Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj obce Hutisko-Solanec"

Transkript

1 Zpravodaj obce Hutisko-Solanec 6/2011 R O Č N Í K 7, V Y D Á N Í 6 1. Č E R V N A V dnešním vydání najdete Další jednání Rady obce strana 2 Matrikářka informuje strana 3 Vítání občanků strana 3 Zlatá srnčí trofej strana 4 Zprávy ze Základní školy strana 5 Informace z naší farnosti strana 7 Klub důchodců strana 8 MAS Rožnovsko strana 8 Květen plný fotbalu strana 8 Váţení spoluobčané. S L O V O S T A R O S T Y O B C E V prvním jarním měsíci tohoto roku, květnu, bylo v naší obci uspořádáno několik akcí pro širokou veřejnost. Zmínil bych se o dvou. První z nich byla hned na počátku měsíce, a to tradiční pouť. Po zkušenostech z minulých let přistoupil obecní úřad jako odpovědný organizátor pouti k citlivému a mírnému omezení v noci ze soboty na neděli. Všem prodejcům a provozovatelům atrakcí byl ze strany obecního úřadu sdělen poţadavek na dodrţování nočního klidu dle platné OZV. Po celou dobu pouti nedošlo k významnějším prohřeškům a porušení uvedené vyhlášky. Obec jako organizátor této akce touto cestou všem děkuje. V posledním víkendu proběhla druhá akce, kterou tentokrát organizovalo Občanské sdruţení Zákopčan. Kácení máje v areálu Na Zákopčí. Původní termín v sobotu byl z důvodu deštivého a chladného počasí operativně změněn na neděli 29. května. Přes značné obtíţe, které zapříčinilo počasí, a program nemohl být plně realizován, jak měli původně organizátoři zajištěný, dle počtu návštěvníků a jejich ohlasů byli všichni spokojeni. Především samotné veršované divadelní představení bylo diváky skvěle oceněno. Chtěl bych rovněţ poděkovat všem, kteří tuto akci organizovali za jejich čas a úsilí. Obecní úřad je plně nakloněn všechny podobné akce pořádané kteroukoliv sloţkou v obci podporovat a prostřednictvím kulturní komise zařadit do seznamu preferovaných akcí. Katastrální úřad informuje strana 9 Inzerce strana 10 S přáním všeho dobrého Ing. Vladimír Petružela starosta obce!!! Sláva nazdar výletu!!! Tři dny utekly jako voda a děcka ze Soláňku a Strunky jsou z Německa zpátky doma. A jak jsme se měli? Báječně! Osmihodinová cesta autobusem není nic, co by se nedalo zvládnout. Po příjezdu do místa ubytování Bad Saarow jsme si stačili pouze vyloţit zavazadla a uţ jsme pokračovali na krytý bazén, kde jsme si uţili různých skluzavek a tobogánů. Po večeři a návratu zpět na ubytovnu si děti vybalily věci a šup do pelíšků. Sobotní ráno nás přivítalo krásným počasím a tak hned po snídani proběhla rychlá zkouška na odpolední vystoupení. Potom se děti nastrojily do krojů, děvčata načesala copy a všichni jsme se přesunuli do hostujícího města Fürstenwalde, kde se Jarní festival konal. Tam se děti naobědvaly a odpoledne postupně zatančily a zazpívaly návštěvníkům festivalu. Dle potlesku, který sklidily, bylo jasné, ţe se vystoupení líbilo. V hodin Festival navštívil i velvyslanec České republiky v Berlíně pan PhDr. Milan Čoupek, který poděkoval účinkujícím i organizátorům a krátce pohovořil s našimi vedoucími. Potom jsme se přesunuli zpět do svého dočasného domova a tam jsme hráli různé hry a soutěţe. Nikomu se nechtělo jít brzy spát, takţe ranní buzení se podobalo rannímu mučení. A pak uţ jen nasnídat, sbalit a hurá domů. V tu chvíli by všichni ještě zůstali déle, ale čím více jsme se blíţili k domovu, nálada se otočila a kaţdý se uţ těšil zpět k mamince. Celý pobyt se o nás starala slečna Scheinert z organizačního týmu, která s našimi mladými vedoucími komunikovala v angličtině. Na závěr se sluší poděkovat Nadaci ţivot umělce, která nám na cestu poskytla finanční příspěvek ,- Kč a také firmě APRI a firmě Vitrum, obě z Roţnova, které rovněţ poskytly finanční příspěvky. A co nás čeká dál? Teď se chvíli ohřejeme doma, 2. července vystupujeme na Roţnovských slavnostech ve Valašském muzeu a v září tradiční Doţínky na Poskli. Přijďte se podívat, jestli jsme nepochytili nejaké německé manýry. Marcela Cabáková

2 R O Č N Í K 7, V Y D Á N Í 6 S T R Á N K A 2 Z jednání Rady obce 12. zasedání Rady obce Hutisko-Solanec proběhlo 9. května 2011 v kanceláři starosty obce za účasti všech radních. Rada obce Hutisko-Solanec schválila veřejnoprávní smlouvu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a obcí Hutisko-Solanec o působení městské policie Rožnov pod Radhoštěm na území obce Hutisko-Solanec. Rada obce Hutisko-Solanec schválila pronájem nebytových prostor části budovy Mateřské školy v Hutisku- Solanci č.p místnosti v 2. NP ve prospěch Dětského centra Kaštánek a Mateřského centra Sluníčko. Záměr pronájmu byl zveřejněn vyvěšením na úřední desce obecního úřadu od 8. dubna do 26. dubna Pronájem se sjednává na dobu určitou do a stanovuje roční nájemné za symbolickou 1,-- Kč v rámci podpory těchto aktivit. Rada obce Hutisko-Solanec schválila rozhodnutí č.j. 130/MK-S 5200/2011 SOLK o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2011 v rámci projektu Změna knihovního system Kp-win na system Kpwin SQL ve výši ,-- Kč. Rada obce Hutisko-Solanec projednala ţádost Josefa Flakse, J. Šavla 13, Ostrava o povolení hostování s lunaparkem na pouti v roce 2012 na parkoviště v centru obce. Rada obce rozhodla, že výběrové řízení na pronájem plochy bude uskutečněno v únoru Rada obce Hutisko-Solanec schválila ţádost o udělení licence na provozování veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní pro linku Horní Bečva Rožnov pod Radhoštěm Frenštát pod Radhoštěm Frýdek-Místek - Ostrava pro firmu ČSAD Vsetín a.s. se sídlem Ohrada 791, Vsetín. Proti udělení licence nemá Obec Hutisko-Solanec námitek s podmínkou, že po Obci Hutisko- Solanec nebude požadován finanční příspěvek nad rámec příspěvku pro zajištění dopravní obslužnosti dle smlouvy s Zlínským krajem pro rok Rada obce Hutisko-Solanec projednala ţádost Dany Cábové, Hutisko-Solanec 336 o prodloužení pronájmu nebytových prostor v přístavbě budovy obecního úřadu pro provozování kadeřnictví. Rada obce ukládá obecnímu úřadu, aby záměr pronájmu zveřejnil po dobu 15 dnů na úřední desce OÚ. Rada obce Hutisko-Solanec projednala ţádost Magdalény Petruželové o prodloužení pronájmu nebytových prostor v hospodářské budově vedle restaurace Na Salaši pro provozování Květinářství a skladu. Rada obce ukládá obecnímu úřadu, aby záměr pronájmu zveřejnil po dobu 15 dnů na úřední desce OÚ. Rada obce ukládá obecnímu úřadu, aby záměr pronájmu zveřejnil po dobu 15 dnů na úřední desce OÚ. Rada obce Hutisko-Solanec projednala ţádost Jaromíra Pavelky, Hutisko-Solanec 567 na jeho záměr o odkoupení pozemku parc.č. 537/28 o výměře 213 m2, v k.ú. Hutisko, obci Hutisko-Solanec. Rada obce ukládá obecnímu úřadu, aby záměr zveřejnil po dobu 15 dnů na úřední desce OÚ. Rada obce Hutisko-Solanec 1) rozhodla v souladu s ust. 81 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve věci veřejné zakázky na zhotovitele stavby Modernizace venkovního hřiště a přilehlého objektu pro multifunkční využití a volnočasové aktivity obyvatel zadávané ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka, a to nabídka uchazeče vedená pod pořadovým číslem 3: sdružení Cobbler s.r.o. EKKL a.s. tvořené účastníky sdružení: Cobbler s.r.o. se sídlem Zašová - Luhy 633, PSČ , a EKKL a.s. se sídlem Kroměříž, Altýře 582, PSČ , Rada obce Hutisko-Solanec projednala zprávu doručenou komisí pro hodnocení nabídek, z hodnocení veřejné zakázky Rozšíření separace odpadu v obci Hutisko-Solanec. V hodnocení ekonomické výhodnosti byla komisí doporučena nabídka uchazeče č.3, firmy MEVATEC s.r.o., Chelčického 1228, Roudnice nad Labem, jako nejvýhodnější. Rada obce Hutisko-Solanec schválila vítěze s.r.o., Chelčického 1228, Roudnice nad Labem a pověřila starostu obce k vydání rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky, zaslání oznámení o přidělení zakázky neúspěšným uchazečům a podpisu kupní smlouvy s vítězným uchazečem. Rada obce Hutisko-Solanec bere na vědomí aktuální rozsah zajištění dopravní obslužnosti měst a obcí Zlínského kraje dle smlouvy č. 0/0193/2010/DOP mezi Obcí Hutisko-Solanec a Zlínským krajem na rok 2011 v celkové výši ,-- Kč splatné ve dvou splátkách k a k Rada obce Hutisko-Solanec schválila zadavací dokumentaci pro veřejnou zakázku malého rozsahu na poskytovatele pojištění obecního majetku a zároveň vyhlašuje výběrové řízení. Ing. Vladimír Petružel starosta obce Petr Maléř místostarosta obce Rada obce Hutisko-Solanec projednala ţádost Jana Fajkuse a Ester Chrástecké, Hutisko-Solanec 512 o prodlouţení pronájmu bytu v budově obecního úřadu č. p. 512.

3 ZPRAVODAJ OBCE HUTISKO-SOLANEC STRÁNKA 3 6/2011 Matrikářka obce informuje Jubilanti v měsíci květnu 2011 Barabášová Marie Ručková Anna Koláčková Anděla Luzarová Ludmila Tovaryšová Boţena Fiurášek Václav Martinát Vladimír Kolečková Zdenka Volková Zdeňka Fusková Ludmila Půlová Zdeňka Trčka Ludvík č.p. 237 č.p. 333 č.p. 604 č.p. 348 č.p. 385 č.p. 505 č.p. 220 č.p. 500 č.p. 435 č.p. 224 č.p. 546 č.p. 494 Všem jubilantům srdečně blahopřejeme Poslední rozloučení v květnu 2011 Pavel Cvečka č. p. 307 ve věku 38 let František Pavlica č. p. 258 ve věku 96 let Všem příbuzným vyslovujeme upřímnou soustrast nad úmrtím blízkých Novorozeňátka v květnu 2011 Michaela Pavlicová Sofie Vašutová Veronika Vojkůvková č.p. 294 č.p. 391 č.p. 619 Blahopřejeme rodičům k narození dítěte a dětem přejeme hodně štěstí, zdraví a lásky v novém životě Vítání občánků Sluníčkem ozdobená neděle 22. května 2011 patřila novorozeným občánkům naší obce. Z 12 pozvaných se jich v obřadní síni sešla rovná polovina. 2 děvčátka a 4 chlapečky nejdříve přivítaly děti z mateřské školky se svým velmi pěkným vystoupením. Poté následoval proslov místostarosty obce p. Petra Maléře podkreslený zpěvem Anety Růčkové, za doprovodu houslí Kristýny Šedé a varhan Anny Macečkové. Maminky byly obdarovány kytičkou a děti dárečkem. Vše uzavřelo společné i rodinné fotografování. Všem dětem přejeme hodně zdraví a štěstí do ţivota a rodičům mnoho radosti ze svých potomků. Mezi přivítanými občánky byli: Linda Růčková, Michaela Pavlicová, Matyáš Volek, Radek Pavlica, Viktor Malina a Sebastián Fiurášek

4 ROČNÍK 7, VYDÁNÍ 6 STRÁNKA 4 Kulturní informace OBECNÍ KARASOVA KNIHOVNA oznamuje svým čtenářům, že 7. června bude knihovna uzavřena. Stále je možno přihlásit se do soutěže O nejlepší čtenářskou rodinku. V červnu proběhne v knihovně Pasování na čtenáře. Týká se žáků 1.třídy, kteří již umí číst. Čeká na ně malé překvapení. Čtenářům, kteří dosud nezaplatili členský příspěvek, připomínám, aby částku uhradili do konce června. Děti, studenti a důchodci platí 20 Kč, pracující 50 Kč na celý rok. Po dobu prázdnin je knihovna otevřena od 16 do 19 hodin. Na všechny návštěvníky se těší M. Fajkusová, knihovnice Zprávy z Mateřské školy Den matek Svátek, který vzdává hold ţenám, má ve světě i u nás dlouhou tradici. V naší zemi se začal slavit jiţ v roce 1923, ať uţ jako Mezinárodní den ţen, či po roce 1989 jako Den matek. Rozšířil se natolik, ţe vznikla novodobá tradice. Důkazem toho, ţe nejsme k této krásné oslavě ţen lhostejní, je besídka ke Dni matek v naší MŠ. Téměř dva měsíce intenzivní přípravy dětí pod vedením učitelek byly korunovány milým setkáním maminek, babiček, ale i tatínků a dědečků dne 9.5. v MŠ. Děti předvedly svůj um, jak na poli hudebním, hereckém, tak i jazykovém. Milé vystoupení flétniček vystřídal cizojazyčný veselý program malých angličtinářů. Maláčci, děti 3-5 leté, se předvedli s pásmem o zvířátkách a na tvářích maminek vykouzlili svou nádhernou dětskou přirozeností dojemný a veselý úsměv. A předškoláci? Jako kaţdý rok potěšili divadlem i pěkným pásmem širokou veřejnost dne 8.5. Na Salaši. Potom se ukázali na oslavě v MŠ a dne vystoupili se svým pásmem na květnovém setkání důchodců. Děti byly vţdy po zásluze za své výkony odměněny nejen potleskem, ale i malou sladkostí. Kromě písniček a básniček si pro své maminky děti připravily i přáníčka, vlastnoručně vyrobené dárečky a tím chtěly svým maminkám udělat tu největší radost na světě. G.Prášilová

5 S T R Á N K A 5 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 6 / Zprávy ze Základní školy Na výletě Květen a červen uţ dětem voní prázdninami. Hlavně taky proto, ţe začíná doba výletů. Společně s p. uč. Kantorovou jsem se dohodla uspořádat společný výlet pro sedmičku a šestku. Naši sestavu doplnila ještě p. uč. Chumchalová, a tak jsme všichni společně vyrazili 17. května ráno na dvoudenní výlet na Čeladnou. Cestovali jsme autobusy, vlakem a samozřejmě pěšky. Vţdyť to byl sportovní a turistický výlet. Z čeladenského nádraţí jsme se vydali směrem na Horní Čeladnou. Vedle hotelu Zámeček se nachází známý golfový areál a hned vedle jsou velké koňské stáje, které jsme si chtěli prohlédnout. Koně byli v ohradách, a tak jsme se v moderních stájích moc nezdrţeli a šli za nimi. Pro kluky byly asi největším záţitkem golfové míčky, které posbírali cestou kolem plotu oddělujícího hřiště./taky mám jeden doma / Pak jsme pokračovali v cestě na Horní Čeladnou, kde jsme si zajistili ubytování v hotelu Dejmon. Po příchodu nastalo to nejdůleţitější rozdělování pokojů. Pak totiţ můţe nastat to nejoblíbenější na výletě. Je to vzájemné navštěvování, pobíhání a setkávání na chodbách. Ale také se samozřejmě sportovalo. Venku bylo hřiště s umělým povrchem a ve sklepních místnostech někteří objevili kulečník a stolní tenis. Odpoledne před večeří jsme se ještě vydali na malou vycházku. Dozvěděli jsme se, ţe půlhodinu odtud je soukromá dančí obora. Paní kuchařka nás vybavila tvrdými rohlíky věděla proč. Kdyţ jsem tam totiţ přišli a daňci nás uviděli, pospíchali za námi k ohradě. Tušili, ţe jsme jim něco přinesli. Po večeři čekali chlapci a děvčata na tu nejdůleţitější informaci. Kdy bude večerka! Hodina se samozřejmě musí stanovit. Jenţe pak mají učitelé ještě hóóódně dlouho sluţbu kontrolovat, hlídat a znovu kontrolovat A ráno při snídani pak slyšíme, jak se ten či ta chlubí, ţe nespali vůbec, spali hodinu nebo dvě atd. I to k výletu nějak patří. Cestu zpět jsme si naplánovali pěšky přes Podolanky a Martiňák na Horní Bečvu. Byli jsme proto moc rádi, ţe i ve středu přijel pan Petr Mikunda, aby nám stejně jako v úterý odvezl velké tašky. Moc mu za to děkujeme. Kolem jedenácté hodiny jsme vyrazili. Počasí bylo zase příznivé, údolí Čeladenky patří v Beskydech mezi nejhezčí, jen ty nohy kdyby nebolely! Ale kdyţ jsme se vyškrábali na Martiňák, pak uţ se šlo jen z kopce. Na Horní Bečvě jsme stihli spoj na Novou, ale na Hutisko uţ se muselo dojít zase pěšky. Ty poslední stovky metrů bývají vţdy nejhorší. Ale snad mi dáte za pravdu. Kdyţ člověk něco proţije, něco dokáţe, pak se na to dobře vzpomíná. Je totiţ na co Dana Chasáková Den země - sběr papíru Novinkou letošního roku byl sběr papíru, který proběhl ve dnech dubna. Ţáci všech ročníků přinášeli časopisy, noviny,letáky, staré sešity a učebnice, no prostě všechen přebytečný papír. Sběračů bylo dost, ale vítězem se obvykle můţe stát jen jeden. U nás byli vítězové dva, a to Matěj a Leoš Cábovi, kteří celkově přinesli více neţ tři sta kilogramů papíru. Odměnou pro tyto šikovné chlapce byl kopací míč a také drobné sladkosti. Zbývající výtěţek byl pouţit na nákup knih do ţákovské knihovny. Celkově jsme do sběrny odvezli 1060 kg. Děkujeme všem sběračům a obecním představitelům za pomoc při odvozu tohoto velkého mnoţství papíru. V tomto ekologickém chování budeme dále pokračovat, jiţ nyní plánujeme další sběrovou akci na podzim a věříme, ţe se vás zapojí ještě více. Dana Chasáková Školní výlet 4. a 5. třídy V úterý ráno čtvrťáci a páťáci nedočkavě směřovali ke škole. Batůţky na zádech mluvily za vše- jede se na výlet! U školy nasedli do autobusu a se zkušeným řidičem p.skalíkem vyrazili vstříc záţitkům do Westernového městečka u Boskovic. Cesta příjemně ubíhala, sluníčko slibovalo horký den uţ jsme na místě. Do městečka doputovaly i další školy a všechny nás před Sallonem na Mein Street vítá samotný šerif a seznamuje nás s programem. Začínáme v přírodním amfiteátru, sledujeme ukázku práce sokolníků s několika dravci a koněm. Potom se vracíme do městečka a v Bance měníme koruny za dolary, abychom mohli platit na jednotlivých atrakcích: hod tomahavkem, hod oštěpem, rýţování zlata, malování obličeje a tetování, návštěva farmy s kozami a selaty.. A zase nás svolává šerif na další show: tanečnice s hady a fakír chodící po střepech a leţící na ostrých hřebech. Potom přišel pistolník, kterému visely kolty proklatě nízko a předváděl s nimi neuvěřitelné kousky. Viděli jsme také Antonia a jeho práskání bičem, aţ nám v uších zaléhalo. Mezi představeními, v souvislosti s tím, jak děti navštěvovaly obchody, se celé městečko postupně zaplňovalo malými pistolníky s kovbojskými klobouky na hlavách a ozývala se neustálá střelba. Horké hlavy šerif pohotově kropil gejzírem vody a moţná díky tomu nikdo nedostal úpal. Na konci jsme se všichni odebrali do amfiteátru, kde se proháněli divocí koně, kteří byli následně ochočeni. Dozvěděli jsme se, ţe indiáni neovládali koně silou, ale tím, ţe se jim snaţili porozumět. Takový kůň spolupracoval a předváděl poţadované pohyby. Vyvrcholením byla jízda muţe vestoje na třech koních zároveň.v závěru se s námi rozloučili uklánějící se koně, jezdec na návrší a ptáci, kteří na povel vzlétli k oblakům. Jen neradi jsme se loučili, ale na zpáteční cestě nás čekala ještě Olomouc, kde jme si prohlédli orloj, koupili poslední dárky a tradá domů. Unaveni, ale plní záţitků jsme se večer vrátili na Hutisko. Škoda, ţe takové výlety jsou jen jednou v roce... Helena Trefilová

6 S T R Á N K A 6 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 6 / Dějepisná exkurze Hlučín a Hrabyně Zprávy ze Základní školy Slezské zemské muzeum v Opavě spolu s Armádou ČR uspořádalo vzpomínkovou akci Hlučín Darkovičky 2011 k 66. výročí osvobození a k 73.výročí květnové mobilizace v Areálu čs. opevnění v Hlučíně Darkovičkách. Ţáci 7.,8. a 9. třídy s pedagogy M. Křenkovou, J. Stejskalovou, M. Fajkusem a P. Urdou se zúčastnili páteční generální zkoušky. Exkurze očima Martina Dorotíka ze 7.tř V pátek 20.května jsme se vydali na exkurzi do vesnice Darkovičky, která se nachází 2 km od Hlučína. Autobus zaparkoval u pevnosti Orel, která se od konce 2. světové války nezměnila. Pak jsme šli asi 500m k rekonstruovanému bunkru Alej. Tam jsme se pohodlně posadili do stínku a čekali na přílet bojových letounů, kterým tato akce začala. Pak následovala ukázka pozemní techniky transportéry, tanky a ukázka výcviku sluţebních psů. Potom nám vojáci ukázali bojové umění MUSADO. Kolem 11. hodiny přiletěl vrtulník a pilot předváděl, co všechno se s ním dá dělat. Po ukončení programu jsme šli na prohlídku pevnosti Alej. S průvodcem jsme si prošli celý bunkr. Nakonec jsme si mohli prohlédnout vojenskou techniku, která byla zaparkována na kraji lesa. Vrátili jsme se zpátky k bunkru Orel, nasedli do autobusu a jeli do Hrabyně do Památníku 2. světové války. Vešli jsme do Síně slávy, kde jsou uloţeny prsti hlíny ze všech významných bojišť a koncentračních táborů. Následovala prohlídka dokumentů, zbraní, uniforem... Byly tam televize, na kterých jsme si mohli pustit např. zvuk leteckých náletů, pochod vojáků apod. Po prohlídce Památníku jsme jeli domů. Tato exkurze byla velmi poučná a hezky zorganizovaná. Postřehy účastníků exkurze: L. Ličková, 7.tř...Pevnost mě velmi zaujala. Dozvěděla jsem se, ţe československé opevnění bylo nejlepší v celé Evropě... J. Skalík, 7.tř...Přesunuli jsme se do bunkru. Bylo v něm jen 5 stupňů. Paní průvodkyně nás provedla a ukázala nám, kde se vojáci umývali, spali, kam chodili na záchod. Zaujala mě místnost, ze které vojáci pozorovali, co se děje venku... N. Růčková 9.tř... Co se týče programu exkurze, myslím, ţe byl skvělý. Bylo to zábavné a zajímavé. Nebyla to ţádná nuda a pořád bylo se na co dívat. Nejen na krásné vojáky, ale také na jejich úţasný program. S návštěvou Darkoviček jsem byla maximálně spokojená... M. Růčka, 7.tř... Nakonec přiletěl vrtulník, který byl tak blízko, ţe na nás létala hlína z pole a všem na hlavě stály vlasy. Z vrtulníku vyskákali vojáci, kteří začali střílet slepými náboji. Všude byl dým z dýmovnic a dělobuchů... A úplně na závěr jsme si vlezli do tanků a prohlédli si je... L. Ličková, 7.tř... Památník v Hrabyni jsme si procházeli kaţdý sám svým tempem. Bylo velmi zvláštní vidět třeba fotografie z té doby. Lidé si dnes stěţují, ţe se jim ţije špatně, ale v té době to bylo daleko horší. Děti nebyly se svými rodiči, nevyvolení byli odvezeni do koncentračních táborů. Touto prohlídkou jsem se hodně poučila. Uţ nikdy v ţivotě nebudu litovat, ţe jsem se narodila zrovna v této době. Je mi strašně líto těch lidí, kteří kvůli neshodám mocných museli umřít.. N.Růčková 9.tř...I přesto, ţe jsem v hrabyňském Památníku byla jiţ podruhé, tak mi opět vyrazil dech... A. Třetinová, 7.tř... Tenhle den byl skvělý, poznali jsme něco nového. Exkurze byla velmi povedená! /zpracovala J. Stejskalová/ McDonald s Cup Je to největší fotbalový turnaj pro ţáky základních škol. Letos se konal uţ 14. ročník. Naše škola se pravidelně účastní této akce. Soutěţí se ve dvou kategoriích a účastnit se mohou nejen chlapci, ale i děvčata ve věku 6 11 let. Název celého turnaje napovídá hlavního partnera soutěţe společnost McDonald s ČR. Letošní tváří turnaje byl známý fotbalový reprezentant /dnes jiţ trenér/ Vladimír Cicer. V uplynulých letech to byl třeba i Tomáš Rosický nebo Jan Koller. Nejdříve probíhá okrskové kolo. To letošní se konalo opět v Roţnově pod Radoštěm. Někteří kluci mají moţnost poprvé si zahrát na velkém stadionu, porovnat si síly. Většinou tady skončila cesta hutiských reprezentantů. Letos se nám podařilo spolu s druţstvem Horní Bečvy postoupit do okresního kola do Valašského Meziříčí. Tady se sešlo sedm druţstev a konkurence byla samozřejmě větší. Přestoţe se nám nepodařilo postoupit ze skupiny do semifinálových bojů, myslím, ţe výkon hutiských ţáků tady zanechal dobrou stopu. Být vlastně sedmí v okrese, to není tak špatné, co říkáte? Dana Chasáková

7 R O Č N Í K 7, V Y D Á N Í 6 S T R Á N K A 7 Aktuality z farnosti a církve ani s jídlem a pitím pro tělo. Potřebujeme jíst pravidelně, často, abychom se cítili zdraví a mohli podávat výkony v práci a učení. Jeţíš chce, abychom podávali dobré výkony v lásce k Bohu a bliţním, abychom uměli pomáhat a odpouštět, k tomu nám chce pomáhat častým a upřímným přijímáním jeho samého ve svátosti oltářní. Podporujme děti v tomto chápání vlastním dobrým příkladem. 2. Pak jsou před námi svátky svatodušní 12.června. Při nich oslavíme Ducha Sv. třetí Boţí Osobu v Nejsvětější Trojici. Ten všechno na zemi oţivuje, nás lidi posvěcuje a spojuje do rodiny Kristovy církve. Je jistě velmi důleţitý. Proto se máme připravit na jeho svátky devítidenní poboţností.v předvečer slavnosti Seslání Ducha Sv. v sobotu v 17 hod. bude prodlouţená mše sv. s naléhavými prosbami za větší příchod a působení Ducha Sv.v našich ţivotech 3. V neděli 19.června je slavnost Nejsvětější Trojice. Mše v 8,45 hod. Ve čtvrtek 23.6.máme oslavit Boţí Tělo /Tělo a Krev Páně, jak se dnes ta slavnost nazývá./ V neděli 5.června ve farním kostele sv.josefa 15 dětí poprvé přijme Pána Jeţíše v Eucharistii při 1.svatém přijímání. Bude to při mši sv. v 8,30 hod. Zpovídání pro tyto děti i ostatní rodinné příslušníky bude ve čtvrtek 2.6. na slavnost Nanebevstoupení Páně od 15 do 17 hod. Mše je potom v 17,15 hod. Je to jistě krásná oslava, ale i závazek pro tyto děti, jejich rodiče,pro nás všechny. Vţdyť jako se člověk potřebuje mýt a koupat, jíst a pít, tak naše duše se potřebuje očišťovat od špíny hříchů ve svátosti smíření /sv.zpovědi/. A to nejen od těţkých hříchů, jak se i mnozí věřící dnes domnívají. To je asi stejné, jako by se někdo myl a koupal jen jednou nebo dvakrát za rok. Ono se dá na všechno zvyknout, i na špínu. Jak ale vypadá ţivot s takovým nemytým a neupraveným člověkem, který si zvykl na nepořádek, to si dnes v době hygieny sotva dovedeme představit. Proto bych měl chuť doporučit dětem i dospělým: Moţná trochu méně té vnější hygieny, za to větší péči o duševní a duchovní hygienu, kterou nám nabízí Kristus ve svátosti smíření /pokání, odpuštění/. Podobně bychom se měli chovat i ke svátosti oltářní, kterou přijímáme ve sv.přijímání. Říká se mu pokrm pro duši. Není to tedy ţádná jednorázovka, která by nás změnila k lepšímu, nasytila a my uţ nepotřebovali jíst. Tak to není Je to oslava Krista v Eucharistii, poděkování mu za to, ţe tu s námi stále přebývá ve svatostánku. Mše sv.začíná jiţ v 17 hod., po ní je slavnostní adorace a průvod kolem kostela. Zvu druţičky a všechny věřící. Další slavnost- Narození sv.jana Křtitele je den na to- v pátek mše 17,15. Do června patří ještě jedna slavnost: sv. apoštolů Petra a Pavla středa Mše sv. bude v 17,15 hod. Jsou to kdysi zasvěcené svátky,dnes se účast na mši svaté doporučuje. Na setkání s vámi v kostele při oslavě těchto tajemství víry se těší Otec Josef Arcidiecézní charita Olomouc vypisuje výběrové řízení na funkci: ŘEDITEL/ŘEDITELKA CHARITY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Základní požadavky: SŠ nebo VŠ vzdělání morální a občanská bezúhonnost základní orientace v právních předpisech nutných k řízení organizace (personalistika, účetnictví, hospodaření s majetkem, ) základní orientace v oblasti problematiky zdravotnictví, sociálních věcí a humanitární pomoci osobní zakotvení v křesťanských principech a hodnotách a ochota pracovat a řídit organizaci v duchu těchto hodnot ochota vzdělávat se řidičský průkaz skupiny B znalosti práce na PC a ovládání kancelářského software (MS Office, e- maily, internet) Kompletní přihlášky v zalepené obálce a označené nápisem: Výběrové řízení Valašské Meziříčí musí být doručeny nejpozději do pátku do hodin na adresu: Arcidiecézní charita Olomouc, Křížkovského 6, Olomouc (tel.: , Arcidiecézní charita Olomouc si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení v jeho průběhu bez udání důvodu, případně nevybrat žádného uchazeče. Další informace lze získat na uvedené adrese Arcidiecézní charity Olomouc.

8 S T R Á N K A 8 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 6 / KLUB DŮCHODCŮ O životě - Mikundová Naděţda. Ţivot kaţdému z nás jiným směrem ubíhá, někomu osud štěstí přeje, jinému ho odpírá. Vracíme se ve vzpomínkách často do dětství, v něm byl náš ţivot ten nejhezčí. S nostalgií vzpomene si na tu dobu kaţdý z nás, hlavně po létech, kdy uţ není mlád. Během času zmoudřeli jsme,někdo málo,někdo víc, co je v ţivotě důleţité uţ dokáţem říct. Kromě zdraví je to láska ve všech podobách, které stále provází celý ţivot náš. Ten kdo lásku poznal, nejkrásnější lidský cit, nedokáţe bez ni ţít. Nejvěrnější láska je ta rodičovská, ta vydrţí aţ do konce ţivota. Nikdo z nás si nemůţe dlouhý ţivot naplánovat, můţe ale čestně ţít,lásku,dobro rozdávat. Na dobrého člověka kaţdý si rád vzpomene, v našich vzpomínkách navţdy zůstane. Mnohým lidem dnešní doba dělá starosti, všechny změny dějí se s velkou rychlostí. Počítače,internet,chytré mobily, lidé u nich vydrţí dlouhé hodiny. Nezbývá čas povídat si,dobrou knihu přečíst, kaţdodenní problémy nestíháme řešit. Setkávat se s přáteli na to čas uţ nezbývá, stresu, váţných nemocí neustále přibývá. Je nám dáno osudem jen jedenkrát ţít, snaţme se svůj ţivot co nejlépe proţít. V kruhu svojí rodiny, procházkami v přírodě ţivot proţijeme, zdravější a v pohodě. Cestovní doklady Informace o zapisování dětí do cestovního dokladu Do je možnost zapsat dítě do věku 10 let do již vydaného cestovního dokladu rodiče. Pokud rodič žádá o vydání nového cestovního dokladu a chce do něj zapsat dítě do věku 10 let, musí si o vydání požádat max. do , aby se zápis dítěte stačil provést. Od se zápisy dětí do cestovních dokladů rodičů neprovádějí. Dítě zapsané v cestovním dokladu rodiče může takto vycestovat do Od musí mít každý občan k vycestování do zahraničí svůj platný cestovní doklad. Zápisy se provádí na Městském úřadě v Rožnově pod Radhoštěm /hlavní budova na Náměstí/, oddělení cestovních dokladů. Rovněž tam se vyřizují i nové cestovní doklady. Bližší informace na matrice - M.Cabáková , nebo přímo na odd.cestovních dokladů v Rožnově p.radh., p.bártková nebo p.tomečková Informace z obce Mateřské centrum Sluníčko Mateřské centrum Sluníčko pořádá přednášku na téma Změny v sociálních dávkách od (mateřská, rodičák. a jiné) aneb vše co vás zajímá + prostor pro otázky, ve středu v 10 hod. Přednášet bude sociální pracovnice paní Mohylová z Hutiska. Těšíme se na vaši hojnou účast! Za mateřské centrum Lenka Stejskalová tel Výsledky 5. výzvy Místní akční skupiny Rožnovsko Ve čtvrtek 24. února 2011 proběhla veřejná obhajoba projektů při zasedání výběrové komise Místní akční skupiny Roţnovsko v rámci bodového hodnocení 5. výzvy MAS Roţnovsko. Ve výzvě bylo předloţeno celkem 10 projektů, z nichţ všechny splnily podmínky přijatelnosti a prošly administrativní kontrolou. Projekty byly předány výběrové komisi, která provedla jejich hodnocení na základě předem stanovených preferenčních kritérií. Kaţdý projekt byl hodnocen celou komisí, která odsouhlasila výsledný počet bodů. Z důvodu maximální transparentnosti měl moţnost být při tomto hodnocení také ţadatel a při bodování svého projektu také argumentovat. K podpoře bylo výběrovou komisí vybráno celkem 7 projektů, dále byly určeny 3 náhradní projekty, které budou mít šanci v případě vyřazení nebo sníţení dotace Státním zemědělským intervenčním fondem u některého z vybraných projektů. Seznam ţádostí byl dne 28. února 2011 předán na RO SZIF v Olomouci, kde byly jednotlivé ţádosti zaregistrovány a bude znovu provedena administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti. V rámci této kontroly budou ţadatelé vyzváni k doplnění případných formálních nedostatků. Statutární zástupci ţadatelů, jejichţ projekty úspěšně projdou touto kontrolou a budou schváleny CP SZIF v Praze, budou pozváni k podpisu Dohody o poskytnutí dotace. Podpisy dohody předpokládám na měsíce červen - červenec Obec Hutisko-Solanec v této výzvě a veřejné obhajobě uspěla se dvěma projekty a to vybudování dvou dětských hřišť. Více informací o těchto projektech a o moţnostech financování Vašich záměrů naleznete na Ing. Ondřej Neuman

9 R O Č N Í K 7, V Y D Á N Í 6 S T R Á N K A 9 Fotbalová sezóna pokračuje V květnu pokračoval kolotoč mistrovských utkání jarní části sezóny a zde Vám nabízíme jejich výsledkový přehled. 1. A třída mužů Zubří - Hutisko-Solanec 1:1 Škopek Bohuslav Vlachovice - Hutisko-Solanec 2:2 Šustek Juraj, Macíček Marek Hutisko-Solanec - Vidče 2:1 Křenek Robert, Petr Daniel Brumov B - Hutisko-Solanec 3:1 Mikulenka David Okresní přebor dorostu Poličná - Hutisko-Solanec 3:2 Koláček Josef, Fiurášek Lukáš Stříteţ n.b. - Hutisko-Solanec 1:1 Achcenit Patrik Hutisko-Solanec - Vidče 3:1 Koláček, Fiurášek, Kovář Zašová - Hutisko-Solanec 7:1 Krajská soutěž starší žáci Val. Klobouky - Hutisko-Solanec 2:0 Vlachovice - Hutisko-Solanec 1:0 Hutisko-Solanec - Ratiboř 0:6 Slavičín - Hutisko-Solanec 5:0 Krajská soutěž mladší žáci Val. Klobouky - Hutisko-Solanec 1:10 Vlachovice - Hutisko-Solanec 1:1 Kopecký Románek 6, Kopecký 2, Ţemba, Dorotík Hutisko-Solanec - Ratiboř 5:7 Kuběna 2, Kopecký, Románek 2 Slavičín - Hutisko-Solanec 1:0 Prezentace klubu: Katastrální úřad informuje Místní poplatky Obecní úřad Hutisko-Solanec upozorňuje občany, že do konce měsíce června je dle Obecně závazné vyhlášky stanovena splatnost místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek můžete uhradit v kanceláři paní Andrey Fiuráškové. Prodejna informuje Průmyslová prodejna Jednota Hutisko-Solanec informuje občany, že v pátek bude otevřeno od 7:30 hod. do 12:00 hod. V sobotu bude prodejna uzavřena.

10 S T R Á N K A 10 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 6 / H U T I S K O - S O L A N E C Inzerce Hlídáme děti i o prázdninách a to každé všední dopoledne od 8:00 12:00 hod. kromě středy. Pokud máte zájem, tak přihlášku najdete v prodejně potravin ve Vaší obci. Vyplněnou přihlášku pošlete na adresu: Karla Zapletalová Hutisko 706 Hutisko Solanec Nebo doneste osobně do DC Kaštánek, které se nachází v budově mateřské školy na Hutisku. Vyplněné přihlášky posílejte do konce června! V případě dotazů můţete volat na tel. číslo: PRODEJ BYTU 4+1 nabízíme k prodeji byt cca 85m2,náleţí k němu 3 sklepy,garáţ,malá zahrádka.balkón,nove vchodové dveře do bytu. byt je po rekonstrukci,s velkou chodbou,vestavěnou skříní,všechny dveře nové,rekonstruovaná koupelna s toaletou geberit, kuchyni Oresi ve které by zůstala i vestavená, nová lednice,byt ma prostorný obývák, stejně tak velký vedlejší pokoj,velkou chodbu,dva menši pokoje a kuchyň.v bytě jsou plastové okna. kontakt PRODEJ BYTU 3+1 nabízíme k prodeji byt 3+1,cca 72m2,s vestavěnou skříní v chodbě,plastovými oknami,balkonem,velmi nízké náklady na energie,v bytě mohou po dohodě zůstat spotřebiče.byt má prostorný obývací pokoj,menší dětský pokoj,loţnici a kuchyň. koupelna s toaletou je zděná. kontakt Plánujete svatbu nebo rodinnou oslavu? Penzion Staré časy na Horní Bečvě Vám nabízí své služby pronájem sálu zdarma ( kapacita 100 míst ) slavnostní menu, rauty a grilování novomanţelé mají ubytování ve svatební den zdarma kapacita penzionu 32 lůţek Kaţdá svatba je pro nás jedinečná a originální, proto nabízíme profesionální přístup a jednání ve stylovém a krásném prostředí. Kontaktujte nás na níţe uvedených číslech, rádi Vám sestavíme nabídku na míru. Penzion Staré časy Horní Bečva 367 mob: tel: Prodej kuřic před snůškou Cena dle stáří Nabízím také prodej vajíček paní Miklová, tel.: Zpravodaj obce Hutisko-Solanec - vydává Obec Hutisko-Solanec - povoleno Ministerstvem kultury ČR, dne reg. značka MK ČR E Vychází 1x měsíčně, neprodejné, uzávěrka příspěvků do č. 7/2011 je Zpracování příspěvků Petr Maléř prezentace na internetu: