Výroční zpráva 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2012/2013"

Transkript

1 Výroční zpráva 2012/2013

2 Obsah OBSAH 2 1 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 3 2 O SPOLEČNOSTI scanservice a.s Obchodní politika Certifikace společnosti Zaměstnanecká politika Nekomerční aktivity/charitativní projekty Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Hlavní cíle pro hosp.rok 2013/ OSTATNÍ INFORMACE 9 4 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 10 5 PROHLÁŠENÍ PŘEDSTAVENSTVA. 11 2

3 1 Zpráva představenstva Další úspěšný rok společné práce je za námi. I přes leckdy nelehké podmínky, způsobené jednak nestabilní politickou situací v České republice, ale především pokračující ekonomickou recesí, jejímž důsledkem je opatrnost k investicím do nových technologií, vykázala společnost scanservice a.s. v hospodářském roce 2012/2013 velmi uspokojivé výsledky. Nebylo sice dosaženo rozpočtových cílů, avšak plánovaný obrat byl naplněn na více než 90%. Minulý rok byl ve znamení jednak mnoha výběrových řízení a současně byl dalším rokem, kdy naše společnost upnula své síly na vývoj unikátních SW produktů, které v budoucnu hodlá obchodně a ekonomicky zúročit. Mimo stabilních projektů se velmi intenzivně pracovalo na naší první velké zakázce knižní digitalizace, pro kterou bylo vybudováno zcela nové a v mnoha směrech ojedinělé pracoviště. V rámci tohoto projektu Digitalizace knižního fondu bylo zpracováno více než 300 tisíc stran různých formátů. Dalším významným projektem roku minulého byla zakázka pro Statutární město Karlovy Vary financovaná z EU fondů. Jednalo se o kompletní digitalizaci stavebního archivu tohoto města. Projekt byl realizován jak u nás tak i v prostorech úřadu Karlových Varů. Ve druhém pololetí jsme nastartovali další významný projekt vybudování technologického centra v rámci rozvoje služeb egovernmentu v Ústeckém kraji. Tento projekt je víceletý, financovaný z EU fondů, tč. je úspěšně dokončena I.etapa. V souladu s vývojem ekonomiky společnost nadále pokračovala v nastoleném trendu zdokonalování systému vnitřní efektivity a zjednodušení interních procesů. Zásadním úkolem v uplynulém roce pak bylo dokončení projektu fúze a tedy zpětná konsolidace kompletních účetních dat obou informačních systémů tak, abychom hospodářský rok 2012/2013 zahájili již s čistým štítem. I v tomto roce společnost pokračovala v nastavené tradici nezapomínat na dobročinnost a pomoc potřebným. Obchodní aktivity během roku a řada uskutečněných jednání s možnými zákazníky či partnery nám zajistila několik zajímavých zakázek, jejichž realizace a tedy i následný příjem bude promítnut do výsledků let budoucích. I v nadcházejícím hospodářském roce 2013/2014 se chce scanservice a.s. dále věnovat svým klíčovým aktivitám a rozvíjet svoji obchodní činnost nejen na trhu v České republice. Současně bude pokračovat na dalším vývoji svého nabídkového portfolia i stálém rozvoji vlastní infrastruktury. 3

4 2 O společnosti scanservice a.s. Akciová společnost scanservice byla založena v únoru Je největší českou firmou zabývající se digitalizací dokumentů a již téměř 16 let nabízí služby zpracování dokumentů formou outsourcingu a dodává systémy pro zpracování dokumentů předním českým a zahraničním společnostem, a to i státní správě a samosprávě. 2.1 Obchodní politika Naší filozofií je snaha o trvalé budování a rozvoj silné profesionální společnosti, připravené rychle a efektivně zpracovat požadavky zákazníků, nalézat a implementovat taková řešení, která budou vždy generovat klientům přidanou hodnotu ať už je to úspora místa, úspora nákladů, trvalá čitelnost dokumentů nebo jejich rychlá dohledatelnost. Současně zákazníkům optimalizujeme jak finanční tak i lidské zdroje tím, že maximum rizik přebíráme na naši stranu. To vše při nasazení nejnovějších technologií a postupů a současně se stabilním týmem profesionálních zaměstnanců. Společnost každým rokem investuje značné prostředky do modernizace svých provozů a neustále obnovuje a rozšiřuje portfolio nabízených řešení. Nyní se společnost zabývá především kompletní digitalizací s následným zpracováním: o o o o obchodních a jiných dokumentů volných i vázaných formulářů, účetních dokumentů knih, časopisů a jiných periodik map, stavebních výkresů, nestandardních formátů 4

5 2.2 Certifikace společnosti Společnost splňuje a v mnohém překračuje požadavky norem ISO 9001:2008, ISO 27001:2005 a ISO 14001:2004, pro které je již mnoho let certifikovaná. V roce 2013 scanservice úspěšně prošla mezinárodním auditem společnosti Deloitte na ISAE 3402, který je v českém prostředí unikátní. Tento audit je požadován u firem obchodovaných na akciových burzách v USA, které využívají outsourcing procesů a přísné požadavky jsou přenášeny i na jejich dodavatele. 2.3 Zaměstnanecká politika Dle slov generální ředitelky a předsedkyně představenstva společnosti scanservice a.s. paní Renaty Telínové zlatem ve firmě jsou její lidé a jakmile se někdo začne chovat špatně ke svým lidem, nezaslouží si svou židli. Naše společnost se v duchu této filozofie zaměřuje na soustavný rozvoj svých zaměstnanců, podporuje a financuje jejich vzdělávání v různých formách (certifikační kurzy, školení, výukové semináře aj.). Značný důraz je rovněž kladen na kvalitu pracovního prostředí, podporu komunikace a mezilidských vztahů při současném požadavku na vysokou míru zodpovědnosti jednotlivců i skupin. Zaměstnancům je společností poskytován systém výhod, který jim mimo příspěvků na stravování, penzijní či životní pojištění umožňuje rovněž využití pro rehabilitaci nebo sportovní a kulturní aktivity. 5

6 2.4 Nekomerční aktivity/charitativní projekty Stalo se již tradicí nezapomínat na dobročinné projekty, podporu kulturní činnosti a pomoc potřebným. I v tomto roce společnost scanservice a.s. pokračovala ve financování speciálního zdravotního polohovacího lůžka jako dar zdravotně postiženému. Finančně se angažovala na několika sportovních aktivitách, jednou z nich byl i příspěvek na podporu talentovaných sportovců a to mladému nadějnému jezdci pro účast v závodech parkuru. Rovněž jsme opakovaně podpořili žákovskou sportovní soutěž Amos TOUR. V samém závěru hospodářského roku 2012/2013 se naše akciová společnost stala jedním z partnerů celovečerního filmu Jsem slavná tak akorát režisérky Jitky Němcové, který je o hudební skladatelce, textařce a zpěvačce Zuzaně Michnové. Slavnostní premiéra celovečerního filmu proběhla v kině Lucerna. Akciová společnost scanservice prezentovala své služby v rámci přednášky "Z papíru na web a ke čtenáři. Digitalizace regionální literatury v Moravskoslezském kraji" na mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy 2013, který se konal ve dnech v Průmyslovém paláci na Výstavišti v Praze 7. Veletrhu se zúčastnilo 339 vystavovatelů a návštěvníků. 6

7 2.5 Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje V uplynulém hospodářském roce 2012/2013 pokračovala akciová společnost scanservice v oblasti vývoje na řadě projektů, jejichž výstupem jsou následující produkty: Cílem projektu je vytvořit software pro monitorování stavu dokumentů při jejich digitalizaci, který bude pracovat jak s papírovými, tak i elektronickými dokumenty. Takovýto systém na trhu není k dispozici a je pro kvalitní a efektivní zpracování digitalizačních zakázek nutný. Tento SW produkt bude přijímat dávky od skenovacího SW a přidělovat je uživatelům v jednotlivých úlohách. Jeho cílem je vytvořit systém, pomocí kterého bude možno zajistit rychle, efektivně a levně indexaci dokumentů zpracovávaných v digitalizačních provozech scanservice. Tento typ zakázek tvoří 50% celkového obratu společnosti. Neboli řídicí systém zajišťující proces zpracování digitalizačních dávek včetně kontroly úplnosti, doplňování a korekce dat a jejich definované předávání do dalších systémů a aplikací. Jedná se o systém pro podporu digitalizace monografií a periodik (dále knižního fondu) v rámci zakázek zpracovávaných v BookBureau scanservice. Systém podporuje mnoho oblastí počínaje přípravou zakázky přes skenování, nahrání souborů, úpravy, příprava a editace metadat, výsledná validace a následné exporty. 7

8 2.6 Hlavní cíle pro hospodářský rok 2013/2014 Na období následující si naše společnost opět klade smělé cíle, neboť jsme přesvědčeni, že k tomu máme všechny předpoklady - stabilní tým motivovaných a kvalifikovaných zaměstnanců, příznivé pracovní prostřední a technickou vybavenost na vysoké profesionální úrovni, rovněž řadu nových projektů a v neposlední řadě i v závěru hospodářského roku velmi výrazně posílený obchodní tým. Rozpočtové cíle na hospodářský rok 2013/2014 počítají proti roku předchozímu s nárůstem jak v oblasti tržeb tak i profitability a tedy finálního hospodářského výsledku vede nás k tomu jednak zlepšující se ekonomická situace obecně a současně fakt, že se nám podařilo zvítězit v několika výběrových řízeních na zakázky, které v tomto roce budeme zpracovávat. Zaměření společnosti, kromě prioritního zpracování dokumentů nebo dodávky systémů, zahrnuje rovněž kvalitní dlouhodobou podporu, servis, konzultace a další činnosti v oblasti digitalizace, zpracování a správy dokumentů. Toto vše vytváří předpoklad pro plánovaný růst i v dalších letech. Podmínky k tomu již existují, totiž spolupráce s vedoucími výrobci výpočetní techniky a programového vybavení v dané oblasti. Strategické a provozní plány pro hospodářský rok 2013/2014: Další růst obchodních aktivit jak přímých tak i prostřednictvím partnerů S pokračujícím vývojem SW produktů rozšíření nabídkového portfolia IT rozvoj dobudování profesionální infrastruktury pro BookBureau, dokončení virtualizace serverů, úpravy procesů zálohování a obnovy dat aj. Ziskovost trvalé zaměření na zvyšování efektivity, konkurenceschopnosti a ziskovosti společnosti 8

9 3 Ostatní informace Jedním z důležitých principů scanservice a.s. je rovněž ochrana životního prostředí. Společnost podniká způsobem šetrným k životnímu prostředí a dodržuje veškeré zákony, předpisy a normy týkající se ochrany životního prostředí. Již v minulých letech bylo rozhodnuto zlepšit své zaměření na environmentální aspekty a stát se firmou s přínosem pro ochranu životního prostředí. Všichni zaměstnanci a vedení společnosti byli informováni a připojili se k úsilí na ochranu životního prostředí. Společnost dodržuje veškeré povinnosti plynoucí z pracovněprávních předpisů, povinnosti zaměstnanců jsou stanoveny pracovní smlouvou, popisem funkce, organizační strukturou, vnitřními předpisy a zákoníkem práce vč. souvisejících právních předpisů. Po rozvahovém dni tj. po 31. srpnu 2013 nenastaly žádné významné události a nejsou známy žádné skutečnosti, které by významným způsobem ovlivnily činnost společnosti, její účetní závěrku a které by bylo třeba zveřejnit ve zprávě představenstva. Společnost také nemá žádnou organizační složku v zahraničí. 9

10 4 Identifikační údaje Obchodní jméno scanservice a. s. Sídlo společnosti Náchodská 2397/23, Praha 9 Telefon IČO DIČ Zapsaná Osoby oprávněné jednat jménem společnosti Způsob jednání Předmět podnikání CZ v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka Renata Telínová, předsedkyně představenstva ing. Milan Zajíček, místopředseda představenstva Kateřina Švehlová, člen představenstva za představenstvo jedná navenek předseda představenstva anebo místopředseda představenstva samostatně anebo člen představenstva společně s jedním z nich Činnosti související se zpracováním dat a hostingem - výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 10

11 5 Prohlášení představenstva Představenstvo společnosti scanservice a. s.: Renata Telínová, předsedkyně představenstva Ing. Milan Zajíček, místopředseda představenstva Kateřina Švehlová, členka představenstva prohlašují, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení společnosti scanservice a. s. nebyly vynechány. V Praze dne Renata Telínová Ing. Milan Zajíček Kateřina Švehlová předsedkyně představenstva místopředseda představenstva členka představenstva 11