Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 NABÍDKA NA POJIŠTĚNÍ podnikatelských rizik TREND 7 POJISTNÍK SVJ Milánská IČ: se sídlem:,, Česká republika Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla. Prostředky elektronické komunikace: Vyloučení z elektronické komunikace: NE Tato nabídka má platnost 30 dní. Varianta č. Místo pojištění č. 1: Milánská 418, Praha, Horní Měcholupy V místě pojištění se v posledních 20 letech vyskytla povodeň nebo záplava: ani jednou Klasifikace rizika : 1 - Nízké ZÁKLADNÍ ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ VPP 150 Budovy požár, náraz K vlastní - jednotlivá věc - cena nová Spoluúčast pro základní živelní pojištění Kč Doplňující údaje a zvláštní ujednání vztahující se na živelní pojištění: Odchylně od ZPP P150/05, článku IX., odst. 25 se ujednává, že za úder blesku se považuje i dočasné přepětí v elektrorozvodné nebo komunikační síti, k němuž došlo v důsledku působení blesku na toto vedení. Rozšíření pojistného krytí se vztahuje na poškození nebo zničení elektronických součástí a příslušenství pojištěné nemovitosti (řídící jednotky technologických zařízení, elektronické zabezpečovací systémy, klimatizace apod.). Limit pojistného plnění pro pojistné události uvedené v předchozím odstavci se sjednává ve výši Kč pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku. DOPLŇKOVÉ ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ VPP 150 Nemovité věci Povodeň Celkový limit plnění pro místo pojištění Kč. Spoluúčast pro případ povodně nebo záplavy se sjednává ve výši 5%, min Kč. Strana 1 (celkem 5), PDF

2 DOPLŇKOVÉ ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ VPP 150 Nemovité věci Vodovod Z Spoluúčast pro případ vodovodní škody se sjednává ve výši Kč. Doplňující údaje a zvláštní ujednání vztahující se na doplňkové živelní pojištění v rozsahu "VODOVOD": Vznikne-li pojistná událost působením pojistného nebezpečí "vodovod", poskytne pojistitel plnění i za vodné a stočné účtované za únik vody, ke kterému došlo v souvislosti s pojistnou událostí. Pojištěný je povinen prokázat výši škody dokladem od smluvního dodavatele vody. Limit pojistného plnění pro pojistné události uvedené v předchozím odstavci se sjednává ve výši Kč pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku. DOPLŇKOVÉ ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ VPP 150 Nemovité věci Vichřice, sesuv Z Spoluúčast pro případ vichřice nebo sesuvu se sjednává ve výši Kč. Doplňující údaje a zvláštní ujednání vztahující se na doplňkové živelní pojištění v rozsahu "VICHŘICE", "SESUV": Pojištění se dále vztahuje i na poškození nebo zničení pojištěných věcí v důsledku atmosférických srážek, tzn. působením srážkové vody, která prosákla nebo vnikla do pojištěného prostoru. Limit pojistného plnění pro události uvedené v předchozím odstavci se sjednává ve výši ,-Kč, a to v rámci horní hranice plnění sjednané pro pojistné nebezpečí "vichřice", "sesuv". Pojistitel poskytne plnění pouze z jedné pojistné události nastalé v průběhu pojistného roku. Pojištění se nevztahuje na škody způsobené v důsledku vniknutí srážkové vody do pojištěného prostoru nedostatečně uzavřenými okny, venkovními dveřmi nebo jinými otvory nebo v důsledku zanedbané údržby pojištěné nemovitosti. Pojištěný je povinen po pojistné události neprodleně učinit opatření, aby ke stejné škodě nemohlo dojít při dalším působení srážek. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ VPP 200 Budovy P vlastní - jednotlivá věc - cena nová Spoluúčast pro případ odcizení Kč Doplňující údaje a zvláštní ujednání vztahující se na pojištění pro případ odcizení: Je-li sjednáno pojistné nebezpečí "odcizení" vztahuje se pojištění i na odcizení hasicích zařízení umístěných uvnitř budovy (hadice, proudnice, ruční hasicí přístroje apod.). Limit pojistného plnění pro pojistné události uvedené v předchozím odstavci se sjednává ve výši Kč. Pojistitel poskytne plnění pouze z jedné pojistné události nastalé v průběhu pojistného roku. Strana 2 (celkem 5), PDF

3 Pro hydrantové skříně a jejich příslušenství a pro hasicí přístroje umístěné uvnitř budovy se ujednává následující způsob zabezpečení proti odcizení: - vstupní dveře do budovy musí být řádně uzamčeny - hydrantové skříně musí být uzavřeny a dvířka opatřena plombou - hasicí přístroje musí být zavěšeny na zdi nebo uloženy ve skříňce a opatřeny plombou. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD VANDALISMU VPP 200 Nemovité věci P 880 Spoluúčast pro případ vandalismu na místě pojištění č.1 se sjednává ve výši 10% min Kč POJIŠTĚNÍ SKLA VPP 250 Předmět pojištění hor.hr. pln. Kč způs. spoluúčast roční poj. Kč Soubor pevně osazených skel (např. okna, výlohy, dveře), soubor světelných reklam a nápisů včetně jejich elektrické instalace a nosné konstrukce, soubor skleněných pultů, vitrín a skleněných stěn uvnitř budovy. - oboje P Kč DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE VZTAHUJÍCÍ SE K MÍSTU POJIŠTĚNÍ Pojistitel poskytne plnění za účelně vynaložené náklady na náhradní ubytování členů domácností, které se nacházejí v pojištěné nemovitosti, byla-li tato postižena pojistnou událostí v důsledku působení některého z živelních pojistných nebezpečí, sjednaných touto pojistnou smlouvou. Limit pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku činí Kč pro každou pojištěnou domácnost, maximálně však Kč za všechny domácnosti. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU VPP 600 roční příjmy pojištěného Do 10 mil. Kč. Základní pojištění Rozsah pojištění územní platnost pojištění limit poj. plnění spoluúčast roční pojistné Kč Obecná odpov. + za výrobek ČR Kč Kč Hlavní činnosti pojištěného. Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojištěného: - bytový dům Předpokladem plnění pojistitele je současné splnění následujících podmínek: a) škoda byla způsobena v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného uvedeného v: b) pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně závazných právních předpisů, c) odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena. Strana 3 (celkem 5), PDF

4 Zvláštní smluvní ujednání vztahující se k pojištění odpovědnosti za škodu: Pojištění odpovědnosti se vztahuje na odpovědnost za škodu vyplývající z vlastnictví nebo držby bytového domu(-ů), pro který(-é) je sjednáno touto smlouvou živelní pojištění. Je-li touto pojistnou smlouvou sjednáno pojištění bytového domu, resp. odpovědnosti z vlastnictví nebo držby bytového domu ve spoluvlastnictví podle zákona o vlastnictví bytů, v němž došlo ke vzniku společenství vlastníků jednotek (dále jen "SVJ"), sjednává se dodatkové pojištění pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti člena orgánu SVJ v tomto bytovém domě za škodu způsobenou porušením právní povinnosti vyplývající z výkonu funkce v orgánu SVJ v tomto bytovém domě za podmínek a v rozsahu vyplývajícím ze ZPP P-655/10. Toto dodatkové pojištění se sjednává s omezeným limitem plnění ve výši limitu pojistného plnění sjednaného pro pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo držby bytového domu, maximálně však Kč, a to v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo držby bytového domu. Na úhradu všech pojistných událostí vzniklých z tohoto dodatkového pojištění v průběhu jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění do výše omezeného limitu plnění sjednaného pro toto dodatkové pojištění. Toto dodatkové pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši Kč z každé pojistné události. Pojištění se vztahuje pouze na odpovědnost z vlastnictví nebo držby nemovitosti(í), pro kterou(é) je sjednáno touto smlouvou živelní pojištění. REKAPITULACE POJISTNÉHO Druh pojištění Roční pojistné Živelní pojištění Kč Pojištění pro případ odcizení 750 Kč Pojištění pro případ vandalismu 880 Kč Pojištění skla Kč Pojištění odpovědnosti za škodu - základní Kč Celkové roční pojistné před úpravou Kč Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců. Sleva za délku pojistného období -5 % Jiná sleva / přirážka -25 % Saldo přirážek a slev -30 % Celkové roční pojistné po úpravě Kč Pojistné za pojistné období Kč Zpracoval dne Jméno, přijmení / název zástupce pojistitele (získatele): Tomás Zollmann zaměstnanec pojistitele Získatelské číslo: Strana 4 (celkem 5), PDF

5 ZSU - 500/11 Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za škodu: 1. Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistných podmínek se pojištění nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s: a) provozováním tržnic a stánkovým prodejem v tržnicích, b) provozováním zastaváren, heren, non-stop pohostinských zařízení (restaurací, barů apod.), c) provozováním a pořádáním akcí motoristického sportu, paintballových střelnic, bobových a motokárových drah, lanových parků, bungee jumpingu, zorbingu, potápění, parasailingu, surfingu, raftingu, canyoningu a obdobných aktivit, d) provozováním a pořádáním cirkusových představení, poutí a pouťových atrakcí, zábavních parků, e) pořádáním tanečních zábav a diskoték pro více než 500 návštěvníků, f) činností kaskadérů, g) provozováním činnosti, při které je porušována integrita lidské kůže, h) ochranou majetku a osob a službami soukromých detektivů, i) činností agentury práce, j) směnárenskou činností, k) hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem, ražbou tunelů a štol, l) výrobou, opravami, úpravami, přepravou, nákupem, prodejem, půjčováním, uschováváním a znehodnocováním zbraní a bezpečnostního materiálu. 2. Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistných podmínek se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s: a) výsledky projektové, konstrukční, zkušební, analytické, testovací, poradenské, konzultační, účetní, plánovací, výzkumné, překladatelské, zprostředkovatelské a jakékoli duševní tvůrčí činnosti, poskytováním software, zpracováním a poskytováním dat a informací, b) poskytováním technických služeb k ochraně majetku a osob (např. montáž EZS, EPS), c) obchodem s léčivy, d) poskytováním zdravotní a veterinární péče, e) provozováním fit center a solárií, poskytováním kosmetických, masérských, rekondičních a regeneračních služeb a služeb trenérů, f) prováděním geologických prací, g) úpravou a rozvodem vody, výrobou, rozvodem, distribucí a prodejem elektrické energie, plynu, tepla apod., h) obchodem s erotickým zbožím. 3. Z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s: a) nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky (odchylně od čl. IV. odst. 1) písm. r) ZPP P-600/05), b) provozem čerpacích stanic LPG a CNG, výrobou, montáží, opravami, revizemi, prohlídkami a zkouškami plynových a tlakových zařízení a plnění nádob plyny (odchylně od čl. IV. odst. 1) písm. r) ZPP P-600/05), c) provozováním vodovodů a kanalizací, úpravou a rozvodem vody; výluka vyplývající z čl. IV. odst. 1) písm. q) ZPP P-600/05 není dotčena, d) pořádáním kulturních, prodejních a obdobných akcí, pořádáním sportovních akcí, organizováním sportovní činnosti, e) stavbou, opravami a likvidací lodí, f) výstavbou a údržbou přehrad, pracemi pod vodou, poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za škodu, maximálně však do výše ,- Kč ze všech pojistných událostí vzniklých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za škodu. 4. Z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku v souvislosti s: a) výrobou a obchodem s motorovými vozidly a dalšími motorovými dopravními prostředky, včetně jejich součástí a příslušenství, b) výrobou a prodejem pohonných hmot, c) poskytováním technických služeb, d) provozováním útulků a jiných obdobných zařízení pečujících o zvířata, poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za škodu, maximálně však do výše ,- Kč ze všech pojistných událostí vzniklých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za škodu. 5. Je-li sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo pronájmem nemovitosti a/ nebo realitní činností, vztahuje se pojištění na odpovědnost za škodu vyplývající z vlastnictví nebo držby pouze těch nemovitostí, které jsou v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za škodu majetkově pojištěny u Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group. Strana 5 (celkem 5), PDF