ÚČTOVÁNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK A JEJICH SPECIFIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚČTOVÁNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK A JEJICH SPECIFIKA"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ÚČTOVÁNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK A JEJICH SPECIFIKA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Jana ROUPCOVÁ st. Vedoucí bakalářské práce: Ing. Petra PTÁČKOVÁ MÍSAŘOVÁ, Ph.D. Znojmo, 2013

2 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že bakalářskou práci Účtování společenství vlastníků jednotek a jejich specifika jsem vypracovala samostatně pod vedením Ing. Petry Ptáčkové Mísařové, Ph.D. a za použití odborné literatury a jiných zdrojů uvedených v seznamu použité literatury. Ve Znojmě 23. dubna 2013 Jana ROUPCOVÁ st.

3 PODĚKOVÁNÍ Tímto bych chtěla poděkovat své vedoucí bakalářské práce paní Ing. Petře Ptáčkové Mísařové, Ph.D. za pomoc při zpracování bakalářské práce, za její vstřícný přístup, cenné podněty, připomínky a rady.

4

5

6 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá procesem založení a vznikem společenství vlastníků jednotek, charakteristikou a specifikací účetních metod a postupů při účtování společenství vlastníků a bytového družstva. Analýzou základního financování společenství vlastníků jednotek je vyvozen teoretický rámec účtování společenství vlastníků jednotek. Dále se zabývá rozdílem účtování a zdaňování příjmů bytového družstva, společenství vlastníků jednotek a jednotlivých vlastníků. Závěrečná část je věnována účetní závěrce společenství vlastníků a navrhuje vhodná řešení k problémům, jež se v praxi objevují. Klíčová slova: společenství vlastníků jednotek, bytová družstva, vlastníci jednotek, správa domu, účetnictví. ABSTRACT This bachelor s thesis deals with the way homeowners associations are established, the description and analysis of accounting methods and accounting procedures applied by homeowners associations and housing cooperatives. By analysing principles of homeowners associations funding, a theoretical framework of their accounting is derived. Further, the thesis deals with the difference between bookkeeping and taxation of income of housing cooperatives, homeowners associations and individual homeowners. The final section is devoted to financial statements of homeowners associations, addresses main issues encountered in practice and proposes possible solutions. Key words: homeowners associations, housing cooperatives, homeowners, condominium management, accounting.

7 OBSAH 1 ÚVOD 9 2 CÍL PRÁCE A METODIKA 10 3 TEORETICKÁ ČÁST VÝVOJ PRIVATIZACE BYTOVÉHO FONDU VZNIK NOVÝCH FOREM PO PRIVATIZACI SDRUŽENÍ S PRÁVNÍ SUBJEKTIVITOU SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM DRUŽSTVO PŮVODNĚ VZNIKLÁ DRUŽSTVA A JEJICH PRIVATIZACE SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ÚČETNICTVÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK A BYTOVÝCH DRUŽSTEV ÚČETNÍ PŘEDPISY ÚČETNÍ POSTUPY ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DOTACE DANĚ A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DAŇ Z PŘÍJMŮ DAŇ Z NEMOVITOSTÍ DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY OSTATNÍ DANĚ 31 4 PRAKTICKÁ ČÁST ÚČTOVÁNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK NÁKLADY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK VÝNOSY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DOTACE NA TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ PRONÁJEM SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU MAJETEK ZÁVAZKY ÚČTOVÁNÍ BYTOVÉHO DRUŽSTVA 39 6

8 4.2.1 ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ DRUŽSTVA ROZDÍLY ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ DRUŽSTVA, SVJ 41 A JEDNOTLIVÝCH VLASTNÍKŮ ÚČTOVÁNÍ A ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK TŘEBÍČ ODSTRANĚNÍ CHYB V ÚČTOVÁNÍ A ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ SVJ 47 5 ZÁVĚR 49 6 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 51 7

9 ABECEDNÍ SEZNAM UŽITÝCH ZKRATEK ČSOB ČÚS IOP IPRM OBCHZ SVJ ZÚČ ZOVB ZDP Československá obchodní banka České účetní standardy Integrovaný operační program Integrovaný plán rozvoje měst Obchodní zákoník Společenství vlastníků jednotek Zákon o účetnictví Zákon o vlastnictví bytů Zákon o dani z příjmů právnických osob 8

10 1 ÚVOD Bydlení je pro mnohé z nás základní lidskou potřebou, avšak ještě donedávna nebylo vlastní bydlení úplnou samozřejmostí. V minulosti byly byty nedostatkovou komoditou, což přetrvávalo až do zhruba přelomu tisíciletí, kdy developerské firmy za pomoci bank, které poskytovaly výhodné úvěry a hypotéky, během krátké doby zahltily trh. Ale také slovo bydlení znamená pohodu, odpočinek, klid. Radost z toho, že tam kde bydlíme i vlastně žijeme a není to jen doslova prostor, kde trávíme volný čas, kde přespáváme, ale je to domov a ten je pro každého z nás to nejdůležitější v životě, je to místo, kde se lidé stávají rodinou, vychovávají děti, plánují svoji budoucnost. Svůj domov můžeme mít ve vlastním rodinném domě, nebo se můžeme rozhodnout zvolit bydlení v bytovém domě. Pro většinu z nás, kteří hledají vytoužený byt, je jedním z důležitých hledisek budoucí právní vztah k bytu, k dané nemovitosti. Většina kupujících již dlouhodobě preferuje byt v osobním vlastnictví oproti bytu ve vlastnictví družstva a netuší, co vůbec obnáší být majitelem bytové jednotky. Dohodnout se s ostatními na společných problémech a navíc vybrat ze svých řad ty, kteří jsou ochotni zastávat funkci statutárního orgánu a tak svůj volný čas zaměřit na starosti a zajištění fungování celého domu. Historie privatizace bytového fondu a vznik právnických osob jako nového vlastníka bytových domů sahá do počátku devadesátých let, kdy se původní vlastníci potýkali s mnoha problémy, nebyla dostatečná právní podpora, nebyly žádné zkušenosti, vznikal zákon o vlastnictví bytů a postupně se novelizoval, vznikaly první vzorové stanovy pro společenství vlastníků. Od té doby uběhlo téměř dvacet let, ustálily se právní normy, nabylo se spousty zkušeností se správou těchto vlastnických domů. Mnohé společenství vlastníků se zapojily do dotačních programů, celá sídliště nejsou jen šedý beton, ale v rámci dotací Panel, Zelená úsporám byla provedena revitalizace, tj. zateplení, výměna oken a vnitřní úpravy, výtahy a zmodernizovalo se opět bydlení. 9

11 2 CÍL PRÁCE A METODIKA Hlavním cílem práce je na základě analýzy financování společenství vlastníků jednotek stanovit teoretický rámec účtování, následně pak vyvodit obecný přístup účtování pro Společenství vlastníků jednotek Třebíč, který povede k odstranění chyb v účtování. Dílčím cílem je nalézt rozdíl mezi účtováním a zdaňováním příjmů družstva, společenství vlastníků a jednotlivých vlastníků. Je totiž důležité při účtování a zdaňování těchto zmíněných subjektů rozlišovat, jedná-li se o družstvo, společenství vlastníků, či přímo vlastníky bytových jednotek. Účtování se liší účetními předpisy a postupy. Zdaňování příjmů se liší zdaněním právnické osoby a zdaněním fyzické osoby. Tato práce má identifikovat nedostatky a úpravy v tom smyslu, aby nedocházelo k chybám vznikajících nesprávným pochopením odlišností obou právních forem, jak společenství vlastníků jednotek, tak bytového družstva. Společenství vlastníků jednotek na rozdíl od bytového družstva nemá hlavní předmět činnosti podnikání a tím má odlišné účetní předpisy, účetní metody i účetní potupy, i když ve stanovách jak společenství vlastníků jednotek i bytového družstva mají předmět činnosti shodný, tj. správa domu a pozemku. Postup práce: 1. Studium literatury 2. Teoretický rámec účtování společenství vlastníků jednotek 3. Analýza financování společenství vlastníků jednotek 4. Porovnání rozdílů účtování a zdaňování družstva a společenství vlastníků jednotek Použitými metodami v bakalářské práci je metoda deskripce, která spočívá v popisu teorie vzniku nové právnické osoby a to společenství vlastníků jednotek a bytového družstva, rozdílností právních předpisů. Dále pak analýza shodných a rozdílných jevů a to hlavně v rozdílnosti jak účtování společenství vlastníků jednotek a bytového družstva, tak zdaňování společenství vlastníků, bytového družstva a jednotlivých vlastníků. Pak následuje syntéza zjištěných výsledků, kde na konkrétním společenství vlastníků jednotek budou zjištěné rozdíly v účtování a zdaňování příjmů 10

12 3 TEORETICKÁ ČÁST 3.1 VÝVOJ PRIVATIZACE BYTOVÉHO FONDU Před vznikem společenství byly původními vlastníky převážně: - Bytová družstva - Obce - Jiné právní subjekty (např. nezprivatizované státní podniky, firmy vzniklé privatizací) - Fyzické soukromé osoby. Zákonem č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů došlo k odstátnění stávajícího státního bytového fondu, což byl první krok privatizace a do majetku obcí zdarma přešly bytové domy a pozemky tvořící s nimi jeden funkční celek. Marta Neplechová ve své knize Účetnictví pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek od A do Z 1 uvádí, že obce se staly správci bytového fondu a tento krok pro většinu obcí znamenal velkou finanční zátěž. Obcím scházely finanční prostředky, protože v té době regulované nájemné nepokrývalo veškeré náklady spojené s provozem a údržbou domu a takto vzniklá situace vyžadovala zřízení organizace, která by toto problematiku byla schopna vyřešit. A tak se na základě obchodního zákoníku obecní a městské úřady pokusily najít řešení, takže zakládaly společnosti s ručením omezeným a tento trend je zachován dodnes zvláště u domů s velice lukrativními nebytovými prostory. Takto získané finanční prostředky jsou využity na pokrytí nákladů spojených s provozem domu. Jinou možností, které obce využily a tím se vypořádaly s nedostatečnou tvorbou finančních prostředků nutných ke správě domu, byl prodej bytového fondu nájemcům, kteří v těchto domech bydlí. Variantami, jak tuto situaci řešit byl buď prodej jednotlivých bytů nájemcům podle zákona o vlastnictví bytů, nebo prodej celých domů právnické osobě založené nájemníky, třetí možností pak byl prodej domů do podílového spoluvlastnictví nájemníků. 1 NEPLECHOVÁ, Marta. Účetnictví pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek od A do Z včetně příkladů souvztažností. 4.aktualizované vyd. Olomouc: ANAG, s. ISBN , str

13 Ukázalo se však, že první varianta, tedy prodej jednotlivých bytů jednotlivým fyzickým osobám podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, přináší vyšší náklady v podobě zpracování prohlášení vlastníka vloženého do katastru nemovitostí, kterým se rozdělí dům na jednotlivé byty a jsou potom posuzovány jako jednotlivé nemovitosti s tím, že společné prostory a pozemky, na kterých nemovitost stojí, jsou rozpočítány poměrem jako podíl na společných částech domu. Dále jsou to smlouvy o převodu jednotlivým zájemcům a výsledkem je, že ne všechny bytové jednotky byly prodány a obcím tak zůstávají některé bytové jednotky dál ve vlastnictví. Výhodou je, že nájemník se přímo stává vlastníkem bytu. Druhá varianta, a to prodej celých domů právnické osobě založené nájemníky, se realizuje smlouvou o převodu, kde na jedné straně je vlastník a na straně druhé je právnická osoba, zpravidla družstvo, které je vytvořeno z řad nájemníků, kteří mají o koupi zájem a tvoří nadpoloviční většinu nájemců. V tomto případě odpadá prohlášení vlastníka a ocenění jednotlivých bytů. Tato varianta se jevila jako nejlepší možný způsob, ale co je nutné vzít v úvahu, je to, že zakladateli této právnické osoby jsou nájemci a zároveň mají i k těmto bytům nájemní vztah, což způsobilo mnohá nedorozumění, kdy se změnil jen pronajímatel. Družstvo může také vzniknout jen dočasně za účelem zakoupení celého domů a následně prodat byty nájemníkům. A zde nastává otázka, která varianta je lepší? Zda zvolit osobní nebo družstevní vlastnictví bytu. Výhodná pro nájemníky je koupě celého domu, zvláště pro ty, kteří nemohou byt zaplatit ihned a nevýhodná pro ty, kteří mají okamžité peněžní prostředky na zaplacení bytu a co je důležité pro rozhodnutí, že nekupují byt do vlastnictví, ale pouze podíl na celém domě. 1.července 2000 vstoupil v účinnost zákon č. 103/2000 Sb., který upřesňuje vznik společenství vlastníků a jeho zápis do obchodního rejstříku. 3.2 VZNIK NOVÝCH FOREM PO PRIVATIZACI SDRUŽENÍ S PRÁVNÍ SUBJEKTIVITOU Formou právnické osoby, kterou si mohou nájemci zvolit je podle občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zvláště pak novelou č. 509/1991 Sb., sdružení s právní subjektivitou. Dalším zákonem, který řeší občanská sdružení za účelem správy bytového domu je zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. 12

14 Nevýhodou těchto sdružení je, že mohou vykonávat jen správu domu a nesmí být založeny za účelem podnikání, např. pronajímání nebytových prostor SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM Další formou právnické osoby je společnost s ručením omezeným ve smyslu obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (zvláště pak 105 až 153e). Společnost s ručením omezeným může být založena fyzickou i právnickou osobou, dále pak i jednou osobou a může mít pouze padesát společníků. Tato právnická osoba je vždy účetní jednotkou bez ohledu na výši obratu a vede účetnictví, kde právní úprava je dána zákonem o účetnictví, vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a českými účetními standardy pro podnikatele. Společnost vzniká za účelem odkoupení bytového domu a jeho hlavní činností je pronajímání bytů společníkům a s tím související i služby spojené se správou domu. Marta Neplechová ve své knize Účetnictví pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek od A do Z 2 uvádí, že nevýhodou zvolení této formy je složení vkladu, který pro každého společníka představuje Kč, což nestačí na úhradu kupní ceny domu a tak dochází k upsání dalších vkladů, kdy vzniká celá řada komplikací s jejich úhradou a v neposlední řadě i ke změně ve společenské smlouvě a dalším nemalým problémem je změna společníka, kdy prodá byt a tím i svůj obchodní podíl. Praxe ukázala, že tato právní forma pro správu domů není tou vhodnou a v současné době se již nevyužívá DRUŽSTVO Více využívanou formou správy domu jsou družstva vzniklá po roce 1991 založena nájemci bytů v obecním či podnikovém domě k jeho koupi. Tato družstva mají jiný základ financování než družstva vzniklá před rokem 1991, což jsou stavební bytová družstva. Družstvo je založené stejně jako společnosti s ručením omezeným podle obchodního zákoníku, zvláště pak , kde je stanoveno: družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, založené za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb 2 NEPLECHOVÁ, Marta. Účetnictví pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek od A do Z včetně příkladů souvztažností. 4.aktualizované vyd. Olomouc: ANAG, s. ISBN , str

15 svých členů. 3 Družstvo musí mít nejméně pět členů, což neplatí, jsou-li jeho členy alespoň dvě právnické osoby. Do družstva mohou přistupovat i další členové a zároveň může docházet i k zániku členství dosavadních členů. Družstvo odpovídá za závazky svým majetkem a to nejen majetkem základním, ale celým svým majetkem a členové družstva neručí za jeho závazky. Členové mají však uhrazovací povinnost, která kryje ztrátu vzniklou z jeho hospodaření a tato povinnost nesmí být vyšší než je trojnásobek členského vkladu. Základní kapitál tvoří souhrn členských vkladů, k jejich splacení se členové družstva zavázali a podmínkou vzniku členství je splacení členského vkladu, tzv. základního členského vkladu. Zapisovaný základní kapitál je stanoven na dolní hranici Kč. Obce nebo podniky prodávají nájemníkům bytové domy, kteří v těchto domech bydlí. Buď jim prodají celý dům nebo jednotlivé byty. Celý dům je prodán družstvu s tím, že nájemcičlenové družstva hradí pohledávky spojené s nákupem domu. Pokud je družstvo založeno maximálně 3 měsíce před koncem kalendářního roku, nemusí k příslušného roku sestavovat účetní závěrku v souladu s 4 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Účetní závěrka následujícího roku bude mít o toto období více měsíců. 4 Výhodou družstev založených k privatizaci bytového fondu je, že jsou založeny větším počtem členů a tím jsou větší finanční zdroje jak pro koupi domu, tak i pro jeho správu. Nevýhodou je tak jako společnosti s ručením omezeným k problémům a komplikacím v rozhodovacích otázkách. Přeměna podílového spoluvlastnictví budovy na vlastnictví jednotky je v současné době docela často diskutovaným problémem a ve svém článku JUDr. František Lébl v časopise Byt magazín 5 k tomu poskytuje základní orientaci: zákon o vlastnictví bytů 5 odst. 6 upravuje, že podle něhož mohou vlastníci všech jednotek v domě formou notářského zápisu uzavřít OBCHZ 4 VYŠTEJNOVÁ, Alena. Účetnictví bytových družstev. 1.vyd.Praha: Linde, s. ISBN , str LEBL, František. Přeměna podílového spoluvlastnictví budovy na vlastnictví jednotek. Časopis Praktik+Byt magazín, roč XVIII, č. duben 2013 str. VII. 14

16 dohodu o tom, že vlastnictví jednotek změní na podílové spoluvlastnictví budovy. Tento zpětný proces má za následek zánik vlastnictví jednotek a vznik podílového spoluvlastnictví, přičemž velikost spoluvlastnických podílů na budově se rovná velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu PŮVODNĚ VZNIKLÁ DRUŽSTVA A JEJICH PRIVATIZACE Počátkem 90. let, zejména pak v roce 1992 zasahuje do bytového družstevnictví nový trend, a to vlastnické bydlení. Zákon č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů ukládá povinnost převést byt jako jednotku do vlastnictví člena bytového družstva, tzv. nájemce, který měl povinnost vyzvat bytové družstvo k jeho převodu a lhůta pro tento převod byla stanovena do , podmínkou bylo doplacení úvěru poskytnutého na jeho výstavbu. Většina členů tento termín splnila a pořádala o převod do osobního vlastnictví, termín pro uskutečnění však zvolila po řádném splacení původního úvěru na výstavbu. A tak dochází k tomu, že družstevní dům je prohlášením vlastníka zapsaného na katastru nemovitostí, rozdělen na jednotky. Dochází k tomu, že vznikají společenství vlastníků, ale zároveň některé byty jsou i nadále ve vlastnictví družstva. Až novelizací zákona o vlastnictví bytů č. 103/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů dochází k právní úpravě: v družstvu se obvykle hlasuje podle zásady co člen, to hlas, kdežto ve společenství (které je právní novinkou z roku 2000) podle zásady co metr čtvereční podlahové plochy, to hlas. 6 Ve své práci bych se na tuto problematiku více zaměřila v kapitolách účetnictví bytových družstev SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství vlastníků jednotek je definováno legislativní normou, která je stěžejní a obsahuje právní rámec pro vznik a existenci této právnické osoby a tím je zákon č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (dále je zákon o vlastnictví bytů ), v 9, odst. 1 je definováno jako: Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnická osoba, která je způsobilá vykonávat práva a zavazovat 6 Článek Realit. Autor JUDr. Dan Holubkov [online]. Dostupný na: [citováno ] 15

17 se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu (dále jen správa domu ), popřípadě vykonávat činnosti v rozsahu tohoto zákona a činnosti související s provozováním společných částí domu, které slouží i jiným fyzickým nebo právnickým osobám. Společenství může nabývat věci, práva, jiné majetkové hodnoty, byty nebo nebytové prostory pouze k účelům uvedeným ve větě první. 7 Tento zákon upravuje: Vznik spoluvlastnictví jednotek Práva a povinnosti vlastníků jednotek, tj. bytů a nebytových prostor Vzájemné vztahy vlastníků jednotek Spoluvlastnictví společných částí domu Práva a povinnosti subjektů v souvislosti se vznikem a s převodem nebo přechodem spoluvlastnictví budovy A také některá práva a povinnosti při výstavbě bytů a nebytových prostorů. Dalším předpisem, který doplňuje zákon o vlastnictví bytů jsou vzorové stanovy podle zákona č. 322/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kde v čl. III je upraven předmět činnosti společenství: Správou domu se rozumí zajišťování: 8 Provozu domu a pozemku, Údržby a oprav společných částí domu, Protipožárního zabezpečení domu, včetně hromosvodů, Revizí a oprav společných částí technických sítí, rozvodů elektrické energie, plynu, vody a odvodu odpadních vod, tepla a teplé užitkové vody včetně radiátorů, vzduchotechniky, výtahů, zařízení pro příjem televizního a rozhlasového signálu a elektrických sdělovacích zařízení v domě a dalších technických zařízení podle vybavení domu, Revizí s oprav domovní kotelny či výměníkové (předávací) stanice v rozsahu a způsobem odpovídajícím skutečným vybavením domu, Prohlídek a čištění komínů, Administrativní a operativně technické činnosti spojené se správou domu, včetně 7 9, odst.1 ZOVB 8 Zákon č. 322/2000 Sb., nařízení vlády, kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek. Čl. III, odst

18 vedení příslušné technické a provozní dokumentace domu, Správy jednotek, které jsou ve spoluvlastnictví všech členů společenství, Dalších činností, které vyplývají pro společenství z právních předpisů a technických postupů spojených se správou domu. Podle 9, odst. 3 zákona o vlastnictví bytů: společenství vzniká v domě s nejméně pěti jednotkami, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků, a to dnem doručení listiny s doložkou o vyznačení vkladu do katastru nemovitostí nebo jiné listiny, kterou příslušný státní orgán osvědčuje vlastnické vztahy k jednotce, poslednímu z těchto vlastníků Výše uvedený okamžik vzniku je konstitutivní. Do se dle 10 zákona zapisovalo společenství vlastníků jako právnická osoba do obchodního rejstříku. Od dle novelizovaného 10, odst. 1 do speciálního rejstříku vedeného příslušným soudem. Tento zápis je deklaratorní, nepovažuje se za okamžik vzniku této právnické osoby. K deklaratornímu vzniku jsou nutné postupné kroky, a to ustavující schůze společenství vlastníků, která se koná za přítomnosti notáře a je z ní pořízen notářský zápis. Ustavující schůzi je povinen svolat původní vlastník do 60 dnů po konstitutivním vzniku a jsou schváleny stanovy a voleny statutární orgány. Na základě konání ustavující schůze, kdy byly schváleny stanovy a zvoleny statutární orgány, se podává návrh na zápis do rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeného soudem. Od okamžiku konstitutivního vzniku právnické osoby až do okamžiku zvolení statutárních orgánů, vystupují vůči třetím osobám pouze jednotliví vlastníci jednotek jako samostatné osoby. Společenství vlastníků je specifická forma právnické osoby, která vznikla ze zákona bez předchozího projevu vůle jeho jednotlivých členů. Zákon o vlastnictví bytů řeší i situaci, kdy by se nesešlo shromáždění vlastníků a nedošlo k volbě orgánů společenství. Funkci orgánu společenství plní vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí nejméně jednu polovinu, jinak vlastníci jednotek, kteří se stali členy společenství dnem jeho vzniku. Vznik členství ve společenství vlastníků jednotek vzniká současně s převodem nebo přechodem vlastnictví jednotek a toto nelze žádnou dohodou vyloučit. U ostatních vlastníků vzniká dnem nabytí vlastnictví k jednotce. Členové společenství získávají spolu s vlastnictvím jednotky některá práva a také povinnosti dané zákonem o vlastnictví bytů a stanovami 17

19 společenství. Především se musí podílet na správě domu, a to v míře svého spoluvlastnického podílu na společných částech domu, pokud si rozsah vlastníci neupraví jinak. Správa domu představuje hlavně správu, provoz a opravy společných částí domu a tomu také odpovídající předem určená výše finančních prostředků, které slouží k tomu, aby společenství bylo schopné pokrýt pokud možno veškeré předpokládané budoucí náklady. Každý vlastník také ručí za veškeré závazky společenství a to takovou mírou, která odpovídá velikosti jeho spoluvlastnického podílu na společných částech domu. A tady je důležité si uvědomit, že by všem vlastníkům nemělo být lhostejné, co se v objektu děje, měli by se zúčastnit schůzí a rozhodování. V článku Společenství vlastníků komunistické principy v tržních podmínkách, 9 Kateřina Trnková uvádí, že v současném tržním hospodářství se bydlení, což je základ pro každého člověka, mít svůj domov, opírá o myšlenku fungování komunistické společnosti a to, že když všichni mají všechno společné, spíš upadá než by vzkvétalo a o tom se přesvědčují také i někteří vlastníci bytových domů. Na svolaných schůzích je nedostatečný počet vlastníků, kteří nejsou oprávněni dle stanov rozhodovat o větších investicích a když už se sejde potřebný počet usnášeníschopných vlastníků, tak zase nemají zájem investovat do těch společných částí, které je netíží. Dalším problémem, který se objevuje, je vytvořit nový výbor. Ten původní již rezignoval, protože byla spousta starostí a stálé dohady s nezodpovědnými vlastníky. Oproti tomu, ale je zase spousta společenství vlastníků, která se o svůj dům starají s péčí řádného správce a jejich dům vzkvétá, využili a využívají možnosti dané státem v podobě různých dotací na úsporu tepla, dotací na částečnou úhradu úroků z úvěrů a tím mají správný odpovědnostní vztah k majetku. Společenství vlastníků má nejvyšší a výkonné orgány dle zákona o vlastnictví bytů a dále pak volitelné orgány, které vznikají dle specifických potřeb společenství. Jedná se o: Shromáždění vlastníků jednotek (dále jen shromáždění ) Výbor společenství (dále jen výbor ), pokud není zvolen výbor, pak vlastník jednotky je pověřen výkonem funkce shromážděním vlastníků (dále jen 9 TRNKOVÁ, Kateřina. Společenství vlastníků komunistické principy v tržních podmínkách. Časopis: bytová družstva SVJ správa domů, 2012, roč. IX, č. 3, str

20 pověřený vlastník ) Další orgány podle stanov SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Nejvyšším orgánem společenství vlastníků jednotek je shromáždění. První schůzi svolává původní vlastník a to nejpozději do 60 dnů po vzniku společenství. Na této schůzi je účasten notář, který pořídí notářský zápis, jenž obsahuje zápis o průběhu schůze, o volbě a složení orgánů společenství a o schválení stanov, které jsou jeho přílohou. Pokud se nesejde shromáždění vlastníků k volbě společenství nebo nejsou-li tyto orgány zvoleny, plní funkci orgánů společenství vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí nejméně jednu polovinu, jinak vlastníci jednotek, kteří se stali členy společenství dnem jeho vzniku. 10 Obdobná situace nastává, pokud nejsou schváleny stanovy, v takovém případě se řídí společenství vlastníků stanovami, které vydala vláda ve svém nařízení č. 322/2000 Sb., a společenství se jimi řídí do chvíle, než schválí své vlastní stanovy. Podle zákona o vlastnictví bytů je důležité a tímto také specifické hlasování členů společenství o vybraných záležitostech na shromážděních vlastníků jednotek: Souhlas všech vlastníků je nutný pro: - Změnu účelu užívání stavby, - Změnu stavby. Tříčtvrtinová většina všech vlastníků je nutná pro: - Modernizace, rekonstrukce - Stavební úpravy Opravy společných částí domu pokud se výše nezmění vnitřní uspořádání domu ani velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu. Tříčtvrtinová většina přítomných hlasů je nutná pro: - Schválení a změna stanov 10 9, odst. 9 ZOVB 19

21 - Usnesení o věcech, jež jsou obsahem prohlášení vlastníka - Rozúčtování cen služeb - Uzavření smlouvy o zástavním právu k jednotkám. V případě, že členy společenství jsou jen tři vlastníci, je nutný pro přijetí usnesení souhlas všech vlastníků VÝBOR Výkonným orgánem společenství vlastníků je výbor, složený z minimálně tří členů, kteří rozhodují o věcech týkajících se správy domu, pokud tato rozhodnutí není vyhrazeno shromáždění vlastníků. Výbor nebo pověřený vlastník je volen shromážděním vlastníků a jejich funkční období nesmí překročit 5 let a je určeno stanovami. Výbor zejména: Zajišťuje plnění usnesení shromáždění a odpovídá za svou činnost. Na základě rozhodnutí shromáždění uzavírá smlouvy ve věcech předmětu činnosti společenství, zejména k realizaci oprav modernizací, rekonstrukcí, pojištění domu a zajišťuje dodávky služeb spojených s užíváním jednotek. Zajišťuje vedení účetnictví a předložení přiznání k daním, pokud tato povinnost vyplývá z právních předpisů. Připravuje podklady pro jednání shromáždění, svolává shromáždění, předkládá shromáždění zprávu o plnění závazků ze smluv uzavřených na základě rozhodnutí shromáždění. Zajišťuje řádné vedení písemností společenství. Sděluje jednotlivým členům společenství podle usnesení shromáždění výši příspěvků na náklady spojené se správou domu a pozemku a výši záloh na úhradu za služby, včetně jejich vyúčtování a v případě záloh na služby i vypořádání. Výbor SVJ vymáhá jeho jménem plnění povinností uložených členům společenství dle 9a odst. 3. Podle 9 odst. 13 ZOVB je výbor oprávněn jednat jménem SVJ navenek ve všech věcech. Je tedy orgánem statutárním ve smyslu 20 odst. 1 ObčZ. Jako statutární orgán vystavuje v řízeních, ve kterých je dána aktivní nebo pasivní legitimace SVJ. Dle 9 odst. 11 ZOVB musí být výbor alespoň tříčlenný. Horní hranice počtu jeho 20

22 členů není v ZOVB stanovena. Lze tedy předpokládat, že bude určena shromážděním před volbou výboru. Je vhodné, aby výbor měl lichý počet členů. Dalšími náležitostmi rozhodování výboru je ze ZOVB nezabývá (upravuje je pouze u shromáždění). Obdobné postavení jako výbor má pověřený vlastník. 11 Výbor společenství vlastníků je povinen do 60 dnů od svého zvolení podat ke krajskému soudu návrh na zápis do tzv. rejstříku společenství vlastníků jednotek. K návrhu přikládají: Výpis z katastru nemovitostí pro dům s byty a nebytovými prostory; Notářský zápis o průběhu první schůze shromáždění, na níž byly schváleny stanovy společenství a zvoleny orgány společenství, včetně listiny osvědčující přítomnost vlastníků jednotek na této schůzi; Schválené stanovy společenství. 12 Následuje zápis do rejstříku, kde je zapsáno: Název společenství, jeho sídlo a identifikační číslo, Den vzniku společenství, Orgány společenství a jména členů výboru nebo jméno pověřeného vlastníka HOSPODAŘENÍ SVJ Jak jsem uvedla v předešlé kapitole, společenství vlastníků vzniká za účelem zajištění správy společných částí domu a záležitostí s tím spojených, tj. správa, údržba a provoz společných částí domu, vedení účetnictví a zajištění společného rozhodování mezi členy společenství. Je-li SVJ právnickou osobou, která vznikla za účelem zajišťování správy domu, přičemž tato činnost nemůže být zisková, lze z toho dovodit, že cílem SVJ nemůže být dosahování zisku (jako např. u obchodních společností). Ani v případě, že má SVJ kromě příspěvků na správu domu a úhrad za služby od svých členů i jiné výnosy (např. úroky z bankovních účtů, peněžité sankce od dlužníků členů SVJ i jiných osob aj.), nemusí zisk vzniknout. V ZOVB ani 11 SCHÖDELBAUEROVÁ, Pavla; aj. Praktický rádce pro Společenství vlastníků jednotek. 15. aktual. vydání, Praha: Verlag Dashofer, s., ISSN část 3, díl 6, kapitola 3, str odst. 2 ZOVB odst. 1 ZOVB 21

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název.

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název. SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ Číslo SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 Název Sdělení k účtování a daňové povinnosti společenství vlastníků jednotek - právnické osoby podle zákona č. 72/1994 Sb.

Více

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ POROVNÁNÍ mezi bytovým družstvem (BD) a společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) Kritérium BD SVJ Pramen práva Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen ObchZ) Nemovitost katastr nemovitostí Budova

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

Bytové družstvo Kamenice Sídliště II 26, Kamenice, PSČ je zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl DR, vložka 2943

Bytové družstvo Kamenice Sídliště II 26, Kamenice, PSČ je zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl DR, vložka 2943 Bytové družstvo Kamenice Sídliště II 26, Kamenice, PSČ 251 68 je zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl DR, vložka 2943 Směrnice o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových

Více

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Zásady upravující poskytování plnění spojených s užíváním bytů a postup při určování

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 00/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Směrnice č. 2/2013 Zastupitelstva města Vlašimi Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Zastupitelstvo

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK. přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení. II. Název společenství

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK. přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení. II. Název společenství STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení 1. Vlastníci jednotek zakládají podle ust. 9 zák. č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů,

Více

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech Strana 464 52 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro zdravotní pojiš ovny ) 1. Cíl Cílem

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY 7/2013 Sb. - Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v... z 7 26.3.2013 10:28 Ročník 2013 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

67/2013 ZÁKON. ze dne 19. února 2013,

67/2013 ZÁKON. ze dne 19. února 2013, 67/2013 ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví

Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, kterým se upravují některé spoluvlastnické

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

67/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 19. února 2013,

67/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 19. února 2013, 67/2013 Sb. ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Stavební bytové družstvo RADOST, Komenského 22, 680 01 Boskovice Organizační směrnice č. 1/2014 Nájemné z bytů a nebytových prostorů a úhrady za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1)

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BĚLUŇSKÁ 1840

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BĚLUŇSKÁ 1840 SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BĚLUŇSKÁ 1840 Běluňská 1840/6, 193 00 Praha 9, Ič. 247 57 454 P R A V I D L A o poskytování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě Část 1 I. 1) Pravidla

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9 Úvodní slovo autora 11 1 BytZ všeobecně 1.1 Předpoklady vzniku jednotek v budově podle BytZ 14 1.2 Vlastník budovy a povinnost převádět jednotky

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 657 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 1.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 657 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 1. 24 9. funkční období 24 Návrh zákona, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (Navazuje na sněmovní tisk č. 657

Více

Platební řád Bytového družstva Chabařovická

Platební řád Bytového družstva Chabařovická Platební řád Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 Bytové družstvo Chabařovická 1321 1326, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 přijímá a schvaluje tato

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Základní pojmy

Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Základní pojmy Směrnice představenstva č. 3/2013 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostor a úhradách za plnění spojená s užíváním těchto bytů a nebytových prostor (1) Tato směrnice upravuje Čl.

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ROZVOJ

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 IČ:00033006, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl DrXCVIII, vložka 237 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO

Více

III. 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

III. 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného z družstevních bytů a družstevních garáží a úhradách za plnění spojená s užíváním těchto bytů a družstevních garáží. I Předmět úpravy Tato pravidla

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

Dopady zákona č.67/2013 Sb. o službách do rozúčtovatelské praxe

Dopady zákona č.67/2013 Sb. o službách do rozúčtovatelské praxe Centrum energetického poradenství PRE 17.10.2013 Praha Ing. Jiří Zerzaň Dopady zákona č.67/2013 Sb. o službách do rozúčtovatelské praxe NOVÉ LEGISLATIVNÍ NORMY Zákon č. 318/2012 Sb. - novela zákona č.

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

podrobněji upravujícími

podrobněji upravujícími ÚČETNÍ SMĚRNICE PRO SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM PKH 950 A 951 podrobněji upravujícími Pravidla pro přispívání vlastníků jednotek na náklady opravy a udržování společných částí domu a na úhradu služeb (Pravidla

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společenství Holešovice 869 Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Název: Společenství Holešovice 869 Sídlo: Osadní 869/30, Praha 7 Holešovice, 170 00 Právní forma: společenství vlastníků jednotek IČO: 282

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

Ekonomika bytových družstev (Družstevní minimum 2016)

Ekonomika bytových družstev (Družstevní minimum 2016) Ekonomika bytových družstev (Družstevní minimum 2016) 1. Charakter hlavní činnosti BD, základní ekonomické kategorie v zákoně o obchodních korporacích 2. Nájemné z družstevních bytů a družstevních nebytových

Více

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014 Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko Směrnice č. 3/2014 O nájemném z bytů a nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

3/4.5 Vypofiádání pfii vzniku SVJ, kdy pûvodním vlastníkem budovy bylo BD

3/4.5 Vypofiádání pfii vzniku SVJ, kdy pûvodním vlastníkem budovy bylo BD Praktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek ãást 3, díl 4, kapitola 5, str. 1 JUDr. Jifií âáp 3/4.5 Vypofiádání pfii vzniku SVJ, kdy pûvodním vlastníkem budovy bylo BD V praxi se často vyskytují

Více

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í Statut účelového Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí schválilo na svém zasedání dne 18. února 2008 v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. d) zákona

Více

Stanovy Společenství pro dům Řipská 6/1445

Stanovy Společenství pro dům Řipská 6/1445 Stanovy Společenství pro dům Řipská 6/1445 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem, starostou Městské

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

3 Vymezení a rozsah služeb 4 Výše záloh za služby a způsob změny jejich výše 5 Rozúčtování nákladů na služby

3 Vymezení a rozsah služeb 4 Výše záloh za služby a způsob změny jejich výše 5 Rozúčtování nákladů na služby 67 ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 17. 09. 2007 usnesením č. 131/2007 usneslo vydat dle

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení MĚSTO LETOHRAD Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 19. prosince 2012 usnesením č. 224/2012

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek (, zák.č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Stanovy společenství vlastníků jednotek (, zák.č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Stanovy společenství vlastníků jednotek (, zák.č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Název: Společenství vlastníků jednotek Napajedla 1622 Sídlo: Na Kapli 1622, 763 61 Napajedla ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ

Více

Čl. 1 Předmět úpravy. (1) Tyto směrnice upravují

Čl. 1 Předmět úpravy. (1) Tyto směrnice upravují Směrnice Stavebního bytového družstva Benešov u Prahy č. 1/2013 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním těchto bytů a nebytových prostorů

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. USNESENÍ č. 257

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. USNESENÍ č. 257 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2001 3. volební období USNESENÍ č. 257 výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí ze 48. schůze dne 12. září 2001 Návrh poslanců Zuzky

Více

Obecně závazná vyhláška města Unhoště č. 12/2006 ze dne 18. prosince 2006 o zřízení účelového peněžního fondu

Obecně závazná vyhláška města Unhoště č. 12/2006 ze dne 18. prosince 2006 o zřízení účelového peněžního fondu 1 Obecně závazná vyhláška města Unhoště č. 12/2006 ze dne 18. prosince 2006 o zřízení účelového peněžního fondu Zastupitelstvo města Unhošť se dne 18. prosince 2006 usneslo vydat na základě ust. 5 odst.1)

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Pravidla hospodaření Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstva

Pravidla hospodaření Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstva Pravidla hospodaření Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstva čl. 1 Vymezení pojmů a vysvětlení zkratek V dalším textu jsou používány tyto zkrácené názvy: družstvo stanovy dům správce byt nájem nájemce

Více

371/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 19. května 2004, kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek

371/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 19. května 2004, kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek Systém ASPI - stav k 8. 1. 2012 do částky 1/2012 Sb. a 2/2012 Sb. m. s. Obsah a text 371/2004 Sb. - poslední stav textu Změna: 151/2006 Sb. 371/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. května 2004, kterým se

Více

OBEC TLUČNÁ. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ

OBEC TLUČNÁ. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ OBEC TLUČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ Zastupitelstvo obce Tlučná se na svém zasedání ze dne 12.03.2015 usnesením č. 5 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Společenství vlastníků pro dům Vondroušova , Praha 6

Společenství vlastníků pro dům Vondroušova , Praha 6 Příloha k účetní závěrce Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160, Praha 6 I. Obecné údaje Název: Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154 1160 Sídlo: Vondroušova 1154-1160, 163 00 Praha

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Hlavní město Praha Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená starostou Mgr.Vladislavem

Více

MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE. I. Preambule

MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE. I. Preambule MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE I. Preambule Prodej bytových jednotek a prostor sloužících k podnikání ve vlastnictví města Lovosice

Více

Čl. 1 Předmět úpravy. a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebytových prostorech (dále jen byt ) 1),

Čl. 1 Předmět úpravy. a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebytových prostorech (dále jen byt ) 1), Směrnice č. 38/2013 Stavebního bytového družstva Šumperk o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním těchto bytů a nebytových prostorů (1)

Více

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, 278 01 Kralupy nad Vltavou Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, 278 01 Kralupy nad Vltavou Směrnice č. 1/2011 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s

Více

Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov

Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov OBEC HOLOUBKOV Opatření orgánů obce č. 2/2012 Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov Zastupitelstvo obce Holoubkov vydává svým usnesením č. 12/06/2012 8.1 ze dne 25.6.2012 tyto Zásady

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

322/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

322/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 322/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 23. srpna 2000, kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek podle zákona o vlastnictví bytů Vláda nařizuje podle 9 odst. 10 zákona č. 72/1994 Sb.,

Více

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 \ BD PROGRES SVITA VY, družstvo Klíny 2035/85, Brno 615 00 DIČ: CZ29378711 Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 r----... --_--..... FinanČí:í úřad pro Jihomoravš~i kr3j-; Podáno

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. 510, PSČ 181 00 Obsah VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...1 Základní ustanovení...1 Název,

Více

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS (dále jen Stanovy ) I. Název a sídlo Název: SPELOS Sídlo: Revoluční 1200/16, Praha 1, PSČ 110 00 II. Statut SPELOS, zájmové sdružení právnických osob

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Pravidla o prodeji bytů ve vlastnictví města Žamberka

Pravidla o prodeji bytů ve vlastnictví města Žamberka ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Pravidla o prodeji bytů ve vlastnictví města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3216 Vydání č.: 03 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.09.2010 Účinnost od : 22.09.2010 Platnost do: Zpracoval:

Více

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel)

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel) 1 Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Základní ustanovení Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 1171 Ulice: ak. Heyrovského Obec: Hradec Králové Dále jen společenství Přijalo název: Společenství

Více

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Základní pojmy

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Základní pojmy Směrnice č. 3/2014 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním těchto bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice upravuje Čl. I Předmět úpravy

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

1 Předmět úpravy. 2 Základní pojmy

1 Předmět úpravy. 2 Základní pojmy Směrnice č. 35/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového

Více

České účetní standardy

České účetní standardy č. 701 Účty a zásady účtování na účtech Standard upravuje Bod 3. Účtový rozvrh Bod 4. Syntetické účty a analytické účty Bod 5. Podrozvahové účty Bod 6. Účetní zápisy Bod 7. Vnitroorganizační účetnictví

Více

Smlouva o zajišťování správy společných částí domu

Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména ustanovení 2430 a násl. a dále ve smyslu ustanovení 1189 a násl. občanského

Více

Vlastnictví bytů zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů rozhodování společenství vlastníků jednotek

Vlastnictví bytů zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů rozhodování společenství vlastníků jednotek Vlastnictví bytů zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů rozhodování společenství vlastníků jednotek Pavla Schödelbauerová Ministerstvo pro místní rozvoj Listopad 2012 www.mmr.cz Společenství vlastníků

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1701, Štúrova 55, Praha 4 Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 IČ: 26762579 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za ROK 2006 Zpracoval: Správní firma Předkládá: Výbor společenství BUSSMARK,

Více