M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K L O B O U K Y U B R N A Stavební úřad, nám. Míru 1, Klobouky u Brna

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K L O B O U K Y U B R N A Stavební úřad, nám. Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna"

Transkript

1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K L O B O U K Y U B R N A Stavební úřad, nám. Míru 1, Klobouky u Brna SPIS. ZN.: Klobouky u Brna Č.J.: 479/ VYŘIZUJE: Yveta Jančová TEL.: FAX: Českomoravská telekomunikační s.r.o., IČ Borkovany Borkovany OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ Českomoravská telekomunikační s.r.o., IČ , Borkovany 48 (dále jen "žadatel") podala dne žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Dálková optická trasa sítě elektronických komunikací na pozemku parc. č. 846, 939, 3948, 4035/3, 4073, 4074, 4450 v katastrálním území Borkovany, a parcela č. 5901/1,5901/2,5992 v katastrálním území Šitbořice.Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. Popis stavby : Navrhovaná stavba propojuje jihozápadní okraj obce Borkovany s páteřní optickou trasou sítě elektronických komunikací vedoucí podél trasy ropovodu Družba a komunikačním uzlem Borkovany - nová vodárna.stavba je tvořena vícevláknovým optickým kabelem v HDPE chráničce DN 25 uloženým v zemi v souladu s ČSN a ČSN Stavební úřad Městského úřadu v Kloboukách u Brna, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 3. května 2011 (úterý) v 9,00 hodin se schůzkou pozvaných na obecním úřadě v Borkovanech. Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (stavební úřad Městského úřadu v Kloboukách u Brna, úřední dny: Po a St 8-17). Poučení: Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění. Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

2 Spis.zn. 479/ str. 2 Tato informace obsahuje : identifikační údaje o žadateli, předmět územního řízení, parcelní číslo dotčených pozemků, údaje o posouzení vlivu na životní prostředí,místo a čas veřejného ústního jednání,upozornění, že námitky, závazná stanoviska a připomínky mohou účastníci, dotčené orgány a jiné osoby uplatnit nejpozději při veřejném ústním jednání.součástí informace je grafické vyjádření záměru, které tvoří situační výkres předmětu územního řízení včetně situace návrhu ochranného pásma (podrobně ust. 8 vyhlášky č. 503/2006 Sb.,) Občanská sdružení dle ust. 70 odst. 2 zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, jsou tímto informována o zahajovaném správním řízení. Občanské sdružení je oprávněno účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů od prvního dne zveřejnění oznámení na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V tomto případě má postavení účastníka řízení. Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření. Stavební úřad může podle 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Yveta Jančová referent územního plánování a stavebního řádu Otisk razítka Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Klobouky u Brna, obecního úřadu Borkovany a obecního úřadu Šitbořice. Vyvěšeno dne:... Sejmuto dne:... Zveřejněno dálkovým přístupem Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. Obdrží: účastníci řízení dle 85 odst. 1 stavebního zákona ( doporučeně do vlastních rukou ) Českomoravská telekomunikační s.r.o., Borkovany 48 Obec Borkovany, Borkovany 279 Obec Šitbořice, Osvobození 92, Šitbořice

3 Spis.zn. 479/ str. 3 účastníci řízení dle 85 odst. 2 stavebního zákona ( veřejnou vyhláškou ) Obec Borkovany Ing Jan Pukl, Borkovany 208 Jana Puklová, Borkovany 208 Jiří Kraus, Borkovany 59 Pavel Kraus, Borkovany 168 Josef Cupák, Borkovany 311 Marek Cupák, Prátna 304, Vojkovice Jiřina Cupáková, Borkovany 46 Marcela Cupáková, Borkovany 46 Česká republika,zemědělský stav.závod výroba konstr.dílů N.P., Šumperk Stanislava Ondrůjová, Merhautova 177, Brno LRJ s.r.o., Borkovany 72 Ladislav Drabálek, Hradisko 204, Šitbořice Jiří Verner, Kikrleho 6, Brno Jana Putnová, Újezd 4, Klobouky u Brna Ilona Kufčáková, Husova 136, Hradec Králové Zdeňka Rejmanová, Fugnerova 607, Pardubice Jarmila Nádeníčková, Jiráskova 3, Klobouky u Brna Jarmila Matulová, Borkovany 89 Františka Mezulániková, Borkovany 324 Stanislava Lukášová, Tábor 48, Brno Emil Novotný, Domanín 46 Josefa Škrdová, Tyršova 859, Bystřice pod Perštejnem Josef Smolík, Hrušovany nad Jevišovkou Josef Bedřich, Borkovany 128 Vlastimil Bedřich, Borkovany 353 Jindřich Bednář, Hlavní 97, Rajhradice František Krupička, U cihelny 404, Šitbořice Jiřina Kovaříková, Horní 179, Šitbořice Marie Čeperová, Vrbno nad Lesy 239 Josef Haman, Borkovany 194 Jana Rotreklová, Školní 413, Letonice Anna Baťková, Přátelství 37, Štbořice Emilie Petrášová, Borkovany 293 Eva Vagnerová, Družstevní 493, Šitbořice Jiří Suchánek, Borkovany 5 Josef Suchánek, adresa neznámá Pavel Vytrhlík, Krumvíř 27 Pavel Partyka, Dlouhá 122, Šitbořice Marie Vozdecká, Divácká 524, Štbořice František Gottvald, Kašnice 76 Miroslav Viktorin, Oblá 30, Brno František Mrázek, Bořetice 23 Marie Kurdějovská, Sklepní 526, Hrušovany Dagmar Hradilová, L.Svobody 16, Hustopeče Iveta Ondrůjová, Borkovany 242 Lubomír Ryšavý, nám.svobody 10, Znojmo Miloš Ryšavý, Borkovany 279 Roman Ryšavý, Borkovany 279 Zdeněk Ryšavý, Dolní 133, Šitbořice Lydie Semerádová, Přímětická 32, Znojmo Marie Vostrá, Osadní 4333, Chomutov Ludvík Tesař, Šitbořice 273 Milan Nádeníček, Borkovany 83 Josef Nádeníček, Libušino údolí 154, Brno Vlastimil Pavelka, Borkovany 341 Naděžda Pavelková, Borkovany 341

4 Spis.zn. 479/ str. 4 Bohumír Ondrůj, Jírova 23, Brno Aleš Závadský, Horákova 24, Brno Libuše Mezuláníková, Konečná 1176, Vsetín Roman Blanař, Samota 1, Klobouky u Brna Anna Baťková, Přátelství 37, Štbořice Emílie Petrášová, Borkovany 293 Eva Vagnerová, Družstevní 493, Šitbořice František Hanák, Nová 250, Šitbořice Vlasta Dírerová, Jabloňová 2, Brno Vladimír Dobrovolný, nám.mládežníků 671, Lobeček Štěpánka Pavelková, Borkovany 341 Anna Effenbergerová, KarpatyII 591, Šitbořice Miluška Galleová, Francouzská 61, Brno Věra Vondrková, Palackého 168, Brno Libuše Mezulániková, Konečná 1176, Vsetín Agro MONET, a.s., Moutnice 200 Josefa Urbanová, Borkovany 71 Eva Mrázková, Brněnská 1/4, Klobouky u Brna František Pivoda, Adresa nezmáná František Bedřich, Alšova 38, Hustopeče Jindřiška Lužná, Čunín 2 Marie Bedřichová, Borkovany 7 Libuše Gazdová, Borkovany 319 Josef Šibíček, Labská 1, Brno Josef Petráš, Štenberk František Ondrůj, Buchlovská 301, Velehrad Stanislav Ondrůj, Buchlovská 301, Velehrad Karel Nečesal, Barvičova 72, Brno Petr Šoupal, Krásného 65, Brno Zdeňka Jellušová, Moutnice 227 Hedvika Zezulová, Moutnice 117 Luděk Šebesta, Borkovany 118 Jaroslav Bedřich, Rohle 53 Rut Langarová, Borkvany 104 Alena Ryšavá, Borkovany 361 Soňa Gargošová, Nýřany Josef Novák, Borkovany 106 Petr Navrátil, Moldavská 7, Brno Josef Mrázek, Borkovany 78 Eliška Kocmanová, Jízdárenská 227, Hrušovany u Brna Alena Novosadová, Nad Stadionem 291, Bělá pod Bezdězem Zdeňka Tlustá, Na Bělidle 950, Týniště nad Orlicí František Novotný, Borkovany 351 Gabriela Dapeci, Brno Marta Foralová, Komenského náměstí 99, Rosice u Brna Antonín Hrabec, Borkovany 238 Marie Pivodová, Borkovany 285 Ladislav Bedřich, U Velké Ceny 20, Brno Irena Klínmová, Stampflistr 17, Zollikofen, Švýcarsko Marie Šebestová, Borkovany 118 Hana Šívarová, Běly Pažoutové 24, Brno Stanislava Lukášová, Tábor 48, Brno Emil Novotný, Domanín 46 Josefa Škrdová, Tyršova 859, Bystřice pod Perštejnem Karel Hájek, Borkovany 339 Zdeněk Šmarda, Neslovice 353, Tetčice Ivana Šmardová, Neslovická 353, Tetčice Marie Malinková, Boleradice

5 Spis.zn. 479/ str. 5 Jana Tichá, Žatčany 284 Zdeněk Nekvapil, U Rybníčka 495, Šitbořice Rozalie Bavlnková, Klobouky u Brna Josef Lipovský, Borkovany 171 Libor Bedřich, Oblá 75, Brno Jindřiška Drlíková, 9.května 806, Újezd u Brna Zuzana Hrubá, Borkovany 64 Milan Valoušek, Borkovany 150 Hana Slaná, Modřická 96, Brno Jaroslav Tesař, 28.října 984, Uherské Hradiště Marie Hirschová, Borkovany 130 Radek Matějka, Borkovany 123 Renata Matějková, Borkovany 123 Marie Hamanová, Borkovany 121 Růžena Svobodová, Žabčicce 251 Hana Šenkýřová, Netušilova 14, Brno Jaroslav Zelený, Glocova 42, Brno Jaroslav Zelený, Štítívá 1, Košice, Slovensko Milan Nádeníček, Borkovany 83 Vlastimil Ondrůj, Svat. Čecha 18, Hustopeče Jaroslav Rychlík, Borkovany 297 František Hanák, Šitbořice Antonín Tesař, Šitbořice 123 František Tesař, Šitbořice 123 Růžena Tesařová, Šitbořice 123 Pavel Nekvapil, Čápkova 17, Brno Ludmila Maulerová, Borkovany 52 FINE DREAM,s.r.o., U Papírny 9, Praha Marie Vašulková, Masarykova 53, Klobouky u Brna Josefa Sekaninová, Borkovany 91 Anna Floderová, Havlíčkova 611, Blučina Blažena Jelínková, Přátelství 35, Šitbořice Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, Praha Správa a údržba silnic JmK oblast Břeclav, Sovadinova 10, Břeclav Františka Matýšková, Osvobození 9, Šitbořice VaK Břeclav, a.s., Čechova 23, Břeclav E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice Telefonica O2 Czech Republic, a.s. Ochrana sítě Brno - pracoviště Hodonín, Ing. Panáková, P.O.BOX 134, Praha MERO ČR,a.s., Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou dotčené správní úřady Městský úřad Hustopeče Odbor ŽP, Dukelské nám. 2, Hustopeče