Operační systémy mobilních zařízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Operační systémy mobilních zařízení"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Operační systémy mobilních zařízení Bakalářská práce Autor: Martin Icha Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Vladimír Beneš, Ph.D. Praha červen, 2015

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne Martin Icha

3 Poděkování Tímto bych rád poděkoval vedoucímu své bakalářské práce p. Ing. Vladimíru Benešovi, Ph.D. za věcné připomínky a rady poskytované v průběhu celého zpracování této práce. Také bych rád poděkoval slečně Mgr. Marianně Jungwirthové za jazykovou korekturu.

4 Anotace Tato práce má za úkol představit vybrané (nejčastěji používané) mobilní operační systémy včetně jejich architektury a stručné historie. Dále si tato práce klade za cíl přinést detailnější pohled na architekturu operačního systému ios od společnosti Apple. Poslední část se zaobírá návrhem a vytvořením aplikace pro ios, která (mimo jiného) přidává podporu pro elektronické podepisování webových formulářů firmy Software602 a.s. Klíčová slova: ios, Android, Windows Phone, elektronické podepisování webových formulářů, elektronické podepisování PDF. Annotation This bachelor thesis is intended to bring a brief review of the most common mobile operating systems including their concise history and basic architecture. The work also provide a detailed description of the architecture of the operating system ios from Apple. The last part of the work is focused to develop an ios application that adds support for electronic signatures to Software602 web forms. Key words: ios, Android, Windows Phone, electronic signing of web forms, electronic signing of PDF.

5 Obsah 1. Analýza vybraných mobilních OS Základní definice Historie mobilních OS Současnost mobilních OS Android OS Historie OS Android Základní popis architektury OS Android Systémové aplikace OS Android ios Historie ios Základní popis architektury ios Systémové aplikace ios Windows Phone Historie Windows Phone Základní popis architektury Windows Phone Vrstvy architektury Multitasking a procesy běžící na pozadí Systémové aplikace Windows Phone Popis platformy ios Vrstva Cocoa Touch App Extensions Handoff Document Picker AirDrop TextKit UIKit Dynamics Multitasking Auto Layout Storyboards UI State Preservation Apple Push Notification Service Local Notifications Gesture Recognizers Standard System View Controllers Vrstva Media... 25

6 2.2.1 Grafické technologie Audio technologie Video technologie Frameworky vrstvy Media Vrstva Core Services Peer-to-Peer služby Úložiště icloud Blokové objekty Ochrana dat Sdílení souborů Grand Central Dispatch (GCD) In-App nákupy SQLite Podpora XML Vrstva Core OS Accelerate Framework Core Bluetooth Framework External Accessory Framework Generic Security Services Framework Local Authentication Framework Network Extension Framework Security Framework System Podpora 64 bitové HW architektury Návrh a implementace aplikace pro ios Analýza problému Popis aplikace Popis architektury aplikace FormApps Mobile pro ios Popis základních funkcí aplikace FormApps Mobile Podepsání lokálního dokumentu Podepsání vzdáleného dokumentu Podepsání vyplněného formuláře Časové razítkování lokálních dokumentů Časové razítkování vzdálených dokumentů na serveru Připojení vlastnoručního podpisu k lokálnímu dokumentu Přeposlání dat z backendu na jakýkoli jiný vzdálený server Vyfocení fotografie do formuláře... 49

7 3.4.9 Načtení 1D nebo 2D kódu do formuláře Vkládání příloh a úložiště dokumentů Generování certifikátu s využitím SecuStamp CA Generování komerčních a kvalifikovaných (osobních i systémových) certifikátů PostSignum Závěr Seznam použitých zdrojů... 54

8 Úvod Téma Operační systémy mobilních zařízení jsem si pro svou bakalářskou práci vybral po zralé úvaze z vícero různých důvodů. Vedle mého ryze osobního zájmu o předmětnou problematiku, která mě coby amatérského nadšence do mobilních technologií provází od relativně útlého věku, mi volba daného tématu umožňuje kombinovat poznatky teoretické nabyté během studia na Katedře informatiky a kvantitativních metod, s poznatky z praxe, získané v zaměstnání na pozici programátor pro platformy ios, Mac OS X a Linux ve společnosti Software602, kde pracuji od roku Po dobu trvání tohoto pracovního poměru jsem měl příležitost podílet se na vývoji několika inspirativních projektů z oblasti (nejen) mobilních technologií. Tato bakalářská práce je pro mě tudíž příležitostí zúročit nabyté vědomosti, které v průběhu jejího tvoření hodlám systematizovat, uvést do souvislostí a především prohloubit. Vedle těchto přínosných efektů byly vytyčeny tři základní cíle, kterých bych chtěl ve své práci dosáhnout; první dva jsou analytického a popisného charakteru, třetí akcentuje praxi. Tím prvním je základní analýza vybraných typů operačních systémů určených pro mobilní zařízení. Vzhledem k tomu, že dnes nejčastější skupinu mobilních OS tvoří trojice Android OS, ios a Windows Phone, budu v této práci zmiňovat prakticky pouze je. Této problematice bude věnována první kapitola. Druhým cílem je detailnější popis operačního systému ios od společnosti Apple. Platformě ios se plánuji zevrubně věnovat ve druhé kapitole. Třetím a posledním cílem mé práce je vytvoření aplikace pro podporu elektronického podepisování ve webových formulářích Software602. Popis této aplikace z technologického i uživatelského hlediska bude obsahem třetí kapitoly. Z hlediska metodiky práce byl zvolen přístup analytický (průzkum a popis architektury jednotlivých vybraných mobilních operačních systémů) a metoda implementační (návrh a vytvoření konkrétní aplikace pro ios).

9 1. Analýza vybraných mobilních OS 1.1. Základní definice Výchozím předpokladem pro správné porozumění této práci je definování termínu mobilní operační systém. Pro potřeby této práce, jím budeme uvažovat takové základní programové vybavení mobilního zařízení, které umožňuje uživateli toto zařízení ovládat, a které je načteno do paměti zařízení ihned po jeho zapnutí, kde zůstává aktivní až do vypnutí tohoto zařízení. Mobilním zařízením jsou pro potřeby této práce myšleni zástupci nejběžnějších elektronických přenosných bezdrátových přístrojů s vlastním napájením, displejem a OS, tedy mobilní telefony a tzv. tablety Historie mobilních OS Mezi první mobilní zařízení, u kterého již můžeme říci, že obsahovalo operační systém, byl komunikátor IBM Simon, uvedený na trh v srpnu Ten v sobě zahrnoval OS s názvem ROM-DOS od společnosti Datalight. V roce 1996 představila společnost Palm svůj elektronický asistent Pilot 1000, který obsahoval první verzi Palm OS. Stejného roku rozšířil Microsoft své portfolio operačních systémů o Windows CE. Roku 1997 vzniká první Simbian, který staví na principech Real-time operačních systémů. Dalším významným milníkem byl BlackBerry OS. Ten se ve verzi 1.0 poprvé objevil roku 1999 v pageru BlackBerry 850. V roce 2005 představuje Nokia na svém prvním internetovém tabletu N770 operační systém Maemo. 29. června 2007 způsobuje Apple doslova poprask ve světě IT vydáním prvního modelu iphone a s ním ta ké úplně první verze svého OS s názvem ios. Dne 23. září 2008 uvádí konsorcium Open Handset Alliance uvádí Android 1.0 na zařízení HTC Dream. V lednu 2009 vydává společnost Palm nástupce svého Palm OS Palm webos. Roku 2009 oznamuje Samsung vydání operačního systému Bada spolu se zařízením S8500. Bada byla roku 2013 nahrazena systémem Tizen. V roce 2010 přichází Microsoft s následovníkem Windows Mobile pojmenovaným jako Windows Phone. O rok později je ve spolupráci Nokie, Intelu a Linux Foundation představen operační systém MeeGo, který je kombinací OS Maebo a Moblin. 9

10 1.3. Současnost mobilních OS V současné době tvoří naprostou většinu mobilních OS tato skupina: Android, ios, Windows Phone, Symbian a BlackBerry OS. Ze statistiky jsem úmyslně vyjmul skupinu mobilních telefonů, které neobsahují přímo operační systém, ale spíše pouze jakýsi firmware. OS těchto zařízení je v přehledu níže uveden pod označením Java ME. Dle výzkumu společnosti Netmarketshare [7] bylo v květnu 2015 rozdělení operačních systémů mobilních telefonů a tabletů následovné: Android: 51, 59 % ios: 38, 98 % Java ME: 3, 84 % Windows Phone: 2, 45 % Symbian: 1, 93 % BlackBerry: 1, 02 % OS Symbian již není dále vyvíjen a nejsou taktéž na trh uváděna žádná zařízení, která by jej obsahovala. Dá se tedy očekávat, že jeho podíl na trhu bude nadále již jen klesat. Podobný úpadek se dá očekávat i u BlackBerry a jeho OS BlackBerry 10. Vzhledem k naprosto zanedbatelné penetraci trhu od Windows Mobile níže, budu se v první části své práce věnovat pouze operačním systémům Android, ios a Windows Phone Android OS Operační systém Android je jako jediný ze zde diskutovaných mobilních OS vyvíjen jako open source, a to konkrétně pod licencemi Apache 2.0 a GNU GPL v2. To umožňuje každému výrobci mobilního zařízení přizpůsobit si Android podle svých vlastních preferencí. Z tohoto důvodu existuje obrovské množství operačních systémů, které můžeme označit jako Android, ale které se mohou více či méně odlišovat od referenčního Androidu, jenž je v současné době vyvíjen společností Google. 10

11 1.4.1 Historie OS Android V roce 2003 založili Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears a Chris White společnost Android, Inc. Jejich původním záměrem bylo vytvořit pokročilý operační systém pro digitální fotoaparáty. Ovšem záhy zjistili, že potencionální trh by byl příliš malý. Začali tedy vyvíjet operační systém pro chytré telefony, který by mohl konkurovat Symbianu a Windows Mobile. V roce 2005 je akvizicí koupil Google. Rubin, Miner a White zůstali i po akvizici ve společnosti. Andy Rubin vedl tým, který vyvíjel operační systém založený na linuxovém jádru 2.6. Když v roce 2007 společnost Google získala několik patentů v této oblasti, bylo patrné, že hodlá vstoupit na trh mobilních telefonů. 5. listopadu 2007 pak došlo k oficiálnímu představení platformy Android a týž den vzniklo také sdružení firem Open Handset Alliance. Toto sdružení v době svého založení zahrnovalo 30 společností, mezi něž patřily například Intel, HTC, LG, Google, Motorola, NVIDIA, T-Mobile, Qualcomm, Samsung Electronics a další. Byly tu společnosti zabývající se výrobou polovodičových součástek, výrobci mobilních telefonů, výrobci mobilních telefonů a telefonní společnosti. Cílem bylo vytvořit otevřené standardy pro mobilní telefony. Google chtěl vytvořit operační systém, který by byl flexibilní a snadno aktualizovatelný. První verze operačního systému Android 1.0 byla představena 23. září Prvním telefonem, který měl jako operační systém právě Android, pak byl mobilní telefon T-Mobile G1 (HTC Dream). Telefon měl GPS navigaci, 3,1 Mpx fotoaparát a hardwarovou QWERTY klávesnici. Dne 22. října byl zpřístupněn Android Market obsahující více než 30 aplikací. V roce 2008 byl Android uvolněn jako open source, což jistě napomohlo jeho masovému rozšíření. V roce 2009 byla vydána aktualizace operačního systému Android na verzi 1.1. Google pojmenovává jednotlivé verze operačního systému Android podle sladkostí. Verze 1.5 se tak jmenovala Cupcake, verze 1.6 Donut, verze 2.0/2.1 Eclaire, verze 2.2 Froyo, verze 2.3/2.4 Gingerbread, verze 3.0/3.1/3.2 Honeycomb, verze Ice Cream Sandwich, verze 4.1/4.2/4.3 Jelly Bean, verze 4.4 KitKat a konečně současná verze 5.0/5.1 se nazývá Lollipop. 11

12 1.4.2 Základní popis architektury OS Android Tato subkapitola bude detailněji pojednávat o aktuálně nejnovější major verzi OS Android, tedy konkrétně o verzi 5 označovanou jako Lollipop. Jednotlivé verze Lollipop jako například 5.0 nebo se od sebe z pohledu této práce liší pouze minimálně a za účelem zjednodušení a přehlednosti budou v rámci této práce uvažovány jako vzájemně ekvivalentní. Android samotný je postavený na Linuxovém jádře a jeho architektura je rozdělena do následujících čtyř vrstev (bývá uváděno vrstev pět, ovšem poslední vrstvu označovanou jako Aplikace beru pro potřeby této práce jako samostatnou část a popisuji ji v kapitole Systémové aplikace, ač vrstva Aplikace může obsahovat i aplikace třetích stran, které si nainstaloval uživatel sám): Aplikační framework Aplikační framework je vrstva, se kterou přímo komunikují jednotlivé aplikace. Těmto aplikacím také nabízí velké množství služeb jako například UI, telefonní hovory, správu notifikací, sdílení dat mezi aplikacemi nebo třeba poskytování polohy. Android Runtime Android Runtime dříve tvořil Dalvik Virtual Machine. Ten však byl ve verzi Knihovny Lollipop oficiálně nahrazen běhovým prostředím ART, které pro chod aplikací nevyužívá virtuálního stroje, ale pracuje s aplikacemi, jež během instalace kompiluje do nativního spustitelného kódu. Tyto knihovny jsou psány v programovacím jazyce C nebo C++ a kromě zprostředkování komunikace mezi sousedními vrstvami přinášejí také některé funkce navíc (například podpora databází prostřednictvím SQLite, podpora bitmapových a vektorových písem díky FreeType aj.). Mezi základní zástupce těchto knihoven patří: Surface Manager Media Framework SQLite OpenGL ES FreeType 12

13 WebKit SGL SSL libc Linuxové jádro Zajišťuje nejnižší vrstvu architektury OS Android, která přímo komunikuje s hardwarem mobilního zařízení. Má tedy na starosti zejména následující činnosti: Správa paměti Správa procesů Práce se sítí Poskytnutí ovladačů jednotlivých HW částí zařízení (například fotoaparátu, senzoru náklonu, GPS čipu) Systémové aplikace OS Android Množina systémových aplikací může být napříč jednotlivými zařízeními velice odlišná v závislosti na tom, kdo daný klon Androidu vyvíjel. Někteří výrobci mohou poskytovat svou vlastní alternativu aplikace nebo dokonce danou aplikaci z Androidu odebrat. Rovněž může být stejná aplikace napříč různými zařízeními pojmenována odlišně. Za všeobecně rozšířené se však dají považovat následující: Aplikace Telefon zajišťuje přijímání a vykonávání telefonních hovorů Aplikace Kontakty udržuje veškeré kontakty telefonu. Aplikace Obchod Play umožňuje stahování aplikací, her, filmů, hudby a elektronických knih z obchodu Google play. Aplikace Fotoaparát umožňuje pořizování fotografií a video záznamů prostřednictvím vestavěného fotoaparátu zařízení ios Platformě ios je věnována célá druhá kapitola. Za účelem omezení redundance informací zde proto budou uvedeny pouze základní aspekty této platformy. Operační systém ios můžeme nalézt na mobilních zařízeních Apple iphone, ipad a ipod Touch. 13

14 1.5.1 Historie ios Operační systém ios byl světu poprvé představen ve verzi 1.0 spolu s prvním komerčně úspěšným dotykovým mobilním telefonem iphone 29. června Za oběma stojí společnost Apple, která sídlí v Cupertinu (Kalifornie, USA). Dne 11. července 2008 uvádí Apple iphone 3G a ios 2.0. Verze 2.0 přináší aplikaci App Store, která umožňuje ze stejnojmeného obchodu stahovat aplikace třetích stran. O rok později přichází Apple s iphonem 3GS, který obsahuje novou verzi ios 3. V červnu 2010 je uveden ios 4, jenž je v říjnu 2011 nahrazen novým ios 5. Dne 12. září 2012 představuje Apple iphone 5 spolu s ios 6. Zanedlouho, 18. září 2013, byly představeny mobilní telefony iphone 5C a iphone 5S, na kterých běžel ios7. Zatím poslední hlavní verze ios byla vydána spolu s telefony iphone 6 a iphone 6 Plus. Této verzi, která nese označení ios 8, je věnována celá druhá kapitola této práce Základní popis architektury ios Popisem architektury ios se detailně zaobírá samostatná kapitola č Systémové aplikace ios Součástí ios jsou také předinstalované systémové aplikace. Uvedu zde ty, které jsou obecně považovány za nejdůležitější: Aplikace Telefon slouží k přijímání a vykonávání telefonátů. Aplikace Kontakty udržuje veškeré kontakty telefonu. Aplikace Zprávy umožňuje přijímání a odesílání zpráv SMS a MMS. Aplikace Mail umožňuje příjem a odesílání ů. V současné době podporuje pro příchozí poštu protokoly IMAP i POP3 a pro odchozí poštu protokol SMTP. Aplikace Safari prohlížeč webových stránek. Aplikace App Store umožňuje stažení aplikací z App Store. Aplikace Fotoaparát slouží k pořizování fotografií a videa prostřednictvím vestavěného fotoaparátu Windows Phone Windows Phone je operačním systémem vyvinutým společností Microsoft, která sídlí v Redmondu v USA. V současné době najdeme OS Windows Phone v drtivé většině případů 14

15 pouze v zařízeních Microsoft a Nokia, která je již však vlastněna právě Microsoftem. Pro potřeby této práce budu popisovat verzi Windows Phone 8, která měla dle statistiky společnosti Netmarketshare v době psaní práce největší procentuální zastoupení z celé rodiny Windows Phone (konkrétně se dle [7] jedná o 1,42 %) Historie Windows Phone Historie Windows Phone se začala psát v dubnu 2000, kdy bylo vydáno zařízení Pocket PC 2000, které běželo na jádře Windows CE 3.0. Operační systém Windows CE 3.0 v té době podporoval několik architektur CPU, mezi nimiž nechyběla RICS, MIPS ani x86. Windows CE 3.0 nicméně nepodporovaly žádné telefonní funkce, proto byly použity pouze v zařízeních typu PDA. V roce 2003 představuje Microsoft své Windows Mobile 2003, které vznikly rozšířením z Windows CE Windows Mobile 2003 již podporovaly kromě základní funkce mobilního telefonu také korporátně zaměřené funkce typu Pocket Outlook, VPN nebo ActiveSync. Dalším významným milníkem bylo vydání Windows Mobile 5, které proběhlo roku Windows Mobile 5 v sobě zahrnovaly prostředí.net Compact Framework a podporu pro Direct Push spolupracující s Microsoft Exchange serverem. V roce 2007 přichází Microsoft se svými Windows Mobile 6, které o rok později nahrazuje verzí 6.1. Obě tyto verze byly založeny na Windows CE 5.2. Microsoft v reakci na úspěch operačních systémů ios a Android zastavil práce na Windows Mobile 7 a začal pracovat na novém mobilním OS prakticky od nuly. Tento nový OS, který byl pojmenován jako Windows Phone 7, byl vydán v říjnu V roce 2012 vydává Microsoft Windows Phone 8, obsahující významnější změny spíše z pohledu vývojářů než z pohledu běžného uživatele. Windows Phone 7 a 7.1 byly zaměřeny na vývoj aplikací v managed kódu prostřednictvím Microsoft Silverlight a XNA. Windows 8 oproti tomu umožnily vývoj nativních aplikací psaných v jazyce C a C++ spolu s použitím výkonných rozhraní Direct3D a XAudio2. 15

16 1.6.2 Základní popis architektury Windows Phone V této kapitole popíši rozvrstvení operačního systému Windows Phone 8 a jeho přístup k multitaskingu a možnostech běhu procesů na pozadí Vrstvy architektury Architektura Windows Phone 8 je rozdělena do několika vrstev. Základní logické komponenty této architektury jsou znázorněny v následujícím diagramu: Obrázek 1: Architektura Windows 8, zdroj: Vlastní úprava Pomyslný vrchol architektury obsadily dva podporované modely aplikací. První s názvem TaskHost představuje XAML model, který byl primárním modelem aplikací od vydání Windows Phone 7. Druhý model byl uveden až ve Windows Phone 8 a reprezentuje podporu pro nativní aplikace. 16

17 Nižší vrstva s názvem Platform Services je pro nesystémové aplikace neviditelná, to znamená, že k ní mohou přistupovat pouze prostřednictvím některé z vyšších vrstev. Platform Services obsahuje následující služby: Package Manager Package Manager zajišťuje korektní instalaci a odinstalaci aplikací a spravuje veškerá aplikační metadata v průběhu celého životního cyklu dané aplikace. Execution Manager Execution Manager má na starosti veškerou logiku týkající se běhu aplikace. Navigation Server Navigation Server spravuje přepínání aplikací a oznamuje Execution Manageru, kterou aplikaci má spustit, případně přepnout do popředí. Resource Manager Resource Manager kontroluje adekvátní využívání hardwarových zdrojů zařízení konkrétními aplikacemi. Pokud některá aplikace nebo proces běžící na pozadí překročí přidělené zdroje, je pro zachování rychlých odezev zařízení Resource Managerem ukončena. Těmito přidělenými zdroji je myšlen hlavně CPU čas a množství alokované paměti RAM Multitasking a procesy běžící na pozadí Windows Phone 8 nabízí několik služeb, které umožňují aplikaci vykonávat jistou omezenou množinu činností na pozadí. Tyto služby jsou rozděleny do následujících kategorií: Background OS services pod které spadá: Background transfer service (BTS) BTS umožňuje aplikaci využívat HTTP přenosy probíhající i tehdy, když aplikace není na popředí. V případě, že přenos není dokončen a zařízení je restartováno, je tento přenos dle [3] po startu zařízení opět obnoven. 17

18 Alarms Alarms API umožňuje aplikaci měřit čas od určité události a po uběhnutí konkrétního časového intervalu uvědomit uživatele pomocí standardního systémového notifikačního UI. Background audio agents Pro přehrávání audia je dle [3] pro aplikace doporučeno použití standardního API, přičemž aplikace má mít na starost pouze práci s playlisty a případné streamování dat ze sítě. Scheduled tasks Scheduled tasks nabízí nejobecnější řešení pro běh aplikací na pozadí. Jsou však stále řízeny událostmi. Existují dva druhy těchto Scheduled tasks, kterých může aplikace využít: Periodické úkoly Zajišťují spuštění kódu aplikace na určitý krátký čas po uplynutí předem daného časového intervalu. Dle [3] se v současné konfiguraci Windows Phone 8 jedná o 25 sekund každých zhruba 30 minut. Toto je vhodné zejména pro aplikace, které potřebují průběžně na pozadí získávat nějaké informace (např. o aktuálním počasí). Úkoly náročné na zdroje Mohou běžet na pozadí po delší čas. Nedá se u nich nicméně přesně určit, kdy budou vykonány. Jejich spuštění totiž zajistí systém v okamžiku, kdy má zařízení dostatek prostředků. Těmito prostředky jsou myšleny převážně následující okolnosti: Zařízení je připojeno k nabíječce. Baterie zařízení je téměř plně nabita. Zařízení má k dispozici Wi-Fi připojení. Uživatel se zařízením momentálně nevykonává žádnou činnost. Úkoly náročné na čas je vhodné použít například pro synchronizaci většího 18

19 množství dat mezi zařízením a databází na serveru. Běh na pozadí pro aplikace využívající zjišťování polohy Pro tyto potřeby nabízí Windows Phone množinu API označovanou jako Continuous Backgroung Execution (CBE) Systémové aplikace Windows Phone Windows Phone obsahuje mnoho systémových aplikací, které umožňují lépe využít potenciál zařízení. Uvedu zde několik nejdůležitějších: Aplikace Telefon slouží pro přijímání a vykonávání telefonních hovorů. Aplikace Zprávy slouží pro zobrazování přijatých a odesílání nových SMS a MMS zpráv. Aplikace Lidé udržuje veškeré kontakty telefonu. Internet Exporer 10 prohlížeč webových stránek. Aplikace Store umožňuje stažení libovolné aplikace z Windows Store. 2. Popis platformy ios Platforma ios obdobně jako jakékoli jiné operační systémy tvoří vrstvu mezi hardwarem zařízení a uživatelskými aplikacemi. Aplikace tedy nekomunikují přímo s hardwarovou vrstvou zařízení, ale s předem definovanými rozhraními ios. To zajišťuje konzistentní prostředí pro běh aplikací a snadnou přenositelnost těchto aplikací napříč různými ios zařízeními. Tato kapitola bude pojednávat o aktuální verzi ios, která nese označení ios 8. Detailům, jimiž se jednotlivé verze ios 8 od sebe odlišují nebude věnována pozornost, protože jsou pro potřeby této práce naprosto bezvýznamné. 19

20 Architektura ios je založena na 4 základních vrstvách, přičemž každá vyšší vrstva využívá prostředky nižší vrstvy, na které závisí. Jedná se o následující vrstvy, které jsou seřazeny od nejvyšší po nejnižší: Cocoa Touch Media Core Services Core OS 2.1. Vrstva Cocoa Touch Vrstva Cocoa Touch obsahuje klíčové frameworky pro tvorbu ios aplikací. Tyto frameworky definují nejen, jak aplikace vypadají, ale také zajišťují podporu multitaskingu, dotykového rozhraní, push notifikací a dalších vysokoúrovňových systémových funkcí. Nejdůležitější technologie, které poskytuje Cocoa Touch, jsou uvedeny v následujících odstavcích App Extensions App Extension se poprvé objevily v ios 8 a jako takové umožňují rozšířit vybrané části sytému. Platforma ios podporuje App Extensions pro následující části systému, označované rovněž jako body rozšíření: Share Sdílení obsahu (například na sociálních sítích). Action Provedení nějaké jednoduché akce nad obsahem. Widget Umožňuje vykonání jednoduchého úkolu z prostředí notifikačního centra nebo z přehledu Dnes. Photo editing Provedení úprav fotografie v aplikaci Obrázky. Document provider Poskytuje úložiště dokumentů, které může být přístupné i pro jinou aplikaci. 20

21 Custom keyboard Umožňuje využívat klávesnice třetích stran místo původní systémové. Každý bod rozšíření pro své použití definuje své vlastní API Handoff Jedná se o funkci poprvé představenou v ios 8 a OS X Handoff umožňuje začít vykonávat nějakou činnost v konkrétní aplikaci na jednom zařízení a poté ji dokončit na zařízení jiném. Handoff tedy uchovává aktuální stav rozdělané práce a tento stav, je-li to možné, synchronizuje s dalšími zařízeními Document Picker Document picker umožňuje sdílení dokumentů mezi aplikacemi, které tento UIDocumentPickerViewController implementují. Dovoluje tím tedy obejít omezení sandboxu, kdy každá aplikace má přístup pouze ke své oblasti file systému AirDrop Funkce AirDrop umožňuje uživatelům sdílet fotografie, dokumenty a další druhy dat mezi blízkými zařízeními. Podpora odesílání souborů na jiné zařízení s ios pomocí Airdrop je implementována ve třídě UIActivityViewController TextKit TextKit je bohatě vybavená množina tříd, které mají na starosti práci s textem a precizní typografii. Použitím TextKit je možné různými způsoby stylovat text do odstavců, sloupců nebo stránek. Umožňuje také rozličné obtékání textu kolem jednotlivých grafických prvků UIKit Dynamics UIKit Dynamics umožňuje aplikaci dynamicky měnit chování objektů, které 21

22 implementují protokol UIDynamicItem. UIKit Dynamics podporuje následujících 5 druhů chování: UIAttachmentBehavior Specifikuje spojení mezi dvěma dynamickými položkami nebo mezi jednou dynamickou položkou a konkrétním bodem. Pokud se pohne jedna položka nebo bod, pohne se současně i druhá položka. UICollisionBehavior Umožňuje specifikovat srážky mezi jednotlivými dynamickými položkami. UIGravityBehavior Specifikuje vektor gravitačního zrychlení, v jehož směru dynamická položka zrychluje do doby, než dojde k její kolizi s jinou dynamickou položkou nebo s hranicí rozsahu pohybu. UIPushBehavior Specifikuje vektor kontinuální síly nebo pouze impulzu síly, která působí na dynamickou položku. UISnapBehavior Specifikuje rovnovážný bod dynamické položky. Do tohoto bodu se dynamická položka po svém vychýlení vrací s předem nakonfigurovaným efektem Multitasking Z důvodu optimalizace spotřeby jsou aplikace po stisku tlačítka Home uspány. Jsou tedy sice stále nahrány v operační paměti zařízení, ale nevykonávají žádný kód. To může být za některých situací problém, proto je pro konkrétní důvody možné z aplikace požádat ios o čas potřebný k dokončení úkolu nebo nechat vykonávání tohoto úkolu na ios samotném. Mezi možné způsoby řešení běhu aplikace na pozadí patří: Aplikace může ios požádat o přidělení nezbytně krátkého času na dokončení důležitého úkolu. Během tohoto času aplikace skutečně běží na pozadí. V okamžiku, kdy aplikace úkol dokončí, musí dát vědět operačnímu systému, že ji již může uspat. 22

23 Pokud vykonávání úkolu trvá příliš dlouho, oznámí ios aplikaci, že ji za nějaký krátký čas uspí. Po uplynutí tohoto času ios aplikaci bez dalšího varování uspí. Aplikace, která má specifikováno, že umí přehrávat audio, může běžet na pozadí bez omezení. Aplikace, která potřebuje na pozadí stáhnout nějaká data, by pro to měla používat objekt třídy NSURLSession. V tomto případě aplikace na pozadí ve skutečnosti neběží. Data totiž pro aplikaci stahuje sám ios, přičemž aplikace je mezitím uspána. Pro aplikace, které požadují po ios polohu, existují 3 možné způsoby, jak toho docílit: Significant-change aplikace je vyrozuměna, pokud dojde k výrazné změně polohy. Velikost této změny je možné programově nastavit. Foreground-only aplikace získává aktuální polohu pouze pokud je v popředí. Toto není možné považovat za případ multitaskingu. Background aplikace smí získávat data a tedy i běžet na pozadí kontinuálně Auto Layout Auto Layout umožňuje rychlé a efektivní vytváření dynamických uživatelských rozhraní s využitím relativně malého množství kódu. Nahrazuje původně používaný model springs&struts Storyboards Storyboard je doporučený model vytváření uživatelského rozhraní, včetně kompletní hierarchie jednotlivých UIView. Storyboards také definuje přechody mezi jednotlivými zástupci objektů typu UIViewController UI State Preservation UI State Preservation zajišťuje uchování stavu všech aktuálních objektů typu UIView a UIViewController v případě, že aplikace je umístěna do pozadí. Toto zajistí, že v případě nedostatku operační paměti, kdy ios ukončí naši aplikaci běžící na pozadí, se při dalším 23