POHOŘANY VÉSKA. Jágr TEAM 2009 přinesl finanční dar mateřské školce ve Vésce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POHOŘANY VÉSKA. Jágr TEAM 2009 přinesl finanční dar mateřské školce ve Vésce"

Transkript

1 3 DOLANY POHOŘANY VÉSKA Jágr TEAM 2009 přinesl finanční dar mateřské školce ve Vésce Vážení členové klubu, sportovci, občané Dolan, Vésky a Pohořan, ráda bych se prostřednictvím tohoto stručného článku ohlédla za sportovně exhibiční akcí, která se konala na tenisových dvorcích ve Vésce. Dne se ve sportovním areálu tenisového klubu ve Vésce uskutečnila exhibice Jágr Teamu. Tenisové klání českých hokejových hvězd NHL přilákalo jak příznivce bílého sportu, tak i příznivce sportu plochy ledové, aby podpořili své oblíbené sportovce. Setkání s hokejovými hvězdami si nenechali ujít také ti nejmenší. Akce Jágr Teamu jsou již řadu let spojeny s TK PLUS Prostějov. Na tenisových kurtech ve Vésce jsou nováčky, tenisový areál zde navštívili po druhé. Akce Jágr Teamu jsou divácky velice atraktivní a pro české hokejové fanoušky prakticky jedinou možností vidět na vlastní oči své idoly z NHL i při jiných sportovních aktivitách, jako je např. právě tenis. Mediálním partnerem Jágr Teamu tenis open 2009 bylo Radio Haná na 92,3 FM. Vzhledem k deštivému počasí, které vládlo v podstatě celý červen, bylo kupodivu v tuto tenisovou sobotu počasí příjemné a vydrželo. Za což jsme byli nesmírně vděční. Jágr Team, české hokejové hvězdy NHL v poslední červnovou sobotu do Vésky dorazili v čele s Jaromírem Jágrem. Nechyběl ani Tomáš Kaberle, Tomáš Plekanec, Petr Průcha, Karel Pilař a další. Za soupeře v deblových mačích jim byli osobnosti z politického života a bývalí vrcholoví sportovci. Jan Železný, Aleš Valenta, Jiří Novotný, Karel Nováček, Tomáš Cibulec, Ivan Langer, David Rikl ti všichni poměřili své síly s Jágr Teamem. Jsem velice potěšena, že právě do Vésky, obce nedaleko Olomouce, zavítali významné osobnosti a svojí přítomností podpořily činnost tenisového klubu a naším prostřednictvím také činnost mateřské školky ve Vésce. Součástí tenisové exhibice byly autogramiády hráčů Jágr Teamu a charitativní projekty. Vrcholem akce bylo předávání charitativních šeků. Z důvodu neustávajících dešťů, byly a jsou aktuálním tématem povodně. Proto byl první šek ve výši ,- Kč věnován oblasti Jeseníků na škody způsobené vodním živlem. Další z šeků ve výši ,- Kč obdržela mateřská školka ve Vésce. Jak se vyjádřila paní ředitelka školky, paní Pavlína Coufalová, mateřská školka ve Vésce nedostala finanční dar celých 28 let. Ivan Langer, který spolu s Jaromírem Jágrem šek předávali, proto neváhal a slíbil paní ředitelce zbývající 3.000,-Kč. Paní Coufalová velice ocenila finanční výpomoc a slíbila, spolu s panem starostou obce Dolany Ing. Janem Doleželem, že finanční obnos bude použit na obnovu dětského školkového hřiště ve Vésce. Rádi bychom touto formou nadále přispívali k rozvoji obce tak, aby aktivity našeho občanského sdružení vedly k jejímu zvelebení a byly tak přínosem pro místní občany a pro instituce zde působící. Děkujeme Vám všem, kteří jste nás navštívili, za podporu a těšíme se na další setkání při tenisových turnajích či exhibicích. Petra Klajblová

2 Výpis z usnesení 12. veřejné schůze ZO Dolany konané 15. června 2009 v hod. na turistické základně v Pohořanech Přítomno : 14 zastupitelů Omluveni : 1 zastupitel Občanů : 13 Zastupitelstvo obce schválilo: - Programu jednání. - Činnost RO od Rozbor hospodaření za rok Závěrečný účet obce za rok Změny rozpočtu. - OZV č.2/2009 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí. - Smluv o zřízení věcného břemene: Zřízení věcného břemene pro umístění a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc.č. 940/4 pro RD p. Zajíčka na pozemku parc.č. 1052, vše v k.ú. Pohořany na Moravě, věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 500,- Kč. Zřízení věcného břemene pro umístění a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc.č pro RD manž. Koišových na pozemku parc.č. 625/5 vše v k.ú. Dolany u Olomouce, věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 1.000,- Kč. - Užívání znaku obce. - Zpracování územně plánovacího podkladu (dle 30 stavebního zákona) Územní studie Dolany- -Příhony, prověřující možnosti zástavby v lokalitě v návaznosti na zastavěné území a zastavitelné plochy dle územního plánu, v intencích a rozsahu přiloženého zadání. Proběhlo složení slibu nového zastupitele p.ing. A.Vyjidáka. Volba předsedy kontrolního výboru. Zastupitelstvo obce souhlasí : S prodejem pozemků PK parc.č. 528 o výměře 4.262m2, parc.č. 529 o výměře 791 m2 a části parc. č.362/7 o výměře 10 m2 v kat.území Véska u Olomouce a části pozemku parc.č. 362/4 les o výměře 510 m2 v kat.území Véska u Olomouce do vlastnictví společnosti GOLF AREA z Olomouce za cenu 150,-Kč/m2 a dále souhlasí se zřízením věcných břemen za účelem zřízení komunikací na pozemcích parc.č lesní pozemek a PK parc.č. 1652/1 v k.ú. Véska u Olomouce s povinností uhradit všechny náklady s převodem a se zřízením věcných břemen spojené. GOLF AREA a.s. dále uhradí za zřízení věcných břemen cenu schválenou RO ve výši 30,-Kč/m2 pozemku dotčeného věcným břemenem. Miroslav Brückner - tajemník Výpis z usnesení za období 20. května 3.srpna Rada obce schválila Smlouvu o poskytnutí příspěvku na PO uzavřenou dle 269 odst.2. zákona čís. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění ve výši ,- Kč mezi Olomouckým krajem a obcí Dolany. - Starosta obce v souladu se zákonem č. 62/2003 Sb. 18 odst. 3, jmenuje na neobsazená místa v okrskových volebních komisích : Jakub Smejkal, Alžběta Smejkalová, Romana Vágnerová, Eva Raiskubová - RO nesouhlasí se záměrem pronájmu, nebo prodeje části pozemku p.č. 555/1 v k.ú. Dolany u Olomouce. - RO souhlasí se záměrem pronájmu pozemků parc. č. 1070/10 a 1070/5 v k. ú. Dolany u Olomouce. - RO posoudila dvě nabídky na opravu zábradlí v DPS Véska a odsouhlasila nabídku p. Z. Veselého a Vr. Šmídy jako cenově nejvýhodnější. RO odsouhlasila přijetí dotace na dechovku Dolanka ve výši ,- Kč z Krajského úřadu Olomouc a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. - RO odsouhlasila zhotovitele rozšíření veřejného osvětlení f. ELEKTRO-BAU Olomouc, s.r.o. jako cenově nejvýhodnější z předložených 5-ti nabídek. - RO odsouhlasila Smlouvu o dílo č.5/2009 na projektovou dokumentaci klimatizace MŠ Dolany v ceně ,- Kč. - RO posoudila žádost Charity Šternberk a odsouhlasila fin.příspěvek 3.000,-Kč na podporu občanům Dolan. - RO vzala na vědomí výpověď na provádění analýzy odpadní vody z ČOV f. Olma, a.s. Olomouc. - RO souhlasí s ukončením nájmu dohodou v pohostinství KD na Pohořanech s panem R. Arbeitem ke dni RO odsouhlasila záměr pronájmu pohostinství v KD na Pohořanech. - RO odsouhlasila finanční příspěvek 1.000,- Kč Společnosti přátel vesnice a malého města na výtisk Hanáckého kalendáře RO odsouhlasila Smlouvu na výběr dodavatele stavby MŠ Dolany s Ing. Pavlou Vohralíkovou, Mírov 116, ve výši ,- Kč. - RO ukládá starostovi a místostarostovi připravit výběr dodavatele vzduchotechniky MŠ Dolany, radaru a dětských hřišť pro Pohořany a MŠ Véska. - RO schvaluje výběrovou komisi na akce schválené v rozpočtu obce do ,- Kč ve složení: Ing. Jan Doležel, Ing. Rudolf Pečinka, Miroslav Brückner, Jaroslav Mentlík. - RO odsouhlasila nabídku f. TESO Brno na měření pachových látek na ČOV Dolany jako cenově výhodnější ze dvou předložených nabídek.

3 - RO odsouhlasila záměr prodeje obecních pozemků PK p.č.528, 529, 362/7 a část pozemku 362/4 les, 1652/1 ostatní plocha ostatní komunikace vše v k.ú. Véska. - RO projednala investici na nákup traktorku na sečení trávy a nedoporučuje ji realizovat. - RO odsouhlasila pronájem pozemku p.č orná půda o výměře 351 m2 v k.ú. Pohořany na Moravě panu Jiřímu Arelymu z Olomouce. - RO souhlasí se zrušením nájemní smlouvy uzavřené dne na pozemek p. č.1504/1 ost. plocha ost.komunikace v k.ú. Dolany p. Vl. Vrbovi z Dolan k RO odsouhlasila fin. příspěvek ve výši 3.000,-Kč na dětský den pořádaný dne na fotbalovém hřišti na Pohořanech. Pořadatel Sokol Pohořany. - RO odsouhlasila finanční příspěvek do výše 9.000,- Kč Mysliveckému sdružení Dolany na troje střelby pořádané v roce 2009 na Mostruňku - RO odsouhlasila Smlouvu č. 122/DATA00872 s. f. ONYX engineering spol.s.r.o., Olomouc na tarif Airneit Profi 1024 bez navýšení ceny. - RO odsouhlasila Nájemní smlouvu o umístění a provozování technického zařízení na budově ZŠ a MŠ A.Š Dolany s f. MERIT GROUP a.s., Olomouc. - RO odsouhlasila finanční příspěvek Charitě Olomouc ve výši 3.000,- Kč. - RO Zrušuje Vyhlášku č.9/38/ o použití koeficientu daně z nemovitostí. - RO odsouhlasila nabídku f.karin s.r.o. Hulín na dětská hřiště v částce ,- Kč a doporučuje zastupitelstvu obce odsouhlasit upravený rozpočet. - RO vzala na vědomí výši fin. příspěvku obce Krajskému úřadu Olomouc na akci Most Kartouzka ve výši ,- Kč a doporučuje zastupitelstvu obce odsouhlasit tuto částku ve změně rozpočtu. - RO odsouhlasila sjednotit nájemní smlouvy dle průměrného ročního cenového zvýšení, indexem cen ostatních podnikatelských služeb služby v oblasti za pronájem vlastních nemovitostí. Nájemné navyšovat dle indexu, který každoročně zasílá na žádost obce Statistický úřad Olomouc. - RO vzala na vědomí výběr dodavatele Revitalizace hřbitova I.etapa f. Bejdák Bened a výběr dodavatele na Stodola Véska f. Janíček stavební firma s.r.o., Olomouc a podpis smluv starostou obce. - RO nesouhlasí s dělením pozemku p.č.627/41 orná půda v k.ú. Dolany, z důvodu přístupu na tento pozemek a navrhuje dále o tomto pozemku jednat. - RO odsouhlasila finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč na dětskou hasičskou soutěž dne pořádanou SDH Véska. - RO odsouhlasila zprávu místostarosty obce k jízdním řádům a souhlasí s jeho výhradami ke změnám. Změny připomínkovat na VEOLII Transport Morava a.s. - RO odsouhlasila na návrh Magistrátu města Olomouc odbor ŽP prohloubení a vyštěrkování příkopu za Brzokoupilovým v Dolanech v délce cca 12 m. - RO odsouhlasila možnost umožnit občanovi obce odpracovat alternativní trest obecně prospěšných prací v celkové výši 350 hodin. - Rada obce Dolany dne na uprázdněný mandát v zastupitelstvu obce dle 56 odst.1 a 2 zákona č.152/1994 Sb. prohlašuje od novým členem zastupitelstva obce Dolany pana Ing. Antonína Vyjidáka bytem Dolany čp RO odsouhlasila ukončení Smlouvy o podmínkách kopání hrobů s panem Lukášem Koukolem, Olomouc, ke dni RO stanovuje počet zaměstnanců údržby zařazených do Obecního úřadu v Dolanech na 4 pracovníky ke dni RO schvaluje pronájem pohostinství v KD na Pohořanech panu Jiřímu Štěrbovi z Olomouce od na dobu neurčitou. - RO schvaluje pronájem pozemků p.č. 1070/10 zahrada a p.č.1070/5 zahrada v k. ú. Dolany MS Dolany od RO schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1305/67 ostatní plocha jiná plocha v k.ú. Dolany. - RO nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 1294/2 ostatní plocha ostatní komunikace v k.ú. Dolany. - RO neodsouhlasila organizování a poskytování veřejné služby dle zákona č.111/2006 Sb.,ve znění pozdějších zákonů. - RO odsouhlasila finanční příspěvek 3.000,- Kč Fotbalovému klubu Dolany-Véska na dětský den pořádaný dne RO odsouhlasila finanční příspěvek ,-Kč dechovce Dolanka a 5.000,- Kč TS Máta za reprezentaci obce Dolany na IX. Setkání Dolany v Dolanech u Pardubic. - RO projednala nový systém výběru stravného, který se RO jeví jako nesystémový. RO navrhuje provést konzultaci s účetní a vedoucí kuchyně. - RO odsouhlasila Rámcovou smlouvu s advokátní kanceláří Bezucha, Klimeš, Stratil a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy ve věci věcného břemene průchodu a průjezdu na obecní pozemek p.č. 84 v k. ú. Véska, přes parcelu č.44 v k. ú. Véska v majetku Ing. H. Martínkové. - RO odsouhlasila zadání studie na využití KD na Pohořanech, sokolovny a Domu služeb v Dolanech Alfaprojektu Olomouc a.s. - RO doporučuje ZO odsouhlasit žádost o dotaci na PD z prostředků RAMS na cyklostezku Tovéř, Dolany, Bělkovice. Předpokládaný podíl obce Dolany ,- Kč. - RO ukládá tajemníkovi obce vypracovat zásobník prací pro pracovníky údržby na zimní období. - RO ukládá starostovi obce jednat s LČR ve věci směně pozemku p. č. 150/2 v k.ú. Pohořany na Moravě pro výstavbu základny pro turistický oddíl Černá růže. - RO ukládá komisi dopravní vypracovat záměr pojmenování ulic v obci Dolany. - RO odsouhlasila Smlouvu o podmínkách kopání hrobů na veřejném pohřebišti obce Dolany mezi obcí Dolany a p. Milanem Švestkou, Kmochova 289/17, Olomouc. - RO odsouhlasila záměr pronájmu nebytových

4 prostor (místnost před kadeřnictvím) v prvém poschodí Domu služeb v Dolanech. - RO odsouhlasila finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč country skupině Heřmánek. - RO odsouhlasila přehodnocení pojistných smluv obce makléřskou společností FIXUM a.s. - RO odsouhlasila zadání PD na zabudování dětských hřišť Véska, Pohořany, včetně trasy IS panu Bedřich Krejzarovi, Dolany. - RO v rámci protipovodňových opatření velitele JSDH Dolany prověřit přítoky rybníků a stav pivovarského rybníka. - RO odsouhlasila finanční příspěvek ve výši 1.500,- Kč na letní turnaj v malé kopané pořádaný v sobotu dne Sokolu Pohořany. - RO odsouhlasila navýšení úhrady el. energie společných prostor v DPS Véska na 500,- Kč/měsíc/ byt od RO ukládá starostovi obce vypracovat rozpočtový výhled obce na roky RO ukládá členům rady obce zpracovat oponenturu k Návrhu územního plánu obce Dolany do 3.srpna RO odsouhlasila opravu komunikace nad hřištěm v ceně ,- Kč v rámci protipovodňových opatřeních. - RO odsouhlasila Smlouvu o dílo na zpracování Provozního řádu ČOV Dolany mezí obcí Dolany a paní Annou Grůzovou, Bohuňovice. Miroslav Brückner - tajemník IX.ročník setkání Dolany v Dolanech Každoroční setkání občanů a přátel Dolan se uskutečnilo letos v Dolanech u Pardubic června. V pěkném prostředí za krásného počasí se utkaly družstva Dolan z těmito výsledky. Malá kopaná-výsledky místo název mužstva nejlepší hráč 1 Dolany u Jaroměře-A tým Josef Cipra 2 Dolany u Pardubic-A tým Vladimír Křivka 3 Dolany u Olomouce Jan Vychodil 4 Dolany u Kralup Petr Holeček 5 Dolany u Jaroměře-B tým Miroslav Nepokoj 6 Dolany u Pardubic-B tým Martin Sita Hasičská soutěž-džberovka-ženy-výsledky místo název mužstva čas 1 Dolany u Olomouce-I 59,19 2 Dolany u Pardubic-II 64,39 3 Dolany u Pardubic-I 67,39 4 Dolany u Olomouce-II 70,20 Hasičská soutěž-džberovka-muži-výsledky místo název mužstva čas 1 Dolany u Pardubic-III 45,58 2 Dolany u Pardubic-I 61,30 3 Dolany u Pardubic-II 65,50 4 Dolany u Kralup 72,60 Volejbal-výsledky místo název mužstva 1 Dolany u Kralup 2 Dolany u Klatov 3 Dolany u Pardubic 4 Dolany u Jaroměře Střelba ze vzduchovky-jednotlivci-výsledky místo jméno odkud 1 Skala Jan od Pardubic 2 Kočica od Jaroměře 3 Šnajdr od Olomouce 4 Nohýnek od Pardubic Střelba ze vzduchovky-družstva-výsledky místo název mužstva 1 Dolany u Kralup 2 Dolany u Kladna 3 Dolany u Jaroměře Nohejbal-výsledky místo název mužstva 1 Dolany u Jaroměře 2 Dolany u Pardubic 3 Dolany u Kralup Dolanský desetiboj-výsledky místo název mužstva 1 Dolany u Kralup 2 Dolany u Klatov 3 Dolany u Olomouce 4 Dolany u Jaroměře 5 Dolany u Kladna 6 Dolany u Kolína 7 Dolany u Pardubic 8 Dolany u Plzně

5 Ze života seniorů naší obce Vyvrcholením naší činnosti první poloviny tohoto roku byl zájezd do muzea hutnictví v Blansku a na zámek Lysice. Zájem byl velký a výlet se skutečně vydařil. Posledním setkáním v Bělkovicích u Dočkalů jsme naši činnost prvního pololetí ukončili a dali jsme si prázdniny. Pokračovat budeme zase každou středu od měsíce září. Přesto se několik důchodců zájemců o turistiku, ať pěší či na kolech, setkává na výletech do okolí naší obce pod vedením místopředsedkyně paní Zdenky Šubové. Např. ve Vésce na zmrzlině a ve sportovním areálu, u radíkovské věže a na Posluchově, v ZOO na Svatém Kopečku a dalších. Několik seniorů se pravidelně zúčastňuje vernisáží obrazů a fotografií a různých besed, pořádaných na Pohořanské boudě. V září bude vydán plán pravidelné činnosti Klubu na měsíce září a říjen, který pravidelně vyvěšujeme ve skříňce u Jednoty a na tabuli u Šubů a zveme tímto na naše akce i ostatní důchodce našich obcí. Chceme navštívit vlakem město Lipník nad Bečvou, které se pyšní díly mistrů kovářů ze soutěží, konaných na Helfštýně, dále olomoucké galerie, oslavíme Mezinárodní ZE ŽIVOTA SDH DOLANY V uplynulém období bylo SDH Dolany opět součástí dění v naší obci. V květnu náš sbor zvyšoval bezpečnost cesty z Dolan do Vésky, když prořezával suché a nebezpečné stromy, které byly nakloněny nad vozovku a hrozilo jejich spadnutí. Z dalších činností naší výjezdové jednotky jste si mohli všimnout našich zásahů, kdy jezdíme likvidovat roje včel, vosí a sršní hnízda, jezdíme odstraňovat spadlé stromy na komunikace a např. likvidovat uniklé ropné produkty z automobilů. Náš sbor se ale také angažoval na poli kultury a ve spolupráci s SDH Véska pro vás uspořádal několik zábav, na které jste jistě rádi zavítali. Také jsme mohli předvést naši techniku a um, když jsme jezdili pomáhat na dětské dny v Pohořanech a v Toveři. Ani na poli sportovním se náš sbor neztrácí, když opět ve spolupráci s SDH Véska, vzniklo družstvo žen, které nás na soutěžích reprezentuje více než dobře. Naproti tomu družstvo mužů momentálně prochází malou krizí a jeho výsledky nedosahují jeho možností. Družstvo dětí, které funguje v SDH Véska si již tradičně vede velmi dobře a na soutěžích pravidelně bojuje o přední příčky. Jejich letošní domácí soutěž se z důvodu stavebních úprav ve Vésce na osmičce odehrála u hasičské zbrojnice v Dolanech a i den seniorů a též se těšíme na videozáznamy pana Šuby z jeho cest po Sicilii apod. Koncem roku uskutečníme společně rozloučení s letošním rokem. Rádi doplníme náš program o náměty ostatních členů i nečlenů k obohacení našich setkání. Za Seniorklub Bohuslav Fiala zde děti ukázaly, že jsou opravdu schopnými hasiči. V nejbližší době se náš sbor chystá na cestu do Maďarska, ke spřátelenému hasičskému sboru kde bude reprezentovat v soutěži záchranářů. O této akci vás jistě budeme informovat. Závěrem bych Vám chtěl poděkovat za Vaši přízeň a těšíme se na setkání na některé z dalších akcí. Pavlita Petr

6 K pramenům Dolanského potoka Pokračování z minulého čísla Horní tok Dolanského potoka, vedoucí z Vésky až k jeho pramenům, jsme se rozhodli prozkoumat o týden později. Brzy ráno vystupujeme z autobusu ve Vésce, dáváme se cestou směrem na Hlubočky, míjíme tenis SK Véska, kde se ještě spí. Přicházíme do úvalu potoka a ještě než odbočíme po zelené značce vlevo na Pohořany objevíme na potoce další malou přehrádku podobnou té v Dolanech u začátku Mlýnského náhonu. Hned vedle je však hloubená studna a v ní starší čerpací soustava s výtlačným potrubím tak 80 mm. Docela nás zajímá, kam to potrubí vede, je to někam přes cestu nad tenisové kurty do svahu, ale účel nelze zjistit. Ve směru výtlačného potrubí někde začíná golfové hřiště, je to pro ně? Vydáváme se po zelené značce kolem potoka, který propustkem proklouzl pod cestou do Hluboček. Dostáváme se do krásného tichého údolí, kde šumí jen potok a les. Stoupáme lesní cestou, potok po pravé ruce, posléze voda cestu kříží, musíme přejít brodem. Zde, někde podle mapy, se má potok rozvětvit na dvě samostatné větve. Prodíráme se podél toku křovím a skutečně po nějakých 50 až 100 m nacházíme soutok obou pramenů. Silnější je z našeho pohledu větev pravá, lépe řečeno východní, ta se vrací obloukem zpět k značené cestě na Pohořany. Levá větev zabíhá do hustších mokrých křovisek a my se musíme rozhodnout, jak a kam jít. Já mám dobré boty a je rozhodnuto, že prozkoumám větev západní a mí přátelé v botaskách půjdou kolem větve východní cestou na Pohořany a tam se sejdeme u spodní zastávky autobusu nejpozději za dvě hodiny. Můj potůček se skutečně proplétá téměř neprostupnými křovisky, podle mapy se to zde jmenuje Kazisko, po chvíli odbočuje vpravo malý čůrek do mokřiny a zdá se, že tady vyvěrá jeden z praménků Dolanského potoka. Vracím se k hlavnímu toku, pokud se to tak dá nazvat. Potok se začíná ztrácet v docela hlubokém korytě plném listí a křoví, chvíli je voda vidět, chvíli ne. Vyplašil jsem několik srnek, ale nebyl jsem schopen je vyfotit. Jinak je tu hrobový klid, který však po chvíli rozřízne hluk motorové sekačky někde vlevo nade mnou, kde se dá jen tušit golf. Po nějaké chvíli prodírání se přece jen dostávám téměř vyschlým korytem najednou na vydlážděný přepad nové vodní nádrže. Stojím na hrázi jedné z mnoha vodních ploch, které byly vybudovány na golfovém hřišti před dvěma - třemi roky. Původně zde byla pole a na tomto místě, kde právě stojím, dříve procházela pěšinka, zkracující cestu od Dolní boudy na Pohořany přes mokřad jedno z pramenišť potoka. A ještě o několik let dříve jsem zde pro potěšení svého kluka chytával do rukou ještěrky vyhřívající se na kamenech. Stojím a fotím nádrže, další pokračování zde už upraveného toku Dolanského potoka, který míří přímo nahoru pod pohořanskou silnici odbočka z Jívovské na Pohořany. Zleva už přicházejí nějací hráči golfu a tak se vydávám podél potoka a druhé již zarostlé nádrže - rybníka na silnici a dál k pramenu. Potok, který pokračuje olemován keři přímo do propustku pod silnici, je na hřišti překlenut dvěma pěknými dřevěnými mostky. Jinak kolem dokola je jen přesně zastřižený pažit, cedule, praporky a greeny. Na silnici krátký pohled za záda a stoupám dál podél čůrku potoka až do míst, kde se křovinami lemovaný potůček po chvíli ztrácí a stojím zase v mokřadu - v nejvyšším prameništi a kolem dokola je krásně rozkvetlá a prosluněná louka. Ještě onehdy ráno jsem z auta při cestě do města v těchto místech zahlédl stádečko srnek, teď však zde na kytkách řádí jen čmeláci a jiná havěť. Došel jsem k pramenu západní větve Dolanského potoka. Fotím místo, krátké pokochání a vracím se zpět na silnici. Je již pozdě, sjednaný termín schůzky na Pohořanech již nestihnu. Kráčím nahoru po silnici a hlodá ve mě dilema, je-li hezčí ta rozcuchaná louka vlevo nebo uměle vytvořená pahorkatina vpravo se vzorně zastřiženou travou, kde však pampeliška má vstup zakázán. Kousek dále se z cedule u silnice dovídám, že i lidé sem nesmí vstoupit. Všímám si dalších vodních ploch nádrží plných vody na golfovém hřišti a přemýšlím nad tím, čím je tato soustava nádrží napájena. Není možné, aby ten pramének Dolanského potoka na to stačil. Dorážím udýchaný k dolní zastávce do Pohořan, je mi horko a mí přátelé se zatím rozvalují na lavičkách pod košatou lípou u rybníčka, ze které vytéká druhá větev potoka. Je to nádherné místo a chvála lidem, kteří jej pro pocestné v takovém stavu udržují. Přátelé mi hned chtějí něco důležitého ukázat, já však mířím přímo k pumpě, abych si opláchl alespoň obličej. Voda teče, ale prý pitná není. Pak jsem teprve ochoten podívat se na ty obrazovky jejich foťáků. Ukazují mi nějaké vodotrysky a vysvětlují, že to v mnoha místech tryskalo přímo z povrchu golfového hřiště. Vím o tom, že tady něco takového je, ale tolik vody, takové plýtvání přímo pod Pohořanami, kde bylo vždy vody jako šafránu, mě přímo uráží. Ptám se, kde to přesně viděli a oni vyprávějí. Když jsme se u soutoku pramenů v lese nad Véskou rozešli, pokračovali jsme po lesní cestě kolem krásných meandrů východní větve potoka, až jsme se dostali na louku. Zde se lesní cesta změnila v pěšinu vyznačenou zelenou turistickou značkou. Krátce na to opět pěšinka křižuje potok, přecházíme znovu na jeho levý břeh. Stoupáme prosluněným mlázím, které lemuje potok, až na výše položenou louku a přijdeme na místo, kde pěšina křižuje jak potok tak i polní cestu jdoucí shora ze silnice podél golfového hřiště někam dolů do luk. Šipka turistické značky na nízkém ocelovém sloupku nás vybízí, abychom znovu překročili potok a po pravém břehu potoka, který teď teče mezi vrbičkami, stoupali přímo do Pohořan k rozcestí turistických cest. My jsme však při vstupu na onu polní cestu zahlédli

7 girlandy vody tryskající vlevo od cesty na golfovém hřišti. Uchváceni touto podívanou jsme došli do blízkosti postřikovačů, které se jen několik centimetrů nad povrchem nízko střiženého trávníku otáčejí na mnoha místech. Než jsme to mohli prozkoumat detailně, najednou toto divadlo skončilo a postřikovače zmizely v zemi. Všichni se nyní zbytečně rozčilujeme, jak je toto možné, když voda už je mnohde ceněna víc než ta pohádková sůl nad zlato. Raději balíme své batůžky a pokračujeme ke konci své pouti k pramenům. Z brožůrky paní Šindelářové Paměti obce Pohořany, ale i z vyprávění místních občanek v hospůdce na podzim 2008 víme, že ještě v šedesátých létech protékal Pohořanami potok, až konečně v roce 1970 byl uložen za pomoci Sovětské armády do betonových rour, tzv. dešťové kanalizace. Předtím protékal kolem silnice a napájel čtyři (dnes tři) rybníčky v obci. U posledního z nich dolního jsme právě seděli a ještě se kousek vracíme, abychom si prohlédli, jak se voda propadá pod kamenný silniční most a na zahradě u Tajmrových hned zase mizí v rourách, aby pak mohla protéct znovu pod silnicí a také mezi posledními několika domky a konečně vyběhnout na povrch na louku pod Pohořanami jako Dolanský potok. Vyrážíme zase proti proudu, abychom došli k pramenu. Zde se to však zdá být již beznadějné. Poslední viditelný tok potoka je přítok právě do rybníčku u kterého jsme seděli. Jedná se zřejmě jen o souběh přepadů ze starých pohořanských studní nebo také z netěsných žump. Jak stoupáme je tok v kanálech ještě slyšitelný, když však dorazíme k druhému rybníčku u horní - konečné zastávky autobusu, dříve nazývanému také leknínové jezírko, je sice na hladině vidět pás leknínů, ale hlavně také sinice ukazující na to, že se zde už voda neobměňuje a je plná nečistot. Jen kousek dál za zahradou při modře značené turistické cestě do Hrubé Vody leží třetí rybníček vlastně hasičská nádrž s vybetonovanými břehy, která jak se zdá přítok ještě nedávno měla. V pravém horním rohu u cesty na podzim roku 2008 jsme zde ještě sledovali nepatrný čůrek, který se ztrácel až za úzkým pásem lesa větrolamem na louce na úpatí Jedové, největšího kopce v širokém okolí. Zde je, spíše bylo původní prameniště východní větve Dolanského potoka, v nadmořské výšce 570 m n.m. Západní větev potoka má podle mapy pramen ve výšce m.n.m. a ústí potoka do potoka Trusovického leží ve výšce jen 218 m. n. m. Zajímalo nás, kdy a proč se z pod Jedové pramen ztratil a jeden z názorů místních občanů říká, že se tak stalo postupně v průběhu posledních 20 let po tom, co byla koncem osmdesátých let u nedaleké školy, dnešní turistické základny, vyvrtána 50 m hluboká studna. Pramen potoka se tak ztrhl a povrchová i podzemní voda dnes odtéká ne do Dolanského potoka, nýbrž na východ do hlubokého údolí Bystřice. Zpátky cestou k autobusu zbylo i trochu času zajít ještě na jedno pivko do Pohořanské boudy, abychom ze sebe také setřásli ten pochmurný dojem z lidského protivenství se přírodě a vodě. Pak jsme se rozloučili u autobusu a mí přátelé snad ještě rozebírali cestou tu podívanou na vodotrysky na golfu, když tu se přidal i řidič autobusu: To byste měli vidět brzy ráno, když to všechno spustí, to ta Křižíkova fontána na pražském výstavišti je vedle tohoto trpaslík. Kdo jim to vůbec povolil? I my jsme se tedy následně zajímali o toto povolení mrhání s vodou na OÚ Dolany a byli jsme odkázáni na úřední desku, na níž lze nalézt: Rozhodnutí o povolení zkušebního provozu Zavlažovacího systému golfového hřiště Véska Pohořany, II. a III. etapa, bylo vydáno Magistrátem města Olomouce, odborem životního prostředí, odd. vodního hospodářství. Na dobu jednoho roku, do , se povoluje zkušební provoz vodního díla, které se skládá zhruba z 10 km různého potrubí, 300 ks postřikovačů a blíže neurčené čerpací stanice. Zdrojem vody mají být vodní nádrže a přítok Dolanského potoka a denní výkon systému je až 500 m3. Stavba byla povolena odborem ŽP. v listopadu Poklesli jsme na mysli, když jsme si uvědomili, že má Dolanský potok do těch nádrží doplnit každou vteřinu cca 6 litrů vody na zavlažování nízko střižené trávy. To je šílené plýtvání, to golfové hřiště je tedy ta pijavice, která ničí Dolanský potok a v budoucnu vysaje i vodu z celých Pohořan a okolí. Jsme rádi, že jsme ještě měli tu možnost projít povodím Dolanského potoka, který je dnes přirozenou páteří obce Dolany-Véska-Pohořany. Objevili jsme hlavní příčinu úbytku vody v Dolanském potoce a pokud nic neuděláme, zmizí za pár let potok, tato živá spojnice území tří obcí, z přírody a tedy i z mapy světa. Jiří Vysloužil, duben 2009 Dechová hudba Dolanka pořádá pod záštitou obce Dolany a za podpory Olomouckého kraje, v rámci podpory kulturních aktivit v roce 2009 Slavnostní koncert ke 130. výročí založení dechové hudby DOLANKA, který se koná dne 17. října 2009 v hodin v sále sokolovny v Dolanech. V programu vystoupí: žáci ZUŠ v Dolanech dechová hudba Bludověnka dechová hudba Dolanka Na tento koncert srdečně zvou všechny občany pořadatelé

8 Vážení spoluobčané, v těchto dnech vstupujeme do nového školního roku 2009/2010. Než přistoupím k informacím týkajících se nového školního roku, dovolte mi malé poohlédnutí za rokem minulým. Ve školním roce 2008/2009 navštěvovalo naši základní školu 240 žáků -126 z 1. stupně a 114 ze 2. stupně, kteří byli rozděleni do 11 tříd 6 tříd na 1. stupni a 5 tříd na 2. stupni. Ve druhém pololetí prospělo 146 žáků naší školy s vyznamenáním, 92 prospělo a 2 žáci neprospěli. Z 9. třídy odešli 3 žáci na gymnázia, 10 žáků na střední odborné školy s maturitou a 13 žáků na nematuritní obory středních škol. Na víceletá gymnázia odešli ze 7. třídy 3 žákyně a z 5. třídy 2 žáci. Pochvalou třídního učitele bylo na konci školního roku oceněno 85 žáků a pochvalou ředitele školy 31 žáků. Bohužel nemůžeme hodnotit jen kladně, ale za přestupky proti školnímu řádu jsme museli v průběhu druhého pololetí školního roku přistoupit i k záporným formám hodnocení chování. Napomenutí třídního učitele bylo uloženo 22 žákům, důtka třídního učitele 14 žákům, důtka ředitele školy 2 žákům, 2 žáci obdrželi druhý stupeň z chování a 1 žák třetí stupeň z chování. Naproti tomu někteří žáci naši školu velmi pěkně reprezentovali na rozličných soutěžích a olympiádách. V individuálních soutěžích se jednalo především o okresní kola olympiád a soutěží v českém jazyce, anglickém jazyce, matematice, fyzice, zeměpisu, chemie, přírodovědy a dále pak o výtvarné soutěže. Ve skupinových soutěžích si tradičně nejlépe vedli naši sportovci a zdravotníci. Ve fotbalovém turnaji Coca Cola cupu starší chlapci vyhráli 2 kola a ve 3. kole se umístili na 3. místě, v atletickém víceboji i v Poháru rozhlasu starší chlapci vybojovali 3. místo okresního kola. Ve stolním tenise starší chlapci vyhráli okresní kolo a v krajském kole obsadili 5. místo. Družstvo Mladých zdravotníků vyhrálo okresní kolo HMZ a v regionálním kole této soutěže obsadilo NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 5. místo. Naši školu jsme se snažili v minulém školním roce prezentovat i spoustou dalších akcí, jakými byly například Drakiáda, Vánoční výstava, Den otevřených dveří, kulturní vystoupení na školním plese, besídka pro maminky, vítání nových občánků v obci, školní kalendář, články do novin a jiné aktivity. V rámci realizace minimálního preventivního programu se pro žáky uskutečnila celá řada besed, exkurzí a soutěží. Škola se také snažila vytvořit podmínky pro vhodné využití volného času svých žáků formou široké nabídky bezplatných kroužků pod vedením zaměstnanců školy - americký step, angličtina, florbal, hudební, informatika, keramický, němčina, pohybové hry, recitační, reedukace, turistický a zdravotnický. V letošním školním roce vítáme žáky základní školy nově upraveným a barevně prozářeným interiérem budovy. Vstupujeme do třetího roku, ve kterém budeme vyučovat podle vlastních učebních dokumentů. V 1., 2., 3., 6., 7. a 8. ročníku budeme žáky vzdělávat podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola všestranného rozvoje, zbývající ročníky podle dobíhajícího vzdělávacího programu Základní škola. Naši základní školu bude letos navštěvovat 257 žáků, kteří jsou rozděleni do 12 tříd. Již druhým rokem nastupují do školy populačně silnější ročníky a žáci mohou být rozděleni do dvou tříd. V I.A je 16 žáků, jejich třídní učitelkou je Miroslava Kristková, v I.B je 15 žáků a třídní učitelkou je Mgr. Miroslava Ibiševičová, ve II.A je 20 žáků, jejich třídní učitelkou je Jarmila Hausnerová a ve II.B je 17 žáků a třídní učitelkou je Mgr. Leona Olšinová. Ve III. třídě je 27 žáků a třídní je nově nastupující učitelka Marie Štouračová, ve IV. třídě s třídní učitelkou Mgr. Klárou Procházkovou je 20 žáků a v V. třídě s třídní učitelkou Mgr. Janou Pechovou je 30 žáků. Na druhém stupni je třídní učitelkou v VI. třídě Mgr. Ester Hejtmánková a v této třídě je 24 žáků, v VII. třídě je 16 žáků a třídní učitelkou v této třídě je Mgr. Iva Pohlová, v VIII. třídě je 28 žáků a třídní učitelkou je Mgr. Michaela Gazdíková, v IX.A je 23 žáků a třídní učitelkou je Mgr. Lea Johanesová, v IX.B je 22 žáků a třídním učitelem je Mgr. Pavel Provaz. Ve škole dále učí Mgr. Kateřina Eichlerová a Mgr. Petr Pirliomov, asistentkou pedagoga je Daniela Aberlová. Funkci zástupce ředitele školy vykonává Mgr. Jana Horáková a funkci výchovného poradce Mgr. Martin Gazdík. Nepedagogickými pracovníky naší školy jsou - účetní Soňa Horká, školník Jiří Látal a uklízečky Miroslava Hájková, Alena Kissová a Jindra Mušková. Do školní družiny jsme v letošním školním roce mohli přijmout všechny zájemce od 1. do 3. ročníku, 70 dětí je rozděleno do tří oddělení. V I. oddělení je vychovatelkou Bc. Eva Látalová, ve II. oddělení je vychovatelkou Andrea Nováková a ve III. oddělení Mgr. Jana Pechová. Provoz ŠD je ráno od 6:15 a odpolední provoz prodlužujeme až do 17:00 hodin. Dalšími součástmi naší školy jsou dvě mateřské školy v Dolanech a ve Vésce. I nadále zůstává velkým problémem nedostačující kapacita počtu míst v obou mateřských školách, způsobená nejen současným babyboomem, ale i novou výstavbou v obci. Osobně bych velice ráda přijala do MŠ všechny přihlášené děti, bohužel kapacita míst je stanovena přísnými hygienickými normami (směrnice například stanoví 4m2 podlahové plochy denní místnosti na 1 dítě). Velkou snahou vedení školy i vedení obce je kapacitu MŠ rozšířit, veškeré plány však zatím ztroskotávají na nedostatku financí. V MŠ Dolany je ve dvou třídách 56 dětí, v I. třídě působí učitelky Hana Kučerová a Radka Koreneková, ve II. třídě učí Vladimíra Rášová a Marie Hubáčková. V MŠ Véska je jedna třída s 27 dětmi, které učí Pavlína Coufalová a Kateřina Hejtmanová. Vedoucí učitelkou obou mateřských škol je Pavlína Coufalová. V MŠ