Společenství na straně jedné a správce na straně druhé uzavírají t u t o Smlouvu o obstarávání správy domu: I. Výklad některých pojmů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Společenství na straně jedné a správce na straně druhé uzavírají t u t o Smlouvu o obstarávání správy domu: I. Výklad některých pojmů"

Transkript

1 I l S M L O U V A o obstaráváni správy domu uzavřená podle 724 a násl. občanského zákoníku a zákona č. 72/94 Sb. v platném znění, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorám a doplňují některé zákony /dále jen "zákon o vlastnictví bytů"/ ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany: Společnenství vlastníků jednotek v domě č.p a 2829 č. or. 49 a 51, ulice Kozlovská v Přerově, zastoupené členy výboru /dále jen "společenství"/ a Stavební bytové družstvo Přerov, Kratochvílova ul. č. 41, IČO , zastoupené JUDr Otakarem Šiškou, předsedou družstva a Ing. Miroslavem Brathem, místopředsedou družstva /dále jen "správce"/. Společenství na straně jedné a správce na straně druhé uzavírají t u t o Smlouvu o obstarávání správy domu: I. Výklad některých pojmů Pro účely této smlouvy se rozumí: - jednotkou - byt nebo nebytový prostor jako vymezená část domu - společnými částmi domu - části domu určené pro společné užíváni /jednotky i společné části domu jsou vymezeny v Prohlášeni vlastníka domu, učiněném podle 5 zák. o vlastnictví bytů a vloženém do katastru nemovitostí/ - běžnou opravou a udržováním - dílčí opravy a udržování společných částí domu o předpokládaných nákladech do výše 5.000,- Kč /bez DPH/ - velkou opravou - rozsáhlá nebo celková oprava nebo výměna společných částí domu nad rozsah běžných oprav a udržování - službami - plnění poskytovaná s užíváním jednotek /např. dodávka vody, el. energie apod./ - správou domu - správa, provoz a opravy společných částí domu, vč. poskytování služeb spojených s užíváním jednotky - havárií - stav, kdy dochází ke škodám ve společných prostorách nebo v bytových jednotkách, případně je ohrožen život nebo zdraví.

2 - 2 - II. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je úplatné obstarávání správy domu a výkon některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám v domě, jejichž subjekty jsou vlastníci jednotek v domě a spoluvlastníci společných částí domu. /dále jen "dům"/. Obstaravatelská činnost podle prvního odstavce spočívá v jednáních jménem společenství na jeho náklady na základě plné moci, obsažené ve smlouvě a v praktických činnostech, k nimž není zmocnění třeba, případně na základě plné moci /pověření/, které budou vystaveny. III. Oprávnění správce 1. Správce je oprávněn k následujícím jednáním a činnostem jménem objednatele: aj obstaráváni oprav, udržováni a provozu společných částí domu, s tím spojených předepsaných kontrol, zkoušek a revizí technických zařízení a odstraňování závad zjištěných kontrolami, zkouškami a revizemi, b/ obstarávání výkonu práv a povinností vyplývajících z předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví a o požární ochraně ve vztahu ke společným částem domu, cl úkonům ve stavebním, vodohospodářském a jiném řízení a ve všech dalších činnostech, ke kterým není třeba zvláštní plné moci, d/ poskytováni služeb spojených s užíváním jednotek, e/ úhrada pojistného dle předem sjednané pojistné smlouvy vztahující se k domu a činit nezbytná opatření k zajištění výkonu práv z těchto smluv. Nástup na revizi, rozsah revizí a případných porevizních oprav je třeba předem projednat s členem výboru. IV. Povinnosti správce 1. Správce je povinen zajišťovat zejména: a/ odstranění havárií - nejnutnější zásahy bez zbytečného odkladu nejpozději do 24 hodin od nahlášení b/ běžné opravy a údržbu v časovém limitu do dvou pracovních dnů od nahlášení závady, resp. požadavku /zajištěním je v tomto případě míněno objednání opravy u příslušné firmy dle povahy věci, se sjednáním termínu provedení opravy nejpozději do jednoho týdne ode dne oznámení závady, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak/, cl velké opravy a rekonstrukce dle plánu schváleného společenstvím vlastníků, které bude obsahovat pro správce závazné zadání na:

3 způsob zajištění dodavatele projekčních a stavebních prací - způsob financování a cenové podmínky - kriteria výběru dodavatele včetně základních zadávaných podmínek provedení - zastoupení ve věcech stavebního ří zení a kontrolní činnosti d/ předepsané kontroly, zkoušky a revize technických zařízení a odstranění závad zjištěných těmito kontrolami, zkouškami a revizemi, cejchování vodoměrů, odečty vodoměrů vč. provedení kontroly funkčnosti, zprostředkování pravidelných revizí a následných oprav v termínech určených právními předpisy: - el. zařízení ve společných prostorách ČSN bleskosvod bytového domu ČSN hasících přístrojů vyhl. č. 21/ prohlídka požární ochrany zák.č. 133/1985 ve znění pozdějších předpisů e/ vedení archivace tech. dokumentace /projektové dokumentace, revizní zprávy, pasporty domů a bytů ap./ f/ jedenkrát ročně, zpravidla na začátku kalendář. roku, /pokud není s výborem společenství dohodnuto jinak/, provede v rámci poskytované odměny za správu domu, technickou prohlídku domu a společných prostor, včetně vypracování zápisu z této prohlídky s návrhem na prioritní odstranění zjištěných závad a předpokládanou výši fin. nákladů. g/ vybírání záloh na opravy a udržování společných částí domu, vyúčtování a rozúčtování nákladů na opravy a udržová- ní společných částí domu mezi vlastníky jednotek. h/ lx ročně provedení deratizace. Běžné opravy a údržbu zajistí správce na základě objednávky /požadavku/ výboru společenství vlastníků jednotek. Nejnutnější zásah pro odstranění havárie zajistí správce na základě nahlášení /požadavku/ kteréhokoliv z vlastníků jednotek. Odstranění revizních závad zajistí správce na základě doporučení a v termínech uvedených v revizní zprávě. V případě nedostatku finančních prostředků na běžném účtu domu upozorní správce na tuto skutečnost výbor společenství vlastníků.

4 Správce je povinen na úseku obstarávání služeb spojených s užíváním jednotek zajištovat zejména: a/ poskytování služeb uvedených v článku č. III., odst. 1 této smlouvy, přitom se řídit obecně závaznými předpisy, zejména: - zák. č. 458/2000 Sb. v platném znění o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci a jeho prováděcími vyhláškami, a to zejména podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 372/2001 Sb. ve znění pozd. pl. předpisů. - vyhláškou č. 144/1998 Sb. v platném znění o veřejných vodovodech a kanalizacích /úpravy rozvodů, přerušení a měření dodávek a pod. /ve znění pozdějších platných předpisů - vyhláškou města o čistotě ve městě b/ poskytování jiných služeb jen na základě rozhodnutí společenství vlastníků jednotek /úklid společných prostor, chodníků ap./ cl vybírání záloh za služby, vyúčtování a rozúčtování nákladů na služby mezi vlastníky jednotek na základě platných předpisů, případně dohody vlastníků. 3. Správce je dále povinen: aj vést účetnictví společenství vlastníků, přehlednou evidenci a doklady o příjmech a výdajích spojených se správou domu, a to odděleně na úseku oprav a údržby a zvlášt na úseku služeb poskytovaných s užíváním jednotek. Vypracovávat ú četní závěrku a přiznání k dani z příjmu právnických osob. Po předchozí dohodě umožnit výboru společenství nahlédnout do finančních dokladů vztahujících se k domu. Správce vede evidenci o případné poskytnuté dotaci do fondu oprav a údržby od města Přerova vč. případného čerpání v souladu se stanovenými pravidly /metodický pokyn č. 2 k Vnitřní směrnici č. 1/98, vydaný Městským úřadem v Přerově/. Na základě souhlasu výboru společenství zřizuje správce termínovaný vklad za účelem zhodnocení dočasně volných peněžních prostředků. b/ ročně, a to nejpozději do konce I. kal. čtvrtletí násl. roku, dále čtvrtletně do konce 1. měsíce po skončení čtvrtletí případně na žádost kteréhokoliv člena společenství kdykoliv, předložit společenství zprávu o své činnosti, zejména o finančním hospodaření, o stavu společných částí domu jakož i o jiných významných skutečnostech, které se týkají společných částí domu nebo jeho činnosti.

5 - 5 - c/ končí-li svou činnost, předložit společenství zprávu o své činnosti a předat veškerou dokumentaci k domu, kterou měl k dispozici /tzn. kterou převzal dle předávacího protokolu od předchozího správce a veškerou další, která mu byla svěřena a nebo vznikla za jeho činnosti./ d/ správce bude společenství poskytovat právní poradenství ve věcech týkajících se správy domu, právní služby při vymáhání dlužných plnění od vlastníků /neplatičů/. Případné náklady, které v této souvislosti budou vznikat, budou předem definovány a hrazeny z účtu společenství jenom s výslovným souhlasem společenství. e/ odstranit a uhradit revizní závady na základě revizních zpráv, se souhlasem výboru společenství vlastníků až do výše finančních prostředků na účtu domu f/ společenství pověří správce k tornu, aby jako pojistník sjednal, změnil, vypověděl, příp. znovu sjednal pojistnou smlouvu jeho jménem ve smyslu ust. 788 a násl. obč. zákoníku, na pojištění domu se subjektem, který bude výborem Společenství vybrán a v rozsahu, v kterém si toto pojištění společenství s tímto subjektem dohodne. Pojištění se bude vztahovat na společné prostory domu, společné části domu a jednotlivé jednotky, vyjma pojištění domácnosti. g/ správce odpovídá za škodu, která bude způsobena nedodržením pokynů společenství vlastníků nebo překročením plné moci, nebo nedodržením termínů provedených revizí, prohlídek a kontrol. v. Povinnosti vlastníků jednotek 1. Vlastník jednotky je povinen prostřednictvím výboru oznámit bez zbytečného odkladu správci domu potřebu oprav v domě, které má podle této smlouvy správce zajistit a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla. 2. Pokud to nezbytně vyžadují úpravy, provoz a opravy ostatních jednotek, popř. domu jako celku, odečty vodoměrů TUV a sv, jejich instalace a údržba, je vlastník jednotky povinen na předchozí vyzvání umožnit přístup do jednotky. 3. Vlastník jednotky je povinen oznámit správci domu každou skutečnost rozhodnou pro zrněnu sjednaných záloh nebo rozúčtování nákladů na služby spojené s užíváním jednotek, zejména zrněnu v počtu členů domácnosti, nebo zrněnu v osobě vlastníka jednotky, a to do 30ti dnů od jejich vzniku. Správce si vyhrazuje možnost zpětně doúčtovat náklady na poskytované služpři nenahlášení nebo pozdním nahlášení zrněny v počtu osob.

6 - 6 - Práva a povinnosti vlastníků jednotek vůči sobě navzájem upravují zák. č. 72/94 Sb. v platném znění. 4. Vlastníci jednotek mají povinnost hradit na účet domu do 20. dne v měsíci určenou finanční částku na opravy a udržování společných částí a zálohy za služby, spojené s užíváním bytu a společných prostor. v tomtéž termínu jsou povinni hradit odměnu správci za obstarávání správy domu. Vlastníci jsou dále povinni hradit náklady spojené s výměnou vodoměrů, jejich servisem vč. oprav poškozených vodoměrů a jejich plomb. 5. Vlastníci jednotek jsou povinni hradit odměny členům výboru prostřednictvím účtu domu v rozsahu, na kterém se dohodnou na shromáždění vlastníků jednotek. 6. Jestliže kterýkoliv z vlastníků jednotek neuhradí na účet domu ve stanoveném termínu zálohu na opravy a údržbu a zálohy na služby spojené s užíváním bytu, uvědomí o tom správce výbor společenství nejpozději do 30ti dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dozví. Po dobu, kdy bude kterýkoliv vlastník v prodlení s úhradou záloh za služby spojené s užíváním bytu, budou tyto služby hrazeny dodavatelům z účtu zřízeného společenstvím pro jejich dům. 7. v případě prodlení s platbami je správce oprávněn účtovat vlastníkovi jednotky poplatek z prodlení ve výši 2, 5 promile z dlužné částky za každý den prodlení. 8. Vlastník jednotky se zavazuje provádět řádně úklid společných prostor domu podle rozpisu a v rozsahu dle zvyklostí v domě. V případě nesplnění této povinnosti zajistí provedení úklidu správce a náklady s tím spojené budou vyúčtovány vlastníkovi jednotky, který svou povinnost nesplnil nebo řádně nevykonal. VI. Úhrada nákladů, zálohy, vyúčtování 1. Měsíční zálohy na opravy a údržbu společných částí domu a zálohy na správu domu se stanoví na základě rozhodnutí "Shromáždění vlastníků jednotek": Měsíční zálohy na úhradu nákladů za služby spojené s užíváním jednotek se stanoví individuálně pro každou bytovou jednotku i nebytovou jednotku dle skutečností rozhodných pro stanovení záloh za jednotlivé služby. 2. Správce zajistí převedení finančních prostředků z účtu SBD na nově zřízený účet společenství vlastníků. 3. Výbor společenství zajistí předávaní účetních dokladů za uplynulý měsíc správci do 25. d.ne následujícího měsíce.

7 Splatnost záloh na náklady na opravy a údržbu spol. částí domu a správu domu a záloh na služby spojené s užíváním jednotek je do 20. dne běžného měsíce na účet společenství. 5. Vyúčtování nákladů na opravy a údržbu společných částí domu, nákladů na správu a provoz domu a vyúčtování nákladů za služby spojené s užíváním jednotek provede správce do tří měsíců od skončení zúčtovacího období. Přeplatek na položce opravy a údržby a správy a provozu domu bude převeden do fondu údržby a oprav pro další kal. rok a případný přeplatek na položce služby spojené s užíváním jednotky bude vrácen do 30ti dnů od předloženého vyúčtování vlastníkům jednotky. Případné nedoplatky na položce nákladů na opravy a údržbu a služby spojené s užíváním jednotky jsou vlastníci povinni ve lhůtě 30 dnů od vyúčtování uhradit na účet domu. VII. Odměna správce Za obstarávání správy domu se vlastníci jednotek zavazuj1 platit správci odměnu ve výši 151, - Kč měsíčně na každou jednotku, a to tím způsobem a se splatností stejnou, jako u záloh na opravy a udržování spol. částí domu a služby spojené s užíváním jednotek, t.j. do 20. dne v měsíci na účet domu. VIII. Osoby zmocněné objednatelem K jednání ve věcech stanovených v této smlouvě, není-li stanovena jiná osoba, dále k objednávání oprav a udržování společných částí domu a ke všem jednáním ve věcech oprav a udržování domu /zejména k podpisu objednávek, přejímky díla, odsouhlasení dodacích listů, účetních daňových dokladů - faktur/ jsou oprávněni členové výboru společenství. Tyto osoby jednají za společenství způsobem uvedeným ve stanovách společenství. Při nedodržení dob splatnosti dohodnutých v této smlouvě bude smluvní strana, která bude v prodlení, povinna platit poplatek z prodlení dle občanského zákoníku a nařízení vlády č. 142/1994 Sb. Vznikne-li v důsledku porušení smluvní povinnosti druhé straně škoda, budou použity ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu.

8 - 8 - IX. Platnost smlouvy 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a lze ji vypovědět ve lhůtě tří měsíců písemnou výpovědí, která začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po přijetí usnesení o odvolání správce. 2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Jsou jí vázáni všichni vlastníci jednotek v domě, byt tuto smlouvu o správě domu nepodepsali. X. Závěrečná ustanovení 1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu. 2. Tato smlouva je zpracována ve dvou vyhotoveních. Jeden výtisk obdrží správce a druhý výtisk obdrží předseda výboru Společenství vlastníků jednotek. Ostatní vlastníci bytových jednotek obdrží kopii smlouvy. 3. Právní vztahy výslovně neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a zákona o vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb. v platném znění. 4. Touto smlouvou o správě domu zanikají veškeré smlouvy o správě, které byly uzavřeny před účinností a platností této smlouvy. V Přerově, dne Za společens ::t blr : )r; r/ Roman B o r t 1 í k předseda Ing. Jar6 vi mí!- k o r a místopředseda - L \ Ing. Pavlína H r u b í č k o v á člen výboru za správce: - JUDr Otakar š i š k a předseda družstva f' Ing. Miroslav B ř a-t h místopředseda družstva