ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV Č R PRAHA, v.v.i. Letenská 4, Praha 1 - Malá Strana;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV Č R PRAHA, v.v.i. Letenská 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana; www.arup.cas.cz"

Transkript

1 ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV Č R PRAHA, v.v.i. Letenská 4, Praha 1 Malá Strana; Oddělení záchranných výzkumů, pracoviště Restaurátorské laboratoře V Holešovičkách 41, Praha 8; tel EXPERTNÍ POSUDEK TECHNOLOGICKÝ ROZBOR TEXTILNÍCH FRAGMENTŮ NA KOVOVÝCH NÁLEZECH ZE ZNOJMA HRADIŠTĚ PhDr. Helena BŘEZINOVÁ, Ph.D

2 Technologický rozbor textilních fragmentů Základem zpracování textilních archeologických nálezů je provedení technologického rozboru každé dochované textilie. V rámci rozboru je měřena a popisována řada parametrů, možnost jejich podrobného určení je přímo ovlivněna stavem a způsobem dochování textilie. o Stav dochování popsání způsobu zachování textilie, tedy zda se jedná o samostatně dochované fragmenty v suchém nebo vlhkém prostředí, otisk textilní struktury na keramice nebo jiném materiálu, fragment prostoupený korozními produkty dochovaný na kovovém předmětu nebo v jeho blízkosti či o fragment zuhelnatělý. o Typ textilie určení, zda se jedná o tkaninu zhotovenou na tkalcovském stavu, tkanici zhotovenou na destičkovém stavu, pleteninu, síťovinu, plsť nebo produkt jiné netkalcovské techniky. o Počet fragmentů vyjadřuje se vždy počet fragmentů z jedné textilie. o Rozměr fragmentů vyjadřuje se v milimetrech. o Textilní surovina stanovení typu použitých textilních vláken, rozlišení rostlinného nebo živočišného původu; u prokorodovaných textilních fragmentů velmi obtížné, použití mikroskopie a chemických analýz. o Tkalcovská vazba u tkanin se určuje, zda bylo k jejich zhotovení použito vazby plátnové, keprové, atlasové nebo některé jiné odvozené vazby. o Dostava neboli hustota udává počet tkanin v osnově a útku na 10 mm plochy tkaniny. U absolutní většiny nalézaných textilních fragmentů není dochován pevný okraj ani jiná indicie, která by dovolovala rozlišení, která ze soustav nití je osnovou a která útkem. Proto se k rozlišení nití, které se v tkanině vzájemně provazují, používá vyjádření první a druhá soustava. o Zákrut nití určení směru zákrutu nití, v němž bylo prováděno spřádání jednotlivých vláken, se vyjadřuje písmeny Z (vyjadřuje spřádání doprava) a S (vyjadřuje spřádání doleva), určuje se pro obě soustavy nití. U vícenásobně spřádaných (skaných) nití se vyjadřuje na prvním místě zákrut jednoduchých nití, lomený výsledným zákrutem skané nitě (např. 2s/Z). o Tloušťka nití vyjadřuje se v milimetrech, naměřená hodnota je však ovlivněna způsobem a stavem dochování textilie (např. tloušťka nitě obalených korozními produkty je větší než tloušťka původní nitě). o Další popis uvádějí se všechny ostatní informace, které je možné u dané textilie zjistit, např. dochované stehy, dírky po vpichu jehlou, dekorace, výšivky apod. o Interpretace pokus o stanovení způsob původního použití dochované textilie 2

3 Textilní fragmenty dochované na kovových předmětech ze Znojma Hradiště Analýza dochovaných textilních fragmentů proběhla v září 2010 na archeologické základně PdF MU na Hradišti ve Znojmě. Mikroskopickému průzkumu byly podrobeny korozní vrstvy kovových předmětů z 33 hrobů, které neprošly konzervátorským zásahem. Textilní pozůstatky byly analyzovány na celkem 43 předmětech, ve 33 případech zhotovených ze železa, v 6 případech z bronzu, ve 3 případech se jednalo o samostatné prokorodované textilní fragmenty odpadnuté z povrchu předmětů a v 1 případě o textilní fragment prostoupený zeminou. Nejčastěji se textilní pozůstatky dochovaly na povrchu nožů (7x), rolniček (6x) a blíže neidentifikovatelných zlomků (5x), méně často se vyskytly na sekerách (3x), ostruhách, (3x), obručích (3x) a zřídka byly zjištěny na lunici, kování, náušnicích, šipkách, drátcích, gombíku, prstenu, břitvě a ocílce. Celkem bylo identifikováno 46 různých textilních pozůstatků, většinou se jednalo o tkaniny, tedy textilní výrobky s tkalcovskou vazbou, jen ve 4 případech byly zjištěny samostatné nitě bez provázání. Tkalcovská vazba byla určitelná u 15 tkanin, ve většině případů se jednalo o základní plátnovou vazbu (32x), pětkrát byla určena vazba keprová 4x ve čtyřvazném (2/2) provedení a 1x v třívazném (2/1) provedení. U pěti tkanin zůstala vazba díky špatnému stavu dochování neurčená. Dostava (hustota) neboli počet nití v osnově a útku na 10 mm plochy tkaniny byla určitelná pouze u 22 tkanin. Rozmezí dostav se nejčastěji pohybovalo od 16 do 20 nití na 10 mm (15 tkanin), což odpovídá charakteru jemné tkaniny. Méně často byla naměřena dostava 1115 nití (3 tkaniny), což koresponduje se střední kvalitou tkaniny. Nižší dostavy do 10 nití, což odpovídá hrubé tkanině, se vyskytly výjimečně (1x). Dostavy nad 20 nití, tedy velmi jemné tkaniny byly rovněž celkem ojedinělé, identifikovány byly jen u 3 tkanin. Tloušťka nití byla zjistitelná u 34 textilií, síly nití se pohybovaly v intervalu 0,20,8 mm, nejčastěji v rozmezí 0,30,5 mm (25 x). Obzvláště složité je u prokorodovaných textilních fragmentů určení použité textilní suroviny, protože původní buněčná struktura textilních vláken, jejíž pozorování je rozhodující pro identifikaci jednotlivých surovin, je silně narušena nebo úplně nahrazena korozními produkty. U naprosté většiny analyzovaných textilních pozůstatků nebylo určení výchozí suroviny vůbec možné, velmi degradované textilní pozůstatky nebylo možné podrobit analýze dostupnými metodami pro detekci původní suroviny (mikroskopické pozorování buněčné struktury, elektronová mikroskopie). U 16 vybraných fragmentů, jejichž stav dochování umožňoval bezpečný odběr mikroskopického vzorku, byla použita metoda 3

4 infračervené spektroskopie, která identifikuje chemické složení odebraného vzorku na základě vyhodnocení infračervených spekter 1. U 13 vzorků byla stanovena textilní surovina (převážně rostlinného původu), pouze u třech vzorků nebyla zjištěna žádná organická složka, pouze komponenty korozních produktů. Interpretace původní funkce textilií byla velmi obtížná a realizovatelná jen u malého počtu dochovaných textilií, většinou se jednalo se o tak drobné a špatně dochované pozůstatky, které neumožňovaly podrobnější vyhodnocení vzhledu, způsobu uložení a vztahu k pohřebnému jedinci a ostatním předmětům hrobové výbavy. Interpretace byla možná u 14 dochovaných textilií, kdy je možné se domnívat, že tkaniny sloužily jako obal železných předmětů denní potřeby, jako překrytí obsahu věder nebo že se jedná o pozůstatky tkanin z oděvních součástí. Celkem v 7 hrobech (H 499, 533, 554, 583, 586, 628, 638) byla sledována přítomnost dvou a více různých textilií dochovaných na několika předmětech. Na povrchu 3 předmětů (H 182, 516, 533) byly identifikovány 23 různé textilní struktury. Takové kumulace různých tkanin, které souvisely nejčastěji s oděvem, oděvními doplňky, pokrývkami a obaly, jsou jasným dokladem, že textilní výrobky byly běžně používaným zbožím, že existovala pestrá a rozmanitá textilní hmotná kultura, která se pro naše bádání dochovala bohužel jen ve velmi omezené míře. Literatura: Březinová, H. 1997: Doklady textilní výroby v století na území Čech, Moravy a Slovenska. Památky archeologické LXXXVIII, s Vzorky byly analyzovány na VŠCHT Praha v Laboratoři molekulové spektrometrie pod vedením ing. M. Novotné, CSc. Analýzy byly provedeny na FTIR spektrometru Nicolet 6700 ve spojení s mikroskopem Continuum. 4

5 H 182/08 lunice Číslo hrobu: H 182/08 (inv.č.481) Stav dochování: na celé ploše povrchu lunice jsou dochovány pozůstatky dvou různých tkanin; tkanina A je sledovatelná po celém povrchu v několika vrstvách na sobě, její povrch hodně porušený, rozeznatelné jsou jen spodní části nití; jemnější a hustší tkanina B je dochována v jednom fragmentu na povrchu tkaniny A na jedné straně lunice TKANINA A Textilní surovina: neurčitelná Dostava v jedné soustavě:12 nití/10 mm Tloušťka nití jedné soustavy: 0,5 mm Rozměry fragmentů: 40x42 mm Tkalcovská vazba: plátnová Dostava v druhé soustavě: 12 nití/10 mm Tloušťka nití druhé soustavy: 0,5 mm TKANINA B Rozměry fragmentů: 30x10 mm Textilní surovina: neurčitelná Tkalcovská vazba: plátnová (?) Dostava v jedné soustavě: 20 nití/10 mm Tloušťka nití jedné soustavy: 0,5 mm Dostava v druhé soustavě: 20 nití/10 mm Tloušťka nití druhé soustavy: 0,5 mm Interpretace: pravděpodobně pozůstatky oděvních součástí, s nimiž byla lunice v kontaktu 5

6 H 434 kování Číslo hrobu: H 434 Stav dochování: Na jednom místě zbytky silnějších nití, dochované pouze 4 ks, S, 0,8 mm, na ploše 12x7 mm Rozměry fragmentů: 12x7 mm Textilní surovina: neurčitelná Tkalcovská vazba: Zákrut nití: S Tloušťka nití: 0,8 mm Schéma zákrutu nití: Interpretace: 6

7 H 444 sekera Číslo hrobu: H 444 Stav dochování: na 2 drobných zlomcích odpadnutých z povrchu sekery jsou nepatrné stopy po textilní struktuře Počet fragmentů: 2 Textilní surovina: neurčitelná Dostava v jedné soustavě: neurčitelná Rozměry fragmentů: 12x6, 14x8 mm Tkalcovská vazba: plátnová Dostava v druhé soustavě: neurčitelná Zákrut nití druhé soustavy: skaný 2z/Z (?) Tloušťka nití jedné soustavy: 0,50,6 mm Tloušťka nití druhé soustavy: 0,50,6 mm Interpretace: 7

8 H 478 nůž Číslo hrobu: H 478 Stav dochování: na jednom místě na povrchu nože je dochován drobný textilní fragment Rozměry fragmentů: 7x3 mm Textilní surovina: neurčitelná Tkalcovská vazba: keprová 2/2 Dostava v jedné soustavě: neurčitelná Dostava v druhé soustavě: neurčitelná Tloušťka nití jedné soustavy: 0,40,5 mm Tloušťka nití druhé soustavy: 0,40,5 mm Interpretace: 8

9 H náušnice Číslo hrobu: H 479 bronz Stav dochování: na horní části oblouku dvou náušnic je dobře dochovaný drobný fragment tkaniny s velmi dobře dochovanými neprokorodovanými vlákny bělozelené barvy Rozměry fragmentů: 17x5; 5x6;6x3 mm Textilní surovina: len Dostava v jedné soustavě: 20 nití?/10 mm Tkalcovská vazba: plátnová Dostava v druhé soustavě: 20 nití?/10 mm Tloušťka nití jedné soustavy: 0,30,4 mm Tloušťka nití druhé soustavy: 0,30,4 mm Interpretace: 9

10 H 484 rolnička Číslo hrobu: H 484 Stav dochování: na celém povrchu rolničky jsou dochované zbytky tkaniny v několika vrstvách (místy ve 45) na sobě Rozměry fragmentů: prům. rolničky 28 mm Textilní surovina: len Dostava v jedné soustavě:1820 nití/10 mm Tloušťka nití jedné soustavy: 0,5 mm Tkalcovská vazba: plátnová Dostava v druhé soustavě: 1820 nití/10 mm Tloušťka nití druhé soustavy: 0,5 mm Interpretace: pravděpodobně pozůstatek látkového obalu rolničky nebo oděvní součásti, s níž byla rolnička v kontaktu 10

11 H 486 nůž s dřevěnou pochvou Číslo hrobu: H 486 Stav dochování: na jednom místě na povrchu pochvy je dochován drobný zbytek tkaniny Rozměry fragmentů: 11x4 mm Textilní surovina: neurčitelná Tkalcovská vazba: keprová 2/2 Dostava v jedné soustavě: 20 nití/10 mm Dostava v druhé soustavě: 24 nití/10 mm Tloušťka nití jedné soustavy: 0,30,4 mm Tloušťka nití druhé soustavy: 0,30,4 mm Interpretace: 11

12 H 488 zlomek Číslo hrobu: H 488 Stav dochování: na povrchu zlomku jsou zcela nepatrné a neurčitelné zbytky textilní struktury Rozměry fragmentů: 11x5 mm Textilní surovina: neurčitelná Dostava v jedné soustavě: neurčitelná Zákrut nití jedné soustavy: neurčitelný Tloušťka nití jedné soustavy: neurčitelná Schéma tkalcovské vazby: Tkalcovská vazba: neurčitelná Schéma zákrutu nití: Dostava v druhé soustavě: neurčitelná Zákrut nití druhé soustavy: neurčitelný Tloušťka nití druhé soustavy: neurčitelná Foto textilního fragmentu: Interpretace: 12

13 H 494 samostatné fragmenty Číslo hrobu: H 494 Stav dochování: samostatně dochované fragmenty prokorodované tkaniny v několika vrstvách na sobě; odpadnuté z povrchu nože Rozměry fragmentů: 7x5; 6x2; 10x5; 9x10; 8x7; 7x4 mm Textilní surovina: Tkalcovská vazba: plátnová živočišné vlákno Dostava v jedné soustavě:1820 nití/10 mm Dostava v druhé soustavě: 1820 nití/10 mm Tloušťka nití jedné soustavy: 0,40,5 mm Tloušťka nití druhé soustavy: 0,40,5 mm Interpretace: 13

14 H 499 nůž Číslo hrobu: H 499 Stav dochování: na celém povrchu obou stran nože jsou dochovány drobné zbytky tkaniny Počet fragmentů: 2 Rozměry fragmentů: 15x5; 15x7 mm Textilní surovina: neurčitelná Dostava v jedné soustavě: 20 nití/10 mm Tkalcovská vazba: plátnová Dostava v druhé soustavě: 20 nití/10 mm Tloušťka nití jedné soustavy: 0,40,5 mm Tloušťka nití druhé soustavy: 0,40,5 mm Interpretace: pravděpodobně pozůstatek látkového obalu nože 14

15 H samostatných fragmentů Číslo hrobu: H 499 Stav dochování: samostatně dochované fragmenty prokorodované tkaniny v několika vrstvách na sobě; není zřejmé z povrchu jakého předmětu pocházejí; špatně dochovaná struktura, nitě jsou slité dohromady a překryté bílou krustou Rozměry fragmentů: 13x8, 10x8, 12x8, 15x7, 17x5, 37x15, 15x5, 27x7, 15x5, 15x10, 16x9 mm Textilní surovina: neurčitelná Tkalcovská vazba: plátnová Dostava v jedné soustavě:1620 nití/10 mm Dostava v druhé soustavě: 1620 nití/10 mm Tloušťka nití jedné soustavy: 0,40,5 mm Tloušťka nití druhé soustavy: 0,40,5 mm Interpretace: 15

16 H 505 nůž Číslo hrobu: H 505 Stav dochování: na povrchu nože jsou zcela nepatrné a neurčitelné zbytky textilní struktury Počet fragmentů: 2 Rozměry fragmentů: 10x10, 15x5 mm Textilní surovina: neurčitelná Tkalcovská vazba: neurčitelná Dostava v jedné soustavě: neurčitelná Dostava v druhé soustavě: neurčitelná Zákrut nití jedné soustavy: neurčitelný Zákrut nití druhé soustavy: neurčitelný Tloušťka nití jedné soustavy: neurčitelná Tloušťka nití druhé soustavy: neurčitelná Interpretace: 16

17 H 514 rolnička Číslo hrobu: H 514 Stav dochování: po celém povrchu rolničky je zachována textilie ve více vrstvách na sobě; textilní struktura dobře zřetelná zejména na jedné polovině, na druhé je dochována jen stopově Rozměry fragmentů: prům. rolničky 29 mm Textilní surovina: neurčitelná Dostava v jedné soustavě:1920 nití/10 mm Tkalcovská vazba: plátnová Dostava v druhé soustavě: 1920 nití/10 mm Tloušťka nití jedné soustavy: 0,30,4 mm Tloušťka nití druhé soustavy: 0,30,4 mm Interpretace: pravděpodobně pozůstatek látkového obalu rolničky nebo oděvní součásti, s níž byla rolnička v kontaktu 17

18 H 515 kování Číslo hrobu: H 515 Stav dochování: po celé ploše jedné strany kování jsou patrné stopy po textilní struktuře; velmi špatně dochováno, zřetelných je jen několik nití a vazných bodů Rozměry fragmentů: 17x15 mm Textilní surovina: neurčitelná Tkalcovská vazba: plátnová (?) Dostava v jedné soustavě: neurčitelná Dostava v druhé soustavě: neurčitelná Tloušťka nití jedné soustavy: 0,30,5 mm Tloušťka nití druhé soustavy: 0,30,5 mm Interpretace: 18

19 H 516 ostruhy (garnitura ostruh v řade zlomků) Číslo hrobu: H 516 Stav dochování: na mnoha zlomcích patřících k ostruhám a jejich garnituře jsou dochovány pozůstatky 3 různých textilních struktur; v největší míře tkanina A ve více vrstvách na sobě; na jednom zlomku (přezce?) tkanina B; na jiném zlomku 5 samostatných silnějších nití bez provázání TKANINA A Počet fragmentů: 8 Rozměry fragmentů: 10x10, 10x9, 10x9, 17x15, 20x15, 15x18, 36x10, 15x10 mm Textilní surovina: neurčitelná Tkalcovská vazba: plátnová Dostava v jedné soustavě: neurčitelná Dostava v druhé soustavě: neurčitelná Tloušťka nití jedné soustavy: 0,30,4 mm Tloušťka nití druhé soustavy: 0,30,4 mm 19

20 TKANINA B Rozměry fragmentů: 10x9 mm Textilní surovina: Tkalcovská vazba: plátnová rostlinné vlákno Dostava v jedné soustavě: 24 nití/10 mm Dostava v druhé soustavě: 24 nití/10 mm Tloušťka nití jedné soustavy: 0,5 mm Tloušťka nití druhé soustavy: 0,5 mm NITĚ Rozměry fragmentů: 7x6 mm Textilní surovina: neurčitelná Tkalcovská vazba: Zákrut nití: Z Tloušťka nití: 0,60,7 mm Interpretace: pozůstatky textilií dotýkajících se ostruh a jejich příslušenství, pozůstatky jsou tak malé, že není možná jejich bližší interpretace 20

21 H 517 předmět (tyčinka, kroužek) Číslo hrobu: H 517 Stav dochování: po celé ploše povrchu předmětu jsou dochovány zbytky textilu v několika vrstvách na sobě, pozorovatelné jsou 23 vrstvy na sobě Textilní surovina: vlna Dostava v jedné soustavě: 10 nití/10 mm Rozměry fragmentů: 60x8 mm Tkalcovská vazba: plátnová Dostava v druhé soustavě: 10 nití/10 mm Tloušťka nití jedné soustavy: 0,40,5 mm Tloušťka nití druhé soustavy: 0,40,5 mm Interpretace:? 21

22 H 518 předmět Číslo hrobu: H 518 Stav dochování: na celé ploše předmětu jsou dochovány nepatrné, málo zřetelné zbytky textilní struktury Textilní surovina: neurčitelná Dostava v jedné soustavě: neurčitelná Rozměry fragmentů: 22x5 mm Tkalcovská vazba: plátnová Dostava v druhé soustavě: neurčitelná (?) (?) Tloušťka nití jedné soustavy: neurčitelná Tloušťka nití druhé soustavy: neurčitelná Interpretace:? 22

23 H 521 obruče vědra Číslo hrobu: H 521 Stav dochování: na obručích jsou nepatrné zbytky tkaniny pokryté bílou krustou; struktura tkaniny je velmi málo čitelná, nitě jsou slité dohromady Počet fragmentů: 2 + x Rozměry fragmentů: 20x7, 35x10 mm (nejlépe dochované plochy) Textilní surovina: neurčitelná Tkalcovská vazba: plátnová (?) Dostava v jedné soustavě: neurčitelná Zákrut nití jedné soustavy: neurčitelný Tloušťka nití jedné soustavy: neurčitelná Dostava v druhé soustavě: neurčitelná Zákrut nití druhé soustavy: neurčitelný Tloušťka nití druhé soustavy: neurčitelná Interpretace: pravděpodobně pozůstatky látkového překrytí vědra 23

24 H 533 sekera Číslo hrobu: H 533 Stav dochování: na povrchu jedné strany sekery jsou velmi špatně dochované pozůstatky textilní struktury ve více vrstvách na sobě; na povrchu tkaniny je patrno několik silnějších samostatných nití bez provázání stav dochování nedovoluje rozlišit vztah k tkanině (vzorující nitě, výšivka?) Počet fragmentů: 5 Rozměry fragmentů: 8x27; 38x8; 12x10; 30x30; 20x10 mm Textilní surovina: len Tkalcovská vazba: neurčitelná Dostava v jedné soustavě: neurčitelná Dostava v druhé soustavě: neurčitelná (?) Zákrut nití druhé soustavy: S (?) Tloušťka nití jedné soustavy: neurčitelná Tloušťka nití druhé soustavy: neurčitelná Tloušťka samostatných nití: 0,50,6 mm Zákrut samostatných nití: S Interpretace: 24

25 H 533 samostatné fragmenty Číslo hrobu: H 533 Stav dochování: na samostatných prokorodovaných textilních fragmentech jsou zachovány pozůstatky celkem 3 různých textilních struktur; tkanina A; tkanina B; tkanina C; není zřejmé z jakých předmětů fragmenty pocházejí, není tedy možné interpretovat jejich vztah a funkci TKANINA A Počet fragmentů: 8 Rozměry fragmentů: 20x10; 15x5; 10x6; 6x8; 10x6; 7x7; 23x18; 15x10 mm Textilní surovina: len Tkalcovská vazba: plátnová Dostava v jedné soustavě: 20 nití/10 mm Zákrut nití jedné soustavy: slabý Z Dostava v druhé soustavě: 16 nití/10 mm Zákrut nití druhé soustavy: slabý Z Tloušťka nití jedné soustavy: 0,20,3 mm Tloušťka nití druhé soustavy: 0,20,3 mm Textilní surovina: len Dostava v jedné soustavě: neurčitelná TKANINA B Rozměry fragmentů: 15x25 mm Tkalcovská vazba: neurčitelná Dostava v druhé soustavě: neurčitelná (?) Zákrut nití druhé soustavy: S (?) Tloušťka nití jedné soustavy: neurčitelná Tloušťka nití druhé soustavy: neurčitelná Tloušťka samostatných nití: 0,50,6 mm Zákrut samostatných nití: S Poznámka: shodná tkanina jako na sekeře z téhož hrobu 25

26 TKANINA C Počet fragmentů: 6 Rozměry fragmentů: 12x15; 24x12; 15x10; 10x10; 10x8; 27x15 mm Textilní surovina: len Tkalcovská vazba: plátnová Dostava v jedné soustavě: 12 nití/10 mm Dostava v druhé soustavě: 12 nití/10 mm Tloušťka nití jedné soustavy: 0,50,6 mm Tloušťka nití druhé soustavy: 0,50,6 mm Interpretace: 26

27 H šipky Číslo hrobu: H 533 Stav dochování: po celém povrchu šipek jsou patrné stopy po textilní struktuře; velmi špatně dochováno, zřetelných jen několik nití a vazných bodů; na povrchu tkaniny pozůstatky samostatných silnějších nití blíže neurčitelných Rozměry fragmentů: Textilní surovina: neurčitelná Dostava v jedné soustavě: neurčitelná Zákrut nití jedné soustavy: neurčitelný Tloušťka nití jedné soustavy: neurčitelná Schéma tkalcovské vazby: Tkalcovská vazba: neurčitelná Schéma zákrutu nití: Dostava v druhé soustavě: neurčitelná Zákrut nití druhé soustavy: neurčitelný Tloušťka nití druhé soustavy: neurčitelná Foto textilního fragmentu: Interpretace: shodná tkanina jako na sekeře z téhož hrobu (?) 27

28 H 533 rolnička Číslo hrobu: H 533 Stav dochování: na celém povrchu rolničky jsou nepatrné pozůstatky textilní struktury; špatně dochováno, povrch slitý dohromady, neurčitelné Rozměry fragmentů: prům. rolničky 25 mm Textilní surovina: neurčitelná Tkalcovská vazba: plátnová (?) Dostava v jedné soustavě: neurčitelná Zákrut nití jedné soustavy: neurčitelný Tloušťka nití jedné soustavy: neurčitelná Schéma tkalcovské vazby: Schéma zákrutu nití: Dostava v druhé soustavě: neurčitelná Zákrut nití druhé soustavy: neurčitelný Tloušťka nití druhé soustavy: neurčitelná Foto textilního fragmentu: Interpretace: 28

29 H 540 drátek Číslo hrobu: H 540 Stav dochování: na povrchu drátku je drobný a blíže neurčitelný fragment textilní struktury Rozměry fragmentů: 17x4 mm Textilní surovina: neurčitelná Tkalcovská vazba: neurčitelná Dostava v jedné soustavě: neurčitelná Dostava v druhé soustavě: neurčitelná Tloušťka nití jedné soustavy: neurčitelná Tloušťka nití druhé soustavy: neurčitelná Schéma tkalcovské vazby: Schéma zákrutu nití: Foto textilního fragmentu: Interpretace: 29

30 H 554 gombík (levý) Číslo hrobu: H 554 bronz Stav dochování: kolem závěsného očka je dochována velmi jemná lesklá niť Rozměry fragmentů: 3x4 mm Textilní surovina: len Tkalcovská vazba: Zákrut nití: Z Tloušťka nití: 0,30,4 mm Schéma tkalcovské vazby: Schéma zákrutu nití: Foto textilního fragmentu: Interpretace: pravděpodobně pozůstatky šicí nitě, kterým byl gombík přichycen 30

31 H 554 náušnice Číslo hrobu: H 554 bronz Stav dochování: na povrchu náušnice je přikorodovaný fragment tkaniny prostoupený železnými korozními produkty Textilní surovina: neurčitelná Dostava v jedné soustavě: neurčitelná Rozměry fragmentů: 10x7 mm Tkalcovská vazba: plátnová Dostava v druhé soustavě: neurčitelná Tloušťka nití jedné soustavy: 0,20,3 mm Tloušťka nití druhé soustavy: 0,20,3 mm Interpretace: 31

32 H 573 samostatný textilní fragment Číslo hrobu: H 573 textil, hlína Stav dochování: samostatný fragment tkaniny, zcela ztvrdlý, prostoupený zeminou (nejedná se však o otisk tkaniny v hlíně); dobře zřetelná struktura i zákruty nití Rozměry fragmentů: 23x17 mm Textilní surovina: neurčitelná Tkalcovská vazba: keprová 2/2 Dostava v jedné soustavě: 16 nití/10mm Tloušťka nití jedné soustavy: 0,5 mm Dostava v druhé soustavě: 20 nití/10 mm Zákrut nití druhé soustavy: S Tloušťka nití druhé soustavy: 0,20,3 mm Interpretace: 32

33 H 579 rolnička Číslo hrobu: H 579 Stav dochování: po celém povrchu rolničky se nachází dobře dochovaná tkanina ve více vrstvách na sobě, místy je patrných až 5 vrstev na sobě Textilní surovina: len Dostava v jedné soustavě: 18 nití/10 mm Rozměry fragmentů: 34x25 mm (nejlépe dochovaná plocha) Tkalcovská vazba: plátnová Dostava v druhé soustavě: 20 nití/10 mm Tloušťka nití jedné soustavy: 0,30,4 mm Tloušťka nití druhé soustavy: 0,30,4 mm Interpretace: pozůstatky tkaniny jsou po celém povrchu rolničky, takže můžeme předpokládat, že se jedná o látkový obal (váček?), do nějž byla rolničky vložena, nebo o pozůstatek oděvní součásti, jejichž záhybů se rolnička dotýkala 33

34 H 583 předmět Číslo hrobu: H 583 Stav dochování: na celé ploše jedné strany předmětu je zachován drobný zbytek tkaniny Rozměry fragmentů: 12x17 mm Textilní surovina: neurčitelná Tkalcovská vazba: plátnová Dostava v jedné soustavě: 20 nití/10 mm Dostava v druhé soustavě: 20 nití/10 mm Tloušťka nití jedné soustavy: 0,30,4 mm Tloušťka nití druhé soustavy: 0,30,4 mm Interpretace:? 34

35 H 583 obruče vědra Číslo hrobu: H 583 Stav dochování: na rukojeti a na několika místech na obručích jsou zbytky velmi jemné a husté tkaniny pokryté bílou krustou; struktura tkaniny je velmi málo čitelná, nitě jsou slité dohromady; na držadle je patrných více vrstev tkaniny na sobě Rozměry fragmentů: 25x20 mm (nejlépe dochovaná plocha na držadle) Textilní surovina: neurčitelná Tkalcovská vazba: plátnová Dostava v jedné soustavě: neurčitelná Dostava v druhé soustavě: neurčitelná Tloušťka nití jedné soustavy: 0,30,4 mm Tloušťka nití druhé soustavy: 0,30,4 mm Interpretace: pravděpodobně pozůstatky látkového překrytí vědra 35

36 H 586 prsten Číslo hrobu: H 586 bronz Stav dochování: po obvodu prstenu, po jeho vnitřní i vnější straně, jsou dobře dochovány zbytky tkaniny Rozměry fragmentů: ø prstenu 22 mm Textilní surovina: Tkalcovská vazba: plátnová rostlinné vlákno Dostava v jedné soustavě: 20 nití/10 mm Dostava v druhé soustavě: 20 nití/10 mm Tloušťka nití jedné soustavy: 0,30,5 mm Tloušťka nití druhé soustavy: 0,30,5 mm Interpretace: prsten je pokryt tkaninou vnější i vnitřní strany, takže je pravděpodobné, že byl do hrobu vložen v látkovém obalu nebo byl v kontaktu s některou z oděvních součástí 36

37 H 586 drátek Číslo hrobu: H 586 bronz Stav dochování: na jednom konci zlomku drátku jsou patrné pozůstatky samostatných nití bez provázání Textilní surovina: neurčitelná Rozměry fragmentů: 6x3 mm Tkalcovská vazba: plátnová Dostava v jedné soustavě: Dostava v druhé soustavě: Zákrut nití druhé soustavy: Tloušťka nití jedné soustavy: neurčitelná Tloušťka nití druhé soustavy: Schéma tkalcovské vazby: Schéma zákrutu nití: Foto textilního fragmentu: Interpretace:? 37

38 H 587 rolnička Číslo hrobu: H 587 bronz Stav dochování: po celém povrchu rolničky se nachází dobře dochovaná tkanina ve více vrstvách na sobě, místy je patrných až 5 vrstev na sobě Rozměry fragmentů: 15x7 mm Textilní surovina: neurčitelná Tkalcovská vazba: keprová (vazné body nejsou dobře zřetelné, není jasné o kolikavazný kepr se jedná) Dostava v jedné soustavě: neurčitelná Dostava v druhé soustavě: neurčitelná Tloušťka nití jedné soustavy: neurčitelná Schéma tkalcovské vazby: Schéma zákrutu nití: Tloušťka nití druhé soustavy: neurčitelná Foto textilního fragmentu: Interpretace: 38

39 H 608 nůž Číslo hrobu: H 608 Stav dochování: po celém povrchu nože, po obou stranách, jsou patrné stopy po textilní struktuře v několika vrstvách na sobě; textilní struktura je pokryta bílou krustou, je špatně čitelná a blíže neurčitelná Rozměry fragmentů: 130x20 mm Textilní surovina: neurčitelná Dostava v jedné soustavě: neurčitelná Zákrut nití jedné soustavy: neurčitelný Tloušťka nití jedné soustavy: neurčitelná Schéma tkalcovské vazby: Tkalcovská vazba: plátnová Schéma zákrutu nití: Dostava v druhé soustavě: neurčitelná Zákrut nití druhé soustavy: neurčitelný Tloušťka nití druhé soustavy: neurčitelná Foto textilního fragmentu: Interpretace: pravděpodobně pozůstatky látkového obalu nože 39

40 H 612 nůž Číslo hrobu: H 612 Stav dochování: po celém povrchu nože, po obou stranách, jsou patrné stopy po textilní struktuře v několika vrstvách na sobě; textilní struktura je pokryta bílou krustou, je špatně čitelná a blíže neurčitelná Počet fragmentů: 2 Rozměry fragmentů: 85x10; 40x7 mm Textilní surovina: neurčitelná Dostava v jedné soustavě: neurčitelná Zákrut nití jedné soustavy: neurčitelný Tloušťka nití jedné soustavy: neurčitelná Schéma tkalcovské vazby: Tkalcovská vazba: plátnová Schéma zákrutu nití: Dostava v druhé soustavě: neurčitelná Zákrut nití druhé soustavy: neurčitelný Tloušťka nití druhé soustavy: neurčitelná Foto textilního fragmentu: Interpretace: pravděpodobně pozůstatky látkového obalu nože 40

41 H 628 břitva Číslo hrobu: H 628 Stav dochování: na jedné straně břitvy je dochováno několik vrstev tkaniny na sobě Rozměry fragmentů: 80x26 mm Textilní surovina: neurčitelná Tkalcovská vazba: plátnová Dostava v jedné soustavě:1820 nití/10 mm Dostava v druhé soustavě: 1820 nití/10 mm Tloušťka nití jedné soustavy: 0,4 mm Tloušťka nití druhé soustavy: 0,4 mm Interpretace: 41

42 H 628 nůž Číslo hrobu: H 628 Stav dochování: na jedné straně nože nepatrné a zcela neurčitelné stopy po textilní struktuře Rozměry fragmentů: Textilní surovina: neurčitelná Tkalcovská vazba: neurčitelná Dostava v jedné soustavě: neurčitelná Dostava v druhé soustavě: neurčitelná Zákrut nití jedné soustavy: neurčitelný Zákrut nití druhé soustavy: neurčitelný Tloušťka nití jedné soustavy: neurčitelná Tloušťka nití druhé soustavy: neurčitelná Interpretace: 42

43 H 629 předmět Číslo hrobu: H 629 Stav dochování: na obou hrotech předmětu je dochována vrstva dřeva a na ní pozůstatky textilní struktury Počet fragmentů: 2 Rozměry fragmentů: 20x5; 15x5 mm Textilní surovina: Tkalcovská vazba: keprová 2/2 (3/2?) rostlinné vlákno Dostava v jedné soustavě:12 nití/10 mm Dostava v druhé soustavě: 12 nití/10 mm Tloušťka nití jedné soustavy: 0,5 mm Zákrut nití druhé soustavy: S Tloušťka nití druhé soustavy: 0,60,7 mm Interpretace: 43

44 H 638 obruče vědra Číslo hrobu: H 638 Stav dochování: na vnější straně obručí vědra jsou dochovány pozůstatky tkaniny Počet fragmentů: 4 Rozměry fragmentů: 15x8, 14x9, 60x11, 10x60 mm Textilní surovina: Tkalcovská vazba: plátnová rostlinné vlákno Dostava v jedné soustavě: 20 nití/10 mm Dostava v druhé soustavě: 20 nití/10 mm Tloušťka nití jedné soustavy: 0,40,5 mm Tloušťka nití druhé soustavy: 0,40,5 mm Interpretace: 44

45 H 638 sekera Číslo hrobu: H 638 Stav dochování: na povrchu jedné strany sekery jsou drobné a nepatrné zbytky textilní struktury Rozměry fragmentů: 40x15 mm Textilní surovina: neurčitelná Tkalcovská vazba: plátnová (?) Dostava v jedné soustavě: neurčitelná Dostava v druhé soustavě: neurčitelná Tloušťka nití jedné soustavy: 0,50,6 mm Tloušťka nití druhé soustavy: 0,50,6 mm Interpretace: 45

46 H 638 ostruha Číslo hrobu: H 638 Stav dochování: na povrchu vnější strany ostruhy a jednoho samostatného zlomku jsou dochovány zbytky tkaniny; na povrchu tkaniny jsou patrné samostatné volné nitě, jejichž stav dochování neumožňuje určení vztahu ke tkanině (vzorování, výšivka?) Počet fragmentů: 2 Textilní surovina: neurčitelná Dostava v jedné soustavě:neurčitelná Rozměry fragmentů: 15x15; 103x15 mm Tkalcovská vazba: plátnová Dostava v druhé soustavě: neurčitelná Tloušťka nití jedné soustavy: 0,30,4 mm Tloušťka nití druhé soustavy: 0,30,4 mm Tloušťka samostatných nití: 0,50,6 mm Zákrut samostatných nití: Z Interpretace: 46

47 H 639 garnitura ostruh Číslo hrobu: H 639 Stav dochování: na 3 drobných zlomcích z garnitury ostruh jsou patrné zbytky textilní struktury; velmi málo zřetelné, blíže neurčitelné Počet fragmentů: 3 Textilní surovina: neurčitelná Dostava v jedné soustavě: neurčitelná Rozměry fragmentů: 12x4, 12x7, 10x5 mm Tkalcovská vazba: plátnová Dostava v druhé soustavě: neurčitelná Tloušťka nití jedné soustavy: 0,30,4 mm Tloušťka nití druhé soustavy: 0,30,4 mm Interpretace: 47

48 H 650 rolnička Číslo hrobu: H 650 Stav dochování: na celém povrchu rolničky je dobře dochovaná tkanina ve 23 vrstvách na sobě Textilní surovina: neurčitelná Dostava v jedné soustavě: 16 nití/10 mm Rozměry fragmentů: Tkalcovská vazba: plátnová Dostava v druhé soustavě: 20 nití/10 mm Tloušťka nití jedné soustavy: 0,40,5 mm Tloušťka nití druhé soustavy: 0,40,5 mm Interpretace: pravděpodobně pozůstatek oděvní součásti, s níž přišla rolnička do kontaktu 48

49 H 654 ocílka Číslo hrobu: H 654 Stav dochování: na povrchu ocílky jsou dochovány nepatrné stopy po textilní struktuře; na 3 odpadnutých zlomcích jsou zřetelné zbytky velmi husté tkaniny v několika vrstvách na sobě Počet fragmentů: 3 Textilní surovina: neurčitelná Dostava v jedné soustavě: 32 nití/10 mm Rozměry fragmentů: 12x5, 15x4, 17x8 mm Tkalcovská vazba: plátnová Dostava v druhé soustavě: 20 nití/10 mm Tloušťka nití jedné soustavy: 0,20,3 mm Tloušťka nití druhé soustavy: 0,20,3 mm Interpretace: pravděpodobně pozůstatky látkového obalu ocílky 49

50 číslo hrobu předmět/materiá typ textilie tkalc.vazba dostava osnova/útek/10 tloušťka nití osnova/útekzákrut nití osnovatextilní surovina H182/08 lunice/fe tkanina A plátnová 12/12/10 mm 0,5/0,5 mm Z/Z neurčitelná tkanina B plátnová 20/20/10 mm 0,5/0,5 mm Z/Z neurčitelná H 434 kování/fe nitě 0,8 mm S neurčitelná H 444 sekera/fe tkanina plátnová neurčitelná 0,50,6/0,50,6 mm Z / 2z/Z neurčitelná H 478 nůž/fe tkanina keprová 2/2 neurčitelná 0,40,5/0,40,5 mm Z/Z neurčitelná H 479 náušnice/br tkanina plátnová 20/20/10 mm 0,30,4/0,30,4 mm Z/Z len H 484 rolnička/fe tkanina plátnová 1820/1820/10 mm 0,5/0,5 mm Z/Z len H 486 nůž/fe tkanina keprová 2/2 20/24/10 mm 0,30,4/0,30,4 mm Z/Z neurčitelná H 488 zlomek/fe tkanina neurčitelná neurčitelná neurčitelná neurčitelný neurčitelná H 494 samost.fragmenty/ tkanina plátnová 1820/1820/10 mm 0,40,5/0,40,5 mm Z/Z živočišné vlákno H 499 nůž/fe tkanina plátnová 20/20/10 mm 0,40,5/0,40,5 mm Z/Z neurčitelná H 499 samost.fragmenty/ tkanina plátnová 1620/1620/10 mm 0,40,5/0,40,5 Z/Z neurčitelná H 505 nůž/fe tkanina neurčitelná neurčitelná neurčitelná neurčitelný neurčitelná H 514 rolnička/fe tkanina plátnová 1920/1920/10 mm 0,30,4/0,30,4 mm Z/Z neurčitelná H 515 kování/fe tkanina plátnová neurčitelná 0,30,5/0,30,5 mm Z/Z neurčitelná H 516 ostruhy/fe tkanina A plátnová neurčitelná 0,30,4/0,30,4 mm Z/Z neurčitelná tkanina B plátnová 24/24/10 mm 0,5/0,5 mm Z/Z rostlinné vlákno nitě 0,60,7 mm Z neurčitelná H 517 předmět/fe tkanina plátnová 10/10/10 mm 0,40,5/0,40,5 mm Z/Z vlna H 518 předmět/fe tkanina plátnová neurčitelná neurčitelná Z/Z (?) neurčitelná H 521 obruče vědra/fe tkanina plátnová neurčitelná neurčitelná neurčitelný neurčitelná H 533 sekera/fe tkanina neurčitelná neurčitelná neurčitelná Z/S (?) len H 533 samost.fragmenty/ tkanina A plátnová 20/16/10 mm 0,20,3/0,20,3 mm slabý Z/Z len tkanina B neurčitelná neurčitelná neurčitelná Z/S (?) len tkanina C plátnová 12/12/10 mm 0,50,6/0,50,6 mm Z/Z len H 533 šipky/fe tkanina neurčitelná neurčitelná neurčitelná neurčitelný neurčitelná H 533 rolnička/fe tkanina plátnová neurčitelná neurčitelná neurčitelný neurčitelná H 540 drátek/fe tkanina neurčitelná neurčitelná neurčitelná Z/Z neurčitelná

51 H 554 gombík/br nit 0,30,4 mm Z len H 554 náušnice/br tkanina plátnová neurčitelná 0,20,3/0,20,3 mm Z/Z neurčitelná H 573 samost.fragment/t tkanina keprová 2/2 16/20/10 mm 0,5/0,20,3 mm Z/S neurčitelná H 579 rolnička/fe tkanina plátnová 18/20/10 mm 0,30,4/0,30,4 mm Z/Z len H 583 předmět/fe tkanina plátnová 20/20/10 mm 0,30,4/0,30,4 mm Z/Z neurčitelná H 583 obruče vědra/fe tkanina plátnová neurčitelná 0,30,4/0,30,4 mm Z/Z neurčitelná H 586 prsten/br tkanina plátnová 20/20/10 mm 0,30,5/0,30,5 mm Z/Z rostlinné vlákno H 586 drátek/br nitě neurčitelná Z neurčitelná H 587 rolnička/br tkanina keprová neurčitelná neurčitelná Z/Z neurčitelná H 608 nůž/fe tkanina plátnová neurčitelná neurčitelná neurčitelný neurčitelná H 612 nůž/fe tkanina plátnová neurčitelná neurčitelná neurčitelný neurčitelná H 628 břitva/fe tkanina plátnová 1820/1820/10 mm 0,4/0,4 mm Z/Z neurčitelná H 628 nůž/fe tkanina neurčitelná neurčitelná neurčitelná neurčitelný neurčitelná H 629 předmět/fe tkanina keprová 2/2 12/12/10 mm 0,5/0,5 mm Z/S rostlinné vlákno H 638 obruče vědra/fe tkanina plátnová 20/20/10 mm 0,40,5/0,40,5 mm Z/Z rostlinné vlákno H 638 sekera/fe tkanina plátnová neurčitelná 0,50,6/0,50,6 mm Z/Z neurčitelná H 638 ostruha/fe tkanina plátnová neurčitelná 0,30,4/0,30,4 mm Z/Z neurčitelná H 639 ostruhy/fe tkanina plátnová neurčitelná 0,30,4/0,30,4 mm Z/Z neurčitelná H 650 rolnička/fe tkanina plátnová 16/20/10 mm 0,40,5/0,40,5 mm Z/Z neurčitelná H 654 ocílka/fe tkanina plátnová 32/20/10 mm 0,20,3/0,20,3 mm Z/Z neurčitelná

52 interpretace oděvní součást oděvní součást obal, oděvní součást obal obal, oděvní součást překrytí shodná jako tkanina na sekeře (?) shodná jako tkanina na sekeře (?)

53 šicí nit obal, oděvní součást překrytí obal, oděvní součást obal obal oděvní součást obal

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek / 1 ZPRACOVAL Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL PhDr. Margaréta Musilová Mestský ústav ochrany pamiatok Uršulínska 9 811 01 Bratislava OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM) Energiově-disperzní

Více

Textilní výroba v českých zemích ve 13. 15. století. PhDr. Helena Březinová, Ph.D. Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. brezinova@arup.cas.

Textilní výroba v českých zemích ve 13. 15. století. PhDr. Helena Březinová, Ph.D. Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. brezinova@arup.cas. Textilní výroba v českých zemích ve 13. 15. století PhDr. Helena Březinová, Ph.D. Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. brezinova@arup.cas.cz Poznání středověké textilní produkce Rozsáhlá a složitá problematika

Více

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití Nicolet CZ s.r.o. The world leader in serving science Základy NIR spektrometrie a její praktické využití NIR praktická metoda molekulové spektroskopie, nahrazující pracnější, časově náročnější a dražší

Více

Možnosti podpory plošné inventarizace kontaminovaných míst interpretací multi- a hyperspektrálního snímkování Jana Petruchová Lenka Jirásková

Možnosti podpory plošné inventarizace kontaminovaných míst interpretací multi- a hyperspektrálního snímkování Jana Petruchová Lenka Jirásková Možnosti podpory plošné inventarizace kontaminovaných míst interpretací multi- a hyperspektrálního snímkování Jana Petruchová Lenka Jirásková Praha 13.6.2012 Multispektrální data cíl ověření vhodnosti

Více

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Mezi významná rizika znečištění vod při pěstování

Více

Katalog výrobků Z D R A VVO OT NT ÍN Í J E D N O RRÁ ÁZ ZO VO ÉV É V Ý R O BBK KY OBVAZOVÝ MATERIÁL

Katalog výrobků Z D R A VVO OT NT ÍN Í J E D N O RRÁ ÁZ ZO VO ÉV É V Ý R O BBK KY OBVAZOVÝ MATERIÁL Katalog výrobků Z D R A VVO OT NT ÍN Í J E D N O RRÁ ÁZ ZO VO ÉV É V Ý R O BBK KY Y OBVAZOVÝ MATERIÁL DINA-HITEX Společnost HITEX se sídlem v Bučovicích byla založena v roce 1992. Výrobní závod byl vybaven

Více

Zadavatel: KRONEN LABE spol. s r. o. Tylova 410/24, 400 04 Trmice

Zadavatel: KRONEN LABE spol. s r. o. Tylova 410/24, 400 04 Trmice ÚSTAV TECHNIK Y A ŘÍZENÍ V ÝROBY Ústav techniky a řízení výroby Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Na Okraji 11 Tel.: +42 475 285 511 96 Ústí nad Labem Fax: +42 475 285 566 Internet: www.utrv.ujep.cz

Více

FTIR analýza plynných vzorků, vzorkovací schémata.

FTIR analýza plynných vzorků, vzorkovací schémata. FTIR analýza plynných vzorků, vzorkovací schémata. Dr. Ján Pásztor, Ing. Karel Šec Ph.D., Nicolet CZ s.r.o., Klapálkova 2242/9, 149 00 Praha 4 Tel./fax 272760432,272768569,272773356-7, nicoletcz@nicoletcz.cz

Více

CENÍK ZKUŠEBNÍCH PRACÍ PRO ROK 2015

CENÍK ZKUŠEBNÍCH PRACÍ PRO ROK 2015 OBSAH 1. Hodinové zúčtovací sazby, obecné položky 2. Betonářská technologie 3. Kamenivo 4. Zemní práce 5. Měření vlastností materiálů a prostředí, geometrických tvarů, tloušťky nátěrů 6. Zkoušky na mostních

Více

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech OKEČ 15 Výroba potravin a nápojů OKEČ 17 Textilní průmysl OKEČ 18 Oděvní průmysl OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a

Více

Prohlášení o shodě povinná dokumentace. Ing. J. Sosnovcová Státní zdravotní ústav

Prohlášení o shodě povinná dokumentace. Ing. J. Sosnovcová Státní zdravotní ústav Prohlášení o shodě povinná dokumentace Ing. J. Sosnovcová Státní zdravotní ústav Prohlášení o shodě všeobecně je definováno v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. října 2004 o

Více

Formulář pro zápis účastníka do Seznamu výrobců elektrozařízení

Formulář pro zápis účastníka do Seznamu výrobců elektrozařízení Formulář pro zápis účastníka do Seznamu výrobců Identifikační údaje: výrobce pověřená osoba 1 Jméno a příjmení nebo obchodní firma 2 a.s. s.r.o. v.o.s. k.s. družstvo fyzická osoba Právní forma* 3 jiná

Více

Mapy obsahu 137 Cs v humusu lesního ekosystému České republiky v roce 2005

Mapy obsahu 137 Cs v humusu lesního ekosystému České republiky v roce 2005 Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. 140 00 Praha 4, Bartoškova 28 Mapy obsahu 137 Cs v humusu lesního ekosystému České republiky v roce 2005 Zpráva SÚRO č. 26 / 2011 Autoři Helena Pilátová SÚRO Ivan

Více

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Historie 1931 E. Ruska a M. Knoll sestrojili první elektronový prozařovací mikroskop 1939 první vyrobený elektronový mikroskop firma Siemens rozlišení 10 nm 1965 první

Více

Prehistorický textil - možnosti a příčiny dochování

Prehistorický textil - možnosti a příčiny dochování Mgr. Kristýna Poppová Urbanová Oddělení prehistorie a protohistorie Národní muzeum Václavské nám. 68 115 79 Praha 1 urbanova-kristyna@post.cz kristyna_urbanova@nm.cz Prehistorický textil - možnosti a příčiny

Více

SKOLA HROU KREATIVNÍ POTŘEBY

SKOLA HROU KREATIVNÍ POTŘEBY SKOLA HROU KREATIVNÍ POTŘEBY Pěnovky Pěnovka Ideální pro ruční práce, výtvarné a pedagogické aktivity. Na pěnovku lze malovat i kreslit a lze ji také stříhat nebo děrovat speciálními děrovačkami. Vhodná

Více

Mobilní Ramanův spektrometr Ahura First Defender

Mobilní Ramanův spektrometr Ahura First Defender ČVUT v Praze, Kloknerův ústav, Šolínova 7, Praha 6 Mobilní Ramanův spektrometr Ahura First Defender Příručka Ing. Daniel Dobiáš, Ph.D. Doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc. Praha 2009 Anotace Příručka obsahuje

Více

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva Chemicko-technologický průzkum Akce: Průzkum a restaurování fragmentů nástěnných maleb na východní stěně presbytáře kostela sv. Martina v St. Martin (Dolní Rakousko) Zadání průzkumu: statigrafie barevných

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TS-ITC-276/2002/b

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TS-ITC-276/2002/b č.j. TS-ITC-276/2002/b str.1 / 6 INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s. ZLÍN, ČESKÁ REPUBLIKA TECHNICKÁ SPECIFIKACE TS-ITC-276/2002/b Výrobek: Obuv pro děti do 3 let Zpracovatel: Ing. Miroslava Dostálová

Více

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Sucho a degradace půd v České republice - 2014 Brno 7. 10. 2014 Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Vodní provoz polních plodin Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova

Více

PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ Ing. Jindřich Mrlík O netěsnosti a průvzdušnosti stavebních výrobků ze zkušební laboratoře; klasifikační kriteria průvzdušnosti oken a dveří, vrat a lehkých obvodových plášťů;

Více

Laboratorní práce č. 1: Měření délky

Laboratorní práce č. 1: Měření délky Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 3. ročník šestiletého a 1. ročník čtyřletého studia Laboratorní práce č. 1: Měření délky G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 3.

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

Ceník pro zákazníky internetového obchodu espotřebka.cz platný k 1.3.2012. www.espotrebka.cz

Ceník pro zákazníky internetového obchodu espotřebka.cz platný k 1.3.2012. www.espotrebka.cz Ceník pro zákazníky internetového obchodu espotřebka.cz platný k 1.3.2012 strana 1 OBSAH Bublinkové obálky 2 Krabice z 3-vrstvé lepenky 3 Krabice z 5-vrstvé lepenky 4 Stretch fólie 5 Bublinková fólie 5

Více

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro

Více

Gama spektroskopie. Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Gama spektroskopie. Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o. Gama spektroskopie Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o. Teoretický úvod ke spektroskopii Produkce a transport neutronů v různých materiálech, které se v daných zařízeních vyskytují (urychlovačem

Více

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Skupiny Podskupiny Počet Geologické 30685 Mineralogické 29185 Drahé kameny 350 Broušené kameny 350 Ostatní drahé kameny 0 Ostatní mineralogické

Více

Mikroskop atomárních sil: základní popis instrumentace

Mikroskop atomárních sil: základní popis instrumentace Mikroskop atomárních sil: základní popis instrumentace Jednotlivé komponenty mikroskopu AFM Funkce, obecné nastavení parametrů a jejich vztah ke konkrétním funkcím software Nova Verze 20110706 Jan Přibyl,

Více

Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu

Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu Pokyn ředitele č. 9/2011 č. j. 495/2011/SSUP Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu Ředitel Střední školy uměleckoprůmyslové

Více

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu C E N Í K za ukládání odpadů na skládce Životice Platnost ceníku od 1. ledna 2015 Kat. č. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu bez DPH (Kč/t) (Kč/t) 02 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství,

Více

Podivuhodný grafen. Radek Kalousek a Jiří Spousta. Ústav fyzikálního inženýrství a CEITEC Vysoké učení technické v Brně. Čichnova 19. 9.

Podivuhodný grafen. Radek Kalousek a Jiří Spousta. Ústav fyzikálního inženýrství a CEITEC Vysoké učení technické v Brně. Čichnova 19. 9. Podivuhodný grafen Radek Kalousek a Jiří Spousta Ústav fyzikálního inženýrství a CEITEC Vysoké učení technické v Brně Čichnova 19. 9. 2014 Osnova přednášky Úvod Co je grafen? Trocha historie Některé podivuhodné

Více

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 a) Zhodnocení stavu a vývoje kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004-2013 zejména vzhledem k zprovoznění Vysočanské radiály.

Více

CENÍK LOŽNICE STYLER. vnitřní rozměr SMRK BUK DUB. Postel PETRA nízká oblé čelo u nohou. 200 x 90 cm 3715 6300 8170.

CENÍK LOŽNICE STYLER. vnitřní rozměr SMRK BUK DUB. Postel PETRA nízká oblé čelo u nohou. 200 x 90 cm 3715 6300 8170. CENÍK LOŽNICE STYLER platnost od 1.11.2007 M O C v č e t n ě D P H Postel PETRA nízká oblé čelo u nohou 200 x 90 cm 3715 6300 8170 200 x 100 cm 6615 200 x 120 cm 7115 Postel PETRA nízká rovné čelo u nohou

Více

Blok A5 - čistý 10 5 15. Blok A4 - linkovaný 50 20 17 87

Blok A5 - čistý 10 5 15. Blok A4 - linkovaný 50 20 17 87 Název : ČB ČK JH PÍ PT ST TÁ Celkem : Antireflexní krycí fólie do hliníkových rámečků 700x500 mm 5 5 Archivační krabice - papírová 75 mm 10 3 13 Archivační pořadač otevřený 1 1 Bloček poznámkový - lepený

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze katedra podnikové ekonomiky

Vysoká škola ekonomická v Praze katedra podnikové ekonomiky Vysoká škola ekonomická v Praze katedra podnikové ekonomiky Insolvence 2014 Hledání cesty k vyšším výnosům". Ing. Jaroslav SCHŐNFELD, Ph.D., Doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. Skutečné výsledky insolvenčních

Více

Závazné podmínky zpětného odběru elektrozařízení pro registrované firmy v rámci recyklačního programu FIRMA A++

Závazné podmínky zpětného odběru elektrozařízení pro registrované firmy v rámci recyklačního programu FIRMA A++ Závazné podmínky zpětného odběru elektrozařízení pro registrované firmy v rámci recyklačního programu FIRMA A++ 1. Předmět závazných podmínek Tyto podmínky upravují povinnosti partnerů registrovaných v

Více

Sada 1 Dřevěná okna a dveře

Sada 1 Dřevěná okna a dveře S třední škola stavební Jihlava Sada 1 Dřevěná okna a dveře 03. Konstrukce jednoduchých oken Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:

Více

Skleněné magnetické tabule. Skleněné foto rámečky. Příslušenství. Magnety. s možností popisu

Skleněné magnetické tabule. Skleněné foto rámečky. Příslušenství. Magnety. s možností popisu Skleněné magnetické tabule Skleněné foto rámečky s možností popisu Příslušenství Magnety Ceny dle rozměrů: 10 x 60 cm 35 x 35 cm 45 x 45 cm 40 x 60 cm 60 x 80 cm 100 x 100 cm 90 x 120 cm 120 x 150 cm Kč

Více

Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele

Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele Ivana Pomykačová Konzultační den SZÚ Hodnocení rozborů vody Výsledek měření souvisí s: Vzorkování, odběr vzorku Pravdivost, přesnost, správnost

Více

KOVOVÝ NÁBYTEK. Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035. Skříně. Příloha č 2 k RS kovový nábytek č.j. MV-86810-65/VZ-2013 39113600-3

KOVOVÝ NÁBYTEK. Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035. Skříně. Příloha č 2 k RS kovový nábytek č.j. MV-86810-65/VZ-2013 39113600-3 KOVOVÝ NÁBYTEK Příloha č 2 k RS kovový nábytek Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035 NÁZEV POPIS MATERIÁL NIPEZ KÓD Lavice šatní lavička, 150 cm konstrukce nohou z ocelových trubek, sedák -

Více

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Více

EMPLA AG spol. s r. o

EMPLA AG spol. s r. o Problematika odběru a úpravy vzorků zemin, sedimentů a sutí pro analýzu parametrů v sušině, vyhodnocení výsledků vůči stanoveným limitům EMPLA AG spol. s r. o Ing. Vladimír Bláha Vážení posluchači, pro

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: 39_základní zásady kótování Téma: Základy normalizace v

Více

kapitola 83 - tabulková část

kapitola 83 - tabulková část 8300 00 00 00/80 RŮZNÉ VÝROBKY Z OBECNÝCH KOVŮ 8301 00 00 00/80 Visací zámky a zámky (na klíč, na kombinaci nebo elektricky ovládané), z obecných kovů; závěry a závěrové rámy, se zabudovanými zámky, z

Více

Instrukce pro alternativní způsob balení záchranného padáku ATL 88/92 S

Instrukce pro alternativní způsob balení záchranného padáku ATL 88/92 S Instrukce pro alternativní způsob balení záchranného padáku ATL 88/92 S Postup balení: 1. Příprava balení viz Technický popis, návod pro obsluhu a údržbu Záchranného padáku ATL 88/92 S číslo P 002 93,

Více

Využití biologicky rozložitelných odpadů

Využití biologicky rozložitelných odpadů Využití biologicky rozložitelných odpadů Ing. Dagmar Sirotková, Ing. Dagmar Vološinová Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i. Definice Odpad movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má

Více

Kancelářské potřeby pro školní rok 2015/2016 - přehled pro ZŘ

Kancelářské potřeby pro školní rok 2015/2016 - přehled pro ZŘ Kancelářské potřeby pro školní rok 2015/2016 - přehled pro ZŘ Kancelářské potřeby Svojsíkova stezka (středisko 732 20) Sešit 544 recy A5 linkovaný 1 Sešit 544 recy A5 linkovaný Desky A4 z tuhého kartonu

Více

Zahradní a venkovní hry a aktivity (šachy, kuželky, člověče nezlob se, hookbruč, minigolf )

Zahradní a venkovní hry a aktivity (šachy, kuželky, člověče nezlob se, hookbruč, minigolf ) ZAHRADNÍ MINIGOLF Minigolfová dráha (mobilní provedení pozink šířka: 0,6m; hlava dráhy: Ø 1,2 m; délka: 5m) Cena: 19.700,- (cena včetně: 1x minigolfová hůl profi + 2x míček) Cena platí při odběru 1ks,

Více

Hradec Králové, úterý 5. června 2012 Hotel Tereziánský dvůr

Hradec Králové, úterý 5. června 2012 Hotel Tereziánský dvůr SPOLEČNOST VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R.O. AKREDITOVANÁ U MINISTERSTVA VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A ČLEN ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH a ZDRAVOTNÍ

Více

ISOTRA ENERGY. Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken.

ISOTRA ENERGY. Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. SOLÁRNÍ ŽALUZIE - ISOTRA ENERGY Pravoúhlé okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME TÍMTO ZPŮSOBEM:

Více

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 27.9.2012

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 27.9.2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VODARENSTVI_14 Název materiálu: Materiály pro obor instalatér, rozdělení materiálů Tematická oblast: Vodárenství 1. ročník instalatér Anotace: Prezentace popisuje

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země strana 2 Co je DPZ Dálkový průzkum je umění rozdělit svět na množství malých barevných čtverečků, se kterými si lze hrát na počítači a odhalovat jejich neuvěřitelný

Více

Program Letní školy SPM mikroskopie

Program Letní školy SPM mikroskopie Program Letní školy SPM mikroskopie Letní škola SPM mikroskopie je pořádána ve dnech 10-11. 6. 2013 v Brně firmou RMI, s.r.o. Lázně Bohdaneč za spoluúčasti Fakulty chemické VUT v Brně. 1. den - pondělí

Více

VLIV VZORKOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD NA HODNOTY UKAZATELŮ KVALITY VODY POD ZAÚSTĚNÍM ODPADNÍCH VOD DO VODOTEČÍ NA PŘÍKLADU TRITIA

VLIV VZORKOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD NA HODNOTY UKAZATELŮ KVALITY VODY POD ZAÚSTĚNÍM ODPADNÍCH VOD DO VODOTEČÍ NA PŘÍKLADU TRITIA E. Hanslík, E. Juranová, V. Kodeš, D. Marešová, T. Minařík, B. Sedlářová VLIV VZORKOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD NA HODNOTY UKAZATELŮ KVALITY VODY POD ZAÚSTĚNÍM ODPADNÍCH VOD DO VODOTEČÍ NA PŘÍKLADU TRITIA Výzkumný

Více

Nové registrační značky v ČR

Nové registrační značky v ČR Nové registrační značky v ČR 2 Nové registrační značky v České republice Základní informace Problematiku registračních značek upravuje zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Více

Usazené horniny organogenní

Usazené horniny organogenní Usazené horniny organogenní Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 5. 10. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s některými usazenými horninami, které

Více

Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy

Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy 5 Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy Trojúhelník: Trojúhelník je definován jako průnik tří polorovin. Pojmy: ABC - vrcholy trojúhelníku abc - strany trojúhelníku ( a+b>c,

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

38 g/m 2. balení: 250 ks/bal. Papírové ručníky ZZ zelené vrstvy: 1 rozměr: 23 x 23 vyrobeno: 100% recykl. balení: 250 ks/bal

38 g/m 2. balení: 250 ks/bal. Papírové ručníky ZZ zelené vrstvy: 1 rozměr: 23 x 23 vyrobeno: 100% recykl. balení: 250 ks/bal O P A M E T A L s. r. o. Dobšická 3661/26, 669 02 Znojmo 2 Korespondenční adresa: Vančurova 28, 746 01 Opava Tel.: 776 800 550 ; email: info@opametal.cz Zapsána u rejstříkového soudu v Brně spisová značka

Více

KINEX Measuring Ceník platný od 01.02.2015

KINEX Measuring Ceník platný od 01.02.2015 Měřítka a pravítka PN, ČSN, DIN Měřítko ocelové ploché s přesahem - popis laserem PN 25 1110 1001-02-030 8595604716164 300x25x5 mm 135,00 422,00 1001-02-050 8595604716171 500x32x6 mm 135,00 445,00 1001-02-100

Více

Co všechno víme o starším pravěku?

Co všechno víme o starším pravěku? Co všechno víme o starším pravěku? Starší pravěk Starší paleolit Starší doba kamenná Co víme o starším pravěku? Které vývojové stupně člověka známe? člověk zručný člověk vzpřímený člověk rozumný nejstarší

Více

Fakulta stavební ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba. Průř. mové okruhy ke zkoušce z technické praxe. č..

Fakulta stavební ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba. Průř. mové okruhy ke zkoušce z technické praxe. č.. Fakulta stavební Vysoké školy báňskb ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba Průř ůřezové problémov mové okruhy ke zkoušce konkretizované na příkladech p z technické praxe

Více

Pol. Množství Popis Cena/ks Celkem zákl. cena sleva Kč Kč

Pol. Množství Popis Cena/ks Celkem zákl. cena sleva Kč Kč -------------------------------------------------------------------------- PETROS,spol.s.r.o. Tel: +420 417 861 331 Anglická 1700/1, 415 01 Teplice Fax: +420 417 861 755 www.okna-petros.cz Ič : 40233324

Více

Malý test na znalosti odběrových skupin ODPOVĚDI. PT#V/6/2010 Odběry vzorků koupaliště ve volné přírodě

Malý test na znalosti odběrových skupin ODPOVĚDI. PT#V/6/2010 Odběry vzorků koupaliště ve volné přírodě Malý test na znalosti odběrových skupin ODPOVĚDI PT#V/6/2010 Odběry vzorků koupaliště ve volné přírodě 1) Víte, co je to (velikost několik cm) a jak byste to popsali do odběrového protokolu? Jedná se o

Více

KATALOG LEPÍCÍ PROGRAM. Vhodné pro kancelář i domácnost.

KATALOG LEPÍCÍ PROGRAM. Vhodné pro kancelář i domácnost. KATALOG LEPÍCÍ PROGRAM Vhodné pro kancelář i domácnost. 1 Lepidla Lepidlo 8g tuhé gelové Lepidlo 15g tuhé gelové - Tuhá lepící pasta, vysouvatelná z plastové tuby, pro univerzální použití v kanceláři i

Více

sbírkové předměty: inv. č. XII 6131/1 2, dva motáky pplk. Mašína z konce června 1942

sbírkové předměty: inv. č. XII 6131/1 2, dva motáky pplk. Mašína z konce června 1942 ZPRÁVA O KONZERVACI MOTÁKŮ PPLK. MAŠÍNA sbírkové předměty: inv. č. XII 6131/1 2, dva motáky pplk. Mašína z konce června 1942 majitel: Vojenský historický ústav Praha 1. POPIS STAVU PŘED KONZERVACÍ Jedná

Více

Ň Ú ř ř ř Č ř ř š ž Č ř š ž š š š ž š ř ú ř ž š ř ú Š ú ú ú š š ú ú ú ú ť ř š š ř ř ř š š ř ř ž ř ř ř š ř š ó Č ť š š š ř ť ř žš š ž ť ž ž š ř ž ř ť ž ř ř ú Ť ó Č Č šř š žš ř ž ř š ř ř ž Č ř ř ť ř š š

Více

Historie jinak. Nabídka programů pro školy v roce 2015 / 2016

Historie jinak. Nabídka programů pro školy v roce 2015 / 2016 Historie jinak Nabídka programů pro školy v roce 2015 / 2016 Programy pro školy realizuje Boii za podpory Pardubického kraje. Objednáním programu podporujete činnost spolku. Vážení učitelé, Představujeme

Více

CENÍK PLANOGRAFICKÝCH PRACÍ

CENÍK PLANOGRAFICKÝCH PRACÍ CENÍK PLANOGRAFICKÝCH PRACÍ Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21% Černobílé velkoformátové kopírování a tisk, formát A0 Formát normalizovaný rozměr (šířka x výška v mm) Kopírování Účtujeme počet formátů

Více

Koloidní zlato. Tradiční rekvizita alchymistů v minulosti sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti?

Koloidní zlato. Tradiční rekvizita alchymistů v minulosti sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti? Koloidní zlato Tradiční rekvizita alchymistů v minulosti sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti? Dominika Jurdová Gymnázium Velké Meziříčí, D.Jurdova@seznam.cz Tereza Bautkinová Gymnázium Botičská, tereza.bautkinova@gybot.cz

Více

výtvarný KATALOG podzim/zima vatovky - na brouky Papírové polotovary k dotvoření. Lze je pomalovat, polepit a dozdobit. BARVA žlutá 55x45 mm

výtvarný KATALOG podzim/zima vatovky - na brouky Papírové polotovary k dotvoření. Lze je pomalovat, polepit a dozdobit. BARVA žlutá 55x45 mm Martina SASKOVÁ, Hálkova 1026, 252 63 Roztoky mobil: 724 116 947 IČO: 417 656 99 výtvarný KATALOG podzim/zima vatovky - na brouky Papírové polotovary k dotvoření. Lze je pomalovat, polepit a dozdobit.

Více

Použití splinů pro popis tvarové křivky kmene

Použití splinů pro popis tvarové křivky kmene NAZV QI102A079: Výzkum biomasy listnatých dřevin Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta lesnická a dřevařská 9. února 2011 Cíl práce Cíl projektu: Vytvořit a ověřit metodiku pro sestavení lokálního

Více

Bezpečnost práce, měření fyzikálních veličin, chyby měření

Bezpečnost práce, měření fyzikálních veličin, chyby měření I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 1 Bezpečnost práce, měření fyzikálních

Více

Příloha č. 4 - Specifikace požadovaných kancelářských potřeb (Vzorový koš)

Příloha č. 4 - Specifikace požadovaných kancelářských potřeb (Vzorový koš) Popis produktu Jednotka Požadované množství 1) Pořadač archivační, šířka hřbetu 80 mm, hřbetní otvor pro pohodlné vytažení, vnější potah v tmavě mramorované barvě, všitá kartonová kapsa, určeno na dokumenty

Více

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ KOMÍNOV NOVÉ SYSTÉMY S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ ÁŠTĚM 1 ROZDĚLEN LENÍ CIKO KOMÍNŮ CIKO CIKO TEC CIKO GAS 2 URČEN ENÍ SYSTÉMU SYSTÉM JE CERTIFIKOVÁN PRO ODVOD SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA VŠECHNY DRUHY PALIV

Více

MLÝNKY NA MASO ITALSKÉ FIRMY

MLÝNKY NA MASO ITALSKÉ FIRMY OBCHOD - SLUŽBY- SERVIS pro gastronomická zařízení 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD - Prostřední Nová Ves 22 tel, fax * 493 792 510 / 777 692 510 e-mail: info@gastroservis-hofman.cz www.gastroservis-hofman.cz,,vařte

Více

Transform a.s. Lázně Bohdaneč, Ceník výrobků platný od 1. ledna 2014 do 30. června 2014

Transform a.s. Lázně Bohdaneč, Ceník výrobků platný od 1. ledna 2014 do 30. června 2014 Skupina výrobků Číslo Název 14401 zatravňovací dlažba Lite, 60x40x4 cm, S 73,55 89,00 160 4,8 Zatravňovací dlažba 18401 zatravňovací dlažba VD600+, odlehčená, 60x40x6 cm, S 95,87 116,00 100 6,3 18601 zatravňovací

Více

O F S E TO V Ý T I S K

O F S E TO V Ý T I S K Leták A6, 105x148mm, jednostranný barevný 677 Kč 679 Kč 713 Kč 730 Kč 761 Kč 769 Kč 812 Kč 854 Kč 820 Kč 832 Kč 885 Kč 927 Kč 1 000 913 Kč 972 Kč 1 037 Kč 1 079 Kč 1 1 026 Kč 1 060 Kč 1 181 Kč 1 305 Kč

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadovéčíslo DUM 216 Jméno autora Ing. Jaroslava Macounová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 25. 9. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 9. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

č.. 6: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

č.. 6: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Pedologické praktikum - téma č.. 6: Práce v pedologické laboratoři - půdní fyzika Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Půdní

Více

MaxiFlex. prorange TM. Elite TM. Tloušťka v dlani 0,75 mm Bez silikonu. Komfort a výkon pro jedinečné pracovní nástroje.

MaxiFlex. prorange TM. Elite TM. Tloušťka v dlani 0,75 mm Bez silikonu. Komfort a výkon pro jedinečné pracovní nástroje. Elite TM MaxiFlex Elite Rukavice MaxiFlex Elite, vyvíjené od konstrukčního záměru jako nejlehčí rukavice s prodyšným nánosem, naprosto mění oborová pravidla. Oproti tradičnímu modelu MaxiFlex Elite z pěněného

Více

Křemíkovým okem do nitra hmoty, radioaktivita

Křemíkovým okem do nitra hmoty, radioaktivita Křemíkovým okem do nitra hmoty, radioaktivita BaBar SLAC Zbyněk Drásal 1 Historie diodového jevu v polovodičích Objev tzv. Halbleiteru (polovodiče) bodový kontakt kovu a krystalu (PbS) usměrňuje proud

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Teorie: Derivační spektrofotometrie, využívající derivace absorpční křivky, je obecně používanou metodou pro zvýraznění detailů průběhu záznamu,

Více

1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE

1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE STRETCH FÓLIE PRO STROJNÍ POUŽITÍ 1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE Předmětem technické specifikace je polyetylenová, třívrstvá, průhledná a roztažná stretch fólie vyráběná extruzí

Více

POSTUP PŘI PROVĚŘOVÁNÍ AKTUÁLNOSTI URBANISTICKÝCH STUDIÍ

POSTUP PŘI PROVĚŘOVÁNÍ AKTUÁLNOSTI URBANISTICKÝCH STUDIÍ POSTUP PŘI PROVĚŘOVÁNÍ AKTUÁLNOSTI URBANISTICKÝCH STUDIÍ Metodický pokyn Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje srpen 2013 Obsah 1 Úvod 2 Postup při prověřování aktuálnosti urbanistických

Více

CENÍK PRACÍ A SLUŽEB

CENÍK PRACÍ A SLUŽEB CENÍK PRACÍ A SLUŽEB uvedené ceny včetně příslušné daně z přidané hodnoty ( DPH ) platnost ceníku od 1. června 2014 KOPÍROVÁNÍ TISK do rozměru SRA3 (320mm x 450 mm) (PDF, PLT, DWG, CRD, PSD, AI, DOCX,

Více

www.eurovia.cz PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ 3D PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE VOZOVKY PŘÍPADOVÁ STUDIE Na společné cestě

www.eurovia.cz PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ 3D PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE VOZOVKY PŘÍPADOVÁ STUDIE Na společné cestě www.eurovia.cz PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ 3D PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE VOZOVKY PŘÍPADOVÁ STUDIE Na společné cestě Investor: Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m.

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

NOBO PERFORMANCE PLUS

NOBO PERFORMANCE PLUS SUPER CENA Otočná tabule NOBO Steel 150x120 cm Magnetická Bílá barva Rozměry tabule: 150 x 120cm Uzamykatelná kolečka pro maximální stabilitu Rychle uzamykatelné otáčení tabule Velký prostor pro odkládání

Více

DELTA Svratka s.r.o. Terasy. Měřítko: 1:50 Výkres: půdorys, půdorys základu. Hloubka terasy: 1,5 m

DELTA Svratka s.r.o. Terasy. Měřítko: 1:50 Výkres: půdorys, půdorys základu. Hloubka terasy: 1,5 m Čelní pohled Boční pohled 772 1 502 Šířka chaty: 2,5 m 300 28 2 504 28 300 28 1 502 28 2 560 1 530 Šířka chaty: 3 m 300 28 3 004 28 300 28 1 502 28 3 060 1 530 Šířka chaty: 3,5 m 300 28 3 504 28 300 28

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Kriminalistická chemie Označení materiálu:vy_32_inovace_fry14 Datum vytvoření:

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

MaxiFlex. prorange TM. Ultimate TM. MaxiFlex Ultimate

MaxiFlex. prorange TM. Ultimate TM. MaxiFlex Ultimate Ultimate TM MaxiFlex Ultimate Rukavice MaxiFlex Ultimate jsou navrženy a vyvinuty jako prodyšné a staly měřítkem pro precizní manipulaci v suchých prostředích. Řada MaxiFlex Ultimate je dostupná v 7 velikostech

Více

Pokyny pro autory abstraktu pro konferenci ČAS:

Pokyny pro autory abstraktu pro konferenci ČAS: Pokyny pro autory abstraktu pro konferenci ČAS: Formátování stránky: horní a dolní okraj 2,5 cm (resp. 0.98 palce), vnitřní okraj 3 cm (resp. 1.18 palce), vnější okraj 2 cm (resp. 0.79 palce), nastavení

Více

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů 0201 odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 02 01 03 odpad rostlinných pletiv 02 01 04 odpadní plasty (kromě obalů) 02 01 07 odpady

Více

Ceník s objednávkou. mezizubní kartáčky OrHit. zubní nitě OrHit. dentální tyčinky OrHit

Ceník s objednávkou. mezizubní kartáčky OrHit. zubní nitě OrHit. dentální tyčinky OrHit Ceník s objednávkou mezizubní kartáčky OrHit zubní nitě OrHit dentální tyčinky OrHit Dále dodáváme zubní gely FAON a PRIMAdent, a mnohé dalších dentální výrobky! 1,9 2,5 0,35 0,5 2,0 3,0 0,4 0,5 2,0 2,0-4,0

Více

www.mcprint.cz Zakázkový potisk fotopotisk

www.mcprint.cz Zakázkový potisk fotopotisk Zakázkový potisk fotopotisk Puzzle obrázek z vlastní fotografie Puzzle obrázek z vlastní fotografie PUZZLE Puzzle obrázek formát dílky rozměr cena Kč A01 3404 152 x 102 cm 1996, A0 1748 102 x 78 cm 1146,

Více