Komparace vybraných produktů pojištění rodinného domu a domácnosti v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komparace vybraných produktů pojištění rodinného domu a domácnosti v ČR"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Komparace vybraných produktů pojištění rodinného domu a domácnosti v ČR Bakalářská práce Jiří Bednář duben,

2 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Pojišťovnictví Komparace vybraných produktů pojištění rodinného domu a domácnosti v ČR Bakalářská práce Autor: Jiří Bednář Pojišťovnictví Vedoucí práce: Dr. Ivan Jandejsek Praha duben,

3 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a s pouţitím uvedené literatury. V Praze dne: Jiří Bednář 3

4 Poděkování dr. Ivanu Jandejskovi za příkladné vedení a pomoc při zpracování mé bakalářské práce. Pan dr. Ivan Jandejsek byl mým prvním učitelem pojišťovnictví při mém nástupu do tohoto oboru. Celou mojí profesní kariéru byl mým dobrým učitelem a ochotným rádcem, za coţ mu velmi děkuji. Dále bych rád poděkoval servisní pracovnici České pojišťovny paní Heleně Minčevové. Také chci vyjádřit poděkování panu Marceli Štruncovi z pojišťovny Allianz. V neposlední řadě bych rád poděkoval sl. Janě Veselé za korekci a konečnou kontrolu mé bakalářské práce. 4

5 Anotace práce: Cílem této bakalářské práce je srovnání pojištění rodinného domu a domácnosti u tří významných pojišťoven na trhu České republiky. Jsou to Česká pojišťovna, a.s., Allianz pojišťovna, a.s. a AXA pojišťovna, a.s.. Srovnání pojištění tohoto vybraného produktu by mělo slouţit jako analýza, kterou předkládá pojišťovací makléř klientovi. V první kapitole se zaměřuji na vysvětlení základních pojmů, coţ povaţuji za velmi důleţitou část makléřovi práce s klientem. Ve druhé kapitole budu představovat mnou vybrané pojišťovny a obecně seznámím s produkty pojištění rodinného domu a domácnosti. Dále se v kapitole tři zaměřuji na úlohu pojišťovacího makléře při srovnání mnou vybraného pojistného produktu. V mé bakalářské práci se snaţím o důkladný rozbor nabídek pojišťoven. Důvod, proč jsem si vybral toto téma, je, ţe povaţuji práci mnoha makléřských společností za nedostačující. Pojištění rodinného domu a domácnosti není sloţitý úkol pro makléře, ale při důkladné analýze narazíme na mnohé problémy velmi zásadní pro klienta. O to se budu snaţit ve čtvrté kapitole, kde budu rozebírat nabídky vybraných pojistitelů. Pátou kapitolu budu věnovat celkovému vyhodnocení. Annotation of work: Aim of this baccalaureate work is comparison of insurance of one-family house and household by three significant insurance companies in the marketplace of Czech Republic. There are Česká pojišťovna, a.s., Allianz pojišťovna, a.s. and AXA pojišťovna, a.s.. Confrontation of insurance product which we choose would serve as analysis that the insurance broker set up to client. In first chapter I target on explication of fundamental terms, which I account as a crucial part of brokers work with client. In second chapter I'll introduce the insurance companies and productions of insurance of one-family house and household. Then in chapter three I put mind to work of insurer broker by comparison of insurable product which I ve chosen. In my baccalaureate work I try to analyze offers of insurance companies. Reason, why I've chosen this subject, is, that I consider the work of many brokerage societies as deficient. Insurance of one-family house and household isn't difficult work for broker, but at thorough analysis run against many problems which are very basic for client. About this I'll emulate in fourth chapter, where I'll take to pieces offers of chosen insurers. Fifth chapter I'll dedicate to general evaluation. 5

6 Obsah Úvod Základní pojmy majetkového pojištění Pojištění rodinného domu a domácností Představení společností Pojišťovna AXA, a.s Pojišťovna Allianz, a.s Česká pojišťovna, a.s Pojištění domácnosti Česká pojišťovna, a.s Pojišťovna AXA, a.s Pojišťovna Allianz, a.s Pojištění nemovitosti Česká pojišťovna, a.s Pojišťovna AXA, a.s Pojišťovna Allianz, a.s Úloha makléře při srovnání pojistných produktů neţivotního pojištění Přijetí zákona č. 38/2004 sb Pojišťovací makléř a jeho specifikum Další zákonné povinnosti pojišťovacího makléře Výběr pojišťovacího makléře: Rozbor nabídek vybraných pojistitelů Česká pojišťovna, a.s Rodinný dům Domácnost- pojištění majetku občanů Limity plnění Allianz pojišťovna, a.s Rodinný dům Pojištění domácnosti Horní hranice pojistného plnění spoluúčast Pomocné výpočty a ceník nemovitostí

7 4.3 AXA pojišťovna, a.s Rodinný dům Domácnost Bezplatné asistenční sluţby Asistenční sluţby u srovnávaných pojišťoven: AXA pojišťovna, a.s Česká pojišťovna Allianz pojišťovna Obchodní slevy Vyhodnocení Hodnocení podle ceny a asistenčních sluţeb Hodnocení podle obchodní slevy Hodnocení podle spoluúčasti Pomoc při rozhodování klienta Závěr Seznam pouţité literatury:

8 Úvod V roce 1991 byl přijat zákon č. 185/1991 sb. o pojišťovnictví, který umoţnil demonopolizaci pojistného trhu. Byly vytvořeny podmínky pro zrušení monopolu České státní pojišťovny a začaly vznikat nové pojišťovny. Byl obnoven pojistný trh, pro který je charakteristické působení řady pojišťoven, které nabízí širokou škálu produktů. Zároveň byla obnovena existence regulačního státního orgánu. Jiţ v roce 1993 bylo na trhu zaregistrováno dvacet pojišťoven. Z hlediska orientace klienta nastal při srovnání pojistných produktů značný problém. Klient byl a do dnešní doby je postaven před úkol orientovat se v mnoţství pojistných produktů a jejich různých variací. Klient je často v souvislosti s pojištěním zahlcen mnoţstvím informací a je ovlivněn různými marketingovými tahy pojišťoven podbízejících se cenou a jinými nekompetentními prvky. Důvod, proč jsem si vybral téma komparace neţivotních produktů, je, ţe pokládám i se svojí patnáctiletou praxí v pojišťovnictví toto téma za velmi obtíţné a pro klienta velmi sloţité. Pojištění rodinných domů a domácností je základní a na pohled velmi jednoduchý úkol pro pojišťovacího makléře. Po důkladném rozboru však objevíme mnohé obtíţe, které je třeba klientovi vysvětlit. V mojí bakalářské práci se budu snaţit porovnat tři pojišťovny, jejich pojistné podmínky, cenu a asistenční sluţby, moţnost obchodní slevy a jiné parametry. Budu srovnávat tyto pojišťovny: 1. Allianz pojišťovna, a.s. 2. Česká pojišťovna a.s. 3. AXA pojišťovna Záměrně jsem si vybral k porovnání tyto pojišťovny, abych porovnal různý přístup k rizikům pojišťovny s odlišnou obchodní politikou. Česká pojišťovna a.s., největší pojišťovna na našem trhu s největším kmenem a s nejdelší historií na našem trhu. Pojišťovna Allianz, jedna z největších zahraničních pojišťoven a na našem trhu třetí 8

9 největší pojišťovna. A konečně pojišťovna AXA, nejnověji zaregistrovaná pojišťovna v oblasti neţivotního pojištění v pojistném trhu České republiky a dosud i s minimálním pojistným kmenem. Rád bych touto bakalářskou prací přispěl ke zkvalitnění úlohy makléře při práci s klientem u tak na první pohled jednoduchého úkolu jako je pojištění rodinného domu a domácnosti. 9

10 1. Základní pojmy majetkového pojištění Tato kapitola je záměrně rozsáhlá a budu se v ní snaţit co nejpodrobněji věnovat základním pojmům. Je to proto, ţe ze své praxe povaţuji za velmi důleţité, aby klient byl správně vyrozuměn a seznámen se základním pojmy v pojištění nemovitosti a domácnosti. Osobně pokládám za velmi důleţité vysvětlit klientovi zejména pojem- plnění, proto se mu budu věnovat velmi důkladně. V uvedených základních pojmech se námi srovnávané pojišťovny téměř neliší, proto je nebudu vysvětlovat podle pojišťoven, ale souhrnně tak, jak jsou uvedeny ve všeobecných pojistných podmínkách, popřípadě ve zvláštních pojistných podmínkách. Pouze u rizik vichřice a zemětřesení budu uvádět rozsahové stupnice jejich síly. Bytem- domácností se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení. Budova je trvalá stavba (objekt) spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek převáţně uzavřena obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi, jejímţ účelem je ochrana osob, zvířat nebo věcí před působením vnějších vlivů. Rodinný dům je budova, která můţe mít nejvýše tři samostatné byty a nejvýše dvě nadzemní podlaţí (tzn. přízemí a 1. patro) a podkroví (můţe být podsklepený). Místo pojištění- pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se vztahuje na pojistné události, k nimţ došlo na místě uvedeném v pojistné smlouvě jako místo pojištění, toto omezení neplatí pro pojistné věci, které byly přemístěny z místa pojištění na dobu nezbytně nutnou v důsledku vzniklé nebo bezprostředně hrozící pojistné události. Jak jsem jiţ zmínil v úvodu této kapitoly, velmi důleţité je pozastavit se nad výkladem článku Pojistné plnění: Právo na plnění vzniká oprávněné osobě uvedené v doplňkových pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě. Pojistné plnění poskytne pojišťovna v tuzemské měně nebo do 15 dnů, jakmile skončila šetření nutné ke zjištění rozsahu své povinnosti plnit. Pokud pojišťovna rozhodne o tom, ţe 10

11 poskytne naturální plnění (doplněním, opravou nebo výměnou věci), poskytne ho ve lhůtách dohodnutých s oprávněnou osobou. Pokud pojišťovna rozhodla o tom, ţe poskytne naturální plnění a pojištění nebo oprávněná osoba přesto provedla doplnění, opravu nebo výměnu věci jiným neţ přikázaným (stanoveným) způsobem, poskytne plnění jen do té výše, kterou by poskytla, kdyby pojištěný nebo oprávněná osoba postupovala podle jejích pokynů. Byla-li pojistnou událostí pojištěná věc poškozena, vzniká oprávněné osobě právo, není-li v doplňkových pojistných podmínkách stanoveno nebo v jiné pojistné smlouvě ujednáno jinak, aby mu pojišťovna vyplatila: při pojištění na novou cenu, částku odpovídající přiměřeným nákladům na opravu poškozené věci a to nejvýše do nové ceny pojištěné věci v době bezprostředně před pojistnou událostí. Takto stanovenou částku pojišťovna sníţí o cenu zbytků nahrazovaných částí poškozené věci. Doplňkové pojistné podmínky mohou stanovit jiný postup pro výši pojistného plnění; při pojištění na časovou cenu, nebo částku určenou způsobem, který podle pojistného nebezpečí a druhu pojištěné věci stanoví doplňkové podmínky nebo pojistná smlouva. Byla-li pojistnou událostí pojištěná věc zničena, odcizena nebo ztracena, vzniká oprávněné osobě právo, není-li v doplňkových pojistných podmínkách stanoveno nebo prostné smlouvě ujednáno jinak, aby mu pojišťovna vyplatila: při pojištění na novou cenu, částku odpovídající přiměřeným nákladům na znovupořízení nové věci nebo nákladům pojištěného na výrobku (zhotovení) nové věci stejného druhu, kvality a technických parametrů, sníţenou o cenu zbytků zničené věci, přičemţ pojišťovna vyplatí niţší z uvedených částek. Doplňkové pojistné podmínky mohou stanovit nebo v pojistné smlouvě můţe být ujednán jiný postup pro zjištění výše pojistného plnění; při pojištění na časovou cenu, částku určenou způsobem, který podle pojistného nebezpečí a druhu pojištěné věci stanoví doplňkové pojistné podmínky nebo pojistná smlouva. Zbytky poškozených nebo zničených věcí zůstávají ve vlastnictví pojištěného. 11

12 Na pojišťovnu nepřechází vlastnictví nalezeného pojištěného majetku, za který v důsledku vzniku pojistné události pojišťovna poskytla pojistné plnění. Je-li oprávněná osoba v době pojistné události plátcem daně z přidané hodnoty, potom se uvedená daň nezahrnuje do pojistného plnění. Časová cena je cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí; stanoví se z nové ceny věci, přičemţ se přihlíţí ke stupni opotřebení nebo jinému znehodnocení anebo k zhodnocení věci, k němuţ došlo její opravou, modernizací nebo jiným způsobem. Nová cena je cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu, účelu a vlastností. Je-li pojištěnou věcí stavba, odpovídá nová cena ceně novostavby, tj. částce, kterou je třeba v daném místě a v daném čase zpravidla vynaloţit k vybudování novostavby téhoţ druhu, rozsahu a kvality, včetně nákladů na zpracování projektové dokumentace. Krádeží vloupáním se rozumí přivlastnění si pojištěné věci pachatelem poté, co prokazatelně překonal ochranné zabezpečení v místě pojištění nebo se dopustil jiného násilného jednání vůči pojištěné věci. Krupobitím se rozumí atmosférický přírodní jev, při kterém kousky ledu různého tvaru, váhy, velikosti a hustoty vytvořené přírodní cestou v atmosféře na pojištěnou věc dopadají s takovou intenzitou, ţe dochází k poškození nebo zničení pojištěné věci. Škoda způsobená kouřem je znečištění věci kouřem, který náhle unikl v důsledku nahodilé události nebo poruchy. Loupež je přivlastnění si pojištěné věci pachatelem tak, ţe pachatel uţije proti pojištěnému či jiné osobě násile nebo pohrůţky bezprostředního násilí. Nárazem nebo pádem letadla se rozumí náraz nebo pád letadla ( letounu, vrtulníku, kluzáku, volného balonu), jeho částí nebo nákladu. Náraz vozidla je náraz silničního nebo kolejového vozidla nebo jeho nákladu. Pojištění FLEXA (Fire, Lighting, Explosion- fall of aircraft- poţár, úder blesku, výbuch na základě rychlé chemické reakce, pád letadla) 12

13 Pád stromu, stožáru nebo jiných předmětů je takový pohyb předmětného tělesa (věci), který má znaky neřízeného a nekontrolovatelného pádu. Poškozením věci se rozumí poškození věci, které je odstranitelné opravou věci za předpokladu, ţe náklady na takovouto opravu nepřevýší náklady vynaloţené na pořízení stejné nebo srovnatelné věci. Povodeň je přechodné výrazné stoupnutí hladiny vodního toku nebo jiných povrchových vod, při němţ voda zaplavuje území mimo koryto vodního toku a způsobuje tak škody na pojištěných věcech. To platí obdobně i pro stav, kdy voda nemůţe z určitého území kvůli narušení stability vodního toku odtékat přirozeným způsobem (záplava). Požárem se rozumí oheň v podobě plamene, který provází hoření a který vznikl mimo určené ohniště nebo určené ohniště nekontrolovatelně opustil a šířil se dál vlastní silou nebo byl pachatelem rozšířen úmyslně. Poţárem však není ţhavení a tlení s omezeným přístupem kyslíku, jakoţ ani působení uţitkového ohně a jeho tepla. Poţárem dále není působení tepla při zkratu v elektrickém vedení (zařízení), pokud se plamen vzniklý zkratem dále nerozšíří. Přepětím se rozumí napěťová špička v elektrické síti nebo výboj statické elektřiny v atmosféře. Rázová vlna způsobená nadzvukovými letouny je třesk, ke kterému dochází při překonání rychlosti zvuku. Rozbití skla z jiné příčiny než pojištěným nebezpečím. Sklem se rozumí pevně zabudovaná (osazená) zasklení vnějších stavebních otvorů a lodţií. Pojištění se nevztahuje na : Rozbití pevně zabudovaného (osazeného) zasklení vnitřních stavebních součástí (dveřní výplně, skleněné a zrcadlové stěny apod.), skleněných věcí movitých a jejich částí (nábytkové vitríny, zrcadla, osvětlovací tělesa apod.) a předmětů umístěných vně budovy (vnější osvětlení, reklamní tabule apod.). Poškození zasklení při jeho instalaci nebo demontáţi nebo způsobené poškrábáním. Na rozbití zasklení v objektech ve výstavbě nebo celkové rekonstrukci. 13

14 Sesuv nebo zřícení laviny je jev, kdy se masa sněhu nebo ledu náhle uvede do pohybu a řítí se do údolí. Sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin je posuv zemské hmoty z vyšších terénních poloh do niţších, k němuţ dochází působením přírodních sil nebo v důsledku lidské činnosti při porušení podmínek rovnováhy terénu. Pro účely těchto pojistných podmínek není sesuvem půdy pokles zemského povrchu nebo změna základových poměrů staveb (např. sesycháním, promrzáním či podmáčením terénu bez porušení rovnováhy svahu). Spoluúčast je částka uvedená v pojistné smlouvě, která se odečítá od finanční náhrady za škodu. Kdyţ je náhrada menší neţ spoluúčast pojistitel neplatí nic. Škoda způsobená mrazem na topném systému a vodovodním zařízení (kotel, topná tělesa, potrubí) je kryta pojištěním. Škoda na elektromotorech způsobená zkratem je kryta pojištěním. Tíhou sněhu nebo námrazy se rozumí destruktivní působení nadměrné hmotnosti sněhové či ledové hmoty na konstrukce budov. Nadměrnou hmotností se rozumí taková tíha sněhové či ledové hmoty, která se v dané oblasti místa pojištění běţně nevyskytuje. Škodami způsobenými tíhou sněhu nebo námrazy nejsou pro účely těchto pojistných podmínek škody vzniklé v důsledku působení rozpínavosti ledu a prosakování tajícího ledu nebo sněhu. Úderem blesku se rozumí bezprostřední přechod blesku (atmosférického výboje) přes pojištěnou věc nebo bezprostřední působení energie blesku či teploty jeho výboje na pojištěnou věc. Pro účely pojištění není za úder blesku povaţováno kolísání elektrického napětí nebo přepětí v elektrorozvodné nebo komunikační síti. Škoda vzniklá úderem blesku musí být zjistitelná podle viditelných destrukčních účinků na pojištěné věci. Úmyslným poškozením nebo úmyslným zničením pojištěné věci se myslí úmyslné poškození nebo zničení pojištěné věci třetí osobou, odlišnou od oprávněné osoby nebo osoby oprávněné osobě blízké nebo osoby s ní trvale ţijící. Vandalismem se rozumí úmyslné poškození nebo zničení pojištěné věci osobou jinou neţ je pojistník a pojištěný, osoba jim blízká anebo osoba ţijící s pojištěným ve společné domácnosti. 14

15 Vichřice je dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje rychlostí 21,8 m/s či rychleji (tj. 75km/h a více). Pojištěný je zároveň povinný prokázat, ţe takový pohyb vzduchu způsobil v okolí místa pojištění na řádně udrţovaných budovách nebo jiných, stejně odolných věcech škody nebo ţe škoda mohla při bezchybném stavu pojištěné budovy nebo budovy, ve které se pojištěné věci nacházejí, vzniknout pouze v důsledku vichřice. Za škodu způsobenou vichřicí se dále povaţují i škody způsobené vrţením jiného předmětu vichřicí na pojištěnou věc. K dovysvětlení bych se rád pozastavil nad takzvanou Beafortovu stupnici, která charakterizuje sílu větru a má dvanáct stupňů. Nejvyšší dvanáctý stupeň odpovídá rychlosti větší neţ 117 km/h. Všechny srovnávané pojišťovny plní od 75 km/h. Vodovodní škodou se rozumí: Škody způsobená vodou vytékající či jinak unikající z vodovodního zařízení; Škoda způsobená kapalinou nebo párou vytékající či unikající z topných systémů včetně kotlů nebo ze solárního zařízení. Vodovodní zařízení je: potrubní řad určený k přívodu, rozvodu a odvodu vody, včetně armatur a zařízení na ně připojených; rozvody topných a klimatizačních systémů včetně těles a zařízení na ně připojených. Vnější dešťové ţlaby a svody nejsou pro účely těchto pojistných podmínek povaţovány za vodovodní zařízení. Vystoupnutí vody z odpadního potrubí- pojistitel uhradí škodu vzniklou na pojištěné věci způsobenou vystoupnutím vody z odpadního potrubí, a to z jakékoliv příčiny. Výbuch je náhlý ničivý projev tlakové síly spočívající v rozpínavosti plynů nebo par (velmi rychlá chemická reakce nestabilní soustavy). Za výbuch tlakové nádoby (kotle, potrubí apod.) se stlačeným plynem nebo parou se povaţuje roztrţení jejich stěn v takovém rozsahu, ţe dojde k náhlému vyrovnání tlaku mezi vnějškem a vnitrem nádoby. Výbuchem však není prudké vyrovnání podtlaku (imploze) ani aerodynamický třesk způsobený provozem letadla. Pro účely těchto pojistných podmínek není výbuchem reakce ve spalovacím prostoru motoru, reakce v hlavních střelných zbraní a jiných zařízení, ve kterých se energie výbuchu cíleně vyuţívá. 15

16 Záplavou se myslí vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu stojí nebo proudí bez přirozeného odtoku v místě pojištění. Zemětřesení jsou otřesy zemského povrchu způsobené pohybem zemské kůry (litosférických desek), dosahující alespoň 6. stupně mezinárodní stupnice MSK-64 (Medveděv-Sponheuer-Kárník z roku 1964, dvanácti-stupňová stupnice síly zemětřesení), udávající makroseizmické účinky, a to v místě pojištění (nikoli v epicentru). Stupeň šest je silné zemětřesení charakterizované akcelerací 3-7% tíhového zrychlení. Zničením věci se rozumí poškození věci v takovém rozsahu, kdy jiţ není poškození moţné odstranit ekonomicky přiměřenou a účelnou opravou a věc, jíţ nadále nelze pouţívat k jejímu původnímu či obdobnému účelu. Ztrátou věci se myslí stav, kdy pojištěný, resp. poškozený nezávisle na své vůli pozbyl moţnost s věcí nakládat. Ztrátou vody se rozumí finanční škody způsobená náhlou ztrátou vody v důsledku prokazatelné havárie vodovodního zařízení, pokud je pojištěný povinen ji uhradit třetí osobě. 16

17 2. Pojištění rodinného domu a domácností 2.1 Představení společností Pojišťovna AXA, a.s. Pojišťovna AXA je jednou z nejprestiţnějších pojišťoven na světě. Působí ve 47 zemích světa, především v Evropě, Severní Americe a asijsko-pacifické oblasti. Celosvětově poskytuje sluţby více neţ 65 milionům klientů, zaměstnává přes 150 tisíc lidí a spravuje aktiva v celkové hodnotě přibliţně miliard eur. Skupina AXA poskytuje všechny sluţby spojené s pojištěním lidí a jejich aktiv: ţivotní a úrazové pojištění, neţivotní pojištění, penzijní pojištění, správu aktiv, právní ochranu a další. K pojištění domu a domácnosti přistoupila pojišťovna AXA v roce Tento produkt nazývá AXA DOMOV Pojišťovna Allianz, a.s. Pojišťovna Allianz, a.s., je stoprocentní dceřinou společnosti Allianz New Europe Holding GmbH a součástí světové pojišťovací skupiny Allianz. Na český trh vstoupila v roce 1993 a během svého působení v České republice se vypracovala mezi tři největší české pojišťovny. Současná nabídka zahrnuje kompletní sortiment pojištění pro občany, podnikatele i průmysl. Allianz pojišťovna disponuje vlastním kapitálem ve výši více neţ 3,469 miliard Kč. Kapitálová síla společnosti je zárukou, ţe Allianz pojišťovna svým závazkům vţdy dostojí. Důkazem je i neustále se zvyšující předepsané pojistné. V roce 2006 dosáhla Allianz pojišťovna hrubého předepsaného pojistného 9,373 miliard Kč, z čehoţ bylo 7,231 miliard Kč v neţivotním pojištění. Jak dále budu zmiňovat a podrobně rozebírat, pojišťovna Allianz má tři varianty pojištění domu a domácnosti: NORMAL, OPTIMAL a EXKLUZIV Česká pojišťovna, a.s. Česká pojišťovna, a.s., je součásti Generali PPF holdingu B. V., který působí v mnoha zemích Evropy. Generali PPF Holding spravuje prostřednictvím svých dceřiných společností aktiva a poskytuje v regionu sluţby 9 milionům klientům. Generaci PPF holding má sídlo v Nizozemí, ale organizační pobočka sídlí v České republice v Praze. Generali PPF Holding B. V. je společnost Assicuraziony Generali (podíl 51%) a PPF 17

18 (49%). Tato naše největší pojišťovna přistupuje k pojištění domu a domácnosti pouze v jedné variantě. 2.2 Pojištění domácnosti Je to pojištění souboru zařízení domácnosti slouţící členům domácnosti. Má většinou podobu sdruţeného pojištění. Zahrnuje ţivelné pojištění, vodovodní riziko a riziko odcizení. Pojištění domácnosti se pojišťuje soubor zařízení domácnosti. Pojistník při sjednání pojištění domácnosti určuje velikost pojistné částky, kterou mu nijak neurčujeme u České pojišťovny a u AXA pojišťovny. Pouze mu můţeme poradit, jak správně pojistnou částku určit. Já osobně si vypomáhám pomocným výpočtem od pojišťovny Allianz a.s., kde je tento rozbor povinnou přílohou k pojištění domácnosti. Klientovi je vţdy nutno připomenout, aby si případně připojistil předměty, které se svou povahou vymykají standartní výbavě domácnosti nebo přesahují pojistnými podmínkami stanovený pojistný rámec. Pojistně-technicky je pojištění domácnosti ale i pojištění domu jako většina majetkových pojištění v měnově nestabilním prostředí vytvořeno jako pojištění na plnou hodnotu, při které se kromě pojistné částky uplatňuje ještě takzvaná pojistná hodnota. Je-ji sjednaná pojistná částka stejná jako pojistná hodnota nebo je-li sjednaná pojistná částka vyšší, poskytne pojišťovna pojistné plnění ve výši škody, tzn. odškodné se automaticky rovná škodě, kterou klient utrpěl v souvislosti s nahodilou událostí. Je-li však pojistná částka niţší neţ pojistná hodnota, pak dojde k takzvanému podpojištění. Odškodné je vůči škodě niţší a je stanoveno vynásobením výše škody poměrem pojistné částky a pojistné hodnoty. Na to je vţdy nutné upozornit klienta- pojistníka Česká pojišťovna, a.s. U České pojišťovny není ţádný dotazník povinný, pouze pojistník určí soubor zařízení domácnosti a limity plnění určených ve smlouvě, coţ jsou: věci zvláštní, kulturní a historické hodnoty, drahé kovy, platné tuzemské i cizozemské státovky a bankovky, věci uloţené v trezoru, přístroje a zařízení audiovizuální techniky, hudební nástroje, jízdní kola, domácí drobná zvířata a rostliny, věci svěřené zaměstnavatelem k výkonu povolání, věci osobní potřeby, které měl pojištěný v době pojistné události na sobě nebo u sebe, věci uloţené v nebytových prostorech, náklady na opravu nebo znovupořízení poškozených 18

19 nebo zničených stavebních součásti a náklady na opravu nebo na znovupořízení zničených nebo odcizených stavebních součástí, které tvoří společné části domu (spoluvlastnický podíl na společných částech domu) Pojišťovna AXA, a.s. U pojišťovny AXA pouze stanový pojistník pojistnou částku za pomocí metrů čtverečních a nijak jinak ji nespecifikuje. Sazba mu pak udá pojistné. Smlouva je pak velmi jednoduchá, ale její jednoduchost z vlastní zkušenosti povaţuji za nepřesnou a při moţné likvidaci mohou nastat problémy. Je to pojišťovna na našem trhu nová a bez zkušenosti v likvidaci. Pojišťovna AXA vyuţívá při likvidaci sítě likvidátorů- odborníků ze společnosti AXA Assistance Pojišťovna Allianz, a.s. Pojišťovna Allianz k určení pojistné částky přistupuje velmi důkladně. Klient je povinen podrobně informovat pojišťovnu v jemu předloţeném dotazníku, tento dotazník přesně specifikuje vybavení domácnosti. Zaměřuje se i na malé věci jako na fotoaparáty, mobilní telefony, tenisové potřeby a jiné. Tím chrání klienta proti podpojištění. Tento dotazník je svojí podrobností velmi uţitečný při případné likvidaci pojistných událostí. Chrání nejen pojišťovnu, ale i klienta. V konstrukci pojištění domácnosti je typické vyuţití na novou hodnotu zejména u částečných škod. 2.3 Pojištění nemovitosti Předmětem pojištění nemovitosti je budova, v našem případě jde o pojištění domu a případných vedlejších staveb jako je garáţ, oplocení, studna, jímka, dílna a hospodářské budovy apod. Naší nemovitost srovnáváme pouze jako budovu. Pojištění nemovitosti obvykle kryje rizika ţivelní, vodovodní, náraz dopravního prostředku, riziko odcizení (stavebních součástí) a vandalismus podobně. Podrobněji se budeme všemi riziky zabývat v kapitole 4 a Rozbor nabídek vybraných pojistitelů. 19

20 2.3.1 Česká pojišťovna, a.s. Česká pojišťovna si vyţádá od pojistníka přesně určenou zastavěnou plochu, rok poslední kolaudace, počet nadzemních a podzemních podlaţí a na těchto základech vypočte pojistnou částku. Má to tu nevýhodu, ţe s touto pojistnou částkou klient nemůţe nijak manipulovat. Vyhýbáme se však problému podpojištění Pojišťovna AXA, a.s. Pojišťovna AXA přistupuje k pojištění nemovitosti velmi benevolentně. Klient si určí pojistnou částku, ze které je přiloţeným sazbovým koeficientem vypočítáno pojistné. Ve smlouvě je zmíněna uţitná plocha v metrech čtverečních a rok výstavby, ale na samotnou smlouvu a její konečnou cenu nemají tyto údaje jakýkoliv vliv Pojišťovna Allianz, a.s. Pojišťovna Allianz je opět velmi důkladná ve výpočtu pojistné částky a tyto výpočty jsou velmi přesné. Klient za pomocí pojistného zprostředkovatele vyplňuje dotazník, který mu pomáhá určit přesnou výši odhadu jeho nemovitosti. Tento dotazník nám pomáhá určit i přesnou specifikaci stavebního materiálu nemovitosti. 20

21 3. Úloha makléře při srovnání pojistných produktů neživotního pojištění 3.1 Přijetí zákona č. 38/2004 sb. Dne 1. ledna 2005 nabyl účinnosti nový právní předpis, který v souladu s právem Evropských společenství upravuje podmínky podnikání pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistný událostí, tento právní předpis je zákon č. 38/2004 sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí. Tento zákon má významný dopad na podmínky podnikání pojistných zprostředkovatelů a likvidátorů pojistných událostí zejména pojišťovacích makléřů popřípadě pojišťovacích agentů, kteří do 31. prosince 2004 provozovali zprostředkovatelskou činnost ve smyslu ust. 25 zákona o pojišťovnictví. 3.2 Pojišťovací makléř a jeho specifikum Pojišťovacího makléře lze na rozdíl od ostatních pojišťovacích zprostředkovatelů charakterizovat jako relativně nezávislého zprostředkovatele, vázaného ve své činnosti především obsahem smlouvy s klientem, o němţ zákon téţ jako o zájemci o pojištění nebo zajištění (viz 8 odst. 1 zákona). Tím se právní postavení pojišťovacího makléře významně formálně odlišuje od právního postavení jiných pojišťovacích zprostředkovatelů, kteří se vyznačují vyšším (např. vázaný pojišťovací zprostředkovatel) či niţším (pojišťovací agent) stupněm závislosti na subjektu odlišném os samotného klienta, s nímţ mají uzavřenou příslušnou smlouvu. Pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví vlastním jménem nebo můţe být zájemcem o pojištění nebo zajištění (klientem) zmocněn i k jednání jeho jménem (k čemuţ v určitém rozsahu v převáţné většině případů dochází a bude docházet) jako pojišťovací makléř však nikdy nemůţe vykonávat zprostředkovatelskou činnost jménem a na účet pojišťovny. Oproti vázanému pojišťovacímu zprostředkovateli, resp. podřízenému pojišťovacímu zprostředkovateli, můţe být právní postavení pojišťovacího makléře (obdobně tomu můţe být i u pojišťovacího agenta) komplikovanější v tom smyslu, ţe tento pojišťovací 21

22 zprostředkovatel je oprávněn uzavřít příslušnou smlouvu s jiným (zde podřízeným) pojišťovacím zprostředkovatelem, který bude činný pro něj a bude tedy závislý na tomto pojišťovacím makléři. Základní vymezení postavení a činností pojišťovacího makléře vyplývá z 8 zákona č. 38/2004 sb.. Toto ustanovení nám ukládá, ţe pojišťovací makléř: vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví vlastním jménem nebo můţe být zájemcem o pojištění nebo zajištění (rozumí se klientem) zmocněn i k jednání jeho jménem (k čemuţ v určitém rozsahu převáţně ve většině případů dochází), jako pojišťovací makléř však nikdy nemůţe vykonávat zprostředkovatelskou činnost jménem a na účet pojišťovny, je ve své činnosti vázán obsahem smlouvy uzavřené se zájemcem o pojištění nebo zajištění (klientem) a v závislosti na jejím obsahu zpracovává komplexní analýzu pojistných rizik, návrhy pojistných nebo zajistných programů, poskytuje konzultační a poradenskou činnost, provádí správu uzavřených pojistných nebo zajišťovacích smluv, sleduje lhůty k jejich revizi a spolupracuje při likvidaci pojistných událostí, je však z logiky věci při své činnosti vázán také obsahem smlouvy uzavřené s pojišťovnou, kterou je odměňován, to znamená, ţe musí plnit i povinnosti uloţené mu ve smlouvě o odměňování a případně dalších podmínkách spolupráce uzavřené s pojišťovnou, je oprávněn přijímat od pojistníka pojistné, zejména byl-li k tomu zmocněn pojišťovnou, z níţ jeho klient (pojistník) uzavírá pojistnou smlouvu, je oprávněn zprostředkovávat pojistné plnění z pojišťovacích a zajišťovacích smluv, to znamená přijímat od pojišťovny výplaty pojistného plnění a dále je předávat oprávněným osobám, byl-li k tomu zmocněn svým klientem (pojistníkem), pojištěným nebo oprávněnou osobou případně pojišťovnou povinnou poskytnout pojistné plnění. Uţ ze samotného principu a postavení pojišťovacího makléře je zřejmé, ţe jím nabízené pojistné produkty musí být od více pojišťoven a musí být vzájemně konkurenční. 22