mandátní smlouvu o správě nemovitosti:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "mandátní smlouvu o správě nemovitosti:"

Transkript

1 Společenství.. se sídlem. reprezentující ve smyslu zák.č. 72 / 1994, č. 103 / 2000, č. 451 / 2001, č. 437/2003 a č. 171/2005 Sb. v platném znění vlastníky bytů, společných prostor a pozemků náležejících k uvedenému objektu zastoupené předsedou výboru. a místopředsedou výboru.. IČ: na straně jedné (dále jen "společenství") a společnost FPS s.r.o. se sídlem Pod Harfou 938/40, Praha 9, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka jednající jednatelem p. Mojmírem Andrýsem IČ: DIČ: CZ na straně druhé (dále jen "správce") uzavřeli tuto mandátní smlouvu o správě nemovitosti: podle ustanovení 566 a násl. obchodního zákoníku (z.č.513/1991sb.) I. Společenství prohlašuje, že je tvořeno vlastníky bytových jednotek a spoluvlastníky společných částí domu a zastavěných pozemků: v obytném domě č.p.. nacházejícím se na pozemku parc.č.: v katastrálním území. na adrese. Společenství touto smlouvou pověřuje správce, aby jeho jménem a na jeho účet zabezpečil provoz a obstaral správu nemovitostí za podmínek a v rozsahu dle,,, za což se zavazuje hradit správci sjednanou odměnu, a správce toto pověření přijímá. Technická správa - údržba průběžná kontrola funkčnosti objektu zajištění pravidelných revizí u předepsaných zařízení dle příslušných předpisů uzavírání smluv a jejich dodatků s dodavateli jednotlivých služeb 1

2 organizační zajištění výběrových řízení na dodavatele akcí zajištění provozu výtahů zajištění úklidu společných prostor domu, chodníků a ostatních přilehlých ploch (vč. zimního úklidu dle vyhlášky vydané Magistrátem hl. m. Prahy) zajištění zahradnických prací (sekání trávníků, péče o ostatní zeleň) přebírání prací provedených jinými dodavateli a kontrola faktur za tyto práce reklamace vad po provedených opravách v záruční dob 1 x ročně sestavení plánu oprav zajištění zpracování pasportů bytů, nebytových prostor a domů Provozně-správní, ekonomicko-organizační správa vedení a aktualizace přehledné evidence vlastníků (nájemníků) předpis a kontrola záloh na služby a příspěvků na správu domu zpracování změn záloh na služby a příspěvky na správu domu pravidelné zpracování upomínek dlužníkům zpracování vyúčtování záloh na služby zpracování oznámení o výši čerpání z fondu oprav návrh změny výše předpisů v návaznosti na vyúčtování záloh na služby tisk evidenčních listů vždy na základě zvláštní plné moci udělené k uzavření konkrétní smlouvy uzavírání nájemních smluv o užívání bytů v zastoupení vlastníka (družstva, společenství ) přijímání reklamací stavebních vad společných prostor a jejich uplatňování u dodavatele stavby Vedení účetnictví vedení účetnictví vlastníka (zpracování prvotních účetních dokladů, vedení zákonem stanovených účetních knih a evidencí) sestavení roční účetní závěrky a zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob (včetně sestavení výkazu zisku a ztrát, rozvahy a přílohy k účetní závěrce). zajištění styku s bankovním ústavem, sestavení příkazů k úhradě sledování stavu finančních prostředků na účtu vlastníka (vč. prostředků fondu oprav) zpracování čtvrtletních závěrek (sestavení výkazu zisku a ztrát a rozvahy) zpracování čtvrtletních přehledů ekonomické situace objektu průběžné seznamování vlastníka se změnami v legislativě pro něho podstatných a poskytování běžných účetních konzultací týkající se této problematiky II. Komunikace s vlastníkem. 2

3 Veškerá korespondence společenství bude společenství s jeho přesným názvem zasílána správcem na adresu zástupce společenství. Jakékoliv změny v evidenci provede správce na základě písemných dokladů potvrzených statutárními zástupci společenství. Společenství správci neprodleně písemně oznámí změny ve složení výboru, jakož i oprávnění jednotlivých členů výboru. Společenství předá správci podpisové vzory statutárních zástupců. Společenství správci předá fotokopii notářského zápisu osvědčující ustavující schůzi společenství (obsahuje i schválené stanovy) jako přílohu k této smlouvě, kopii výpisu z obchodního rejstříku, osvědčení o registraci k daním na FÚ, případně další dokumenty nezbytné pro řádné vedení správy. Správce předá společenství jako přílohu této smlouvy výpis z obchodního rejstříku Městského soudu v Praze o zápisu. III. Rozhodování vlastníka Společenství rozhoduje a jedná ve všech věcech týkajících se nemovitosti a jejího provozu, v nichž není dle této smlouvy jeho jménem oprávněn či povinen jednat správce. Společenství dále rozhoduje v případech, kdy je jeho rozhodnutí (souhlas) podmínkou jednání správce, a ve všech věcech, ve kterých ho správce o rozhodnutí požádá. Jménem společenství jedná ve všech věcech dle této smlouvy do zvolení výboru společenství zmocněnec a potom již statutární orgán, kterým je výbor společenství. Nevyjádří-li se společenství písemně k návrhu správce do 15 dnů od doručení, nese plnou odpovědnost z případných důsledků za pozdní či žádné vyjádření. IV. Práva a povinnosti správce Veškeré úkony, jež správce při správě nemovitosti činí, koná vždy výhradně jménem společenství. Správce není oprávněn a povinen uzavírat, měnit a rušit smlouvy o pronájmu nemovitostí či jejich částí, bytů a nebytových prostor včetně jejich součástí a 3

4 příslušenství, smlouvy o umístění reklamních či obdobných zařízení a dohody s těmito smlouvami související bez předchozího písemného souhlasu společenství. Uzavírá smlouvy o dodávkách energií a vody, dále o dodávkách služeb spojených s provozem domu a o jeho údržbě a opravách. Obsah smluv a dohod je správce povinen sjednávat tak, aby při respektování obecně závazných norem bylo pro společenství dosaženo maximálního ekonomického efektu. Správce je povinen: vykonávat správu nemovitosti s odbornou péčí a řídit se přitom pokyny mandanta vykonávat správu nemovitosti, aniž by k tomu bez souhlasu mandanta použil třetí osoby, popřípadě převedl některé své povinnosti z této smlouvy na třetí osoby na účet společenství inkasovat od vlastníků příspěvek na FO a platby za služby na základě písemného souhlasu a plné moci od společenství vymáhat dlužné částky případně i s příslušenstvím, které vlastníci bytů, nebytových prostor a společných částí domu a pozemků neuhradili dle předpisu v určeném termínu vést technickou dokumentaci týkající se spravované nemovitosti vést dle platných předpisů účetnictví společenství včetně vypracování daňového přiznání za každý účetní rok umožnit zástupcům společenství nahlédnutí do své evidence týkající se spravované nemovitosti pečovat o řádný technický stav nemovitosti v rozsahu, v němž je tuto péči povinno provádět společenství, zejména provádět či zajišťovat běžnou údržbu, úklid přilehlých prostor k domu dle specifikace a vnitřních prostor, opravy a předepsané prohlídky nemovitosti či jejích součástí bez zbytečného odkladu oznámit společenství potřebu uskutečnění právních úkonů, zejména potřebu uzavření příslušných smluv, ale i potřebu jiných opatření, jako např. potřebu opravy budovy aj. předkládat společenství čtvrtletní účetní uzávěrky (výkaz zisků a ztrát, předvahu a rozvahu) a roční účetní závěrku v případě výskytu vad díla v záruční době, ať havarijních či jiných, v zastoupení společenství připravovat a uplatňovat reklamace vůči zhotoviteli bytového objektu informovat společenství o potřebě generálních oprav (oprav většího rozsahu) či stavebních úprav a předkládat současně návrh na řešení situace včetně cenových nákladů informovat společenství o potřebě doplnění peněžních prostředků na správu domu 4

5 zastupovat společenství v občanskoprávních a správních řízeních se správou nemovitostí souvisejících (po dohodě se zástupci společenství na základě zvláštní písemné plné moci) hradit včas a řádně z peněžních prostředků inkasovaných od členů společenství zálohy na náklady služeb spojených s užíváním nemovitostí. Po posouzení správnosti a odsouhlasení společenstvím hradit včas a řádně vyúčtování případných nedoplatků za služby. dle písemných dispozic společenství hradit z účtu společenství případné veřejné dávky, k jejichž placení je společenství povinno v zájmu společenství i vlastníků bytů a společných částí domu a pozemků dodržovat platné právní předpisy, vyhlášky a nařízení, na nové povinnosti vlastníky upozorňovat a řídit se jimi zajistit opravy a úpravy v bytech spoluvlastníků na jejich objednávku a jejich náklad, ostatní požadavky plnit pouze po předchozím písemném schválení společenstvím dle ustanovení stanov společenství bez souhlasu společenství má správce právo objednat opravu závady havarijního charakteru a funkční závady na společných součástech objektu, které ohrožují majetek či životy a zdraví osob nebo omezují řádnou funkci objektu v případě, že není možné zajistit předchozí souhlas zástupce společenství, tuto skutečnost bez odkladů oznámí zástupci společenství hájit zájmy společenství ohrožené porušením smluv či obecně závazných předpisů a navrhovat společenství zahájení příslušných správních či soudních řízení a po dohodě se zástupci společenství je v nich na jeho náklad zastupovat k žádosti společenství se v případě potřeby dostavit na jednání společenství a informovat o své činnosti podle této smlouvy správce předloží doklad o sjednání pojištění své odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout společenství nebo třetím osobám v souvislosti s výkonem správy a toto pojištění bude na svůj náklad udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy správce zodpovídá společenství za prokazatelné škody, které způsobí při výkonu své činnosti dle této smlouvy svými zaměstnanci, nebo osobami, které za něj vykonávají smluvně zajištěné činnosti zachovávat mlčenlivost o skutečnostech souvisejících se správou nemovitosti a o skutečnostech, které je třeba v zájmu společenství a jeho jednotlivých členů uchovat v tajnosti. Tento jeho závazek potrvá i po ukončení právního vztahu, založeného touto smlouvou. 4. Správce je oprávněn hradit prokazatelné výdaje správy z prostředků na účtu společenství požadovat na společenství doplnění peněžních prostředků na účtu společenství ve sjednaných případech 5

6 z rozhodnutí společenství a na jeho náklady soudně vymáhat dlužné platby od dlužníků pověřit po dohodě se společenstvím zastupováním v řízeních před soudy či správními orgány třetí osobu na účet společenství inkasovat od členů společenství příspěvky na fond oprav ve výši stanovené společenstvím na účet společenství inkasovat od členů společenství zálohy na služby spojené s bydlením. Jejich výši převezme správce po dohodě se společenstvím od předchozího správce inkasovat od členů společenství odměnu za správu ve výši stanovené v čl. VII. této smlouvy 5. Správce není oprávněn zejména jednat v rozporu se stanovami společenství a s ustanovením zákona o vlastnictví bytů v platném znění nemovitost či její část zcizovat či zatěžovat uzavírat smlouvy o úvěru za účelem financování provozu nemovitosti bez souhlasu společenství provádět generální opravy, stavební úpravy či jiné stavební změny nemovitosti V. Práva a povinnosti společenství Společenství má právo stanovit zálohy na služby v předpisu na základě nákladů za předcházející účetní období nahlížet do věcné i finanční evidence týkající se správy nemovitosti obdržet ve sjednané lhůtě účetní závěrky (výkaz zisků a ztrát, předvahu a rozvahu) a roční účetní závěrku správy nemovitosti Společenství má právo a povinnost rozhodovat o návrzích správce kontrolovat výkon správy v případě, že uzavře/změní smlouvu o pojištění nemovitosti, předat správci kopii pojistné smlouvy do 15 dnů od podpisu smlouvy 6

7 předat správci stanovy společenství, ve kterých budou stanoveny povinnosti a práva členů společenství, stanovy budou tvořit přílohu výtisku této smlouvy pro správce předat správci evidenci bytů a nebytových prostor před podpisem smlouvy. platit veškeré smlouvou dohodnuté platby Společenství se zavazuje poskytovat správci veškerou součinnost nutnou pro řádný výkon správy nemovitosti, zejména předávat správci veškeré informace a doklady týkající se spravované nemovitosti a zvláště bez odkladů odevzdat do účtárny účetní doklady, které musí být pojaty do účetnictví. Jestliže společenství zrealizuje akce nad rámec této smlouvy (např. nástavbu apod.), které zakládají povinnost rozšíření účetní evidence právnické osoby, má za povinnost vstoupit do jednání se správcem a dojednat podrobnosti promítnutí nových skutečností do účetnictví a chodu správy. společenství se zavazuje předat správci přehled vlastnických podílů jednotlivých vlastníků jednotek (a průběžně jej v případě změn aktualizovat). Tyto údaje jsou nezbytné pro vyúčtování fondu oprav. vystavit plnou moc správci v rozsahu jeho oprávnění a na požádání ji obnovovat Důsledky vyplývající z neplnění tohoto závazku jdou k tíži společenství. VI. Finanční hospodaření Výdaje správy nemovitostí budou financovány především z příjmů z nemovitosti a počátečních a doplňkových plateb společenství. Společenství založí běžný účet v bance, který bude užíván pro účely správy, údržby a oprav nemovitosti (dále "běžný účet správy"). Výpisy z tohoto účtu bude pravidelně společenství zasílat správci. Zjistí-li správce, že součet peněžních prostředků na účtu správy je nižší než ,- Kč, má právo písemně požádat společenství, aby neprodleně doplnil fin. prostředky minimálně na uvedenou výši a společenství se zavazuje, že v dohodnuté lhůtě chybějící částku doplní. 4. Nesplní-li společenství svoji povinnost dle bodu a správce nebude moci výdaje spojené se správou nemovitosti hradit, ponese důsledky z této situace plynoucí v plné výši společenství. 7

8 5. Roční účetní závěrka a daňové přiznání 5. Správce je povinen předložit společenství vždy do 28. února roku následujícího roční účetní závěrku za předchozí účetní rok, která bude obsahovat: - výkaz zisků a ztrát za daný rok - předvahu za daný rok - rozvahu za daný rok - dokladovou inventarizaci pohledávek a závazků Příjmy a výdaje ze služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor budou vyúčtovány vlastníkům bytů do 3 měsíců po získání dokladů k tomuto vyúčtování nezbytných, nejpozději však do následujícího roku. Pokud správce v této lhůtě potřebné podklady pro vyúčtování nebude mít k dispozici, je povinen tuto skutečnost společenství písemně oznámit a navrhnout řešení situace. Daňové přiznání (daň z příjmu právnické osoby) bude zástupcům společenství předáno k podpisu do 15. následujícího roku. 5. Společenství se zavazuje, že do 15 dnů od doručení roční účetní závěrky se k ní vyjádří a rozhodne o užití případného zůstatku hospodaření. Pokud společenství nerozhodne, ponechá správce zůstatek na účtu správy. VII. Odměna správce Za správu nemovitostí přísluší správci měsíční odměna ve výši.. Kč za bytovou a.. Kč za parkovací stání / měsíc + DPH. Ceny jsou platné pro rok K cenám přísluší DPH v zákonem stanovené výši. V objektu je.bytů a. garážových stání. Odměna správce je splatná vždy do 10. dne následujícího měsíce. Nepostačují-li k úhradě likvidní prostředky, má správce právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 8

9 Stanovená odměna bude 1 x ročně valorizována vždy k běžného roku podle indexu vývoje spotřebitelských cen uváděného pro oblast služby Českým statistickým úřadem v bulletinu "Aktuální statistické informace" pro měsíc prosinec předcházejícího roku. Tato valorizace bude vždy předem projednána a odsouhlasena společenstvím. VIII. Čas plnění Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Povinnost správce plnit smluvní závazky vzniká dnem předání a převzetí nemovitosti. O předání a převzetí bude sepsán protokol podepsaný smluvními stranami. Nebude-li s nemovitostí předána úplná technická či smluvní dokumentace, zavazuje se správce pořídit na vyzvání společenství její nové vyhotovení, kopie či stejnopisy do 6 měsíců ode dne objednání, za což společenství uhradí odměnu ve výši dle předem dohodnuté výše; tato odměna je součástí výdajů správy nemovitosti. Smluvní vztah založený touto smlouvou zanikne: a) písemnou dohodou stran ke sjednanému datu b) uplynutím výpovědní lhůty, která činí 3 měsíce a počíná běžet od dne následujícího měsíce po prokazatelném doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. c) dnem následujícím po doručení písemného odstoupení společenství od smlouvy v případě prokazatelného závažného porušování této smlouvy správcem. Za závažné porušení smlouvy, které odůvodňuje odstoupení od smlouvy se považuje zejména nesplnění některé z povinností správce uvedených v čl. VI., odst. 5.1 smlouvy a dále opakované neplnění povinností správce podle této smlouvy přes písemnou urgenci společenství. IX. Ustanovení závěrečná Za prodlení s plněním peněžitých závazků dle této smlouvy je dlužník povinen uhradit věřiteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení, nestanoví-li smlouva v konkrétním případě jinak. Za prokazatelné prodlení správce s plněním jeho povinností podle této smlouvy v termínu stanoveném smlouvou nebo v termínu dohodnutém se společenstvím, je 9

10 správce povinen zaplatit společenství smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den trvání prodlení. Toto ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na nárok společenství domáhat se náhrady škody způsobené porušením smluvní povinnosti jejíž plnění je zajištěno ujednáním o smluvní pokutě. Správce touto smlouvou nepřebírá jakékoliv závazky společenství k třetím osobám, vzniklé do dne účinnosti smlouvy. Vady stavebního díla (funkční a vzhledové), které vznikly prokazatelně vadným projektovým řešením nebo nekvalitním provedením stavebních prací nelze označovat za špatnou práci správce. Správce tyto vady nezpůsobil ani nemohl jejich důsledky před započetím správy zmírnit. 4. Tato smlouva může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran. 5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou stranu a smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem. Praha dne: předseda Výboru FPS s.r.o. Mojmír Andrýs, jednatel.. místopředseda Výboru 10