OBJEKTIV MOHELNICE BRUNO - ZAKLADATEL MĚSTA MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBJEKTIV MOHELNICE BRUNO - ZAKLADATEL MĚSTA MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ"

Transkript

1 OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ leden 2015 BRUNO - ZAKLADATEL MĚSTA MOHELNICE V pátek 15. února 2013 se v dopoledních hodinách v p íjemném prost edí Domu d tí a mládeže - Magnet Mohelnice uskute nilo neve ejné kolo sout že ve zp vu lidových písni ek s názvem Mohelnický slaví ek. Tato sout ž se zde konala již podeváté. P vodn šlo o postupovou sout ž ve zp vu eských a moravských lidových písni ek Bruno ze s Šaumburku názvem Moravský ( ) zvone ek, ze které byl však postup do dalšího sout žního kola Na podmín n letošní zp vem rok připadá dvou 810. hanáckých výročí narození lidových významného písni ek. státníka P edevším českého z d vodu království, tohoto žánrového olomouckého omezení biskupa d ti a ze zakladatele základních města škol Mohelnice. o tuto sout ž Touto postupn osobností ztrácely je Bruno ze zájem Šaumburku a tak se (Bruno odborným von Schaumburg pedagogickým - Holstein), pracovník m který spatřil DDM Magnet světlo světa Mohelnice roku 1205 poda ilo na hradě vymyslet Schauenburgu a zorganizovat německém jako nejlépe Wesertalu. vhodnou alternativu zp vu eských v Roku a moravských 1247 byl Bruno lidových jmenován písni ek olomouckým tzv. zpívání biskupem. bez Od omezení, slavného s názvem panovníka, Mohelnický českého krále slaví ek. Václava I. si vymohl povolení V d sledku vybírat vyšší desátky nemocnosti od farářů celé d tí své diecéze. zp sobené ch ipkovou epidemií se letos této p vecké sout že V roce 1253, při nástupu krále Přemysla Otakara II. do zú astnilo celkem 43 d tí z obou mohelnických funkce, se Bruno stal významným státníkem království základních škol (ZŠ Mlýnská a ZŠ Vodní) a rovn ž d ti českého ve funkci kancléře. Navíc však, jako králův ze ZŠ Úsov. Celá sout ž m la celkem p t kategorií osobní rozd lených přítel, podle vykonával v ku sout žících i další, neoficiální d tí. Cílem funkci odborné králova důvěrníka poroty, která a poradce. zp vu d tí pozorn naslouchala, bylo Od vybrat krále postupující Přemysla do Otakara ve ejného II. kola. dostal To Bruno se uskute nilo městečko Hulín v sále s ZUŠ vesnicemi Mohelnice Pravčice, ve st edu Němčice 20. února a Stará Ves, dále pro Do ve ejného svůj kostel kola od postoupily uvedeného 4 panovníka d ti z kategorie získal prvních panství Hukvaldy t íd, 7 d tí s z hradem kategorie a 2. městečkem až 3. t íd pak Ostravou to bylo a celkem se všemi 7 vesnicemi. d tí, z kategorie Rovněž 4. obdržel až 5. panství t íd postoupilo Šumperk s 11 hradem d tí, a městečkem Kelč a jejich vesnicemi a četné statky, pro něž si vyžádal svobodu a také ji dostal. Dále zřídil obročí pro scholastika a čtyři obročí ve Vítonicích a Fryčovicích a připojil ves Vykleky k olomouckému děkanství. Město Kroměříž vyvedl z močálu na návrší nad řekou Moravou, obehnal je zdí a postavil tam kolegiální kostel sv. Mořice. V kostele ustanovil probošta a kanovníky a nadal je požitky. Umístil sem také horní část košile Panny Marie a jiné četné ostatky svatých a uvalil klatbu na každého, kdo by je snad odcizil. V Kroměříži také postavil nový farní kostel ke cti Panny Marie a na jeho ochranu ustanovil vojáky a pověstné vazaly. Tak tedy Bruno mnohonásobně zvelebil majetek olomouckého biskupství a byl ve své době považován za jeho druhého zakladatele. V souladu s královou politikou dosídlování českého království občany sousedních zemí založil více než 200 sídel s německým právem a s německými osadníky. Podporoval zemědělství a hornictví a pod jeho vládou se stala země Moravská kvetoucí kulturní krajinou - jak praví současník. Nepodařilo se mu však uskutečnit svůj celoživotní sen, kterým bylo povýšení olomouckého biskupství na arcibiskupství. Schaumburkův z kategorie 6. podpis až 7. t íd z roku postoupilo 1273 je na 5 první d tí a úřední z poslední listině kategorie nejstarších (8. až 9. t íd) pak do ve ejného zmiňující se o městě Mohelnici jako o městu. Zasloužil se kola porota vybrala t i zp váky. Není žádným zřejmě o povýšení Mohelnice na město a zcela jistě přispěl tajemstvím, že hudba a zp v ovliv ují tém každého významně k celkovému ekonomickému a kulturnímu lov ka bez výjimky. íká se, že hudba je nejlepší rozvoji apatyka. celého Hudba regionu. a zp v Jedním mají svým z jeho zp sobem několika oficiálních úžasnou sídel sílu, která byl i v mohelnický mnohém rozvíjí biskupský celého hrádek. lov ka. Současný Zpívání mohelnický dokonce uklid uje městský znak více i prapor než oby ejná je, podobně e. jako Lze znak to olomouckého nap íklad vypozorovat arcibiskupství, p i ve erním odvozen uspávání od Šaumburkova malých rodového d tí. Zpívání erbu. ukolébavek Ten je popisován je v takovém jako červený p ípad štít půlený, ni ím horní nenahraditelné. polovině čtyři Zpívání a v dolní lidových polovině písni ek dvě stříbrné v útlém špice v ku (sechs je pro Lanzenspitzen). naše d ti velice Špice d ležité. neboli Lidové trojúhelníky písni ky jsou geometrické plošné tvary, které nemají nic společného s novodobě omylem uváděným názvem jehlany, což jsou útvary prostorové a v heraldické mluvě nepoužívané. Špice mají svůj původ v listu kopřivy, což byla původní heraldická figura rodu Schaumburgů v západoněmeckém Weserthalu někdy dávno ve 12. století. Znamenitý pán Bruno, sedmnáctý biskup olomoucký, muž velmi moudrý, podivuhodně štědrý, pokorný a laskavý, pověstný jemnými způsoby, ochránce kléru, útočiště chudých, nám blízké, pomocník jsou odzkoušeny sirotků a laskavý mnoha utěšitel generacemi vdov zesnul p ed v námi Pánu a 18. je dob e, února že roku i zpívání, 1281 v Olomouci jakým je nap. a pochován Mohelnický byl v slaví ek, Kroměříži tomuto v kněžišti zám ru před hlavním napomáhá. oltářem Pod kování kolegiálního zde kostela pat í jak svatého po adatel m Mořice, který z DDM sám Magnet založil. Mohelnice, tak i u itel m a rodi m, Ctirad kte í Štipl, kronikář d ti v města tomto Mohelnice sm ru vychovávají. Pavel Nenkovský Literatura: Granum Catalogi praesulum Moravie

2 SPOLEK NĚMCŮ V ČECHÁCH OBJEKTIV MOHELNICE - leden str. 2 * Její císařská a královská výsost arcivévodkyně Glorie Marie Bogdana Rakouská z rodu Habsbursko Lotrinského, princezna česká, moravská a slezská, dcera právoplatného českého krále arcivévody Karla Habsbursko Lotrinského oslavila 15. října 2014 svoje 15. narozeniny. Olomouc Svitavy nahradil v roce 1887 dosavadní NORDMÄHRENBUND. Tento spolek měl v Mohelnici 300 členů a předsedou byl zvolen Hans Scholz. Organizace měla za úkol obstarávat svým členům pracovní příležitosti, dětské zábavné programy, bleší trhy a prázdninové pobyty. Předsedou pěveckého sboru o 110 členech byl Max Kittner, který se svými svěřenci zabezpečoval koncerty při slavnostních příležitostech jiných spolků a během silvestrovských oslav. Měsíční členský příspěvek činil dva halíře a kontrolován byl výlepovou známkou do osobního průkazu. Na výlepové známce byla použita obecní historická heraldika, jak to dosvědčují přiložené obrázky. Nejedná se o poštovní zámky a nejsou předmětem zájmu filatelistů. V MOHELNICI PŘED 50 LETY * V SRN zemřel bývalý mohelnický kněz P. Dr. Robert Jaschek (* ) * Zvolena byla 14tičlenná Místní komise lidové kontroly * K osvětové besedě se řadí ZK ROH MEZ * Filmový kroužek uspořádal 21 filmových představení * Kroužek sběratelů grafiky vydal reprezentační publikaci GRAFIKA * Mrazy silně poničily místní komunikace * Proběhla III. celostátní spartakiáda * Mohelnicí projížděl Závod míru (Berlín - Praha - Varšava) * JZD opravilo kapli u Křemačovského rybníka * Na osmileté škole ve Fučíkově ulici se začíná opět učit náboženství * V místní organizaci SPB je 93 členů (účastník vzpoury v Boce Kotorské, vojáci 1. čsl. armádního sboru v SSSR, příslušníci čsl. vojenských jednotek v Anglii, partyzáni, domácí odboj a političtí vězňové) * Kolektivu kokilové slévárny v MEZu bylo za novou technologii kokilového lití uděleno státní vyznamenání Za zásluhy o výstavbu * V muzeu byla uskutečněna výstava obrazů valašského akademického malíře Františka Podešvy a prací kroužku místních výtvarníků. Zábřeh Mohelnice * Dne 10. prosince 2014 se vládnoucímu monackému knížeti Albertu II. a jeho manželce kněžně Charlen narodila dvojčata. Princ Jacques, který následuje svého otce v pořadí na trůn, obdržel tradiční následnický titul markýze z Baux, jeho sestra princezna Gabriella je hraběnkou z Carladès. Koruna Česká zaslala knížeti dopis, ve kterém mu k radostné události blahopřeje, a zároveň ho ujišťuje ze svých sympatií vzhledem k přemyslovskému původu jeho i jeho dětí. PRAPOREČNÍK Z MOHELNICE V hale Kongresu USA ve Washingtonu D.C. byla 19. listopadu 2014 k 25. výročí pádu železné opony odhalena busta prezidenta Václava Havla. Slavnostní události se za českou stranu zúčastnil mimo jiné premiér Bohuslav Sobotka a vdova po exprezidentovi Dagmar Havlová. Bývalý český prezident se stal teprve čtvrtou osobností nenarozenou ve Spojených státech, které se dostalo podobné pocty. Ve slavnostním průvodu nesli vlajkonoši US Army zástavy USA, námořnictva a prezidentskou zástavu a vlajku České republiky nesl příslušník armády ČR (zcela vpravo), který je občanem a rodákem města Mohelnice a po jeho návratu ze služby přineseme jeho vyprávění. * Princezna Cristina půjde jako první člen španělské královské rodiny před soud. Sestra španělského krále Felipeho VI. bude obžalována v souvislosti s kauzou svého manžela. Ten měl zpronevěřit státní finance z jím vedené nadace převodem na účty vlastní firmy. (internet)

3 MOHELNICE V LEDNU 1945 leden 1945 * Po silnici na Moravskou Třebovou procházely tisícihlavé zástupy zubožených ruských, anglických a amerických (?) zajatců. Mnozí byli bosi a všichni trpěli hladem. V této době byla krajina a silnice plné rozbředlého sněhu. leden 1945 * Silnice jsou zaplaveny koňskými povozy s německými selskými uprchlíky z Maďarska, Jugoslávie, Rumunska a hlavně Sedmihradska. Mířili na Kladsko, ale odtud byli posíláni dál na západ * Štábní svobodník Franz Gloser (* ), bednář ze Schillerstrasse (Olomoucká) č. 80 je pohřešován od bitvy u Treuburgu ve Východním Prusku * Vojín Hermann Rotter (* ) Beethovenstraße (ulice TGM), pohřešován ve Východním Prusku * důstojník. Rudolf Kuba (* ) ze Zámečnické ulice padl u Villers de Aax v Belgii * Granátník Walter Haas (* ), Radniční 4, pohřešován na východní frontě * důstojník Karl Czerny (* ), Medkova 10, pohřešován u Sieradsch ve Wartheland * Granátník Rudi Pross (* ), Vodní 31, padl u Burgwasser na východní frontě * Granátník Johann Schebesta (* ) pekař z Glitsheiserstraße (Sportovní) 4, padl u Steinbecku, 12 km východně od Kaliningradu. leden 1945 * Proběhla mobilizace německých mladíků od 14 let. leden 1945 * Kvůli zvýšenému nebezpečí náletů v poledních hodinách a kvůli služebnímu nasazení mužů a mládeže ve Volksturmu byly od Nového roku přeloženy nedělní mše sv. na večerní hodiny; koncem ledna již byla ve městě slyšet od východu kanonáda. leden 1945 * V posledních lednových dnech byl pod tlakem nepříznivých válečných událostí přeložen vojenský lazaret ze Sv. Martina na Slovensku do Mohelnice a umístěn v prostorách školy, učitelského ústavu a Říšského župního domova mládeže. leden 1945 * Nádražím projíždějí vlaky s vězni z východních koncentračních táborů; podél trati jsou nacházeny jejich vyhozené mrtvoly. C. Štipl OBJEKTIV MOHELNICE - leden str. 3 ZPOCHYBŇOVÁNÍ A TOLERANCE V listopadu 2013 jsem navštívil v rámci oslavy svých abrahámovin Mexiko. Kromě vzpomínek na poutní místo Guadalupe a nádherné scenerie jsem si přinesl i postřehy ze světa, který žije trošku jiným stylem, než je ten náš. Mexičané nejsou tak zatíženi formálním pořádkem a normami, jako my. My klademe důraz na to, aby věci vypadaly dobře především zvenčí: domy, auta, veřejná prostranství To, co je uvnitř už považujeme za téměř výsostně osobní věc. Často je to bohužel farizejské. Mexičané se na nic nehrají. Někdy, třeba v dopravě to vypadá jako chaos, ale oni vše hravě zvládají. Mnohé baráky, zvlášť na venkově, působí jednoduše, ošuntěle. V neděli dost často obědvá celá rodina v restauraci. Nespěchají, těší se společenství a vyvarují se tak stresu z příprav náročného oběda. Ocení to především manželky, maminky Stát svým občanům neposkytuje žádné příspěvky nezaměstnaným a důchodcům. O své příbuzné se stará rodina. Proto jsou rodiny početnější, aby si navzájem jeden druhému pomáhali. Snad se nám to zdá všechno nereálné? Není to ideál, ale jeden z modelů života, který v Mexiku funguje. Přenesme se v zamyšlení do naší Evropy. Francouzský filosof a matematik René Descartes ( ) řekl: Myslím, tedy jsem a později Pochybuji, tedy jsem. Uvedený výrok se stal životním krédem a od 18. stol. našel živnou půdu v celé Evropě. Stal se součástí naší kultury. Naučili jsme se zpochybňovat všechno: rodinu, muže, ženu, děti, víru Žijeme v době, kdy je zapotřebí trpělivě objasňovat úplně základní pojmy: kdo je člověk, co je rodina, kdo je muž, kdo je žena, co je zvířátko, co je normální, co se dá ještě tolerovat a co už je za hranicí přijatelnosti. Zpochybnit dnes dokážeme všechno, ale něco budovat, to se nám už zdá moc náročné. Mnoho lidí například po shlédnutí filmu Da Vinciho kód mělo problémy ve víře. Stačilo fantazírování režiséra a scénáristy a mnozí si kladli otázku: Jak to vlastně bylo s Kristem? To stejné platí v případě rodiny a manželství. Zkusme zpochybňování vzít jako výzvu zajít na hlubinu a hledat nové přístupy, učit se argumentovat a vést dialog. Tolerance v dnešním světě představuje jednu z největších hodnot. Kam jsme dnes ve jménu tolerance ochotni až zajít? Kdy ještě můžeme mluvit o toleranci a kdy je to už otevřený souhlas se zlem? Myslíme, uvažujeme, jsme. Ale jací jsme? Kdo jsme? Kam směřujeme? Modelů společenského života je mnoho. I modelů manželského a rodinného života může být víc. V průběhu dějin se měnily. Avšak to, co považujeme za normu, ideál, co předešlé generace drželo při životě a společnosti dávalo stabilitu, nemůžeme dnes odepsat jen proto, že je to náročné! Nelze dnes měnit normy a pravidla jen proto, že nám to (ne)vyhovuje. Láska není vše, co cítíme, manželství není instituce, na kterou mají nárok všichni, to není zboží, které si koupíme, objednáme po internetu Milí čtenáři Objektivu! Otevírá se před námi 12 měsíců roku Přeji nám všem, abychom v koloběhu času, který poctivě kvapí, neutonuli v neurotickém zpochybňování posvátných hodnot života a v rámci falešné tolerance nesplynuli v anonymitě s davem! Pavel Kavec

4 60 LET OD ÚMRTÍ VELMISTRA EVŽENA HABSBURSKÉHO OBJEKTIV MOHELNICE - leden str. 4 Slavnostní mše svatá se konala v neděli v hod. v bouzovském kostele sv. Gotharda a to u příležitosti 60. výročí úmrtí arcivévody Evžena Habsburského, velmistra Řádu německých rytířů, obnovitele hradu Bouzova. Hlavním celebrantem byl Otec Metoděj R. Hofman OT (vikář velmistra). Koncelebroval P. Norbert J. M. Hnátek OT a z loštické misijní komunity sv. Vincence z Pauly P. Miroslav Obšivan CM. Slavnostní ráz umocnil a liturgii vhodně doplnil Chorus Marianus Tršice a Svatocecilský sbor Olomouc (řídil Jan Gottwald). Tato slavnost připadla na svátek Svaté Rodiny. Ve své promluvě (kázání) P. Metoděj poukázal mimo jiné právě na rodinné zázemí arcivévody Evžena, které bylo vhodným podhoubím pro růst této osobnosti. Po této promluvě proběhla obnova manželských slibů přítomných manželských párů. Po závěrečném slavnostním požehnání pak na všechny přítomné účastníky této bohoslužby čekal před chrámem familiáři Německého řádu dřevem řádně vytápěný kotel s připraveným horkým čajem s citronem a napečenými perníčky s emblémem Evžena Habsburského (EH). Ten den bylo venku mínus 7 C a tak toto občerstvení ihned po skončení slavnostní mše svaté bylo více než vítané. K uctění památky arcivévody a velmistra Evžena se pak ještě v úterý v 16 hod. rozezvučel zvon umístěný v hradní zvonici na bouzovském hradě. Horké i jiné občerstvení podávané ihned po mši svaté Arcivévoda Evžen se narodil na zámku v Židlochovicích na Moravě. Roku 1887 složil ve vídeňském augustiniánském kostele řádový slib a dva dny po svých řeholních slibech, byl jmenován koadjutorem stávajícího velmistra Willhelma, což znamenalo, že po odstoupení nebo úmrtí velmistra se arcivévoda Evžen ujme této nejvyšší služby. Arcivévoda Evžen byl intronizován velmistrem Řádu německých rytířů roku Evžen investoval nemalé prostředky do řádových statků, které sloužili jako zdroj pro financování charitních projektů (nemocnice, lázně, duchovní správa v inkorporovaných farnostech, atd...). Byla důkladně opravena bruntálská rezidence a zřízena obrazová galerie. Největším stavitelským počinem velmistra Evžena byla náročná rekonstrukce hradu Bouzova za neuvěřitelnou sumu 15,6 milionu rakouských korun, které arcivévoda Evžen vyčlenil, se souhlasem řádové kapituly, z výnosů řádových velkostatků. K rozsáhlé rekonstrukci Bouzova byl přizván mnichovský profesor architektury Georg Joseph von Hauberrisser a rekonstrukce hradu měla pozitivní dopad i na místní obyvatelstvo, které se rovněž účastnilo rozsáhlých prací. Bouzov se stal centrem znovuobjevených ideálů řádového rytířstva a velmi citlivou symbiózou dávných tradic s nastupujícím vědecko-technickým věkem. Arcivévoda Evžen, 58. velmistr Řádu německých rytířů, zemřel 30. prosince 1954 v Meranu (sever Itálie) obklopen svými spolubratry z řádového domu v Laně. Náhrobek v kostele sv. Jakuba v Insbrucku P. Metoděj Hofman OT při kázání Evženovi ostatky byly po slavnostním pohřebním obřadu konaného dne 6. ledna 1955 uloženy k dočasnému odpočinku v kostele sv. Jakuba v Insbrucku. Evžen odpočívá vedle svého řádového spolubratra a předchůdce ve velmistrovském úřadu, Maxmiliána III. arcivévody Rakouského ( ). Velmistr Maxmilián byl prvním velmistrem z rodu Habsburského. Leží tak zde velmi příznačně vedle sebe první a poslední habsburský velmistr Řádu německých rytířů. PAN

5 OBJEKTIV MOHELNICE - leden str. 5 VÁNOČNÍ KONCERT SMOLAŘŮ A HOSTŮ Smolaři pak koncert zakončili a na poslední písničku na podium pozvali i své kamarády z Vodopádu. SMOLAŘI Mohelnice V sobotu 20. prosince 2014 se na velkém sále mohelnického domu kultury konal tradiční vánoční koncert Smolařů a jejich hostů. Tento koncert Smolaři pro své příznivce organizují již více jak 30 let a to tradičně vždy o poslední sobotě před Štědrým dnem. Letošní pozvání přijala vynikající slovenská kapela z Brezna VODOPÁD. Kapela letos mimo jiné oslavila 30. roků své existence. Koncert začal v 18 hod. a včetně jedné přestávky trval 140 minut. Přestávka v polovině programu sloužila k občerstvení přítomných diváků či k zakoupení CD skupiny Vodopád. Na odbyt nejvíce šlo zatím jejich poslední CD Čarovný deň, které obsahovalo celkem 16 nádherných koled v různých úpravách. Vše uváděl dle tradice v Mohelnici velice dobře známý moderátor z Karviné Josef MLOK Grim a o zvuk se postarala parta kamarádů z agentury Dragon (Ondřej Klemš a Kamil Grygar). Před téměř zaplněným sálem Smolaři koncert zahájili a pak na jeviště pozvali své hosty, kteří v první části svého vystoupení zahráli tradiční skladby ve stylu country & bluegrass a po přestávce vděčným divákům bravurně zahráli ze svého CD Čarovný deň několik nádherných koled. Závěrečná písnička koncertu Smolaři & Vodopád Po koncertě dle tradice Pavel Nenkovský kapelník Smolařů a správce mohelnického betlému zavedl kamarády ze Slovenska do kostela sv. Tomáše Becketa a zde jim ukázal již téměř dokončený Mohelnický betlém. U našich jesliček proběhlo samozřejmě nezbytné focení na památku a navíc Vodopádi na kameru přítomnému kameramanovi a tudíž i divákům Mohelnické televize, zazpívali jako dárek k Vánocům slovenskou lidovou koledu (a capella - gospel) Dobrý pastier sa narodil. VODOPÁD Brezno u Mohelnického betlému Po této prohlídce pak Vodopádi odešli s krásnými zážitky v duši a se svými mobilními telefony plnými nafocených obrázků betléma do nedaleké, předem rezervované restaurace, kde tento sobotní večer pokračoval neformálním předvánočním sejšnem, na kterém hráli jak Smolaři tak i Vodopádi a vůbec bylo tam moc fajn. VODOPÁD Brezno - Slovensko V rámci tohoto koncertu kapelník Smolařů Pavel Nenkovský přečetl krátké předvánoční pozdravení od bývalého kněze z nedaleké loštické farnosti P. Pavla Kavce, věnované jak Smolařům, Vodopádům, Mlokovi, ale i všem přítomným divákům. Tento kněz, kamarád, výborný kuchař a příznivec dobré country i folkové muziky, pravidelně navštěvoval téměř všechny akce koncerty (včetně Mohelnických dostavníků ), se kterými nejen Smolaři, ale i stylově podobné kapely hrály na dopředu avízovaných akcích. P. Pavel Kavec na tomto vánočním koncertě však nemohl být osobně přítomen, protože od 1. září 2014 byl přeložen převelen do Bratislavy a zde v době předvánoční měl zcela logicky mnoho jiných povinností. VODOPÁDŮM, MLOKOVI, zvukařům i všem divákům moc děkujeme za přízeň a těšíme se na další setkání. PAN

6 OBJEKTIV MOHELNICE - leden str. 6 FILM O LOŠTICÍCH A ÚSOVĚ Cyklus deseti dokumentárních filmů o historii a současnosti židovských hřbitovů a synagog v Čechách připravil pro Českou televizi režisér Jaroslav Kratochvíl. Jednotlivé díly budou promítány na programu ČT2 vždy v neděli dopoledne od 9:35. Pro obyvatele našeho regionu je především zajímavé vysílání 8. února 2015, které se bude věnovat bývalé židovské obci v Lošticích a v Úsově. Natáčení se zúčastnili pamětníci obou obcí, žáci místních základních škol a členové občanského sdružení RESPEKT A TOLERANCE Luděk Štipl a Zdeňka Míčová. STŘÍTEŽ JE KULTURNÍ PAMÁTKA Svátek všech přátel historie Mohelnice a celého našeho mikroregionu se konal na podzim loňského roku poté, co ministerstvo kultury ČR vyhlásilo střítežskou myslivnu, kamennou křížovou cestu a kapličku P. Marie za státní kulturní památku. Stalo se tak poté, co se Střítež stala známou nejen svou pestrou historií a přírodními krásami, ale i tím, že zdejší lesy byly podle vyjádření tvůrce podkladů pro vznik nejslavnější naší opery, kterou je Janáčkova Liška Bystrouška, místem kde slavná lištka žila a se svojí pověstí se dostala až do památného náčrtníku palonínského milovníka přírody malíře Stanislava Lolka. Zařazení střítežských staveb do bohaté sbírky rodinného stříbra markrabství moravského se náš kraj zase o stupeň přiblíží k nejvyhledávanějším turistickým cílům tohoto regionu. CŠ KONCERT KPH TEREZIE FIALOVÁ - piano, JIŘÍ BÁRTA - cello se koná v 17:00 a v 18:00 hod. v sále ZUŠ Mohelnice vstupné 70 Kč, děti zdarma J. S. Bach: Sonata pro violoncello a klavír g moll A. Dvořák: Klid, Rondo, Poloneza, Slovansky tanec S. Rachmaninnov: Sonata pro violoncello a klavír d moll SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ MIKROREGIONŮ V měsíci září hostil Mikroregion Mohelnicko akci krajského významu. Pod názvem Setkání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje se sešlo v Lošticích na šedesát starostů, pracovníků regionálního rozvoje z městských úřadů i z úřadu krajského a manažerů mikroregionů. Program zahrnoval prohlídku zajímavých míst Loštic, která byla v posledních letech opravena s podporou evropských fondů. Navštívil tělocvičnu základní školy, hasičskou zbrojnici, synagogu, cyklostezku z Mohelnice do Loštic, žádlovický park. Prohlídka byla proložena poutavým výkladem pana starosty Lolka, za přispění ostatních místních starostů. Účastníci byli překvapeni množstvím zajímavých míst, která jsou v Lošticích k vidění a s prohlídkou byli více než spokojeni. Součástí programu byly dále prezentace s informacemi o úspěšně realizovaných projektech podpořených z evropských dotačních titulů, o problémech se kterými se žadatelé o dotace potýkají, zhodnocení čerpání evropských dotací. Setkání splnilo svůj účel, účastníci poznali další z mikroregionů v kraji, podiskutovali, vyměnili si zkušenosti a s balíčkem regionálních dobrot odjížděli spokojeni domů. por. MUDr. KURT WOLF ( ) Kurt Wolf se narodil 13. února 1915 v Lipníku nad Bečvou. Jeho otec pocházel z Úsova a celá rodina Wolfova se později přestěhovala do Mohelnice, kde žili v Nádražní ulici č. 6. V tomto převážně německém městě vystupovali Wolfovi jako Češi a Kurt navštěvoval české gymnázium v Litovli. Po maturitě studoval medicínu na universitě v Brně a dva semestry před promocí jej zastihla německá okupace. Přešel proto hranice do Polska, kde působil v emigračním středisku v Krakově a po vpádu německých a sovětských vojsk do Polska přešel frontu do SSSR. Tam pak působil ve Stalingradské oblasti jako vesnický lékař a roku 1942 se přihlásil jako jeden z prvních dobrovolníků do výcvikového střediska československé armády v Buzuluku. V Buzuluku absolvoval důstojnickou školu a byl povýšen na četaře. K prvnímu bojovému nasazení 1. československého samostatného praporu v SSSR došlo v březnu 1943 v bitvě u městečka Sokolova, které se nachází jižně od Charkova. Jako velitel čety se zúčastnil útoku v rámci 2. roty na křídle 25. sovětské gardové divize. 9. března při útoku na nepřátelské pozice byl nejprve raněn do levé ruky a pochvíli mu mina roztrhla smrtelným zraněním hrudník. Četař Kurt Wolf byl posmrtně povýšen na poručíka, vyznamenán Řádem rudého praporu, Řádem bílého lva s hvězdou a Československým válečným křížem In memoriam mu byl přiznán titul MUDr. Na jeho rodném domě v Lipníku a později na domě Wolfových v Mohelnici (Nádražní ul. 6) mu byla odhalena pamětní deska. Letos v únoru si v Mohelnici připomeneme 100. výročí jeho narození. Ctirad Štipl, kronikář města Mohelnice

7 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015 Charita Zábřeh (Zábřežsko, Mohelnicko a Štítecko) zorganizovala i letos tradiční Tříkrálovou sbírku a to již pošestnácté za sebou. Do této akce se letos zapojilo více než 1300 dobrovolníků. Ti obcházeli domácnosti až do 11. ledna Loni se v zábřežském děkanátu podařilo vybrat doposud největší sumu v historii této sbírky (celkem korun). V našem městě se koledníci sešli v sobotu dopoledne v chrámu sv. Tomáše Becketa, kde jim na jejich cestu požehnal administrátor naší farnosti P. Petr Šimara. Požehnání všech koledníků se uskutečnilo tradičně a svým způsobem symbolicky před Mohelnickým betlémem, kde je možno postavičky Tří králů spatřit, ale neživé vyřezané z lipového dřeva. Živí koledníci řádně oblečeni a označeni v celkovém počtu čtyřčlenných 25 skupinek (což je o něco více jak v roce loňském) pak vyšli do města. Počasí koledníkům příliš nepřálo, protože pršelo a vál docela silný nárazový vítr. OBJEKTIV MOHELNICE - leden str. 7 Jedna z mohelnických skupinek tříkrálových koledníků 2015 Výsledky sbírky jsme do uzávěrky neměli k dispozici. Ty byly (budou) vyhlášeny až v neděli 18. ledna 2015 na Tříkrálovém koncertu v Lošticích (viz plakát napravo). V celém zábřežském děkanátu se letos do sbírky zapojilo cca dobrovolníků. Kromě psaníčka s kadidlem a nápisu svěcenou křídou na veřeje dveří (K+M+B 2015) koledníci jako poděkování štědrým dárcům rozdávali i hygienicky balený cukr do kávy či čaje. To pro letošní sbírku vyrobila sociální dceřiná firma spadající pod Charitu Zábřeh REPARTO Zábřeh v chráněné dílně Palonín. Cukr byl za tímto účelem vyroben nejen pro náš region, ale pro pro celou Českou republiku. Celkem tak bylo zabaleno přibližně 3,2 milionu dutinek obsahujících bílý cukr. Pozn.: Společníkem sociálního podniku, sociální firmy REPARTO Zábřeh s.r.o. je jednak z 90% zakládající Charita Zábřeh a z 10% Arcidiecézní charita Olomouc, nadřazená regionální složka, která zde zastupuje zřizovatele. PAN

8 REGENERACE PLETI POMOCÍ LASERU Metoda Lasocare byla po dobu sedmi let vyvíjena a testována ve Švýcarsku, Německu, Francii a Belgii. Podařilo se tak vyvinout ve světě dosud ojedinělý prostředek, spojující blahodárné biologické účinky laseru s omlazovací a čistící schopností mléčných enzymů laktoferrinu a lakto-peroxidázy. Lasocare tak reprezentuje špičku dosavadního vývoje tzv. Anti - Aging produktů. K jeho výrobě jsou používány ušlechtilé přísady nejvyšší čistoty a jakosti. Přípravek proto nezpůsobuje alergické reakce pokožky. Jak se používá? Aplikaci metody Lasocare rozdělujeme na ošetření počáteční, tedy aktivaci vyškoleným laserovým specialistou a na každodenní pokračovací ošetřování doma. Aktivace v ordinaci či salonu Gel Lasocare je důkladně vmasírován do hloubky dobře vyčištěné pleti. Během zasychání je po dobu 7 až 10 minut aktivován laserovým světlem vlnové délky 645 nm. Poté kosmetička pokračuje ve Vašem obvyklém kosmetickém ošetření, například nanesením pleťové masky nebo výživného či ochranného krému. Co se přitom děje? Energie laserového paprsku je citlivými enzymy velmi účinně využita ve dvou fázích: protibakteriální a omlazovací. Během první fáze spotřebovává laserovým světlem aktivovaný enzym laktoferrin ze zbytků kožního mazu nežádoucí ionty železa. Ty jsou však velmi důležité pro rozmnožování všudypřítomných kožních bakterií. Kožní maz (lat. sebum), zbavený železa, je tak pro bakterie nestravitelný a bakteriální kolonie postupem času zanikají. Pomalu, zato však zcela přirozeně a bez použití agresivních chemických přípravků. Metoda Lasocare je proto s velkým úspěchem užívána u všech případu nečisté pleti, pubertální a postpubertální trudovitosti, sklonu k tvorbě zánětlivých pustulózních vřídků a po konzultaci s lékařem i u závažnějších forem akné. Ve fázi druhé pak enzym laktoperoxidáza aktivuje, hydratuje a prokysličuje jednotlivé vrstvy kožních buněk. Přirozeným způsobem tak vyrovnává tzv. kyslíkový dluh, kterým dnes trpí všechny druhy pletí, vystavené vlivům prostředí, stresu, kouření a únavy. Nejzřetelněji se to projeví zpevněním kolagenního pletiva, omlazením a jemným vypnutím pleťového povrchu. Krk a dekolt Pokud nechcete kosmetickou péči omezovat jen na obličej, můžete ošetřit i části krku a dekoltu. Při zakoupení příští tuby gelu požádejte Vaši kosmetičku o aktivaci příslušných partií laserovým paprskem. S ošetřovanou plochou mírně vzroste spotřeba gelu, ale na tu výrobce pamatuje zvýšeným obsahem tubičky. Zjistíte, že Vám vystačí pro všechny druhy ošetření na dobu nejméně 30 dní. OBJEKTIV MOHELNICE - leden str. 8 Intenzivní kúry Velmi často se stává, že stav pleti vyžaduje rychlou a intenzivní pomoc. Je lhostejné, zda se jedná o úpornou formu trudovitosti nebo silně ochablou, sluncem poškozenou a vrásčitou pleť. V takových případech je možno počáteční aktivační laserové ošetření provádět například denně, v intenzivní sérii pěti až dvaceti ošetření. Laserové světlo není ionizující záření a není třeba mít strach z předávkování. Regenerace ochablých podkožních vrstev je pak mnohonásobně intenzivnější a působení gelu vysoce příznivé. Pozor! Domácí péče je zde stejně důležitá, jako u standardního lasocarového cyklu. Co neobsahuje? Přípravek neobsahuje volné radikály, salicyláty, alkohol, dibenzoylperoxidy ani podobné složky, vedoucí k alergickým reakcím. Výsledky Omlazení a zpevnění pleti obličeje a dekoltu ocení především klientky ve věku nad 30 let, u kterých Lasocare zpomaluje proces stárnutí velmi výrazně. Vyhlazuje vějířkovitý, tzv. terciární typ vrásek (podle nich podvědomě odhadujete věk svého protějšku). U věkových kategorií nad 50 let nebo zvýšeným nárokům vystavených druhů pleti doporučujeme v prvním týdnu provést Intenzivní kúru. Dosažené výsledky posuďte sami: SNÍMEK VLEVO: Mikrosnímek očního koutku 38-mileté klientky před ošetřením. Ochabující pleťová tenze (vnitřní vypnutí) nedokáže zabránit zhroucení povrchové vrstvy do záhybů charakteristické vějířkovité harmoniky SNÍMEK VPRAVO: Mikrosnímek téže klientky, necelou hodinu po ošetření. Zvýšení pružnosti a tenze pleti vede ke zřetelnému vyhlazení profilu vrásky. Dobře patrné jsou jednotlivé póry, nyní čisté a prodyšné. OBJEDNÁVKY A BLIŽŠÍ INFORMACE: Tel.: Tel.: Adresa salonu: Obchodní centrum Apollo 1. patro Mohelnice, Náměstí Tyrše a Fügnera 2 Cena aktivace: 180 Kč NYNÍ AKCE AKTIVACE ZDARMA!!! OBJEKTIV MOHELNICE - měsíčník, Vydavatel: Jiří Obr, nám. Tyrše a Fügnera 193/2, Mohelnice, IČ: , Registrace: MK ČR E 20390, Redakce: APOLLO, nám. Tyrše a Fügnera 193/2, Mohelnice Redakce se nemusí vždy ztotožňovat s názory v jednotlivých článcích našich dopisovatelů. Redakce dbá pouze na to, aby nebyly otištěny texty v rozporu se zákonem. Nepodepsané články (anonymy) zásadně nezveřejňujeme. Datum vydání: Cena Kč 5.

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Závěrečné semináře, leden 2016. 1. KS Oslavany, úterý 19. ledna 2016

Závěrečné semináře, leden 2016. 1. KS Oslavany, úterý 19. ledna 2016 Ukončení zimního semestru 2015 / 2016 Vážení tutoři, Vážení posluchači, zasílám Vám informace k promoci a Závěrečným seminářům pro leden 2016. Promoce se bude konat v úterý 26. 1. 2016 od 11,00 hodin v

Více

2. kapitola: přehled událostí v roce 2009

2. kapitola: přehled událostí v roce 2009 2. kapitola: přehled událostí v roce 2009 Leden 3. ledna se v sokolovně konalo představení morkovských ochotníků. Šlo o hru Tři v tom od Jaroslava Vostrého. Účast byla vysoká a návštěvníci byli velmi spokojeni.

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Legislativa Na základě zákona má Česká národní banka výhradní právo vydávat bankovky, oběžné mince i mince pamětní. Pamětní mince jsou

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU Podle Theodora Billrothajeden z nejvíce prakticky zaměřených humanistů 19. století. Narozen v roce 1822 jako čtvrtý syn v rodině barona Jana von Mundyho

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011 červenec/ 2011 4.7. Návštěva cukrárny s doprovodem - 13.00-15.00 hod. cukrárna Pod Hvězdou 7.7. Bohoslužba slova / duchovní individuální návštěvy 12.7. Přednáška Muzea Strakonice - Rožmberkové a Jižní

Více

EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Sedmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Sv. Jakub a Filip (nástěnné malby) kapitulní síň strakonického hradu Díky svému rozsáhlému majetku, hospodářskému zázemí a přízni dárců mohli johanité

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2011 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

Svědectví vězně z ďáblovy dílny http://www.nacr.cz/c-fondy/znasichfondu.aspx

Svědectví vězně z ďáblovy dílny http://www.nacr.cz/c-fondy/znasichfondu.aspx Svědectví vězně z ďáblovy dílny http://www.nacr.cz/c-fondy/znasichfondu.aspx Národní archiv začal přebírat osobní archiv jednoho z našich nejznámějších penězokazců. Archivní dokumenty vydávají svědectví

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2.

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Zpravodaj Číslo 5/2014 m ě s t s k ý ú s t a v s o c i á l n í c h s l u ž e b m ě s t a p l z n ě Společenský večer MÚSS Plzeň 2014 Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Společenský večer

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY ! LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY !! ŠKODA LÁSKY BOHUSLAV MARTINŮ Portrét hudebního skladatele Jaromíra Vejvody, který je autorem světově proslulé skladby Škoda lásky. Americký generál a pozdější prezident

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Jmenuji se Eva Plechatá v oboru kosmetických služeb působím již více jak 15 let, zabývám se hlavně celkovým ošetřením obličejem, krku a dekoltu.

Jmenuji se Eva Plechatá v oboru kosmetických služeb působím již více jak 15 let, zabývám se hlavně celkovým ošetřením obličejem, krku a dekoltu. Jmenuji se Eva Plechatá v oboru kosmetických služeb působím již více jak 15 let, zabývám se hlavně celkovým ošetřením obličejem, krku a dekoltu. OŠETŘENÍ VŠECH TYPŮ PLETI TERAPIE LASEREM MIKROMASÁŽ OČNÍHO

Více

Časopis Svorka. Třídění odpadu. Škola jede!

Časopis Svorka. Třídění odpadu. Škola jede! Časopis Svorka Škola jede! Ahoj, vítám Vás u prvního vydání časopisu Svorka! Věřte, že tento časopis si zamilujete a vždy tu bude pro Vás. Jakmile dočtete jedno vydání budete dychtit po dalším. Takže,

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 596 620 045 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

NOVÝ DOMOV Zpravodaj Domova pro seniory Vysoké Mýto 4/2012

NOVÝ DOMOV Zpravodaj Domova pro seniory Vysoké Mýto 4/2012 NOVÝ DOMOV Zpravodaj Domova pro seniory Vysoké Mýto 4/2012 CO JE DOBRÉ VĚDĚT Od 1. dubna nastoupil na pozici Vedoucí technicko - hospodářského úseku pan Petr Kubíček. Velice rád hraje šachy, proto pokud

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Výroční zpráva za rok 2009 1. Základní informace 2. Činnost spolku v roce 2009 3. Hospodaření sdružení v roce 2009 1. Základní informace

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Městské muzeum Jevíčko

Městské muzeum Jevíčko Iveta Špičková, Zdena Vašíčková, Ivana Písková Pracovní list k vycházce 1/2 Městské muzeum Jevíčko Příloha č. 1: Městské muzeum Jevíčko (pracovní list k vycházce) 1. Městské muzeum v Jevíčku se nachází

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let 100 let trvání českého vysokoškolského sportu založeného v roce 1910 dr. Františkem Smotlachou dnes oslavila Česká asociace univerzitního

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

od Jana Theimera, český překlad zněl Městské světelné hry.

od Jana Theimera, český překlad zněl Městské světelné hry. KINO v Moravském Berouně - historie U městského kina v našem městě je známo přesné datum vzniku, a to 28. 7. 1918. Toto datum a název je zaznamenán v knize Heimatbuch für den Bezirk Bärn od Jana Theimera,

Více

Brloh Zadání prvního kola

Brloh Zadání prvního kola Brloh Zadání prvního kola Odpovědi odešlete prostřednictvím našich webových stránek http://brloh.math.muni.cz Odpovězte na otázku: 1 Alfanumerická 17 953 178621 752 95 74269 7913 1739 82 17 953 713 17931

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY

LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY ! LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY !! DAVIS CUP 1980 ATENTÁTY Finále Davisova poháru - v Praze 1980. Dokument zachycuje klíčové momenty vítězství Československa v čele s legendárním Ivanem Lendlem v prestižní tenisové

Více

Výroční zpráva. za rok 2014. Centrum pro rodinný život

Výroční zpráva. za rok 2014. Centrum pro rodinný život Výroční zpráva za rok 2014 Centrum pro rodinný život Obsah O nás... 3 Programy v roce 2014 Programy pro rodiny... 4 Programy pro ženy a pro muže... 5 Programy pro mladé a snoubence... 6 Programy pro seniory...

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Maturant František Fajtl. Foto sbírka Hany Fajtlové

Maturant František Fajtl. Foto sbírka Hany Fajtlové Maturant František Fajtl. Foto sbírka Hany Fajtlové FRANTIŠEK Když se v srpnu roku 1912 narodil manželům Fajtlovým vytoužený mužský potomek, bylo dopředu určeno čím bude. Zatím co se dvě starší dcery pokud

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL

EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL V roce 1994 vydal Obecní úřad v Liptále knihu Liptál s podtitulem Kapitoly z historie obce na Valašsku Její autor PhDr. Ladislav Baletka zde zachytil dějiny obce od jejího vzniku

Více

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 19. ročník únor 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 Usnesením č. 4/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2012 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská (Bfs Bb) je známým a úspěšným smíšeným pěveckým tělesem doma i v zahraničí. Letos oslavuje

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Československé vojenské ikony 20. století plk. Švec a kpt. Jaroš

Československé vojenské ikony 20. století plk. Švec a kpt. Jaroš Československé vojenské ikony 20. století plk. Švec a kpt. Jaroš Kult osobnosti v perspektivě výuky dějepisu Masarykovo muzeum v Hodoníně - 25. července 2013 Mgr. František Štambera Josef Jiří Švec (19.7.1883

Více