OBJEKTIV MOHELNICE BRUNO - ZAKLADATEL MĚSTA MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBJEKTIV MOHELNICE BRUNO - ZAKLADATEL MĚSTA MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ"

Transkript

1 OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ leden 2015 BRUNO - ZAKLADATEL MĚSTA MOHELNICE V pátek 15. února 2013 se v dopoledních hodinách v p íjemném prost edí Domu d tí a mládeže - Magnet Mohelnice uskute nilo neve ejné kolo sout že ve zp vu lidových písni ek s názvem Mohelnický slaví ek. Tato sout ž se zde konala již podeváté. P vodn šlo o postupovou sout ž ve zp vu eských a moravských lidových písni ek Bruno ze s Šaumburku názvem Moravský ( ) zvone ek, ze které byl však postup do dalšího sout žního kola Na podmín n letošní zp vem rok připadá dvou 810. hanáckých výročí narození lidových významného písni ek. státníka P edevším českého z d vodu království, tohoto žánrového olomouckého omezení biskupa d ti a ze zakladatele základních města škol Mohelnice. o tuto sout ž Touto postupn osobností ztrácely je Bruno ze zájem Šaumburku a tak se (Bruno odborným von Schaumburg pedagogickým - Holstein), pracovník m který spatřil DDM Magnet světlo světa Mohelnice roku 1205 poda ilo na hradě vymyslet Schauenburgu a zorganizovat německém jako nejlépe Wesertalu. vhodnou alternativu zp vu eských v Roku a moravských 1247 byl Bruno lidových jmenován písni ek olomouckým tzv. zpívání biskupem. bez Od omezení, slavného s názvem panovníka, Mohelnický českého krále slaví ek. Václava I. si vymohl povolení V d sledku vybírat vyšší desátky nemocnosti od farářů celé d tí své diecéze. zp sobené ch ipkovou epidemií se letos této p vecké sout že V roce 1253, při nástupu krále Přemysla Otakara II. do zú astnilo celkem 43 d tí z obou mohelnických funkce, se Bruno stal významným státníkem království základních škol (ZŠ Mlýnská a ZŠ Vodní) a rovn ž d ti českého ve funkci kancléře. Navíc však, jako králův ze ZŠ Úsov. Celá sout ž m la celkem p t kategorií osobní rozd lených přítel, podle vykonával v ku sout žících i další, neoficiální d tí. Cílem funkci odborné králova důvěrníka poroty, která a poradce. zp vu d tí pozorn naslouchala, bylo Od vybrat krále postupující Přemysla do Otakara ve ejného II. kola. dostal To Bruno se uskute nilo městečko Hulín v sále s ZUŠ vesnicemi Mohelnice Pravčice, ve st edu Němčice 20. února a Stará Ves, dále pro Do ve ejného svůj kostel kola od postoupily uvedeného 4 panovníka d ti z kategorie získal prvních panství Hukvaldy t íd, 7 d tí s z hradem kategorie a 2. městečkem až 3. t íd pak Ostravou to bylo a celkem se všemi 7 vesnicemi. d tí, z kategorie Rovněž 4. obdržel až 5. panství t íd postoupilo Šumperk s 11 hradem d tí, a městečkem Kelč a jejich vesnicemi a četné statky, pro něž si vyžádal svobodu a také ji dostal. Dále zřídil obročí pro scholastika a čtyři obročí ve Vítonicích a Fryčovicích a připojil ves Vykleky k olomouckému děkanství. Město Kroměříž vyvedl z močálu na návrší nad řekou Moravou, obehnal je zdí a postavil tam kolegiální kostel sv. Mořice. V kostele ustanovil probošta a kanovníky a nadal je požitky. Umístil sem také horní část košile Panny Marie a jiné četné ostatky svatých a uvalil klatbu na každého, kdo by je snad odcizil. V Kroměříži také postavil nový farní kostel ke cti Panny Marie a na jeho ochranu ustanovil vojáky a pověstné vazaly. Tak tedy Bruno mnohonásobně zvelebil majetek olomouckého biskupství a byl ve své době považován za jeho druhého zakladatele. V souladu s královou politikou dosídlování českého království občany sousedních zemí založil více než 200 sídel s německým právem a s německými osadníky. Podporoval zemědělství a hornictví a pod jeho vládou se stala země Moravská kvetoucí kulturní krajinou - jak praví současník. Nepodařilo se mu však uskutečnit svůj celoživotní sen, kterým bylo povýšení olomouckého biskupství na arcibiskupství. Schaumburkův z kategorie 6. podpis až 7. t íd z roku postoupilo 1273 je na 5 první d tí a úřední z poslední listině kategorie nejstarších (8. až 9. t íd) pak do ve ejného zmiňující se o městě Mohelnici jako o městu. Zasloužil se kola porota vybrala t i zp váky. Není žádným zřejmě o povýšení Mohelnice na město a zcela jistě přispěl tajemstvím, že hudba a zp v ovliv ují tém každého významně k celkovému ekonomickému a kulturnímu lov ka bez výjimky. íká se, že hudba je nejlepší rozvoji apatyka. celého Hudba regionu. a zp v Jedním mají svým z jeho zp sobem několika oficiálních úžasnou sídel sílu, která byl i v mohelnický mnohém rozvíjí biskupský celého hrádek. lov ka. Současný Zpívání mohelnický dokonce uklid uje městský znak více i prapor než oby ejná je, podobně e. jako Lze znak to olomouckého nap íklad vypozorovat arcibiskupství, p i ve erním odvozen uspávání od Šaumburkova malých rodového d tí. Zpívání erbu. ukolébavek Ten je popisován je v takovém jako červený p ípad štít půlený, ni ím horní nenahraditelné. polovině čtyři Zpívání a v dolní lidových polovině písni ek dvě stříbrné v útlém špice v ku (sechs je pro Lanzenspitzen). naše d ti velice Špice d ležité. neboli Lidové trojúhelníky písni ky jsou geometrické plošné tvary, které nemají nic společného s novodobě omylem uváděným názvem jehlany, což jsou útvary prostorové a v heraldické mluvě nepoužívané. Špice mají svůj původ v listu kopřivy, což byla původní heraldická figura rodu Schaumburgů v západoněmeckém Weserthalu někdy dávno ve 12. století. Znamenitý pán Bruno, sedmnáctý biskup olomoucký, muž velmi moudrý, podivuhodně štědrý, pokorný a laskavý, pověstný jemnými způsoby, ochránce kléru, útočiště chudých, nám blízké, pomocník jsou odzkoušeny sirotků a laskavý mnoha utěšitel generacemi vdov zesnul p ed v námi Pánu a 18. je dob e, února že roku i zpívání, 1281 v Olomouci jakým je nap. a pochován Mohelnický byl v slaví ek, Kroměříži tomuto v kněžišti zám ru před hlavním napomáhá. oltářem Pod kování kolegiálního zde kostela pat í jak svatého po adatel m Mořice, který z DDM sám Magnet založil. Mohelnice, tak i u itel m a rodi m, Ctirad kte í Štipl, kronikář d ti v města tomto Mohelnice sm ru vychovávají. Pavel Nenkovský Literatura: Granum Catalogi praesulum Moravie

2 SPOLEK NĚMCŮ V ČECHÁCH OBJEKTIV MOHELNICE - leden str. 2 * Její císařská a královská výsost arcivévodkyně Glorie Marie Bogdana Rakouská z rodu Habsbursko Lotrinského, princezna česká, moravská a slezská, dcera právoplatného českého krále arcivévody Karla Habsbursko Lotrinského oslavila 15. října 2014 svoje 15. narozeniny. Olomouc Svitavy nahradil v roce 1887 dosavadní NORDMÄHRENBUND. Tento spolek měl v Mohelnici 300 členů a předsedou byl zvolen Hans Scholz. Organizace měla za úkol obstarávat svým členům pracovní příležitosti, dětské zábavné programy, bleší trhy a prázdninové pobyty. Předsedou pěveckého sboru o 110 členech byl Max Kittner, který se svými svěřenci zabezpečoval koncerty při slavnostních příležitostech jiných spolků a během silvestrovských oslav. Měsíční členský příspěvek činil dva halíře a kontrolován byl výlepovou známkou do osobního průkazu. Na výlepové známce byla použita obecní historická heraldika, jak to dosvědčují přiložené obrázky. Nejedná se o poštovní zámky a nejsou předmětem zájmu filatelistů. V MOHELNICI PŘED 50 LETY * V SRN zemřel bývalý mohelnický kněz P. Dr. Robert Jaschek (* ) * Zvolena byla 14tičlenná Místní komise lidové kontroly * K osvětové besedě se řadí ZK ROH MEZ * Filmový kroužek uspořádal 21 filmových představení * Kroužek sběratelů grafiky vydal reprezentační publikaci GRAFIKA * Mrazy silně poničily místní komunikace * Proběhla III. celostátní spartakiáda * Mohelnicí projížděl Závod míru (Berlín - Praha - Varšava) * JZD opravilo kapli u Křemačovského rybníka * Na osmileté škole ve Fučíkově ulici se začíná opět učit náboženství * V místní organizaci SPB je 93 členů (účastník vzpoury v Boce Kotorské, vojáci 1. čsl. armádního sboru v SSSR, příslušníci čsl. vojenských jednotek v Anglii, partyzáni, domácí odboj a političtí vězňové) * Kolektivu kokilové slévárny v MEZu bylo za novou technologii kokilového lití uděleno státní vyznamenání Za zásluhy o výstavbu * V muzeu byla uskutečněna výstava obrazů valašského akademického malíře Františka Podešvy a prací kroužku místních výtvarníků. Zábřeh Mohelnice * Dne 10. prosince 2014 se vládnoucímu monackému knížeti Albertu II. a jeho manželce kněžně Charlen narodila dvojčata. Princ Jacques, který následuje svého otce v pořadí na trůn, obdržel tradiční následnický titul markýze z Baux, jeho sestra princezna Gabriella je hraběnkou z Carladès. Koruna Česká zaslala knížeti dopis, ve kterém mu k radostné události blahopřeje, a zároveň ho ujišťuje ze svých sympatií vzhledem k přemyslovskému původu jeho i jeho dětí. PRAPOREČNÍK Z MOHELNICE V hale Kongresu USA ve Washingtonu D.C. byla 19. listopadu 2014 k 25. výročí pádu železné opony odhalena busta prezidenta Václava Havla. Slavnostní události se za českou stranu zúčastnil mimo jiné premiér Bohuslav Sobotka a vdova po exprezidentovi Dagmar Havlová. Bývalý český prezident se stal teprve čtvrtou osobností nenarozenou ve Spojených státech, které se dostalo podobné pocty. Ve slavnostním průvodu nesli vlajkonoši US Army zástavy USA, námořnictva a prezidentskou zástavu a vlajku České republiky nesl příslušník armády ČR (zcela vpravo), který je občanem a rodákem města Mohelnice a po jeho návratu ze služby přineseme jeho vyprávění. * Princezna Cristina půjde jako první člen španělské královské rodiny před soud. Sestra španělského krále Felipeho VI. bude obžalována v souvislosti s kauzou svého manžela. Ten měl zpronevěřit státní finance z jím vedené nadace převodem na účty vlastní firmy. (internet)

3 MOHELNICE V LEDNU 1945 leden 1945 * Po silnici na Moravskou Třebovou procházely tisícihlavé zástupy zubožených ruských, anglických a amerických (?) zajatců. Mnozí byli bosi a všichni trpěli hladem. V této době byla krajina a silnice plné rozbředlého sněhu. leden 1945 * Silnice jsou zaplaveny koňskými povozy s německými selskými uprchlíky z Maďarska, Jugoslávie, Rumunska a hlavně Sedmihradska. Mířili na Kladsko, ale odtud byli posíláni dál na západ * Štábní svobodník Franz Gloser (* ), bednář ze Schillerstrasse (Olomoucká) č. 80 je pohřešován od bitvy u Treuburgu ve Východním Prusku * Vojín Hermann Rotter (* ) Beethovenstraße (ulice TGM), pohřešován ve Východním Prusku * důstojník. Rudolf Kuba (* ) ze Zámečnické ulice padl u Villers de Aax v Belgii * Granátník Walter Haas (* ), Radniční 4, pohřešován na východní frontě * důstojník Karl Czerny (* ), Medkova 10, pohřešován u Sieradsch ve Wartheland * Granátník Rudi Pross (* ), Vodní 31, padl u Burgwasser na východní frontě * Granátník Johann Schebesta (* ) pekař z Glitsheiserstraße (Sportovní) 4, padl u Steinbecku, 12 km východně od Kaliningradu. leden 1945 * Proběhla mobilizace německých mladíků od 14 let. leden 1945 * Kvůli zvýšenému nebezpečí náletů v poledních hodinách a kvůli služebnímu nasazení mužů a mládeže ve Volksturmu byly od Nového roku přeloženy nedělní mše sv. na večerní hodiny; koncem ledna již byla ve městě slyšet od východu kanonáda. leden 1945 * V posledních lednových dnech byl pod tlakem nepříznivých válečných událostí přeložen vojenský lazaret ze Sv. Martina na Slovensku do Mohelnice a umístěn v prostorách školy, učitelského ústavu a Říšského župního domova mládeže. leden 1945 * Nádražím projíždějí vlaky s vězni z východních koncentračních táborů; podél trati jsou nacházeny jejich vyhozené mrtvoly. C. Štipl OBJEKTIV MOHELNICE - leden str. 3 ZPOCHYBŇOVÁNÍ A TOLERANCE V listopadu 2013 jsem navštívil v rámci oslavy svých abrahámovin Mexiko. Kromě vzpomínek na poutní místo Guadalupe a nádherné scenerie jsem si přinesl i postřehy ze světa, který žije trošku jiným stylem, než je ten náš. Mexičané nejsou tak zatíženi formálním pořádkem a normami, jako my. My klademe důraz na to, aby věci vypadaly dobře především zvenčí: domy, auta, veřejná prostranství To, co je uvnitř už považujeme za téměř výsostně osobní věc. Často je to bohužel farizejské. Mexičané se na nic nehrají. Někdy, třeba v dopravě to vypadá jako chaos, ale oni vše hravě zvládají. Mnohé baráky, zvlášť na venkově, působí jednoduše, ošuntěle. V neděli dost často obědvá celá rodina v restauraci. Nespěchají, těší se společenství a vyvarují se tak stresu z příprav náročného oběda. Ocení to především manželky, maminky Stát svým občanům neposkytuje žádné příspěvky nezaměstnaným a důchodcům. O své příbuzné se stará rodina. Proto jsou rodiny početnější, aby si navzájem jeden druhému pomáhali. Snad se nám to zdá všechno nereálné? Není to ideál, ale jeden z modelů života, který v Mexiku funguje. Přenesme se v zamyšlení do naší Evropy. Francouzský filosof a matematik René Descartes ( ) řekl: Myslím, tedy jsem a později Pochybuji, tedy jsem. Uvedený výrok se stal životním krédem a od 18. stol. našel živnou půdu v celé Evropě. Stal se součástí naší kultury. Naučili jsme se zpochybňovat všechno: rodinu, muže, ženu, děti, víru Žijeme v době, kdy je zapotřebí trpělivě objasňovat úplně základní pojmy: kdo je člověk, co je rodina, kdo je muž, kdo je žena, co je zvířátko, co je normální, co se dá ještě tolerovat a co už je za hranicí přijatelnosti. Zpochybnit dnes dokážeme všechno, ale něco budovat, to se nám už zdá moc náročné. Mnoho lidí například po shlédnutí filmu Da Vinciho kód mělo problémy ve víře. Stačilo fantazírování režiséra a scénáristy a mnozí si kladli otázku: Jak to vlastně bylo s Kristem? To stejné platí v případě rodiny a manželství. Zkusme zpochybňování vzít jako výzvu zajít na hlubinu a hledat nové přístupy, učit se argumentovat a vést dialog. Tolerance v dnešním světě představuje jednu z největších hodnot. Kam jsme dnes ve jménu tolerance ochotni až zajít? Kdy ještě můžeme mluvit o toleranci a kdy je to už otevřený souhlas se zlem? Myslíme, uvažujeme, jsme. Ale jací jsme? Kdo jsme? Kam směřujeme? Modelů společenského života je mnoho. I modelů manželského a rodinného života může být víc. V průběhu dějin se měnily. Avšak to, co považujeme za normu, ideál, co předešlé generace drželo při životě a společnosti dávalo stabilitu, nemůžeme dnes odepsat jen proto, že je to náročné! Nelze dnes měnit normy a pravidla jen proto, že nám to (ne)vyhovuje. Láska není vše, co cítíme, manželství není instituce, na kterou mají nárok všichni, to není zboží, které si koupíme, objednáme po internetu Milí čtenáři Objektivu! Otevírá se před námi 12 měsíců roku Přeji nám všem, abychom v koloběhu času, který poctivě kvapí, neutonuli v neurotickém zpochybňování posvátných hodnot života a v rámci falešné tolerance nesplynuli v anonymitě s davem! Pavel Kavec

4 60 LET OD ÚMRTÍ VELMISTRA EVŽENA HABSBURSKÉHO OBJEKTIV MOHELNICE - leden str. 4 Slavnostní mše svatá se konala v neděli v hod. v bouzovském kostele sv. Gotharda a to u příležitosti 60. výročí úmrtí arcivévody Evžena Habsburského, velmistra Řádu německých rytířů, obnovitele hradu Bouzova. Hlavním celebrantem byl Otec Metoděj R. Hofman OT (vikář velmistra). Koncelebroval P. Norbert J. M. Hnátek OT a z loštické misijní komunity sv. Vincence z Pauly P. Miroslav Obšivan CM. Slavnostní ráz umocnil a liturgii vhodně doplnil Chorus Marianus Tršice a Svatocecilský sbor Olomouc (řídil Jan Gottwald). Tato slavnost připadla na svátek Svaté Rodiny. Ve své promluvě (kázání) P. Metoděj poukázal mimo jiné právě na rodinné zázemí arcivévody Evžena, které bylo vhodným podhoubím pro růst této osobnosti. Po této promluvě proběhla obnova manželských slibů přítomných manželských párů. Po závěrečném slavnostním požehnání pak na všechny přítomné účastníky této bohoslužby čekal před chrámem familiáři Německého řádu dřevem řádně vytápěný kotel s připraveným horkým čajem s citronem a napečenými perníčky s emblémem Evžena Habsburského (EH). Ten den bylo venku mínus 7 C a tak toto občerstvení ihned po skončení slavnostní mše svaté bylo více než vítané. K uctění památky arcivévody a velmistra Evžena se pak ještě v úterý v 16 hod. rozezvučel zvon umístěný v hradní zvonici na bouzovském hradě. Horké i jiné občerstvení podávané ihned po mši svaté Arcivévoda Evžen se narodil na zámku v Židlochovicích na Moravě. Roku 1887 složil ve vídeňském augustiniánském kostele řádový slib a dva dny po svých řeholních slibech, byl jmenován koadjutorem stávajícího velmistra Willhelma, což znamenalo, že po odstoupení nebo úmrtí velmistra se arcivévoda Evžen ujme této nejvyšší služby. Arcivévoda Evžen byl intronizován velmistrem Řádu německých rytířů roku Evžen investoval nemalé prostředky do řádových statků, které sloužili jako zdroj pro financování charitních projektů (nemocnice, lázně, duchovní správa v inkorporovaných farnostech, atd...). Byla důkladně opravena bruntálská rezidence a zřízena obrazová galerie. Největším stavitelským počinem velmistra Evžena byla náročná rekonstrukce hradu Bouzova za neuvěřitelnou sumu 15,6 milionu rakouských korun, které arcivévoda Evžen vyčlenil, se souhlasem řádové kapituly, z výnosů řádových velkostatků. K rozsáhlé rekonstrukci Bouzova byl přizván mnichovský profesor architektury Georg Joseph von Hauberrisser a rekonstrukce hradu měla pozitivní dopad i na místní obyvatelstvo, které se rovněž účastnilo rozsáhlých prací. Bouzov se stal centrem znovuobjevených ideálů řádového rytířstva a velmi citlivou symbiózou dávných tradic s nastupujícím vědecko-technickým věkem. Arcivévoda Evžen, 58. velmistr Řádu německých rytířů, zemřel 30. prosince 1954 v Meranu (sever Itálie) obklopen svými spolubratry z řádového domu v Laně. Náhrobek v kostele sv. Jakuba v Insbrucku P. Metoděj Hofman OT při kázání Evženovi ostatky byly po slavnostním pohřebním obřadu konaného dne 6. ledna 1955 uloženy k dočasnému odpočinku v kostele sv. Jakuba v Insbrucku. Evžen odpočívá vedle svého řádového spolubratra a předchůdce ve velmistrovském úřadu, Maxmiliána III. arcivévody Rakouského ( ). Velmistr Maxmilián byl prvním velmistrem z rodu Habsburského. Leží tak zde velmi příznačně vedle sebe první a poslední habsburský velmistr Řádu německých rytířů. PAN

5 OBJEKTIV MOHELNICE - leden str. 5 VÁNOČNÍ KONCERT SMOLAŘŮ A HOSTŮ Smolaři pak koncert zakončili a na poslední písničku na podium pozvali i své kamarády z Vodopádu. SMOLAŘI Mohelnice V sobotu 20. prosince 2014 se na velkém sále mohelnického domu kultury konal tradiční vánoční koncert Smolařů a jejich hostů. Tento koncert Smolaři pro své příznivce organizují již více jak 30 let a to tradičně vždy o poslední sobotě před Štědrým dnem. Letošní pozvání přijala vynikající slovenská kapela z Brezna VODOPÁD. Kapela letos mimo jiné oslavila 30. roků své existence. Koncert začal v 18 hod. a včetně jedné přestávky trval 140 minut. Přestávka v polovině programu sloužila k občerstvení přítomných diváků či k zakoupení CD skupiny Vodopád. Na odbyt nejvíce šlo zatím jejich poslední CD Čarovný deň, které obsahovalo celkem 16 nádherných koled v různých úpravách. Vše uváděl dle tradice v Mohelnici velice dobře známý moderátor z Karviné Josef MLOK Grim a o zvuk se postarala parta kamarádů z agentury Dragon (Ondřej Klemš a Kamil Grygar). Před téměř zaplněným sálem Smolaři koncert zahájili a pak na jeviště pozvali své hosty, kteří v první části svého vystoupení zahráli tradiční skladby ve stylu country & bluegrass a po přestávce vděčným divákům bravurně zahráli ze svého CD Čarovný deň několik nádherných koled. Závěrečná písnička koncertu Smolaři & Vodopád Po koncertě dle tradice Pavel Nenkovský kapelník Smolařů a správce mohelnického betlému zavedl kamarády ze Slovenska do kostela sv. Tomáše Becketa a zde jim ukázal již téměř dokončený Mohelnický betlém. U našich jesliček proběhlo samozřejmě nezbytné focení na památku a navíc Vodopádi na kameru přítomnému kameramanovi a tudíž i divákům Mohelnické televize, zazpívali jako dárek k Vánocům slovenskou lidovou koledu (a capella - gospel) Dobrý pastier sa narodil. VODOPÁD Brezno u Mohelnického betlému Po této prohlídce pak Vodopádi odešli s krásnými zážitky v duši a se svými mobilními telefony plnými nafocených obrázků betléma do nedaleké, předem rezervované restaurace, kde tento sobotní večer pokračoval neformálním předvánočním sejšnem, na kterém hráli jak Smolaři tak i Vodopádi a vůbec bylo tam moc fajn. VODOPÁD Brezno - Slovensko V rámci tohoto koncertu kapelník Smolařů Pavel Nenkovský přečetl krátké předvánoční pozdravení od bývalého kněze z nedaleké loštické farnosti P. Pavla Kavce, věnované jak Smolařům, Vodopádům, Mlokovi, ale i všem přítomným divákům. Tento kněz, kamarád, výborný kuchař a příznivec dobré country i folkové muziky, pravidelně navštěvoval téměř všechny akce koncerty (včetně Mohelnických dostavníků ), se kterými nejen Smolaři, ale i stylově podobné kapely hrály na dopředu avízovaných akcích. P. Pavel Kavec na tomto vánočním koncertě však nemohl být osobně přítomen, protože od 1. září 2014 byl přeložen převelen do Bratislavy a zde v době předvánoční měl zcela logicky mnoho jiných povinností. VODOPÁDŮM, MLOKOVI, zvukařům i všem divákům moc děkujeme za přízeň a těšíme se na další setkání. PAN

6 OBJEKTIV MOHELNICE - leden str. 6 FILM O LOŠTICÍCH A ÚSOVĚ Cyklus deseti dokumentárních filmů o historii a současnosti židovských hřbitovů a synagog v Čechách připravil pro Českou televizi režisér Jaroslav Kratochvíl. Jednotlivé díly budou promítány na programu ČT2 vždy v neděli dopoledne od 9:35. Pro obyvatele našeho regionu je především zajímavé vysílání 8. února 2015, které se bude věnovat bývalé židovské obci v Lošticích a v Úsově. Natáčení se zúčastnili pamětníci obou obcí, žáci místních základních škol a členové občanského sdružení RESPEKT A TOLERANCE Luděk Štipl a Zdeňka Míčová. STŘÍTEŽ JE KULTURNÍ PAMÁTKA Svátek všech přátel historie Mohelnice a celého našeho mikroregionu se konal na podzim loňského roku poté, co ministerstvo kultury ČR vyhlásilo střítežskou myslivnu, kamennou křížovou cestu a kapličku P. Marie za státní kulturní památku. Stalo se tak poté, co se Střítež stala známou nejen svou pestrou historií a přírodními krásami, ale i tím, že zdejší lesy byly podle vyjádření tvůrce podkladů pro vznik nejslavnější naší opery, kterou je Janáčkova Liška Bystrouška, místem kde slavná lištka žila a se svojí pověstí se dostala až do památného náčrtníku palonínského milovníka přírody malíře Stanislava Lolka. Zařazení střítežských staveb do bohaté sbírky rodinného stříbra markrabství moravského se náš kraj zase o stupeň přiblíží k nejvyhledávanějším turistickým cílům tohoto regionu. CŠ KONCERT KPH TEREZIE FIALOVÁ - piano, JIŘÍ BÁRTA - cello se koná v 17:00 a v 18:00 hod. v sále ZUŠ Mohelnice vstupné 70 Kč, děti zdarma J. S. Bach: Sonata pro violoncello a klavír g moll A. Dvořák: Klid, Rondo, Poloneza, Slovansky tanec S. Rachmaninnov: Sonata pro violoncello a klavír d moll SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ MIKROREGIONŮ V měsíci září hostil Mikroregion Mohelnicko akci krajského významu. Pod názvem Setkání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje se sešlo v Lošticích na šedesát starostů, pracovníků regionálního rozvoje z městských úřadů i z úřadu krajského a manažerů mikroregionů. Program zahrnoval prohlídku zajímavých míst Loštic, která byla v posledních letech opravena s podporou evropských fondů. Navštívil tělocvičnu základní školy, hasičskou zbrojnici, synagogu, cyklostezku z Mohelnice do Loštic, žádlovický park. Prohlídka byla proložena poutavým výkladem pana starosty Lolka, za přispění ostatních místních starostů. Účastníci byli překvapeni množstvím zajímavých míst, která jsou v Lošticích k vidění a s prohlídkou byli více než spokojeni. Součástí programu byly dále prezentace s informacemi o úspěšně realizovaných projektech podpořených z evropských dotačních titulů, o problémech se kterými se žadatelé o dotace potýkají, zhodnocení čerpání evropských dotací. Setkání splnilo svůj účel, účastníci poznali další z mikroregionů v kraji, podiskutovali, vyměnili si zkušenosti a s balíčkem regionálních dobrot odjížděli spokojeni domů. por. MUDr. KURT WOLF ( ) Kurt Wolf se narodil 13. února 1915 v Lipníku nad Bečvou. Jeho otec pocházel z Úsova a celá rodina Wolfova se později přestěhovala do Mohelnice, kde žili v Nádražní ulici č. 6. V tomto převážně německém městě vystupovali Wolfovi jako Češi a Kurt navštěvoval české gymnázium v Litovli. Po maturitě studoval medicínu na universitě v Brně a dva semestry před promocí jej zastihla německá okupace. Přešel proto hranice do Polska, kde působil v emigračním středisku v Krakově a po vpádu německých a sovětských vojsk do Polska přešel frontu do SSSR. Tam pak působil ve Stalingradské oblasti jako vesnický lékař a roku 1942 se přihlásil jako jeden z prvních dobrovolníků do výcvikového střediska československé armády v Buzuluku. V Buzuluku absolvoval důstojnickou školu a byl povýšen na četaře. K prvnímu bojovému nasazení 1. československého samostatného praporu v SSSR došlo v březnu 1943 v bitvě u městečka Sokolova, které se nachází jižně od Charkova. Jako velitel čety se zúčastnil útoku v rámci 2. roty na křídle 25. sovětské gardové divize. 9. března při útoku na nepřátelské pozice byl nejprve raněn do levé ruky a pochvíli mu mina roztrhla smrtelným zraněním hrudník. Četař Kurt Wolf byl posmrtně povýšen na poručíka, vyznamenán Řádem rudého praporu, Řádem bílého lva s hvězdou a Československým válečným křížem In memoriam mu byl přiznán titul MUDr. Na jeho rodném domě v Lipníku a později na domě Wolfových v Mohelnici (Nádražní ul. 6) mu byla odhalena pamětní deska. Letos v únoru si v Mohelnici připomeneme 100. výročí jeho narození. Ctirad Štipl, kronikář města Mohelnice

7 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015 Charita Zábřeh (Zábřežsko, Mohelnicko a Štítecko) zorganizovala i letos tradiční Tříkrálovou sbírku a to již pošestnácté za sebou. Do této akce se letos zapojilo více než 1300 dobrovolníků. Ti obcházeli domácnosti až do 11. ledna Loni se v zábřežském děkanátu podařilo vybrat doposud největší sumu v historii této sbírky (celkem korun). V našem městě se koledníci sešli v sobotu dopoledne v chrámu sv. Tomáše Becketa, kde jim na jejich cestu požehnal administrátor naší farnosti P. Petr Šimara. Požehnání všech koledníků se uskutečnilo tradičně a svým způsobem symbolicky před Mohelnickým betlémem, kde je možno postavičky Tří králů spatřit, ale neživé vyřezané z lipového dřeva. Živí koledníci řádně oblečeni a označeni v celkovém počtu čtyřčlenných 25 skupinek (což je o něco více jak v roce loňském) pak vyšli do města. Počasí koledníkům příliš nepřálo, protože pršelo a vál docela silný nárazový vítr. OBJEKTIV MOHELNICE - leden str. 7 Jedna z mohelnických skupinek tříkrálových koledníků 2015 Výsledky sbírky jsme do uzávěrky neměli k dispozici. Ty byly (budou) vyhlášeny až v neděli 18. ledna 2015 na Tříkrálovém koncertu v Lošticích (viz plakát napravo). V celém zábřežském děkanátu se letos do sbírky zapojilo cca dobrovolníků. Kromě psaníčka s kadidlem a nápisu svěcenou křídou na veřeje dveří (K+M+B 2015) koledníci jako poděkování štědrým dárcům rozdávali i hygienicky balený cukr do kávy či čaje. To pro letošní sbírku vyrobila sociální dceřiná firma spadající pod Charitu Zábřeh REPARTO Zábřeh v chráněné dílně Palonín. Cukr byl za tímto účelem vyroben nejen pro náš region, ale pro pro celou Českou republiku. Celkem tak bylo zabaleno přibližně 3,2 milionu dutinek obsahujících bílý cukr. Pozn.: Společníkem sociálního podniku, sociální firmy REPARTO Zábřeh s.r.o. je jednak z 90% zakládající Charita Zábřeh a z 10% Arcidiecézní charita Olomouc, nadřazená regionální složka, která zde zastupuje zřizovatele. PAN

8 REGENERACE PLETI POMOCÍ LASERU Metoda Lasocare byla po dobu sedmi let vyvíjena a testována ve Švýcarsku, Německu, Francii a Belgii. Podařilo se tak vyvinout ve světě dosud ojedinělý prostředek, spojující blahodárné biologické účinky laseru s omlazovací a čistící schopností mléčných enzymů laktoferrinu a lakto-peroxidázy. Lasocare tak reprezentuje špičku dosavadního vývoje tzv. Anti - Aging produktů. K jeho výrobě jsou používány ušlechtilé přísady nejvyšší čistoty a jakosti. Přípravek proto nezpůsobuje alergické reakce pokožky. Jak se používá? Aplikaci metody Lasocare rozdělujeme na ošetření počáteční, tedy aktivaci vyškoleným laserovým specialistou a na každodenní pokračovací ošetřování doma. Aktivace v ordinaci či salonu Gel Lasocare je důkladně vmasírován do hloubky dobře vyčištěné pleti. Během zasychání je po dobu 7 až 10 minut aktivován laserovým světlem vlnové délky 645 nm. Poté kosmetička pokračuje ve Vašem obvyklém kosmetickém ošetření, například nanesením pleťové masky nebo výživného či ochranného krému. Co se přitom děje? Energie laserového paprsku je citlivými enzymy velmi účinně využita ve dvou fázích: protibakteriální a omlazovací. Během první fáze spotřebovává laserovým světlem aktivovaný enzym laktoferrin ze zbytků kožního mazu nežádoucí ionty železa. Ty jsou však velmi důležité pro rozmnožování všudypřítomných kožních bakterií. Kožní maz (lat. sebum), zbavený železa, je tak pro bakterie nestravitelný a bakteriální kolonie postupem času zanikají. Pomalu, zato však zcela přirozeně a bez použití agresivních chemických přípravků. Metoda Lasocare je proto s velkým úspěchem užívána u všech případu nečisté pleti, pubertální a postpubertální trudovitosti, sklonu k tvorbě zánětlivých pustulózních vřídků a po konzultaci s lékařem i u závažnějších forem akné. Ve fázi druhé pak enzym laktoperoxidáza aktivuje, hydratuje a prokysličuje jednotlivé vrstvy kožních buněk. Přirozeným způsobem tak vyrovnává tzv. kyslíkový dluh, kterým dnes trpí všechny druhy pletí, vystavené vlivům prostředí, stresu, kouření a únavy. Nejzřetelněji se to projeví zpevněním kolagenního pletiva, omlazením a jemným vypnutím pleťového povrchu. Krk a dekolt Pokud nechcete kosmetickou péči omezovat jen na obličej, můžete ošetřit i části krku a dekoltu. Při zakoupení příští tuby gelu požádejte Vaši kosmetičku o aktivaci příslušných partií laserovým paprskem. S ošetřovanou plochou mírně vzroste spotřeba gelu, ale na tu výrobce pamatuje zvýšeným obsahem tubičky. Zjistíte, že Vám vystačí pro všechny druhy ošetření na dobu nejméně 30 dní. OBJEKTIV MOHELNICE - leden str. 8 Intenzivní kúry Velmi často se stává, že stav pleti vyžaduje rychlou a intenzivní pomoc. Je lhostejné, zda se jedná o úpornou formu trudovitosti nebo silně ochablou, sluncem poškozenou a vrásčitou pleť. V takových případech je možno počáteční aktivační laserové ošetření provádět například denně, v intenzivní sérii pěti až dvaceti ošetření. Laserové světlo není ionizující záření a není třeba mít strach z předávkování. Regenerace ochablých podkožních vrstev je pak mnohonásobně intenzivnější a působení gelu vysoce příznivé. Pozor! Domácí péče je zde stejně důležitá, jako u standardního lasocarového cyklu. Co neobsahuje? Přípravek neobsahuje volné radikály, salicyláty, alkohol, dibenzoylperoxidy ani podobné složky, vedoucí k alergickým reakcím. Výsledky Omlazení a zpevnění pleti obličeje a dekoltu ocení především klientky ve věku nad 30 let, u kterých Lasocare zpomaluje proces stárnutí velmi výrazně. Vyhlazuje vějířkovitý, tzv. terciární typ vrásek (podle nich podvědomě odhadujete věk svého protějšku). U věkových kategorií nad 50 let nebo zvýšeným nárokům vystavených druhů pleti doporučujeme v prvním týdnu provést Intenzivní kúru. Dosažené výsledky posuďte sami: SNÍMEK VLEVO: Mikrosnímek očního koutku 38-mileté klientky před ošetřením. Ochabující pleťová tenze (vnitřní vypnutí) nedokáže zabránit zhroucení povrchové vrstvy do záhybů charakteristické vějířkovité harmoniky SNÍMEK VPRAVO: Mikrosnímek téže klientky, necelou hodinu po ošetření. Zvýšení pružnosti a tenze pleti vede ke zřetelnému vyhlazení profilu vrásky. Dobře patrné jsou jednotlivé póry, nyní čisté a prodyšné. OBJEDNÁVKY A BLIŽŠÍ INFORMACE: Tel.: Tel.: Adresa salonu: Obchodní centrum Apollo 1. patro Mohelnice, Náměstí Tyrše a Fügnera 2 Cena aktivace: 180 Kč NYNÍ AKCE AKTIVACE ZDARMA!!! OBJEKTIV MOHELNICE - měsíčník, Vydavatel: Jiří Obr, nám. Tyrše a Fügnera 193/2, Mohelnice, IČ: , Registrace: MK ČR E 20390, Redakce: APOLLO, nám. Tyrše a Fügnera 193/2, Mohelnice Redakce se nemusí vždy ztotožňovat s názory v jednotlivých článcích našich dopisovatelů. Redakce dbá pouze na to, aby nebyly otištěny texty v rozporu se zákonem. Nepodepsané články (anonymy) zásadně nezveřejňujeme. Datum vydání: Cena Kč 5.

Výroční zpráva Spolku obcí Mikroregionu Mohelnicko

Výroční zpráva Spolku obcí Mikroregionu Mohelnicko Výroční zpráva Spolku obcí Mikroregionu Mohelnicko 2014 Základní údaje o mikroregionu Mikroregion Mohelnicko byl zaregistrován na OkÚ v Šumperku 8. 9. 1999, změna na Svazek obcí byla registrována 11. 12.

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Bonus: Děti Marie Terezie

Bonus: Děti Marie Terezie Bonus: Děti Marie Terezie Marie Alžběta (1737 1740) Marie Anna (6. října 1738, Vídeň 19. listopadu 1789, Klagenfurt) Marie Anna Habsbursko-Lotrinská, byla dobročinnou a sociálně angažovanou dcerou královny

Více

ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST

ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základy státního zřízení a politického systému ČR a státními symboly. ČESKÁ REPUBLIKA hlavním

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Jánoš Bihári edice romské osobnosti

Jánoš Bihári edice romské osobnosti Jánoš Bihári 1764-1827 Ma arský houslista Jánoš Bihári byl jedním z nejslavnějších evropských hudebníků své doby. Jeho uměním byl okouzlen i světoznámý skladatel Ferenz Liszt, který řekl: Tóny, které vyluzují

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC Na počátku roku 2012 nás oslovili zástupci Základní školy z polského Boleslawiece a nabídli nám spolupráci na přeshraničním projektu

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Závěrečné semináře, leden 2016. 1. KS Oslavany, úterý 19. ledna 2016

Závěrečné semináře, leden 2016. 1. KS Oslavany, úterý 19. ledna 2016 Ukončení zimního semestru 2015 / 2016 Vážení tutoři, Vážení posluchači, zasílám Vám informace k promoci a Závěrečným seminářům pro leden 2016. Promoce se bude konat v úterý 26. 1. 2016 od 11,00 hodin v

Více

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20.

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20. Hudební dění v Polné a okolí 349 XIX. Co se nevešlo do škatulek Není bez zajímavosti, že se někteří z polenských rodáků prosadili v populární hudbě v zahraničí. Touto první je: Alena Jacob Narodila se

Více

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby okupace Československa, II. světové války a následné vlády KSČ. Učebnice:

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

PROGRAM. pátek, 15. prosince čtvrtek, 31. května středa, 20. prosince pondělí, 8. ledna 2018

PROGRAM. pátek, 15. prosince čtvrtek, 31. května středa, 20. prosince pondělí, 8. ledna 2018 PROGRAM Překladatelská soutěž Susanny Roth 2018 České centrum Moskva vyhlašuje 5. ročník Mezinárodní překladatelské soutěže Susanny Roth, určené pro mladé překladatele z českého jazyka. Jejím cílem je

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.07.4._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny- Přemyslovci,

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 9. 11. - 15. 11. 2013 Opravené Šimkovy sady v Hradci Králové jsou již otevřené veřejnosti. Ač ještě zbývají dvě kolaudace, lidé se již mohou parkem bezpečně procházet. Sady

Více

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Sedmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU Podle Theodora Billrothajeden z nejvíce prakticky zaměřených humanistů 19. století. Narozen v roce 1822 jako čtvrtý syn v rodině barona Jana von Mundyho

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Ze života farnosti Pozlovice Rok 2007

Ze života farnosti Pozlovice Rok 2007 Ze života farnosti Pozlovice Rok 2007 Tak jako každý rok i letos se v naší farnosti konala Tříkrálová sbírka. Začátek této sbírky začalo požehnáním koledníků v kostele. Ti se pak rozešli ve skupinkách

Více

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011 červenec/ 2011 4.7. Návštěva cukrárny s doprovodem - 13.00-15.00 hod. cukrárna Pod Hvězdou 7.7. Bohoslužba slova / duchovní individuální návštěvy 12.7. Přednáška Muzea Strakonice - Rožmberkové a Jižní

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

2. kapitola: přehled událostí v roce 2009

2. kapitola: přehled událostí v roce 2009 2. kapitola: přehled událostí v roce 2009 Leden 3. ledna se v sokolovně konalo představení morkovských ochotníků. Šlo o hru Tři v tom od Jaroslava Vostrého. Účast byla vysoká a návštěvníci byli velmi spokojeni.

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY ! LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY !! ŠKODA LÁSKY BOHUSLAV MARTINŮ Portrét hudebního skladatele Jaromíra Vejvody, který je autorem světově proslulé skladby Škoda lásky. Americký generál a pozdější prezident

Více

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov V roce 2006 bylo u nás registrováno ve třech oddílech celkem 68 členů, z toho oddíl děvčat Slunečnice měly 5 světlušek, 8 skautek, 2 rangers a 4 vedoucí. Oddíl

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

SYNERGYAGE BEZ NEDOKONALOSTÍ,

SYNERGYAGE BEZ NEDOKONALOSTÍ, SYNERGYAGE OBJEVTE NOVOU PLEŤ BEZ NEDOKONALOSTÍ, BEZ KOSMETICKÝCH DEFEKTŮ AOX SYSTEM (BIONIC + FERULIC) Nový peelingový systém s antioxidačním účinkem OBJEVTE NOVOU PLEŤ BEZ NEDOKONALOSTÍ, BEZ KOSMETICKÝCH

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Svědectví vězně z ďáblovy dílny http://www.nacr.cz/c-fondy/znasichfondu.aspx

Svědectví vězně z ďáblovy dílny http://www.nacr.cz/c-fondy/znasichfondu.aspx Svědectví vězně z ďáblovy dílny http://www.nacr.cz/c-fondy/znasichfondu.aspx Národní archiv začal přebírat osobní archiv jednoho z našich nejznámějších penězokazců. Archivní dokumenty vydávají svědectví

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 714/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 235 ze dne 20.09.2016 Založení Nadačního fondu na podporu realizace pavilonu Alfonse Muchy na vrchu Vítkově pro Slovanskou

Více

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

HOSTINNÉ. Trasa č. 2 Obrazy. 16,5 km. Trasa:

HOSTINNÉ. Trasa č. 2 Obrazy. 16,5 km. Trasa: HOSTINNÉ Trasa č. 2 Obrazy Trasa: Značení KČT: 16,5 km Hostinné Chotěvice (4,5 km) Chotěvice Nové Zámky (9 km) Nové Zámky Hostinné (3 km) (trasa vlakové nádr. Hostinné až most v Debrném bez značení) Občerstvení:

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK PROSINEC 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Foto Josef Gerhát RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU NABÍDKOU V OBCÍCH

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

http://www.prezentace-pro-dejepis.freeeee.net Prusko Řád německých rytířů Pohanské Prusy Již v době před naším letopočtem sídlily ve východním Pobaltí baltské kmeny Prusů. Prusové nepřijali křesťanskou

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1946 Vyhlásené: 07.03.1946 Časová verzia predpisu účinná od: 07.03.1946 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 41. V y h l á š k a m i n i s t r a

Více

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let 100 let trvání českého vysokoškolského sportu založeného v roce 1910 dr. Františkem Smotlachou dnes oslavila Česká asociace univerzitního

Více

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H T-W Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H el e na Tom a nová-weisová Spisovatelka, herečka a rozhlasová redaktorka Helena Tomanová-Weisová své mládí prožila v dnes už zaniklém světě česko-

Více

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2.

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Zpravodaj Číslo 5/2014 m ě s t s k ý ú s t a v s o c i á l n í c h s l u ž e b m ě s t a p l z n ě Společenský večer MÚSS Plzeň 2014 Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Společenský večer

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Jmenuji se Eva Plechatá v oboru kosmetických služeb působím již více jak 15 let, zabývám se hlavně celkovým ošetřením obličejem, krku a dekoltu.

Jmenuji se Eva Plechatá v oboru kosmetických služeb působím již více jak 15 let, zabývám se hlavně celkovým ošetřením obličejem, krku a dekoltu. Jmenuji se Eva Plechatá v oboru kosmetických služeb působím již více jak 15 let, zabývám se hlavně celkovým ošetřením obličejem, krku a dekoltu. OŠETŘENÍ VŠECH TYPŮ PLETI TERAPIE LASEREM MIKROMASÁŽ OČNÍHO

Více

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Výroční zpráva za rok 2009 1. Základní informace 2. Činnost spolku v roce 2009 3. Hospodaření sdružení v roce 2009 1. Základní informace

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.11. 1.12. 2.12. 3.12. 4.12. 5.12. 6.12. 7.12. 1. NEDĚLE 1. adventní 1. adventní Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř Zápis č. 1/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř Místo konání: Střezimíř kancelář Obecního úřadu, Střezimíř čp. 110 Doba konání: 25. ledna 2016 od 18:00 Přítomni: Miloš Jelínek, Romana Jiráková,

Více

pro školní rok 2015/16

pro školní rok 2015/16 Občasník DM č.2 pro školní rok 2015/16 Kde se vzalo stavění betlémů? Jesličky patří k tradičním symbolům Vánoc. V Česku se staví zhruba od roku 1562. Tento zvyk je spojován s příchodem jezuitského řádu

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Přemyslovci - Boleslav II.

Přemyslovci - Boleslav II. Tematická oblast Přemyslovci - Boleslav II. Přemyslovci Datum vytvoření 17.11.2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód První Vlivem evropské politiky ztratil Boleslav II. na konci své vlády rozsáhlá

Více

Kategorie A ( třída ZŠ)

Kategorie A ( třída ZŠ) 1. Jak se jmenuje architektonický prvek, typický pro středověké duchovní stavby, kterým se do gotické stavby vstupovalo? a) Portál b) Rozeta c) Fiála 2. V průběhu 11. a 12. století se mnohé evropské, ale

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2011 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

ADVENTNÍ PROGRAM 2016: OBZVLÁŠTĚ VYPEČENÉ VÁNOCE s císařem pekařem a jeho dvorem

ADVENTNÍ PROGRAM 2016: OBZVLÁŠTĚ VYPEČENÉ VÁNOCE s císařem pekařem a jeho dvorem ADVENTNÍ PROGRAM 2016: OBZVLÁŠTĚ VYPEČENÉ VÁNOCE s em pekařem a jeho dvorem Sobota 26. 11. 2016 - řemeslné dílny a Velký sál bývalého konventu klarisek k expozici Živá hudba českokrumlovská folková kapela

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Městské muzeum Jevíčko

Městské muzeum Jevíčko Iveta Špičková, Zdena Vašíčková, Ivana Písková Pracovní list k vycházce 1/2 Městské muzeum Jevíčko Příloha č. 1: Městské muzeum Jevíčko (pracovní list k vycházce) 1. Městské muzeum v Jevíčku se nachází

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

na kostele sv. Jakuba Většího

na kostele sv. Jakuba Většího Soubor náhrobních a pamětních kamenných desek na kostele sv. Jakuba Většího v Drahanovicích Na vnější zdi kněžiště farního kostela sv. Jakuba Většího v Drahanovicích se nachází soubor náhrobních a pamětních

Více