8.11.2012 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování, nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č. jednací : 981/2011/OVÚP/6/ÚR-47 v Boru dne 20.5.2011 Vyřizuje : Říha Telefon : 374 756 128 E-mail : ovup@mubor.cz

Více

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 5.3.2008 VÚP 328.3/330-202/277/08 VK-31 Ing. Vlasta

Více

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/09-3771/2009-392/PJ Rousínov, dne 17. června 2009 Oprávněná úřední

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Novostavba rodinného domu

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Novostavba rodinného domu Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/41168-10/4675-2010/vn Dvůr Králové nad Labem, dne 04. února 2011

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 10.07.2013 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: Telefon: 487 881 203

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax. MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.: 465 621 215 Č. j.: 108/2013/2300/11 Č.sp. 5620/2012/2300/11 V Letohradě dne 7.1.2013

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ţ O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ţ i v o t n í h o p r o s t ř e d í náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběţovice 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.1729/2010/per/2-5. Bakov nad Jizerou, dne: 8.2.2011 Vyřizuje: Lubomír Peroutka E-mail: peroutka@bakovnj.cz Žadatelé:

Více

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 V Tršicích dne 24. 5. 2013 Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/419/2013-Ka Oprávněná úřední osoba pro vyřízení k podpisu: Ing.

Více

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2 MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁCHOD Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, tel. 491 405 111 ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ odloučené pracoviště: Náchod, Palachova 1303 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.875/2012/sle/330 /10-5. Bakov nad Jizerou, dne: 2.7.2012 Vyřizuje: Anna Šlechtová E-mail: slechtova@bakovnj.cz Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 55/2013 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 1215/2014/Fi/Souh Jilemnice, dne: 27.1.2014 Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-4858/2011-746/HH Rousínov, dne 11. října 2011 Oprávněná úřední

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou OBEC LUPENICE CHODNÍK PŘI III/31810

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou OBEC LUPENICE CHODNÍK PŘI III/31810 MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.:OVŽP/16444/15-2955/15/Dost

Více

Žadatel: Město Proseč, IČO 00270741, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče R O Z H O D N U T Í

Žadatel: Město Proseč, IČO 00270741, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče R O Z H O D N U T Í Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j.760-4/2012-330/R V Proseči dne 25.10.2012 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 Žadatel: V E Ř E J N Á V Y H L Á

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov muvrx001z27a MUVRX001Z27A Váš dopis zn.: Ze dne: Č.j.: MUVR 2553/2009 Sp.Zn.: SPIS 560/2009/VAŽP40 9 Vyřizuje: Slívová

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst. 824/2008/slez/330-5 Bakov nad Jizerou, dne: 28.5.2008 Vyřizuje: Petr Slezák E-mail: slezak@bakovnj.cz Telefon: 326

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j.: VÚP/5900-2014/5837-2013/vls Spis. a skart. znak: 328.3 A Počet příloh:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Žadatel: Naše čj.: SU 71379/12-Hav. a školní jídelna, IČ 48665771 Býchory

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Žadatel: Naše čj.: SU 71379/12-Hav. a školní jídelna, IČ 48665771 Býchory Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j. MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: Ing. František Adam / 381 201 917 3.3.2011 MUMV1725/2011/výst/Ad

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 2653/2011 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 9935/2011/Mř/Rozh Jilemnice, dne: 29.6.2011 Vyřizuje:

Více

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Městský úřad Svitavy odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Č.j.: 23588-11/OV-389-2011/hal Oprávněné úřední osoby: Luděk

Více

MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 26/2012

MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 26/2012 *mujcx00ddp27* MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/2078/SU/Ves Jičín, dne 19.1.2012 Spisová značka: Výst. 2011/25055/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 055157/2010 ST2/Zim MMHK/118085/2010 Petr Zima 495707884 petr.zima@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 28.6.2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00114/12/H 00555/12/SÚ Hofmanová

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 80/2015-3.Výst Zbraslavice, dne: 8.7.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/691/12/Tr V Klatovech, dne : 6.3.2012 Č.j.: OVÚP/1547/12/Tr

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Studentská 328/64 Karlovy Vary Obec Velichov Velichov 13 Ostrov Spisový znak: 328.3

Více

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y !+T11SY11KIOHC+!!!!!!!!!! S00RX00JHNGB! M ě s t s k ý ú ř a d B ř e c l a v odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. Č.j.: Oprávněná úřední osoba: MUBR-S 5477/2012

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN Stavební úřad tel.493 693 031 nám. Karla Jaromíra Erbena 99 PSČ 507 71, e-mail: hejna@miletin.cz Adresát : Mgr. Tomáš K O L Á T O R, Barákova č.p.1501, 508 01 Hořice Mgr. Magdaléna

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov muvrx001hazc MUVRX001HAZC Č.j. : MUVR 1270/2008 Sp.Zn. : SPIS 251/2008/VAŽP42 4 Vyřizuje : Svěnčíková Šárka Tel. :

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485 243 111, fax. 485 243 624 Č.j.: SURR/7130/126955/11-Ma Liberec, dne 31.10.2011

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Chotěboř, stavební úřad Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_18963/2011/SU-25/328.3/MP Chotěboř, dne: 20.2.2012 Vyřizuje: Marta Piskačová E-mail: piskacova@chotebor.cz Telefon: 569 641 132 Žadatel:

Více

Městský úřad Lysá nad Labem

Městský úřad Lysá nad Labem Městský úřad Lysá nad Labem S t a v e b n í ú ř a d Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Spis. zn.: SÚ/34127/2011/Čí Lysá nad Labem, dne 10.10.2011 Č.j.: SÚ/44425/11/Čí Vyřizuje: E-mail: Ing. Jiřina

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/93284/Pl/2012 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/93284/2012-4 POČET LISTŮ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis.zn.: OVÚP/303/13/Ka V Klatovech dne : 22.3.2013 Č.j.: OVÚP/1910/13/Ka Vyřizuje: I.Kamenová Tel.: 376 347 323 ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I,

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Brušperk stavební úřad K Náměstí 22, 739 44 Brušperk č.j.: SÚ/328/1855/2014/Fa Severomoravské vodovody a kanalizace vyřizuje: Anna Fafaláková Ostrava a.s. e-mail:fafalakova@brusperk-mesto.cz

Více

ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška

ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor stavebního úřadu, majetku a investic Č.j. dokumentu: MJ/46477/2015/OSMI/Š Jeseník 10.09.2015 Sp. značka: MJ/37712/2015 (Uvádějte vždy v korespondenci) Oprávněná úřední osoba

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 129172/2011 ST2/Koh MMHK/148830/2011 Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 9.9.2011

Více

Městský úřad Vimperk - V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Městský úřad Vimperk - V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VÚP 328.3-166/1492/07 Ka-4 Vyřizuje: Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 31.8.2007

Více

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í * náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice ( 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: 506/10/NR/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE DNE

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/1771/2012 SÚ/176/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 23.8.2012

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst. 32948/196-F/2011/H Trhové Sviny, dne 17.1.2012 Vyřizuje : Jana Kokejlová 1100/12/Hoh Telefon : 386 301 426 E.ON

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. - veřejná vyhláška - Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í. pro stavbu s označením

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. - veřejná vyhláška - Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í. pro stavbu s označením Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VÚP 5558/10-191/10-KLI Vyřizuje: Ing. Vlasta Klimová Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 22.2.2010

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/20485-2012/ 4004-2012/vls Dvůr Králové nad Labem 27. srpna 2012

Více

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí o umístění stavby ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 160, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis zn.: METR_S 2424/2012 OÚPaSŘ Ze dne: 04.07.2012 Naše č.j.: METR 3194/2012-FrPa

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-5092/2015/SPDO-5 Spisová značka: MUZBK-5092/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Spisový znak: 330 Archiv.znak: V/ 5 Váš dopis zn.: Naše značka: Výst. 155/10 Kyselka dne : 25.10.2010 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov muvrx0022u14 MUVRX0022U14 Váš dopis zn.: Ze dne: Č.j.: MUVR 3655/2009 Sp.Zn.: SPIS 823/2009/VAŽP28 8 Vyřizuje: Podešvová

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Městský úřad Chotěboř, stavební úřad Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_5506/2012/SU-23/330/BR Chotěboř, dne: 23.5.2012 Vyřizuje: Bohdana Resslová E-mail: resslova@chotebor.cz Telefon: 569 641 113 Žadatel:

Více

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou Městský úřad Staňkov odbor výstavby, náměstí T.G. Masaryka 35, PSČ 345 61 Staňkov telefon: 379 410 272 fax: 379 492 125 email: podatelna@mestostankov.cz IČO 253766 Spis. zn.: 240/2012/SÚ Č.j.: CJ 473/2012/SÚ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax. MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.: 465 621 215 Č. j.: 222/2013/2300/11 Č.sp. 5234/2012/2300/11 V Letohradě dne 14.1.2013

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ Obecní úřad Sokolnice, okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp.zn.: 990/12/SÚ/JR V Sokolnicích dne 24. 7. 2012 Č.j.: 1151/12 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 24.7.2012 Vypraveno dne:

Více

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy Adresáti: dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC OD 122/2015-4/280.13/Hk Mgr. Karel Holina / 279 22.7.2015 karel.holina@kraj-lbc.cz

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : V Ú P / 9 7 0 6-2014/5905-2 0 1 3 / m a i S p is. a s ka rt. z n

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-4449/2014/Ko MUBN-6289/2014/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: Výst. 2444/10/Ne 4599/10/SÚ Nebeská Pavlína 384371328 pnebeska@meu.vcelnice.cz

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství Č.j.: MUPt/34967/2014/04/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon:

Více

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 5860/348-B/2012/Kr Trhové Sviny, dne 16.5.2012 Vyřizuje : František Kříha 9265/12/Kri Telefon : 386 301 427 374

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 NAŠE ZN.: 3585/2009/VÝST/P/ UKLÁDACÍ SKARTAČNÍ

Více

Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp. zn.:288/11/sú/eh V Sokolnicích dne 10. 10. 2011 Č.j.

Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp. zn.:288/11/sú/eh V Sokolnicích dne 10. 10. 2011 Č.j. Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp. zn.:288/11/sú/eh V Sokolnicích dne 10. 10. 2011 Č.j.:1760/11 Vypraveno dne: V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby ROZHODNUTI

Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby ROZHODNUTI Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Náměstí 5. května 55, 471 27 Stráž pod Ralskem Č.j: MUSPR/3944/2009 Sp.zn: 208/09-330 Počet listů dokumentu/příloh: 3/1 Vyřizuje: Helena Bušová Stráž pod

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-2696/2011-496/PJ Rousínov, dne 4. července 2011 Oprávněná

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/96197/Dre/2012 (SSSÚ/96196/Dre/2012) ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/96197/2012-4

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E M Ě S T S K Ý Ú Ř A D odbor výstavby a územního plánování tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j.

Více

R O Z H O D N U T Í. p o v o l u j e

R O Z H O D N U T Í. p o v o l u j e MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA odbor dopravy Palackého náměstí 160, 572 01 Polička úřadovna: Nádražní 304, 572 01 Polička Sp.zn.: MP/21028/2013 V Poličce, dne 7.11. 2013 Č.j.: MP/21035/2013/OD/UZ12/B Vyřizuje: David

Více

OBECNÍ ÚŘAD, ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 756 12 HORNÍ LIDEČ

OBECNÍ ÚŘAD, ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 756 12 HORNÍ LIDEČ OBECNÍ ÚŘAD, ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 756 12 HORNÍ LIDEČ SPIS. ZN.: SU-0667/2014-328/S Č.J.: 1108/2015 VYŘIZUJE: Struharňanská TEL.: 571 447 320 FAX: 571 447 428 E-MAIL: Struharnanska.OU@hornilidec.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/36682/2015 Sp.zn.: MJ/13152/2015/16/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 20.7.2015 Město Zlaté Hory, IČO

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux008isuf* CRDUX008ISUF DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0097/15-12/Eh V Olomouci dne 11. května 2015 Č. j.: DUCR-25520/15/Eh Telefon: +420

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33 MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33 NAŠE ZN.: MUUH-OŽP/15490/2015/SchE Spis/ 1111/2015 VYŘIZUJE:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí

MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí Č.j.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí Datum: 07.11.2012 1519/2012/MěÚSP-6 Louda 371 594 640 stavebni@spaleneporici.cz ROZHODNUTÍ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Č. J.: MUBPH 11221/2014-25 Oprávněná úřední osoba: Mgr. Silvie Řičánková Ing. Milan Oslzla TEL./FAX: 573501953/955 E-MAIL: ricankova@mubph.cz

Více

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad 1 Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX002JC3R VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 8.3.2012, 26.3.2012 SPIS. ZNAČKA: 131 /2012/VaŽP/Ko ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP2019/2012/Ko

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 2915/2012 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 13682/2012/Du/Rozh Jilemnice, dne: 15.10.2012 Vyřizuje:

Více

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství Němcové 2020, 547 01 Náchod SpZn: KS4713/ 2013/DSH V Náchodě dne 2.2.2015 Čj.: PD7688/2015 Vyřizuje: Maršálek

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ROZHODNUTÍ Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 4927/2012-Jan VUP 22625/12 JAN 4927/2012 - Jan Marie Janoušková 388

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov č.j.: MUMK 20133/2014 spis. zn.: SMUMK 14284/2014 OŽP/SLA Oprávněná úřední osoba: Slámová Kateřina, DiS.

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Číslo jednací: Vyřizuje: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-1205/1644/08 Ka-45 Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 26.8.2008

Více

I. Oznámení II. Usnesení č. 215/10/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška

I. Oznámení II. Usnesení č. 215/10/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí Vaše značka: Ze dne: Č. j.: SMO/036291/10/OŽP/Bi Sp. zn.: S-SMO/095732/09/OŽP/7 Vyřizuje: Ing. Zápalková Telefon: +420 599 442 450 Fax: +420 599

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 3763/11/VYS/Ko V Sušici dne:

Více

Ostatní podmínky vydaného územního rozhodnutí o umístění předmětné stavby se nemění.

Ostatní podmínky vydaného územního rozhodnutí o umístění předmětné stavby se nemění. -1- Městský úřad Dašice Odbor stavební, územního plánování a životního prostředí ul. Komenského 25 PSČ 533 03 Dašice v Čechách Naše značka: č. j. : SÚ/2017/13/JHo V Dašicích dne 16. 12. 2013 Vyřizuje :

Více

Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková Tel.: 581277472 E-mail: vzpd@radnice.kojetin.

Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková Tel.: 581277472 E-mail: vzpd@radnice.kojetin. Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem Pozor, změna sídla městského úřadu

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem Pozor, změna sídla městského úřadu Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem Pozor, změna sídla městského úřadu Č.j: MUSPR/222/2010 Sp.zn: 412/09-328.3 Počet listů dokumentu/příloh: 4/1 Vyřizuje:

Více