ZPRAVODAJ OBCE TOPOLANY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ OBCE TOPOLANY"

Transkript

1 Ročník XI Číslo 2 ZPRAVODAJ OBCE TOPOLANY vydává obec Topolany duben květen červen 2014

2 OBSAH: SLOVO STAROSTY...3, ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU...4,5 V TOPOLANECH BUDE NOVÉ HŘIŠTĚ...6 VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ V NAŠÍ OBCI...7 JAK TŘÍDIT ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ...8 SPOLEČENSKÁ KRONIKA...9 KULTURA V NAŠÍ OBCI...10,11 VZPOMÍNKY Z DOB DÁVNO MINULÝCH...12,13 MLADÍ HASIČI...14,15-2-

3 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, zabili nám Ferdinanda, zhruba v tomto znění hlásaly tuto zprávu všechny deníky Rakouského mocnářství před sto lety. Tato událost stála u vzniku Velké války, jak je nyní I. Světová válka nazývána. V této válce položily své životy i mnozí občané naší obce i sousedních Křižanovic. Podrobněji je o této události psáno v místní kronice a zápisky účastníka přímo z fronty jsou pravidelně publikovány v místním Zpravodaji. Před několika málo dny k nám zavítalo léto a dětem začaly toužebně očekávané prázdniny. Doufám, že je využijí k načerpání nových sil do dalšího školního roku a prožijí bez jakýchkoliv úrazů. V lokalitě Hliník, bylo provedeno propojení vodovodu na nově zbudovanou trasu. V nejbližších dnech bude předáno veřejné osvětlení a po kolaudaci nově zbudovaného prodloužení plynovodu bude i zde provedeno propojení. Pracuje se i na projektové dokumentaci na odkanalizování dané lokality. V parčíku na návsi se započalo s opravou dvou soch světců. Tyto práce by měly být dokončeny do posledního září. Učni z Račic provedli úpravy a opravy chodníků dle požadavků obce. Jestli se bude v této činnosti pokračovat i po prázdninách záleží na tom, zda budou noví žáci. Zaměstnanci obce provádějí údržbu zeleně v obci a nejbližším okolí. Jsou trochu ve skluzu, neboť druhý pracovník nastoupil až 1. června. O připravovaných dalších akcích budete průběžně informováni. V nadcházejícím čtvrtletí si připomínáme: Den slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje /863/ Upálení mistra Jana Husa /1415/ poprava našeho rodáka Jana Sonnewenda /1942/ Den české státnosti a patrona země sv. Václava Přeji Vám příjemné prožití letních dnů plných slunce a pohody. Vladimír Kudlička starosta obce Poděkováni Obec Topolany děkuje mladým hasičům za dosažené výsledky v uplynulém soutěžním roce. Poděkování patří též vedoucím mladých hasičů a všem kteří jim vytvářejí zázemí potřebné k zisku takových výsledků. O zdárný průběh poslední okresní soutěže, která se v naší obci konala již potřetí, se zasloužili i členové SDH, kterým patří též poděkování. Na nadcházejícím mistrovství, které se bude konat v Brně, přejeme kvalifikovaným soutěžícím pevné nervy a pěkné umístění v náročné konkurenci. -3-

4 ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne Zastupitelstvo obce schvaluje: * Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů * Obecně závaznou vyhlášku č.2/2014 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování biologicky rozložitelné složky komunálního odpadu vznikající na území obce Topolany * dle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona o obcích účetní závěrku roku 2013, včetně výsledku hospodaření za rok Viz. příloha č.6 Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2013 * Závěrečný účet obce za rok 2013, včetně zprávy Krajského úřadu Jihomoravského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok celoroční hospodaření obce za rok 2013, a to bez výhrad * Licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl mezi obcí Topolany a Ochranným svazem OSA a částku 1 463,-Kč * Likvidaci ocelové haly v zahradě obecního úřadu * Příspěvek na činnost svazku obcí Ivanovická brána na rok 2014 ve výši 8 900,-Kč * Smlouvy o nájmu hrobových míst na veřejném pohřebišti v Topolanech dle jmenného seznamu přílohy č. 12 * Členský příspěvek Sdružení místních samospráv ČR na rok 2014 ve výši 2 316,-Kč * Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, a Dodatek č. 1 k této smlouvě * Smlouvu o dílo mezi Obcí Topolany a Agenturou bezpečná práce * Rozpočtové opatření č. 2, dle přílohy zápisu č. 19 Zastupitelstvo obce bere na vědomí : * Informaci o veřejně prospěšných pracích na rok 2014 * Informace o plánované výstavbě dětského hřiště * Informaci z Úřadu práce pro zastupování státu ve věcech majetkových * Informaci o vývoji rozpočtu obce Topolany za 1. čtvrtletí 2014, dle přílohy č. 11 zápisu * Zprávu o provedeném rozpočtovém opatření č. 1,dle přílohy zápisu č.18. * Rozpočtové opatření č. 2, dle přílohy zápisu č

5 Výpis usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne Zastupitelstvo obce schvaluje: * Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k částem pozemku p.č v k.ú. Topolany mezi KÚJMK Brno a obcí Topolany * Řešení dopravní situace umístěním zrcadel podle návrhu firmy TRASIG, navrhuje rozšířit nabídku o jedno zrcadlo na umístění na sloup při výjezdu z Uličky * Návrh trati XXII. Rally Vyškov 2014 při dodržení těchto podmínek pořadatelem: -trasa, po které vozidla pojedou bude po skončení automobilové soutěže uvedena do původního stavu -pořadatelé zajistí dostatek parkovacích míst mimo obec Topolany, v obci se nebude parkovat * Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje * Odprodej části obecního pozemku p.č.1496/4 v k.ú. Topolany o výměře 30 m2 za cenu 50,-Kč/m2 * 7 členů zastupitelstva pro volební období * Smlouvu o poskytování pracovně lékařských služeb mezi Obcí Topolany a MUDr. Adamcovou uzavřenou podle 262 obchodního zákoníku * Smlouvu č /001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene * Rozpočtové opatření č. 4, dle přílohy zápisu č. 15 Zastupitelstvo obce neschvaluje: * Pojistné podmínky firmy DAS pojištění právní ochrany * Žádost Sdružení Moravská krajina s.r.o. o pronájem obecních pozemků Zastupitelstvo obce bere na vědomí: * Nabídku ing. Bureše na pronájem obecních pozemků * Provedené rozpočtové opatření č. 3, dle přílohy zápisu č. 12 ******************************************************************************** OZNÁMENÍ: Od středy 2.července 2014 do úterý 8. července 2014 se vybírají tyto poplatky: - poplatek za svoz a likvidaci odpadů na 2. pololetí - stočné -5-

6 V Topolanech bude nové hřiště. I díky kraji Ilustrační snímek Autor: Deník :14 Vyškovsko Sto dvacet tisíc. Přesně tolik korun poputuje z kraje na podporu rodinné politiky na Vyškovsku. Rozhodli o tom krajští zastupitelé na svém posledním zasedání. Většina peněz půjde ve prospěch dětí. Díky čtyřicetitisícové dotaci se například Bučovice dočkají nového herního prvku na frekventovaném dětském hřišti poblíž bytového komplexu U škol. Na zbrusu nové se také můžou těšit v Topolanech, kde k jeho vytvoření pomůže stejná částka jako v Bučovicích," informoval náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Roman Celý. Třicet tisíc korun pak má podle jeho informací pomoci ke zlepšení zázemí pro volnočasové aktivity dětí, rodičů a prarodičů, kteří se scházejí při krásenském mateřském centru. Zbytek ze stodvacetitisícového příspěvku, tedy dvacet tisíc korun, získají Snovídečtí na práci s důchodci. Kromě dotace jim v tom pomůžou děti z mateřské školy pod vedením učitelek," dodal Celý. Z Jihomoravského kraje o dotace z daného programu žádalo devětatřicet obcí, uspělo sedmadvacet, mezi které zastupitelé rozdělili celkem osm set tisíc korun. Autor: Martina Hašková -6-

7 -7-

8

9 SPOLEČENSKÁ KRONIKA Své životní jubileum oslavili: Duben: Ševčíková Danuše Sedláček Bohumil Provazníková Marie Brunclík Karel Kudličková Emílie Sedláčková Jaroslava Tomášek Jiří Zapletalová Emílie Květen: Suchomelová Bohuslava Zemanová Drahomíra Slezáková Libuše Červeňák Stanislav Kaláb Jaromír Červen: Koutná Marie Rašková Ludmila Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Za 2. čtvrtletí se z naší obce odstěhovali 4 lidé. Narodil se: Honzák Jakub Rodičům gratulujeme a miminku přejeme do života kupu zdraví, moře lásky a spokojenosti. -9-

10 KULTURA V NAŠÍ OBCI Tak jako každý rok i letos jsme se 30. dubna sešly na VII. Srazu čarodějnic v Topolanech. Každá čarodějnice prošla zkouškou čarodějnických dovedností, zúčastnila se módní přehlídky, kde předvedla svůj letošní model. Byla zvolena Miss čarodějnice a také jsme soutěžily (házely koštětem na cíl, sestřelovaly netopýra ). Na závěr jsme si opekly hadí ocásky a večer ukončily pokřikem Letu zdar a slibem, že příští rok se tu opět sejdeme na VIII. Sletu čarodějnic. V květnu jsme pro děti taky připravily dětský den. Děti soutěžily a zkoušely svou zručnost (skákaly v pytli, přenášely kelímky s vodou přes překážky, běhaly v holínkách ). Samozřejmě nechyběla dětmi nejoblíbenější soutěž střílení ze vzduchovky. Přebytečnou energii mohly děti vybít na skákacím hradě, a kdo chtěl, mohl si nechat pomalovat obličej. Večer jsme poseděli s kytarou u táboráku a zazpívali si pár písniček. Děkujeme Obecnímu úřadu za zapůjčení skákacího hradu, Pavle Ševčíkové za úžasné a nezapomenutelné langoše, které pro všechny připravovala. Dále děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a zajištění čarodějnic, tak i dětského dne. Utržené peníze budou použity na další akce pro děti. V červenci plánujeme pro děti a nejen pro ně Prázdninové stanování na hřišti. Je připravena spousta soutěží a her, stezka za pokladem, jízda na koni a další aktivity. V případě nepříznivého počasí bude akce přeložena. Bližší informace vám sdělíme na informační schůzce. Katka Ševčíková, Pavla Ševčíková, Renata Pavlincová -10-

11 FOTOGALERIE slet čarodějnic dětský den -11-

12 VZPOMÍNKY Z DOB DÁVNO MINULÝCH Tam nás ubytovali v kasárnách, ve kterých jsem již jednou byl. Hned několik židů s uzeninou se mezi nás přihnalo a začali prodávat. Jednomu takovému, který chtěl neslýchané peníze, jsme jednoduše vše rozebrali a když začal křičet, dostal ještě pořádný nátěr a šel. Druhý den jsme byli zase naloženi do vozíků, jeli až k nejbližší stanici železné dráhy, ale ruské. Tam nás naložili po několika do vagonů a jeli jsme vesele do Hinterlandu. Ve voze seznámil jsem se s jedním jednoročákem, který byl raněn tak, že chudák se nemohl hnout, byl celý v deskách. Když jsme přejeli několik stanic vlak zastavil a zase nás naložili na polní dráhu. Po několikadenní jízdě, při které se nic pozoruhodného neudálo jsme přijeli k jedné stanici, kde jsme měli dostat něco jíst. Rozdávána polévka, chléb a maso. Na nás poslední v transportu však již masa a polévky nezbylo a ti poslední nedostali úplně nic. Konečně jsme přijeli do Krakova. Byl jsem oholen, ostříhán a šaty dány do desinfekce. Vykoupal jsem se a ulehl do postele. Přinesli nám malé občerstvení a my hned spali až do druhého dne dopoledne. Bylo 22. září. Předevčírem byly u nás doma hody. Copak asi naši dělali, mají již ode mě lístek, že jsem raněn nebo ne. Psal jsem lístek hned, aby mi poslali telegraficky nějaké peníze. Potom rozhlížel jsem se po tabulkách, které byly upevněny za našimi hlavami k posteli. Vidím soused, který ležel vedle mě a ještě spal, má napsáno, z Mouřínova, hned jsem jej probudil a poznal jsem, že je to jeden mi dobře známý kamarád. Ovšem že jsme z naší setkané radost měli oba dva. Konečně dostali jsme oběd a potom nás volali na obvaziště. Byl jsem hned určen k transportu dále do vnitrozemí. Čekal jsem jak pořídí můj kamarád, než ten byl raněn trochu více než já, tak zůstal ještě v Krakově. Já měl odejet navečer, však vlak pro nás určený nepřijel, tak odjezd odložen až na zítřek ráno. Druhý den ráno odvezli nás automobilem na nádraží. Tam jeden sanitář rozděloval raněné po jednotlivých vagonech. Mě zavedl do vozu první třídy, kde seděl jeden jednoročák svobodník. Nepředstavil jsem se hned, poněvadž jsem si chtěl napřed upravit pohodlně místo. Svobodník oslovil mě pak sám německy. Ptal se odkud jsem. Řekl jsem že z Moravy, on odvětil, že též, že prý je hospodářským správcem na velkostatku v Čebíně. Řekl jsem na to, že vím jak se jmenuje, díval se na mě nedůvěřivě a pravil. Jak byste to mohl vědět, když se vidíme ponejprv. Nazýváte se pan Leypold a máte ženu z Bučovic, slečnu Beránkovu. Díval se na mě jako ve vidění. Neřekl jsem odkud to vím. Mezi řečí jsme přišli na domácí poměry v Bučovicích, a tu on mi řekl, že mi namluví hezké děvče v Bučovicích. Odpověděl jsem na to, že lituji, ale mám děvče již sám vyhledané. Právě před odjezdem z fronty jsem dostal od ní dopis, který mám zde, můžete si ho přečíst. Vzal psaní do ruky a podíval se na mě tak zvláštním způsobem, že jsem se musil ze srdce zasmát. Není to snad někomu jasné, kdo nezná následující vysvětlení: Na začátku svých memoirů psal jsem též něco, jen tak malou narážku o slečně Lidce Beránkové. Nyní ale musím s pravdou ven. Již tehdy cítil jsem s ní sympatii a až do té doby jsme si spolu dopisovali. Nyní se přiznávám, že mám ji rád. Její sestra -12-

13 je ženou našeho pana Leypolda. Odtud tedy jsem hned uhodl jak se jmenuje, když mi předtím řekl, že je správce z Čebína. A proto se na mě tak podíval, když jsem mu ukázal dopis od Lidky. Teprve teď jsem řekl, že jsem z Němčan a že jsem v Bučovicích studoval, tím bylo vysvětleno vše. Představil jsem se nyní a brzy jsme se bavili jako staří známí. Jednoho nádražního hlídače jsme si poslali pro viržinky a vlak po té hnul se a unášel nás pomalu od Krakova, kam to jsme ještě nevěděli. Zanedlouho nám přinesli kakao a keks, tak jsme se do toho pustili s velkým apetitem, tím více, že bylo hodně vřelé a my byli trochu zkřehlí. Cesta nám dosti rychle ubíhala, konečně jsme se dověděli, že jedeme na Moravu. Brzy byli jsme v Aderberku a pak za hodinu na to v Moravské Ostravě. Z Ostravy jeli jsme k Přerovu. Nevěděli jsme zdali zůstaneme v Přerově nebo snad pojedeme k Brnu. Myslili jsme ať je to jakékoliv, jen když zůstaneme na Moravě, blízko domova. Přijeli jsme do Přerova. Bylo nám sděleno, že prý pojedeme ještě dále. Konečně jsme vyjeli, dle trati jsme viděli, že jedeme k Vídni. Naše radost byla tím zkalena. Doufali jsme, že k Vídni nepojedeme, že zůstaneme přeci jen v některém městě na Moravě. Neb přejeli jsme hranice a přijeli až do Vídně. Tam u nádraží čekala tramvaj a my byli do ní naloženi. Zůstali jsme venku u řidiče. Zastavili jsme na Mariahilperstam a polovina byla z nás předána do jedné z tamějších nemocnic. My pak jeli dále až do XII.okresu do Válečné nemocnice č.4. Měli jsme ještě hezký kousek pěšky. Šel jsem velice bídně. Pan Leypold mi trochu pomáhal, tak to šlo. Poněvadž celý transport se roztáhl dle toho, jak který mohl rychle jít, zastavili jsme se v jedné hospodě a vypili každý po sklenici piva, které zvláště mně velice chutnalo, protože již delší čas jsem piva nepil. Pak jsme šli pomalu dále. Přišli jsme na místo. Tam nás přijali v přijímací kanceláři, ještě jednou vykoupali a zavedli hned každého do patřičných baráků. Tam jsme se rozešli s panem Leypoldem a nevěděli jeden o druhém. Já byl přidělěn do baráku č.9. Jakmile jsem si trochu odpočal, hned jsem psal domů, aby maminka za mnou přijela. Mimo to jsem psal lístky i všem známým i slečně Lidušce. Druhý den šel jsem k převazu. Rána byla již skoro zahojená, ale jen pravděpodobně navrchu, protože při prohlídce bylo zřetelně slyšet, jak mi vevnitř chřestily rozdrobené kůstky a chodit jsem ještě vůbec nemohl. Asi za dva dny jsem dostal horečku, která se stále stupňovala, takže jsem byl transportován baráku pro vnitřní nemoci. Prosil jsem, aby mě dali do č.25, protože tam byl pan Leypold. Žádosti mé bylo vyhověno a tak zase jsme se dostali spolu. Nyní nastal nám veselý život. Buďto jsme hráli karty nebo si vykládali svoje zkušenosti, já každý den jsem psal svoje memoiry atd. Pojednou jsem dostal z domu telegram, že maminka za mnou přijede. Těšil jsem se nesmírně. Přepis originálu občana z Topolan pokračování v dalším vydání zpravodaje -13-

14 MLADÍ HASIČI Mladí hasiči mají za sebou soutěžní sezonu Musíme říct, že velmi úspěšně za sebou. Pro obě soutěžní družstva byl první soutěží Závod všestrannosti v Pístovicích. Zatímco mladší družstvo bojovalo s neštovicemi a muselo si půjčit chlapce z Rostěnic, starší nečekaně převálcovali celé startovní pole a na záda se dívali jen družstvu z Drnovic. Medaile za druhé místo jim přinesly velkou radost, protože si již mysleli, že na ně při vyhlašování výsledků zapomněli. Druhý závod v Ivanovicích na Hané potěšil hlavně jednotlivce na 60m překážek. Tomovo, Lucčino, Vojtovo a Kubovo stříbro, bronz Moniky slibovaly zajímavé boje o umístění v Soptíku. Další soutěžní víkend nám taky přinesl hodně pohárů do sbírky. Ačkoliv byla neuvěřitelná zima, rozpálilo nás prvenství starších v Kroužku, 3.místo z útoku CTIF(ten se nám zatím moc nedařil) a malý hasič za čtvrté místo mladšího družstva. Druhý den jsme si přidali pohár za 2.místo starších a 3. mladších. Tentokrát jsme se museli trochu pohádat s rozhodčími, kterým se nelíbil způsob projevu radosti jednoho ze závodníků. Poté, co shlédl nádherný výsledný čas, skočil do kádě a my viděli najednou červený praporek. Platnost pokusu nám potvrdili až organizátoři z Velešovic. Zkušenosti jsou k nezaplacení. Několik závodníků si pro ně jelo 8. května do Morkovic, na přebor jednotlivců v 60m. Zde se vborně dařilo Dominikovi, který si hladce doběhl pro zlato. Vojtu potrápilo zranění a přes překážky dokulhal pro bronz. Tom v premiéře na velké bariéře skončil osmý a Lucka za místními závodnicemi čtvrtá. Závody v Dražovicích a Pustiměři pro nás moc úspěšné nebyly. Kromě pár medailí ze 60m(Lucka zlato, Monika stříbro a Vojta a Kuba bronz a poháru za 2. místo ze štafet nic moc. Na okresní kolo do Kučerova jelo jen družstvo starších, ti si po celodenním dešti a velké zimě vybojovali medaile za 2.místo. Začínali jsme být velmi zvědaví na výsledky Vyškovského Soptíka, kde jsme mohli být po několika letech úspěšní. V Lulči nás potěšila naše oblíbená disciplína-štafeta 4*60m. Pomalé chybě nám musel stačit bronz, ale stříbro za útoky nám opět vehnalo úsměv na tváře. Hlubočanské závody v Kučerově nám potvrdily, že umíme běhat a jsme celkem sehraný tým. Soška sv. Floriána za nejrychlejší pokus, pohár za 1.místo starších a 3. mladších opět vezeme domů. I zde se dařilo jednotlivcům. Lucka 1., Monika a Vojta 2. místo. Z Milešovic máme jen body za druhé místo ve štafetách, ale v Křenovicích jsme to rozjeli naplno. Tomovi se zadařilo a vyběhal si zlato v jednotlivcích, Vojta s Monikou stříbro a Lucka bronz. Krásně rozběhlý útok, pravý terč sestřelen v čase15,25 a časomíra stojí 17,00s. Zaplavilo nás velké štěstí, protože tato soutěž je zařazena navíc do bojů o pohár MAS, stejně jako Kroužek, kde jsme vyhráli. Naše tušení se potvrdilo, putovní pohár i pohár za první místo si vezeme z Křenovic do Topolan na hasičku. Poslední závody jsme pořádali my. Po přípravce šli na řadu mladší. Velký prostřik na terčích je poslal na výsledné 9. místo. Starší bojovali, ale ani oni neukázali doma, co v nich je. O pohár přišli těsně na 4. místě. Na 60mjednotlivců si Vojta zaběhl svůj osobní rekord a s časem 14,02 skončil druhý. Monika prý se spoustou chyb byla 3. a Lucce a Dominikovi zbyla bramborová -14-

15 pozice. Celkové vyhodnocení Soptíku bylo pro nás mnohem radostnější. Družstvo starších-2.místo. Družstvo mladších-5.místo. Jednotlivci starší žákyně-lucka 1.místo, Monika 2.místo starší žáci Vojta 1.místo, Dominik 4.místo mladší žákyně Simča 6.místo mladší žáci Tom 2.místo přípravka Kuba Oleš 2.místo Musíme ještě dodat, že starší žáci a žákyně se zúčastnili okresního kola dorostu v běhu na 100metrů překážek. Vojta, Lucka i Monika svou kategorii vyhráli. Lucka si přidala zlato i na krajském kole v Hodoníně a bude náš sbor, obec i Jihomoravský kraj reprezentovat NA Mistrovství republiky v Brně. Dominikovi se na krajském kole také velmi dařilo a dosáhl na krásné druhé místo. DĚKUJEME DĚTEM ZA JEJICH PRÁCI A VŠEM PŘEJEME KRÁSNÉ PRÁZDNINY Marie Kudličková a Libor Hasala -15-

16 Výpomoc v pečovatelské službě v obci Těšetice a jejím okolí Požadujeme: * řidičský průkaz sk.b * absolvovaný akreditovaný 150hodinový kurz pro pracovníky v sociálních službách * komunikativní schopnosti, samostatnost, zodpovědnost, pečlivost, spolehlivost, flexibilitu, schopnost týmové spolupráce a odpovídající pracovní nasazení * zdravotní stav odpovídající náročnosti profese Mzdové ohodnocení je 70 Kč/hod. Služby u klientů jsou pracovníky zajišťovány 365 dnů v roce, včetně odpoledních a víkendových služeb. Rozvržení pracovní doby u této pracovní pozice po vzájemné domluvě flexibilně dle potřeb organizace zejména odpolední služby, služby o víkendech, i v pracovní dny. popis práce: jedná se o práci v terénní Pečovatelské službě Charity Olomouc v domácnostech klientů v oblasti střediska Těšetice. Hlavní náplní práce je vykonávání pečovatelských úkonů přímo v domácnostech klientů jedná se zejména o pomoc klientům v péči o vlastní osobu, pomoc s úklidem a údržbou domácnosti, provádění nákupů, doprovod klienta atd. a vedení dokumentace poskytované péče jednotlivých klientů. Žádosti se strukturovaným životopisem a motivačním dopisem zasílejte em na adresu: tel nebo poštou na adresu: Charita Olomouc, Křížkovského 38, Velká Bystřice. Uzávěrka pro přijetí žádostí je dne ******************************************************************************** Informace o dění v obci, pohled do historie i fotografie z akcí můžete sledovat na pravidelně aktualizovaných internetových stránkách obce Příspěvky do Zpravodaje č. 3 můžete nechat na obecním úřadě do 15. září 2014 *************************************************************************************** ZPRAVODAJ obce Topolany* Vydavatel a adresa redakce: Obecní úřad Topolany, tel.: , IČO * číslo 2/2014 vychází 4. července 2014, zpracovala Renata Pavlincová.* Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Vyhrazujeme si právo příspěvky krátit* MK CR E 1517

Výpis usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 11.6.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 11.6.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 25. zasedání

Více

Výpis usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 14.4.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 14.4.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 24. zasedání

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

Výpis usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 6.5.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 6.5.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Bod č. 1 Technický bod Výpis

Více

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Bod č.1 Technický bod Výpis

Více

Výpis usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného ze dne v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného ze dne v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 6. zasedání

Více

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bod č.1) Technický bod Usnesení č. 1 Topolany - schvaluje ověřovatele zápisu Valovou

Více

Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne v v zasedací místnosti OÚ

Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne v v zasedací místnosti OÚ č.j.: 1/2014/JU Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne 19. 6. 2014 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ přítomni : Němec František, Fridrichová Ludmila, Malošíková Jana,

Více

Výpis usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 15.9.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 15.9.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 27. zasedání

Více

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 28

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 28 USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 28 Přítomni: pp. Šnebergr, Kříž, Fischer, Kořán, Najman, Papež, Roubal, Sekyra Omluveni: pp. Horek, Chabr, Navrátilová, Škývara Nepřítomni: p.

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Výpis usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne v 19:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu

Výpis usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne v 19:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Výpis usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 29.12.2010 v 19:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Bod č.1 Technický bod ( jmenování zapisovatele, schválení ověřovatelů zápisu a programu

Více

Hlasování: hlasů pro Kontrola usnesení z 38. zasedání ZMě dne 24.4.2014. Trvá nebo splněno

Hlasování: hlasů pro Kontrola usnesení z 38. zasedání ZMě dne 24.4.2014. Trvá nebo splněno 39. zasedání zastupitelstva města Abertamy konané dne 29.5.2014 v zasedací místnosti MěU Abertamy od 17:00 hod. ukončení v 19.10 hod. ------------------------------------------------------------------------------------------

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 9. dubna 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 9. dubna 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 9. dubna 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Svoboda

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci. Vystoupení dětí ZŠ Cotkytle. I když

Více

Zápis z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov, konaného dne , od 19:00 hodin na obecním úřadě

Zápis z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov, konaného dne , od 19:00 hodin na obecním úřadě Zápis z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov, konaného dne 25.11.2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě Přítomni: D.Holková, R.Juliš, J.Dufková, L. Malčánek, I. Svobodová Zahájení zasedání

Více

Zápis č. 5. ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov, konaného dne od 18:00 hodin

Zápis č. 5. ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov, konaného dne od 18:00 hodin Počet stran dokumentu: 8 Zápis č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov, konaného dne 23.04.2015 od 18:00 hodin Přítomni: Zapisovatel: Mgr. Miroslav Král, Stanislav Falář, Jana Mrázová, Milada Podlešáková,

Více

Výpis usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 26.2.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 26.2.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 23. zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016 konaného dne 30.6.2016 Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 93 odst. 1 zákona o obcích byly

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov Čížkov

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov Čížkov Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 21.12.2016 Čížkov Bod 01. 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Kontrola unesení z minulého zasedání 4. Zpráva starosty 5. Žádost o odkoupení

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 10-2008 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 7.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 28. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 9.5.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil: Zdenek

Více

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny. Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 5-2008 z 5. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 6.5. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

Výpis usnesení z 22. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne

Výpis usnesení z 22. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 1 Výpis usnesení z 22. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 26. 6. 2014 Typ zasedání: řádné Přítomno celkem 11 zastupitelů: Špendlík, Svobodová, Paprčková, Gargulák,

Více

Pozvánka na Slavětínskou pouť

Pozvánka na Slavětínskou pouť Slavětínský zpravodaj místní zpravodaj obce slavětín 2/2015 4/2010 (duben, květen, červen) Pozvánka na Slavětínskou pouť vážení spoluobčané, silvestrovský večer definitivně ukončil rok 2010 a půlnoční

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 20

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 20 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 20 Obsah: Slovo ředitele školy,projektový den, divadelní představení, Podzimní radovánky, výlet do Prahy, vyhodnocení

Více

Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou

Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne 24. 4. 2014 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Bod č. 1 Zahájení Starosta obce Ing. Richard Černý

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum: 23.04.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dne 23.04.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Obec Jindřichov. Zastupitelstvo obce Jindřichov Z Á P I S

Obec Jindřichov. Zastupitelstvo obce Jindřichov Z Á P I S Obec Jindřichov Zastupitelstvo obce Jindřichov Z Á P I S z 5. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov konaného dne 16. března 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní členové ZO: J. Chromek, D.

Více

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Zápis a usnesení 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov

Zápis a usnesení 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Zápis a usnesení 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na čtvrtek dne 19. 6. 2014 v 13 hodin v

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Organizační zabezpečení Okresního kola hry Plamen 2014/2015

Organizační zabezpečení Okresního kola hry Plamen 2014/2015 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Zlín Organizační zabezpečení Okresního kola hry Plamen 2014/2015 Místo konání: stadion Jiskra Otrokovice Datum konání: 15. 16. května 2015

Více

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne 18. 11. 2014. Zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves bylo zahájeno v 16,00 hodin starostkou obce Ludmilou Němcovou (dále předsedající).

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

Výpis usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne V 19:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu

Výpis usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne V 19:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Výpis usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 11.10.2010 V 19:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Bod č.1 Technický bod Usnesení č. 1 Topolany - schvaluje ověřovatele zápisu pp.

Více

U S N E S E N Í č. 2. /2014

U S N E S E N Í č. 2. /2014 U S N E S E N Í č. 2. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 25. 3. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: 1. Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. 2. Rozpočtová změna

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

Zápis č.15 ze zasedání Zastupitelstva městyse Včelákov konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse

Zápis č.15 ze zasedání Zastupitelstva městyse Včelákov konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse Zápis č.15 ze zasedání Zastupitelstva městyse Včelákov konaného dne 17. 10. 2016 v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Jan Pejcha, Mgr. Roman Pacetti, Libor Doležal, Monika Vacková, Jaroslav Zavřel,

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluvena : Hana Čápová Dále přítomno: 6 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 1/17/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 17. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Roman Pientok, Petr Riedel, Petra Szczuková, Jindřich

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost)

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost) Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost) datum konání: 20. 8. 2015 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.30 hod. přítomno:

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 26.6.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet obce Nítkovice za rok 2014 Obec Nítkovice, IČO 00 544 591 Údaje o obci Adresa: Obec Nítkovice

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Slezská Harta, IČ: za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Slezská Harta, IČ: za rok 2015 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01N0O8H Čj.: MSK 61624/2016 Sp. zn.: KON/16839/2015/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Blanka

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne od hod. listů:6

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne od hod. listů:6 Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne 09.11. 2016 od 19.00 hod. listů:6 Přítomno 7 členů ZO z 9: Čajan Jiří, Medalová Renata, Mašek Josef, Zejda Josef, Krejčí Jiří, Kovalčík Vladimír

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

143/2918/2013/RM Kontrola plnění usnesení mat. č. 2 Rada města Moravský Beroun po projednání:

143/2918/2013/RM Kontrola plnění usnesení mat. č. 2 Rada města Moravský Beroun po projednání: USNESENÍ ze 143. schůze Rady města Moravský Beroun, dne 30.09.2013 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 INTERVIEW PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN EXKURZE, NÁVŠTĚVA MUZEA FOTOREPORTÁŽ POBYT ŠESŤÁKŮ NA MALINÉ

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 INTERVIEW PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN EXKURZE, NÁVŠTĚVA MUZEA FOTOREPORTÁŽ POBYT ŠESŤÁKŮ NA MALINÉ ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 INTERVIEW PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN EXKURZE, NÁVŠTĚVA MUZEA FOTOREPORTÁŽ POBYT ŠESŤÁKŮ NA MALINÉ září-říjen 2015 Na Maliné. SEZNAMOVACÍ A EKOLOGICKÝ POBYT Také letos se vypravili

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 20.2.2015

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 20.2.2015 Obec Drunče Zastupitelstvo obce Drunče ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 20.2.2015 ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ OLOMOUC. doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D.

OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ OLOMOUC. doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D. OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ OLOMOUC Vás zve na 2. závod seriálu ČESKÉHO POHÁRU REBEL 2015 OLOMOUCKÝ DVOJBOJ a 100m překážek Pod záštitou Primátora statutárního města Olomouc doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D.

Více

ŽIJ SPORTEM VESLOVÁNÍ:

ŽIJ SPORTEM VESLOVÁNÍ: ŽIJ SPORTEM Sportcentrum Labe & školní rok 2014/2015 Máme novou sportovní redakci, kde tvoříme různé články z akcí a soutěží Sportcentra Labe. Toto je první vydání našeho občasníku, které se ohlíží za

Více

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 16. 10. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

1. C na škole v přírodě I přes velice chladné a deštivé počasí jsme si naši první

1. C na škole v přírodě I přes velice chladné a deštivé počasí jsme si naši první 1. C na škole v přírodě I přes velice chladné a deštivé počasí jsme si naši první společnou školu v přírodě v Jizbici pod Blaníkem velice užili. Velký dík patří naší vychovatelce Terezce a ostatním instruktorům,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Program 1. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

Program 1. zasedání Zastupitelstva města Žlutice Program 1. zasedání Zastupitelstva města Žlutice Termín a místo konání: středa 17. prosince 2014 od 18 hodin v Kulturním domě Žlutice 1. Zahájení a schválení programu jednání 2. Informace z jednání Rady

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor ***************************************************************************

Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor *************************************************************************** O m i c k ý zpravodaj Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor *************************************************************************** Velmi se omlouváme všem čtenářům, kteří čekali na lednové číslo zpravodaje,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 60. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 4.11. 2013 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V.,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Zápis ze 14 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 11. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis ze 14 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 11. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis ze 14 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 11. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Renata Štefková, Ing. Martin Šklíba, Ing. Miroslav

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 22. 6. 2011 Projednání předkládaných zpráv: 1. Slib člena zastupitelstva města 2. Prodej pozemků ke stavbě rodinných domů v lokalitě

Více

Zápis č. 3/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 24. 06. 2015 na sále radnice ve Stárkově.

Zápis č. 3/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 24. 06. 2015 na sále radnice ve Stárkově. 1 strana ze 5 stran zápisu ze zasedání ZM Stárkov konaného dne 24. 6 2015 Zápis č. 3/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 24. 06. 2015 na sále radnice ve Stárkově. Přítomní

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

Organizační zabezpečení okresního kola soutěže dorostu ročník

Organizační zabezpečení okresního kola soutěže dorostu ročník Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou; kraj Vysočina Žďár nad Sázavou 3, Komenského 1, PSČ 591 01; tel. 566 621 139 e-mail: zdar@hvp.cz; www.dh-vysocina.cz IČ 488 996 15 DIČ CZ-488

Více

Zápis č. 1/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Krásné Hoře, konaného dne od hod.

Zápis č. 1/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Krásné Hoře, konaného dne od hod. Zápis č. 1/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Krásné Hoře, konaného dne 17.3.2014 od 18.00 hod. Místo konání: obecní úřad Krásná Hora 34 Doba konání: začátek jednání 18.00 hod. Konec jednání

Více

Usnesení č. 13 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. června 2015 v přednáškové místnosti Muzea

Usnesení č. 13 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. června 2015 v přednáškové místnosti Muzea Usnesení č. 13 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. června 2015 v přednáškové místnosti Muzea Přítomni: Omluveni: Bechová Ivana, Janderka Richard, Nováková Helena, Ing. Věra

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

Usnesení č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 24.4.2014 na obecním úřadě

Usnesení č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 24.4.2014 na obecním úřadě Usnesení č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 24.4.2014 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: 1) závěrečný účet a přezkoumání hospodaření

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Schůzi zahájil starosta Městyse Lukov JUDr. Lubomír Mála v hodin a přivítal všechny přítomné.

Schůzi zahájil starosta Městyse Lukov JUDr. Lubomír Mála v hodin a přivítal všechny přítomné. Zápis ze zasedání zastupitelstva Městyse Lukov č. 11, konaného dne 17.2.2016 v úřadovně městyse Schůzi zahájil starosta Městyse Lukov JUDr. Lubomír Mála v 17.30 hodin a přivítal všechny přítomné. Bod Č.

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: 29.01.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dně 29.01.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více