Obec Kublov Kublov 199, okr. Beroun. tel., fax

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec Kublov. 267 41 Kublov 199, okr. Beroun. tel., fax 311585102 E-mail: obec@kublov.cz, www.kublov.cz"

Transkript

1 Obec Kublov Kublov 199, okr. Beroun tel., fax A : B : C : OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zpracování nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou postupem, který je v souladu s 18 odst. 5, zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění jeho pozdějších změn a doplnění (dále také jako ZVZ ) a k dodržení zásad ze strany veřejného zadavatele, které jsou stanoveny v 6 shora citovaného zákona. Název veřejné zakázky: Obec Kublov - pojištění Identifikace zadavatele: Zadavatel: Obec Kublov Sídlo: č. p. 199, Kublov Jednající: JUDr. Josef Matějka, starosta obce Zadávací dokumentace - textová část Obsah: I. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE III. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PODMÍNKY PŘÍSTUPU ČI POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE DODAVATELŮM, DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI IV. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ VI. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VII. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ VIII. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY IX. TECHNICKÉ PODMÍNKY, VARIANTY NABÍDKY A PLNĚNÍ ČÁSTI ZAKÁZKY X. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY XI. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY XII. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK XIII. TERMÍN A MÍSTO PRO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK XIV. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK XV. ZADÁVACÍ LHŮTA XVI. DORUČOVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM PROFILU ZADAVATELE XVII. ZÁVĚREČNÉ POKYNY, DOPORUČENÍ A UPOZORNĚNÍ ZADAVATELE XVIII. PŘÍLOHY

2 I. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Obec Kublov - pojištění II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Zadavatel: Obec Kublov Sídlo: č. p. 199, Kublov DIČ: CZ Oprávněný zástupce zadavatele: JUDr. Josef Matějka, starosta obce Telefon: Profil zadavatele: III. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PODMÍNKY PŘÍSTUPU ČI POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE DODAVATELŮM, DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Zadavatel upozorňuje uchazeče na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele nikoliv souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem, na které zadávací dokumentace odkazuje, neboť jsou obecně známé. Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných právních norem, zejména ZVZ. Zadavatel zveřejnil celou zadávací dokumentaci v elektronické podobě na svém profilu zadavatele ode dne uveřejnění Oznámení o zahájení zadávacího řízení na své úřední desce po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek. Současně celou zadávací dokumentaci odeslal i vyzvaným dodavatelům. Písemnou žádost o poskytnutí zadávací dokumentace včetně všech příloh na datovém nosiči (CD), je možno doručit zadavateli nejpozději před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Písemnou žádost je možné podat poštou na adresu Obec Kublov, Kublov č.p. 199, PSČ , na nebo doručením do datové schránky obce ID: 8jebx58. Zadávací dokumentaci včetně všech příloh může zadavatel k žádosti zájemci o veřejnou zakázku (dodavateli) rovněž předat i v elektronické podobě na CD a to v pracovních dnech v pondělí až čtvrtek v době mezi 8:00 15:00 hod., v pátek v době od 8:00-13:00 hod. na na adrese Kublov, č.p. 199 (obecní úřad) a to po předchozí telefonické (tel ) nebo ové domluvě na konkrétním čase vyzvednutí dokumentace. Případně lze dokumentaci zaslat poštou nebo prostřednictvím u nebo datové schránky. Zadávací dokumentace včetně všech příloh, v elektronické podobě na CD, bude zájemcům o veřejnou zakázku zaslána nejpozději do 2 pracovních dnů poté, co zájemce zadavatele o zadávací dokumentaci písemně požádá. Případné bližší informace jsou k dispozici na u nebo telefonu Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám, a to u kontaktní osoby zadavatele (JUDr. Josef Matějka, tel , Písemná žádost musí být doručena zadavateli nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. V dotazu musí být specifikována osoba tazatele s uvedením obchodní firmy, sídla a IČ u právnické osoby, resp. obchodní firmy nebo jména, příjmení, IČ a místa podnikání u fyzické osoby. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám, včetně přesného znění požadavku, odešle zadavatel všem dodavatelům, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta a současně je uveřejní na profilu zadavatele uvedeném v bodě II. této zadávací dokumentace. Z tohoto důvodu zadavatel vyzývá dodavatele, aby ve lhůtě pro podání nabídek obsah profilu zadavatele průběžně sledovali. Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám musí být písemná a musí být zaslána poštou na adresu Obec Kublov, Kublov 199, PSČ: Kublov, nebo elektronickou poštou na nebo doručením do datové schránky obce ID: 8jebx58. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám bez předchozí žádosti. Stránka 2 z 7

3 IV. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem veřejné zakázky je a) pojištění nemovitého i movitého majetku obce Kublov a jí zřízené příspěvkové organizace - Mateřské školy Kublov (dále jen pojištění "obce"), toto pojištění zahrnuje pojištění pro případ odcizení, poškození (včetně vandalismu), živelní pojištění ( záplava, zatečení, vytopení, požár, účinky povětrnostních vlivů jako vítr, kroupy, déšť, přímý úder blesku či jím vyvolané přepětí ), pojištění strojů a strojních zařízení (pojištění technických rizik). b) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám obcí či jinými osobami (právnickými i fyzickými) v souvislosti s výkonem prací či jiných činností těchto osob pro obec, pojištění mimo jiné zahrnuje i pojištění odpovědnosti za úrazy a majetkovou škodu, ke kterým dojde v souvislosti s provozováním komunikací ve vlastnictví obce, v souvislosti s provozováním dešťové a splaškové kanalizace a souvisejícího zařízení (nátokové jímky, čistírna odpadních vod), v souvislosti s provozováním veřejného osvětlení, Mateřské školy Kublov, veřejné knihovny, památníku J.L.Zvonaře, veřejného pohřebiště, kulturního domu, jednotky Sboru dobrovolných hasičů. c) majetkové a úrazové pojištění fyzických osob, pokud k pojistné události dojde v souvislosti s výkonem prací či jiných činností těchto osob pro obec, toto pojištění mimo jiné zahrnuje pojištění zaměstnanců obce a Mateřské školy Kublov, jakož i pracovníků vykonávající pro tyto subjekty práce na základě dohod o provedení práce či pracovní činnosti, nebo na základě jiných dohod či jmenování jako je např. dohoda o členství v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Kublov či na základě jmenování velitelem této jednotky. Podrobný seznam viz příloha č. 1 V. ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ Zakázka bude financována z rozpočtu obce Kublov V souvislosti se způsobem financování je dodavatel povinen umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a z podmínek za kterých bude dotace poskytnuta. VI. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S ohledem na charakter této veřejné zakázky se jejím plněním rozumí nabytí účinnosti pojistné smlouvy v zadavatelem požadovaném rozsahu. Zadavatel požaduje uzavření pojistné smlouvy na dobu neurčitou, počátek účinnosti pojistné smlouvy předpokládá ve lhůtě do 5 dnů ode dne, kdy bude vybranému uchazeči oznámeno, že jeho nabídka byla vybrána jako nejvýhodnější. Výjimkou je pojištění Mateřské školy Kublov, kde účinnost pojištění bude navazovat až na ukončení stávající pojistné smlouvy, o vzniku této skutečnosti pojistník pojistitele písemně vyrozumí. Pojistné pro období, kdy pojištění nebude zahrnovat pojištění Mateřské školy Kublov bude poměrně sníženo. Pojistník : Název : Obec Kublov Sídlo : Kublov 199 Pojištěný č. 1 Název : Obec Kublov Sídlo : Kublov 199 Pojištěný č. 2 Název : Mateřská škola Kublov Sídlo : Kublov 14 IČ: Stránka 3 z 7

4 VII. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ Prohlídku místa plnění zajistí zadavatel na základě požadavku uchazeče. VIII. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY Veškeré obchodní a platební podmínky jsou zadavatelem stanoveny jako minimální a uchazeči tak mohou ve svém návrhu smlouvy nabídnout zadavateli obchodní a platební podmínky výhodnější. Roční pojistné bude splatné v jedné splátce, úhrada bezhotovostním převodem na základě písemné či do datové schránky doručené výzvy pojistitele k úhradě pojistného v podobě faktury. Faktura musí obsahovat úplné označení smluvních stran, číslo pojistné smlouvy, číslo účtu dodavatele a všechny údaje uvedené v 28 odst. 2, zák. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a v 435 zák. č. 89/2012 Sb., popřípadě podle pozdějších změn těchto ustanovení zákonů či podle pozdější právní úpravy účinné ke dni odeslání faktury. Úhrada pojistného bude prováděna v souladu se smlouvou. Ve smlouvě bude sjednáno, že pojistitel či pojistník nebo pojištěný je oprávněn vrátit fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti, nesprávné údaje nebo cenové údaje neodpovídající smlouvou založenému smluvnímu vztahu. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání príslušné částky z účtu pojistníka či pojištěného. IX. TECHNICKÉ PODMÍNKY, VARIANTY NABÍDKY A PLNĚNÍ ČÁSTI ZAKÁZKY Zadavatel požaduje, aby nabídka obsahovala položky k jednotlivým částem předmětu smlouvy v položkové skladbě odpovídající členění odpovídající členění uvedené v čl. IV. této výzvy tak, aby bylo zřejmé k jakému riziku (příp. i nemovitosti) se dílčí položka nabídkové ceny vztahuje. Zadavatel požaduje, aby nabídka pojištění byla pro případ plnění souvisejícím se škodou vzniklou na movitých či nemovitých věcech předložena jako závazek k úhradě škody ve výši vycházející z tzv. na časové ceny, tj. ceny vypočítává se tak, že se od nové ceny věci odečte částka odpovídající stupni opotřebení (amortizace) nebo jiného znehodnocení. Tuto výslednou částku je možné navýšit o případné zhodnocení věci, ke kterému došlo před pojistnou událostí její opravou, rekonstrukcí nebo modernizací. V alternativě pak ke škodám na nemovitostech zadavatel požaduje předložení nabídky pojistného při pojištění nemovitostí na tzv. novou cenu, tj. na cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou. Základním požadavkem zadavatele je jednoduchost, srozumitelnost a transparentnost smluvních ujednání obsažených ve smlouvě. Pokud by smlouva obsahovala odkaz na všeobecné smluvní podmínky pojistitele, musí být v návrhu smlouvy obsaženo ujednání, že všeobecné smluvní podmínky lze použít jen pro případ, že smlouvou uzavřenou mezi pojistitelem a pojistníkem nebylo sjednáno jinak. Zadavatel dále požaduje, aby v pojistné smlouvě bylo pojistitelem vyjádřeno prohlášení, že výše pojistných plnění u jednotlivých položek pojištění odpovídá pojistitelem odsouhlasené hodnotě jednotlivých předmětů pojištění v době uzavření pojistné smlouvy, ze které bude pojistitel vycházet v případě výpočtu výše pojistného plnění. Záměrem zadavatele je, aby se vyloučila obvyklá praxe některých pojistitelů spočívající v tom, že nechají i po několik let platit pojistníka či pojistitele pojistné ve výši vycházející z cen uvedených ve smlouvě, o kterých následně v případě pojistné události prohlásí, že si je pojistník stanovil sám, že tyto neodpovídali jejich hodnotě v době uzavření pojištění, že věc byla nadpojištěna a proto nebudou z takové ceny při pojistném plnění vycházet. Aby takovéto závazky mohl pojistitel přijmout, je pojistník připraven poskytnout požadovanou součinnost a předpokládá aktivní zapojení uchazeče při ověření a návrhu hodnot předmětů pojistné smlouvy. Pro odpovědné posouzení zadavatel uvádí, že v r došlo k rekonstrukci budovy mateřské školy, č.p. 14, při které byly vyměněna všechny okna (za eurookna, trojskla), instalován nový automatizovaný kotel, zhotoveno podlahové topení s s tím související nové podlahy, všechny místnosti byly znovu vyštukovány a vymalovány, provedeno částečné zateplení pláště budovy vč. venkovních omítek u těchto částí, to vše nákladem Stránka 4 z 7

5 ve výši 6,1 mil. Kč V roce 2014 byla na této budově provedena kompletní výměna střešní krytiny (tašky - bobrovky), provedena oprava částí střešní konstrukce a výměna hromosvodu a to nákladem 1,2 mil. Kč. Před osmi lety bylo provedeno zateplení budovy obecního úřadu č.p. 199, vyměněna okna za eurookna a zhotovena nová fasáda. V letošním roce byla provedena oprava střešní krytiny. Není možné pouze částečné plnění této veřejné zakázky, pokud se k němu nerozhodne zadavatel (objednatel). X. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Každá podaná nabídka uchazeče musí mít níže stanovenou strukturu. Nabídka uchazeče musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a musí být zpracována v českém jazyce. Nabídku podá uchazeč písemně v 1 tištěném originále. Nabídka, včetně veškerých dokumentů, bude zpracována v českém jazyce. Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musejí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče; v případě podpisu jinou osobou musí být originál jejího zmocnění předložen v nabídce Žádáme uchazeče, aby kromě originálu nabídky předložili též 1 tištěnou kopii nabídky a návrh smlouvy o dílo na CD či jiném nosiči. Současně žádáme uchazeče, aby byl originál nabídky na titulní straně označen jako ORIGINÁL a aby kopie byla na titulní straně označena KOPIE. Doklady, které musí být předloženy v originále nebo ověřené kopii, se doloží jen k originálu a k ostatním vyhotovením se doloží jen jejich prostá fotokopie. Doporučujeme uchazeči, aby byla nabídka kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná. Současně požadujeme, aby byla nabídka (výtisk originálu i výtisk kopie) svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh (provázaná šňůrkou s přelepením volných konců a opatřené na přelepu razítkem a podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče). Dále doporučujeme, aby nabídka neobsahovala překlepy, škrty, opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Všechny listy nabídky vč. příloh by měly být řádně očíslovány průběžnou vzestupnou číselnou řadou. CD či jiný datový nosič by měl obsahovat: 1. vyplněný návrh pojistné smlouvy (ve formátu doc nebo rtf ), Výtisky originálu a kopie budou uložené pouze v jedné uzavřené a zapečetěné obálce označené nápisem Obec Kublov - pojištění NEOTVÍRAT a názvem uchazeče, jeho adresou a IČ. Nabídka musí obsahovat následující dokumenty seřazené dle zde uvedeného členění: 1. Základní kvalifikační předpoklady - Základní kvalifikační kritéria stanovená v ustanovení 53 odst. 1, písm. a) až k) zákona. Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlápšení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Zadavatel dále požaduje doplnění nabídky o prohlášení ve smyslu 68 odst. 3 zákona. 2. Profesní kvalifikační předpoklady, splnění těchto předpokladů prokáže dodavatel, který předloží : - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, - doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, - doklad o oprávnění k podnikání v minimálním rozsahu oprávnění k podnikání nutného k plnění této veřejné zakázky dle zvláštních právních předpisů - zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví. 3. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady - Předložením čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Uchazeč může k prokázání kvalifikace předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný provozovatelem seznamu ( ustanovení zákona), který nahrazuje splnění prokázání základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 54 zákona. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 4. Návrh smlouvy - Návrh smlouvy musí respektovat a obsahovat v této zadávací dokumentaci uvedené požadavky - u nabídek předpokládajících splnění veřejné zakázky s pomocí jiných osob (subdodavatelů) nebo čestné prohlášení, že uchazeč nemá v úmyslu zadat zakázku ani její část subdodavateli. Stránka 5 z 7

6 - viz bod XIV. této zadávací dokumentace - vzor seznamu a čestného prohlášení tvoří přílohu č. 6 této zadávací dokumentace Dodavatel předkládá dokumenty v prosté kopii. Nepředložení nabídky v její kopii, případně nedržení se doporučení k formálnímu obsahu nabídky nemá žádný vliv na její hodnocení. Tyto požadavky, resp. doporučení jsou však projevem přístupu uchazeče k dané věci. XI. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Uchazeč v české měně uvede nabídkovou cenu jako nejvýše přípustnou za celý předmět veřejné zakázky stanovený v bodu IV. této zadávací dokumentace a to ve dvou alternativách podle toho, zda se nabídka týká u nemovitostí pojištění na novou či časovou cenu. Nabídková cena u pojištění majetku bude rozčleněna v souladu s čl. IV. a IX podle položkového soupisu, který je přílohou č. 1 k této zadávací dokumentaci. Cena u pojištění osob bude pro možnost posouzení jednotlivých nabídek vstažena k 1 pojištěné osobě - viz pojistné riziko uvedené v čl. IV. písm. c). Celková cena uvedená v nabídce bude považována za definitivní a nepřekročitelnou. V případě uzavření smlouvy bude nabídková cena stanovena jako cena nejvýše přípustná po celou dobu realizace veřejné zakázky. Zadavatel ve vztahu k požadovanému plnění předmětu veřejné zakázky uvedenému v podmínkách zadávacího řízení nepřipouští překročení nabídkové ceny. Jakékoliv více náklady oproti předložené nabídkové ceně jsou nepřípustné. Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být nabídková cena měněna. XII. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK Lhůta pro podání nabídek končí dne v 16:00 hodin. Adresa pro podání nabídky: Obec Kublov, č. p. 199, Kublov Nabídku může zájemce doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídky vždy v pracovních dnech na podatelnu v jejích úředních hodinách. V poslední den lhůty budou nabídky přijímány do 16:00 hodin. Nabídka bude doručena v uzavřené obálce označené nápisem Obec Kublov - pojištění - NABÍDKA NEOTVÍRAT a názvem uchazeče, jeho adresou a IČ. Při doručení poštou je rozhodující datum a hodina doručení nabídky na adresu zadavatele. Včasné doručení je rizikem uchazeče. Opožděně doručenou nebo podanou nabídku zadavatel neotevře a bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Pro podání nabídky platí ustanovení 69 ZVZ. XIII. TERMÍN A MÍSTO PRO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK Datum a hodina: v 18:45:00 hodin. Místo: kancelář starosty v 1. patře obecního úřadu obce Kublov, č. p. 199, Kublov Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání obálek s nabídkami: členové hodnotící komise, osoby pověřené zadavatelem a za každého uchazeče jedna pověřená osoba (statutární zástupce uchazeče nebo zmocněnec uchazeče, který se prokáže písemným pověřením statutárního orgánu), jehož nabídka byla doručena zadavateli ve lhůtě pro podání nabídek. XIV. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK Veřejná zakázka bude zadána na základě základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena v porovnání s výší sjednaného pojistného plnění a způsobem určení výše škody pro případ pojistné události (nová cena, časová cena atp.). Stránka 6 z 7

7 XV. ZADÁVACÍ LHŮTA Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svou nabídkou, je do Zadavatel je oprávněn uzavřít smlouvu o dodávce díla s jiným než vybraným uchazečem, pokud vybraný uchazeč neposkytne součinnost k uzavřením smlouvy o dílo, jejíž znění je přílohou zadávací dokumentace a tak, aby tato mohla být uzavřena přede dnem zahájení stavby stanoveným v čl. VI. nebo v případě, že se vybraného uchazeče nepodaří na adrese jeho sídla či místa výkonu živnostenské činnosti kontaktovat. XVI. DORUČOVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM PROFILU ZADAVATELE Zadavatel si vyhrazuje, že na profilu zadavatele uveřejní Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a dále oznámí uveřejněním na profilu zadavatele Rozhodnutí o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a Rozhodnutí o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení se považují za doručené všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele (adresa viz bod č. II. této zadávací dokumentace). Zadavatel vyzývá uchazeče, aby obsah profilu zadavatele průběžně sledovali. XVII. ZÁVĚREČNÉ POKYNY, DOPORUČENÍ A UPOZORNĚNÍ ZADAVATELE 1. Nejedná se o zahájení zadávacího řízení o zakázce malého rozsahu postupem platným pro zadávání podlimitní veřejné zakázky ve smyslu 26 odst. 5, all. 2. Zadavatel u této zakázky malého rozsahu ve smyslu 7 odst. 3 a 12 odst. 3 ZVZ tímto zadáním veřejné zakázky v souladu s 18 odst. 5, ZVZ naplňuje dodržení zásad ze strany veřejného zadavatele, které jsou stanoveny v 6 shora citovaného zákona. Pokud se v textu zadání zakázky vyskytne odkaz na ZVZ nebo jsou použity obdobné pojmy jako v ZVZ, jde jen o podpůrný krok a zadavatel se bude citovanými ustanoveními ZVZ nebo pojmy z vlastního rozhodnutí řídit přiměřeně. 2. Uchazeč je povinen výslovně ve své nabídce označit (vyjmenovat) ty části nabídky, které považuje za předmět obchodního tajemství. 3. Zadavatel si vyhrazuje právo měnit, upřesnit či doplnit zadávací podmínky s adekvátním prodloužením lhůt pro podání nabídek. 4. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení až do uzavření smlouvy s vybraným uchazečem. 5. Uchazeč je seznámen s tím, že účastí v zadávacím řízení mu nevzniká právo na jakoukoliv úhradu výdajů spojených s účastí v tomto řízení. 6. Smlouva o dílo s vybraným dodavatelem nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvními stranami. 7. Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s vybraným uchazečem, pokud se mu nepodaří zajistit dostatečné finanční prostředky na tuto akci (např. z důvodu neposkytnutí dotace). Zadavatel si vyhrazuje právo i po uzavření smlouvy omezit rozsah předmětu díla; takovýmto omezením nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty či jiných majetkových sankcí. 8. Uchazeč podáním své nabídky v tomto zadávacím řízení souhlasí se zveřejněním smlouvy o dílo na profilu zadavatele. 9. Vybraný dodavatel bude povinen umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyplývajících z pravidel poskytovatele dotace, kterým je Středočeský kraj. 10. Jakékoliv rozpory a neshody ohledně vzájemných vztahů, práv, povinností a nároků vyplývajících z této zadávací dokumentace a smlouvy o dílo se účastníci budou snažit řešit smírně dvoustrannými jednáními. V případě, že tato jednání nepovedou ke smírnému vyřešení rozporů a neshod, budou řešeny soudem, který je místně příslušný sídlu zadavatele. 11. Touto Výzvou a Oznámením o zahájení zadávacího řízení na úřední desce zadavatele zadavatel zahajuje zadávací řízení postupem stanoveným pro zakázky malého rozsahu. Nabídku mohou podat nejen všichni vyzvaní dodavatelé, ale i dodavatel, který nebyl písemně vyzván. XVIII. PŘÍLOHY Seznam majetku V Kublově, dne JUDr. Josef Matějka, v.r. starosta obce Kublov Stránka 7 z 7

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL16263/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Petr Klinecký

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika, Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 tel. 244 024 570, fax. 244 024 575, IČ: 00212423, DIČ: CZ00212423, bankovní spojení ČNB Praha 1 č.ú. 2901881/0710

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky:

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK

MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, za účelem zjištění cen obvyklých v místě plnění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL13255/2015/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 Vyřizuje: Petr Klinecký Tel.:

Více

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje VÝZVA PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a dle 18 odst. 5 a ve smyslu 21 odst. 1 písm. d) ve spojení s 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel Výzva a Základní údaje zadávací dokumentace (dále jen ZÚZD) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou jako VZMR dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Servis a opravy automobilů zn. FORD 2015-2018 Identifikace zadavatele: Zadavatel: Řízení letového provozu České

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů MĚSTO DUBÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na službu s názvem: Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů zadávané dle 18 odst. 3 a 6 zákona č. 137/2006

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU s názvem KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU NA POSTUP ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ TÉTO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE NEAPLIKUJÍ POSTUPY PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách V Praze dne 2. 10. 2012 č.j.: FZU/THS 615/2012 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Zasíláme Vám výzvu k podání nabídky

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.2091

CZ.1.07/1.1.00/56.2091 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 Obsah: 1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1.1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM MOTOROVÝCH

Více

Oprava místních komunikací v obci Borovnice

Oprava místních komunikací v obci Borovnice OBEC BOROVNICE Přestavlky čp. 1, 517 41 Kostelec nad Orlicí vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a Zásadami zadávání veřejných zakázek

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 1. Název veřejné zakázky 2. Druh zadávacího řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. 3. Údaje o zadavateli Dodávka kancelářských potřeb Zadavatel: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ OTEVŘENÁ VÝZVA

DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ OTEVŘENÁ VÝZVA DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Zadávání zakázek mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ

Více

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Výměna 2 ks vchodových dveří v objektu Státního okresního archivu Rokycany.

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Výměna 2 ks vchodových dveří v objektu Státního okresního archivu Rokycany. Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň ČÍSLO JEDNACÍ: SOAP/002-2341/2010 TEL: 377 222 480 FAX: 377 222 486 E-MAIL: podatelna@soaplzen.cz, www.soaplzen.cz DATUM: 14.10.2010 Dle rozdělovníku

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

Výzva k podání nabídky Pronájem objektů k provozování restauračních služeb ve Sportovním areálu Ještěd

Výzva k podání nabídky Pronájem objektů k provozování restauračních služeb ve Sportovním areálu Ještěd Výzva k podání nabídky Pronájem objektů k provozování restauračních služeb ve Sportovním areálu Ještěd Výzva k podání nabídky a Základní dokumentace pro uchazeče Sportovní areál Ještěd a.s. Obsah 1. Identifikace

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Registrační číslo projektu: Název projektu: Zajištění doplňkových služeb (ubytování) projektu ADAM CZ.1.04/1.1.06/52.00053 ADAptabilita zaměstnanců - ADAM Identifikační

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

I. PREAMBULE II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE A INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

I. PREAMBULE II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE A INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Naše zn.: ZŠ 170/2015 Vyřizuje: Petra Barošová Telefon: 575 733 021 E mail: skola@zs travniky.cz Datum: 11. 6. 2015 Písemná výzva k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.1493

CZ.1.07/1.1.00/56.1493 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Dle rozdělovníku. Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje /linka Dne 23.3.2015

Dle rozdělovníku. Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje /linka Dne 23.3.2015 KARETTA BOHEMIA s.r.o. Zámecká 6/21, 286 01 Čáslav - Filipov Firma zapsaná v OR u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 213380 IČ 01973673 DIČ CZ01973673 Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne Naše značka

Více

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa:

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa: Kontaktní osoba: Jan Sůva Telefon: 267 994 333 Fax: 272 936 597 E-mail: jan.suva@sfzp.cz č.j. SFZP 072269/2012 Datum: 30. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky Datum vyhlášení veřejné zakázky:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky SD11/2013 Název zakázky: Stavební práce Předmět zakázky: Výměna střešní krytiny a klempířských prvků na budově ŠD Typ zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích 50º6'14.083"N, 14º23'26.365"E Národní technická knihovna National Technical Library Č.j.: NTK/451/09-8 Vyřizuje: Ing. Maštera V Praze dne: 10. 12. 2009 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY pro vyhlášenou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce a dodávku mobiliáře V Rýmařově 11.9.2013 ÚPRAVA ZASTÁVEK A PLOCH RÝMAŘOVSKO Zadavatel

Více

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I.

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu vyhlášené formou otevřeného řízení s názvem Interaktivní technika I. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 Městská část Praha 20 B1 Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 386 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství pro program GIS (Zelená úsporám) Zadávací dokumentace dle ustanovení

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Oprava místních komunikací, chodníků a odstavných ploch v obci Příšovice. tel./fax. 485 177 025, mobil 602 112 037 e-mail: prisovice@email.

Oprava místních komunikací, chodníků a odstavných ploch v obci Příšovice. tel./fax. 485 177 025, mobil 602 112 037 e-mail: prisovice@email. Výzva k podání nabídky, prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Město Králíky (zadavatel)

Město Králíky (zadavatel) Město Králíky (zadavatel) zastoupené starostkou města Janou Ponocnou, se sídlem Velké náměstí 5, 561 69 Králíky Oznámení otevřeného řízení a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou dle 27 zákona

Více

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.)

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) podle zákona č.40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) zadávanou

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh

Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh M Ě S T O Z Á B Ř E H Masarykovo nám. č. 510/6 tel.: 583 468 111 789 01 Zábřeh fax: 583 416 505 pro účely výběrového řízení dále jen z a d a v a t e l z a s í l á v ý z v u zájemcům o veřejnou zakázku

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě VZ162 GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: zastoupený: Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 40801 Rumburk IČ: 00261602, DIČ: CZ00261602 Darkem Švábem, místostarostou města Vyzývá uchazeče k předložení

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4.

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4. Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ). 2.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Poskytnutí dlouhodobého úvěru na financování

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Č.j. 1187/08-130100-13 Zadávací dokumentace Zajištění záručního a pozáručního servisu kopírovacích strojů CŘ Olomouc (1) Celní ředitelství Olomouc se sídlem Blanická 19, 772 71 Olomouc, IČ 71214011 Čl.

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

Výměna oken provozní budovy AČOV Tábor

Výměna oken provozní budovy AČOV Tábor Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Č.j.: VST-02/03-2014 Tábor, 17. února 2014 Počet stran textu: 8 Přílohy: 5/19 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY zadavatel

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta 128 43 PRAHA 2 - Albertov 6 +42 2 2491 9868 fax: +42 2 21952174 JMÉNO FIRMY ADRESA adresa Naše Č.j.: PID: UK 13- V Praze dne Vyřizuje: ing.bečvář Telefon:

Více

Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Havlovice Poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 10 400 000,- Kč

Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Havlovice Poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 10 400 000,- Kč Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení na realizaci nadlimitní veřejné zakázky na služby dle 27zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016 zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: Zastoupený: IČO: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing. Jaroslava Martanová, starostka 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE. k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE. k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. K PROJEKTU ROZŠÍŘENÍ VIRTUALIZACE ČT 1/9 Název veřejné zakázky:

Více

Odborné učiliště a Praktická škola,

Odborné učiliště a Praktická škola, Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, tel. 499524139 Vyřizuje : J. Pilousová Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, dále jen zadavatel, vyhlašuje

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

včetně Kvalifikační dokumentace Návrh smlouvy o dílo včetně Příloh (zadání formulář nabídky, formulář cenové nabídky)

včetně Kvalifikační dokumentace Návrh smlouvy o dílo včetně Příloh (zadání formulář nabídky, formulář cenové nabídky) Datum: 07.05.2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Název veřejné zakázky: PROGRAMOVÁNÍ ON-LINE APLIKACÍ Evidenční/Identifikační číslo: VZ 062015 Úplná zadávací dokumentace obsahuje tyto

Více

Oprava sociálních zařízení v ZŠ Příšovice

Oprava sociálních zařízení v ZŠ Příšovice Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace dle 7 odst. 3) a dle 18 odst. 5) zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Vyzýváme Vás v rámci výběrového

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Registrační čísla projektů: Název projektů: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele:

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Kontaktní osoba: Ján Ondík Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: Jan.ondik@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Zadávací dokumentace dle ustanovení 44

Více

Zpevněné plochy cyklotrasa Písty

Zpevněné plochy cyklotrasa Písty Výzva k podání nabídky a pokyny pro zpracování nabídky veřejné zakázky zadávané jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY na služby Zadávací řízení: Podrobné podmínky zadávací dokumentace Otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0437 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0437 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice V Morkovicích 5.2.2015 Vážená paní, vážený pane, Základní škola Morkovice, příspěvková organizace se sídlem 17. listopadu

Více

Zadávací dokumentace. Sdružená komunikace pro pěší a cyklisty Jablunkov Žihla

Zadávací dokumentace. Sdružená komunikace pro pěší a cyklisty Jablunkov Žihla Zadavatel: Město Jablunkov Dukelská č.p. 144 739 91 Jablunkov Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 Identifikační údaje zadavatele: Výzva k podání nabídek a k prokázání kvalifikace Mateřská škola, Trutnov, Komenského 485 Komenského

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Obuv pro příslušníky Celní správy Zjednodušené podlimitní řízení Čl. I. Identifikace zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel se sídlem Budějovická 7,

Více

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016 MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n.n., tel.: 488 880 930, 488 880 921 Datum: 1. července 2015 Vyřizuje: J. Dvořák Tel.: 739 336 567 Zadávací dokumentace a výzva

Více

Stavební úprava komunikace a nová splašková kanalizace Republikánská, Spálené Poříčí - I. etapa

Stavební úprava komunikace a nová splašková kanalizace Republikánská, Spálené Poříčí - I. etapa Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace veřejné zakázky Stavební úprava komunikace a nová splašková kanalizace Republikánská, Spálené Poříčí - I. etapa Veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl

Více

CSS Prostějov, rekonstrukce budovy 6F zřízení odlehčovací služby a denního stacionáře vnitřní vybavení

CSS Prostějov, rekonstrukce budovy 6F zřízení odlehčovací služby a denního stacionáře vnitřní vybavení hejtman Ing. Jiří Rozbořil Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc tel.: +420 585 508 847 fax: +420 585 508 851 e-mail: hejtman@kr-olomoucky.cz www.kr-olomoucky.cz VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/TEL

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1675

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1675 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/01.0128 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/01.0128 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více