Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj obce Hutisko-Solanec"

Transkript

1 Zpravodaj obce Hutisko-Solanec 6/2011 R O Č N Í K 7, V Y D Á N Í 6 1. Č E R V N A V dnešním vydání najdete Další jednání Rady obce strana 2 Matrikářka informuje strana 3 Vítání občanků strana 3 Zlatá srnčí trofej strana 4 Zprávy ze Základní školy strana 5 Informace z naší farnosti strana 7 Klub důchodců strana 8 MAS Rožnovsko strana 8 Květen plný fotbalu strana 8 Váţení spoluobčané. S L O V O S T A R O S T Y O B C E V prvním jarním měsíci tohoto roku, květnu, bylo v naší obci uspořádáno několik akcí pro širokou veřejnost. Zmínil bych se o dvou. První z nich byla hned na počátku měsíce, a to tradiční pouť. Po zkušenostech z minulých let přistoupil obecní úřad jako odpovědný organizátor pouti k citlivému a mírnému omezení v noci ze soboty na neděli. Všem prodejcům a provozovatelům atrakcí byl ze strany obecního úřadu sdělen poţadavek na dodrţování nočního klidu dle platné OZV. Po celou dobu pouti nedošlo k významnějším prohřeškům a porušení uvedené vyhlášky. Obec jako organizátor této akce touto cestou všem děkuje. V posledním víkendu proběhla druhá akce, kterou tentokrát organizovalo Občanské sdruţení Zákopčan. Kácení máje v areálu Na Zákopčí. Původní termín v sobotu byl z důvodu deštivého a chladného počasí operativně změněn na neděli 29. května. Přes značné obtíţe, které zapříčinilo počasí, a program nemohl být plně realizován, jak měli původně organizátoři zajištěný, dle počtu návštěvníků a jejich ohlasů byli všichni spokojeni. Především samotné veršované divadelní představení bylo diváky skvěle oceněno. Chtěl bych rovněţ poděkovat všem, kteří tuto akci organizovali za jejich čas a úsilí. Obecní úřad je plně nakloněn všechny podobné akce pořádané kteroukoliv sloţkou v obci podporovat a prostřednictvím kulturní komise zařadit do seznamu preferovaných akcí. Katastrální úřad informuje strana 9 Inzerce strana 10 S přáním všeho dobrého Ing. Vladimír Petružela starosta obce!!! Sláva nazdar výletu!!! Tři dny utekly jako voda a děcka ze Soláňku a Strunky jsou z Německa zpátky doma. A jak jsme se měli? Báječně! Osmihodinová cesta autobusem není nic, co by se nedalo zvládnout. Po příjezdu do místa ubytování Bad Saarow jsme si stačili pouze vyloţit zavazadla a uţ jsme pokračovali na krytý bazén, kde jsme si uţili různých skluzavek a tobogánů. Po večeři a návratu zpět na ubytovnu si děti vybalily věci a šup do pelíšků. Sobotní ráno nás přivítalo krásným počasím a tak hned po snídani proběhla rychlá zkouška na odpolední vystoupení. Potom se děti nastrojily do krojů, děvčata načesala copy a všichni jsme se přesunuli do hostujícího města Fürstenwalde, kde se Jarní festival konal. Tam se děti naobědvaly a odpoledne postupně zatančily a zazpívaly návštěvníkům festivalu. Dle potlesku, který sklidily, bylo jasné, ţe se vystoupení líbilo. V hodin Festival navštívil i velvyslanec České republiky v Berlíně pan PhDr. Milan Čoupek, který poděkoval účinkujícím i organizátorům a krátce pohovořil s našimi vedoucími. Potom jsme se přesunuli zpět do svého dočasného domova a tam jsme hráli různé hry a soutěţe. Nikomu se nechtělo jít brzy spát, takţe ranní buzení se podobalo rannímu mučení. A pak uţ jen nasnídat, sbalit a hurá domů. V tu chvíli by všichni ještě zůstali déle, ale čím více jsme se blíţili k domovu, nálada se otočila a kaţdý se uţ těšil zpět k mamince. Celý pobyt se o nás starala slečna Scheinert z organizačního týmu, která s našimi mladými vedoucími komunikovala v angličtině. Na závěr se sluší poděkovat Nadaci ţivot umělce, která nám na cestu poskytla finanční příspěvek ,- Kč a také firmě APRI a firmě Vitrum, obě z Roţnova, které rovněţ poskytly finanční příspěvky. A co nás čeká dál? Teď se chvíli ohřejeme doma, 2. července vystupujeme na Roţnovských slavnostech ve Valašském muzeu a v září tradiční Doţínky na Poskli. Přijďte se podívat, jestli jsme nepochytili nejaké německé manýry. Marcela Cabáková

2 R O Č N Í K 7, V Y D Á N Í 6 S T R Á N K A 2 Z jednání Rady obce 12. zasedání Rady obce Hutisko-Solanec proběhlo 9. května 2011 v kanceláři starosty obce za účasti všech radních. Rada obce Hutisko-Solanec schválila veřejnoprávní smlouvu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a obcí Hutisko-Solanec o působení městské policie Rožnov pod Radhoštěm na území obce Hutisko-Solanec. Rada obce Hutisko-Solanec schválila pronájem nebytových prostor části budovy Mateřské školy v Hutisku- Solanci č.p místnosti v 2. NP ve prospěch Dětského centra Kaštánek a Mateřského centra Sluníčko. Záměr pronájmu byl zveřejněn vyvěšením na úřední desce obecního úřadu od 8. dubna do 26. dubna Pronájem se sjednává na dobu určitou do a stanovuje roční nájemné za symbolickou 1,-- Kč v rámci podpory těchto aktivit. Rada obce Hutisko-Solanec schválila rozhodnutí č.j. 130/MK-S 5200/2011 SOLK o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2011 v rámci projektu Změna knihovního system Kp-win na system Kpwin SQL ve výši ,-- Kč. Rada obce Hutisko-Solanec projednala ţádost Josefa Flakse, J. Šavla 13, Ostrava o povolení hostování s lunaparkem na pouti v roce 2012 na parkoviště v centru obce. Rada obce rozhodla, že výběrové řízení na pronájem plochy bude uskutečněno v únoru Rada obce Hutisko-Solanec schválila ţádost o udělení licence na provozování veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní pro linku Horní Bečva Rožnov pod Radhoštěm Frenštát pod Radhoštěm Frýdek-Místek - Ostrava pro firmu ČSAD Vsetín a.s. se sídlem Ohrada 791, Vsetín. Proti udělení licence nemá Obec Hutisko-Solanec námitek s podmínkou, že po Obci Hutisko- Solanec nebude požadován finanční příspěvek nad rámec příspěvku pro zajištění dopravní obslužnosti dle smlouvy s Zlínským krajem pro rok Rada obce Hutisko-Solanec projednala ţádost Dany Cábové, Hutisko-Solanec 336 o prodloužení pronájmu nebytových prostor v přístavbě budovy obecního úřadu pro provozování kadeřnictví. Rada obce ukládá obecnímu úřadu, aby záměr pronájmu zveřejnil po dobu 15 dnů na úřední desce OÚ. Rada obce Hutisko-Solanec projednala ţádost Magdalény Petruželové o prodloužení pronájmu nebytových prostor v hospodářské budově vedle restaurace Na Salaši pro provozování Květinářství a skladu. Rada obce ukládá obecnímu úřadu, aby záměr pronájmu zveřejnil po dobu 15 dnů na úřední desce OÚ. Rada obce ukládá obecnímu úřadu, aby záměr pronájmu zveřejnil po dobu 15 dnů na úřední desce OÚ. Rada obce Hutisko-Solanec projednala ţádost Jaromíra Pavelky, Hutisko-Solanec 567 na jeho záměr o odkoupení pozemku parc.č. 537/28 o výměře 213 m2, v k.ú. Hutisko, obci Hutisko-Solanec. Rada obce ukládá obecnímu úřadu, aby záměr zveřejnil po dobu 15 dnů na úřední desce OÚ. Rada obce Hutisko-Solanec 1) rozhodla v souladu s ust. 81 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve věci veřejné zakázky na zhotovitele stavby Modernizace venkovního hřiště a přilehlého objektu pro multifunkční využití a volnočasové aktivity obyvatel zadávané ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka, a to nabídka uchazeče vedená pod pořadovým číslem 3: sdružení Cobbler s.r.o. EKKL a.s. tvořené účastníky sdružení: Cobbler s.r.o. se sídlem Zašová - Luhy 633, PSČ , a EKKL a.s. se sídlem Kroměříž, Altýře 582, PSČ , Rada obce Hutisko-Solanec projednala zprávu doručenou komisí pro hodnocení nabídek, z hodnocení veřejné zakázky Rozšíření separace odpadu v obci Hutisko-Solanec. V hodnocení ekonomické výhodnosti byla komisí doporučena nabídka uchazeče č.3, firmy MEVATEC s.r.o., Chelčického 1228, Roudnice nad Labem, jako nejvýhodnější. Rada obce Hutisko-Solanec schválila vítěze s.r.o., Chelčického 1228, Roudnice nad Labem a pověřila starostu obce k vydání rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky, zaslání oznámení o přidělení zakázky neúspěšným uchazečům a podpisu kupní smlouvy s vítězným uchazečem. Rada obce Hutisko-Solanec bere na vědomí aktuální rozsah zajištění dopravní obslužnosti měst a obcí Zlínského kraje dle smlouvy č. 0/0193/2010/DOP mezi Obcí Hutisko-Solanec a Zlínským krajem na rok 2011 v celkové výši ,-- Kč splatné ve dvou splátkách k a k Rada obce Hutisko-Solanec schválila zadavací dokumentaci pro veřejnou zakázku malého rozsahu na poskytovatele pojištění obecního majetku a zároveň vyhlašuje výběrové řízení. Ing. Vladimír Petružel starosta obce Petr Maléř místostarosta obce Rada obce Hutisko-Solanec projednala ţádost Jana Fajkuse a Ester Chrástecké, Hutisko-Solanec 512 o prodlouţení pronájmu bytu v budově obecního úřadu č. p. 512.

3 ZPRAVODAJ OBCE HUTISKO-SOLANEC STRÁNKA 3 6/2011 Matrikářka obce informuje Jubilanti v měsíci květnu 2011 Barabášová Marie Ručková Anna Koláčková Anděla Luzarová Ludmila Tovaryšová Boţena Fiurášek Václav Martinát Vladimír Kolečková Zdenka Volková Zdeňka Fusková Ludmila Půlová Zdeňka Trčka Ludvík č.p. 237 č.p. 333 č.p. 604 č.p. 348 č.p. 385 č.p. 505 č.p. 220 č.p. 500 č.p. 435 č.p. 224 č.p. 546 č.p. 494 Všem jubilantům srdečně blahopřejeme Poslední rozloučení v květnu 2011 Pavel Cvečka č. p. 307 ve věku 38 let František Pavlica č. p. 258 ve věku 96 let Všem příbuzným vyslovujeme upřímnou soustrast nad úmrtím blízkých Novorozeňátka v květnu 2011 Michaela Pavlicová Sofie Vašutová Veronika Vojkůvková č.p. 294 č.p. 391 č.p. 619 Blahopřejeme rodičům k narození dítěte a dětem přejeme hodně štěstí, zdraví a lásky v novém životě Vítání občánků Sluníčkem ozdobená neděle 22. května 2011 patřila novorozeným občánkům naší obce. Z 12 pozvaných se jich v obřadní síni sešla rovná polovina. 2 děvčátka a 4 chlapečky nejdříve přivítaly děti z mateřské školky se svým velmi pěkným vystoupením. Poté následoval proslov místostarosty obce p. Petra Maléře podkreslený zpěvem Anety Růčkové, za doprovodu houslí Kristýny Šedé a varhan Anny Macečkové. Maminky byly obdarovány kytičkou a děti dárečkem. Vše uzavřelo společné i rodinné fotografování. Všem dětem přejeme hodně zdraví a štěstí do ţivota a rodičům mnoho radosti ze svých potomků. Mezi přivítanými občánky byli: Linda Růčková, Michaela Pavlicová, Matyáš Volek, Radek Pavlica, Viktor Malina a Sebastián Fiurášek

4 ROČNÍK 7, VYDÁNÍ 6 STRÁNKA 4 Kulturní informace OBECNÍ KARASOVA KNIHOVNA oznamuje svým čtenářům, že 7. června bude knihovna uzavřena. Stále je možno přihlásit se do soutěže O nejlepší čtenářskou rodinku. V červnu proběhne v knihovně Pasování na čtenáře. Týká se žáků 1.třídy, kteří již umí číst. Čeká na ně malé překvapení. Čtenářům, kteří dosud nezaplatili členský příspěvek, připomínám, aby částku uhradili do konce června. Děti, studenti a důchodci platí 20 Kč, pracující 50 Kč na celý rok. Po dobu prázdnin je knihovna otevřena od 16 do 19 hodin. Na všechny návštěvníky se těší M. Fajkusová, knihovnice Zprávy z Mateřské školy Den matek Svátek, který vzdává hold ţenám, má ve světě i u nás dlouhou tradici. V naší zemi se začal slavit jiţ v roce 1923, ať uţ jako Mezinárodní den ţen, či po roce 1989 jako Den matek. Rozšířil se natolik, ţe vznikla novodobá tradice. Důkazem toho, ţe nejsme k této krásné oslavě ţen lhostejní, je besídka ke Dni matek v naší MŠ. Téměř dva měsíce intenzivní přípravy dětí pod vedením učitelek byly korunovány milým setkáním maminek, babiček, ale i tatínků a dědečků dne 9.5. v MŠ. Děti předvedly svůj um, jak na poli hudebním, hereckém, tak i jazykovém. Milé vystoupení flétniček vystřídal cizojazyčný veselý program malých angličtinářů. Maláčci, děti 3-5 leté, se předvedli s pásmem o zvířátkách a na tvářích maminek vykouzlili svou nádhernou dětskou přirozeností dojemný a veselý úsměv. A předškoláci? Jako kaţdý rok potěšili divadlem i pěkným pásmem širokou veřejnost dne 8.5. Na Salaši. Potom se ukázali na oslavě v MŠ a dne vystoupili se svým pásmem na květnovém setkání důchodců. Děti byly vţdy po zásluze za své výkony odměněny nejen potleskem, ale i malou sladkostí. Kromě písniček a básniček si pro své maminky děti připravily i přáníčka, vlastnoručně vyrobené dárečky a tím chtěly svým maminkám udělat tu největší radost na světě. G.Prášilová

5 S T R Á N K A 5 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 6 / Zprávy ze Základní školy Na výletě Květen a červen uţ dětem voní prázdninami. Hlavně taky proto, ţe začíná doba výletů. Společně s p. uč. Kantorovou jsem se dohodla uspořádat společný výlet pro sedmičku a šestku. Naši sestavu doplnila ještě p. uč. Chumchalová, a tak jsme všichni společně vyrazili 17. května ráno na dvoudenní výlet na Čeladnou. Cestovali jsme autobusy, vlakem a samozřejmě pěšky. Vţdyť to byl sportovní a turistický výlet. Z čeladenského nádraţí jsme se vydali směrem na Horní Čeladnou. Vedle hotelu Zámeček se nachází známý golfový areál a hned vedle jsou velké koňské stáje, které jsme si chtěli prohlédnout. Koně byli v ohradách, a tak jsme se v moderních stájích moc nezdrţeli a šli za nimi. Pro kluky byly asi největším záţitkem golfové míčky, které posbírali cestou kolem plotu oddělujícího hřiště./taky mám jeden doma / Pak jsme pokračovali v cestě na Horní Čeladnou, kde jsme si zajistili ubytování v hotelu Dejmon. Po příchodu nastalo to nejdůleţitější rozdělování pokojů. Pak totiţ můţe nastat to nejoblíbenější na výletě. Je to vzájemné navštěvování, pobíhání a setkávání na chodbách. Ale také se samozřejmě sportovalo. Venku bylo hřiště s umělým povrchem a ve sklepních místnostech někteří objevili kulečník a stolní tenis. Odpoledne před večeří jsme se ještě vydali na malou vycházku. Dozvěděli jsme se, ţe půlhodinu odtud je soukromá dančí obora. Paní kuchařka nás vybavila tvrdými rohlíky věděla proč. Kdyţ jsem tam totiţ přišli a daňci nás uviděli, pospíchali za námi k ohradě. Tušili, ţe jsme jim něco přinesli. Po večeři čekali chlapci a děvčata na tu nejdůleţitější informaci. Kdy bude večerka! Hodina se samozřejmě musí stanovit. Jenţe pak mají učitelé ještě hóóódně dlouho sluţbu kontrolovat, hlídat a znovu kontrolovat A ráno při snídani pak slyšíme, jak se ten či ta chlubí, ţe nespali vůbec, spali hodinu nebo dvě atd. I to k výletu nějak patří. Cestu zpět jsme si naplánovali pěšky přes Podolanky a Martiňák na Horní Bečvu. Byli jsme proto moc rádi, ţe i ve středu přijel pan Petr Mikunda, aby nám stejně jako v úterý odvezl velké tašky. Moc mu za to děkujeme. Kolem jedenácté hodiny jsme vyrazili. Počasí bylo zase příznivé, údolí Čeladenky patří v Beskydech mezi nejhezčí, jen ty nohy kdyby nebolely! Ale kdyţ jsme se vyškrábali na Martiňák, pak uţ se šlo jen z kopce. Na Horní Bečvě jsme stihli spoj na Novou, ale na Hutisko uţ se muselo dojít zase pěšky. Ty poslední stovky metrů bývají vţdy nejhorší. Ale snad mi dáte za pravdu. Kdyţ člověk něco proţije, něco dokáţe, pak se na to dobře vzpomíná. Je totiţ na co Dana Chasáková Den země - sběr papíru Novinkou letošního roku byl sběr papíru, který proběhl ve dnech dubna. Ţáci všech ročníků přinášeli časopisy, noviny,letáky, staré sešity a učebnice, no prostě všechen přebytečný papír. Sběračů bylo dost, ale vítězem se obvykle můţe stát jen jeden. U nás byli vítězové dva, a to Matěj a Leoš Cábovi, kteří celkově přinesli více neţ tři sta kilogramů papíru. Odměnou pro tyto šikovné chlapce byl kopací míč a také drobné sladkosti. Zbývající výtěţek byl pouţit na nákup knih do ţákovské knihovny. Celkově jsme do sběrny odvezli 1060 kg. Děkujeme všem sběračům a obecním představitelům za pomoc při odvozu tohoto velkého mnoţství papíru. V tomto ekologickém chování budeme dále pokračovat, jiţ nyní plánujeme další sběrovou akci na podzim a věříme, ţe se vás zapojí ještě více. Dana Chasáková Školní výlet 4. a 5. třídy V úterý ráno čtvrťáci a páťáci nedočkavě směřovali ke škole. Batůţky na zádech mluvily za vše- jede se na výlet! U školy nasedli do autobusu a se zkušeným řidičem p.skalíkem vyrazili vstříc záţitkům do Westernového městečka u Boskovic. Cesta příjemně ubíhala, sluníčko slibovalo horký den uţ jsme na místě. Do městečka doputovaly i další školy a všechny nás před Sallonem na Mein Street vítá samotný šerif a seznamuje nás s programem. Začínáme v přírodním amfiteátru, sledujeme ukázku práce sokolníků s několika dravci a koněm. Potom se vracíme do městečka a v Bance měníme koruny za dolary, abychom mohli platit na jednotlivých atrakcích: hod tomahavkem, hod oštěpem, rýţování zlata, malování obličeje a tetování, návštěva farmy s kozami a selaty.. A zase nás svolává šerif na další show: tanečnice s hady a fakír chodící po střepech a leţící na ostrých hřebech. Potom přišel pistolník, kterému visely kolty proklatě nízko a předváděl s nimi neuvěřitelné kousky. Viděli jsme také Antonia a jeho práskání bičem, aţ nám v uších zaléhalo. Mezi představeními, v souvislosti s tím, jak děti navštěvovaly obchody, se celé městečko postupně zaplňovalo malými pistolníky s kovbojskými klobouky na hlavách a ozývala se neustálá střelba. Horké hlavy šerif pohotově kropil gejzírem vody a moţná díky tomu nikdo nedostal úpal. Na konci jsme se všichni odebrali do amfiteátru, kde se proháněli divocí koně, kteří byli následně ochočeni. Dozvěděli jsme se, ţe indiáni neovládali koně silou, ale tím, ţe se jim snaţili porozumět. Takový kůň spolupracoval a předváděl poţadované pohyby. Vyvrcholením byla jízda muţe vestoje na třech koních zároveň.v závěru se s námi rozloučili uklánějící se koně, jezdec na návrší a ptáci, kteří na povel vzlétli k oblakům. Jen neradi jsme se loučili, ale na zpáteční cestě nás čekala ještě Olomouc, kde jme si prohlédli orloj, koupili poslední dárky a tradá domů. Unaveni, ale plní záţitků jsme se večer vrátili na Hutisko. Škoda, ţe takové výlety jsou jen jednou v roce... Helena Trefilová

6 S T R Á N K A 6 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 6 / Dějepisná exkurze Hlučín a Hrabyně Zprávy ze Základní školy Slezské zemské muzeum v Opavě spolu s Armádou ČR uspořádalo vzpomínkovou akci Hlučín Darkovičky 2011 k 66. výročí osvobození a k 73.výročí květnové mobilizace v Areálu čs. opevnění v Hlučíně Darkovičkách. Ţáci 7.,8. a 9. třídy s pedagogy M. Křenkovou, J. Stejskalovou, M. Fajkusem a P. Urdou se zúčastnili páteční generální zkoušky. Exkurze očima Martina Dorotíka ze 7.tř V pátek 20.května jsme se vydali na exkurzi do vesnice Darkovičky, která se nachází 2 km od Hlučína. Autobus zaparkoval u pevnosti Orel, která se od konce 2. světové války nezměnila. Pak jsme šli asi 500m k rekonstruovanému bunkru Alej. Tam jsme se pohodlně posadili do stínku a čekali na přílet bojových letounů, kterým tato akce začala. Pak následovala ukázka pozemní techniky transportéry, tanky a ukázka výcviku sluţebních psů. Potom nám vojáci ukázali bojové umění MUSADO. Kolem 11. hodiny přiletěl vrtulník a pilot předváděl, co všechno se s ním dá dělat. Po ukončení programu jsme šli na prohlídku pevnosti Alej. S průvodcem jsme si prošli celý bunkr. Nakonec jsme si mohli prohlédnout vojenskou techniku, která byla zaparkována na kraji lesa. Vrátili jsme se zpátky k bunkru Orel, nasedli do autobusu a jeli do Hrabyně do Památníku 2. světové války. Vešli jsme do Síně slávy, kde jsou uloţeny prsti hlíny ze všech významných bojišť a koncentračních táborů. Následovala prohlídka dokumentů, zbraní, uniforem... Byly tam televize, na kterých jsme si mohli pustit např. zvuk leteckých náletů, pochod vojáků apod. Po prohlídce Památníku jsme jeli domů. Tato exkurze byla velmi poučná a hezky zorganizovaná. Postřehy účastníků exkurze: L. Ličková, 7.tř...Pevnost mě velmi zaujala. Dozvěděla jsem se, ţe československé opevnění bylo nejlepší v celé Evropě... J. Skalík, 7.tř...Přesunuli jsme se do bunkru. Bylo v něm jen 5 stupňů. Paní průvodkyně nás provedla a ukázala nám, kde se vojáci umývali, spali, kam chodili na záchod. Zaujala mě místnost, ze které vojáci pozorovali, co se děje venku... N. Růčková 9.tř... Co se týče programu exkurze, myslím, ţe byl skvělý. Bylo to zábavné a zajímavé. Nebyla to ţádná nuda a pořád bylo se na co dívat. Nejen na krásné vojáky, ale také na jejich úţasný program. S návštěvou Darkoviček jsem byla maximálně spokojená... M. Růčka, 7.tř... Nakonec přiletěl vrtulník, který byl tak blízko, ţe na nás létala hlína z pole a všem na hlavě stály vlasy. Z vrtulníku vyskákali vojáci, kteří začali střílet slepými náboji. Všude byl dým z dýmovnic a dělobuchů... A úplně na závěr jsme si vlezli do tanků a prohlédli si je... L. Ličková, 7.tř... Památník v Hrabyni jsme si procházeli kaţdý sám svým tempem. Bylo velmi zvláštní vidět třeba fotografie z té doby. Lidé si dnes stěţují, ţe se jim ţije špatně, ale v té době to bylo daleko horší. Děti nebyly se svými rodiči, nevyvolení byli odvezeni do koncentračních táborů. Touto prohlídkou jsem se hodně poučila. Uţ nikdy v ţivotě nebudu litovat, ţe jsem se narodila zrovna v této době. Je mi strašně líto těch lidí, kteří kvůli neshodám mocných museli umřít.. N.Růčková 9.tř...I přesto, ţe jsem v hrabyňském Památníku byla jiţ podruhé, tak mi opět vyrazil dech... A. Třetinová, 7.tř... Tenhle den byl skvělý, poznali jsme něco nového. Exkurze byla velmi povedená! /zpracovala J. Stejskalová/ McDonald s Cup Je to největší fotbalový turnaj pro ţáky základních škol. Letos se konal uţ 14. ročník. Naše škola se pravidelně účastní této akce. Soutěţí se ve dvou kategoriích a účastnit se mohou nejen chlapci, ale i děvčata ve věku 6 11 let. Název celého turnaje napovídá hlavního partnera soutěţe společnost McDonald s ČR. Letošní tváří turnaje byl známý fotbalový reprezentant /dnes jiţ trenér/ Vladimír Cicer. V uplynulých letech to byl třeba i Tomáš Rosický nebo Jan Koller. Nejdříve probíhá okrskové kolo. To letošní se konalo opět v Roţnově pod Radoštěm. Někteří kluci mají moţnost poprvé si zahrát na velkém stadionu, porovnat si síly. Většinou tady skončila cesta hutiských reprezentantů. Letos se nám podařilo spolu s druţstvem Horní Bečvy postoupit do okresního kola do Valašského Meziříčí. Tady se sešlo sedm druţstev a konkurence byla samozřejmě větší. Přestoţe se nám nepodařilo postoupit ze skupiny do semifinálových bojů, myslím, ţe výkon hutiských ţáků tady zanechal dobrou stopu. Být vlastně sedmí v okrese, to není tak špatné, co říkáte? Dana Chasáková

7 R O Č N Í K 7, V Y D Á N Í 6 S T R Á N K A 7 Aktuality z farnosti a církve ani s jídlem a pitím pro tělo. Potřebujeme jíst pravidelně, často, abychom se cítili zdraví a mohli podávat výkony v práci a učení. Jeţíš chce, abychom podávali dobré výkony v lásce k Bohu a bliţním, abychom uměli pomáhat a odpouštět, k tomu nám chce pomáhat častým a upřímným přijímáním jeho samého ve svátosti oltářní. Podporujme děti v tomto chápání vlastním dobrým příkladem. 2. Pak jsou před námi svátky svatodušní 12.června. Při nich oslavíme Ducha Sv. třetí Boţí Osobu v Nejsvětější Trojici. Ten všechno na zemi oţivuje, nás lidi posvěcuje a spojuje do rodiny Kristovy církve. Je jistě velmi důleţitý. Proto se máme připravit na jeho svátky devítidenní poboţností.v předvečer slavnosti Seslání Ducha Sv. v sobotu v 17 hod. bude prodlouţená mše sv. s naléhavými prosbami za větší příchod a působení Ducha Sv.v našich ţivotech 3. V neděli 19.června je slavnost Nejsvětější Trojice. Mše v 8,45 hod. Ve čtvrtek 23.6.máme oslavit Boţí Tělo /Tělo a Krev Páně, jak se dnes ta slavnost nazývá./ V neděli 5.června ve farním kostele sv.josefa 15 dětí poprvé přijme Pána Jeţíše v Eucharistii při 1.svatém přijímání. Bude to při mši sv. v 8,30 hod. Zpovídání pro tyto děti i ostatní rodinné příslušníky bude ve čtvrtek 2.6. na slavnost Nanebevstoupení Páně od 15 do 17 hod. Mše je potom v 17,15 hod. Je to jistě krásná oslava, ale i závazek pro tyto děti, jejich rodiče,pro nás všechny. Vţdyť jako se člověk potřebuje mýt a koupat, jíst a pít, tak naše duše se potřebuje očišťovat od špíny hříchů ve svátosti smíření /sv.zpovědi/. A to nejen od těţkých hříchů, jak se i mnozí věřící dnes domnívají. To je asi stejné, jako by se někdo myl a koupal jen jednou nebo dvakrát za rok. Ono se dá na všechno zvyknout, i na špínu. Jak ale vypadá ţivot s takovým nemytým a neupraveným člověkem, který si zvykl na nepořádek, to si dnes v době hygieny sotva dovedeme představit. Proto bych měl chuť doporučit dětem i dospělým: Moţná trochu méně té vnější hygieny, za to větší péči o duševní a duchovní hygienu, kterou nám nabízí Kristus ve svátosti smíření /pokání, odpuštění/. Podobně bychom se měli chovat i ke svátosti oltářní, kterou přijímáme ve sv.přijímání. Říká se mu pokrm pro duši. Není to tedy ţádná jednorázovka, která by nás změnila k lepšímu, nasytila a my uţ nepotřebovali jíst. Tak to není Je to oslava Krista v Eucharistii, poděkování mu za to, ţe tu s námi stále přebývá ve svatostánku. Mše sv.začíná jiţ v 17 hod., po ní je slavnostní adorace a průvod kolem kostela. Zvu druţičky a všechny věřící. Další slavnost- Narození sv.jana Křtitele je den na to- v pátek mše 17,15. Do června patří ještě jedna slavnost: sv. apoštolů Petra a Pavla středa Mše sv. bude v 17,15 hod. Jsou to kdysi zasvěcené svátky,dnes se účast na mši svaté doporučuje. Na setkání s vámi v kostele při oslavě těchto tajemství víry se těší Otec Josef Arcidiecézní charita Olomouc vypisuje výběrové řízení na funkci: ŘEDITEL/ŘEDITELKA CHARITY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Základní požadavky: SŠ nebo VŠ vzdělání morální a občanská bezúhonnost základní orientace v právních předpisech nutných k řízení organizace (personalistika, účetnictví, hospodaření s majetkem, ) základní orientace v oblasti problematiky zdravotnictví, sociálních věcí a humanitární pomoci osobní zakotvení v křesťanských principech a hodnotách a ochota pracovat a řídit organizaci v duchu těchto hodnot ochota vzdělávat se řidičský průkaz skupiny B znalosti práce na PC a ovládání kancelářského software (MS Office, e- maily, internet) Kompletní přihlášky v zalepené obálce a označené nápisem: Výběrové řízení Valašské Meziříčí musí být doručeny nejpozději do pátku do hodin na adresu: Arcidiecézní charita Olomouc, Křížkovského 6, Olomouc (tel.: , Arcidiecézní charita Olomouc si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení v jeho průběhu bez udání důvodu, případně nevybrat žádného uchazeče. Další informace lze získat na uvedené adrese Arcidiecézní charity Olomouc.

8 S T R Á N K A 8 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 6 / KLUB DŮCHODCŮ O životě - Mikundová Naděţda. Ţivot kaţdému z nás jiným směrem ubíhá, někomu osud štěstí přeje, jinému ho odpírá. Vracíme se ve vzpomínkách často do dětství, v něm byl náš ţivot ten nejhezčí. S nostalgií vzpomene si na tu dobu kaţdý z nás, hlavně po létech, kdy uţ není mlád. Během času zmoudřeli jsme,někdo málo,někdo víc, co je v ţivotě důleţité uţ dokáţem říct. Kromě zdraví je to láska ve všech podobách, které stále provází celý ţivot náš. Ten kdo lásku poznal, nejkrásnější lidský cit, nedokáţe bez ni ţít. Nejvěrnější láska je ta rodičovská, ta vydrţí aţ do konce ţivota. Nikdo z nás si nemůţe dlouhý ţivot naplánovat, můţe ale čestně ţít,lásku,dobro rozdávat. Na dobrého člověka kaţdý si rád vzpomene, v našich vzpomínkách navţdy zůstane. Mnohým lidem dnešní doba dělá starosti, všechny změny dějí se s velkou rychlostí. Počítače,internet,chytré mobily, lidé u nich vydrţí dlouhé hodiny. Nezbývá čas povídat si,dobrou knihu přečíst, kaţdodenní problémy nestíháme řešit. Setkávat se s přáteli na to čas uţ nezbývá, stresu, váţných nemocí neustále přibývá. Je nám dáno osudem jen jedenkrát ţít, snaţme se svůj ţivot co nejlépe proţít. V kruhu svojí rodiny, procházkami v přírodě ţivot proţijeme, zdravější a v pohodě. Cestovní doklady Informace o zapisování dětí do cestovního dokladu Do je možnost zapsat dítě do věku 10 let do již vydaného cestovního dokladu rodiče. Pokud rodič žádá o vydání nového cestovního dokladu a chce do něj zapsat dítě do věku 10 let, musí si o vydání požádat max. do , aby se zápis dítěte stačil provést. Od se zápisy dětí do cestovních dokladů rodičů neprovádějí. Dítě zapsané v cestovním dokladu rodiče může takto vycestovat do Od musí mít každý občan k vycestování do zahraničí svůj platný cestovní doklad. Zápisy se provádí na Městském úřadě v Rožnově pod Radhoštěm /hlavní budova na Náměstí/, oddělení cestovních dokladů. Rovněž tam se vyřizují i nové cestovní doklady. Bližší informace na matrice - M.Cabáková , nebo přímo na odd.cestovních dokladů v Rožnově p.radh., p.bártková nebo p.tomečková Informace z obce Mateřské centrum Sluníčko Mateřské centrum Sluníčko pořádá přednášku na téma Změny v sociálních dávkách od (mateřská, rodičák. a jiné) aneb vše co vás zajímá + prostor pro otázky, ve středu v 10 hod. Přednášet bude sociální pracovnice paní Mohylová z Hutiska. Těšíme se na vaši hojnou účast! Za mateřské centrum Lenka Stejskalová tel Výsledky 5. výzvy Místní akční skupiny Rožnovsko Ve čtvrtek 24. února 2011 proběhla veřejná obhajoba projektů při zasedání výběrové komise Místní akční skupiny Roţnovsko v rámci bodového hodnocení 5. výzvy MAS Roţnovsko. Ve výzvě bylo předloţeno celkem 10 projektů, z nichţ všechny splnily podmínky přijatelnosti a prošly administrativní kontrolou. Projekty byly předány výběrové komisi, která provedla jejich hodnocení na základě předem stanovených preferenčních kritérií. Kaţdý projekt byl hodnocen celou komisí, která odsouhlasila výsledný počet bodů. Z důvodu maximální transparentnosti měl moţnost být při tomto hodnocení také ţadatel a při bodování svého projektu také argumentovat. K podpoře bylo výběrovou komisí vybráno celkem 7 projektů, dále byly určeny 3 náhradní projekty, které budou mít šanci v případě vyřazení nebo sníţení dotace Státním zemědělským intervenčním fondem u některého z vybraných projektů. Seznam ţádostí byl dne 28. února 2011 předán na RO SZIF v Olomouci, kde byly jednotlivé ţádosti zaregistrovány a bude znovu provedena administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti. V rámci této kontroly budou ţadatelé vyzváni k doplnění případných formálních nedostatků. Statutární zástupci ţadatelů, jejichţ projekty úspěšně projdou touto kontrolou a budou schváleny CP SZIF v Praze, budou pozváni k podpisu Dohody o poskytnutí dotace. Podpisy dohody předpokládám na měsíce červen - červenec Obec Hutisko-Solanec v této výzvě a veřejné obhajobě uspěla se dvěma projekty a to vybudování dvou dětských hřišť. Více informací o těchto projektech a o moţnostech financování Vašich záměrů naleznete na Ing. Ondřej Neuman

9 R O Č N Í K 7, V Y D Á N Í 6 S T R Á N K A 9 Fotbalová sezóna pokračuje V květnu pokračoval kolotoč mistrovských utkání jarní části sezóny a zde Vám nabízíme jejich výsledkový přehled. 1. A třída mužů Zubří - Hutisko-Solanec 1:1 Škopek Bohuslav Vlachovice - Hutisko-Solanec 2:2 Šustek Juraj, Macíček Marek Hutisko-Solanec - Vidče 2:1 Křenek Robert, Petr Daniel Brumov B - Hutisko-Solanec 3:1 Mikulenka David Okresní přebor dorostu Poličná - Hutisko-Solanec 3:2 Koláček Josef, Fiurášek Lukáš Stříteţ n.b. - Hutisko-Solanec 1:1 Achcenit Patrik Hutisko-Solanec - Vidče 3:1 Koláček, Fiurášek, Kovář Zašová - Hutisko-Solanec 7:1 Krajská soutěž starší žáci Val. Klobouky - Hutisko-Solanec 2:0 Vlachovice - Hutisko-Solanec 1:0 Hutisko-Solanec - Ratiboř 0:6 Slavičín - Hutisko-Solanec 5:0 Krajská soutěž mladší žáci Val. Klobouky - Hutisko-Solanec 1:10 Vlachovice - Hutisko-Solanec 1:1 Kopecký Románek 6, Kopecký 2, Ţemba, Dorotík Hutisko-Solanec - Ratiboř 5:7 Kuběna 2, Kopecký, Románek 2 Slavičín - Hutisko-Solanec 1:0 Prezentace klubu: Katastrální úřad informuje Místní poplatky Obecní úřad Hutisko-Solanec upozorňuje občany, že do konce měsíce června je dle Obecně závazné vyhlášky stanovena splatnost místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek můžete uhradit v kanceláři paní Andrey Fiuráškové. Prodejna informuje Průmyslová prodejna Jednota Hutisko-Solanec informuje občany, že v pátek bude otevřeno od 7:30 hod. do 12:00 hod. V sobotu bude prodejna uzavřena.

10 S T R Á N K A 10 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 6 / H U T I S K O - S O L A N E C Inzerce Hlídáme děti i o prázdninách a to každé všední dopoledne od 8:00 12:00 hod. kromě středy. Pokud máte zájem, tak přihlášku najdete v prodejně potravin ve Vaší obci. Vyplněnou přihlášku pošlete na adresu: Karla Zapletalová Hutisko 706 Hutisko Solanec Nebo doneste osobně do DC Kaštánek, které se nachází v budově mateřské školy na Hutisku. Vyplněné přihlášky posílejte do konce června! V případě dotazů můţete volat na tel. číslo: PRODEJ BYTU 4+1 nabízíme k prodeji byt cca 85m2,náleţí k němu 3 sklepy,garáţ,malá zahrádka.balkón,nove vchodové dveře do bytu. byt je po rekonstrukci,s velkou chodbou,vestavěnou skříní,všechny dveře nové,rekonstruovaná koupelna s toaletou geberit, kuchyni Oresi ve které by zůstala i vestavená, nová lednice,byt ma prostorný obývák, stejně tak velký vedlejší pokoj,velkou chodbu,dva menši pokoje a kuchyň.v bytě jsou plastové okna. kontakt PRODEJ BYTU 3+1 nabízíme k prodeji byt 3+1,cca 72m2,s vestavěnou skříní v chodbě,plastovými oknami,balkonem,velmi nízké náklady na energie,v bytě mohou po dohodě zůstat spotřebiče.byt má prostorný obývací pokoj,menší dětský pokoj,loţnici a kuchyň. koupelna s toaletou je zděná. kontakt Plánujete svatbu nebo rodinnou oslavu? Penzion Staré časy na Horní Bečvě Vám nabízí své služby pronájem sálu zdarma ( kapacita 100 míst ) slavnostní menu, rauty a grilování novomanţelé mají ubytování ve svatební den zdarma kapacita penzionu 32 lůţek Kaţdá svatba je pro nás jedinečná a originální, proto nabízíme profesionální přístup a jednání ve stylovém a krásném prostředí. Kontaktujte nás na níţe uvedených číslech, rádi Vám sestavíme nabídku na míru. Penzion Staré časy Horní Bečva 367 mob: tel: Prodej kuřic před snůškou Cena dle stáří Nabízím také prodej vajíček paní Miklová, tel.: Zpravodaj obce Hutisko-Solanec - vydává Obec Hutisko-Solanec - povoleno Ministerstvem kultury ČR, dne reg. značka MK ČR E Vychází 1x měsíčně, neprodejné, uzávěrka příspěvků do č. 7/2011 je Zpracování příspěvků Petr Maléř prezentace na internetu:

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Comenius meeting Dánsko Svendborg Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Sobota 5. září 2009 Kodaň Svendborg Neděle 6. září 2009 Ostrov Strynø Pondělí 7. září 2009 Ostrov Strynø Svendborg Úterý

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Petr Bohušík,

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se.

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se. Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se Sestry a bratři, Přinášíme vám v tomto zpravodaji informace o aktivitách,

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

24/05/2012- RO U Příloha k usnesení z 24. zasedání rady obce konané dne v 17. hodin v kanceláři starosty obce

24/05/2012- RO U Příloha k usnesení z 24. zasedání rady obce konané dne v 17. hodin v kanceláři starosty obce 24/05/2012- RO U Příloha k usnesení z 24. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2012 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář úřadu tel ,

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář úřadu tel , Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář úřadu tel. 325 57 00, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 40/206 konaného dne 8. 2. 206 od 6:30

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

16/09/2011- RO U Příloha k usnesení z 16. zasedání rady obce konané dne 12. 9. 2011 v kanceláři starosty obce

16/09/2011- RO U Příloha k usnesení z 16. zasedání rady obce konané dne 12. 9. 2011 v kanceláři starosty obce 16/09/2011- RO U Příloha k usnesení z 16. zasedání rady obce konané dne 12. 9. 2011 v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová Omluven:

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

* jede přes Hutisko-Solanec ±»

* jede přes Hutisko-Solanec ±» ± BARDEJOV 9 00.25 jede přes Poprad, Prešov 65 61 ±» * ±» ±» 90 ±» 89 BÍLÁ 13 5.30 05.45 08.15 08.15 11.45 14.20 14.30 15.00 15.30 * jede přes Hutisko-Solanec ±» 90 ±» 89 BÍLÁ, 13 15.00 15.30 Bumbálka,st.hr.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku Projekt: ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 20. 11. 2016 26. 11. 2016 Místo: Název akce: Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska

Více

Učitelský tým FZŠ Táborská ve složení Naďa Kolářová, Zuzana Kopasová,

Učitelský tým FZŠ Táborská ve složení Naďa Kolářová, Zuzana Kopasová, Červen 2008 Olympiáda škol Prahy 4 Součástí slavnostního zahájení Dětských olympijských her 4x4, které se konalo v neděli 1. 6. v příjemném prostředí O2 Žlutých lázní, byl závod dračích lodí. Klání se

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

www.zsspecrymarov.cz Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček 1. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní

Více

Příloha k usnesení. z 28. zasedání rady obce konané dne v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 28. zasedání rady obce konané dne v 17. hodin v kanceláři starosty obce 28/08/2016- RO U Příloha k usnesení z 28. zasedání rady obce konané dne 8.8.2016 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing.Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Ing. Pavla Novosadová,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin 47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Září Vítání prvňáčků

Září Vítání prvňáčků Září Vítání prvňáčků Letošní školní rok začal v pondělí 3.září. Již tradičně se všichni budoucí prvňáčci (letos jich je 48) shromáždili se svými rodiči na školním hřišti. Čekaly tam na ně paní učitelky

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Mokrovratský zpravodaj

Mokrovratský zpravodaj číslo 7 červenec 2015 Mokrovratský zpravodaj Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště a okolí Vážení spoluobčané, budeme rádi, pokud si i v létě najdete chvilku na Mokrovratský zpravodaj. Mnozí jistě relaxujete

Více

z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin

z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin 11/07/2015- RO U Příloha k usnesení z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Z Chorvatska vezeme medaile

Z Chorvatska vezeme medaile Z Chorvatska vezeme medaile Jsou za námi další, již XXIV.Mezinárodní salesiánské hry, které se konaly v chorvatském Zagrebu. Již tradičně několik let Česká republika vyslala své nejlepší stolní tenisty,

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

LEDEN O KRÁLE V HOKEJOVÝCH NÁJEZDECH. Turnaj v kalču, v člověče, nezlob se, v dámě a skládání puzzle

LEDEN O KRÁLE V HOKEJOVÝCH NÁJEZDECH. Turnaj v kalču, v člověče, nezlob se, v dámě a skládání puzzle LEDEN Turnaj v kalču, v člověče, nezlob se, v dámě a skládání puzzle O KRÁLE V HOKEJOVÝCH NÁJEZDECH KDY: 4. 1. 2011 KDE: Hřiště u střediska VEDOUCÍ: Michal Šimáček ÚČASTNÍCI: 1. Filip Caránek, 2. Dušan

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Usnesení č. 8 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. února 2015 v přednáškové místnosti Muzea

Usnesení č. 8 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. února 2015 v přednáškové místnosti Muzea Usnesení č. 8 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. února 2015 v přednáškové místnosti Muzea Přítomni: Omluveni: Bechová Ivana, Janderka Richard, Nováková Helena, Ing. Věra

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Konečně už nám vysvitlo sluníčko, a tak jsme si ho vyrazili užít ven, do přírody. Čas na psaní Deváťáckých novin jsme si ale samozřejmě také našli. V tomto čísle se dozvíte, co se dělo od 6.

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA BŘEZEN 2017 ŠKOLNÍ PLES V pátek 3. března se konal v Kodymově národním domě v Opočně stužkovací ples naší školy, kde byli

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská knihovna

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři,

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři, ZŠ Brněnec 3. číslo časopisu Školák školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz Vážení čtenáři, právě držíte v ruce třetí číslo školního časopisu ve školním roce 2015 / 2016. Redakce školního časopisu si

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Zpravodaj 5. Nová výsadba v obci. Městyse Knínice u Boskovic 2008

Zpravodaj 5. Nová výsadba v obci. Městyse Knínice u Boskovic 2008 Zpravodaj 5 Městyse Knínice u Boskovic 2008 Nová výsadba v obci V průběhu měsíce dubna byla provedena v naší obci výsadba zeleně odbornou firmou. Byly tak z části nahrazeny stromy, které již svým vzrůstem

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

Adéla Davidová: K filmu Robinson Crusoe

Adéla Davidová: K filmu Robinson Crusoe Kalendář 9. 13. 5. škola v přírodě, Černý Důl 20. 5. integrační aktivita MŠ a ZŠ 1. 6. dětský den 3. 6. projektový den: Den životního prostředí 10. 6. integrační aktivita MŠ a ZŠ 10. 6. florbalový turnaj

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

U S N E S E N Í. ze 48. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne

U S N E S E N Í. ze 48. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 1 U S N E S E N Í ze 48. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 18.01.2010 Zastupitelstvo obce I. provedlo kontrolu usnesení 46. a 47. zasedání ZO II. schvaluje následující program jednání: 1. Kontrola

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017 Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

TILIA. Školní časopis

TILIA. Školní časopis Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov Školní časopis TILIA Redakční rada: Mgr. Tomáš Zajíček Mgr. Petr Galečka Mgr. Dobroslava Jagošová Mgr. Eva Ondrušová Mgr. Zdeňka Veverková Náklad:

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

PROGRAM DUBEN 2011. UNB přeje krásné proţití svátků velikonočních

PROGRAM DUBEN 2011. UNB přeje krásné proţití svátků velikonočních Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

14.vydání - březen 2009

14.vydání - březen 2009 14.vydání - březen 2009 Zájezd na dětskou lední revue v Hradci Králové Všichni jsme ( alespoň si to myslíme ) pracovali podle svých sil, a proto si na závěr prvního pololetí také zasloužíme odpovídající

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída Naše poslední společné dobrodružství začalo v pondělí 2. června. Vlakem a posléze autobusem jsme dojeli do Roztok u Křivoklátu a odtud pokračovali pěšky ke známé chatě Emílovně. Ta byla cílovým místem

Více

Zápis č. 3/2016 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne od hod.

Zápis č. 3/2016 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne od hod. Zápis č. 3/2016 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne 1.3.2016 od 19.00 hod. Přítomni: dle presenční listiny, která je nedílnou součástí přílohou tohoto zápisu Omluveni: --------------- Neomluveni:

Více

Národní památkový ústav vyzývá uchazeče k předložení nabídky pro níže specifikovanou nabídku pronájmu komerčních prostor:

Národní památkový ústav vyzývá uchazeče k předložení nabídky pro níže specifikovanou nabídku pronájmu komerčních prostor: Název veřejné zakázky: Zámek Náměšť nad Oslavou Nabídka pronájmu restauračního prostoru čp. 2, tzv. Zámecká restaurace Na valech Zadavatel: Národní památkový ústav, Územní památková správa České Budějovice

Více

Exkurze na 22. základnu Vrtulníkového letectva

Exkurze na 22. základnu Vrtulníkového letectva Exkurze na 22. základnu Vrtulníkového letectva Ve čtvrtek ráno čekalo na autobusové zastávce v Plumlově 33 žáků 8. A a 8. B pod dohledem pánů učitelů Pavla Majoršina a Tomáše Poláka. Konečně se v 7:30

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více