Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í"

Transkript

1 Městský úřad Králíky Č.J.: 4694/2013/ÚPSÚ/PI - 5/PI//ÚŘUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: 16469/2013 A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU: 5 LISTŮ PŘÍLOH: 0 DLE ROZDĚLOVNÍKU VYŘIZUJE: Petr Illichman TEL.: V KRÁLÍKÁCH Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky, odbor územního plánování a stavební úřad, jako stavební úřad příslušný dle 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Heřmanice, Brůna, 6 x chata knn, DTS, vn na pozemcích: stavební parcely parcelní číslo 118, 121, 138, pozemkové parcely parcelní číslo 41/1, 41/2, 54, 726/1, 762/3, 764, 765, 766/7, 1177/3, 1178/1, 1233, 1248, 1249/1, 1250, 1251/2, 1257/2, 1257/3, 1258/1, 1258/2, 1259/2, 1314 v kat. území Heřmanice, pozemkové parcely parcelní číslo 2127 (ostatní plocha), 2212 (ostatní plocha), 2214 (trvalý travní porost), 2368 (ostatní plocha), 2669 (ostatní plocha), 2679 (vodní plocha), 2682 (ostatní plocha), 2765 (ostatní plocha) v kat. území Horní Lipka, parcelní číslo PK 722, PK 1177/1 a PK 1251 v kat. území Heřmanice, kterou podal ČEZ Distribuce, a. s. (IČ ), Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín 2 zastupuje MONTPROJEKT, a.s. (IČ ), Arnošta z Pardubic 2082, Zelené Předměstí, Pardubice 2 takto: Podle 79 a 92 odst. 1 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů vydává ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby pro stavbu: Heřmanice, Brůna, 6 x chata knn, DTS, vn na pozemcích: stavební parcely parcelní číslo 118, 121, 138, pozemkové parcely parcelní číslo 41/1, 41/2, 54, 726/1, 762/3, 764, 765, 766/7, 1177/3, 1178/1, 1233, 1248, 1249/1, 1250, 1251/2, 1257/2, 1257/3, 1258/1, 1258/2, 1259/2, 1314 v kat. území Heřmanice, pozemkové parcely parcelní číslo 2127 (ostatní plocha), 2212 (ostatní plocha), 2214 (trvalý travní porost), 2368 (ostatní plocha), 2669 (ostatní plocha), 2679 (vodní plocha), 2682 (ostatní plocha), 2765 (ostatní plocha) v kat. území Horní Lipka, parcelní číslo PK 722, PK 1177/1 a PK 1251 v kat. území Heřmanice. Stavba bude obsahovat: Na stávající venkovní vedení vn 22kV, které slouží k napájení stávající zděné distribuční trafostanice č. UO_110 v obci Horní Lipka, bude provedena výměna rohového stožáru č. 58. Na tento stožár bude namontován svislý odpínač typu FLc GB S 22kV. Z odpínače bude proveden kabelový svod vn a kabel vn 22kV typu AXEKVCE 3c1c120mm 2 bude zapojen do nové transformační stanice. Trasa kabelového vedení 22kV je volena podél místních komunikací, přechody pod silnicí a vodními toky budou provedeny protlaky. Na pozemku p.p.č. 726/1 v katastrálním území obce Heřmanice u Králík, bude vybudována nová distribuční pochozí trafostanice BETONBAU, typ UF V TS bude umístěn rozvaděč vn se třemi poli a transformátor 100kVA. Z nn rozvaděče nové TS budou provedeny - kabely typu 1-AYKY-J 3x120+70mm 2 - dva nové kabelové vývody 1kV pro připojení šesti objektů. Připojení odběrných míst bude přes pojistkové kabelové pilíře umístěné v blízkosti připojovaných objektů. Pro umístění, projektovou přípravu a provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 1. Umístění stavby: Trasa kabelového vedení vn, nn a umístění nové transformační stanice jsou patrné ze situačního plánu v měřítku 1 : Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu: Stavba nevyžaduje změnu dopravní infrastruktury, jedná se o liniovou stavbu energetiky, bez napojení na ostatní technickou infrastrukturu /2013/ÚPSÚ/PI - 5/PI//ÚŘUS/Rozh

2 3. Staveniště: Staveniště bude zřízeno na pozemcích dotčených stavbou. S majiteli pozemků bude záměr vybudování staveniště předem projednán. Staveniště bude ohraničeno a označeno štítkem až do ukončení stavebních prací. 4. Přístup na staveniště: Přístup na staveniště je zabezpečeno po silnici II. třídy č. 312 vedoucí z Králík do Hanušovic, poté po silnici III. třídy č směrem na Horní Lipku, která sousedí s pozemkem dotčeným stavbou. 5. Napojení staveniště na zdroj vody a el. energie: Napojení na vodovod a kanalizaci nebude realizováno. Přívod elektrické energie pro potřeby zařízení staveniště bude řešeno dieselovým agregátem. Voda bude na staveniště dovážena v cisternách, WC budou umístěny mobilní. 6. Vytýčení v terénu: Před započetí prací bude projektované vedení vytyčeno odpovědným geodetem. 7. Přebytečná zemina: Přebytečná zemina bude uložena na obecní skládce. 8. Povrchové úpravy: Před dokončením zemních a montážních prací bude trasa kabelového vedení zaměřena od budov a oplocení a zakreslena do polohopisného plánu skutečného provedení kabelového vedení 1kV a 22kV. Pod dokončení zemních prací bude v jednotlivých úsecích kabelové trasy provedena konečná úprava povrchu terénu dle požadavků a dispozic správců komunikací a dotčených ploch. 9. Prováděcí stavební firma bude před zahájením realizace stavby a výkopových prací s dostatečným předstihem informovat o této skutečnosti účastníky řízení pana Petra Hrbka, Komenského 638, Velké Losiny a Ing. Jarmilu Urbanovou, Šumavská 2183/35, Šumperk. S těmito účastníky řízení bude provedena součinnost při provádění zemních prací v blízkosti jejich soukromých pozemků a křížení inženýrských sítí. Podmínky vyplývající ze stanovisek správních orgánů a vlastníků inženýrských sítí: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, ze dne pod čj.: Telefonica O2 ČR, a. s., Masarykovo náměstí 2655, Pardubice, ze dne pod čj.: /12. Z těchto vyjádření se stávají závazné podmínky týkající se umístění stavby. Městský úřad odbor ŽP, Velké náměstí 5, Králíky, ze dne pod čj.: 826/2013/ŽP/RM/ Orgán ochrany přírody a krajiny: - Ing. Josef Orlita Podle 5 odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nesmí při stavebních pracích docházet k nadměrnému úhynu rostlin nebo zraňování a úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů. Podle 7 odst. 1 jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením. Ve smyslu tohoto paragrafu stanovuje k ochraně dřevin pásmo v šířce minimálně 3 metry od paty stromů. V tomto pásmu je zakázáno provádět výkopové práce strojním způsobem, ukládat zeminu a stavební materiál. Se stavbou souhlasíme za předpokladu respektování obecných podmínek ochrany rostlin a živočichů podle 5 a ochrany dřevin podle 7 a 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon). Kácení dřevin rostoucích mimo les je podle 8 odst. 1 zákona možno provádět pouze na základě řádného rozhodnutí místně příslušného orgánu ochrany přírody. 2. Orgán státní správy lesů: - Ing. Josef Orlita Z předložené dokumentace je zřejmé, že navrhovaná stavba je situována na PUPFL. Investor stavby požádá orgán státní správy lesů (Městský úřad Králíky odbor ŽP) o vydání souhlasu k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území na PUPFL od okraje lesa ( 14 odst. 2 a 48 a, písmeno b) zákona č. 289/1995 Sb. o lesích (souhlas ze dne pod čj.: 7606/2013/ŽP/JO/2). Z předložené dokumentace je zřejmé, že navrhovaná stavba je situována na pozemcích určených k plnění funkcí lesa a v ochranném pásmu lesa, tj. do 50 m od okraje lesa. Investor stavby požádá orgán /2013/ÚPSÚ/PI - 5/PI//ÚŘUS/Rozh

3 státní správy lesů (MěÚ Králíky obor ŽP) o vydání souhlasu k vdání rozhodnutí o umístění stavby na pozemcích určených k plnění funkcí lesa podle 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) (souhlas ze dne pod čj.: 7606/2013/ŽP/JO/2). 3. Orgán ochrany ZPF: -pí. Renáta Macošková Budou-li pozemky dotčené stavbou knn, DTS vn v době kratší než 1 rok uvedeny do původního stavu, není třeba souhlasu orgánu ZPF k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (dle 9 odst. 2, písmeno c) zákona č. 334/1992 Sb. ve znění pozdějších platných předpisů). 4. Orgán v oblasti nakládání s odpady: -p. Pavel Brandejs Věcně a místně příslušný podle 79 odst. 3 písm. c) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech vydává ke shora uvedené věci toto vyjádření: S odpady vzniklými během realizace projektu musí být nakládáno v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a příslušnými prováděcími předpisy. Po dokončení stavby bude na požádání předložen přehled odpadů, které vzniknou při stavební činnosti a způsob jejich využití. 5. Vodoprávní úřad: - pí. Galina Slavíková K záměru znázorněnému v situačním plánku vám sdělujeme, že se stavba dotýká koryta vodního toku. K realizaci záměru je investor povinen mít souhlas vodoprávního úřadu udělený podle 17 vodního zákona (souhlas ze dne pod čj.: 3425/2013/ŽP/RU/2). Městský úřad odbor ŽP, Velké náměstí 5, Králíky, ze dne pod čj.: 3425/2013/ŽP/RU/2. Při realizaci stavby budou provedena taková opatření, aby závadné látky dle 39 vodního zákona (tj. látky, které nejsou odpadními ani důlními vodami, a které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních povrchových vod) nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržovány preventivní opatření k zabránění případným úkapům ropných látek. V blízkosti vodních toků a na pozemcích, na kterých je situována stavba, nebudou volně skladovány závadné látky, lehce odplavitelný materiál a stavební materiál. Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. Po dokončení stavebních prací bude odklizen veškerý materiál, který byl v souvislosti se stavbou uložen v blízkosti vodních toků nebo napadal do průtočného profilu. Při realizaci stavby bude dodržena podmínka správce vodního toku Povodí Labe, státní podnik, uvedené ve stanovisku ze dne pod zn. PVZ/13/2764/Ka/O, a to následující: chránička kabelů bude uložena min. 1 m pod pevným dnem křížení toků. Lesy ČR, s.p., Lesní správa Hanušovice, Osvobození 251, Hanušovice, ze dne pod čj.: LCR124/000123/2013. Výkopové práce přes lesní pozemky s právem hospodařit pro Lesy ČR, s.p. budou provedeny šetrně k lesnímu porostu, pokud možno bez nutnosti kácení. Po ukončení stavby, na základě geometrického zaměření bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene spočívající v uložení kabelového vedení do lesních pozemků. Správa a údržba silnic Pardubického kraje, útvar majetkové správy, Doubravice 98, Pardubice, oddělení majetkové správy Ústí nad Orlicí, Třebovská 333/II, ze dne pod čj.: SUSPK 547/2013. Stavební práce budou prováděny dodavatelsky oprávněnou osobou. Při stavebních pracích nebude narušen povrch vozovky. Dodavatel nebude bez předchozího povolení používat ani na přechodnou dobu vozovky silnice jako skladiště materiálu a manipulační prostor pro mechanizmy. Dodavatel v předstihu 30 dnů požádá správní úřad o povolení ke zvláštnímu užívání silnic k provádění stavebních prací podle 25, odst. 6 písm c, bod (3) zákona. Žádost bude podána s předchozím souhlasem SÚS Pardubického kraje. V této souvislosti bude předložena SÚS Pardubického kraje úplná projektová dokumentace, včetně dokladové části, která bude obsahovat tento souhlas a Rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu o umístění podzemního zařízení. Bez těchto dokladů nebude souhlas se stavebními pracemi vydán /2013/ÚPSÚ/PI - 5/PI//ÚŘUS/Rozh

4 Policie ČR Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát, Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí, ze dne pod čj.: KRPE /ČJ Pokud dojde po dobu prací k omezení silničního provozu nebo v případě zvláštního užívání ve smyslu ust. 25 z. č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bude zhotovitelem předložena žádost o vyjádření obsahující odborně zpracovaný grafický návrh přechodného dopravního značení a poté se zdejší součást PČR písemně vyjádří ve smyslu ust. 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích v platném znění. Zákres polohy vedení v naší správě vám poskytne: Policie ČR, Správa Pardubického kraje, OKTI, Na Spravedlnosti 2516, Pardubice. Městský úřad odbor VTS, Velké náměstí 5, Králíky, ze dne pod čj.: 950/2013/VTS/PS/ sv03. Před zahájením stavebních prací a po jejich ukončení požádáte odpovědného zástupce vlastníka dotčené pozemní komunikace veřejně přístupné účelové komunikace v k.ú. Horní Lipka a Heřmanice u Králík, která slouží k obsluze přilehlých nemovitostí a jako spojovací komunikace silnic III/31225 a III/31222 (MěÚ Králíky, odbor výstavby a technické správy) o její protokolární předání. Zhotovitel stavby nebude bez předchozího povolení používat ani na přechodnou dobu vozovky komunikace jako skladiště materiálu a manipulační prostor pro mechanizmy. Stanovuje se záruční doba 36 měsíců od převzetí odpovědným zástupcem vlastníka dotčené komunikace (MěÚ Králíky, odbor výstavby a technické správy). Držitel tohoto povolení ručí za veškeré závady, které se vyskytnou v záruční době a za škody vzniklé v souvislosti s těmito závadami. Dále je držitel povolení povinen provést okamžitě odstranění závad vlastním nákladem. Věcné břemeno v souvislosti s uložením podzemního vedení inženýrských sítí bude zřízeno na základě příslušné smlouvy a za úplatu (MěÚ Králíky, odbor majetkový). Městský úřad odbor školství, kultury a tělovýchovy, Velké náměstí 5, Králíky, ze dne pod čj.: 887/2013/ŠKT/VS. Stavebník je povinen již od doby přípravy stavby oznámit záměr provádění stavební činnosti na území s archeologickými nálezy Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Služby města Králíky, Růžová 462, Králíky, ze dne pod čj.: LH. V případě poškození našich zařízení je toto nutné nahlásit naší firmě a provést opravu na náklady dodavatele stavby. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, ze dne pod čj.: PVZ/13/2764/Ka/0. Z hlediska plánování v oblasti vod je navrhovaný záměr možný. Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a z hlediska správy vodního toku souhlasíme s navrženým záměrem za předpokladu splnění následující podmínky: chránička kabelů bude uložena min. 1 m pod pevným dnem křížení toků. Z hlediska majetkoprávních vztahů sdělujeme, že se navržený záměr dotýká majetku státu (p.p.č v k.ú. Horní Lipka), ke kterému vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik a z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízení, vedených k tomuto záměru podle vodního nebo stavebního zákona. Způsob možného vypořádání majetkoprávních vztahů záměrem (stavbou, činností) dotčeného majetku státu, lze před zahájením správních řízení projednat s Povodím Labe, státním podnikem závodem Pardubice, Cihelna 135, Pardubice, po předložení samostatné žádosti, doložené doklady stejnými, jako vyžaduje vodní a stavební zákon a jejich prováděcí předpisy pro zahájení řízení a rozhodnutí v požadované věci. V žádosti je třeba uvést odkaz na značku (číslo jednací) tohoto stanoviska. Upozorňujeme Vás na skutečnost, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za případné škody vzniklé průchodem velkých vod. Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně /2013/ÚPSÚ/PI - 5/PI//ÚŘUS/Rozh

5 30 dnů předem dle 120 odst. 1 stavebního zákona. Účastníci řízení podle 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"): ČEZ Distribuce, a. s. (IČ ), Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín 2 MONTPROJEKT, a.s. (IČ ), Arnošta z Pardubic 2082, Zelené Předměstí, Pardubice 2 Město Králíky, Velké náměstí 5, Králíky Účastníci řízení podle 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"): Zdeněk Bálka, Starohorská 629/2, Velké Pavlovice Holásková Marie, Orlice 156, Letohrad Petr Hrbek, Komenského 638, Velké Losiny Eva Hrbková, Komenského 638, Velké Losiny Ladislav Kapucián, Záměl 171, Potštejn Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové 8 Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové 3 Služby města Králíky s.r.o., Růžová 462, Králíky Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, Pardubice 19 Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha 3 Richard Švec, Heřmanice 12, Králíky Květoslava Švecová, Heřmanice 12, Králíky Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Michle, Praha 4 Ing. Jiří Urban, Šumavská 2183/35, Šumperk 1 Ing. Jarmila Urbanová, Šumavská 2183/35, Šumperk 1 Jiřina Zieglerová, Želeč 11, Brodek u Prostějova O důvodnění Městský úřad Králíky, odbor územního plánování a stavební úřad obdržel dne žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. Městský úřad Králíky, odbor územního plánování a stavební úřad opatřením ze dne oznámil v souladu s ustanovením 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den: (úterý) konané v místě: kancelář odboru UPaSU, 1.patro, dveře č.8. Námitky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání. Návrh byl doložen (i v průběhu územního řízení) těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy: Městský úřad odbor ŽP, Velké náměstí 5, Králíky, ze dne pod čj.: 3425/2013/ŽP/RU/2. Městský úřad odbor ŽP, Velké náměstí 5, Králíky, ze dne pod čj.: 826/2013/ŽP/RM/2-12. Městský úřad odbor ŽP, Velké náměstí 5, Králíky, ze dne pod čj.: 7606/2013/ŽP/JO/2. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, ze dne pod čj.: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, ze dne pod čj.: ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, Praha 4, ze dne pod čj.: ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, Praha 4, ze dne pod čj.: Telefonica O2 ČR, a. s., Masarykovo náměstí 2655, Pardubice, ze dne pod čj.: /12. RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, Brno, ze dne pod čj.: Vodovody a kanalizace, a. s., Slezská 350, Jablonné nad Orlicí, ze dne pod čj.: JA/LN/13/0032/0. Česká republika Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice se sídlem Teplého 1899, Pardubice, ze dne pod čj.: 735/23958-ÚP/ Lesy ČR, s.p., Lesní správa Hanušovice, Osvobození 251, Hanušovice, ze dne pod čj.: LCR124/000123/2013. Lesy České Republiky, s.p., správa toků oblast povodí Labe, Přemyslova 1106, Hradec Králové, ze dne pod čj.: LCR953/000803/2013. Správa a údržba silnic Pardubického kraje, útvar majetkové správy, Doubravice 98, Pardubice, oddělení majetkové správy Ústí nad Orlicí, Třebovská 333/II, ze dne pod čj.: SUSPK 547/ /2013/ÚPSÚ/PI - 5/PI//ÚŘUS/Rozh

6 Policie ČR Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát, Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí, ze dne pod čj.: KRPE /ČJ Městský úřad odbor VTS, Velké náměstí 5, Králíky, ze dne pod čj.: 950/2013/VTS/PS/ sv03. Městský úřad odbor VTS, Velké náměstí 5, Králíky, ze dne pod čj.: 950/2013/VTS/PS/ ZU12. Městský úřad odbor školství, kultury a tělovýchovy, Velké náměstí 5, Králíky, ze dne pod čj.: 887/2013/ŠKT/VS. Městský úřad odbor školství, kultury a tělovýchovy, Velké náměstí 5, Králíky, ze dne pod čj.: 7525/2013/ŠKT/JD. Služby města Králíky, Růžová 462, Králíky, ze dne pod čj.: LH. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, nám. Komenského 215, Pardubice, ze dne pod čj.: KrÚ 16093/2013/OŽPZ/CH. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, nám. Komenského 215, Pardubice, ze dne pod čj.: 15274/2013/OŽPZ/Pe. Povodí Labe, Státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, ze dne pod čj.: PVZ/13/2764/Ka/0. Městský úřad majetkový odbor, Velké náměstí 5, Králíky, ze dne pod čj.: 549/2013/MO/HK. Předložená žádost o umístění stavby je v souladu s 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb. Je podána na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb. K žádosti byly připojeny přílohy uvedené v části B přílohy č. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb. a dále byly předloženy podklady dle 86 odst. 2 a 3 stavebního zákona. Veškeré přílohy a podklady přiložené k žádosti a došlé v průběhu řízení jsou založeny ve spisu stavebního úřadu v této věci. Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí je vypracována v souladu s přílohou č.1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., je zpracována osobami oprávněnými k výkonu činnosti ve smyslu 158 stavebního zákona. Navrhovatel v řízení prokázal, že má k pozemkům, na nichž se stavba kabelového vedení umisťuje, jiné právo založené smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s vlastníky dotčených pozemků na nichž se stavba umísťuje. Tyto smlouvy jsou součástí projektové dokumentace. Stavební úřad se v rámci řízení zabýval otázkou stanovení okruhu účastníků řízení v souladu s ustanovením 85 stavebního zákona. Účastníkem řízení stanovil podle 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4 zastupuje Monoprojekt, a.s., Arnošta z Pardubic 2082, Pardubice. Účastníkem řízení stanovil podle 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona: Město Králíky. Účastníkem řízení stanovil podle 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona: 2212, 2682, 2765 v kat. území Horní Lipka, 1258/1, 1250, 1248, PK 1177/1, 1233, 1258/2, 1177/3 v kat. území Heřmanice u Králík, MĚSTO KRÁLÍKY, Velké náměstí 5, Králíky, 2127 v k.ú. Horní Lipka, 1259/2, PK 1251, GP 722, 1251/2, 1249/1, 1257/2 v k.ú. Heřmanice u Králík, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha 3, 2214, 2368 v k.ú. Horní Lipka, Urban Jiří Ing., Šumavská 2183/35, Šumperk, Urbanová Jarmila Ing., Šumavská 2183/35, Šumperk, 2679 v k.ú. Horní Lipka, Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové, 2669 v k.ú. Horní Lipka, 1314 v k.ú. Heřmanice u Králík, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, Pardubice, 726/1 v k.ú. Heřmanice u Králík, Švecová Květoslava, Heřmanice 12, Králíky, st. 138 v k.ú. Heřmanice u Králík, Kapucián Ladislav, č.p. 171, Záměl, 1178/1 v k.ú. Heřmanice u Králík, Holásková Marie, Orlice 156, Letohrad, 41/1 v k.ú. Heřmanice u Králík, Zieglerová Jiřina, č.p. 11, Želeč, 41/2 v k.ú. Heřmanice u Králík, Švec Richard, Heřmanice 12, Králíky, 764, 1257/3, 762/3, 765, 766/7, 54 v k.ú. Heřmanice u Králík, Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, st. 121 v k.ú. Heřmanice u Králík, Hrbek Petr Ing., Komenského 638, Velké Losiny, Hrbková Eva, Komenského 638, Velké Losiny, st. 118 v k.ú. Heřmanice u Králík, Bálka Zdeněk, Starohorská 629/2, Velké Pavlovice. Účastníkem řízení stanovil podle 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona: ostatní účastníci řízení ve vztahu k pozemkům přímo dotčených stavbou, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo pozemkům nebo stavbám na nich může být rozhodnutím přímo dotčeno. Správci sítí: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, Služby města Králíky, Růžová 462, Králíky, Telefonica O2 ČR, a. s., Masarykovo náměstí 2655, Pardubice, Povodí Labe, Víta /2013/ÚPSÚ/PI - 5/PI//ÚŘUS/Rozh

7 Nejedlého 951, Hradec Králové. Jedná se o vlastníky pozemku, nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo osoby, jejíž vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím o umístění stavby přímo dotčeno. Mezi dotčené orgány státní správy stavební úřad zahrnul: Městský úřad odbor ŽP, Velké náměstí 5, Králíky, Lesy ČR, s.p., Lesní správa Hanušovice, Osvobození 251, Hanušovice, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, útvar majetkové správy, Doubravice 98, Pardubice, oddělení majetkové správy Ústí nad Orlicí, Třebovská 333/II, Policie ČR Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát, Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí, Městský úřad odbor VTS, Velké náměstí 5, Králíky, Městský úřad odbor školství, kultury a tělovýchovy, Velké náměstí 5, Králíky, Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové. Vzhledem k tomu, že je v řízení víc jak 30 účastníků jedná se o řízení s velkým počtem účastníků, doručuje se oznámení o zahájení územního řízení účastníkům řízení uvedeným v 85 odst. 1, odst. 2 písm. a) stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě, účastníkům řízení uvedeným v 85 odst. 2 písm. b, c) stavebního zákona veřejnou vyhláškou. Městský úřad Králíky, odbor územního plánování a stavebního úřadu opatřením ze dne oznámil zahájení územního řízení o umístění stavby a nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na a zároveň upozornil, že závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti mohou být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto; dále poučil účastníky řízení o právech a povinnostech vyplývajících ze správního řádu. O průběhu veřejného ústního jednání spojeného s ohledáním na místě byl sepsán protokol. Přítomní účastníci řízení byli seznámeni s podaným návrhem na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, jeho přílohami, dokumentací k územnímu řízení a byla jim dána možnost nahlédnout do spisu stavebního úřadu vedeném v této věci a vyjádřit se k projednávané věci. Do doby konání ústního jednání a ani v jeho průběhu nebyly uplatněny nesouhlasná stanoviska dotčených orgánů ani připomínky veřejnosti. Městský úřad Králíky, odbor územního plánování a stavební úřad posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v 90 stavebního zákona a projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány. Přezkoumal doklady podané spolu s žádostí i v průběhu řízení a dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí. Zjistil, že umístění stavby vyhovuje požadavkům na umísťování staveb obsaženým v ustanoveních vyhlášky č. 501/2006 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, ze dne 10. listopadu 2006 o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášek č. 269/2009 Sb., č. 22/2010 Sb., č. 20/2011 Sb. a č. 431/2012 Sb. Umístěním stavby Heřmanice, Brůna, 6 x chata knn, DTS, vn a jeho následným provozem nebude nad přípustnou míru obtěžováno okolí. Zvlášť byl posuzován soulad stavby s cíli a záměry územního plánování. Dle 18 odst. 5 stavebního zákona lze v nezastavěném území v souladu s jeho charakterem umísťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Stavba Heřmanice, Brůna, 6 x chata knn, DTS, vn je stavbou veřejné technické infrastruktury. Stavba Heřmanice, Brůna, 6 x chata knn, DTS, vn a její užívání nezhorší životní prostředí v dané lokalitě, nebude ohrožovat život, zdraví, zdravé životní podmínky uživatelů ani uživatelů okolních staveb, nebude způsobovat hluk a vibrace, není zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření. Stavba nebude mít žádný negativní vliv na obyvatelstvo či strukturu a mimořádné funkční využití území. Svým charakterem se nezařazuje mezi objekty, které je nutné posuzovat z hlediska vlivu stavby na ŽP podle zákona č. 100/2001 Sb., ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění zákonů č. 93/2004 Sb., č. 163/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 216/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 436/2009 Sb., č. 38/2012 Sb., č. 85/2012 Sb., č. 167/2012 Sb. a č. 350/2012 Sb. Staveniště bude zřízeno na pozemcích dotčených stavbou. S majiteli pozemků bude záměr vybudování staveniště předem projednán. Staveniště bude ohraničeno a označeno štítkem až do ukončení stavebních prací. Vzhledem k tomu, že navržená stavba bude spojena se zemními pracemi, byla stavebnímu úřadu předložena vyjádření: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, ze dne pod čj.: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, ze dne pod čj.: /2013/ÚPSÚ/PI - 5/PI//ÚŘUS/Rozh

8 ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, Praha 4, ze dne pod čj.: ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, Praha 4, ze dne pod čj.: Telefonica O2 ČR, a. s., Masarykovo náměstí 2655, Pardubice, ze dne pod čj.: /12. RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, Brno, ze dne pod čj.: Vodovody a kanalizace, a. s., Slezská 350, Jablonné nad Orlicí, ze dne pod čj.: JA/LN/13/0032/0. Česká republika Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice se sídlem Teplého 1899, Pardubice, ze dne pod čj.: 735/23958-ÚP/ Služby města Králíky, Růžová 462, Králíky, ze dne pod čj.: LH. Stavební úřad se zabýval požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, ze dne 5. listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, dle které se nejedná o stavbu, na kterou se vztahují ustanovení této vyhlášky. Městský úřad Králíky, odbor územního plánování a stavební úřad v průběhu územního řízení o umístění stavby neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku. Vypořádání s námitkami účastníků řízení: V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky. Vyhodnocení připomínek veřejnosti: V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné připomínky. Seznam všech účastníků řízení: Zdeněk Bálka, ČEZ Distribuce, a. s., Holásková Marie, Petr Hrbek, Eva Hrbková, Ladislav Kapucián, Lesy České republiky, s.p., Město Králíky, MONTPROJEKT, a.s., Povodí Labe, státní podnik, Služby města Králíky s.r.o., Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Státní pozemkový úřad, Richard Švec, Květoslava Švecová, Telefónica Czech Republic, a.s., Ing. Jiří Urban, Ing. Jarmila Urbanová a Jiřina Zieglerová. Ostatní účastníci řízení ve vztahu k pozemkům přímo dotčených stavbou, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo pozemkům nebo stavbám na nich může být rozhodnutím přímo dotčeno Stanovení okruhu účastníků řízení: Při vymezování okruhu účastníků řízení vycházel stavební úřad z ustanovení 85 stavebního zákona. Stavební úřad Králíky, po shromáždění všech potřebných podkladů opatřením ze dne seznámil s touto skutečností účastníky řízení a ve smyslu ustanovení 36 odst. 3 správního řádu, jim dal možnost před vydáním rozhodnutí ve věci se vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Při posuzování a rozhodování stavební úřad vycházel ze spolehlivě zjištěných důkazů, které posuzoval jednotlivě i ve vzájemných souvislostech, řídil se platnými právními předpisy, zejména zákon č. 183/2006 Sb., ze dne 14. března 2006, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákonů č. 68/2007 Sb., č. 191/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 345/2009 Sb., č. 379/2009 Sb., č. 424/2010 Sb., č. 420/2011 Sb., č. 142/2012 Sb., č. 167/2012 Sb. a č. 350/2012 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., ze dne 17. srpna 2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vyhláška č. 499/2006 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., vyhláška č. 501/2006 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, ze dne 10. listopadu 2006 o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášek č. 269/2009 Sb., č. 22/2010 Sb., č. 20/2011 Sb. a č. 431/2012 Sb., vyhláška č. 503/2006 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, vyhláška č. 268/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., vyhláška č. 398/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, ze dne 5. listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, zákon č. 500/2004 Sb., ze dne 24. června 2004, správní řád ve znění zákonů č. 413/2005 Sb., č. 384/2008 Sb., č. 7/2009 Sb., č. 227/2009 Sb. a č. 167/2012 Sb., usnesení č. 2/1993 Sb. předsednictva České národní rady, ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb /2013/ÚPSÚ/PI - 5/PI//ÚŘUS/Rozh

9 Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena. Městský úřad Králíky, odbor územního plánování a stavební úřad v průběhu územního řízení o umístění stavby neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku. Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyl-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává, c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti. P o učení Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení odboru majetkovému a stavebního řádu kraje Krajského úřadu, Pardubice podáním u Městského úřadu Králíky, odboru územního plánování a stavebního úřadu. První den lhůty je následující po dni oznámení. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení 81 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení odboru majetkového a stavebního řádu Krajského úřadu, Pardubice podáním učiněným u Městského úřadu Králíky, odboru územního plánování a stavebního úřadu.odvolání se podává v počtu 20 x. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad, Králíky. Podané odvolání má v souladu s ustanovením 81 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Otisk úředního razítka Městského úřadu Králíky Bc. Dana Nosková v. r. vedoucí odboru územního plánování a stavební úřad Za správnost vyhotovení: Petr Illichman v. r. referent odboru územního plánování a stavební úřad R o z dělovník Účastníci řízení Doručení jednotlivě: Zdeněk Bálka, Starohorská 629/2, Velké Pavlovice ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín 2 Holásková Marie, Orlice 156, Letohrad, Petr Hrbek, Komenského 638, Velké Losiny Eva Hrbková, Komenského 638, Velké Losiny Ladislav Kapucián, Záměl 171, Potštejn Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové 8 Město Králíky, Velké náměstí 5, Králíky /2013/ÚPSÚ/PI - 5/PI//ÚŘUS/Rozh

10 MONTPROJEKT, a.s., Arnošta z Pardubic 2082, Zelené Předměstí, Pardubice 2 Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové 3 Služby města Králíky s.r.o., Růžová 462, Králíky Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, Pardubice 19 Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha 3 Richard Švec, Heřmanice 12, Králíky Květoslava Švecová, Heřmanice 12, Králíky Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Michle, Praha 4 Ing. Jiří Urban, Šumavská 2183/35, Šumperk 1 Ing. Jarmila Urbanová, Šumavská 2183/35, Šumperk 1 Jiřina Zieglerová, Želeč 11, Brodek u Prostějova Dotčené orgány (doručení jednotlivě) Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, Zelené Předměstí, Pardubice 2 Lesy České republiky, s.p., Osvobození 251, Hanušovice Městský úřad - odbor ŽP, Velké náměstí 5, Králíky Městský úřad Králíky - odbor ŠKT, Velké náměstí 5, Králíky Městský úřad Králíky, odbor VTS, Velké náměstí 5, Králíky Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové 3 Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, Pardubice 19 Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 17, odst. 1 písm. f) sazebníku ve výši 20000,- Kč byl zaplacen převodním příkazem dne Stavba nesmí být zahájena, dokud územní rozhodnutí nenabude právní moci /2013/ÚPSÚ/PI - 5/PI//ÚŘUS/Rozh