POHOŘANY VÉSKA. Jágr TEAM 2009 přinesl finanční dar mateřské školce ve Vésce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POHOŘANY VÉSKA. Jágr TEAM 2009 přinesl finanční dar mateřské školce ve Vésce"

Transkript

1 3 DOLANY POHOŘANY VÉSKA Jágr TEAM 2009 přinesl finanční dar mateřské školce ve Vésce Vážení členové klubu, sportovci, občané Dolan, Vésky a Pohořan, ráda bych se prostřednictvím tohoto stručného článku ohlédla za sportovně exhibiční akcí, která se konala na tenisových dvorcích ve Vésce. Dne se ve sportovním areálu tenisového klubu ve Vésce uskutečnila exhibice Jágr Teamu. Tenisové klání českých hokejových hvězd NHL přilákalo jak příznivce bílého sportu, tak i příznivce sportu plochy ledové, aby podpořili své oblíbené sportovce. Setkání s hokejovými hvězdami si nenechali ujít také ti nejmenší. Akce Jágr Teamu jsou již řadu let spojeny s TK PLUS Prostějov. Na tenisových kurtech ve Vésce jsou nováčky, tenisový areál zde navštívili po druhé. Akce Jágr Teamu jsou divácky velice atraktivní a pro české hokejové fanoušky prakticky jedinou možností vidět na vlastní oči své idoly z NHL i při jiných sportovních aktivitách, jako je např. právě tenis. Mediálním partnerem Jágr Teamu tenis open 2009 bylo Radio Haná na 92,3 FM. Vzhledem k deštivému počasí, které vládlo v podstatě celý červen, bylo kupodivu v tuto tenisovou sobotu počasí příjemné a vydrželo. Za což jsme byli nesmírně vděční. Jágr Team, české hokejové hvězdy NHL v poslední červnovou sobotu do Vésky dorazili v čele s Jaromírem Jágrem. Nechyběl ani Tomáš Kaberle, Tomáš Plekanec, Petr Průcha, Karel Pilař a další. Za soupeře v deblových mačích jim byli osobnosti z politického života a bývalí vrcholoví sportovci. Jan Železný, Aleš Valenta, Jiří Novotný, Karel Nováček, Tomáš Cibulec, Ivan Langer, David Rikl ti všichni poměřili své síly s Jágr Teamem. Jsem velice potěšena, že právě do Vésky, obce nedaleko Olomouce, zavítali významné osobnosti a svojí přítomností podpořily činnost tenisového klubu a naším prostřednictvím také činnost mateřské školky ve Vésce. Součástí tenisové exhibice byly autogramiády hráčů Jágr Teamu a charitativní projekty. Vrcholem akce bylo předávání charitativních šeků. Z důvodu neustávajících dešťů, byly a jsou aktuálním tématem povodně. Proto byl první šek ve výši ,- Kč věnován oblasti Jeseníků na škody způsobené vodním živlem. Další z šeků ve výši ,- Kč obdržela mateřská školka ve Vésce. Jak se vyjádřila paní ředitelka školky, paní Pavlína Coufalová, mateřská školka ve Vésce nedostala finanční dar celých 28 let. Ivan Langer, který spolu s Jaromírem Jágrem šek předávali, proto neváhal a slíbil paní ředitelce zbývající 3.000,-Kč. Paní Coufalová velice ocenila finanční výpomoc a slíbila, spolu s panem starostou obce Dolany Ing. Janem Doleželem, že finanční obnos bude použit na obnovu dětského školkového hřiště ve Vésce. Rádi bychom touto formou nadále přispívali k rozvoji obce tak, aby aktivity našeho občanského sdružení vedly k jejímu zvelebení a byly tak přínosem pro místní občany a pro instituce zde působící. Děkujeme Vám všem, kteří jste nás navštívili, za podporu a těšíme se na další setkání při tenisových turnajích či exhibicích. Petra Klajblová

2 Výpis z usnesení 12. veřejné schůze ZO Dolany konané 15. června 2009 v hod. na turistické základně v Pohořanech Přítomno : 14 zastupitelů Omluveni : 1 zastupitel Občanů : 13 Zastupitelstvo obce schválilo: - Programu jednání. - Činnost RO od Rozbor hospodaření za rok Závěrečný účet obce za rok Změny rozpočtu. - OZV č.2/2009 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí. - Smluv o zřízení věcného břemene: Zřízení věcného břemene pro umístění a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc.č. 940/4 pro RD p. Zajíčka na pozemku parc.č. 1052, vše v k.ú. Pohořany na Moravě, věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 500,- Kč. Zřízení věcného břemene pro umístění a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc.č pro RD manž. Koišových na pozemku parc.č. 625/5 vše v k.ú. Dolany u Olomouce, věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 1.000,- Kč. - Užívání znaku obce. - Zpracování územně plánovacího podkladu (dle 30 stavebního zákona) Územní studie Dolany- -Příhony, prověřující možnosti zástavby v lokalitě v návaznosti na zastavěné území a zastavitelné plochy dle územního plánu, v intencích a rozsahu přiloženého zadání. Proběhlo složení slibu nového zastupitele p.ing. A.Vyjidáka. Volba předsedy kontrolního výboru. Zastupitelstvo obce souhlasí : S prodejem pozemků PK parc.č. 528 o výměře 4.262m2, parc.č. 529 o výměře 791 m2 a části parc. č.362/7 o výměře 10 m2 v kat.území Véska u Olomouce a části pozemku parc.č. 362/4 les o výměře 510 m2 v kat.území Véska u Olomouce do vlastnictví společnosti GOLF AREA z Olomouce za cenu 150,-Kč/m2 a dále souhlasí se zřízením věcných břemen za účelem zřízení komunikací na pozemcích parc.č lesní pozemek a PK parc.č. 1652/1 v k.ú. Véska u Olomouce s povinností uhradit všechny náklady s převodem a se zřízením věcných břemen spojené. GOLF AREA a.s. dále uhradí za zřízení věcných břemen cenu schválenou RO ve výši 30,-Kč/m2 pozemku dotčeného věcným břemenem. Miroslav Brückner - tajemník Výpis z usnesení za období 20. května 3.srpna Rada obce schválila Smlouvu o poskytnutí příspěvku na PO uzavřenou dle 269 odst.2. zákona čís. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění ve výši ,- Kč mezi Olomouckým krajem a obcí Dolany. - Starosta obce v souladu se zákonem č. 62/2003 Sb. 18 odst. 3, jmenuje na neobsazená místa v okrskových volebních komisích : Jakub Smejkal, Alžběta Smejkalová, Romana Vágnerová, Eva Raiskubová - RO nesouhlasí se záměrem pronájmu, nebo prodeje části pozemku p.č. 555/1 v k.ú. Dolany u Olomouce. - RO souhlasí se záměrem pronájmu pozemků parc. č. 1070/10 a 1070/5 v k. ú. Dolany u Olomouce. - RO posoudila dvě nabídky na opravu zábradlí v DPS Véska a odsouhlasila nabídku p. Z. Veselého a Vr. Šmídy jako cenově nejvýhodnější. RO odsouhlasila přijetí dotace na dechovku Dolanka ve výši ,- Kč z Krajského úřadu Olomouc a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. - RO odsouhlasila zhotovitele rozšíření veřejného osvětlení f. ELEKTRO-BAU Olomouc, s.r.o. jako cenově nejvýhodnější z předložených 5-ti nabídek. - RO odsouhlasila Smlouvu o dílo č.5/2009 na projektovou dokumentaci klimatizace MŠ Dolany v ceně ,- Kč. - RO posoudila žádost Charity Šternberk a odsouhlasila fin.příspěvek 3.000,-Kč na podporu občanům Dolan. - RO vzala na vědomí výpověď na provádění analýzy odpadní vody z ČOV f. Olma, a.s. Olomouc. - RO souhlasí s ukončením nájmu dohodou v pohostinství KD na Pohořanech s panem R. Arbeitem ke dni RO odsouhlasila záměr pronájmu pohostinství v KD na Pohořanech. - RO odsouhlasila finanční příspěvek 1.000,- Kč Společnosti přátel vesnice a malého města na výtisk Hanáckého kalendáře RO odsouhlasila Smlouvu na výběr dodavatele stavby MŠ Dolany s Ing. Pavlou Vohralíkovou, Mírov 116, ve výši ,- Kč. - RO ukládá starostovi a místostarostovi připravit výběr dodavatele vzduchotechniky MŠ Dolany, radaru a dětských hřišť pro Pohořany a MŠ Véska. - RO schvaluje výběrovou komisi na akce schválené v rozpočtu obce do ,- Kč ve složení: Ing. Jan Doležel, Ing. Rudolf Pečinka, Miroslav Brückner, Jaroslav Mentlík. - RO odsouhlasila nabídku f. TESO Brno na měření pachových látek na ČOV Dolany jako cenově výhodnější ze dvou předložených nabídek.

3 - RO odsouhlasila záměr prodeje obecních pozemků PK p.č.528, 529, 362/7 a část pozemku 362/4 les, 1652/1 ostatní plocha ostatní komunikace vše v k.ú. Véska. - RO projednala investici na nákup traktorku na sečení trávy a nedoporučuje ji realizovat. - RO odsouhlasila pronájem pozemku p.č orná půda o výměře 351 m2 v k.ú. Pohořany na Moravě panu Jiřímu Arelymu z Olomouce. - RO souhlasí se zrušením nájemní smlouvy uzavřené dne na pozemek p. č.1504/1 ost. plocha ost.komunikace v k.ú. Dolany p. Vl. Vrbovi z Dolan k RO odsouhlasila fin. příspěvek ve výši 3.000,-Kč na dětský den pořádaný dne na fotbalovém hřišti na Pohořanech. Pořadatel Sokol Pohořany. - RO odsouhlasila finanční příspěvek do výše 9.000,- Kč Mysliveckému sdružení Dolany na troje střelby pořádané v roce 2009 na Mostruňku - RO odsouhlasila Smlouvu č. 122/DATA00872 s. f. ONYX engineering spol.s.r.o., Olomouc na tarif Airneit Profi 1024 bez navýšení ceny. - RO odsouhlasila Nájemní smlouvu o umístění a provozování technického zařízení na budově ZŠ a MŠ A.Š Dolany s f. MERIT GROUP a.s., Olomouc. - RO odsouhlasila finanční příspěvek Charitě Olomouc ve výši 3.000,- Kč. - RO Zrušuje Vyhlášku č.9/38/ o použití koeficientu daně z nemovitostí. - RO odsouhlasila nabídku f.karin s.r.o. Hulín na dětská hřiště v částce ,- Kč a doporučuje zastupitelstvu obce odsouhlasit upravený rozpočet. - RO vzala na vědomí výši fin. příspěvku obce Krajskému úřadu Olomouc na akci Most Kartouzka ve výši ,- Kč a doporučuje zastupitelstvu obce odsouhlasit tuto částku ve změně rozpočtu. - RO odsouhlasila sjednotit nájemní smlouvy dle průměrného ročního cenového zvýšení, indexem cen ostatních podnikatelských služeb služby v oblasti za pronájem vlastních nemovitostí. Nájemné navyšovat dle indexu, který každoročně zasílá na žádost obce Statistický úřad Olomouc. - RO vzala na vědomí výběr dodavatele Revitalizace hřbitova I.etapa f. Bejdák Bened a výběr dodavatele na Stodola Véska f. Janíček stavební firma s.r.o., Olomouc a podpis smluv starostou obce. - RO nesouhlasí s dělením pozemku p.č.627/41 orná půda v k.ú. Dolany, z důvodu přístupu na tento pozemek a navrhuje dále o tomto pozemku jednat. - RO odsouhlasila finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč na dětskou hasičskou soutěž dne pořádanou SDH Véska. - RO odsouhlasila zprávu místostarosty obce k jízdním řádům a souhlasí s jeho výhradami ke změnám. Změny připomínkovat na VEOLII Transport Morava a.s. - RO odsouhlasila na návrh Magistrátu města Olomouc odbor ŽP prohloubení a vyštěrkování příkopu za Brzokoupilovým v Dolanech v délce cca 12 m. - RO odsouhlasila možnost umožnit občanovi obce odpracovat alternativní trest obecně prospěšných prací v celkové výši 350 hodin. - Rada obce Dolany dne na uprázdněný mandát v zastupitelstvu obce dle 56 odst.1 a 2 zákona č.152/1994 Sb. prohlašuje od novým členem zastupitelstva obce Dolany pana Ing. Antonína Vyjidáka bytem Dolany čp RO odsouhlasila ukončení Smlouvy o podmínkách kopání hrobů s panem Lukášem Koukolem, Olomouc, ke dni RO stanovuje počet zaměstnanců údržby zařazených do Obecního úřadu v Dolanech na 4 pracovníky ke dni RO schvaluje pronájem pohostinství v KD na Pohořanech panu Jiřímu Štěrbovi z Olomouce od na dobu neurčitou. - RO schvaluje pronájem pozemků p.č. 1070/10 zahrada a p.č.1070/5 zahrada v k. ú. Dolany MS Dolany od RO schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1305/67 ostatní plocha jiná plocha v k.ú. Dolany. - RO nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 1294/2 ostatní plocha ostatní komunikace v k.ú. Dolany. - RO neodsouhlasila organizování a poskytování veřejné služby dle zákona č.111/2006 Sb.,ve znění pozdějších zákonů. - RO odsouhlasila finanční příspěvek 3.000,- Kč Fotbalovému klubu Dolany-Véska na dětský den pořádaný dne RO odsouhlasila finanční příspěvek ,-Kč dechovce Dolanka a 5.000,- Kč TS Máta za reprezentaci obce Dolany na IX. Setkání Dolany v Dolanech u Pardubic. - RO projednala nový systém výběru stravného, který se RO jeví jako nesystémový. RO navrhuje provést konzultaci s účetní a vedoucí kuchyně. - RO odsouhlasila Rámcovou smlouvu s advokátní kanceláří Bezucha, Klimeš, Stratil a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy ve věci věcného břemene průchodu a průjezdu na obecní pozemek p.č. 84 v k. ú. Véska, přes parcelu č.44 v k. ú. Véska v majetku Ing. H. Martínkové. - RO odsouhlasila zadání studie na využití KD na Pohořanech, sokolovny a Domu služeb v Dolanech Alfaprojektu Olomouc a.s. - RO doporučuje ZO odsouhlasit žádost o dotaci na PD z prostředků RAMS na cyklostezku Tovéř, Dolany, Bělkovice. Předpokládaný podíl obce Dolany ,- Kč. - RO ukládá tajemníkovi obce vypracovat zásobník prací pro pracovníky údržby na zimní období. - RO ukládá starostovi obce jednat s LČR ve věci směně pozemku p. č. 150/2 v k.ú. Pohořany na Moravě pro výstavbu základny pro turistický oddíl Černá růže. - RO ukládá komisi dopravní vypracovat záměr pojmenování ulic v obci Dolany. - RO odsouhlasila Smlouvu o podmínkách kopání hrobů na veřejném pohřebišti obce Dolany mezi obcí Dolany a p. Milanem Švestkou, Kmochova 289/17, Olomouc. - RO odsouhlasila záměr pronájmu nebytových

4 prostor (místnost před kadeřnictvím) v prvém poschodí Domu služeb v Dolanech. - RO odsouhlasila finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč country skupině Heřmánek. - RO odsouhlasila přehodnocení pojistných smluv obce makléřskou společností FIXUM a.s. - RO odsouhlasila zadání PD na zabudování dětských hřišť Véska, Pohořany, včetně trasy IS panu Bedřich Krejzarovi, Dolany. - RO v rámci protipovodňových opatření velitele JSDH Dolany prověřit přítoky rybníků a stav pivovarského rybníka. - RO odsouhlasila finanční příspěvek ve výši 1.500,- Kč na letní turnaj v malé kopané pořádaný v sobotu dne Sokolu Pohořany. - RO odsouhlasila navýšení úhrady el. energie společných prostor v DPS Véska na 500,- Kč/měsíc/ byt od RO ukládá starostovi obce vypracovat rozpočtový výhled obce na roky RO ukládá členům rady obce zpracovat oponenturu k Návrhu územního plánu obce Dolany do 3.srpna RO odsouhlasila opravu komunikace nad hřištěm v ceně ,- Kč v rámci protipovodňových opatřeních. - RO odsouhlasila Smlouvu o dílo na zpracování Provozního řádu ČOV Dolany mezí obcí Dolany a paní Annou Grůzovou, Bohuňovice. Miroslav Brückner - tajemník IX.ročník setkání Dolany v Dolanech Každoroční setkání občanů a přátel Dolan se uskutečnilo letos v Dolanech u Pardubic června. V pěkném prostředí za krásného počasí se utkaly družstva Dolan z těmito výsledky. Malá kopaná-výsledky místo název mužstva nejlepší hráč 1 Dolany u Jaroměře-A tým Josef Cipra 2 Dolany u Pardubic-A tým Vladimír Křivka 3 Dolany u Olomouce Jan Vychodil 4 Dolany u Kralup Petr Holeček 5 Dolany u Jaroměře-B tým Miroslav Nepokoj 6 Dolany u Pardubic-B tým Martin Sita Hasičská soutěž-džberovka-ženy-výsledky místo název mužstva čas 1 Dolany u Olomouce-I 59,19 2 Dolany u Pardubic-II 64,39 3 Dolany u Pardubic-I 67,39 4 Dolany u Olomouce-II 70,20 Hasičská soutěž-džberovka-muži-výsledky místo název mužstva čas 1 Dolany u Pardubic-III 45,58 2 Dolany u Pardubic-I 61,30 3 Dolany u Pardubic-II 65,50 4 Dolany u Kralup 72,60 Volejbal-výsledky místo název mužstva 1 Dolany u Kralup 2 Dolany u Klatov 3 Dolany u Pardubic 4 Dolany u Jaroměře Střelba ze vzduchovky-jednotlivci-výsledky místo jméno odkud 1 Skala Jan od Pardubic 2 Kočica od Jaroměře 3 Šnajdr od Olomouce 4 Nohýnek od Pardubic Střelba ze vzduchovky-družstva-výsledky místo název mužstva 1 Dolany u Kralup 2 Dolany u Kladna 3 Dolany u Jaroměře Nohejbal-výsledky místo název mužstva 1 Dolany u Jaroměře 2 Dolany u Pardubic 3 Dolany u Kralup Dolanský desetiboj-výsledky místo název mužstva 1 Dolany u Kralup 2 Dolany u Klatov 3 Dolany u Olomouce 4 Dolany u Jaroměře 5 Dolany u Kladna 6 Dolany u Kolína 7 Dolany u Pardubic 8 Dolany u Plzně

5 Ze života seniorů naší obce Vyvrcholením naší činnosti první poloviny tohoto roku byl zájezd do muzea hutnictví v Blansku a na zámek Lysice. Zájem byl velký a výlet se skutečně vydařil. Posledním setkáním v Bělkovicích u Dočkalů jsme naši činnost prvního pololetí ukončili a dali jsme si prázdniny. Pokračovat budeme zase každou středu od měsíce září. Přesto se několik důchodců zájemců o turistiku, ať pěší či na kolech, setkává na výletech do okolí naší obce pod vedením místopředsedkyně paní Zdenky Šubové. Např. ve Vésce na zmrzlině a ve sportovním areálu, u radíkovské věže a na Posluchově, v ZOO na Svatém Kopečku a dalších. Několik seniorů se pravidelně zúčastňuje vernisáží obrazů a fotografií a různých besed, pořádaných na Pohořanské boudě. V září bude vydán plán pravidelné činnosti Klubu na měsíce září a říjen, který pravidelně vyvěšujeme ve skříňce u Jednoty a na tabuli u Šubů a zveme tímto na naše akce i ostatní důchodce našich obcí. Chceme navštívit vlakem město Lipník nad Bečvou, které se pyšní díly mistrů kovářů ze soutěží, konaných na Helfštýně, dále olomoucké galerie, oslavíme Mezinárodní ZE ŽIVOTA SDH DOLANY V uplynulém období bylo SDH Dolany opět součástí dění v naší obci. V květnu náš sbor zvyšoval bezpečnost cesty z Dolan do Vésky, když prořezával suché a nebezpečné stromy, které byly nakloněny nad vozovku a hrozilo jejich spadnutí. Z dalších činností naší výjezdové jednotky jste si mohli všimnout našich zásahů, kdy jezdíme likvidovat roje včel, vosí a sršní hnízda, jezdíme odstraňovat spadlé stromy na komunikace a např. likvidovat uniklé ropné produkty z automobilů. Náš sbor se ale také angažoval na poli kultury a ve spolupráci s SDH Véska pro vás uspořádal několik zábav, na které jste jistě rádi zavítali. Také jsme mohli předvést naši techniku a um, když jsme jezdili pomáhat na dětské dny v Pohořanech a v Toveři. Ani na poli sportovním se náš sbor neztrácí, když opět ve spolupráci s SDH Véska, vzniklo družstvo žen, které nás na soutěžích reprezentuje více než dobře. Naproti tomu družstvo mužů momentálně prochází malou krizí a jeho výsledky nedosahují jeho možností. Družstvo dětí, které funguje v SDH Véska si již tradičně vede velmi dobře a na soutěžích pravidelně bojuje o přední příčky. Jejich letošní domácí soutěž se z důvodu stavebních úprav ve Vésce na osmičce odehrála u hasičské zbrojnice v Dolanech a i den seniorů a též se těšíme na videozáznamy pana Šuby z jeho cest po Sicilii apod. Koncem roku uskutečníme společně rozloučení s letošním rokem. Rádi doplníme náš program o náměty ostatních členů i nečlenů k obohacení našich setkání. Za Seniorklub Bohuslav Fiala zde děti ukázaly, že jsou opravdu schopnými hasiči. V nejbližší době se náš sbor chystá na cestu do Maďarska, ke spřátelenému hasičskému sboru kde bude reprezentovat v soutěži záchranářů. O této akci vás jistě budeme informovat. Závěrem bych Vám chtěl poděkovat za Vaši přízeň a těšíme se na setkání na některé z dalších akcí. Pavlita Petr

6 K pramenům Dolanského potoka Pokračování z minulého čísla Horní tok Dolanského potoka, vedoucí z Vésky až k jeho pramenům, jsme se rozhodli prozkoumat o týden později. Brzy ráno vystupujeme z autobusu ve Vésce, dáváme se cestou směrem na Hlubočky, míjíme tenis SK Véska, kde se ještě spí. Přicházíme do úvalu potoka a ještě než odbočíme po zelené značce vlevo na Pohořany objevíme na potoce další malou přehrádku podobnou té v Dolanech u začátku Mlýnského náhonu. Hned vedle je však hloubená studna a v ní starší čerpací soustava s výtlačným potrubím tak 80 mm. Docela nás zajímá, kam to potrubí vede, je to někam přes cestu nad tenisové kurty do svahu, ale účel nelze zjistit. Ve směru výtlačného potrubí někde začíná golfové hřiště, je to pro ně? Vydáváme se po zelené značce kolem potoka, který propustkem proklouzl pod cestou do Hluboček. Dostáváme se do krásného tichého údolí, kde šumí jen potok a les. Stoupáme lesní cestou, potok po pravé ruce, posléze voda cestu kříží, musíme přejít brodem. Zde, někde podle mapy, se má potok rozvětvit na dvě samostatné větve. Prodíráme se podél toku křovím a skutečně po nějakých 50 až 100 m nacházíme soutok obou pramenů. Silnější je z našeho pohledu větev pravá, lépe řečeno východní, ta se vrací obloukem zpět k značené cestě na Pohořany. Levá větev zabíhá do hustších mokrých křovisek a my se musíme rozhodnout, jak a kam jít. Já mám dobré boty a je rozhodnuto, že prozkoumám větev západní a mí přátelé v botaskách půjdou kolem větve východní cestou na Pohořany a tam se sejdeme u spodní zastávky autobusu nejpozději za dvě hodiny. Můj potůček se skutečně proplétá téměř neprostupnými křovisky, podle mapy se to zde jmenuje Kazisko, po chvíli odbočuje vpravo malý čůrek do mokřiny a zdá se, že tady vyvěrá jeden z praménků Dolanského potoka. Vracím se k hlavnímu toku, pokud se to tak dá nazvat. Potok se začíná ztrácet v docela hlubokém korytě plném listí a křoví, chvíli je voda vidět, chvíli ne. Vyplašil jsem několik srnek, ale nebyl jsem schopen je vyfotit. Jinak je tu hrobový klid, který však po chvíli rozřízne hluk motorové sekačky někde vlevo nade mnou, kde se dá jen tušit golf. Po nějaké chvíli prodírání se přece jen dostávám téměř vyschlým korytem najednou na vydlážděný přepad nové vodní nádrže. Stojím na hrázi jedné z mnoha vodních ploch, které byly vybudovány na golfovém hřišti před dvěma - třemi roky. Původně zde byla pole a na tomto místě, kde právě stojím, dříve procházela pěšinka, zkracující cestu od Dolní boudy na Pohořany přes mokřad jedno z pramenišť potoka. A ještě o několik let dříve jsem zde pro potěšení svého kluka chytával do rukou ještěrky vyhřívající se na kamenech. Stojím a fotím nádrže, další pokračování zde už upraveného toku Dolanského potoka, který míří přímo nahoru pod pohořanskou silnici odbočka z Jívovské na Pohořany. Zleva už přicházejí nějací hráči golfu a tak se vydávám podél potoka a druhé již zarostlé nádrže - rybníka na silnici a dál k pramenu. Potok, který pokračuje olemován keři přímo do propustku pod silnici, je na hřišti překlenut dvěma pěknými dřevěnými mostky. Jinak kolem dokola je jen přesně zastřižený pažit, cedule, praporky a greeny. Na silnici krátký pohled za záda a stoupám dál podél čůrku potoka až do míst, kde se křovinami lemovaný potůček po chvíli ztrácí a stojím zase v mokřadu - v nejvyšším prameništi a kolem dokola je krásně rozkvetlá a prosluněná louka. Ještě onehdy ráno jsem z auta při cestě do města v těchto místech zahlédl stádečko srnek, teď však zde na kytkách řádí jen čmeláci a jiná havěť. Došel jsem k pramenu západní větve Dolanského potoka. Fotím místo, krátké pokochání a vracím se zpět na silnici. Je již pozdě, sjednaný termín schůzky na Pohořanech již nestihnu. Kráčím nahoru po silnici a hlodá ve mě dilema, je-li hezčí ta rozcuchaná louka vlevo nebo uměle vytvořená pahorkatina vpravo se vzorně zastřiženou travou, kde však pampeliška má vstup zakázán. Kousek dále se z cedule u silnice dovídám, že i lidé sem nesmí vstoupit. Všímám si dalších vodních ploch nádrží plných vody na golfovém hřišti a přemýšlím nad tím, čím je tato soustava nádrží napájena. Není možné, aby ten pramének Dolanského potoka na to stačil. Dorážím udýchaný k dolní zastávce do Pohořan, je mi horko a mí přátelé se zatím rozvalují na lavičkách pod košatou lípou u rybníčka, ze které vytéká druhá větev potoka. Je to nádherné místo a chvála lidem, kteří jej pro pocestné v takovém stavu udržují. Přátelé mi hned chtějí něco důležitého ukázat, já však mířím přímo k pumpě, abych si opláchl alespoň obličej. Voda teče, ale prý pitná není. Pak jsem teprve ochoten podívat se na ty obrazovky jejich foťáků. Ukazují mi nějaké vodotrysky a vysvětlují, že to v mnoha místech tryskalo přímo z povrchu golfového hřiště. Vím o tom, že tady něco takového je, ale tolik vody, takové plýtvání přímo pod Pohořanami, kde bylo vždy vody jako šafránu, mě přímo uráží. Ptám se, kde to přesně viděli a oni vyprávějí. Když jsme se u soutoku pramenů v lese nad Véskou rozešli, pokračovali jsme po lesní cestě kolem krásných meandrů východní větve potoka, až jsme se dostali na louku. Zde se lesní cesta změnila v pěšinu vyznačenou zelenou turistickou značkou. Krátce na to opět pěšinka křižuje potok, přecházíme znovu na jeho levý břeh. Stoupáme prosluněným mlázím, které lemuje potok, až na výše položenou louku a přijdeme na místo, kde pěšina křižuje jak potok tak i polní cestu jdoucí shora ze silnice podél golfového hřiště někam dolů do luk. Šipka turistické značky na nízkém ocelovém sloupku nás vybízí, abychom znovu překročili potok a po pravém břehu potoka, který teď teče mezi vrbičkami, stoupali přímo do Pohořan k rozcestí turistických cest. My jsme však při vstupu na onu polní cestu zahlédli

7 girlandy vody tryskající vlevo od cesty na golfovém hřišti. Uchváceni touto podívanou jsme došli do blízkosti postřikovačů, které se jen několik centimetrů nad povrchem nízko střiženého trávníku otáčejí na mnoha místech. Než jsme to mohli prozkoumat detailně, najednou toto divadlo skončilo a postřikovače zmizely v zemi. Všichni se nyní zbytečně rozčilujeme, jak je toto možné, když voda už je mnohde ceněna víc než ta pohádková sůl nad zlato. Raději balíme své batůžky a pokračujeme ke konci své pouti k pramenům. Z brožůrky paní Šindelářové Paměti obce Pohořany, ale i z vyprávění místních občanek v hospůdce na podzim 2008 víme, že ještě v šedesátých létech protékal Pohořanami potok, až konečně v roce 1970 byl uložen za pomoci Sovětské armády do betonových rour, tzv. dešťové kanalizace. Předtím protékal kolem silnice a napájel čtyři (dnes tři) rybníčky v obci. U posledního z nich dolního jsme právě seděli a ještě se kousek vracíme, abychom si prohlédli, jak se voda propadá pod kamenný silniční most a na zahradě u Tajmrových hned zase mizí v rourách, aby pak mohla protéct znovu pod silnicí a také mezi posledními několika domky a konečně vyběhnout na povrch na louku pod Pohořanami jako Dolanský potok. Vyrážíme zase proti proudu, abychom došli k pramenu. Zde se to však zdá být již beznadějné. Poslední viditelný tok potoka je přítok právě do rybníčku u kterého jsme seděli. Jedná se zřejmě jen o souběh přepadů ze starých pohořanských studní nebo také z netěsných žump. Jak stoupáme je tok v kanálech ještě slyšitelný, když však dorazíme k druhému rybníčku u horní - konečné zastávky autobusu, dříve nazývanému také leknínové jezírko, je sice na hladině vidět pás leknínů, ale hlavně také sinice ukazující na to, že se zde už voda neobměňuje a je plná nečistot. Jen kousek dál za zahradou při modře značené turistické cestě do Hrubé Vody leží třetí rybníček vlastně hasičská nádrž s vybetonovanými břehy, která jak se zdá přítok ještě nedávno měla. V pravém horním rohu u cesty na podzim roku 2008 jsme zde ještě sledovali nepatrný čůrek, který se ztrácel až za úzkým pásem lesa větrolamem na louce na úpatí Jedové, největšího kopce v širokém okolí. Zde je, spíše bylo původní prameniště východní větve Dolanského potoka, v nadmořské výšce 570 m n.m. Západní větev potoka má podle mapy pramen ve výšce m.n.m. a ústí potoka do potoka Trusovického leží ve výšce jen 218 m. n. m. Zajímalo nás, kdy a proč se z pod Jedové pramen ztratil a jeden z názorů místních občanů říká, že se tak stalo postupně v průběhu posledních 20 let po tom, co byla koncem osmdesátých let u nedaleké školy, dnešní turistické základny, vyvrtána 50 m hluboká studna. Pramen potoka se tak ztrhl a povrchová i podzemní voda dnes odtéká ne do Dolanského potoka, nýbrž na východ do hlubokého údolí Bystřice. Zpátky cestou k autobusu zbylo i trochu času zajít ještě na jedno pivko do Pohořanské boudy, abychom ze sebe také setřásli ten pochmurný dojem z lidského protivenství se přírodě a vodě. Pak jsme se rozloučili u autobusu a mí přátelé snad ještě rozebírali cestou tu podívanou na vodotrysky na golfu, když tu se přidal i řidič autobusu: To byste měli vidět brzy ráno, když to všechno spustí, to ta Křižíkova fontána na pražském výstavišti je vedle tohoto trpaslík. Kdo jim to vůbec povolil? I my jsme se tedy následně zajímali o toto povolení mrhání s vodou na OÚ Dolany a byli jsme odkázáni na úřední desku, na níž lze nalézt: Rozhodnutí o povolení zkušebního provozu Zavlažovacího systému golfového hřiště Véska Pohořany, II. a III. etapa, bylo vydáno Magistrátem města Olomouce, odborem životního prostředí, odd. vodního hospodářství. Na dobu jednoho roku, do , se povoluje zkušební provoz vodního díla, které se skládá zhruba z 10 km různého potrubí, 300 ks postřikovačů a blíže neurčené čerpací stanice. Zdrojem vody mají být vodní nádrže a přítok Dolanského potoka a denní výkon systému je až 500 m3. Stavba byla povolena odborem ŽP. v listopadu Poklesli jsme na mysli, když jsme si uvědomili, že má Dolanský potok do těch nádrží doplnit každou vteřinu cca 6 litrů vody na zavlažování nízko střižené trávy. To je šílené plýtvání, to golfové hřiště je tedy ta pijavice, která ničí Dolanský potok a v budoucnu vysaje i vodu z celých Pohořan a okolí. Jsme rádi, že jsme ještě měli tu možnost projít povodím Dolanského potoka, který je dnes přirozenou páteří obce Dolany-Véska-Pohořany. Objevili jsme hlavní příčinu úbytku vody v Dolanském potoce a pokud nic neuděláme, zmizí za pár let potok, tato živá spojnice území tří obcí, z přírody a tedy i z mapy světa. Jiří Vysloužil, duben 2009 Dechová hudba Dolanka pořádá pod záštitou obce Dolany a za podpory Olomouckého kraje, v rámci podpory kulturních aktivit v roce 2009 Slavnostní koncert ke 130. výročí založení dechové hudby DOLANKA, který se koná dne 17. října 2009 v hodin v sále sokolovny v Dolanech. V programu vystoupí: žáci ZUŠ v Dolanech dechová hudba Bludověnka dechová hudba Dolanka Na tento koncert srdečně zvou všechny občany pořadatelé

8 Vážení spoluobčané, v těchto dnech vstupujeme do nového školního roku 2009/2010. Než přistoupím k informacím týkajících se nového školního roku, dovolte mi malé poohlédnutí za rokem minulým. Ve školním roce 2008/2009 navštěvovalo naši základní školu 240 žáků -126 z 1. stupně a 114 ze 2. stupně, kteří byli rozděleni do 11 tříd 6 tříd na 1. stupni a 5 tříd na 2. stupni. Ve druhém pololetí prospělo 146 žáků naší školy s vyznamenáním, 92 prospělo a 2 žáci neprospěli. Z 9. třídy odešli 3 žáci na gymnázia, 10 žáků na střední odborné školy s maturitou a 13 žáků na nematuritní obory středních škol. Na víceletá gymnázia odešli ze 7. třídy 3 žákyně a z 5. třídy 2 žáci. Pochvalou třídního učitele bylo na konci školního roku oceněno 85 žáků a pochvalou ředitele školy 31 žáků. Bohužel nemůžeme hodnotit jen kladně, ale za přestupky proti školnímu řádu jsme museli v průběhu druhého pololetí školního roku přistoupit i k záporným formám hodnocení chování. Napomenutí třídního učitele bylo uloženo 22 žákům, důtka třídního učitele 14 žákům, důtka ředitele školy 2 žákům, 2 žáci obdrželi druhý stupeň z chování a 1 žák třetí stupeň z chování. Naproti tomu někteří žáci naši školu velmi pěkně reprezentovali na rozličných soutěžích a olympiádách. V individuálních soutěžích se jednalo především o okresní kola olympiád a soutěží v českém jazyce, anglickém jazyce, matematice, fyzice, zeměpisu, chemie, přírodovědy a dále pak o výtvarné soutěže. Ve skupinových soutěžích si tradičně nejlépe vedli naši sportovci a zdravotníci. Ve fotbalovém turnaji Coca Cola cupu starší chlapci vyhráli 2 kola a ve 3. kole se umístili na 3. místě, v atletickém víceboji i v Poháru rozhlasu starší chlapci vybojovali 3. místo okresního kola. Ve stolním tenise starší chlapci vyhráli okresní kolo a v krajském kole obsadili 5. místo. Družstvo Mladých zdravotníků vyhrálo okresní kolo HMZ a v regionálním kole této soutěže obsadilo NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 5. místo. Naši školu jsme se snažili v minulém školním roce prezentovat i spoustou dalších akcí, jakými byly například Drakiáda, Vánoční výstava, Den otevřených dveří, kulturní vystoupení na školním plese, besídka pro maminky, vítání nových občánků v obci, školní kalendář, články do novin a jiné aktivity. V rámci realizace minimálního preventivního programu se pro žáky uskutečnila celá řada besed, exkurzí a soutěží. Škola se také snažila vytvořit podmínky pro vhodné využití volného času svých žáků formou široké nabídky bezplatných kroužků pod vedením zaměstnanců školy - americký step, angličtina, florbal, hudební, informatika, keramický, němčina, pohybové hry, recitační, reedukace, turistický a zdravotnický. V letošním školním roce vítáme žáky základní školy nově upraveným a barevně prozářeným interiérem budovy. Vstupujeme do třetího roku, ve kterém budeme vyučovat podle vlastních učebních dokumentů. V 1., 2., 3., 6., 7. a 8. ročníku budeme žáky vzdělávat podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola všestranného rozvoje, zbývající ročníky podle dobíhajícího vzdělávacího programu Základní škola. Naši základní školu bude letos navštěvovat 257 žáků, kteří jsou rozděleni do 12 tříd. Již druhým rokem nastupují do školy populačně silnější ročníky a žáci mohou být rozděleni do dvou tříd. V I.A je 16 žáků, jejich třídní učitelkou je Miroslava Kristková, v I.B je 15 žáků a třídní učitelkou je Mgr. Miroslava Ibiševičová, ve II.A je 20 žáků, jejich třídní učitelkou je Jarmila Hausnerová a ve II.B je 17 žáků a třídní učitelkou je Mgr. Leona Olšinová. Ve III. třídě je 27 žáků a třídní je nově nastupující učitelka Marie Štouračová, ve IV. třídě s třídní učitelkou Mgr. Klárou Procházkovou je 20 žáků a v V. třídě s třídní učitelkou Mgr. Janou Pechovou je 30 žáků. Na druhém stupni je třídní učitelkou v VI. třídě Mgr. Ester Hejtmánková a v této třídě je 24 žáků, v VII. třídě je 16 žáků a třídní učitelkou v této třídě je Mgr. Iva Pohlová, v VIII. třídě je 28 žáků a třídní učitelkou je Mgr. Michaela Gazdíková, v IX.A je 23 žáků a třídní učitelkou je Mgr. Lea Johanesová, v IX.B je 22 žáků a třídním učitelem je Mgr. Pavel Provaz. Ve škole dále učí Mgr. Kateřina Eichlerová a Mgr. Petr Pirliomov, asistentkou pedagoga je Daniela Aberlová. Funkci zástupce ředitele školy vykonává Mgr. Jana Horáková a funkci výchovného poradce Mgr. Martin Gazdík. Nepedagogickými pracovníky naší školy jsou - účetní Soňa Horká, školník Jiří Látal a uklízečky Miroslava Hájková, Alena Kissová a Jindra Mušková. Do školní družiny jsme v letošním školním roce mohli přijmout všechny zájemce od 1. do 3. ročníku, 70 dětí je rozděleno do tří oddělení. V I. oddělení je vychovatelkou Bc. Eva Látalová, ve II. oddělení je vychovatelkou Andrea Nováková a ve III. oddělení Mgr. Jana Pechová. Provoz ŠD je ráno od 6:15 a odpolední provoz prodlužujeme až do 17:00 hodin. Dalšími součástmi naší školy jsou dvě mateřské školy v Dolanech a ve Vésce. I nadále zůstává velkým problémem nedostačující kapacita počtu míst v obou mateřských školách, způsobená nejen současným babyboomem, ale i novou výstavbou v obci. Osobně bych velice ráda přijala do MŠ všechny přihlášené děti, bohužel kapacita míst je stanovena přísnými hygienickými normami (směrnice například stanoví 4m2 podlahové plochy denní místnosti na 1 dítě). Velkou snahou vedení školy i vedení obce je kapacitu MŠ rozšířit, veškeré plány však zatím ztroskotávají na nedostatku financí. V MŠ Dolany je ve dvou třídách 56 dětí, v I. třídě působí učitelky Hana Kučerová a Radka Koreneková, ve II. třídě učí Vladimíra Rášová a Marie Hubáčková. V MŠ Véska je jedna třída s 27 dětmi, které učí Pavlína Coufalová a Kateřina Hejtmanová. Vedoucí učitelkou obou mateřských škol je Pavlína Coufalová. V MŠ

9 Dolany uklízí Dagmar Kalábová a Lenka Hrdličková, ve Vésce Ivana Dvořáková. V MŠ Dolany je nově zprovozněna klimatizace a upraveno dětské hřiště. V MŠ Véska se buduje dětské hřiště a celou budovu čeká rekonstrukce v roce Školní jídelna vaří zhruba pro 420 strávníků 290 žáků, 40 zaměstnanců a 90 cizích strávníků. Vedoucí školní jídelny je Miluše Vildnerová a stravu připravují kuchařky Helena Lindnerová, Jitka Balážová, Marie Grundová, Miroslava Hilšerová a Miroslava Rozsypalová. Od jsme se stali plátci DPH, proto se mohli ke stravování přihlásit všichni zájemci, ale nutně tím došlo ke zdražení stravného. Od dochází ke změně placení stravného, které se již nebude hradit zpětně, ale předem. Vážení spoluobčané, ve stručnosti jsem Vás seznámila s nejdůležitějšími informacemi ze všech součástí naší školy základní školy, školní družiny, mateřských škol a školní jídelny. Podrobnější informace a zajímavosti o naší škole najdete na našich webových stránkách Mgr. Eva Medková, ředitelka školy Pan Rudolf Keňa se omlouvá panu Königovi za výrok z výroční schůze FK Véska Myslivci informují V sobotu 20.června 2009 pořádalo Myslivecké sdružení Dolany otevřený závod jednotlivců na asfaltové terče. I přesto, že tento termín byl vytížen dalšími velkými akcemi (Dolany v Dolanech a závod horských kol Kolo pro život ), zúčastnilo se našich střeleb 36 závodníků. Soutěž proběhla bez problémů a bylo dosaženo těchto výsledků: 1. Dvořák Adolf ze 45 možných zásahů dosaženo Navrátil Drahoslav Ing. Kováč Pavel Vařeka Jindřich Smékal Petr Lindner Stanislav st Dostál Jaroslav Horák Vítězslav Palička Rudolf Valdman Václav 33 Oceněno bylo prvních 10 míst. V sobotu dne 19. září 2009 uspořádáme letos poslední Hodové střelby na asfaltové terče jen pro členy MS Dolany. Soutěž bude rozdělena do tří kategorií podle věku. Na tyto střelby zveme občany a věříme, že svou účastí podpoří naše myslivce. Tradičně bude připraveno myslivecké občerstvení, tombola a věřme, že i krásné počasí. Na Vaši účast a podporu se těší dolanští myslivci. Orientální tance Bella- rosa Véska Orientální tance v obci Dolany- Véska u Olomouce působí už třetím rokem. Tančí se v místnosti, kde jsou od obce Dolany zařízená i zrcadla po celé stěně. Máme tři skupiny pro břišní tance. Mladší tanečnice čili dívky od školky do 7 tříd. Poté starší tanečnice slečny od 8 třídy po 20 let. Poslední skupina jsou ženy. To jest tancování pro maminky, kdy je pro jejich děti připravený hrací koutek. (Pro ženy však máme tance čistě pro odreagování se) Vystoupení míváme v různou časovou dobu na různých akcích jako např. plesy, kácení máje, hody, firemní akce, dětské dny, atd. K čemu jsou vlastně orientální tance dobré? Je to jedinečný nástroj pro formování ženského těla, s důrazem na břišní svalstvo, hrudník, paže. Je charakteristický klidnými, plynulými a především smyslnými pohyby, které jsou střídány rytmickým potřásáním boků a paží. *Uvolňují napětí a křeče svalstva *Zlepšují pohyblivost kloubů, koordinaci a cit pro rytmus *Odstraňují napětí a bolesti krční a bederní páteře, posilují svalstvo zad *Napravují špatné držení těla A plno dalších na tělo kladných účinků Cvičitelky: Monika Švrdlíková, Zuzana Švrdlíková, Aneta Keňová

10 Jednotka SDH Dolany získala mezinárodní certifikát Jednotka Sboru dobrovolných hasičů z Dolan se zúčastnila ve dnech srpna 2009 školení RESCUE 24 - pátracích a vyprošťovacích týmů v Budapešti. Úspěšné zvládnutí náročných úkolů v průběhu školení vyvrcholilo ve cvičení, které trvalo dva dny. Jednotlivé týmy musely prokázat znalosti z proškolených oblastí. Ale po pořádku: SDH Dolany obdržel v průběhu června 2009 od organizátorů RESCUE 24 pozvání k účasti na výcviku. Co vlastně RESCUE 24 je? Jedná se o mezinárodní tým, který působil také v Olomouckém okrese při záplavách v roce Od této doby je vlastně s tímto týmem v okrese udržován kontakt. Mezinárodní jednotky RESCUE 24 se již několikrát zúčastnily cvičení RALLYE Rejvíz v Jeseníkách, kde ve spolupráci s profesionálními hasiči a se zdravotní záchrannou službou si poměří síly odborníci z několika zemí. Tým RESCUE 24 pracuje na bázi dobrovolnosti, podobně jako charita, červený kříž nebo sbor dobrovolných hasičů. Právě proto hledal partnera ne mezi profesionální složkou, ale mezi dobrovolníky. Jaké práce provádí RESCUE 24? Především se jedná o práce související se záchranou lidských životů při záplavách, zemětřeseních, zá- valech. Jde rovněž o pomoc při vyhledávání zavalených osob pomocí speciálně cvičených psů i speciální techniky, ale také o vyproštění osob např. z hloubky, tonoucího z vody, vyproštění havarovaných osob z autovraků při dopravních nehodách a také zajištění první pomoci těmto osobám. Z technických zásahů se jedná např. o slaňování, řezání s pilou, pomáhají ale také při hašení požárů, čerpání vody, apod. Pro RESCUE 24 pracují lékaři, střední zdravotní personál, hasiči, horolezci, potápěči, psovodi, policisté, dokumentaristé Zásadou je, že každý člen kromě své profese zvládne v rámci možností ještě další 2 tak, aby se stal plnohodnotným členem celého týmu. A tak např. se lékař naučí práci horolezce a lodivoda nebo hasič získá osvědčení pro práci s motorovou pilou. Základem je, aby jednotka byla univerzální pro různé druhy práce. Cvičení v Maďarsku se zúčastnily týmy z Austrálie, USA, Slovinska, Rumunska, Maďarska a z České republiky. Nejprve zde proběhla teoretická příprava, školení bezpečnosti práce, vysvětlení několika postupů. Tento teoretický úvod byl nutný, neboť stejný úkol v různých zemí může být jinak prováděn z hlediska dodržení např. bezpečnosti práce. A právě na bezpečnost práce byl kladen největší důraz! Další dva dny jsme se seznamovali s technickými prostředky, které budeme v praxi používat jako např. vyprošťovací kleště, vysokotlaké hasicí prostředky, dále jsme se museli naučit ovládat motorový člun a také pohyb v prostoru, kde se pracuje se psem určeným pro vyhledávání osob ze závalů. Nejvíce nás zaujala spolupráce při zajišťování první pomoci. Spolupráce s lékařem při upevnění různých nosítek, určených pro vytažení osob z vody, vyproštění z auta, ze sklaních prostor. Šlo hlavně o fixace krční páteře, horních a dolních končetin Školení bylo ukončeno návštěvou hlavního města Maďarska, Buda-

11 pešti. Prohlédli jsme si budovu maďarského parlamentu a viděli jsme i část hlavního města. Následující dva dny nás očekávalo náročné cvičení. První den jsme se přemístili do prostoru bývalé pískovny, kde bylo simulované cvičiště. Nacházelo se zde několik desítek betonových skruží různé délky a velikosti, betonové panely, staré pneumatiky, dřevené palety, trámy, ale také ocelové nosníky, dráty Na první pohled to tu vypadalo jako po nedávném obrovském zemětřesení. Do prostoru byli vpuštěni vyhledávací psi, kteří označili místo, kde cítí živou osobu a jednotlivé týmy pak dostaly konkrétní úkol - vyprostit osobu. Běžný postup je takový - napřed udělat otvor do konstrukce, zavést do zkoumaných prostor kameru a zjistit, zda se tam opravdu nachází osoba a poté provést vlastní vyproštění. Celý postup vyprošťování musí být po celou dobu konzultován s lékařem, aby bylo minimalizováno poškození zachraňovaných osob. Za první den se jednotce SDH Dolany podařilo vyprostit 5 živých osob. Toto však představovalo cca 11 hodin těžké práce s hydraulickým kladivem, s vrtačkou, ale také s motorovou pilou, lopatou, krumpáčem, s horolezeckým lanem i kladivem. A to vše za krásného slunečného počasí, kdy venku ve stínu bylo + 37 stupňů C. Následující den byly ukázky hašení. Je fakt, že to šlo už o oblast, kterou jsme důvěrně znali. Pak následovalo slaňování z výšky, postavení malé lanovky pro přepravu osob. Závěrem všichni členové SDH Dolany získali certifikát o úspěšném absolvování pátracího a záchranného týmu RESCUE 24, což nás opravňuje zasahovat po boku jednotky RESCUE 24 na celém světě. Členové, kteří získali osvědčení: Zdeněk Lexa, Tomáš Vymětal, Zdeněk Vymětal, Pavel Štěpán, Richard Maňásek, Ondrej Kovács. Jednotka se po týdnu náročné práce obohacená o mnoho nových zkušeností vrátila zpět. Cestou zpátky jsme konstatovali, že v budoucnu musíme ještě více procvičovat cizí jazyk, hlavně angličtinu. Lze tak více navázat nejenom pracovní, ale i přátelské vztahy. A co říci závěrem? Kdo by předpokládal, že v roce 1997 budou na Moravě povodně a my budeme potřebovat i cizí pomoc? Kdo by řekl, že po 12 letech uvidíme stejné tváře a setkáme se na cvičení. Když jsme tak seděli u společného stolu při poslední večeři na akci, každý věděl, že se můžeme jeden na druhého spolehnout. Všem nám bylo jasné, že když bude potřeba pomoct, tak pojedeme. Vždyť i oni by přijeli k nám! Máme totiž jedno společné heslo: Odkud vy utíkáte, tam my jedeme! Za SDH Dolany Ing. Ondrej Kovács Véska č. 8 (stodola) Investiční akce hrazená z dotací Evropské unie se v květnu letošního roku stala pro obecní úřad černou můrou. Co se stalo? V květnu oznámila majitelka prodejny bývalé Jednoty, že se stala majitelkou parcely okolo budovy. Její dotaz zněl: pane starosto, co s tím budete dělat, když nemáte přístup k budované investici a navrhla provést směnu pozemku v zahradě vázanou na prodej v poměru 1:3. To znamená směna vjezdu 1:1 a dva díly bez výměry již dříve prodané části za cenu obvyklou. První reakcí bylo, prověřit jak k tomu došlo a pokud je to pravda, jaké máme legislativní možnosti. Pozemek, který dříve měla v užívání Jednota byl převzat státem s tím, že právo užívání nezakládá právo vlastnit. Obec potom jednala s Úřadem pro zastupování státu o rozdělení pozemku na vjezd a zastavěnou plochu s tím, že pozemek vjezdu bude obci převeden bezplatně nebo za úhradu podle rozhodnutí jejich vedení v Praze. Jsem přesvědčen, že s tímto řešením byla majitelka seznámena, zastupitelstvo obce odsouhlasilo postup a úřad pro zastupování státu na základě souhlasů vypracoval dělící geometrický plán. Tento však nebyl zavkladován, protože vlastnictví bylo napadeno žalobou. Jednota soudně napadla uznání svého práva a v dubnu letošního roku jí stát rozhodnutím Nejvyššího soudu pozemek vrátil. Úřad pro zastupování státu při předání však o dohodě s obcí Jednotu neinformoval (na dotaz proč? byla odpověď, že by se jednalo jen o jejich dobrou vůli), a Jednota obratem (začátkem května) tento pozemek prodala, aniž se obec cokoliv dozvěděla. Majitelka neinformovala Jednotu o problému týkajícího se vjezdu. Větší vstřícnost v tomto ohledu by přispěla ke spolužití v obci a vztahu k veřejným potřebám. Takže obec musí urychleně hledat řešení. Možnosti jak ochránit a dokončit budovanou investici jsou dvě. Pokusit se domáhat se práva přístupu právní cestou přes právníky, nebo přistoupit na podmínky majitelky.obě varianty jsou špatné. Cesta přes právníky je zdlouhavá a výsledek není jistý a obec musí dokončit inženýrské sítě a zkolaudovat do konce roku. Podmínkou kolaudace je mimo jiné přístup na veřejnou komunikaci a napojení inženýrských sítí. Pronajímatel areálu SDH Véska tyto podmínky přislíbil zajistit, avšak avízované řešení nedává právní záruky do budoucnosti (nebude uzavřeno věcné břemeno, pouze užívání pozemků) a navíc vyvolá další investice (zpevnění, oplocení, osvětlení apod.). Řešení s přistoupením na podmínky majitelky je nevýhodné ne v poměru, ale v tom, že dojde k záboru části stávající plochy areálu, který sice neohrozí investici, ale je přece jen zásahem do areálu. O tom, která varianta bude zvolena rozhodnou zastupitelé a nebude to rozhodování snadné. Ing. Doležel starosta 11

12 Společenská kronika Z důvodu pozdního nahlášení narození nebylo uvedeno v minulém zpravodaji jedno dítě: Jiří Šrámek v Olomouci. Od do se narodilo šest dětí: Ema Janušová a Silvie Klapková, obě v Olomouci, Štěpán Šana ve Šternberku, Tobiáš Majer a Michal Pišoja, oba v Olomouci a Martin Liba ve Šternberku. Ke dni mají Dolany 1951, Pohořany 217 a Véska 269, celkem 2437 obyvatel, z toho mužů je 1200 a žen Nejmladším občánkem je Martin Liba z Vésky. Od do se do naší obce přihlásilo 16 občanů, 13 občanů se z obce odhlásilo. Vzpomínáme: V červnu jsme se rozloučili s paní Vlastimilou Hruškovou z Dolan a s panem Oldřichem Vraštilem z DPS Véska. V srpnu jsme se rozloučili s paní Boženou Solařovou z Vésky a s panem Janem Mlčochem z Pohořan a s panem Antonínem Prokešem z Dolan. VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA ŘÍJEN: Svatopluk Šmída z Dolan 70 let František Žaluda z Dolan 65 let Bohumila Grygarová z Dolan 65 let Milan Kulha z Pohořan 60 let Antonín Vyjidák z Dolan 65 let LISTOPAD: Klementina Trojáčková z Dolan 75 let Josef Mráz z Dolan 75 let Jindřich Jurník z Dolan 60 let Štefanie Balalová z DPS Véska 90 let Ludmila Viktoříková z Dolan 80 let Vlasta Žatková z Dolan 60 let Miloslav Albrecht z DPS Véska 80 let Marie Koupilová z Dolan 80 let Věra Kameníčková z Dolan 80 let Sylva Jelínková z Dolan 80 let PROSINEC: Marie Vyjidáková z Dolan 60 let Miloslava Pospíšilová z Dolan 65 let Ludmila Hradilová z Dolan 75 let Bohuslav Fiala z Dolan 80 let Ivan Šubrt z Dolan 65 let Štěpánka Navrátilová z Dolan 96 let Marie Havlová z Dolan 91 let Eva Hirschová z Dolan 60 let Bohumil Zeman z Dolan 90 let Karel Mudrák z Pohořan 60 let Miroslav Mareš z Dolan 90 let Eva Raiskubová-matrikářka BLAHOPŘÁNÍ se dožívá 60. let rodák z Dolan pan VOJTĚCH ČAPKA. Všechno nejlepší mu přejí přátelé a kamarádi. RECESIÁDA HODOVÁ ZÁBAVA TS Máta zve všechny příznivce legrace a dobré zábavy na X. ročník Recesiády. Netradiční hry a soutěže, ve kterých nejde ani tak o vítězství jako o pobavení diváků začnou v 16 hodin v areálu FC Dolany. Ihned po ukončení Recesiády začne hodová zábava. Srdečně zvou pořadatelé TS Máta Zpravodaj Naše ves. Redakční rada: Ing. Jan Doležel, Miroslav Brückner, Jiří Pospíšil, Jaroslav Mentlík.Grafická úprava a tisk Stetec, grafické studio Dolany, tel na náklady OÚ Dolany. Uzávěrka tohoto vydání byla , uzávěrka příštího vydání bude Se svými příspěvky a inzercí se obraťte na p. Evu Raiskubovou, tel , , fax , Evid. č. MK ČR

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bod č.1) Technický bod Usnesení č. 1 Topolany - schvaluje ověřovatele zápisu Valovou

Více

Usnesení č. 13 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. června 2015 v přednáškové místnosti Muzea

Usnesení č. 13 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. června 2015 v přednáškové místnosti Muzea Usnesení č. 13 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. června 2015 v přednáškové místnosti Muzea Přítomni: Omluveni: Bechová Ivana, Janderka Richard, Nováková Helena, Ing. Věra

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 6/2013 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Ing. Martina Procházková, Ing. Pavel Jelínek, Mgr. Vladimír Libovický,

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Datum a čas provedení kontroly: 15. 11. 2013 od 8.30 hodin do 11:00 hodin. Místo kontroly: Základní a Mateřská škola Bohuňovice Přítomni:

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p. L.Ludvík, p.p.drda, p.m.topinková, p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška Město Králíky Přítomni členové rady města: Z části jednání omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 10 rady města konané 07.03.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne 29.8. 2012 od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. února 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. února 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. února 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 71. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 9. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 71 2013 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 70.schůze rady ze

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Přítomni: Ověřovatelé: Zapisovatel: viz prezenční listina Ing. Petr Kollert,

Více

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin 1. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Starosta na základě prezenční listiny zkontroloval přítomnost členů

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Guráň Roman, Viktorin Pavel. Volba ověřovatelů

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 11. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Partyka, p. Příkazský, pí

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 20. KONANÉ DNE 26.11.2013 v 17.30 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 20. KONANÉ DNE 26.11.2013 v 17.30 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 20 KONANÉ DNE 26.11.2013 v 17.30 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer František

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva 2/2010 ze dne 09.03.2010 konaného na obecním úřadu ve Slapech

Zápis ze zasedání zastupitelstva 2/2010 ze dne 09.03.2010 konaného na obecním úřadu ve Slapech Zápis ze zasedání zastupitelstva 2/2010 ze dne 09.03.2010 konaného na obecním úřadu ve Slapech Zahájení v 18,15 hod Přítomni: Ing. František Neužil, Michael Horáček, Jan Vebr, František Vosmik, František

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 18.8.2015

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 18.8.2015 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 18.8.2015 Zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov bylo zahájeno starostkou Květou Němcovou v 18,oo hodin na Obecním úřadě ve Zbýšově. Dnešní zastupitelstvo

Více

Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Michal Kulhánek, Michal Šidák, Marie Dvořanová, Jaromír Dvořák, Karel Turek, Ladislav

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Milan Mazel, ing. Radek Kašík

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 57. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 11. 2013 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách.

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách. Usnesení č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 Schvaluje: - Rozpočtové opatření obce Slatiny č. 7/2010 - Podání žádosti o dotaci na MMR z Programu podpory bydlení- podprogram

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 28. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 6.8.2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014 Ing. Andreas

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Usnesení č. 8 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. února 2015 v přednáškové místnosti Muzea

Usnesení č. 8 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. února 2015 v přednáškové místnosti Muzea Usnesení č. 8 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. února 2015 v přednáškové místnosti Muzea Přítomni: Omluveni: Bechová Ivana, Janderka Richard, Nováková Helena, Ing. Věra

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Zápis a USNESENÍ RADY OBCE

Zápis a USNESENÍ RADY OBCE Zápis a USNESENÍ RADY OBCE 26. schůze konaná dne: 04. 01. 2012 Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Boček, Ing. Kohut, p. Kiková, Ing. Veselá Omluven: Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 17. DUBNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/10/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa Zastupitelstvo MČ Praha Benice I. schvaluje Návrhovou komisi ve složení Ing.

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Hana Braunová, Ing. Miroslav Hrubý, Ivan Ouřadník, Mgr. Jan Škeřík, Hana

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 104/2015 konaného dne 28.7.2015 v 19,00hodin

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 104/2015 konaného dne 28.7.2015 v 19,00hodin Obec Sousedovice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 104/2015 konaného dne 28.7.2015 v 19,00hodin Přítomni: Polanka P., Nehézová M., Houdek M., Beneš J., Marek Milan, Kotrch Vladimír Nepřítomni:

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46.

Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. 1 Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. Č.j.7/09 Přítomni: Novák Jiří, Vacek František, Tulach Josef, Vacek Josef, Josef Sedláček,

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

OBEC VCHYNICE. ZÁPIS č. 5/2008 Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.října 2008 od hodin

OBEC VCHYNICE. ZÁPIS č. 5/2008 Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.října 2008 od hodin OBEC VCHYNICE se sídlem Obecní úřad Vchynice Vchynice č. p. 46, 410 02 Lovosice ZÁPIS č. 5/2008 Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.října 2008 od 18.30 hodin Přítomni: Ing. Jana Chládková,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Cetkovský, J. Zoubek, Ing. Zapletal, M. Holasová, Ing. J. Vašíček, M. Dvořák,

Více

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Lenka Brettlová, Ing. Petr Kollert,

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany ZÁPIS č. 3/2012 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 19.6.2012 v 19,00 hodin MíSTO KONÁNí v sídle Obecního úřad-chlumčany sp. 154 PSČ439 03 PŘíTOMNI Jarmila Nechanická starostka

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015 Místo konání: na stoce, Doudleby Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: starosta obce Zdeněk Šmíd Přítomno: 7 členů OZ Omluveni: -

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč.

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč. P Ř Í J M Y vodní hospodářství 424 100,00 Kč z toho: vodné 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč vratka přepl.popl.za odběr podzemních vod r.2009 odpadové hospodářství z toho: poplatek za komunální odpad cena za

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více