ZPRAVODAJ OBCE TOPOLANY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ OBCE TOPOLANY"

Transkript

1 Ročník XI Číslo 2 ZPRAVODAJ OBCE TOPOLANY vydává obec Topolany duben květen červen 2014

2 OBSAH: SLOVO STAROSTY...3, ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU...4,5 V TOPOLANECH BUDE NOVÉ HŘIŠTĚ...6 VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ V NAŠÍ OBCI...7 JAK TŘÍDIT ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ...8 SPOLEČENSKÁ KRONIKA...9 KULTURA V NAŠÍ OBCI...10,11 VZPOMÍNKY Z DOB DÁVNO MINULÝCH...12,13 MLADÍ HASIČI...14,15-2-

3 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, zabili nám Ferdinanda, zhruba v tomto znění hlásaly tuto zprávu všechny deníky Rakouského mocnářství před sto lety. Tato událost stála u vzniku Velké války, jak je nyní I. Světová válka nazývána. V této válce položily své životy i mnozí občané naší obce i sousedních Křižanovic. Podrobněji je o této události psáno v místní kronice a zápisky účastníka přímo z fronty jsou pravidelně publikovány v místním Zpravodaji. Před několika málo dny k nám zavítalo léto a dětem začaly toužebně očekávané prázdniny. Doufám, že je využijí k načerpání nových sil do dalšího školního roku a prožijí bez jakýchkoliv úrazů. V lokalitě Hliník, bylo provedeno propojení vodovodu na nově zbudovanou trasu. V nejbližších dnech bude předáno veřejné osvětlení a po kolaudaci nově zbudovaného prodloužení plynovodu bude i zde provedeno propojení. Pracuje se i na projektové dokumentaci na odkanalizování dané lokality. V parčíku na návsi se započalo s opravou dvou soch světců. Tyto práce by měly být dokončeny do posledního září. Učni z Račic provedli úpravy a opravy chodníků dle požadavků obce. Jestli se bude v této činnosti pokračovat i po prázdninách záleží na tom, zda budou noví žáci. Zaměstnanci obce provádějí údržbu zeleně v obci a nejbližším okolí. Jsou trochu ve skluzu, neboť druhý pracovník nastoupil až 1. června. O připravovaných dalších akcích budete průběžně informováni. V nadcházejícím čtvrtletí si připomínáme: Den slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje /863/ Upálení mistra Jana Husa /1415/ poprava našeho rodáka Jana Sonnewenda /1942/ Den české státnosti a patrona země sv. Václava Přeji Vám příjemné prožití letních dnů plných slunce a pohody. Vladimír Kudlička starosta obce Poděkováni Obec Topolany děkuje mladým hasičům za dosažené výsledky v uplynulém soutěžním roce. Poděkování patří též vedoucím mladých hasičů a všem kteří jim vytvářejí zázemí potřebné k zisku takových výsledků. O zdárný průběh poslední okresní soutěže, která se v naší obci konala již potřetí, se zasloužili i členové SDH, kterým patří též poděkování. Na nadcházejícím mistrovství, které se bude konat v Brně, přejeme kvalifikovaným soutěžícím pevné nervy a pěkné umístění v náročné konkurenci. -3-

4 ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne Zastupitelstvo obce schvaluje: * Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů * Obecně závaznou vyhlášku č.2/2014 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování biologicky rozložitelné složky komunálního odpadu vznikající na území obce Topolany * dle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona o obcích účetní závěrku roku 2013, včetně výsledku hospodaření za rok Viz. příloha č.6 Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2013 * Závěrečný účet obce za rok 2013, včetně zprávy Krajského úřadu Jihomoravského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok celoroční hospodaření obce za rok 2013, a to bez výhrad * Licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl mezi obcí Topolany a Ochranným svazem OSA a částku 1 463,-Kč * Likvidaci ocelové haly v zahradě obecního úřadu * Příspěvek na činnost svazku obcí Ivanovická brána na rok 2014 ve výši 8 900,-Kč * Smlouvy o nájmu hrobových míst na veřejném pohřebišti v Topolanech dle jmenného seznamu přílohy č. 12 * Členský příspěvek Sdružení místních samospráv ČR na rok 2014 ve výši 2 316,-Kč * Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, a Dodatek č. 1 k této smlouvě * Smlouvu o dílo mezi Obcí Topolany a Agenturou bezpečná práce * Rozpočtové opatření č. 2, dle přílohy zápisu č. 19 Zastupitelstvo obce bere na vědomí : * Informaci o veřejně prospěšných pracích na rok 2014 * Informace o plánované výstavbě dětského hřiště * Informaci z Úřadu práce pro zastupování státu ve věcech majetkových * Informaci o vývoji rozpočtu obce Topolany za 1. čtvrtletí 2014, dle přílohy č. 11 zápisu * Zprávu o provedeném rozpočtovém opatření č. 1,dle přílohy zápisu č.18. * Rozpočtové opatření č. 2, dle přílohy zápisu č

5 Výpis usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne Zastupitelstvo obce schvaluje: * Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k částem pozemku p.č v k.ú. Topolany mezi KÚJMK Brno a obcí Topolany * Řešení dopravní situace umístěním zrcadel podle návrhu firmy TRASIG, navrhuje rozšířit nabídku o jedno zrcadlo na umístění na sloup při výjezdu z Uličky * Návrh trati XXII. Rally Vyškov 2014 při dodržení těchto podmínek pořadatelem: -trasa, po které vozidla pojedou bude po skončení automobilové soutěže uvedena do původního stavu -pořadatelé zajistí dostatek parkovacích míst mimo obec Topolany, v obci se nebude parkovat * Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje * Odprodej části obecního pozemku p.č.1496/4 v k.ú. Topolany o výměře 30 m2 za cenu 50,-Kč/m2 * 7 členů zastupitelstva pro volební období * Smlouvu o poskytování pracovně lékařských služeb mezi Obcí Topolany a MUDr. Adamcovou uzavřenou podle 262 obchodního zákoníku * Smlouvu č /001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene * Rozpočtové opatření č. 4, dle přílohy zápisu č. 15 Zastupitelstvo obce neschvaluje: * Pojistné podmínky firmy DAS pojištění právní ochrany * Žádost Sdružení Moravská krajina s.r.o. o pronájem obecních pozemků Zastupitelstvo obce bere na vědomí: * Nabídku ing. Bureše na pronájem obecních pozemků * Provedené rozpočtové opatření č. 3, dle přílohy zápisu č. 12 ******************************************************************************** OZNÁMENÍ: Od středy 2.července 2014 do úterý 8. července 2014 se vybírají tyto poplatky: - poplatek za svoz a likvidaci odpadů na 2. pololetí - stočné -5-

6 V Topolanech bude nové hřiště. I díky kraji Ilustrační snímek Autor: Deník :14 Vyškovsko Sto dvacet tisíc. Přesně tolik korun poputuje z kraje na podporu rodinné politiky na Vyškovsku. Rozhodli o tom krajští zastupitelé na svém posledním zasedání. Většina peněz půjde ve prospěch dětí. Díky čtyřicetitisícové dotaci se například Bučovice dočkají nového herního prvku na frekventovaném dětském hřišti poblíž bytového komplexu U škol. Na zbrusu nové se také můžou těšit v Topolanech, kde k jeho vytvoření pomůže stejná částka jako v Bučovicích," informoval náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Roman Celý. Třicet tisíc korun pak má podle jeho informací pomoci ke zlepšení zázemí pro volnočasové aktivity dětí, rodičů a prarodičů, kteří se scházejí při krásenském mateřském centru. Zbytek ze stodvacetitisícového příspěvku, tedy dvacet tisíc korun, získají Snovídečtí na práci s důchodci. Kromě dotace jim v tom pomůžou děti z mateřské školy pod vedením učitelek," dodal Celý. Z Jihomoravského kraje o dotace z daného programu žádalo devětatřicet obcí, uspělo sedmadvacet, mezi které zastupitelé rozdělili celkem osm set tisíc korun. Autor: Martina Hašková -6-

7 -7-

8

9 SPOLEČENSKÁ KRONIKA Své životní jubileum oslavili: Duben: Ševčíková Danuše Sedláček Bohumil Provazníková Marie Brunclík Karel Kudličková Emílie Sedláčková Jaroslava Tomášek Jiří Zapletalová Emílie Květen: Suchomelová Bohuslava Zemanová Drahomíra Slezáková Libuše Červeňák Stanislav Kaláb Jaromír Červen: Koutná Marie Rašková Ludmila Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Za 2. čtvrtletí se z naší obce odstěhovali 4 lidé. Narodil se: Honzák Jakub Rodičům gratulujeme a miminku přejeme do života kupu zdraví, moře lásky a spokojenosti. -9-

10 KULTURA V NAŠÍ OBCI Tak jako každý rok i letos jsme se 30. dubna sešly na VII. Srazu čarodějnic v Topolanech. Každá čarodějnice prošla zkouškou čarodějnických dovedností, zúčastnila se módní přehlídky, kde předvedla svůj letošní model. Byla zvolena Miss čarodějnice a také jsme soutěžily (házely koštětem na cíl, sestřelovaly netopýra ). Na závěr jsme si opekly hadí ocásky a večer ukončily pokřikem Letu zdar a slibem, že příští rok se tu opět sejdeme na VIII. Sletu čarodějnic. V květnu jsme pro děti taky připravily dětský den. Děti soutěžily a zkoušely svou zručnost (skákaly v pytli, přenášely kelímky s vodou přes překážky, běhaly v holínkách ). Samozřejmě nechyběla dětmi nejoblíbenější soutěž střílení ze vzduchovky. Přebytečnou energii mohly děti vybít na skákacím hradě, a kdo chtěl, mohl si nechat pomalovat obličej. Večer jsme poseděli s kytarou u táboráku a zazpívali si pár písniček. Děkujeme Obecnímu úřadu za zapůjčení skákacího hradu, Pavle Ševčíkové za úžasné a nezapomenutelné langoše, které pro všechny připravovala. Dále děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a zajištění čarodějnic, tak i dětského dne. Utržené peníze budou použity na další akce pro děti. V červenci plánujeme pro děti a nejen pro ně Prázdninové stanování na hřišti. Je připravena spousta soutěží a her, stezka za pokladem, jízda na koni a další aktivity. V případě nepříznivého počasí bude akce přeložena. Bližší informace vám sdělíme na informační schůzce. Katka Ševčíková, Pavla Ševčíková, Renata Pavlincová -10-

11 FOTOGALERIE slet čarodějnic dětský den -11-

12 VZPOMÍNKY Z DOB DÁVNO MINULÝCH Tam nás ubytovali v kasárnách, ve kterých jsem již jednou byl. Hned několik židů s uzeninou se mezi nás přihnalo a začali prodávat. Jednomu takovému, který chtěl neslýchané peníze, jsme jednoduše vše rozebrali a když začal křičet, dostal ještě pořádný nátěr a šel. Druhý den jsme byli zase naloženi do vozíků, jeli až k nejbližší stanici železné dráhy, ale ruské. Tam nás naložili po několika do vagonů a jeli jsme vesele do Hinterlandu. Ve voze seznámil jsem se s jedním jednoročákem, který byl raněn tak, že chudák se nemohl hnout, byl celý v deskách. Když jsme přejeli několik stanic vlak zastavil a zase nás naložili na polní dráhu. Po několikadenní jízdě, při které se nic pozoruhodného neudálo jsme přijeli k jedné stanici, kde jsme měli dostat něco jíst. Rozdávána polévka, chléb a maso. Na nás poslední v transportu však již masa a polévky nezbylo a ti poslední nedostali úplně nic. Konečně jsme přijeli do Krakova. Byl jsem oholen, ostříhán a šaty dány do desinfekce. Vykoupal jsem se a ulehl do postele. Přinesli nám malé občerstvení a my hned spali až do druhého dne dopoledne. Bylo 22. září. Předevčírem byly u nás doma hody. Copak asi naši dělali, mají již ode mě lístek, že jsem raněn nebo ne. Psal jsem lístek hned, aby mi poslali telegraficky nějaké peníze. Potom rozhlížel jsem se po tabulkách, které byly upevněny za našimi hlavami k posteli. Vidím soused, který ležel vedle mě a ještě spal, má napsáno, z Mouřínova, hned jsem jej probudil a poznal jsem, že je to jeden mi dobře známý kamarád. Ovšem že jsme z naší setkané radost měli oba dva. Konečně dostali jsme oběd a potom nás volali na obvaziště. Byl jsem hned určen k transportu dále do vnitrozemí. Čekal jsem jak pořídí můj kamarád, než ten byl raněn trochu více než já, tak zůstal ještě v Krakově. Já měl odejet navečer, však vlak pro nás určený nepřijel, tak odjezd odložen až na zítřek ráno. Druhý den ráno odvezli nás automobilem na nádraží. Tam jeden sanitář rozděloval raněné po jednotlivých vagonech. Mě zavedl do vozu první třídy, kde seděl jeden jednoročák svobodník. Nepředstavil jsem se hned, poněvadž jsem si chtěl napřed upravit pohodlně místo. Svobodník oslovil mě pak sám německy. Ptal se odkud jsem. Řekl jsem že z Moravy, on odvětil, že též, že prý je hospodářským správcem na velkostatku v Čebíně. Řekl jsem na to, že vím jak se jmenuje, díval se na mě nedůvěřivě a pravil. Jak byste to mohl vědět, když se vidíme ponejprv. Nazýváte se pan Leypold a máte ženu z Bučovic, slečnu Beránkovu. Díval se na mě jako ve vidění. Neřekl jsem odkud to vím. Mezi řečí jsme přišli na domácí poměry v Bučovicích, a tu on mi řekl, že mi namluví hezké děvče v Bučovicích. Odpověděl jsem na to, že lituji, ale mám děvče již sám vyhledané. Právě před odjezdem z fronty jsem dostal od ní dopis, který mám zde, můžete si ho přečíst. Vzal psaní do ruky a podíval se na mě tak zvláštním způsobem, že jsem se musil ze srdce zasmát. Není to snad někomu jasné, kdo nezná následující vysvětlení: Na začátku svých memoirů psal jsem též něco, jen tak malou narážku o slečně Lidce Beránkové. Nyní ale musím s pravdou ven. Již tehdy cítil jsem s ní sympatii a až do té doby jsme si spolu dopisovali. Nyní se přiznávám, že mám ji rád. Její sestra -12-

13 je ženou našeho pana Leypolda. Odtud tedy jsem hned uhodl jak se jmenuje, když mi předtím řekl, že je správce z Čebína. A proto se na mě tak podíval, když jsem mu ukázal dopis od Lidky. Teprve teď jsem řekl, že jsem z Němčan a že jsem v Bučovicích studoval, tím bylo vysvětleno vše. Představil jsem se nyní a brzy jsme se bavili jako staří známí. Jednoho nádražního hlídače jsme si poslali pro viržinky a vlak po té hnul se a unášel nás pomalu od Krakova, kam to jsme ještě nevěděli. Zanedlouho nám přinesli kakao a keks, tak jsme se do toho pustili s velkým apetitem, tím více, že bylo hodně vřelé a my byli trochu zkřehlí. Cesta nám dosti rychle ubíhala, konečně jsme se dověděli, že jedeme na Moravu. Brzy byli jsme v Aderberku a pak za hodinu na to v Moravské Ostravě. Z Ostravy jeli jsme k Přerovu. Nevěděli jsme zdali zůstaneme v Přerově nebo snad pojedeme k Brnu. Myslili jsme ať je to jakékoliv, jen když zůstaneme na Moravě, blízko domova. Přijeli jsme do Přerova. Bylo nám sděleno, že prý pojedeme ještě dále. Konečně jsme vyjeli, dle trati jsme viděli, že jedeme k Vídni. Naše radost byla tím zkalena. Doufali jsme, že k Vídni nepojedeme, že zůstaneme přeci jen v některém městě na Moravě. Neb přejeli jsme hranice a přijeli až do Vídně. Tam u nádraží čekala tramvaj a my byli do ní naloženi. Zůstali jsme venku u řidiče. Zastavili jsme na Mariahilperstam a polovina byla z nás předána do jedné z tamějších nemocnic. My pak jeli dále až do XII.okresu do Válečné nemocnice č.4. Měli jsme ještě hezký kousek pěšky. Šel jsem velice bídně. Pan Leypold mi trochu pomáhal, tak to šlo. Poněvadž celý transport se roztáhl dle toho, jak který mohl rychle jít, zastavili jsme se v jedné hospodě a vypili každý po sklenici piva, které zvláště mně velice chutnalo, protože již delší čas jsem piva nepil. Pak jsme šli pomalu dále. Přišli jsme na místo. Tam nás přijali v přijímací kanceláři, ještě jednou vykoupali a zavedli hned každého do patřičných baráků. Tam jsme se rozešli s panem Leypoldem a nevěděli jeden o druhém. Já byl přidělěn do baráku č.9. Jakmile jsem si trochu odpočal, hned jsem psal domů, aby maminka za mnou přijela. Mimo to jsem psal lístky i všem známým i slečně Lidušce. Druhý den šel jsem k převazu. Rána byla již skoro zahojená, ale jen pravděpodobně navrchu, protože při prohlídce bylo zřetelně slyšet, jak mi vevnitř chřestily rozdrobené kůstky a chodit jsem ještě vůbec nemohl. Asi za dva dny jsem dostal horečku, která se stále stupňovala, takže jsem byl transportován baráku pro vnitřní nemoci. Prosil jsem, aby mě dali do č.25, protože tam byl pan Leypold. Žádosti mé bylo vyhověno a tak zase jsme se dostali spolu. Nyní nastal nám veselý život. Buďto jsme hráli karty nebo si vykládali svoje zkušenosti, já každý den jsem psal svoje memoiry atd. Pojednou jsem dostal z domu telegram, že maminka za mnou přijede. Těšil jsem se nesmírně. Přepis originálu občana z Topolan pokračování v dalším vydání zpravodaje -13-

14 MLADÍ HASIČI Mladí hasiči mají za sebou soutěžní sezonu Musíme říct, že velmi úspěšně za sebou. Pro obě soutěžní družstva byl první soutěží Závod všestrannosti v Pístovicích. Zatímco mladší družstvo bojovalo s neštovicemi a muselo si půjčit chlapce z Rostěnic, starší nečekaně převálcovali celé startovní pole a na záda se dívali jen družstvu z Drnovic. Medaile za druhé místo jim přinesly velkou radost, protože si již mysleli, že na ně při vyhlašování výsledků zapomněli. Druhý závod v Ivanovicích na Hané potěšil hlavně jednotlivce na 60m překážek. Tomovo, Lucčino, Vojtovo a Kubovo stříbro, bronz Moniky slibovaly zajímavé boje o umístění v Soptíku. Další soutěžní víkend nám taky přinesl hodně pohárů do sbírky. Ačkoliv byla neuvěřitelná zima, rozpálilo nás prvenství starších v Kroužku, 3.místo z útoku CTIF(ten se nám zatím moc nedařil) a malý hasič za čtvrté místo mladšího družstva. Druhý den jsme si přidali pohár za 2.místo starších a 3. mladších. Tentokrát jsme se museli trochu pohádat s rozhodčími, kterým se nelíbil způsob projevu radosti jednoho ze závodníků. Poté, co shlédl nádherný výsledný čas, skočil do kádě a my viděli najednou červený praporek. Platnost pokusu nám potvrdili až organizátoři z Velešovic. Zkušenosti jsou k nezaplacení. Několik závodníků si pro ně jelo 8. května do Morkovic, na přebor jednotlivců v 60m. Zde se vborně dařilo Dominikovi, který si hladce doběhl pro zlato. Vojtu potrápilo zranění a přes překážky dokulhal pro bronz. Tom v premiéře na velké bariéře skončil osmý a Lucka za místními závodnicemi čtvrtá. Závody v Dražovicích a Pustiměři pro nás moc úspěšné nebyly. Kromě pár medailí ze 60m(Lucka zlato, Monika stříbro a Vojta a Kuba bronz a poháru za 2. místo ze štafet nic moc. Na okresní kolo do Kučerova jelo jen družstvo starších, ti si po celodenním dešti a velké zimě vybojovali medaile za 2.místo. Začínali jsme být velmi zvědaví na výsledky Vyškovského Soptíka, kde jsme mohli být po několika letech úspěšní. V Lulči nás potěšila naše oblíbená disciplína-štafeta 4*60m. Pomalé chybě nám musel stačit bronz, ale stříbro za útoky nám opět vehnalo úsměv na tváře. Hlubočanské závody v Kučerově nám potvrdily, že umíme běhat a jsme celkem sehraný tým. Soška sv. Floriána za nejrychlejší pokus, pohár za 1.místo starších a 3. mladších opět vezeme domů. I zde se dařilo jednotlivcům. Lucka 1., Monika a Vojta 2. místo. Z Milešovic máme jen body za druhé místo ve štafetách, ale v Křenovicích jsme to rozjeli naplno. Tomovi se zadařilo a vyběhal si zlato v jednotlivcích, Vojta s Monikou stříbro a Lucka bronz. Krásně rozběhlý útok, pravý terč sestřelen v čase15,25 a časomíra stojí 17,00s. Zaplavilo nás velké štěstí, protože tato soutěž je zařazena navíc do bojů o pohár MAS, stejně jako Kroužek, kde jsme vyhráli. Naše tušení se potvrdilo, putovní pohár i pohár za první místo si vezeme z Křenovic do Topolan na hasičku. Poslední závody jsme pořádali my. Po přípravce šli na řadu mladší. Velký prostřik na terčích je poslal na výsledné 9. místo. Starší bojovali, ale ani oni neukázali doma, co v nich je. O pohár přišli těsně na 4. místě. Na 60mjednotlivců si Vojta zaběhl svůj osobní rekord a s časem 14,02 skončil druhý. Monika prý se spoustou chyb byla 3. a Lucce a Dominikovi zbyla bramborová -14-

15 pozice. Celkové vyhodnocení Soptíku bylo pro nás mnohem radostnější. Družstvo starších-2.místo. Družstvo mladších-5.místo. Jednotlivci starší žákyně-lucka 1.místo, Monika 2.místo starší žáci Vojta 1.místo, Dominik 4.místo mladší žákyně Simča 6.místo mladší žáci Tom 2.místo přípravka Kuba Oleš 2.místo Musíme ještě dodat, že starší žáci a žákyně se zúčastnili okresního kola dorostu v běhu na 100metrů překážek. Vojta, Lucka i Monika svou kategorii vyhráli. Lucka si přidala zlato i na krajském kole v Hodoníně a bude náš sbor, obec i Jihomoravský kraj reprezentovat NA Mistrovství republiky v Brně. Dominikovi se na krajském kole také velmi dařilo a dosáhl na krásné druhé místo. DĚKUJEME DĚTEM ZA JEJICH PRÁCI A VŠEM PŘEJEME KRÁSNÉ PRÁZDNINY Marie Kudličková a Libor Hasala -15-

16 Výpomoc v pečovatelské službě v obci Těšetice a jejím okolí Požadujeme: * řidičský průkaz sk.b * absolvovaný akreditovaný 150hodinový kurz pro pracovníky v sociálních službách * komunikativní schopnosti, samostatnost, zodpovědnost, pečlivost, spolehlivost, flexibilitu, schopnost týmové spolupráce a odpovídající pracovní nasazení * zdravotní stav odpovídající náročnosti profese Mzdové ohodnocení je 70 Kč/hod. Služby u klientů jsou pracovníky zajišťovány 365 dnů v roce, včetně odpoledních a víkendových služeb. Rozvržení pracovní doby u této pracovní pozice po vzájemné domluvě flexibilně dle potřeb organizace zejména odpolední služby, služby o víkendech, i v pracovní dny. popis práce: jedná se o práci v terénní Pečovatelské službě Charity Olomouc v domácnostech klientů v oblasti střediska Těšetice. Hlavní náplní práce je vykonávání pečovatelských úkonů přímo v domácnostech klientů jedná se zejména o pomoc klientům v péči o vlastní osobu, pomoc s úklidem a údržbou domácnosti, provádění nákupů, doprovod klienta atd. a vedení dokumentace poskytované péče jednotlivých klientů. Žádosti se strukturovaným životopisem a motivačním dopisem zasílejte em na adresu: tel nebo poštou na adresu: Charita Olomouc, Křížkovského 38, Velká Bystřice. Uzávěrka pro přijetí žádostí je dne ******************************************************************************** Informace o dění v obci, pohled do historie i fotografie z akcí můžete sledovat na pravidelně aktualizovaných internetových stránkách obce Příspěvky do Zpravodaje č. 3 můžete nechat na obecním úřadě do 15. září 2014 *************************************************************************************** ZPRAVODAJ obce Topolany* Vydavatel a adresa redakce: Obecní úřad Topolany, tel.: , IČO * číslo 2/2014 vychází 4. července 2014, zpracovala Renata Pavlincová.* Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Vyhrazujeme si právo příspěvky krátit* MK CR E 1517