Transatlantické obchodní a investiční partnerství. Aspekty týkající se regulace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Transatlantické obchodní a investiční partnerství. Aspekty týkající se regulace"

Transkript

1 Transatlantické obchodní a investiční partnerství Aspekty týkající se regulace Září 2013

2 2 Předseda Evropské komise Barroso, předseda Evropské rady Van Rompuy a prezident Obama dali jasně najevo, že snižování regulačních překážek obchodu bude jedním z nejdůležitějších způsobů, kterým transatlantické obchodní a investiční partnerství (dále jen TOIP ) pomůže evropskému a americkému hospodářství. Studie naznačují, že dvě třetiny až čtyři pětiny zisků z budoucí dohody by pocházelo z omezení byrokracie a větší koordinace mezi regulačními orgány. Mnoho lidí se však táže, co to bude znamenat v praxi. Níže jsou uvedeny odpovědi na některé otázky. 1. JAKÝ DOPAD BUDE MÍT TOIP NA REGULACI? Regulací se rozumí právní předpisy, které chrání občany před riziky, jež mohou ohrozit jejich zdraví, bezpečnost, životní prostředí a finanční zajištění. Evropská unie plánuje, že prostřednictvím TOIP nalezne proveditelný způsob, jak zvýšit soudržnost právních předpisů přijatých EU a Spojenými státy, aniž by došlo k ohrožení osob. 2. PROČ? Ze dvou důvodů: Za prvé proto, že snížením zbytečné byrokracie by se snížily náklady na transatlantické podnikání, neboť společnostem by se snáze dodržovaly jak americké, tak současně s tím evropské právní předpisy. Studie naznačují, že pokud jde o nový růst obou hospodářství, tato změna by mohla znamenat přidanou hodnotu řádově v miliardové výši. Za druhé proto, že užší spolupráce s USA by zefektivnila regulaci. Regulační orgány, které spolupracují, se mohou učit od sebe navzájem a snižovat náklady omezováním počtu kontrol, které musí provést. Jestliže TOIP navrhuje pro určitou oblast sdílené postupy, budou tyto postupy pravděpodobně dodržovány po celém světě, což bude znamenat méně právních předpisů, avšak vyšší kvality.

3 3. JAK? 3 Chceme toho dosáhnout dvěma způsoby: zlepšováním stávajících právních předpisů a lepší koordinací při vytváření právních předpisů v budoucnu. Ke stávajícím právním předpisům lze přistupovat různými způsoby: Jednou z možností by bylo formálně uznat, že některé právní předpisy mají víceméně stejný účinek. To by znamenalo, že společnosti by za určitých podmínek mohly dodržovat pouze jeden soubor pravidel, aby mohly působit na obou trzích. Druhou možností by bylo, aby obě strany přiblížily své právní předpisy k mezinárodně uznávaným způsobům řešení konkrétního problému. Třetí možností by bylo, aby regulační orgány v případech, kdy se právní předpisy EU a USA od sebe výrazně liší, více spolupracovaly na nalezení způsobu jejich použití v praxi. V případě některých právních předpisů by bylo možné dohodnout se na konkrétních řešeních ještě před ukončením hlavních jednání o TOIP. Řešení jiných předpisů by mohlo trvat déle, proto by bylo nutné zabývat se jimi v rámci integrovaného pracovního programu s jasnými lhůtami a cíli. Dále v textu jsou uvedeny některé příklady. Zlepšení slučitelnosti stávajících právních předpisů: Bezpečnost automobilů Americké bezpečnostní předpisy, které se vztahují na automobily, se liší od předpisů EU, a to i tehdy, je-li v konečném výsledku úroveň bezpečnosti srovnatelná. V praxi je již možné, v rámci zvláštního evropského schvalovacího systému, řídit některé automobily schválené v USA na evropských silnicích. Prostřednictvím TOIP by Komise chtěla docílit toho, aby regulační orgány formálně uznaly, že důležité části našich dvou regulačních systémů jsou z hlediska zajištění bezpečnosti víceméně totožné. Příklad: EU a USA mají různé, ale podobné bezpečnostní požadavky, pokud jde o světla, dveřní zámky, brzdy, řízení, sedadla, bezpečnostní pásy a elektrická okna. U mnoha z nich by mohlo být formálně uznáno, že zajišťují stejnou úroveň bezpečnosti. Lepší koordinace v rámci stávajících právních předpisů: Chemické látky EU a USA regulují chemické látky odlišně. Evropské právní předpisy vyžadují, aby všechny chemické látky prodávané v Evropě byly registrovány u Evropské agentury pro chemické látky. Požadavky USA jsou mnohem benevolentnější. Obě strany však disponují postupy, jak zajistit bezpečnost produktů. V rámci těchto postupů existuje prostor pro lepší koordinaci. Příklad: Pokud by regulační orgány souhlasily s koordinací svých posouzení bezpečnosti u stejných chemických látek, tzn., že by paralelně posuzovaly stejné produkty a vyměňovaly si informace, společnosti by nemusely některé zkoušky opakovat. To by ušetřilo náklady jak těmto společnostem, tak regulačním orgánům, které musí posuzovat výsledky zkoušek. Příklad: Regulační orgány by se rovněž mohly dohodnout na tom, že budou plně provádět stávající celosvětové dohody o způsobech klasifikace a označování různých chemických látek. To by usnadnilo obchodování nejen mezi EU a USA, ale i na celém světě. Rovněž by se zefektivnila práce regulačních orgánů.

4 4 Druhý cíl, kterého chceme v rámci jednání dosáhnout, je dosažení lepší budoucí koordinace regulačních orgánů, pokud jde o navrhovaní právních předpisů pro nové produkty nebo aktualizace předpisů pro stávající produkty. Je totiž jednodušší odstranit rozdíly hned zpočátku, než je odstraňovat poté, co jsme již vytvořili komplexní regulační systémy. Ve výsledku by se právní předpisy EU a USA měly postupně stávat kompatibilnějšími. Obě strany disponují postupy pro analýzu dopadů nových předpisů: jde o posuzování dopadů v EU a o analýzu nákladů a přínosů v USA. Posouzením dopadů na obchod a investice mezi EU a USA v rámci našich příslušných postupů bychom mohli pomoci zaručit, že při politickém rozhodování na obou stranách Atlantiku budeme lépe informováni o možných důsledcích, která budou mít regulační rozhodnutí pro transatlantický obchod a investiční toky. Je však třeba zdůraznit, že tento způsob spolupráce by neomezoval demokratické politické rozhodování. Schopnost Evropské unie a členských států chránit evropské občany před riziky pro jejich zdraví, bezpečnost, životní prostředí a finanční zajištění by zůstala zachována. Lepší koordinace v budoucnosti: Elektrické automobily Elektrické automobily mají velký pozitivní potenciál v boji proti změně klimatu a znečištění a při stimulaci růstu. Mnoho společností na obou stranách Atlantiku je již prodává. Aby se však jednalo o praktické řešení, bude kromě toho třeba zbudovat nové infrastruktury a vytvořit technologie a normy, které zaručí jejich bezpečnost. Proto regulační orgány EU a USA i tvůrci norem na obou stranách Atlantiku spolupracují již v rané fázi tohoto procesu, aby se pokusili nalézt společná řešení, která by umožnila skutečný transatlantický trh. Příklad: Vzhledem k tomu, že vzájemné konzultace probíhají od samého počátku procesu, orgány se již dohodly na zřízení zkušebních laboratoří v USA i v EU, které budou spolupracovat na požadavcích na bezpečnost a výkon, jež jsou kladeny na elektrická vozidla a baterie. Příklad: I v tomto případě umožnila vzájemná včasná informovanost, aby regulační orgány mohly pracovat také na společných transatlantických normách pro zástrčky, zásuvky a další zařízení, která jsou třeba pro nabíjení baterií aut budoucnosti.

5 4. TO ZNÍ ROZUMĚ. JAK MÁME ALE VĚDĚT, ŽE VÝSLEDKEM JEDNÁNÍ O TOIP NEBUDOU NIŽŠÍ NORMY PRO BEZPEČNOST, ZDRAVÍ, SPOTŘEBITELE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ABY SE VYHOVĚLO ZÁJMŮM PODNIKŮ? 5 Z těchto důvodů: Regulační orgány, tj. orgány, které navrhují, přijímají a /nebo provádějí jednotlivé právní předpisy, budou těmto jednáním přítomny. Jednání budou transparentní. Komise bude zúčastněné strany, jako jsou například podniky, odborové organizace a organizace spotřebitelů, pravidelně informovat a bude se řídit obvyklými postupy pro konzultace se zúčastněnými subjekty v případě veškerých regulačních změn, které bude třeba učinit. Existuje celý systém kontrol. Evropský parlament (přímo volení zástupci Evropanů), Rada (demokratické vlády 28 členských států) a Kongres Spojených států amerických budou muset schválit výsledek jednání. Pouze zástupci občanů tedy přijmou konečné rozhodnutí o tom, zda se jedná o dobré řešení pro Evropu i USA. Nyní jsme přirozeně teprve na začátku jednání mezi oběma stranami. Výsledkem všech jednání bude kompromis, proto nemůžeme přesně předpovědět konečný výsledek. Tento proces však zajišťuje, že konečná dohoda bude pro Evropu výhodná. V každém případě se obě strany dohodly předem na tom, co je naším cílem. Během příprav na jednání se EU i USA shodly, že cílem je snížit počet zbytečných nákladů a administrativních průtahů způsobených právními předpisy a zároveň dosáhnout takové úrovně v oblasti zdraví, bezpečnosti a ochrany životního prostředí, kterou každá ze stran považuje za náležitou JEŠTĚ MOMENT: POKUD JE CÍLEM TOIP CO NEJVĚTŠÍ MOŽNÉ ROZŠÍŘENÍ OB- CHODU, NEZNAMENÁ TO, ŽE VYJEDNÁVAČI BUDOU USILOVAT O CO NEJVĚTŠÍ DEREGULACI? Nikoliv. Regulace zůstane, a to z mnoha dobrých důvodů, jako jsou ochrana životního prostředí, zajištění bezpečnosti produktů nebo aby se zabránilo další finanční krizi. Hlavním důvodem existence regulace je to, že se lidé prostřednictvím svých zástupců rozhodli, že její výhody převyšují veškeré náklady, které by mohla znamenat pro hospodářství. Tato skutečnost se nezmění pouze na základě nějakého obchodního jednání. Aby to bylo zcela jasné: TOIP neovlivní demokratické rozhodování. Nejedná se o deregulaci. Lidé budou stále chráněni. 1 Pracovní skupina na vysoké úrovni pro růst a zaměstnanost, závěrečná zpráva, 11. února 2013.

6 6 6. TOIP TEDY MNOHO NEZMĚNÍ. POKUD JE TO PRAVDA, K ČEMU MÁ TEDY SLOUŽIT? Jedná se o nesprávný předpoklad. Pokud jde o úroveň ochrany, jde při regulaci o více než o základní politická rozhodnutí. Kdybyste se totiž podívali do většiny právních předpisů, zjistili byste, že politická rozhodnutí tvoří pouze jejich malou část. Většinou byste četli o technických mechanismech, jimiž se mají právní předpisy provést v praxi. Tyto technické části právních předpisů jsou důležité. Slouží k tomu, abychom zajistili realizaci politických rozhodnutí v praxi. Avšak jejich odlišnost v různých zemích často není záměrem regulačních orgánů. Politická rozhodnutí vs. technické podrobnosti: Bezpečnost automobilů Jedním z příkladů je již zmíněná celá oblast bezpečnosti automobilů. Politickým rozhodnutím v takovém druhu regulace je to, že auta musí být bezpečná. Například dveře musí být dostatečně pevné, aby odolaly nárazu, a airbagy musí dokonale fungovat. Avšak právní předpisy a normy o bezpečnosti automobilů zacházejí do mnohem větších podrobností, než je tato, včetně detailů o tom, jak by měly probíhat zkoušky, aby se zjistilo, zda nová auta splňují veškeré požadavky. Pravidla pro zkoušky jdou například do takových detailů, jako je umístění zkušebních figurín a jak má být simulován náraz při nehodě. Mohou se od sebe lišit z nejrůznějších důvodů: Například mechanismus použitý v právním předpisu se v dané době jevil jako nejúčelnější. Dalším důvodem může být, že regulační orgány v minulosti řešily podobné problémy obdobně. Například mohou běžně používat určité vědecké údaje nebo jisté předpoklady. Nebo se může stát, že regulační orgány nevěděly o jiném řešení v zahraničí, neboť nebyly v kontaktu s tamními regulačními orgány. V takových případech nevznikají technické rozdíly záměrně a nejsou výsledkem vědomého politického rozhodnutí. Jsou odlišné spíše náhodou než úmyslně. V důsledku toho je lze změnit, aniž by se změnil politický záměr v jejich pozadí. Právě na tyto případy se TOIP hodlá zaměřit. Výsledkem bude více obchodu, více pracovních míst, vyšší růst a produkty a služby, které budou v budoucnu stejně bezpečné, zdravé a šetrné k životnímu prostředí, jako jsou dnes. 7. OBJASNĚTE PROSÍM TOTO: PŘI REGULACI JDE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST. JAK KONKRÉTNĚ OVLIVŇUJE OBCHOD? Vlády vytvářejí právní předpisy proto, aby chránily osoby před riziky pro jejich zdraví, bezpečnost a životní prostředí. Regulace rovněž chrání občany před bezohlednými obchodními praktikami a jejím cílem je udržet zdravý finanční systém. Avšak fungování mnoha právních předpisů je založeno na principu, že společnosti, pokud chtějí prodávat své produkty, musí splňovat určité požadavky. Tyto požadavky zahrnují takové záležitosti, jako je pevnost bezpečnostních pásů v autě, účinnost léků, druh doplňkových látek povolených v potravinách nebo to, co Vám Vaše banka musí říct o rizicích různých typů investic.

7 7 Pokud hodlá společnost prodávat své produkty do jiné země, musí se přirozeně řídit právními předpisy, které platí v dané zemi, stejně jako předpisy, které se vztahují na její domácí trh. To může ovlivnit obchod třemi způsoby: Zbytečné překážky: Regulace může zcela zabránit zahraničnímu podniku v prodeji jeho produktů: například tím, že bude požadováno, aby byl produkt vyroben určitým způsobem. V minulosti nemohly být některé evropské plísňové sýry prodávány v Austrálii, protože tamní regulační orgány měly za to, že pouze pasterizované sýry jsou bezpečné. Avšak to, že některé plísňové sýry nejsou pasterizované, je důležitou součástí způsobu výroby, proto evropští výrobci nemohli vyrábět své plísňové sýry jiným způsobem. Vývoz těchto sýrů do Austrálie proto dlouho neexistoval, a to až do doby, kdy regulační orgány přihlédly k novým vědeckým poznatkům a změnily svůj názor. Zbytečné výdaje: Právní předpisy mohou také způsobit, že pro zahraniční produkt je účinná konkurenceschopnost na trhu příliš nákladná. Například ještě před několika lety musely evropské automobily prodávané v Jižní Koreji splňovat specifické korejské bezpečnostní normy. Pro mnoho podniků náklady na budování zcela oddělených výrobních linek, a to v celosvětovém měřítku pro poměrně malý trh, znamenaly, že se vůbec nevyplatilo na dotčený trh vstupovat. Podle nedávné obchodní dohody Korea souhlasila, že mezinárodní normy uplatňované EU bude považovat za dostatečně bezpečné i pro korejský trh, což následně pomohlo zvýšit vývoz EU do Koreje. Zbytečná duplicita: V ostatních případech, a to je velmi běžná situace v obchodním styku mezi EU a USA, společnosti dokáží prodávat své produkty na obou trzích, a to i přesto, že musí dodržovat dva různé soubory právních předpisů. To však znamená, že tu jsou dva různé soubory nákladů, které obchodování prodražují a v konečném důsledku snižují ekonomickou činnost. Schvalování léčiv je dobrým příkladem toho, jak se podobná otázka řešila v minulosti. V této oblasti spolupráce EU a USA vedla ke snížení zbytečné duplicity, přičemž zachovala, a dokonce zvýšila, vysokou úroveň ochrany spotřebitele. Na obou stranách Atlantiku je postup schvalování nových léčiv z dobrých důvodů velmi důkladný. Proto je také nákladný a časově náročný. Skutečnost, že schvalovací postupy EU a USA byly samostatné a odlišné, v minulosti náklady ještě zvyšovala. V posledních letech však regulační orgány učinily velký krok směrem k harmonizaci těchto postupů, což náklady výrazně snížilo.

8 8 8. JAK BUDOU ŘEŠENY OBTÍŽNÉ OTÁZKY JAKO TŘEBA PROBLEMATIKA GENE- TICKY MODIFIKOVANÝCH ORGANISMŮ (GMO)? BUDOU USA VYŽADOVAT, ABY EU PŘIJALA JEJICH PRAVIDLA? Nebudou. Za prvé, žádná strana tohoto jednání nemůže druhou stranu k ničemu nutit. Každá strana chce z těchto jednání co nejvíce vytěžit, ale případný balíček musí být přijatelný jak pro USA, tak pro EU. To se vztahuje jak na politiku týkající se geneticky modifikovaných organismů, tak na jakoukoliv jinou oblast. Za druhé, základní právní předpisy EU o GMO nebudou součástí jednání, a proto se v jejich důsledku nebudou měnit. Tyto právní předpisy již umožňují prodej v EU některých GMO, jež byly schváleny pro použití jako potraviny, krmiva nebo osivo plodin. Žádosti jsou posuzovány Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) a následně předkládány členským státům EU, které rozhodnou o schválení. Dosud bylo povoleno 52 GMO. Ani posouzení bezpečnosti, které provádí EFSA před schválením jakéhokoliv GMO, ani postupy, které zemědělci, semenářské společnosti a obchodníci musí dodržovat při uvádění takových produktů na trh, nebudou jednáními ovlivněny. Informace o politikách, právních předpisech a technických otázkách týkajících se GMO si EU a USA již vyměňují. Tento druh spolupráce pomáhá omezit na minimum dopad našich příslušných systémů pro schvalování GMO na obchod. Považujeme TOIP za příležitost k podpoře této spolupráce. 9. VEŠKERÁ TATO SPOLUPRÁCE V OBLASTI REGULACE BUDÍ DOJEM, ŽE BUDE VÝHODNÁ PRO VELKÉ SPOLEČNOSTI. A CO MALÉ SPOLEČNOSTI? TY PŘECE ZAMĚSTNÁVAJÍ VĚTŠINU LIDÍ. Spolupráce v oblasti regulace prospěje malým a středním společnostem stejně nebo dokonce více než velkým nadnárodním společnostem, protože malé a střední společnosti jsou více dotčeny regulačními překážkami. Proč? Protože regulační zátěž menších společností není nižší jen proto, že se jedná o malé společnosti. Všechny produkty bez ohledu na to, kdo je vyrábí, musí splňovat ustanovení dotčeného právního předpisu.

9 9 To znamená, že náklady s tím spojené jsou od počátku pro malé a střední podniky proporčně vyšší. Je nasnadě, že povinnost respektovat dva soubory právních předpisů má větší dopad na ně než na velké společnosti. V mnoha případech proto výsledky jednoduše nestojí za vloženou námahu. Účinné TOIP by proto mohlo mít značný dopad v tom, že umožní mnoha malým společnostem, aby poprvé prozkoumaly nové obchodní příležitosti za oceánem.

10

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne... C Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (EU) č. xxxx/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy

Více

Harmonizace norem na pyrotechnické výrobky v CEN TC 212

Harmonizace norem na pyrotechnické výrobky v CEN TC 212 Harmonizace norem na pyrotechnické výrobky v CEN TC 212 ČÚZZS Praha 2009 Ing. Milan Kukla Úvodem Oblast pyrotechniky zaznamenala prudký rozvoj, zejména po zahájení regulace používání pyrotechnických výrobků.

Více

4.1 Harmonizace nepfiím ch daní

4.1 Harmonizace nepfiím ch daní Evropská unie uvažuje o harmonizaci či alespoň koordinaci, neboť celá řada členských států finanční sektor zdaňuje, nicméně podoba zdanění se v jednotlivých členských státech liší. 4.1 Harmonizace nepfiím

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 26. srpna 2004 KONSOLIDOVANÝ NÁVRH DOTAZNÍKU PRO KANDIDÁTA NA KOMISAŘE PRO ZDRAVÍ A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Výbor

Více

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST V oblasti práva zaměstnanců na informace a konzultace doplňuje Evropská unie ve svých činnostech členské státy tím, že přijímá opatření, s cílem podporovat

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století SPEECH/07/421 Vladimír Špidla Člen Evropské komise odpovědný za zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století Centrum pro evropskou

Více

EU Newsletter č. 9: 31. ledna - 7. února 2015

EU Newsletter č. 9: 31. ledna - 7. února 2015 EU Newsletter č. 9: 31. ledna - 7. února 2015 Pravomoci - Evropská komise, Evropská rada Evropská komise pomáhá mladým lidem najít práci Zdroj: European Commission. Link Evropská komise chce v letošním

Více

- 81 a 88 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, (o zdravotních službách, dále jen ZZS )

- 81 a 88 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, (o zdravotních službách, dále jen ZZS ) Výkladové stanovisko č. 20 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 3. března 2014 - k problematice ochraně lidského těla po smrti člověka v NOZ

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa NĚMECKO Více Evropy Prosazuje zavedení: Evropská armáda, Evropská federace, Cesta na Mars, Evropská deklarace, Jazyk EU, Minimální mzda, Monitoring občanů, Sociální dávky, Ekonomická vláda, Regulace bank

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 136/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 136/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 136/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Doplňková smlouva pozměňující Smlouvu

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

Celková pravidla TrucksBook.EU

Celková pravidla TrucksBook.EU Celková pravidla TrucksBook.EU Obsah Všeobecné podmínky používání pro TrucksBook FULL... 2 I. Definice použitých pojmů... 2 II. Osobní údaje... 2 III. Práva a povinnosti uživatele... 2 IV. Kniha jízd...

Více

Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny. Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012

Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny. Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012 Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny Prezentace na semináři: Perspektivy EU a eurozóny Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012 Obsah prezentace 1. Současná eurozóna 2. Interní

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

Vysoký krevní tlak High Blood Pressure. Chronic kidney disease chapter 2. Chronické onemocnění ledvin

Vysoký krevní tlak High Blood Pressure. Chronic kidney disease chapter 2. Chronické onemocnění ledvin High Blood Pressure Chronic kidney disease chapter 2 Chronické onemocnění ledvin je jednou z hlavních příčin chronického onemocnění ledvin. Kromě toho může nedostatečně léčený vysoký krevní tlak vést k

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) L 321/2 NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1198/2014 ze dne 1. srpna 2014, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů

Více

PŘÍPRAVNÉ ORGÁNY RADY EU

PŘÍPRAVNÉ ORGÁNY RADY EU PŘÍPRAVNÉ ORGÁNY RADY EU k datu 17. 7. 2008 Pracovní skupiny v gesci MPO jsou zvýrazněny. Výbory zřízené Smlouvami A.1 Výbor stálých zástupců (COREPER) a) část II b) část I Article Článek1(1)(c)A.2 Hospodářský

Více

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném Welcome Letter [Czech] Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném [stupeň nebo druh studia] [jméno učitele] Účelem tohoto dopisu je přivítat Vašeho syna nebo dceru do naší třídy. Chtěli bychom, abyste Vy i Vaše

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více

Evropský parlament. Rada

Evropský parlament. Rada Fórum pre Komunikačné Technológie seminár Telekomunikační stavby III 25. November 2010 2010 AT&T Intellectual Property. All rights reserved. AT&T and the AT&T logo are trademarks of AT&T Intellectual Property.

Více

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe (2002/C 103 E/01) (text s významem pro EHP) KOM(2001)123 v konečném znění/2-2001/0060(cod) (Podáno

Více

Evropský parlament Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Jednotný evropský energetický trh Praha, 3. listopadu 2011 Ing. Evžen Tošenovský místopředseda Výboru ITRE Priority evropské energetiky

Více

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace Většinou nejneoblíbenější činnost učitele: stresové a konfliktní situace musí se rychle rozhodnout musí zdůvodnit své rozhodnutí

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B

Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B Níže uvedené komentáře by měly pomoci soutěžícím z kategorie B ke snazší orientaci

Více

Geneticky modifikované potraviny: současný stav v ČR a legislativa. (Co nám hrozí od geneticky upravených potravin? Mj. vzestup alergií?

Geneticky modifikované potraviny: současný stav v ČR a legislativa. (Co nám hrozí od geneticky upravených potravin? Mj. vzestup alergií? Geneticky modifikované potraviny: současný stav v ČR a legislativa. (Co nám hrozí od geneticky upravených potravin? Mj. vzestup alergií?) Jaroslav Drobník Přírodovědecká fakulta UK Sdružení BIOTRIN Politické,

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou.

Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou. EKONOMICKÁ REFORMA V EVROPĚ, ÚNOR 2002 - SHRNUTÍ REALIZACE EVROPSKÉHO POTENCIÁLU Aby Evropa fungovala Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou. Bílá kniha

Více

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální reformy. Z velké většiny by měly nabýt účinnost od 1.

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 00327/11/CS WP 180 Stanovisko č. 9/2011 k revidovanému návrhu odvětví na rámec pro posuzování dopadů aplikací RFID na soukromí a ochranu údajů

Více

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ O VZÁJEMNÉ SPRÁVNÍ POMOCI

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ O VZÁJEMNÉ SPRÁVNÍ POMOCI MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ O VZÁJEMNÉ SPRÁVNÍ POMOCI S cílem plnit ustanovení Smlouvy mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou o zamezení dvojímu zdanění týkajícím se daní z příjmů a daní z kapitálových

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ]

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] [ ] ( Prodávající ) a Veolia Transport Východní Čechy a.s. ( Kupující ) KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] Stránka 1 z 11 Tato kupní smlouva byla uzavřena dle 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění dne [ ]

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Prezentace: Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Roman Haken Evropský hospodářský a sociální výbor Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. L 77/42 Úřední věstník Evropské unie 24.3.2010 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 244/2010 ze dne 23. března 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

Jméno: Martin Dočkal Datum: 26. 9. 2010 Referát na téma: GMO Geneticky modifikované organismy Geneticky modifikované organismy Člověk je od přírody pohodlný a má velkou dávku fantazie. Aby nemusel měnit

Více

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Czech Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí Přehled v českém jazyce Dobře organizované služby profesního poradenství mají stále větší

Více

Posnídejte s námi na semináři

Posnídejte s námi na semináři Posnídejte s námi na semináři Mgr. Ondřej Nejedlý, advokát Mgr. Marie Adamová, LL.M., advokát 24. února 2015 I. Obsah Archivace a zabezpečení dokumentů 1. Archivace obecné povinnosti 2. Archivace pracovněprávní

Více

Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński

Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Vypracoval: Tomáš Čejchan Dne: 5. května 2010 INISOFT s. r. o. tel. +420 485 102 698 IČ: 25417657 Společnost je

Více

L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1375/2013 ze dne 19. prosince 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS DŮLEŽITÉ! Tato omezená záruka výrobce ( záruka ) se vztahuje pouze na originální výrobky Nokia s telefonem Windows prodané autorizovaným

Více

DRÁŽDANY - FORRMY PREZENTACE CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA VEŘEJNOSTI

DRÁŽDANY - FORRMY PREZENTACE CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA VEŘEJNOSTI DRÁŽDANY - FORRMY PREZENTACE CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA VEŘEJNOSTI VŠEOBECNÉ CYKLISTICKÉ KAMPANĚ Od sjednocení Německa až do konce 90. let byla motorová doprava v bývalém východním Německu trvale na vzestupu.

Více

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů Obsah Předmluva............................................. 7 1. Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů...... 9 1.1 Doba návratnosti.................................. 12 1.2 Čistá současná

Více

Z á k o n. ze dne..2012

Z á k o n. ze dne..2012 Z á k o n ze dne..2012 o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů,

Více

TC A3 Ekonomika a sociální rozvoj silničního systému Kroměříž, 10.5.2012. Činnost TC v období 2007 až 2011

TC A3 Ekonomika a sociální rozvoj silničního systému Kroměříž, 10.5.2012. Činnost TC v období 2007 až 2011 TC A3 Ekonomika a sociální rozvoj silničního systému Kroměříž, 10.5.2012 Činnost TC v období 2007 až 2011 Základní pojmy PIARC světový silniční kongres a řídící výbor Kongresy, semináře Technické výbory

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

Moderní úřad, přátelský stát

Moderní úřad, přátelský stát Moderní úřad, přátelský stát Věci se začaly hýbat Naším cílem je efektivní veřejná správa. Nepotřebujeme více zákonů, více úřadů, více úředníků a více počítačů. Potřebujeme kvalitní zákony, funkční úřady,

Více

Plus500 Ltd UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA

Plus500 Ltd UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA Plus500 Ltd UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA CFD mohou pro váš kapitál znamenat ohrožení, použijí-li se spekulativním způsobem. CFD jsou některými regulačními orgány považovány za vysoce rizikové,

Více

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit Document no.: 2006-11-27/1 Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit 1. Profil projektu Jednou z hlavních priorit České republiky je rozvoj trhu za účelem zvyšování efektivity veřejných investic

Více

Zkušenosti se základním hodnocením rizika ekologické újmy. - plakátové sdělení

Zkušenosti se základním hodnocením rizika ekologické újmy. - plakátové sdělení Zkušenosti se základním hodnocením rizika ekologické újmy - plakátové sdělení Formulář základního hodnocení Část A 1. Obchodní firma, název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, sídlo nebo bydliště,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření jménem Evropské unie Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým

Více

Firemní kultura. přednáška. www.newtoncenter.cz

Firemní kultura. přednáška. www.newtoncenter.cz Firemní kultura přednáška www.newtoncenter.cz Motto: Kdo jsme, co chceme, kam jdeme? J.P. Sartre (firemní identita vize) Firemní identita Svou firemní kulturou firma: - ovlivňuje jednání svých zaměstnanců

Více

TEN-E (transevropská energetická síť)

TEN-E (transevropská energetická síť) ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, květen 2014 Ing. Zdeňka Kučerová Porada s kraji 5. 6. 2014 TEN-E (transevropská energetická síť) Legislativa EU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 347/2013 ze dne

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH Preambule Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst. 4 zákona č. 458/2000

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr)

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Interinstitucionální spis: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád vydává ředitel DDM. Zveřejňuje jej na přístupném místě (úřední deska) prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance DDM, účastníky

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec)

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Ing. Zdeněk Pliška, vedoucí technického rozvoje ELTODO EG, a. s., 1930 Technický

Více

Žádost o vydání provozní licence k obchodní letecké dopravě

Žádost o vydání provozní licence k obchodní letecké dopravě Předkládají fyzické, právnické osoby a státní podniky, které žádají o vydání licence pro provozování obchodní letecké dopravy Úřad pro civilní letectví REFERÁT PROVOZOVATELŮ LETIŠTĚ RUZYNĚ 160 08 PRAHA

Více

M ě s t o Česká Skalice. pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků

M ě s t o Česká Skalice. pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků M ě s t o Česká Skalice V N I T Ř N Í S M Ě R N I C E pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků č. 1 /2007 1 Na základě povinnosti stanovené 104, odst.2 Zákoníku práce, podle něhož jsou

Více

INFORMACE Interní zpravodaj

INFORMACE Interní zpravodaj Evropský integrační tým ČMKOS INFORMACE Interní zpravodaj č. 16/2009 17. 7. 2009 EVROPSKÁ RADA 18. A 19. ČERVNA 2009 Ze závěrů předsednictví: Kapitola "Institucionální otázky" a její přílohy: - Rozhodnutí

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

TEORETICKÉ OTÁZKY BEZPEČNOSTI

TEORETICKÉ OTÁZKY BEZPEČNOSTI TEORETICKÉ OTÁZKY STAV v konkrétních podmínkách umožňuje plnění stanovených funkcí a jejich rozvoj v zájmu člověka a společnosti párové termíny STAV NEBEZPEČÍ protikladný stav SYSTÉM společenský, přírodní,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 18.04.2005 KOM(2005) 146 v konečném znění 2005/0056 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím, kterou

Více

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Příleţitosti pro mladé Evropany. Pardubice, 12.3.2013

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Příleţitosti pro mladé Evropany. Pardubice, 12.3.2013 EURES Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services Příleţitosti pro mladé Evropany Pardubice, 12.3.2013 1 www. www. Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států

Více

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského

Více

EURES. Evropské služby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Informační den o práci a podnikání Pardubice, 24.9.2009

EURES. Evropské služby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Informační den o práci a podnikání Pardubice, 24.9.2009 EURES Evropské služby zaměstnanosti EURopean Employment Services Informační den o práci a podnikání Pardubice, 24.9.2009 www.eures.cz http://eures.europa.eu Uvažujete o práci v některé evropské zemi? Jste

Více

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) POZNÁMKA VYDAVATELE A OBECNÝ ÚVOD Obsah 1 Předmět... 3 2 Cíl metodických pokynů...

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002,

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002, SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES ze dne 11. března 2002, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství EVROPSKÝ PARLAMENT

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

L 129/52 Úřední věstník Evropské unie 28.5.2010

L 129/52 Úřední věstník Evropské unie 28.5.2010 L 129/52 Úřední věstník Evropské unie 28.5.2010 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 461/2010 ze dne 27. května 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Časy se mění aneb: (měnící se) možnosti komunikace s veřejnou správou. Jiří Peterka

Časy se mění aneb: (měnící se) možnosti komunikace s veřejnou správou. Jiří Peterka Časy se mění aneb: (měnící se) možnosti komunikace s veřejnou správou Jiří Peterka jak to bylo kdysi dávno. lidé (i firmy) se naučili pracovat s počítači, a následně i s Internetem zjistili, že jim to

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k. návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k. návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.2.2013 SWD(2013) 31 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ Průvodní dokument k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění

Více

Akreditace cenových kalkulaček

Akreditace cenových kalkulaček Akreditace cenových kalkulaček Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ROZSAH SROVNÁVANÝCH SLUŽEB... 3 3 AKREDITAČNÍ KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ CENOVÉ KALKULAČKY... 4 4 POSTUP PŘI AKREDITACI... 5 2 1 Úvod Úkolem Českého telekomunikačního

Více

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 Tisková informace Praha 10. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 V Praze dne 12. ledna 2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více