Obec Kublov Kublov 199, okr. Beroun. tel., fax

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec Kublov. 267 41 Kublov 199, okr. Beroun. tel., fax 311585102 E-mail: obec@kublov.cz, www.kublov.cz"

Transkript

1 Obec Kublov Kublov 199, okr. Beroun tel., fax A : B : C : OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zpracování nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou postupem, který je v souladu s 18 odst. 5, zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění jeho pozdějších změn a doplnění (dále také jako ZVZ ) a k dodržení zásad ze strany veřejného zadavatele, které jsou stanoveny v 6 shora citovaného zákona. Název veřejné zakázky: Obec Kublov - pojištění Identifikace zadavatele: Zadavatel: Obec Kublov Sídlo: č. p. 199, Kublov Jednající: JUDr. Josef Matějka, starosta obce Zadávací dokumentace - textová část Obsah: I. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE III. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PODMÍNKY PŘÍSTUPU ČI POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE DODAVATELŮM, DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI IV. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ VI. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VII. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ VIII. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY IX. TECHNICKÉ PODMÍNKY, VARIANTY NABÍDKY A PLNĚNÍ ČÁSTI ZAKÁZKY X. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY XI. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY XII. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK XIII. TERMÍN A MÍSTO PRO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK XIV. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK XV. ZADÁVACÍ LHŮTA XVI. DORUČOVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM PROFILU ZADAVATELE XVII. ZÁVĚREČNÉ POKYNY, DOPORUČENÍ A UPOZORNĚNÍ ZADAVATELE XVIII. PŘÍLOHY

2 I. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Obec Kublov - pojištění II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Zadavatel: Obec Kublov Sídlo: č. p. 199, Kublov DIČ: CZ Oprávněný zástupce zadavatele: JUDr. Josef Matějka, starosta obce Telefon: Profil zadavatele: III. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PODMÍNKY PŘÍSTUPU ČI POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE DODAVATELŮM, DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Zadavatel upozorňuje uchazeče na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele nikoliv souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem, na které zadávací dokumentace odkazuje, neboť jsou obecně známé. Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných právních norem, zejména ZVZ. Zadavatel zveřejnil celou zadávací dokumentaci v elektronické podobě na svém profilu zadavatele ode dne uveřejnění Oznámení o zahájení zadávacího řízení na své úřední desce po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek. Současně celou zadávací dokumentaci odeslal i vyzvaným dodavatelům. Písemnou žádost o poskytnutí zadávací dokumentace včetně všech příloh na datovém nosiči (CD), je možno doručit zadavateli nejpozději před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Písemnou žádost je možné podat poštou na adresu Obec Kublov, Kublov č.p. 199, PSČ , na nebo doručením do datové schránky obce ID: 8jebx58. Zadávací dokumentaci včetně všech příloh může zadavatel k žádosti zájemci o veřejnou zakázku (dodavateli) rovněž předat i v elektronické podobě na CD a to v pracovních dnech v pondělí až čtvrtek v době mezi 8:00 15:00 hod., v pátek v době od 8:00-13:00 hod. na na adrese Kublov, č.p. 199 (obecní úřad) a to po předchozí telefonické (tel ) nebo ové domluvě na konkrétním čase vyzvednutí dokumentace. Případně lze dokumentaci zaslat poštou nebo prostřednictvím u nebo datové schránky. Zadávací dokumentace včetně všech příloh, v elektronické podobě na CD, bude zájemcům o veřejnou zakázku zaslána nejpozději do 2 pracovních dnů poté, co zájemce zadavatele o zadávací dokumentaci písemně požádá. Případné bližší informace jsou k dispozici na u nebo telefonu Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám, a to u kontaktní osoby zadavatele (JUDr. Josef Matějka, tel , Písemná žádost musí být doručena zadavateli nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. V dotazu musí být specifikována osoba tazatele s uvedením obchodní firmy, sídla a IČ u právnické osoby, resp. obchodní firmy nebo jména, příjmení, IČ a místa podnikání u fyzické osoby. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám, včetně přesného znění požadavku, odešle zadavatel všem dodavatelům, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta a současně je uveřejní na profilu zadavatele uvedeném v bodě II. této zadávací dokumentace. Z tohoto důvodu zadavatel vyzývá dodavatele, aby ve lhůtě pro podání nabídek obsah profilu zadavatele průběžně sledovali. Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám musí být písemná a musí být zaslána poštou na adresu Obec Kublov, Kublov 199, PSČ: Kublov, nebo elektronickou poštou na nebo doručením do datové schránky obce ID: 8jebx58. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám bez předchozí žádosti. Stránka 2 z 7

3 IV. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem veřejné zakázky je a) pojištění nemovitého i movitého majetku obce Kublov a jí zřízené příspěvkové organizace - Mateřské školy Kublov (dále jen pojištění "obce"), toto pojištění zahrnuje pojištění pro případ odcizení, poškození (včetně vandalismu), živelní pojištění ( záplava, zatečení, vytopení, požár, účinky povětrnostních vlivů jako vítr, kroupy, déšť, přímý úder blesku či jím vyvolané přepětí ), pojištění strojů a strojních zařízení (pojištění technických rizik). b) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám obcí či jinými osobami (právnickými i fyzickými) v souvislosti s výkonem prací či jiných činností těchto osob pro obec, pojištění mimo jiné zahrnuje i pojištění odpovědnosti za úrazy a majetkovou škodu, ke kterým dojde v souvislosti s provozováním komunikací ve vlastnictví obce, v souvislosti s provozováním dešťové a splaškové kanalizace a souvisejícího zařízení (nátokové jímky, čistírna odpadních vod), v souvislosti s provozováním veřejného osvětlení, Mateřské školy Kublov, veřejné knihovny, památníku J.L.Zvonaře, veřejného pohřebiště, kulturního domu, jednotky Sboru dobrovolných hasičů. c) majetkové a úrazové pojištění fyzických osob, pokud k pojistné události dojde v souvislosti s výkonem prací či jiných činností těchto osob pro obec, toto pojištění mimo jiné zahrnuje pojištění zaměstnanců obce a Mateřské školy Kublov, jakož i pracovníků vykonávající pro tyto subjekty práce na základě dohod o provedení práce či pracovní činnosti, nebo na základě jiných dohod či jmenování jako je např. dohoda o členství v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Kublov či na základě jmenování velitelem této jednotky. Podrobný seznam viz příloha č. 1 V. ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ Zakázka bude financována z rozpočtu obce Kublov V souvislosti se způsobem financování je dodavatel povinen umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a z podmínek za kterých bude dotace poskytnuta. VI. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S ohledem na charakter této veřejné zakázky se jejím plněním rozumí nabytí účinnosti pojistné smlouvy v zadavatelem požadovaném rozsahu. Zadavatel požaduje uzavření pojistné smlouvy na dobu neurčitou, počátek účinnosti pojistné smlouvy předpokládá ve lhůtě do 5 dnů ode dne, kdy bude vybranému uchazeči oznámeno, že jeho nabídka byla vybrána jako nejvýhodnější. Výjimkou je pojištění Mateřské školy Kublov, kde účinnost pojištění bude navazovat až na ukončení stávající pojistné smlouvy, o vzniku této skutečnosti pojistník pojistitele písemně vyrozumí. Pojistné pro období, kdy pojištění nebude zahrnovat pojištění Mateřské školy Kublov bude poměrně sníženo. Pojistník : Název : Obec Kublov Sídlo : Kublov 199 Pojištěný č. 1 Název : Obec Kublov Sídlo : Kublov 199 Pojištěný č. 2 Název : Mateřská škola Kublov Sídlo : Kublov 14 IČ: Stránka 3 z 7

4 VII. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ Prohlídku místa plnění zajistí zadavatel na základě požadavku uchazeče. VIII. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY Veškeré obchodní a platební podmínky jsou zadavatelem stanoveny jako minimální a uchazeči tak mohou ve svém návrhu smlouvy nabídnout zadavateli obchodní a platební podmínky výhodnější. Roční pojistné bude splatné v jedné splátce, úhrada bezhotovostním převodem na základě písemné či do datové schránky doručené výzvy pojistitele k úhradě pojistného v podobě faktury. Faktura musí obsahovat úplné označení smluvních stran, číslo pojistné smlouvy, číslo účtu dodavatele a všechny údaje uvedené v 28 odst. 2, zák. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a v 435 zák. č. 89/2012 Sb., popřípadě podle pozdějších změn těchto ustanovení zákonů či podle pozdější právní úpravy účinné ke dni odeslání faktury. Úhrada pojistného bude prováděna v souladu se smlouvou. Ve smlouvě bude sjednáno, že pojistitel či pojistník nebo pojištěný je oprávněn vrátit fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti, nesprávné údaje nebo cenové údaje neodpovídající smlouvou založenému smluvnímu vztahu. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání príslušné částky z účtu pojistníka či pojištěného. IX. TECHNICKÉ PODMÍNKY, VARIANTY NABÍDKY A PLNĚNÍ ČÁSTI ZAKÁZKY Zadavatel požaduje, aby nabídka obsahovala položky k jednotlivým částem předmětu smlouvy v položkové skladbě odpovídající členění odpovídající členění uvedené v čl. IV. této výzvy tak, aby bylo zřejmé k jakému riziku (příp. i nemovitosti) se dílčí položka nabídkové ceny vztahuje. Zadavatel požaduje, aby nabídka pojištění byla pro případ plnění souvisejícím se škodou vzniklou na movitých či nemovitých věcech předložena jako závazek k úhradě škody ve výši vycházející z tzv. na časové ceny, tj. ceny vypočítává se tak, že se od nové ceny věci odečte částka odpovídající stupni opotřebení (amortizace) nebo jiného znehodnocení. Tuto výslednou částku je možné navýšit o případné zhodnocení věci, ke kterému došlo před pojistnou událostí její opravou, rekonstrukcí nebo modernizací. V alternativě pak ke škodám na nemovitostech zadavatel požaduje předložení nabídky pojistného při pojištění nemovitostí na tzv. novou cenu, tj. na cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou. Základním požadavkem zadavatele je jednoduchost, srozumitelnost a transparentnost smluvních ujednání obsažených ve smlouvě. Pokud by smlouva obsahovala odkaz na všeobecné smluvní podmínky pojistitele, musí být v návrhu smlouvy obsaženo ujednání, že všeobecné smluvní podmínky lze použít jen pro případ, že smlouvou uzavřenou mezi pojistitelem a pojistníkem nebylo sjednáno jinak. Zadavatel dále požaduje, aby v pojistné smlouvě bylo pojistitelem vyjádřeno prohlášení, že výše pojistných plnění u jednotlivých položek pojištění odpovídá pojistitelem odsouhlasené hodnotě jednotlivých předmětů pojištění v době uzavření pojistné smlouvy, ze které bude pojistitel vycházet v případě výpočtu výše pojistného plnění. Záměrem zadavatele je, aby se vyloučila obvyklá praxe některých pojistitelů spočívající v tom, že nechají i po několik let platit pojistníka či pojistitele pojistné ve výši vycházející z cen uvedených ve smlouvě, o kterých následně v případě pojistné události prohlásí, že si je pojistník stanovil sám, že tyto neodpovídali jejich hodnotě v době uzavření pojištění, že věc byla nadpojištěna a proto nebudou z takové ceny při pojistném plnění vycházet. Aby takovéto závazky mohl pojistitel přijmout, je pojistník připraven poskytnout požadovanou součinnost a předpokládá aktivní zapojení uchazeče při ověření a návrhu hodnot předmětů pojistné smlouvy. Pro odpovědné posouzení zadavatel uvádí, že v r došlo k rekonstrukci budovy mateřské školy, č.p. 14, při které byly vyměněna všechny okna (za eurookna, trojskla), instalován nový automatizovaný kotel, zhotoveno podlahové topení s s tím související nové podlahy, všechny místnosti byly znovu vyštukovány a vymalovány, provedeno částečné zateplení pláště budovy vč. venkovních omítek u těchto částí, to vše nákladem Stránka 4 z 7

5 ve výši 6,1 mil. Kč V roce 2014 byla na této budově provedena kompletní výměna střešní krytiny (tašky - bobrovky), provedena oprava částí střešní konstrukce a výměna hromosvodu a to nákladem 1,2 mil. Kč. Před osmi lety bylo provedeno zateplení budovy obecního úřadu č.p. 199, vyměněna okna za eurookna a zhotovena nová fasáda. V letošním roce byla provedena oprava střešní krytiny. Není možné pouze částečné plnění této veřejné zakázky, pokud se k němu nerozhodne zadavatel (objednatel). X. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Každá podaná nabídka uchazeče musí mít níže stanovenou strukturu. Nabídka uchazeče musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a musí být zpracována v českém jazyce. Nabídku podá uchazeč písemně v 1 tištěném originále. Nabídka, včetně veškerých dokumentů, bude zpracována v českém jazyce. Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musejí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče; v případě podpisu jinou osobou musí být originál jejího zmocnění předložen v nabídce Žádáme uchazeče, aby kromě originálu nabídky předložili též 1 tištěnou kopii nabídky a návrh smlouvy o dílo na CD či jiném nosiči. Současně žádáme uchazeče, aby byl originál nabídky na titulní straně označen jako ORIGINÁL a aby kopie byla na titulní straně označena KOPIE. Doklady, které musí být předloženy v originále nebo ověřené kopii, se doloží jen k originálu a k ostatním vyhotovením se doloží jen jejich prostá fotokopie. Doporučujeme uchazeči, aby byla nabídka kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná. Současně požadujeme, aby byla nabídka (výtisk originálu i výtisk kopie) svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh (provázaná šňůrkou s přelepením volných konců a opatřené na přelepu razítkem a podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče). Dále doporučujeme, aby nabídka neobsahovala překlepy, škrty, opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Všechny listy nabídky vč. příloh by měly být řádně očíslovány průběžnou vzestupnou číselnou řadou. CD či jiný datový nosič by měl obsahovat: 1. vyplněný návrh pojistné smlouvy (ve formátu doc nebo rtf ), Výtisky originálu a kopie budou uložené pouze v jedné uzavřené a zapečetěné obálce označené nápisem Obec Kublov - pojištění NEOTVÍRAT a názvem uchazeče, jeho adresou a IČ. Nabídka musí obsahovat následující dokumenty seřazené dle zde uvedeného členění: 1. Základní kvalifikační předpoklady - Základní kvalifikační kritéria stanovená v ustanovení 53 odst. 1, písm. a) až k) zákona. Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlápšení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Zadavatel dále požaduje doplnění nabídky o prohlášení ve smyslu 68 odst. 3 zákona. 2. Profesní kvalifikační předpoklady, splnění těchto předpokladů prokáže dodavatel, který předloží : - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, - doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, - doklad o oprávnění k podnikání v minimálním rozsahu oprávnění k podnikání nutného k plnění této veřejné zakázky dle zvláštních právních předpisů - zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví. 3. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady - Předložením čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Uchazeč může k prokázání kvalifikace předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný provozovatelem seznamu ( ustanovení zákona), který nahrazuje splnění prokázání základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 54 zákona. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 4. Návrh smlouvy - Návrh smlouvy musí respektovat a obsahovat v této zadávací dokumentaci uvedené požadavky - u nabídek předpokládajících splnění veřejné zakázky s pomocí jiných osob (subdodavatelů) nebo čestné prohlášení, že uchazeč nemá v úmyslu zadat zakázku ani její část subdodavateli. Stránka 5 z 7

6 - viz bod XIV. této zadávací dokumentace - vzor seznamu a čestného prohlášení tvoří přílohu č. 6 této zadávací dokumentace Dodavatel předkládá dokumenty v prosté kopii. Nepředložení nabídky v její kopii, případně nedržení se doporučení k formálnímu obsahu nabídky nemá žádný vliv na její hodnocení. Tyto požadavky, resp. doporučení jsou však projevem přístupu uchazeče k dané věci. XI. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Uchazeč v české měně uvede nabídkovou cenu jako nejvýše přípustnou za celý předmět veřejné zakázky stanovený v bodu IV. této zadávací dokumentace a to ve dvou alternativách podle toho, zda se nabídka týká u nemovitostí pojištění na novou či časovou cenu. Nabídková cena u pojištění majetku bude rozčleněna v souladu s čl. IV. a IX podle položkového soupisu, který je přílohou č. 1 k této zadávací dokumentaci. Cena u pojištění osob bude pro možnost posouzení jednotlivých nabídek vstažena k 1 pojištěné osobě - viz pojistné riziko uvedené v čl. IV. písm. c). Celková cena uvedená v nabídce bude považována za definitivní a nepřekročitelnou. V případě uzavření smlouvy bude nabídková cena stanovena jako cena nejvýše přípustná po celou dobu realizace veřejné zakázky. Zadavatel ve vztahu k požadovanému plnění předmětu veřejné zakázky uvedenému v podmínkách zadávacího řízení nepřipouští překročení nabídkové ceny. Jakékoliv více náklady oproti předložené nabídkové ceně jsou nepřípustné. Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být nabídková cena měněna. XII. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK Lhůta pro podání nabídek končí dne v 16:00 hodin. Adresa pro podání nabídky: Obec Kublov, č. p. 199, Kublov Nabídku může zájemce doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídky vždy v pracovních dnech na podatelnu v jejích úředních hodinách. V poslední den lhůty budou nabídky přijímány do 16:00 hodin. Nabídka bude doručena v uzavřené obálce označené nápisem Obec Kublov - pojištění - NABÍDKA NEOTVÍRAT a názvem uchazeče, jeho adresou a IČ. Při doručení poštou je rozhodující datum a hodina doručení nabídky na adresu zadavatele. Včasné doručení je rizikem uchazeče. Opožděně doručenou nebo podanou nabídku zadavatel neotevře a bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Pro podání nabídky platí ustanovení 69 ZVZ. XIII. TERMÍN A MÍSTO PRO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK Datum a hodina: v 18:45:00 hodin. Místo: kancelář starosty v 1. patře obecního úřadu obce Kublov, č. p. 199, Kublov Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání obálek s nabídkami: členové hodnotící komise, osoby pověřené zadavatelem a za každého uchazeče jedna pověřená osoba (statutární zástupce uchazeče nebo zmocněnec uchazeče, který se prokáže písemným pověřením statutárního orgánu), jehož nabídka byla doručena zadavateli ve lhůtě pro podání nabídek. XIV. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK Veřejná zakázka bude zadána na základě základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena v porovnání s výší sjednaného pojistného plnění a způsobem určení výše škody pro případ pojistné události (nová cena, časová cena atp.). Stránka 6 z 7

7 XV. ZADÁVACÍ LHŮTA Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svou nabídkou, je do Zadavatel je oprávněn uzavřít smlouvu o dodávce díla s jiným než vybraným uchazečem, pokud vybraný uchazeč neposkytne součinnost k uzavřením smlouvy o dílo, jejíž znění je přílohou zadávací dokumentace a tak, aby tato mohla být uzavřena přede dnem zahájení stavby stanoveným v čl. VI. nebo v případě, že se vybraného uchazeče nepodaří na adrese jeho sídla či místa výkonu živnostenské činnosti kontaktovat. XVI. DORUČOVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM PROFILU ZADAVATELE Zadavatel si vyhrazuje, že na profilu zadavatele uveřejní Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a dále oznámí uveřejněním na profilu zadavatele Rozhodnutí o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a Rozhodnutí o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení se považují za doručené všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele (adresa viz bod č. II. této zadávací dokumentace). Zadavatel vyzývá uchazeče, aby obsah profilu zadavatele průběžně sledovali. XVII. ZÁVĚREČNÉ POKYNY, DOPORUČENÍ A UPOZORNĚNÍ ZADAVATELE 1. Nejedná se o zahájení zadávacího řízení o zakázce malého rozsahu postupem platným pro zadávání podlimitní veřejné zakázky ve smyslu 26 odst. 5, all. 2. Zadavatel u této zakázky malého rozsahu ve smyslu 7 odst. 3 a 12 odst. 3 ZVZ tímto zadáním veřejné zakázky v souladu s 18 odst. 5, ZVZ naplňuje dodržení zásad ze strany veřejného zadavatele, které jsou stanoveny v 6 shora citovaného zákona. Pokud se v textu zadání zakázky vyskytne odkaz na ZVZ nebo jsou použity obdobné pojmy jako v ZVZ, jde jen o podpůrný krok a zadavatel se bude citovanými ustanoveními ZVZ nebo pojmy z vlastního rozhodnutí řídit přiměřeně. 2. Uchazeč je povinen výslovně ve své nabídce označit (vyjmenovat) ty části nabídky, které považuje za předmět obchodního tajemství. 3. Zadavatel si vyhrazuje právo měnit, upřesnit či doplnit zadávací podmínky s adekvátním prodloužením lhůt pro podání nabídek. 4. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení až do uzavření smlouvy s vybraným uchazečem. 5. Uchazeč je seznámen s tím, že účastí v zadávacím řízení mu nevzniká právo na jakoukoliv úhradu výdajů spojených s účastí v tomto řízení. 6. Smlouva o dílo s vybraným dodavatelem nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvními stranami. 7. Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s vybraným uchazečem, pokud se mu nepodaří zajistit dostatečné finanční prostředky na tuto akci (např. z důvodu neposkytnutí dotace). Zadavatel si vyhrazuje právo i po uzavření smlouvy omezit rozsah předmětu díla; takovýmto omezením nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty či jiných majetkových sankcí. 8. Uchazeč podáním své nabídky v tomto zadávacím řízení souhlasí se zveřejněním smlouvy o dílo na profilu zadavatele. 9. Vybraný dodavatel bude povinen umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyplývajících z pravidel poskytovatele dotace, kterým je Středočeský kraj. 10. Jakékoliv rozpory a neshody ohledně vzájemných vztahů, práv, povinností a nároků vyplývajících z této zadávací dokumentace a smlouvy o dílo se účastníci budou snažit řešit smírně dvoustrannými jednáními. V případě, že tato jednání nepovedou ke smírnému vyřešení rozporů a neshod, budou řešeny soudem, který je místně příslušný sídlu zadavatele. 11. Touto Výzvou a Oznámením o zahájení zadávacího řízení na úřední desce zadavatele zadavatel zahajuje zadávací řízení postupem stanoveným pro zakázky malého rozsahu. Nabídku mohou podat nejen všichni vyzvaní dodavatelé, ale i dodavatel, který nebyl písemně vyzván. XVIII. PŘÍLOHY Seznam majetku V Kublově, dne JUDr. Josef Matějka, v.r. starosta obce Kublov Stránka 7 z 7

Gorkého 867, 53002 Pardubice. Email: reditelna@waldorfpardubice.cz Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč.

Gorkého 867, 53002 Pardubice. Email: reditelna@waldorfpardubice.cz Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Administrace a organizace zadávacích řízení

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Administrace a organizace zadávacích řízení ÚMČ Praha 11 Odbor správy majetku P O P T Á V K O V Ý L I S T Výtisk č. 1 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Administrace a organizace zadávacích řízení Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Textová část pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Čistší silnice ve městě Sedlec-Prčice Veřejný zadavatel: Město Sedlec-Prčice se sídlem: nám. 7. května

Více

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze Lhůta pro podání nabídek: 5.6.2013 Zodpovědná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Projektová dokumentace Oprava zařízení na ohřev teplé vody vč. řídícího systému na kotelně polikliniky Bučovice Identifikace

Více

M Ě S T O N E R A T O V I C E

M Ě S T O N E R A T O V I C E M Ě S T O N E R A T O V I C E ul. Kojetická 1028 277 11 NERATOVICE Vyřizuje: Ing. Veronika Sisáková Dne: 20.11.2016 VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3/2016/OKS k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, s dodržením zásad transparentnosti, rovného zacházení a

Více

Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky CPV veřejné zakázky zejména Pořízení kompostérů pro občany obce Libhošť Dodávky

Více

Mgr. Leoš Šebela, ředitel školy

Mgr. Leoš Šebela, ředitel školy VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze.

Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze. Lhůta pro podání nabídek: 8.2..2012 Zodpovědná osoba: Ing. Pavel Jirka,

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu podle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu podle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ Slezská 7, 120 56 Praha 2 227 010 111, 227 010 114 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu podle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006

Více

Rozšíření separace bioodpadů v obci Březolupy

Rozšíření separace bioodpadů v obci Březolupy Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky (dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Nákup licencí sw VMware pro IC GŘC Tato veřejná zakázka na dodávky je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na dodávky obuvi je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

Obec Býčkovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

Obec Býčkovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ Obec Býčkovice Býčkovice 57 Č. j.: 133/2016-1 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) na

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL16263/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Petr Klinecký

Více

M Ě S T O N E R A T O V I C E

M Ě S T O N E R A T O V I C E M Ě S T O N E R A T O V I C E ul. Kojetická 1028 277 11 NERATOVICE Vyřizuje: Ing. Veronika Sisáková Dne: 07.11.2016 VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 9/2016/KTÚ k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU č.j. 222778/2013/OM2/Kl-22758 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ( P O Ž A D A V K Y A P O D M Í N K Y P R O Z P R A C O V Á N Í N A B Í D K Y ) Statutární město Hradec Králové, tímto vyzývá

Více

Obec Klenová Klenová Janovice nad Úhlavou IČ:

Obec Klenová Klenová Janovice nad Úhlavou IČ: Obec Klenová Klenová 65 340 21 Janovice nad Úhlavou IČ:00573515 v souladu s ustanovením 18 odst.5, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách vypisuje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky CPV veřejné zakázky zejména Pořízení drtiče se štěpkovačem Dodávky 42990000-2

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 597 E-mail: Martin.Cech@sfzp.cz Datum: 05.03.2009 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

REVITALIZACE INTERIÉRŮ KOLEJE JAROV II - Nábytek

REVITALIZACE INTERIÉRŮ KOLEJE JAROV II - Nábytek \SE REKTORÁT Vysoká škola ekonomická v Praze nám. Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3 V Praze dne 8. června 2015 Zn.: 2043-1/2015/9202 Vysoká škola ekonomická v Praze, se sídlem nám. Winstona Churchilla

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Městys Opatov Opatov 149, 675 28 Opatov IČ: 00290068 vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu 1/7 Výzva k podání nabídky

Více

Rekonstrukce 2. NP budovy radnice

Rekonstrukce 2. NP budovy radnice VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB ADMINISTRACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Zadavatel Název: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Praha 7, Pplk.

Více

Městská část Praha 8. se sídlem orgánů Zenklova 35/čp. 1, 180 48 Praha 8 - Libeň

Městská část Praha 8. se sídlem orgánů Zenklova 35/čp. 1, 180 48 Praha 8 - Libeň Městská část Praha 8 se sídlem orgánů Zenklova 35/čp. 1, 180 48 Praha 8 - Libeň Městská část Praha 8 Vás ve smyslu ustanovení 38 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Název a sídlo zadavatele: Obec Kamenný Přívoz Kamenný Přívoz 285, 252 82 Kamenný Přívoz IČ: 00241351,

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Servis a opravy automobilů zn. FORD 2015-2018 Identifikace zadavatele: Zadavatel: Řízení letového provozu České

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Dodání serverů pro IS Celní správy v roce 2011 Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na dodávky je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst.1) písm. a)

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY 1. Zadavatel 1.1. Identifikační údaje: Obec Střílky, Koryčanská 47, 768 04 Střílky, IČ: 00287776 1.2. Kontaktní osoba zadavatele: Viktor Ganjuškin starosta

Více

Rekonstrukce kotelny ZŠ Mysločovice

Rekonstrukce kotelny ZŠ Mysločovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem Rekonstrukce kotelny ZŠ Mysločovice zadávanou jako zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006

Více

Změna topného média (plyn) MŠ Pohádka, Chlumec

Změna topného média (plyn) MŠ Pohádka, Chlumec Věc: Výzva k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce, zadávanou mimo působnost zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Vzhledem k potřebě zjištění

Více

Výzva k podání nabídky (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská správa domů s.r.o. IČ: 251 73 570 Sídlo: Náměstí Svobody 8, 385

Více

Město Hlinsko Příspěvková organizace : Domov seniorů Drachtinka

Město Hlinsko Příspěvková organizace : Domov seniorů Drachtinka Město Hlinsko Příspěvková organizace : Domov seniorů Drachtinka Adresa pracoviště: Domov seniorů Drachtinka 1631, Erbenova, 539 01 Hlinsko Č.j.: DsD/474/2016/Se Spis. znak skart. znak/lhůta: 60.1./V5 Vyřizuje:

Více

Rekonstrukce podlahy ve sportovní hale Tovární 68, Rychnov u Jablonce n.n.

Rekonstrukce podlahy ve sportovní hale Tovární 68, Rychnov u Jablonce n.n. MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n.n., tel.: 488 880 930, fax: 488 880 921 Č.j.: MU/2086/2015 Datum: 13. března 2015 Vyřizuje: J. Dvořák Tel.: 488 880 930 Zadávací

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E MUOS00220119 M ě s t o O s l a v a n y Majetkově správní odbor ------------------------------------------------------------------------------------ náměstí 13. prosince 2, 664 12 Oslavany tel. č.: 546418414

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU PLYNOVÝ KONVEKTOMAT DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU PLYNOVÝ KONVEKTOMAT DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU s názvem PLYNOVÝ KONVEKTOMAT DO MATEŘSKÉ ŠKOLY Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána podle Metodického pokynu č. 31/2013 NA POSTUP ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL13255/2015/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 Vyřizuje: Petr Klinecký Tel.:

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu Vážení přátelé, Naše č. j.: 853/2011 Vyřizuje: Ing. Jan Studený Tel. č.: 724 303 746 E-mail: starosta@ricanyubrna.cz

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

v souladu s 3 odst. 1 písm. b), 12 odst. 3 a dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), Vás

v souladu s 3 odst. 1 písm. b), 12 odst. 3 a dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), Vás Město Semily Husova čp. 82 513 13 Semily IČ 00276111 www.semily.cz 2011-03-21 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem "Provedení kontroly spalinových cest dle

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

ROZHODNUTÍ O VYPSÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

ROZHODNUTÍ O VYPSÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY S00RP00P350T ROZHODNUTÍ O VYPSÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Město Břeclav Sídlo: nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav V souladu s ustanovením článku 3 odst. 3 písm. b) směrnice Rady

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce elektroinstalace v objektu SOkA Cheb,

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce elektroinstalace v objektu SOkA Cheb, Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň ČÍSLO JEDNACÍ: SOAP/002-0503/2011 TEL: 377 222 480 FAX: 377 222 486 E-MAIL: podatelna@soaplzen.cz, www.soaplzen.cz DATUM: 21.2.2011 Písemná výzva

Více

Zadávací dokumentace. SEN centrum sociálních služeb v Třanovicíchvybavení

Zadávací dokumentace. SEN centrum sociálních služeb v Třanovicíchvybavení Zadavatel: Obec Třanovice Třanovice čp.250 739 53 Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky SEN centrum sociálních služeb v Třanovicíchvybavení nábytkem Obsah zadávací dokumentace

Více

Výzva k podání nabídek. veřejné zakázky malého rozsahu. (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) s názvem

Výzva k podání nabídek. veřejné zakázky malého rozsahu. (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) s názvem 1 Výzva k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) s názvem Zajištění technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora

Více

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky:

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Parkoviště nad kinem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Parkoviště nad kinem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Parkoviště nad kinem Identifikace zadavatele: Název: Město Bučovice Sídlo: Jiráskova 502, 685 01 Bučovice Jednající:

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky 1/7 Výzva k podání nabídky Městys Opatov Opatov 149, 675 28 Opatov IČ: 00290068 vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku 2/7 Výzva k podání nabídky na veřejnou

Více

VÝZVA. k podání nabídky na stavební práce veřejné zakázky malého rozsahu

VÝZVA. k podání nabídky na stavební práce veřejné zakázky malého rozsahu Město Králíky Velké náměstí 5 561 69 KRÁLÍKY WWW.KRALIKY.EU Odbor výstavby a technické správy Vyřizuje: Jan Čuma Telefon: +420465670751 E-mail: j.cuma@kraliky.eu Počet listů dokumentů: 3 Počet listů příloh:

Více

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Plán územního systému ekologické stability na území NP Podyjí a jeho ochranného pásma

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Plán územního systému ekologické stability na území NP Podyjí a jeho ochranného pásma VÝZVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU PRO ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ MIMO REŽIM ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH POŽADAVKY NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY A PODMÍNKY JEJÍHO PLNĚNÍ Veřejná zakázka malého rozsahu (dále je veřejná

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

Obnova a doplnění dopravního značení.

Obnova a doplnění dopravního značení. Věc: Výzva k veřejné zakázce malého rozsahu na služby, zadávanou mimo působnost zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Vzhledem k potřebě zjištění ceny

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

OBNOVA STŘEŠNÍ KRYTINY BUDOVY BÝVALÉ ŠKOLY V PAZDERNĚ KULTURNÍHO PRVKU DĚDICTVÍ VENKOVA

OBNOVA STŘEŠNÍ KRYTINY BUDOVY BÝVALÉ ŠKOLY V PAZDERNĚ KULTURNÍHO PRVKU DĚDICTVÍ VENKOVA Obec Pazderna 739 51 Pazderna čp. 61 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE OBNOVA STŘEŠNÍ KRYTINY BUDOVY BÝVALÉ ŠKOLY V PAZDERNĚ KULTURNÍHO PRVKU DĚDICTVÍ VENKOVA Obsah

Více

Rozšíření sběrného dvora v Novém Kníně - výběrového řízení na svozový vůz a kontejnery

Rozšíření sběrného dvora v Novém Kníně - výběrového řízení na svozový vůz a kontejnery VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE ve výběrovém řízení Rozšíření sběrného dvora v Novém Kníně - výběrového řízení na svozový vůz a kontejnery ZADAVATEL: RELMA s.r.o. Sídlem: Dobříš,

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU Zadavatel: Základní škola Benešov, Sídlo:, PSČ 256 01 IČ: 75033062 Kontakt: na emailové adrese NÁZEV ZAKÁZKY ZŠ Jiráskova, klimatizace

Více

Název grantového programu: Informační a komunikační technologie 2015 Název projektu:

Název grantového programu: Informační a komunikační technologie 2015 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

OBEC VŘESINA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

OBEC VŘESINA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBEC VŘESINA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ ÚČINNÉM KE DNI ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (dále jen zákon ) Zadávací dokumentace je

Více

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku (dále také jako VZ ) Čl. I Identifikační údaje zadavatele

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku (dále také jako VZ ) Čl. I Identifikační údaje zadavatele Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku (dále také jako VZ ) Čl. I Identifikační údaje zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel Se sídlem: Budějovická 7, 140 96 Praha 4 IČ: 71214011

Více

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: michaela.machlakova@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Zadávací dokumentace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu zákona: Právní forma: veřejný zadavatel Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným

Více

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

Dodávka posypové soli pro rok 2013

Dodávka posypové soli pro rok 2013 pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Dodávka posypové soli pro rok 2013 Zadavatel: Služby Města Veselí nad Moravou, se sídlem: Blatnická 1551, 698 01 Veselí nad Moravou IČ: 46 936 777 Zastoupený:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky pod názvem Vybavení domova se zvláštním režimem Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: Hl 5094/2017/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 Vyřizuje: Petr Klinecký Tel.:

Více

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00240192 tel. ústředna: +420 271 071 611

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00240192 tel. ústředna: +420 271 071 611 Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00240192 tel. ústředna: +420 271 071 611 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Tato

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK SPISOVÁ ZNAČKA: ČÍSLO JEDNACÍ: MMHK/000201/2014 VYŘIZUJE: Radka Šanderová TELEFON: 495 707 301 EMAIL: Radka.Sanderova@mmhk.cz DATUM: 2.1.2014 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU s názvem KANCELÁŘSKÝ

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY 1. Zadavatel: MASO WEST s.r.o. Se sídlem Za Mototechnou 1619, 155 00 Praha IČ: 25237349 Tel.: 602 167 086 E-mail: kopacek@masowest.cz Adresa pro doručování:

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Servis a opravy automobilů značek koncernu VW Identifikace zadavatele: Zadavatel: Řízení letového provozu České

Více

Zateplení ZŠ Chvalšiny

Zateplení ZŠ Chvalšiny VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení ( 38) podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na podlimitní zakázku na dodávku a v souladu se Závaznými

Více

O B E C R A T M Ě Ř I C E www.ratmerice.cz

O B E C R A T M Ě Ř I C E www.ratmerice.cz O B E C R A T M Ě Ř I C E www.ratmerice.cz OBECNÍ ÚŘAD RATMĚŘICE ČP. 72, 257 03 JANKOV TELEFON: 317 833 321, FAX: 317 833 289, E-MAIL: starosta@ratmerice.cz V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou podlimitní

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ustanovením 38 odst.1 zákona č.137/2006 o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen ZVZ ) Název veřejné zakázky

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Rámcové dodávky vizitek a razítek Identifikace zadavatele: Zadavatel: Řízení letového provozu České republiky,

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Název a sídlo zadavatele: Obec Křečovice Křečovice 9 257 56 Neveklov IČ: 00232068 DIČ: CZ00232068

Více

Výzva k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku

Výzva k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku Výzva k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku Název zakázky: Servisní smlouva na provádění údržby klimatizačních systémů Mendelovy univerzity v Brně v areálu Brno Černá Pole Předmět zakázky: služba

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

IČ zadavatele: 60337320 DIČ zadavatele: kontaktních údajů (telefon a emailová Tel.: 603 597 652 adresa):

IČ zadavatele: 60337320 DIČ zadavatele: kontaktních údajů (telefon a emailová Tel.: 603 597 652 adresa): Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku na stavební práce pod názvem Stavební úpravy domova se zvláštním režimem Jedná se o zadávací řízení

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.2091

CZ.1.07/1.1.00/56.2091 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Akademie výtvarných umění v Praze VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Dodávka techniky audiovizuální digitalizace pro AVU v Praze" realizovaná MIMO REŽIM ZÁKONA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky

Více

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 2/OHS/2015

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 2/OHS/2015 Městská část Praha 20 B1 Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem Bezbariérové chodníky Mysločovice úsek č.1, úsek č.2 a úsek č.5, etapa č.5 zadávanou jako zakázka

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem,,rekonstrukce bytu č. 13, na adrese Pernerova 17, Praha 8" OVZ/2016/0099 Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen VZMR") dle

Více

Váš dopis zn. Naše značka Vyřizuje/linka Praha

Váš dopis zn. Naše značka Vyřizuje/linka Praha MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Váš dopis zn. Naše značka Vyřizuje/linka Praha S-ÚMČP17 020006/2014/1 Ing. Havlíčková 4.12.2014 tel. 235321926 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU s názvem KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU NA POSTUP ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ TÉTO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE NEAPLIKUJÍ POSTUPY PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH

Více

V Ý Z V A. k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu, na služby. Zajištění odběratele bioodpadu rostlinného původu - Město Broumov"

V Ý Z V A. k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu, na služby. Zajištění odběratele bioodpadu rostlinného původu - Město Broumov V Ý Z V A k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu, na služby Zajištění odběratele bioodpadu rostlinného původu - Město Broumov" Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky Zadavatel: Město

Více

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů MĚSTO DUBÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na službu s názvem: Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů zadávané dle 18 odst. 3 a 6 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zakázka malého rozsahu na výběr zhotovitele stavebního díla: KANALIZACE A ČOV ŽDÍREC U POHLEDU II. ETAPA - 1 - Obsah zadávací dokumentace (dále jen ZD) 1. Identifikace zadavatele 2.

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ).

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ). Státní veterinární správa Slezská 100/7, Praha 2, 120 56 T: +420 227 010 111, F: +420 227 010 191 Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv Č. j.: SVS/2015/098853-G

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky I) Identifikační údaje zadavatele: (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I Stát: CZ Zastoupený: Ing. Bohumilem Petráškem, starostou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Základní škola Přerov, Trávník 27 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle Vnitřního předpisu č. 9/2012 vydaného Radou města Přerova Název zakázky: Dodávka učebnic, pracovních sešitů a učebních pomůcek pro Základní

Více

SŠ, ZŠ A MŠ pro ZP, Brno, Kamenomlýnská 2, Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu B2

SŠ, ZŠ A MŠ pro ZP, Brno, Kamenomlýnská 2, Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu B2 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: Na základě Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č.j.: 2371/2009-14 s účinností od 23. 8. 2009,

Více