3. ZMĚNA ÚPNSÚ NOVÉ MĚSTO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. ZMĚNA ÚPNSÚ NOVÉ MĚSTO"

Transkript

1 NOVÉ ᆧ剧NA ÚPNSÚ ᆧ剧STO p S iz vatel změ ět a v ět mem ala v ět etat a ᘇ咧těáe ARCH ERV 11 Libee Leí vá 1 aíze á zemí lá váí KÚ Libee ae OÚ Ř valᘇ咧íí á ᘇ咧atᘇ咧iteltv měta v ět 嗇 zaáz 1 1 V Libei beze 11

2 ᘇ咧ĚA Ú Ú OV 嗇 Ě 嗇O ba změ Ú Ú ba 嘇v ěí změ Ú Ú I ᆧ剧NA ÚPNSÚ NOVÉ ᆧ剧STO p S 1 嗇EX 嗇OVÁ 嗇Á 嗇 a) Vmezeí zatavě zemí b) K ee zv e zemí be a a zv e e t ) Ubaitiá ee ) K ee vee ifatᘇ咧tᘇ咧 e) K ee ᘇ咧 ááí ai f) ta veí míe vᘇ咧žití l zílm z嘇 bem vᘇ咧žití a ta veí míe t v ᘇ咧 ááí ) Vmezeí veeě ěᘗ噷 taveb veeě ěᘗ噷 ateí taveb a ateí zaiᘗ噷ť váí ba a bezeთ嚗 ti tátᘇ咧 a l aaai te lze áva zem嘇m a tavbám vvlatit ) Vmezeí veeě ěᘗ噷 taveb a veeě ěᘗ噷 ateí te lze ᘇ咧latit eᘇ咧í áv i) Úae თ嚗tᘇ咧 lit嘇 změ zemí láᘇ咧 a თ嚗tᘇ咧 ve嘇 ěmᘇ咧 i e afi თ嚗áti GRAFCKÁ 嗇Á 嗇 1a1b ae ve嘇m თ嚗 1 LÁ FUK 嗇ÍHO VYUŽ 嗇Í Úᘇ咧EÍ KO LEXÍ ÁVRH 1 ab lat tav Ú Ú LÁ FUK 嗇ÍHO VYUŽ 嗇Í Úᘇ咧EÍ KO LEXÍ ÁVRH 1 ab lᒇ囷ᘇ咧íí ve DO RAVA 1 ab ae ve嘇m თ嚗 嗇ECHCK 嗇 VYBAVEÍ VODOVOD KAALᘇ咧ACE 1 ab ae ve嘇m თ嚗 7 嗇ECHCK 嗇 VYBAVEÍ EERGE 嗇KA A OJE 1

3 I ᆧ剧NA ÚPNSÚ NOVÉ ᆧ剧STO p S ᘇ咧atᘇ咧iteltv měta v ět ílᘇ咧ᘗ噷 le t ím ) zá a თ嚗1/ b v latm zěí zemím lá váí a tavebím áᘇ咧 (tavebí zá ) za ᘇ咧žití t a t tavebí zá a 1 a íl თ嚗 7 vláᘗ噷 თ嚗 / b v latm zěí země aalti lae zem- ě lá vaí ᘇ咧metai a z嘇 bᘇ咧 eviee země lá vaí თ嚗i ti 171 a áleᘇ咧íí zá a თ嚗 / b áví á v latm zěí ve eí ᘇ咧ta- veím 1 t tavebí zá a vává změᘇ咧 Ú Ú (zemí láᘇ咧 íelí tvaᘇ咧) v ět vále v ᘇ咧atᘇ咧iteltvᘇ咧 měta v ět ᘇ咧eeím თ嚗 1 ze e 1199 e ž závazá თ嚗át bla váa beě závaz ᘇ咧 vláᘗ噷 ᘇ咧 - Vláᘗ噷a eᘇ咧lative zemí zv e měta v ěta თ嚗 ěú 7/9 vmezeí závaz თ嚗áti Ú Ú změě áleᘇ咧íími změami 1 změa თ嚗evee válea v ᘇ咧 v ět ( změa ebla válea z 嘇v ᘇ咧 e eᘗ噷eí emětᘇ咧 změ Lža aeál m) ᘇ咧ávazá თ嚗át ᘇ咧metae Ú Ú e měí v áleᘇ咧íím baᘇ咧 ᘇ咧metae změ Ú Ú tat - le თ嚗láᘇ咧 t 1 vláᘗ噷 azem a ve თ嚗 1 ází vmᘇ咧 vᘇ咧žití l ᘇ咧 e tliv l alit změ - le თ嚗láᘇ咧 1 t 1 vláᘗ噷 e vmezᘇ咧í ae tei vbaveí taíí e ta ítí le ÚA (země aalti la嘇) - le თ嚗láᘇ咧 11 t vláᘗ噷 e vmezᘇ咧í atᘇ咧elí aie bi ete ÚE (zem- í tmᘇ咧 e l i tabilit) a) Vymezení zastavěnᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧 ᆧ剧zemí Vmezeí zatavě zemí le lat ᘇ咧metae Ú Ú v ᘇ咧metai e - ází e změě ai zatavě zemí ᆧ剧) ᆧ剧ᆧ剧nᆧ剧epᆧ剧e ᆧ剧ᆧ剧zvᆧ剧ᆧ剧e ᆧ剧zemí ᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧eᆧ剧 ᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧any a ᆧ剧ᆧ剧zvᆧ剧ᆧ剧e ᆧ剧eᆧ剧ᆧ剧 ᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧nᆧ剧t ᆧ剧 ᆧ剧ᆧ剧zvᆧ剧ᆧ剧 ᆧ剧zemí ᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧e áv v l alit změ Ú Ú ᘇ咧 vmeze a ávím zemí měta v ět a atatálí zemí v ět Haiᘗ噷tě a Lᘇ咧ví v ele a aateitia l změ Ú Ú e vmezea v afi თ嚗áti ᘇ咧metae ᆧ剧 Oᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧ana a ᆧ剧ᆧ剧zvᆧ剧ᆧ剧 ᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧nᆧ剧t ᆧ剧zemí ᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧e Řeᘗ噷eí l alit / změ Ú Ú ᘇ咧mítě v l ᘗ噷e eit va vzam a- i vᘇ咧 (VK ) - Le a za 嗇extila ᘇ咧 a ále v l ze tzv teí betᘇ咧 ᘇ咧ltᘇ咧í amát vil t váía Kliea ta veí míe viz ae a f) áv l l alit /1 změ Ú Ú a zemᘇ咧 e aází amát t m mezeí ᘇ咧mítěí tavb mim a ám t mᘇ咧 ᆧ剧) ᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧anᆧ剧stᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧 ᆧ剧ᆧ剧nᆧ剧epᆧ剧e Ubaitiá ee ᘇ咧თ嚗ᘇ咧íí ᘇ咧 ááí zemí e za váím e ᘗ噷í vazbá ílთ嚗í zemí t v ᘗ噷i-

4 itᘇ咧 váí av va zátavb i m嘇 ve ᘇ咧iě ᘇ咧 l alit /1a a /1b i záaím ai ěta aთ嚗 váím tt f m zátavb vazbami a távaíí zátavbᘇ咧 žaave vmezeí l a t v ᘇ咧 ááí av va zátavb ᘇ咧 l alit /9 lěím lí zatavě zemí a távaíí ᘇ咧baiti tᘇ咧tᘇ咧 zá- tavb l ᘗ噷á mezeí zaᘇ咧 av va zátavb ᘇ咧 l alit /1a a /1b v Lᘇ咧ví vě l ilie a t zemᘇ咧 távaíí i mᘇ咧 ᘇ咧atavitel l vmeze v afi თ嚗áti zemí láᘇ咧 v ět e v 嘇leᘇ咧 změ Ú Ú zᘗ噷iᘇ咧í l alit atatálí zemí l alit v ět /////9/11a/11b/1/7/9 Haiᘗ噷tě /1a/1b/ Lᘇ咧ví v /1/1/1a/1b/17/19//// l etavb e v 嘇leᘇ咧 změ Ú Ú vě evmezᘇ咧í ᆧ剧) ᆧ剧ᆧ剧nᆧ剧epᆧ剧e veᖗ哷eᆧ剧nᆧ剧 ᆧ剧nfᆧ剧astᆧ剧uᆧ剧tuᆧ剧y ᆧ剧 Dᆧ剧pᆧ剧avní ᆧ剧nfᆧ剧astᆧ剧uᆧ剧tuᆧ剧a sᆧ剧lnᆧ剧ᆧ剧e Řeᘗ噷eí l alit / vazbami a áv ᘇ咧 v iž vat a ilie /91 ta ᘇ咧 v ᘇ咧l 嗇 váí mim etᘇ咧m e itᘇ咧 váím ěᘗ噷í íᘇ咧 i távaíím t m aí eveě ilie ᆧ剧ᆧ剧služnᆧ剧 ᖗ哷místní a ᆧ剧თ啧elᆧ剧vᆧ剧) ᆧ剧ᆧ剧munᆧ剧ᆧ剧aᆧ剧e L alit /1a /1b /9 - vmezeí mᘇ咧iaí ᘇ咧vit l l alit le zatav vaí ee eí ᘇ咧თ嚗e zemím láem ᆧ剧 Teᆧ剧ᆧ剧nᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧 ᆧ剧nfᆧ剧astᆧ剧uᆧ剧tuᆧ剧a nᆧ剧vᆧ剧ᆧ剧 ᆧ剧ᆧ剧plnění vᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧vᆧ剧ᆧ剧u L alit /1a /1b - vbᘇ咧 váí b თ嚗ᘇ咧íí aᘇ咧 z ᘇ咧l Flat L alita / - a eí a v v v ᘇ咧l ᘇ咧áme L alita / - vbᘇ咧 váí aᘇ咧 v ᘇ咧l 嗇 váí ᘇ咧l ᘇ咧áme L alita /9 - vbᘇ咧 váí b თ嚗ᘇ咧íí aᘇ咧 z ᘇ咧l Lᘇ咧ví v L alit /1a /1b - vbᘇ咧 váí aᘇ咧 vazb ᘇ咧 a v v v Lᘇ咧ví vě L alita / - vbᘇ咧 váí aᘇ咧 vazb ᘇ咧 a v v v Haiᘗ噷ti U l alit mim a v v ᘇ咧 iiviᘇ咧álí zaiᘗ噷těí z e it v nᆧ剧vᆧ剧ᆧ剧 ᆧ剧ᆧ剧plnění ᆧ剧analᆧ剧zaთ啧ní sítě L alit /1a /1b - vbᘇ咧 váí aᘇ咧 v ᘇ咧l Flat v ᘇ咧etví 嗇 m t a v 嘇běᘇ咧 b თ嚗ᘇ咧íí mᘇ咧iae L alita / - a eí a aalizai v ᘇ咧l ᘇ咧áme L alita / - vbᘇ咧 váí aᘇ咧 v ᘇ咧l 嗇 váí ᘇ咧l Flat L alita /1 - vbᘇ咧 váí aᘇ咧 m ž tí a eí v ᘇ咧l Hᘇ咧 vě U l alit mim a aalizae iiviᘇ咧álí liviae aí v nᆧ剧vᆧ剧ᆧ剧 pᖗ哷elᆧ剧žᆧ剧y veᆧ剧ení VN 22 ᆧ剧V L alita თ嚗 /1 - el ža veeí V V a a av va lža ez v nᆧ剧vᆧ剧ᆧ剧 ᆧ剧ᆧ剧plnění plynᆧ剧vᆧ剧ᆧ剧ní sítě L alit თ嚗 /1a /1b - vbᘇ咧 váí aᘇ咧 v ᘇ咧l Flat a v b თ嚗ᘇ咧íí mítí mᘇ咧- iai

5 e) ᆧ剧ᆧ剧nᆧ剧epᆧ剧e uspᆧ剧ᖗ哷ᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧ní ᆧ剧ᆧ剧aᆧ剧ᆧ剧ny áv l alit /1 změ Ú Ú vazb ᘇ咧 a záa zemí v l ai zatavitel l bᘇ咧 ᘇ咧 vmeze v eveí თ嚗áti l alit U l alit / změ Ú Ú zaთ嚗leěí tavb VE zemí vazbami a záa tavb ai ázᘇ咧 U l alit / změ Ú Ú v ᘇ咧vil ti ávem l tez žaave a ᘇ咧 váí a ía ᘇ咧 b vᘇ咧 alee l ilie t a vzam vᘇ咧 v a- iě f) Stanᆧ剧vení pᆧ剧ᆧ剧míneᆧ剧 pᆧ剧ᆧ剧 využᆧ剧tí plᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧 s ᆧ剧ᆧ剧zᆧ剧ílným způsᆧ剧ᆧ剧em využᆧ剧tí a staთ啧 nᆧ剧vení pᆧ剧ᆧ剧míneᆧ剧 pᆧ剧ᆧ剧stᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧vᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧 uspᆧ剧ᖗ哷ᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧ní ᘇ咧ávazá თ嚗át Ú Ú (zemí láᘇ咧 íelí tvaᘇ咧) v ět teá e ta vea Vláᘗ噷 ᘇ咧 eᘇ咧lative zemí zv e měta v ěta თ嚗 ěú 7/9 e lᒇ囷ᘇ咧e ále vě ᆧ剧ᆧ剧zᘗ喷ᆧ剧ᖗ哷uᆧ剧í se pᆧ剧ᆧ剧mínᆧ剧y pᆧ剧ᆧ剧 využᆧ剧tí plᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧: * BYDLEÍ i m L alita /1a U l alit itᘇ咧 va i ilii /91 blízm z em lᘇ咧ᘇ咧 a vibaí žaave a ázáí ᘇ咧laᘇ咧 žaav áví ei嘇 i ᘇ咧míť váí taveb bleí bᘇ咧e měeím lᘇ咧ᘇ咧 l že žeí iei limit嘇 lᘇ咧ᘇ咧 v bᘇ咧 ᘇ咧í á- ě ve ví t e a v bᘇ咧 ᘇ咧í áě ve ví t e taveb L alit /1a /1b / V íaě ᘇ咧t ti váět a ᘇ咧vee l alitá tavebě teiá ateí elimiai eativí vliv嘇 ze iliთ嚗í v zᘇ咧 a ilel mᘇ咧iaí bᘇ咧 ᘇ咧 tat ateí bᘇ咧 váa a ála tavebía (ivet a) L alit /9 /1 /1a /1/b /19 a / mí t v ᘇ咧 ááí - i ᘇ咧ᘗ噷tí e laž t ᘇ咧 laví taveb 1 azemí laží vím m ž- tí leeí - ta veí maximálí თ嚗t嘇 bet嘇 laví taveb ᘇ咧 l alit /9 - /1 - /1a - /1b - /19-1 a / - 1 l alitᘇ咧 /9 žaave a za váí zatav vaí tᘇ咧ie zemímᘇ咧 ízeí teá veᘗ噷í zema aelai zemí a zálaí ᘇ咧 ááí taveb lěím zatavě- zemí a távaíí zátavb ávem eᘗ噷eí aví a tei ifatᘇ咧tᘇ咧 L alit /19 / Umítěí taveb tval aateᘇ咧 bᘇ咧e itᘇ咧 vá v bezeთ嚗 vzále ti lea Vzále t e áa teí vᘗ噷 ᘇ咧 ᘇ咧eíí leí tᘇ咧 v mtm věᘇ咧 * OB 嗇AK 嗇 VYBAVEÍ L alita / Řeᘗ噷eí l alit ᘇ咧mítě v l ᘗ噷e eit va vzam ai vᘇ咧 (VK ) - Le a za 嗇extila ᘇ咧 žaavem a i váí zatavitel l mim távaíí valití evi U ááí av va bet嘇 emí aᘇ咧ᘗ噷it távaíí miatí l ᘇ咧 a tzv teí betᘇ咧 ᘇ咧ltᘇ咧í amát vil t váía Kliea mezeí taveb azemí laží vთ嚗etě ví m ž tí leeí eevᘗ噷ᘇ咧íí vᘗ噷 evi v le aᘇ咧

6 * OR 嗇OVÍ LOCHY lžaá ez va L alita /1 l zatavitel - tavba betᘇ咧 zázemí bთ嚗etveím teim a iálím vbaveím - tavb ᘇ咧vieíí tei vbaveí - v v í aalizaთ嚗í a eletiá í- a - a viᘗ噷tě bí aᘇ咧t m bil l ezatavitel - zemí e ᘇ咧თ嚗e vmezeí ez v lža tatě - ezatavitel t l mim tavb tᘇ咧e vleᘇ咧 a atá a betᘇ咧 b- lᘇ咧ᘇ咧 vleᘇ咧 - tavb ᘇ咧vieíí tei vbaveí - v v m ž zaěž váí větleí a t žáe vleᘇ咧 * OR 嗇OVÍ LOCHY aeál í í ᘇ咧aliᘗ噷tě R zᘗ噷íe l alitᘇ咧 /9 íᘇ咧t vᘇ咧žití - vee í í ᘇ咧aliᘗ噷tě v zimím b bí le vá l a - í í amfiteát ᘇ咧ltᘇ咧í a - vee t viᘗ噷tě - lᒇ囷ᘇ咧íí iálí a tav vaí zaízeí - lᒇ囷ᘇ咧íí ᘇ咧bt vaí zaízeí - zát a viᘗ噷tě g) Vymezení veᖗ哷eᆧ剧ně pᆧ剧ᆧ剧spěᘗ喷nýᆧ剧ᆧ剧 staveᆧ剧ᆧ剧 veᖗ哷eᆧ剧ně pᆧ剧ᆧ剧spěᘗ喷nýᆧ剧ᆧ剧 ᆧ剧patᖗ哷eníᆧ剧 staთ啧 veᆧ剧 a ᆧ剧patᖗ哷ení ᆧ剧 zaᆧ剧ᆧ剧ᘗ喷ťᆧ剧vᆧ剧ní ᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧any a ᆧ剧ezpeთ啧nᆧ剧stᆧ剧 stᆧ剧tu a plᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧 pᆧ剧ᆧ剧 asanaთ啧 ᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧 pᆧ剧ᆧ剧 ᆧ剧teᆧ剧ᆧ剧 lze pᆧ剧ᆧ剧va ᆧ剧 pᆧ剧zemᆧ剧ům a stavᆧ剧ᆧ剧m vyvlastnᆧ剧t Řeᘗ噷eí l alit změ Ú Ú evv lává vmezeí veeě ěᘗ噷 taveb vee ᘇ咧 ifatᘇ咧tᘇ咧ᘇ咧 veeě ěᘗ噷 ateí etavebí va taveb a ateí zaiᘗ噷ť váí ba a bezeთ嚗 ti tátᘇ咧 a l aaai eᘇ咧თ嚗ᘇ咧í e zem a tavb áv vvlatěí ᆧ剧) Vymezení ᆧ剧alᘗ喷íᆧ剧ᆧ剧 veᖗ哷eᆧ剧ně pᆧ剧ᆧ剧spěᘗ喷nýᆧ剧ᆧ剧 staveᆧ剧 a veᖗ哷eᆧ剧ně pᆧ剧ᆧ剧spěᘗ喷nýᆧ剧ᆧ剧 ᆧ剧paთ啧 tᖗ哷eníᆧ剧 pᆧ剧ᆧ剧 ᆧ剧teᆧ剧ᆧ剧 lze uplatnᆧ剧t pᖗ哷eᆧ剧ᆧ剧upní pᆧ剧ᆧ剧vᆧ剧 Řeᘗ噷eí ᘇ咧metae změ Ú Ú evv lává žaav a avᘇ咧 vzta嘇 v zemí z leᘇ咧 eᘇ咧í áva ᆧ剧) Úᆧ剧aᆧ剧e ᆧ剧 pᆧ剧თ啧tu lᆧ剧stů změny ᆧ剧zemníᆧ剧ᆧ剧 plᆧ剧nu a pᆧ剧თ啧tu výᆧ剧ᆧ剧esů ᆧ剧 němu pᖗ哷ᆧ剧pᆧ剧თ啧 ᆧ剧enᆧ剧 gᆧ剧afᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧 თ啧ᆧ剧stᆧ剧 změa Ú Ú titᘇ咧lí lit zálaí ae ba text vá თ嚗át afiá თ嚗át O嘇v ěí změ Ú Ú ba text vá თ嚗át afiá თ嚗át 1x A 1x A 1x A x A ve 1a1babababa 1x A 1x A ve ab7a7b

7 ᘇ咧ĚA Ú Ú OV 嗇 Ě 嗇O ba změ Ú Ú ba 嘇v ěí změ Ú Ú II ODᛧ嗷VODNᆧ剧NÍ ᆧ剧NY ÚPNSÚ NOVÉ ᆧ剧STO p S 1 嗇EX 嗇OVÁ 嗇Á 嗇 a) tᘇ咧 i ízeí změ 7 b) V eí ᘇ咧laᘇ咧 liti ᘇ咧 zemí zv e a země lá vaí ᘇ咧metaí va ᘇ咧 aem v eí iae vᘇ咧žíváí zemí z leia ᘗ噷iᘗ噷í vzta嘇 7 ) V eí ᘇ咧laᘇ咧 íli a l zemí lá váí 7 ) V eí ᘇ咧laᘇ咧 žaav tavebí zá a a e váěí áví ei嘇 e) V eí ᘇ咧laᘇ咧 žaav zvláᘗ噷tí áví ei嘇 - ᘇ咧la e ta vi tთ嚗e á嘇 le zvláᘗ噷tí áví ei嘇 íaě vleem eᘗ噷eí z 嘇 f) Úae lěí zaáí 11 ) K mlexí z嘇v ěí iat eᘗ噷eí 11 ) f mae v eí vliv嘇 a ᘇ咧žitel zv zemí 1 i) V eí e láa 嘇le嘇 av va eᘗ噷eí a země- ěl 嘇í f a zem ᘇ咧თ嚗e lěí fᘇ咧í lea i1) V eí e láa 嘇le嘇 av va eᘗ噷eí a zeměěl 嘇í f 17 i) V eí e láa 嘇le嘇 av va eᘗ噷eí a - zem ᘇ咧თ嚗e lěí fᘇ咧í lea GRAFCKÁ 嗇Á 嗇 ab lᒇ囷ᘇ咧íí ve KOORDA 嗇Í VÝKRE 1 7a7b ae veᘇ咧 თ嚗 ᘇ咧ÁBOR ŮDÍHO FODU 1

8 II ODᛧ嗷VODNᆧ剧NÍ ᆧ剧NY ÚPNSÚ NOVÉ ᆧ剧STO p S a) Pᆧ剧stup pᖗ哷ᆧ剧 pᆧ剧ᖗ哷ízení změny áv a ízeí změ Ú Ú bl íem ᘇ咧 f m ᘇ咧 eláá a ěú - v ět K l alitám /1a a /1b / a /1 bl íze e ᘇ咧 zatav vaí tᘇ咧ie ízeí změ Ú Ú z l ᘇ咧atᘇ咧iteltv měta v ět ᘇ咧ee- ím თ嚗 1/9/ᘇ咧 ze e 99 váleí ět嘇 a áv嘇 bl vále e 719 ᘇ咧eeími თ嚗 /9/ᘇ咧 a 9/9/ᘇ咧 áv zaáí změ Ú Ú e ta veím žaav嘇 a za váí ᘇ咧meta- e bl eá a vtave veemᘇ咧 alᘇ咧tí ᘇ咧e ta iz vatele bl ᘇ咧ᘇ咧teთ嚗ě eáí ěte l alit baže v ávᘇ咧 zaáí změ Ú Ú l že t l z a 17 1 Dle ᘇ咧latě žaav嘇 a ět嘇 bl áv zaáí změ Ú Ú ᘇ咧ave a áleě vále v ᘇ咧atᘇ咧iteltvᘇ咧 měta v ět ᘇ咧eeím თ嚗 1/9/ᘇ咧 ze e 1 leთ嚗 eáí běl a ěú v ět e 111 a zálaě 嘇 iz vatele vázeíí z eáí ávᘇ咧 ᘇ咧metae změ Ú Ú tთ嚗emi á bla tat ᘇ咧metae ᘇ咧avea ᆧ剧) Vyᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧nᆧ剧ᆧ剧ení sᆧ剧ulaᆧ剧u s pᆧ剧lᆧ剧tᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧u ᆧ剧zemníᆧ剧ᆧ剧 ᆧ剧ᆧ剧zvᆧ剧ᆧ剧e a ᆧ剧zemně plᆧ剧nᆧ剧vaᆧ剧í ᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧umentaᆧ剧í vyᆧ剧anᆧ剧u ᆧ剧ᆧ剧aᆧ剧emᆧ剧 vyᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧nᆧ剧ᆧ剧ení ᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧naᆧ剧e využívᆧ剧ní ᆧ剧zemí z ᆧ剧leᆧ剧ᆧ剧sᆧ剧a ᘗ喷ᆧ剧ᆧ剧ᘗ喷íᆧ剧ᆧ剧 vztaᆧ剧ů Pᆧ剧lᆧ剧tᆧ剧ᆧ剧a ᆧ剧zemníᆧ剧ᆧ剧 ᆧ剧ᆧ剧zvᆧ剧ᆧ剧e Čᆧ剧 Území be v ět e zaaze z leᘇ咧 liti zemí zv e 嗇R ( ÚR 嗇R) v zv v blati OB7 Libee ᘇ咧ámě změ Ú Ú e v ᘇ咧laᘇ咧 žaavem iteziví vᘇ咧žíváí zemí zv em vee ifatᘇ咧tᘇ咧 ᆧ剧saᆧ剧y ᆧ剧zemníᆧ剧ᆧ剧 ᆧ剧ᆧ剧zvᆧ剧ᆧ剧e ᛧ嗷ᆧ剧ᆧ剧eᆧ剧eᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧 ᆧ剧ᆧ剧aᆧ剧e Území be v ět e ále aází z leᘇ咧 ᘇ咧ÚR Libee ae ve eifi blati O7 K ᘗ噷e - Jize z leᘇ咧 et ví ᘇ咧ᘇ咧 b- lati Flat vazbami a ᘇ咧 zv e zemí Vmezeí zv v V áᘇ咧 Flat - ět - l Vmezeí i ᘇ咧 ei álí vzamᘇ咧 (ilie /91) el ža ilie /91 (vazba l alitě změ /) ᆧ剧) Vyᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧nᆧ剧ᆧ剧ení sᆧ剧ulaᆧ剧u s ᆧ剧ílᆧ剧 a ᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧ly ᆧ剧zemníᆧ剧ᆧ剧 plᆧ剧nᆧ剧vᆧ剧ní Hlavím ílem e v ílთ嚗í l alitá změ evážě vmezeí l bleí v i me ále vmezeí l meთ嚗í bთ嚗a vbaveí t vě eeaთ嚗í l a a vaí l vmezeím zatavitel l leem a m ž ti zv e ílთ嚗í zemí ᖇ噇eᘗ喷ení ᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧umentaᆧ剧e - vtváí e la vtavbᘇ咧 a ᘇ咧žitel zv zemí v ílთ嚗í l alitá změ vmezeí zv v l vmezeí vzam zv v l b- თ嚗a vbaveí v l alitě / ( tel v mlex) a / (maet) t ví l v l alitě /1 (lžaá ez va) a /9 (aeál ᘇ咧aliᘗ噷tě)

9 - avᘇ咧e změ თ嚗el vᘇ咧žití a t v ᘇ咧 ááí zemí zv ílთ嚗í zemí leem a t a mí zemí vazb ᘇ咧 a zatavěá zemí - iᘇ咧e vee i ᘇ咧 m zámě změ v zemí zámě le žaav嘇 be ávi a fzi ᘇ咧bet嘇 - áí a zvíí ve veem zámᘇ咧 í í a ivilizaთ嚗í t zemí vᘗ噷e be a í ᘇ咧 l alit /9 a /1 v zemí CHKO Jize v l alitě /1 itᘇ咧 - váí amát t mᘇ咧 ᘇ咧 l alit / žaave a aᘇ咧 eit va VK a a zaთ嚗leěí tel v mlexᘇ咧 leem e iz嘇 beí tzv teí ᘇ咧ltᘇ咧í amát ᘇ咧eí betᘇ咧 vil ᆧ剧) Vyᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧nᆧ剧ᆧ剧ení sᆧ剧ulaᆧ剧u s pᆧ剧žaᆧ剧avᆧ剧y staveᆧ剧níᆧ剧ᆧ剧 zᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧na a ᆧ剧eᆧ剧ᆧ剧 pᆧ剧ᆧ剧vᆧ剧ᆧ剧ěᆧ剧íᆧ剧ᆧ剧 pᆧ剧ᆧ剧vníᆧ剧ᆧ剧 pᖗ哷eᆧ剧pᆧ剧sů žaav tavebí zá a v latm zěí a e váěí áví ei- 嘇 e ᘇ咧metae změ Ú Ú v ᘇ咧laᘇ咧 ᘇ咧 leě e ba a 嘇v ěí ᘇ咧metae žaav a ezbt vmez váí l a vᘇ咧žíváí zemí e) Vyᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧nᆧ剧ᆧ剧ení sᆧ剧ulaᆧ剧u s pᆧ剧žaᆧ剧avᆧ剧y zvlᆧ剧ᘗ喷tníᆧ剧ᆧ剧 pᆧ剧ᆧ剧vníᆧ剧ᆧ剧 pᖗ哷eᆧ剧pᆧ剧sů თ啧 sᆧ剧ulaᆧ剧 se stanᆧ剧vᆧ剧sᆧ剧y ᆧ剧ᆧ剧tთ啧enýᆧ剧ᆧ剧 ᆧ剧ᆧ剧gᆧ剧nů pᆧ剧ᆧ剧le zvlᆧ剧ᘗ喷tníᆧ剧ᆧ剧 pᆧ剧ᆧ剧vníᆧ剧ᆧ剧 pᖗ哷eᆧ剧pᆧ剧sůᆧ剧 pᆧ剧pᖗ哷ípaᆧ剧ě s výsleᆧ剧ᆧ剧em ᖗ哷eᘗ喷ení ᆧ剧ᆧ剧zpᆧ剧ᆧ剧ů Vmezeí l l alit změ Ú Ú mezeím limit vᘇ咧žití zemí vmezᘇ咧íí zám áě ávími ei a ávími z ᘇ咧tími ᆧ剧 ᆧ剧ᆧ剧ᛧ嗷Tᆧ剧ᆧ剧NÍ ᛧ嗷I ITY Kᘇ咧ltᘇ咧í amát áě tátem a aa ae l i ěitví ve mlᘇ咧 zá a თ嚗 /197 b tátí amát v თ嚗i v latm zěí Nemᆧ剧vᆧ剧tᆧ剧 ᆧ剧ultuᆧ剧ní pamᆧ剧tᆧ剧y - aa amáte თ嚗íl etíᘇ咧 bet amát vě áě 1/ vila t váía Kliea v aᘇ咧 Blíz t ᘇ咧ltᘇ咧í amát l alitě změ / áv zatavitel l vazb ᘇ咧 a mezeí eit va vzam ai vᘇ咧 (VK ) - aa t m v zeleě aet e l ii zemí l alit žaave ab e av vaá zátavba tel v mlexᘇ咧 iz嘇 bila tzv teí ᘇ咧ltᘇ咧í amát (viz váeí Ú b ᘇ咧 ᘇ咧ltᘇ咧 Flat ávᘇ咧 zaáí z 1) Území s aᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧eᆧ剧lᆧ剧gᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧ýmᆧ剧 nᆧ剧lezy - aa ae l i ěitví თ嚗íl A ázev ÚA t ÚA e áve atat zemí -1-/ ět eve თ嚗e ět mᘇ咧zeᘇ咧m Libee -1-/1 Lᘇ咧ví v Lᘇ咧ví v V zemí -1-/ ět ᘇ咧 itᘇ咧 vá l alit / a / V zemí -1-/1 Lᘇ咧ví v ᘇ咧 itᘇ咧 vá l alit /1 /17 a záaí a l alit /1b a zemí ÚA ᘇ咧 tavebíi le ᘇ咧ta veí zá a თ嚗 /197 b v latm zěí iž b íav tavb vii tet zámě zámit Ae l imᘇ咧

10 tavᘇ咧 Aaemie vě 嗇R a ᘇ咧m žit emᘇ咧 eb ávě aizai vt a tთ嚗em zemí ae l i vzᘇ咧m ᆧ剧 OCHᆧ剧ANA Pᖇ噇Íᆧ剧ODY A ᆧ剧ᆧ剧AJINY ᘇ咧á თ嚗 11/199 b v latm zěí aě í a ai zvláᘗ噷tě áěá zemí Cᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧něnᆧ剧 ᆧ剧ᆧ剧aᆧ剧ᆧ剧nnᆧ剧 ᆧ剧ᆧ剧last Jᆧ剧zeᆧ剧sᆧ剧ᆧ剧 ᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧y ᖗ哷CHᆧ剧O JH) Vazba a l alit / /9 /1 /1 /1b /19 / / te ᘇ咧 itᘇ咧 vá v zemí CHKO ᘇ咧 囷 tᘇ咧ᒇ囷 va a í v CHKO vᘗ噷e beá aa ai Významný ᆧ剧ᆧ剧aᆧ剧ᆧ剧nný pᆧ剧veᆧ剧 ᖗ哷Vᆧ剧P) - VK eit va Le a ᘇ咧 ᘇ咧ámeთ嚗ᘇ咧 Vazba a l alitᘇ咧 / Ozámeí eitai VK ěú ět b živ tí teí თ嚗 O K 19/9 z 1199 e změ ᘇ咧 le žá ti ěú ět z 11 le a a zemí თ嚗 97/ /1 9/1-1 ět Le a tv í ele leí a z meᘗ噷í თ嚗áti v í l ve labě t m嘇 ᘇ咧 baže i ěte vzáěᘗ噷í ᘇ咧 V eveí თ嚗áti vila t váía Kliea viz em - vit ᘇ咧ltᘇ咧í amát - VK vlvaíí ze zá a ᘇ咧tae t VK vazba a l alit / a / Pamᆧ剧tný stᆧ剧ᆧ剧m vთ啧etně ᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧annᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧 pᆧ剧sma - amát t m Lᘇ咧ví v (vazba a l alitᘇ咧 /1) Územní systᆧ剧m eᆧ剧ᆧ剧lᆧ剧gᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧 staᆧ剧ᆧ剧lᆧ剧ty - l álí bi etᘇ咧m a bi i (v ᘇ咧etví l alit /9 v í a ᘇ咧aliᘗ噷tě) - l álí bi etᘇ咧m (vazba a l alitᘇ咧 / zemí a ᘇ咧taem t e) ᆧ剧 TECHNICᆧ剧É ᛧ嗷I ITY Oᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧ana ᆧ剧ᆧ剧pᆧ剧avní ᆧ剧nfᆧ剧astᆧ剧uᆧ剧tuᆧ剧y Dáží ava ᘇ咧á თ嚗/199 b v latm zěí aá aá áma a O želez- iთ嚗í á aí lee m tavb v O á le eáí ílᘇ咧ᘗ噷mi l žami á a Dážím aem v aze O zaaᘇ咧e eat íe l alit /1a iliთ嚗í ava Dle zá a თ嚗 1/1997 b v latm zěí zemí mᘇ咧iaí aá áma ili a ám ili a tí 1 m ate ie ili U ilie /91 ate ie 9/7 víá v mětm ᘇ咧 ááí 9/ (áv el ž ilie l alita / v ᘇ咧l 嗇 váí) Omezeí zatavitel l l ili a ᘇ咧 aví t ili vazb ᘇ咧 a ei áv v ᘇ咧 ate ii Vmezeí aví t a ili ( m vá ate izae a ili a tí váleá ᘇ咧atᘇ咧iteltvem LK ᘇ咧 თ嚗 //ᘇ咧K) - ilie /91 Flat ět (l alit /1a / /) - ilie /911

11 Raeava ět (l alit /1a /1b / /) - ilie /91 Heie Lázě Libvea ět (l alita /1b /17) - ilie /91 ět D Řaie (l alita /) - ilie /911 ět Jii vie (l alita /9) ilie áv vá ᘗ噷ía záma ate ie a tí v z v ízí áᘇ咧 /91 9/7 7 7 el ža /911 7/ / /91 7/ 7 7 /91 7/ /911 / ᆧ剧 TECHNICᆧ剧É ᛧ嗷I ITY Oᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧ana teᆧ剧ᆧ剧nᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧 ᆧ剧nfᆧ剧astᆧ剧uᆧ剧tuᆧ剧y ᘇ咧á თ嚗17/ b v latm zěí v v e a aalizaí vee ᘇ咧 tebᘇ咧 Oaá áma v v í aᘇ咧 a aalizaთ嚗í t - zá b váí v ᘇ咧 a ám v v í aᘇ咧 嘇měᘇ咧 mm 1 m a 嘇mě mm m 囷 a ám ál v v v ᘇ咧 m - თ嚗iᘗ噷těí aí v a ám aalizaთ嚗í t 嘇měᘇ咧 mm 1 m a 嘇mě mm m Oa ám 嗇OV ( 嗇 7 1) 1 m ᘇ咧á თ嚗 / b v latm zěí eeeti zá Veeí V V a taf taie - a ám azemí veeí eleti eeie V V a taf taie ( 19) 7 m ( ) 1 m Veeí V 嗇L l v ᘇ咧 - bezeთ嚗 tí ám V 嗇L l v ᘇ咧 a D m Elet i mᘇ咧iae Veeí abel v ítě e zliᘗ噷e at v abel U l alit / mezeí 嘇běᘇ咧 av va l tez mim taᘇ咧 abelᘇ咧 ᆧ剧 OSTATNÍ ᛧ嗷I ITY A ÚDAJE ᛧ嗷esní pᆧ剧zemᆧ剧y aa lea Dle zá a თ嚗 9/199 b v latm zěí leí ám m ai zem- 嘇 ᘇ咧თ嚗e lěí fᘇ咧í lea limití vzále t bet嘇 bleí le žaavᘇ咧 tátí áv le嘇 ᘇ咧etví leí zem嘇 ᘇ咧 l alit /19 a / mezeí aie zatavitel l l alit / a zemᘇ咧 თ嚗71 liii ᘇ咧eí l alit /19 Umítěí i- m嘇 bᘇ咧e itᘇ咧 vá v bezeთ嚗 vzále ti lea (ᘇ咧veeá vzále t e áa teí vᘗ噷 ᘇ咧 ᘇ咧eíí leí tᘇ咧 v mtm věᘇ咧)

12 Oᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧ana zeměᆧ剧ělsᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧 půᆧ剧níᆧ剧ᆧ剧 fᆧ剧nᆧ剧u ᘇ咧á თ嚗 /199 b aě zeměěl 嘇í f ᘇ咧 v latm zěí 囷 vláᘗ噷a თ嚗 1/199 b te ᘇ咧 e ᘇ咧avᘇ咧í ěte b ti a ᘇ咧 F 囷 B EJ a tí e ti v aě ᘇ咧 F a tía a l v ě laví v ᒇ囷 vaí zaízeí ivetie 嘇 za თ嚗elem zleᘗ噷e- í 嘇í ti viz afiá თ嚗át ᘇ咧metae Oᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧annᆧ剧 pᆧ剧smᆧ剧 lᆧ剧zeňsᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧 místa ᛧ嗷ᆧ剧zně ᛧ嗷ᆧ剧ᆧ剧veᆧ剧ᆧ剧a L alit /19 / / a iží თ嚗át l alit /1 zaaᘇ咧í O tᘇ咧ě lázeᒇ囷 míta Lázě Libvea Oᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧annᆧ剧 pᆧ剧smᆧ剧 vᆧ剧ᆧ剧níᆧ剧ᆧ剧 zᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧e ᖇ噇asnᆧ剧ᆧ剧e O zaaᘇ咧e zemí Haiᘗ噷tě ᆧ剧žívᆧ剧ní pᆧ剧zemᆧ剧ů pᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧l vᆧ剧ᆧ剧níᆧ剧ᆧ剧 tᆧ剧ᆧ剧ů ᘇ咧á თ嚗 /1 b v latm zěí v á 囷 ᘇ咧žíváí zem嘇 l v í t 嘇 v í t ᘇ咧tae t a vazb ᘇ咧 eᘗ噷eí l alit / l tez v mítě ížeí t em áv m tᘇ咧 Hygᆧ剧enᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧 lᆧ剧mᆧ剧ty ᆧ剧luᆧ剧u ᘇ咧á თ嚗 / b v latm zěí aě vee zaví 囷 aa e lᘇ咧em a vibaemi žaave KH Libee ávᘇ咧 zaáí z žeíieilimit嘇lᘇ咧ᘇ咧ᘇ咧l alit /1a mí viz a f) ᘇ咧metae Využᆧ剧tí plᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧 v ᆧ剧lízᆧ剧ᆧ剧stᆧ剧 ᆧ剧ᆧ剧munᆧ剧ᆧ剧aᆧ剧í U l alit /1a /1b a / ateí elimiai eativí vliv嘇 ze iliთ嚗í v - zᘇ咧 av ta vi KÚ LK b ᘇ咧 av ávᘇ咧 zaáí a áleě ávᘇ咧 změ Ú Ú z 111 mí viz a f) ᘇ咧metae f) Úᆧ剧aᆧ剧e ᆧ剧 splnění zaᆧ剧ᆧ剧ní změa Ú Ú bla za váa v ᘇ咧laᘇ咧 žaav a el v ᘇ咧 eí vázeíí ze zaáí ᘇ咧měa le zaáí e eᘗ噷ea v ámi efii a aamet嘇 ta ve távaíím zemím láem ebl ᘇ咧latě žaave a za váí v eí vliv嘇 a živ tí teí ebl ža vá za váí etᘇ咧 eᘗ噷eí Bl ᘇ咧eě áleᘇ咧íí ae zaáí e z嘇v ěím - le b ᘇ咧 e) zaáí vazb ᘇ咧 a eᘗ噷eí ee av ᘇ咧 l alit změ /1a a /1b e ᘇ咧 vmez vá vití blᘇ咧ž mᘇ咧iae a eí l alit /1b ze távaíí iž vat ᘇ咧 嗇 m t 囷 ᘇ咧 alᘗ噷í l alit změ v vᘇ咧íí aví blᘇ咧ž t z aví t ili a mítí mᘇ咧iaí - le b ᘇ咧 e) zaáí vazb ᘇ咧 a eᘗ噷eí tei vbaveí e ᘇ咧eᒇ囷ᘇ咧í ta e tliv ítí le a嘇 země aalti la嘇 OR Flat - le b ᘇ咧 e) zaáí vazb ᘇ咧 a eᘗ噷eí bთ嚗a vbaveí ᘇ咧 l alit změ / a / e vᘇ咧žívá ᘇ咧metae e ᘇ咧 zatav vaí tᘇ咧ií - le b ᘇ咧 ) zaáí vazb ᘇ咧 a žaav vlvaíí ze zvláᘗ噷tí áví e- i嘇 e vmezᘇ咧í limit vᘇ咧žití zemí v ᘇ咧vil te mezeí eᘗ噷eí l alit změ g) ᆧ剧ᆧ剧mpleᖇ噇ní zᆧ剧ůvᆧ剧ᆧ剧nění pᖗ哷ᆧ剧ᆧ剧atᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧 ᖗ哷eᘗ喷ení Sᆧ剧uvᆧ剧seᆧ剧íᆧ剧í ᘗ喷ᆧ剧ᆧ剧ᘗ喷í vztaᆧ剧y ᆧ剧 lᆧ剧ᆧ剧alᆧ剧tᆧ剧m změn Cliti ta 嘇běem ta ět ve měᘇ咧 Jii vie l Jize a Lᘇ咧ví va aთ嚗 váím ve měᘇ咧 Raeav a Lází Libvea vazb ᘇ咧 a l alit změ / (áv l tez) a l alit změ

13 /9 ( zᘗ噷íeí aeálᘇ咧 v mět í í ᘇ咧aliᘗ噷tě) U l alit změ /9 ᘇ咧vieíí vazb a zᘗ噷íeí távaíí ítě teze teí lit (ilteᘇ咧) 嗇ᘇ咧iti ta 嘇běem ta ět ve měᘇ咧 Jii vie a Jize- vazb ᘇ咧 a l alitᘇ咧 změ /9 ᛧ嗷ᆧ剧mᆧ剧ty využᆧ剧tí ᆧ剧zemí Oa ám á zaaᘇ咧e eat íe l alit změ /1a Omezeí zatavitel l ᘇ咧 l alit změ / v zemí eit va VK le - a ᘇ咧 ᘇ咧ámeთ嚗ᘇ咧 Umítěí taveb bᘇ咧e itᘇ咧 vá v bezeთ嚗 vzále ti lea Vzále t e áa teí vᘗ噷 ᘇ咧 ᘇ咧eíí leí tᘇ咧 v mtm věᘇ咧 Omezeí 嘇běᘇ咧 av va l tez mim taᘇ咧 abelᘇ咧 ᘇ咧 l alit změ / m ž tí 嘇běᘇ咧 l tez ižě i eveě ilie itᘇ咧 váí l alit změ / v l ᘗ噷e l álí bi eta vmezeím a ᘇ咧taem t e ᖇ噇eᘗ喷ení ᆧ剧eᆧ剧nᆧ剧tlᆧ剧výᆧ剧ᆧ剧 lᆧ剧ᆧ剧alᆧ剧t změn თ啧 ᛧ嗷ᆧ剧ᆧ剧alᆧ剧ty ᖇ噇ᖇ噇aᆧ剧 ᖇ噇ᖇ噇ᆧ剧 V l zemí mím l em teᘇ咧 iᘇ咧 vazb ᘇ咧 a zatavě zemí zátavb i m嘇 itᘇ咧 va bez teě i ilii /91 zeměěl b a- va (l alita /1a) a a 嗇 m t e za tl tavím tem bez vᘇ咧žití (l alita /1b) l ve vmeze l alitá ěle mᘇ咧iaemi z ᘇ咧baiti le- ia e ᘇ咧zᘇ咧í a aთ嚗 váí zátavb vazbami a zatavě zemí t v t v vazbě e távaíí zátavbě a bval ᘇ咧 嗇extila ᘇ咧 zv em ve měᘇ咧 Haiᘗ噷ti Dle va va zatav vaí tᘇ咧ie žaave a mlexí eᘗ噷eí zátavb ve vmeze l alitá změ aelae zem嘇 miᒇ囷ᘇ咧íí ealizaí vl že mᘇ咧iaí a veeí tei ifatᘇ咧tᘇ咧 U l alit /1a itᘇ咧 va i ilii /91 blízm z em lᘇ咧ᘇ咧 a vibaí žaave a žeí iei limit嘇 lᘇ咧ᘇ咧 mí viz a f) ᘇ咧metae თ啧 ᛧ嗷ᆧ剧ᆧ剧alᆧ剧ta ᖇ噇 távaíí tav l alit v l eí ᘇ咧tm t m vm tem a v í l ᘇ咧 e bez aevátí vᘇ咧žití Vmezeí vᘇ咧žití l alit le lat zemí láᘇ咧 vee ᘇ咧 zeleᒇ囷 leem ᘇ咧 mmᘇ咧 vlatitví zemᘇ咧 a l eí l alit le aᘇ咧 e eá vaze ᘇ咧 zeleᒇ囷 mezem ítᘇ咧em vee ti Vmezeí zatavitel l e žaᘇ咧e ealizai záměᘇ咧 vtavb tel v mlexᘇ咧 vთ嚗etě l avᘇ咧 l že e ᘇ咧 ᘇ咧 tᘇ咧ií aiთ嚗eí l e vmezᘇ咧e v l ᘇ咧 evážě ve te v v l l ze le aᘇ咧 a t žaav- em a miimalizaí záa嘇 valití t m v zeleě vv la žaav a aᘇ咧 eit va VK le a ᘇ咧 ᘇ咧ámeთ嚗ᘇ咧 K záa嘇m eit va VK žaave a závaz ta vi ílᘇ咧ᘗ噷 tთ嚗e áᘇ咧 Dle ta via Ú Flat b ᘇ咧 Ú a Ž z 11 i mí- mezeí eᘗ噷eí l alit l a e ᘇ咧თ嚗átí eit va VK le a ᘇ咧 ᘇ咧ámeთ嚗ᘇ咧 mí viz a f) ᘇ咧metae K tí eᘗ噷eí el v etí zemí i eᘗ噷eí taveb z leia amát v თ嚗e žaavem a zᘇ咧ltai e ávím áem Ú Flat Dle váeí Ú Flat b ᘇ咧 ᘇ咧ltᘇ咧 a CR z 1 žaave zaთ嚗leěí tel v m-

14 lexᘇ咧 leem e iz嘇 beí tzv teí ᘇ咧ltᘇ咧í amát vil t váía Kliea v le aᘇ咧 (Kᘇ咧 aitet i etí m t v ᘇ咧 ááí laž t a měít zátavb tᘇ咧e mateiál baev t taveb av teᘇ咧) t v mí viz a f) ᘇ咧metae - VK Le a ᘇ咧 ᘇ咧ámeთ嚗ᘇ咧 Le a tv í ele leí (1 9 m ) a z meᘗ噷í თ嚗áti v í l ( m ) V zemím láᘇ咧 zazameá a veeá zeleᒇ囷 ᘇ咧al žeí le aᘇ咧 lze at vat země 19 bla თ嚗ea iá vila (tთ嚗) teá e e mi- at ᘇ咧 Ve labě t m嘇 ᘇ咧 baže i ěte vzáěᘗ噷í ᘇ咧 Cel vá ᘇ咧 vá laba ti zeav iᘗ噷e b vie m í m bíza bᘇ咧 ᘇ咧b aa av í ve lía თ啧 ᛧ嗷ᆧ剧ᆧ剧alᆧ剧ta ᖇ噇ᖇ噇 De v l ezatavě l v mezilel l ze ᘇ咧lie 嗇 váí a bt v ael - v m嘇 i eveím ai l alit a ᘇ咧თ嚗aě i aii aeálᘇ咧 bval 嗇extila 嘇bě mítí mᘇ咧iae e t m aím vz tl t m嘇 i záaím ai vazba a ᘇ咧lii Flat ᘇ咧 i v ím ai itᘇ咧 váí zaa v l eí a i m嘇 ael v m tᘇ咧 嗇B bt azemí laží e ᘇ咧teem Vmezeí l vbᘇ咧 váí v eí betᘇ咧 aví zázemí a váí bí aᘇ咧t m bil嘇 zá b váí a lᒇ囷ᘇ咧íí a v av m ž tí ᘇ咧mítěí elamí l ᘇ咧 ᘇ咧 iž vat vazb ᘇ咧 a távaíí bt v m e avᘇ咧e ealizae ět iᘗ噷tě i me eb v mítě eᘗ噷í zaa i v ím ai l alit Dle lat zemí láᘇ咧 e ází e změě vmezeí ᘇ咧liთ嚗í aví t ávem ᘇ咧 v iž vat el ž ᘇ咧 ilie /91 ᘇ咧lie 嗇 váí žaavem a eí zᘗ噷íeí Umítěí a viᘗ噷tě aví vazb ᘇ咧 a iž vatᘇ咧 ᘇ咧li Flat a 嗇 váí vთ嚗etě vmezeí l ᘇ咧 v ᘇ咧 iž vatᘇ咧 e laem i zěᘗ噷í ealizae tt iž vat ᘇ咧aiᘗ噷těí tᘇ咧ᘇ咧 aví l záaí 嘇თ嚗elí bt v mᘇ咧 თ啧 ᛧ嗷ᆧ剧ᆧ剧alᆧ剧ta ᖇ噇ᖇ噇 Bl v ᘇ咧 ááí távaíí zátavb v á ží l ze itᘇ咧 váí betᘇ咧 e za betem v ím měem vmezeí zevě a vaí l Dle lat zemí láᘇ咧 áv a vaí l a l vee zeleě změa vᘇ咧žití l bთ嚗a vbaveí - meთ嚗í თ啧 ᛧ嗷ᆧ剧ᆧ剧alᆧ剧ta ᖇ噇ᖇ噇 De vmezeí v l ᘇ咧 ezatavě l v ᘇ咧etví l ᘗ噷tít v tě bt mᘇ咧 bt laží e ᘇ咧teem ᘇ咧mítěím teeᘇ咧 bě mᘇ咧álí aᘇ咧 itᘇ咧ae l i iž vate ᘇ咧li áv a viᘗ噷tě avím a eím z ᘇ咧l Jii vi თ啧 ᛧ嗷ᆧ剧ᆧ剧alᆧ剧ta ᖇ噇ᖇ噇 De ezatavě l ižě aví iᘗ噷tě te e bez vᘇ咧žití 囷 aví a - eí l alit ze ilie /911 a b თ嚗ᘇ咧íí mᘇ咧iae e ᘇ咧žíva iží e tt mᘇ咧iae e vთ嚗etě lí l za tl álet v ᘇ咧 vz tl ᘇ咧 zeleí v mezilel l ze aví iᘗ噷tě a l alit ᘇ咧 změ e aází ᘇ咧vilá liie bíz 嘇běem ve ví veeí V V

15 Dle žaav嘇 áv CHKO Jize z 11 žaave a za váí zatav vaí tᘇ咧ie ávem aelae zemí a zálaí ᘇ咧 ááí taveb z leia ᘇ咧baiti tᘇ咧tᘇ咧 zátavb lěím zatavě zemí a távaíí zátavb ᘇ咧aiᘗ噷těí თ嚗el vᘇ咧žití zem嘇 av va i m嘇 ei avím a eím mí vᘇ咧žití l viz a f) ᘇ咧metae თ啧 ᛧ嗷ᆧ剧ᆧ剧alᆧ剧ta ᖇ噇ᖇ噇ᖇ噇a itᘇ咧 váí l alit v mezilel l ze mᘇ咧iae e ᘇ咧aliᘗ噷ti a v í áží e ᘇ咧žíva a zaaa áv betᘇ咧 i mᘇ咧 l bleí - i m áv i mᘇ咧 vazb ᘇ咧 a távaíí lí zátavbᘇ咧 a t i mᘇ咧 v ᘇ咧etví a a tilel taě ᘇ咧lie თ啧 ᛧ嗷ᆧ剧ᆧ剧alᆧ剧ta ᖇ噇ᖇ噇ᖇ噇ᆧ剧 De l eá zaaa i ai áze ᘇ咧aliᘗ噷tě v v l ze mᘇ咧iae i vtᘇ咧ᘇ咧 e ᘇ咧aliᘗ噷ti ím ᘇ咧 vazb ᘇ咧 a aeál ᘇ咧aliᘗ噷tě áv betᘇ咧 etaᘇ咧ae l bთ嚗a vbaveí - meთ嚗í áv vᘇ咧žití zemᘇ咧 távaíí zaa bთ嚗a vbaveí თ啧 ᛧ嗷ᆧ剧ᆧ剧alᆧ剧ta ᖇ噇ᖇ噇 De l e zeme vazb ᘇ咧 a i m a ále ižím měem a aთ嚗ᘇ咧- íí l zaáá l ie ᘇ咧ámě ealizai i mᘇ咧 a lěí tt f m zátavb v zemí itᘇ咧 va- i m嘇 b ᘇ咧 taá ᘇ咧l Hᘇ咧 v თ啧 ᛧ嗷ᆧ剧ᆧ剧alᆧ剧ta ᖇ噇ᖇ噇ᖇ噇 V l zemí ai távaíím v emem e l em teᘇ咧 v ᘇ咧 měᘇ咧 za l alit ᘇ咧 zaáá l ie D aví ítᘇ咧 t z mᘇ咧iae itᘇ咧 va i l eí eveí ae zaáá l ie ᘇ咧ízeí lža ez v e ez 囷- ím vᘇ咧žíváím a 嘇v ě tval taví te ímět lž váí Vmezeí l e avᘇ咧e vᘇ咧žití t ví l e záměem vbᘇ咧 vá- í lža ez v ᘇ咧mítěím vleᘇ咧 betᘇ咧 áví bᘇ咧 v teim a iálím zázemím bთ嚗etveím betᘇ咧 blᘇ咧ᘇ咧 vleᘇ咧 a a vaí l Vmezeí zatavitel l e avᘇ咧e ᘇ咧ze v eveí თ嚗áti l alit aví ítᘇ咧 tí z ᘇ咧lie Hᘇ咧 v vmezᘇ咧íí ᘇ咧mítěí bet嘇 vazb ᘇ咧 a zatavě zemí a avazᘇ咧íí a vaí l l távaíí mᘇ咧iae ᘇ咧blá თ嚗át l l alit e vmezᘇ咧e a l a ezatavitelá vma ᘇ咧mítěí tᘇ咧e vleᘇ咧 a betᘇ咧 e blᘇ咧ᘇ咧 mí vᘇ咧žití l viz a f) ᘇ咧metae თ啧 ᛧ嗷ᆧ剧ᆧ剧alᆧ剧ta ᖇ噇ᖇ噇ᖇ噇 De l e zeme v zatavěm zemí ᘇ咧mítěím amát t mᘇ咧 alᘗ噷í vz tl t m v lí v bez teím ᘇ咧etví ᘇ咧mítěa t žá vá taf taie aví ítᘇ咧 t ze távaíí mᘇ咧iae áv zatavitel l v zaᘇ咧 l e zemᘇ咧 i ᘇ咧mítěí betᘇ咧 i- mᘇ咧 eet váí a áma amát t mᘇ咧 თ啧 ᛧ嗷ᆧ剧ᆧ剧alᆧ剧ty ᖇ噇ᖇ噇ᖇ噇aᆧ剧 ᖇ噇ᖇ噇ᖇ噇ᆧ剧 l l alit změ itᘇ咧 vá l ilie /911 b ᘇ咧tami í a aleemi t m嘇 i v z ve aთ嚗 váí zátavb leem mítěí i m嘇 eveě ilie vazb ᘇ咧 a zatavě zemí Lᘇ咧ví va a 1 i mᘇ咧 ᘇ咧mítě ižě ilie v am tat l ze ᘇ咧mítěí თ嚗eá aᘇ咧t bᘇ咧ᘇ咧 ᘇ咧 l alit /1b

16 áv l ealizai i m嘇 ve ᘇ咧iě b ᘇ咧 taá ilie /911 mezeím zaᘇ咧 zatavitel l ᘇ咧ze e távaíímᘇ咧 imᘇ咧 mᘇ咧 ilᘇ咧tím ᘇ咧 ááí zátavb Lᘇ咧ví va Reᘇ咧e l l alit /1a 嘇v í zaᘇ咧 e ᘇ咧taemᘇ咧 t ᘇ咧 av ᘇ咧 aie l alit zemᘇ咧 távaíí i mᘇ咧 ᘇ咧mítě a tilel taě ilie le tთ嚗emi á áv CHKO JH a KÚ LK (viz t - l z eáí z 1 a 17 1 a lěí e zí ta vie) mí viz a f) ᘇ咧metae თ啧 ᛧ嗷ᆧ剧ᆧ剧alᆧ剧ta ᖇ噇ᖇ噇ᖇ噇 De tavatá l a ve teí etálí l ze Lᘇ咧ví va v ᘇ咧etví ilie /91 viat zeme e aiთ嚗e z iží ta 嘇běem Lᘇ咧ví v t - a v ᘇ咧 zeleí z alᘗ噷í ta aiთ嚗e mᘇ咧iaemi a zátavb ᘇ咧 囷 e ilii a áᘇ咧 ᘇ咧mítěí bet v v í áže v l eí თ啧 ᛧ嗷ᆧ剧ᆧ剧alᆧ剧ta ᖇ噇ᖇ噇ᖇ噇ᆧ剧 ᖇ噇2ᖇ噇 D lěí távaíí zátavb i m嘇 i mítí mᘇ咧iai i Jᘇ咧 ai ebtᘇ咧 D aví a eí l alit a mítí mᘇ咧iai a ále a ilii /91 i iž vate v l alitě / e aází zb eiᘗ噷tě 囷 Jᘇ咧 a J měem l alit e itᘇ咧 - vá l eí a ále leí zem ᘇ咧თ嚗aě tv íí aii atatᘇ咧 i aii zemí ᘇ咧eí be Lázě Libvea avazᘇ咧íí zátavb ᘇ咧 i m嘇 l ilie R i m bᘇ咧 ᘇ咧 itᘇ咧 vá v bezeთ嚗 vzále ti lea mí viz a f) ᘇ咧metae თ啧 ᛧ嗷ᆧ剧ᆧ剧alᆧ剧ta ᖇ噇2ᖇ噇 Vmezeí l zb eiᘗ噷tě bval á v ílთ嚗í l ᘇ咧 vz tl t m嘇 v avi- elm ᘇ咧 ááí ei 嘇v í vab v ᘇ咧etví ít m t aeálᘇ咧 Fam el i ilii /911 i iž vate ižě ilie e aází iž efᘇ咧თ嚗í zěá taf taie Aeál Fam el bet táí a t l ᘇ咧 v zem vᘇ咧 ma tᘇ咧 ále zaiᘗ噷ťᘇ咧íí famá lᘇ咧žb e l i žbě ai თ啧 ᛧ嗷ᆧ剧ᆧ剧alᆧ剧ta ᖇ噇2ᖇ噇 l avazᘇ咧íí a t ᘇ咧tae t a v ᘗ噷iᘗ噷ím zemí l alit zat ᘇ咧eí evážě leí zem嘇 lᒇ囷ᘇ咧íí v ᘇ咧 zeleí l t ᘇ咧 v mítě tavb VE vmezeí tvale taví tᘇ咧 le ae atatᘇ咧 a tatí l a 嘇bě- em leí თ嚗el v mᘇ咧iae áv a ᘇ咧mítěí VE e vmezᘇ咧e v mítě vaí á ᘇ咧 bez záaᘇ咧 leí zem嘇 ít m t l álí bi eta v zemí a t a a vzam ai vᘇ咧 Dle ta via Ú Flat b ᘇ咧 Ú a Ž z 11 e tavbě VE ᘇ咧míť va v l ai bᘇ咧e e v závazm ta viᘇ咧 záa ai ázᘇ咧 le 1 zá a თ嚗 11/199 v latm zěí თ啧 ᛧ嗷ᆧ剧ᆧ剧alᆧ剧ta ᖇ噇2ᖇ噇 嘇bě ilie /911 v mezilel l ze ěta a Lᘇ咧ví va aví t v z v mít ít m tí e ta eb b ᘇ咧ta alee t m嘇 b ᘇ咧tami í bez ít m ti í嘇 囷 i ai Lᘇ咧ví va e aází ižě ilie za í em lᒇ囷ᘇ咧íí ale v t m嘇 囷 l ilie za í em e vee ve ví veeí a v tae ět - Lᘇ咧ví v e itᘇ咧 vá ál v abel

17 itᘇ咧 váí távaíí i m嘇 l ilie ᘇ咧mítěím l eí ei zem嘇 bez teě za í em i ai Lᘇ咧ví va e ᘇ咧mítěa თ嚗eáa aᘇ咧t bᘇ咧ᘇ咧 Vmezeí veeí l tez e avᘇ咧e ižě i eveě iliთ嚗í tělea leem itᘇ咧ai távaíí zátavb alee t m嘇 a veeí ál v abelᘇ咧 e ᘇ咧tae t áv láv Dle ta via Ú Flat b ᘇ咧 Ú a Ž z 11 aa v í t ᘇ咧 ᘇ咧tae t a zem嘇 თ嚗 19 a 1/ Lᘇ咧ví v mí viz a f) ᘇ咧metae თ啧 ᛧ嗷ᆧ剧ᆧ剧alᆧ剧ta ᖇ噇2ᖇ噇 De lᘇ咧a zátavb ᘇ咧mítěím zaa v l eí bez ít m ti á- betᘇ咧 zaáá at avazᘇ咧íí bet i m嘇 z b ᘇ咧 ta e ᘗ噷tít vmi těami iet vami zaa áv zátavb lᘇ咧 v ᘇ咧lii távaíí i m嘇 vtavbᘇ咧 v i- mᘇ咧 თ啧 ᛧ嗷ᆧ剧ᆧ剧alᆧ剧ta ᖇ噇2ᖇ噇 L alita zaᘇ咧e vmezeí l zaa e zaáá ᘇ咧 at ᘇ咧 v ᘇ咧etví v í l l eím b ᘇ咧 zem嘇 zaa a v í l i v í taě l alit 嘇bě ilie /91 a eím თ嚗el v mᘇ咧iae 嘇běem vee- í tt mᘇ咧iae l l eí i iží taě l alit 囷 i v í l ᘗ噷e ít m t t m v zeleě áv i mᘇ咧 v თ嚗áti l a e ᘇ咧žívam zemᘇ咧 zaa ᘇ咧 mezi v í l ᘇ咧 a ilií eí av vá zátavbě თ啧 ᛧ嗷ᆧ剧ᆧ剧alᆧ剧ta ᖇ噇2ᖇ噇 Aeál v mět í í ᘇ咧aliᘗ噷tě ( zᘗ噷íe l alitᘇ咧 /9) vazbami a t vě eeaთ嚗í vᘇ咧žití zemí tebm zázemím i a eeaთ嚗í blat m ž tí ᘇ咧bt váí v eeaთ嚗í atá ve ávě měta áv t vě eeaთ嚗í l - vmezeí ᘇ咧vil aeálᘇ咧 vთ嚗etě távaíí leí zemᘇ咧 vazb ᘇ咧 a v í l ᘇ咧 - vee í í ᘇ咧aliᘗ噷tě v zimím b bí le v ᘇ咧 l ᘇ咧 avazᘇ咧íí lí í í zázemí a ᘇ咧baiz va t měta - aví ítᘇ咧 t ze ilie ve měᘇ咧 a Jii vie v aeálᘇ咧 vbᘇ咧 váí zá- t a viᘗ噷tě - ᘗ噷iᘗ噷í vazb aeálᘇ咧 litim taám tᘇ咧itim tezám lᒇ囷ᘇ咧íím ěᘗ噷ím etám v lím zemí - vmezeí atativí t ᘇ咧 v ímět l ze bm avím eím mětem t vě eeaთ嚗í vᘇ咧žití í í amfiteát ᘇ咧ltᘇ咧í ᘇ咧 l- ᒇ囷ᘇ咧íím iálím tav vaím a ᘇ咧bt vaím zaízeím íᘇ咧t vᘇ咧žití viz a f) ᘇ咧metae ᆧ剧) Infᆧ剧ᆧ剧maᆧ剧e ᆧ剧 vyᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧nᆧ剧ᆧ剧ení vlᆧ剧vů na uᆧ剧ᆧ剧žᆧ剧telný ᆧ剧ᆧ剧zvᆧ剧ᆧ剧 ᆧ剧zemí a tთ嚗em zemí eleží žáá ev vzamá l alita (EVL) ai taთ嚗í blat K záměᘇ咧 lža ez v v závěᘇ咧 ziᘗ噷ť vaí ízeí KÚ Libee ae z 111 bl tat vá že zámě emá vzam vliv a živ tí teí a ebᘇ咧e ᘇ咧z vá le 1i zá a თ嚗 1/1 b ᘇ咧z váí vliv嘇 a živ tí teí v latm zěí Řeᘗ噷eí ᘇ咧metae změ Ú Ú ealᒇ囷ᘇ咧e tᘇ咧t vi t

18 ᆧ剧) Vyᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧nᆧ剧ᆧ剧ení pᖗ哷eᆧ剧pᆧ剧ᆧ剧lᆧ剧ᆧ剧anýᆧ剧ᆧ剧 ᆧ剧ůsleᆧ剧ᆧ剧ů navᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧vanᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧 ᖗ哷eᘗ喷ení na zeměᆧ剧ělთ啧 sᆧ剧ý půᆧ剧ní fᆧ剧nᆧ剧 a pᆧ剧zemᆧ剧y uᆧ剧თ啧enᆧ剧 ᆧ剧 plnění funᆧ剧ᆧ剧í lesa ᆧ剧ᖇ噇) Vyᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧nᆧ剧ᆧ剧ení pᖗ哷eᆧ剧pᆧ剧ᆧ剧lᆧ剧ᆧ剧anýᆧ剧ᆧ剧 ᆧ剧ůsleᆧ剧ᆧ剧ů navᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧vanᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧 ᖗ哷eᘗ喷ení na zeměთ啧 ᆧ剧ělsᆧ剧ý půᆧ剧ní fᆧ剧nᆧ剧 ᛧ嗷ᆧ剧ᆧ剧alᆧ剧ty změny l bleí i m /1a/1b/9/11a/1/1/1a/1b/19/ //7/ bთ嚗a vbaveí ////11b tei vbaveí / t ví l /1/9 ava a vaí l //17 ava l teza / Vmezeí zatavitel l a l v zatavěm zemí e tliv l alit změ le žaav嘇 vlatí嘇 zem嘇 a be mezeím ei zatavitel ti v zemí v l ai miimalizaí záa嘇 zeměěl 嘇 Vmezeí zatavitel l ᘇ咧 l alit změ /1 ᘇ咧mítěí bet嘇 a a vaí l ᘇ咧ze v lí თ嚗áti ez v l távaíí mᘇ咧iae Vmezeí zatavitel l ᘇ咧 l alit změ /1a a /1b ᘇ咧ze v zaᘇ咧 e távaíímᘇ咧 imᘇ咧 mᘇ咧 i v eí e láa 嘇le嘇 av va eᘗ噷eí a zeměěl 嘇í f vázel za vatel ze zá a თ嚗 /199 b aě zeměěl 嘇í f ᘇ咧 v latm zěí 囷 vláᘗ噷 თ嚗 1/199 b te ᘇ咧 e ᘇ咧avᘇ咧í ěte b ti a zeměěl 嘇í f ᘇ咧 囷 v ᘇ咧laᘇ咧 met im em iitetva živ tí teí 嗇R თ嚗 OOL /17/9 z ímáí 嘇 ze zeměěl 嘇í f ᘇ咧 囷 z a嘇 b it va 嘇ě e l i e te Tab. č. 1 Souhrn odnětí zemědělské půdy podle funkčních ploch fᘇ咧თ嚗í l LOCHY BYDLEÍ ROD 嗇 DOY elem záb (m ) z t záb ᘇ咧 F (m ) ᘇ咧 ᘇ咧mítěí ᘇ咧 F (m ) elem á 嗇 嗇 za ᘇ咧 OB 嗇AK 嗇 VYBAVEÍ 嗇ECHCK 嗇 VYBAVEÍ OR 嗇OVÍ LOCHY DO RAVA ARKOVACÍ DO RAVA CYKLO 嗇Eᘇ咧KA změna ÚPNSÚ ᆧ剧elᆧ剧em LOCHY ᖇ噇ᖇ噇ᖇ噇2ᖇ噇ᖇ噇 ᖇ噇ᖇ噇 ᖇ噇ᖇ噇 ᖇ噇ᖇ噇ᖇ噇 ᖇ噇 ᖇ噇ᖇ噇ᖇ噇ᖇ噇ᖇ噇 ᖇ噇ᖇ噇 ᖇ噇 2ᖇ噇ᖇ噇ᖇ噇ᖇ噇 ᖇ噇ᖇ噇2ᖇ噇ᖇ噇 ᖇ噇ᖇ噇ᖇ噇ᖇ噇ᖇ噇

19 Tab. č. 2 Zábor zemědělské půdy podle lokalit a funkce l alita fᘇ咧თ嚗í vᘇ咧žití თ嚗íl zeme თ嚗 ᆧ剧ODINNÉ DO Y el záb (m ) /1a 7/ H 19 z t záb ᘇ咧 F(m ) el- em 19 á 嗇 嗇 za- a 19 ᘇ咧 (m ) ᘇ咧mítěí ᘇ咧 F (m ) B EJ ᘇ咧 19 /1a elem /1b თ嚗át /1H /9 1/ /9 elem /11a / /1 L L /1 elem /1a 9/L /1b 91/1L /11/L /1b elem /19 L V / თ嚗át 71L 7L / elem / 7L 9 9 / /7 elem / /H tía ᘇ咧 F V V 1 V 17 / elem i m elem Oᖇ噇ČANSᆧ剧É VYᖇ噇AVENÍ ᖇ噇ᖇ噇ᖇ噇ᖇ噇ᖇ噇 ᖇ噇ᖇ噇ᖇ噇 ᖇ噇 ᖇ噇22ᖇ噇ᖇ噇 ᖇ噇ᖇ噇2 2ᖇ噇ᖇ噇2 ᖇ噇2ᖇ噇 ᖇ噇ᖇ噇ᖇ噇 ᖇ噇ᖇ噇ᖇ噇2ᖇ噇 / 91/1 7 7 / 11 / 71/171/ / elem V V 7 1

20 /11b V bთ嚗a vbaveí elem TECHNICᆧ剧É VYᖇ噇AVENÍ ᖇ噇ᖇ噇ᖇ噇ᖇ噇ᖇ噇 ᖇ噇ᖇ噇ᖇ噇ᖇ噇 ᖇ噇ᖇ噇ᖇ噇ᖇ噇 ᖇ噇ᖇ噇 ᖇ噇 ᖇ噇2ᖇ噇 ᖇ噇ᖇ噇ᖇ噇ᖇ噇 / 117L tei vbaveí elem SPOᆧ剧TOVNÍ Pᛧ嗷OCHY ᖇ噇ᖇ噇ᖇ噇 /1 1/9L 1 / ᖇ噇ᖇ噇ᖇ噇 /9 elem t ví l elem PAᆧ剧ᆧ剧OVACÍ Pᛧ嗷OCHY ᖇ噇ᖇ噇2 ᖇ噇ᖇ噇ᖇ噇ᖇ噇 71 1 / /1 1 /17 19L V a vaí l elem CYᆧ剧ᛧ嗷OSTE ᆧ剧A / 9/91/1L 19 9 ᖇ噇ᖇ噇ᖇ噇ᖇ噇 ᖇ噇ᖇ噇ᖇ噇ᖇ噇 ᖇ噇ᖇ噇ᖇ噇ᖇ噇 ᖇ噇ᖇ噇ᖇ噇ᖇ噇 /1L 1 99/L 99/11/ 1/11/ 1/L /L l teza elem ᖇ噇2ᖇ噇ᖇ噇 ᖇ噇ᖇ噇ᖇ噇ᖇ噇 2ᖇ噇ᖇ噇ᖇ噇 ᖇ噇2ᖇ噇ᖇ噇 ᖇ噇 ᖇ噇 ᖇ噇ᖇ噇ᖇ噇 ᖇ噇ᖇ噇ᖇ噇ᖇ噇 změna ÚPNSÚ ᖇ噇ᖇ噇ᖇ噇 2ᖇ噇ᖇ噇 ᆧ剧elᆧ剧em ᖇ噇ᖇ噇 ᖇ噇ᖇ噇 ᖇ噇ᖇ噇ᖇ噇 ᖇ噇 ᖇ噇ᖇ噇ᖇ噇ᖇ噇ᖇ噇 ᖇ噇ᖇ噇 ᖇ噇 2ᖇ噇ᖇ噇ᖇ噇ᖇ噇 ᖇ噇ᖇ噇2ᖇ噇ᖇ噇 ᖇ噇ᖇ噇ᖇ噇ᖇ噇ᖇ噇 1 1 嗇 嗇 tvale taví t ᘇ咧 ezeměělá 嘇a ᘇ咧 F zeměěl 嘇í f ᘇ咧 l alita v zatavěm zemí B EJ b it va 嘇ě e l i l alita mim zatavě zemí e t v ět H Haiᘗ噷tě L Lᘇ咧ví v

21 ᆧ剧2) Vyᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧nᆧ剧ᆧ剧ení pᖗ哷eᆧ剧pᆧ剧ᆧ剧lᆧ剧ᆧ剧anýᆧ剧ᆧ剧 ᆧ剧ůsleᆧ剧ᆧ剧ů navᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧vanᆧ剧ᆧ剧ᆧ剧 ᖗ哷eᘗ喷ení na pᆧ剧zemთ啧 ᆧ剧y uᆧ剧თ啧enᆧ剧 ᆧ剧 plnění funᆧ剧ᆧ剧í lesa D zem嘇 ᘇ咧თ嚗e lěí fᘇ咧í lea zaaᘇ咧í l alit změ /9 (თ嚗íl l alit L1) a / (თ嚗íl l alit L) Tab. č. 3 Souhrn odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa l alita vlatí vměa თ嚗íl zeme თ嚗 (m ) zaთ嚗eí ěleí íle tí ᘇ咧ia SPOᆧ剧TOVNÍ Pᛧ嗷OCHY L1 7/1 Le 嗇R 1 A a/ DOPᆧ剧AVAᆧ剧 CYᆧ剧ᛧ嗷OSTE ᆧ剧A L 9/ L 9/ L L1 L elem V e le a tat 嗇R 1 2ᖇ噇ᖇ噇ᖇ噇 11 A 9

SOUHRN KLÍČOVÁ SLOVA TITLE ABSTRACT KEYWORDS

SOUHRN KLÍČOVÁ SLOVA TITLE ABSTRACT KEYWORDS ᆷ厇 í ř ᆷ厇 ᆷ厇ᆷ厇 ᆷ厇ᆷ厇 ᆷ厇ᆷ厇 ᘗ吇 ᆷ厇 í ᆷ厇 ᆷ厇 í ᆷ厇 ᆷ厇 ů ᆷ厇 ř í ᆷ厇 ᘗ吇 ᘗ吇 ᘗ吇 ᘗ吇 ᆷ厇 ᘗ吇 ᘗ吇 ᘗ吇ř ᘗ吇 ᘗ吇 řᆷ厇 ᘗ吇ᘗ吇ᘗ吇ᘗ吇 ůᆷ厇 ᘗ吇ᆷ厇 ᆷ厇ᆷ厇 ᘗ吇 ᆷ厇 ᆷ厇 í ᆷ厇 ᆷ厇 ᆷ厇 哇 ᆷ厇 ᆷ厇 1ᘗ吇8ᘗ吇 ᆷ厇 ᆷ厇 ᆷ厇 říᆷ厇 ᆷ厇ᆷ厇 ᘗ吇 ᆷ厇 ᆷ厇ᘗ吇 ᆷ厇 í. ᆷ厇ᆷ厇 ᆷ厇 ᘗ吇

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Z ápis z II. jednaní Rady Ústavu ze dne 26. 8. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-12/2014 ústav pro studium totalitních režimů Praha. 26. srpna 20 14 Po č et li st ů : 6 Zápis Z 11. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů ústav pro studium totalitních režimů JEDNACÍ ŘÁD, Rady Ustavu pro studium totalitních režimů Siwiecova 2 130 00 Praha 3 IČ: 75 112779 Ústa" pro studium totalitních re žim ů Č. j. USTR 650/2014, JEDNACÍ

Více

Vedení prodejního týmu. Andrea Fleissigová

Vedení prodejního týmu. Andrea Fleissigová Vedení prodejního týmu Andrea Fleissigová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Abstrakt česky atem t t baka sk r e e vedení r de níh tý u. Pr e se ne d íve s ust edí na í ý r de ak s uč st arketing v h ixu.

Více

I Z klad pojmy teorie pravd podobosti { eoci l u eb text pro p edm t MATEMATIKA V, FS,FM TUL, ( drob chyby ejsou vylou ey) P. Volf, b eze 999 N hod pokus, syst m jev P edm tem teorie pravd podobosti je

Více

ČASOVÉ A TEMATICKÉ PLÁNY k učebnicím ALTER pro 1. stupeň ZŠ

ČASOVÉ A TEMATICKÉ PLÁNY k učebnicím ALTER pro 1. stupeň ZŠ ČASOVÉ A TEMATICKÉ PLÁNY uebicm ALTER p 1. stupeň ZŠ zdivaé s RVP ZV p vzdělávac by: esý jazy a liteatua, matematia a jej apliace, lvě a jeh svět Všechy uebice ALTER dpvdaj pjet a clům RVP ZV a lze je

Více

í Í é í é Ť Š Ť í Ť é Í Ť é Ť ž é é Č š ě š í Č š ž ě ě íž é í í ž Ť ž í é Ť í Ž é š ž í Í í ž é é ě í ě é ě ě í é Ť ě é é é ě í Ť Ť š š é Ž ž Ť í í ě Č é í Ťí é ě Ž š Ž š í ž é é ž š é é Ť í í é í š Ť

Více

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc.

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc. Univerzita Palackého v Olomouci Filosofická fakulta Katedra filosofie as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson magisterská

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

Obsah P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... Ú V O D... Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů

Obsah P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... Ú V O D... Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... V Ú V O D... X L I Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů Z á k o n Č N R č. 586/1992 S b., o dan ích z příjm

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

2012 S leč st M tess i.s

2012 S leč st M tess i.s 2012 S leč st M tess i.s OBSAH: 2012... 3.S.... 3 SAHUJEME... 3 :... 4 Výbor spole nosti... 4 V... 5 ealiza ní tým... 5 polupracovníci tematických aktivit... 5 ektorský tým... 5 pole nos ontessori o.s....

Více

U projektů. občansk é sdruženi, minimálně 30 %,

U projektů. občansk é sdruženi, minimálně 30 %, Čbtkll 2 Vistnik :"iejvyhibo kontrolnlho úf'adu 2001 Strana 108 00/21 Účelové dotaceze státního rozpočtuz kapitoly Všeobecná pokladní správa určené na výdaje realizované v rámci Komplexních součinnostních

Více

ě á á áš ží á ř é Č é á á ě á ě ě š ř ů á ř ě ě š ř ů ě á áš á áš Ú Č áš á ž á ř é á Ř á á úř Č á á ř ě á áš ž á ř é ý úě é áš á ě ý ý ě ý ř Ž á Ž ě ř ř ů ů ý ý ě á é ž á Í ř ý ě ý é á é é Ž ř é ů ř á

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

Obsah 3 Geologické, inž.geologické a hydrogeologické hodnocení jednotlivých báňských oblastí. 3 3.1 Sokolovská pánev západní a východní část..

Obsah 3 Geologické, inž.geologické a hydrogeologické hodnocení jednotlivých báňských oblastí. 3 3.1 Sokolovská pánev západní a východní část.. strana ៧匷. ydr d í j d t vý áň ý tí.. 匷 匷 v á 匷á v 匷á 匷 d í vý d í თ呗á t.. 3.1.1 Přehled geologie sokolovské pánve. 3 3.1.2 Formování sokolovské pánve (stratigrafie, petrografie) 4 3.1.3 Všeobecná hydrogeologická

Více

1 20 0 7/8 IN IN IN IN IN. Časopis Arcibisk upsk éh o gym náz ia v Krom ěříži

1 20 0 7/8 IN IN IN IN IN. Časopis Arcibisk upsk éh o gym náz ia v Krom ěříži 1 20 0 7/8 IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN AG IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

Více

leitl ObecllÍ Ú~~d V P.:.C 338 Ob!(?~!0 ~~J-;.~. =+ ;

leitl ObecllÍ Ú~~d V P.:.C 338 Ob!(?~!0 ~~J-;.~. =+ ; ,, Ř o PLZ~l'~~Jj KO o Je Ý, B Í TROL Škroup va 18. 306 13 Plz ň /':1_ ObecllÍ Ú~~d V leitl ClJoonoviclch P.:.C 338 Ob!(?~!0 ~~J-;.~. =+ ;. A t HO P O Ř Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OSO Horní

Více

UŽITÍ MNOŽINY BOD DANÉ VLASTNOSTI PI KONSTRUKCI PÍMEK A KRUŽNIC. 4 hodiny

UŽITÍ MNOŽINY BOD DANÉ VLASTNOSTI PI KONSTRUKCI PÍMEK A KRUŽNIC. 4 hodiny UŽITÍ NOŽINY BOD DANÉ VLATNOTI PI KONTRUKCI PÍEK A KRUŽNIC hodiy Neje si zusíš astudoat oi jedoduchých zooých úoh. Tyto úohy budeš ozdji užíat i ozbou sožitjších úoh, de hedáí ezáého bodu bude soíat obioáí

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

č. 1/2003 0d-ti1 T. či, 1

č. 1/2003 0d-ti1 T. či, 1 OBEC ~ u O ~ A, okr83 ~ ě 1 n i k Obe cně zá. razná. vyh1á.šxa. o~ce h h Q t a., ok~es ~ělaíx č. 1/2003 Za,stup:'telstn ce Lh.ta. schválilo a. rydá.tá.dne 15.12.2003 v s.ula.u e uat. 10 pía dl, 35 a 8A

Více

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon 6. Elektrochemick zdroje energie 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj Elektrochemick zdroje energie jsou za zen, v nich prob h spont nn i zen konverze chemick energie na energii elektrickou prost ednictv

Více

Line rn algebra II podle p edn ek prof. Franti ka ika Sazbu v L A TEXu p ipravil Du an Dobe Obsah Diagonalizovatelnost matic 2 Symetrick transformace 4 3 Hermitovsk matice a kongruentnost 5 4 Pozitivn

Více

MONTAGEANLEITUNG, INSTRUCTIONS DE MONTAGE, THE ASSEMBLY MANUAL, INSTRUKCIJA MONTAŽE, SZERELÉSI UTASITÁS, INSTRUCÞIUNI DE MONTAJ,

MONTAGEANLEITUNG, INSTRUCTIONS DE MONTAGE, THE ASSEMBLY MANUAL, INSTRUKCIJA MONTAŽE, SZERELÉSI UTASITÁS, INSTRUCÞIUNI DE MONTAJ, ÿ NSTRUKCJA MONTAÝU, ÈÍÑÒÐÓÊÖÈ ÇÀ ÌÎÍÒÀÆ, NÁVO MONTÁŽE, MONTAGEANLETUNG, NSTRUCTONS E MONTAGE, TE ASSEMBLY MANUAL, NSTRUKCJA MONTAŽE, SZERELÉS UTASTÁS, NSTRUCÞUN E MONTAJ, ÈÍÑÒÐÓÊÖÈ ÌÎÍÒÀÆÀ, NÁVO NA MONTÁŽ

Více

2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY. 2.1 Sídelní struktura

2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY. 2.1 Sídelní struktura 2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 2.1 Sídelní struktura ešené území tvo í 9 rekrea ních celk, 100 obcí, z nichž má 11 statut m sta a jedna statut m styse. ešené území t chto rekrea ních celk tvo í cca 25% území

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více