Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj obce Hutisko-Solanec"

Transkript

1 Zpravodaj obce Hutisko-Solanec 6/2011 R O Č N Í K 7, V Y D Á N Í 6 1. Č E R V N A V dnešním vydání najdete Další jednání Rady obce strana 2 Matrikářka informuje strana 3 Vítání občanků strana 3 Zlatá srnčí trofej strana 4 Zprávy ze Základní školy strana 5 Informace z naší farnosti strana 7 Klub důchodců strana 8 MAS Rožnovsko strana 8 Květen plný fotbalu strana 8 Váţení spoluobčané. S L O V O S T A R O S T Y O B C E V prvním jarním měsíci tohoto roku, květnu, bylo v naší obci uspořádáno několik akcí pro širokou veřejnost. Zmínil bych se o dvou. První z nich byla hned na počátku měsíce, a to tradiční pouť. Po zkušenostech z minulých let přistoupil obecní úřad jako odpovědný organizátor pouti k citlivému a mírnému omezení v noci ze soboty na neděli. Všem prodejcům a provozovatelům atrakcí byl ze strany obecního úřadu sdělen poţadavek na dodrţování nočního klidu dle platné OZV. Po celou dobu pouti nedošlo k významnějším prohřeškům a porušení uvedené vyhlášky. Obec jako organizátor této akce touto cestou všem děkuje. V posledním víkendu proběhla druhá akce, kterou tentokrát organizovalo Občanské sdruţení Zákopčan. Kácení máje v areálu Na Zákopčí. Původní termín v sobotu byl z důvodu deštivého a chladného počasí operativně změněn na neděli 29. května. Přes značné obtíţe, které zapříčinilo počasí, a program nemohl být plně realizován, jak měli původně organizátoři zajištěný, dle počtu návštěvníků a jejich ohlasů byli všichni spokojeni. Především samotné veršované divadelní představení bylo diváky skvěle oceněno. Chtěl bych rovněţ poděkovat všem, kteří tuto akci organizovali za jejich čas a úsilí. Obecní úřad je plně nakloněn všechny podobné akce pořádané kteroukoliv sloţkou v obci podporovat a prostřednictvím kulturní komise zařadit do seznamu preferovaných akcí. Katastrální úřad informuje strana 9 Inzerce strana 10 S přáním všeho dobrého Ing. Vladimír Petružela starosta obce!!! Sláva nazdar výletu!!! Tři dny utekly jako voda a děcka ze Soláňku a Strunky jsou z Německa zpátky doma. A jak jsme se měli? Báječně! Osmihodinová cesta autobusem není nic, co by se nedalo zvládnout. Po příjezdu do místa ubytování Bad Saarow jsme si stačili pouze vyloţit zavazadla a uţ jsme pokračovali na krytý bazén, kde jsme si uţili různých skluzavek a tobogánů. Po večeři a návratu zpět na ubytovnu si děti vybalily věci a šup do pelíšků. Sobotní ráno nás přivítalo krásným počasím a tak hned po snídani proběhla rychlá zkouška na odpolední vystoupení. Potom se děti nastrojily do krojů, děvčata načesala copy a všichni jsme se přesunuli do hostujícího města Fürstenwalde, kde se Jarní festival konal. Tam se děti naobědvaly a odpoledne postupně zatančily a zazpívaly návštěvníkům festivalu. Dle potlesku, který sklidily, bylo jasné, ţe se vystoupení líbilo. V hodin Festival navštívil i velvyslanec České republiky v Berlíně pan PhDr. Milan Čoupek, který poděkoval účinkujícím i organizátorům a krátce pohovořil s našimi vedoucími. Potom jsme se přesunuli zpět do svého dočasného domova a tam jsme hráli různé hry a soutěţe. Nikomu se nechtělo jít brzy spát, takţe ranní buzení se podobalo rannímu mučení. A pak uţ jen nasnídat, sbalit a hurá domů. V tu chvíli by všichni ještě zůstali déle, ale čím více jsme se blíţili k domovu, nálada se otočila a kaţdý se uţ těšil zpět k mamince. Celý pobyt se o nás starala slečna Scheinert z organizačního týmu, která s našimi mladými vedoucími komunikovala v angličtině. Na závěr se sluší poděkovat Nadaci ţivot umělce, která nám na cestu poskytla finanční příspěvek ,- Kč a také firmě APRI a firmě Vitrum, obě z Roţnova, které rovněţ poskytly finanční příspěvky. A co nás čeká dál? Teď se chvíli ohřejeme doma, 2. července vystupujeme na Roţnovských slavnostech ve Valašském muzeu a v září tradiční Doţínky na Poskli. Přijďte se podívat, jestli jsme nepochytili nejaké německé manýry. Marcela Cabáková

2 R O Č N Í K 7, V Y D Á N Í 6 S T R Á N K A 2 Z jednání Rady obce 12. zasedání Rady obce Hutisko-Solanec proběhlo 9. května 2011 v kanceláři starosty obce za účasti všech radních. Rada obce Hutisko-Solanec schválila veřejnoprávní smlouvu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a obcí Hutisko-Solanec o působení městské policie Rožnov pod Radhoštěm na území obce Hutisko-Solanec. Rada obce Hutisko-Solanec schválila pronájem nebytových prostor části budovy Mateřské školy v Hutisku- Solanci č.p místnosti v 2. NP ve prospěch Dětského centra Kaštánek a Mateřského centra Sluníčko. Záměr pronájmu byl zveřejněn vyvěšením na úřední desce obecního úřadu od 8. dubna do 26. dubna Pronájem se sjednává na dobu určitou do a stanovuje roční nájemné za symbolickou 1,-- Kč v rámci podpory těchto aktivit. Rada obce Hutisko-Solanec schválila rozhodnutí č.j. 130/MK-S 5200/2011 SOLK o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2011 v rámci projektu Změna knihovního system Kp-win na system Kpwin SQL ve výši ,-- Kč. Rada obce Hutisko-Solanec projednala ţádost Josefa Flakse, J. Šavla 13, Ostrava o povolení hostování s lunaparkem na pouti v roce 2012 na parkoviště v centru obce. Rada obce rozhodla, že výběrové řízení na pronájem plochy bude uskutečněno v únoru Rada obce Hutisko-Solanec schválila ţádost o udělení licence na provozování veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní pro linku Horní Bečva Rožnov pod Radhoštěm Frenštát pod Radhoštěm Frýdek-Místek - Ostrava pro firmu ČSAD Vsetín a.s. se sídlem Ohrada 791, Vsetín. Proti udělení licence nemá Obec Hutisko-Solanec námitek s podmínkou, že po Obci Hutisko- Solanec nebude požadován finanční příspěvek nad rámec příspěvku pro zajištění dopravní obslužnosti dle smlouvy s Zlínským krajem pro rok Rada obce Hutisko-Solanec projednala ţádost Dany Cábové, Hutisko-Solanec 336 o prodloužení pronájmu nebytových prostor v přístavbě budovy obecního úřadu pro provozování kadeřnictví. Rada obce ukládá obecnímu úřadu, aby záměr pronájmu zveřejnil po dobu 15 dnů na úřední desce OÚ. Rada obce Hutisko-Solanec projednala ţádost Magdalény Petruželové o prodloužení pronájmu nebytových prostor v hospodářské budově vedle restaurace Na Salaši pro provozování Květinářství a skladu. Rada obce ukládá obecnímu úřadu, aby záměr pronájmu zveřejnil po dobu 15 dnů na úřední desce OÚ. Rada obce ukládá obecnímu úřadu, aby záměr pronájmu zveřejnil po dobu 15 dnů na úřední desce OÚ. Rada obce Hutisko-Solanec projednala ţádost Jaromíra Pavelky, Hutisko-Solanec 567 na jeho záměr o odkoupení pozemku parc.č. 537/28 o výměře 213 m2, v k.ú. Hutisko, obci Hutisko-Solanec. Rada obce ukládá obecnímu úřadu, aby záměr zveřejnil po dobu 15 dnů na úřední desce OÚ. Rada obce Hutisko-Solanec 1) rozhodla v souladu s ust. 81 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve věci veřejné zakázky na zhotovitele stavby Modernizace venkovního hřiště a přilehlého objektu pro multifunkční využití a volnočasové aktivity obyvatel zadávané ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka, a to nabídka uchazeče vedená pod pořadovým číslem 3: sdružení Cobbler s.r.o. EKKL a.s. tvořené účastníky sdružení: Cobbler s.r.o. se sídlem Zašová - Luhy 633, PSČ , a EKKL a.s. se sídlem Kroměříž, Altýře 582, PSČ , Rada obce Hutisko-Solanec projednala zprávu doručenou komisí pro hodnocení nabídek, z hodnocení veřejné zakázky Rozšíření separace odpadu v obci Hutisko-Solanec. V hodnocení ekonomické výhodnosti byla komisí doporučena nabídka uchazeče č.3, firmy MEVATEC s.r.o., Chelčického 1228, Roudnice nad Labem, jako nejvýhodnější. Rada obce Hutisko-Solanec schválila vítěze s.r.o., Chelčického 1228, Roudnice nad Labem a pověřila starostu obce k vydání rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky, zaslání oznámení o přidělení zakázky neúspěšným uchazečům a podpisu kupní smlouvy s vítězným uchazečem. Rada obce Hutisko-Solanec bere na vědomí aktuální rozsah zajištění dopravní obslužnosti měst a obcí Zlínského kraje dle smlouvy č. 0/0193/2010/DOP mezi Obcí Hutisko-Solanec a Zlínským krajem na rok 2011 v celkové výši ,-- Kč splatné ve dvou splátkách k a k Rada obce Hutisko-Solanec schválila zadavací dokumentaci pro veřejnou zakázku malého rozsahu na poskytovatele pojištění obecního majetku a zároveň vyhlašuje výběrové řízení. Ing. Vladimír Petružel starosta obce Petr Maléř místostarosta obce Rada obce Hutisko-Solanec projednala ţádost Jana Fajkuse a Ester Chrástecké, Hutisko-Solanec 512 o prodlouţení pronájmu bytu v budově obecního úřadu č. p. 512.

3 ZPRAVODAJ OBCE HUTISKO-SOLANEC STRÁNKA 3 6/2011 Matrikářka obce informuje Jubilanti v měsíci květnu 2011 Barabášová Marie Ručková Anna Koláčková Anděla Luzarová Ludmila Tovaryšová Boţena Fiurášek Václav Martinát Vladimír Kolečková Zdenka Volková Zdeňka Fusková Ludmila Půlová Zdeňka Trčka Ludvík č.p. 237 č.p. 333 č.p. 604 č.p. 348 č.p. 385 č.p. 505 č.p. 220 č.p. 500 č.p. 435 č.p. 224 č.p. 546 č.p. 494 Všem jubilantům srdečně blahopřejeme Poslední rozloučení v květnu 2011 Pavel Cvečka č. p. 307 ve věku 38 let František Pavlica č. p. 258 ve věku 96 let Všem příbuzným vyslovujeme upřímnou soustrast nad úmrtím blízkých Novorozeňátka v květnu 2011 Michaela Pavlicová Sofie Vašutová Veronika Vojkůvková č.p. 294 č.p. 391 č.p. 619 Blahopřejeme rodičům k narození dítěte a dětem přejeme hodně štěstí, zdraví a lásky v novém životě Vítání občánků Sluníčkem ozdobená neděle 22. května 2011 patřila novorozeným občánkům naší obce. Z 12 pozvaných se jich v obřadní síni sešla rovná polovina. 2 děvčátka a 4 chlapečky nejdříve přivítaly děti z mateřské školky se svým velmi pěkným vystoupením. Poté následoval proslov místostarosty obce p. Petra Maléře podkreslený zpěvem Anety Růčkové, za doprovodu houslí Kristýny Šedé a varhan Anny Macečkové. Maminky byly obdarovány kytičkou a děti dárečkem. Vše uzavřelo společné i rodinné fotografování. Všem dětem přejeme hodně zdraví a štěstí do ţivota a rodičům mnoho radosti ze svých potomků. Mezi přivítanými občánky byli: Linda Růčková, Michaela Pavlicová, Matyáš Volek, Radek Pavlica, Viktor Malina a Sebastián Fiurášek

4 ROČNÍK 7, VYDÁNÍ 6 STRÁNKA 4 Kulturní informace OBECNÍ KARASOVA KNIHOVNA oznamuje svým čtenářům, že 7. června bude knihovna uzavřena. Stále je možno přihlásit se do soutěže O nejlepší čtenářskou rodinku. V červnu proběhne v knihovně Pasování na čtenáře. Týká se žáků 1.třídy, kteří již umí číst. Čeká na ně malé překvapení. Čtenářům, kteří dosud nezaplatili členský příspěvek, připomínám, aby částku uhradili do konce června. Děti, studenti a důchodci platí 20 Kč, pracující 50 Kč na celý rok. Po dobu prázdnin je knihovna otevřena od 16 do 19 hodin. Na všechny návštěvníky se těší M. Fajkusová, knihovnice Zprávy z Mateřské školy Den matek Svátek, který vzdává hold ţenám, má ve světě i u nás dlouhou tradici. V naší zemi se začal slavit jiţ v roce 1923, ať uţ jako Mezinárodní den ţen, či po roce 1989 jako Den matek. Rozšířil se natolik, ţe vznikla novodobá tradice. Důkazem toho, ţe nejsme k této krásné oslavě ţen lhostejní, je besídka ke Dni matek v naší MŠ. Téměř dva měsíce intenzivní přípravy dětí pod vedením učitelek byly korunovány milým setkáním maminek, babiček, ale i tatínků a dědečků dne 9.5. v MŠ. Děti předvedly svůj um, jak na poli hudebním, hereckém, tak i jazykovém. Milé vystoupení flétniček vystřídal cizojazyčný veselý program malých angličtinářů. Maláčci, děti 3-5 leté, se předvedli s pásmem o zvířátkách a na tvářích maminek vykouzlili svou nádhernou dětskou přirozeností dojemný a veselý úsměv. A předškoláci? Jako kaţdý rok potěšili divadlem i pěkným pásmem širokou veřejnost dne 8.5. Na Salaši. Potom se ukázali na oslavě v MŠ a dne vystoupili se svým pásmem na květnovém setkání důchodců. Děti byly vţdy po zásluze za své výkony odměněny nejen potleskem, ale i malou sladkostí. Kromě písniček a básniček si pro své maminky děti připravily i přáníčka, vlastnoručně vyrobené dárečky a tím chtěly svým maminkám udělat tu největší radost na světě. G.Prášilová

5 S T R Á N K A 5 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 6 / Zprávy ze Základní školy Na výletě Květen a červen uţ dětem voní prázdninami. Hlavně taky proto, ţe začíná doba výletů. Společně s p. uč. Kantorovou jsem se dohodla uspořádat společný výlet pro sedmičku a šestku. Naši sestavu doplnila ještě p. uč. Chumchalová, a tak jsme všichni společně vyrazili 17. května ráno na dvoudenní výlet na Čeladnou. Cestovali jsme autobusy, vlakem a samozřejmě pěšky. Vţdyť to byl sportovní a turistický výlet. Z čeladenského nádraţí jsme se vydali směrem na Horní Čeladnou. Vedle hotelu Zámeček se nachází známý golfový areál a hned vedle jsou velké koňské stáje, které jsme si chtěli prohlédnout. Koně byli v ohradách, a tak jsme se v moderních stájích moc nezdrţeli a šli za nimi. Pro kluky byly asi největším záţitkem golfové míčky, které posbírali cestou kolem plotu oddělujícího hřiště./taky mám jeden doma / Pak jsme pokračovali v cestě na Horní Čeladnou, kde jsme si zajistili ubytování v hotelu Dejmon. Po příchodu nastalo to nejdůleţitější rozdělování pokojů. Pak totiţ můţe nastat to nejoblíbenější na výletě. Je to vzájemné navštěvování, pobíhání a setkávání na chodbách. Ale také se samozřejmě sportovalo. Venku bylo hřiště s umělým povrchem a ve sklepních místnostech někteří objevili kulečník a stolní tenis. Odpoledne před večeří jsme se ještě vydali na malou vycházku. Dozvěděli jsme se, ţe půlhodinu odtud je soukromá dančí obora. Paní kuchařka nás vybavila tvrdými rohlíky věděla proč. Kdyţ jsem tam totiţ přišli a daňci nás uviděli, pospíchali za námi k ohradě. Tušili, ţe jsme jim něco přinesli. Po večeři čekali chlapci a děvčata na tu nejdůleţitější informaci. Kdy bude večerka! Hodina se samozřejmě musí stanovit. Jenţe pak mají učitelé ještě hóóódně dlouho sluţbu kontrolovat, hlídat a znovu kontrolovat A ráno při snídani pak slyšíme, jak se ten či ta chlubí, ţe nespali vůbec, spali hodinu nebo dvě atd. I to k výletu nějak patří. Cestu zpět jsme si naplánovali pěšky přes Podolanky a Martiňák na Horní Bečvu. Byli jsme proto moc rádi, ţe i ve středu přijel pan Petr Mikunda, aby nám stejně jako v úterý odvezl velké tašky. Moc mu za to děkujeme. Kolem jedenácté hodiny jsme vyrazili. Počasí bylo zase příznivé, údolí Čeladenky patří v Beskydech mezi nejhezčí, jen ty nohy kdyby nebolely! Ale kdyţ jsme se vyškrábali na Martiňák, pak uţ se šlo jen z kopce. Na Horní Bečvě jsme stihli spoj na Novou, ale na Hutisko uţ se muselo dojít zase pěšky. Ty poslední stovky metrů bývají vţdy nejhorší. Ale snad mi dáte za pravdu. Kdyţ člověk něco proţije, něco dokáţe, pak se na to dobře vzpomíná. Je totiţ na co Dana Chasáková Den země - sběr papíru Novinkou letošního roku byl sběr papíru, který proběhl ve dnech dubna. Ţáci všech ročníků přinášeli časopisy, noviny,letáky, staré sešity a učebnice, no prostě všechen přebytečný papír. Sběračů bylo dost, ale vítězem se obvykle můţe stát jen jeden. U nás byli vítězové dva, a to Matěj a Leoš Cábovi, kteří celkově přinesli více neţ tři sta kilogramů papíru. Odměnou pro tyto šikovné chlapce byl kopací míč a také drobné sladkosti. Zbývající výtěţek byl pouţit na nákup knih do ţákovské knihovny. Celkově jsme do sběrny odvezli 1060 kg. Děkujeme všem sběračům a obecním představitelům za pomoc při odvozu tohoto velkého mnoţství papíru. V tomto ekologickém chování budeme dále pokračovat, jiţ nyní plánujeme další sběrovou akci na podzim a věříme, ţe se vás zapojí ještě více. Dana Chasáková Školní výlet 4. a 5. třídy V úterý ráno čtvrťáci a páťáci nedočkavě směřovali ke škole. Batůţky na zádech mluvily za vše- jede se na výlet! U školy nasedli do autobusu a se zkušeným řidičem p.skalíkem vyrazili vstříc záţitkům do Westernového městečka u Boskovic. Cesta příjemně ubíhala, sluníčko slibovalo horký den uţ jsme na místě. Do městečka doputovaly i další školy a všechny nás před Sallonem na Mein Street vítá samotný šerif a seznamuje nás s programem. Začínáme v přírodním amfiteátru, sledujeme ukázku práce sokolníků s několika dravci a koněm. Potom se vracíme do městečka a v Bance měníme koruny za dolary, abychom mohli platit na jednotlivých atrakcích: hod tomahavkem, hod oštěpem, rýţování zlata, malování obličeje a tetování, návštěva farmy s kozami a selaty.. A zase nás svolává šerif na další show: tanečnice s hady a fakír chodící po střepech a leţící na ostrých hřebech. Potom přišel pistolník, kterému visely kolty proklatě nízko a předváděl s nimi neuvěřitelné kousky. Viděli jsme také Antonia a jeho práskání bičem, aţ nám v uších zaléhalo. Mezi představeními, v souvislosti s tím, jak děti navštěvovaly obchody, se celé městečko postupně zaplňovalo malými pistolníky s kovbojskými klobouky na hlavách a ozývala se neustálá střelba. Horké hlavy šerif pohotově kropil gejzírem vody a moţná díky tomu nikdo nedostal úpal. Na konci jsme se všichni odebrali do amfiteátru, kde se proháněli divocí koně, kteří byli následně ochočeni. Dozvěděli jsme se, ţe indiáni neovládali koně silou, ale tím, ţe se jim snaţili porozumět. Takový kůň spolupracoval a předváděl poţadované pohyby. Vyvrcholením byla jízda muţe vestoje na třech koních zároveň.v závěru se s námi rozloučili uklánějící se koně, jezdec na návrší a ptáci, kteří na povel vzlétli k oblakům. Jen neradi jsme se loučili, ale na zpáteční cestě nás čekala ještě Olomouc, kde jme si prohlédli orloj, koupili poslední dárky a tradá domů. Unaveni, ale plní záţitků jsme se večer vrátili na Hutisko. Škoda, ţe takové výlety jsou jen jednou v roce... Helena Trefilová

6 S T R Á N K A 6 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 6 / Dějepisná exkurze Hlučín a Hrabyně Zprávy ze Základní školy Slezské zemské muzeum v Opavě spolu s Armádou ČR uspořádalo vzpomínkovou akci Hlučín Darkovičky 2011 k 66. výročí osvobození a k 73.výročí květnové mobilizace v Areálu čs. opevnění v Hlučíně Darkovičkách. Ţáci 7.,8. a 9. třídy s pedagogy M. Křenkovou, J. Stejskalovou, M. Fajkusem a P. Urdou se zúčastnili páteční generální zkoušky. Exkurze očima Martina Dorotíka ze 7.tř V pátek 20.května jsme se vydali na exkurzi do vesnice Darkovičky, která se nachází 2 km od Hlučína. Autobus zaparkoval u pevnosti Orel, která se od konce 2. světové války nezměnila. Pak jsme šli asi 500m k rekonstruovanému bunkru Alej. Tam jsme se pohodlně posadili do stínku a čekali na přílet bojových letounů, kterým tato akce začala. Pak následovala ukázka pozemní techniky transportéry, tanky a ukázka výcviku sluţebních psů. Potom nám vojáci ukázali bojové umění MUSADO. Kolem 11. hodiny přiletěl vrtulník a pilot předváděl, co všechno se s ním dá dělat. Po ukončení programu jsme šli na prohlídku pevnosti Alej. S průvodcem jsme si prošli celý bunkr. Nakonec jsme si mohli prohlédnout vojenskou techniku, která byla zaparkována na kraji lesa. Vrátili jsme se zpátky k bunkru Orel, nasedli do autobusu a jeli do Hrabyně do Památníku 2. světové války. Vešli jsme do Síně slávy, kde jsou uloţeny prsti hlíny ze všech významných bojišť a koncentračních táborů. Následovala prohlídka dokumentů, zbraní, uniforem... Byly tam televize, na kterých jsme si mohli pustit např. zvuk leteckých náletů, pochod vojáků apod. Po prohlídce Památníku jsme jeli domů. Tato exkurze byla velmi poučná a hezky zorganizovaná. Postřehy účastníků exkurze: L. Ličková, 7.tř...Pevnost mě velmi zaujala. Dozvěděla jsem se, ţe československé opevnění bylo nejlepší v celé Evropě... J. Skalík, 7.tř...Přesunuli jsme se do bunkru. Bylo v něm jen 5 stupňů. Paní průvodkyně nás provedla a ukázala nám, kde se vojáci umývali, spali, kam chodili na záchod. Zaujala mě místnost, ze které vojáci pozorovali, co se děje venku... N. Růčková 9.tř... Co se týče programu exkurze, myslím, ţe byl skvělý. Bylo to zábavné a zajímavé. Nebyla to ţádná nuda a pořád bylo se na co dívat. Nejen na krásné vojáky, ale také na jejich úţasný program. S návštěvou Darkoviček jsem byla maximálně spokojená... M. Růčka, 7.tř... Nakonec přiletěl vrtulník, který byl tak blízko, ţe na nás létala hlína z pole a všem na hlavě stály vlasy. Z vrtulníku vyskákali vojáci, kteří začali střílet slepými náboji. Všude byl dým z dýmovnic a dělobuchů... A úplně na závěr jsme si vlezli do tanků a prohlédli si je... L. Ličková, 7.tř... Památník v Hrabyni jsme si procházeli kaţdý sám svým tempem. Bylo velmi zvláštní vidět třeba fotografie z té doby. Lidé si dnes stěţují, ţe se jim ţije špatně, ale v té době to bylo daleko horší. Děti nebyly se svými rodiči, nevyvolení byli odvezeni do koncentračních táborů. Touto prohlídkou jsem se hodně poučila. Uţ nikdy v ţivotě nebudu litovat, ţe jsem se narodila zrovna v této době. Je mi strašně líto těch lidí, kteří kvůli neshodám mocných museli umřít.. N.Růčková 9.tř...I přesto, ţe jsem v hrabyňském Památníku byla jiţ podruhé, tak mi opět vyrazil dech... A. Třetinová, 7.tř... Tenhle den byl skvělý, poznali jsme něco nového. Exkurze byla velmi povedená! /zpracovala J. Stejskalová/ McDonald s Cup Je to největší fotbalový turnaj pro ţáky základních škol. Letos se konal uţ 14. ročník. Naše škola se pravidelně účastní této akce. Soutěţí se ve dvou kategoriích a účastnit se mohou nejen chlapci, ale i děvčata ve věku 6 11 let. Název celého turnaje napovídá hlavního partnera soutěţe společnost McDonald s ČR. Letošní tváří turnaje byl známý fotbalový reprezentant /dnes jiţ trenér/ Vladimír Cicer. V uplynulých letech to byl třeba i Tomáš Rosický nebo Jan Koller. Nejdříve probíhá okrskové kolo. To letošní se konalo opět v Roţnově pod Radoštěm. Někteří kluci mají moţnost poprvé si zahrát na velkém stadionu, porovnat si síly. Většinou tady skončila cesta hutiských reprezentantů. Letos se nám podařilo spolu s druţstvem Horní Bečvy postoupit do okresního kola do Valašského Meziříčí. Tady se sešlo sedm druţstev a konkurence byla samozřejmě větší. Přestoţe se nám nepodařilo postoupit ze skupiny do semifinálových bojů, myslím, ţe výkon hutiských ţáků tady zanechal dobrou stopu. Být vlastně sedmí v okrese, to není tak špatné, co říkáte? Dana Chasáková

7 R O Č N Í K 7, V Y D Á N Í 6 S T R Á N K A 7 Aktuality z farnosti a církve ani s jídlem a pitím pro tělo. Potřebujeme jíst pravidelně, často, abychom se cítili zdraví a mohli podávat výkony v práci a učení. Jeţíš chce, abychom podávali dobré výkony v lásce k Bohu a bliţním, abychom uměli pomáhat a odpouštět, k tomu nám chce pomáhat častým a upřímným přijímáním jeho samého ve svátosti oltářní. Podporujme děti v tomto chápání vlastním dobrým příkladem. 2. Pak jsou před námi svátky svatodušní 12.června. Při nich oslavíme Ducha Sv. třetí Boţí Osobu v Nejsvětější Trojici. Ten všechno na zemi oţivuje, nás lidi posvěcuje a spojuje do rodiny Kristovy církve. Je jistě velmi důleţitý. Proto se máme připravit na jeho svátky devítidenní poboţností.v předvečer slavnosti Seslání Ducha Sv. v sobotu v 17 hod. bude prodlouţená mše sv. s naléhavými prosbami za větší příchod a působení Ducha Sv.v našich ţivotech 3. V neděli 19.června je slavnost Nejsvětější Trojice. Mše v 8,45 hod. Ve čtvrtek 23.6.máme oslavit Boţí Tělo /Tělo a Krev Páně, jak se dnes ta slavnost nazývá./ V neděli 5.června ve farním kostele sv.josefa 15 dětí poprvé přijme Pána Jeţíše v Eucharistii při 1.svatém přijímání. Bude to při mši sv. v 8,30 hod. Zpovídání pro tyto děti i ostatní rodinné příslušníky bude ve čtvrtek 2.6. na slavnost Nanebevstoupení Páně od 15 do 17 hod. Mše je potom v 17,15 hod. Je to jistě krásná oslava, ale i závazek pro tyto děti, jejich rodiče,pro nás všechny. Vţdyť jako se člověk potřebuje mýt a koupat, jíst a pít, tak naše duše se potřebuje očišťovat od špíny hříchů ve svátosti smíření /sv.zpovědi/. A to nejen od těţkých hříchů, jak se i mnozí věřící dnes domnívají. To je asi stejné, jako by se někdo myl a koupal jen jednou nebo dvakrát za rok. Ono se dá na všechno zvyknout, i na špínu. Jak ale vypadá ţivot s takovým nemytým a neupraveným člověkem, který si zvykl na nepořádek, to si dnes v době hygieny sotva dovedeme představit. Proto bych měl chuť doporučit dětem i dospělým: Moţná trochu méně té vnější hygieny, za to větší péči o duševní a duchovní hygienu, kterou nám nabízí Kristus ve svátosti smíření /pokání, odpuštění/. Podobně bychom se měli chovat i ke svátosti oltářní, kterou přijímáme ve sv.přijímání. Říká se mu pokrm pro duši. Není to tedy ţádná jednorázovka, která by nás změnila k lepšímu, nasytila a my uţ nepotřebovali jíst. Tak to není Je to oslava Krista v Eucharistii, poděkování mu za to, ţe tu s námi stále přebývá ve svatostánku. Mše sv.začíná jiţ v 17 hod., po ní je slavnostní adorace a průvod kolem kostela. Zvu druţičky a všechny věřící. Další slavnost- Narození sv.jana Křtitele je den na to- v pátek mše 17,15. Do června patří ještě jedna slavnost: sv. apoštolů Petra a Pavla středa Mše sv. bude v 17,15 hod. Jsou to kdysi zasvěcené svátky,dnes se účast na mši svaté doporučuje. Na setkání s vámi v kostele při oslavě těchto tajemství víry se těší Otec Josef Arcidiecézní charita Olomouc vypisuje výběrové řízení na funkci: ŘEDITEL/ŘEDITELKA CHARITY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Základní požadavky: SŠ nebo VŠ vzdělání morální a občanská bezúhonnost základní orientace v právních předpisech nutných k řízení organizace (personalistika, účetnictví, hospodaření s majetkem, ) základní orientace v oblasti problematiky zdravotnictví, sociálních věcí a humanitární pomoci osobní zakotvení v křesťanských principech a hodnotách a ochota pracovat a řídit organizaci v duchu těchto hodnot ochota vzdělávat se řidičský průkaz skupiny B znalosti práce na PC a ovládání kancelářského software (MS Office, e- maily, internet) Kompletní přihlášky v zalepené obálce a označené nápisem: Výběrové řízení Valašské Meziříčí musí být doručeny nejpozději do pátku do hodin na adresu: Arcidiecézní charita Olomouc, Křížkovského 6, Olomouc (tel.: , Arcidiecézní charita Olomouc si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení v jeho průběhu bez udání důvodu, případně nevybrat žádného uchazeče. Další informace lze získat na uvedené adrese Arcidiecézní charity Olomouc.

8 S T R Á N K A 8 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 6 / KLUB DŮCHODCŮ O životě - Mikundová Naděţda. Ţivot kaţdému z nás jiným směrem ubíhá, někomu osud štěstí přeje, jinému ho odpírá. Vracíme se ve vzpomínkách často do dětství, v něm byl náš ţivot ten nejhezčí. S nostalgií vzpomene si na tu dobu kaţdý z nás, hlavně po létech, kdy uţ není mlád. Během času zmoudřeli jsme,někdo málo,někdo víc, co je v ţivotě důleţité uţ dokáţem říct. Kromě zdraví je to láska ve všech podobách, které stále provází celý ţivot náš. Ten kdo lásku poznal, nejkrásnější lidský cit, nedokáţe bez ni ţít. Nejvěrnější láska je ta rodičovská, ta vydrţí aţ do konce ţivota. Nikdo z nás si nemůţe dlouhý ţivot naplánovat, můţe ale čestně ţít,lásku,dobro rozdávat. Na dobrého člověka kaţdý si rád vzpomene, v našich vzpomínkách navţdy zůstane. Mnohým lidem dnešní doba dělá starosti, všechny změny dějí se s velkou rychlostí. Počítače,internet,chytré mobily, lidé u nich vydrţí dlouhé hodiny. Nezbývá čas povídat si,dobrou knihu přečíst, kaţdodenní problémy nestíháme řešit. Setkávat se s přáteli na to čas uţ nezbývá, stresu, váţných nemocí neustále přibývá. Je nám dáno osudem jen jedenkrát ţít, snaţme se svůj ţivot co nejlépe proţít. V kruhu svojí rodiny, procházkami v přírodě ţivot proţijeme, zdravější a v pohodě. Cestovní doklady Informace o zapisování dětí do cestovního dokladu Do je možnost zapsat dítě do věku 10 let do již vydaného cestovního dokladu rodiče. Pokud rodič žádá o vydání nového cestovního dokladu a chce do něj zapsat dítě do věku 10 let, musí si o vydání požádat max. do , aby se zápis dítěte stačil provést. Od se zápisy dětí do cestovních dokladů rodičů neprovádějí. Dítě zapsané v cestovním dokladu rodiče může takto vycestovat do Od musí mít každý občan k vycestování do zahraničí svůj platný cestovní doklad. Zápisy se provádí na Městském úřadě v Rožnově pod Radhoštěm /hlavní budova na Náměstí/, oddělení cestovních dokladů. Rovněž tam se vyřizují i nové cestovní doklady. Bližší informace na matrice - M.Cabáková , nebo přímo na odd.cestovních dokladů v Rožnově p.radh., p.bártková nebo p.tomečková Informace z obce Mateřské centrum Sluníčko Mateřské centrum Sluníčko pořádá přednášku na téma Změny v sociálních dávkách od (mateřská, rodičák. a jiné) aneb vše co vás zajímá + prostor pro otázky, ve středu v 10 hod. Přednášet bude sociální pracovnice paní Mohylová z Hutiska. Těšíme se na vaši hojnou účast! Za mateřské centrum Lenka Stejskalová tel Výsledky 5. výzvy Místní akční skupiny Rožnovsko Ve čtvrtek 24. února 2011 proběhla veřejná obhajoba projektů při zasedání výběrové komise Místní akční skupiny Roţnovsko v rámci bodového hodnocení 5. výzvy MAS Roţnovsko. Ve výzvě bylo předloţeno celkem 10 projektů, z nichţ všechny splnily podmínky přijatelnosti a prošly administrativní kontrolou. Projekty byly předány výběrové komisi, která provedla jejich hodnocení na základě předem stanovených preferenčních kritérií. Kaţdý projekt byl hodnocen celou komisí, která odsouhlasila výsledný počet bodů. Z důvodu maximální transparentnosti měl moţnost být při tomto hodnocení také ţadatel a při bodování svého projektu také argumentovat. K podpoře bylo výběrovou komisí vybráno celkem 7 projektů, dále byly určeny 3 náhradní projekty, které budou mít šanci v případě vyřazení nebo sníţení dotace Státním zemědělským intervenčním fondem u některého z vybraných projektů. Seznam ţádostí byl dne 28. února 2011 předán na RO SZIF v Olomouci, kde byly jednotlivé ţádosti zaregistrovány a bude znovu provedena administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti. V rámci této kontroly budou ţadatelé vyzváni k doplnění případných formálních nedostatků. Statutární zástupci ţadatelů, jejichţ projekty úspěšně projdou touto kontrolou a budou schváleny CP SZIF v Praze, budou pozváni k podpisu Dohody o poskytnutí dotace. Podpisy dohody předpokládám na měsíce červen - červenec Obec Hutisko-Solanec v této výzvě a veřejné obhajobě uspěla se dvěma projekty a to vybudování dvou dětských hřišť. Více informací o těchto projektech a o moţnostech financování Vašich záměrů naleznete na Ing. Ondřej Neuman

9 R O Č N Í K 7, V Y D Á N Í 6 S T R Á N K A 9 Fotbalová sezóna pokračuje V květnu pokračoval kolotoč mistrovských utkání jarní části sezóny a zde Vám nabízíme jejich výsledkový přehled. 1. A třída mužů Zubří - Hutisko-Solanec 1:1 Škopek Bohuslav Vlachovice - Hutisko-Solanec 2:2 Šustek Juraj, Macíček Marek Hutisko-Solanec - Vidče 2:1 Křenek Robert, Petr Daniel Brumov B - Hutisko-Solanec 3:1 Mikulenka David Okresní přebor dorostu Poličná - Hutisko-Solanec 3:2 Koláček Josef, Fiurášek Lukáš Stříteţ n.b. - Hutisko-Solanec 1:1 Achcenit Patrik Hutisko-Solanec - Vidče 3:1 Koláček, Fiurášek, Kovář Zašová - Hutisko-Solanec 7:1 Krajská soutěž starší žáci Val. Klobouky - Hutisko-Solanec 2:0 Vlachovice - Hutisko-Solanec 1:0 Hutisko-Solanec - Ratiboř 0:6 Slavičín - Hutisko-Solanec 5:0 Krajská soutěž mladší žáci Val. Klobouky - Hutisko-Solanec 1:10 Vlachovice - Hutisko-Solanec 1:1 Kopecký Románek 6, Kopecký 2, Ţemba, Dorotík Hutisko-Solanec - Ratiboř 5:7 Kuběna 2, Kopecký, Románek 2 Slavičín - Hutisko-Solanec 1:0 Prezentace klubu: Katastrální úřad informuje Místní poplatky Obecní úřad Hutisko-Solanec upozorňuje občany, že do konce měsíce června je dle Obecně závazné vyhlášky stanovena splatnost místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek můžete uhradit v kanceláři paní Andrey Fiuráškové. Prodejna informuje Průmyslová prodejna Jednota Hutisko-Solanec informuje občany, že v pátek bude otevřeno od 7:30 hod. do 12:00 hod. V sobotu bude prodejna uzavřena.

10 S T R Á N K A 10 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 6 / H U T I S K O - S O L A N E C Inzerce Hlídáme děti i o prázdninách a to každé všední dopoledne od 8:00 12:00 hod. kromě středy. Pokud máte zájem, tak přihlášku najdete v prodejně potravin ve Vaší obci. Vyplněnou přihlášku pošlete na adresu: Karla Zapletalová Hutisko 706 Hutisko Solanec Nebo doneste osobně do DC Kaštánek, které se nachází v budově mateřské školy na Hutisku. Vyplněné přihlášky posílejte do konce června! V případě dotazů můţete volat na tel. číslo: PRODEJ BYTU 4+1 nabízíme k prodeji byt cca 85m2,náleţí k němu 3 sklepy,garáţ,malá zahrádka.balkón,nove vchodové dveře do bytu. byt je po rekonstrukci,s velkou chodbou,vestavěnou skříní,všechny dveře nové,rekonstruovaná koupelna s toaletou geberit, kuchyni Oresi ve které by zůstala i vestavená, nová lednice,byt ma prostorný obývák, stejně tak velký vedlejší pokoj,velkou chodbu,dva menši pokoje a kuchyň.v bytě jsou plastové okna. kontakt PRODEJ BYTU 3+1 nabízíme k prodeji byt 3+1,cca 72m2,s vestavěnou skříní v chodbě,plastovými oknami,balkonem,velmi nízké náklady na energie,v bytě mohou po dohodě zůstat spotřebiče.byt má prostorný obývací pokoj,menší dětský pokoj,loţnici a kuchyň. koupelna s toaletou je zděná. kontakt Plánujete svatbu nebo rodinnou oslavu? Penzion Staré časy na Horní Bečvě Vám nabízí své služby pronájem sálu zdarma ( kapacita 100 míst ) slavnostní menu, rauty a grilování novomanţelé mají ubytování ve svatební den zdarma kapacita penzionu 32 lůţek Kaţdá svatba je pro nás jedinečná a originální, proto nabízíme profesionální přístup a jednání ve stylovém a krásném prostředí. Kontaktujte nás na níţe uvedených číslech, rádi Vám sestavíme nabídku na míru. Penzion Staré časy Horní Bečva 367 mob: tel: Prodej kuřic před snůškou Cena dle stáří Nabízím také prodej vajíček paní Miklová, tel.: Zpravodaj obce Hutisko-Solanec - vydává Obec Hutisko-Solanec - povoleno Ministerstvem kultury ČR, dne reg. značka MK ČR E Vychází 1x měsíčně, neprodejné, uzávěrka příspěvků do č. 7/2011 je Zpracování příspěvků Petr Maléř prezentace na internetu:

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Národní památkový ústav vyzývá uchazeče k předložení nabídky pro níže specifikovanou nabídku pronájmu komerčních prostor:

Národní památkový ústav vyzývá uchazeče k předložení nabídky pro níže specifikovanou nabídku pronájmu komerčních prostor: Název veřejné zakázky: Zámek Náměšť nad Oslavou Nabídka pronájmu restauračního prostoru čp. 2, tzv. Zámecká restaurace Na valech Zadavatel: Národní památkový ústav, Územní památková správa České Budějovice

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.5.2015, od 17:00 hodin na OÚ Sadov upraveno dle zákona o ochraně osobních údajů, do originálu lze nahlédnout

Více

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA Dětský domováček ÚNOR 2015 Autor : Barbora S. Co je nového? Tak si to představte Ze začátku jsem si myslela, ţe tato rubrika nebude pravidelná, vţdyť, co nového by se pořád mohlo

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

PROGRAM DUBEN 2011. UNB přeje krásné proţití svátků velikonočních

PROGRAM DUBEN 2011. UNB přeje krásné proţití svátků velikonočních Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp. Termín 56 1578 Bere na vědomí Kontrolu přijatých usnesení z 52. schůze

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 34/01/2013- RO U Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

Rada města schvaluje: v předloţeném znění

Rada města schvaluje: v předloţeném znění Usnesení z 9. zasedání Rady města Železný Brod konaného dne 31. 5. 2011 Rada města schvaluje: usnesením č. 233/11rm usnesením č. 236/11rm usnesením č. 238/11rm usnesením č. 239/11rm usnesením č. 240/11rm

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, Bohumínská 1056/71, Ostrava Slezská Ostrava ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu Dodávka MS OFFICE Home / Business

Více

PRV, IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie MAS Pobeskydí; 07/002/41100/780/000038 Číslo výzvy: 2. Z á p i s

PRV, IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie MAS Pobeskydí; 07/002/41100/780/000038 Číslo výzvy: 2. Z á p i s PRV, IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie MAS Pobeskydí; 07/002/41100/780/000038 Číslo výzvy: 2 Z á p i s ze školení a zasedání výběrové komise MAS Pobeskydí - z.s.p.o., uskutečněného v sídle sdruţení

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Jméno: Příjmení: Kontaktní adresa: E-mail: PSČ: Kontaktní telefon:

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 325 510 238 325 552 066; e mail: kopecky@mestolysa.cz Č. j. V Lysé nad Labem Vyřizuje: Ing. Vladimír Kopecký

Více

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Zápis č. 4/2010 z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Přítomni: - zastupitelé 14 viz pres. listina příloha č. 1 - omluven

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Transparentnost výběru projektů v opatření VI.1.2 a zamezení střetu zájmů. Předpis. Aktualizace od 16. kola PRV (5/2012)

Transparentnost výběru projektů v opatření VI.1.2 a zamezení střetu zájmů. Předpis. Aktualizace od 16. kola PRV (5/2012) STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-13 MAS Vizovicko a Slušovicko, o.s. Transparentnost výběru projektů v opatření VI.1.2 a zamezení střetu zájmů. Předpis. Aktualizace od 16. kola PRV (5/2012) Váţení ţadatelé,

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí NORSKÝ DENÍK 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí Tímto dnem pro nás začala výprava za dobrodružstvím do Norska. Nad ránem jsme se v letištní hale spojili se zbývajícími účastníky projektu z Břeclavi a po odbavení

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: zastoupený: Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 40801 Rumburk IČ: 00261602, DIČ: CZ00261602 Darkem Švábem, místostarostou města Vyzývá uchazeče k předložení

Více

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 oravi 8 ročník a M Mezinárodní soutěž historických autoomobilů years R allye Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 Vážení přátelé historických automobilů, pořadatelé z Veteran Car Clubu Ostrava

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán. Z á p i s č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 10. července 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D.,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Přední Výtoň se na svém zasedání dne 14. 11. 2012 usnesením č. 22/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Dne: 21.1.2014 Přítomni: Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Petr Videcký Omluveni: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 4 květen červen 2009 Zástupci olomouckých Charit na Ukrajině Od 18. do 25. 5. 2009 měli možnost ředitelé, nebo jejich zástupci a pastorační asistenti,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 7. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 17. února 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

PODMÍNKY. výběrového řízení

PODMÍNKY. výběrového řízení Lesy České republiky, s.p. Přemyslova I 106, 50 I 68 Hradec Králové IČ: 4219645 I vyhlašují výběrové řízení k uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků p.č. 2480/1 a 2480/3 v k. ú. Březolupy PODMÍNKY výběrového

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě:

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě: Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 11.03.2013 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti.. členů

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL16263/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Petr Klinecký

Více

Zápis Z 3. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 21. 2. 2011 v zasedací síni OÚ

Zápis Z 3. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 21. 2. 2011 v zasedací síni OÚ Č.j. 3/02/2011 - ZO - Z Zápis Z 3. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 21. 2. 2011 v zasedací síni OÚ Program: 1. Smlouvy 1. 1. Úvěrová smlouva 1. 2. Kupní smlouva 1. 3. Smlouva o bezúplatném

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org oznamuje na základě usnesení Rady města Hořice č. RM/19/18/2015

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Středa a pátek byli v minulém týdnu u dopravního podniku ve znamení tajných výletů. Tajných a dobrodružných výletů pro školní

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 Vedení úřadu V Písku dne: 03.03.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jednací řád komisí rady města Písku NÁVRH USNESENÍ Rada města Jednací řád pro činnost komisí

Více

Obec Seninka, IČ 00635821

Obec Seninka, IČ 00635821 Obec Seninka, IČ 00635821 Závěrečný účet obce Seninka za rok 2008 Zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Údaje o obci: Právní forma: obec

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem C 151541

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem C 151541 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Obec Stříteţ Strana 1 z 12

Obec Stříteţ Strana 1 z 12 Obec Stříteţ Strana 1 z 12 Závěrečný účet obce Střítež za rok 2011 I. Ú V O D Dle ust. 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, má obec povinnost

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v prosinci. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v prosinci. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplěno 01/1.2/01/01 MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více