Obec Kublov Kublov 199, okr. Beroun. tel., fax

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec Kublov. 267 41 Kublov 199, okr. Beroun. tel., fax 311585102 E-mail: obec@kublov.cz, www.kublov.cz"

Transkript

1 Obec Kublov Kublov 199, okr. Beroun tel., fax A : B : C : OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zpracování nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou postupem, který je v souladu s 18 odst. 5, zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění jeho pozdějších změn a doplnění (dále také jako ZVZ ) a k dodržení zásad ze strany veřejného zadavatele, které jsou stanoveny v 6 shora citovaného zákona. Název veřejné zakázky: Obec Kublov - pojištění Identifikace zadavatele: Zadavatel: Obec Kublov Sídlo: č. p. 199, Kublov Jednající: JUDr. Josef Matějka, starosta obce Zadávací dokumentace - textová část Obsah: I. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE III. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PODMÍNKY PŘÍSTUPU ČI POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE DODAVATELŮM, DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI IV. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ VI. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VII. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ VIII. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY IX. TECHNICKÉ PODMÍNKY, VARIANTY NABÍDKY A PLNĚNÍ ČÁSTI ZAKÁZKY X. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY XI. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY XII. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK XIII. TERMÍN A MÍSTO PRO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK XIV. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK XV. ZADÁVACÍ LHŮTA XVI. DORUČOVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM PROFILU ZADAVATELE XVII. ZÁVĚREČNÉ POKYNY, DOPORUČENÍ A UPOZORNĚNÍ ZADAVATELE XVIII. PŘÍLOHY

2 I. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Obec Kublov - pojištění II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Zadavatel: Obec Kublov Sídlo: č. p. 199, Kublov DIČ: CZ Oprávněný zástupce zadavatele: JUDr. Josef Matějka, starosta obce Telefon: Profil zadavatele: III. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PODMÍNKY PŘÍSTUPU ČI POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE DODAVATELŮM, DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Zadavatel upozorňuje uchazeče na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele nikoliv souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem, na které zadávací dokumentace odkazuje, neboť jsou obecně známé. Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných právních norem, zejména ZVZ. Zadavatel zveřejnil celou zadávací dokumentaci v elektronické podobě na svém profilu zadavatele ode dne uveřejnění Oznámení o zahájení zadávacího řízení na své úřední desce po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek. Současně celou zadávací dokumentaci odeslal i vyzvaným dodavatelům. Písemnou žádost o poskytnutí zadávací dokumentace včetně všech příloh na datovém nosiči (CD), je možno doručit zadavateli nejpozději před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Písemnou žádost je možné podat poštou na adresu Obec Kublov, Kublov č.p. 199, PSČ , na nebo doručením do datové schránky obce ID: 8jebx58. Zadávací dokumentaci včetně všech příloh může zadavatel k žádosti zájemci o veřejnou zakázku (dodavateli) rovněž předat i v elektronické podobě na CD a to v pracovních dnech v pondělí až čtvrtek v době mezi 8:00 15:00 hod., v pátek v době od 8:00-13:00 hod. na na adrese Kublov, č.p. 199 (obecní úřad) a to po předchozí telefonické (tel ) nebo ové domluvě na konkrétním čase vyzvednutí dokumentace. Případně lze dokumentaci zaslat poštou nebo prostřednictvím u nebo datové schránky. Zadávací dokumentace včetně všech příloh, v elektronické podobě na CD, bude zájemcům o veřejnou zakázku zaslána nejpozději do 2 pracovních dnů poté, co zájemce zadavatele o zadávací dokumentaci písemně požádá. Případné bližší informace jsou k dispozici na u nebo telefonu Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám, a to u kontaktní osoby zadavatele (JUDr. Josef Matějka, tel , Písemná žádost musí být doručena zadavateli nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. V dotazu musí být specifikována osoba tazatele s uvedením obchodní firmy, sídla a IČ u právnické osoby, resp. obchodní firmy nebo jména, příjmení, IČ a místa podnikání u fyzické osoby. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám, včetně přesného znění požadavku, odešle zadavatel všem dodavatelům, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta a současně je uveřejní na profilu zadavatele uvedeném v bodě II. této zadávací dokumentace. Z tohoto důvodu zadavatel vyzývá dodavatele, aby ve lhůtě pro podání nabídek obsah profilu zadavatele průběžně sledovali. Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám musí být písemná a musí být zaslána poštou na adresu Obec Kublov, Kublov 199, PSČ: Kublov, nebo elektronickou poštou na nebo doručením do datové schránky obce ID: 8jebx58. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám bez předchozí žádosti. Stránka 2 z 7

3 IV. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem veřejné zakázky je a) pojištění nemovitého i movitého majetku obce Kublov a jí zřízené příspěvkové organizace - Mateřské školy Kublov (dále jen pojištění "obce"), toto pojištění zahrnuje pojištění pro případ odcizení, poškození (včetně vandalismu), živelní pojištění ( záplava, zatečení, vytopení, požár, účinky povětrnostních vlivů jako vítr, kroupy, déšť, přímý úder blesku či jím vyvolané přepětí ), pojištění strojů a strojních zařízení (pojištění technických rizik). b) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám obcí či jinými osobami (právnickými i fyzickými) v souvislosti s výkonem prací či jiných činností těchto osob pro obec, pojištění mimo jiné zahrnuje i pojištění odpovědnosti za úrazy a majetkovou škodu, ke kterým dojde v souvislosti s provozováním komunikací ve vlastnictví obce, v souvislosti s provozováním dešťové a splaškové kanalizace a souvisejícího zařízení (nátokové jímky, čistírna odpadních vod), v souvislosti s provozováním veřejného osvětlení, Mateřské školy Kublov, veřejné knihovny, památníku J.L.Zvonaře, veřejného pohřebiště, kulturního domu, jednotky Sboru dobrovolných hasičů. c) majetkové a úrazové pojištění fyzických osob, pokud k pojistné události dojde v souvislosti s výkonem prací či jiných činností těchto osob pro obec, toto pojištění mimo jiné zahrnuje pojištění zaměstnanců obce a Mateřské školy Kublov, jakož i pracovníků vykonávající pro tyto subjekty práce na základě dohod o provedení práce či pracovní činnosti, nebo na základě jiných dohod či jmenování jako je např. dohoda o členství v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Kublov či na základě jmenování velitelem této jednotky. Podrobný seznam viz příloha č. 1 V. ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ Zakázka bude financována z rozpočtu obce Kublov V souvislosti se způsobem financování je dodavatel povinen umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a z podmínek za kterých bude dotace poskytnuta. VI. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S ohledem na charakter této veřejné zakázky se jejím plněním rozumí nabytí účinnosti pojistné smlouvy v zadavatelem požadovaném rozsahu. Zadavatel požaduje uzavření pojistné smlouvy na dobu neurčitou, počátek účinnosti pojistné smlouvy předpokládá ve lhůtě do 5 dnů ode dne, kdy bude vybranému uchazeči oznámeno, že jeho nabídka byla vybrána jako nejvýhodnější. Výjimkou je pojištění Mateřské školy Kublov, kde účinnost pojištění bude navazovat až na ukončení stávající pojistné smlouvy, o vzniku této skutečnosti pojistník pojistitele písemně vyrozumí. Pojistné pro období, kdy pojištění nebude zahrnovat pojištění Mateřské školy Kublov bude poměrně sníženo. Pojistník : Název : Obec Kublov Sídlo : Kublov 199 Pojištěný č. 1 Název : Obec Kublov Sídlo : Kublov 199 Pojištěný č. 2 Název : Mateřská škola Kublov Sídlo : Kublov 14 IČ: Stránka 3 z 7

4 VII. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ Prohlídku místa plnění zajistí zadavatel na základě požadavku uchazeče. VIII. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY Veškeré obchodní a platební podmínky jsou zadavatelem stanoveny jako minimální a uchazeči tak mohou ve svém návrhu smlouvy nabídnout zadavateli obchodní a platební podmínky výhodnější. Roční pojistné bude splatné v jedné splátce, úhrada bezhotovostním převodem na základě písemné či do datové schránky doručené výzvy pojistitele k úhradě pojistného v podobě faktury. Faktura musí obsahovat úplné označení smluvních stran, číslo pojistné smlouvy, číslo účtu dodavatele a všechny údaje uvedené v 28 odst. 2, zák. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a v 435 zák. č. 89/2012 Sb., popřípadě podle pozdějších změn těchto ustanovení zákonů či podle pozdější právní úpravy účinné ke dni odeslání faktury. Úhrada pojistného bude prováděna v souladu se smlouvou. Ve smlouvě bude sjednáno, že pojistitel či pojistník nebo pojištěný je oprávněn vrátit fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti, nesprávné údaje nebo cenové údaje neodpovídající smlouvou založenému smluvnímu vztahu. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání príslušné částky z účtu pojistníka či pojištěného. IX. TECHNICKÉ PODMÍNKY, VARIANTY NABÍDKY A PLNĚNÍ ČÁSTI ZAKÁZKY Zadavatel požaduje, aby nabídka obsahovala položky k jednotlivým částem předmětu smlouvy v položkové skladbě odpovídající členění odpovídající členění uvedené v čl. IV. této výzvy tak, aby bylo zřejmé k jakému riziku (příp. i nemovitosti) se dílčí položka nabídkové ceny vztahuje. Zadavatel požaduje, aby nabídka pojištění byla pro případ plnění souvisejícím se škodou vzniklou na movitých či nemovitých věcech předložena jako závazek k úhradě škody ve výši vycházející z tzv. na časové ceny, tj. ceny vypočítává se tak, že se od nové ceny věci odečte částka odpovídající stupni opotřebení (amortizace) nebo jiného znehodnocení. Tuto výslednou částku je možné navýšit o případné zhodnocení věci, ke kterému došlo před pojistnou událostí její opravou, rekonstrukcí nebo modernizací. V alternativě pak ke škodám na nemovitostech zadavatel požaduje předložení nabídky pojistného při pojištění nemovitostí na tzv. novou cenu, tj. na cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou. Základním požadavkem zadavatele je jednoduchost, srozumitelnost a transparentnost smluvních ujednání obsažených ve smlouvě. Pokud by smlouva obsahovala odkaz na všeobecné smluvní podmínky pojistitele, musí být v návrhu smlouvy obsaženo ujednání, že všeobecné smluvní podmínky lze použít jen pro případ, že smlouvou uzavřenou mezi pojistitelem a pojistníkem nebylo sjednáno jinak. Zadavatel dále požaduje, aby v pojistné smlouvě bylo pojistitelem vyjádřeno prohlášení, že výše pojistných plnění u jednotlivých položek pojištění odpovídá pojistitelem odsouhlasené hodnotě jednotlivých předmětů pojištění v době uzavření pojistné smlouvy, ze které bude pojistitel vycházet v případě výpočtu výše pojistného plnění. Záměrem zadavatele je, aby se vyloučila obvyklá praxe některých pojistitelů spočívající v tom, že nechají i po několik let platit pojistníka či pojistitele pojistné ve výši vycházející z cen uvedených ve smlouvě, o kterých následně v případě pojistné události prohlásí, že si je pojistník stanovil sám, že tyto neodpovídali jejich hodnotě v době uzavření pojištění, že věc byla nadpojištěna a proto nebudou z takové ceny při pojistném plnění vycházet. Aby takovéto závazky mohl pojistitel přijmout, je pojistník připraven poskytnout požadovanou součinnost a předpokládá aktivní zapojení uchazeče při ověření a návrhu hodnot předmětů pojistné smlouvy. Pro odpovědné posouzení zadavatel uvádí, že v r došlo k rekonstrukci budovy mateřské školy, č.p. 14, při které byly vyměněna všechny okna (za eurookna, trojskla), instalován nový automatizovaný kotel, zhotoveno podlahové topení s s tím související nové podlahy, všechny místnosti byly znovu vyštukovány a vymalovány, provedeno částečné zateplení pláště budovy vč. venkovních omítek u těchto částí, to vše nákladem Stránka 4 z 7

5 ve výši 6,1 mil. Kč V roce 2014 byla na této budově provedena kompletní výměna střešní krytiny (tašky - bobrovky), provedena oprava částí střešní konstrukce a výměna hromosvodu a to nákladem 1,2 mil. Kč. Před osmi lety bylo provedeno zateplení budovy obecního úřadu č.p. 199, vyměněna okna za eurookna a zhotovena nová fasáda. V letošním roce byla provedena oprava střešní krytiny. Není možné pouze částečné plnění této veřejné zakázky, pokud se k němu nerozhodne zadavatel (objednatel). X. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Každá podaná nabídka uchazeče musí mít níže stanovenou strukturu. Nabídka uchazeče musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a musí být zpracována v českém jazyce. Nabídku podá uchazeč písemně v 1 tištěném originále. Nabídka, včetně veškerých dokumentů, bude zpracována v českém jazyce. Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musejí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče; v případě podpisu jinou osobou musí být originál jejího zmocnění předložen v nabídce Žádáme uchazeče, aby kromě originálu nabídky předložili též 1 tištěnou kopii nabídky a návrh smlouvy o dílo na CD či jiném nosiči. Současně žádáme uchazeče, aby byl originál nabídky na titulní straně označen jako ORIGINÁL a aby kopie byla na titulní straně označena KOPIE. Doklady, které musí být předloženy v originále nebo ověřené kopii, se doloží jen k originálu a k ostatním vyhotovením se doloží jen jejich prostá fotokopie. Doporučujeme uchazeči, aby byla nabídka kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná. Současně požadujeme, aby byla nabídka (výtisk originálu i výtisk kopie) svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh (provázaná šňůrkou s přelepením volných konců a opatřené na přelepu razítkem a podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče). Dále doporučujeme, aby nabídka neobsahovala překlepy, škrty, opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Všechny listy nabídky vč. příloh by měly být řádně očíslovány průběžnou vzestupnou číselnou řadou. CD či jiný datový nosič by měl obsahovat: 1. vyplněný návrh pojistné smlouvy (ve formátu doc nebo rtf ), Výtisky originálu a kopie budou uložené pouze v jedné uzavřené a zapečetěné obálce označené nápisem Obec Kublov - pojištění NEOTVÍRAT a názvem uchazeče, jeho adresou a IČ. Nabídka musí obsahovat následující dokumenty seřazené dle zde uvedeného členění: 1. Základní kvalifikační předpoklady - Základní kvalifikační kritéria stanovená v ustanovení 53 odst. 1, písm. a) až k) zákona. Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlápšení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Zadavatel dále požaduje doplnění nabídky o prohlášení ve smyslu 68 odst. 3 zákona. 2. Profesní kvalifikační předpoklady, splnění těchto předpokladů prokáže dodavatel, který předloží : - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, - doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, - doklad o oprávnění k podnikání v minimálním rozsahu oprávnění k podnikání nutného k plnění této veřejné zakázky dle zvláštních právních předpisů - zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví. 3. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady - Předložením čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Uchazeč může k prokázání kvalifikace předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný provozovatelem seznamu ( ustanovení zákona), který nahrazuje splnění prokázání základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 54 zákona. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 4. Návrh smlouvy - Návrh smlouvy musí respektovat a obsahovat v této zadávací dokumentaci uvedené požadavky - u nabídek předpokládajících splnění veřejné zakázky s pomocí jiných osob (subdodavatelů) nebo čestné prohlášení, že uchazeč nemá v úmyslu zadat zakázku ani její část subdodavateli. Stránka 5 z 7

6 - viz bod XIV. této zadávací dokumentace - vzor seznamu a čestného prohlášení tvoří přílohu č. 6 této zadávací dokumentace Dodavatel předkládá dokumenty v prosté kopii. Nepředložení nabídky v její kopii, případně nedržení se doporučení k formálnímu obsahu nabídky nemá žádný vliv na její hodnocení. Tyto požadavky, resp. doporučení jsou však projevem přístupu uchazeče k dané věci. XI. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Uchazeč v české měně uvede nabídkovou cenu jako nejvýše přípustnou za celý předmět veřejné zakázky stanovený v bodu IV. této zadávací dokumentace a to ve dvou alternativách podle toho, zda se nabídka týká u nemovitostí pojištění na novou či časovou cenu. Nabídková cena u pojištění majetku bude rozčleněna v souladu s čl. IV. a IX podle položkového soupisu, který je přílohou č. 1 k této zadávací dokumentaci. Cena u pojištění osob bude pro možnost posouzení jednotlivých nabídek vstažena k 1 pojištěné osobě - viz pojistné riziko uvedené v čl. IV. písm. c). Celková cena uvedená v nabídce bude považována za definitivní a nepřekročitelnou. V případě uzavření smlouvy bude nabídková cena stanovena jako cena nejvýše přípustná po celou dobu realizace veřejné zakázky. Zadavatel ve vztahu k požadovanému plnění předmětu veřejné zakázky uvedenému v podmínkách zadávacího řízení nepřipouští překročení nabídkové ceny. Jakékoliv více náklady oproti předložené nabídkové ceně jsou nepřípustné. Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být nabídková cena měněna. XII. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK Lhůta pro podání nabídek končí dne v 16:00 hodin. Adresa pro podání nabídky: Obec Kublov, č. p. 199, Kublov Nabídku může zájemce doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídky vždy v pracovních dnech na podatelnu v jejích úředních hodinách. V poslední den lhůty budou nabídky přijímány do 16:00 hodin. Nabídka bude doručena v uzavřené obálce označené nápisem Obec Kublov - pojištění - NABÍDKA NEOTVÍRAT a názvem uchazeče, jeho adresou a IČ. Při doručení poštou je rozhodující datum a hodina doručení nabídky na adresu zadavatele. Včasné doručení je rizikem uchazeče. Opožděně doručenou nebo podanou nabídku zadavatel neotevře a bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Pro podání nabídky platí ustanovení 69 ZVZ. XIII. TERMÍN A MÍSTO PRO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK Datum a hodina: v 18:45:00 hodin. Místo: kancelář starosty v 1. patře obecního úřadu obce Kublov, č. p. 199, Kublov Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání obálek s nabídkami: členové hodnotící komise, osoby pověřené zadavatelem a za každého uchazeče jedna pověřená osoba (statutární zástupce uchazeče nebo zmocněnec uchazeče, který se prokáže písemným pověřením statutárního orgánu), jehož nabídka byla doručena zadavateli ve lhůtě pro podání nabídek. XIV. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK Veřejná zakázka bude zadána na základě základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena v porovnání s výší sjednaného pojistného plnění a způsobem určení výše škody pro případ pojistné události (nová cena, časová cena atp.). Stránka 6 z 7

7 XV. ZADÁVACÍ LHŮTA Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svou nabídkou, je do Zadavatel je oprávněn uzavřít smlouvu o dodávce díla s jiným než vybraným uchazečem, pokud vybraný uchazeč neposkytne součinnost k uzavřením smlouvy o dílo, jejíž znění je přílohou zadávací dokumentace a tak, aby tato mohla být uzavřena přede dnem zahájení stavby stanoveným v čl. VI. nebo v případě, že se vybraného uchazeče nepodaří na adrese jeho sídla či místa výkonu živnostenské činnosti kontaktovat. XVI. DORUČOVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM PROFILU ZADAVATELE Zadavatel si vyhrazuje, že na profilu zadavatele uveřejní Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a dále oznámí uveřejněním na profilu zadavatele Rozhodnutí o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a Rozhodnutí o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení se považují za doručené všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele (adresa viz bod č. II. této zadávací dokumentace). Zadavatel vyzývá uchazeče, aby obsah profilu zadavatele průběžně sledovali. XVII. ZÁVĚREČNÉ POKYNY, DOPORUČENÍ A UPOZORNĚNÍ ZADAVATELE 1. Nejedná se o zahájení zadávacího řízení o zakázce malého rozsahu postupem platným pro zadávání podlimitní veřejné zakázky ve smyslu 26 odst. 5, all. 2. Zadavatel u této zakázky malého rozsahu ve smyslu 7 odst. 3 a 12 odst. 3 ZVZ tímto zadáním veřejné zakázky v souladu s 18 odst. 5, ZVZ naplňuje dodržení zásad ze strany veřejného zadavatele, které jsou stanoveny v 6 shora citovaného zákona. Pokud se v textu zadání zakázky vyskytne odkaz na ZVZ nebo jsou použity obdobné pojmy jako v ZVZ, jde jen o podpůrný krok a zadavatel se bude citovanými ustanoveními ZVZ nebo pojmy z vlastního rozhodnutí řídit přiměřeně. 2. Uchazeč je povinen výslovně ve své nabídce označit (vyjmenovat) ty části nabídky, které považuje za předmět obchodního tajemství. 3. Zadavatel si vyhrazuje právo měnit, upřesnit či doplnit zadávací podmínky s adekvátním prodloužením lhůt pro podání nabídek. 4. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení až do uzavření smlouvy s vybraným uchazečem. 5. Uchazeč je seznámen s tím, že účastí v zadávacím řízení mu nevzniká právo na jakoukoliv úhradu výdajů spojených s účastí v tomto řízení. 6. Smlouva o dílo s vybraným dodavatelem nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvními stranami. 7. Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s vybraným uchazečem, pokud se mu nepodaří zajistit dostatečné finanční prostředky na tuto akci (např. z důvodu neposkytnutí dotace). Zadavatel si vyhrazuje právo i po uzavření smlouvy omezit rozsah předmětu díla; takovýmto omezením nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty či jiných majetkových sankcí. 8. Uchazeč podáním své nabídky v tomto zadávacím řízení souhlasí se zveřejněním smlouvy o dílo na profilu zadavatele. 9. Vybraný dodavatel bude povinen umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyplývajících z pravidel poskytovatele dotace, kterým je Středočeský kraj. 10. Jakékoliv rozpory a neshody ohledně vzájemných vztahů, práv, povinností a nároků vyplývajících z této zadávací dokumentace a smlouvy o dílo se účastníci budou snažit řešit smírně dvoustrannými jednáními. V případě, že tato jednání nepovedou ke smírnému vyřešení rozporů a neshod, budou řešeny soudem, který je místně příslušný sídlu zadavatele. 11. Touto Výzvou a Oznámením o zahájení zadávacího řízení na úřední desce zadavatele zadavatel zahajuje zadávací řízení postupem stanoveným pro zakázky malého rozsahu. Nabídku mohou podat nejen všichni vyzvaní dodavatelé, ale i dodavatel, který nebyl písemně vyzván. XVIII. PŘÍLOHY Seznam majetku V Kublově, dne JUDr. Josef Matějka, v.r. starosta obce Kublov Stránka 7 z 7