USNESENÍ Z 67. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ Z 67. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214"

Transkript

1 USNESENÍ Z 67. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 517/2017 Program: 1. Zahájení 2. Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti na pozemcích p. č. KN 1840/1, p. č. KN 1842, p. č. KN 1897/57, p. č. KN 1897/145, p. č. KN 2469/11, p. č. KN 3294 k. ú. Třeboň, p. č. KN 1939/35 v k. ú. Břilice. Usnesení RM č. 190/ Prodej pozemku p. č. KN 2179/7 v k. ú. Třeboň. Usnesení RM č. 191/ Výpůjčka budovy čp. 20/I na pozemku p. č. KN 518/1 k. ú. Třeboň. Usnesení RM č. 192/ Záměr výpůjčky přístavního mola u rybníka Svět Usnesení RM č. 193/ Záměr uzavření Smlouvy o postoupení smlouvy o nájmu části pozemku ze dne Usnesení RM č. 194/ Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 3290 k. ú. Třeboň. Usnesení RM č. 195/ Návrh na zpětvzetí žaloby o vyklizení nemovitostí - spor města Třeboně se společností ČEVAK a.s. Usnesení RM č. 196/ Zřízení služebnosti na pozemcích p. č. KN 2472, p. č. KN 2479 pro uložení plynovodní a vodovodní přípojky v k. ú. Třeboň. Usnesení RM č. 197/ Zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 1810/9 v k. ú. Třeboň. Usnesení RM č. 198/ Zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 2523 v k. ú. Třeboň. Usnesení RM č. 199/ Úhrada újmy spojená se správou sportovišť Usnesení RM č. 200/ Nájem části pozemku p. č. KN 521/3 o výměře cca 200 m2 v k. ú. Břilice Usnesení RM č. 201/ Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví v roce 2017 Protinávrh Usnesení RM č. 202/ Uzavření Dodatku č. 1 k Pachtovní smlouvě ze dne Ing. Jan Kačerovský, K+K Břilice Gigant Usnesení RM č. 203/ Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o udělení souhlasu k provedení stavby Protipovodňová hráz Stará Hlína Usnesení RM č. 204/ Informace - souhlas se stavbou parkoviště na části pozemku p. č. KN 785 v k. ú. Třeboň. Usnesení RM č. 205/ Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 4358 vč. porostu o výměře cca 200 m2 v k. ú. Branná Usnesení RM č. 206/ Souhlasy Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň, o.p.s. Usnesení RM č. 207/ Záměr uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě ze dne Usnesení RM č. 208/ Revokace části usnesení č. 97/ bod č. III ze dne Usnesení RM č. 209/ Umístění reklamních plakátů a plachet na nemovitosti města Třeboně Anifilm 2017 Usnesení RM č. 210/ Ukončení smluv o výpůjčce na části pozemků p. č. KN 1085/1 a p. č. KN 1085/5 v k. ú. Třeboň Usnesení RM č. 211/ Žádost o pronájem části nebytového prostoru v čp. 86/I nebo v čp. 103/I, Masarykovo nám., Třeboň Usnesení RM č. 25. Zřízení služebnosti pro uložení plynovodu a plynovodních přípojek na pozemcích p. č. KN 1910/54, 1

2 p. č. KN 1910/15 v k. ú. Třeboň. Usnesení RM č. 212/ Dodatek č. 2 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny mezi městem Třeboň a spol. E.ON Energie, a.s. Usnesení RM č. 213/ Výběr dodavatele Komplexní dopravní průzkumy města Třeboň 2017 Usnesení RM č. 214/ Uzavření Smlouvy o výpůjčce uměleckých děl pro výstavu Anifilmu v domě Štěpánka Netolického Usnesení RM č. 215/ Finanční plán příspěvkové organizace Městská knihovna Třeboň na rok 2017 Usnesení RM č. 216/ Jmenování vedoucího právního odboru Usnesení RM č. 217/ Exekutorské zástavní právo na nemovitou věc Usnesení RM č. 218/ Podání návrhu na vydání platebního rozkazu (žaloby) Usnesení RM č. 219/ Rozpočtové opatření č. 17 Usnesení RM č. 220/ Veřejná zakázka POSKYTOVATEL TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ PRO MĚSTO TŘEBOŇ Protinávrh Usnesení RM č. 221/ Katalog rizik Městského úřadu Třeboň pro období Usnesení RM č. 36. Návrh motivačních ukazatelů na rok 2017 Usnesení RM č. 222/ Vyhodnocení motivačních ukazatelů za rok 2016 a stanovení výše odměn Usnesení RM č. 223/ Dodatek č. 6 Smlouvy o výkonu funkce jednatele Slatinné lázně Třeboň s.r.o. Usnesení RM č. 224/ Zrušení veřejné zakázky Turistické informační centrum - č.p.1/i, Třeboň vybavení interiéru Usnesení RM č. 225/ Žádost o užití znaku města Třeboně. Usnesení RM č. 226/ Veřejná zakázka Administrace a organizace veřejných zakázek Usnesení RM č. 227/ Zřízení služebnosti pro uložení kabelu NN na pozemcích p. č. KN 1939/35, p. č. KN 168/1 v k. ú. Břilice. Usnesení RM č. 228/ Usnesení RM č. 190/ zřízení služebnosti a uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Třeboň (povinný) a společností E.ON Distribuce, a.s. (oprávněný) na pozemcích p. č. KN 1840/1, p. č. KN 1842, p. č. KN 1897/57, p. č. KN 1897/145, p. č. KN 2469/11, p. č. KN 3294 k. ú. Třeboň, p. č. KN 1939/35 v k. ú. Břilice, když rozsah služebnosti je zpřesněn dle geom. plánu č /2017, č /2017. Služebnost bude spočívat v právu uložení, vedení, údržby a oprav kabelového vedení NN. Služebnost bude zřízena úplatně, za cenu dle platného ceníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva k nemovitostem při umístění podzemních inženýrských sítí do místních komunikací a pozemků veřejné zeleně, k ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů, ve prospěch společnosti E.ON Distribuce,a. s. (F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice). Usnesení RM č. 191/ a doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. č. KN 2179/7 o výměře 2 m2 v k. ú. Třeboň, manželům Zbyňkovi a Jiřině Křížovým (Choustník 163, Choustník) za cenu 250,00 Kč/m2. Kupní cena bude zaplacena na účet města do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do 2

3 katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň poskytováním právnických služeb. odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne Usnesení RM č. 192/ uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi městem Třeboň a spolkem Občanské sdružení pro podporu animovaného filmu (IČ: , se sídlem: Hradešínská 6, Praha 10). Předmětem výpůjčky bude budova čp. 20/I na pozemku p. č. KN 518/1 k. ú. Třeboň za účelem přípravy a konání Mezinárodního festivalu animovaných filmů v Třeboni. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od do za dodržení podmínky, že bude umožněna návštěva nemovitosti za účelem vyřizování agendy spojené s projektem, stavebními řízeními a dotačními záležitostmi ohledně přestavby budovy čp. 20/I a sousední budovy čp. 19/I. Náklady spojené s výpůjčkou budovy (voda, el. en.) hradí vypůjčitel. Usnesení RM č. 193/ zrušení usnesení Rady města Třeboně č. 65/ ze dne I zveřejnění záměru výpůjčky velkého přístavního mola na hrázi rybníka Svět (naproti soše Jakuba Krčína) panu Štěpánu Machartovi, IČ (tř. 28. října 1312/16, České Budějovice) za účelem provozování lodní dopravy na rybníku Svět. Přístavní molo je umístěno na částech pozemků p. č. KN 1989/1 a p. č. KN 95, vše v k. ú. Třeboň. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od do , resp. do , s tříměsíční výpovědní lhůtou a za podmínky, že vypůjčitel uvede na své náklady přístaviště do náležitého stavu k používání dle smlouvy o výpůjčce v termínu do Budou provedeny zejména tyto úpravy: a/ zábradlí bude dle platné ČSN + legislativy (výška, výplň, nátěr apod.), b/ dojde k výměně dřevěných sedáků na stávajících sedacích plochách, c/ dojde k odstranění náletových dřevin na podestě, d/ dojde k lokálním opravám povrchu podesty (betonová mazanina + ostatní zpevněné komunikační plochy). Vypůjčitel nebude po městu Třeboň požadovat vydání žádných účelně vynaložených nákladů dle 1084 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, souvisejících s úpravami předmětu výpůjčky. V případě neprovedení požadovaných úprav ve stanoveném termínu skončí výpůjčka ke dni a město Třeboň si vyhrazuje právo požadovat smluvní pokutu ve výši ,00 Kč. V případě provedení požadovaných úprav ve stanoveném termínu bude doba výpůjčky automaticky prodloužena do I Usnesení RM č. 194/ zveřejnění záměru uzavření Smlouvy o postoupení smlouvy o nájmu části pozemku uzavřené mezi městem Třeboň a společností VIDOX s.r.o., IČ (U Poráků 511, Český Krumlov), resp. jejím právním předchůdcem, dne Smlouva bude řešit postoupení veškerých práv a povinností z uvedené smlouvy z původního nájemce společnosti VIDOX s.r.o., IČ , na nového nájemce společnost Českomoravský beton, a.s., IČ (Beroun Město 660, Beroun). Celkové roční nájemné na rok 2017 je stanoveno ve výši 2.923,00 Kč vč. DPH. Poměrná část nájemného za rok 2017 za období od do dne uzavření Smlouvy o postoupení smlouvy o nájmu části pozemku bude vyfakturována společnosti VIDOX s.r.o., ode dne uzavření Smlouvy o postoupení smlouvy o nájmu části pozemku do společnosti Českomoravský beton, a.s. Usnesení RM č. 195/ I. neschvaluje a nedoporučuje ZM schválit 3

4 zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 3290 o výměře cca 560 m2 v k. ú. Třeboň. odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne Usnesení RM č. 196/ podání návrhu na zpětvzetí žaloby ve věci žalobce města Třeboň proti žalovenému spol. ČEVAK a.s. (se sídlem Severní 8/2264, , České Budějovice, IČO: ), a to v řízení o vyklizení nemovitostí vedeného u Okresního soudu v Jindřichově Hradci pod jednacím číslem 6 C 30/2016 s tím, že obě strany se vzdají přáva na náhradu nákladů řízení a nebudou je požadovat. odboru finančnímu a majetkovému zajistit ve spolupráci se smluvní advokátní kanceláří Havel, Holásek & Partners plnění usnesení. Usnesení RM č. 197/ zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemcích p. č. KN 2472, p. č. KN 2479 v k. ú. Třeboň, ve vlastnictví města Třeboně (povinného), které bude spočívat v právu uložení, vedení, údržby a oprav plynovodní a vodovodní přípojky. Služebnost bude zřízena úplatně, za cenu dle platného ceníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva k nemovitostem při umístění podzemních inženýrských sítí do místních komunikací a pozemků veřejné zeleně, k ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. KN 891 k. ú. Třeboň a každého dalšího vlastníka pozemku p. č. KN 891 k. ú. Třeboň, a za dodržení podmínek: a) stavba bude provedena v souladu se žádostí ze dne (METRP009WYDH) mimo měsíce květen - srpen, b) dotčené povrchy a skladby pozemků budou uvedeny do původního stavu, c) před samotnou realizací stavby bude požádáno o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace a stanovení přechodné úpravy provozu. Pokuta za porušení závazku je stanovena ve výši ,- Kč. Usnesení RM č. 198/ zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 1810/9 v k. ú. Třeboň, ve vlastnictví města Třeboně (povinného), které bude spočívat v právu uložení, vedení, údržby a oprav kabelu NN. Služebnost bude zřízena úplatně, za cenu dle platného ceníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva k nemovitostem při umístění podzemních inženýrských sítí do místních komunikací a pozemků veřejné zeleně, k ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů, ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice (oprávněného) a za dodržení podmínek: a) stavba bude provedena v souladu se žádostí ze dne (METRP009X01E), b) uvedení dotčených povrchů a konstrukčních skladeb pozemků do původního stavu, Pokuta za porušení závazku je stanovena ve výši ,- Kč. Usnesení RM č. 199/ zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 2523 v k. ú. Třeboň, ve vlastnictví města Třeboně (povinného), které bude spočívat v právu uložení, vedení, údržby a oprav kabelu NN. Služebnost bude zřízena úplatně, za cenu dle platného ceníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva k nemovitostem při umístění podzemních inženýrských sítí do místních komunikací a pozemků veřejné zeleně, k ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů, ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice (oprávněného) a za dodržení podmínek: a) stavba bude provedena v souladu se žádostí ze dne (METRP009X00J), 4

5 b) uvedení dotčených povrchů a skladeb pozemků do původního stavu. Pokuta za porušení závazku je stanovena ve výši 5.000,- Kč. Usnesení RM č. 200/ úhradu újmy spol. Technické služby Třeboň, s.r.o. (Rybářská 811/II, Třeboň), spojené se správou sportovišť na území města Třeboně, a to: - úhradu újmy z provozu chlazené ledové plochy v Třeboni za rok 2016 ve výši ,96 Kč, když chybou z minulosti v zaúčtování nákladů a výnosů ve vnitroúčetnictví spol. Technické služby Třeboň s.r.o. bude újma snížená o ,43 Kč, - úhradu újmy z provozu fotbalového hřiště s umělým povrchem v Třeboni za rok 2016 ve výši ,86 Kč, - úhradu újmy z provozu sportovního areálu v Třeboni za rok 2016 ve výši ,18 Kč, - úhradu újmy z provozu fotbalového hřiště v Břilicích za období od do ve výši ,89 Kč. odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a předložit smlouvu o úhradě újmy starostce města k podpisu. Usnesení RM č. 201/ uzavření nájemní smlouvy mezi městem Třeboň a paní Marií Studenou ((Sídl. Gigant 159, Břilice, Třeboň). Předmětem nájmu je část pozemku p. č. KN 521/3 o výměře cca 200 m2 v k. ú. Břilice. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné je stanoveno ve výši 9,00 Kč/m2/rok a bude hrazeno jednorázově k kalendářního roku za příslušný kalendářní rok. Zájmová část pozemku bude pronajata jako příslušenství domu čp. 159, resp. jako odpočinkový prostor. Protinávrh Usnesení RM č. 202/ poskytnutí dotací žadatelům v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví: Žadatel Účel Dotace 2017 (Kč) Svaz tělesně postižených v ČR z. s. místní organizace Třeboň Činnost ,00 APLA Jižní Čechy, z. ú., Tábor Činnost ,00 I uzavření veřejnoprávních smluv mezi městem Třeboň a žadateli o dotace, kteří jsou uvedeni v bodě I. Předmětem smluv bude poskytnutí dotace na celoroční činnost, II provedení rozpočtového opatření č. 16, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu takto: -ponížení výdajové položky 5223 Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví, 4341, ORJ 0800, ORG , NZUZ 0 o částku 5.000,00 Kč, -navýšení výdajové položky 5229 Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví, 3543, ORJ 0800, ORG , NZUZ 0 o částku 5.000,00 Kč. Čís. RM NZÚZ ORG ORJ Paragra f Položk a Schválený rozpočet Rozpočet po schválení RO Rozpočtové opatření Rozpočet od počátku roku po RO Rozpočtové výdaje (Kč):

6 IV. ukládá odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a připravit smlouvy k podpisu. Usnesení RM č. 203/ uzavření Dodatku č. 1 k Pachtovní smlouvě uzavřené mezi městem Třeboň a Ing. Janem Kačerovským, K+K Břilice-Gigant, IČ (Přesecká 164, Břilice, Třeboň) dne Dodatek bude řešit vynětí pozemků z předmětu pachtu a to: a/ části p. č. KN 1262 o výměře cca m2, b/ části p. č. KN 1262 o výměře cca 10 m2, c/ části p. č. KN 1276 o výměře cca 86 m2, d/ části p. č. KN 1276 o výměře cca 29 m2, e/ části p. č. KN 1276 o výměře cca 170 m2, f/ části p. č. KN 1296 o výměře cca m2, vše v k. ú. Stará Hlína. Pozemky budou vyjmuty z pachtovní smlouvy dohodou ke dni Pachtovné na rok 2017 se snižuje o částku 146,00 Kč. Pachtovné na rok 2017 za všechny propachtované pozemky dle pachtovní smlouvy vč. dodatků bude činit ,00 Kč. Usnesení RM č. 204/ I. uděluje souhlas Státnímu pozemkovému úřadu, IČ , Krajskému pozemkovému úřadu pro Jihočeský kraj, pobočce Jindřichův Hradec, (Pravdova 837/II, Jindřichův Hradec) se stavbou Protipovodňová hráz Stará Hlína na pozemcích p. č. KN 1034, p. č. KN 1035, p. č. KN 1036, p. č. KN 1255, p. č. KN 1256, p. č. KN 1262, vše v k. ú. Stará Hlína. I uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o udělení souhlasu k provedení stavby Protipovodňová hráz Stará Hlína uzavřené mezi městem Třeboň a Státním pozemkovým úřadem, IČ dne Dodatek bude řešit změnu čl. I. smlouvy, kdy nové znění čl. I. bude znít: Bylo zjištěno, že stavbou Protipovodňové hráze Stará Hlína bude dotčeno více pozemků ve vlastnictví Města Třeboň vedeném na LV č v k. ú. Stará Hlína. Vzhledem k tomu se mění ve smlouvě o udělení souhlasu Čl. I takto: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Jindřichův Hradec provedl v k.ú. Stará Hlína komplexní pozemkové úpravy, a v souladu se schváleným návrhem pozemkových úprav dle rozhodnutí PÚ v J. Hradci: Rozhodnutí PÚ v J. Hradci o schválení návrhu, Č.j.: SPU108055/2014/VYT., provede výstavbu protipovodňové hráze, podle projektové dokumentace, z 09/2016, zpracované NDCon s.r.o., Zlatnická 10/1582, Praha 1. Umístěním stavby budou dotčeny pozemky č. p. 1031, 1034, 1035, 1036, 1255, 1256, 1262 ve vlastnictví Města Třeboň vedeném na LV č v k.ú. Stará Hlína. II zveřejnění záměru uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne uzavřené mezi městem Třeboň a Fotbalovým klubem Stará Hlína, z.s., IČ (Stará Hlína 77, Třeboň), kdy se v souladu s ust. Čl. IV odst. 2/ smlouvy vyjme s účinností od z předmětu výpůjčky pozemek p. č. KN 1256 o výměře 579 m2 v k. ú. Stará Hlína. IV. ukládá odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a vejít v jednání s vlastníky pozemků dotčených stavbou protipovodňové hráze ohledně uzavření smlouvy budoucí o zřízení služebnosti mezi nimi a městem Třeboň (budoucím vlastníkem stavby). Usnesení RM č. 205/ I. bere na vědomí vyjádření společnosti Flosman a.s. (Chýnovská 1917/9, Tábor) ke stavbě parkoviště na části pozemku p. č. KN 785 v k. ú. Třeboň. Usnesení RM č. 206/

7 a doporučuje ZM schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 4358 o výměře cca 200 m2 včetně porostu v k. ú. Branná, za cenu 500,00 Kč/m2, když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem. Cena porostu byla stanovena znaleckým posudkem č /2017 ve výši 3.800,00 Kč. Prodej zájmové části pozemku p. č. KN 4358 v k. ú. Branná bude realizován pouze v takovém rozsahu, že účelová komunikace nacházející se v těsné blízkosti zůstane nedotčena. odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne Usnesení RM č. 207/ I. uděluje souhlas s umístěním sídla Hospicové péče sv. Kleofáše Třeboň, o.p.s., IČ: , na adresu: ul. Svatopluka Čecha 20/II, Třeboň. Souhlas s umístěním sídla Hospicové péče sv. Kleofáše Třeboň, o.p.s., se uděluje po dobu platnosti smlouvy o výpůjčce nebytových prostor čp. 20/II, ul. Svatopluka Čecha 20/II, Třeboň. II. uděluje souhlas Hospicové péči sv. Kleofáše Třeboň, o.p.s., IČ: , s provozováním půjčovny kompenzačních pomůcek na adrese: ul. Svatopluka Čecha 20/II, Třeboň. Souhlas s provozováním půjčovny kompenzačních pomůcek se uděluje po dobu platnosti smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v čp. 20/II, ul. Svatopluka Čecha 20/II, Třeboň. I Usnesení RM č. 208/ zveřejnění záměru uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě ze dne uzavřené mezi městem Třeboň a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, Praha 3), kdy pronajímatel bere na vědomí změnu u nájemce, když - odštěpením rozdělované společnosti O2 Czech Republic a.s., (Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, IČ: ) vznikla společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, IČ: Dodatek č. 2 dále řeší prodloužení doby nájmu na dobu určitou, a to do Usnesení RM č. 209/ revokaci části usnesení č. 97/ bod č. III ze dne , kdy část věty uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o správě bude nahrazena větou uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o správě. Usnesení RM č. 210/ uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi městem Třeboň a Občanským sdružením pro podporu animovaného filmu, IČ (Hradešínská 1542/6, Praha 10). Předmětem výpůjčky budou sloupy veřejného osvětlení na území města Třeboně k tomu určené, na kterých je vypůjčitel oprávněn umístit reklamní plakáty o max. rozměru 594 mm x 841 mm na akci Mezinárodní festival animovaných filmů v Třeboni Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od do Plakáty budou umístěny v souladu s Rozhodnutím Městského úřadu Třeboň, odboru územního plánování a stavebního řádu, č. j. METR 3270/2017/HoEv ze dne Veškeré náklady s instalací a deinstalací reklamních plakátů hradí vypůjčitel. I uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi městem Třeboň a spolkem Občanské sdružení pro podporu animovaného filmu, IČ (Hradešínská 1542/6, Praha 10). Předmětem výpůjčky bude: - část obvodového zdiva domu čp. 1/I na p. č. KN 48 v obci a k. ú. Třeboň, - část obvodového zdiva domu čp. 20/I na p. č. KN 518/1 v obci a k. ú. Třeboň. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od do Zájmové části nemovitostí budou vypůjčeny za účelem umístění propagačních plachet na akci Mezinárodní festival animovaných filmů v 7

8 Třeboni Na čp. 1/I bude umístěna jedna plachta, na čp. 20/I dvě plachty. Plachty budou umístěny v souladu s Rozhodnutím Městského úřadu Třeboň, odboru územního plánování a stavebního řádu, č. j. METR 3270/2017/HoEv ze dne Veškeré náklady s jejich instalací a deinstalací bude hradit vypůjčitel. I Usnesení RM č. 211/ ukončení Smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi městem Třeboň a společností Technické služby Třeboň s.r.o., IČ (Rybářská 811, Třeboň) dne Smlouva bude ukončena dohodou ke dni Předmětem výpůjčky je část pozemku p. č. KN 1085/1 v k. ú. Třeboň. I ukončení Smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi městem Třeboň a panem Bc. Martinem Illem, IČ (Líbalova 1177, Třeboň) dne Smlouva bude ukončena dohodou ke dni Předmětem výpůjčky je část pozemku p. č. KN 1085/5 v k. ú. Třeboň. I Usnesení RM č. zveřejnění záměru nájmu části nebytového prostoru v budově čp. 86/I o výměře cca 1 m2 vč. části obvodové zdi (okna), která se nachází na pozemku p. č. KN 549 k. ú. Třeboň za účelem umístění bankomatu na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou za podmínky: - před projednáním schválení uzavření nájemní smlouvy radou města bude Městským úřadem Třeboň, odborem územního plánování a st. řádu, oddělením památkové péče, vydáno souhlasné stanovisko s umístěním bankomatu, - veškeré náklady související s umístěním bankomatu budou hrazeny ze strany žadatele. Usnesení RM č. 212/ zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemcích p. č. KN 1910/54, p. č. KN 1910/15 v k. ú. Třeboň, ve vlastnictví města Třeboně - povinného, které bude spočívat v právu napojení, uložení, vedení, údržby a oprav plynovodu a plynovodních přípojek. Služebnost bude zřízena úplatně, za cenu dle platného ceníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva k nemovitostem při umístění podzemních inženýrských sítí do místních komunikací a pozemků veřejné zeleně, k ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů (nová trasa potrubí), ve prospěch JUDr. Stanislava Vopelky (Oldřiš 19, Blažejov) - oprávněného, a za dodržení podmínek, že: a) stavba bude provedena v souladu se žádostí ze dne (METRP009X5KS), b) před samotnou realizací stavby bude požádáno o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace č. 47c (ul. Okružní) v Třeboni, c) trasa kolmá přes ulici Okružní bude provedena bezvýkopově podvrtem, d) veškeré dotčené plochy a skladby komunikací a pozemků budou uvedeny do původního stavu. Pokuta za porušení závazku je stanovena ve výši ,- Kč. Usnesení RM č. 213/ uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny uzavřené dne mezi městem Třeboň a společností E.ON Energie, a.s. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: Předmětem dodatku je změna Přílohy č. 2: Seznam odběrných míst elektrické energie napojených z nízkého napětí a to ve smyslu jeho rozšíření o odběrné místo na adrese Táboritská 1118, Třeboň (budova kotelny). 8

9 odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a předložit Dodatek č. 2 starostce k podpisu. Usnesení RM č. 214/ I. rozhodla jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na služby Komplexní dopravní průzkumy města Třeboň 2017, na základě doporučení hodnotící komise, že nejvhodnější nabídkou je nabídka uchazeče společnosti CZECH Consult, spol. s.r.o., IČO , se sídlem Zderazská1625/65, Praha - Radotín, za cenu ,00 Kč vč. DPH. I uzavření smlouvy o dílo s uchazečem společností CZECH Consult, spol. s.r.o., IČO , se sídlem Zderazská1625/65, Praha - Radotín, který předložil nejvhodnější nabídku. I odboru územního plánování a stavebního řádu zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 215/ uzavření Smlouvy o výpůjčce uměleckých děl mezi Občanským sdružením pro podporu animovaného filmu, Hradešínská 1542/6, Vinohrady, Praha, IČ: a Městem Třeboň za účelem realizace výstavy Jiřího Šalamouna a výstavy současné české loutkové animace v Domě Štěpánka Netolického. odboru kultury a cestovního ruchu zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 216/ finanční plán na rok 2017 příspěvkové organizace Městská knihovna Třeboň. odboru kultury a cestovního ruchu zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 217/ I. jmenuje JUDr. Mojmíra Vonku do funkce vedoucího právního odboru s účinností od útvaru tajemníka zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 218/ zřízení exekutorského zástavního práva a podání návrhu na zřízení exekutorského zástavního práva k zajištění dluhu (pohledávky města Třeboně) vůči společnosti B.I.C. 01, s.r.o. (IČ: , se sídlem Slávy Horníka 235/33, Praha 5) ve výši ,- Kč s příslušenstvím a nákladů řízení ve výši ,- Kč; exekutorské zástavní právo směřující k zajištění dluhu (pohledávky města Třeboně) vůči společnosti B.I.C. 01, s.r.o. by mělo být zřízeno na nemovité věci ve vlastnictví společnosti B.I.C. 01, s.r.o. (pozemek parc. č. KN 134/2 ostatní plocha o výměře 57 m2, zapsaný na LV č pro obec Praha, k. ú. Veleslavín). Návrh na zřízení exekutorského zástavního práva bude městem Třeboň podán prostř. soudního exekutora k příslušnému soudu. útvaru tajemníka zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 219/ podání návrhu na vydání platebního rozkazu (žaloby) k příslušnému soudu proti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (IČ: , se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2), z důvodu neuhrazené pohledávky v celkové výši ,94 Kč s příslušenstvím po zemřelé paní Kristě Růžičkové (nájemce); tato pohledávka vznikla městu Třeboň (pronajímatel) na základě nájemního vztahu, resp. za užívání bytu č. 2 v domě čp. 20/II, v ulici Svatopluka Čecha v Třeboni, ve vlastnictví města Třeboně, v návaznosti na pravomocné usnesení Okresního soudu v Jindřichově Hradci č. j. 22 D 35/ ze dne 9

10 o připadení majetku po zemřelé paní Kristě Růžičkové České republice Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. I zplnomocnění Mgr. Ondřeje Janouška, advokáta, zaps. u ČAK pod ev. č , se sídlem U Tří lvů 8, České Budějovice, k tomu, aby zmocnitele (město Třeboň) jako žalobce právně zatupoval ve všech věcech týkajících se podání návrhu na vydání platebního rozkazu (žaloby) k příslušnému soudu dle bodu I. tohoto usnesení a na to navazujících soudních řízení. I útvaru tajemníka zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 220/ rozpočtové opatření č. 17, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu takto: - ponížení výdajové položky 5901 Rezervy běžných výdajů, 6409, ORJ 0800, ORG , NZUZ 0 o částku 1.500,00 Kč, - navýšení výdajové položky 5909 Vratky pokut, 5311, ORJ 0250, ORG , NZUZ 0 o částku 1.500,00 Kč. Čís. RM NZÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Schválený rozpočet Rozpočet po schválení RO Rozpočtov é opatření Rozpočet od počátku roku po RO Rozpočtové výdaje (Kč): , , a) městské policii zajistit plnění usnesení b) odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení Protinávrh Usnesení RM č. 221/ I bere na vědomí protokol o hodnocení a posouzení nabídek k podlimitní veřejné zakázce POSKYTOVATEL TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ PRO MĚSTO TŘEBOŇ, připojený v příloze. II rozhodla jako zadavatel podlimitní veřejné zakázky POSKYTOVATEL TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ PRO MĚSTO TŘEBOŇ o zrušení zadávacího řízení v souladu s ust. 127 odst. 2 písm. d) a g) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. III ukládá kanceláři starosty zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. I. bere na vědomí Katalog rizik Městského úřadu Třeboň pro období Usnesení RM č. 222/ , vykonávající podle 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích a 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, působnost Valné hromady společnosti Třeboňské lesy a rybníky s.r.o. motivační ukazatele na rok 2017 podle návrhu v důvodové zprávě útvaru tajemníka zaslat výpis z usnesení včetně důvodové zprávy vedení společnosti. Usnesení RM č. 223/ , vykonávající podle 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích a 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, působnost Valné hromady společnosti Třeboňské lesy a rybníky s.r.o. 10

11 vyhodnocení motivačních ukazatelů za rok 2016 a stanovuje výši odměny řediteli a dozorčí radě, dle důvodové zprávy podkladového materiálu. útvaru tajemníka zaslat výpis z usnesení včetně důvodové zprávy vedení společnosti. Usnesení RM č. 224/ , vykonávající podle 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích a 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, působnost Valné hromady společnosti Slatinné lázně Třeboň s.r.o. uzavření Dodatku č. 6 Smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti Slatinné lázně Třeboň s.r.o. s jednatelem PhDr. Milanem Kramárikem. II. pověřuje jednatele společnosti Slatinné lázně Třeboň s. r. o. MUDr. Antonína Doležala podpisem Dodatku č. 6 I útvaru tajemníka zaslat vedení společnosti výpis z usnesení. Usnesení RM č. 225/ I. bere na vědomí informaci o vzdání se účasti vítězného dodavatele Romana Lébla, Otín 61, Jindřichův Hradec, IČ , ze zdravotních důvodů z realizace veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky Turistické informační centrum - č.p.1/i, Třeboň vybavení interiéru". II. bere na vědomí informaci o vzdání se z účasti v pořadí druhého a zároveň posledního dodavatele KOSTKA JH s.r.o., Česká 772, Jindřichův Hradec, IČ , z realizace veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky Turistické informační centrum - č.p.1/i, Třeboň vybavení interiéru. III. ruší bod II. z usnesení rady města č. 186/ ze dne na schválení uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Romanem Léblem, Otín 61, Jindřichův Hradec, který předložil nejvhodnější nabídku. IV. ruší veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Turistické informační centrum - č.p.1/i, Třeboň vybavení interiéru, vyhlášenou na základě Výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky ze dne V. ukládá odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 226/ užití znaku města Třeboně Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje, se sídlem Pražská 52b, České Budějovice, když znak bude použit za účelem zpracování tzv. Listu stanice Třeboň. kanceláři starosty zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 227/ I. bere na vědomí informaci o hodnocení nabídek k veřejné zakázce s názvem Administrace a organizace veřejných zakázek II. rozhodla jako zadavatel veřejné zakázky s názvem Administrace a organizace veřejných zakázek o výběru nejvhodnější nabídky účastníka zadávacího řízení Mgr. Ivana Šilhanová, IČ: , se sídlem Vyšovatka 11, Buk Vyšovatka, I útvaru tajemníka zajistit usnesení plnění a uzavření smlouvy s Mgr. Ivana Šilhanová, IČ: , se sídlem Vyšovatka 11, Buk Vyšovatka. Usnesení RM č. 228/

12 zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemcích p. č. KN 1939/35, p. č. KN 168/1 v k. ú. Břilice, ve vlastnictví města Třeboně (povinného), které bude spočívat v právu uložení, vedení, údržby a oprav kabelu NN. Služebnost bude zřízena úplatně, za cenu dle platného ceníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva k nemovitostem při umístění podzemních inženýrských sítí do místních komunikací a pozemků veřejné zeleně, k ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů, ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice (oprávněného) a za dodržení podmínek: a) stavba bude provedena v souladu se žádostí ze dne (METRP009WFD6), b) uvedení všech dotčených povrchů a skladeb pozemků do původního stavu, c) před samotnou realizací stavby bude požádáno o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace. Pokuta za porušení závazku je stanovena ve výši ,- Kč. Mgr. Terezie Jenisová v. r. Zdeněk Mráz v. r. starostka místostarosta Zpracovala: Ing. Lucie Říhová Bylo zpracováno dne

USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE Sp. zn.: METR_S 3272/2016 USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 12.09.2016 Program: 1. Zahájení, programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 64/2016-15 2. Revitalizace

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

USNESENÍ Z 14. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 14. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE Sp. zn.: METR_S 2379/2016 USNESENÍ Z 14. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 20.06.2016 Program: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 49/2016-14 2.

Více

USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 14.03.2016 Sp. zn.: METR_S 720/2016 Program: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 15/2016-12 2.

Více

Usnesení z 11. jednání ZM dne

Usnesení z 11. jednání ZM dne USNESENÍ Z 11. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25.01.2016 Program 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 1/2016-11 2. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva

Více

USNESENÍ Z 54. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 54. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 54. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 07.09.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 3358/2016 Program: 1. Zahájení 2. Turistická oblast Třeboňsko Usnesení RM

Více

USNESENÍ ZE 17. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ ZE 17. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ ZE 17. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 20.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 36 dotace JK regionální funkce knihoven v roce 2015

Více

USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4669/2016 USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 07.12.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti na

Více

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE Sp. zn.: METR_S 4126/2016 USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 24.10.2016 Program: 1. Zahájení, programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 81/2016-16 2. Zpráva o

Více

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, MUDr. Antonín Doležal, Vladimír Janíček,

Více

ZÁPIS Z 44. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 44. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 1687/2016 ZÁPIS Z 44. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 27.04.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová (příchod 16:11 hod.), Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín

Více

USNESENÍ Z 69. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 69. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE USNESENÍ Z 69. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 23.01.2013 Usnesení RM č. 33/2013-69 provedení rozpočtového opatření č. 5, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu: -

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

ZÁPIS Z 54. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 54. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 54. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 07.09.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 3340/2016 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 47/2004 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 19. 7. 2004 Usnesení číslo : 296/2004 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. st.

Více

ZÁPIS Z 50. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 50. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 2779/2016 ZÁPIS Z 50. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 13.07.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 02.12.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

ZÁPIS Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 05.10.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4032/2016 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 59 AP PRK GP Produkty a služby v cestovním ruchu Nové cyklotrasy Třeboňska 499/2014-117 3. Rozpočtové

Více

ZÁPIS Z 36. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 36. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Č. j. METRX00A42H8 ZÁPIS Z 36. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 13.01.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín

Více

USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby Bertiny Lázně

Více

USNESENÍ ZE 100. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 15.01.2014

USNESENÍ ZE 100. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 15.01.2014 USNESENÍ ZE 100. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 15.01.2014 Usnesení RM č. 7/2014-100 přijetí transferu od Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, ve výši 88.807,41

Více

USNESENÍ Z 1. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE

USNESENÍ Z 1. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle platných právních předpisů USNESENÍ Z 1. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE 09.01.2019

Více

ZÁPIS Z 57. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 57. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4321/2016 ZÁPIS Z 57. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 19.10.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Schválený rozpočet. Rozpočtové opatření. Rozpočet po schválení RO

Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Schválený rozpočet. Rozpočtové opatření. Rozpočet po schválení RO 0 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 26.05.2010 Usnesení RM č. 347/2010 - Smlouvu č. 09024426 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního

Více

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne . VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne 10. 10. 2016 Usnesení č. 913/16 RM uzavření dodatků ke Smlouvám o nájmech bytů zvláštního určení, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31.

Více

ZÁPIS Z 43. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 43. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 43. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 13.04.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 1359/2016 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

Město Vimperk Steinbrenerova 6, Vimperk, IČO:

Město Vimperk Steinbrenerova 6, Vimperk, IČO: a usnesením č. 698 Rady města Vimperk ze dne 17.7.2017 záměr č. 43/21/2017 změny nájemní smlouvy č. 40-130/13 uzavřené dne 17.03.2017 mezi městem Vimperk a Městskými službami Vimperk, s. r. o. jejímž předmětem

Více

ze 144. schůze Rady města Rumburk, konané dne 20. června 2018

ze 144. schůze Rady města Rumburk, konané dne 20. června 2018 ze 144. schůze Rady města Rumburk, konané dne 20. června 2018 1. Schválení programu Usnesení č. 2332/2018 Rada města Rumburk projednala a schválila upravený a doplněný program 144. schůze Rady města Rumburk.

Více

ZÁPIS ZE 112. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.05.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 112. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.05.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 112. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.05.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, Vladimír Janíček,

Více

Usnesení z 7. jednání ZM dne 22.06.2015 1

Usnesení z 7. jednání ZM dne 22.06.2015 1 USNESENÍ Z 7. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 22.06.2015 Program 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 118/2015-7 2. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva

Více

ZÁPIS Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 03.08.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 2972/2016 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Josef Neužil, Ing. Jiří

Více

. ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 52 konané dne

. ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 52 konané dne . ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 52 konané dne 21. 11. 2016 Usnesení č. 991/16 RM uzavření dodatků ke smlouvám o nájmech bytů, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31. 12.

Více

ZÁPIS Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 30.03.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín Doležal, Ing.

Více

USNESENÍ Z 61. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 61. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 61. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 21.12.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4671/2016 Program: 1. Zahájení 2. Uzavření nájemní smlouvy Slatinné lázně

Více

Č. j.: MUCH 76336/2015

Č. j.: MUCH 76336/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 76336/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 13. schůze Rady města Chebu

Více

ZÁPIS Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 07.12.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4669/2016 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

Zápis o rozhodnutí starostky města dle 100 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích dne (schváleno usnesením ZM č. 424 dne

Zápis o rozhodnutí starostky města dle 100 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích dne (schváleno usnesením ZM č. 424 dne Zápis o rozhodnutí starostky města dle 100 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích dne 10.04.2017 (schváleno usnesením ZM č. 424 dne 03.04.2017) Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová Zdeněk Ženíšek,

Více

ZÁPIS Z 58. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 58. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 58. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 09.11.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4578/2016 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉHO DNE Zvěřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně údajů, v platném znění USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Více

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení.

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení. 0 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14.04.2010 Usnesení RM č. 240/2010 rozpočtové opatření č. 14 spočívající v převedení částky 180 000,- Kč z položky Sadové úpravy a ozelenění

Více

ZÁPIS Z 59. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 59. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 59. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 23.11.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4668/2016 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 390/20/15 schvaluje program 20. schůze rady městského

Více

ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.11.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Bohuslav Jirák, MUDr. Antonín

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

USNESENÍ Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 05.10.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4032/2016 Program: 1. Zahájení 2. Dotace v oblasti kultury a cestovního ruchu

Více

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P Á I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL BEZ OSOBNíCH ÚDAJU MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAvou MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 DNE: 28.11.2016 JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: Dle přiložené

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 65/2005 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005 Usnesení číslo: 164/2005 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.12.2010 Usnesení č. 1266 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.12.2010. Usnesení č. 1267 Rada města na základě zprávy o posouzení a hodnocení

Více

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne 4.4.2018 1021/55/RM/2018 Kontrola plnění usnesení z 53. a 54. schůze RM I. Rada města bere na vědomí

Více

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne 09. 07. 2018 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení č. 3132: Rada města schvaluje: RO č. 58 přesun finančních prostředků

Více

USNESENÍ ZE 123. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 24.09.2014

USNESENÍ ZE 123. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 24.09.2014 USNESENÍ ZE 123. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 24.09.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 86 navýšení a ponížení výdajové části 638/2014-123 3. Rozpočtové opatření č. 87 havarijní ořezy

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.06.2009 Usnesení č. 628 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 22.06.2009 Usnesení č. 629 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o přístupu do nálezové

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 01.04.2019 Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Zdeněk Kuncl, Ing. Bohumil Petrášek, JUDr. Tomáš Samek, Ing. Petr Samek Ing. Jan Tůma, MPA, tajemník Ing.

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 11. 3. 2019 Zápis Komise na ochranu životního prostředí RM Sezimovo Ústí ze dne 20. 2. 2019 (mat. č. 71/2019) Usnesení č. 72/2019 předložený zápis

Více

ZÁPIS Z 21. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 21. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 21. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2008 Usnesení č. 638 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.06.2008. Usnesení č. 639 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí grantu

Více

USNESENÍ Z 14. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE

USNESENÍ Z 14. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE USNESENÍ Z 14. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE 30.04.2019 Usnesení číslo: 391/14R/2019 Zadání veřejné zakázky - Výměna osvětlení ve sportovní hale V Jindřichově Hradci dne 30.4.2019 Rada

Více

ZÁPIS Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 16.01.2006 Usnesení č. 32 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 09.01.2006. Usnesení č. 33 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo o zhotovení

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 14.03.2016 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Mgr. Irena

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-82/2017 Datum jednání: 25.10.2017 2) Program jednání (USN-R3-1788/2017) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Zrušení dohody o poskytnutí finančního

Více

USNESENÍ Z 35. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE

USNESENÍ Z 35. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE USNESENÍ Z 35. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE 05.12.2018 Usnesení číslo: 1096/35R/2018 Návrh na provedení rozpočtového opatření č. 93/2018 V Jindřichově Hradci dne 6.12.2018 Provedení rozpočtového

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1959/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 126. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Hovorany konaného dne od hodin v sále sokolovny

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Hovorany konaného dne od hodin v sále sokolovny Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Hovorany konaného dne 13. 6. 2017 od 17.00 hodin v sále sokolovny Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 31. schůze Rady města Rychvald, dne 29. 07. 2019 Kontrola usnesení 31/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z komisí RM 31/2. Rada města b e r e n a

Více

Rada měs ta Humpol ec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 8. schůze Rady mě s ta Humpolec, která se konala d ne

Rada měs ta Humpol ec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 8. schůze Rady mě s ta Humpolec, která se konala d ne Rada měs ta Humpol ec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 8. schůze Rady mě s ta Humpolec, která se konala d ne 10.4. 20 19 176/8/RM/2019 Kontrola plnění usnesení ze 7. schůze RM I. Rada města bere na vědomí

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov Usnesení mim. 11. ZMO Střekov U S N E S E N Í mim. 11. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 24. 5. 2016 Projednané návrhy:

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané 13. června 2018, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014

VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014 VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 9 Transfer pro ZŠ Třeboň, Na Sadech 375 106/2014-103 3. Rozpočtové opatření č. 10 Projektové

Více

USNESENÍ Z 39. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 39. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Č. j. METRX00A6K89 USNESENÍ Z 39. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 10.02.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1 Zahájení 2 Rozpočtové opatření č. 3 sociální fond zapojení zůstatku

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 11.10.2010 Usnesení č. 1046 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 04.10.2010. Usnesení č. 1047 Rada města rozhodla uzavřít mandátní smlouvu, jejímž

Více

Zápis. z 19. jednání rady města, které se konalo v pondělí

Zápis. z 19. jednání rady města, které se konalo v pondělí Zápis z 19. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28. 8. 2017 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Mgr. Slípka, Mgr. Korčaková, Ing. Kalena Ing. Božáková, Ing. Král Program

Více

Výpis usnesení č. 96 č. 112 z 4. schůze Rady města konané dne

Výpis usnesení č. 96 č. 112 z 4. schůze Rady města konané dne Výpis usnesení č. 96 č. 112 z 4. schůze Rady města konané dne 7.1.2019 USNESENÍ č. 96/19/RM4 Informace vedení města o proběhlých jednáních informace vedení města o proběhlých jednáních. Zodpovědná osoba:

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č. j. MK 945/2019 ST/Dan Spis č. 1437/2018 USNESENÍ ze 4. schůze Rady města Kojetína, konané dne 29. ledna 2019, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 25. 6. 2018 Zápis Komise výstavby a územního plánování RM Sezimovo Ústí ze dne 19. 4. 2018 a 11. 6. 2018 (mat. č. 219/2018) Usnesení č. 226/2018

Více

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 06.04.2016 208 / 11 č. 2 209 / 11 č. 3 210 / 11 č. 4 211 / 11 č. 5 212 / 11 č. 6 213 / 11 č. 7 program zasedání dne 6. 4. 2016 přehled usnesení

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

USNESENÍ Z 2. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE

USNESENÍ Z 2. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle platných právních předpisů USNESENÍ Z 2. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE 16.01.2019

Více

1/82/RM/2018 Program schůze RM

1/82/RM/2018 Program schůze RM Rada města Příbora U S N E S E N Í 8 2. s c h ů z e R a d y m ě s t a P ř í b o r a k o n a n é v m i m o ř á d n é m t e r m í n u d n e 1 7. 0 7. 2 0 1 8 v z a s e d a c í m í s t n o s t i r a d y m

Více

Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 10. 2005

Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 10. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 10. 2005 531/2005 Rada města souhlasí se zřízením věcného břemene v právu uložení a vedení telekomunikační sítě na pozemcích p.č. 1774/6

Více

57. zasedání Rady města Bučovice ze dne

57. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 57. zasedání Rady města Bučovice ze dne 10.7.2017 1193/57/RM/2017 OSV 01 - Smlouva o dílo "Realizace kanceláří pro sociální odbor - poliklinika Bučovice" smlouvu o dílo na zakázku "Realizace

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 R 792/16 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek schvaluje vnitřní směrnici č. 7/2016 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek v předloženém znění.

Více

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 18 konané dne

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 18 konané dne Řř. ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 18 konané dne 10. 6. 2019 Usnesení č. 258/19 RM uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: JI-014330053899/001, mezi městem Brtnice,

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í ze 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne a

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í ze 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne a Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í ze 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 18. 4. 2017 a 19. 4. 2017 Projednané návrhy: 1. 2. Návrh na jmenování předsedy

Více

ZÁPIS Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.12.2009 Usnesení č. 1198 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 7. 12. 2009. Usnesení č. 1199 Rada města provádí změnu rozpočtu na rok 2009 dle

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 14.09.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 14.09.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 14.09.2015 Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 1. 10. 2018 Poskytnutí finančního daru pí Benáková (mat. č. 306/2018) Usnesení č. 314/2018 poskytnutí finančního daru ve výši 1.500 Kč za spolupráci

Více

5. zasedání Rady města Bučovice ze dne

5. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 5. zasedání Rady města Bučovice ze dne 7.1.2019 82/5/RM/2019 KZ 01 - Žádost o poskytnutí slev poskytnutí slev na kulturní akce pořádané městem Bučovice členům Spolku zdravotně postižených

Více