Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení"

Transkript

1 Stanovy organizace OliMali stanovy občanského sdružení 1. Základní ustanovení a) Název sdružení: OliMali b) OliMali (dále jen sdružení) je neziskové, charitativní sdružení k poskytování obecně prospěšných činností zejména pomocí médií, internetu i konkrétními projekty v terénu. c) Sdružení je založeno dle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů. d) Sdružení sdružuje fyzické i právnické osoby. e) Sdružení působí na celém území České republiky a na území jiných států, kde probíhají jeho projekty. 2. Sídlo sdružení a) Sídlem sdružení je: Praha 6 - Dejvice, ul. Na Kocince 5/2139, PSČ , Česká republika 3. Cíle činnosti a) Charitativní a sociální aktivity a projekty, pomoc lidem, terénní služby, b) podpora amatérského divadelnictví a ochotnických spolků, c) publikační, organizační, editační a novinářská činnost, d) podpora neziskových organizací, propagace a administrativní servis, e) ochrana lidských práv a humanitární aktivity, 1

2 f) koordinace charitativní dobrovolnické činnosti. 4. Formy činnosti a) v oblasti médií - tvorba neziskových redakčních webových portálů, vlastní tisková agentura OliMali, publikační a novinářský servis, propagace obecně prospěšných aktivit, obecně prospěšné projekty na internetu, pomoc s realizací humanitárních projektů, b) v oblasti divadla - podpora ochotnických divadelních spolků a sdružení, správa webového portálu pro ochotnické spolky, kulturní akce a aktivity pro členy sdružení a další cílové skupiny, festivaly, přehlídky, koncerty, zastřešení ochotnických spolků, c) v oblasti terénní práce realizace projektů pomoci lidem v různých lokalitách podle aktuální potřeby a možností /streetwork, terénní služby, volnočasové aktivity, kluby, atp./, hledání finančních zdrojů a podpory, d) v oblasti spolupráce - hledání nových forem účinné pomoci, terénní výzkum, organizování a realizace nápadů a vzdělávacích akcí, teambuilding, expedice, výjezdy a pobytové akce, spolupráce s neziskovými subjekty, církvemi, náboženskými charitativními sdruženími, podnikateli i státními institucemi, koordinace humanitárních dobrovolnických aktivit. 5. Členství ve sdružení a) Členem sdružení může být fyzická osoba starší 15 let a právnická osoba řádně registrovaná v České republice či v zemi, kde probíhají projekty sdružení. Členství se dělí na řádné a přidružené. b) Řádným členem sdružení může být fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům. Řádný člen má právo rozhodovat na členské schůzi hlasováním, volit a být volen do Rady sdružení a využívat všech členských výhod sdružení. c) Přidružený člen má právo účastnit se členské schůze s právem poradního hlasu a využívat všech členských výhod sdružení. Právnické osoby se účastní členské schůze prostřednictvím pověřeného zástupce. Účast zástupců (pracovníků, členů, dobrovolníků) právnické osoby na činnosti sdružení je upravena ve smlouvě o členství. d) Členství ve sdružení vzniká schválením Radou sdružení po předložení písemné přihlášky do sdružení pro fyzické osoby, či podpisem smlouvy o členství s právnickou osobou. e) Členové sdružení jsou povinni dodržovat stanovy, vnitřní pravidla sdružení a uhradit roční členský příspěvek. f) Členství ve sdružení zaniká písemným prohlášením o vystoupení člena ze sdružení, nezaplacením členského příspěvku ve stanoveném termínu, vyloučením člena Radou sdružení pro porušení zákonů ČR, stanov a vnitřních pravidel sdružení či úmrtím člena (zrušením právnické osoby). Ztráta 2

3 způsobilosti k právním úkonům je důvodem zániku řádného členství převedením do členství přidruženého. g) Zvláštní formou členství je členství prostřednictvím různých organizací, skupin, spolků a kolektivů (např. ochotníků, atp.) registrovaných sdružením. Tyto kolektivy jsou organizačními složkami sdružení bez právní subjektivity. h) Řádná členská schůze sdružení se koná jednou za rok, mimořádnou členskou schůzi svolává Rada sdružení či předseda sdružení ze své vůle či na požádání nejméně třetiny řádných členů. i) Členská schůze je svolávána Radou sdružení průkazným způsobem nejméně 14 dní před jejím konáním. Součástí pozvánky je program jednání. Členská schůze je usnášeníschopná v počtu, ve kterém se sejde. Člen se může nechat na členské schůzi zastupovat jinou osobou na základě písemné plné moci, či vyjádřit předem své rozhodnutí k navrženým bodům programu písemně. Členská schůze rozhoduje o všech záležitostech sdružení hlasováním. Rozhodnutí přijímá členská schůze většinou hlasů přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. j) Členská schůze schvaluje změnu stanov sdružení a rozhoduje o zániku a způsobu likvidace sdružení. k) Rada sdružení upraví blíže podmínky členství a vnitřního systému sdružení organizační směrnicí a směrnicí pro činnost konkrétních kolektivů. 6. Rada sdružení a) Rada sdružení má 3 členy (předsedu, prvního a druhého místopředsedu) a je volena na dobu jednoho roku. Členská schůze může odvolat člena Rady sdružení i před uplynutím jeho volebního období a na zbytek tohoto volebního období zvolit nového člena Rady. b) Členství v Radě sdružení zaniká ukončením řádného členství ve sdružení, či písemným prohlášením o odstoupení z Rady sdružení. c) V případě ukončení členství člena Rady může Rada na dobu do nejbližší členské schůze na jeho místo kooptovat jiného řádného člena sdružení. d) Rada sdružení se schází dle potřeby a rozhoduje o všech záležitostech sdružení, které nejsou vyhrazeny členské schůzi. Rada sdružení může přijímat rozhodnutí per rollam (oběžníkem). K platnosti rozhodnutí Rady sdružení je třeba souhlasu dvou členů Rady. e) Rada sdružení zejména provádí výklad stanov, schvaluje vnitřní pravidla sdružení (organizační směrnice, směrnice pro hospodaření, atp.), jmenuje a odvolává předsedu sdružení, schvaluje výroční zprávu sdružení, rozhoduje o zřízení profesionální kanceláře sdružení, o výši členských příspěvků a o dalších významných záležitostech sdružení a vyhrazuje si takové záležitosti k rozhodnutí. f) Členové Rady sdružení (místopředsedové) zastupují v případě potřeby předsedu sdružení. V případě odstoupení předsedy Rady přebírá první 3

4 místopředseda funkci statutárního zástupce. V případě odstoupení předsedy sdružení i prvního místopředsedy přebírá funkci statutárního zástupce druhý místopředseda. 7. Předseda sdružení a) Předsedou sdružení může být jen člen Rady sdružení. b) Předseda sdružení je jmenován a odvoláván Radou sdružení. c) Předseda sdružení je statutárním zástupcem sdružení, jménem sdružení jedná, přijímá závazky a podepisuje se. d) Předseda sdružení řídí kancelář sdružení, přijímá a propouští její pracovníky, případně dobrovolníky. Předseda sdružení je odpovědný za hospodaření a účetnictví sdružení. Předseda sdružení může samostatně rozhodovat o všech záležitostech sdružení, které nebyly předem stanoveny či vyhrazeny stanovami, vnitřními předpisy, členskou schůzí či Radou sdružení. e) Pokud se předseda sdružení vzdá funkce, odstoupí z Rady sdružení či vystoupí ze sdružení, jmenuje Rada sdružení nového předsedu až po doplnění Rady kooptací na plný počet tří členů. Pokud není možno zajistit doplnění Rady kooptací do jednoho měsíce, svolá statutární zástupce mimořádnou členskou schůzi k doplňovací volbě Rady. 8. Zásady hospodaření a) Sdružení má právní subjektivitu a je samostatnou hospodářskou jednotkou. b) Za hospodaření sdružení je zodpovědný předseda sdružení. c) Roční účetní uzávěrka a roční účetní dokumentace je revidována nezávislou osobou, která nesmí být členem sdružení a nesmí být na sdružení jakkoli závislá. Za zadání revize je odpovědná Rada sdružení, závěrečný výrok revizora je součástí výroční zprávy. d) Rada sdružení či předseda sdružení může ustavit v souladu s platnými právními předpisy účelové nadační fondy určené k naplňování cílů sdružení. e) Majetek sdružení slouží k realizaci cílů sdružení podle těchto stanov. Případný zisk je využit pro tuto činnost v následujících účetních obdobích. f) Majetek sdružení vzniká zejména ze členských příspěvků, darů, odkazů, dotací nebo grantů týkajících se primárně hlavní činnosti dle stanov odst.4. Dále vzniká majetek sdružení i z vedlejších činností, např. vydavatelské a publikační činnosti, placených služeb jiným organizacím, atp. Sdružení jako svoji vedlejší činnost může organizovat i jiné výdělečné aktivity, kdy zisk bude zcela a prokazatelně použit na zájmové aktivity v souladu s hlavní činností sdružení. g) Povinností všech členů sdružení je účelné a hospodárné využívání majetku sdružení zejména ve prospěch sdružení a cílů jeho činnosti. 4

5 h) Odměny členům sdružení za jejich činnost pro sdružení vyplacené dle platných právních předpisů nesmí převýšit 10% příjmů sdružení v účetním období. Režijní náklady sdružení by neměly převýšit 33% příjmů sdružení v účetním období. i) Rada sdružení upraví blíže zásady hospodaření sdružení směrnicí. 9. Závěrečná ustanovení a) Tyto stanovy byly schváleny přípravným výborem sdružení dne b) Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace Ministerstvem vnitra dle zákona č. 83/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 5