Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í"

Transkript

1 Městský úřad Králíky Č.J.: 4694/2013/ÚPSÚ/PI - 5/PI//ÚŘUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: 16469/2013 A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU: 5 LISTŮ PŘÍLOH: 0 DLE ROZDĚLOVNÍKU VYŘIZUJE: Petr Illichman TEL.: V KRÁLÍKÁCH Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky, odbor územního plánování a stavební úřad, jako stavební úřad příslušný dle 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Heřmanice, Brůna, 6 x chata knn, DTS, vn na pozemcích: stavební parcely parcelní číslo 118, 121, 138, pozemkové parcely parcelní číslo 41/1, 41/2, 54, 726/1, 762/3, 764, 765, 766/7, 1177/3, 1178/1, 1233, 1248, 1249/1, 1250, 1251/2, 1257/2, 1257/3, 1258/1, 1258/2, 1259/2, 1314 v kat. území Heřmanice, pozemkové parcely parcelní číslo 2127 (ostatní plocha), 2212 (ostatní plocha), 2214 (trvalý travní porost), 2368 (ostatní plocha), 2669 (ostatní plocha), 2679 (vodní plocha), 2682 (ostatní plocha), 2765 (ostatní plocha) v kat. území Horní Lipka, parcelní číslo PK 722, PK 1177/1 a PK 1251 v kat. území Heřmanice, kterou podal ČEZ Distribuce, a. s. (IČ ), Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín 2 zastupuje MONTPROJEKT, a.s. (IČ ), Arnošta z Pardubic 2082, Zelené Předměstí, Pardubice 2 takto: Podle 79 a 92 odst. 1 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů vydává ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby pro stavbu: Heřmanice, Brůna, 6 x chata knn, DTS, vn na pozemcích: stavební parcely parcelní číslo 118, 121, 138, pozemkové parcely parcelní číslo 41/1, 41/2, 54, 726/1, 762/3, 764, 765, 766/7, 1177/3, 1178/1, 1233, 1248, 1249/1, 1250, 1251/2, 1257/2, 1257/3, 1258/1, 1258/2, 1259/2, 1314 v kat. území Heřmanice, pozemkové parcely parcelní číslo 2127 (ostatní plocha), 2212 (ostatní plocha), 2214 (trvalý travní porost), 2368 (ostatní plocha), 2669 (ostatní plocha), 2679 (vodní plocha), 2682 (ostatní plocha), 2765 (ostatní plocha) v kat. území Horní Lipka, parcelní číslo PK 722, PK 1177/1 a PK 1251 v kat. území Heřmanice. Stavba bude obsahovat: Na stávající venkovní vedení vn 22kV, které slouží k napájení stávající zděné distribuční trafostanice č. UO_110 v obci Horní Lipka, bude provedena výměna rohového stožáru č. 58. Na tento stožár bude namontován svislý odpínač typu FLc GB S 22kV. Z odpínače bude proveden kabelový svod vn a kabel vn 22kV typu AXEKVCE 3c1c120mm 2 bude zapojen do nové transformační stanice. Trasa kabelového vedení 22kV je volena podél místních komunikací, přechody pod silnicí a vodními toky budou provedeny protlaky. Na pozemku p.p.č. 726/1 v katastrálním území obce Heřmanice u Králík, bude vybudována nová distribuční pochozí trafostanice BETONBAU, typ UF V TS bude umístěn rozvaděč vn se třemi poli a transformátor 100kVA. Z nn rozvaděče nové TS budou provedeny - kabely typu 1-AYKY-J 3x120+70mm 2 - dva nové kabelové vývody 1kV pro připojení šesti objektů. Připojení odběrných míst bude přes pojistkové kabelové pilíře umístěné v blízkosti připojovaných objektů. Pro umístění, projektovou přípravu a provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 1. Umístění stavby: Trasa kabelového vedení vn, nn a umístění nové transformační stanice jsou patrné ze situačního plánu v měřítku 1 : Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu: Stavba nevyžaduje změnu dopravní infrastruktury, jedná se o liniovou stavbu energetiky, bez napojení na ostatní technickou infrastrukturu /2013/ÚPSÚ/PI - 5/PI//ÚŘUS/Rozh

2 3. Staveniště: Staveniště bude zřízeno na pozemcích dotčených stavbou. S majiteli pozemků bude záměr vybudování staveniště předem projednán. Staveniště bude ohraničeno a označeno štítkem až do ukončení stavebních prací. 4. Přístup na staveniště: Přístup na staveniště je zabezpečeno po silnici II. třídy č. 312 vedoucí z Králík do Hanušovic, poté po silnici III. třídy č směrem na Horní Lipku, která sousedí s pozemkem dotčeným stavbou. 5. Napojení staveniště na zdroj vody a el. energie: Napojení na vodovod a kanalizaci nebude realizováno. Přívod elektrické energie pro potřeby zařízení staveniště bude řešeno dieselovým agregátem. Voda bude na staveniště dovážena v cisternách, WC budou umístěny mobilní. 6. Vytýčení v terénu: Před započetí prací bude projektované vedení vytyčeno odpovědným geodetem. 7. Přebytečná zemina: Přebytečná zemina bude uložena na obecní skládce. 8. Povrchové úpravy: Před dokončením zemních a montážních prací bude trasa kabelového vedení zaměřena od budov a oplocení a zakreslena do polohopisného plánu skutečného provedení kabelového vedení 1kV a 22kV. Pod dokončení zemních prací bude v jednotlivých úsecích kabelové trasy provedena konečná úprava povrchu terénu dle požadavků a dispozic správců komunikací a dotčených ploch. 9. Prováděcí stavební firma bude před zahájením realizace stavby a výkopových prací s dostatečným předstihem informovat o této skutečnosti účastníky řízení pana Petra Hrbka, Komenského 638, Velké Losiny a Ing. Jarmilu Urbanovou, Šumavská 2183/35, Šumperk. S těmito účastníky řízení bude provedena součinnost při provádění zemních prací v blízkosti jejich soukromých pozemků a křížení inženýrských sítí. Podmínky vyplývající ze stanovisek správních orgánů a vlastníků inženýrských sítí: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, ze dne pod čj.: Telefonica O2 ČR, a. s., Masarykovo náměstí 2655, Pardubice, ze dne pod čj.: /12. Z těchto vyjádření se stávají závazné podmínky týkající se umístění stavby. Městský úřad odbor ŽP, Velké náměstí 5, Králíky, ze dne pod čj.: 826/2013/ŽP/RM/ Orgán ochrany přírody a krajiny: - Ing. Josef Orlita Podle 5 odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nesmí při stavebních pracích docházet k nadměrnému úhynu rostlin nebo zraňování a úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů. Podle 7 odst. 1 jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením. Ve smyslu tohoto paragrafu stanovuje k ochraně dřevin pásmo v šířce minimálně 3 metry od paty stromů. V tomto pásmu je zakázáno provádět výkopové práce strojním způsobem, ukládat zeminu a stavební materiál. Se stavbou souhlasíme za předpokladu respektování obecných podmínek ochrany rostlin a živočichů podle 5 a ochrany dřevin podle 7 a 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon). Kácení dřevin rostoucích mimo les je podle 8 odst. 1 zákona možno provádět pouze na základě řádného rozhodnutí místně příslušného orgánu ochrany přírody. 2. Orgán státní správy lesů: - Ing. Josef Orlita Z předložené dokumentace je zřejmé, že navrhovaná stavba je situována na PUPFL. Investor stavby požádá orgán státní správy lesů (Městský úřad Králíky odbor ŽP) o vydání souhlasu k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území na PUPFL od okraje lesa ( 14 odst. 2 a 48 a, písmeno b) zákona č. 289/1995 Sb. o lesích (souhlas ze dne pod čj.: 7606/2013/ŽP/JO/2). Z předložené dokumentace je zřejmé, že navrhovaná stavba je situována na pozemcích určených k plnění funkcí lesa a v ochranném pásmu lesa, tj. do 50 m od okraje lesa. Investor stavby požádá orgán /2013/ÚPSÚ/PI - 5/PI//ÚŘUS/Rozh

3 státní správy lesů (MěÚ Králíky obor ŽP) o vydání souhlasu k vdání rozhodnutí o umístění stavby na pozemcích určených k plnění funkcí lesa podle 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) (souhlas ze dne pod čj.: 7606/2013/ŽP/JO/2). 3. Orgán ochrany ZPF: -pí. Renáta Macošková Budou-li pozemky dotčené stavbou knn, DTS vn v době kratší než 1 rok uvedeny do původního stavu, není třeba souhlasu orgánu ZPF k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (dle 9 odst. 2, písmeno c) zákona č. 334/1992 Sb. ve znění pozdějších platných předpisů). 4. Orgán v oblasti nakládání s odpady: -p. Pavel Brandejs Věcně a místně příslušný podle 79 odst. 3 písm. c) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech vydává ke shora uvedené věci toto vyjádření: S odpady vzniklými během realizace projektu musí být nakládáno v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a příslušnými prováděcími předpisy. Po dokončení stavby bude na požádání předložen přehled odpadů, které vzniknou při stavební činnosti a způsob jejich využití. 5. Vodoprávní úřad: - pí. Galina Slavíková K záměru znázorněnému v situačním plánku vám sdělujeme, že se stavba dotýká koryta vodního toku. K realizaci záměru je investor povinen mít souhlas vodoprávního úřadu udělený podle 17 vodního zákona (souhlas ze dne pod čj.: 3425/2013/ŽP/RU/2). Městský úřad odbor ŽP, Velké náměstí 5, Králíky, ze dne pod čj.: 3425/2013/ŽP/RU/2. Při realizaci stavby budou provedena taková opatření, aby závadné látky dle 39 vodního zákona (tj. látky, které nejsou odpadními ani důlními vodami, a které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních povrchových vod) nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržovány preventivní opatření k zabránění případným úkapům ropných látek. V blízkosti vodních toků a na pozemcích, na kterých je situována stavba, nebudou volně skladovány závadné látky, lehce odplavitelný materiál a stavební materiál. Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. Po dokončení stavebních prací bude odklizen veškerý materiál, který byl v souvislosti se stavbou uložen v blízkosti vodních toků nebo napadal do průtočného profilu. Při realizaci stavby bude dodržena podmínka správce vodního toku Povodí Labe, státní podnik, uvedené ve stanovisku ze dne pod zn. PVZ/13/2764/Ka/O, a to následující: chránička kabelů bude uložena min. 1 m pod pevným dnem křížení toků. Lesy ČR, s.p., Lesní správa Hanušovice, Osvobození 251, Hanušovice, ze dne pod čj.: LCR124/000123/2013. Výkopové práce přes lesní pozemky s právem hospodařit pro Lesy ČR, s.p. budou provedeny šetrně k lesnímu porostu, pokud možno bez nutnosti kácení. Po ukončení stavby, na základě geometrického zaměření bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene spočívající v uložení kabelového vedení do lesních pozemků. Správa a údržba silnic Pardubického kraje, útvar majetkové správy, Doubravice 98, Pardubice, oddělení majetkové správy Ústí nad Orlicí, Třebovská 333/II, ze dne pod čj.: SUSPK 547/2013. Stavební práce budou prováděny dodavatelsky oprávněnou osobou. Při stavebních pracích nebude narušen povrch vozovky. Dodavatel nebude bez předchozího povolení používat ani na přechodnou dobu vozovky silnice jako skladiště materiálu a manipulační prostor pro mechanizmy. Dodavatel v předstihu 30 dnů požádá správní úřad o povolení ke zvláštnímu užívání silnic k provádění stavebních prací podle 25, odst. 6 písm c, bod (3) zákona. Žádost bude podána s předchozím souhlasem SÚS Pardubického kraje. V této souvislosti bude předložena SÚS Pardubického kraje úplná projektová dokumentace, včetně dokladové části, která bude obsahovat tento souhlas a Rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu o umístění podzemního zařízení. Bez těchto dokladů nebude souhlas se stavebními pracemi vydán /2013/ÚPSÚ/PI - 5/PI//ÚŘUS/Rozh

4 Policie ČR Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát, Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí, ze dne pod čj.: KRPE /ČJ Pokud dojde po dobu prací k omezení silničního provozu nebo v případě zvláštního užívání ve smyslu ust. 25 z. č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bude zhotovitelem předložena žádost o vyjádření obsahující odborně zpracovaný grafický návrh přechodného dopravního značení a poté se zdejší součást PČR písemně vyjádří ve smyslu ust. 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích v platném znění. Zákres polohy vedení v naší správě vám poskytne: Policie ČR, Správa Pardubického kraje, OKTI, Na Spravedlnosti 2516, Pardubice. Městský úřad odbor VTS, Velké náměstí 5, Králíky, ze dne pod čj.: 950/2013/VTS/PS/ sv03. Před zahájením stavebních prací a po jejich ukončení požádáte odpovědného zástupce vlastníka dotčené pozemní komunikace veřejně přístupné účelové komunikace v k.ú. Horní Lipka a Heřmanice u Králík, která slouží k obsluze přilehlých nemovitostí a jako spojovací komunikace silnic III/31225 a III/31222 (MěÚ Králíky, odbor výstavby a technické správy) o její protokolární předání. Zhotovitel stavby nebude bez předchozího povolení používat ani na přechodnou dobu vozovky komunikace jako skladiště materiálu a manipulační prostor pro mechanizmy. Stanovuje se záruční doba 36 měsíců od převzetí odpovědným zástupcem vlastníka dotčené komunikace (MěÚ Králíky, odbor výstavby a technické správy). Držitel tohoto povolení ručí za veškeré závady, které se vyskytnou v záruční době a za škody vzniklé v souvislosti s těmito závadami. Dále je držitel povolení povinen provést okamžitě odstranění závad vlastním nákladem. Věcné břemeno v souvislosti s uložením podzemního vedení inženýrských sítí bude zřízeno na základě příslušné smlouvy a za úplatu (MěÚ Králíky, odbor majetkový). Městský úřad odbor školství, kultury a tělovýchovy, Velké náměstí 5, Králíky, ze dne pod čj.: 887/2013/ŠKT/VS. Stavebník je povinen již od doby přípravy stavby oznámit záměr provádění stavební činnosti na území s archeologickými nálezy Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Služby města Králíky, Růžová 462, Králíky, ze dne pod čj.: LH. V případě poškození našich zařízení je toto nutné nahlásit naší firmě a provést opravu na náklady dodavatele stavby. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, ze dne pod čj.: PVZ/13/2764/Ka/0. Z hlediska plánování v oblasti vod je navrhovaný záměr možný. Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a z hlediska správy vodního toku souhlasíme s navrženým záměrem za předpokladu splnění následující podmínky: chránička kabelů bude uložena min. 1 m pod pevným dnem křížení toků. Z hlediska majetkoprávních vztahů sdělujeme, že se navržený záměr dotýká majetku státu (p.p.č v k.ú. Horní Lipka), ke kterému vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik a z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízení, vedených k tomuto záměru podle vodního nebo stavebního zákona. Způsob možného vypořádání majetkoprávních vztahů záměrem (stavbou, činností) dotčeného majetku státu, lze před zahájením správních řízení projednat s Povodím Labe, státním podnikem závodem Pardubice, Cihelna 135, Pardubice, po předložení samostatné žádosti, doložené doklady stejnými, jako vyžaduje vodní a stavební zákon a jejich prováděcí předpisy pro zahájení řízení a rozhodnutí v požadované věci. V žádosti je třeba uvést odkaz na značku (číslo jednací) tohoto stanoviska. Upozorňujeme Vás na skutečnost, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za případné škody vzniklé průchodem velkých vod. Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně /2013/ÚPSÚ/PI - 5/PI//ÚŘUS/Rozh

5 30 dnů předem dle 120 odst. 1 stavebního zákona. Účastníci řízení podle 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"): ČEZ Distribuce, a. s. (IČ ), Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín 2 MONTPROJEKT, a.s. (IČ ), Arnošta z Pardubic 2082, Zelené Předměstí, Pardubice 2 Město Králíky, Velké náměstí 5, Králíky Účastníci řízení podle 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"): Zdeněk Bálka, Starohorská 629/2, Velké Pavlovice Holásková Marie, Orlice 156, Letohrad Petr Hrbek, Komenského 638, Velké Losiny Eva Hrbková, Komenského 638, Velké Losiny Ladislav Kapucián, Záměl 171, Potštejn Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové 8 Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové 3 Služby města Králíky s.r.o., Růžová 462, Králíky Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, Pardubice 19 Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha 3 Richard Švec, Heřmanice 12, Králíky Květoslava Švecová, Heřmanice 12, Králíky Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Michle, Praha 4 Ing. Jiří Urban, Šumavská 2183/35, Šumperk 1 Ing. Jarmila Urbanová, Šumavská 2183/35, Šumperk 1 Jiřina Zieglerová, Želeč 11, Brodek u Prostějova O důvodnění Městský úřad Králíky, odbor územního plánování a stavební úřad obdržel dne žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. Městský úřad Králíky, odbor územního plánování a stavební úřad opatřením ze dne oznámil v souladu s ustanovením 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den: (úterý) konané v místě: kancelář odboru UPaSU, 1.patro, dveře č.8. Námitky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání. Návrh byl doložen (i v průběhu územního řízení) těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy: Městský úřad odbor ŽP, Velké náměstí 5, Králíky, ze dne pod čj.: 3425/2013/ŽP/RU/2. Městský úřad odbor ŽP, Velké náměstí 5, Králíky, ze dne pod čj.: 826/2013/ŽP/RM/2-12. Městský úřad odbor ŽP, Velké náměstí 5, Králíky, ze dne pod čj.: 7606/2013/ŽP/JO/2. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, ze dne pod čj.: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, ze dne pod čj.: ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, Praha 4, ze dne pod čj.: ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, Praha 4, ze dne pod čj.: Telefonica O2 ČR, a. s., Masarykovo náměstí 2655, Pardubice, ze dne pod čj.: /12. RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, Brno, ze dne pod čj.: Vodovody a kanalizace, a. s., Slezská 350, Jablonné nad Orlicí, ze dne pod čj.: JA/LN/13/0032/0. Česká republika Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice se sídlem Teplého 1899, Pardubice, ze dne pod čj.: 735/23958-ÚP/ Lesy ČR, s.p., Lesní správa Hanušovice, Osvobození 251, Hanušovice, ze dne pod čj.: LCR124/000123/2013. Lesy České Republiky, s.p., správa toků oblast povodí Labe, Přemyslova 1106, Hradec Králové, ze dne pod čj.: LCR953/000803/2013. Správa a údržba silnic Pardubického kraje, útvar majetkové správy, Doubravice 98, Pardubice, oddělení majetkové správy Ústí nad Orlicí, Třebovská 333/II, ze dne pod čj.: SUSPK 547/ /2013/ÚPSÚ/PI - 5/PI//ÚŘUS/Rozh

6 Policie ČR Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát, Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí, ze dne pod čj.: KRPE /ČJ Městský úřad odbor VTS, Velké náměstí 5, Králíky, ze dne pod čj.: 950/2013/VTS/PS/ sv03. Městský úřad odbor VTS, Velké náměstí 5, Králíky, ze dne pod čj.: 950/2013/VTS/PS/ ZU12. Městský úřad odbor školství, kultury a tělovýchovy, Velké náměstí 5, Králíky, ze dne pod čj.: 887/2013/ŠKT/VS. Městský úřad odbor školství, kultury a tělovýchovy, Velké náměstí 5, Králíky, ze dne pod čj.: 7525/2013/ŠKT/JD. Služby města Králíky, Růžová 462, Králíky, ze dne pod čj.: LH. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, nám. Komenského 215, Pardubice, ze dne pod čj.: KrÚ 16093/2013/OŽPZ/CH. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, nám. Komenského 215, Pardubice, ze dne pod čj.: 15274/2013/OŽPZ/Pe. Povodí Labe, Státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, ze dne pod čj.: PVZ/13/2764/Ka/0. Městský úřad majetkový odbor, Velké náměstí 5, Králíky, ze dne pod čj.: 549/2013/MO/HK. Předložená žádost o umístění stavby je v souladu s 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb. Je podána na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb. K žádosti byly připojeny přílohy uvedené v části B přílohy č. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb. a dále byly předloženy podklady dle 86 odst. 2 a 3 stavebního zákona. Veškeré přílohy a podklady přiložené k žádosti a došlé v průběhu řízení jsou založeny ve spisu stavebního úřadu v této věci. Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí je vypracována v souladu s přílohou č.1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., je zpracována osobami oprávněnými k výkonu činnosti ve smyslu 158 stavebního zákona. Navrhovatel v řízení prokázal, že má k pozemkům, na nichž se stavba kabelového vedení umisťuje, jiné právo založené smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s vlastníky dotčených pozemků na nichž se stavba umísťuje. Tyto smlouvy jsou součástí projektové dokumentace. Stavební úřad se v rámci řízení zabýval otázkou stanovení okruhu účastníků řízení v souladu s ustanovením 85 stavebního zákona. Účastníkem řízení stanovil podle 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4 zastupuje Monoprojekt, a.s., Arnošta z Pardubic 2082, Pardubice. Účastníkem řízení stanovil podle 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona: Město Králíky. Účastníkem řízení stanovil podle 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona: 2212, 2682, 2765 v kat. území Horní Lipka, 1258/1, 1250, 1248, PK 1177/1, 1233, 1258/2, 1177/3 v kat. území Heřmanice u Králík, MĚSTO KRÁLÍKY, Velké náměstí 5, Králíky, 2127 v k.ú. Horní Lipka, 1259/2, PK 1251, GP 722, 1251/2, 1249/1, 1257/2 v k.ú. Heřmanice u Králík, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha 3, 2214, 2368 v k.ú. Horní Lipka, Urban Jiří Ing., Šumavská 2183/35, Šumperk, Urbanová Jarmila Ing., Šumavská 2183/35, Šumperk, 2679 v k.ú. Horní Lipka, Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové, 2669 v k.ú. Horní Lipka, 1314 v k.ú. Heřmanice u Králík, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, Pardubice, 726/1 v k.ú. Heřmanice u Králík, Švecová Květoslava, Heřmanice 12, Králíky, st. 138 v k.ú. Heřmanice u Králík, Kapucián Ladislav, č.p. 171, Záměl, 1178/1 v k.ú. Heřmanice u Králík, Holásková Marie, Orlice 156, Letohrad, 41/1 v k.ú. Heřmanice u Králík, Zieglerová Jiřina, č.p. 11, Želeč, 41/2 v k.ú. Heřmanice u Králík, Švec Richard, Heřmanice 12, Králíky, 764, 1257/3, 762/3, 765, 766/7, 54 v k.ú. Heřmanice u Králík, Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, st. 121 v k.ú. Heřmanice u Králík, Hrbek Petr Ing., Komenského 638, Velké Losiny, Hrbková Eva, Komenského 638, Velké Losiny, st. 118 v k.ú. Heřmanice u Králík, Bálka Zdeněk, Starohorská 629/2, Velké Pavlovice. Účastníkem řízení stanovil podle 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona: ostatní účastníci řízení ve vztahu k pozemkům přímo dotčených stavbou, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo pozemkům nebo stavbám na nich může být rozhodnutím přímo dotčeno. Správci sítí: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, Služby města Králíky, Růžová 462, Králíky, Telefonica O2 ČR, a. s., Masarykovo náměstí 2655, Pardubice, Povodí Labe, Víta /2013/ÚPSÚ/PI - 5/PI//ÚŘUS/Rozh

7 Nejedlého 951, Hradec Králové. Jedná se o vlastníky pozemku, nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo osoby, jejíž vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím o umístění stavby přímo dotčeno. Mezi dotčené orgány státní správy stavební úřad zahrnul: Městský úřad odbor ŽP, Velké náměstí 5, Králíky, Lesy ČR, s.p., Lesní správa Hanušovice, Osvobození 251, Hanušovice, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, útvar majetkové správy, Doubravice 98, Pardubice, oddělení majetkové správy Ústí nad Orlicí, Třebovská 333/II, Policie ČR Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát, Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí, Městský úřad odbor VTS, Velké náměstí 5, Králíky, Městský úřad odbor školství, kultury a tělovýchovy, Velké náměstí 5, Králíky, Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové. Vzhledem k tomu, že je v řízení víc jak 30 účastníků jedná se o řízení s velkým počtem účastníků, doručuje se oznámení o zahájení územního řízení účastníkům řízení uvedeným v 85 odst. 1, odst. 2 písm. a) stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě, účastníkům řízení uvedeným v 85 odst. 2 písm. b, c) stavebního zákona veřejnou vyhláškou. Městský úřad Králíky, odbor územního plánování a stavebního úřadu opatřením ze dne oznámil zahájení územního řízení o umístění stavby a nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na a zároveň upozornil, že závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti mohou být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto; dále poučil účastníky řízení o právech a povinnostech vyplývajících ze správního řádu. O průběhu veřejného ústního jednání spojeného s ohledáním na místě byl sepsán protokol. Přítomní účastníci řízení byli seznámeni s podaným návrhem na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, jeho přílohami, dokumentací k územnímu řízení a byla jim dána možnost nahlédnout do spisu stavebního úřadu vedeném v této věci a vyjádřit se k projednávané věci. Do doby konání ústního jednání a ani v jeho průběhu nebyly uplatněny nesouhlasná stanoviska dotčených orgánů ani připomínky veřejnosti. Městský úřad Králíky, odbor územního plánování a stavební úřad posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v 90 stavebního zákona a projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány. Přezkoumal doklady podané spolu s žádostí i v průběhu řízení a dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí. Zjistil, že umístění stavby vyhovuje požadavkům na umísťování staveb obsaženým v ustanoveních vyhlášky č. 501/2006 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, ze dne 10. listopadu 2006 o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášek č. 269/2009 Sb., č. 22/2010 Sb., č. 20/2011 Sb. a č. 431/2012 Sb. Umístěním stavby Heřmanice, Brůna, 6 x chata knn, DTS, vn a jeho následným provozem nebude nad přípustnou míru obtěžováno okolí. Zvlášť byl posuzován soulad stavby s cíli a záměry územního plánování. Dle 18 odst. 5 stavebního zákona lze v nezastavěném území v souladu s jeho charakterem umísťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Stavba Heřmanice, Brůna, 6 x chata knn, DTS, vn je stavbou veřejné technické infrastruktury. Stavba Heřmanice, Brůna, 6 x chata knn, DTS, vn a její užívání nezhorší životní prostředí v dané lokalitě, nebude ohrožovat život, zdraví, zdravé životní podmínky uživatelů ani uživatelů okolních staveb, nebude způsobovat hluk a vibrace, není zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření. Stavba nebude mít žádný negativní vliv na obyvatelstvo či strukturu a mimořádné funkční využití území. Svým charakterem se nezařazuje mezi objekty, které je nutné posuzovat z hlediska vlivu stavby na ŽP podle zákona č. 100/2001 Sb., ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění zákonů č. 93/2004 Sb., č. 163/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 216/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 436/2009 Sb., č. 38/2012 Sb., č. 85/2012 Sb., č. 167/2012 Sb. a č. 350/2012 Sb. Staveniště bude zřízeno na pozemcích dotčených stavbou. S majiteli pozemků bude záměr vybudování staveniště předem projednán. Staveniště bude ohraničeno a označeno štítkem až do ukončení stavebních prací. Vzhledem k tomu, že navržená stavba bude spojena se zemními pracemi, byla stavebnímu úřadu předložena vyjádření: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, ze dne pod čj.: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, ze dne pod čj.: /2013/ÚPSÚ/PI - 5/PI//ÚŘUS/Rozh

8 ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, Praha 4, ze dne pod čj.: ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, Praha 4, ze dne pod čj.: Telefonica O2 ČR, a. s., Masarykovo náměstí 2655, Pardubice, ze dne pod čj.: /12. RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, Brno, ze dne pod čj.: Vodovody a kanalizace, a. s., Slezská 350, Jablonné nad Orlicí, ze dne pod čj.: JA/LN/13/0032/0. Česká republika Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice se sídlem Teplého 1899, Pardubice, ze dne pod čj.: 735/23958-ÚP/ Služby města Králíky, Růžová 462, Králíky, ze dne pod čj.: LH. Stavební úřad se zabýval požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, ze dne 5. listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, dle které se nejedná o stavbu, na kterou se vztahují ustanovení této vyhlášky. Městský úřad Králíky, odbor územního plánování a stavební úřad v průběhu územního řízení o umístění stavby neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku. Vypořádání s námitkami účastníků řízení: V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky. Vyhodnocení připomínek veřejnosti: V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné připomínky. Seznam všech účastníků řízení: Zdeněk Bálka, ČEZ Distribuce, a. s., Holásková Marie, Petr Hrbek, Eva Hrbková, Ladislav Kapucián, Lesy České republiky, s.p., Město Králíky, MONTPROJEKT, a.s., Povodí Labe, státní podnik, Služby města Králíky s.r.o., Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Státní pozemkový úřad, Richard Švec, Květoslava Švecová, Telefónica Czech Republic, a.s., Ing. Jiří Urban, Ing. Jarmila Urbanová a Jiřina Zieglerová. Ostatní účastníci řízení ve vztahu k pozemkům přímo dotčených stavbou, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo pozemkům nebo stavbám na nich může být rozhodnutím přímo dotčeno Stanovení okruhu účastníků řízení: Při vymezování okruhu účastníků řízení vycházel stavební úřad z ustanovení 85 stavebního zákona. Stavební úřad Králíky, po shromáždění všech potřebných podkladů opatřením ze dne seznámil s touto skutečností účastníky řízení a ve smyslu ustanovení 36 odst. 3 správního řádu, jim dal možnost před vydáním rozhodnutí ve věci se vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Při posuzování a rozhodování stavební úřad vycházel ze spolehlivě zjištěných důkazů, které posuzoval jednotlivě i ve vzájemných souvislostech, řídil se platnými právními předpisy, zejména zákon č. 183/2006 Sb., ze dne 14. března 2006, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákonů č. 68/2007 Sb., č. 191/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 345/2009 Sb., č. 379/2009 Sb., č. 424/2010 Sb., č. 420/2011 Sb., č. 142/2012 Sb., č. 167/2012 Sb. a č. 350/2012 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., ze dne 17. srpna 2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vyhláška č. 499/2006 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., vyhláška č. 501/2006 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, ze dne 10. listopadu 2006 o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášek č. 269/2009 Sb., č. 22/2010 Sb., č. 20/2011 Sb. a č. 431/2012 Sb., vyhláška č. 503/2006 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, vyhláška č. 268/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., vyhláška č. 398/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, ze dne 5. listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, zákon č. 500/2004 Sb., ze dne 24. června 2004, správní řád ve znění zákonů č. 413/2005 Sb., č. 384/2008 Sb., č. 7/2009 Sb., č. 227/2009 Sb. a č. 167/2012 Sb., usnesení č. 2/1993 Sb. předsednictva České národní rady, ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb /2013/ÚPSÚ/PI - 5/PI//ÚŘUS/Rozh

9 Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena. Městský úřad Králíky, odbor územního plánování a stavební úřad v průběhu územního řízení o umístění stavby neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku. Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyl-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává, c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti. P o učení Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení odboru majetkovému a stavebního řádu kraje Krajského úřadu, Pardubice podáním u Městského úřadu Králíky, odboru územního plánování a stavebního úřadu. První den lhůty je následující po dni oznámení. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení 81 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení odboru majetkového a stavebního řádu Krajského úřadu, Pardubice podáním učiněným u Městského úřadu Králíky, odboru územního plánování a stavebního úřadu.odvolání se podává v počtu 20 x. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad, Králíky. Podané odvolání má v souladu s ustanovením 81 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Otisk úředního razítka Městského úřadu Králíky Bc. Dana Nosková v. r. vedoucí odboru územního plánování a stavební úřad Za správnost vyhotovení: Petr Illichman v. r. referent odboru územního plánování a stavební úřad R o z dělovník Účastníci řízení Doručení jednotlivě: Zdeněk Bálka, Starohorská 629/2, Velké Pavlovice ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín 2 Holásková Marie, Orlice 156, Letohrad, Petr Hrbek, Komenského 638, Velké Losiny Eva Hrbková, Komenského 638, Velké Losiny Ladislav Kapucián, Záměl 171, Potštejn Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové 8 Město Králíky, Velké náměstí 5, Králíky /2013/ÚPSÚ/PI - 5/PI//ÚŘUS/Rozh

10 MONTPROJEKT, a.s., Arnošta z Pardubic 2082, Zelené Předměstí, Pardubice 2 Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové 3 Služby města Králíky s.r.o., Růžová 462, Králíky Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, Pardubice 19 Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha 3 Richard Švec, Heřmanice 12, Králíky Květoslava Švecová, Heřmanice 12, Králíky Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Michle, Praha 4 Ing. Jiří Urban, Šumavská 2183/35, Šumperk 1 Ing. Jarmila Urbanová, Šumavská 2183/35, Šumperk 1 Jiřina Zieglerová, Želeč 11, Brodek u Prostějova Dotčené orgány (doručení jednotlivě) Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, Zelené Předměstí, Pardubice 2 Lesy České republiky, s.p., Osvobození 251, Hanušovice Městský úřad - odbor ŽP, Velké náměstí 5, Králíky Městský úřad Králíky - odbor ŠKT, Velké náměstí 5, Králíky Městský úřad Králíky, odbor VTS, Velké náměstí 5, Králíky Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové 3 Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, Pardubice 19 Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 17, odst. 1 písm. f) sazebníku ve výši 20000,- Kč byl zaplacen převodním příkazem dne Stavba nesmí být zahájena, dokud územní rozhodnutí nenabude právní moci /2013/ÚPSÚ/PI - 5/PI//ÚŘUS/Rozh

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 961/2012/ÚPSÚ/PI/ÚRSÚ - 5/PI/328.3/ÚŘUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: 6171/2012 A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT:

Více

Vaše č.j.

Vaše č.j. l OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE l- STAVEBNÍ ÚŘAD - tel: 465391132 č.p. 3 e-mail: stavebniurad@obec-vyprachtice.cz 561 34 Výprachtice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Vaše č.j.

Vaše č.j. l OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE l- STAVEBNÍ ÚŘAD - tel: 465391132 č.p. 3 e-mail: stavebniurad@obec-vyprachtice.cz 561 34 Výprachtice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1173/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1173/2012 Milín, dne: 12.11.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 6291/2012/ÚPSÚ/DN - 5/DN/328.3/ÚŘUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-2353/2008-582/PJ Rousínov, dne 30. května 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad v Týništi nad Orlicí, odbor - stavební úřad Mírové nám. 90, 517 21 Týniště nad Orlicí Spis.zn.: MÚTý/STAV/20/2013 Č.j: MÚTý/STAV/20/2013-6-Rozh-ÚŘUS-Pa Týniště nad Orlicí 09.04.2014 Oprávněná

Více

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 1158/2015/Gr

Více

Počet listů: 5 Příloh/listů: 1. Datum: 30.09.2014. Územní rozhodnutí. rozhodnutí o umístění stavby:

Počet listů: 5 Příloh/listů: 1. Datum: 30.09.2014. Územní rozhodnutí. rozhodnutí o umístění stavby: Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.: 667-211/15 Zlonice dne 18.6.2015 Vyřizuje: František

Více

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012 *mujcx00fa5ff* MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/24707/SU/Ves Jičín, dne 19.9.2012 Spisová značka: Výst. 2012/17982/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1682/2012 Milín, dne: 23.5.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O

Více

Městský úřad Krnov odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, Krnov, tel

Městský úřad Krnov odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, Krnov, tel Městský úřad Krnov odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, 794 01 Krnov, tel.554 697 111 Č.j. Mukrn/201422982/DO/SH/Va Krnov dne 26. 6. 2014 Vyřizuje: Vágner Radomír VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Spis. zn. (č.j.): 3998/OST/12 Pol V Rokycanech:28.6.2012 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany 5253/OST/12

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1674/1676/2012 Milín, dne: 15.3.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03 MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 8223/2009/OÚPSŘ-328/Va-13 6.11.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

R O Z H O D N U T Í veřejná vyhláška

R O Z H O D N U T Í veřejná vyhláška M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Oprávněná úřední osoba: Ing.Marie Kozáková,tel.533 304 557 e-mail.: kozakova@slapanice.cz

Více

OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE - STAVEBNÍ ÚŘAD -

OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE - STAVEBNÍ ÚŘAD - OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE - STAVEBNÍ ÚŘAD - tel: 465391132 č.p. 3 e-mail: stavebniurad@obec-vyprachtice.cz 561 34 Výprachtice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBECNÍ ÚŘAD VRDY stavební úřad Smetanovo náměstí 28, Vrdy

OBECNÍ ÚŘAD VRDY stavební úřad Smetanovo náměstí 28, Vrdy OBECNÍ ÚŘAD VRDY stavební úřad Smetanovo náměstí 28, 285 71 Vrdy Č.j.: Výst. 795/16 Vrdy, dne: 4. 4. 2016 Spis zn. 227/2015mar Oprávněná úřední osoba: Tel.: E-mail: IDS: Martinec J. 313 035 905 jindrich.martinec@obecvrdy.cz

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování, nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č. jednací : 981/2011/OVÚP/6/ÚR-47 v Boru dne 20.5.2011 Vyřizuje : Říha Telefon : 374 756 128 E-mail : ovup@mubor.cz

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Číslo jednací: Vyřizuje: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-1070/1475/08 Ka-24 Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 15.8.2008

Více

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo nám čp.83 50315 Nechanice SZ 270/2010/OV, č.j. 269/2010,270/2010 Nechanice, 6. 8. 2010 Oprávněná úřední osoba: Dana Rollová tel. 498

Více

Č.J.: 3318/2012/ÚPSÚ/PI - 8/PI//ÚŘSP/Rozh

Č.J.: 3318/2012/ÚPSÚ/PI - 8/PI//ÚŘSP/Rozh Městský úřad Králíky Č.J.: 3318/2012/ÚPSÚ/PI - 8/PI//ÚŘSP/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: 13092/2012 A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje. R o z h o d n u t í

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje. R o z h o d n u t í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje Č. j. ORR-75/09-SÚ-Ho Vyřizuje: Tel.: E-mail: Fax: František Horák 546419462 horakf@muiv.cz 546451525

Více

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Mirošov, oddělení výstavby. r o z h o d n u t í o u m í s tění stav b y I I. p o v o l u j e

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Mirošov, oddělení výstavby. r o z h o d n u t í o u m í s tění stav b y I I. p o v o l u j e Městský úřad Mirošov, oddělení výstavby náměstí Míru 53, 338 43 Mirošov Č.j: 1678/2010-6 Mirošov 21.9.2010 Vyřizuje: Marta Kolářová E-mail: stavebni@mirosov.cz Telefon: 371 121 487 V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA R

Více

Městský úřad Krnov. odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, Krnov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Městský úřad Krnov. odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, Krnov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA S T A V E B N Í P O V O L E N Í Městský úřad Krnov odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, 794 01 Krnov Č.j.: KRNODO-1424/2017 vagr Sp.zn.: DO-163082016-vagr Krnov dne 5. 1. 2017 Vyřizuje: Vágner Radomír VEŘEJNÁ

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Č. 4 4 / VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Č. 4 4 / VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Jablunkov Odbor územního plánování a stavebního řádu Dukelská 144, 739 91 Jablunkov *MEJAX007TMXT* MEJAX007TMXT Sp. zn.: ÚPSŘ/1257/2015/Ka Jablunkov, 14. července 2015 Č. j.: MEJA 11618/2015

Více

Městský úřad Králíky Č.J.: 6019/2015/ÚPSÚ/PI - 7/PI//ÚŘUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: 4106/2016 A STAVEBNÍ ÚŘAD

Městský úřad Králíky Č.J.: 6019/2015/ÚPSÚ/PI - 7/PI//ÚŘUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: 4106/2016 A STAVEBNÍ ÚŘAD Městský úřad Králíky Č.J.: 6019/2015/ÚPSÚ/PI - 7/PI//ÚŘUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: 4106/2016 A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

Obecní úřad v Proseči

Obecní úřad v Proseči Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 272-4/2010-330/R V Proseči dne 30.9.2010 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O

Více

H A B R Y stavební úřad Žižkovo náměstí č.p. 66, H A B R Y tel.: fax:

H A B R Y stavební úřad Žižkovo náměstí č.p. 66, H A B R Y tel.: fax: M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A B R Y stavební úřad Žižkovo náměstí č.p. 66, 582 81 H A B R Y tel.:569 441 217 fax: 569 441 229 e-mail: habry@iol.cz www.habry.cz Č.j.výst.328.3/47/2012 V Habrech dne 12.března

Více

R O Z H O D N U T Í. Obec Leština, IČO , Leština 87, Proseč u Skutče, zastoupená společností

R O Z H O D N U T Í. Obec Leština, IČO , Leština 87, Proseč u Skutče, zastoupená společností Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 499-4/2010-330/R V Proseči dne 1.3.2011 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 Žadatel: V E Ř E J N Á V Y H L Á Š

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Holešov Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov Spis č.: 4198/2015 Č.j.: HOL-19712/2015/SÚ/JH Holešov, dne 1. prosince 2015 Oprávněná

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III SP.ZN.: ČJ.: ZE DNE: VYŘIZUJE: TEL: FAX: E-MAIL: 508/2015 OV MUMI 7030/2015 14.10.2015 Dobrota

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Územní rozhodnutí

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Územní rozhodnutí Městský úřad Nový Bydžov Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov Č.j.: V/11383/2012/Lon Nový Bydžov, dne 17. října 2012 Oprávněná úřední osoba: Ing.

Více

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í * náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice ( 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/071998/2016 ST2/Mer MMHK/191534/2016 ST2/Mer Ing.Vladimír Mergl 495 707 866 vladimir.mergl@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

2390210hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny

2390210hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst. 19456/92-F/2010/H Trhové Sviny, dne 13.8.2010 Vyřizuje : Jana Kokejlová 23902/10/Hoh Telefon : 386 301 426 E.ON

Více

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, Horšovský Týn

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, Horšovský Týn Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn *MUHTX003M5PE* MUHTX003M5PE SPIS.ZN.: OVÚP/8060/2012/Šp Č.J.: MUHT 10171/2012 VYŘIZUJE: Václav

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Č. j.: VÚP/23142-11/3473-2011/wah Dvůr Králové nad Labem, dne 5. října 2011

Více

Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí Pernštejnské náměstí 1, Hranice R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí Pernštejnské náměstí 1, Hranice R O Z H O D N U T Í Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j.: OZP/4781/12-3 Hranice dne 2.05.2012 Vyřizuje: Ing. Táňa Drábková E-mail: tana.drabkova@mesto-hranice.cz Telefon: 581

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Spisový znak: 330 Archiv.znak: V/ 5 Váš dopis zn.: Naše značka: Výst. 65/10_SP Kyselka dne : 9.8.2010 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 26.10.2011 MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV Odbor stavební a rozvoje města oddělení stavebního úřadu a úřadu územního plánování Komenského náměstí 61, 293

Více

Stavební úřad Kamýk nad Vltavou Č.j.: V- 609/11-Ž V Kamýku nad Vltavou 19. prosince 2011 R O Z H O D N U T Í

Stavební úřad Kamýk nad Vltavou Č.j.: V- 609/11-Ž V Kamýku nad Vltavou 19. prosince 2011 R O Z H O D N U T Í Stavební úřad Kamýk nad Vltavou Č.j.: V- 609/11-Ž V Kamýku nad Vltavou 19. prosince 2011 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Stavební úřad v Kamýku nad Vltavou, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Spis. zn.: 5169/OST/10 Kal V Rokycanech: 30.8.2010 Č.j.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo nám. 1 Střed 337 01 Rokycany 7968/OST/10 Klára Kalinová

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1512/2011 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1512/2011 Milín, dne: 9.1.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Č. j.: VÚP/35448-11/4790-2011/wah Dvůr Králové nad Labem 8. prosince 2011

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Slavonice, stavební odbor Horní náměstí 525, Slavonice Č.j: 4420/2010/SÚ 6 Slavonice, dne: 4.5.2011 Oprávněná úřední osoba: Ing. Jan Balcar E-mail: stavebni@slavonice-mesto.cz Telefon: 384

Více

r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Spis. zn. (č.j.): 3676/OST/12 Vág V Rokycanech: 28.6.2012 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany 5533/OST/12

Více

Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad

Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad 257 68 Dolní Kralovice, tel. 317 856 364 e-mail:stavebniuraddk@tiscali.cz Č.j.: Vyřizuje: Výst./82/891/2012 Jindřiška Kadlečková Dolní Kralovice dne 31.7.2012

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stav b y

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stav b y Městský úřad Mirošov, oddělení výstavby náměstí Míru 53, 338 43 Mirošov Č.j: 1631/2009-6 Mirošov 7.10.2009 Vyřizuje: Marta Kolářová E-mail: stavebni@mirosov.cz Telefon: 371 121 487 V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA R

Více

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou. Spis. zn.: 990/2012/SÚ Č.j.: CJ 1254/2012/SÚ uvádějte vždy při písemném styku Vyřizuje: Jindřich Budín

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou. Spis. zn.: 990/2012/SÚ Č.j.: CJ 1254/2012/SÚ uvádějte vždy při písemném styku Vyřizuje: Jindřich Budín Městský úřad Staňkov odbor výstavby, náměstí T.G. Masaryka 35, PSČ 345 61 Staňkov telefon: 379 410 272 fax: 379 492 125 email: podatelna@mestostankov.cz IČO 253766 Spis. zn.: 990/2012/SÚ Č.j.: CJ 1254/2012/SÚ

Více

OBECNÍ ÚŘAD KOŠETICE Košetice

OBECNÍ ÚŘAD KOŠETICE Košetice OBECNÍ ÚŘAD KOŠETICE 394 22 Košetice 146 -------------------------------------------------------------------- Č.j. : ST1/2016/POV V Košeticích dne 9.9.2016 Stavebník: Obec Košetice, IČ 00248444, 394 22

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í o d b o r v ý s t a v b y Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno tel.: 494 669 628, fax: 494 668 338 e mail: stavebni@mu.opocno.cz Č.j.: MUO 347/2012/OV/DŠ/2 10. dubna 2012 Spisový znak: 253 Skartační znak:

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování SEDLČANY

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování SEDLČANY Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování 264 01 SEDLČANY Č.j: V Sedlčanech dne: 21.3.2011 Telefon: 318 822 742, linka 141 R O Z H O D N U T Í Dne 10.2.2011 podala paní Martina Firstová,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Spis. zn. (č.j.): MeRo/3427/OST/13 May V Rokycanech: 1.7.2013 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD Adresa: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Počet stran dokum.: Počet listů příloh: Spisový znak: nám. J.M.Marků č.p. 12, Lanškroun - Vnitřní Město, 563 16 Lanškroun

Více

OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE - STAVEBNÍ ÚŘAD -

OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE - STAVEBNÍ ÚŘAD - OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE - STAVEBNÍ ÚŘAD - tel: 465391132 č.p. 3 e-mail: stavebniurad@obec-vyprachtice.cz 561 34 Výprachtice -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Městský úřad Planá. Územní rozhodnutí a stavební povolení. odbor výstavby a územního plánování náměstí Svobody 1, Planá

Městský úřad Planá. Územní rozhodnutí a stavební povolení. odbor výstavby a územního plánování náměstí Svobody 1, Planá Městský úřad Planá odbor výstavby a územního plánování náměstí Svobody 1, 348 15 Planá Naše čj.: 5076/2012/07/VUP-UR1498,SP5494 Vyřizuje: Majerová email: majerova@muplana.cz tel.: 374752925 fax.: 374752929

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Vypraveno dne:... Počet listů příloh:0 Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Spisová značka: Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Fax:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í. č. I/26/2009. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í. č. I/26/2009. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/09-3877/2009-588/HH Rousínov, dne 24. srpna 2009 Oprávněná úřední

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor Náměstí čp. 1, 345 06 Kdyně Naše značka: 162/13/V/Pa Ve Kdyni, dne 5.8.2013 Vyřizuje: E-mail: Palečková, 379 413 528 paleckova@radnice.kdyne.cz ROZHODNUTÍ

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č /2012

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č /2012 00256095 *00256095* Městský úřad Týn nad Vltavou Odbor regionálního rozvoje náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou IČ 245585, DIČ CZ-00245585 Číslo jednací: MÚT/15867/2012 Spisová značka: MÚT/11953/2012/ORR/H.

Více

Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 509-4/2009-328/R V Proseči dne 28.1.2010 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ

Více

Městský úřad Brušperk

Městský úřad Brušperk Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/866/2016/Po Dle přílohy č. 4 vyřizuje: Ing. Sandra Potyková prostřednictvím tel. : 558 666 443, kl. 142 Obec Fryčovice e-mail

Více

Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I

Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou I odbor výstavby a životního prostředí Č.j.: OVŽP 4308/16 611/2016-Hol/4 Chlumec nad Cidlinou, dne 16. listopadu 2016

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B R A N D Ý S N A D O R L I C Í O D B O R V Ý S T A V B Y

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B R A N D Ý S N A D O R L I C Í O D B O R V Ý S T A V B Y M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B R A N D Ý S N A D O R L I C Í O D B O R V Ý S T A V B Y KOMENSKÉHO NÁM.203 561 12 BRANDÝS NAD ORLICÍ tel. 465 544 388 Č.j.:Výst.387c/2007/330/BE-053 V BRANDÝSE NAD ORLICÍ 18.07.2007

Více

Městský úřad Brušperk

Městský úřad Brušperk Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/1809/2016/Po Dle přílohy č. 5 vyřizuje: Ing. Sandra Potyková prostřednictvím tel. : 558 666 443, kl. 142 Obec Fryčovice e-mail

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst. 824/2008/slez/330-5 Bakov nad Jizerou, dne: 28.5.2008 Vyřizuje: Petr Slezák E-mail: slezak@bakovnj.cz Telefon: 326

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad R O Z H O D N U T Í

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad R O Z H O D N U T Í M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Č. j.: OV/47875-11/2158-2011/HOU Spis. zn. : OV/2158-2011/HOU Oprávněná úřední osoba: Houzarová

Více

Spis.zn.: MUHO 11448/2016/ŽPSÚ/Lo Holice Č.j.: MUHO/17487/2016 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Spis.zn.: MUHO 11448/2016/ŽPSÚ/Lo Holice Č.j.: MUHO/17487/2016 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ Městský úřad Holice *muhoss00639109* Odbor životního prostředí a stavební úřad Holubova 1, 534 14 Holice Tel.: 466 741 211, fax: 466 741 206 Spis.zn.: MUHO 11448/2016/ŽPSÚ/Lo Holice 22.9.2016 Č.j.: MUHO/17487/2016

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A. Silnice Brno, spol. s r.o., Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ 41603281

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A. Silnice Brno, spol. s r.o., Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ 41603281 Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-5521/2008-1263/PJ Rousínov, dne 26. září 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška

ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška Č.j.: Výst./43970/2011/Ty (MURA/52451/2011) Vyřizuje: Václava Tyčová Tel: 313 259 148 Výroková část: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK odbor výstavby a investic Husovo nám. 27, Rakovník Telef. ústř.: 313 259 111 Fax:313

Více

Městský úřad Krnov odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, Krnov, tel

Městský úřad Krnov odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, Krnov, tel Městský úřad Krnov odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, 794 01 Krnov, tel.554 697 111 Č.j.: KRNODO-67964/2016 vagr Sp. zn. DO-144192016-vagr Krnov dne 15. 12. 2016 Vyřizuje: Vágner

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I tel. 325 600 270, fax. 325 614 486, e-mail: vystavba@mesto-podebrady.cz Č.j.: 0032278/VUP/2016/JZí

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VUP 14481 / 10 520 / 10 JAN 328.3 Vyřizuje: Marie Janoušková Telefon: 388 459 056 Ve Vimperku dne:

Více

Úřad městyse Luka nad Jihlavou, stavební odbor 1. máje 76, Luka nad Jihlavou

Úřad městyse Luka nad Jihlavou, stavební odbor 1. máje 76, Luka nad Jihlavou Úřad městyse Luka nad Jihlavou, stavební odbor 1. máje 76, Luka nad Jihlavou Č.j: 2013/109/20-154/2-3 Luka nad Jihlavou, dne: 5.3.2013 Vyřizuje: Roman Göth E-mail: stavebniurad@lukanadjihlavou.cz Telefon:

Více

Spis. zn.: Výst./1003/2011/Šu Hanušovice, dne Č.j. MUHA 8025/2011 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Spis. zn.: Výst./1003/2011/Šu Hanušovice, dne Č.j. MUHA 8025/2011 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284 ID datové schránky: 9wwbeey; podatelna@mu-hanusovice.cz Město Hanušovice IČO 00302546 Spis. zn.:

Více

OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE - STAVEBNÍ ÚŘAD -

OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE - STAVEBNÍ ÚŘAD - OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE - STAVEBNÍ ÚŘAD - tel: 465391132 č.p. 3 e-mail: stavebniurad@obec-vyprachtice.cz 561 34 Výprachtice -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo nám čp.83 50315 Nechanice č.j. 546/1309/2009, 547/1310/2009 Nechanice, 23.12. 2009 Oprávněná úřední osoba: Dana Rollová tel. 498 773820,e-mail:

Více

tel. : 546 421 308 tel./fax : 546 421 304 e-mail : nahodilova@dolnikounice.cz ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

tel. : 546 421 308 tel./fax : 546 421 304 e-mail : nahodilova@dolnikounice.cz ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Dolní Kounice Stavební úřad I. stupně Masarykovo náměstí 2, 664 64 Dolní Kounice, tel. 546 421 310, tel./fax. 546 421 304 e - mail : podatelna@dolnikounice.cz ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, :

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, : MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http://www.zliv.cz čj: 1763/12/Kr/roz Zliv, dne 27.11.2012 Vyřizuje: Král VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Rozhodnutí Územní

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Garáž u rodinného domu č.p. 1 ve Střížovicích

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Garáž u rodinného domu č.p. 1 ve Střížovicích MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor stavební a dopravní Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111 Spis.zn.: MUBlov 16993/10 V Blovicích, dne 10.1.2011 Č.j.: MUBlov 00350/11/ST/Op Vyřizuje: Jiří Opatrný

Více

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, Polná

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, Polná Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná tel.: 567 559 251 fax: 567 559 209 Č.j: MUPO-OVŽP/9/2011/smm - 4 Polná, dne: 14.2.2011 Vyřizuje: Ing. Marta Smerekovská E-mail:

Více

Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov Č.j.: SÚ-4306/07-Be Český Krumlov, dne Vyřizuje: Petra Benčová ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov Č.j.: SÚ-4306/07-Be Český Krumlov, dne Vyřizuje: Petra Benčová ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov Č.j.: SÚ-4306/07-Be Český Krumlov, dne 22.2.2008 Vyřizuje: Petra Benčová Výroková část: ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov,

Více

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. přístavba rekreační chaty

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. přístavba rekreační chaty Spis.zn.: 17922/SÚ/13/No Karlovy Vary, dne 20.2.2014 Č.j.: 2186/SÚ/14 Vyřizuje: Nožková Květoslava, linka 502 Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5 ROZHODNUTÍ Výroková část: Úřad územního plánování a

Více

Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I

Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou I odbor výstavby a životního prostředí Č.j.: OVŽP 331/15 95/2015-Rad Chlumec nad Cidlinou, dne 2. března 2015 Naše č.j.:

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1492/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1492/2012 Milín, dne: 11.2.2013 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1522/2012 Milín, dne: 16.1.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ 0Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov muvrx001xaxu MUVRX001XAXU Váš dopis zn.: Ze dne: Č.j.: MUVR 1967/2009 Sp.Zn.: SPIS 398/2009/VAŽP42 5 Vyřizuje: Svěnčíková

Více

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 5.3.2008 VÚP 328.3/330-202/277/08 VK-31 Ing. Vlasta

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Č. j.: VÚP/33300-11/4770-2011/wah Dvůr Králové nad Labem 8. prosince 2011

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Spis. zn.: S-MUCB11938/2012/STAV/Me Č. j. MUCB 22540/2012 Vyřizuje: Melichová Telefon: 321 612 135 Český Brod,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax. MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.: 465 621 215 Č. j.: 2110/2012/2300/11 Č.sp. 1248/2012/2300/11 V Letohradě dne 24.4.2012

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD PELHŘIMOV Odbor dopravy Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov Č.j.: OD/493/2015-4-SP/Če V Pelhřimově dne 3.6.2015 Stavebník : Kraj Vysočina, IČ 70890749, Žižkova 57, 587 33 Jihlava; zastupuje Ing.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY Odbor životního prostředí nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360 ID datové schránky: 24ebrt5

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY Odbor životního prostředí nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360 ID datové schránky: 24ebrt5 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY Odbor životního prostředí nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360 ID datové schránky: 24ebrt5 Spisová zn.: Číslo jednací: ZN/ŽP/1431/13 Vyřizuje: Bc. Vondrů

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 stavební úřad tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 106 e-mail: stavebni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz V Kutné Hoře dne:

Více

Městský úřad Jesenice stavební odbor

Městský úřad Jesenice stavební odbor Městský úřad Jesenice stavební odbor Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice u Rakovníka Č.j.: Výst./2540/11/M Vyřizuje: Makovský Počet listů dokumentu: 3 Tel: 313 599 214 (328) V Jesenici 19.3.2012 Stavebník:

Více