Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 845 / 174 / 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 845 / 174 / 2014"

Transkript

1 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 845 / 174 / 2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům s nebytovými prostory bez garáže v současném a budoucím stavu - stavba v rekonstrukci, nástavba, přístavba, vestavba úvěrové jednání Předmět ocenění Budova č.p. 399, LV č. 81 součástí pozemku parc.č. 483 bez č.p./č.e., LV č. 81 součástí pozemku parc.č. 482/2 pozemek parc.č. 482/2, LV č. 81 pozemek parc.č. 483, LV č. 81 Adresa Kraj Jihočeský kraj Statutární ČESKÉ BUDĚJOVICE Počet obyvatel město Kat. území České Budějovice 1 Ulice Hradební č.p. 399 Část obce dle LV České Budějovice Objednatel Bohumil Plojhar Stříbrná č.p č.o Dobrá Voda u Českých Budějovic ČESKÁ REPUBLIKA Tel Ocenění vypracováno na základě přijaté objednávky ze systému banky Vlastnictví Stejný vlastník všech nemovitostí Zpracováno pro Raiffeisenbank, a.s. Plojhar Bohumil - Dobrá Voda u Českých Budějovic, Stříbrná 2261/15, ČESKÁ REPUBLIKA Plojharová Dana - Dobrá Voda u Českých Budějovic, Stříbrná 2261/15, ČESKÁ REPUBLIKA, RČ /1214 Vypracoval Ing. Lukeš Miroslav Dne Licence číslo Hřbitovní 603 Ke dni Český Krumlov tel: Prohlídka dne Počet stran textu 15 Počet stran příloh 14 Obvyklá cena - současný stav Započitatelná podl. plocha m Kč/m Kč Ne SJM Obvyklá cena - současný stav Kladné a záporné vlivy na ceny nemovitosti + centrum obce Kč Osm milionů šestset tisíc Kč - 1 -

2 Podmínky platnosti ceny Podmínkou platnosti ceny je pojištění nemovitosti proti povodni a záplavě. Nákladová cena (stavba bez opotřebení) - současný stav Kč Osm milionů čtyřistapadesátšest tisíc Kč Obvyklá cena - budoucí stav Započitatelná podl. plocha m Kč/m Kč Obvyklá cena - budoucí stav Kladné a záporné vlivy na ceny nemovitosti + centrum obce Kč Dvanáct milionů devětset tisíc Kč Podmínky platnosti ceny Podmínkou platnosti budoucí ceny je stavební dokončení nemovitosti dle předloženého rozpočtu. Podmínkou platnosti ceny je pojištění nemovitosti proti povodni a záplavě. Nákladová cena (stavba bez opotřebení) - budoucí stav Kč Čtrnáct milionů sto tisíc Kč Vyhodnocení rizik ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO Věc nemovitá je řádně zapsána v katastru nemovitostí Právní stav umožňuje zřídit zástavní právo (vzniklá věc) Skutečné užívání stavby není v rozporu s její kolaudací Průběh výstavby odpovídá projektové dokumentaci Je zajištěn přístup k věci nemovité přímo z veřejné komunikace Zástavní právo zapsané na LV Zástavní právo smluvní ve prospěch Raiffeisenbank a.s. - toto zástavní právo není v obvyklé ceně zohledněno. Právní zánik stavby Stavba na cizím pozemku Dočasná stavba Spornost zápisu / Duplicitní vlastnictví Probíhající obnova operátu Přestavek Plomba Přídatné spoluvlastnictví Věc nemovitá situována v záplavovém území ZONA 3 - zóna se středním nebezpečím výskytu povodně/ záplavy - podmínkou platnosti ceny je pojištění nemovitosti proti povodni a záplavě Věc nemovitá v území s ekologickou zátěží Věc nemovitá v území se zhoršeným životním prostředím (hluk / vibrace - doprava, výroba, jiné zdroje) Věc nemovitá v území s přírodními riziky Ztížený přístup k nemovitosti Umístění věci nemovité v chráněném území Umístění věci nemovité v památkové zóně Památkově chráněné území - zohledněno v obvyklé ceně nemovitosti. Umístění věci nemovité v ochranném pásmu Stavba je v demoličním pásmu Demograficky negativně zatížená lokalita Reálná břemena / věcná břemena Služebnosti Reálné břemeno doživotního užívání/požívání Předkupní právo Poznámky k osobě a k věci nemovité - exekuce, konkurs apod. Riziko spojené s napojením na inženýrské sítě a energetické zdroje Zajišťovací převod práva Právo stavby - 2 -

3 ANO Nezbytná cesta Přednostní pořadí pro jiné právo Historická zástavní práva převzatá do KN Výměnek / Budoucí výměnek Ostatní finanční omezení Nájemní smlouva Pachtovní smlouva Stavba se zhoršeným technickým stavem Stavba dlouhou dobu neužívaná Stavba dlouhou dobu rozestavěná Stavba kapacitně předimenzovaná Výhrada vlastnického práva Výhrada zpětné koupě Výhrada zpětného prodeje Koupě na zkoušku Výhrada lepšího kupce Vzdání se náhrady škody na pozemku Zákaznická základna Podzemní stavba se samostatným účelovým určením Výhrada, že upevněný stroj není součástí nemovitosti Omezení při hospodaření a nakládání s věcí nemovitou v souvislosti s poskytnutím podpory z veřejných prostředků Zákaz zcizení nebo zatížení Zákaz zcizení bez předchozího písemného souhlasu Raiffeisenbank a.s., s vyjímkou převodu vlastnického práva na budoucího vlastníka B.Plojhara nar a D.Plojharovou nar , zřízené na dobu trvání zástavního práva, nejpozději do tento zákaz zcizení není v obvyklé ceně zohledněn. Jiné riziko Vyhodnocení aktuálního nabývacího titulu Kupní smlouva ze dne Kupní cena stanovena ve výši Kč. Dle mého názoru se jedná o mírně nadhodnocenou cenu nemovitosti v daném čase a místě. Vyhodnocení předchozího nabývacího titulu Nabývací titul nebyl předložen. Podklady Výpis z katastru nemovitostí LV č. 81, vyhotovil Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice Snímek kat. mapy pro k.ú. České Budějovice 1, vyhotovil Dálkový náhled do KN Rozpočet, vyhotovil Ing. arch Hana Urbancová Projektová dokumentace, vyhotovil Ing. arch Hana Urbancová 10/2014. Místní šetření s pořízením fotodokumentace a zaměřením nemovitosti, vyhotovil zpracovatel odhadu Datum předání kompletních podkladů Přílohy Výpis z katastru nemovitostí LV č. 81, vyhotovil Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice Snímek kat. mapy pro k.ú. České Budějovice 1, vyhotovil Dálkový náhled do KN Rozpočet, vyhotovil Ing. arch Hana Urbancová Projektová dokumentace, vyhotovil Ing. arch Hana Urbancová 10/2014. Místní šetření s pořízením fotodokumentace a zaměřením nemovitosti, vyhotovil zpracovatel odhadu Místopis Poloha a význam obce v rámci ČR a regionu České Budějovice jsou statutárním městem a hlavní metropolí jižních Čech. Jsou významné i z pohledu celé České republiky. Poskytují ideální prostředí pro život včetně pracovních příležitostí. Umístění v obci, dopravní dostupnost, občanská vybavenost,... Umístění v obci centrální část obce Okolní zástavba obytná zástavba České Budějovice 1, ulice Hradební - bytový dům je umístěn v centru obce statutárního města České Budějovice. Občanská vybavenost je v místě zcela kompletní. Pracovní příležitosti jsou nejvyšší možné v celých jižních Čechách

4 Informace o nemovitosti Bytový dům se nachází v řadové zástavbě bytových domů v centru města České Budějovice, v blízkosti Senovážného náměstí a vodního toku Mlýnská stoka. Dům je postaven ve vnitřním městě v památkově chráněném území, budova není vedena jako kulturní památka a není ani památková chráněná. Dům je třípodlažní, částečně podsklepený, se stavebně neupraveným podkrovím, zastřešený sedlovou a pultovou střechou. Konstrukční systém objektu je zděný, kolmo k ulici Karla IV. Jsou nosné stěny, stropní trám jsou na ně uloženy. Materiálem nosných zdí jsou cihly plné. Z této konstrukce jsou i příčky. Schodiště je železobetonové. V přízemí je konstrukce části domu smíšená kamenná tam kde ji tvoří zeď bývalé klášterní zahrady. Stropy jsou dřevěné trámové. Výplně otvorů jsou dřevěná špaletová okna, ve schodišti a v Hradební ulici jsou okna plastová. Hlavní vstupní dveře do objektu z ulice Karla IV. jsou rámové prosklené z ocelových profilů, výplně dveřních otvorů bytů jsou dřevěné plné původní, vstupní dveře z ulice Hradební jsou dřevěné. Vnější omítka je původní štuková na jádrové omítce. Objekt je zastřešen sedlovým krovem, střecha je vlnitý eternit. Střešní svody jsou vnější, zaústěné do kanalizace. terasa je odvodněna přes žlab a odpadní potrubí vedené do kanalizace. Nebytová část se nachází v 1.NP obchod se vstupem z ulice Karla IV. Bytová část je ve 2.NP a ve 3.NP se vstupem z Hradební ulice. V objektu se nachází tři bytové jednotky a jedna nebytová jednotka. Směrem do dvorní části je terasa. V přízemí v zadní části je garážové stání s vjezdem z Hradební ulice. Dům byl postaven v roce 1901 jako rodinný dům. V roce 1934 byla v přízemí objektu provedena adaptace provozních místností a v bytech byly provedeny nové koupelny a WC. V roce 1996 byla provedena přístavba, kde se nachází garážové stání a v patře bytová jednotka a proveden rozvod plynofikace. V průběhu let byly provedeny drobné stavební úpravy, dům je v dobrém technickém stavu s pravidelnou údržbou. Návrh předpokládá z rekonstrukcí v roce v hodnotě Kč a předpokládá celou historizující fasádu zachovat včetně moderní výkladce holandského typu. Po demolici krovu hlavního objektu je navržena nová střešní konstrukce, která v ekvidistantně sleduje původní tvarování štítů. Nemovitost v Hradební ulici bude zbavena krovu a zde je navržena zcela nová, jednoduchá nástavba včetně střešní terasy. Střecha je ozeleněna a umožňuje venkovním schodiště i střešní vyhlídku. Střešní krajina historického jádra je návrhem velmi zohledněna a reflektována. V 1.NP vznikne nebytový prostor skládající se z jídelny, baru, sociálního zařízení, chodby, skladu, haly, schodiště a kotelny. Ve 2.NP vznikne jedna BJ o dipozici 1+1 a nebytový prostor s kuchyní a sociálním zařízením. Ve 3.NP vzniknou tři BJ o dipozicích 1+1, 1+kk a 1+kk. V podkroví vzniknou dvě BJ o dispozicích 1 + kk. Přístup a příjezd k nemovitostem přímo z veřejné komunikace parc.č. 108/1 ve vlastnictví obce. Přístupová komunikace Přístup a příjezd k nemovitostem je po zpevněné komunikaci. Povrch: asfaltový. Příjezdová komunikace nevykazuje závady. Současný stav Popis nemovitosti Počet PP 1 Počet NP 3 Počet podkroví 0 Zastavěná plocha 1.NP m 2 Počet bytových jednotek 3 RD je rozdělen dle zákona 72/1994 SB. Ne Každá bytová jednotka má vlastní vytápění, měření elektro, měření vody, měření plynu Celý RD má společné vchod Rodinný dům je v současném stavu běžně uživatelný a obyvatelný Ano Technický stav Budova RD Stav velmi dobrý - průměrný Stáří roků odhadem 104 Opotřebení odhadem 51 % Závažné technické nedostatky, nebo poruchy statiky, které mají zásadní vliv na životnost stavby nevykazuje bez č.p./č.e. Stav velmi dobrý Stáří roků odhadem 18 Opotřebení odhadem 18 % Závažné technické nedostatky, nebo poruchy statiky, které mají zásadní vliv na životnost stavby Minulé rekonstrukce Budova po částečné rekonstrukci Konstrukce Rozsah Rok provedení Vnitřní omítky částečně 1990 Okna částečně 1990 Podlahy částečně 1990 Instalace rozvody plynu 1996 Přístavba kompletní 1996 Koupelny + WC kompletní

5 Nákladová cena (stavba bez opotřebení) Obestavěný prostor m 3 Cena Kč/m 3 Cena celkem Kč Pozemky Pozemky tvořící funkční celek se stavbou Výměra 191 m 2 Cena pozemků Kč/m 2 Cena celkem Kč Inženýrské sítě Elektro napojeno Voda z řadu napojeno Voda ze studny není Kanalizace do řadu napojeno Kanalizace do žumpy není Kanalizace do septiku není Kanalizace do vlastní není Plyn z veřejného napojeno ČOV rozvodu Plyn ze zásobníku není Dálkové vytápění není Popis provedení budovy Konstrukce Provedení Konstrukce Provedení základy a zemní s izolací proti zemní vlhkosti svislé konstrukce zděné v tloušťce 45 cm práce vodorovné konstrukce, stropy keramické + dřevěné konstrukce střechy sedlová s krovem dřevěným + pultová krytina střech eternitové šablony klempířské pozinkované konstrukce úpravy vnitřních vápenná omítka štuková úpravy vnějších omítka vápenná složitá povrchů povrchů vnitřní obklady obklad keramický schody kamenné dveře a vrata vchodové dřevěné z masivu okna dřevěná špaletová + dřevěná zdvojená + plastová povrch podlah parketové + PVC + ker. dlažba vytápění ústřední s plynovým kotlem + lokální plynové elektroinstalace vč. světelný a motorový rozvod vnitřní vodovod rozvod studené a teplé bleskosvodu vnitřní kanalizace svislé a vodorovné potrubí vnitřní plynovod rozvod plynu ohřev teplé vody kombinovaný s ústředním topením + el. bojler ost.vnitř.vybavení (výtahy, VZT,EPS a pod.) není Počet koupelen 3 Počet kuchyní 3 Vybavení koupelny Vybavení kuchyně sprchový kout, umyvadlo, WC chybí sprchový kout, umyvadlo, WC kuchyňská linka, sporák plynový umyvadlo, vana kuchyňská linka, sporák plynový Vybavení kuchyně součástí obvyklé ceny Ne Při ocenění nemovitostí pro účely zřízení zástavního práva, není vybavení kuchyně součástí obvyklé ceny Počet samostatných WC 1 Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) PENB k dispozici Ne PENB zákonná povinnost Ne 1.PP - výčet místností plocha koeficient KZp započit. plocha sklep m m 2 sklep 3.64 m m 2 Součet ploch za podlaží m m 2 1.NP - výčet místností plocha koeficient KZp započit. plocha prodejní plochy m m 2 sklad 8.72 m m 2 Součet ploch za podlaží m m 2 2.NP - výčet místností plocha koeficient KZp započit. plocha 1.BJ m m 2-5 -

6 2.BJ m m 2 Součet ploch za podlaží m m 2 3.NP - výčet místností plocha koeficient KZp započit. plocha 3.BJ m m 2 terasa m m 2 Součet ploch za podlaží m m 2 Srovnávací metoda 1. srovnatelná nemovitost Zdroj informace ostatní, datum prodeje Konstrukční provedení Smíšené zdivo Počet PP 1 Počet NP 3 Počet podkroví 0 Zastavěná plocha 1.NP m 2 Podlahová plocha m 2 Celková výměra všech pozemků m 2 Cena za nemovitost Kč Kč/m 2 Redukce ceny 10 % Redukovaná cena Kč Kč/m 2 Porovnání s nemovitostí oceňovanou Jedná se o historický dům s dvěma trakty, dvorem a provozovnou v centru Českých Budějovic v Hroznové ulici, první ulice od náměstí Přemysla Otakara II. Dům má uliční trakt (182m2 zast. plochy) s hlavním vstupem do objektu a přímým vstupem do obchodu s výlohou do ulice. Dále dvůr (53m2) a zadní trakt (54+5m2) ve kterém je v přízemí nevyužívaná provozovna bývalá pekárna, v patře byt 1+1. Do zadního traktu je vstup ze dvora, do patra po žulovém schodišti a i ochozem z přední části domu v prvním patře. Dům je v zachovalém stavu, neprošel v poslední době žádnou modernizací a tak má v interiéru mnoho velmi zajímavých prvků. V uličním traktu je v přízemí obchod, dvě místnosti se zázemím ( m2), přistavěná kuchyň, hala, komory, vstup do sklepa a průjezd na dvůr a k zadnímu traktu. Je zde po stavební úpravě možné uvažovat o parkování až dvou aut. V prvním patře předního traktu je celkem 6 místností, hala se schodištěm, koupelna a wc, dvě ze čtyř místností jsou v mezonetu. Tři pokoje (22, 21,5 a 19,6 m2) s okny do ulice jsou vedle sebe, jedna je průchozí a jedna má i samostatný vstup z haly. Naproti je prostorná kuchyň a zmíněné dva mezonetové pokoje, oba nad sebou nad průjezdem, okna do dvora. Z haly u bytu v prvním patře je chodbou a po otevřeném ochozu možné projít do prvního patra zadního traktu, kde je byt 1+1 (cca 45-50m2), první místnost je průchozí, okna do dvora, není soc. zař., pouze suché wc. Dům je napojen na plyn, elektřinu, vodovod a kanalizaci. Na celém domě je nová střecha včetně klempířských prvků. Rozvody v domě jsou před rekonstrukcí. Vytápění kamny waw v jedné místnosti, jinak kamna na tuhá paliva. Nad přední částí domu je prostorná půda, pravděpodobně využitelná k vestavbě podkrovního bytu, přístupného po schodišti z haly u bytu v prvním patře. Dům je cca z 2/3 podsklepen, kamenné klenuté sklepy s hliněnou podlahou. Obchod aktuálně pronajat- 250 tis/rok. Dům je nemovitou kulturní památkou a je v památkové zóně. 2. srovnatelná nemovitost Zdroj informace databáze prodejů vlastní, datum prodeje Konstrukční provedení Stavba zděná Počet PP 1 Počet NP 2 Počet podkroví 0 Zastavěná plocha 1.NP m 2 Podlahová plocha m 2 Celková výměra všech pozemků m 2 Cena za nemovitost Kč Kč/m 2 Redukce ceny 0 % Redukovaná cena Kč Kč/m 2-6 -

7 Porovnání s nemovitostí oceňovanou Oceňovanou nemovitostí je řadový zděný bytový dům, který byl postaven cca v roce Nemovitost má jedno podzemní podlaží, dvě nadzemní podlaží a využitelné podkroví. V bytovém domě se nachází celkem pět bytových jednotek. Zdivo v tl. 60 cm. Střechy sedlová. Povrch střechy betonové tašky. Schodiště betonové. Stropy s rovným podhledem. Okna plastová. Podlahy plovoucí a keramická dlažba. Vytápění jednotlivých bytových jednotek prostřednictvím ÚT se společným plynovým kotlem. Nemovitost prošla v roce 2013 a 2014 kompletní rekonstrukcí interiéru a exteriéru. Nemovitost je napojena na rozvod el. energie, rozvod vody, kanalizace a plynu. 3. srovnatelná nemovitost Zdroj informace ostatní, datum prodeje Konstrukční provedení Stavba zděná Počet PP 0 Počet NP 2 Počet podkroví 1 Zastavěná plocha 1.NP m 2 Podlahová plocha m 2 Celková výměra všech pozemků m 2 Cena za nemovitost Kč Kč/m 2 Redukce ceny 0 % Redukovaná cena Kč Kč/m 2 Porovnání s nemovitostí oceňovanou Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 845 / 140 / Oceňovanou nemovitostí je zděný městský řadový koncový nepodsklepený rodinný dům se 2 nadzemními podlažími a bez využitelného podkroví se sedlovou střechou. Dle dostupných informací je RD z roku cca Půdorys domu je obdélníkový. V 1.NP se nachází nebytové prostory o podlahové ploše 120,58 m2, které jsou momentálně pronajaty a využívány jako kavárna, pizzerie a vinotéka. V 1.NP byla v roce 2011 provedena částečná rekonstrukce, nové rozvody elektriky a nové štukové omítky. Vytápění 1.NP je pomocí lokálních plynových kamen Wafky. V letech byla provedena kompletní rekonstrukce 2.NP, včetně nové betonové střešní krytiny, kde se nachází bytová jednotka o dispozicích V podkroví se nachází pouze terasa a půda. RD je postaven z plných cihel, stropy jsou klenbové a železobetonové. Podlahy jsou betonové s povrchem ker. dlažba a dřevo, okna dřevěná euro. Interiérové dveře dřevěné z masivu, schody betonové s ker. obkladem. Vytápění 2.NP je zajištěno ÚT s plynovým kotlem. Ohřev teplé vody plyn. kotlem. RD je napojen na el. síť, obecní vodovod, kanalizaci a plyn. Dispozice rodinného domu: 1.NP 2.NP - průjezdná garáž, pizzerie a kavárna se sociálním zařízením, vinotéka + sklad a WC - BJ - pavlač, hala, obývací pokoj, 3 x pokoj, kuchyně, 2 x koupelna s WC, ložnice, pracovna - 7 -

8 Vyhodnocení srovnávací metody Rozpětí redukovaných cen Kč/m Kč Stanovená cena za 1m 2 v oceňované nemovitosti Kč/m 2 Porovnávací hodnotu současnou nemovitosti č.p.399 zapsanou na LV č. 81 v katastrálním území České Budějovice 1, včetně pozemků p.č. 482/2 a p.č. 483 vše zapsané na LV č. 81 v katastrálním území České Budějovice 1 odhaduji na základě porovnání s cenami srovnatelných nemovitostí v dané lokalitě a na základě porovnání technických stavů nemovitostí včetně rozloh pozemků, občanské vybavenosti a dopravní obslužnosti na Kč/m2 užitné plochy, tj mil. Kč. Informace ve vztahu k užívání nemovitosti, nebo jejího pronájmu Nemovitost je užívána vlastníkem Rozestavěnost Druh konstrukcí Rozestav. % Náklady na dokončení základy a zemní práce svislé konstrukce vodorovné konstrukce, stropy konstrukce střechy krytina střech klempířské konstrukce úpravy vnitřních povrchů úpravy vnějších povrchů vnitřní obklady schody dveře a vrata okna povrch podlah vytápění elektroinstalace vč. bleskosvodu vnitřní vodovod vnitřní kanalizace vnitřní plynovod ohřev teplé vody vybavení kuchyní vnitřní hygienická zařízení vč WC ost.vnitř.vybavení (výtahy, VZT,EPS a pod.) Celkem Komentář - 8 -

9 Budoucí stav Popis nemovitosti Počet PP 1 Počet NP 3 Počet podkroví 1 Zastavěná plocha 1.NP m 2 Počet bytových jednotek 0 RD je rozdělen dle zákona 72/1994 SB. Ne Nákladová cena (stavba bez opotřebení) Obestavěný prostor m 3 Cena Kč/m 3 Cena celkem Kč Inženýrské sítě Elektro napojeno Voda z řadu napojeno Voda ze studny není Kanalizace do řadu napojeno Kanalizace do žumpy není Kanalizace do septiku není Kanalizace do vlastní není Plyn z veřejného napojeno ČOV rozvodu Plyn ze zásobníku není Dálkové vytápění není Popis provedení budovy Konstrukce Provedení Konstrukce Provedení základy a zemní s izolací proti zemní vlhkosti svislé konstrukce zděné v tloušťce 45 cm práce vodorovné konstrukce, stropy keramické + dřevěné konstrukce střechy sedlová s krovem dřevěným + pultová krytina střech falcovaný plech klempířské měděné konstrukce úpravy vnitřních vápenná omítka štuková úpravy vnějších omítka vápenná složitá povrchů povrchů vnitřní obklady obklad keramický schody kamenné dveře a vrata vchodové dřevěné z masivu okna dřevěná euro + plastová povrch podlah parketové + PVC + ker. dlažba vytápění ústřední s plynovým kotlem + lokální plynové elektroinstalace vč. světelný a motorový rozvod vnitřní vodovod rozvod studené a teplé bleskosvodu vnitřní kanalizace svislé a vodorovné potrubí vnitřní plynovod rozvod plynu ohřev teplé vody kombinovaný s ústředním topením + el. bojler + solární panely ost.vnitř.vybavení (výtahy, VZT,EPS a pod.) není Počet koupelen 6 Počet kuchyní 3 Vybavení koupelny Vybavení kuchyně sprchový kout, umyvadlo, WC kuchyňská linka, varná deska sklokeramická, trouba s mikrovlnným ohřevem, lednice s mrazákem sprchový kout, umyvadlo, WC kuchyňská linka, varná deska sklokeramická, trouba s mikrovlnným ohřevem, lednice s mrazákem sprchový kout, umyvadlo, WC kuchyňská linka, varná deska sklokeramická, trouba s mikrovlnným ohřevem, lednice s mrazákem sprchový kout, umyvadlo, WC sprchový kout, umyvadlo, WC sprchový kout, umyvadlo, WC Vybavení kuchyně součástí obvyklé ceny Ne Při ocenění nemovitostí pro účely zřízení zástavního práva, není vybavení kuchyně součástí obvyklé ceny Počet samostatných WC 4 Mimořádná výbava Solární panely k ohřevu užitkové vody 1.PP - výčet místností plocha koeficient KZp započit. plocha sklep m m 2 sklep 3.64 m m 2 Součet ploch za podlaží m m 2 1.NP - výčet místností plocha koeficient KZp započit. plocha - 9 -

10 jídelna m m 2 bar 9.03 m m 2 WC ženy 4.16 m m 2 WC muži 3.87 m m 2 hala 3.99 m m 2 chodba 6.71 m m 2 sklad m m 2 kotelna 4.87 m m 2 Součet ploch za podlaží m m 2 2.NP - výčet místností plocha koeficient KZp započit. plocha kuchyně 6.88 m m 2 koupelna s WC 3.82 m m 2 pokoj m m 2 piano nobile (část restaurace) m m 2 WC 0.00 m m 2 Součet ploch za podlaží m m 2 3.NP - výčet místností plocha koeficient KZp započit. plocha chodba m m 2 obývací pokoj s kuchyňským koutem m m 2 pokoj m m 2 koupelna s WC 4.05 m m 2 chodba 6.83 m m 2 obývací pokoj s kuchyňským koutem m m 2 koupelna s WC 4.72 m m 2 obývací pokoj s kuchyňským koutem m m 2 koupelna s WC 4.49 m m 2 terasa m m 2 Součet ploch za podlaží m m 2 1.Podkroví - výčet místností plocha koeficient KZp započit. plocha obývací pokoj s kuchyňským koutem m m 2 chodba m m 2 obývací pokoj s kuchyňským koutem m m 2 koupelna s WC 2.40 m m 2 šatna 6.45 m m 2 koupelna s WC 4.82 m m 2 chodba 6.54 m m 2 terasa m m 2 Součet ploch za podlaží m m

11 Srovnávací metoda 1. srovnatelná nemovitost Zdroj informace realitní inzerce nabídky: internet, datum změny inzerátu Konstrukční provedení Smíšené zdivo Počet PP 0 Počet NP 3 Počet podkroví 1 Zastavěná plocha 1.NP 57.0 m 2 Podlahová plocha m 2 Celková výměra všech pozemků 0.0 m 2 Cena za nemovitost Kč Kč/m 2 Redukce ceny 10 % Redukovaná cena Kč Kč/m 2 Porovnání s nemovitostí oceňovanou Jedná se o dům umístěný v exkluzivní lokalitě, 20 m od náměstí, v Piaristické ulici. Původní, částečně podsklepená nemovitost ze 14.století je jednou z prvních budov ve městě a byla vyhlášena nemovitou kulturní památkou. Objekt prošel nákladnou, citlivě udělanou rekonstrukcí s cílem zachovat původní, historické prvky. Vybavení a renovace jednotlivých částí objektu bylo děláno na míru tak, aby tvořilo harmonický celek (např. stropy, dveře, kovářské práce apod. ). Interiér je vkusně doplněn moderními prvky. Dispozice domu o celkové užitné ploše 110 m2: 1.NP : prostorná vstupní hala, malý obchodní prostor o výměře 9,7 m2 s oddělenou toaletou, který může též sloužit jako zasedací místnost nebo kontaktní místo pro klienty. 2.NP : místnost o výměře 28 m2 se samostatným kuchyňským koutem o výměře cca. 5 m2 je možné využít jako kancelářské prostory nebo jako obývací pokoj, samostatné WC, prostorná chodba 3.NP : místnost o výměře 28 m2, koupelna s vanou a WC, šatna Podkroví : místnost o výměře 26 m2, šatna, chodba, terasa o výměře 5,7 m2. Vytápění domu a ohřev vody je řešené plynovým kotlem. Nemovitost je možno využít jak k bydlení, tak ke komerčním účelům, popř. kombinaci těchto možností. 2. srovnatelná nemovitost Zdroj informace realitní inzerce nabídky: internet, datum změny inzerátu Konstrukční provedení Smíšené zdivo Počet PP 1 Počet NP 3 Počet podkroví 0 Zastavěná plocha 1.NP m 2 Podlahová plocha m 2 Celková výměra všech pozemků m 2 Cena za nemovitost Kč Kč/m 2 Redukce ceny 10 % Redukovaná cena Kč Kč/m 2 Porovnání s nemovitostí oceňovanou

12 Jedná se o historický dům s dvěma trakty, dvorem a provozovnou v centru Českých Budějovic v Hroznové ulici, první ulice od náměstí Přemysla Otakara II. Dům má uliční trakt (182m2 zast. plochy) s hlavním vstupem do objektu a přímým vstupem do obchodu s výlohou do ulice. Dále dvůr (53m2) a zadní trakt (54+5m2) ve kterém je v přízemí nevyužívaná provozovna bývalá pekárna, v patře byt 1+1. Do zadního traktu je vstup ze dvora, do patra po žulovém schodišti a i ochozem z přední části domu v prvním patře. Dům je v zachovalém stavu, neprošel v poslední době žádnou modernizací a tak má v interiéru mnoho velmi zajímavých prvků. V uličním traktu je v přízemí obchod, dvě místnosti se zázemím ( m2), přistavěná kuchyň, hala, komory, vstup do sklepa a průjezd na dvůr a k zadnímu traktu. Je zde po stavební úpravě možné uvažovat o parkování až dvou aut. V prvním patře předního traktu je celkem 6 místností, hala se schodištěm, koupelna a wc, dvě ze čtyř místností jsou v mezonetu. Tři pokoje (22, 21,5 a 19,6 m2) s okny do ulice jsou vedle sebe, jedna je průchozí a jedna má i samostatný vstup z haly. Naproti je prostorná kuchyň a zmíněné dva mezonetové pokoje, oba nad sebou nad průjezdem, okna do dvora. Z haly u bytu v prvním patře je chodbou a po otevřeném ochozu možné projít do prvního patra zadního traktu, kde je byt 1+1 (cca 45-50m2), první místnost je průchozí, okna do dvora, není soc. zař., pouze suché wc. Dům je napojen na plyn, elektřinu, vodovod a kanalizaci. Na celém domě je nová střecha včetně klempířských prvků. Rozvody v domě jsou před rekonstrukcí. Vytápění kamny waw v jedné místnosti, jinak kamna na tuhá paliva. Nad přední částí domu je prostorná půda, pravděpodobně využitelná k vestavbě podkrovního bytu, přístupného po schodišti z haly u bytu v prvním patře. Dům je cca z 2/3 podsklepen, kamenné klenuté sklepy s hliněnou podlahou. Obchod aktuálně pronajat- 250 tis/rok. Dům je nemovitou kulturní památkou a je v památkové zóně. 3. srovnatelná nemovitost Zdroj informace databáze prodejů vlastní, datum prodeje Konstrukční provedení Stavba zděná Počet PP 1 Počet NP 2 Počet podkroví 0 Zastavěná plocha 1.NP m 2 Podlahová plocha m 2 Celková výměra všech pozemků m 2 Cena za nemovitost Kč Kč/m 2 Redukce ceny 0 % Redukovaná cena Kč Kč/m 2 Porovnání s nemovitostí oceňovanou Oceňovanou nemovitostí je řadový zděný bytový dům, který byl postaven cca v roce Nemovitost má jedno podzemní podlaží, dvě nadzemní podlaží a využitelné podkroví. V bytovém domě se nachází celkem pět bytových jednotek. Zdivo v tl. 60 cm. Střechy sedlová. Povrch střechy betonové tašky. Schodiště betonové. Stropy s rovným podhledem. Okna plastová. Podlahy plovoucí a keramická dlažba. Vytápění jednotlivých bytových jednotek prostřednictvím ÚT se společným plynovým kotlem. Nemovitost prošla v roce 2013 a 2014 kompletní rekonstrukcí interiéru a exteriéru. Nemovitost je napojena na rozvod el. energie, rozvod vody, kanalizace a plynu

13 Vyhodnocení srovnávací metody Rozpětí redukovaných cen Kč/m Kč Stanovená cena za 1m 2 v oceňované nemovitosti Kč/m 2 Porovnávací hodnotu budoucí nemovitosti č.p.399 zapsanou na LV č. 81 v katastrálním území České Budějovice 1, včetně pozemků p.č. 482/2 a p.č. 483 vše zapsané na LV č. 81 v katastrálním území České Budějovice 1 odhaduji na základě porovnání s cenami srovnatelných nemovitostí v dané lokalitě a na základě porovnání technických stavů nemovitostí včetně rozloh pozemků, občanské vybavenosti a dopravní obslužnosti na Kč/m2 užitné plochy, tj mil. Kč. Podmínkou platnosti budoucí ceny je stavební dokončení nemovitosti dle předloženého rozpočtu

14 Vyhodnocení výnosové metody (budoucí stav) Jako srovnávací nemovitosti pro určení obvyklého nájemného byly vybrány nemovitosti v okolí oceňované nemovitosti. (Oceňovaná nemovitost obsahuje nebytové prostory a 6 x bytovou jednotku) Nájemné u srovnávacích nemovitostí (nebytové prostory) 3000,-Kč/m2/rok. Nájemné u srovnávacích nemovitostí (bytové jednotky) 1800,-Kč/m2/rok. Ve výpočtu používám hodnoty viz výše popsané. Nájemné z celého objektu (bez energií) činí ,-Kč ročně za celou nemovitost. Roční výdaje (náklady): vynaložené z titulu vlastnictví, provozování a pronajímání budovy zahrnují: daň z nemovitosti a základní pojistné Kč ,-Kč běžná údržba a opravy Kč ,-Kč správa nemovitosti Kč ,-Kč Celkem Kč ,-Kč Výpočet ročních výnosů: Příjmy z nájemného po započtení ztrát nepronajmutím 10% Kč ,-Kč Výdaje (náklady) Kč ,-Kč Roční výnos ( zaokrouhlen) Kč ,-Kč Výnosová hodnota vyjadřuje schopnost nemovitosti vytvářet výnos. Dosahovaný výnos je pak charakteristikou užitkovosti. Pro stanovení výnosové hodnoty je zvolen propočet způsobem přímé kapitalizace stabilizovaného trvale dosažitelného ročního výnosu podle výrazu: 100 (%) výnosová hodnota = stabilizovaný výnos x úrok. míra kapitalizace (%) Výnosová hodnota nemovitosti: t.j. budovy a pozemku, dosažitelná kapitalizováním tohoto odčerpatelného ročního výnosu, činí při úrokové míře kapitalizace 7 % : 100 % výnosová hodnota = * = ,- Kč 7% Výnosová hodnota nemovitosti za výše uvedených podmínek činí po zaokrouhlení ,-Kč

15 Závěr: Obvyklou cenu současnou (tržní hodnotu) nemovitosti č.p. 399 zapsanou na LV č. 81 v katastrálním území České Budějovice 1, včetně pozemků p.č. 482/2 a p.č. 483 vše zapsané na LV č. 81 v katastrálním území České Budějovice 1 odhaduji na základě porovnání s cenami srovnatelných nemovitostí v dané lokalitě a na základě porovnání technických stavů nemovitostí včetně rozloh pozemků, občanské vybavenosti a dopravní obslužnosti na Kč/m2 užitné plochy, tj mil. Kč. Obvyklou cenu budoucí (tržní hodnotu) nemovitosti č.p.399 zapsanou na LV č. 81 v katastrálním území České Budějovice 1, včetně pozemků p.č. 482/2 a p.č. 483 vše zapsané na LV č. 81 v katastrálním území České Budějovice 1 odhaduji na základě porovnání s cenami srovnatelných nemovitostí v dané lokalitě a na základě porovnání technických stavů nemovitostí včetně rozloh pozemků, občanské vybavenosti a dopravní obslužnosti a na základě výnosové metody odhaduji na mil. Kč. Tržní hodnota nemovitosti (současná) Kč. Tržní hodnota nemovitosti (budoucí) Kč. Vypracoval Licence číslo 0845 Ing. Lukeš Miroslav Hřbitovní Český Krumlov podpis

16 Fotodokumentace Pohled na BD 1.NP - prodejna 1.NP - sklad 1.NP - sklad (parkovací stání) 1.PP - sklep 1.PP - sklep

17 Fotodokumentace Schodiště 1.NP - 1.BJ - kuchyně 1.NP - 1.BJ - obývací pokoj 1.NP - 1.BJ - obývací pokoj 1.NP - 1.BJ - koupelna s WC 2.NP - 2.BJ - pokoj

18 Fotodokumentace 2.NP - 2.BJ - kuchyně 2.NP - 2.BJ - koupelna s WC 2.NP - 2.BJ - obývací pokoj Schodiště 3.NP - 3.BJ - zádveří 3.NP - 3.BJ - WC

19 Fotodokumentace 3.NP - 3.BJ - terasa 3.NP - 3.BJ - obývací pokoj 3.NP - 3.BJ - pokoj 3.NP - 3.BJ - koupelna Schodiště Půda

20 Fotodokumentace - mapy Město České Budějovice Hradební 399/3 - umístění nemovitosti v obci

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č / 65 / 2017

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č / 65 / 2017 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 3681 / 65 / 2017 Typ nemovitosti Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu Účel ocenění exekuční řízení

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č / 78 / 2017

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č / 78 / 2017 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 3694 / 78 / 2017 Typ nemovitosti Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu Účel ocenění exekuční řízení

Více

Znalecký posudek o odhadu obvyklé ceny č / 24 / 2017

Znalecký posudek o odhadu obvyklé ceny č / 24 / 2017 Znalecký posudek o odhadu obvyklé ceny č. 3640 / 24 / 2017 Typ nemovitosti Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu Účel ocenění Exekuční řízení Předmět ocenění Bytová jednotka

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům s nebytovými prostory s garáží mimo dům v současném stavu sjednání ceny při prodeji Předmět ocenění

Více

Znalecký posudek o odhadu obvyklé ceny č / 23 / 2017

Znalecký posudek o odhadu obvyklé ceny č / 23 / 2017 Znalecký posudek o odhadu obvyklé ceny č. 3639 / 23 / 2017 Typ nemovitosti Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu Účel ocenění exekuční řízení Předmět ocenění Bytová jednotka

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č / 79 / 2017

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č / 79 / 2017 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 3695 / 79 / 2017 Typ nemovitosti Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu Účel ocenění exekuční řízení

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 827/72/2014

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 827/72/2014 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 827/72/2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Řadová garáž v současném stavu exekuce Předmět ocenění Garáž č.p. dosud nepřiděleno, LV č.

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.954/199/2014

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.954/199/2014 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.954/199/2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor s garáží v domě v současném stavu exekuční řízení Předmět

Více

Znalecký posudek o odhadu obvyklé ceny č / 25 / 2017

Znalecký posudek o odhadu obvyklé ceny č / 25 / 2017 Znalecký posudek o odhadu obvyklé ceny č. 3641 / 25 / 2017 Typ nemovitosti Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu Účel ocenění exekuční řízení Předmět ocenění Bytová jednotka

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č / 75 / 2017

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č / 75 / 2017 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 3691 / 75 / 2017 Typ nemovitosti Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu Účel ocenění exekučního vypořádání

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č / 88 / 2017

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č / 88 / 2017 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 3704 / 88 / 2017 Typ nemovitosti Účel ocenění Ideální spoluvlastnický podíl ½ - Rodinný dům bez nebytových prostor bez garáže v současném

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č / 90 / 2017

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č / 90 / 2017 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 3706 / 90 / 2017 Typ nemovitosti Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu Účel ocenění exekuční řízení

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.863/108/2014

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.863/108/2014 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.863/108/2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor bez garáže v současném stavu exekuční řízení Předmět ocenění

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 6161 / 2015

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 6161 / 2015 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 6161 / 2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu Exekuční řízení Předmět ocenění Bytová

Více

Znalecký posudek o odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 822 /67/ 2014

Znalecký posudek o odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 822 /67/ 2014 Znalecký posudek o odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 822 /67/ 2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu exekuční řízení Předmět

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 839 / 84 / 2014

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 839 / 84 / 2014 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 839 / 84 / 2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Rekreační chata bez garáže v současném stavu exekuční řízení Předmět ocenění Budova č.p. dosud nepřiděleno,

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1143/106/2015

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1143/106/2015 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1143/106/2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu exekuční řízení Předmět

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1378/6/2016

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1378/6/2016 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1378/6/2016 Typ nemovitosti Účel ocenění Řadová garáž v současném stavu exekuční řízení Předmět ocenění Garáž bez čp/če, LV č. 331

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.1491/109/2016

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.1491/109/2016 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.1491/109/2016 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu insolvenční řízení

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 823/68/2014

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 823/68/2014 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 823/68/2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu exekuční řízení Předmět

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5937-80/ 2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5937-80/ 2015 Ing. Bohuslav Štencl oceňování nemovitého majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 5937-80/ 2015 o ceně nemovité věci- Objednavatel posudku: Účel posudku: Posudek vypracoval: rodinného domu č. p. 239, s příslušenstvím

Více

Ing. Bohuslav Štencl oceňování nemovitého majetku ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5859-2 / 2015

Ing. Bohuslav Štencl oceňování nemovitého majetku ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5859-2 / 2015 Ing. Bohuslav Štencl oceňování nemovitého majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 5859-2 / 2015 o ceně nemovité věci- Objednavatel posudku: Účel posudku: Posudek vypracoval: bytové jednotky č. 3195/3, s podílem na

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 6 / 460 / 2015

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 6 / 460 / 2015 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 6 / 460 / 2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor bez garáže v současném stavu insolvence Předmět ocenění Budova RD č.p. 6,

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1189 / 2 / 2011

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1189 / 2 / 2011 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1189 / 2 / 2011 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu exekuční řízení Předmět ocenění Bytová

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu Exekuční řízení

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3284 / 2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3284 / 2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3284 / 2012 O obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 13 na pozemku p.č. st. 62 - zastavěná plocha, včetně tohoto pozemku, dále pozemku p.č. 174/1 - zahrada v obci Jaroměřice

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 413/ 174 / 2012

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 413/ 174 / 2012 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 413/ 174 / 2012 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví a garáž (samostatná nebytová jednotka) v současném stavu exekuční řízení Předmět ocenění

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1098 / 8 / 2010

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1098 / 8 / 2010 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1098 / 8 / 2010 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor bez garáže v současném stavu exekuce Předmět ocenění Budova RD č.p. 29,

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 3539 / 2015

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 3539 / 2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 3539 / 2015 Rodinný dům s nebytovými prostory bez garáže v současném stavu pro potřeby dražby Předmět ocenění Budova RD č.p.

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1128 /91/2015

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1128 /91/2015 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1128 /91/2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor s garáží v domě v současném stavu exekuční řízení Předmět

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.1087/50/2015

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.1087/50/2015 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.1087/50/2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor bez garáže v současném stavu určení obvyklé ceny nemovitosti

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 435 / 196 / 2012

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 435 / 196 / 2012 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 435 / 196 / 2012 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor s garáží v domě v současném stavu a pozemek p.č. 844/3 v podílovém spoluvlastnictví

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1339 / 7 / 2012

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1339 / 7 / 2012 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1339 / 7 / 2012 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu exekuční řízení

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 204 / 200 / 2011

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 204 / 200 / 2011 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 204 / 200 / 2011 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor s garáží v domě v současném stavu exekuce Předmět ocenění Budova RD č.p.

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 840/85/2014

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 840/85/2014 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 840/85/2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu exekuční řízení Předmět

Více

Znalecký posudek - odhad obvyklé ceny nemovité věci č. 3534 / 21 / 2015

Znalecký posudek - odhad obvyklé ceny nemovité věci č. 3534 / 21 / 2015 Znalecký posudek - odhad obvyklé ceny nemovité věci č. 3534 / 21 / 2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Rekreační chata bez garáže v současném stavu nedobrovolná dražba Předmět ocenění Budova č.e. 695, LV

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1085 / 7 / 2010

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1085 / 7 / 2010 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1085 / 7 / 2010 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor s garáží v domě v současném stavu exekuce Předmět ocenění Budova RD č.p.

Více

Znalecký posudek o dhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 798/43/2014

Znalecký posudek o dhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 798/43/2014 Znalecký posudek o dhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 798/43/2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu exekuční řízení Předmět

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.878/123/2014

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.878/123/2014 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.878/123/2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Byty ve vlastnictví s garáží (samostatnou nebytovou jednotkou) v současném stavu exekuční

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 163 / 159/ 2011

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 163 / 159/ 2011 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 163 / 159/ 2011 Typ nemovitosti Účel ocenění Rekreační chalupa, rekreační domek s garáží vestavěnou v současném stavu exekuce Předmět ocenění Budova č.e.

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1041 / 5 / 2010

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1041 / 5 / 2010 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1041 / 5 / 2010 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu exekuce Předmět ocenění Bytová jednotka

Více

Znalecký posudek odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2826 / 2014

Znalecký posudek odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2826 / 2014 Znalecký posudek odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2826 / 2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu nedobrovolná dražba č.j.:

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2029 / 71-03 / 2014

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2029 / 71-03 / 2014 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2029 / 71-03 / 2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor s pravděpodobně garáží mimo dům v současném stavu

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č / 2016

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č / 2016 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1111 / 2016 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu Exekuční řízení Předmět ocenění Bytová

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 505/11 / 2013

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 505/11 / 2013 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 505/11 / 2013 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu exekuční řízení Předmět ocenění Bytová

Více

Znalecký posudek odhad obvyklé ceny nemovité věci č / 41 / 2016

Znalecký posudek odhad obvyklé ceny nemovité věci č / 41 / 2016 Znalecký posudek odhad obvyklé ceny nemovité věci č. 3732 / 41 / 2016 Typ nemovitosti Účel ocenění Pozemek zemědělský v současném stavu sjednání ceny při prodeji Předmět ocenění pozemek parc.č. 5129/45,

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1153 / 11 / 2010

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1153 / 11 / 2010 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1153 / 11 / 2010 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor bez garáže v současném stavu exekuční řízení Předmět ocenění Budova RD

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 86/82/ 2011

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 86/82/ 2011 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 86/82/ 2011 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu exekuce Předmět ocenění Bytová jednotka

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.938/183/2014

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.938/183/2014 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.938/183/2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Rekreační chata bez garáţe v současném stavu exekuční řízení Předmět ocenění Budova č.e. 746,

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.981/226/2014

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.981/226/2014 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.981/226/2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor s garáží mimo dům v současném stavu exekuční řízení Předmět

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1244/207/2015

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1244/207/2015 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1244/207/2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor s garáží v domě v současném stavu exekuční řízení Předmět

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1261 / 8 / 2011

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1261 / 8 / 2011 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1261 / 8 / 2011 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu exekuční řízení Předmět ocenění Bytová

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2 / 3 / 2013

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2 / 3 / 2013 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2 / 3 / 2013 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor bez garáže v současném stavu dražba Předmět ocenění Budova RD č.p. 167, LV

Více

Znalecký posudek ( ceny v časové tísni) č. 3561 / 2015

Znalecký posudek ( ceny v časové tísni) č. 3561 / 2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Znalecký posudek ( ceny v časové tísni) č. 3561 / 2015 Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu dražba nedobrovolná Předmět ocenění Bytová jednotka

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 67 / 2016

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 67 / 2016 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 67 / 2016 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor bez garáže v současném stavu insolvenční řízení Předmět ocenění

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1363 / 11 / 2012

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1363 / 11 / 2012 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1363 / 11 / 2012 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu exekuční řízení

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2682 / 19 / 2013

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2682 / 19 / 2013 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2682 / 19 / 2013 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu Odhad obvyklé cen bytu v rámci insolvenčního

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1 / 2 / 2014

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1 / 2 / 2014 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1 / 2 / 2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor bez garáže v současném stavu Nebankovní sektor Předmět ocenění Budova RD č.p.

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1352 / 8 / 2012

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1352 / 8 / 2012 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1352 / 8 / 2012 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor bez garáže v současném stavu exekuční řízení Předmět

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 849/94/2014

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 849/94/2014 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 849/94/2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Pozemek v současném stavu exekuční řízení Předmět ocenění pozemek PK 1636/57, LV č. 280 Adresa

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.2803/2014

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.2803/2014 EURODRAŽBY.CZ a.s., Čimická 781/61 18100 Praha 8 - Čimice Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.2803/2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez

Více

strana 1 Popis č. 3748/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3748/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3748/2012 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 474 na pozemku parc.č. st. 444 a pozemek parc.č. st. 444 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemek k datu 21.1.2013 zapsány v katastru

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 8868-117/11 o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

Znalecký posudek o odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 864/109/2014

Znalecký posudek o odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 864/109/2014 Znalecký posudek o odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 864/109/2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor bez garáže v současném stavu exekuční řízení Předmět ocenění

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 839/84/2014

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 839/84/2014 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 839/84/2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Rekreační chata bez garáže v současném stavu exekuční řízení Předmět ocenění Budova č.p. dosud

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1334 / 7 / 2012

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1334 / 7 / 2012 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1334 / 7 / 2012 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor bez garáže v současném stavu exekuční řízení Předmět

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č / zjištění obvyklé tržní ceny nemovitosti

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č / zjištění obvyklé tržní ceny nemovitosti - 1 - Ing. Bohuslav Štencl oceňování nemovitého majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 5979-122 / 2015 o ceně nemovité věci- Objednavatel posudku: Účel posudku: Posudek vypracoval: nebytového prostoru č. 1329/12,

Více

strana 1 Popis č. 3796/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3796/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3796/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 103 na pozemku parc.č. st. 117/1 a pozemky parc.č. st. 117/1, 14/3 a 214/12 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 19.2.2013

Více

strana 1 Popis č. 3773/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3773/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3773/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 246 na pozemku parc.č. st. 14/1 a pozemky parc.č. st. 14/1, 3044/6 a 3044/8 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 24.1.2013

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2042 / 84-02 / 2014

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2042 / 84-02 / 2014 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2042 / 84-02 / 2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu Stanovení obvyklé

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 992 / 88 / 2013

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 992 / 88 / 2013 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 992 / 88 / 2013 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor s garáží v domě v současném a budoucím stavu - stavba v rekonstrukci úvěrové

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 7281 / 2014

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 7281 / 2014 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 7281 / 2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor bez garáže v současném stavu Exekuční řízení Předmět ocenění Budova RD - č.p.

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1631/101/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1631/101/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1631/101/2014 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 105 Adresa nemovitosti: Potoční 105, 471 54 Cvikov Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Česká Lípa, obec

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1246 / 6 / 2011

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1246 / 6 / 2011 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1246 / 6 / 2011 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor s garáží v domě v současném stavu exekuční řízení Předmět ocenění Budova

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1158 / 11 / 2010

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1158 / 11 / 2010 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1158 / 11 / 2010 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu exekuční řízení Předmět ocenění Bytová

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 52 / 48 / 2011

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 52 / 48 / 2011 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 52 / 48 / 2011 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu exekuční řízení Předmět ocenění Bytová

Více

Vlastník pozemku: SJM Jindřich Šindelář, Jižní 350, 471 27 Stráž pod Ralskem, spoluvlastnický podíl: 1 / 1

Vlastník pozemku: SJM Jindřich Šindelář, Jižní 350, 471 27 Stráž pod Ralskem, spoluvlastnický podíl: 1 / 1 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1822/097/2015/3 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, Bytová jednotka č. 350/2 Adresa nemovitosti: Jižní 350, Stráž pod Ralskem Katastrální údaje: Kraj

Více

Znalecký posudek odhad obvyklé ceny nemovité věci č / 82 / 2016

Znalecký posudek odhad obvyklé ceny nemovité věci č / 82 / 2016 Znalecký posudek odhad obvyklé ceny nemovité věci č. 3773 / 82 / 2016 Typ nemovitosti Účel ocenění Pozemek zemědělský v současném stavu dle usnesení Předmět ocenění pozemek parc.č. 936/22, LV č. 452 (5735

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 29 / 25 / 2011

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 29 / 25 / 2011 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 29 / 25 / 2011 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor bez garáže v současném stavu exekuce Předmět ocenění Budova RD č.p. 7, LV

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 84/2016

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 84/2016 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 84/2016 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu insolvenční řízení (určení

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 211 / 2017

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 211 / 2017 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 211 / 2017 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor bez garáže v současném stavu exekuční řízení Předmět ocenění

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 850/95/2014

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 850/95/2014 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 850/95/2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Pozemek v současném stavu exekuční řízení Předmět ocenění pozemek parc.č. 1521/7, LV č. 843

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 840/85/2014

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 840/85/2014 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 840/85/2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu exekuční řízení Předmět

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2182 / 111 / 2011

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2182 / 111 / 2011 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2182 / 111 / 2011 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor bez garáže v současném stavu Exekuční řízení Předmět

Více

Znalecký posudek tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2846 / 2014

Znalecký posudek tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2846 / 2014 Znalecký posudek tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2846 / 2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu pro účely nedobrovolné dražby

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1318 / 5 / 2012

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1318 / 5 / 2012 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1318 / 5 / 2012 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu exekuce Předmět ocenění Bytová jednotka

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 210/22/2014

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 210/22/2014 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 210/22/2014 Typ nemovitosti Pozemek parc.č. 50/8 - orná půda, pozemka parc.č. 82/35 - lesní pozemek v současném stavu Účel ocenění

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1149 / 11 / 2010

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1149 / 11 / 2010 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1149 / 11 / 2010 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu exekuční řízení Předmět ocenění Bytová

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 3418 / 2013

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 3418 / 2013 Typ nemovitosti Účel ocenění Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 3418 / 2013 Rodinný dům bez nebytových prostor s garáží v domě v současném stavu Nedobrovolná dražba Předmět

Více

strana 1 Popis č. 3924/2013

strana 1 Popis č. 3924/2013 strana 1 Popis č. 3924/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 119 na pozemku parc.č. st. 208 a pozemky parc.č. st. 208, 124/18 a 134/4 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 12.8.2013

Více

strana 1 Popis Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 447 na pozemku parc.č. st. 562 a pozemky parc.č. st. 562 a 331/4 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky zapsány v katastru nemovitostí pro

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 3685-19 / 2015

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 3685-19 / 2015 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 3685-19 / 2015 Typ nemovitosti Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu Účel ocenění Exekuce Č.j.160EX

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2179-01 / 2013

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2179-01 / 2013 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2179-01 / 2013 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor bez garáže v současném stavu sjednání ceny při prodeji Předmět ocenění Budova

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č / 2 / 2013

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č / 2 / 2013 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1378 / 2 / 2013 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor bez garáže v současném stavu exekuční řízení Předmět

Více

PŘÍLOHY Příloha č. 1 Informace z KN o pozemku p. č. st. 144 zastavěná ploch a nádvoří

PŘÍLOHY Příloha č. 1 Informace z KN o pozemku p. č. st. 144 zastavěná ploch a nádvoří PŘÍLOHY Příloha č. 1 Informace z KN o pozemku p. č. st. 144 zastavěná ploch a nádvoří Výřez z katastrální mapy Příloha č. 2 Informace z KN o pozemku p. č. 133/5 zahrada Výřez z katastrální mapy Příloha

Více

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ; č. obj.:, 12.3.2014 Adresa objednatele: U Pískovny 890 / 1, 182 00 Praha 8 IČ: 25023217 telefon: e-mail:

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ; č. obj.:, 12.3.2014 Adresa objednatele: U Pískovny 890 / 1, 182 00 Praha 8 IČ: 25023217 telefon: e-mail: Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1568/038/2014/9 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 242/6 Adresa nemovitosti: Revoluční 242, Žandov Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres Česká Lípa, obec Žandov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK stanovení ceny obvyklé

ZNALECKÝ POSUDEK stanovení ceny obvyklé ZNALECKÝ POSUDEK stanovení ceny obvyklé č. 103/103/2015 O ceně pozemku parcela: St. 128 o výměře 721m 2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Kluky, č. p. 119, bydlení, Stavba stojí na pozemku

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/8

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/8 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/8 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 18 Adresa nemovitosti: 1. máje 18, 277 06 Lužec nad Vltavou Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více