Komparace vybraných produktů pojištění rodinného domu a domácnosti v ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komparace vybraných produktů pojištění rodinného domu a domácnosti v ČR"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Komparace vybraných produktů pojištění rodinného domu a domácnosti v ČR Bakalářská práce Jiří Bednář duben,

2 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Pojišťovnictví Komparace vybraných produktů pojištění rodinného domu a domácnosti v ČR Bakalářská práce Autor: Jiří Bednář Pojišťovnictví Vedoucí práce: Dr. Ivan Jandejsek Praha duben,

3 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a s pouţitím uvedené literatury. V Praze dne: Jiří Bednář 3

4 Poděkování dr. Ivanu Jandejskovi za příkladné vedení a pomoc při zpracování mé bakalářské práce. Pan dr. Ivan Jandejsek byl mým prvním učitelem pojišťovnictví při mém nástupu do tohoto oboru. Celou mojí profesní kariéru byl mým dobrým učitelem a ochotným rádcem, za coţ mu velmi děkuji. Dále bych rád poděkoval servisní pracovnici České pojišťovny paní Heleně Minčevové. Také chci vyjádřit poděkování panu Marceli Štruncovi z pojišťovny Allianz. V neposlední řadě bych rád poděkoval sl. Janě Veselé za korekci a konečnou kontrolu mé bakalářské práce. 4

5 Anotace práce: Cílem této bakalářské práce je srovnání pojištění rodinného domu a domácnosti u tří významných pojišťoven na trhu České republiky. Jsou to Česká pojišťovna, a.s., Allianz pojišťovna, a.s. a AXA pojišťovna, a.s.. Srovnání pojištění tohoto vybraného produktu by mělo slouţit jako analýza, kterou předkládá pojišťovací makléř klientovi. V první kapitole se zaměřuji na vysvětlení základních pojmů, coţ povaţuji za velmi důleţitou část makléřovi práce s klientem. Ve druhé kapitole budu představovat mnou vybrané pojišťovny a obecně seznámím s produkty pojištění rodinného domu a domácnosti. Dále se v kapitole tři zaměřuji na úlohu pojišťovacího makléře při srovnání mnou vybraného pojistného produktu. V mé bakalářské práci se snaţím o důkladný rozbor nabídek pojišťoven. Důvod, proč jsem si vybral toto téma, je, ţe povaţuji práci mnoha makléřských společností za nedostačující. Pojištění rodinného domu a domácnosti není sloţitý úkol pro makléře, ale při důkladné analýze narazíme na mnohé problémy velmi zásadní pro klienta. O to se budu snaţit ve čtvrté kapitole, kde budu rozebírat nabídky vybraných pojistitelů. Pátou kapitolu budu věnovat celkovému vyhodnocení. Annotation of work: Aim of this baccalaureate work is comparison of insurance of one-family house and household by three significant insurance companies in the marketplace of Czech Republic. There are Česká pojišťovna, a.s., Allianz pojišťovna, a.s. and AXA pojišťovna, a.s.. Confrontation of insurance product which we choose would serve as analysis that the insurance broker set up to client. In first chapter I target on explication of fundamental terms, which I account as a crucial part of brokers work with client. In second chapter I'll introduce the insurance companies and productions of insurance of one-family house and household. Then in chapter three I put mind to work of insurer broker by comparison of insurable product which I ve chosen. In my baccalaureate work I try to analyze offers of insurance companies. Reason, why I've chosen this subject, is, that I consider the work of many brokerage societies as deficient. Insurance of one-family house and household isn't difficult work for broker, but at thorough analysis run against many problems which are very basic for client. About this I'll emulate in fourth chapter, where I'll take to pieces offers of chosen insurers. Fifth chapter I'll dedicate to general evaluation. 5

6 Obsah Úvod Základní pojmy majetkového pojištění Pojištění rodinného domu a domácností Představení společností Pojišťovna AXA, a.s Pojišťovna Allianz, a.s Česká pojišťovna, a.s Pojištění domácnosti Česká pojišťovna, a.s Pojišťovna AXA, a.s Pojišťovna Allianz, a.s Pojištění nemovitosti Česká pojišťovna, a.s Pojišťovna AXA, a.s Pojišťovna Allianz, a.s Úloha makléře při srovnání pojistných produktů neţivotního pojištění Přijetí zákona č. 38/2004 sb Pojišťovací makléř a jeho specifikum Další zákonné povinnosti pojišťovacího makléře Výběr pojišťovacího makléře: Rozbor nabídek vybraných pojistitelů Česká pojišťovna, a.s Rodinný dům Domácnost- pojištění majetku občanů Limity plnění Allianz pojišťovna, a.s Rodinný dům Pojištění domácnosti Horní hranice pojistného plnění spoluúčast Pomocné výpočty a ceník nemovitostí

7 4.3 AXA pojišťovna, a.s Rodinný dům Domácnost Bezplatné asistenční sluţby Asistenční sluţby u srovnávaných pojišťoven: AXA pojišťovna, a.s Česká pojišťovna Allianz pojišťovna Obchodní slevy Vyhodnocení Hodnocení podle ceny a asistenčních sluţeb Hodnocení podle obchodní slevy Hodnocení podle spoluúčasti Pomoc při rozhodování klienta Závěr Seznam pouţité literatury:

8 Úvod V roce 1991 byl přijat zákon č. 185/1991 sb. o pojišťovnictví, který umoţnil demonopolizaci pojistného trhu. Byly vytvořeny podmínky pro zrušení monopolu České státní pojišťovny a začaly vznikat nové pojišťovny. Byl obnoven pojistný trh, pro který je charakteristické působení řady pojišťoven, které nabízí širokou škálu produktů. Zároveň byla obnovena existence regulačního státního orgánu. Jiţ v roce 1993 bylo na trhu zaregistrováno dvacet pojišťoven. Z hlediska orientace klienta nastal při srovnání pojistných produktů značný problém. Klient byl a do dnešní doby je postaven před úkol orientovat se v mnoţství pojistných produktů a jejich různých variací. Klient je často v souvislosti s pojištěním zahlcen mnoţstvím informací a je ovlivněn různými marketingovými tahy pojišťoven podbízejících se cenou a jinými nekompetentními prvky. Důvod, proč jsem si vybral téma komparace neţivotních produktů, je, ţe pokládám i se svojí patnáctiletou praxí v pojišťovnictví toto téma za velmi obtíţné a pro klienta velmi sloţité. Pojištění rodinných domů a domácností je základní a na pohled velmi jednoduchý úkol pro pojišťovacího makléře. Po důkladném rozboru však objevíme mnohé obtíţe, které je třeba klientovi vysvětlit. V mojí bakalářské práci se budu snaţit porovnat tři pojišťovny, jejich pojistné podmínky, cenu a asistenční sluţby, moţnost obchodní slevy a jiné parametry. Budu srovnávat tyto pojišťovny: 1. Allianz pojišťovna, a.s. 2. Česká pojišťovna a.s. 3. AXA pojišťovna Záměrně jsem si vybral k porovnání tyto pojišťovny, abych porovnal různý přístup k rizikům pojišťovny s odlišnou obchodní politikou. Česká pojišťovna a.s., největší pojišťovna na našem trhu s největším kmenem a s nejdelší historií na našem trhu. Pojišťovna Allianz, jedna z největších zahraničních pojišťoven a na našem trhu třetí 8

9 největší pojišťovna. A konečně pojišťovna AXA, nejnověji zaregistrovaná pojišťovna v oblasti neţivotního pojištění v pojistném trhu České republiky a dosud i s minimálním pojistným kmenem. Rád bych touto bakalářskou prací přispěl ke zkvalitnění úlohy makléře při práci s klientem u tak na první pohled jednoduchého úkolu jako je pojištění rodinného domu a domácnosti. 9

10 1. Základní pojmy majetkového pojištění Tato kapitola je záměrně rozsáhlá a budu se v ní snaţit co nejpodrobněji věnovat základním pojmům. Je to proto, ţe ze své praxe povaţuji za velmi důleţité, aby klient byl správně vyrozuměn a seznámen se základním pojmy v pojištění nemovitosti a domácnosti. Osobně pokládám za velmi důleţité vysvětlit klientovi zejména pojem- plnění, proto se mu budu věnovat velmi důkladně. V uvedených základních pojmech se námi srovnávané pojišťovny téměř neliší, proto je nebudu vysvětlovat podle pojišťoven, ale souhrnně tak, jak jsou uvedeny ve všeobecných pojistných podmínkách, popřípadě ve zvláštních pojistných podmínkách. Pouze u rizik vichřice a zemětřesení budu uvádět rozsahové stupnice jejich síly. Bytem- domácností se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení. Budova je trvalá stavba (objekt) spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek převáţně uzavřena obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi, jejímţ účelem je ochrana osob, zvířat nebo věcí před působením vnějších vlivů. Rodinný dům je budova, která můţe mít nejvýše tři samostatné byty a nejvýše dvě nadzemní podlaţí (tzn. přízemí a 1. patro) a podkroví (můţe být podsklepený). Místo pojištění- pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se vztahuje na pojistné události, k nimţ došlo na místě uvedeném v pojistné smlouvě jako místo pojištění, toto omezení neplatí pro pojistné věci, které byly přemístěny z místa pojištění na dobu nezbytně nutnou v důsledku vzniklé nebo bezprostředně hrozící pojistné události. Jak jsem jiţ zmínil v úvodu této kapitoly, velmi důleţité je pozastavit se nad výkladem článku Pojistné plnění: Právo na plnění vzniká oprávněné osobě uvedené v doplňkových pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě. Pojistné plnění poskytne pojišťovna v tuzemské měně nebo do 15 dnů, jakmile skončila šetření nutné ke zjištění rozsahu své povinnosti plnit. Pokud pojišťovna rozhodne o tom, ţe 10

11 poskytne naturální plnění (doplněním, opravou nebo výměnou věci), poskytne ho ve lhůtách dohodnutých s oprávněnou osobou. Pokud pojišťovna rozhodla o tom, ţe poskytne naturální plnění a pojištění nebo oprávněná osoba přesto provedla doplnění, opravu nebo výměnu věci jiným neţ přikázaným (stanoveným) způsobem, poskytne plnění jen do té výše, kterou by poskytla, kdyby pojištěný nebo oprávněná osoba postupovala podle jejích pokynů. Byla-li pojistnou událostí pojištěná věc poškozena, vzniká oprávněné osobě právo, není-li v doplňkových pojistných podmínkách stanoveno nebo v jiné pojistné smlouvě ujednáno jinak, aby mu pojišťovna vyplatila: při pojištění na novou cenu, částku odpovídající přiměřeným nákladům na opravu poškozené věci a to nejvýše do nové ceny pojištěné věci v době bezprostředně před pojistnou událostí. Takto stanovenou částku pojišťovna sníţí o cenu zbytků nahrazovaných částí poškozené věci. Doplňkové pojistné podmínky mohou stanovit jiný postup pro výši pojistného plnění; při pojištění na časovou cenu, nebo částku určenou způsobem, který podle pojistného nebezpečí a druhu pojištěné věci stanoví doplňkové podmínky nebo pojistná smlouva. Byla-li pojistnou událostí pojištěná věc zničena, odcizena nebo ztracena, vzniká oprávněné osobě právo, není-li v doplňkových pojistných podmínkách stanoveno nebo prostné smlouvě ujednáno jinak, aby mu pojišťovna vyplatila: při pojištění na novou cenu, částku odpovídající přiměřeným nákladům na znovupořízení nové věci nebo nákladům pojištěného na výrobku (zhotovení) nové věci stejného druhu, kvality a technických parametrů, sníţenou o cenu zbytků zničené věci, přičemţ pojišťovna vyplatí niţší z uvedených částek. Doplňkové pojistné podmínky mohou stanovit nebo v pojistné smlouvě můţe být ujednán jiný postup pro zjištění výše pojistného plnění; při pojištění na časovou cenu, částku určenou způsobem, který podle pojistného nebezpečí a druhu pojištěné věci stanoví doplňkové pojistné podmínky nebo pojistná smlouva. Zbytky poškozených nebo zničených věcí zůstávají ve vlastnictví pojištěného. 11

12 Na pojišťovnu nepřechází vlastnictví nalezeného pojištěného majetku, za který v důsledku vzniku pojistné události pojišťovna poskytla pojistné plnění. Je-li oprávněná osoba v době pojistné události plátcem daně z přidané hodnoty, potom se uvedená daň nezahrnuje do pojistného plnění. Časová cena je cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí; stanoví se z nové ceny věci, přičemţ se přihlíţí ke stupni opotřebení nebo jinému znehodnocení anebo k zhodnocení věci, k němuţ došlo její opravou, modernizací nebo jiným způsobem. Nová cena je cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu, účelu a vlastností. Je-li pojištěnou věcí stavba, odpovídá nová cena ceně novostavby, tj. částce, kterou je třeba v daném místě a v daném čase zpravidla vynaloţit k vybudování novostavby téhoţ druhu, rozsahu a kvality, včetně nákladů na zpracování projektové dokumentace. Krádeží vloupáním se rozumí přivlastnění si pojištěné věci pachatelem poté, co prokazatelně překonal ochranné zabezpečení v místě pojištění nebo se dopustil jiného násilného jednání vůči pojištěné věci. Krupobitím se rozumí atmosférický přírodní jev, při kterém kousky ledu různého tvaru, váhy, velikosti a hustoty vytvořené přírodní cestou v atmosféře na pojištěnou věc dopadají s takovou intenzitou, ţe dochází k poškození nebo zničení pojištěné věci. Škoda způsobená kouřem je znečištění věci kouřem, který náhle unikl v důsledku nahodilé události nebo poruchy. Loupež je přivlastnění si pojištěné věci pachatelem tak, ţe pachatel uţije proti pojištěnému či jiné osobě násile nebo pohrůţky bezprostředního násilí. Nárazem nebo pádem letadla se rozumí náraz nebo pád letadla ( letounu, vrtulníku, kluzáku, volného balonu), jeho částí nebo nákladu. Náraz vozidla je náraz silničního nebo kolejového vozidla nebo jeho nákladu. Pojištění FLEXA (Fire, Lighting, Explosion- fall of aircraft- poţár, úder blesku, výbuch na základě rychlé chemické reakce, pád letadla) 12

13 Pád stromu, stožáru nebo jiných předmětů je takový pohyb předmětného tělesa (věci), který má znaky neřízeného a nekontrolovatelného pádu. Poškozením věci se rozumí poškození věci, které je odstranitelné opravou věci za předpokladu, ţe náklady na takovouto opravu nepřevýší náklady vynaloţené na pořízení stejné nebo srovnatelné věci. Povodeň je přechodné výrazné stoupnutí hladiny vodního toku nebo jiných povrchových vod, při němţ voda zaplavuje území mimo koryto vodního toku a způsobuje tak škody na pojištěných věcech. To platí obdobně i pro stav, kdy voda nemůţe z určitého území kvůli narušení stability vodního toku odtékat přirozeným způsobem (záplava). Požárem se rozumí oheň v podobě plamene, který provází hoření a který vznikl mimo určené ohniště nebo určené ohniště nekontrolovatelně opustil a šířil se dál vlastní silou nebo byl pachatelem rozšířen úmyslně. Poţárem však není ţhavení a tlení s omezeným přístupem kyslíku, jakoţ ani působení uţitkového ohně a jeho tepla. Poţárem dále není působení tepla při zkratu v elektrickém vedení (zařízení), pokud se plamen vzniklý zkratem dále nerozšíří. Přepětím se rozumí napěťová špička v elektrické síti nebo výboj statické elektřiny v atmosféře. Rázová vlna způsobená nadzvukovými letouny je třesk, ke kterému dochází při překonání rychlosti zvuku. Rozbití skla z jiné příčiny než pojištěným nebezpečím. Sklem se rozumí pevně zabudovaná (osazená) zasklení vnějších stavebních otvorů a lodţií. Pojištění se nevztahuje na : Rozbití pevně zabudovaného (osazeného) zasklení vnitřních stavebních součástí (dveřní výplně, skleněné a zrcadlové stěny apod.), skleněných věcí movitých a jejich částí (nábytkové vitríny, zrcadla, osvětlovací tělesa apod.) a předmětů umístěných vně budovy (vnější osvětlení, reklamní tabule apod.). Poškození zasklení při jeho instalaci nebo demontáţi nebo způsobené poškrábáním. Na rozbití zasklení v objektech ve výstavbě nebo celkové rekonstrukci. 13

14 Sesuv nebo zřícení laviny je jev, kdy se masa sněhu nebo ledu náhle uvede do pohybu a řítí se do údolí. Sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin je posuv zemské hmoty z vyšších terénních poloh do niţších, k němuţ dochází působením přírodních sil nebo v důsledku lidské činnosti při porušení podmínek rovnováhy terénu. Pro účely těchto pojistných podmínek není sesuvem půdy pokles zemského povrchu nebo změna základových poměrů staveb (např. sesycháním, promrzáním či podmáčením terénu bez porušení rovnováhy svahu). Spoluúčast je částka uvedená v pojistné smlouvě, která se odečítá od finanční náhrady za škodu. Kdyţ je náhrada menší neţ spoluúčast pojistitel neplatí nic. Škoda způsobená mrazem na topném systému a vodovodním zařízení (kotel, topná tělesa, potrubí) je kryta pojištěním. Škoda na elektromotorech způsobená zkratem je kryta pojištěním. Tíhou sněhu nebo námrazy se rozumí destruktivní působení nadměrné hmotnosti sněhové či ledové hmoty na konstrukce budov. Nadměrnou hmotností se rozumí taková tíha sněhové či ledové hmoty, která se v dané oblasti místa pojištění běţně nevyskytuje. Škodami způsobenými tíhou sněhu nebo námrazy nejsou pro účely těchto pojistných podmínek škody vzniklé v důsledku působení rozpínavosti ledu a prosakování tajícího ledu nebo sněhu. Úderem blesku se rozumí bezprostřední přechod blesku (atmosférického výboje) přes pojištěnou věc nebo bezprostřední působení energie blesku či teploty jeho výboje na pojištěnou věc. Pro účely pojištění není za úder blesku povaţováno kolísání elektrického napětí nebo přepětí v elektrorozvodné nebo komunikační síti. Škoda vzniklá úderem blesku musí být zjistitelná podle viditelných destrukčních účinků na pojištěné věci. Úmyslným poškozením nebo úmyslným zničením pojištěné věci se myslí úmyslné poškození nebo zničení pojištěné věci třetí osobou, odlišnou od oprávněné osoby nebo osoby oprávněné osobě blízké nebo osoby s ní trvale ţijící. Vandalismem se rozumí úmyslné poškození nebo zničení pojištěné věci osobou jinou neţ je pojistník a pojištěný, osoba jim blízká anebo osoba ţijící s pojištěným ve společné domácnosti. 14

15 Vichřice je dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje rychlostí 21,8 m/s či rychleji (tj. 75km/h a více). Pojištěný je zároveň povinný prokázat, ţe takový pohyb vzduchu způsobil v okolí místa pojištění na řádně udrţovaných budovách nebo jiných, stejně odolných věcech škody nebo ţe škoda mohla při bezchybném stavu pojištěné budovy nebo budovy, ve které se pojištěné věci nacházejí, vzniknout pouze v důsledku vichřice. Za škodu způsobenou vichřicí se dále povaţují i škody způsobené vrţením jiného předmětu vichřicí na pojištěnou věc. K dovysvětlení bych se rád pozastavil nad takzvanou Beafortovu stupnici, která charakterizuje sílu větru a má dvanáct stupňů. Nejvyšší dvanáctý stupeň odpovídá rychlosti větší neţ 117 km/h. Všechny srovnávané pojišťovny plní od 75 km/h. Vodovodní škodou se rozumí: Škody způsobená vodou vytékající či jinak unikající z vodovodního zařízení; Škoda způsobená kapalinou nebo párou vytékající či unikající z topných systémů včetně kotlů nebo ze solárního zařízení. Vodovodní zařízení je: potrubní řad určený k přívodu, rozvodu a odvodu vody, včetně armatur a zařízení na ně připojených; rozvody topných a klimatizačních systémů včetně těles a zařízení na ně připojených. Vnější dešťové ţlaby a svody nejsou pro účely těchto pojistných podmínek povaţovány za vodovodní zařízení. Vystoupnutí vody z odpadního potrubí- pojistitel uhradí škodu vzniklou na pojištěné věci způsobenou vystoupnutím vody z odpadního potrubí, a to z jakékoliv příčiny. Výbuch je náhlý ničivý projev tlakové síly spočívající v rozpínavosti plynů nebo par (velmi rychlá chemická reakce nestabilní soustavy). Za výbuch tlakové nádoby (kotle, potrubí apod.) se stlačeným plynem nebo parou se povaţuje roztrţení jejich stěn v takovém rozsahu, ţe dojde k náhlému vyrovnání tlaku mezi vnějškem a vnitrem nádoby. Výbuchem však není prudké vyrovnání podtlaku (imploze) ani aerodynamický třesk způsobený provozem letadla. Pro účely těchto pojistných podmínek není výbuchem reakce ve spalovacím prostoru motoru, reakce v hlavních střelných zbraní a jiných zařízení, ve kterých se energie výbuchu cíleně vyuţívá. 15

16 Záplavou se myslí vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu stojí nebo proudí bez přirozeného odtoku v místě pojištění. Zemětřesení jsou otřesy zemského povrchu způsobené pohybem zemské kůry (litosférických desek), dosahující alespoň 6. stupně mezinárodní stupnice MSK-64 (Medveděv-Sponheuer-Kárník z roku 1964, dvanácti-stupňová stupnice síly zemětřesení), udávající makroseizmické účinky, a to v místě pojištění (nikoli v epicentru). Stupeň šest je silné zemětřesení charakterizované akcelerací 3-7% tíhového zrychlení. Zničením věci se rozumí poškození věci v takovém rozsahu, kdy jiţ není poškození moţné odstranit ekonomicky přiměřenou a účelnou opravou a věc, jíţ nadále nelze pouţívat k jejímu původnímu či obdobnému účelu. Ztrátou věci se myslí stav, kdy pojištěný, resp. poškozený nezávisle na své vůli pozbyl moţnost s věcí nakládat. Ztrátou vody se rozumí finanční škody způsobená náhlou ztrátou vody v důsledku prokazatelné havárie vodovodního zařízení, pokud je pojištěný povinen ji uhradit třetí osobě. 16

17 2. Pojištění rodinného domu a domácností 2.1 Představení společností Pojišťovna AXA, a.s. Pojišťovna AXA je jednou z nejprestiţnějších pojišťoven na světě. Působí ve 47 zemích světa, především v Evropě, Severní Americe a asijsko-pacifické oblasti. Celosvětově poskytuje sluţby více neţ 65 milionům klientů, zaměstnává přes 150 tisíc lidí a spravuje aktiva v celkové hodnotě přibliţně miliard eur. Skupina AXA poskytuje všechny sluţby spojené s pojištěním lidí a jejich aktiv: ţivotní a úrazové pojištění, neţivotní pojištění, penzijní pojištění, správu aktiv, právní ochranu a další. K pojištění domu a domácnosti přistoupila pojišťovna AXA v roce Tento produkt nazývá AXA DOMOV Pojišťovna Allianz, a.s. Pojišťovna Allianz, a.s., je stoprocentní dceřinou společnosti Allianz New Europe Holding GmbH a součástí světové pojišťovací skupiny Allianz. Na český trh vstoupila v roce 1993 a během svého působení v České republice se vypracovala mezi tři největší české pojišťovny. Současná nabídka zahrnuje kompletní sortiment pojištění pro občany, podnikatele i průmysl. Allianz pojišťovna disponuje vlastním kapitálem ve výši více neţ 3,469 miliard Kč. Kapitálová síla společnosti je zárukou, ţe Allianz pojišťovna svým závazkům vţdy dostojí. Důkazem je i neustále se zvyšující předepsané pojistné. V roce 2006 dosáhla Allianz pojišťovna hrubého předepsaného pojistného 9,373 miliard Kč, z čehoţ bylo 7,231 miliard Kč v neţivotním pojištění. Jak dále budu zmiňovat a podrobně rozebírat, pojišťovna Allianz má tři varianty pojištění domu a domácnosti: NORMAL, OPTIMAL a EXKLUZIV Česká pojišťovna, a.s. Česká pojišťovna, a.s., je součásti Generali PPF holdingu B. V., který působí v mnoha zemích Evropy. Generali PPF Holding spravuje prostřednictvím svých dceřiných společností aktiva a poskytuje v regionu sluţby 9 milionům klientům. Generaci PPF holding má sídlo v Nizozemí, ale organizační pobočka sídlí v České republice v Praze. Generali PPF Holding B. V. je společnost Assicuraziony Generali (podíl 51%) a PPF 17

18 (49%). Tato naše největší pojišťovna přistupuje k pojištění domu a domácnosti pouze v jedné variantě. 2.2 Pojištění domácnosti Je to pojištění souboru zařízení domácnosti slouţící členům domácnosti. Má většinou podobu sdruţeného pojištění. Zahrnuje ţivelné pojištění, vodovodní riziko a riziko odcizení. Pojištění domácnosti se pojišťuje soubor zařízení domácnosti. Pojistník při sjednání pojištění domácnosti určuje velikost pojistné částky, kterou mu nijak neurčujeme u České pojišťovny a u AXA pojišťovny. Pouze mu můţeme poradit, jak správně pojistnou částku určit. Já osobně si vypomáhám pomocným výpočtem od pojišťovny Allianz a.s., kde je tento rozbor povinnou přílohou k pojištění domácnosti. Klientovi je vţdy nutno připomenout, aby si případně připojistil předměty, které se svou povahou vymykají standartní výbavě domácnosti nebo přesahují pojistnými podmínkami stanovený pojistný rámec. Pojistně-technicky je pojištění domácnosti ale i pojištění domu jako většina majetkových pojištění v měnově nestabilním prostředí vytvořeno jako pojištění na plnou hodnotu, při které se kromě pojistné částky uplatňuje ještě takzvaná pojistná hodnota. Je-ji sjednaná pojistná částka stejná jako pojistná hodnota nebo je-li sjednaná pojistná částka vyšší, poskytne pojišťovna pojistné plnění ve výši škody, tzn. odškodné se automaticky rovná škodě, kterou klient utrpěl v souvislosti s nahodilou událostí. Je-li však pojistná částka niţší neţ pojistná hodnota, pak dojde k takzvanému podpojištění. Odškodné je vůči škodě niţší a je stanoveno vynásobením výše škody poměrem pojistné částky a pojistné hodnoty. Na to je vţdy nutné upozornit klienta- pojistníka Česká pojišťovna, a.s. U České pojišťovny není ţádný dotazník povinný, pouze pojistník určí soubor zařízení domácnosti a limity plnění určených ve smlouvě, coţ jsou: věci zvláštní, kulturní a historické hodnoty, drahé kovy, platné tuzemské i cizozemské státovky a bankovky, věci uloţené v trezoru, přístroje a zařízení audiovizuální techniky, hudební nástroje, jízdní kola, domácí drobná zvířata a rostliny, věci svěřené zaměstnavatelem k výkonu povolání, věci osobní potřeby, které měl pojištěný v době pojistné události na sobě nebo u sebe, věci uloţené v nebytových prostorech, náklady na opravu nebo znovupořízení poškozených 18

19 nebo zničených stavebních součásti a náklady na opravu nebo na znovupořízení zničených nebo odcizených stavebních součástí, které tvoří společné části domu (spoluvlastnický podíl na společných částech domu) Pojišťovna AXA, a.s. U pojišťovny AXA pouze stanový pojistník pojistnou částku za pomocí metrů čtverečních a nijak jinak ji nespecifikuje. Sazba mu pak udá pojistné. Smlouva je pak velmi jednoduchá, ale její jednoduchost z vlastní zkušenosti povaţuji za nepřesnou a při moţné likvidaci mohou nastat problémy. Je to pojišťovna na našem trhu nová a bez zkušenosti v likvidaci. Pojišťovna AXA vyuţívá při likvidaci sítě likvidátorů- odborníků ze společnosti AXA Assistance Pojišťovna Allianz, a.s. Pojišťovna Allianz k určení pojistné částky přistupuje velmi důkladně. Klient je povinen podrobně informovat pojišťovnu v jemu předloţeném dotazníku, tento dotazník přesně specifikuje vybavení domácnosti. Zaměřuje se i na malé věci jako na fotoaparáty, mobilní telefony, tenisové potřeby a jiné. Tím chrání klienta proti podpojištění. Tento dotazník je svojí podrobností velmi uţitečný při případné likvidaci pojistných událostí. Chrání nejen pojišťovnu, ale i klienta. V konstrukci pojištění domácnosti je typické vyuţití na novou hodnotu zejména u částečných škod. 2.3 Pojištění nemovitosti Předmětem pojištění nemovitosti je budova, v našem případě jde o pojištění domu a případných vedlejších staveb jako je garáţ, oplocení, studna, jímka, dílna a hospodářské budovy apod. Naší nemovitost srovnáváme pouze jako budovu. Pojištění nemovitosti obvykle kryje rizika ţivelní, vodovodní, náraz dopravního prostředku, riziko odcizení (stavebních součástí) a vandalismus podobně. Podrobněji se budeme všemi riziky zabývat v kapitole 4 a Rozbor nabídek vybraných pojistitelů. 19

20 2.3.1 Česká pojišťovna, a.s. Česká pojišťovna si vyţádá od pojistníka přesně určenou zastavěnou plochu, rok poslední kolaudace, počet nadzemních a podzemních podlaţí a na těchto základech vypočte pojistnou částku. Má to tu nevýhodu, ţe s touto pojistnou částkou klient nemůţe nijak manipulovat. Vyhýbáme se však problému podpojištění Pojišťovna AXA, a.s. Pojišťovna AXA přistupuje k pojištění nemovitosti velmi benevolentně. Klient si určí pojistnou částku, ze které je přiloţeným sazbovým koeficientem vypočítáno pojistné. Ve smlouvě je zmíněna uţitná plocha v metrech čtverečních a rok výstavby, ale na samotnou smlouvu a její konečnou cenu nemají tyto údaje jakýkoliv vliv Pojišťovna Allianz, a.s. Pojišťovna Allianz je opět velmi důkladná ve výpočtu pojistné částky a tyto výpočty jsou velmi přesné. Klient za pomocí pojistného zprostředkovatele vyplňuje dotazník, který mu pomáhá určit přesnou výši odhadu jeho nemovitosti. Tento dotazník nám pomáhá určit i přesnou specifikaci stavebního materiálu nemovitosti. 20

21 3. Úloha makléře při srovnání pojistných produktů neživotního pojištění 3.1 Přijetí zákona č. 38/2004 sb. Dne 1. ledna 2005 nabyl účinnosti nový právní předpis, který v souladu s právem Evropských společenství upravuje podmínky podnikání pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistný událostí, tento právní předpis je zákon č. 38/2004 sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí. Tento zákon má významný dopad na podmínky podnikání pojistných zprostředkovatelů a likvidátorů pojistných událostí zejména pojišťovacích makléřů popřípadě pojišťovacích agentů, kteří do 31. prosince 2004 provozovali zprostředkovatelskou činnost ve smyslu ust. 25 zákona o pojišťovnictví. 3.2 Pojišťovací makléř a jeho specifikum Pojišťovacího makléře lze na rozdíl od ostatních pojišťovacích zprostředkovatelů charakterizovat jako relativně nezávislého zprostředkovatele, vázaného ve své činnosti především obsahem smlouvy s klientem, o němţ zákon téţ jako o zájemci o pojištění nebo zajištění (viz 8 odst. 1 zákona). Tím se právní postavení pojišťovacího makléře významně formálně odlišuje od právního postavení jiných pojišťovacích zprostředkovatelů, kteří se vyznačují vyšším (např. vázaný pojišťovací zprostředkovatel) či niţším (pojišťovací agent) stupněm závislosti na subjektu odlišném os samotného klienta, s nímţ mají uzavřenou příslušnou smlouvu. Pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví vlastním jménem nebo můţe být zájemcem o pojištění nebo zajištění (klientem) zmocněn i k jednání jeho jménem (k čemuţ v určitém rozsahu v převáţné většině případů dochází a bude docházet) jako pojišťovací makléř však nikdy nemůţe vykonávat zprostředkovatelskou činnost jménem a na účet pojišťovny. Oproti vázanému pojišťovacímu zprostředkovateli, resp. podřízenému pojišťovacímu zprostředkovateli, můţe být právní postavení pojišťovacího makléře (obdobně tomu můţe být i u pojišťovacího agenta) komplikovanější v tom smyslu, ţe tento pojišťovací 21

22 zprostředkovatel je oprávněn uzavřít příslušnou smlouvu s jiným (zde podřízeným) pojišťovacím zprostředkovatelem, který bude činný pro něj a bude tedy závislý na tomto pojišťovacím makléři. Základní vymezení postavení a činností pojišťovacího makléře vyplývá z 8 zákona č. 38/2004 sb.. Toto ustanovení nám ukládá, ţe pojišťovací makléř: vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví vlastním jménem nebo můţe být zájemcem o pojištění nebo zajištění (rozumí se klientem) zmocněn i k jednání jeho jménem (k čemuţ v určitém rozsahu převáţně ve většině případů dochází), jako pojišťovací makléř však nikdy nemůţe vykonávat zprostředkovatelskou činnost jménem a na účet pojišťovny, je ve své činnosti vázán obsahem smlouvy uzavřené se zájemcem o pojištění nebo zajištění (klientem) a v závislosti na jejím obsahu zpracovává komplexní analýzu pojistných rizik, návrhy pojistných nebo zajistných programů, poskytuje konzultační a poradenskou činnost, provádí správu uzavřených pojistných nebo zajišťovacích smluv, sleduje lhůty k jejich revizi a spolupracuje při likvidaci pojistných událostí, je však z logiky věci při své činnosti vázán také obsahem smlouvy uzavřené s pojišťovnou, kterou je odměňován, to znamená, ţe musí plnit i povinnosti uloţené mu ve smlouvě o odměňování a případně dalších podmínkách spolupráce uzavřené s pojišťovnou, je oprávněn přijímat od pojistníka pojistné, zejména byl-li k tomu zmocněn pojišťovnou, z níţ jeho klient (pojistník) uzavírá pojistnou smlouvu, je oprávněn zprostředkovávat pojistné plnění z pojišťovacích a zajišťovacích smluv, to znamená přijímat od pojišťovny výplaty pojistného plnění a dále je předávat oprávněným osobám, byl-li k tomu zmocněn svým klientem (pojistníkem), pojištěným nebo oprávněnou osobou případně pojišťovnou povinnou poskytnout pojistné plnění. Uţ ze samotného principu a postavení pojišťovacího makléře je zřejmé, ţe jím nabízené pojistné produkty musí být od více pojišťoven a musí být vzájemně konkurenční. 22

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém.

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištění Obecná problematika Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištěni se sjednává

Více

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1 Pojistník: Pojištěný: živel + odcizení Allianz varianta č.1 Allianz varianta č. 2 Allianz varianta č. 3 rizika pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné

Více

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Předkládá: RENOMIA, a. s. Pobočka Praha Vlkova 46 130 00 Praha tel.: 221 421 750 fax: 222 720 855 e-mail: jana.voleska@renomia.cz

Více

VPP ZPP 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Pojištění živelního přerušení provozu OBSAH. Pojistná nebezpečí, věcná škoda

VPP ZPP 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Pojištění živelního přerušení provozu OBSAH. Pojistná nebezpečí, věcná škoda ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných Rozsah pojištění dle rámcové smlouvy č. 7720625053 Materiál č. 1 Pojistník: Bytové družstvo Pragostav, Strašnická 1397/20, 102 00 Praha 10 Pojistitel: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Více

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené zadávací řízení SPECIFIKACE PŘEDMĚTU

Více

Příloha č.4 Kalkulace pojištění koupacího biotopu Malvíny od společnosti Generali

Příloha č.4 Kalkulace pojištění koupacího biotopu Malvíny od společnosti Generali Příloha č.4 Kalkulace pojištění koupacího biotopu Malvíny od společnosti Generali Chlápková Alena, Zdiměřická 145/22, 149 Praha 4, 1165151, 67 686 228 KALKULACE ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ PODNIKÁNÍ TopGEN Pojistitel:

Více

Pojištění staveb pro případ živelních a dalších sjednaných pojistných nebezpečí

Pojištění staveb pro případ živelních a dalších sjednaných pojistných nebezpečí Pojistná smlouva číslo: 23431555-17 Stav k datu 6. 3. 2014 Pořadové číslo pojištění: 1 SVJ domu Římská 41, Praha 2 Římská 41/1287 120 00 PRAHA 2 ČESKÁ REPUBLIKA Pojištění staveb pro případ živelních a

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění trvale obývané nemovitosti ZPP - N 01

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění trvale obývané nemovitosti ZPP - N 01 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění trvale obývané nemovitosti ZPP - N 01 Článek 1 Úvodní ustanovení Obecné zásady pojištění nemovitosti, jež sjednává Allianz pojišťovna, a. s., jsou stanoveny ve

Více

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž. CZ.1.07/1.5.00/ Ing. Anna Grussová VY_32_INOVACE 27_EKO

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž. CZ.1.07/1.5.00/ Ing. Anna Grussová VY_32_INOVACE 27_EKO Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Speciální vzdělávací

Více

NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY

NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY Pojistitel: Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869, Generali Pojišťovna a.s. je zapsána v obchodním rejstříku

Více

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 01. 12. 2011

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 01. 12. 2011 Produktový list Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 01. 12. 2011 Základní parametry Typ pojištění Předmět pojištění Pojistná doba Frekvence placení Podmínky sjednání Spoluúčast Varianty rozsahu pojištění

Více

Příloha č. 3 ZD Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění

Příloha č. 3 ZD Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Příloha č. 3 ZD Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Společná část - Vymezení pojmů 1.ÚČASTNÍCI SOUKROMÉHO POJIŠTĚNÍ...3 1.1.POJISTNÍK...3 1.2.POJIŠTĚNÝ...3 1.3.POJISTITEL...3 1.4.POJIŠŤOVACÍ

Více

Pojistná smlouva c.8026327212

Pojistná smlouva c.8026327212 BOZP - PO s.r.o. Lhotská2203 19300 Praha 9-Horní Pocernice IC: 27199509 Zápis v OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 103886 (dálejen "pojistník") iednaiící:petra Netušilová :~~ e.~ tf Pojistná smlouva c.8026327212...

Více

Obchodní podmínky pojištění vozidel

Obchodní podmínky pojištění vozidel Obchodní podmínky pojištění vozidel Příloha č. 2 zadávacích podmínek Pojistník a pojištěný: Město Mohelnice U Brány 916/2 789 85 Mohelnice IČ 00303038 Vymezení předmětu veřejné zakázky 1. HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

Více

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky Obsah produktu Pojištění rodinného domu / a ostatních objektů nebo Pojištění bytové jednotky vždy automaticky v kombinaci s Pojištěním odpovědnosti za

Více

Technické podmínky. Pojištění majetku Městské části Praha 1. Specifikace požadavků na pojištění zadavatele. Pojistná smlouva na pojištění majetku

Technické podmínky. Pojištění majetku Městské části Praha 1. Specifikace požadavků na pojištění zadavatele. Pojistná smlouva na pojištění majetku Technické podmínky pro veřejnou zakázku malého rozsahu - 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pod názvem Pojištění majetku Městské části Praha 1 Specifikace

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky TECHNICKÉ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) na Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

Více

KOMPLET Pojištění domácnosti

KOMPLET Pojištění domácnosti KOMPLET Pojištění domácnosti Pojistná nebezpečí kompletní živel (požár a jeho původní jevy, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, povodeň nebo záplava, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení

Více

Domov pro seniory Zahradní Město

Domov pro seniory Zahradní Město Příloha č. 1 Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Místo pojištění: Domov pro seniory Zahradní Město Sněženková 2973/8, Praha 10, 106 00 Soubor budov sloužící jako domov pro seniory se

Více

č. 56766493-28 o pojištění bytových domů

č. 56766493-28 o pojištění bytových domů Pojistná smlouva č. 56766493-28 STRANA: 1 Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČ 452 72 956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464,

Více

Pojistná smlouva teorie a praxe

Pojistná smlouva teorie a praxe Pojistná smlouva teorie a praxe Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (prezentace zahrnuje pouze vybrané problémy, nejedná se o komplexní materiál) Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách,

Více

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu Rozvojového fondu Pardubice a.s.

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu Rozvojového fondu Pardubice a.s. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu Rozvojového fondu Pardubice a.s. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: zjednodušené podlimitní řízení SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

Více

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Téma: Srovnání základních pojmů podle Všeobecných a zvláštních pojistných podmínek orientace na majetkové pojištění

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Pojištění je nejlepší prevence... Představení společnosti www.zfpmakler.cz O společnosti Makléřská společnost ZFP Makléř, s.r.o. je specialistou na zprostředkování neživotního pojištění průmyslových a

Více

č. 36268193-14 o pojištění bytových domů

č. 36268193-14 o pojištění bytových domů Pojistná smlouva č. 36268193-14 STRANA: 1 Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČ 452 72 956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464,

Více

1.3 PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ, POJISTNÁ ČÁSTKA dle Přílohy těchto obchodních podmínek Příloha č zadávací dokumentace seznam vozidel.

1.3 PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ, POJISTNÁ ČÁSTKA dle Přílohy těchto obchodních podmínek Příloha č zadávací dokumentace seznam vozidel. Příloha č. 2 zadávací dokumentace Obchodní podmínky pojištění vozidel Pojistník a pojištěný: Město Lysá nad Labem Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem IČ 00239402 Vymezení předmětu veřejné zakázky 1.

Více

Podklady pro vypracování nabídky pojistné smlouvy organizace Město Broumov

Podklady pro vypracování nabídky pojistné smlouvy organizace Město Broumov 1. Podklady pro vypracování nabídky pojistné smlouvy organizace Město Broumov Zpracovala makléřská společnost člen skupiny IČO: 25 93 59 25 Pernerova 168, Pardubice Kontaktní osoba Mgr. Martin Novotný

Více

Příloha č. 2 POPTÁVANÝ ROZSAH POJISTNÉHO KRYTÍ

Příloha č. 2 POPTÁVANÝ ROZSAH POJISTNÉHO KRYTÍ Příloha č. 2 POPTÁVANÝ ROZSAH POJISTNÉHO KRYTÍ Název veřejné zakázky: Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti Povodí Moravy, s. p. Druh zadávacího řízení: otevřené řízení Zadavatel název: Povodí Moravy,

Více

Skupinová pojistná smlouva č. 0838735967

Skupinová pojistná smlouva č. 0838735967 Skupinová pojistná smlouva č. 0838735967 o pojištění rodinných domů a bytových jednotek Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika IČ: 618598869 zapsaná v obchodním

Více

Merkur Pojištění majetku Pojištění domácnosti, pojištění domu a bytu. Pojistěte si to, co jste vybudovali!

Merkur Pojištění majetku Pojištění domácnosti, pojištění domu a bytu. Pojistěte si to, co jste vybudovali! Pojištění domácnosti, pojištění domu a bytu Pojistěte si to, co jste vybudovali! Pojištění domácnosti, pojištění domu a bytu S pojišťovnou Merkur jste kompletně pojištěni: Vy i Váš sen o bydlení Nejkrásnějším

Více

Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti

Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti Z F P M a k l é ř, s. r. o. Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti P ře d s t a v e n í s p o l e č n o s t i M S n á m i z ís k á t e akléřská společnost spolupracuje se všemi

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2018

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2018 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z Pojistné ekonomiky Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Zpracovali: Kolínková Veronika Rejšek Václav Datum prezentace: 10. října 2005 V Brně

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group NÁZEV PRODUKTU: Combi PLUS III Níže uvedené informace poskytují pouze přehled o možnostech pojištění v rámci daného produktu. V žádném případě

Více

Zprostředkovatelé v pojišťovnictví. dle zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí

Zprostředkovatelé v pojišťovnictví. dle zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí Zprostředkovatelé v pojišťovnictví dle zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí Obsahová náplň zákona č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích

Více

Příloha č. 3 - Doložky a zvláštní ujednání

Příloha č. 3 - Doložky a zvláštní ujednání Příloha č. 3 - Doložky a zvláštní ujednání Dále uvedené doložky budou součástí pojistné smlouvy jako smluvní ujednání a mají vždy přednost před jakýmikoliv ujednáními pojistných podmínek, standardizovaných

Více

VPP PMO Všeobecné pojistné podmínky Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2015 OBSAH ČÁST A. OBECNÁ USTANOVENÍ. Povinnosti účastníků pojištění

VPP PMO Všeobecné pojistné podmínky Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2015 OBSAH ČÁST A. OBECNÁ USTANOVENÍ. Povinnosti účastníků pojištění ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

VPP PPN 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Pojištění přepravovaného nákladu OBSAH ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VPP PPN 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Pojištění přepravovaného nákladu OBSAH ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍHO PŘERUŠENÍ PROVOZU

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍHO PŘERUŠENÍ PROVOZU DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍHO PŘERUŠENÍ PROVOZU DPZ PP -201 5 T009/15 ČLÁNEK 1 Úvodní ustanovení 1. Škodové pojištění živelního přerušení provozu se řídí Všeobecnými pojistnými

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Návrhy smluv musí dále obsahovat smluvní ujednání vztahující se k jednotlivým druhům pojištění, a to zejména:

Návrhy smluv musí dále obsahovat smluvní ujednání vztahující se k jednotlivým druhům pojištění, a to zejména: Město Stráž pod Ralskem, starostka Revoluční čp. 164, 471 27 Stráž pod Ralskem Obchodní podmínky Návrhy smluv musí dále obsahovat smluvní ujednání vztahující se k jednotlivým druhům pojištění, a to zejména:

Více

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění věci živelní událostí DPPŽU1 MP 1/03

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění věci živelní událostí DPPŽU1 MP 1/03 Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění věci živelní událostí DPPŽU1 MP 1/03 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ VĚCI ŽIVELNÍ UDÁLOSTÍ DPPŽU1 MP 1/03 OBSAH

Více

2.3. Ujednává se, že na toto pojištění se vztahují roční limity plnění uvedené v Úvodní části pojistné smlouvy v bodu 2.3.

2.3. Ujednává se, že na toto pojištění se vztahují roční limity plnění uvedené v Úvodní části pojistné smlouvy v bodu 2.3. Pojistná smlouva č.: 50930674-17 Stav k datu 1. 12. 2014 Pořadové číslo pojištění: 1 Pojištění strojů Karel Řezáč Šárecká 1372/91 160 00 PRAHA 6 ČESKÁ REPUBLIKA 1. Smluvní strany Pojišťovna: Česká pojišťovna

Více

DOTAZNÍK K POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU

DOTAZNÍK K POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU DOTAZNÍK K POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU Tento dotazník je shrnutím informací potřebných k vypracování návrhu pojištění rodinného domu. Uveďte, prosím, požadované informace, které se týkají Vaší společnosti,

Více

Skupinová pojistná smlouva č. 0739159432

Skupinová pojistná smlouva č. 0739159432 Skupinová pojistná smlouva č. 0739159432 o pojištění domácností s asistencí Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika IČ: 618598869 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A NEMOVITOSTÍ DOMEX START MO 1/10

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A NEMOVITOSTÍ DOMEX START MO 1/10 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A NEMOVITOSTÍ DOMEX START MO 1/10 Obsah: Článek 1 Výkladová ustanovení Článek 2 Úvodní

Více

Představení PVZP a pojistných produktů. Štěpán Filipi Praha

Představení PVZP a pojistných produktů. Štěpán Filipi Praha Představení PVZP a pojistných produktů Štěpán Filipi Praha 11.5.2017 Pojišťovna VZP, a.s. Ryze česká, komerční pojišťovna v oblasti neživotního pojištění. Spolehlivá, stabilní a solventní pojišťovna s

Více

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava Pojišťovací makléř současnost a budoucnost 17.10.2013, Bratislava Obsah Aktuální situace na pojišťovacím trhu ČR Pojišťovací zprostředkovatelé a legislativa Pojišťovací makléř základní principy práce,

Více

Příloha č. 7 Obchodní podmínky 1. 2. 3. 4. 5. 5.1 5.2 5.3 Cena v členění:

Příloha č. 7 Obchodní podmínky 1. 2. 3. 4. 5. 5.1 5.2 5.3 Cena v členění: Příloha č. 7 Obchodní podmínky 1. Součástí nabídky bude návrh smlouvy pokrývající celý předmět plnění výběrového řízení. Návrh smlouvy musí akceptovat poţadavky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci,

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění věci (majetku)

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění věci (majetku) Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění věci (majetku) ZPP P-700/14 OBSAH ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 Předmět pojištění... 1 Článek 2 Rozsah pojištění... 1 Článek 3 Výluky z pojištění... 1

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

= zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu

= zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu Otázka: Pojišťovnictví Předmět: Ekonomie Přidal(a): zojiiik Pojišťovnictví = zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu - zaměřeno na tvorbu fondů, jejich spravování a používání

Více

Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti

Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti Živelní pojištění - sdružený živel *) * požár a jeho průvodní jevy, výbuch, úder blesku, nárazem,

Více

Doplňkové pojistné podmínky pojištění nemovitostí DPPN 2013

Doplňkové pojistné podmínky pojištění nemovitostí DPPN 2013 Doplňkové pojistné podmínky pojištění nemovitostí DPPN 2013 DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTÍ DPPN 2013 sjednává pojistitel HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., Jungmannova 32/25, 115 25

Více

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ tel fax

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ tel fax Pojistná smlouva č. 7720604246 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká republika IČ: 47116617 zapsaná

Více

Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s.

Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s. Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s. Pojištění bytové a nebytové jednotky Pojistná smlouva Dotazník NEM 05 VPP pro pojištění bytových domů VPP M-200/05 Složenka Sazba Tiskopisy Poj. podmínky

Více

VPP PMO 2015. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2015 OBSAH ČÁST A. OBECNÁ USTANOVENÍ. Povinnosti účastníků pojištění

VPP PMO 2015. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2015 OBSAH ČÁST A. OBECNÁ USTANOVENÍ. Povinnosti účastníků pojištění ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

VPP PMO Všeobecné pojistné podmínky Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2015 OBSAH ČÁST A. OBECNÁ USTANOVENÍ. Povinnosti účastníků pojištění

VPP PMO Všeobecné pojistné podmínky Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2015 OBSAH ČÁST A. OBECNÁ USTANOVENÍ. Povinnosti účastníků pojištění ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

NABÍDKA. Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů

NABÍDKA. Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 49032170-15 Stav k datu 8. 5. 2008 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

28.03.2014 6:26. Jméno a příjmení/název společnosti: Bydliště/sídlo:

28.03.2014 6:26. Jméno a příjmení/název společnosti: Bydliště/sídlo: Vypracoval: Vladimír Janda tel. č.: 776788777 e-mail: janda.allianz@gmail.com - vladimir.janda@iallianz.cz Kalkulace Pojištění PRO Podnikatele 28.03.2014 6:26 Základní údaje Jméno a příjmení/název společnosti:

Více

Pachové ohradníky. Prevence dopravních nehod způsobených střetem se zvěří. Ostrava

Pachové ohradníky. Prevence dopravních nehod způsobených střetem se zvěří. Ostrava Pachové ohradníky Prevence dopravních nehod způsobených střetem se zvěří Ostrava Jiří Cívka 4. prosince 2012 Střet se zvěří Příčinou každé 20. dopravní nehody je střet se zvěří 2 Střet se zvěří Snížení

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku"

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Charakteristika pojištění a přehled pojistných odvětví, sdružené formy pojištění. Pojištění majetku občanů a

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. ID datové schránky: 8tgaiej II. ŽADATEL III. PŘEDMĚT ŽÁDOSTI

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. ID datové schránky: 8tgaiej II. ŽADATEL III. PŘEDMĚT ŽÁDOSTI Žádost o změnu rozsahu povolené činnosti tuzemské pojišťovny podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) I. SPRÁVNÍ ORGÁN 1. Název a adresa správního

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 58878916-18 Stav k datu 4. 9. 2008 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů Nová hejčínská 384/3

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. ID datové schránky: 8tgaiej II. ŽADATEL III. ČINNOSTI TUZEMSKÉ POJIŠŤOVNY

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. ID datové schránky: 8tgaiej II. ŽADATEL III. ČINNOSTI TUZEMSKÉ POJIŠŤOVNY Žádost o povolení k provozování činnosti tuzemskou pojišťovnou podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) I. SPRÁVNÍ ORGÁN 1. Název a adresa správního

Více

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 16. 05. 2016 31. březen 2016 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 31. 03. 2016 Obchodní firma: AXA pojišťovna a.s. Právní forma:

Více

zastoupena Josefem Landou, předsedou představenstva (dále jen pojišťovací makléř )

zastoupena Josefem Landou, předsedou představenstva (dále jen pojišťovací makléř ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Pojišťovací makléřství INPOL a.s., se sídlem Praha 4 - Braník, Bezová 1658, PSČ 147 14, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B vložka

Více

UCZ/Balpo/14. Doplňkové pojistné podmínky. pro balíčkové komplexní pojištění podnikatelů BALPO. Obsah. Článek 2 Obecné zásady

UCZ/Balpo/14. Doplňkové pojistné podmínky. pro balíčkové komplexní pojištění podnikatelů BALPO. Obsah. Článek 2 Obecné zásady UNIQA pojišťovna, a.s. Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 49240480 Tel.: +420 488 125 125 Doplňkové pojistné podmínky pro balíčkové komplexní podnikatelů

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

Upozornění pojistitele podle 2789 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Upozornění pojistitele podle 2789 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Upozornění pojistitele podle 2789 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku VDP KNZ 1. POJISTITEL Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, 18600 Praha 8, IČO: 47116617,

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia PFO Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění majetku živelní

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 09. 05. 2013 31. březen 2013 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 31. 03. 2013 Obchodní firma: AXA pojišťovna a.s.

Více

Speciální pojistné podmínky Pojištění asistenčních služeb HOME ASSISTANCE

Speciální pojistné podmínky Pojištění asistenčních služeb HOME ASSISTANCE Speciální pojistné podmínky Pojištění asistenčních služeb HOME ASSISTANCE T11/13 Obsah Článek 1: Předmět pojištění 1 Článek 2: Pojistná událost 1 Článek 3: Územní rozsah asistence 1 Článek 4: Hranice pojistného

Více

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 07. 11. 2014 30. září 2014 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 30. 09. 2014 Obchodní firma: AXA pojišťovna a.s. Právní forma:

Více

Odpověď č. 3: Pro místo pojištění území ČR se připouští stanovení ročního limitu pojistného plnění ve výši 3 mil. Kč.

Odpověď č. 3: Pro místo pojištění území ČR se připouští stanovení ročního limitu pojistného plnění ve výši 3 mil. Kč. Číslo dopisu: 0242/UNI-OVA/2015 V Ostravě: 20.8.2015 Vyřizuje, tel.: Ing. Ivo Fábera, +420 596 245 926 Věc: Dodatečné informace č. 02 k zadávacím podmínkám pro veřejnou zakázku Pojištění majetku a odpovědnosti

Více

Novinky v pojištění majetku. Česká pojišťovna 30. května 2012 Praha

Novinky v pojištění majetku. Česká pojišťovna 30. května 2012 Praha 1 Nadpis prezentace 2 Novinky v pojištění majetku Česká pojišťovna 30. května 2012 Praha 3 Počátek pojišťovnictví svět Začátek již ve starověku až 3000 let př. n. l. Čína, Féničané, Řekové, Římané 13.

Více

Regulace pojišťovnictví

Regulace pojišťovnictví Regulace pojišťovnictví Stanovení určitých pravidel pro činnost subjektů působících v rámci odvětví pojišťovnictví Existence: - Regulace obecně - Specifický přístup vzhledem ke specifičnosti pojišťovnictví

Více

Pojistné podmínky Pojištění asistenčních služeb pro domácnost včetně právní asistence PP-D-MB ze dne 1. 11. 2015

Pojistné podmínky Pojištění asistenčních služeb pro domácnost včetně právní asistence PP-D-MB ze dne 1. 11. 2015 Pojistné podmínky Pojištění asistenčních služeb pro domácnost včetně právní asistence PP-D-MB ze dne 1. 11. 2015 Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Pro toto pojištění platí zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

Nové BO. Pojištění majetku občanů

Nové BO. Pojištění majetku občanů 1 Pojištění majetku občanů 2 Program Pojištění stavby Pojištění bytu Pojištění domácnosti Pojištění rekreační domácnosti Asistenční služby Pojištění odpovědnosti 3 MOS POJIŠTĚNÍ OBYTNÝCH BUDOV 4 Modifikace

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění trvale obývané domácnosti ZPP - D 01

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění trvale obývané domácnosti ZPP - D 01 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění trvale obývané domácnosti ZPP - D 01 Článek 1 Úvodní ustanovení Obecné zásady pojištění domácnosti, jež sjednává Allianz pojišťovna, a.s. jsou stanoveny ve všeobecných

Více

1. Majetkové pojištění

1. Majetkové pojištění k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb. Příloha č. 2 Název: Pojištění majetku a odpovědnosti pro Město Železný Brod OBCHODNÍ

Více

Doplňkové pojistné podmínky pojištění domácností DPPD 2014

Doplňkové pojistné podmínky pojištění domácností DPPD 2014 Doplňkové pojistné podmínky pojištění domácností DPPD 2014 DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ DPPD 2014 sjednává pojistitel, Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1. Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

innogy Pojištění domácnosti Od teď dodáváme do domácností i jistotu

innogy Pojištění domácnosti Od teď dodáváme do domácností i jistotu innogy Pojištění domácnosti Od teď dodáváme do domácností i jistotu innogy Pojištění domácnosti Chcete mít jistotu, že je váš domov v bezpečí? Vsaďte na innogy Pojištění domácnosti. Získáte s ním komplexní

Více

MANUÁL K POJIŠTĚNÍ OBSAH - 2 -

MANUÁL K POJIŠTĚNÍ OBSAH - 2 - OBSAH MANUÁL K POJIŠTĚNÍ 1 Pojistná smlouva pojištění majetku 1.1 Přehled sjednaných pojištění str. 3 1.2 Výhody pojistné smlouvy str. 4 1.3 Informace pro zájemce o pojištění str. 5 1.3.1 Jaké jsou podmínky?

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění trvale obývané nemovitosti ZPP - N 1/11

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění trvale obývané nemovitosti ZPP - N 1/11 Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění trvale obývané nemovitosti ZPP - N 1/11 Článek 1 Úvodní ustanovení Obecné zásady pojištění nemovitosti, jež sjednává Allianz pojiš ťovna, a. s., jsou stanoveny

Více

Pojistné podmínky Pojištění asistenčních služeb v domácnosti Pojistný program Basic PP-D-BE-BAS ze dne 1. 9. 2015

Pojistné podmínky Pojištění asistenčních služeb v domácnosti Pojistný program Basic PP-D-BE-BAS ze dne 1. 9. 2015 Pojistné podmínky Pojištění asistenčních služeb v domácnosti Pojistný program Basic PP-D-BE-BAS ze dne 1. 9. 2015 Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Pro toto pojištění platí zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČO 452 72 956 zapsaná v obchodním rejstříku, u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464, zastoupená Ing. Jaroslavem Vodehnalem,

Více

2.2. Pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se řídí pojistnými podmínkami, na které tato pojistná smlouva odkazuje, a smluvními ujednáními.

2.2. Pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se řídí pojistnými podmínkami, na které tato pojistná smlouva odkazuje, a smluvními ujednáními. Pojištění podnikatele a právnických osob Pojistná smlouva číslo: 53937749-12 Stav k datu 1. 6. 2015 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 53937749-12 X 1 664 04 MOKRÁ ČESKÁ REPUBLIKA Z-VPPN74/N

Více

Pojistná smlouva o pojištění staveb

Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1, IČ 60192402, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

Seminární práce z Pojistné ekonomiky

Seminární práce z Pojistné ekonomiky Seminární práce z Pojistné ekonomiky Téma: Srovnání základních pojmů podle Všeobecných a zvláštních pojistných podmínek orientace na majetkové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu. Stručná charakteristika

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění trvale obývané domácnosti ZPP - D 1/11

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění trvale obývané domácnosti ZPP - D 1/11 Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění trvale obývané domácnosti ZPP - D 1/11 Článek 1 Úvodní ustanovení Obecné zásady pojištění domácnosti, jež sjednává Allianz pojiš ťovna, a. s. jsou stanoveny ve

Více

Pojistný program. pro města, obce, bytová družstva, státní a jiné obdobné organizace

Pojistný program. pro města, obce, bytová družstva, státní a jiné obdobné organizace Pojistný program pro města, obce, bytová družstva, státní a jiné obdobné organizace Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka číslo 8549 SUBJEKTY OBCE (MĚSTA,

Více